Διαδικασία : 2018/2005(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0319/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0319/2018

Συζήτηση :

PV 25/10/2018 - 9
CRE 25/10/2018 - 9

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.23
CRE 25/10/2018 - 13.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0439

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 906kWORD 122k
12.10.2018
PE 622.206v02-00 A8-0319/2018

σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές

(2018/2005(INI))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Joachim Schuster

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές

(2018/2005(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2017, με τίτλο «για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, με τίτλο «Μια προοδευτική εμπορική πολιτική με στόχο την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης» (COM(2017)0492),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0487),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, για την εφαρμογή της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» που αφορά την άσκηση μιας προοδευτικής εμπορικής πολιτικής για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης (COM(2017)0491),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 (COM(2017)0654),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 26/9 που ενέκρινε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 26 Ιουνίου 2014 και ιδίως την απόφαση, που περιέχεται εκεί, να «συσταθεί ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας για τις διακρατικές και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με εντολή την ανάπτυξη διεθνούς νομικώς δεσμευτικού μέσου για τη ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δραστηριοτήτων των διακρατικών και άλλων επιχειρήσεων»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ σχετικά με τις αξιολογήσεις του αντικτύπου που έχουν οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες στα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean Claude Juncker, για την κατάσταση της Ένωσης, στις 13 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) 2017/2321 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, της 16ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου(6),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, της 4ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(9),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το ανεπίσημο έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements» (Ανατροφοδότηση και μελλοντικές προοπτικές όσον αφορά τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την πορεία της εφαρμογής των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (SWD(2015)0144),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 31 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη συμμαχία για την καταπολέμηση του εμπορίου ειδών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια, η οποία δρομολογήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) της 10ης Απριλίου 2017 για τη βελτίωση της πρόσβασης σε μέσα προσφυγής στον τομέα των επιχειρήσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ (1/2017),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 που απαγορεύει τη δουλεία και την ειλωτεία,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΠΟΕ, που δημοσιεύθηκε στις 10 Απριλίου 2017, με θέμα «Making trade an engine of growth for all: the case for trade and for policies to facilitate adjustment» (Ανάδειξη του εμπορίου σε κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για όλους: πώς το εμπόριο και οι πολιτικές διευκολύνουν την προσαρμογή),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο βασικών θεμάτων του ΟΟΣΑ, του Ιουνίου 2017, με τίτλο «Making globalisation work: better lives for all» (Θετική συμβολή της παγκοσμιοποίησης: καλύτερη ζωή για όλους)(10),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO, του 1970, σχετικά με τα μέτρα απαγόρευσης και παρεμπόδισης της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών, καθώς και τη σύμβαση UNIDROIT, του 1995, για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (JOIN(2016)0029),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων της ΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Απριλίου 2018(11),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2010,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 167, 207, 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0319/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια αέναη διαδικασία που έχει δημιουργήσει νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις για το μέλλον, λόγω της ταχείας τεχνολογικής προόδου, που θα οδηγήσει σε αλλαγές σε όλους σχεδόν τους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο υπολείπεται αυτών των εξελίξεων, με αποτέλεσμα να διακυβεύονται σημαντικά κοινωνικά επιτεύγματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισοδηματική ανισότητα παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας μειώθηκε από 44% το 1980 σε 10% το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την Επιτροπή πως μία αιτία των προκλήσεων που θέτει η παγκοσμιοποίηση είναι επίσης η ανισομερής κατανομή των οφελών της μεταξύ ανθρώπων και περιφερειών και ότι, αν δεν ληφθούν ενεργά μέτρα, υπάρχει κίνδυνος η παγκοσμιοποίηση να επιτείνει τον αντίκτυπο της τεχνολογικής προόδου και της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και να συμβάλει στην περαιτέρω διεύρυνση των ανισοτήτων και της κοινωνικής πόλωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανοικτός χαρακτήρας του παγκόσμιου εμπορίου και η ίδια η παγκοσμιοποίηση έχουν θετικά αποτελέσματα, αφού βγάζουν από τη φτώχεια εκατομμύρια ανθρώπους και μπορούν, συνεπώς, να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, στην ευημερία και στην ανταγωνιστικότητα των χωρών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση θέτει προκλήσεις και ότι τα οφέλη της κατανέμονται άνισα μεταξύ των ανθρώπων και των περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ένωσης ζητούν όλο και περισσότερο να διασφαλίζει η εμπορική πολιτική της Ένωσης ότι τα αγαθά που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ έχουν παραχθεί υπό αξιοπρεπείς και βιώσιμες συνθήκες και η ΕΕ να προωθεί στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, μια εμπορική ατζέντα που να βασίζεται σε αξίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασιζόμενες σε αξίες πολιτικές ανοικτού και δίκαιου εμπορίου και επενδύσεων έχουν ανάγκη από μια σειρά αποτελεσματικών συνοδευτικών πολιτικών προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες από την ελευθέρωση του εμπορίου για την ΕΕ και τους λαούς των τρίτων χωρών, καθώς και για τις εθνικές τους οικονομίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ που αποσκοπούν στην εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου, θα πρέπει να είναι το κριτήριο αναφοράς για την επιτυχία της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προστατευτισμός αντιπροσωπεύει μια απλοϊκή και αδύναμη απάντηση στις προκλήσεις που θέτει η παγκοσμιοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές προστατευτισμού που δεν εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ θα έχουν αλυσιδωτές συνέπειες για όλους, ζημιώνοντας τους εισαγωγείς, τους εξαγωγείς και τους καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιες και ηθικές εμπορικές σχέσεις θα πρέπει να αποτελούν τον κανόνα στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα επιταχύνει πέρα από τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις της IPCC την κατάρρευση της βιοποικιλότητας και ότι η ρύπανση, ιδίως σε σχέση με την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, απειλεί τη μεσοπρόθεσμη επιβίωση των οικοσυστημάτων, κυρίως των θαλάσσιων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δικαίωμα να εγκρίνει πολιτικές για το εμπόριο πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών με σκοπό να προστατεύει και να προωθεί την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, καθώς και να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 4 σχετικά με την ποιοτική εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άλλες αυτές διατάξεις περιλαμβάνουν την κοινή εμπορική πολιτική, όπως ορίζει το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ ορίζει πως η Ένωση πρέπει να σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και να μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη διαθέτει μια πλούσια ποικιλία παραδόσεων, καθώς και ισχυρούς κλάδους πολιτισμού και δημιουργίας, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και διάφορα συστήματα δημόσιων φορέων μέσων ενημέρωσης και χρηματοδότησης του κινηματογράφου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, η πρόσβαση στον πολιτισμό και ο δημοκρατικός διάλογος θα πρέπει να παραμείνουν κατευθυντήριες αρχές, σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΕ στο διεθνές εμπόριο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,6% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, παρουσιάζουν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από την υπόλοιπη οικονομία και αποτελούν έναν από τους ανθεκτικότερους στην οικονομική κρίση τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων θεσπίζει υψηλά πρότυπα για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία απαιτούν ένα ορισμένο επίπεδο ευθύνης από τις πλατφόρμες και από τις υπηρεσίες συνεχούς ροής, στο πλαίσιο της ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές σε σχέση με τα πολιτιστικά αγαθά συνεπάγεται την αυστηρή συμμόρφωση με όλες τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, και ιδιαίτερα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης του 1954, τη Σύμβαση της UNESCO του 1970 και τη Σύμβαση UNIDROIT του 1995·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος καλλιεργεί τον σεβασμό και την αμοιβαία κατανόηση, ενθαρρύνει πιο δίκαιες κοινωνικές και οικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, και παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη πρακτικών που προωθούν τα συμφέροντα όλων των μερών με πιο ισορροπημένο τρόπο και μεγαλύτερο σεβασμό, καθώς και στην καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών, όπως οι καταχρηστικές ρήτρες και οι μονομερώς επιβαλλόμενοι όροι·

Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής με τίτλο «Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης» και την εστίασή του στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις θετικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, με την ταυτόχρονη επισήμανση της ανάγκης να καταπολεμηθούν οι αρνητικές συνέπειές της·

2.  τονίζει ότι το διεθνές εμπόριο δεν διαδραματίζει μόνο αποφασιστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και τη συνεργασία των χωρών στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αλλά έχει και θεμελιώδη επίδραση στην ειρήνη, στην κοινωνικά και οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην εξάλειψη της φτώχειας και στην επισιτιστική ασφάλεια, στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· αναγνωρίζει επομένως την αυξανόμενη ευθύνη που έχει η ΕΕ να συμβάλει στο να δοθεί απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις στο πλαίσιο των παγκόσμιων εμπορικών και εξωτερικών της σχέσεων·

3.  επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί αποτελεσματικά ο έλεγχος του εμπορίου αγαθών διττής χρήσης και, κατά συνέπεια, ζητεί να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Ένωσης που απορρέουν από τη διεθνή συνθήκη για το εμπόριο όπλων·

Απολογισμός

4.  σημειώνει ότι, μέσω της παγκοσμιοποίησης, αυξάνεται συνεχώς η διασύνδεση μεταξύ χωρών και οικονομιών· σημειώνει ότι αυτό έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση διεθνών αλυσίδων αξίας και επισημαίνει ότι οι εν λόγω αλυσίδες αξίας αναδιαρθρώνουν τον διεθνή καταμερισμό της εργασίας, καθώς και την αλληλεξάρτηση μεταξύ χωρών· υπενθυμίζει ότι ο εξαιρετικά περίπλοκος χαρακτήρας τους, η έλλειψη διαφάνειας και η αποδυνάμωση των ευθυνών ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο παραβίασης των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, σε ουσιαστική ατιμωρησία για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και σε μεγάλης κλίμακας φοροαποφυγή και φορολογική απάτη· επαναλαμβάνει τα οφέλη των κοινών κανόνων και της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ που βασίζονται σε αξίες, μεταξύ άλλων σε θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι συνθήκες εργασίας και η προστασία του περιβάλλοντος·

5.  σημειώνει ότι τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης κατανέμονται άνισα μεταξύ περιφερειών και κοινωνιών, με ορισμένες περιφέρειες και τομείς να επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό, ενώ άλλες πλήττονται από διαρθρωτικές αλλαγές και αύξηση της ανεργίας· σημειώνει ότι το γεγονός αυτό, καθώς και οι τεχνολογικές αλλαγές, όπως η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση, αποτελούν αιτίες του αυξανόμενου σκεπτικισμού ή της απόρριψης της παγκοσμιοποίησης σε τμήματα των κοινωνιών· σημειώνει επίσης ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε την κατανομή των εισοδημάτων και επιδείνωσε το πρόβλημα της φτώχειας· σημειώνει ότι, το 2014, ο μέσος συντελεστής Gini του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού έφθασε στην υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή του τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά παρουσίασε ιδιαίτερα αρνητική τάση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα· σημειώνει ότι η μεσαία τάξη έχει συρρικνωθεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ το μερίδιό της στο συνολικό εισόδημα έχει επίσης μειωθεί· εκφράζει την άποψη ότι ο συνδυασμός μιας υποβαθμιζόμενης μεσαίας τάξης, του φόβου των πολιτών ότι θα απωλέσουν την κοινωνική και οικονομική τους θέση, και του σκεπτικισμού απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, μπορούν να οδηγήσουν στην προώθηση του προστατευτισμού, ως εύκολη απάντηση σε κοινές ανησυχίες· σημειώνει εν προκειμένω ότι ούτε οι εθνικιστικές-προστατευτικές πολιτικές ούτε οι πολιτικές διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης αποτελούν κατάλληλη απάντηση·

6.  επισημαίνει ότι, για ένα βιώσιμο και ακμάζον μέλλον, είναι απαραίτητο να μειωθούν οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη και να διευκολυνθεί η διαχείρισή τους·

7.  σημειώνει ότι η αποδυνάμωση της οικονομίας πλήττει και τη δημοκρατία· παρατηρεί ότι η δημοκρατία βρίσκεται τώρα σε παρακμή σχεδόν παντού· υπογραμμίζει ότι η θέση των πολιτών είναι ισχυρότερη από ποτέ, ωστόσο επικρατεί το γενικό αίσθημα ότι η δημοκρατία δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες τους· επισημαίνει ότι αυτή η τάση έχει ως συνέπεια αυταρχικά και μη δημοκρατικά κράτη να χρησιμοποιούν επιτυχώς τις κοινωνίες μας ως όπλα και να αξιοποιούν τη λαϊκή αντίδραση κατά της παγκοσμιοποίησης·

8.  σημειώνει ότι η οικονομική σημασία της Κίνας και άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας αυξάνεται σημαντικά· τονίζει τις αυξανόμενες εμπορικές και επενδυτικές ροές εντός της περιφέρειας αυτής· επισημαίνει ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί κατά τα επόμενα έτη· σημειώνει ότι αυτό οδηγεί σε σχετικό περιορισμό της σημασίας των σημερινών παγκόσμιων οικονομικών κέντρων της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, καθώς και σε νέες προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση μιας διεθνούς εμπορικής πολιτικής βασισμένης σε αξίες· τονίζει τη σημασία της προσαρμογής στις νέες αυτές οικονομικές προκλήσεις· επαναλαμβάνει, συνεπώς, την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του βασιζόμενου σε κανόνες και αξίες πολυμερούς συστήματος· υπογραμμίζει ότι αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά στρατηγικά συμφέροντα·

9.  σημειώνει ότι η παγκοσμιοποίηση οδήγησε σε ταχύτερη και ευρύτερη εξάπλωση της τεχνολογίας και της καινοτομίας και ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό διευκόλυνσης του εμπορίου· επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν έχει ακόμη θέσει σε εφαρμογή στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο, ούτε έχει εξετάσει τα οφέλη που μπορούν να αποφέρουν το Διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού για το διεθνές εμπόριο·

10.  σημειώνει ότι η κινεζική οικονομία αναπτύσσεται σημαντικά και αυξάνει το μερίδιο αγοράς της σε βάρος της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής· σημειώνει ότι η νέα πρωτοβουλία της Κίνας «Μία Ζώνη ένας Δρόμος» αποτελεί την προσπάθειά της να καταστεί η κορυφαία οικονομική δύναμη στον κόσμο· υπογραμμίζει ότι η επιρροή της Κίνας, η οποία δεν είναι απλώς οικονομική αλλά έχει στρατηγικό χαρακτήρα και έχει σχέση με την ασφάλεια, εξαπλώνεται στην ίδια την Ευρώπη· θεωρεί την πολιτική «Πρώτα η Αμερική» ως απόπειρα καταπολέμησης της ύφεσης των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι αντιπροσωπεύει μια καταστροφική δύναμη για τη βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια οικονομική τάξη·

11.  επισημαίνει ότι ο διατλαντικός άξονας αποτέλεσε τις τελευταίες δεκαετίες διαρκή εγγύηση του ελεύθερου και βασιζόμενου σε αξίες παγκόσμιου εμπορίου και ότι μπορεί να ξαναπαίξει τον ρόλο αυτό και στο μέλλον· διαπιστώνει ότι, εν προκειμένω, μια διατλαντική συμφωνία θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση·

12.  επισημαίνει ότι η πολυμερής παγκόσμια οικονομική τάξη, με τον ΠΟΕ στο κέντρο της, αγωνίζεται να ενσωματώσει αυτές τις βαθιές αλλαγές, καθώς και τα μεταβαλλόμενα συμφέροντα των χωρών στις διεθνείς συμφωνίες· σημειώνει ότι η αύξηση του προστατευτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέραν αυτών, καθώς και η αδιαφορία για τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αναπτυσσόμενων χωρών σε διεθνείς συμφωνίες, αποδυναμώνουν τον ΠΟΕ· θεωρεί το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ ιδιαίτερα σημαντικό για τον συμβιβασμό των εμπορικών διαφορών και εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την παρεμπόδιση, εκ μέρους των ΗΠΑ, του διορισμού μελών στο όργανο αυτό, γεγονός που υπονομεύει τη λειτουργία του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να επιδείξει ευελιξία όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ, αλλά να επιμείνει στη διατήρηση ενός μηχανισμού διακανονισμού σε δύο στάδια· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ενσωμάτωσης των ΣΒΑ στην ατζέντα του παγκόσμιου εμπορίου και για την απουσία κατάλληλης συνεκτίμησής τους· εκφράζει την άποψη ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες των αναπτυσσόμενων χωρών θα πρέπει να αντανακλώνται καλύτερα στις διεθνείς συμφωνίες, καθώς και στον αναπτυξιακό Γύρο της Ντόχα·

Ευρωπαϊκή πολιτική

13.  σημειώνει ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να λειτουργεί αποτελεσματικά σε αυτό το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, υπό την έννοια ότι πρέπει να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της και ταυτόχρονα να διατηρήσει τα κοινωνικά και οικονομικά πρότυπά της, να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις αναδυόμενες οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς και με την Ινδία, την Κίνα και τη Λατινική Αμερική και να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο αυθαίρετο προστατευτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών· σημειώνει τη σημασία που έχει η έναρξη μιας διαδικασίας αναδιάρθρωσης της παγκόσμιας οικονομικής τάξης και ο σεβασμός των αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και των οικονομικά και κοινωνικά αδύναμων στις αναπτυγμένες χώρες· τονίζει ότι οι στόχοι της επίτευξης των ΣΒΑ και της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού πρέπει να αποτελέσουν το πρωταρχικό πλαίσιο για την επιδίωξη αυτής της δέσμευσης, όπου έχει ύψιστη σημασία η συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και η κινητοποίηση εγχώριων πόρων αποτελούν αναγκαία εργαλεία για την επίτευξη των ΣΒΑ·

14.  τονίζει τη σημασία των συνοδευτικών πολιτικών για τη στήριξη των θετικών συνεπειών και των ευκαιριών που παρέχει η παγκοσμιοποίηση· υπογραμμίζει την ανάγκη διαρθρωμένων, ισόρροπων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην εμπορική πολιτική της Επιτροπής και στην προώθηση των εργαλείων και των μέσων εμπορικής πολιτικής, προκειμένου να διευθετηθούν και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης·

15.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ένα κατάλληλο πλαίσιο στήριξης για την ανάπτυξη προοδευτικών κανόνων σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις, την ενθάρρυνση της οικονομικής συνεργασίας, την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· προτρέπει την Ένωση να αναπτύξει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες της για την καλύτερη ρύθμιση της παγκοσμιοποίησης μέσω αποτελεσματικών μέτρων στήριξης·

16.  σημειώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όταν αντιμετωπίζουν μόνα τους τις διασυνοριακές προκλήσεις, όπως οι μεταναστευτικές ροές, οι οικονομικές κρίσεις και η φοροδιαφυγή, η τρομοκρατία ή η κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει την κοινή ευθύνη και τον ρόλο των περιφερειών και των πόλεων στον έλεγχο της παγκοσμιοποίησης· σημειώνει ότι η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δράσεων εξαρτάται από τις προσπάθειες των κρατών μελών·

17.  επισημαίνει ότι οι διαφορές μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ δημιουργούν νέες προκλήσεις για την ΕΕ, αλλά και περισσότερες ευκαιρίες για την αναζήτηση νέων τρόπων διαχείρισης και ανάληψης των ευθυνών της παγκοσμιοποίησης·

Η απάντηση της Ευρώπης προς το εσωτερικό

18.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η διαφύλαξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας με ταυτόχρονη εξασφάλιση υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων αποτελεί προϋπόθεση για μια επιτυχή ευρωπαϊκή στρατηγική· επικροτεί την περαιτέρω ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, καθώς και την εδραίωση της οικονομικής ένωσης μέσω της εναρμόνισης των προτύπων για την κοινωνική προστασία, των μισθών και του βιοτικού επιπέδου· πιστεύει ότι η εναρμόνιση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι μια ισχυρή εσωτερική αγορά αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή διεθνών στρατηγικών·

19.  επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχή διαμόρφωση της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης, με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ευρωπαίων πολιτών· σημειώνει ότι οι νέες τεχνολογίες, και ιδίως η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) θα μεταμορφώσουν τη φύση του διεθνούς εμπορίου· επισημαίνει τη σημασία της επίτευξης των στόχων της πολιτικής μας για το κλίμα, καθώς και ότι η μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να συμβεί το συντομότερο δυνατό· είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει επειγόντως μια πραγματική και αποτελεσματική βιομηχανική στρατηγική με στόχο τη μείωση των εξωτερικών αδυναμιών και παράλληλα την ενίσχυση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· εκτιμά ότι οι ευκαιρίες που προσφέρει και οι προκλήσεις που συνεπάγεται η παγκοσμιοποίηση, καθώς και οι πρόσφατες ενέργειες ορισμένων τρίτων χωρών, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια ενωσιακή εμπορική πολιτική που θα ευνοεί το ανοικτό και δίκαιο εμπόριο με διαφανείς κανόνες και ένα ισχυρό πολυμερές σύστημα εντός του ΠΟΕ·

20.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΣΛΕΕ, το οποίο αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις για την προστασία των καταναλωτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη και την εφαρμογή άλλων ενωσιακών πολιτικών και δραστηριοτήτων, ένα ειδικό κεφάλαιο για την προστασία των καταναλωτών θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών μέσω νομικών εγγυήσεων, για παράδειγμα όσον αφορά το δικαίωμα ρύθμισης και την αρχή της προφύλαξης, καθώς επίσης και στην επίτευξη απτών οφελών για τους καταναλωτές και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, μεταξύ άλλων και στις διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης, στην ενσωμάτωση των συμφερόντων των καταναλωτών στην εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών στο σύνολό τους και στη συμβολή στην αποτελεσματική επιβολή του καταναλωτικού δικαίου, μεταξύ άλλων και στις διασυνοριακές καταστάσεις·

21.  επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστούν δικαιότεροι όροι ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να διαμορφώσει μια ευρωπαϊκή εμπορική στρατηγική για τις ΜΜΕ, με σκοπό την ένταξη των ΜΜΕ σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και την υπέρβαση των ειδικά εμπορικής υφής εμποδίων, όπως οι μη δασμολογικοί φραγμοί· τονίζει ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στην αγορά, κάτι που σημαίνει ότι η διαφάνεια και η στήριξη πρέπει να αυξηθούν· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, στο πλαίσιο αυτό, μέσα για να διευκολύνει το χειρισμό των κανόνων καταγωγής και τη χρήση των προτιμήσεων για τις ΜΜΕ· επισημαίνει το υψηλό δυναμικό των αχρησιμοποίητων προτιμήσεων και καλεί την Επιτροπή να θέσει φιλόδοξους στόχους για την αύξηση των ποσοστών χρήσης· επισημαίνει τη σημασία των ΜΜΕ για την επίτευξη των ΣΒΑ· ζητεί τη συμπερίληψη ειδικών κεφαλαίων στις εμπορικές συμφωνίες για τις ανάγκες και τα συμφέροντα των ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά·

22.  επισημαίνει ότι απαιτούνται αποτελεσματικά μέσα εμπορικής άμυνας και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας, τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και αναλογικά, προκειμένου να προστατευθούν οι βιομηχανίες και οι θέσεις απασχόλησης από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αθέμιτων επιδοτήσεων· δηλώνει ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς προστατευτισμού· τάσσεται υπέρ των μέτρων που έλαβε η Επιτροπή εν συνεχεία της επιβολής δασμών στον χάλυβα και στο αλουμίνιο από τις ΗΠΑ· επισημαίνει ότι οι κανόνες για τον έλεγχο των επενδύσεων πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αποτραπούν οι ξένες επενδύσεις που υποκινούνται καθαρά από τη βιομηχανική πολιτική και χρησιμεύουν για την απόκτηση ευρωπαϊκών τεχνολογιών· υπενθυμίζει την ανάγκη για ένα ισχυρό μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα τολμηρά μέτρα που ελήφθησαν με την ενσωμάτωση της διάστασης του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού ντάμπινγκ στα εν λόγω μέσα και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει σταθερές μεθόδους προκειμένου να λαμβάνεται πλήρως υπόψη αυτή η διάσταση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που εφαρμόζονται στις χώρες εξαγωγής·

23.  σημειώνει ότι, ως απάντηση στις απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της παγκοσμιοποίησης, τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τις πολιτικές τους για την αγορά εργασίας και την προσφορά δραστηριοτήτων κατάρτισης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτείται μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, όπου να περιλαμβάνεται και η μεταρρύθμιση των προϋποθέσεων για τη λήψη στήριξης· τονίζει ότι το ΕΤΠ πρέπει να γίνει περισσότερο προορατικό μέσο που θα στοχεύει στην προετοιμασία των εργαζομένων και των εταιρειών για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης· σημειώνει ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση του ΕΤΠ· επισημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει και άλλες προσαρμογές που οφείλονται σε πολιτικές και ότι χρειάζεται έναν κατάλληλο προϋπολογισμό, καθώς και έναν κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης·

24.  αναγνωρίζει τα θετικά μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αύξηση της διαφάνειας στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ)· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το σκεπτικισμό έναντι της παγκοσμιοποίησης με την ενίσχυση της διαφάνειας των εμπορικών συμφωνιών, τη βελτίωση της παρακολούθησης των κανόνων και της νομοθεσίας της ΕΕ και την αναβάθμιση της ενσωμάτωσης των πολιτών της· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με πλήρη διαφάνεια, μέσω συνεχούς διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών· καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει και να εμπλέκει τα εθνικά κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών πριν από την έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής και κατά τις διαπραγματεύσεις· λυπάται για την απόφαση του Συμβουλίου, στα συμπεράσματά του της 22ας Μαΐου, να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς δημοσιεύοντας κατά περίπτωση τις διαπραγματευτικές οδηγίες των ΣΕΣ της ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να δημοσιοποιεί όλες τις διαπραγματευτικές εντολές·

25.  τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης παγκόσμιας διακυβέρνησης και κανόνων για την καλύτερη τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης· υπογραμμίζει τη σημασία των εγχώριων πολιτικών στήριξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ΕΕ·

26.  επισημαίνει ότι τα ενωσιακά γεωργικά προϊόντα διατροφής πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές στον κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ και να ενισχύσει τους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα στον τόπο προέλευσής τους και κατά την άφιξή τους στην ΕΕ·

27.  υπενθυμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής των ήδη συναφθεισών εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες μας μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις εξαγωγικές ευκαιρίες που παρέχουν οι συμφωνίες αυτές, όπως η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA)·

28.  τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης νέων εμπορικών κανόνων και κανονισμών σε παγκόσμιο επίπεδο για τη ρύθμιση και την εναρμόνιση των προτύπων παραγωγής, καθώς και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής·

29.  χαιρετίζει την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ιαπωνία, την τέταρτη μεγαλύτερη γεωργική εξαγωγική αγορά της ΕΕ, η οποία θα εξασφαλίσει καλές εξαγωγικές ευκαιρίες για πολλά γεωργικά προϊόντα διατροφής της ΕΕ, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα·

30.  τονίζει τη σημασία, αφενός, της συμπερίληψης αποτελεσματικών και άμεσα διαθέσιμων διμερών ρητρών διασφάλισης που επιτρέπουν την προσωρινή άρση των προτιμήσεων εάν, λόγω της έναρξης ισχύος της εμπορικής συμφωνίας, η αύξηση των εισαγωγών επιφέρει, ή ενδέχεται να επιφέρει, σοβαρές ζημίες σε ευαίσθητους τομείς και, αφετέρου, της αναθεώρησης των υφιστάμενων πολυμερών μηχανισμών διασφάλισης στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)(12), οι οποίοι θα πρέπει να διαδραματίσουν προληπτικό ρόλο για τους ευαίσθητους τομείς με βάση κατώτατα όρια στον όγκο αναφοράς και στις τιμές που επιτρέπουν την αυτόματη ενεργοποίηση με ανασταλτικό αποτέλεσμα των μηχανισμών διασφάλισης, όταν έχουν επιτευχθεί τα εν λόγω κατώτατα όρια·

31.  τονίζει τη στρατηγική σημασία που έχει για την ΕΕ η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου επισιτιστικής αυτάρκειας· θεωρεί ότι η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, δεδομένου ότι μακροπρόθεσμα αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο είδος της εξωτερικής εξάρτησης που έχει ήδη διαπιστωθεί στον τομέα της ενέργειας·

32.  σημειώνει ότι το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής με τίτλο «Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης» είναι το πρώτο τέτοιο έγγραφο που αναγνωρίζει τη σημασία της βελτίωσης των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων στο σύνολο της εμπορικής και επενδυτικής ατζέντας της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της Επιτροπής να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης στον τομέα αυτόν· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ρητά την καλή μεταχείριση των ζώων στην προσεχή στρατηγική της για την εμπορική πολιτική και να χρησιμοποιήσει τις ρήτρες επανεξέτασης των υφιστάμενων ΣΕΣ για να βελτιώσει περαιτέρω τις διατάξεις για την καλή μεταχείριση των ζώων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές προτιμήσεις εξαρτώνται από την τήρηση των προτύπων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, να εξασφαλίσει πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να σέβεται τις επιθυμίες των περισσοτέρων πολιτών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων στην επίτευξη πολλών ΣΒΑ, ιδίως όσον αφορά την υγεία σε σχέση με τη μικροβιακή αντοχή και την κλιματική αλλαγή·

33.  υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, περιλαμβανομένης της δια βίου μάθησης, συνιστούν κοινά αγαθά, ότι η πρόσβαση στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και ότι, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση ή διαχείριση με ένα αγαθό ή υπηρεσία που παρέχεται κατά διακριτική ευχέρεια, αλλά θα πρέπει να θεωρούνται ως κοινό αγαθό προς διατήρηση και συνεχή βελτίωση· ζητεί, συνεπώς, να εξαιρούνται σαφώς οι πολιτιστικές, οπτικοακουστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των διαδικτυακών υπηρεσιών, από τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, όπως η Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) με τις Ηνωμένες Πολιτείες·

34.  επιμένει, ως εκ τούτου, στον κεντρικό ρόλο που παίζει η Σύμβαση της UNESCO, του 2005, για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συνθηκών, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να σέβονται τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω Σύμβασης·

35.  εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να μην αποτελούν οι διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα δημιουργού και διανοητικής ιδιοκτησίας στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες αντικείμενο διαπραγμάτευσης με βάση τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, αλλά να επιδιώκεται αφενός η διασφάλιση των βέλτιστων, κατά το δυνατόν, κανόνων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την εξασφάλιση εισοδήματος για τους εργαζομένους στους κλάδους του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, και, αφετέρου, η προώθηση της δημιουργικότητας, η διάδοση της γνώσης και του περιεχομένου καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών στην ψηφιακή εποχή, σε ένα ανοικτό εμπορικό περιβάλλον βασισμένο σε κανόνες, που είναι απαραίτητο για την ευημερία των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

36.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να ασκήσει η ΕΕ το δικαίωμά της να θεσπίζει ή να διατηρεί μέτρα (ιδίως κανονιστικού ή / και οικονομικού χαρακτήρα), συμπεριλαμβανομένης μιας νομικά δεσμευτικής γενικής ρήτρας όσον αφορά την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ελευθερίας της έκφρασης, του πλουραλισμού και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας ή της πλατφόρμας διανομής που χρησιμοποιείται, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες·

37.  αναγνωρίζει την προστασία των δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί την κατοχύρωση υψηλών προδιαγραφών για τα θέματα προστασίας των δεδομένων στις εμπορικές συμφωνίες μέσω μιας λεγόμενης απόφασης περί αμοιβαίας επάρκειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών·

38.  τονίζει τη σημασία που έχει να προωθηθούν περαιτέρω τα συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων και τα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνεχίσουν να συνάπτονται οι σχετικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες·

39.  χαιρετίζει την πρόσφατη εντολή του Συμβουλίου προς την Επιτροπή να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμβαση για την ίδρυση πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση των διαφορών στον τομέα των επενδύσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί του υφιστάμενου συστήματος επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους· παρατηρεί ότι το δικαστήριο αυτό θα λειτουργεί ως μόνιμο όργανο για τη διευθέτηση διαφορών σχετικά με επενδύσεις και θα αποτελέσει ένα πιο διαφανές, συνεκτικό και δίκαιο σύστημα, το οποίο θα είναι εξαιρετικά επωφελές για τους επενδυτές· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του εν προκειμένω για το γεγονός ότι το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να καταστήσει τις διαπραγματευτικές οδηγίες διαθέσιμες στο κοινό, πράγμα που αποτελούσε πάγιο αίτημα του Κοινοβουλίου στην προσπάθειά του να ασκήσει πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα των διεθνών διαπραγματεύσεων·

Η απάντηση της Ευρώπης προς το εξωτερικό

40.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τους ΣΒΑ και τη συμφωνία του Παρισιού τις κατευθυντήριες αρχές της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· σημειώνει ότι, για να γίνει αυτό, δεν επαρκούν οι μεταρρυθμίσεις που αναφέρονται στην στρατηγική «Εμπόριο για όλους»· ζητεί από την Επιτροπή να θεωρήσει τη βιωσιμότητα ως γενική αρχή για όλες τις εμπορικές συμφωνίες, μεταξύ άλλων μέσω των υποχρεώσεων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα σε κάθε κεφάλαιο, και να συμπεριλάβει ένα ειδικό κεφάλαιο που συμβάλλει στη στήριξη και την προώθηση των διεθνών συμβάσεων για τα κοινωνικά, εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών· σημειώνει ότι η εφαρμογή αυτών των δεσμευτικών και εκτελεστών διατάξεων πρέπει να παρακολουθείται καταλλήλως, προκειμένου να δρομολογηθούν διαδικασίες κυβερνητικών διαβουλεύσεων και να ενεργοποιηθούν οι ειδικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, εάν κριθεί αναγκαίο, όπως ορίζεται στο πλαίσιο των κεφαλαίων περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία κατά τις διαπραγματεύσεις με βιομηχανοποιημένες χώρες εταίρους όσον αφορά τις συμβάσεις της ΔΟΕ που πρέπει να αναφέρονται στη συμφωνία·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει σε ΣΕΣ στέρεες και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη με σκοπό την υποστήριξη του διεθνούς εμπορίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο 15 σημείων της Επιτροπής με στόχο να καταστούν αποτελεσματικότερα τα κεφάλαια περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης·

42.  σημειώνει τη σημασία μιας ισόρροπης και προοδευτικής εμπορικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης μέσω ισόρροπων ΣΕΣ που έχουν ήδη συναφθεί ή βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, για παράδειγμα με τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, το Βιετνάμ και το Μεξικό·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να ακολουθήσει φιλόδοξη εμπορική πολιτική και να διατηρήσει ένα ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον· προσθέτει ότι η κύρωση των εμπορικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί και υπογραφεί θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις προς τους εταίρους μας·

44.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις ΣΕΣ της ΕΕ κανόνες σχετικά με το ψηφιακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών ροών δεδομένων, προκειμένου να καταδείξει ότι το εμπόριο ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να αποφέρει πραγματικό όφελος στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές·

45.  συγχαίρει την Επιτροπή για την απόφασή της να καθιερώσει το νέο βραβείο «ευρωπαϊκή πόλη δίκαιου και ηθικού εμπορίου»·

46.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και αλυσίδων συστοιχιών για να ενισχύσουν το διεθνές εμπόριο, να ασχοληθεί με θέματα όπως η διαφάνεια και η ευελιξία και να καταπολεμήσει την παραποίηση/απομίμηση·

47.  υπογραμμίζει ότι το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και η συμφωνία του Παρισιού για την αλλαγή του κλίματος παρέχουν τους κύριους δείκτες αναφοράς βάσει των οποίων πρέπει να μετράται η συμβολή της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ στην επίτευξη των συμφωνηθέντων παγκόσμιων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη· σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων που διενεργούνται πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· σημειώνει ότι οι εθνικές στρατηγικές βιωσιμότητας και τα σχέδια εφαρμογής για τη συμφωνία του Παρισιού πρέπει να αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία των εκτιμήσεων επιπτώσεων· επισημαίνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες και οι πιθανές επιπτώσεις τους πρέπει να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των ΣΒΑ· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή, στις μελλοντικές εκθέσεις της σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, να προσφέρει μια αξιολόγηση, που θα συμπεριλαμβάνει και δεδομένα, για τον αντίκτυπό τους στην εκπλήρωση των ΣΒΑ και της συμφωνίας του Παρισιού· σημειώνει ότι, εάν κάποιο μέρος μιας συμφωνίας παρεμποδίζει την υλοποίηση των ΣΒΑ ή της συμφωνίας του Παρισιού, πρέπει να γίνονται προσαρμογές·

48.  σημειώνει ότι το σύστημα της Επιτροπής για τη συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον ΣΒΑ αριθ. 17· επισημαίνει ότι η αμοιβαία επίδραση των τομέων πολιτικής όπως το εμπόριο, η γεωργία, η εξωτερική πολιτική, η αλιεία, το περιβάλλον και η φορολογία πρέπει να αξιολογείται κατά τρόπο συνεκτικό μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, της Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων· σημειώνει επίσης ότι οι παραβάσεις των διατάξεων περί βιωσιμότητας πρέπει να αντισταθμίζονται από διορθωτικά μέτρα· ζητεί μια αξιολόγηση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για το εμπόριο· σημειώνει ότι η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και η υπεύθυνη διαχείριση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ και ότι η Ατζέντα 2030 τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, που θα ενισχύει τη συνοχή και τη συνεκτικότητα της πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ·

49.  επισημαίνει ότι η κύρωση και εφαρμογή των βασικών εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την εφαρμογή οποιασδήποτε ΣΕΣ· σημειώνει ότι η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα στάδια διαμόρφωσης των συμφωνιών, στο στάδιο υλοποίησης και στο στάδιο της παρακολούθησης μετά την εφαρμογή τους, μέσω διμερών συναντήσεων με τους εταίρους της διαπραγματευτικής διαδικασίας· σημειώνει ότι θα πρέπει να καθιερωθεί αποτελεσματικός και λειτουργικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών, καθώς και αποτελεσματικά όργανα παρακολούθησης στα οποία θα συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών·

50.  σημειώνει ότι η ΕΕ έχει προβεί στη ρύθμιση των αλυσίδων εφοδιασμού της ξυλείας, της αλιείας και των ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες και αρκετά κράτη μέλη έχουν αναπτύξει πλαίσια δέουσας επιμέλειας σε διάφορους τομείς, καταδεικνύοντας την ανάγκη ανάπτυξης ευρέος πλαισίου προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των αλυσίδων αξίας και την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των παραγωγών με σαφείς υποχρεώσεις για διαφάνεια και δέουσα επιμέλεια στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού, δεδομένου ότι η χαλαρή επιβολή της ισχύουσας εργασιακής νομοθεσίας και των προτύπων ασφάλειας στον χώρο εργασίας στις χώρες προμήθειας παραμένει ένα πιεστικό ζήτημα· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα των ορυκτών και της ξυλείας σε περιοχές συγκρούσεων, καθώς και τις πρόσφατα δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά· σημειώνει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας έχουν οδηγήσει επίσης ορισμένες επιχειρήσεις προμηθευτών να αγνοούν την εργασιακή νομοθεσία, να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους εκτός της ΕΕ και να θέτουν τους εργαζομένους σε μη ασφαλείς και απαράδεκτες συνθήκες· υπενθυμίζει ότι αυτές οι πρακτικές δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για όσους προμηθευτές συμμορφώνονται με την εργατική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και για όσες κυβερνήσεις επιθυμούν να βελτιώσουν μισθούς και συνθήκες διαβίωσης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν αξιοπρεπή επίπεδα μισθών και πρότυπα ασφάλειας στο χώρο εργασίας για ένα βιώσιμο σύστημα παγκόσμιου εμπορίου και νέες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τον αντίκτυπο της ανόδου των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών στο πλαίσιο των αλυσίδων αυτών και να κινηθεί προς την κατεύθυνση ενός πολυμερούς και νομικά δεσμευτικού πλαισίου για την εταιρική ευθύνη και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά όσον αφορά την αξιοπρεπή εργασία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε στενή συνεργασία με την ΔΟΕ και τον ΟΟΣΑ· αναγνωρίζει ότι για να επιδιώξει η ΕΕ ένα τέτοιο δεσμευτικό πλαίσιο στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις είναι προτιμότερο να επιβληθούν μονομερώς σημαντικοί κανόνες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμπεριφερθούν ως ηγέτες και ενισχύσουν τη συμβολή τους στις διασκέψεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με μια δεσμευτική συνθήκη για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί, σύμφωνα με τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους της ατζέντας της ΔΟΕ περί αξιοπρεπούς εργασίας, να σέβεται, να προωθεί και να υλοποιεί τα διεθνή πρότυπα εργασίας και τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα των εργαζομένων·

51.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ισότητας των φύλων, είναι αναγκαίο να ληφθούν ενεργά μέτρα με στόχο την ενίσχυση των ευκαιριών για τις γυναίκες ώστε να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΣΕΣ· ζητεί οι εμπορικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο για το εμπόριο, την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, με πρόβλεψη τη λήψη μέτρων που να αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και στην πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, να επιδιώκουν την ενισχυμένη συμμετοχή επιχειρήσεων γυναικών (ιδίως πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις και να στηρίζουν τη διεθνοποίηση επιχειρήσεων των οποίων ηγούνται γυναίκες και τη συμμετοχή των γυναικών στις ευκαιρίες που παρέχει ο τρόπος 4 του ΠΟΕ·

52.  σημειώνει ότι, δεδομένων των επιθέσεων κατά της πολυμερούς διεθνούς οικονομικής τάξης, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί αυτή η τάξη, διότι τυχόν επιστροφή στον προστατευτισμό θα ήταν επιζήμια και θα οδηγούσε σε εμπορικό πόλεμο· σημειώνει ότι η πολυμερής τάξη μπορεί να διατηρηθεί μόνο εάν μεταρρυθμιστεί· είναι της άποψης ότι, προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η τάξη, η Ατζέντα του ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030 και η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα σε αυτήν· καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει ενεργά στη απεμπλοκή της λειτουργίας του δευτεροβάθμιου οργάνου του ΠΟΕ και ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και του προστατευτισμού, που είναι επιζήμιοι τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες· σημειώνει ότι το ανοικτό και θεμιτό εμπόριο που ανταποκρίνεται στους ΣΒΑ και παρέχει περιθώριο για τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως αναφέρεται στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους», θα πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ· σημειώνει ότι, δεδομένου πως οι πολυμερείς πρωτοβουλίες έχουν σήμερα περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας, η ΕΕ θα πρέπει εν τω μεταξύ να επιδιώξει τη σύναψη διμερών και πλειομερών συμφωνιών, στις οποίες το δίκαιο εμπόριο να αποτελεί μία από τις κατευθυντήριες αρχές, αλλά θεωρεί ότι η σημερινή κατάσταση παρέχει στην ΕΕ την ευκαιρία να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη μεταρρύθμιση της πολυμερούς εμπορικής τάξης με βιώσιμο τρόπο·

53.  σημειώνει ότι οι ελεύθερες, δίκαιες και βιώσιμες εμπορικές συναλλαγές είναι οικονομικώς ευκταίες και έχουν πολιτικές συνέπειες ζωτικής σημασίας· επισημαίνει ότι, υπό το φως της στρατηγικής «Πρώτα η Αμερική», καθώς και της νέας πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη ένας Δρόμος», είναι ζωτικής στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ να χρησιμοποιεί το εμπόριο ως μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και να ενισχύσει τον διάλογο και την τεχνική βοήθεια, ιδίως στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και στα αφρικανικά κράτη· επισημαίνει ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις πρέπει να συνδέονται με τις στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πίεση για τη συνεκτική εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης με τα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μεσοπρόθεσμα μια στρατηγική για τη δημιουργία σταθερών σχέσεων με την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ)· σημειώνει ότι, κατά την εφαρμογή των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις αφρικανικές περιφέρειες και κράτη, δεν είναι σημαντικές μόνο οι πτυχές που αφορούν το εμπόριο, αλλά καθοριστικό στοιχείο είναι και η σύνδεσή τους με τις απαιτήσεις βιώσιμης ανάπτυξης στα αφρικανικά κράτη· ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αυξήσει την ικανότητα των κυβερνήσεων να ενσωματώσουν στις εθνικές εμπορικές στρατηγικές και τα προγράμματά τους τα ζητήματα που συνδέονται με τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να εμβαθύνει τη συνεργασία της για εμπορικά θέματα με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα, με δεδομένες τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ένωση και τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν κατορθώσει να επιτύχουν τον στόχο του 0,7% του ΑΕΕ τους στη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας·

54.  τονίζει ότι η διακυβέρνηση του παγκόσμιου εμπορίου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για μια εμπορική ολοκλήρωση που θα δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η τρέχουσα δομή ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης (SDT) στον ΠΟΕ δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα· τονίζει την ανάγκη να καταστούν οι διατάξεις περί SDT πιο αποτελεσματικές και λειτουργικές για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

55.  επισημαίνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επισιτιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την ΕΕ να προστατεύει την τοπική παραγωγή τροφίμων και να προλαμβάνει τις επιζήμιες επιπτώσεις των φθηνών εισαγωγών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των ΣΟΕΣ·

56.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι τουλάχιστον 218 εκατομμύρια παιδιά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω της παιδικής εργασίας, κυρίως με σκοπό τη μείωση του κόστους· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην επικράτειά της στο πλαίσιο συστημάτων πιστοποίησης δεοντολογίας δεν είναι αποτέλεσμα καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας, να εγγυάται την αξιόπιστη χρήση των χαρακτηρισμών «δίκαιος» και «δεοντολογικός» και να βοηθάει τους καταναλωτές να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές·

57.  σημειώνει ότι μέχρι σήμερα έχει συναφθεί μόνο μία ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ· ζητεί, ως εκ τούτου, από την ΕΕ να αναγνωρίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες αναφορικά με τις ΣΟΕΣ κατά τη διαδικασία μετά το Κοτονού· τονίζει, συγκεκριμένα, την ανάγκη διενέργειας ενδελεχούς ανάλυσης του αντίκτυπού τους στις αφρικανικές οικονομίες και τις αντίστοιχες αγορές εργασίας τους και στην προώθηση του διαπεριφερειακού εμπορίου στην Αφρική·

58.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κάθε χρόνο εκρέει από την Αφρική με τη μορφή παράνομων χρηματοοικονομικών ροών ένα ποσό που υπερβαίνει τη συνολική ετήσια ΕΑΒ· επισημαίνει τις επιζήμιες επιπτώσεις της φοροδιαφυγής στις αναπτυσσόμενες χώρες, που συνεπάγεται σημαντικές απώλειες δημόσιων πόρων ικανών να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, όχι μόνο για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, κατά τη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών· επιμένει ότι, στις ΣΕΣ που συνάπτει η ΕΕ και στα προτιμησιακά εμπορικά καθεστώτα που χορηγεί, θα πρέπει να περιλαμβάνονται αυστηρές διατάξεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής·

59.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο και για την ενίσχυση της συνεργασίας σε φορολογικά ζητήματα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης εγχώριων πόρων·

60.  υπενθυμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός διακυβερνητικού φορέα του ΟΗΕ που θα ασχοληθεί, αντιμετωπίζοντας ισότιμα τις αναπτυσσόμενες χώρες, με τη μεταρρύθμιση των παγκόσμιων φορολογικών κανόνων·

61.  υποστηρίζει ένθερμα την περαιτέρω ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις επενδύσεις στην ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών στον Νότο·

62.  επικροτεί το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ με σκοπό να ενθαρρυνθούν η βιώσιμη ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί την επέκταση της τρέχουσας εντολής εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης – μέσω του συνδυασμού πόρων, της συγχρηματοδότησης έργων και της ανάπτυξης του τοπικού ιδιωτικού τομέα – εστιάζοντας στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα ευάλωτα κράτη·

63.  επικροτεί την επικαιροποιημένη το 2017 στρατηγική της Επιτροπής με τίτλο «Βοήθεια για το Εμπόριο» που στοχεύει στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της στήριξης της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες και να ενισχυθεί η χρηματοδοτική δέσμευση της ΕΕ για τις πρωτοβουλίες στον τομέα της ενίσχυσης του εμπορίου, προκειμένου να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, να επιτύχουν ευημερία μέσω του εμπορίου και των επενδύσεων, και να υποστηριχθούν οι δράσεις τους για την επίτευξη των ΣΒΑ.

°

°  °

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0230.

(2)

ΕΕ C 101, 16.3.2018, σ. 30.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0488.

(4)

ΕΕ C 337, 20.9.2018, σ. 33.

(5)

ΕΕ L 338, 19.12.2017, σ. 1.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0090.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0369.

(8)

ΕΕ C 99E, 3.4.2012, σ. 31.

(9)

ΕΕ C 99E, 3.4.2012, σ. 94.

(10)

OECD, C/MIN(2017)2.

(11)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119, 4.5.2016, σ. 1).

(12)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (3.9.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές

(2018/2005(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Dan Preda

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι η ΕΑΒ συνιστά έναν μοναδικό και πολύτιμο πόρο για την παγκόσμια προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας, της ανισότητας και της περιθωριοποίησης· τονίζει ότι ενώ όλες οι πηγές χρηματοδότησης είναι σημαντικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η βοήθεια μπορεί να επιτύχει πράγματα που άλλες πηγές δεν μπορούν· επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι το εμπόριο θα καταστεί αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ότι η δράση του ιδιωτικού τομέα, εάν ευθυγραμμιστεί με διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και στην εφαρμογή του Θεματολογίου για το 2030· υπογραμμίζει την ανάγκη εκ νέου εξισορρόπησης του εμπορικού και επενδυτικού δικαίου με το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού·

2.   τονίζει ότι, όταν δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης, οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να συμβάλλουν, στον βαθμό που τους αναλογεί, στην υλοποίηση του Θεματολογίου για το 2030 και να συμμορφώνονται με κοινές αρχές και αξίες, όπως οι διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, ήτοι η ανάληψη ευθύνης, η ευθυγράμμιση, η εναρμόνιση και η λογοδοσία, και ότι οι στόχοι ανάπτυξης θα πρέπει να υπερισχύουν· υπενθυμίζει τη δέσμευση όσον αφορά τη διαφάνεια και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προτείνεται για τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNGPs) και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, να καταρτίσουν ένα συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο για δεσμευτικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αλυσίδες εφοδιασμού·

3.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές της με αναπτυσσόμενες χώρες, στους τομείς τόσο της ανάπτυξης όσο και του εμπορίου, βασίζονται σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο μεταξύ ισότιμων εταίρων, ευθυγραμμίζονται με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, και αποσκοπούν στην προώθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει ένθερμα την ΕΕ να συνεχίσει να εργάζεται για να ενσωματώσει σε όλες τις αναπτυξιακές δραστηριότητες τη βασιζόμενη στα δικαιώματα προσέγγισή της·

4.  προειδοποιεί για τον κίνδυνο ανάπτυξης δύο μέτρων και δύο σταθμών σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταιρειών στις επενδυτικές και εμπορικές συμφωνίες· σημειώνει ότι η εξάρτηση από προαιρετικά μέτρα για την προώθηση της δέουσας επιμέλειας ενδέχεται να μην επαρκεί και ότι τα δικαιώματα των επενδυτών πρέπει να συνοδεύονται από υποχρεώσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα και το περιβαλλοντικό δίκαιο· τονίζει, σε ένα πλαίσιο στο οποίο η Επιτροπή έχει προτείνει τη δημιουργία πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου ως μόνιμου φορέα για την επιβολή των δικαιωμάτων των επενδυτών, τη σημασία της αντιμετώπισης τέτοιων ανισορροπιών, και καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το δεσμευτικό μέσο του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η υπεροχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  επαναβεβαιώνει την ανάγκη να εφαρμοστούν πλήρως οι εξωεδαφικές υποχρεώσεις των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ορίζονται στις αρχές του Μάαστριχτ, και να χρησιμοποιηθούν ως βάση τα διάφορα μέσα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως δε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)·

6.  υπογραμμίζει ότι το εμπόριο δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ότι μια βασιζόμενη σε κανόνες, ελεύθερη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς εμπορική πολιτική, εάν ευθυγραμμίζεται με τους ΣΒΑ, μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας, που είναι ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, στη μείωση των ανισοτήτων και στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· ζητεί να διασφαλιστούν πρότυπα βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλίζουν οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ στον αναπτυσσόμενο κόσμο τη χρηστή διακυβέρνηση και τον σεβασμό του κράτους δικαίου·

7.  τονίζει ότι η διακυβέρνηση του παγκόσμιου εμπορίου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για μια εμπορική ολοκλήρωση που θα δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η τρέχουσα δομή ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης (SDT) στον ΠΟΕ δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα· τονίζει την ανάγκη να καταστούν οι διατάξεις περί SDT πιο αποτελεσματικές και λειτουργικές για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

8.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας στις πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την ΕΕ να αξιολογεί συστηματικά τον αντίκτυπο των εμπορικών και δημοσιονομικών πολιτικών της στις αναπτυσσόμενες χώρες και να διασφαλίζει ότι όλες οι επενδυτικές και εμπορικές συμφωνίες της περιλαμβάνουν διατάξεις για ανεξάρτητες εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκτελεστές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας και αποτελεσματικούς μηχανισμούς λογοδοσίας·

9.  επισημαίνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επισιτιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την ΕΕ να προστατεύει την τοπική παραγωγή τροφίμων και να προλαμβάνει τις επιζήμιες επιπτώσεις των φθηνών εισαγωγών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)·

10.  επαναλαμβάνει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εμπορικής πολιτικής είναι άνισα κατανεμημένες· καλεί, επομένως, την ΕΕ να εντάξει στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων, τα δικαιώματα γαιοκτησίας και την ουσιαστική συνεκτίμηση των τοπικών και αυτόχθονων κοινοτήτων·

11.  σημειώνει ότι οι διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μπορούν να περιλαμβάνουν αυστηρότερες διατάξεις από εκείνες που έχουν εγκριθεί σε επίπεδο ΠΟΕ και ότι οι διατάξεις αυτές μπορεί να θέτουν περιορισμούς στις εθνικές κυβερνήσεις· ειδικότερα, επισημαίνει με ανησυχία ότι οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών για την εφαρμογή των πολιτικών που είναι αναγκαίες για την προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας και της αγροτικής τους ανάπτυξης δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στις περιφερειακές και διμερείς ΣΕΣ, συμπεριλαμβανομένων των ΣΟΕΣ με χώρες ΑΚΕ, και ότι συχνά οι αναπτυσσόμενες χώρες παρεμποδίζονται από το να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες ευελιξίας που προβλέπονται στις συμφωνίες του ΠΟΕ·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τουλάχιστον 218 εκατομμύρια παιδιά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω της παιδικής εργασίας, κυρίως με σκοπό τη μείωση του κόστους· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην επικράτειά της στο πλαίσιο συστημάτων πιστοποίησης δεοντολογίας δεν είναι αποτέλεσμα καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας, να εγγυάται την αξιόπιστη χρήση των χαρακτηρισμών «δίκαιος» και «δεοντολογικός» και να βοηθάει τους καταναλωτές να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές·

13.  υπογραμμίζει ότι ο πολλαπλασιασμός των διμερών και περιφερειακών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) εγείρει ανησυχίες όσον αφορά τη συνοχή της παγκόσμιας διακυβέρνησης του εμπορίου και υπονομεύει τον κεντρικό ρόλο του ΠΟΕ στη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων· σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα της πολυμερούς, βασισμένης σε κανόνες τάξης πραγμάτων, δυνάμει της οποίας όλες οι χώρες εκπροσωπούνται ισότιμα, ως του πλέον αποτελεσματικού τρόπου για την επίτευξη ενός παγκόσμιου εμπορικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει τη σημασία των εκτελεστών διατάξεων όσον αφορά τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις εμπορικές συμφωνίες και επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να συμπεριλάβει δεσμευτικά κεφάλαια σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης που θα επιτρέπουν σε κάθε άτομο να αξιώνει επανόρθωση· ζητεί την εφαρμογή συνοδευτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης χρηματοοικονομικής υποστήριξης, στις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτονται με αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειές τους όσον αφορά τον σεβασμό και την εφαρμογή των διεθνώς συμφωνηθέντων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων· επαναλαμβάνει την έκκλησή της για περισσότερη διαφάνεια στο εμπόριο φυσικών πόρων·

14.  υπενθυμίζει ότι η Αφρική εξακολουθεί να είναι περιθωριοποιημένη σε παγκόσμιο επίπεδο και καλεί την Ένωση αφενός να στηρίξει τη φιλοδοξία της Αφρικής για την οικοδόμηση μιας πραγματικής ενδοαφρικανικής αγοράς και αφετέρου να αποφύγει τη λήψη μέτρων που μπορούν να θέσουν εμπόδια ως προς τη φιλοδοξία αυτή· υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη μεγιστοποίησης τόσο της ανάπτυξης όσο και του θετικού αντικτύπου της μετανάστευσης και της κινητικότητας·

15.  καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης και δυνατοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών και να υποστηρίξει τις αφρικανικές χώρες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων παραγωγής και μεταποίησης που διαθέτουν, ώστε να εξαρτώνται λιγότερο από πρώτες ύλες και απλά μεταποιημένα προϊόντα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη συμμετοχή τους σε παγκόσμιες αγορές, και να βοηθήσει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, ενισχύοντας ειδικότερα τον ρόλο των γυναικών στην επίσημη και ανεπίσημη οικονομία· τονίζει την ανάγκη κάθε εμπορική συμφωνία με αναπτυσσόμενες χώρες να προβλέπει αρκούντως ασύμμετρα χρονοδιαγράμματα ελευθέρωσης, προστασία για τις νεοσύστατες βιομηχανίες, κανόνες καταγωγής των προϊόντων οι οποίοι στηρίζουν την ανάπτυξη, και αποτελεσματικές ρήτρες διασφάλισης·

16.  υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στην Αφρική· τονίζει ότι οι ΣΟΕΣ, εάν συνοδεύονται από κατάλληλα διαρθρωτικά μέτρα και παρακολουθούνται δεόντως, μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του εμπορίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να τεθούν στο επίκεντρο των εν λόγω συμφωνιών η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επίτευξη του Θεματολογίου για το 2030· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους για την ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης σε επίπεδο κυβέρνησης και κοινωνίας των πολιτών· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας ο σεβασμός, όπως επισημαίνεται στον ΣΒΑ 17.15, του δικαιώματος των χωρών εταίρων να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις που αρμόζουν στο εθνικό τους πλαίσιο και να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πληθυσμών τους, καθώς και ότι είναι σημαντικό οι εν λόγω χώρες να τηρούν τις υποχρεώσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες διεθνείς δεσμεύσεις τους· τονίζει ότι οι μελλοντικές σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ πρέπει να βασίζονται σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο μεταξύ ισότιμων εταίρων·

17.  σημειώνει ότι μέχρι σήμερα έχει συναφθεί μόνο μία ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ· ζητεί, ως εκ τούτου, από την ΕΕ να αναγνωρίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες αναφορικά με τις ΣΟΕΣ κατά τη διαδικασία μετά το Κοτονού· τονίζει, συγκεκριμένα, την ανάγκη διενέργειας ενδελεχούς ανάλυσης του αντίκτυπού τους στις αφρικανικές οικονομίες και τις αντίστοιχες αγορές εργασίας τους και στην προώθηση του διαπεριφερειακού εμπορίου στην Αφρική·

18.  εκφράζει τη λύπη του διότι κάθε χρόνο εκρέει από την Αφρική με τη μορφή παράνομων χρηματοοικονομικών ροών ένα ποσό που υπερβαίνει τη συνολική ετήσια ΕΑΒ· επισημαίνει τις επιζήμιες επιπτώσεις της φοροδιαφυγής στις αναπτυσσόμενες χώρες, που συνεπάγεται σημαντικές απώλειες δημόσιων πόρων ικανών να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, όχι μόνο για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, κατά τη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών· επιμένει ότι, στις ΣΕΣ που συνάπτει η ΕΕ και στα προτιμησιακά εμπορικά καθεστώτα που χορηγεί, θα πρέπει να περιλαμβάνονται αυστηρές διατάξεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής·

19.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο και για την ενίσχυση της συνεργασίας σε φορολογικά ζητήματα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης εγχώριων πόρων·

20.  υπενθυμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός διακυβερνητικού φορέα του ΟΗΕ που θα ασχοληθεί, αντιμετωπίζοντας ισότιμα τις αναπτυσσόμενες χώρες, με τη μεταρρύθμιση των παγκόσμιων φορολογικών κανόνων·

21.  υπενθυμίζει τον αντίκτυπο που έχει η Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ (ΚΓΠ) στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί εν προκειμένω την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα υπερβεί τα προβλήματα που προκύπτουν από το τρέχον γεωργικό μοντέλο, το οποίο είναι προσανατολισμένο στις εξαγωγές, ενισχύοντας τις εσωτερικές αγορές της ΕΕ και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων με βιώσιμο τρόπο ώστε, αφενός, να μην υπονομεύεται η ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες και, αφετέρου, να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κραδασμούς·

22.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να προσαρμοστούν οι εμπορικές πολιτικές για να στηρίξουν τις εθνικές προσπάθειες καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τη συμφωνία του Παρισιού·

23.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 8 ΣΛΕΕ καθορίζει ότι: «Σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών»· επισημαίνει με ανησυχία ότι εξακολουθούν να υφίστανται δυσκολίες όσον αφορά την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ εμπορίου και φύλου, λόγω διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης δεδομένων· τονίζει την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της δυναμικής του φύλου που συνδέεται με τις εμπορικές συμφωνίες· επιμένει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ θα πρέπει να προάγουν την ισότητα των φύλων και να επιδιώκουν τη μείωση των ανισοτήτων·

24.  ζητεί διαφάνεια στις εμπορικές συμφωνίες και πλήρη συμμετοχή των κοινωνιών των πολιτών των οικείων χωρών εταίρων στις διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών·

25.  υποστηρίζει ένθερμα την περαιτέρω ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις επενδύσεις στην ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών στο νότιο ημισφαίριο·

26.  επικροτεί το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ με σκοπό να ενθαρρυνθούν η βιώσιμη ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί την επέκταση της τρέχουσας εντολής εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης – μέσω του συνδυασμού πόρων, της συγχρηματοδότησης έργων και της ανάπτυξης του τοπικού ιδιωτικού τομέα – εστιάζοντας στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα ευάλωτα κράτη·

27.  τονίζει ότι υπάρχουν βαθιά κενά στη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα, που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα πολλών συστημάτων δεοντολογικού ελέγχου και πιστοποίησης στις αλυσίδες εφοδιασμού·

28.  επικροτεί την επικαιροποιημένη το 2017 στρατηγική της Επιτροπής με τίτλο «Βοήθεια για το Εμπόριο» που στοχεύει στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της στήριξης της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες και να ενισχυθεί η χρηματοδοτική δέσμευση της ΕΕ για τις πρωτοβουλίες στον τομέα της ενίσχυσης του εμπορίου, προκειμένου να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, να επιτύχουν ευημερία μέσω του εμπορίου και των επενδύσεων, και να υποστηριχθούν οι δράσεις τους για την επίτευξη των ΣΒΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.8.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Mirja Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

2

0

PPE

Frank Engel, Anna Záborská

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (22.6.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές

(2018/2005(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Karin Kadenbach

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ισορροπημένη και προοδευτική εμπορική πολιτική για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης(1), θα επιθυμούσε όμως να προστάτευε περισσότερο τους γεωργούς της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προσοχής της ανακοίνωσης στις άνισες επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, μεταξύ άλλων από την άποψη του γεωργικού τομέα, ο οποίος πλήττεται από έλλειψη ισορροπίας στον ανταγωνισμό τόσο στην ΕΕ όσο και στις ξένες αγορές, με πολλούς παγκόσμιους παράγοντες που έχουν αναπτύξει εντατικά προσανατολισμένα προς τις εξαγωγές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά συστήματα εκτροφής, τα οποία δεν εγγυώνται ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο στον γεωργικό τομέα·

2.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων διατροφής· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, το διπλό φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο, αφενός, υπάρχει η ανάγκη να διατηρήσει τον προσανατολισμό της προς την ενωσιακή αγορά και τη συμβατότητά της με τους κανόνες του ΠΟΕ ενώ, αφετέρου, συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς δεν μπορούν να αντέξουν την πλήρη ελευθέρωση του εμπορίου και τον απρόσκοπτο ανταγωνισμό με τις εισαγωγές·

3.  επισημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου επιφέρει οφέλη όπως η ανάπτυξη, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου και οι οικονομικές ευκαιρίες, αλλά ότι τα οφέλη αυτά δεν κατανέμονται πάντα ισότιμα μεταξύ των χωρών ή στο εσωτερικό αυτών·

4.  υπενθυμίζει ότι ο γεωργικός τομέας της ΕΕ διαθέτει σημαντικό εξαγωγικό δυναμικό, το οποίο θα πρέπει να στηρίζεται μέσω ισορροπημένων εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες·

5.  υπενθυμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ δεν αφορά μόνο τα συμφέροντα αλλά και τις αξίες·

6.  υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές και γεωργικές πολιτικές είναι αλληλένδετες, και ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ αποτελεί μέσο προώθησης των γεωργικών συμφερόντων της ΕΕ και, ως εκ τούτου, μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)·

7.  επισημαίνει ότι οι εμπορικές και γεωργικές πολιτικές βρίσκονται στον πυρήνα της εφαρμογής του Θεματολογίου του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που θέτει· επισημαίνει ότι η εστίαση σε ελεύθερες και δίκαιες εμπορικές πολιτικές χωρίς διακρίσεις και η εναρμόνιση του εμπορίου με τους ΣΒΑ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας παγκοσμίως·

8.  καλεί την ΕΕ να αξιολογήσει συστηματικά τον αντίκτυπο των εμπορικών πολιτικών της στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και ζητεί τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή όλων των στρατηγικών και των πολιτικών της ΕΕ·

9.  αναγνωρίζει στο πλαίσιο αυτό ότι ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ΠΟΕ είναι ένα φόρουμ διαπραγματεύσεων που προσφέρει εμπορικούς κανόνες και ότι τα κράτη μέλη αποφασίζουν τα ίδια πόσο θέλουν να προχωρήσουν στην άρση των εμπορικών φραγμών και στρεβλώσεων· υπενθυμίζει ότι με τις διμερείς συμφωνίες της η ΕΕ μπορεί να καθορίζει όρους συναλλαγών που υπερβαίνουν το δίχτυ ασφαλείας του ΠΟΕ·

10.  τονίζει ότι η τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την ενίσχυση της παγκόσμιας πειθαρχίας ώστε να αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και οι στρεβλώσεις του εμπορίου στον τομέα της γεωργίας, όσο και την αποτροπή της έκθεσης των ευαίσθητων γεωργικών τομέων της ΕΕ στον ανταγωνισμό από εισαγωγές προϊόντων που δεν υπόκεινται σε αντίστοιχους κανόνες, κόστος και περιορισμούς όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητας, την ασφάλεια των τροφίμων· τονίζει ότι η ΕΕ προωθεί υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, του περιβάλλοντος, των θεμελιωδών εργασιακών, κοινωνικών δικαιωμάτων, της ασφάλειας τροφίμων και των προτύπων προστασίας των καταναλωτών, για να αναφέρουμε μόνο μερικά· υπενθυμίζει ότι όλες οι εισαγωγές στην ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων και τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή «από το αγρόκτημα στο τραπέζι»·

11.  τονίζει την ανάγκη εφαρμογής ενός μέσου που θα καταστήσει δυνατή την αποκατάσταση δικαιότερων συνθηκών ανταγωνισμού και την ανάληψη δράσης κατά χωρών ή επιχειρήσεων που προβαίνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό· θεωρεί ότι η αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ θα διασφαλίσει επίσης ότι θα επιβάλλονται αποτελεσματικές κυρώσεις σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν παρουσία ή δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και παραβιάζουν τους κανόνες·

12.  επισημαίνει ότι τα ενωσιακά γεωργικά προϊόντα διατροφής πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές στον κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ και να ενισχύσει τους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα στον τόπο προέλευσής τους και κατά την άφιξή τους στην ΕΕ·

13.  ζητεί τη θέσπιση κοινών μέτρων για τις πληροφορίες και την επισήμανση των προϊόντων, καθώς και την εισαγωγή υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης της χώρας προέλευσης·

14.  επισημαίνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να είναι ισορροπημένες, να περιέχουν μέτρα διασφάλισης των ευαίσθητων γεωργικών τομέων της ΕΕ, να προωθούν τον θεμιτό ανταγωνισμό και να προστατεύουν τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων και την καλή μεταχείριση των ζώων·

15.  ζητεί να ενσωματωθεί η αρχή της προφύλαξης όπως ορίζεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες υπό διαπραγμάτευση και στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας μέσω της λήψης προληπτικών αποφάσεων στην περίπτωση κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, εφόσον χρειάζεται, χωρίς περιορισμούς από τους εμπορικούς εταίρους ή τον ΠΟΕ, όποτε κρίνεται αναγκαίο·

16.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της προφύλαξης όπως ορίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΟΕ δεν ανταποκρίνεται στην αρχή της προφύλαξης, όπως αυτή εφαρμόζεται στην ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, σε αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις του ΠΟΕ, να μπορούν να ληφθούν μέτρα προφύλαξης σε περίπτωση εύλογης υπόνοιας χωρίς επιστημονική απόδειξη (π.χ. περιοριστικά για το εμπόριο μέτρα όπως η απαγόρευση των εισαγωγών, η απόρριψη της άδειας κυκλοφορίας κ.λπ.)· ως εκ τούτου, ζητεί το βάρος της επιστημονικής απόδειξης να μην βαρύνει τους υποστηρικτές / κατασκευαστές / παραγωγούς / εισαγωγείς ουσιών / προϊόντων που θεωρούνται επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία ή ως περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, ιδίως όσον αφορά τα χαμηλότερα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, τα προβλήματα υγιεινής στις εγκαταστάσεις παραγωγής κρέατος και τα πιθανά κατάλοιπα φυτοφαρμάκων·

17.  επισημαίνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για την προώθηση των επιθετικών συμφερόντων της ΕΕ όσον αφορά τα μεταποιημένα και μη μεταποιημένα τρόφιμα· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εμπορικές συμφωνίες οι οποίες συνεπάγονται σοβαρό κίνδυνο για πιο ευαίσθητους γεωργικούς τομείς της ΕΕ που έχουν ήδη πληγεί από την κρίση ή είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στην αστάθεια των τιμών και, κατά συνέπεια, πρέπει να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, γεγονός που θα πρέπει να συνεπάγεται την εξαίρεση των εν λόγω προϊόντων, όπου κρίνεται απαραίτητο και τη χρήση συμβατών με τον ΠΟΕ εργαλείων για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών της ΕΕ και των τρίτων χωρών·

18.  καλεί μετ' επιτάσεως να ασκείται η μέγιστη προσοχή όσον αφορά την ελευθέρωση της πρόσβασης στην αγορά σε ευάλωτους γεωργικούς τομείς· ζητεί την συστηματική εκπόνηση εκτιμήσεων επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ώστε να λαμβάνονται συγκεκριμένα υπόψη οι ευαισθησίες αυτές και να ορίσει ειδικές στρατηγικές για να διασφαλιστεί ότι ο γεωργικός τομέας δεν θα επηρεαστεί· εφιστά την προσοχή στον αυξανόμενο αντίκτυπο των εξωτερικών παραγόντων και την κερδοσκοπία στις παγκόσμιες αγροδιατροφικής αγοράς βασικών προϊόντων· σημειώνει ότι, σε ορισμένους γεωργικούς τομείς, η ικανότητα πρόκλησης ζημιών στις τιμές και την παραγωγή προκύπτει συχνά από τον σωρευτικό αντίκτυπο μιας σειράς συμφωνιών και όχι από μία συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να επικαιροποιεί τακτικά τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις του αυξημένου ανταγωνισμού για ευάλωτους γεωργικούς τομείς, όπως η παραγωγή βοείου κρέατος, που είναι ευάλωτα στον ανταγωνισμό τομείς χαμηλού εισοδήματος·

19.  είναι της άποψης ότι, στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών, το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς της ΕΕ σε ευαίσθητους γεωργικούς τομείς θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τους παραγωγούς της ΕΕ· κατά συνέπεια, υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η θυσία των συμφερόντων της γεωργίας της ΕΕ και των ευαίσθητων γεωργικών τομέων της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία, θα ήταν απαράδεκτη·

20.  υπενθυμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής των ήδη συναφθεισών εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί μας μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις εξαγωγικές ευκαιρίες που παρέχουν οι συμφωνίες αυτές, όπως η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA)·

21.  τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης νέων εμπορικών κανόνων και κανονισμών σε παγκόσμιο επίπεδο για τη ρύθμιση και την εναρμόνιση των προτύπων παραγωγής, καθώς και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής·

22.  τονίζει την ευθύνη όλων μας έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών· ζητεί δείκτες που προάγουν το δίκαιο και βιώσιμο εμπόριο για φτωχές κοινότητες και όχι μόνο το εμπόριο ως αυτοσκοπό· υπενθυμίζει ότι οι ΔΔΑ πρέπει να ενσωματωθούν στην εμπορική πολιτική σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ζημιών στα μέσα διαβίωσης, παρέχοντας στις αναπτυσσόμενες χώρες πραγματικές ευκαιρίες, καθώς και διασφάλιση ότι η αναπτυξιακή συνεργασία, η οποία αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω χώρες, δεν θα υπονομευτεί από εμπορικές συμφωνίες·

23.  εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες του σχετικά με τον τρέχοντα προσανατολισμό των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στον τομέα των ελευθέρων συναλλαγών με τη Mercosur, που δεν υποδεικνύει μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία σύμφωνα με τις ειδήσεις που διαρρέουν· σημειώνει ότι «η Επιτροπή προτίθεται να επιταχύνει όλες τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις»· είναι της γνώμης ότι ο κύριος στόχος των διαπραγματεύσεων με τη Mercosur θα πρέπει να είναι ένα ισόρροπη αποτέλεσμα και όχι η ταχεία ολοκλήρωσή τους· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις σε τομείς όπως το βόειο κρέας, η ζάχαρη, τα πουλερικά, ο χυμός πορτοκαλιού, το ρύζι και τα βιοκαύσιμα, που θα μπορούσαν να πλήξουν τη βιωσιμότητα της τοπικής παραγωγής σε πολλές περιοχές της ΕΕ και ιδιαίτερα μειονεκτικές περιοχές και να ασκήσουν πίεση στις τιμές παραγωγού της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η έκθεση της Επιτροπής του 2016 σχετικά με τον σωρευτικό οικονομικό αντίκτυπο των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών στον γεωργικό τομέα της ΕΕ προέβλεψε δραστική μείωση των τιμών του βοείου κρέατος και μείωση των τιμών του βουτύρου και των αιγοπροβάτων ως αποτέλεσμα των πρόσφατα συναφθεισών και των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων·

24.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει αφαιρέσει από τον κατάλογο των εγκαταστάσεων από τις οποίες επιτρέπονται επί του παρόντος οι εισαγωγές κρέατος και προϊόντων πουλερικών, 20 εγκαταστάσεις της Βραζιλίας λόγω των ελλείψεων που εντοπίστηκαν στο σύστημα ελέγχου της Βραζιλίας και των κατάφωρων παρατυπιών όσον αφορά την υγεία, την ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα που αναδείχθηκαν από τα διάφορα σκάνδαλα του Μαρτίου 2017 στους τομείς του βοείου κρέατος και τον Μάρτιο του 2018 στον τομέα του κρέατος πουλερικών· καλεί την Επιτροπή να αφαιρέσει τα πουλερικά, το βόειο και μοσχαρίσιο κρέας από το πεδίο των διαπραγματεύσεων ελευθέρων συναλλαγών με τη Mercosur μέχρις ότου διαλευκανθεί σωστά το σκάνδαλο με το βραζιλιάνικο κρέας και παρασχεθούν 100% εγγυήσεις για τη συμμόρφωση των εισαγωγών κρέατος της Νότιας Αμερικής με τους κανόνες της ΕΕ·

25.  επισημαίνει ότι, υπό το φως της κρίσης στον ΠΟΕ και του αυξανόμενου προστατευτισμού των ΗΠΑ, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με την ευκαιρία και την ανάγκη να καταστεί δημιουργός παγκόσμιων λύσεων στο διεθνές εμπόριο, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της εκτεταμένης εμπειρίας της στον τομέα της εναρμόνισης προτύπων η οποία αναπτύχθηκε κατά την οικοδόμηση της κοινής αγοράς ή κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης χωρών του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού σε αυτήν·

26.  χαιρετίζει την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ιαπωνία, την τέταρτη μεγαλύτερη γεωργική εξαγωγική αγορά της ΕΕ, η οποία θα εξασφαλίσει καλές εξαγωγικές ευκαιρίες για πολλά γεωργικά προϊόντα διατροφής της ΕΕ, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα·

27.   υπενθυμίζει τις ανησυχίες που έθεσε στα δύο ψηφίσματά του της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις διαπραγματευτικές εντολές για τις εμπορικές συμφωνίες με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία(2) και την έμφαση που δίνει το Κοινοβούλιο σχετικά με την ανάγκη για «σεβασμό στο γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα τα οποία θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη μεταχείριση, παραδείγματος χάριν μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων ή προβλεπόμενων επαρκών μεταβατικών περιόδων, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον σωρευτικό αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών στη γεωργία και αποκλείοντας ενδεχομένως από το πεδίο των διαπραγματεύσεων τους πλέον ευαίσθητους τομείς»· σημειώνει ότι η Επιτροπή σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έως τον Μάρτιο του 2019 και να τις διεξαγάγει «με επιταχυνόμενο ρυθμό», αλλά επισημαίνει ότι η ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να γίνει εις βάρος οποιουδήποτε τομέα, ιδίως του γεωργικού τομέα της ΕΕ·

28.  εφιστά την προσοχή στο ψήφισμά του της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ και ιδίως στην παράγραφο 62 που καλεί την Επιτροπή να προσέξει κατά τις διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία για τις νέες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ), εν αναμονή της ανάλυσής της για τον αντίκτυπο που το Brexit θα έχει στην αιγοπροβατοτροφία, ειδικά σε ό,τι αφορά το μέλλον της ποσόστωσης των 287 000 τόνων ισοδύναμου βάρους σφαγίου πρόβειου κρέατος που η ΕΕ έχει χορηγήσει στη Νέα Ζηλανδία· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία αύξησαν τις αποστολές των νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη κρεάτων τα τελευταία χρόνια και μείωσαν τις παραδοσιακές εξαγωγές κατεψυγμένου κρέατος, γεγονός το οποίο κλιμακώνει τον αντίκτυπό τους τους στην αγορά νωπού κρέατος της ΕΕ και προκαλεί μείωση στις τιμές που καταβάλλονται στους παραγωγούς της ΕΕ, και θεωρεί ότι οι εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ευκαιρία για τον διαχωρισμό των ειδών αυτών σε διακριτές ποσοστώσεις·

29.  τονίζει τη σημασία, αφενός, της συμπερίληψης αποτελεσματικών και άμεσα διαθέσιμων διμερών ρητρών διασφάλισης που επιτρέπουν την προσωρινή άρση των προτιμήσεων εάν, λόγω της έναρξης ισχύος της εμπορικής συμφωνίας, η αύξηση των εισαγωγών επιφέρει, ή ενδέχεται να επιφέρει, σοβαρές ζημίες σε ευαίσθητους τομείς και, αφετέρου, της αναθεώρησης των υφιστάμενων πολυμερών μηχανισμών διασφάλισης στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)(3), οι οποίοι θα πρέπει να διαδραματίσουν προληπτικό ρόλο για τους ευαίσθητους τομείς με βάση κατώτατα όρια στον όγκο αναφοράς και στις τιμές που επιτρέπουν την αυτόματη ενεργοποίηση με ανασταλτικό αποτέλεσμα των μηχανισμών διασφάλισης, όταν έχουν επιτευχθεί τα εν λόγω κατώτατα όρια·

30.  υπενθυμίζει ότι ο συνολικός αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 26 % από το 2005 έως το 2013· επισημαίνει ότι η γεωργική παραγωγή σε ορισμένα κράτη μέλη εντός της ΕΕ πραγματοποιείται πλέον σε μικρότερο αριθμό μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων υψηλότερης έντασης κεφαλαίου και επισημαίνει ότι αυτή η διαδικασία ενοποίησης αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ επίσης έχει ήδη και θα συνεχίσει να έχει αντίκτυπο στην ανανέωση των γενεών, ιδίως στο πλαίσιο της πρόσβασης στη γη και της διατήρησης της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

31.   τονίζει τη σημασία των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων και την ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην αγορά της ΕΕ, ειδικά στους τομείς της γεωργικής γης και των δασών· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να αποτραπεί η υπερβολική συγκέντρωση γεωργικής γης και δασών σε αλλοδαπούς· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τη σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ(4) και καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τα νόμιμα όρια της παρέμβασης των κρατών μελών για τη ρύθμιση της αγοράς γης η οποία εκδόθηκε το περασμένο φθινόπωρο του 2017 και να τη συμπληρώσει με την εισαγωγή πρόσθετων ορθών πρακτικών που θα καθιστούν πολύ πιο δύσκολη την αρπαγή γαιών· πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μειώσει αποτελεσματικά την αρπαγή γαιών στην ΕΕ· τονίζει ότι, κατά περίπτωση, οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει επίσης να ακολουθούν, όπου κρίνεται σκόπιμο, τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) σχετικά με την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών·

32.  τονίζει τη στρατηγική σημασία που έχει για την ΕΕ η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου επισιτιστικής αυτάρκειας· θεωρεί ότι η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, δεδομένου ότι μακροπρόθεσμα αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο είδος της εξωτερικής εξάρτησης που έχει ήδη διαπιστωθεί στον τομέα της ενέργειας·

33.  καλεί την Επιτροπή να αντιδράσει έντονα σε επιθέσεις των ΗΠΑ κατά μηχανισμών της ΚΓΠ που είναι συμβατοί με τον ΠΟΕ, επιθέσεις που συντελούνται μέσω της επιβολής αδικαιολόγητων μέτρων εμπορικής άμυνας και να υπερασπιστεί την πολιτική αυτή η οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για τους γεωργούς μας και τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με μέτρα των ΗΠΑ για τις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)(5)· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια απόφαση από τις ΗΠΑ, η οποία θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της ΚΓΠ, αποτελεί επίθεση κατά των προσπαθειών που καταβάλλουν οι αγρότες της ΕΕ επί πολλές δεκαετίες, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διεθνείς δεσμεύσεις και εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή διάδοση αυτών των μέτρων σε βάρος και άλλων αποδεκτών των πληρωμών στο πλαίσιο της ΚΓΠ· αναγνωρίζει τη σημασία του ΠΟΕ για τη διασφάλιση της ομαλής ροής του παγκόσμιου εμπορίου σε μια εποχή κατά την οποία κερδίζει έδαφος ο προστατευτισμός·

34.   εφιστά την προσοχή στον αυξανόμενο αντίκτυπο των εξωτερικών παραγόντων όσον αφορά την κατάσταση του τομέα γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ, καθώς και στο γεγονός ότι οι εμπορικοί φραγμοί δημιουργούν προκλήσεις για τους γεωργούς της ΕΕ μέσω του περιορισμού των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, έχοντας παράλληλα κατά νου ότι, μακροπρόθεσμα, η διάρθρωση των εισαγωγών και της παραγωγής στην εξαγωγική αγορά υπόκειται σε αλλαγές· επισημαίνει ότι τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ συνεχίζουν να είναι απαγορευμένα στη ρωσική αγορά·

35.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, από την πλευρά της, πιθανές επιδοτήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις ΗΠΑ που στρεβλώνουν το εμπόριο, για παράδειγμα στην περίπτωση των ενισχύσεων για τον τομέα των αμυγδάλων·

36.  καλεί την ΕΕ να υποβάλει προτάσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ οι οποίες θα προωθούν τη διαφάνεια στις βιομηχανικές επιδοτήσεις και θα περιορίζουν τη χρήση επιζήμιων επιδοτήσεων στον γεωργικό τομέα·

37.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση κατά 40 % στις εισαγωγές ρυζιού Indica από την Καμπότζη από το 2009, ως συνέπεια του καθεστώτος αδασμολόγητων εισαγωγών «Όλα εκτός από όπλα», και για την πρόθεση χορήγησης αδασμολόγητης ποσόστωσης 45 000 τόνων στους παραγωγούς ρυζιού Japonica στις χώρες μέλη της Mercosur, στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών που τελεί υπό διαπραγμάτευση επί του παρόντος με την εν λόγω περιφέρεια· είναι της άποψης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις που όλες οι υφιστάμενες εμπορικές παραχωρήσεις και αυτές που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, οι οποίες αποσκοπούν στο να ευνοήσουν τις εισαγωγές των προϊόντων αυτών στην ΕΕ, θα έχουν στον τομέα ρυζιού της ΕΕ, ο οποίος εμφανίζει ήδη σημεία κατάρρευσης σε ορισμένες περιφέρειες·

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει μια συμβουλευτική ομάδα σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ που απαρτίζεται από εκπροσώπους μιας ευρείας και ισορροπημένης ομάδας ενδιαφερομένων μερών· επιμένει σχετικά με την ανάγκη ισχυρής εκπροσώπησης των γεωργικών οργανώσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών μικρής και μεσαίας κλίμακας, και των αυτοσυντηρούμενων αγροτών εντός παρόμοιας ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό αντίκτυπο των περισσοτέρων από τις εν λόγω διαπραγματεύσεις στον γεωργικό τομέα·

39.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον αντίκτυπο του Brexit στον γεωργικό τομέα και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το Brexit, καθώς και τον αντίκτυπο του Brexit στον τομέα γεωργίας της ΕΕ κατά την εφαρμογή του εντατικού εμπορικού θεματολογίου της·

40.  απευθύνει προειδοποίηση για τον κίνδυνο έντονα ετεροβαρών εμπορικών συμφωνιών στον γεωργικό τομέα εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενάντια στον πειρασμό να χρησιμοποιηθεί η γεωργία ως εργαλείο διαπραγμάτευσης με αντάλλαγμα την αυξημένη πρόσβαση των βιομηχανικών προϊόντων και των υπηρεσιών στις αγορές τρίτων χωρών· Επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι στον γεωργικό τομέα παρέχονται πολύ λίγες πληροφορίες έως τη σύναψη των συμφωνιών· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για αντίμετρα για την αντιμετώπιση της από πλευράς ΗΠΑ επιβολής δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ· σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εν λόγω μετάβαση·

41.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί δημόσιο μητρώο όλων των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται με ομάδες συμφερόντων και εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων σχετικά με τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας θα είναι δεσμευτικές και εκτελεστές·

43.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή θα δημοσιεύει πλέον τις συστάσεις της για διαπραγματευτικές οδηγίες για εμπορικές συμφωνίες και θα τις διαβιβάζει αυτόματα στα εθνικά κοινοβούλια, διαθέτοντας ταυτόχρονα τις συστάσεις αυτές στο κοινό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

2

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Miguel Viegas

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Krzysztof Hetman

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ECR

Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

NI

Dianne Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

9

0

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

EFDD

Giulia Moi

PPE

Herbert Dorfmann

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

COM(2017)0492.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0419 και P8_TA(2017)0420 αντίστοιχα.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2017)0197.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0091.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (26.6.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές

(2018/2005(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Francis Zammit Dimech

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της σύμβασης του ΟΗΕ για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2007, σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (COM (2007) 0242), καθώς και το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο «Ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στην ΕΕ» (COM(2012)0537),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO του 1970 σχετικά με τα μέτρα απαγόρευσης και παρεμπόδισης της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών, καθώς και τη σύμβαση UNIDROIT, του 1995, για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στην πνευματική ζωή,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (JOIN(2016)0029),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων της ΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Απριλίου 2018(3),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2010,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δικαίωμα να εγκρίνει πολιτικές για το εμπόριο πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών με σκοπό να προστατεύει και να προωθεί την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, καθώς και να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 4 σχετικά με την ποιοτική εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άλλες αυτές διατάξεις περιλαμβάνουν την κοινή εμπορική πολιτική, όπως ορίζει το άρθρο 207 ΣΛΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ ορίζει ότι η Ένωση πρέπει να σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας, και να μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων κάνει έκκληση για διμερή, περιφερειακή και διεθνή συνεργασία για την προστασία και προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, και για την ενθάρρυνση του διαπολιτιστικού διαλόγου με στόχο να οικοδομηθούν γέφυρες μεταξύ των λαών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει την ευθύνη εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής ατζέντας της για τον πολιτισμό σε έναν παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, έναν ακριβή ορισμό των υπηρεσιών ενημέρωσης και ένα ευκρινές πλαίσιο για τα μέσα ενημέρωσης σε δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη ροή πληροφοριών, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά ειδησεογραφικά κανάλια, μπορεί να βελτιώσει τη διακυβέρνηση στον αναπτυσσόμενο κόσμο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναπτύξει περαιτέρω τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ούτως ώστε να καλύπτεται η νόμιμη εκμετάλλευση ορφανών έργων από μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες και άλλες ερευνητικές εγκαταστάσεις οι οποίες διαφυλάσσουν την πολιτιστική κληρονομιά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη διαθέτει μια πλούσια ποικιλία παραδόσεων, καθώς και ισχυρούς κλάδους πολιτισμού και δημιουργίας, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και διάφορα συστήματα δημόσιων φορέων μέσων ενημέρωσης και χρηματοδότησης του κινηματογράφου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, η πρόσβαση στον πολιτισμό και ο δημοκρατικός διάλογος θα πρέπει να παραμείνουν κατευθυντήριες αρχές, σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΕ στο διεθνές εμπόριο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, της διεθνούς συνεργασίας και των διεθνών ανταλλαγών, απαιτείται ένας ευρύς ορισμός του πολιτισμού που να καλύπτει νέες υβριδικές μορφές πολιτιστικής έκφρασης, καθώς και την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, όπως, μεταξύ άλλων, την τέχνη των αυτόχθονων πληθυσμών και τις παραδοσιακές καλλιτεχνικές πρακτικές, ώστε να αντανακλάται η ρευστή και εξελισσόμενη φύση του πολιτισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,6 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ και παρουσιάζουν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από την υπόλοιπη οικονομία, και ότι αποτελούν έναν από τους ανθεκτικότερους στην οικονομική κρίση τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων θεσπίζει υψηλά πρότυπα για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία απαιτούν ένα ορισμένο επίπεδο ευθύνης από τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες συνεχούς ροής στο πλαίσιο της ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εμφανίζει πλεόνασμα στον τομέα του εμπορίου πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών με τον υπόλοιπο κόσμο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εμφανίζει έλλειμμα στον τομέα του εμπορίου οπτικοακουστικών και συναφών υπηρεσιών με τον υπόλοιπο κόσμο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική και η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί μία από τις βασικές αξίες της ΕΕ και περιλαμβάνεται στις πολιτικές της στον τομέα της πολιτιστικής διπλωματίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, των περιφερειών και των κοινωνιών στο σύνολό τους, και αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να δοθούν λύσεις στις κοινωνικές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι κοινωνίες μας σήμερα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα συνιστούν θεμελιώδη δικαιώματα και είναι, ως εκ τούτου, μη διαπραγματεύσιμα στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς 2018 περιλαμβάνεται η δέσμευση για καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός συνιστά κινητήρια δύναμη καινοτομίας και αλλαγής νοοτροπίας μέσω της δημιουργίας νέων τρόπων ζωής και παραδειγμάτων αειφόρου ανάπτυξης, και προτείνει προσεγγίσεις με βάση τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την κατανόηση της παγκοσμιοποίησης και της βιώσιμης διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο, και οι οποίες προωθούν, και διευκολύνουν την επίτευξη πολλών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές σε σχέση με τα πολιτιστικά αγαθά συνεπάγεται την αυστηρή συμμόρφωση με όλες τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, και ιδιαίτερα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης του 1954, τη Σύμβαση της UNESCO του 1970 και τη Σύμβαση UNIDROIT του 1995·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα η βιοτεχνία και η παραγωγή έργων τέχνης παίζουν κεντρικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαπολιτιστικός διάλογος καλλιεργεί τον σεβασμό και την αμοιβαία κατανόηση, ενθαρρύνει πιο δίκαιες κοινωνικές και οικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, και παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη πρακτικών που προωθούν τα συμφέροντά όλων των μερών με πιο ισορροπημένο τρόπο και μεγαλύτερο σεβασμό, καθώς και στην καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών, όπως οι καταχρηστικές ρήτρες και οι μονομερώς επιβαλλόμενοι όροι·

1.  υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, περιλαμβανομένης της δια βίου μάθησης, συνιστούν κοινά αγαθά, ότι η πρόσβαση στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και ότι, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση ή διαχείριση με ένα αγαθό ή υπηρεσία που παρέχεται κατά διακριτική ευχέρεια, αλλά θα πρέπει να θεωρούνται ως κοινό αγαθό προς διατήρηση και συνεχή βελτίωση· ζητεί, συνεπώς, να εξαιρούνται σαφώς οι πολιτιστικές, οπτικοακουστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των διαδικτυακών υπηρεσιών, από τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, όπως η Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων·

2.  επιμένει, ως εκ τούτου, στον κεντρικό ρόλο που παίζει η Σύμβαση της UNESCO, του 2005, για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συνθηκών, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να σέβονται τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω Σύμβασης·

3.  τονίζει ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ευκαιρία για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς βελτιώνει την πρόσβαση του υπόλοιπου κόσμου στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και δημιουργεί ένα παγκόσμιο απόθεμα ταλέντου·

4.  εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να μην αποτελούν οι διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα δημιουργού και διανοητικής ιδιοκτησίας στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες αντικείμενο διαπραγμάτευσης με βάση τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, αλλά να επιδιώκεται αφενός η διασφάλιση των βέλτιστων, κατά το δυνατόν, κανόνων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την εξασφάλιση εισοδήματος για τους εργαζομένους στους κλάδους του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, και, αφετέρου, η προώθηση της δημιουργικότητας, η διάδοση της γνώσης και του περιεχομένου καθώς και τα δικαιώματα των χρηστών στην ψηφιακή εποχή, σε ένα ανοικτό εμπορικό περιβάλλον βασισμένο σε κανόνες, που είναι απαραίτητο για την ευημερία των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

5.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να ασκήσει η ΕΕ το δικαίωμά της να θεσπίζει ή να διατηρεί μέτρα (ιδίως κανονιστικού ή / και οικονομικού χαρακτήρα), συμπεριλαμβανομένης μιας νομικά δεσμευτικής γενικής ρήτρας όσον αφορά την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ελευθερίας της έκφρασης, του πλουραλισμού και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας ή της πλατφόρμας διανομής που χρησιμοποιείται, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες

6.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφόρησης στο πλαίσιο των μελλοντικών εμπορικών διαπραγματεύσεων·

7.  θεωρεί ότι οι πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της μπορούν να συνεισφέρουν στην αμοιβαία βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, στην κοινωνική συνοχή, στη δημοκρατία, στην οικονομική ευμάρεια και στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το θεματολόγιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί αξιοπρεπούς εργασίας, μεταξύ άλλων στον συνεταιριστικό κλάδο·

8.  είναι της άποψης ότι, σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η συντακτική ευθύνη στις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης και στις διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της ρητορικής μίσους, και ότι πρέπει να επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού στη διαφήμιση στο πλαίσιο διεθνών εμπορικών συμφωνιών·

9.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πολιτικές που βασίζονται σε δημοκρατικές και κοινές αξίες, καθώς και η πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της ανθεκτικότητας, της δίκαιης κατανομής του πλούτου και της ανταγωνιστικότητας, και μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες κοινωνικές και μεταβιβάσιμες γνώσεις και δεξιότητες, όπως διαπολιτισμικές δεξιότητες, επιχειρηματικές δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θέτει η παγκοσμιοποίηση· ενθαρρύνει την ανάπτυξη και ενίσχυση ποιοτικών δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων, σχολείων και μουσείων, ούτως ώστε να καλλιεργηθούν η αμοιβαία μάθηση και η αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων, και να προωθηθεί μια παγκόσμια και ολοκληρωμένη ιθαγένεια·

10.  ζητεί την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την αειφορία, το δίκαιο εμπόριο και την οικολογική συνείδηση του πολίτη σε όλους τους κλάδους, ιδίως όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και του ψηφιακού γραμματισμού και δεξιοτήτων·

11.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να αναπτύξουν προσαρμοσμένα, ολοκληρωμένα και ποιοτικά προγράμματα κινητικότητας, εκπαίδευσης, πολιτιστικής, γλωσσικής και επιστημονικής συνεργασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η διεθνής συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων, διευρύνοντας παράλληλα τους λεγόμενους κλάδους STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά), ώστε να καταστούν STEAM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική/περιβάλλον, τέχνες και μεταποίηση)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω την εκπαίδευση και την κατάρτιση, μαζί με τη χρηματοδότηση της έρευνας, ως βέλτιστα μέσα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της παγκοσμιοποίησης και την άρση των εμποδίων·

12.  υπενθυμίζει τον ειδικό ρόλο του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις και στις αναπτυξιακές πολιτικές, ιδίως για την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, την οικοδόμηση της ειρήνης και την ενδυνάμωση των τοπικών πληθυσμών· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι μια φιλόδοξη και ορθή πολιτιστική στρατηγική, περιλαμβανομένης της πολιτιστικής διπλωματίας, είναι αναγκαία για να επιτευχθεί μια νέα συναίνεση για την ανάπτυξη·

13.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις υφιστάμενες δομές της ΕΕ για μελλοντικές δράσεις πολιτιστικής διπλωματίας και να υλοποιήσουν τις υπάρχουσες ειδικές πρωτοβουλίες και προγράμματα της ΕΕ, βάσει των αρχών της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, που στοχεύουν στη μείωση της φτώχειας και στην προώθηση της διεθνούς ανάπτυξης·

14.  υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός είναι μια εξαιρετικά παγκοσμιοποιημένη οικονομική δραστηριότητα, αλλά και ένα κοινωνικό μέσος ένταξης, ενδυνάμωσης και ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να εξασφαλιστούν υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και διαφάνειας στη διακυβέρνηση του διεθνούς εμπορίου και των οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα του αθλητισμού·

15.  υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η δημοκρατία στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, και ενθαρρύνει τους πολίτες των οποίων οι εργασιακές συνθήκες, το περιβάλλον, η υγεία και η ευημερία θα επηρεαστούν, να συμμετάσχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marlene Mizzi, Liliana Rodrigues, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Remo Sernagiotto

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 287 της 29.11.2007, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 5.

(3)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (5.9.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές

(2018/2005(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Gilles Lebreton

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο προβληματισμού με τίτλο «Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης» και την εστίασή του στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις θετικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, με την ταυτόχρονη επισήμανση της ανάγκης να καταπολεμηθούν οι αρνητικές συνέπειές της·

2.  πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση ενέχει πολλά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες· αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι η παγκοσμιοποίηση εγείρει ανησυχίες τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει·

3.  σημειώνει ότι η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, καθώς και η δίκαιη και συνεκτική παγίωση της οικονομικής ένωσης είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι μια ισχυρή εσωτερική αγορά αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή των διεθνών στρατηγικών· επισημαίνει σχετικά ότι, για να εξασφαλιστεί ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη των γενικών οικονομικών και πολιτικών στόχων της, ιδίως της βιώσιμης ανάπτυξης, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και των άλλων εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ·

4.  υπογραμμίζει ότι το διεθνές εμπόριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η παγκοσμιοποίηση· επισημαίνει ότι ο νομοθέτης θα πρέπει, εν προκειμένω, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους ακόλουθους τομείς διεθνούς δικαιοδοσίας, μεταξύ άλλων, οι οποίοι υπόκεινται σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων και των ευρεσιτεχνιών, προστασία δεδομένων και υποχρεώσεις για αυξημένη διαφάνεια, απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και περιβαλλοντικά πρότυπα·

5.  υπενθυμίζει και χαιρετίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ μια διαφανούς και υπεύθυνης εμπορικής πολιτικής που θα αξιοποιεί τις θετικές πτυχές της παγκοσμιοποίησης, θα εγγυάται τη δίκαιη κατανομή των οφελών του εμπορίου σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας και θα προσφέρει σύγχρονες λύσεις στην εκάστοτε πραγματικότητα της σημερινής οικονομίας σε έναν όλο και περισσότερο τεχνολογικό κόσμο, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματά της·

6.  αναγνωρίζει την προστασία των δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί την κατοχύρωση υψηλών προδιαγραφών για τα θέματα προστασίας των δεδομένων στις εμπορικές συμφωνίες μέσω μιας λεγόμενης απόφασης περί αμοιβαίας επάρκειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών·

7.  τονίζει ότι, για να προστατεύσουν αποτελεσματικότερα τους πολίτες από μια παγκοσμιοποίηση ευρείας κλίμακας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να παρέχουν αποτελεσματική και συνεχή απάντηση στις προκλήσεις όσον αφορά την ιδιωτικότητα, την προστασία των δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια·

8.  τονίζει τη σημασία που έχει να προωθηθούν περαιτέρω τα συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων και τα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνεχίσουν να συνάπτονται οι σχετικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες·

9.  υπενθυμίζει τη γνωμοδότηση 2/15 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σιγκαπούρης, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει αποκλειστικές αρμοδιότητες σε όλα τα θέματα που αφορούν το εμπόριο, με εξαίρεση τις μη άμεσες ξένες επενδύσεις, την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους και τις συμπληρωματικές ρήτρες όσον αφορά τις μη άμεσες ξένες επενδύσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου, διότι δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για όλες τις μελλοντικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την έξοδό του από την Ένωση·

10.  χαιρετίζει την πρόσφατη εντολή του Συμβουλίου προς την Επιτροπή να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμβαση για την ίδρυση πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση των διαφορών στον τομέα των επενδύσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί του υφιστάμενου συστήματος επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους· παρατηρεί ότι το δικαστήριο αυτό θα λειτουργεί ως μόνιμο όργανο για τη διευθέτηση διαφορών σχετικά με επενδύσεις και θα αποτελέσει ένα πιο διαφανές, συνεκτικό και δίκαιο σύστημα, το οποίο θα είναι εξαιρετικά επωφελές για τους επενδυτές· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του εν προκειμένω για το γεγονός ότι το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να καταστήσει τις διαπραγματευτικές οδηγίες διαθέσιμες στο κοινό, πράγμα που αποτελούσε πάγιο αίτημα του Κοινοβουλίου στην προσπάθειά του να ασκήσει πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα των διεθνών διαπραγματεύσεων·

11.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Ένωσης για την επίτευξη δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του θεμιτού ανταγωνισμού και των μέτρων προστασίας, όπως είναι τα μέτρα αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες·

12.  τονίζει ότι τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την κοινωνική προστασία, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και τα θεμελιώδη δικαιώματα ως βάση για την ευημερία της Ένωσης θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω εργαλείων εμπορικής πολιτικής τα οποία αναπτύσσονται σύμφωνα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης· σημειώνει, εν προκειμένω, την ανάγκη να διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι διεθνείς συμφωνίες βασίζονται στα προαναφερόμενα πρότυπα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η παγκοσμιοποίηση θα ωφελήσει όλους τους Ευρωπαίους και ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειές της θα είναι επωφελείς για τα άτομα και τις επιχειρήσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης·

13.  τονίζει, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, την ανάγκη ενίσχυσης της παγκόσμιας διακυβέρνησης και των παγκόσμιων κανόνων για την αποφυγή εμπορικών πολέμων·

14.  καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στα μέτρα εσωτερικής πολιτικής που λαμβάνουν ορισμένοι εταίροι της ΕΕ και τα οποία ενδέχεται να υπονομεύσουν το βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα, και να λάβει τα αναγκαία αντίμετρα·

15.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένου ότι το 45 % των Ευρωπαίων θεωρεί την παγκοσμιοποίηση απειλή, να δρομολογήσει εκστρατεία για την προώθηση των θετικών πτυχών της, ιδίως στις περιοχές στις οποίες έχει ως επί το πλείστον αρνητικές επιπτώσεις· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει και να εφαρμόσει τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα για τη στήριξη των ΜΜΕ, που εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της παγκοσμιοποίησης·

16.  σημειώνει ότι οι ελεύθερες, δίκαιες και βιώσιμες εμπορικές συναλλαγές είναι οικονομικώς ευκταίες και έχουν πολιτικές συνέπειες ζωτικής σημασίας· επισημαίνει περαιτέρω ότι είναι σημαντικό για την Ευρώπη να χρησιμοποιεί το εμπόριο ως μέσο προώθησης της δημοκρατικής και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

11

6

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

11

+

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

6

-

GUE/NGL

Jiří Maštálka

S&D

Mady Delvaux, Jytte Guteland, Răzvan Popa, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Julia Reda

2

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

VERTS/ALE

Pascal Durand

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Martin Schirdewan


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

0

-

 

 

9

0

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Martin Schirdewan, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου