Nós Imeachta : 2017/0291(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0321/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0321/2018

Díospóireachtaí :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Vótaí :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

TUARASCÁIL     ***I
PDF 1219kWORD 132k
15.10.2018
PE 620.815v02-00 A8-0321/2018

maidir leis an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2009/33/AE maidir le feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Rapóirtéir: Andrzej Grzyb

PR_COD_1amCom

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2009/33/AE maidir le feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiúin chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2017)0653),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 192 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8-0393/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 5 Iúil 2017(2),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus don tuairim ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0321/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Sa Straitéis Eorpach maidir le Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí21, d'fhógair an Coimisiún nach mór, chun na gealltanais a chomhlíonadh a thug an tAontas ag an 21ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide a reáchtáladh i bPáras sa bhliain 2015, nach mór dlús a chur le dícharbónú na hearnála iompair agus, dá bhrí sin, gur cheart astaíochtaí gás ceaptha teasa agus astaíochtaí truailleán aeir ón iompar a bheith ag dul go dearfa i dtreo astaíochtaí nialasacha faoi lár na haoise. Ina theannta sin, ní mór laghdú a dhéanamh gan mhoill ar astaíochtaí truailleán aeir a eascraíonn as an iompar agus atá díobhálach do shláinte an duine. Is féidir é sin a bhaint amach le tionscnaimh bheartais éagsúla, lena n-áirítear úsáid a bhaint as soláthar poiblí feithiclí glana.

(2)  Sa Straitéis Eorpach maidir le Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí21, d’fhógair an Coimisiún, chun na gealltanais a chomhlíonadh a thug an tAontas ag an 21ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide a reáchtáladh i bPáras sa bhliain 2015, nach mór dlús a chur le dícharbónú na hearnála iompair agus, dá bhrí sin, gur cheart astaíochtaí gás ceaptha teasa agus astaíochtaí truailleán aeir ón iompar a bheith ag dul go dearfa i dtreo astaíochtaí nialasacha faoi lár na haoise. Ina theannta sin, ní mór laghdú a dhéanamh gan mhoill ar astaíochtaí truailleán aeir a eascraíonn as an iompar agus atá díobhálach do shláinte an duine agus don chomhshaol. Is féidir é sin a bhaint amach le tionscnaimh bheartais éagsúla, lena n-áirítear bearta lena dtacaítear le hathrú modha iompair i dtreo iompar poiblí, agus úsáid a bhaint as soláthar poiblí feithiclí glana.

_________________

_________________

21 COM( 2016) 501 final.

21 COM( 2016) 501 final.

Leasú    2

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Faoi mar a fógraíodh sa Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal "Europe on the Move: an agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all" [An Eoraip ag Bogadh: clár oibre le haghaidh ascnamh atá cothrom go sóisialta i dtreo na soghluaisteacha glaine iomaíche nasctha do chách]23 , cuid é an togra seo den dara pacáiste tograí, ar tograí iad lena gcuirfear le hiarrachtaí an Aontais soghluaisteacht íseal-astaíochtaí a bhaint amach. Cuirtear an pacáiste sin i láthair sa Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal "Delivering on the European Strategy for low-emission mobility - A European Union that protects the planet, empowers its consumers, and defends its industry and workers" [Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí a bhaint amach - Aontas Eorpach a chaomhnaíonn an pláinéad, a thugann cumhachta don tomhaltóir agus cosaint dá thionscal agus dá oibrithe] agus áirítear ann meascán de bhearta atá dírithe ar an soláthar agus bearta atá dírithe ar an éileamh chun an tAontas Eorpach a chur ar an mbealach i dtreo soghluaisteacht íseal-astaíochtaí agus chun iomaíochas éiceachóras soghluaisteachta an Aontais a neartú ag an am céanna.

(4)  Faoi mar a fógraíodh sa Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal "Europe on the Move: an agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all” [An Eoraip ag Bogadh: clár oibre le haghaidh ascnamh atá cothrom go sóisialta i dtreo na soghluaisteachta glaine iomaíche nasctha do chách]23, cuid é an togra seo den dara pacáiste tograí, ar tograí iad lena gcuirfear le hiarrachtaí an Aontais soghluaisteacht íseal-astaíochtaí a bhaint amach. Cuirtear an pacáiste sin i láthair sa Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal “Delivering on the European Strategy for low-emission mobility - A European Union that protects the planet, empowers its consumers, and defends its industry and workers” [Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí a bhaint amach - Aontas Eorpach a chaomhnaíonn an pláinéad, a thugann cumhacht don tomhaltóir agus cosaint dá thionscal agus dá oibrithe] agus áirítear ann meascán de bhearta atá dírithe ar an soláthar agus bearta atá dírithe ar an éileamh chun an tAontas Eorpach a chur ar an mbealach i dtreo soghluaisteacht íseal-astaíochtaí agus chun iomaíochas éiceachóras soghluaisteachta an Aontais a neartú ag an am céanna. Ba cheart cur chun cinn feithiclí inbhuanaithe a dhéanamh i gcomhthráth le tuilleadh forbartha ar an iompar poiblí, mar an bealach is gasta agus is costéifeachtaí chun líon na bhfeithiclí ar an mbóthar a laghdú agus, dá bharr sin, cáilíocht an aeir a fheabhsú agus astaíochtaí a laghdú.

_________________

_________________

23 COM (2017) 283 final.

23 COM (2017) 283 final.

Leasú    3

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Cabhraíonn infheistíocht i dteicneolaíochtaí nua le hastaíochtaí feithiclí a laghdú, rud a thacaíonn le dícharbónú na hearnála iompair. Is dócha gurb é an toradh a bheidh ar mhéadú ar ghlacadh feithiclí bóthair astaíochtaí ísle agus astaíochtaí nialasacha go laghdófar astaíochtaí CO2 agus astaíochtaí truailleán áirithe (ábhar cáithníneach, ocsaídí nítrigine agus hidreacarbóin gan mheatán) agus go gcuirfear iomaíochas agus fás an tionscail Eorpaigh chun cinn sna margaí domhanda d'fheithiclí astaíochtaí ísle agus feithiclí astaíochtaí nialasacha, ar margaí iad atá ag méadú.

(5)  Cabhraíonn infheistíocht i dteicneolaíochtaí nua le hastaíochtaí feithiclí a laghdú, agus truailliú ó thorann a laghdú, rud a thacaíonn le dícharbónú na hearnála iompair. Is é an toradh a bheidh ar mhéadú ar ghlacadh feithiclí bóthair astaíochtaí ísle agus astaíochtaí nialasacha go laghdófar astaíochtaí CO2 agus astaíochtaí truailleán áirithe (ábhar cáithníneach, ocsaídí nítrigine agus hidreacarbóin gan mheatán) agus, dá bhrí sin, go bhfeabhsófar cáilíocht an aeir i gcathracha agus i limistéir thruaillithe eile agus, san am céanna, go gcuirfear le hiomaíochas agus fás an tionscail Eorpaigh sna margaí domhanda d’fheithiclí astaíochtaí ísle agus feithiclí astaíochtaí nialasacha, ar margaí iad atá ag méadú, agus go n-áiritheofar forbairt na mbonneagar breoslaí malartacha. Thairis sin, ní mór prionsabal na neodrachta ó thaobh na teicneolaíochta de a bheith ina bhunphrionsabal ar fad in aon iarracht sa chaoi go n-áiritheofar agus go spreagfar timpeallacht iomaíoch agus go spreagfar tuilleadh taighde agus nuálaíochta sa réimse sin. Chun aerthruailliú agus truailliú ó thorann a laghdú agus chun caighdeáin an Aontais maidir le Cáilíocht an Aeir i gceantair uirbeacha agus thuaithe a chomhlíonadh, is gá beartais agus bearta nithiúla agus uaillmhianacha, lena n-áirítear úsáid a bhaint as soláthar poiblí feithiclí astaíochtaí glana.

Leasú    4

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Is idir 2020 agus 2028 atá na meastacháin don uair a bheidh paireacht praghsanna ann idir feithiclí innill dócháin inmheánaigh (FIDInna) agus feithiclí ceallra-leictreacha (FCLanna). Thairis sin, tá samplaí de phaireacht praghsanna do roinnt múnlaí nua in 2020 fógartha ag roinnt monaróirí trealaimh bunaidh (MTBanna). Mar gheall ar na costais oibriúcháin níos ísle a bhaineann le FCLanna, beidh paireacht ann maidir leis an gcostas iomlán úinéireachta (CIÚ) sula mbeidh paireacht ann maidir leis an bpraghas ceannaigh, idir dhá bhliain agus sé bliana níos luaithe.

Leasú    5

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5b)  De réir réamhaisnéisí an mhargaidh meastar go dtiocfaidh laghdú suntasach ar an bpraghas atá ar fheithiclí glana, amhail carranna lánleictreacha, agus go mbeidh siad thar a bheith iomaíoch agus fiú níos saoire lena rith ná gnáthfheithiclí sna 2020idí, go háirithe nuair a chuirtear an costas iomlán úinéireachta san áireamh, mar gheall ar an gcostas laghdaithe ar cheallraí ach freisin mar gheall ar laghduithe costais eile a bheidh ann mar thoradh ar na costais níos ísle ar bhreosla agus ar chostais chothabhála níos ísle a bhaineann le feithicil leictreach a rith.

Leasú    6

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5c)  Cé go bhfuil an tAontas ar cheann de na príomhréigiúin taighde agus éiceanuálaíochta ardluacha, is i Réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise atá na táirgeoirí busanna agus ceallraí is mó. Ar an gcaoi chéanna, spreagann na margaí sa tSín agus sna Stáit Aontaithe na forbairtí margaidh domhanda ó thaobh feithiclí ceallra-leictreacha de, ar margaí iad a bhfuil sciar tuairim is 60 % den mhargadh domhanda acu le chéile, i gcomparáid le 28 % atá ag an Aontas. Dá bhrí sin, tá gá le creat beartais de chuid an Aontais chun nuálaíocht a spreagadh agus chun iomaíocht agus fás thionscal na hEorpa a chur chun cinn tuilleadh i margaí na bhfeithiclí glana agus an bhonneagair teicneolaíochta lena mbaineann, ar margaí iad atá ag méadú ar bhonn domhanda.

Leasú    7

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5d)  Ní mór don Aontas cur leis na dreasachtaí lena dtacaítear le forbairt theicneolaíoch ceallraí inbhuanaithe agus in-athchúrsáilte, ar cheart iad a tháirgeadh agus aird á tabhairt ar an ngá atá leis an lorg ar an gcomhshaol a íoslaghdú.

Leasú    8

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5e)  Chun a bheith comhréireach le cuspóirí na hinbhuanaitheachta, ba cheart ceallraí a tháirgeadh trí phróisis lena mbaineann na hiarmhairtí comhshaoil is ísle lasmuigh agus laistigh den Aontas, go háirithe maidir le próiseas eastósctha an ábhair a úsáidtear chun ceallraí a chruthú. Ba cheart na hastaíochtaí gás ceaptha teasa a ghintear le linn na bpróiseas táirgthe uile a chur san áireamh. Ba cheart don Choimisiún, i gcomhréir leis an athbhreithniú ar Threoir 2006/66/CE, cuspóirí uaillmhianacha a leagan síos maidir le ceallraí a athchúrsáil.

Leasú    9

Togra le haghaidh treorach

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Is féidir le húdaráis phoiblí, lena mbeartas soláthair, margaí d’earraí agus seirbhísí atá nuálach a chur ar bun agus a chothú. Le Treoir 2014/24/AE24 agus le Treoir 2014/25/AE25, leagtar amach rialacha íosta comhchuibhithe maidir leis an soláthar poiblí lena gcomhchuibhítear an dóigh a gceannaíonn údaráis phoiblí agus oibreoirí fóntais phoiblí áirithe earraí, oibreacha agus seirbhísí. Go háirithe, leagtar síos iontu tairseacha foriomlána maidir le méid conarthaí chun iad a bheith faoi réir reachtaíocht an Aontais, ar tairseacha iad a bhfuil feidhm acu maidir leis an Treoir maidir le Feithiclí Glana freisin.

(6)  Trína chur san áireamh gurb ionann caiteachas poiblí ar earraí, saothair agus seirbhísí agus tuairim is 14 % de OTI, arb ionann é agus timpeall €1,8 trilliún sa bhliain, is féidir le húdaráis phoiblí, lena mbeartas soláthair, margaí d’earraí agus seirbhísí atá nuálach a chur ar bun agus a chothú. Le Treoir 2014/24/AE24 agus le Treoir 2014/25/AE25, leagtar amach rialacha íosta comhchuibhithe maidir leis an soláthar poiblí lena gcomhchuibhítear an dóigh a gceannaíonn údaráis phoiblí agus oibreoirí fóntais phoiblí áirithe earraí, oibreacha agus seirbhísí i gcomhréir leis na ceanglais chomhshaoil maidir le hearraí ceannaithe (lena n-áirítear feithiclí). Go háirithe, leagtar síos iontu tairseacha foriomlána maidir le méid conarthaí chun iad a bheith faoi réir reachtaíocht an Aontais, ar tairseacha iad a bhfuil feidhm acu maidir leis an Treoir maidir le Feithiclí Glana freisin. Chun an cuspóir sin a bhaint amach, ba cheart ceanglais shoiléire agus thrédhearcacha agus modh simplí ríofa do chuspóirí soláthair a leagan amach sa Treoir.

_________________

_________________

24 IO L 94, 28.3.2014, lch. 65.

24 IO L 94, 28.3.2014, lch. 65.

25 IO L 94, 28.3.2014, lch. 243.

25 IO L 94, 28.3.2014, lch. 243.

Leasú    10

Togra le haghaidh treorach

Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a)  Tá infhaighteacht bonneagair athluchtúcháin agus athbhreoslúcháin ina réamhcheanglas d’aon ghnólacht iompair ag a bhfuil feithiclí breoslaí malartacha, lena n-áirítear d’iompar poiblí. Dá bhrí sin, ba cheart na gnéithe maidir le bonneagar breoslaí malartacha a chothú d’iompar poiblí a neartú i dTreoir 2014/94/AE. In éagmais athbhreithniú, ba cheart don Choimisiún Plean Gníomhaíochta a bhunú le haghaidh bonneagar iompair phoiblí.

Leasú    11

Togra le haghaidh treorach

Aithris 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6b)  Ba cheart cead a bheith ag na Ballstáit sainordú a thabhairt d’oibreoirí córais dáileacháin (OCDanna) líon criticiúil stáisiún luchtaithe san fhearann poiblí a bheith acu, a fhorbairt, a bhainistiú agus a oibriú ina mbeadh rochtain shaor in aisce ar gach soláthraí leictreachais, chun a áirithiú go mbeidh pointí luchtaithe leordhóthanacha ar fáil.

Leasú    12

Togra le haghaidh treorach

Aithris 6 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6c)  Ba cheart na Ballstáit a spreagadh le féachaint ar fhéidearthachtaí chun tacú le hoibriú feithiclí astaíochtaí sárísle i seirbhísí poiblí agus chun laghdú a dhéanamh ar na costais oibriúcháin, mar shampla trí dhíolúintí ó chánacha fuinnimh, nó lascainí orthu, a dheonú i gcás feithiclí astaíochtaí sárísle.

Leasú    13

Togra le haghaidh treorach

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Sa Mheasúnú Tionchair a rinneadh, leagtar béim ar na tairbhí a bhaineann le hathrú a dhéanamh ar an gcur chuige rialachais foriomlán i leith soláthar feithiclí glana ar leibhéal an Aontais. Ach spriocanna íosta soláthair a leagan síos is féidir an cuspóir, arb é dul i bhfeidhm ar ghlacadh feithiclí glana sa mhargadh é, a ghnóthú go héifeachtach i gcomparáid le bheith ag brath ar inmheánú costas seachtrach i gcinntí foriomlána soláthair, agus aird á tabhairt ag an am céanna ar a ábhartha atá sé gnéithe comhshaoil a chur san áireamh i ngach cinneadh soláthair. Tá an cur chuige sin lánbhailí i bhfianaise na dtairbhí meántéarmacha agus fadtéarmacha a bhainfidh saoránaigh agus fiontair na hEorpa as, sa mhéid nach leagann sé síos go gcaithfidh údaráis chonarthacha, eintitis chonarthacha agus oibreoirí teicneolaíocht ar leith a úsáid.

(8)  Sa Mheasúnú Tionchair a rinneadh, leagtar béim ar na tairbhí a bhaineann le hathrú a dhéanamh ar an gcur chuige rialachais foriomlán i leith soláthar feithiclí atá glan agus tíosach ar fhuinneamh ar leibhéal an Aontais. Ach spriocanna íosta soláthair a leagan síos is féidir an cuspóir, arb é dul i bhfeidhm ar ghlacadh feithiclí glana sa mhargadh é, a ghnóthú go héifeachtach i gcomparáid le bheith ag brath ar inmheánú costas seachtrach i gcinntí foriomlána soláthair, agus aird á tabhairt ag an am céanna ar a ábhartha atá sé gnéithe comhshaoil a chur san áireamh i ngach cinneadh soláthair. Tá an cur chuige sin lánbhailí i bhfianaise na dtairbhí meántéarmacha agus fadtéarmacha a bhainfidh saoránaigh agus fiontair na hEorpa as, sa mhéid nach leagann sé síos go gcaithfidh údaráis chonarthacha, eintitis chonarthacha agus oibreoirí teicneolaíocht ar leith a úsáid.

Leasú    14

Togra le haghaidh treorach

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Áiritheofar go gcumhdófar gach cleachtas soláthair ábhartha ach raon feidhme na Treorach a leathnú trí chleachtais a chur ar áireamh amhail feithiclí a léasú, a ghlacadh ar cíos agus a fhruilcheannach, chomh maith le conarthaí do sheirbhísí iompair phoiblí de bhóthar, seirbhísí sainchuspóireacha iompair phaisinéirí de bhóthar, iompar neamhsceidealta paisinéirí agus fruiliú busanna agus cóistí fara tiománaí mar aon le seirbhísí sonracha poist agus cúiréireachta agus seirbhísí bailithe dramhaíola.

(9)  Áiritheofar go gcumhdófar gach cleachtas soláthair ábhartha ach raon feidhme na Treorach a leathnú trí chleachtais a chur ar áireamh amhail feithiclí a léasú, a ghlacadh ar cíos agus a fhruilcheannach, agus a iarfheistiú, chomh maith le conarthaí do sheirbhísí iompair phoiblí de bhóthar, seirbhísí sainchuspóireacha iompair phaisinéirí de bhóthar, iompar neamhsceidealta paisinéirí agus fruiliú busanna agus cóistí fara tiománaí mar aon le seirbhísí sonracha poist agus cúiréireachta agus seirbhísí bailithe dramhaíola ach, san am céanna, níor cheart éifeacht chúlghabhálach a bheith ag an Treoir seo ar chonarthaí atá ann cheana. Thairis sin, ba cheart don Choimisiún féidearthacht na tsoláthair ghlain i modhanna eile iompair a scrúdú.

Leasú    15

Togra le haghaidh treorach

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Tá tacaíocht fhorleathan ann i measc páirtithe leasmhara tábhachtacha do shainmhíniú ar fheithiclí glana ina gcuirfear san áireamh ceanglais maidir le gáis cheaptha teasa agus astaíochtaí truailleán aeir ó fheithiclí saothair éadroim agus tromshaothair a laghdú. Chun a áirithiú go mbeidh dreasachtaí leordhóthanacha ann chun tacú le glacadh feithiclí astaíochtaí ísle agus feithiclí astaíochtaí nialasacha sa mhargadh san Aontas, ba cheart forálacha dá soláthar poiblí faoin leasú seo a ailíniú le forálacha reachtaíocht an Aontais maidir le feidhmíocht carranna agus veaineanna i dtaobh astaíochtaí CO2 don tréimhse tar éis 202026. Leis an ngníomhaíocht a dhéanfar faoin Treoir leasaithe, cuirfear le comhlíonadh cheanglais na gcaighdeán sin. Is féidir le cur chuige níos uaillmhianaí i leith an tsoláthair phoiblí spreagadh breise tábhachtach a thabhairt don mhargadh.

(10)  Ba cheart an Treoir leasaithe rannchuidiú le laghdú ar gháis cheaptha teasa agus astaíochtaí truailleán aeir ó fheithiclí saothair éadroim agus tromshaothair. Chun a áirithiú go mbeidh dreasachtaí leordhóthanacha ann chun tacú le glacadh feithiclí astaíochtaí nialasacha agus feithiclí astaíochtaí ísle sa mhargadh san Aontas, ba cheart forálacha dá soláthar poiblí faoin leasú seo a ailíniú le forálacha reachtaíocht an Aontais maidir le feidhmíocht carranna agus veaineanna i dtaobh astaíochtaí CO2 don tréimhse tar éis 202026. Leis an ngníomhaíocht a dhéanfar i gcomhréir leis an Treoir seo, cuirfear le comhlíonadh cheanglais na gcaighdeán sin freisin agus beidh sé níos éasca an bonneagar athluchtaithe gaolmhar a fhorbairt. Tabharfaidh cur chuige níos uaillmhianaí i leith an tsoláthair phoiblí spreagadh breise tábhachtach don mhargadh.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final

26 COM(2017) 676 final

Leasú    16

Togra le haghaidh treorach

Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(10a)  Chun feabhas ar cháilíocht an aeir i mbardais a bhaint amach, tá sé ríthábhachtach an flít iompair a athnuachan chun caighdeán feithicle glaine a bhaint amach. Thairis sin, i dtaca le prionsabail an gheilleagair chiorclaigh, ní mór saolré an táirge a leathnú. Dá bhrí sin, ba cheart na feithiclí atá iarfheistithe go caighdeán feithicle glaine a chur san áireamh i dtreo na spriocanna íosta soláthair a bhaint amach, mar a leagtar amach i dTábla 4 agus i dTábla 5 den Iarscríbhinn.

Leasú    17

Togra le haghaidh treorach

Aithris 10 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(10b)  Féadfaidh feithiclí nach scaoiltear aon astaíochtaí óna sceithphíopaí lorg comhshaoil suntasach a fhágáil freisin de bharr phróiseas mhonarú na gcomhpháirteanna agus leibhéal na hin-athchúrsáilteachta nó na héifeachtúlachta táirgthe breosla. Dá bhrí sin, ba cheart na teicneolaíochtaí a thugann aghaidh ar an dúshlán sin, amhail ceallraí inbhuanaithe agus in-athchúrsáilte, leibhéal tacaíochta níos airde a fháil ó thaobh na spriocanna íosta soláthair a leagtar amach i dTábla 4 agus i dTábla 5 den Iarscríbhinn a bhaint amach. Ba cheart taighde agus forbairt na dteicneolaíochtaí sin a chur chun cinn i mbeartais eile an Aontais.

Leasú    18

Togra le haghaidh treorach

Aithris 10 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(10c)  Ba cheart cuntasaíocht na n-astaíochtaí CO2 a bheith bunaithe ar chur chuige ‘ón tobar go dtí an roth’ chun an ceart a thabhairt do shlabhra soláthair iomlán an bhreosla ón gcéim eastósctha go dtí an sceithphíopa. Ar an gcaoi sin, beidh cuntas níos cruinne ann ar astaíochtaí foriomlána feithicle ar leith. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún modheolaíocht a chur ar bun chun astaíochtaí ‘ón tobar go dtí an roth’ a thaifeadadh faoin 31 Nollaig 2022 ar a dhéanaí.

Leasú    19

Togra le haghaidh treorach

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Baintear úsáid as feithiclí saothair éadroim agus feithiclí tromshaothair chun críocha difriúla agus tá leibhéil dhifriúla aibíochta margaidh ag baint leo, agus bheadh sé ina bhuntáiste dá ndéanfaí na difríochtaí sin a aithint i bhforálacha soláthair phoiblí. Léiríodh sa Mheasúnú Tionchair an breisluach a bhaineann le cur chuige a ghlacadh a bheadh bunaithe ar bhreoslaí malartacha go dtí go leagfar síos ar leibhéal an Aontais ceanglais teicneolaíocht-neodracha maidir le hastaíochtaí CO2 ó fheithiclí tromshaothair, rud atá sé beartaithe ag an gCoimisiún a mholadh amach anseo. Aithníodh freisin sa Mheasúnú Tionchair gur saintréith de chuid na margaí do bhusanna uirbeacha astaíochtaí ísle agus do bhusanna uirbeacha astaíochtaí nialasacha é an margadh a bheith níos aibí, ach go bhfuil na margaí do thrucailí astaíochtaí ísle agus do thrucailí astaíochtaí nialasacha ag céim níos luaithe den fhorbairt mhargaidh.

(11)  Baintear úsáid as feithiclí dérothacha agus trírothacha, feithiclí saothair éadroim agus feithiclí tromshaothair chun críocha difriúla agus tá leibhéil dhifriúla aibíochta margaidh ag baint leo, agus bheadh sé ina bhuntáiste dá ndéanfaí na difríochtaí sin a aithint i bhforálacha soláthair phoiblí. Ba cheart a aithint freisin gur saintréith de chuid na margaí do bhusanna uirbeacha astaíochtaí ísle agus do bhusanna uirbeacha astaíochtaí nialasacha é an dul chun cinn a rinneadh le déanaí, ach go bhfuil na margaí do thrucailí astaíochtaí ísle agus do thrucailí astaíochtaí nialasacha ag céim thosaigh san fhorbairt mhargaidh.

Leasú    20

Togra le haghaidh treorach

Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(11a)  Tá deis theoranta ann astaíochtaí a laghdú trí sholáthar poiblí amháin agus níl an t-iompar poiblí ach freagrach as sciar beag de na hastaíochtaí a thagann ón earnáil iompair. Ba cheart na Ballstáit a spreagadh dá bhrí sin le rialáil a dhéanamh ar cheannach feithiclí glana ag úinéirí flíteanna eile, amhail cuideachtaí tacsaí, carranna ar cíos agus comhroinnte carranna.

Leasú    21

Togra le haghaidh treorach

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Trí spriocanna íosta a leagan síos do sholáthar feithiclí glana ar leibhéal na mBallstát faoin mbliain 2025 agus faoin mbliain 2030, ba cheart cur leis an gcinnteacht bheartais i gcás margaí ina bhfuil sé inchosanta infheistíochtaí a dhéanamh i soghluaisteacht astaíochtaí ísle agus astaíochtaí nialasacha. Leis na spriocanna íosta, tugtar tacaíocht don chruthú margaidh ar fud an Aontais. Soláthraíonn siad am chun próisis soláthair phoiblí a choigeartú agus is follasach an comhartha a thugann siad don margadh. Tugtar faoi deara sa Mheasúnú Tionchair go bhfuil ag méadú ar na Ballstáit spriocanna a leagan síos, ag brath ar a n-acmhainn eacnamaíoch agus ar a thromchúisí atá an fhadhb. Ba cheart spriocanna éagsúla a leagan síos do na Ballstáit éagsúla bunaithe ar a n-acmhainn eacnamaíoch (Olltáirgeacht Intíre per capita) agus ar a nochtadh don truailliú (dlús daonra uirbigh). Ba cheart na spriocanna íosta soláthair a chomhlánú leis an oibleagáid ar na húdaráis chonarthacha, ar na heintitis chonarthacha agus ar na hoibreoirí na gnéithe ábhartha fuinnimh agus comhshaoil a mheas ina nósanna imeachta soláthair uile. Léiríodh sa Mheasúnú Tionchair Chríochaigh ar an Treoir leasaithe seo go mbeadh an tionchar dáilte go cothrom i measc na réigiún san Aontas.

(12)  Trí spriocanna íosta a leagan síos do sholáthar feithiclí glana ar leibhéal na mBallstát a bheidh le comhlíonadh faoin mbliain 2025 agus faoin mbliain 2030, ba cheart cur leis an gcinnteacht bheartais i gcás margaí ina bhfuil sé inchosanta infheistíochtaí a dhéanamh i soghluaisteacht astaíochtaí ísle agus astaíochtaí nialasacha. Leis na spriocanna íosta, tugtar tacaíocht don chruthú margaidh ar fud an Aontais. Soláthraíonn siad am chun próisis soláthair phoiblí a choigeartú agus is follasach an comhartha a thugann siad don margadh. Tugtar faoi deara sa Mheasúnú Tionchair go bhfuil ag méadú ar na Ballstáit spriocanna a leagan síos, ag brath ar a n-acmhainn eacnamaíoch agus ar a thromchúisí atá an fhadhb. Ba cheart spriocanna éagsúla a leagan síos do na Ballstáit éagsúla bunaithe ar a n-acmhainn eacnamaíoch (Olltáirgeacht Intíre per capita) agus ar a nochtadh don truailliú (dlús daonra uirbigh). Ba cheart na spriocanna íosta soláthair a chomhlánú leis an oibleagáid ar na húdaráis chonarthacha, ar na heintitis chonarthacha agus ar na hoibreoirí na gnéithe ábhartha fuinnimh agus comhshaoil a mheas ina nósanna imeachta soláthair uile. Léiríodh sa Mheasúnú Tionchair Chríochaigh ar an Treoir leasaithe seo go mbeadh an tionchar dáilte go cothrom i measc na réigiún san Aontas.

Leasú    22

Togra le haghaidh treorach

Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(12a)  Sa mholadh uaithi an 4 Aibreán 2017 chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún tar éis an fhiosrúcháin maidir le tomhais astaíochtaí san earnáil gluaisteán (2016/2908(RSP)), d’iarr Parlaimint na hEorpa ar na Ballstáit beartais ghlasa soláthair phoiblí a chothú trí fheithiclí astaíochtaí nialasacha agus feithiclí astaíochtaí sárísle a bheith á gceannach ag údaráis phoiblí ar mhaithe lena gcuid flíteanna féin nó ar mhaithe le cláir phoiblí (nó leathphoiblí) comhroinnte carranna agus ar mhaithe le deireadh a chur le carranna nua a astaíonn CO2 de réir a chéile faoin mbliain 2035.

Leasú    23

Togra le haghaidh treorach

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Beifear in ann an tionchar is mó a bhaint amach más ar limistéir a bhfuil leibhéil aerthruaillithe measartha ard iontu a dhírítear an soláthar poiblí feithiclí glana. Is ar na limistéir sin go háirithe a mholtar d’údaráis phoiblí sna Ballstáit díriú agus cur chun feidhme a spriocanna íosta intíre á thabhairt chun críche acu agus moltar dóibh gníomhaíocht ghaolmhar a léiriú ina dtuairisciú faoin Treoir leasaithe seo.

(13)  Beifear in ann an tionchar is mó a bhaint amach más ar limistéir a bhfuil leibhéil measartha ard aerthruaillithe agus truaillithe ó thorann iontu a dhírítear an soláthar poiblí feithiclí glana. Is ar na limistéir sin go háirithe a mholtar d’údaráis phoiblí sna Ballstáit díriú agus cur chun feidhme a spriocanna íosta intíre á thabhairt chun críche acu agus moltar dóibh gníomhaíocht ghaolmhar a léiriú ina dtuairisciú faoin Treoir leasaithe seo. Chun ualach díréireach a sheachaint agus chun torthaí ionchasacha na Treorach seo a bharrfheabhsú, ba cheart cúnamh teicniúil iomchuí a chur ar fáil do na húdaráis phoiblí.

Leasú    24

Togra le haghaidh treorach

Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13a)  Ba cheart an Treoir leasaithe rannchuidiú le hastaíochtaí gás ceaptha teasa agus truailleán aeir a laghdú agus le hiompar poiblí de bhóthar atá glan a chur chun cinn. Níor cheart an Treoir bac a chur ar fhorbairt iompair phoiblí atá glan nach de bhóthar é, amhail tramanna agus traenacha meitreo.

Leasú    25

Togra le haghaidh treorach

Aithris 13 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13b)  Is deacair na tairsí a leagtar síos sa Treoir seo a chur chun feidhme gan táirgí inmhargaidh atá aibí go teicniúil a fhorbairt. Chun a áirithiú go ndéanfar faisnéis maidir le dul chun cinn a thabhairt cothrom le dáta ar bhonn rialta, ba cheart don Choimisiún tuarascáil a thíolacadh gach dhá bhliain ina measfar an ann do réitigh inmhargaidh d’fheithiclí glana. Sa bhreis air sin, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit rannchuidithe breise airgeadais agus neamhairgeadais a dhéanamh chun feithiclí glana den sórt sin a thabhairt chuig an margadh ar bhealach níos tapúla.

Leasú    26

Togra le haghaidh treorach

Aithris 13 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13c)  I bhfianaise na héagsúlachta suntasaí atá sa tsolúbthacht airgeadais atá ag oibreoirí iompair príobháideacha i leith glacadh le feithiclí breoslaí malartacha a d’fhéadfadh a beith níos costasaí, ba cheart sásraí a chur ar fáil chun cothrom iomaíochta a áirithiú idir oibreoirí iompair poiblí agus príobháideacha i bpróisis tairisceana agus chun nach mbeadh costais chomhlíonadh na spriocanna íosta soláthair a bhunaítear sa Treoir seo á gcur ar aghaidh chuig údaráis áitiúla, go háirithe do bhardais bheaga, nó nach n-eascródh seachtrú ar chostais iarbhír níos airde astu trí phraghsanna níos airde ar thicéid, trí chánacha áitiúla níos airde nó trí laghdú ar sheirbhísí iompair phoiblí.

Leasú    27

Togra le haghaidh treorach

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  Leis an tuairisciú ar sholáthar poiblí faoin Treoir leasaithe seo ba cheart forbhreathnú soiléir a fháil ar an margadh sa dóigh gur féidir faireachán éifeachtach a dhéanamh ar an gcur chun feidhme. Ba cheart tús a chur leis le tuarascáil idirmheánach sa bhliain 2023 agus ba cheart leanúint de leis an gcéad tuarascáil iomlán ar an gcur chun feidhme sa bhliain 2026 agus le ceann gach trí bliana ina dhiaidh sin. Chun an t-ualach riaracháin ar chomhlachtaí poiblí aonair a íoslaghdú agus chun forbhreathnú éifeachtach ar an margadh a fháil, ba cheart tuairisciú simplí a éascú. Áiritheoidh an Coimisiún go dtabharfar tuairisc iomlán ar fheithiclí astaíochtaí ísle agus ar fheithiclí astaíochtaí nialasacha agus ar fheithiclí eile breoslaí malartacha i gcomhthéacs Stór Focal Coiteann an Aontais. Beidh cóid shonracha sa Stór Focal Coiteann ina gcuidiú leis an gclárú agus leis an bhfaireachán de réir an bhunachair sonraí Tenders Electronic Daily.

(15)  Leis an tuairisciú ar sholáthar poiblí faoin Treoir leasaithe seo ba cheart forbhreathnú soiléir a fháil ar an margadh sa dóigh gur féidir faireachán éifeachtach a dhéanamh ar chur chun feidhme. Ba cheart tús a chur leis le réamhthuarascáil ó na Ballstáit chuig an gCoimisiún sa bhliain 2023, a thíolacfar faoi chuimsiú tuarascálacha faoi ghníomhartha reachtacha maidir le soláthar poiblí agus maidir le soláthar ag eintitis atá ag oibriú sna hearnálacha uisce, fuinnimh, iompair agus poist, agus ba cheart leanúint de leis an gcéad tuarascáil iomlán ar chur chun feidhme na spriocanna íosta sa bhliain 2026 agus le ceann gach trí bliana ina dhiaidh sin. Chun an t-ualach riaracháin ar chomhlachtaí poiblí aonair a íoslaghdú agus chun forbhreathnú éifeachtach ar an margadh a fháil, ba cheart tuairisciú simplí a éascú. Ba cheart faisnéis a bheith sna tuarascálacha sin maidir leis na céimeanna arna ndéanamh chun Treoir 2009/33/CE a chur chun feidhme agus ba cheart na tuarascálacha na catagóirí atá i Stór Focal Coiteann um Sholáthar an Aontais a chomhlíonadh. Ba cheart don Choimisiún tuarascálacha rialta a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur chun feidhme Threoir 2009/33/CE. Ba cheart don Choimisiún a mheasúnú freisin an bhféadfaí innealra láithreáin tógála a chur san áireamh i raon feidhme Threoir 2009/33/CE, agus dá bhféadfaí, oibriú ar mhodheolaíocht chun “innealra láithreáin tógála glan” a shainmhíniú.

Leasú    28

Togra le haghaidh treorach

Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15a)  Chun bonn eolais níos fearr a chur faoi cheapadh beartas san earnáil amach anseo trí chuntas níos cruinne ar astaíochtaí foriomlána feithicle ar leith a thabhairt, lena gcuimseofaí an slabhra luacha ar fad, ba cheart don Choimisiún modheolaíocht a mholadh maidir le hastaíochtaí saolré CO2 agus astaíochtaí CO2 ‘ón tobar go dtí an roth’ ó fheithiclí a chomhaireamh. Ba cheart go gcuirfí na hastaíochtaí sin san áireamh nuair a dhéanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar Threoir 2009/36/CE agus ar aon reachtaíocht ábhartha eile a bhaineann le breosla malartach.

Leasú    29

Togra le haghaidh treorach

Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16)  Is féidir tacaíocht bhreise a thabhairt do ghlacadh feithiclí glana sa mhargadh trí bhearta spriocdhírithe tacaíochta poiblí a chur ar fáil ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais. Áirítear leis sin feabhsú an mhalartaithe eolais agus ailíniú nósanna imeachta soláthair chun go mbeifear in ann gníomhartha a dhéanamh ar scála ar leor é chun laghduithe costais a bhaint amach agus dul i bhfeidhm ar an margadh. Aithnítear sna Treoirlínte maidir le Státchabhair do chosaint an chomhshaoil agus don fhuinneamh 2014-2020 an fhéidearthacht tacaíocht phoiblí a thabhairt chun forbairt bonneagar a chur chun cinn ar bonneagair iad a theastaíonn le haghaidh breoslaí malartacha a dháileadh27. Mar sin féin, beidh feidhm ag rialacha an Chonartha, agus go háirithe Airteagail 107 agus 108 de, maidir le tacaíocht phoiblí den sórt sin fós.

(16)  Is féidir tacaíocht bhreise a thabhairt do ghlacadh feithiclí glana sa mhargadh trí bhearta spriocdhírithe tacaíochta poiblí a chur ar fáil ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais. Áirítear leis sin feabhsú an mhalartaithe eolais agus ailíniú nósanna imeachta soláthair chun go mbeifear in ann gníomhartha a dhéanamh ar scála ar leor é chun laghduithe costais a bhaint amach agus dul i bhfeidhm ar an margadh. Ba cheart tionscadail phíolótacha réigiúnacha a spreagadh freisin, go háirithe in áiteanna ina bhfuil ceantair thuaithe agus uirbeacha nasctha le chéile. Aithnítear sna Treoirlínte maidir le Státchabhair do chosaint an chomhshaoil agus don fhuinneamh 2014-2020 an fhéidearthacht tacaíocht phoiblí a thabhairt chun forbairt bonneagar a chur chun cinn, ar bonneagair iad a theastaíonn le haghaidh breoslaí malartacha a dháileadh27. Mar sin féin, beidh feidhm ag rialacha an Chonartha, agus go háirithe Airteagail 107 agus 108 de, maidir le tacaíocht phoiblí den sórt sin fós.

_________________

_________________

27 IO C 200, 28.6.2014, lch. 1.

27 IO C 200, 28.6.2014, lch. 1.

Leasú    30

Togra le haghaidh treorach

Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16a)  Chun laghduithe breise ar astaíochtaí agus truailleáin aeir a bhaint amach, ba cheart na Ballstáit a spreagadh, i gcás inarb iomchuí, le dreasachtaí agus sásraí éagsúla a chur i bhfeidhm d’fhorbairt flíteanna in earnálacha eile seachas sna hearnálacha a rialáiltear sa Treoir leasaithe.

Leasú    31

Togra le haghaidh treorach

Aithris 16 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16b)  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú nach mbeidh costais chomhlíonadh na spriocanna íosta soláthair a bhunaítear sa Treoir seo á gcur ar aghaidh chuig údaráis áitiúla agus go mbeidh acmhainní airgeadais leordhóthanacha curtha ar fáil d’údaráis chonarthacha agus d’eintitis chonarthacha.

Leasú    32

Togra le haghaidh treorach

Aithris 16 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16c)  Tá bearta tacaíochta spriocdhírithe riachtanach chun feithiclí glana a sholáthar. Chun cuidiú le cuspóirí na Treorach seo a bhaint amach, déanfaidh na Ballstáit a gcuid dreasachtaí airgeadais agus neamhairgeadais a leathnú chun dlús a chur le glacadh feithiclí glana ar an margadh.

Leasú    33

Togra le haghaidh treorach

Aithris 16 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16 d)  Chun spriocanna íosta soláthair d’fheithiclí saothair éadroim agus d’fheithiclí tromshaothair a fhorchur faoin Treoir seo, beidh gá le hacmhainní breise airgeadais le haghaidh údaráis chonarthacha agus eintitis chonarthacha. Dá bhrí sin, ba cheart go gcuirfí san áireamh é i mbeartas buiséadach agus airgeadais an Aontais tar éis 2020, go dtabharfaí tacaíocht airgeadais leordhóthanach d’údaráis chonarthacha agus d’eintitis chonarthacha. Ba cheart an méid sin a léiriú sa Chreat Airgeadais Ilbhliantúil amach anseo agus sna rialacha maidir le hairgeadas inbhuanaithe agus institiúidí airgeadais an Aontais.

Leasú    34

Togra le haghaidh treorach

Aithris 16 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16e)   Chun a áirithiú go mbeadh dreasachtaí ann d’údaráis phoiblí le feithiclí glana a cheannach agus do Bhallstáit infheistíocht a dhéanamh in imscaradh bonneagair do bhreoslaí malartacha, ach chomh maith leis sin, chun go seachnófar an riosca go mbeadh praghsanna níos airde ann do phaisinéirí de bharr na gceannachán sin, ba cheart go gcuirfí tacaíocht ar fáil d’eintitis chonarthacha i mbeartas buiséadach agus airgeadais an Aontais tar éis 2020. Ba cheart an méid sin a léiriú sa Chreat Airgeadais Ilbhliantúil amach anseo agus sna rialacha maidir le hairgeadas inbhuanaithe agus institiúidí airgeadais an Aontais. Sa bhreis air sin, ba cheart do na Ballstáit na dreasachtaí airgeadais agus neamhairgeadais a leathnú, agus ba cheart dóibh iniúchtaí comhshaoil a bheartú, chun dlús a chur le glacadh feithiclí glana ar an margadh. Leis na hiarrachtaí sin, laghdófar an ard-infheistíocht thosaigh do na hathruithe bonneagair agus tacófar le hiompar a dhícharbónú.

Leasú    35

Togra le haghaidh treorach

Aithris 16 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16f)  Faoin gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) atá ann faoi láthair, tá réimse cistí éagsúla ag an Aontas chun tacú leis na Ballstáit, le húdaráis áitiúla agus le hoibreoirí lena mbaineann maidir lena n-aistriú go soghluaisteacht inbhuanaithe. Thar thréimhse 2014-2020, tá EUR 13,7 billiún ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa curtha i leataobh ag an Aontas chun an tsoghluaisteacht uirbeach a chistiú. Trí Fhís 2020, clár taighde an Aontais, déanfar thart ar EUR 200 milliún a chur ar fáil don tsoghluaisteacht uirbeach agus EUR 650 milliún do chathracha cliste, agus cuirfidh an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa thart ar EUR 200 milliún i leataobh do ghlaonna ar thograí le haghaidh nóid uirbeacha. Faoin gcéad CAI eile, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit leanúint de thacaíocht a thabhairt do thionscadail maidir le soghluaisteacht uirbeach inbhuanaithe agus sineirgíochtaí riachtanacha a neartú idir na foinsí agus na cláir éagsúla cistí. Go háirithe, is gá na naisc idir an tsoghluaisteacht uirbeach, an Clár Oibre Digiteach nua agus an tAontas Fuinnimh a threisiú, amhail an fhéidearthacht atá ann don tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (CEF) tionscadail sinéirge a chistiú le ráta cómhaoiniúcháin breise do thionscadail iompair ina bhfuil gnéithe fuinnimh agus teileachumarsáide a bhaineann le hacmhainneacht ollmhór do thionscadail uirbeacha.

Leasú    36

Togra le haghaidh treorach

Aithris 16 g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16g)  Ba cheart go gcuirfí chun cinn úsáid níos spriocdhírithe maidir le hionstraimí airgeadais AE, amhail an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha nó an tSaoráid Iompair Níos Glaine de chuid an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, ar féidir leo cabhrú le flíteanna agus trealamh a chistiú. Chuige sin, ba cheart feabhas a chur ar an bhfáil atá ag údaráis áitiúla agus oibreoirí ar sheirbhisí comhairliúcháin airgeadais agus theicniúil, amhail tríd an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht, trí JASPERS, trí JESSICA, nó trí ardán FI–Compass, chun acmhainn institiúideach na seirbhisí sin agus ullmhúchán agus cur chun feidhme tionscadal a neartú agus chun go mbainfí an úsáid is fearr as cistí agus ionstraimí airgeadais AE, lena n-áirítear an riosca a bhaint de thairiscintí nuálacha.

Leasú    37

Togra le haghaidh treorach

Aithris 16 h (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16h)  Ba cheart go spreagfaí údaráis phoiblí freisin le feithiclí a sholáthar i gcomhréir leis na critéir tairisceana is buntáistí go heacnamaíoch mar a thuairiscítear in Airteagal 82 de Threoir 2014/25/AE, agus aird á tabhairt ar an gcost-éifeachtúlacht thar shaolré na feithicle, mar aon le gnéithe comhshaoil agus sóisialta.

Leasú    38

Togra le haghaidh treorach

Aithris 16 i (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16i)  Chun go mbeadh an tionchar is mó is féidir ag na hinfheistíochtaí, is gá comhordú níos fearr a dhéanamh ar an tsoghluaisteacht agus ar an bpleanáil uirbeach, amhail trí phleananna maidir le soghluaisteacht uirbeach inbhuanaithe (PSUInna) a úsáid. Is ionann PSUInna agus pleananna a fhorbraítear i réimsí beartais aonair agus i gcomhar le leibhéil éagsúla rialachais trína ndéantar modhanna difriúla iompair, sábháilteacht ar bhóithre, seachadadh lasta, bainistíocht soghluaisteachta agus córais chliste iompair a chónascadh. Is féidir ról tábhachtach a bheith ag PSUInna i ngnóthú spriocanna an Aontais maidir le hastaíochtaí CO2, agus laghdú ar aerthruailliú agus truailliú de dheasca torainn. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh cur i bhfeidhm PSUInna ina ghné thábhachtach a chuirfí san áireamh i gcistiú thionscadail AE i réimse an iompair uirbigh, lena n-áirítear i gcur chun feidhme na Treorach leasaithe seo. Sa chomhthéacs sin, ba cheart go ndéanfadh an Coimisiún, agus lánaird á tabhairt ar phrionsabal na coimhdeachta, an tacaíocht chomhairleach agus theicniúil is gá a thabhairt do na húdaráis inniúla maidir le PSUInna a fhorbairt.

Leasú    39

Togra le haghaidh treorach

Aithris 16 j (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16j)  Sa bhreis ar thacú le glacadh feithiclí glana, spreagann soláthair phoiblí foirmeacha nua soghluaisteachta. Cé go ndéanfar feithiclí glana a dhreasú agus go gcuirfear dlús le himscaradh bonneagair i gceantair uirbeacha dá mbarr, cuirfear barr feabhais ar éifeachtúlacht iompair paisinéirí agus lasta mar gheall ar an digitiú. Tá ról lárnach ag an tsoghluaisteacht ilmhódach agus chomhroinnte, mar aon le réitigh chomhtháite ticéadaithe, san aistriú go dtí an tsoghluaisteacht ar éileamh.

Leasú    40

Togra le haghaidh treorach

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  Chun cuspóirí na Treorach seo a ghnóthú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun forálacha a thabhairt cothrom le dáta i dtaca le caighdeáin astaíochtaí CO2 d’fheithiclí tromshaothair go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón [Cuir isteach an dáta teacht i bhfeidhm]. Ba cheart an tréimhse sin a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, ach amháin i gcás ina gcuirfidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go gcuirfeadh an Coimisiún comhairliúcháin iomchuí i gcrích le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe. Ba cheart don Choimisiún a áirithiú, agus gníomhartha tarmligthe á n-ullmhú agus á dtarraingt suas aige, go ndéanfar doiciméid ábhartha a tharchur go comhuaineach, go prapúil agus go hiomchuí chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

scriosta

Leasú    41

Togra le haghaidh treorach

Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(18 a)  I gcomhréir le Comhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr1a, ba cheart aird ar leith a thabhairt ar an obair leantach ar iarmhairtí reachtaíocht an Aontais. Ba cheart go mbeadh an mheastóireacht ar Threoir 2009/33/CE ina bunús le measúnú tionchair a dhéanamh ar roghanna le haghaidh tuilleadh gníomhaíochta. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún, bunaithe ar an bhfianaise eolaíoch is fearr agus is deireanaí, an gá le hathbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir sin a mheas ag cur san áireamh astaíochtaí saolré CO2 agus astaíochtaí CO2 ‘ón tobar go dtí an roth’ ó fheithiclí chun trédhearcacht agus cuntasacht a áirithiú maidir le cuspóirí beartais a chomhlíonadh agus más gá, ba cheart dó an feabhas atá riachtanach a mholadh. I gcás inarb iomchuí, ba cheart don Choimisiún, ina leith sin, athbhreithniú a dhéanamh ar reachtaíocht ábhartha eile a bhaineann le breoslaí malartacha.

 

______________

 

1a IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

Leasú    42

Togra le haghaidh treorach

Aithris 18 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(18b)  Baineann sciar mór den soláthar iompair phoiblí le comhlachtaí áitiúla iompair phoiblí a bhíonn faoi chúram údaráis áitiúla de ghnáth ag a mbíonn acmhainn theoranta airgeadais. Dá bhri sin, níor cheart go gcruthódh na rialacha maidir le soláthar feithiclí glana ualach suntasach airgeadais breise ná níor cheart a bheith mar thoradh orthu seachtrú ar chostais iarbhír níos airde trí phraghsanna níos airde ar thicéid, trí chánacha áitiúla níos airde nó trí laghdú ar iompar poiblí.

Leasú    43

Togra le haghaidh treorach

Aithris 18 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(18c)  Ní mór don Aontas monaróirí an Aontais a chosaint ar iomaíocht éagórach i dtríú tíortha, áit nach mbíonn rochtain ag monaróirí an Aontais ar thairiscintí soláthair phoiblí maidir le feithiclí iompair de bhóthar a cheannach, a léasú, a ghlacadh ar cíos nó a fhruilcheannach. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún anailís a dhéanamh ar chleachtais iomaíochta éagóraí i dtríú tíortha agus bearta iomchuí a dhéanamh chun cosaint thionscal na hEorpa a áirithiú.

Leasú    44

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2009/33/CE

Teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Treoir 2009/33/AE maidir le feithiclí iompair de bhóthar atá glan a chur chun cinn chun tacú le soghluaisteacht íseal-astaíochtaí

Treoir 2009/33/AE maidir le feithiclí iompair de bhóthar atá glan a chur chun cinn i soláthar poiblí, chun tacú le soghluaisteacht íseal-astaíochtaí

Leasú    45

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 a (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 1 – mír 1

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(1a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 1:

This Directive requires contracting authorities, contracting entities as well as certain operators to take into account lifetime energy and environmental impacts, including energy consumption and emissions of CO2 and of certain pollutants, when purchasing road transport vehicles with the objectives of promoting and stimulating the market for clean and energy-efficient vehicles and improving the contribution of the transport sector to the environment, climate and energy policies of the Community.

“Leis an Treoir seo, cuirtear de cheangal ar údaráis, eintitis chonarthacha mar aon le hoibreoirí áirithe tionchair fuinnimh agus comhshaoil saolré, lena n-áirítear tomhaltas fuinnimh agus astaíochtaí CO2 agus astaíochtaí truailleáin áirithe a chur san áireamh, le linn dóibh feithiclí iompair de bhóthar a cheannach, a léasú, a ghlacadh ar cíos nó a fhruilcheannach arb iad is cuspóirí leis an margadh le haghaidh feithiclí atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn agus a spreagadh agus feabhas a chur ar rannchuidiú na hearnála iompair leis an gcomhshaol, leis an aeráid agus le beartais fuinnimh an Aontais.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

Leasú    46

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 b (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 2 – mír 1

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(1b)  in Airteagal 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

Member States may exempt from the requirements laid down in this Directive contracts for the purchase of vehicles referred to in Article 2(3) of Directive 2007/46/EC, which are not subject to type approval or individual approval on their territory

“Féadfaidh na Ballstáit a dhíolmhú ó na ceanglais a leagtar síos sa Treoir seo, conarthaí maidir leis na feithiclí dá dtagraítear in Airteagal 2(3) de Threoir 2007/46/CE a cheannach, a léasú, a ghlacadh ar cíos nó a fhruilcheannach, ar fheithiclí iad nach bhfuil faoi réir formheas cineáil ná formheas aonair ar a gcríoch.”

(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=EN)

Leasú    47

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 3 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Beidh feidhm ag an Treoir maidir le conarthaí le haghaidh ceannach, léasú, glacadh ar cíos nó fruilcheannach feithiclí iompair de bhóthar acu seo a leanas:

Beidh feidhm ag an Treoir maidir le conarthaí le haghaidh ceannach, léasú, glacadh ar cíos nó fruilcheannach nó iarfheistiú feithiclí iompair de bhóthar acu seo a leanas:

Leasú    48

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 3 – mír 1 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca)  Institiúidí, Gníomhaireachtaí agus Comhlachtaí an Aontais Eorpaigh.

Leasú    49

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  ciallaíonn 'feithicil ghlan'

4.  ciallaíonn ‘feithicil ghlan’ feithicil, gan beann ar chatagóir, a úsáideann ceann de na breoslaí malartacha mar a shainmhínítear i bpointe (1) den chéad mhír d’Airteagal 2 de Threoir 2014/94/AE, cé is moite de bhithbhreoslaí nach dtáirgtear as bunábhair a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn IX de Threoir 2018/... (RED II) nó a tháirgtear as ola phailme*, agus lena n-áirítear feithiclí hibrideacha nach n-úsáidtear leictreachas iontu ach le haghaidh cuid den úsáid oibriúcháin, feithiclí astaíochtaí ísle agus feithiclí astaíochtaí nialasacha. I gcás feithiclí innill dócháin inmheánaigh, ní fhéadfaidh fíorastaíochtaí** mar chéatadán de na teorainneacha astaíochtaí a bheith níos airde ná 80 %.

(a)  feithicil de chatagóir M1 nó M2 ag a bhfuil astaíocht uasta sceithphíopa arna sloinneadh in CO2 g/km agus fíorastaíochtaí truailleán atá faoi bhun céatadán de na teorainneacha astaíochtaí is infheidhme dá dtagraítear i dTábla 2 den Iarscríbhinn, nó;

 

(b)  feithicil de chatagóir N1 ag a bhfuil astaíocht uasta sceithphíopa arna sloinneadh in CO2 g/km agus fíorastaíochtaí truailleán atá faoi bhun céatadán de na teorainneacha astaíochtaí is infheidhme dá dtagraítear i dTábla 2 den Iarscríbhinn, nó;

 

(c)  feithicil de chatagóir M3, N2 nó N3 mar a shainítear iad i dTábla 3 den Iarscríbhinn".

 

 

_____________________________

 

*   Léireofar an méid seo le conradh chun an bithbhreosla a sholáthar nó modhanna eile chun rochtain a fháil ar an mbithbhreosla

 

**   Fíorastaíochtaí cáithníní sármhíne arna sloinneadh in #/km (PN) agus astaíochtaí ocsaídí nítrigine arna sloinneadh in mg/km (NOx) arna dtomhas de réir an leagain is infheidhme d’Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán 2017/1151.

 

***   An teorainn astaíochtaí is infheidhme dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 715/2007.

Leasú    50

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a.  ciallaíonn ‘feithicil astaíochtaí nialasacha’ feithicil a bhfuil a hastaíochtaí CO2, NOx agus a hastaíochtaí sceithphíopaí cáithníní míne ag nialas.

Leasú    51

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4b.  ciallaíonn ‘feithicil astaíochtaí ísle’ feithicil lena mbaineann leibhéil uasta astaíochtaí dá dtagraítear i dTábla 2 san Iarscríbhinn.

Leasú    52

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4c.  ciallaíonn 'iarfheistithe go caighdeán feithicle glaine' feithicil le hinneall atá iarfheistithe chun caighdeán feithicle glaine a bhaint amach mar a shainmhínítear i bpointe 4 den chéad mhír den Airteagal seo. I gcás inneall iarfheistithe a úsáideann bithbhreoslaí mar a shainmhínítear i bpointe (i) d’Airteagal 2 den dara mír de Threoir 2009/28/CE, breoslaí sintéiseacha nó breoslaí pairifíneacha, ní mór don fheithicil caighdeáin Euro is déanaí nó caighdeáin eile i gcomharbas orthu a chomhlíonadh.

Leasú    53

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 4a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  cuirtear an tAirteagal 4a seo a leanas isteach:

scriosta

“Airteagal 4a

 

Tarmligean cumhachtaí

 

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8a chun Tábla 3 den Iarscríbhinn a thabhairt cothrom le dáta le tairseacha astaíochtaí sceithphíopa CO2 agus tairseacha truailleán aeir d’fheithiclí tromshaothair tráth a mbeidh na caighdeáin ghaolmhara feidhmíochta astaíochtaí CO2 d’fheithiclí tromshaothair i bhfeidhm ar leibhéal an Aontais".

 

Leasú    54

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 5 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcomhlíonfaidh ceannach, léasú, glacadh ar cíos fruilcheannach feithiclí iompair de bhóthar, conarthaí seirbhíse poiblí le haghaidh iompar paisinéirí de bhóthar agus d’iarnród agus conarthaí seirbhíse poiblí dá dtagraítear in Airteagal 3 den Treoir seo, go gcomhlíonfaidh siad na spriocanna íosta soláthair d’fheithiclí saothair éadroim dá dtagraítear i dTábla 4 den Iarscríbhinn agus na spriocanna íosta soláthair d’fheithiclí tromshaothair dá dtagraítear i dTábla 5 den Iarscríbhinn.

1.  Áiritheoidh na Ballstáit, i gcás ceannach, léasú, glacadh ar cíos, fruilcheannach nó iarfheistiú go caighdeán feithicle glaine feithiclí iompair de bhóthar, conarthaí seirbhíse poiblí le haghaidh iompar paisinéirí de bhóthar agus d’iarnród agus conarthaí seirbhíse poiblí dá dtagraítear in Airteagal 3 den Treoir seo, go gcomhlíonfaidh siad na spriocanna íosta soláthair d’fheithiclí glana saothair éadroim dá dtagraítear i dTábla 4 den Iarscríbhinn agus na spriocanna íosta soláthair d’fheithiclí tromshaothair dá dtagraítear i dTábla 5 den Iarscríbhinn.

Leasú    55

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 5 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Chun spriocanna íosta soláthair a ríomh, is é an dáta soláthair phoiblí atá le cur san áireamh ná an dáta a thugtar an nós imeachta soláthair phoiblí i gcrích, trí shíniú an chonartha.

 

Déanfar na spriocanna íosta soláthair a ríomh mar mheán na gconarthaí ar fad arna síniú idir an lá tar éis dháta thrasuí na Treorach seo agus an 31 Nollaig 2024 don chéad tréimhse thagartha, agus ón 1 Eanáir 2025 go dtí an 31 Nollaig 2029 don dara tréimhse thagartha.

 

I gcás nach nglacfar na spriocanna nua don tréimhse thagartha tar éis an 1 Eanáir 2030 in am, beidh feidhm i gcónaí ag na spriocanna do 2030.

Leasú    56

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 5 – mír 1 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1b.  Chun spriocanna soláthair a bhaint amach, bunóidh eintitis chonarthacha deonú na gconarthaí ar an tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch mar a thuairiscítear in Airteagal 82 de Threoir 2014/25/AE. Déanfar sonraíochtaí tairsceana a shainmhíniú ní hamháin le fócas ar chostas iomlán úinéireachta ach chomh maith leis sin ar shaintréithe feithicle eile, amhail inrochtaineacht, ionsá sa tírdhreach uirbeach, leibhéil fuaime, éifeachtúlacht fuinnimh, in-athchúrsáilteacht ceallaí agus comhpháirteanna feithicle.

Leasú    57

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 a (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 5 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

 

“Airteagal 5a

 

Acmhainní airgeadais

 

1.  Cuirfidh na Ballstáit ionstraimí leordhóthanacha cistiúcháin ar fáil chun feithiclí glana a sholáthar agus a mbonneagar lena mbaineann a shuiteáil ina gcríoch. Sula gcuirfear na cistí ar fáil déanfar meastóireacht chuimsitheach ar riachtanais airgeadais na n-údarás poiblí agus na n-eintiteas conarthach a bhaineann leis na spriocanna soláthair ar an leibhéal náisiúnta.

 

2.  Cuirfidh an tAontas ionstraimí breise cistiúcháin ar fáil chun tacú le glacadh feithiclí glana agus suiteáil a mbonneagair lena mbaineann sna Ballstáit.”.

Leasú    58

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 b (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 5 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5b)  Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

 

"Airteagal 5b

 

Plean Gníomhaíochta um bhreoslaí malartacha le haghaidh iompar poiblí

 

1.  Faoin 31 Nollaig 2020 tíolacfaidh an Coimisiún Eorpach Plean Gníomhaíochta chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle chun dlús a chur le suiteáil bonneagair athluchtúcháin agus athbhreoslúcháin d’fheithiclí tromshaothair atá faoi úinéireacht cuideachtaí iompair ina n-iosta agus ina limistéir chothabhála féin agus i spásanna poiblí chomh maith leis sin.

 

2.  Beidh san áireamh sa Phlean Gníomhaíochta sin faisnéis ar ionstraimí cistiúcháin an Aontais atá ar fáil agus leagfar amach na nósanna imeachta go soiléir ann, maidir le conas tacaíocht mar sin a thabhairt, lena n-áirítear an bhaint atá aici le rialacha Eorpacha maidir leis an státchabhair atá ann cheana.

 

3.  Beidh san áireamh freisin sa tuarascáil measúnú maidir le conas is féidir ionstraimí cistiúcháin an Aontais a athbhreithniú chun tosaíocht chistiúcháin a thabhairt do chuideachtaí iompair phoiblí de gach méid chun a gcuid feithiclí a ionadú.”.

Leasú    59

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 c (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 5 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5c)  Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

 

“Airteagal 5c

 

Ardán de chuid an Aontais le haghaidh soláthar comhpháirteach agus trasteorann feithiclí iompair de bhóthar óna dtagann astaíochtaí ísle agus atá tíosach ar fhuinneamh

 

Chun éascaíocht a dhéanamh ar ghnóthú na spriocanna a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir seo agus chun barainneachtaí scála a bhaint amach, déanfaidh an Coimisiún ardán de chuid an Aontais a bhunú le haghaidh soláthar comhpháirteach agus trasteorann feithiclí iompair de bhóthar óna dtagann astaíochtaí ísle agus atá tíosach ar fhuinneamh. Féadfaidh údaráis chonarthacha, eintitis chonarthacha agus oibreoirí dá dtagraítear in Airteagal 3 a bheith rannpháirteach san ardán sin maidir le feithiclí a sholáthar go comhpháirteach. Áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh rochtain phoiblí ar an ardán agus go dtabharfaidh sé le chéile, ar bhealach éifeachtach, na comhpháirtithe uile ar spéis leo a n-acmhainní a chomhthiomsú. Chun éascaíocht a dhéanamh ar na soláthair chomhpháirteacha sin a bhunú agus a bhaint amach, déanfaidh an Coimisiún cúnamh teicniúil a thabhairt agus teimpléid a fhorbairt le haghaidh comhaontuithe comhair. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8a chun ardán de chuid an Aontais a bhunú le haghaidh soláthar comhpháirteach feithiclí iompair de bhóthar óna dtagann astaíochtaí ísle agus atá tíosach ar fhuinneamh.”.

Réasúnú

D’fhéadfadh ardán le haghaidh soláthar trasteorann cabhrú le cathracha tairbhe a bhaint as barainneachtaí scála, rud a laghdódh costais.

Leasú    60

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 8a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  cuirtear Airteagal 8a nua isteach:

scriosta

‘Airteagal 8a

 

An tarmligean a fheidhmiú

 

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

 

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 4a a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón [Cuir isteach an dáta teacht i bhfeidhm]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

 

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 4a a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

 

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

 

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

 

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 4a i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle".

 

Leasú    61

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 9

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)   Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 9:

(8)   Scriostar Airteagal 9

"1.   Tabharfaidh Coiste cúnamh don Choimisiún.

 

Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

 

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011. I gcás nach dtugann an coiste aon tuairim, ní dhéanfaidh an Coimisiún an dréachtghníomh cur chun feidhme a ghlacadh agus beidh feidhm ag an tríú fomhír d’Airteagal 5(4) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

 

3.   I gcás ina bhfuiltear chun tuairim an choiste a fháil trí nós imeachta i scríbhinn, déanfar an nós imeachta sin a fhoirceannadh gan toradh más rud é, laistigh den teorainn ama leis an tuairim sin a thabhairt, go gcinneann cathaoirleach an choiste amhlaidh nó go n-iarrann tromlach simplí de chomhaltaí an choiste amhlaidh."

 

Leasú    62

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe a

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil ar chur i bhfeidhm na Treorach seo agus ar na gníomhartha arna ndéanamh ag na Ballstáit aonair ar mhaithe le cur chun feidhme éifeachtach na Treorach seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach trí bliana amhail ón 1 Eanáir 2027, tar éis do na Ballstáit tuairisc a thabhairt dó ina leith."

1.  Déanfaidh na Ballstáit tuarascáil ar chur chun feidhme na Treorach seo a chur faoi bhráid an Choimisiúin mar chuid de na tuarascálacha dá bhforáiltear in Airteagal 83, mír 3, an dara fomhír de Threoir 2014/24/AE agus Airteagal 99, mír 3, an dara fomhír de Threoir 2014/25/AE faoin 18 Aibreán 2026, agus gach trí bliana ina dhiaidh sin. Cuirfidh na Ballstáit réamhthuarascáil faoi bhráid an Choimisiúin faoin 18 Aibreán 2023.

 

Beidh sna tuarascálacha sin faisnéis faoi na bearta a rinneadh chun an Treoir seo a chur chun feidhme, lena n-áirítear faisnéis faoi líon agus catagóirí na bhfeithiclí a cheannaigh údaráis agus eintitis, faisnéis faoin idirphlé a rinneadh idir na leibhéil dhifriúla rialachais, faisnéis faoi intinn na mBallstát maidir leis na gníomhaíochtaí tuairiscithe thuas, mar aon le haon fhaisnéis luachmhar eile.

 

Comhlíonfaidh an fhaisnéis na catagóirí atá i Rialachán Uimh. 2195/2002 maidir leis an Stór Focal Coiteann um Sholáthar a liostaítear i dTábla 1 den Iarscríbhinn.

Leasú    63

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe a a (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 2

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(aa)   cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

2.  Those reports shall assess the effects of this Directive, especially of the options referred to in Article 5(3), and the need for further action, and include proposals, as appropriate.

“2.   Molfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2022, modheolaíocht chun astaíochtaí saolré CO2 agus astaíochtaí CO2 ‘ón tobar go dtí an roth’ ó fheithiclí a chomhaireamh.

In those reports, the Commission shall compare the nominal and relative numbers of vehicles purchased corresponding to the best market alternative in terms of lifetime energy and environmental impacts, within each of the categories of vehicles listed in Table 3 of the Annex, to the overall market for these vehicles and estimate how the options referred to in Article 5(3) have affected the market. The Commission shall assess the need for further action and include proposals, as appropriate.

Tráth nach déanaí ná an 18 Aibreán 2027, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar Threoir 2009/33/CE agus ar aon reachtaíocht ábhartha eile a bhaineann le breoslaí malartacha, agus astaíochtaí saolré CO2 agus astaíochtaí CO2 ‘ón tobar go dtí an roth’ ó fheithiclí á gcur san áireamh.”

Leasú    64

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – a b (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 3

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(ab)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

3.  No later than the date of the first report, the Commission shall examine the options referred to in Article 5(3), present an evaluation of the methodology set out in Article 6 and propose appropriate adjustments, if necessary.

“3.  Faoin 18 Aibreán 2024, agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil ar chur chun feidhme na Treorach seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina sonrófar na gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag Ballstáit aonair ina leith sin, agus ina ndéanfar measúnú ar an ngá atá le tuilleadh gníomhaíochta agus, i gcás inarb iomchuí, beidh togra ag gabháil léi chun an Treoir seo a leasú.”

Leasú    65

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe b

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Déanfaidh na Ballstáit tuarascáil ar chur chun feidhme na Treorach seo a chur faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Eanáir 2026, agus gach trí bliana ina dhiaidh sin. Cuirfidh na Ballstáit tuarascáil eatramhach faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Eanáir 2023. Beidh sa tuarascáil sin faisnéis faoi na bearta a rinneadh chun an Treoir seo a chur chun feidhme, lena n-áirítear faisnéis faoi líon agus catagóirí na bhfeithiclí a cheannaigh údaráis agus eintitis, faisnéis faoin idirphlé a rinneadh idir na leibhéil dhifriúla rialachais, faisnéis faoi intinn na mBallstát maidir leis na gníomhaíochtaí tuairiscithe thuas, mar aon le haon fhaisnéis luachmhar eile. Ba cheart an fhaisnéis a bheith de réir na gcatagóirí a chuimsítear i Rialachán Uimh. 2195/2002 maidir leis an Stór Focal Coiteann don Soláthar (CPV), mar a thugtar faoi deara san Iarscríbhinn.

scriosta

Leasú    66

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe b

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, treoir a ghlacadh maidir le hinneachar thuarascálacha na mBallstát dá dtagraítear i mír 4.

5.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, treoir a ghlacadh maidir le hinneachar thuarascálacha na mBallstát dá dtagraítear i mír 1.

Leasú    67

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe b – pointe b a (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 5 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

 

“5a.  Féadfaidh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh sásraí a bhunú chun rialáil a dhéanamh ar cheannach feithiclí glana ag úinéirí flíteanna eile, amhail cuideachtaí tacsaí, carranna ar cíos agus comhroinnte carranna.”

Réasúnú

Ní thagann ach sciar beag (8% de na hastaíochtaí iompair) ón iompar poiblí; mar sin féin, tá an togra le haghaidh treorach dírithe go príomha ar fheithiclí iompair phoiblí. Chun an méid sin a chúiteamh agus an cuspóir a bhaint amach maidir le laghdú a dhéanamh ar astaíochtaí ón earnáil iompair, ba cheart flíteanna móra eile a chur san áireamh sa treoir.

Leasú    68

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe b b (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 5 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(bb)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

 

“5b.  Faoin 31 Nollaig 2021, cuirfidh an Coimisiún plean gníomhaíochta faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle chun dlús a chur le suiteáil bonneagair athluchtúcháin agus athbhreoslúcháin d’fheithiclí tromshaothair atá faoi úinéireacht cuideachtaí iompair ina n-iosta agus ina limistéir chothabhála féin agus i spásanna poiblí chomh maith leis sin. Beidh san áireamh sa Phlean Gníomhaíochta sin faisnéis ar ionstraimí cistiúcháin an Aontais atá ar fáil agus leagfar amach conas tacaíocht a thabhairt, in ainneoin rialacha Eorpacha maidir le státchabhair.”

Leasú    69

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe b c (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 5 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(bc)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

 

“5c.   Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an ngá atá le hathbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht iomchuí a bhaineann le cur chun cinn iompair de bhóthar atá glan agus tíosach ar fhuinneamh maidir le boinn ardghráid agus atráchtaithe a úsáid, agus i gcás inarb iomchuí, tíolacfaidh sé togra reachtach.”

Leasú    70

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe b d (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 5 d (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(bd)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

 

“5d.  Tabharfaidh an Coimisiún comhairle do na Ballstáit maidir le cistí éagsúla an Aontais a d’fhéadfaí a úsáid chun críocha na Treorach seo, mar shampla an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa lena dtacaítear le forbairt ar líonraí tras-Eorpacha ardfheidhmíochta i réimse an iompair atá inbhuanaithe agus idirnasctha go héifeachtúil, agus an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha nó an tSaoráid Iompair Níos Glaine lena dtacaítear le feithiclí iompair níos glaine agus na riachtanais bonneagair a bhaineann leo a imscaradh.”

Leasú    71

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe b e (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 5 e (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(be)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

 

“5e.  Beidh ról lárnach ag Moil Chomhairleacha san aistriú sin trí infheistíochtaí a éascú agus a chur chun cinn agus trí thacaíocht a thabhairt d’acmhainní institiúideacha. Dá bhrí sin, neartóidh an Coimisiún go mór an ról agus acmhainneacht atá ag an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht, go sonrach trí láithreacht áitiúil agus ról réamhghníomhach maidir le tionscadail a ullmhú.”

Leasú    72

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a thabhairt i bhfeidhm faoin XXXX [Cuir isteach an dáta 24 mhí tar éis an dáta teacht i bhfeidhm] ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a thabhairt i bhfeidhm faoin XXXX [Cuir isteach an dáta 18 mí tar éis an dáta teacht i bhfeidhm] ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Leasú    73

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I

Treoir 2009/33/CE

Iarscríbhinn – tábla 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Tábla 1: Cóid an Stóir Focal Choitinn um Sholáthar (CPV) dá dtagraítear in Airteagal 3

Cód CPV

Tuairisc

60112000-6

Seirbhísí iompair phoiblí de bhóthar

60130000-8

Seirbhísí sainchuspóireacha iompair paisinéirí de bhóthar

60140000-1

Iompar neamhsceidealta paisinéirí

60172000-3

Fruiliú busanna agus cóistí fara tiománaí

90511000-2

Seirbhísí bailithe dramhaíola

60160000-7

Iompar an phoist de bhóthar

60161000-4

Seirbhísí iompair beartán

 

Leasú

Tábla 1: Cóid an Stóir Focal Choitinn um Sholáthar (CPV) dá dtagraítear in Airteagal 3

Cód CPV

Tuairisc

60112000-6

Seirbhísí iompair phoiblí de bhóthar

60130000-8

Seirbhísí sainchuspóireacha iompair paisinéirí de bhóthar

60140000-1

Iompar neamhsceidealta paisinéirí

60172000-3

Fruiliú busanna agus cóistí fara tiománaí

90511000-2

Seirbhísí bailithe dramhaíola

60160000-7

Iompar an phoist de bhóthar

60161000-4

Seirbhísí iompair beartán

64121100-1

Seirbhísí seachadta poist

64121200-2

Seirbhísí seachadta beartán

60170000-0

Fruiliú feithiclí iompair paisinéirí fara tiománaí

60171000-7

Fruiliú carranna paisinéirí fara tiománaí

60181000-0

Fruiliú trucailí fara tiománaí

60180000-3

Fruiliú feithiclí iompair earraí fara tiománaí

90511100-3

Seirbhísí bailithe dramhaíola soladaí uirbí

90511200-4

Seirbhísí bailithe dramhaíola tí

90511300-5

Seirbhísí bailithe bruscair

90511400-6

Seirbhísí bailithe páipéir

Leasú    74

Togra le haghaidh treorach

IARSCRÍBHINN I

Treoir 2009/33/CE

Iarscríbhinn – tábla 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Tábla 2: Tairseacha astaíochtaí d’fheithiclí saothair éadroim

Catagóirí feithiclí

2025

2030

 

CO2 g/km

Fíorastaíochtaí truailleán aeir* mar chéatadán de theorainneacha astaíochtaí**

CO2 g/km

Fíorastaíochtaí truailleán aeir* mar chéatadán de theorainneacha astaíochtaí

Feithiclí M1

25

80%

0

n/b

Feithiclí M2

25

80%

0

n/b

Feithiclí N1

40

80%

0

n/b

* Fíorastaíochtaí cáithníní sármhíne arna sloinneadh in #/km (PN) agus astaíochtaí ocsaídí nítrigine arna sloinneadh in mg/km (NOx) arna dtomhas de réir an leagain is infheidhme d’Iarscríbhinn IIIA, Rialachán 2017/1151.

** An teorainn astaíochtaí is infheidhme a fhaightear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh 715/2007 nó ina comharbaí.

 

Leasú

Tábla 2: Tairseacha astaíochtaí d’fheithiclí saothair éadroim

Catagóirí feithiclí

2025

2030

 

CO2 g/km

Fíorastaíochtaí truailleán aeir* mar chéatadán de theorainneacha astaíochtaí**

CO2 g/km

Fíorastaíochtaí truailleán aeir* mar chéatadán de theorainneacha astaíochtaí

Feithiclí L

25

 

 

 

Feithiclí M1

50

80%

0

n/b

Feithiclí M2

50

80%

0

n/b

Feithiclí N1

50

80%

0

n/b

Feithiclí M3

n/b

 

 

 

Feithiclí N2

n/b

 

 

 

Feithiclí N3

n/b

 

 

 

* Fíorastaíochtaí cáithníní sármhíne arna sloinneadh in #/km (PN) agus astaíochtaí ocsaídí nítrigine arna sloinneadh in mg/km (NOx) arna dtomhas de réir an leagain is infheidhme d’Iarscríbhinn IIIA, Rialachán 2017/1151.

** An teorainn astaíochtaí is infheidhme a fhaightear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 nó ina comharbaí.

Leasú    75

Togra le haghaidh treorach

IARSCRÍBHINN I

Treoir 2009/33/CE

Iarscríbhinn – tábla 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Tábla 4: Sprioc íosta do sciar na bhfeithiclí saothair éadroim, i gcomhréir le Tábla 2, de sholáthar poiblí iomlán na bhfeithiclí saothair éadroim ar leibhéal na mBallstát*

Ballstát

2025

2030

Lucsamburg

35%

35%

An tSualainn

35%

35%

An Danmhairg

34%

34%

An Fhionlainn

35%

35%

An Ghearmáin

35%

35%

An Fhrainc

34%

34%

An Ríocht Aontaithe

35%

35%

An Ísiltír

35%

35%

An Ostair

35%

35%

An Bheilg

35%

35%

An Iodáil

35%

35%

Éire

35%

35%

An Spáinn

33%

33%

An Chipir

29%

29%

Málta

35%

35%

An Phortaingéil

27%

27%

An Ghréig

23%

23%

An tSlóivéin

20%

20%

Poblacht na Seice

27%

27%

An Eastóin

21%

21%

An tSlóvaic

20%

20%

An Liotuáin

19%

19%

An Pholainn

20%

20%

An Chróit

17%

17%

An Ungáir

21%

21%

An Laitvia

20%

20%

An Rómáin

17%

17%

An Bhulgáir

16%

16%

*Feithiclí nach scaoiltear aon astaíochtaí óna sceithphíopaí, déanfar iad a chomhaireamh mar fheithicil amháin lena gcuirtear leis an sainordú. Gach feithicil eile lena gcomhlíontar ceanglais Thábla 2 san iarscríbhinn seo, déanfar iad a chomhaireamh mar 0.5 feithicil lena gcuirtear leis an sainordú.

 

Leasú

Tábla 4: Sprioc íosta do sciar na bhfeithiclí saothair éadroim de sholáthar poiblí iomlán na bhfeithiclí saothair éadroim ar leibhéal na mBallstát 1, 2

 

Catagóir feithicle M1, M2, N1

Catagóir feithicle L

Ballstát

2025

2030

2025

2030

Institiúidí, Gníomhaireachtaí agus Comhlachtaí AE

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Lucsamburg

50%

50%

50%

50%

An tSualainn

50%

50%

50%

50%

An Danmhairg

50%

50%

50%

50%

An Fhionlainn

50%

50%

50%

50%

An Ghearmáin

50%

50%

50%

50%

An Fhrainc

50%

50%

50%

50%

An Ríocht Aontaithe

50%

50%

50%

50%

An Ísiltír

50%

50%

50%

50%

An Ostair

50%

50%

50%

50%

An Bheilg

50%

50%

50%

50%

An Iodáil

50%

50%

50%

50%

Éire

50%

50%

50%

50%

An Spáinn

50%

50%

50%

50%

An Chipir

50%

50%

50%

50%

Málta

50%

50%

50%

50%

An Phortaingéil

50%

50%

50%

50%

An Ghréig

35%

35%

35%

35%

An tSlóivéin

35%

35%

35%

35%

Poblacht na Seice

50%

50%

50%

50%

An Eastóin

35%

35%

35%

35%

An tSlóvaic

35%

35%

35%

35%

An Liotuáin

35%

35%

35%

35%

An Pholainn

35%

35%

35%

35%

An Chróit

25%

25%

25%

25%

An Ungáir

25%

25%

25%

25%

An Laitvia

25%

25%

25%

25%

An Rómáin

25%

25%

25%

25%

An Bhulgáir

25%

25%

25%

25%

1   Déanfaidh feithiclí astaíochtaí nialasacha agus feithiclí astaíochtaí ísle 70 % ar a laghad de na spriocanna íosta soláthair d’fheithiclí glana saothair éadroim a bhaint amach sa chéad tréimhse thagartha (go dtí 2025), agus bainfidh feithiclí astaíochtaí nialasacha an méid sin amach sa dara tréimhse thagartha (2025-2030) agus sna tréimhsí tagartha ina dhiaidh sin.

2   *Feithiclí nach scaoiltear aon astaíochtaí óna sceithphíopaí, déanfar iad a chomhaireamh mar fheithicil amháin lena gcuirtear leis an sainordú. *Déanfar feithiclí astaíochtaí ísle a chomhaireamh mar 0.66 feithicil lena gcuirtear leis an sainordú. *Gach feithicil ghlan eile, déanfar í a chomhaireamh mar 0.5 feithicil lena gcuirtear leis an sainordú.

Leasú    76

Togra le haghaidh Treorach

IARSCRÍBHINN I

Treoir 2009/33/CE

Iarscríbhinn – tábla 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Tábla 5: Sprioc íosta do sciar na bhfeithiclí tromshaothair, i gcomhréir le tábla 3, de sholáthar poiblí iomlán na bhfeithiclí tromshaothair ar leibhéal na mBallstát*

Ballstát

Trucailí

Busanna

 

2025

2030

2025

2030

Lucsamburg

10%

15%

50%

75%

An tSualainn

10%

15%

50%

75%

An Danmhairg

10%

15%

50%

75%

An Fhionlainn

9%

15%

46%

69%

An Ghearmáin

10%

15%

50%

75%

An Fhrainc

10%

15%

48%

71%

An Ríocht Aontaithe

10%

15%

50%

75%

An Ísiltír

10%

15%

50%

75%

An Ostair

10%

15%

50%

75%

An Bheilg

10%

15%

50%

75%

An Iodáil

10%

15%

50%

75%

Éire

10%

15%

50%

75%

An Spáinn

10%

14%

50%

75%

An Chipir

10%

13%

50%

75%

Málta

10%

15%

50%

75%

An Phortaingéil

8%

12%

40%

61%

An Ghréig

8%

10%

38%

57%

An tSlóivéin

7%

9%

33%

50%

Poblacht na Seice

9%

11%

46%

70%

An Eastóin

7%

9%

36%

53%

An tSlóvaic

8%

9%

39%

58%

An Liotuáin

9%

8%

47%

70%

An Pholainn

7%

9%

37%

56%

An Chróit

6%

7%

32%

48%

An Ungáir

8%

9%

42%

63%

An Laitvia

8%

9%

40%

60%

An Rómáin

6%

7%

29%

43%

An Bhulgáir

8%

7%

39%

58%

* Feithiclí nach scaoiltear aon astaíochtaí óna sceithphíopaí nó feithiclí lena n-úsáidtear gás nádúrtha, ar choinníoll go bhfeidhmítear iad go hiomlán le bithmheatán, rud ar cheart é a chruthú le conradh soláthartha bithmheatán nó le modhanna eile rochtana ar bhithmheatán, déanfar iad a chomhaireamh mar fheithicil amháin lena gcuirtear leis an sainordú. Éireofar as an gcomhaireamh sin i gcás na mBallstát sin inar mó an sainordú íosta soláthair ná 50 % de mhéid foriomlán an tsoláthair phoiblí, áit a n-úsáidfear 50 % mar scoithphointe. Gach feithicil eile lena gcomhlíontar ceanglais Thábla 2 san iarscríbhinn seo, déanfar iad a chomhaireamh mar 0.5 feithicil lena gcuirtear leis an sainordú.

 

Leasú

Tábla 5: Sprioc íosta do sciar na bhfeithiclí tromshaothair, i gcomhréir le hAirteagal 4(4), de sholáthar poiblí iomlán na bhfeithiclí tromshaothair ar leibhéal na mBallstát

Ballstát

Trucailí

Busanna

 

20251

20302

20251

20302

Institiúidí, Gníomhaireachtaí agus Comhlachtaí AE

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Lucsamburg

10%

15%

50%

75%

An tSualainn

10%

15%

50%

75%

An Danmhairg

10%

15%

50%

75%

An Fhionlainn

9%

15%

46%

69%

An Ghearmáin

10%

15%

50%

75%

An Fhrainc

10%

15%

48%

71%

An Ríocht Aontaithe

10%

15%

50%

75%

An Ísiltír

10%

15%

50%

75%

An Ostair

10%

15%

50%

75%

An Bheilg

10%

15%

50%

75%

An Iodáil

10%

15%

50%

75%

Éire

10%

15%

50%

75%

An Spáinn

10%

14%

50%

75%

An Chipir

10%

13%

50%

75%

Málta

10%

15%

50%

75%

An Phortaingéil

8%

12%

40%

61%

An Ghréig

8%

10%

38%

57%

An tSlóivéin

7%

9%

33%

50%

Poblacht na Seice

9%

11%

46%

70%

An Eastóin

7%

9%

36%

53%

An tSlóvaic

8%

9%

39%

58%

An Liotuáin

9%

8%

47%

70%

An Pholainn

7%

9%

37%

56%

An Chróit

6%

7%

32%

48%

An Ungáir

8%

9%

42%

63%

An Laitvia

8%

9%

40%

60%

An Rómáin

6%

7%

29%

43%

An Bhulgáir

8%

7%

39%

58%

1   Comhlíonfar ar a laghad 50 % de spriocanna íosta soláthair d’fheithiclí tromshaothair glana le feithiclí astaíochtaí nialasacha nó le feithiclí lena n-úsáidtear gás nádúrtha, ar choinníoll go bhfeidhmítear iad go hiomlán le bithmheatán, rud a chruthófar le conradh soláthartha bithmheatán nó le modhanna eile rochtana ar bhithmheatán. Cuirfear deireadh le comhaireamh sciar na bhfeithiclí a fheidhmítear le bithmheatán don fhosprioc ag 30 % den fhosprioc.

2  Comhlíonfar ar a laghad 66 % de spriocanna íosta soláthair d’fheithiclí tromshaothair glana le feithiclí astaíochtaí nialasacha nó le feithiclí lena n-úsáidtear gás nádúrtha, ar choinníoll go bhfeidhmítear iad go hiomlán le bithmheatán, rud a chruthófar le conradh soláthartha bithmheatán nó le modhanna eile rochtana ar bhithmheatán. Cuirfear deireadh le comhaireamh sciar na bhfeithiclí a fheidhmítear iad le bithmheatán don fhosprioc ag 30 % den fhosprioc.

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Is é is aidhm leis an togra le haghaidh Treoir lena leasaítear Treoir 2009/33/AE maidir le feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn, trí spriocanna íosta a leagan síos d’fheithiclí glana sa soláthar poiblí, ná iompar glan a chur chun cinn, teicneolaíochtaí nua glana a chothú agus astaíochtaí truailleán aeir agus CO2 a laghdú go fadtéarmach.

Sa dréacht-tuarascáil nascann an Rapóirtéir an sainmhíniú ar fheithicil ghlan maidir le feithiclí saothair éadroim agus tromshaothair, le Treoir 2014/94/AE maidir le bonneagar breoslaí malartacha a úsáid. Ba cheart go gcruthófaí leis an ailíniú sin intuarthacht agus cobhsaíocht fhadtéarmach i ndlí an Aontais. Leis an Treoir leasaithe, ba cheart go rannchuideofaí freisin le bonneagar breoslaí malartacha a fhorbairt, agus chomh maith leis sin le go mbeadh feithiclí ag comhlíonadh cheanglais na gcaighdeán is deireanaí maidir le hastaíochtaí truailleán aeir agus gás ceaptha teasa.

Déanann an dréacht-tuarascáil forálacha na spriocanna íosta soláthair a shoiléiriú freisin: na dátaí theacht i bhfeidhm, fad na dtréimhsí do na spriocanna, agus an tráth ábhartha de shaolré an tsoláthair phoiblí atá le tabhairt san áireamh i ríomh na spriocanna.

Toisc nach bhféadfaí déileáil le hearnálacha áirithe iompair phoiblí i mbardais ar leithligh, molann an Rapóirtéir go gceadófaí i ndálaí áirithe tramanna agus traenacha meitreo a fhaightear trí sholáthar a chomhaireamh i dtreo na spriocanna íosta soláthair do bhusanna a bhaint amach.

Trí spriocanna íosta soláthair d’fheithiclí saothair éadroim agus d’fheithiclí tromshaothair a fhorchur, beidh gá le hacmhainní breise airgeadais faoin Treoir seo le haghaidh údaráis chonarthacha agus eintitis chonarthacha. Dá bhrí sin, cuireann an dréacht-tuarascáil i bhfios gur cheart go gcuirfí é sin san áireamh i mbeartas buiséadach agus airgeadais an Aontais tar éis 2020 agus go dtabharfaí tacaíocht airgeadais leordhóthanach d’údaráis chonarthacha agus d’eintitis chonarthacha. Ba cheart an méid sin a bheith léirithe sa Chreat Airgeadais Ilbhliantúil a bheidh ann sa todhchaí agus sna rialacha maidir le hairgeadas inbhuanaithe agus institiúidí airgeadais an Aontais.

Úsáidtear soláthar poiblí sa Treoir atá beartaithe chun éileamh ar fheithiclí glana iompair de bhóthar a spreagadh. Is gá monaróirí AE a chosaint, áfach, ar iomaíocht éagórach. Dá bhrí sin molann an Rapóirtéir sa dréacht-tuarascáil, i gcás feithiclí iompair de bhóthar a tháirgeann monaróirí atá bunaithe i dtríú tíortha nach bhfuil rochtain ag monaróirí AE iontu ar thairiscintí i dtaca le soláthar poiblí chun feithiclí iompair de bhóthar a cheannach, a léasú, a ghlacadh ar cíos nó a fhruilcheannach, nár cheart na feithiclí sin a chomhaireamh i dtreo na spriocanna íosta soláthair a bhaint amach.

11.7.2018

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM IOMPAR AGUS UM THURASÓIREACHT

chuig an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

maidir leis an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2009/33/AE maidir le feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Andor Deli

RÉASÚNÚ GEARR

Cuireann an Rapóirtéir fáilte roimh thionscnamh an Choimisiúin an Treoir a athbhreithniú. Le hinfheistíochtaí poiblí i bhfeithiclí glana, bíonn iarmhairt láithreach ann maidir le haer glan do shaoránaigh, trí aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna dianseasmhacha an aerthruaillithe agus na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a thagann ó iompar de bhóthar.

Tacaíonn an Rapóirtéir le leathnú raon feidhme na Treorach chuig cineálacha eile soláthair seachas ceannach, eadhon feithiclí a léasú, a ghlacadh ar cíos nó a fhruilcheannach, agus chuig conarthaí seirbhíse poiblí do sheirbhísí iompair phoiblí de bhóthar, seirbhísí sainchuspóireacha iompair phaisinéirí de bhóthar, iompar neamhsceidealta paisinéirí agus fruiliú busanna agus cóistí fara tiománaí. Thairis sin, is mian leis an Rapóirtéir raon feidhme na Treorach a leathnú tuilleadh chuig seirbhísí tacsaithe, i gcásanna ina bhfuil siad faoi úinéireacht phoiblí agus ina n-úsáidtear feithiclí fruilithe. Ós rud é gurb é an raon feidhme cúng ceann de na príomhchúiseanna le cur i bhfeidhm teoranta na Treorach, is athrú dearfach a bheidh sa leasú seo.

Thairis sin, tá sé i bhfábhar an chreata tuairiscithe fad agus is féidir é a dhéanamh laistigh d’iarrachtaí riaracháin inghlactha nuair a thugtar isteach catagóir feithiclí glana sna cláir oifigiúla carranna. Féadfaidh tuairisciú cuimsitheach forléargas soiléir a thabhairt ar an margadh agus faireachán éifeachtach ar an gcur chun feidhme a chumasú.

Cuireann sé fáilte roimh chúlghairm na modheolaíochta um shaothrú airgid, ar mhodheolaíocht í atá ró-ualach agus ar cuireadh i bhfeidhm go hannamh í.

Mar sin féin, cáineann an Rapóirtéir an easpa soiléireachta sa Treoir seo, go háirithe scaipeadh na faisnéise, le sainmhínithe éagsúla, agus na modhanna casta comhairimh le haghaidh “feithiclí glana” thar dhá thréimhse ama dhifriúla (go dtí 2025 agus 2025-2030).

D’fheithiclí saothair éadroim, moltar sa Treoir le linn na hidirthréimhse (go dtí 2025), i gcás feithiclí le hastaíochtaí nialasacha ag an sceithphíopa, a bhaineann go príomha le feithiclí atá 100 % leictreach, go ndéanfar iad a chomhaireamh mar fheithicil amháin. Measfar feithiclí faoi thairseach áirithe astaíochtaí ag an sceithphíopa freisin mar fheithiclí glana; ach, ní dhéanfar iadsan a chomhaireamh ach leis an toisc ualúcháin de 0.5. Is í 25 CO2 g/km an tairseach do veaineanna agus 40 CO2 g/km do veaineanna paisinéirí, a bhaineann go príomha le hibridí inluchtaithe.

Creideann an Rapóirtéir ní hamháin go bhfuil na ríomhanna seo róchasta ach, ina theannta sin, tá amhras air go gcabhróidh an idirthréimhse go dtí 2025 an bhearna teicneolaíochta a dhruidim go dtí go mbeidh fáil leathan ar astaíochtaí nialasacha ag an sceithphíopa. Chun mearbhall a sheachaint agus chun margadh réalaíoch d’fheithiclí glana a spreagadh, gach feithicil a measfar mar fheithicil ghlan i gcomhréir le mír 1 d’Airteagal 2 de Threoir 2014/94/AE maidir le bonneagar breoslaí malartacha a úsáid, ba cheart í a chomhaireamh mar fheithicil amháin. Ón mbliain 2030 ar aghaidh, ní chomhlíonfaidh ach feithiclí astaíochtaí nialasacha ceanglais na spriocanna soláthair. Tá an Rapóirtéir den tuairim láidir go mbeidh margadh na bhfeithiclí astaíochtaí nialasacha níos aibí faoi 2030 agus go mbeidh an praghas ar fheithicil den sórt sin inchomparáide le feithiclí eile. Creideann an Rapóirtéir go bhféadfadh iarmhairt a bheith ag rialacha ródhochta go bhféadfadh moill mhór a bheith ar sholáthair nó a mhalairt, go mbeadh dlús leo ach le seanteicneolaíocht, a choiscfeadh ina dhiaidh sin infheistíochtaí sa todhchaí i dteicneolaíocht nua maidir le hastaíochtaí nialasacha.

Bunaíodh spriocanna soláthair íosta ar leibhéal an Aontais, tar éis breithniú a dhéanamh ar na dúshláin amach anseo d’údaráis phoiblí agus na dúshláin a bhaineann le héifeachtúlacht eacnamaíoch. Mar sin féin, féadfaidh na Ballstáit spriocanna níos airde a chur i bhfeidhm i gcomhréir lena n-acmhainn eacnamaíoch (Olltáirgeacht Intíre per capita) agus nochtadh don truailliú (dlús daonra uirbigh).

D’fheithiclí tromshaothair, moltar sa Treoir le linn na hidirthréimhse (go dtí 2025), go nglacfar le gás nádúrtha le suimiúcháin ó bhithmheatán ach go laghdófar an toisc ualúcháin, agus ag an am céanna, don tréimhse ina dhiaidh sin, ní thugtar aon tairseacha astaíochtaí ná sainmhínithe in aon chor. Ba mhaith leis an gCoimisiún na tairseacha sin a chur chun feidhme le gníomh tarmligthe nuair a shainmhíneofar iad. Níl aon chaighdeáin astaíochtaí ar fáil le húsáid, áfach, agus níl an teicneolaíocht maidir le hastaíochtaí nialasacha ag an sceithphíopa chomh aibí céanna i gcomparáid leis an teicneolaíocht d’fheithiclí saothair éadroim.

Dá bhrí sin, ba mhaith leis an Rapóirtéir na forálacha ina dtagraítear don ghníomh tarmligthe a scriosadh agus an loighic chéanna a chuirfear i bhfeidhm i gcás feithiclí saothair éadroim a chur i bhfeidhm: gach feithicil a measfar mar fheithicil ghlan i gcomhréir le hAirteagal 2 mír 1 de Threoir 2014/94/AE maidir le bonneagar breoslaí malartacha a úsáid, ba cheart í a chomhaireamh mar fheithicil amháin. Tá an réasúnaíocht chéanna maidir le spriocanna soláthair atá bailí d’fheithiclí saothair éadroim infheidhme i gcás feithiclí tromshaothair.

Creideann na Rapóirtéirí go mbeidh an cur chuige sin níos neodraí ó thaobh na teicneolaíochta de, i gcomparáid leis an gceann ar ghlac an Coimisiún, ar cur chuige é atá ródhírithe ar fheithiclí leictreacha, agus go mbeidh sé níos oiriúnaí ó thaobh fócas na Treorach de, arb é sin soláthar feithiclí glana a úsáid chun beartas tionscail a spreagadh agus forbairt margaidh a spreagadh.

Ar deireadh, meabhraíonn an Rapóirtéir nár cheart go gcruthódh na rialacha maidir le ceannach feithiclí glana ualach airgeadais breise ná nár cheart go mbeadh seachtrú ar chostais iarbhír níos airde trí phraghsanna níos airde ar thicéid, trí chánacha áitiúla níos airde nó trí laghdú ar iompar poiblí mar thoradh orthu. Dá bhrí sin, iarrann sé ar an gCoimisiún agus ar údaráis phoiblí na mBallstát ar gach leibhéal a gcuid dreasachtaí airgeadais agus neamhairgeadais a leathnú chun dlús a chur leis an nglacadh ar an margadh.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Caitheann an tAontas a dhúthracht le córas fuinnimh atá inbhuanaithe, iomaíoch, slán agus dícharbónaithe19. Leis an Aontas Fuinnimh agus leis an gCreat Beartais don Aeráid agus don Fhuinneamh don tréimhse ó 2020 go 203020 leagtar síos gealltanais uaillmhianacha don Aontas astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú a thuilleadh agus 40 % ar a laghad faoin mbliain 2030 i gcomparáid leis an mbliain 1990, an cion fuinnimh in-athnuaite a úsáidtear a mhéadú 27 % ar a laghad, coigilteas fuinnimh de 27 % ar a laghad a bhaint amach, agus slándáil, iomaíochas agus inbhuanaitheacht fuinnimh an Aontais a fheabhsú.

(1)  Caitheann an tAontas a dhúthracht le córas fuinnimh atá inbhuanaithe, iomaíoch, slán agus dícharbónaithe19. Leis an Aontas Fuinnimh agus leis an gCreat Beartais don Aeráid agus don Fhuinneamh don tréimhse ó 2020 go 203020 leagtar síos gealltanais uaillmhianacha don Aontas astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú a thuilleadh agus 40 % ar a laghad faoin mbliain 2030 i gcomparáid leis an mbliain 1990, an cion fuinnimh in-athnuaite a úsáidtear a mhéadú 35 % ar a laghad, coigilteas fuinnimh de 35 % ar a laghad a bhaint amach, agus slándáil, iomaíochas agus inbhuanaitheacht fuinnimh an Aontais a fheabhsú.

_________________

_________________

19 Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 24 Deireadh Fómhair 2014.

19 Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 24 Deireadh Fómhair 2014.

20 Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le creat beartais don aeráid agus don fhuinneamh don tréimhse ó 2020 go 2030 (COM(2014)0013)

20 Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le creat beartais don aeráid agus don fhuinneamh don tréimhse ó 2020 go 2030 (COM(2014)0013) a leasaigh Parlaimint na hEorpa ar a céad léamh an 17 Eanáir 2018.

Leasú    2

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Sa Straitéis Eorpach maidir le Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí21, d'fhógair an Coimisiún nach mór, chun na gealltanais a chomhlíonadh a thug an tAontas ag an 21ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide a reáchtáladh i bPáras sa bhliain 2015, nach mór dlús a chur le dícharbónú na hearnála iompair agus, dá bhrí sin, gur cheart astaíochtaí gás ceaptha teasa agus astaíochtaí truailleán aeir ón iompar a bheith ag dul go dearfa i dtreo astaíochtaí nialasacha faoi lár na haoise. Ina theannta sin, ní mór laghdú a dhéanamh gan mhoill ar astaíochtaí truailleán aeir a eascraíonn as an iompar agus atá díobhálach do shláinte an duine. Is féidir é sin a bhaint amach le tionscnaimh bheartais éagsúla, lena n-áirítear úsáid a bhaint as soláthar poiblí feithiclí glana.

(2)  Sa Straitéis Eorpach maidir le Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí21, d’fhógair an Coimisiún nach mór, chun na gealltanais a chomhlíonadh a thug an tAontas ag an 21ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide a reáchtáladh i bPáras sa bhliain 2015, nach mór dlús a chur le dícharbónú na hearnála iompair agus, dá bhrí sin, gur cheart astaíochtaí gás ceaptha teasa agus astaíochtaí truailleán aeir ón iompar a bheith ag dul go dearfa i dtreo astaíochtaí nialasacha faoi lár na haoise. Ina theannta sin, ní mór laghdú a dhéanamh gan mhoill ar astaíochtaí truailleán aeir a eascraíonn as an iompar agus atá díobhálach do shláinte an duine agus don chomhshaol. Is féidir é sin a bhaint amach le tionscnaimh bheartais éagsúla, lena n-áirítear úsáid a bhaint as soláthar poiblí feithiclí glana.

_________________

_________________

21 COM( 2016) 501 final.

21 COM( 2016) 501 final.

Leasú    3

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Faoi mar a fógraíodh sa Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal "Europe on the Move: an agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all" [An Eoraip ag Bogadh: clár oibre le haghaidh ascnamh atá cothrom go sóisialta i dtreo na soghluaisteacha glaine iomaíche nasctha do chách]23, cuid é an togra seo den dara pacáiste tograí, ar tograí iad lena gcuirfear le hiarrachtaí an Aontais soghluaisteacht íseal-astaíochtaí a bhaint amach. Cuirtear an pacáiste sin i láthair sa Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal "Delivering on the European Strategy for low-emission mobility - A European Union that protects the planet, empowers its consumers, and defends its industry and workers" [Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí a bhaint amach - Aontas Eorpach a chaomhnaíonn an pláinéad, a thugann cumhachta don tomhaltóir agus cosaint dá thionscal agus dá oibrithe] agus áirítear ann meascán de bhearta atá dírithe ar an soláthar agus bearta atá dírithe ar an éileamh chun an tAontas Eorpach a chur ar an mbealach i dtreo soghluaisteacht íseal-astaíochtaí agus chun iomaíochas éiceachóras soghluaisteachta an Aontais a neartú ag an am céanna.

(4)  Faoi mar a fógraíodh sa Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal “Europe on the Move: an agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all” [An Eoraip ag Bogadh: clár oibre le haghaidh ascnamh atá cothrom go sóisialta i dtreo na soghluaisteacha glaine iomaíche nasctha do chách]23, is cuid é an togra seo den dara pacáiste tograí, ar tograí iad lena gcuirfear le hiarrachtaí an Aontais soghluaisteacht íseal-astaíochtaí a bhaint amach. Cuirtear an pacáiste sin i láthair sa Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal “Delivering on the European Strategy for low-emission mobility - A European Union that protects the planet, empowers its consumers, and defends its industry and workers” [Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí a bhaint amach - Aontas Eorpach a chaomhnaíonn an pláinéad, a thugann cumhacht don tomhaltóir agus cosaint dá thionscal agus dá oibrithe] agus áirítear ann meascán de bhearta atá dírithe ar an soláthar agus bearta atá dírithe ar an éileamh chun an tAontas Eorpach a chur ar an mbealach i dtreo soghluaisteacht íseal-astaíochtaí agus chun iomaíochas éiceachóras soghluaisteachta an Aontais a neartú ag an am céanna. Ba cheart cur chun cinn feithiclí inbhuanaithe a dhéanamh i gcomhthráth le tuilleadh forbartha ar an iompar poiblí, mar an bealach is gasta agus is cost-éifeachtaí chun líon na bhfeithiclí ar an mbóthar a laghdú agus, dá bharr sin, cáilíocht an aeir a fheabhsú agus astaíochtaí a laghdú.

_________________

_________________

23 COM (2017) 283 final.

23 COM (2017) 283 final.

Leasú    4

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Cabhraíonn infheistíocht i dteicneolaíochtaí nua le hastaíochtaí feithiclí a laghdú, rud a thacaíonn le dícharbónú na hearnála iompair. Is dócha gurb é an toradh a bheidh ar mhéadú ar ghlacadh feithiclí bóthair astaíochtaí ísle agus astaíochtaí nialasacha go laghdófar astaíochtaí CO2 agus astaíochtaí truailleán áirithe (ábhar cáithníneach, ocsaídí nítrigine agus hidreacarbóin gan mheatán) agus go gcuirfear iomaíochas agus fás an tionscail Eorpaigh chun cinn sna margaí domhanda d'fheithiclí astaíochtaí ísle agus feithiclí astaíochtaí nialasacha, ar margaí iad atá ag méadú.

(5)  Cabhraíonn infheistíocht i dteicneolaíochtaí nua le hastaíochtaí feithiclí a laghdú, agus truailliú de dheasca torainn a laghdú agus tacú le dícharbónú na hearnála iompair ag an am céanna. Is é an toradh a bheidh ar mhéadú ar ghlacadh feithiclí bóthair astaíochtaí ísle agus astaíochtaí nialasacha go laghdófar astaíochtaí CO2 agus astaíochtaí truailleán áirithe (ábhar cáithníneach, ocsaídí nítrigine agus hidreacarbóin gan mheatán) agus dá bharr sin go bhfeabhsófar cáilíocht an aeir i gcathracha agus i limistéir thruaillithe eile, agus ag an am céanna go gcuirfear iomaíochas agus fás an tionscail Eorpaigh chun cinn sna margaí domhanda d’fheithiclí astaíochtaí ísle agus feithiclí astaíochtaí nialasacha, ar margaí iad atá ag méadú, agus go n-áiritheofar an fhorbairt de bhonneagair breoslaí malartacha. Thairis sin, caithfidh go mbeadh prionsabal na neodrachta ó thaobh na teicneolaíochta de ina bhunphrionsabal ar fad ag aon iarracht chun timpeallacht iomaíoch a áirithiú agus a spreagadh agus chun tuilleadh taighde agus nuálaíochta a spreagadh sa réimse seo. Chun aerthruailliú agus truailliú de dheasca torainn a laghdú agus chun caighdeáin AE maidir le Cáilíocht an Aeir i gceantair uirbeacha agus thuaithe a chomhlíonadh, is gá beartais agus bearta nithiúla agus uaillmhianacha, lena n-áirítear úsáid a bhaint as soláthar poiblí feithiclí glana.

Leasú    5

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Chun a bheith comhréireach le cuspóirí na hinbhuanaitheachta, ba cheart go dtáirgfear ceallraí leis na hiarmhairtí comhshaoil is ísle lasmuigh agus laistigh den Aontas, go háirithe maidir le próiseas eastósctha an ábhair a úsáidtear chun ceallraí a chruthú. Ba cheart na hastaíochtaí gás ceaptha teasa a ghintear le linn phróiseas uile na táirgeachta a chur san áireamh. Ba cheart don Choimisiún teacht chun cinn, i gcomhréir leis an athbhreithniú ar Threoir 2006/66/CE, le cuspóirí uaillmhianacha maidir le ceallraí a athchúrsáil.

Leasú    6

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5b)  De réir réamhaisnéisí an mhargaidh, meastar go dtiocfaidh laghdú suntasach ar an bpraghas atá ar fheithiclí glana, amhail carranna lánleictreacha, agus go mbeidh siad thar a bheith iomaíoch agus fiú níos saoire lena rith ná gnáthfheithiclí sna 2020idí, go háirithe nuair a chuirtear an costas iomlán úinéireachta san áireamh, mar gheall ar an gcostas laghdaithe ar cheallraí ach freisin mar gheall ar laghduithe costais eile a bheidh ann mar thoradh ar na costais níos ísle ar bhreosla agus ar chostais chothabhála níos ísle a bhaineann le feithicil leictreach a rith.

Leasú    7

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5c)  Cé go bhfuil an tAontas ar cheann de na príomhréigiúin taighde agus éiceanuálaíochta ardluacha, is i Réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise atá na táirgeoirí busanna agus ceallraí is mó. Ar an gcaoi chéanna, spreagann na margaí sa tSín agus sna Stáit Aontaithe na forbairtí margaidh domhanda ó thaobh feithiclí ceallra-leictreacha de, ar margaí iad a bhfuil sciar tuairim is 60 % den mhargadh domhanda acu le chéile, i gcomparáid le 28 % atá ag AE. Dá bhrí sin, tá gá le creat beartais de chuid AE chun nuálaíocht a spreagadh agus chun iomaíocht agus fás thionscal na hEorpa a chur chun cinn tuilleadh i margaí na bhfeithiclí glana agus an bhonneagair teicneolaíochta lena mbaineann, ar margaí iad atá ag méadú ar bhonn domhanda.

Leasú    8

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5d)  Beidh luach EUR 250 billiún ar mhargadh ceallraí na hEorpa in aghaidh na bliana ó 2025 amach, mar táthar ag súil go mbeidh éileamh 200 GWh ar cheallraí Eorpacha agus d’fhéadfadh sé go gcruthófaí 4-5 mhilliún post nua san Eoraip. Cuireann easnamh bunáite monaraíochta do cheallraí san Eoraip an seasamh atá ag tomhaltóirí tionsclaíocha AE i mbaol, áfach. Chun an míbhuntáiste iomaíoch sin a réiteach agus chun slabhra luacha monaraíochta do cheallraí a bhunú san Eoraip atá dírithe ar sholáthar inbhuanaithe agus freagrach amhábhar, próiseas táirgthe atá bunaithe ar fhuinneamh in-athnuaite, in-athchúrsáilteacht agus athúsáid, ní mór d’institiúidí an Aontais, do na Ballstáit agus do na húdaráis áitiúla gníomhú go mear agus i gcomhar le chéile.

Leasú    9

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Is féidir le húdaráis phoiblí, lena mbeartas soláthair, margaí d’earraí agus seirbhísí atá nuálach a chur ar bun agus a chothú. Le Treoir 2014/24/AE24 agus le Treoir 2014/25/AE25, leagtar amach rialacha íosta comhchuibhithe maidir leis an soláthar poiblí lena gcomhchuibhítear an dóigh a gceannaíonn údaráis phoiblí agus oibreoirí fóntais phoiblí áirithe earraí, oibreacha agus seirbhísí. Go háirithe, leagtar síos iontu tairseacha foriomlána maidir le méid conarthaí chun iad a bheith faoi réir reachtaíocht an Aontais, ar tairseacha iad a bhfuil feidhm acu maidir leis an Treoir maidir le Feithiclí Glana freisin.

(6)  Trína chur san áireamh gurb ionann caiteachas rialtais ar earraí, saothair agus seirbhísí agus tuairim is 14 % de OTI, is féidir le húdaráis phoiblí, lena mbeartas soláthair d’fheithiclí nua agus d’iarfheistiú feithiclí atá ann cheana, margaí d’earraí agus seirbhísí atá nuálach a chur ar bun agus a chothú. Le Treoir 2014/24/AE24 agus le Treoir 2014/25/AE25, leagtar amach rialacha íosta comhchuibhithe maidir leis an soláthar poiblí lena gcomhchuibhítear an dóigh a gceannaíonn údaráis phoiblí agus oibreoirí fóntais phoiblí áirithe earraí, saothair agus seirbhísí i gcomhréir le ceanglais chomhshaoil earraí ceannaithe (lena n-áirítear feithiclí). Go háirithe, leagtar síos iontu tairseacha foriomlána maidir le méid conarthaí chun iad a bheith faoi réir reachtaíocht an Aontais, ar tairseacha iad a bhfuil feidhm acu maidir leis an Treoir maidir le Feithiclí Glana freisin.

_________________

_________________

24 IO L 94, 28.3.2014, lch. 65 - 242.

24 IO L 94, 28.3.2014, lch. 65 - 242.

25 IO L 94, 28.3.2014, lch. 243 - 374.

25 IO L 94, 28.3.2014, lch. 243 - 374.

Leasú    10

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a)  Ba cheart go spreagfaí na Ballstáit chun féachaint ar fheidearthachtaí chun tacú leis an oibríocht agus chun laghdú a dhéanamh ar na costais ar fheithiclí astaíochtaí sárísle a oibriú i seirbhísí poiblí, mar shampla, trí dhíolúintí nó lascainí ar chánacha fuinnimh a dheonú i gcás feithiclí astaíochtaí sárísle.

Leasú    11

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7a)  Tá infhaighteacht bonneagair athluchtúcháin agus athbhreoslúcháin ina réamhcheanglas d’aon oibríocht iompair ag a bhfuil feithiclí breoslaí malartacha, lena n-áirítear d’iompar poiblí. Dá bhrí sin, ba cheart na gnéithe maidir le bonneagar breoslaí malartacha a chothú d’iompar poiblí a neartú i dTreoir 2014/94/AE. In éagmais athbhreithniú, ba cheart don Choimisiún Plean Gníomhaíochta a bhunú le haghaidh bonneagar iompair phoiblí.

Leasú    12

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Sa Mheasúnú Tionchair a rinneadh, leagtar béim ar na tairbhí a bhaineann le hathrú a dhéanamh ar an gcur chuige rialachais foriomlán i leith soláthar feithiclí glana ar leibhéal an Aontais. Ach spriocanna íosta soláthair a leagan síos is féidir an cuspóir, arb é dul i bhfeidhm ar ghlacadh feithiclí glana sa mhargadh é, a ghnóthú go héifeachtach i gcomparáid le bheith ag brath ar inmheánú costas seachtrach i gcinntí foriomlána soláthair, agus aird á tabhairt ag an am céanna ar a ábhartha atá sé gnéithe comhshaoil a chur san áireamh i ngach cinneadh soláthair. Tá an cur chuige sin lánbhailí i bhfianaise na dtairbhí meántéarmacha agus fadtéarmacha a bhainfidh saoránaigh agus fiontair na hEorpa as, sa mhéid nach leagann sé síos go gcaithfidh údaráis chonarthacha, eintitis chonarthacha agus oibreoirí teicneolaíocht ar leith a úsáid.

(8)  Sa Mheasúnú Tionchair a rinneadh, leagtar béim ar na tairbhí a bhaineann le hathrú a dhéanamh ar an gcur chuige rialachais foriomlán i leith soláthar feithiclí atá glan agus tíosach ar fhuinneamh ar leibhéal an Aontais. Ach spriocanna íosta soláthair a leagan síos is féidir an cuspóir, arb é dul i bhfeidhm ar ghlacadh feithiclí glana sa mhargadh é, a ghnóthú go héifeachtach i gcomparáid le bheith ag brath ar inmheánú costas seachtrach i gcinntí foriomlána soláthair, agus aird á tabhairt ag an am céanna ar a ábhartha atá sé gnéithe comhshaoil a chur san áireamh i ngach cinneadh soláthair. Tá an cur chuige sin lánbhailí i bhfianaise na dtairbhí meántéarmacha agus fadtéarmacha a bhainfidh saoránaigh agus fiontair na hEorpa as, sa mhéid nach leagann sé síos go gcaithfidh údaráis chonarthacha, eintitis chonarthacha agus oibreoirí teicneolaíocht ar leith a úsáid.

Leasú    13

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Áiritheofar go gcumhdófar gach cleachtas soláthair ábhartha ach raon feidhme na Treorach a leathnú trí chleachtais a chur ar áireamh amhail feithiclí a léasú, a ghlacadh ar cíos agus a fhruilcheannach, chomh maith le conarthaí do sheirbhísí iompair phoiblí de bhóthar, seirbhísí sainchuspóireacha iompair phaisinéirí de bhóthar, iompar neamhsceidealta paisinéirí agus fruiliú busanna agus cóistí fara tiománaí mar aon le seirbhísí sonracha poist agus cúiréireachta agus seirbhísí bailithe dramhaíola.

(9)  Áiritheofar go gcumhdófar gach cleachtas soláthair ábhartha ach raon feidhme na Treorach a leathnú trí chleachtais a chur ar áireamh amhail feithiclí a léasú, a ghlacadh ar cíos, a fhruilcheannach agus a iarfheistiú, chomh maith le conarthaí do sheirbhísí iompair phoiblí de bhóthar, seirbhísí sainchuspóireacha iompair phaisinéirí de bhóthar, iompar neamhsceidealta paisinéirí agus fruiliú busanna agus cóistí fara tiománaí mar aon le seirbhísí sonracha poist agus cúiréireachta agus seirbhísí bailithe dramhaíola, ach ag an am céanna, níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo difear cúlghabhálach do chonarthaí atá ann cheana. Thairis sin, ba cheart don Choimisiún féidearthacht an tsoláthair ghlain i modhanna eile iompair a scrúdú.

Leasú    14

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Tá tacaíocht fhorleathan ann i measc páirtithe leasmhara tábhachtacha do shainmhíniú ar fheithiclí glana ina gcuirfear san áireamh ceanglais maidir le gáis cheaptha teasa agus astaíochtaí truailleán aeir ó fheithiclí saothair éadroim agus tromshaothair a laghdú. Chun a áirithiú go mbeidh dreasachtaí leordhóthanacha ann chun tacú le glacadh feithiclí astaíochtaí ísle agus feithiclí astaíochtaí nialasacha sa mhargadh san Aontas, ba cheart forálacha dá soláthar poiblí faoin leasú seo a ailíniú le forálacha reachtaíocht an Aontais maidir le feidhmíocht carranna agus veaineanna i dtaobh astaíochtaí CO2 don tréimhse tar éis 202026. Leis an ngníomhaíocht a dhéanfar faoin Treoir leasaithe, cuirfear le comhlíonadh cheanglais na gcaighdeán sin. Is féidir le cur chuige níos uaillmhianaí i leith an tsoláthair phoiblí spreagadh breise tábhachtach a thabhairt don mhargadh.

(10)  Ba cheart go rannchuideodh an Treoir leasaithe seo le hastaíochtaí truailleán aeir agus gás ceaptha teasa, mar aon le truailliú de dheasca torainn, ó fheithiclí saothair éadroim agus tromshaothair a laghdú. Chun a áirithiú go mbeidh dreasachtaí leordhóthanacha ann chun tacú le glacadh feithiclí astaíochtaí ísle agus feithiclí astaíochtaí nialasacha sa mhargadh san Aontas, ba cheart forálacha dá soláthar poiblí faoin leasú seo a ailíniú le forálacha reachtaíocht an Aontais maidir le feidhmíocht carranna agus veaineanna i dtaobh astaíochtaí CO2 don tréimhse tar éis 202026. Leis an ngníomhaíocht a dhéanfar faoin Treoir leasaithe, cuirfear le comhlíonadh cheanglais na gcaighdeán sin. Is féidir le cur chuige níos uaillmhianaí i leith an tsoláthair phoiblí spreagadh breise tábhachtach a thabhairt don mhargadh agus go háirithe, ní mór soláthar feithiclí tromshaothair a spreagadh tuilleadh, de bharr leibhéal aibíochta mhargadh na bhfeithiclí tromshaothair “glana”, ar leibhéal é nach bhfuil chomh forbartha sin. Ba cheart cur i gcuntas na n-astaíochtaí CO2 a bheith bunaithe ar chur chuige ‘ón tobar go dtí an roth’ chun an ceart a thabhairt do shlabhra soláthair iomlán an bhreosla ón gcéim eastósctha go dtí an sceithphíopa. Déanfar measúnú leis sin ar fheidhmíocht chomhshaoil feithiclí ar bhealach níos réadúla. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún modheolaíocht a chur ar bun chun astaíochtaí ‘ón tobar go dtí an roth’ a thaifeadadh faoin 1 Eanáir 2022 ar a dhéanaí, agus Tábla 2 agus Tábla 3 a choigeartú dá réir.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final

26 COM(2017) 676 final

Leasú    15

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(10a)  Féadfaidh feithiclí nach scaoiltear aon astaíochtaí óna sceithphíopaí lorg comhshaoil a fhágáil freisin de bharr phróiseas mhonarú na gcomhpháirteanna agus an leibhéil in-athchúrsáilteachta. Dá bhrí sin, ba cheart go spreagfaí na húdaráis phoiblí le gnéithe eile seachas an praghas a mheas, amhail in-athchúrsáilteacht ceallraí, le linn dóibh feithiclí a sholáthar. Ba cheart taighde agus forbairt na dteicneolaíochtaí sin a chur chun cinn i mbeartais eile an Aontais freisin.

Leasú    16

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Baintear úsáid as feithiclí saothair éadroim agus feithiclí tromshaothair chun críocha difriúla agus tá leibhéil dhifriúla aibíochta margaidh ag baint leo, agus bheadh sé ina bhuntáiste dá ndéanfaí na difríochtaí sin a aithint i bhforálacha soláthair phoiblí. Léiríodh sa Mheasúnú Tionchair an breisluach a bhaineann le cur chuige a ghlacadh a bheadh bunaithe ar bhreoslaí malartacha go dtí go leagfar síos ar leibhéal an Aontais ceanglais teicneolaíocht-neodracha maidir le hastaíochtaí CO2 ó fheithiclí tromshaothair, rud atá sé beartaithe ag an gCoimisiún a mholadh amach anseo. Aithníodh freisin sa Mheasúnú Tionchair gur saintréith de chuid na margaí do bhusanna uirbeacha astaíochtaí ísle agus do bhusanna uirbeacha astaíochtaí nialasacha é an margadh a bheith níos aibí, ach go bhfuil na margaí do thrucailí astaíochtaí ísle agus do thrucailí astaíochtaí nialasacha ag céim níos luaithe den fhorbairt mhargaidh.

(11)  Baintear úsáid as feithiclí saothair éadroim agus feithiclí tromshaothair chun críocha difriúla agus tá leibhéil dhifriúla aibíochta margaidh ag baint leo, agus bheadh sé ina bhuntáiste dá ndéanfaí na difríochtaí sin a aithint i bhforálacha soláthair phoiblí. Ba cheart go n-aithneofar freisin go bhfuil an dul chun cinn le déanaí ina shaintréith de chuid na margaí do bhusanna uirbeacha astaíochtaí ísle agus do bhusanna uirbeacha astaíochtaí nialasacha, ach go bhfuil na margaí do thrucailí astaíochtaí ísle agus do thrucailí astaíochtaí nialasacha ag céim tosaigh den fhorbairt mhargaidh.

Leasú    17

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Trí spriocanna íosta a leagan síos do sholáthar feithiclí glana ar leibhéal na mBallstát faoin mbliain 2025 agus faoin mbliain 2030, ba cheart cur leis an gcinnteacht bheartais i gcás margaí ina bhfuil sé inchosanta infheistíochtaí a dhéanamh i soghluaisteacht astaíochtaí ísle agus astaíochtaí nialasacha. Leis na spriocanna íosta, tugtar tacaíocht don chruthú margaidh ar fud an Aontais. Soláthraíonn siad am chun próisis soláthair phoiblí a choigeartú agus is follasach an comhartha a thugann siad don margadh. Tugtar faoi deara sa Mheasúnú Tionchair go bhfuil ag méadú ar na Ballstáit spriocanna a leagan síos, ag brath ar a n-acmhainn eacnamaíoch agus ar a thromchúisí atá an fhadhb. Ba cheart spriocanna éagsúla a leagan síos do na Ballstáit éagsúla bunaithe ar a n-acmhainn eacnamaíoch (Olltáirgeacht Intíre per capita) agus ar a nochtadh don truailliú (dlús daonra uirbigh). Ba cheart na spriocanna íosta soláthair a chomhlánú leis an oibleagáid ar na húdaráis chonarthacha, ar na heintitis chonarthacha agus ar na hoibreoirí na gnéithe ábhartha fuinnimh agus comhshaoil a mheas ina nósanna imeachta soláthair uile. Léiríodh sa Mheasúnú Tionchair Chríochaigh ar an Treoir leasaithe seo go mbeadh an tionchar dáilte go cothrom i measc na réigiún san Aontas.

(12)  Tá sé ríthábhachtach spriocanna íosta a leagan síos chun soláthar feithiclí glana a bhaint amach faoin mbliain 2025 agus faoin mbliain 2025 chun cinnteacht bheartais a áirithiú i gcás margaí ina bhfuil sé inchosanta infheistíochtaí a dhéanamh i soghluaisteacht astaíochtaí ísle agus astaíochtaí nialasacha. Leis na spriocanna íosta, tugtar tacaíocht d’fhorbairt an mhargaidh ar fud an Aontais. Soláthraíonn siad am chun próisis soláthair phoiblí a choigeartú agus is follasach an comhartha a thugann siad don margadh, agus ag an am céanna cabhraíonn siad le dea-shampla a chur ar fáil don phobal. Tugtar faoi deara sa Mheasúnú Tionchair go bhfuil ag méadú ar na Ballstáit spriocanna a leagan síos, ag brath ar a n-acmhainn eacnamaíoch agus ar a thromchúisí atá an fhadhb. Spreagtar na Ballstáit, áfach, spriocanna níos uaillmhianaí a chur i bhfeidhm i gcomhréir lena bhfeidhmíocht eacnamaíoch (Olltáirgeacht Intíre per capita) agus ar a nochtadh don truailliú (dlús daonra uirbigh). Ós rud é go minic nach mbíonn na paraiméadair sin aonfhoirmeach laistigh de Bhallstát, beidh gá ann measúnú a dhéanamh ar a n-iontaofacht chun go bhféadfar an mhodheolaíocht a chomhlánú ar deireadh. Ba cheart na spriocanna íosta soláthair a chomhlánú leis an oibleagáid ar na húdaráis chonarthacha, ar na heintitis chonarthacha agus ar na hoibreoirí na gnéithe ábhartha fuinnimh agus comhshaoil a mheas ina nósanna imeachta soláthair uile. Léiríodh sa Mheasúnú Tionchair Chríochaigh ar an Treoir leasaithe seo go mbeadh an tionchar dáilte go cothrom i measc na réigiún san Aontas. I bhfianaise na bhforbairtí atá ar siúl i dteicneolaíochtaí iompair, tá seans ann go mbeadh gá le hathbhreithniú meántéarma ar na spriocanna íosta sin agus le measúnú ar na paraiméadair náisiúnta a cheadódh oiriúnú na luachanna ag tráth níos deireanaí.

Leasú    18

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Beifear in ann an tionchar is mó a bhaint amach más ar limistéir a bhfuil leibhéil aerthruaillithe measartha ard iontu a dhírítear an soláthar poiblí feithiclí glana. Is ar na limistéir sin go háirithe a mholtar d’údaráis phoiblí sna Ballstáit díriú agus cur chun feidhme a spriocanna íosta intíre á thabhairt chun críche acu agus moltar dóibh gníomhaíocht ghaolmhar a léiriú ina dtuairisciú faoin Treoir leasaithe seo.

(13)  Beifear in ann an tionchar is mó a bhaint amach más ar limistéir a bhfuil leibhéil aerthruaillithe agus truailliú de dheasca torainn measartha ard iontu a dhírítear an soláthar poiblí feithiclí glana. Is ar na limistéir sin go háirithe a mholtar d’údaráis phoiblí sna Ballstáit díriú agus cur chun feidhme a spriocanna íosta intíre á thabhairt chun críche acu agus moltar dóibh gníomhaíocht ghaolmhar a léiriú ina dtuairisciú faoin Treoir leasaithe seo. Chun ualach díréireach a sheachaint agus chun torthaí ionchasacha na Treorach seo a optamú, ba cheart cúnamh teicniúil iomchuí a chur ar fáil do na húdaráis phoiblí.

Leasú    19

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13a)  Is deacair na tairsí a leagtar síos sa Treoir seo a chur chun feidhme gan táirgí inmhargaidh agus atá aibí go teicniúil a fhorbairt. Chun áirithiú go ndéantar faisnéis maidir le dul chun cinn a nuashonrú ar bhonn rialta, iarrtar ar an gCoimisiún tuarascáil a thíolacadh gach dhá bhliain ina measfar cibé an bhfuil ann do réitigh inmhargaidh d’fheithiclí glana. Sa bhreis air sin, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit rannchuidiú airgeadais agus neamhairgeadais breise a dhéanamh chun feithiclí glana mar sin a thabhairt chuig an margadh níos tapúla.

Leasú    20

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13b)  I bhfianaise na héagsúlachta suntasaí i solúbthacht airgeadais atá ag oibreoirí iompair príobháideacha i leith glacadh le feithiclí breoslaí malartacha a d’fhéadfadh a beith níos costasaí, ní mór sásraí a chur ar fáil chun cothroime iomaíochta a áirithiú idir oibreoirí iompair poiblí agus príobháideacha i bpróisis tairisceana agus nach mbeadh costais chomhlíonadh na spriocanna íosta soláthair a bhunaítear sa Treoir seo á gcur ar aghaidh chuig údaráis áitiúla, go háirithe do bhardais bheaga, nó nach n-eascródh seachtrú ar chostais iarbhír níos airde astu trí phraghsanna níos airde ar thicéid, trí chánacha áitiúla níos airde nó trí laghdú ar sheirbhísí iompair poiblí.

Leasú    21

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Tá an chostáil saolré ina huirlis thábhachtach ag údaráis chonarthacha agus ag eintitis chonarthacha le haghaidh costais fuinnimh agus chomhshaoil a chlúdach le linn saolré feithicle, lena n-áirítear an costas a bhaineann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa agus astaíochtaí truailleán eile ar bhonn modheolaíocht ábhartha chun a luach airgeadúil a dhéanamh amach. I bhfianaise thearcúsáid na modheolaíochta le haghaidh costais saolré oibríochtúla a ríomh faoi Threoir 2009/33/AE agus i bhfianaise na faisnéise a chuir údaráis chonarthacha agus eintitis chonarthacha ar fáil faoi úsáid a modheolaíochtaí féin atá oiriúnaithe dá gcúinsí sonracha agus dá riachtanais shonracha, níor cheart aon úsáid éigeantach modheolaíochta a bheith ann, seachas sin ba cheart údaráis chonarthacha, eintitis chonarthacha agus oibreoirí a bheith in ann aon mhodheolaíocht costála saolré a úsáid chun tacú lena bpróisis soláthair.

(14)  Tá an chostáil saolré ina huirlis thábhachtach ag údaráis chonarthacha agus ag eintitis chonarthacha le haghaidh costais fuinnimh agus chomhshaoil a chlúdach le linn saolré feithicle, lena n-áirítear an costas a bhaineann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa agus astaíochtaí truailleán eile ar bhonn modheolaíocht ábhartha chun a luach airgeadúil a dhéanamh amach. I bhfianaise thearcúsáid na modheolaíochta le haghaidh costais saolré oibríochtúla a ríomh faoi Threoir 2009/33/AE agus i bhfianaise na faisnéise a chuir údaráis chonarthacha agus eintitis chonarthacha ar fáil faoi úsáid a modheolaíochtaí féin atá oiriúnaithe dá gcúinsí sonracha agus dá riachtanais shonracha, níor cheart aon úsáid éigeantach modheolaíochta a bheith ann, ach seachas sin, ba cheart údaráis chonarthacha, eintitis chonarthacha agus oibreoirí a bheith in ann aon mhodheolaíocht costála saolré a úsáid chun tacú lena bpróisis soláthair. De bharr easpa tuisceana soiléire ar astaíochtaí saolré foriomlána a bhaineann le cineálacha éagsúla breoslaí feithiclí, ba cheart don Choimisiún anailís a chur ar fáil as a dtiocfaidh modheolaíocht choiteann an Aontais chun go dtuairisceoidh monaróirí ar astaíochtaí CO2 ó gach cineál breosla ar bhonn comhleanúnach.

Leasú    22

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  Leis an tuairisciú ar sholáthar poiblí faoin Treoir leasaithe seo ba cheart forbhreathnú soiléir a fháil ar an margadh sa dóigh gur féidir faireachán éifeachtach a dhéanamh ar an gcur chun feidhme. Ba cheart tús a chur leis le tuarascáil idirmheánach sa bhliain 2023 agus ba cheart leanúint de leis an gcéad tuarascáil iomlán ar an gcur chun feidhme sa bhliain 2026 agus le ceann gach trí bliana ina dhiaidh sin. Chun an t-ualach riaracháin ar chomhlachtaí poiblí aonair a íoslaghdú agus chun forbhreathnú éifeachtach ar an margadh a fháil, ba cheart tuairisciú simplí a éascú. Áiritheoidh an Coimisiún go dtabharfar tuairisc iomlán ar fheithiclí astaíochtaí ísle agus ar fheithiclí astaíochtaí nialasacha agus ar fheithiclí eile breoslaí malartacha i gcomhthéacs Stór Focal Coiteann an Aontais. Beidh cóid shonracha sa Stór Focal Coiteann ina gcuidiú leis an gclárú agus leis an bhfaireachán de réir an bhunachair sonraí Tenders Electronic Daily.

(15)  Leis an tuairisciú ar sholáthar poiblí faoin Treoir leasaithe seo, ba cheart forbhreathnú soiléir a fháil ar an margadh sa dóigh gur féidir faireachán éifeachtach a dhéanamh ar an gcur chun feidhme. Ba cheart tús a chur leis le tuarascáil idirmheánach sa bhliain 2023 agus ba cheart leanúint de leis an gcéad tuarascáil iomlán ar an gcur chun feidhme sa bhliain 2026 agus le ceann gach trí bliana ina dhiaidh sin: ba cheart go mbeadh curtha san áireamh sa tuarascáil nua sin forbairtí éiceolaíocha agus tosaíochtaí comhshaoil na mBallstát thar na trí bliana deireanacha de réir na gcritéar céanna is infheidhme sna Ballstáit uile. Chun an t-ualach riaracháin agus costas breise ar chomhlachtaí poiblí aonair a íoslaghdú agus chun forbhreathnú éifeachtach ar an margadh a bhunú, ba cheart tuairisciú simplí a éascú agus ba cheart na nósanna imeachta tairisceana a dhéanamh ar líne chun trédhearcacht a mhéadú. Áiritheoidh an Coimisiún go dtabharfar tuairisc iomlán ar fheithiclí astaíochtaí ísle agus ar fheithiclí astaíochtaí nialasacha agus ar fheithiclí eile breoslaí malartacha i gcomhthéacs Stór Focal Coiteann um Sholáthar an Aontais. Beidh cóid shonracha sa Stór Focal Coiteann um Sholáthar ina gcuidiú leis an gclárú agus leis an bhfaireachán de réir an bhunachair sonraí Tenders Electronic Daily.

Leasú    23

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16a)  Ba cheart ionstraimí airgeadais AE a úsáid chun tacaíocht a thabhairt do Bhallstáit ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil chun na spriocanna a bhaint amach faoin Treoir seo. Ba cheart spriocanna íosta ceangailteacha do phointí luchtaithe i ngach Ballstát, mar aon le maoiniú díreach do bhonneagar agus maoiniú do phointí luchtaithe feithiclí leictreacha agus stáisiún líonta feithiclí hidrigine a mheas freisin, i gcás nach bhfuil siad inmharthana ar bhonn eacnamaíoch ina n-aonar. Chun na críche sin d’fhéadfaí leas a bhaint as ionstraimí cistiúcháin amhail an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa lena dtacaítear le forbairt ar líonraí tras-Eorpacha ardfheidhmíochta i réimse an iompair atá inbhuanaithe agus idirnasctha go héifeachtúil, agus an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha nó an tSaoráid Iompair Níos Glaine lena dtacaítear le feithiclí iompair níos glaine agus na riachtanais bonneagair a bhaineann leo a imscaradh. Ba cheart go mbeadh ról lárnach ag Moil Chomhairleacha san aistriú sin trí infheistíochtaí a éascú agus a chur chun cinn agus trí thacaíocht a thabhairt d’acmhainní institiúideacha.

Leasú    24

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 16 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16b)  Chun go mbeadh an tionchar is mó is féidir ag na hinfheistíochtaí, is gá comhordú níos fearr a dhéanamh ar an tsoghluaisteacht agus ar an bpleanáil uirbeach, amhail trí phleananna maidir le soghluaisteacht uirbeach inbhuanaithe (PSUInna) a úsáid. Is ionann PSUInna agus pleananna a fhorbraítear i réimsí beartais aonair agus i gcomhar le leibhéil éagsúla rialachais trína ndéantar modhanna difriúla iompair, sábháilteacht ar bhóithre, seachadadh lasta, bainistíocht soghluaisteachta agus córais chliste iompair a chónascadh. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh cur i bhfeidhm PSUInna ina ghné thábhachtach a chuirfí san áireamh i gcistiú thionscadail AE i réimse an iompair uirbigh, lena n-áirítear i gcur chun feidhme na Treorach leasaithe seo. Sa chomhthéacs sin, ba cheart go ndéanfadh an Coimisiún, agus lánaird á tabhairt ar phrionsabal na coimhdeachta, an tacaíocht chomhairleach agus theicniúil is gá a thabhairt do na húdaráis inniúla maidir le PSUInna a fhorbairt.

Leasú    25

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 16 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16c)  Sa bhreis ar thacú le glacadh feithiclí astaíochtaí glana, spreagann soláthair phoiblí foirmeacha nua soghluaisteachta. Cé go ndéanfar feithiclí astaíochtaí glana a dhreasú agus go gcuirfear dlús le himscaradh bonneagair i gceantair uirbeacha dá mbarr, cuirfear barr feabhais ar éifeachtúlacht iompair paisinéirí agus lasta mar gheall ar an digitiú. Tá ról lárnach ag an tsoghluaisteacht ilmhódach agus chomhroinnte, mar aon le réitigh chomhtháite ticéadaithe, san aistriú go dtí an tsoghluaisteacht ar éileamh.

Leasú    26

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(18a)   Chun a áirithiú go mbeadh dreasachtaí ann d’údaráis phoiblí le feithiclí glana a cheannach agus do Bhallstáit infheistíocht a dhéanamh in imscaradh bonneagair do bhreoslaí malartacha, ach chomh maith leis sin, chun go seachnófar an riosca go mbeadh praghsanna níos airde ann do phaisinéirí de bharr na gceannachán sin, ba cheart go gcuirfear tacaíocht ar fáil d’eintitis chonarthacha i mbeartas buiséadach agus airgeadais an Aontais tar éis 2020. Ba cheart an méid sin a bheith léirithe sa Chreat Airgeadais Ilbhliantúil a bheidh ann sa todhchaí agus sna rialacha maidir le hairgeadas inbhuanaithe agus institiúidí airgeadais an Aontais. Sa bhreis air sin, ba cheart don na Ballstáit na dreasachtaí airgeadais agus neamhairgeadais a leathnú, agus ba cheart dóibh iniúchtaí comhshaoil a bheartú, chun dlús a chur le glacadh feithiclí glana ar an margadh. Leis na hiarrachtaí sin, laghdófar an ard-infheistíocht thosaigh do na hathruithe bonneagair agus tacófar le hiompar a dhícharbónú.

Leasú    27

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2009/33/CE

Teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Treoir 2009/33/AE maidir le feithiclí iompair de bhóthar atá glan a chur chun cinn chun tacú le soghluaisteacht íseal-astaíochtaí

Treoir 2009/33/AE maidir le feithiclí iompair de bhóthar atá glan a úsáidtear i seirbhísí poiblí a chur chun cinn chun tacú le soghluaisteacht íseal-astaíochtaí

Leasú    28

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 a (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 1 – mír 1

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(1a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 1(1):

This Directive requires contracting authorities, contracting entities as well as certain operators to take into account lifetime energy and environmental impacts, including energy consumption and emissions of CO2 and of certain pollutants, when purchasing road transport vehicles with the objectives of promoting and stimulating the market for clean and energy-efficient vehicles and improving the contribution of the transport sector to the environment, climate and energy policies of the Community.

“Leis an Treoir seo, cuirtear de cheangal ar údaráis, eintitis chonarthacha mar aon le hoibreoirí áirithe tionchair fuinnimh agus comhshaoil saolré, lena n-áirítear tomhaltas fuinnimh agus astaíochtaí CO2 agus astaíochtaí truailleáin áirithe a chur san áireamh, le linn dóibh feithiclí iompair de bhóthar a cheannach, a léasú, a ghlacadh ar cíos nó fhruilcheannach nó a iarfheistiú arb iad is cuspóirí leis an margadh le haghaidh feithiclí atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn agus a spreagadh agus feabhas a chur ar rannchuidiú na hearnála iompair leis an gcomhshaol, leis an aeráid agus le beartais fuinnimh an Aontais.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

Leasú    29

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 b (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 2 – mír 1

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(1b)  in Airteagal 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

Member States may exempt from the requirements laid down in this Directive contracts for the purchase of vehicles referred to in Article 2(3) of Directive 2007/46/EC, which are not subject to type approval or individual approval on their territory

“Féadfaidh na Ballstáit a dhíolmhú ó na ceanglais a leagtar síos sa Treoir seo, conarthaí maidir leis na feithiclí dá dtagraítear in Airteagal 2(3) de Threoir 2007/46/CE a cheannach, a léasú, a ghlacadh ar cíos, a fhruilcheannach nó a iarfheistiú, ar fheithiclí iad nach bhfuil faoi réir formheas cineáil ná formheas aonair ar a gcríoch.”

(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=EN)

Leasú    30

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 3 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Beidh feidhm ag an Treoir maidir le conarthaí le haghaidh ceannach, léasú, glacadh ar cíos nó fruilcheannach feithiclí iompair de bhóthar acu seo a leanas:

Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le conarthaí nua le haghaidh ceannach, léasú, glacadh ar cíos nó fruilcheannach agus iarfheistiú feithiclí iompair de bhóthar a úsáidtear i seirbhísí poiblí atá curtha i gcrích tar éir theacht i bhfeidhm na Treorach seo maidir leis an méid seo a leanas:

Leasú    31

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 3 – mír 1 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca)  Institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais

Leasú    32

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 4 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  feithicil de chatagóir M1 nó M2 ag a bhfuil astaíocht uasta sceithphíopa arna sloinneadh in CO2 g/km agus fíorastaíochtaí truailleán atá faoi bhun céatadán de na teorainneacha astaíochtaí is infheidhme dá dtagraítear i dTábla 2 den Iarscríbhinn, nó;

(a)  feithicil astaíochtaí ísle nó astaíochtaí nialasacha de chatagóir L, M1, M2 nó N1 faoi chumhacht breoslaí mar a shainmhínítear i bpointe (1) d’Airteagal 2 de Threoir 2014/94/AE maidir le bonneagar breoslaí malartacha a úsáid, ag a bhfuil astaíocht uasta sceithphíopa arna sloinneadh in CO2 g/km agus fíorastaíochtaí truailleán atá faoi bhun céatadán de na teorainneacha astaíochtaí is infheidhme dá dtagraítear i dTábla 2 den Iarscríbhinn;

Leasú    33

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 4 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  feithicil de chatagóir N1 ag a bhfuil astaíocht uasta sceithphíopa arna sloinneadh in CO2 g/km agus fíorastaíochtaí truailleán atá faoi bhun céatadán de na teorainneacha astaíochtaí is infheidhme dá dtagraítear i dTábla 2 den Iarscríbhinn, nó;

scriosta

Leasú    34

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 4 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  feithicil de chatagóir M3, N2 nó N3 mar a shainítear iad i dTábla 3 den Iarscríbhinn.

(c)  feithicil astaíochtaí ísle nó astaíochtaí nialasacha de chatagóir M3, N2 nó N3 (feithicil tromshaothair) mar a shainítear iad i dTábla 3 den Iarscríbhinn.

Leasú    35

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a.  ciallaíonn ‘ceallra inbhuanaithe’ ceallra lena gcuirtear an slabhra breisluacha iomlán san áireamh agus lena mbíonn an ceallra deiridh oiriúnach don athúsáid agus/nó athchúrsáil.

 

Beidh sé de chumhacht ag an gCoimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh faoin [18 mí tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach] ina mbeidh sainmhíniú níos cruinne ann bunaithe ar mheasúnú ar na hastaíochtaí CO2 lena measfar an slabhra iomlán e.g. saolré iomlán an cheallra lena n-áirítear saolré iomlán na n-astaíochtaí carbóin le linn an phróisis táirgeachta agus lorg CO2 an cheallra a bhfuil a ré caite.

Leasú    36

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4b.  ciallaíonn ‘feithicil saolré inbhuanaithe’ feithicil a tháirgtear trí astaíochtaí i bhfad níos ísle a úsáid ná mar atá á n-úsáid ag cineálacha feithicle inchomparáide, agus a dheartar ar bhealach a cheadódh deireadh ré níos inbhuanaithe, lena n-áirítear acmhainn athúsáide agus athchúrsála a comhpháirteanna. Beidh sé de chumhacht ag an gCoimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh faoin [18 mí tar éir theacht i bhfeidhm na Treorach] ina mbeidh sainmhíniú níos cruinne ann.

Leasú    37

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4c.   ciallaíonn ‘feithicil iarfheistithe le bheith ina feithicil ghlan’ feithicil a bhfuil modhnuithe ar a hinneall, nó ar chodanna den inneall, a dhéantar le teicneolaíochtaí um laghdú truaillithe agus /nó teicneolaíochtaí atá tíosach ar fhuinneamh chun an fheithicil a uasghrádú chuig caighdeán feithicle glaine mar a shainmhínítear i bpointe 4 den chéad mhír den Airteagal seo í trí theicneolaíochtaí rialaithe astaíochtaí tánaisteacha áirithe a shuiteáil.

Leasú    38

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 d (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4d.   ciallaíonn ‘bus astaíochtaí nialasacha’ feithicil de chatagóir M faoi chumhacht breosla mar a shainmhínítear in Airteagal 2(1) de Threoir 2014/94/AE maidir le bonneagar breoslaí malartacha a úsáid, nach ngineann astaíochtaí CO2 áitiúla agus díreacha ná truailleáin eile, ach amháin i gcás ina bhfuil na hastaíochtaí sin diomaibhseach.

Leasú    39

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 5 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcomhlíonfaidh ceannach, léasú, glacadh ar cíos nó fruilcheannach feithiclí iompair de bhóthar, conarthaí seirbhíse poiblí le haghaidh iompar paisinéirí de bhóthar agus d’iarnród agus conarthaí seirbhíse poiblí dá dtagraítear in Airteagal 3 den Treoir seo, go gcomhlíonfaidh siad na spriocanna íosta soláthair d’fheithiclí saothair éadroim dá dtagraítear i dTábla 4 den Iarscríbhinn agus na spriocanna íosta soláthair d’fheithiclí tromshaothair dá dtagraítear i dTábla 5 den Iarscríbhinn.

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcomhlíonfaidh ceannach, léasú, glacadh ar cíos nó fruilcheannach nó iarfheistiú feithiclí iompair de bhóthar, conarthaí seirbhíse poiblí le haghaidh iompar paisinéirí de bhóthar agus d’iarnród agus conarthaí seirbhíse poiblí dá dtagraítear in Airteagal 3 den Treoir seo, chun a bheith ar chaighdeáin feithiclí astaíochtaí ísle nó astaíochtaí nialasacha,, go gcomhlíonfaidh siad na spriocanna íosta soláthair d’fheithiclí saothair éadroim dá dtagraítear i dTábla 4 den Iarscríbhinn agus na spriocanna íosta soláthair d’fheithiclí tromshaothair dá dtagraítear i dTábla 5 den Iarscríbhinn agus go gcuirfear forálacha conarthacha san áireamh chun úsáid iarbhír breoslaí malartacha a áirithiú. Áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh costais chomhlíonadh na spriocanna íosta soláthair a bhunaítear sa Treoir seo á gcur ar aghaidh chuig údaráis áitiúla agus go mbeidh acmhainní airgeadais leordhóthanacha curtha ar fáil d’údaráis chonarthacha agus d’eintitis chonarthacha.

Leasú    40

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 5 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Tairgfidh na Ballstáit cistiú breise do cheannachán feithiclí nach ndéanann dlí maidir le státchabhair difear dóibh.

Leasú    41

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 5 – mír 1 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1b.  Chun spriocanna soláthair a bhaint amach, bunóidh eintitis chonarthacha deonú conarthaí ar an tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch mar a thuairiscítear in Airteagal 82 de Threoir 2014/25/AE. Déanfar sonraíochtaí tairsceana a shainmhíniú ní hamháin le fócas ar chostas iomlán úinéireachta ach chomh maith leis sin ar shaintréithe feithicle eile, amhail inrochtaineacht, ionsá sa tírdhreach uirbeach, leibhéil fuaime, éifeachtúlacht fuinnimh, in-athchúrsáilteacht ceallraí agus comhpháirteanna feithicle.

Leasú    42

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 5 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Féadfaidh údaráis na mBallstát sainorduithe a chur i bhfeidhm atá níos airde ná iad sin dá dtagraítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir seo.

2.  Féadfaidh údaráis na mBallstát sainorduithe a chur i bhfeidhm atá níos airde ná iad sin dá dtagraítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir seo. Féadfaidh na Ballstáit sainorduithe a chur i bhfeidhm atá níos ísle má tá údar cuí leo agus dálaí náisiúnta nó réigiúnacha á gcur san áireamh, amhail achair agus dálaí aeráide agus toipeolaíocha, nó an cumas na torthaí céanna comhshaoil a bhaint amach le réitigh eile a bhfuil fianaise ann go bhfuil costéifeachtacht níos fearr acu.

Leasú    43

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 a (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 5 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

 

“Airteagal 5a

 

Plean Gníomhaíochta um bhreoslaí malartacha le haghaidh iompar poiblí

 

1.  Faoin 31 Nollaig 2020 tíolacfaidh an Coimisiún Eorpach Plean Gníomhaíochta chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle chun dlús a chur le suiteáil bonneagair athluchtúcháin agus athbhreoslúcháin d’fheithiclí tromshaothair atá faoi úinéireacht cuideachtaí iompair ina n-iosta agus ina limistéir chothabhála féin agus i spásanna poiblí chomh maith leis sin.

 

2.  Beidh san áireamh sa Phlean Gníomhaíochta sin faisnéis ar ionstraimí cistiúcháin an Aontais atá ar fáil agus leagfar amach na nósanna imeachta ann, maidir le conas tacaíocht mar sin a thabhairt, lena n-áirítear an bhaint atá aici le rialacha Eorpacha maidir leis an státchabhair atá ann cheana.

 

3.  Beidh san áireamh freisin sa tuarascáil, measúnú maidir le conas is féidir ionstraimí cistiúcháin an Aontais a athbhreithniú chun tosaíocht chistiúcháin a thabhairt do chuideachtaí iompair phoiblí de gach méid chun a gcuid feithiclí a ionadú.”

Leasú    44

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe a

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil ar chur i bhfeidhm na Treorach seo agus ar na gníomhartha arna ndéanamh ag na Ballstáit aonair ar mhaithe le cur chun feidhme éifeachtach na Treorach seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach trí bliana amhail ón 1 Eanáir 2027, tar éis do na Ballstáit tuairisc a thabhairt dó ina leith."

1.  Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil ar chur i bhfeidhm na Treorach seo agus ar na gníomhartha arna ndéanamh ag na Ballstáit aonair ar mhaithe le cur chun feidhme éifeachtach na Treorach seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach trí bliana amhail ón 1 Eanáir 2027, tar éis do na Ballstáit tuairisc a thabhairt dó ina leith. Déanfar an tuarascáil sin a chomhtháthú sa mheasúnú foriomlán ar bheartais iompair, chomhshaoil, aeráide agus fuinnimh an Aontais. Tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil idirmheánach faoin 1 Eanáir 2024 maidir le céimeanna arna ndéanadh chun an Treoir seo a chur chun feidhme, tar éis do na Ballstáit tuairisc a thabhairt dó ina leith.

Leasú    45

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe a a (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 2

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(aa)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

2.  Those reports shall assess the effects of this Directive, especially of the options referred to in Article 5(3), and the need for further action, and include proposals, as appropriate.

"2.  Sna tuarascálacha sin, déanfar measúnú ar iarmhairtí na Treorach seo, go háirithe maidir le hAirteagal 5, faoin margadh le haghaidh feithiclí atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn agus a spreagadh agus an gá atá le tuilleadh gníomhaíochta, agus áiritheofar tograí leo, de réir mar is iomchuí.

In those reports, the Commission shall compare the nominal and relative numbers of vehicles purchased corresponding to the best market alternative in terms of lifetime energy and environmental impacts, within each of the categories of vehicles listed in Table 3 of the Annex, to the overall market for these vehicles and estimate how the options referred to in Article 5(3) have affected the market. The Commission shall assess the need for further action and include proposals, as appropriate.

Sna tuarascálacha sin, le líon ainmniúil agus coibhneasta na bhfeithiclí a dhéanfar a cheannach, a léasú, a ghlacadh ar cíos nó a fhruilcheannach nó a iarfheistiú a chomhfhreagraíonn leis an rogha malartach is fearr ar an margadh ó thaobh fuinneamh saolré agus tionchar chomhshaoil de, laistigh de gach catagóir feithicle a liostaítear in Airteagal 4(4), déanfaidh an Coimisiún comparáid idir sin agus margadh iomlán na bhfeithiclí sin agus déanfaidh sé meastachán ar an tionchar a bhí ag na spriocanna íosta dá dtagraítear in Airteagal 5 ar an margadh sa Aontas ar an iomlán agus i ngach ceann de na Ballstáit. Thairis sin, déanfaidh an Coimisiún iarmhairtí na Treorach seo ar an tionscal Eorpach a mheas. Déanfaidh an Coimisiún an riachtanas maidir le tuilleadh gníomhaíochta a mheas agus cuirfidh sé tograí san áireamh, de réir mar is iomchuí.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

Leasú    46

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe a b (nua)

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 3

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(ab)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

3.  No later than the date of the first report, the Commission shall examine the options referred to in Article 5(3), present an evaluation of the methodology set out in Article 6 and propose appropriate adjustments, if necessary.

"3.  Tráth nach déanaí ná dáta na chéadtuarascála, scrúdóidh an Coimisiún comhlíonadh na mBallstát i leith na spriocanna íosta dá dtagraítear in Airteagal 5, tíolacfaidh sé meastóireacht ar an modheolaíocht arna húsáid chun na spriocanna sin a shainmhíniú agus molfaidh sé coigeartú iomchuí ar an modheolaíocht nó ar na spriocanna, más gá.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

Leasú    47

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe b

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Déanfaidh na Ballstáit tuarascáil ar chur chun feidhme na Treorach seo a chur faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Eanáir 2026, agus gach trí bliana ina dhiaidh sin. Cuirfidh na Ballstáit tuarascáil eatramhach faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Eanáir 2023. Beidh sa tuarascáil sin faisnéis faoi na bearta a rinneadh chun an Treoir seo a chur chun feidhme, lena n-áirítear faisnéis faoi líon agus catagóirí na bhfeithiclí a cheannaigh údaráis agus eintitis, faisnéis faoin idirphlé a rinneadh idir na leibhéil dhifriúla rialachais, faisnéis faoi intinn na mBallstát maidir leis na gníomhaíochtaí tuairiscithe thuas, mar aon le haon fhaisnéis luachmhar eile. Ba cheart an fhaisnéis a bheith de réir na gcatagóirí a chuimsítear i Rialachán Uimh. 2195/2002 maidir leis an Stór Focal Coiteann don Soláthar (CPV)31, mar a thugtar faoi deara san Iarscríbhinn.

4.  Déanfaidh na Ballstáit tuarascáil ar chur chun feidhme na Treorach seo a chur faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Eanáir 2026, agus gach trí bliana ina dhiaidh sin. Cuirfidh na Ballstáit tuarascáil eatramhach faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Eanáir 2023. Beidh sa tuarascáil sin faisnéis faoi na bearta a rinneadh chun an Treoir seo a chur chun feidhme, lena n-áirítear faisnéis faoi líon agus catagóirí na bhfeithiclí a cheannaigh údaráis agus eintitis, faisnéis faoin idirphlé a rinneadh idir na leibhéil dhifriúla rialachais, faisnéis faoi intinn na mBallstát maidir leis na gníomhaíochtaí tuairiscithe thuas, mar aon le faisnéis ar na hionstraimí airgeadais atá ar fáil cheana nó atá á n-ullmhú agus ar straitéisí na mBallstát chun úsáid bonneagair breoslaí malartacha a chothú, go háirithe do líonraí iompair phoiblí. Ba cheart an fhaisnéis a bheith de réir na gcatagóirí a chuimsítear i Rialachán Uimh. 2195/2002 maidir leis an Stór Focal Coiteann um Sholáthar (CPV)31, mar a thugtar faoi deara san Iarscríbhinn.

_________________

_________________

31 OJ L 340, 16.12.2002, p. 1,

31 IO L 340, 16.12.2002, lch. 1.

Leasú    48

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe b

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 4 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a.  Chomh luath a bheidh modheolaíocht curtha ar bun ag an gCoimisiún maidir le hastaíochtaí ‘ón tobar go dtí an roth’ a thaifeadadh chun go gcumhdófaí slabhra soláthair iomlán an bhreosla ón gcéim eastósctha go dtí an sceithphíopa, ba cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar na spriocanna íosta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus iad a choigeartú dá réir

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

Leasú    49

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe b

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 5 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5a.  Tabharfaidh an Coimisiún comhairle do na Ballstáit maidir leis na cistí éagsúla AE a d’fhéadfaí a úsáid chun críocha na Treorach seo, mar shampla, an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa lena dtacaítear le forbairt ar líonraí tras-Eorpacha ardfheidhmíochta i réimse an iompair atá inbhuanaithe agus idirnasctha go héifeachtúil, agus an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha nó an tSaoráid Iompair Níos Glaine lena dtacaítear le feithiclí iompair níos glaine agus na riachtanais bonneagair a bhaineann leo a imscaradh.

Leasú    50

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe b

Treoir 2009/33/CE

Airteagal 10 – mír 5 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5b.  Beidh ról lárnach ag Moil Chomhairleacha san aistriú sin trí infheistíochtaí a éascú agus a chur chun cinn agus trí thacaíocht a thabhairt d’acmhainní institiúideacha. Dá bhrí sin, neartóidh an Coimisiún go mór an ról agus acmhainneacht atá ag an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht, go háirithe trí láithreacht áitiúil agus ról réamhghníomhach maidir le tionscadail a ullmhú.

Leasú    51

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn 1

Treoir 2009/33/CE

Iarscríbhinn – Tábla 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Tábla 1: Cóid an Stóir Focal Choitinn um Sholáthar (CPV) dá dtagraítear in Airteagal 3

Cód CPV

Cur síos

60112000-6

Seirbhísí iompair phoiblí de bhóthar

60130000-8

Seirbhísí sainchuspóireacha iompair paisinéirí de bhóthar

60140000-1

Iompar neamhsceidealta paisinéirí

60172000-3

Fruiliú busanna agus cóistí fara tiománaí

90511000-2

Seirbhísí bailithe dramhaíola

60160000-7

Iompar an phoist de bhóthar

60161000-4

Seirbhísí iompair beartán

 

Leasú

Tábla 1: Cóid an Stóir Focal Choitinn um Sholáthar (CPV) dá dtagraítear in Airteagal 3

Cód CPV

Cur síos

60112000-6

Seirbhísí iompair phoiblí de bhóthar

60130000-8

Seirbhísí sainchuspóireacha iompair paisinéirí de bhóthar

60140000-1

Iompar neamhsceidealta paisinéirí

60172000-3

Fruiliú busanna agus cóistí fara tiománaí

90511000-2

Seirbhísí bailithe dramhaíola

60160000-7

Iompar an phoist de bhóthar

60161000-4

Seirbhísí iompair beartán

64121100-1

Seirbhísí seachadta poist

64121200-2

Seirbhísí seachadta beartán

60120000-5

Seirbhísí tacsaí

60170000-0

Fruiliú feithiclí iompair paisinéirí fara tiománaí

60171000-7

Fruiliú carranna paisinéirí fara tiománaí

60181000-0

Fruiliú trucailí fara tiománaí

60180000-3

Fruiliú feithiclí iompair earraí fara tiománaí

90511100-3

Seirbhísí bailithe dramhaíola soladaí uirbí

90511200-4

Seirbhísí bailithe dramhaíola tí

90511300-5

Seirbhísí bailithe bruscair

90511400-6

Seirbhísí bailithe páipéir

Leasú    52

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn 1

Treoir 2009/33/CE

Iarscríbhinn – Tábla 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Tábla 2: Tairseacha astaíochtaí d’fheithiclí saothair éadroim

Catagóirí feithiclí

2025

2030

 

CO2 g/km

Fíorastaíochtaí truailleán aeir* mar chéatadán de theorainneacha astaíochtaí**

CO2 g/km

Fíorastaíochtaí truailleán aeir* mar chéatadán de theorainneacha astaíochtaí

Feithiclí M1

25

80%

0

n/b

Feithiclí M2

25

80%

0

n/b

Feithiclí N1

40

80%

0

n/b

* Fíorastaíochtaí cáithníní sármhíne arna sloinneadh in #/km (PN) agus astaíochtaí ocsaídí nítrigine arna sloinneadh in mg/km (NOx) arna dtomhas de réir an leagain is infheidhme d’Iarscríbhinn IIIA, Rialachán 2017/1151.

** An teorainn astaíochtaí is infheidhme a fhaightear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 nó ina comharbaí.

 

Leasú

Tábla 2: Tairseacha astaíochtaí d’fheithiclí saothair éadroim

Catagóirí feithiclí

2025

2030

 

CO2 g/km

Fíorastaíochtaí truailleán aeir* mar chéatadán de theorainneacha astaíochtaí**

CO2 g/km

Fíorastaíochtaí truailleán aeir* mar chéatadán de theorainneacha astaíochtaí

Feithiclí L

25

80%

0

n/b

Feithiclí M1

25

80%

0

n/b

Feithiclí M2

25

80%

0

n/b

Feithiclí N1

40

80%

0

n/b

* Fíorastaíochtaí cáithníní sármhíne arna sloinneadh in #/km (PN) agus astaíochtaí ocsaídí nítrigine arna sloinneadh in mg/km (NOx) arna dtomhas de réir an leagain is infheidhme d’Iarscríbhinn IIIA, Rialachán 2017/1151.

** An teorainn astaíochtaí is infheidhme a fhaightear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 nó ina comharbaí.

 

Leasú    53

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn 1

Treoir 2009/33/CE

Iarscríbhinn – Tábla 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Tábla 3: Ceanglais maidir le breoslaí malartacha d’fheithiclí tromshaothair

Catagóirí feithiclí

Breoslaí malartacha

Feithiclí M3, N2, N3

Leictreachas*, hidrigin, gás nádúrtha, lena n-áirítear bithmheatán i bhfoirm ghásach (gás nádúrtha comhbhrúite) agus i bhfoirm leachtaithe (gás nádúrtha leachtaithe)

*Lena úsáid i bhfeithicil de réir mar a shainítear in Airteagal 2(2) de Threoir 2014/94/AE, ar choinníoll gur do chuid ábhartha d’úsáid oibríochtúil na feithicle a úsáidtear an leictreachas.

 

Leasú

Tábla 3: Ceanglais maidir le breoslaí malartacha d’fheithiclí tromshaothair

Catagóirí feithiclí

Breoslaí malartacha

Feithiclí M3, N2, N3

De réir mar a shainmhínítear i bpointe (1) d’Airteagal 2 de Threoir 2014/94/AE maidir le bonneagar breoslaí malartacha a úsáid.

 

Leasú    54

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn 1

Treoir 2009/33/CE

Iarscríbhinn – Tábla 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Tábla 4: Sprioc íosta do sciar na bhfeithiclí saothair éadroim, i gcomhréir le Tábla 2, de sholáthar poiblí iomlán na bhfeithiclí saothair éadroim ar leibhéal na mBallstát*

Ballstát

2025

2030

Lucsamburg

35%

35%

An tSualainn

35%

35%

An Danmhairg

34%

34%

An Fhionlainn

35%

35%

An Ghearmáin

35%

35%

An Fhrainc

34%

34%

An Ríocht Aontaithe

35%

35%

An Ísiltír

35%

35%

An Ostair

35%

35%

An Bheilg

35%

35%

An Iodáil

35%

35%

Éire

35%

35%

An Spáinn

33%

33%

An Chipir

29%

29%

Málta

35%

35%

An Phortaingéil

27%

27%

An Ghréig

23%

23%

An tSlóivéin

20%

20%

Poblacht na Seice

27%

27%

An Eastóin

21%

21%

An tSlóvaic

20%

20%

An Liotuáin

19%

19%

An Pholainn

20%

20%

An Chróit

17%

17%

An Ungáir

21%

21%

An Laitvia

20%

20%

An Rómáin

17%

17%

An Bhulgáir

16%

16%

*Feithiclí nach scaoiltear aon astaíochtaí óna sceithphíopaí, déanfar iad a chomhaireamh mar fheithicil amháin lena gcuirtear leis an sainordú. Gach feithicil eile lena gcomhlíontar ceanglais Thábla 2 san iarscríbhinn seo, déanfar iad a chomhaireamh mar 0.5 feithicil lena gcuirtear leis an sainordú.

 

Leasú

Tábla 4: Sprioc íosta do sciar na bhfeithiclí saothair éadroim, i gcomhréir le Tábla 2, de sholáthar poiblí iomlán na bhfeithiclí saothair éadroim ar leibhéal na mBallstát*

Ballstát

2025

2030

Lucsamburg

35%

35%

An tSualainn

35%

35%

An Danmhairg

34%

34%

An Fhionlainn

35%

35%

An Ghearmáin

35%

35%

An Fhrainc

34%

34%

An Ríocht Aontaithe

35%

35%

An Ísiltír

35%

35%

An Ostair

35%

35%

An Bheilg

35%

35%

An Iodáil

35%

35%

Éire

35%

35%

An Spáinn

33%

33%

An Chipir

29%

29%

Málta

35%

35%

An Phortaingéil

27%

27%

An Ghréig

23%

23%

An tSlóivéin

20%

20%

Poblacht na Seice

27%

27%

An Eastóin

21%

21%

An tSlóvaic

20%

20%

An Liotuáin

19%

19%

An Pholainn

20%

20%

An Chróit

17%

17%

An Ungáir

21%

21%

An Laitvia

20%

20%

An Rómáin

17%

17%

An Bhulgáir

16%

16%

* D’fhéadfaí na luachanna is sonrach do thír a choigeartú ar bhonn aonair i gcomhréir le hAirteagal 10(3) ach bonn cirt a bheith leis sin chun go gcuirfear san áireamh athruithe infhíoraithe i ndálaí a dhéanfadh difear do chumas an Bhallstáit lena mbaineann na spriocanna ábhartha a chomhlíonadh, lena n-áirítear i gcás mhéadú na sprice sin arna iarraidh ag Ballstát;

Leasú    55

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn 1

Treoir 2009/33/CE

Iarscríbhinn – Tábla 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Tábla 5 – Sprioc íosta do sciar na bhfeithiclí tromshaothair, i gcomhréir le Tábla 3, de sholáthar poiblí iomlán na bhfeithiclí tromshaothair ar leibhéal na mBallstát*

Ballstát

Trucailí

Busanna

 

2025

2030

2025

2030

Lucsamburg

10%

15%

50%

75%

An tSualainn

10%

15%

50%

75%

An Danmhairg

10%

15%

50%

75%

An Fhionlainn

9%

15%

46%

69%

An Ghearmáin

10%

15%

50%

75%

An Fhrainc

10%

15%

48%

71%

An Ríocht Aontaithe

10%

15%

50%

75%

An Ísiltír

10%

15%

50%

75%

An Ostair

10%

15%

50%

75%

An Bheilg

10%

15%

50%

75%

An Iodáil

10%

15%

50%

75%

Éire

10%

15%

50%

75%

An Spáinn

10%

14%

50%

75%

An Chipir

10%

13%

50%

75%

Málta

10%

15%

50%

75%

An Phortaingéil

8%

12%

40%

61%

An Ghréig

8%

10%

38%

57%

An tSlóivéin

7%

9%

33%

50%

Poblacht na Seice

9%

11%

46%

70%

An Eastóin

7%

9%

36%

53%

An tSlóvaic

8%

9%

39%

58%

An Liotuáin

9%

8%

47%

70%

An Pholainn

7%

9%

37%

56%

An Chróit

6%

7%

32%

48%

An Ungáir

8%

9%

42%

63%

An Laitvia

8%

9%

40%

60%

An Rómáin

6%

7%

29%

43%

An Bhulgáir

8%

7%

39%

58%

* Feithiclí nach scaoiltear aon astaíochtaí óna sceithphíopaí nó feithiclí lena n-úsáidtear gás nádúrtha, ar choinníoll go bhfeidhmítear iad go hiomlán le bithmheatán, rud ar cheart é a chruthú le conradh soláthartha bithmheatán nó le modhanna eile rochtana ar bhithmheatán, déanfar iad a chomhaireamh mar fheithicil amháin lena gcuirtear leis an sainordú. Éireofar as an gcomhaireamh sin i gcás na mBallstát sin inar mó an sainordú íosta soláthair ná 50 % den mhéid foriomlán soláthair phoiblí, áit a n-úsáidfear 50 % mar scoithphointe. Gach feithicil eile lena gcomhlíontar ceanglais Thábla 2 san iarscríbhinn seo, déanfar iad a chomhaireamh mar 0.5 feithicil lena gcuirtear leis an sainordú.

 

Leasú

Tábla 5 – Sprioc íosta do sciar na bhfeithiclí tromshaothair, i gcomhréir le hAirteagal 4(4) pointe (b), de sholáthar poiblí iomlán na bhfeithiclí tromshaothair ar leibhéal na mBallstát*

Ballstát

Trucailí

Busanna**

 

2025

2030

2025

2030

Lucsamburg

10%

15%

50%

75%

An tSualainn

10%

15%

50%

75%

An Danmhairg

10%

15%

50%

75%

An Fhionlainn

9%

15%

46%

69%

An Ghearmáin

10%

15%

50%

75%

An Fhrainc

10%

15%

48%

71%

An Ríocht Aontaithe

10%

15%

50%

75%

An Ísiltír

10%

15%

50%

75%

An Ostair

10%

15%

50%

75%

An Bheilg

10%

15%

50%

75%

An Iodáil

10%

15%

50%

75%

Éire

10%

15%

50%

75%

An Spáinn

10%

14%

50%

75%

An Chipir

10%

13%

50%

75%

Málta

10%

15%

50%

75%

An Phortaingéil

8%

12%

40%

61%

An Ghréig

8%

10%

38%

57%

An tSlóivéin

7%

9%

33%

50%

Poblacht na Seice

9%

11%

46%

70%

An Eastóin

7%

9%

36%

53%

An tSlóvaic

8%

9%

39%

58%

An Liotuáin

9%

8%

47%

70%

An Pholainn

7%

9%

37%

56%

An Chróit

6%

7%

32%

48%

An Ungáir

8%

9%

42%

63%

An Laitvia

8%

9%

40%

60%

An Rómáin

6%

7%

29%

43%

An Bhulgáir

8%

7%

39%

58%

* D’fhéadfaí na luachanna is sonrach do thír a choigeartú ar bhonn aonair i gcomhréir le hAirteagal 10(3) ach bonn cirt a bheith leis sin chun go gcuirfear san áireamh athruithe infhíoraithe i ndálaí a dhéanfadh difear do chumas an Bhallstáit lena mbaineann na spriocanna ábhartha a chomhlíonadh, lena n-áirítear i gcás mhéadú na sprice sin arna iarraidh ag Ballstát;

** Faoi 2030, is busanna astaíochtaí nialasacha a bheidh in 50 % ar a laghad den sprioc soláthair seo.

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn

Tagairtí

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

An Coiste freagrach

Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Tuairim ó

Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

29.11.2017

Rapóirtéir

Dáta an cheapacháin

Andor Deli

22.1.2018

Dáta an ghlactha

10.7.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

29

5

3

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Na comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Anna Hedh

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

29

+

ALDE

ERC

PPE

 

S&D

 

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

5

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Peter Lundgren

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Karima Delli,

 

3

0

EFDD

ENF

 

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

 

 

Ceartúcháin ar an vótáil

+

 

-

 

0

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn

Tagairtí

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Dáta tíolactha chun PE

8.11.2017

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

TRAN

29.11.2017

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Andrzej Grzyb

16.1.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

16.5.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

10.10.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

38

10

7

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Anthea McIntyre, Kati Piri

Dáta don chur síos

15.10.2018

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

10

-

EFDD

Eleonora Evi, Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

7

0

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

GUE/NGL

Younous Omarjee

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

(1)

  IO C 262, 25.7.2018, lch. 58.

(2)

  Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.

An nuashonrú is déanaí: 29 Deireadh Fómhair 2018Fógra dlíthiúil