Postopek : 2017/0291(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0321/2018

Predložena besedila :

A8-0321/2018

Razprave :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

POROČILO     
PDF 1261kWORD 173k
15.10.2018
PE 620.815v02-00 A8-0321/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/EU o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Andrzej Grzyb

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za promet in turizem
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/EU o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0653),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 192 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0393/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 5. julija 2017(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0321/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V Evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami5 je Komisija napovedala, da je treba za izpolnitev zavez Unije, sprejetih na 21. zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki je potekalo leta 2015 v Parizu, pospešiti razogljičenje v prometnem sektorju, emisije toplogrednih plinov in onesnaževal zraka iz prometa pa bi se zato morale vztrajno zmanjševati v smeri ničelnih emisij do sredine stoletja. Poleg tega je treba emisije onesnaževal zraka iz prometa, ki škodijo našemu zdravju, nemudoma izrazito zmanjšati. To se lahko doseže z nizom spodbud politike, vključno z javnim naročanjem čistih vozil.

(2)  V Evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami5 je Komisija napovedala, da je treba za izpolnitev zavez Unije, sprejetih na 21. zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki je potekalo leta 2015 v Parizu, pospešiti razogljičenje v prometnem sektorju, emisije toplogrednih plinov in onesnaževal zraka iz prometa pa bi se zato morale vztrajno zmanjševati v smeri ničelnih emisij do sredine stoletja. Poleg tega je treba emisije onesnaževal zraka iz prometa, ki škodijo našemu zdravju in okolju, nemudoma izrazito zmanjšati. To se lahko doseže z nizom spodbud politike, vključno z ukrepi, ki podpirajo prehod na javni prevoz, in javnim naročanjem čistih vozil.

_________________

_________________

5 COM( 2016) 501 final.

5 COM( 2016)0501.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Kot je bilo napovedano v sporočilu Komisije „Evropa v gibanju – agenda za socialno pravičen prehod na čisto, konkurenčno in povezano mobilnost za vse“7, je ta predlog del drugega svežnja predlogov, ki bodo prispevali k prehodu Unije na nizkoemisijsko mobilnost. Ta sveženj, ki je predstavljen v sporočilu Komisije „Uresničevanje nizkoemisijske mobilnosti – Evropska unija, ki varuje planet, opolnomoča svoje potrošnike ter ščiti svojo industrijo in delavce“, vsebuje kombinacijo ukrepov, usmerjenih v ponudbo in povpraševanje, za usmeritev EU na pot k nizkoemisijski mobilnosti in za sočasno krepitev konkurenčnosti ekosistema mobilnosti EU.

(4)  Kot je bilo napovedano v sporočilu Komisije „Evropa v gibanju – agenda za socialno pravičen prehod na čisto, konkurenčno in povezano mobilnost za vse“7, je ta predlog del drugega svežnja predlogov, ki bodo prispevali k prehodu Unije na nizkoemisijsko mobilnost. Ta sveženj, ki je predstavljen v sporočilu Komisije „Uresničevanje nizkoemisijske mobilnosti – Evropska unija, ki varuje planet, opolnomoča svoje potrošnike ter ščiti svojo industrijo in delavce“, vsebuje kombinacijo ukrepov, usmerjenih v ponudbo in povpraševanje, za usmeritev EU na pot k nizkoemisijski mobilnosti in za sočasno krepitev konkurenčnosti ekosistema mobilnosti EU. Spodbujanje trajnostnih vozil bi moralo potekati skupaj z nadaljnjim razvojem javnega prevoza kot najhitrejšega in najbolj stroškovno učinkovitega načina za zmanjšanje števila vozil na cestah in posledično izboljšanje kakovosti zraka ter zmanjšanje emisij.

_________________

_________________

7 COM (2017) 283 final.

7 COM (2017)0283.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Nove inovativne tehnologije pomagajo zniževati emisije iz vozil, s čimer podpirajo razogljičenje prometnega sektorja. Povečana uvedba nizkoemisijskih in brezemisijskih cestnih vozil bo zelo verjetno zmanjšala emisije CO2 in določene emisije onesnaževal (trdni delci, dušikovi oksidi in nemetanski ogljikovodiki) ter spodbujala konkurenčnost in rast evropske industrije na rastočih svetovnih trgih nizkoemisijskih in brezemisijskih vozil.

(5)  Nove inovativne tehnologije pomagajo zniževati emisije iz vozil in zmanjšati obremenitev s hrupom, s čimer podpirajo razogljičenje prometnega sektorja. Povečana uvedba nizkoemisijskih in brezemisijskih cestnih vozil bo zmanjšala emisije CO2 in določene emisije onesnaževal (trdni delci, dušikovi oksidi in nemetanski ogljikovodiki) ter s tem izboljšala kakovost zraka v mestih in na drugih onesnaženih območjih, obenem pa bo spodbujala konkurenčnost in rast evropske industrije na rastočih svetovnih trgih nizkoemisijskih in brezemisijskih vozil in zagotavljala razvoj infrastrukture za alternativna goriva. Poleg tega mora biti načelo tehnološke nevtralnosti najbolj osnovno načelo vsakega prizadevanja za zagotavljanje in spodbujanje konkurenčnega okolja ter pospeševanje nadaljnjih raziskav in inovacij na tem področju. Da bi zmanjšali onesnaženost zraka in obremenitev s hrupom ter izpolnjevali standarde EU za kakovost zraka v mestih in na podeželju, so potrebne konkretne in ambiciozne politike in ukrepi, vključno z javnim naročanjem čistih vozil.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Ocene, kdaj bo dosežena pariteta cen med vozili z motorji z notranjim izgorevanjem in električnimi vozili z baterijo, se gibljejo med leti 2020 in 2028. Poleg tega so nekateri proizvajalci originalne opreme navedli primere, ko bo pariteta cen za nekatere nove modele dosežena leta 2020. Zaradi nižjih operativnih stroškov električnih vozil z baterijo bo pariteta celotnih stroškov lastništva dosežena pred pariteto nakupne cene, in sicer praviloma 2 do 6 let prej.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Tržne napovedi kažejo, da naj bi se cena čistih vozil, na primer popolnoma električnih vozil, znatno znižala, tako da bodo po letu 2020 ti avtomobili zelo konkurenčni in celo cenejši od običajnih vozil, zlasti ob upoštevanju celotnih stroškov lastništva, saj se bo znižala cena baterij, zaradi nižjih stroškov goriva in nižjih stroškov vzdrževanja, povezanih z električnim vozilom, pa se bodo znižali tudi ostali stroški.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c)  Unija je ena izmed vodilnih regij za raziskave in ekološke inovacije visoke vrednosti, azijsko-pacifiška regija pa ima največje proizvajalce avtobusov in baterij. Na podoben način dogajanje na globalnem trgu električnih vozil z baterijo spodbujajo trgi na Kitajskem in v Združenih državah, ki skupaj predstavljajo približno 60 % svetovnega trga, delež Unije pa znaša 28 %. Zato je potreben ambiciozen okvir politike Unije, s katerim bi pospeševali inovacije in še naprej spodbujali konkurenčnost in rast evropske industrije na rastočem svetovnem trgu čistih vozil in povezane tehnološke infrastrukture.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5d)  Unija mora povečati spodbude za tehnološki razvoj trajnostnih baterij, ki jih je mogoče reciklirati, pri njihovi proizvodnji pa bi bilo treba čim bolj zmanjšati vpliv na okolje.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5e)  Da bi bile skladne s cilji trajnosti, bi morale biti baterije proizvedene s kar najmanj okoljskimi vplivi v Uniji in zunaj nje, zlasti kar zadeva postopke pridobivanja surovin, uporabljenih za izdelavo baterij. Upoštevati bi bilo treba emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo v celotnem proizvodnem postopku. Komisija bi morala v skladu z revizijo Direktive 2006/66/ES predlagati ambiciozne cilje v zvezi z možnostjo recikliranja baterij.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Javni organi lahko s svojo politiko javnega naročanja vzpostavijo in podpirajo trge inovativnih izdelkov in storitev. Direktivi 2014/24/EU8 in 2014/25/EU9 določata minimalna harmonizirana pravila javnega naročanja, s čimer harmonizirata načine, kako javni organi in nekateri subjekti javnih služb naročajo blago, delo in storitve. Zlasti postavljata splošne mejne vrednosti za obseg pogodb, za katere velja zakonodaja Unije, ki se uporabljajo tudi za direktivo o čistih vozilih.

(6)  Glede na to, da vladni izdatki za blago, delo in storitve predstavljajo približno 14 % BDP, kar je okrog 1,8 bilijona EUR letno, lahko javni organi s svojo politiko javnega naročanja vzpostavijo in podpirajo trge inovativnih izdelkov in storitev. Direktivi 2014/24/EU8 in 2014/25/EU9 določata minimalna harmonizirana pravila javnega naročanja, s čimer harmonizirata načine, kako javni organi in nekateri subjekti javnih služb naročajo blago, delo in storitve, skladno z okoljskimi zahtevami za kupljeno blago (vključno z vozili). Zlasti postavljata splošne mejne vrednosti za obseg pogodb, za katere velja zakonodaja Unije, ki se uporabljajo tudi za direktivo o čistih vozilih. Da bi dosegli ta cilj, morajo biti določbe v direktivi jasne in pregledne, direktiva pa mora vsebovati tudi preprosto metodologijo za izračun ciljev v zvezi z javnimi naročili.

_________________

_________________

8 UL L 94, 28.3.2014, str. 65–242.

8 UL L 94, 28.3.2014, str. 65–242.

9 UL L 94, 28.3.2014, str. 243–374.

9 UL L 94, 28.3.2014, str. 243–374.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Razpoložljivost infrastrukture za polnjenje in oskrbo je predpogoj za vsakršen prevoz z vozili na alternativna goriva, vključno z javnim prevozom. Zato bi bilo treba v Direktivi 2014/94/EU okrepiti vidike spodbujanja infrastrukture za alternativna goriva za javni prevoz. Če ne bo izvedena revizija, bo Komisija določila akcijski načrt za infrastrukturo javnega prevoza.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Države članice bi morale imeti možnost, da operaterjem distribucijskih sistemov predpišejo, da morajo imeti v lasti, razvijati, voditi ali upravljati minimalno kritično število javnih polnilnih postaj za električna vozila, do katerih bi imeli prost dostop vsi dobavitelji električne energije, da se zagotovi zadostna razpoložljivost polnilnih mest.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c)  Države članice bi bilo treba spodbujati, naj raziščejo možnosti, kako podpreti uporabo in zmanjšati stroške uporabe vozil z izjemno nizkimi emisijami v javnih službah, na primer z odobritvijo izjem ali olajšav pri obdavčitvi energije za vozila z izjemno nizkimi emisijami.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Opravljena ocena učinka poudarja koristi spremembe splošnega pristopa k upravljanju javnega naročanja čistih vozil na ravni Unije. V primerjavi z internalizacijo zunanjih stroškov v splošnih odločitvah v zvezi z javnim naročanjem lahko določitev minimalnih ciljev za javno naročanje uspešno vodi k cilju spodbuditve tržne uvedbe čistih vozil, pri čemer se v vseh odločitvah glede javnega naročanja upošteva pomen okoljskih vidikov. Koristi na srednji in dolgi rok za evropske državljane in podjetja ta pristop v celoti upravičujejo, dokler se z njim za javne naročnike, naročnike in operaterje ne predpisuje določena tehnologija.

(8)  Opravljena ocena učinka poudarja koristi spremembe splošnega pristopa k upravljanju javnega naročanja čistih in energijsko učinkovitih vozil na ravni Unije. V primerjavi z internalizacijo zunanjih stroškov v splošnih odločitvah v zvezi z javnim naročanjem lahko določitev minimalnih ciljev za javno naročanje uspešno vodi k cilju spodbuditve tržne uvedbe čistih vozil, pri čemer se v vseh odločitvah glede javnega naročanja upošteva pomen okoljskih vidikov. Koristi na srednji in dolgi rok za evropske državljane in podjetja ta pristop v celoti upravičujejo, dokler se z njim za javne naročnike, naročnike in operaterje ne predpisuje določena tehnologija.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Razširitev področja uporabe Direktive z vključitvijo praks, kot so zakup, najem ali najemni nakup vozil ter pogodbe o izvajanju storitev javnega cestnega prevoza, cestnega prevoza potnikov za posebne namene, izrednega potniškega prevoza in najema avtobusov z voznikom kot tudi posebne poštarske in kurirske storitve ter storitve odvoza smeti, zagotavlja zajetje vseh relevantnih praks javnega naročanja.

(9)  Razširitev področja uporabe Direktive z vključitvijo praks, kot so zakup, najem ali najemni nakup ter naknadno opremljanje vozil ter pogodbe o izvajanju storitev javnega cestnega prevoza, cestnega prevoza potnikov za posebne namene, izrednega potniškega prevoza in najema avtobusov z voznikom kot tudi posebne poštarske in kurirske storitve ter storitve odvoza smeti, zagotavlja zajetje vseh relevantnih praks javnega naročanja, ta direktiva pa ne bi smela z učinkom za nazaj vplivati na obstoječe pogodbe. Poleg tega bi morala Komisija preučiti izvedljivost čistega javnega naročanja pri drugih načinih prevoza.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Ključne zainteresirane strani na splošno podpirajo opredelitev čistih vozil, ki upošteva zahteve za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka iz lahkih in težkih vozil. Da se zagotovijo primerne spodbude za tržno uvedbo nizkoemisijskih in brezemisijskih vozil v Uniji, bi bilo treba določbe za njihovo javno naročanje iz te spremembe uskladiti z določbami zakonodaje Unije o vrednostih emisij CO2 za avtomobile in kombinirana vozila za obdobje po letu 202010. Ukrepi, izvedeni v okviru spremenjene Direktive, bodo prispevali k skladnosti z zahtevami iz teh standardov. Bolj ambiciozen pristop k javnemu naročanju lahko ustvari pomembno dodatno stimulacijo trga.

(10)  Spremenjena direktiva bi morala prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka iz lahkih in težkih vozil. Da se zagotovijo primerne spodbude za tržno uvedbo brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil v Uniji, bi bilo treba določbe za njihovo javno naročanje iz te spremembe uskladiti z določbami zakonodaje Unije o vrednostih emisij CO2 za avtomobile in kombinirana vozila za obdobje po letu 202010. Ukrepi, izvedeni v skladu s to direktivo, bodo prispevali tudi k skladnosti z zahtevami iz teh standardov ter olajšali razvoj polnilne infrastrukture. Bolj ambiciozen pristop k javnemu naročanju bo ustvaril pomembno dodatno stimulacijo trga.

_________________

_________________

10 COM(2017) 676 final

10 COM(2017)0676.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Da bi dosegli izboljšanje kakovosti zraka v občinah, je ključnega pomena prenovitev voznega parka, da bo v skladu s standardi za čista vozila. Poleg tega načela krožnega gospodarstva zahtevajo podaljšanje življenjske dobe proizvodov. Zato se lahko tudi vozila, ki so bila naknadno opremljena, da bi izpolnjevala standarde za čista vozila, vštejejo v doseganje minimalnih ciljev javnega naročanja, določenih v tabelah 4 in 5 Priloge.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b)  Tudi vozila z ničelnimi izpušnimi emisijami lahko pustijo velik okoljski odtis, in sicer zaradi proizvodnje sestavnih delov in možnosti recikliranja ali učinkovitosti proizvodnje goriva. Zato bi morale tehnologije, ki rešujejo ta izziv, na primer trajnostne baterije in baterije, primerne za recikliranje, imeti več podpore v smislu doseganja minimalnih ciljev javnega naročanja, navedenih v tabelah 4 in 5 Priloge. Raziskave in razvoj teh tehnologij bi bilo treba spodbujati tudi v drugih politikah Unije.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10c)  Obračun emisij CO2 bi moral temeljiti na pristopu „od izvora do vozila“, da bi se pravično upoštevala celotna veriga oskrbe z gorivom od faze črpanja do izpušne cevi. Tako se bo zagotovilo natančnejše obračunavanje skupnih emisij določenega vozila. Zato bi morala Komisija najpozneje do 31. decembra 2022 določiti metodologijo za beleženje emisij „od izvora do vozila“.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Lahka in težka vozila se uporabljajo za različne namene in dosegajo različne ravni tržne zrelosti, zato bi bilo koristno, da določbe o javnem naročanju te razlike upoštevajo. Ocena učinka izpostavlja dodano vrednost pristopa na osnovi alternativnih goriv, dokler se na ravni Unije ne določijo tehnološko nevtralne zahteve za emisije CO2 iz težkih vozil, ki jih Komisija namerava predlagati v prihodnje. Ocena učinka nadalje ugotavlja, da je za trge nizkoemisijskih in brezemisijskih mestnih avtobusov značilna večja zrelost, trgi nizkoemisijskih in brezemisijskih tovornih vozil pa so na zgodnji stopnji razvoja.

(11)  Dvo- in trikolesna motorna vozila ter lahka in težka vozila se uporabljajo za različne namene in dosegajo različne ravni tržne zrelosti, zato bi bilo koristno, da določbe o javnem naročanju te razlike upoštevajo. Nadalje bi bilo treba ugotoviti, da je za trge nizkoemisijskih in brezemisijskih mestnih avtobusov značilen nedaven napredek, trgi nizkoemisijskih in brezemisijskih tovornih vozil pa so na začetni stopnji razvoja.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Potencial zmanjšanja emisij zgolj prek javnega naročanja je omejen, saj javni prevoz prispeva le majhen delež k emisijam iz prometnega sektorja. Zato bi bilo treba države članice spodbujati, da predpišejo nakup čistih vozil za lastnike drugih voznih parkov, kot so taksi službe, izposojevalnice avtomobilov in podjetja za skupinski prevoz.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Določitev minimalnih zahtev za javno naročanje čistih vozil do leta 2025 in 2030 na ravni držav članic bi morala prispevati h gotovosti politike za trge, kjer so naložbe v nizkoemisijsko in brezemisijsko mobilnost utemeljene. Minimalni cilji podpirajo oblikovanje trga v celotni Uniji. Zagotavljajo čas za prilagoditev postopkov javnega naročanja in jasne tržne signale. Ocena učinka ugotavlja, da države članice vse bolj določajo cilje, ki so odvisni od njihove gospodarske zmogljivosti in resnosti težave. Za različne države članice bi bilo treba oblikovati različne cilje v skladu z njihovo gospodarsko zmogljivostjo (bruto družbeni proizvod na prebivalca) in izpostavljenostjo onesnaževanju (gostota prebivalstva v mestih). Minimalne cilje javnega naročanja bi bilo treba dopolniti z obveznostjo za javne naročnike, naročnike in operaterje, da v svojih postopkih javnega naročanja upoštevajo zadevne energetske in okoljske vidike. Ozemeljska ocena učinka te spremenjene Direktive je pokazala, da bo učinek enakomerno porazdeljen med regijami v Uniji.

(12)  Določitev minimalnih zahtev za javno naročanje čistih vozil, ki jih je treba izpolniti do leta 2025 in 2030 na ravni držav članic, bi morala prispevati h gotovosti politike za trge, kjer so naložbe v nizkoemisijsko in brezemisijsko mobilnost utemeljene. Minimalni cilji podpirajo oblikovanje trga v celotni Uniji. Zagotavljajo čas za prilagoditev postopkov javnega naročanja in jasne tržne signale. Ocena učinka ugotavlja, da države članice vse bolj določajo cilje, ki so odvisni od njihove gospodarske zmogljivosti in resnosti težave. Za različne države članice bi bilo treba oblikovati različne cilje v skladu z njihovo gospodarsko zmogljivostjo (bruto družbeni proizvod na prebivalca) in izpostavljenostjo onesnaževanju (gostota prebivalstva v mestih). Minimalne cilje javnega naročanja bi bilo treba dopolniti z obveznostjo za javne naročnike, naročnike in operaterje, da v svojih postopkih javnega naročanja upoštevajo zadevne energetske in okoljske vidike. Ozemeljska ocena učinka te spremenjene Direktive je pokazala, da bo učinek enakomerno porazdeljen med regijami v Uniji.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Evropski parlament je v priporočilu z dne 4. aprila 2017 Svetu in Komisiji po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju (2016/2908(RSP)) države članice pozval, naj spodbujajo politiko zelenih javnih naročil, tako da javni organi kupujejo vozila brez emisij in vozila z izjemno nizkimi emisijami za svoj vozni park ali za (delno) javne programe souporabe avtomobilov, da bi do leta 2035 postopno odpravili nove avtomobile z emisijami CO2;

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Največji učinek se lahko doseže, če je javno naročanje čistih vozil usmerjeno v območja z relativno visoko stopnjo onesnaženosti zraka. Javne organe v državah članicah se spodbuja, da se pri odločanju o doseganju svojih domačih minimalnih ciljev osredotočijo zlasti na takšna območja in da pri poročanju v okviru te spremenjene Direktive prikažejo povezane ukrepe.

(13)  Največji učinek se lahko doseže, če je javno naročanje čistih vozil usmerjeno v območja z relativno visoko stopnjo onesnaženosti zraka in obremenitve s hrupom. Javne organe v državah članicah se spodbuja, da se pri odločanju o doseganju svojih domačih minimalnih ciljev osredotočijo zlasti na takšna območja in da pri poročanju v okviru te spremenjene Direktive prikažejo povezane ukrepe. Da bi preprečili nesorazmerno breme in izboljšali možne rezultate te direktive, bi bilo treba javnim organom zagotoviti ustrezno tehnično pomoč.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Spremenjena direktiva bi morala prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka ter k spodbujanju čistega javnega cestnega prevoza ter ne bi smela odvračati od razvoja čistega necestnega prevoza, kot so tramvaji in vozila za podzemno železnico.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Doseganje mejnih vrednosti iz te direktive je težko dosegljivo brez razvoja proizvodov, ki jih je mogoče tržiti in so tehnično dovršeni. Komisija bi morala zaradi rednega ocenjevanja razvoja vsaki dve leti predložiti poročilo, v katerem preuči, ali so na voljo tržne rešitve za čista vozila. Nadalje bi morale Komisija in države članice uvesti večje finančne in nefinančne spodbude, da se ta čista vozila hitreje dajo na trg.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13c)  Ob upoštevanju pomembne razlike v finančnem manevrskem prostoru upravljavcev zasebnih prevoznih storitev za prevzem potencialno dražjih vozil na alternativna goriva bi bilo treba vzpostaviti mehanizme za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za javne in zasebne prevoznike v razpisnih postopkih ter da se stroški izpolnjevanja minimalnih ciljev javnih naročil, določenih v tej direktivi, ne bi prenesli na lokalne organe, zlasti za manjše občine, ali vodili k eksternalizaciji večjih stroškov z višjimi cenami vozovnic, višjimi lokalnimi davki ali zmanjšanjem storitev javnega prevoza.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Poročanje o javnih naročilih v okviru te spremenjene Direktive bi moralo zagotoviti jasen pregled nad trgom, da se omogoči uspešno spremljanje izvajanja. Začeti bi se moralo z vmesnim poročilom leta 2023 in nadaljevati leta 2026 s prvim celovitim poročilom o doseganju minimalnih ciljev, potem pa vsaka tri leta. Za čim večje zmanjšanje upravnega bremena za posamezne javne organe in vzpostavitev uspešnega pregleda nad trgom bi bilo treba olajšati enostavno poročanje. Komisija bo v okviru enotnega besednjaka javnih naročil Unije zagotovila celovito poročanje o nizkoemisijskih in brezemisijskih vozilih ter drugih vozilih na alternativna goriva. Posebne kode v enotnem besednjaku javnih naročil bodo pomagale pri evidentiranju in spremljanju v okviru podatkovne baze portala dnevnih elektronskih javnih naročil (Tender Electronic Daily).

(15)  Poročanje o javnih naročilih v okviru te spremenjene Direktive bi moralo zagotoviti jasen pregled nad trgom, da se omogoči uspešno spremljanje izvajanja. Začeti bi se moralo s predhodnim poročilom, ki bi ga države članice Komisiji predložile leta 2023 v okviru poročil iz zakonodajnih aktov Unije o javnem naročanju in javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, in nadaljevati leta 2026 s prvim celovitim poročilom o doseganju minimalnih ciljev, potem pa vsaka tri leta. Za čim večje zmanjšanje upravnega bremena za posamezne javne organe in vzpostavitev uspešnega pregleda nad trgom bi bilo treba olajšati enostavno poročanje. Ta poročila bi morala vsebovati informacije o ukrepih, sprejetih za izvajanje Direktive 2009/33/ES, in upoštevati kategorije iz enotnega besednjaka javnih naročil Unije. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu predlagati redna poročila o izvajanju Direktive 2009/33/ES. Prav tako bi morala oceniti, ali bi bilo mogoče gradbene stroje vključiti v področje uporabe Direktive 2009/33/ES, in če da, oblikovati metodologijo za opredelitev „čistih gradbenih strojev“.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Komisija bi morala predlagati metodologijo za štetje emisij CO2 v življenjskem ciklu vozila in emisij CO2 „od izvora do vozila“, da bi s točnim štetjem skupnih emisij določenega vozila, ki bi zajemalo celotno vrednostno verigo, zagotovila več informacij za prihodnje sprejemanje politike v sektorju. Komisija bi te emisije morala upoštevati pri reviziji Direktive 2009/36/ES in druge ustrezne zakonodaje, povezane z alternativnimi gorivi.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Dodatna podpora uvajanju čistih vozil na trg se lahko zagotovi s ciljnimi javnimi podpornimi ukrepi na nacionalni ravni in ravni Unije. To vključuje boljšo izmenjavo znanja in uskladitev javnega naročanja, da se zagotovijo aktivnosti v obsegu, ki je dovolj velik za znižanje stroškov in vplivanje na trg. Možnost javne podpore za spodbujanje razvoja infrastrukture, potrebne za distribucijo alternativnih goriv, je priznana v smernicah o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje od 2014 do 202011. Vendar pa se bodo določbe Pogodbe, zlasti člena 107 in 108 Pogodbe, za tako javno podporo še naprej uporabljale.

(16)  Dodatna podpora uvajanju čistih vozil na trg se lahko zagotovi s ciljnimi javnimi podpornimi ukrepi na nacionalni ravni in ravni Unije. To vključuje boljšo izmenjavo znanja in uskladitev javnega naročanja, da se zagotovijo aktivnosti v obsegu, ki je dovolj velik za znižanje stroškov in vplivanje na trg. Podobno bi bilo treba spodbujati regionalne poskusne projekte, zlasti če gre za povezavo podeželja in mestnih površin. Možnost javne podpore za spodbujanje razvoja infrastrukture, potrebne za distribucijo alternativnih goriv, je priznana v smernicah o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje od 2014 do 202011. Vendar pa se bodo določbe Pogodbe, zlasti člena 107 in 108 Pogodbe, za tako javno podporo še naprej uporabljale.

_________________

_________________

11 UL C 200, 28.6.2014, str. 1.

11 UL C 200, 28.6.2014, str. 1.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Da bi dosegli nadaljnje zmanjšanje emisij in onesnaževal zraka, bi bilo treba države članice spodbujati, da po potrebi uporabljajo različne spodbude in mehanizme za razvoj voznega parka v drugih sektorjih, ki jih spremenjena direktiva ne ureja.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b)  Države članice bi morale zagotoviti, da se stroški za izpolnjevanje minimalnih ciljev javnega naročanja, določenih v tej direktivi, ne prenašajo na lokalne organe in da imajo javni naročniki in naročniki na voljo dovolj finančnih sredstev.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16c)  Ciljni podporni ukrepi za javno naročanje čistih vozil so nujno potrebni. Države članice morajo razširiti svoje finančne in nefinančne spodbude za hitrejše uvajanje čistih vozil na trg, da bodo pomagale doseči cilje te direktive.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16d)  Uresničevanje minimalnih ciljev javnega naročanja za lahka in težka vozila, ki se uvajajo s to direktivo, bo zahtevalo dodatna finančna sredstva za javne naročnike in naročnike. V proračunski in finančni politiki Unije po letu 2020 bi bilo zato treba predvideti zadostno finančno podporo za javne naročnike in naročnike. To bi se moralo odražati v prihodnjem večletnem finančnem okviru in v pravilih o vzdržnih financah in finančnih institucijah Unije.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16e)   Da bi zagotovili spodbude za javne organe, da kupijo čista vozila, in za države članice, da vlagajo v uvedbo infrastrukture za alternativna goriva, in da bi se preprečilo tveganje, da bi se zaradi takšnih nakupov zvišale cene za potnike, bi morala proračunska in finančna politika Unije po letu 2020 zagotoviti podporo za naročnike. To bi se moralo odražati v prihodnjem večletnem finančnem okviru in pravilih o vzdržnih financah in finančnih institucijah Unije. Poleg tega bi morale države članice razširiti finančne in nefinančne spodbude ter načrtovati okoljske revizije, da bi pospešile tržno uvedbo čistih vozil. Ta prizadevanja bodo zmanjšala velike začetne naložbe v infrastrukturne spremembe in podprla razogljičenje prometa.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16f)  V skladu z veljavnim večletnim finančnem okvirom ima Unija na voljo celo vrsto različnih skladov za zagotavljanje podpore državam članicam, lokalnim organom in zadevnim operaterjem pri prehodu na trajnostno mobilnost. V obdobju 2014–2020 je Unija namenila 13,7 milijarde EUR iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za financiranje mobilnosti v mestih. V okviru programa Unije za raziskave Obzorje 2020 bo zagotovljenih približno 200 milijonov EUR za mobilnost v mestih in 650 milijonov EUR za pametna mesta, v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope pa približno 200 milijonov EUR za razpise za zbiranje predlogov za urbana vozlišča. Med naslednjim večletnim finančnim okvirom bi morale Komisija in države članice še naprej podpirati projekte trajnostne mobilnosti v mestih ter krepiti potrebne sinergije med različnimi viri in programi financiranja. Zlasti je treba okrepiti povezave med mobilnostjo v mestih, novo digitalno agendo in energetsko unijo, na primer možnost, da se v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope financirajo sinergijski projekti s posebno stopnjo sofinanciranja za prometne projekte z elementi, povezanimi z energijo in telekomunikacijami, ki imajo velik potencial za mestne projekte.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16g)  Spodbujati bi bilo treba bolj ciljno usmerjeno uporabo finančnih instrumentov EU, kot je Evropski sklad za strateške naložbe ali program Evropske investicijske banke za čistejši promet, kar lahko omogoči financiranje voznih parkov in opreme. V ta namen bi bilo treba povečati razpoložljivost tehničnih in finančnih svetovalnih služb za lokalne organe in operaterje, na primer prek Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe, JASPERS, JESSICA, ali finančnega instrumenta – Compass, da bi ti okrepili svojo institucionalno zmogljivost, izboljšali pripravo in izvajanje projektov ter dosegli optimalno rabo sredstev EU in finančnih instrumentov, vključno z instrumenti za zmanjšanje tveganja pri inovativnih javnih razpisih.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16h)  Javne organe bi bilo treba tudi spodbujati, naj pri nabavi vozil sledijo merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe, kot je opisano v členu 82 Direktive 2014/25/EU, pri čemer naj upoštevajo stroškovno učinkovitost v celotni življenjski dobi vozila, pa tudi okoljske in socialne vidike.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16i)  Da bi čim bolj povečali učinek naložb, je treba bolje uskladiti mobilnost in urbanistično načrtovanje, na primer prek uporabe načrtov za trajnostno mobilnost v mestih. Načrti za trajnostno mobilnost v mestih se oblikujejo po posameznih področjih politik in v sodelovanju z različnimi ravnmi upravljanja ter združujejo različne načine prevoza, varnost v cestnem prometu, dostavo tovora, upravljanje mobilnosti in pametne prevozne sisteme. Ti načrti lahko imajo pomembno vlogo pri doseganju ciljev Unije glede emisij CO2 ter zmanjševanju hrupa in onesnaženja. Zato bi bilo treba njihovo uporabo upoštevati kot pomemben element pri financiranju projektov EU na področju mestnega prometa, vključno z izvajanjem te spremenjene direktive. Komisija bi morala glede tega pristojnim organom zagotoviti potrebno svetovanje in tehnično podporo pri oblikovanju načrtov, in sicer ob polnem upoštevanju načela subsidiarnosti.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16j)  Javna naročila podpirajo uvajanje čistih vozil in spodbujajo nove oblike mobilnosti. Medtem ko se bodo zagotavljale spodbude za čista vozila in pospeševal razvoj infrastrukture na mestnih območjih, bo digitalizacija izboljšala učinkovitost potniškega in tovornega prometa. Multimodalna in skupna mobilnost ter integrirane rešitve za nakup vozovnic so ključne pri prehodu na mobilnost kot storitev.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Da se dosežejo cilji te Direktive, bi se v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije moralo na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov, da se posodobijo določbe v zvezi s standardi za emisije CO2 za težka vozila, in sicer za obdobje petih let, ki se začne [prosimo, vstavite začetek veljavnosti]. To obdobje bi se moralo samodejno podaljševati za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet temu podaljšanju nasprotuje. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

črtano

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a bi bilo treba dati poseben poudarek spremljanju učinkov zakonodaje Unije. Osnova za oceno učinka morebitnih nadaljnjih ukrepov bi morala biti ocena Direktive 2009/33/ES. Komisija bi zato morala na podlagi najboljših in najnovejših razpoložljivih znanstvenih dokazov oceniti, ali je treba navedeno direktivo pregledati ob upoštevanju emisij CO2 iz življenjskega cikla vozila in emisij CO2 „od izvora do vozila“, s čimer bi zagotovili preglednost in odgovornost glede izpolnjevanja ciljev politike, po potrebi pa bi morala predlagati spremembe. Komisija bi morala v zvezi s tem po potrebi pregledati tudi drugo zakonodajo, povezano z alternativnimi gorivi.

 

______________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18b)  Velik delež javnih naročil za prevoz je povezan z organi lokalnega javnega prevoza, ki so večinoma v rokah lokalnih organov z omejenimi finančnimi sredstvi. Pravila o javnem naročanju čistih vozil zato ne bi smela povzročati večjega dodatnega finančnega bremena in eksternaliziranja nastalih višjih stroškov zaradi višjih cen vozovnic, višjih lokalnih davkov ali zmanjšanja javnega prevoza.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18c)  Unija mora zaščititi proizvajalce EU pred nepošteno konkurenco v tretjih državah, kjer proizvajalci EU nimajo dostopa do razpisov o oddaji javnih naročil za nakup, zakup, najem ali najemni nakup vozil za cestni prevoz. Zato bi morala Komisija preučiti prakse nepoštene konkurence v tretjih državah in uvesti ustrezne ukrepe, s katerimi bi zaščitila evropsko industrijo.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2009/33/ES

Title

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Direktiva 2009/33/EU o spodbujanju čistih vozil za cestni prevoz v podporo nizkoemisijski mobilnosti

Direktiva 2009/33/EU o spodbujanju čistih vozil za cestni prevoz pri javnem naročanju v podporo nizkoemisijski mobilnosti

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 1 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a)  člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:

Ta direktiva zahteva, da pogodbeni organi, naročniki in nekateri operaterji pri nakupu vozil za cestni prevoz upoštevajo energetske in okoljske vplive med življenjsko dobo vozil, vključno s porabo energije ter emisijami CO2 in nekaterih onesnaževal, da bi spodbudili trg čistih in energetsko učinkovitih vozil in izboljšali prispevek prevoznega sektorja k okoljski, podnebni in energetski politiki Skupnosti.

Ta direktiva zahteva, da pogodbeni organi, naročniki in nekateri operaterji pri nakupu, zakupu, najemu ali najemnem nakupu vozil za cestni prevoz upoštevajo energetske in okoljske vplive med življenjsko dobo vozil, vključno s porabo energije ter emisijami CO2 in nekaterih onesnaževal, da bi spodbudili trg čistih in energetsko učinkovitih vozil in izboljšali prispevek prevoznega sektorja k okoljski, podnebni in energetski politiki Unije.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1534430602031&uri=CELEX:32009L0033)

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 2 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1b)  V členu 2 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

Države članice lahko določijo, da zahteve iz te direktive ne veljajo samo za pogodbe za nakup vozil iz člena 2(3) Direktive 2007/46/ES, ki niso predmet homologacije ali posamične odobritve na njihovem ozemlju.

Države članice lahko določijo, da zahteve iz te direktive ne veljajo samo za pogodbe za nakup, zakup, najem ali najemni nakup vozil iz člena 2(3) Direktive 2007/46/ES, ki niso predmet homologacije ali posamične odobritve na njihovem ozemlju.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=sl)

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2009/33/ES

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja za pogodbe o nakupu, zakupu, najemu ali najemnem nakupu vozil za cestni prevoz s strani:

Ta direktiva se uporablja za pogodbe o nakupu, zakupu, najemu, najemnem nakupu ali naknadnem opremljanju vozil za cestni prevoz s strani:

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2009/33/ES

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  institucij, agencij in organov Evropske unije.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/33/ES

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  „čisto vozilo“ pomeni:

4.  „čisto vozilo“ pomeni vozilo katere koli kategorije, ki ga poganjajo alternativna goriva, opredeljena v točki (1) prvega odstavka člena 2 Direktive 204/94/EU, razen biogoriv, ki niso proizvedena iz krme, navedene v delu A Priloge IX Direktive 2018/... (druga direktiva o energiji iz obnovljivih virov), ali so proizvedena iz palmovega olja*, ter vključno s hibridnimi vozili, pri katerih se elektrika uporablja samo za del operativne uporabe vozila, z nizkoemisijskimi in brezemisijskimi vozili. Pri vozilih z motorjem z notranjim zgorevanjem dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo (RDE), kot odstotni delež mejnih vrednosti emisij *** ne smejo preseči 80 %.

(a)  vozilo kategorije M1 ali M2 z največjimi izpušnimi emisijami, izraženimi v CO2g/km, in emisijami onesnaževal pri dejanski vožnji pod odstotkom veljavnih mejnih emisij iz tabele 2 v Prilogi, ali

 

(b)  vozilo kategorije N1 z največjimi izpušnimi emisijami, izraženimi v CO2g/km, in emisijami onesnaževal pri dejanski vožnji pod odstotkom veljavnih mejnih emisij iz tabele 2 v Prilogi, ali

 

(c)  vozilo kategorije M3, N2 ali N3, kot je opredeljeno v tabeli 3 v Prilogi.

 

 

_____________________________

 

*   To se izkaže s pogodbo o nakupu biogoriva ali drugimi načini za dostop do biogoriva.

 

**   Emisije ultrafinih delcev pri dejanski vožnji v #/km (PN), dušikovih oksidov v mg/km (NOx), izmerjene v skladu z veljavno različico Priloge IIIA k Uredbi 2017/1151.

 

***   Veljavne mejne emisije iz Priloge I k Uredbi (ES) 715/2007.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/33/ES

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  „brezemisijsko vozilo“ pomeni vozilo z ničelnimi izpušnimi emisijami CO2, NOx in drobnih delcev.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/33/ES

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  „nizkoemisijsko vozilo“ pomeni vozilo, katerega najvišja raven emisij ustreza vrednostim v tabeli 2 v Prilogi.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/33/ES

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c.  „vozilo, ki je bilo naknadno opremljeno, da izpolnjuje standarde za čista vozila“ pomeni vozilo z naknadno opremljenim motorjem, ki izpolnjuje standard za čista vozila, kot je opredeljeno v prvem odstavku tega člena. Če naknadno opremljeni motor uporablja biogoriva, kot so opredeljena v členu 2(2)(i) Direktive 2009/28/ES, sintetična ali parafinska goriva, mora vozilo izpolnjevati najnovejše standarde Euro ali standarde, s katerimi bodo nadomeščeni.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2009/33/ES

Člen 4a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Vstavi se naslednji člen 4a:

črtano

„Člen 4a

 

Prenos pooblastil

 

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a, da posodobi tabelo 3 v Prilogi z izpušnimi emisijami CO2 in mejnimi vrednostmi za onesnaževala zraka za težka vozila, ko se na ravni Unije sprejmejo ustrezni standardi za emisije CO2 za težka vozila.“

 

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2009/33/ES

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da so nakup, zakup, najem ali najemni zakup vozil za cestni prevoz in pogodbe o izvajanju javne službe za javni prevoz potnikov po cesti in železnici ter pogodbe o izvajanju javne službe iz člena 3 te direktive skladni z minimalnimi cilji javnega naročanja za lahka vozila iz tabele 4 Priloge in težka vozila iz tabele 5 Priloge.

1.  Države članice zagotovijo, da so nakup, zakup, najem, najemni nakup ali naknadno opremljanje vozil za cestni prevoz, tako da izpolnjujejo standard za čista vozila, in pogodbe o izvajanju javne službe za javni prevoz potnikov po cesti in železnici ter pogodbe o izvajanju javne službe iz člena 3 te direktive skladni z minimalnimi cilji javnega naročanja za čista lahka vozila iz tabele 4 Priloge in težka vozila iz tabele 5 Priloge.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2009/33/ES

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Za izračun minimalnih ciljev javnega naročanja se upošteva datum javnega naročila, torej datum, ko se sklene pogodba in tako zaključi postopek za oddajo javnega naročila.

 

Minimalni cilji javnega naročanja se izračunajo kot povprečje vseh pogodb, sklenjenih od datuma prenosa te direktive do 31. decembra 2024 za prvo referenčno obdobje ter od 1. januarja 2025 do 31. decembra 2029 za drugo referenčno obdobje.

 

Če za referenčno obdobje po 1. januarju 2030 niso pravočasno sprejeti novi cilji, se še naprej uporabljajo cilji za leto 2030.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2009/33/ES

Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Za izpolnitev ciljev javnega naročanja naročniki oddajo naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, kot je opisano v členu 82 Direktive 2014/25/EU. Razpisni pogoji niso opredeljeni zgolj z vidika skupnih stroškov lastništva, ampak tudi drugih značilnosti vozil, kot so dostopnost, vključitev v urbano okolje, ravni hrupa, energetska učinkovitost ter možnost recikliranja baterij in sestavnih delov vozila.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 5a

 

Finančni viri

 

1.  Države članice poskrbijo, da je na razpolago dovolj finančnih instrumentov za naročila čistih vozil in namestitev potrebne infrastrukture na njihovem ozemlju. Določitev višine sredstev temelji na podrobni oceni finančnih potreb javnih organov in naročnikov, povezanih s cilji javnega naročanja, določenimi na nacionalni ravni.

 

2.  Unija da na voljo dodatne instrumente financiranja, da se lahko v državah članicah podpre uvedba čistih vozil in namestitev s tem povezane infrastrukture.“

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 5 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 5b

 

Akcijski načrt za alternativna goriva za javni prevoz

 

1.  Evropska komisija do 31. decembra 2020 predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu akcijski načrt za pospešitev vzpostavitve infrastrukture za polnjenje in oskrbo težkih vozil, ki so v lasti prevoznih podjetij, v njihovih remizah in na vzdrževalnih območjih ter na javnih mestih.

 

2.  Akcijski načrt vsebuje informacije o razpoložljivih instrumentih Unije za financiranje in jasno določa postopke za zagotovitev podpore, vključno z njihovo povezavo z obstoječimi evropskimi pravili o državni pomoči.

 

3.  Poročilo zajema tudi oceno možne revizije evropskih instrumentov za financiranje, da bi dali prednost financiranju javnih prevoznih podjetij vseh velikosti, zato da bi nadomestila svoja vozila.“

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 c (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 5 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 5c

 

Platforma Unije za čezmejna in skupna javna naročila nizkoemisijskih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

 

Da bi omogočili doseganje ciljev iz Priloge te direktive in zagotovili ekonomijo obsega, Komisija vzpostavi platformo Unije za čezmejno in skupno javno naročanje nizkoemisijskih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz. V platformi sodelujejo javni naročniki, naročniki in operaterji iz člena 3 z namenom skupnega naročila vozil. Komisija zagotovi, da je platforma dostopna javnosti in da lahko učinkovito poveže vse zainteresirane strani pri združevanju sredstev. Da bi olajšali pripravo in izvedbo tovrstnih skupnih naročil, Komisija zagotovi tehnično pomoč in oblikuje predloge sporazumov o sodelovanju. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranega akta v skladu s členom 8a za vzpostavitev platforme Unije za skupno javno naročanje nizkoemisijskih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz.“

Obrazložitev

Platforma za čezmejna javna naročila bi mestom pomagala uporabljati ekonomijo obsega in tako znižati stroške.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 2009/33/ES

Člen 8a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Vstavi se nov člen 8a:

črtano

Člen 8a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4a se na Komisijo prenese za obdobje petih let od [prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3.   Prenos pooblastila iz člena 4a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 4a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

 

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2009/33/ES

Člen 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)   Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

(8)   Člen 9 se črta.

„1.   Komisiji pomaga odbor.

 

Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. Kadar odbor ne da mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

3.   Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, ko v roku za izdajo mnenja tako odloči predsednik odbora ali to zahteva navadna večina članov odbora.“

 

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu po poročanju držav članic od 1. januarja 2027 vsaka tri leta predloži poročilo o uporabi te direktive in ukrepih, ki so jih za učinkovito izvajanje te direktive sprejele posamezne države članice.

1.  Države članice Komisiji do 18. aprila 2026 in nato vsaka tri leta predložijo poročilo o izvajanju te direktive v okviru poročila iz drugega pododstavka člena 83(3) Direktive 2014/24/EU in drugega pododstavka člena 99(3) Direktive 2014/25/EU. Države članice Komisiji do 18. aprila 2024 predložijo predhodno poročilo.

 

Poročila zajemajo informacije o korakih, sprejetih za izvajanje te direktive, vključno s številom in kategorijami vozil, ki so jih naročili organi in naročniki, komuniciranjem med različnimi ravnmi upravljanja, informacijami o namerah držav članic glede zgoraj navedenih dejavnosti poročanja in vsemi drugimi koristnimi informacijami.

 

Informacije bi morale slediti kategorijam iz Uredbe št. 2195/2002 o enotnem besednjaku javnih naročil, navedenem v tabeli 1 v Prilogi.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a a (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)   odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

2.  Ta poročila ocenijo učinek te direktive, zlasti možnosti iz člena 5(3), in potrebo po nadaljnjem ukrepanju ter po potrebi vključijo predloge.

„2.   Komisija najpozneje do 31. decembra 2022 predlaga metodologijo za izračun emisij CO2 v življenjskem ciklu vozil in emisij CO2 „od izvora do vozila“.

Komisija v teh poročilih za vsako od kategorij vozil, navedenih v tabeli 3 v Prilogi, primerja nominalno in relativno število vozil, kupljenih glede na najboljšo tržno alternativo v smislu energetskih in okoljskih vplivov med življenjsko dobo vozila, glede na skupni trg za ta vozila ter oceni, kako so možnosti iz člena 5(3) vplivale na trg. Komisija oceni potrebo po nadaljnjih ukrepih in po potrebi vključi predloge.

Komisija najpozneje do 18. aprila 2027 pregleda Direktivo 2009/33/ES in vse druge ustrezne predpise, povezane z alternativnimi gorivi, pri čemer upošteva emisije CO2 v življenjskem ciklu vozil in emisije CO2 „od izvora do vozila.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – a b (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ab)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

3.  Komisija najpozneje do datuma prvega poročila preuči možnosti iz člena 5(3), predstavi oceno metodologije iz člena 6 in po potrebi predlaga ustrezne prilagoditve.

„3.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do 18. aprila 2024 in nato vsaka tri leta predloži poročilo o izvajanju te direktive in ukrepih, ki so jih za to sprejele posamezne države članice, oceni pa tudi, ali je potrebno nadaljnje ukrepanje in po potrebi priloži predlog za spremembo te direktive.

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice Komisiji do 1. januarja 2026 predložijo poročilo o izvajanju te direktive, nato pa vsaka tri leta. Države članice Komisiji do 1. januarja 2023 predložijo vmesno poročilo. Poročilo vsebuje informacije o korakih, sprejetih za izvajanje te direktive, vključno s številom in kategorijami vozil, ki so jih naročili organi in naročniki, komuniciranjem med različnimi ravnmi upravljanja, informacijami o namerah držav članic glede zgoraj navedenih dejavnosti poročanja in vsemi drugimi koristnimi informacijami. Informacije bi morale slediti kategorijam iz Uredbe št. 2195/2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV)31, kot je navedeno v Prilogi.

črtano

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Komisija je pooblaščena, da z izvedbenimi akti sprejme smernice o vsebini poročil držav članic iz odstavka 4.

5.   Komisija je pooblaščena, da z izvedbenimi akti sprejme smernice o vsebini poročil držav članic iz odstavka 1.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b – očka b a (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  doda se naslednji odstavek:

 

„5a.  Države članice se lahko odločijo za uvedbo mehanizmov, s katerimi urejajo nakup čistih vozil za lastnike drugih voznih parkov, kot so taksislužbe ter podjetja za souporabo avtomobilov in skupinski prevoz.“

Obrazložitev

Čeprav samo majhen delež emisij iz prometa (8 %) izvira iz javnega prevoza, je predlog direktive namenjen predvsem vozilom javnega prevoza. Za boljše ravnovesje in dosego cilja zmanjšanja emisij iz prometnega sektorja bi bilo treba v direktivo vključiti tudi druge večje flote.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b b (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 5 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  doda se naslednji odstavek:

 

„5b.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do 31. decembra 2021 predloži akcijski načrt za pospešitev vzpostavitve polnilne in oskrbovalne infrastrukture za težka vozila, ki so v lasti prevoznih podjetij, v njihovih remizah in vzdrževalnih območjih ter na javnih prostorih. Akcijski načrt zajema informacije o razpoložljivih instrumentih za financiranje Unije in določa, kako je mogoče podporo nuditi ne glede na evropska pravila o državni pomoči.“

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b b (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 5 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc)  doda se naslednji odstavek:

 

„5c.   Komisija oceni, ali je treba pregledati zakonodajo, povezano s spodbujanjem čistega in energetsko učinkovitega cestnega prometa glede uporabe najvišje razvrščenih in protektiranih pnevmatik in po potrebi vloži zakonodajni predlog.“

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b d (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 5 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bd)  doda se naslednji odstavek:

 

„5d.  Komisija državam članicam zagotovi smernice v zvezi z različnimi skladi Unije, ki bi se lahko uporabili za namene te direktive, kot so instrument za povezovanje Evrope, ki podpira razvoj zelo zmogljivih, trajnostnih in učinkovito povezanih vseevropskih omrežij na področju prometa, Evropski sklad za strateške naložbe ali program za čistejši promet, ki podpira uporabo čistejših vozil in vzpostavljanje potrebne infrastrukture.“

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b e (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 5 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(be)  doda se naslednji odstavek:

 

„5e.  Pri tem prehodu imajo ključno vlogo svetovalna vozlišča, saj omogočajo in spodbujajo naložbe ter podpirajo institucionalne zmogljivosti. Komisija bi zato morala občutno povečati vlogo in zmogljivosti Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe, predvsem z lokalnim zastopstvom in proaktivno udeležbo pri pripravi projektov.“

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do XXXX [prosimo, vstavite datum 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti]. Besedila navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do XXXX [prosimo, vstavite datum 18 mesecev po datumu začetka veljavnosti]. Besedilo teh predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Priloga I

Direktiva 2009/33/ES

Priloga – preglednica 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 1: kode enotnega besednjaka javnih naročil (CPV) iz člena 3

Koda CPV

Opis

60112000-6

Storitve javnega cestnega prevoza

60130000-8

Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene

60140000-1

Izredni potniški prevoz

60172000-3

Dajanje avtobusov in potovalnih avtobusov z voznikom v najem

90511000-2

Storitve zbiranja odpadkov

60160000-7

Prevoz pošte po cesti

60161000-4

Storitve prevoza paketov

 

Predlog spremembe

Tabela 1: kode enotnega besednjaka javnih naročil (CPV) iz člena 3

Koda CPV

Opis

60112000-6

Storitve javnega cestnega prevoza

60130000-8

Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene

60140000-1

Izredni potniški prevoz

60172000-3

Dajanje avtobusov in potovalnih avtobusov z voznikom v najem

90511000-2

Storitve zbiranja odpadkov

60160000-7

Prevoz pošte po cesti

60161000-4

Storitve prevoza paketov

64121100-1

Storitve poštne dostave

64121200-2

Storitve dostave paketov

60170000-0

Dajanje vozil za prevoz potnikov v najem, skupaj z voznikom

60171000-7

Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem

60181000-0

Dajanje tovornjakov z voznikom v najem

60180000-3

Dajanje vozil za prevoz blaga v najem, skupaj z voznikom

90511100-3

Storitve zbiranja trdnih komunalnih odpadkov

90511200-4

Storitve zbiranja gospodinjskih odpadkov

90511300-5

Storitve zbiranja smeti

90511400-6

Storitve zbiranja starega papirja

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

PRILOGA I

Direktiva 2009/33/ES

Priloga – preglednica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 2: mejne vrednosti emisij za lahka vozila

Kategorije vozil

2025

2030

 

CO2 g/km

Emisije onesnaževal zraka pri dejanski vožnji* kot odstotek mejnih emisij**

CO2 g/km

Emisije onesnaževal zraka pri dejanski vožnji* kot odstotek mejnih emisij

Vozila kategorije M1

25

80 %

0

ni relevantno

Vozila kategorije M2

25

80 %

0

ni relevantno

Vozila kategorije N1

40

80 %

0

ni relevantno

* Emisije ultrafinih delcev pri dejanski vožnji v #/km (PN), dušikovih oksidov v mg/km (NOx), izmerjene v skladu z veljavno različico Priloge IIIA k Uredbi 2017/1151.

** Veljavne mejne emisije v Prilogi I k Uredbi (ES) 715/2007 ali njenih nadomestnih aktih.

 

Predlog spremembe

Tabela 2: mejne vrednosti emisij za lahka vozila

Kategorije vozil

2025

2030

 

CO2 g/km

Emisije onesnaževal zraka pri dejanski vožnji* kot odstotek mejnih emisij**

CO2 g/km

Emisije onesnaževal zraka pri dejanski vožnji* kot odstotek mejnih emisij

Vozila kategorije L

25

 

 

 

Vozila kategorije M1

50

80 %

0

ni relevantno

Vozila kategorije M2

50

80 %

0

ni relevantno

Vozila kategorije N1

50

80 %

0

ni relevantno

Vozila kategorije M3

n.a

 

 

 

Vozila kategorije N2

n.a

 

 

 

Vozila kategorije N3

n.a

 

 

 

* Emisije ultrafinih delcev pri dejanski vožnji v #/km (PN), dušikovih oksidov v mg/km (NOx), izmerjene v skladu z veljavno različico Priloge IIIA k Uredbi 2017/1151.

** Veljavne mejne emisije v Prilogi I k Uredbi (ES) 715/2007 ali njenih nadomestnih aktih.

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

PRILOGA I

Direktiva 2009/33/ES

Priloga – preglednica 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 4: minimalni cilj za delež lahkih vozil v skladu s tabelo 2 v celotnih javnih naročilih lahkih vozil na ravni držav članic*

Država članica

2025

2030

Luksemburg

35 %

35 %

Švedska

35 %

35 %

Danska

34 %

34 %

Finska

35 %

35 %

Nemčija

35 %

35 %

Francija

34 %

34 %

Združeno kraljestvo

35 %

35 %

Nizozemska

35 %

35 %

Avstrija

35 %

35 %

Belgija

35 %

35 %

Italija

35 %

35 %

Irska

35 %

35 %

Španija

33 %

33 %

Ciper

29 %

29 %

Malta

35 %

35 %

Portugalska

27 %

27 %

Grčija

23 %

23 %

Slovenija

20 %

20 %

Češka

27 %

27 %

Estonija

21 %

21 %

Slovaška

20 %

20 %

Litva

19 %

19 %

Poljska

20 %

20 %

Hrvaška

17 %

17 %

Madžarska

21 %

21 %

Latvija

20 %

20 %

Romunija

17 %

17 %

Bolgarija

16 %

16 %

* Vozila brez izpušnih emisij se štejejo kot eno vozilo, ki prispeva k izpolnjevanju obveznosti. Preostala vozila, ki izpolnjujejo zahteve iz tabele 2 v tej prilogi, se štejejo kot 0,5 vozila, ki prispeva k izpolnjevanju obveznosti.

 

Predlog spremembe

Tabela 4: minimalni cilj za delež lahkih vozil v celotnih javnih naročilih lahkih vozil na ravni držav članic1,2

 

Kategorija vozila M1, M2, N1

Kategorija vozila L

Država članica

2025

2030

2025

2030

Institucije, agencije in organi Evropske unije

[50 %]

[50 %]

[50 %]

[50 %]

Luksemburg

50 %

50 %

50 %

50 %

Švedska

50 %

50 %

50 %

50 %

Danska

50 %

50 %

50 %

50 %

Finska

50 %

50 %

50 %

50 %

Nemčija

50 %

50 %

50 %

50 %

Francija

50 %

50 %

50 %

50 %

Združeno kraljestvo

50 %

50 %

50 %

50 %

Nizozemska

50 %

50 %

50 %

50 %

Avstrija

50 %

50 %

50 %

50 %

Belgija

50 %

50 %

50 %

50 %

Italija

50 %

50 %

50 %

50 %

Irska

50 %

50 %

50 %

50 %

Španija

50 %

50 %

50 %

50 %

Ciper

50 %

50 %

50 %

50 %

Malta

50 %

50 %

50 %

50 %

Portugalska

50 %

50 %

50 %

50 %

Grčija

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovenija

35 %

35 %

35 %

35 %

Češka

50 %

50 %

50 %

50 %

Estonija

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovaška

35 %

35 %

35 %

35 %

Litva

35 %

35 %

35 %

35 %

Poljska

35 %

35 %

35 %

35 %

Hrvaška

25 %

25 %

25 %

25 %

Madžarska

25 %

25 %

25 %

25 %

Latvija

25 %

25 %

25 %

25 %

Romunija

25 %

25 %

25 %

25 %

Bolgarija

25 %

25 %

25 %

25 %

1   V prvem referenčnem obdobju (do leta 2025) vsaj 70 % minimalnih ciljev javnega naročanja izpolnijo brezemisijska in nizkoemisijska vozila, v drugem (2025–2030) in v naslednjih referenčnih obdobjih pa samo brezemisijska vozila.

2   Vozila brez izpušnih emisij se štejejo kot eno vozilo, ki prispeva k izpolnjevanju obveznosti. Nizkoemisijska vozila se štejejo kot 0,66 vozila, ki prispeva k izpolnjevanju obveznosti. Preostala vozila se štejejo kot 0,5 vozila, ki prispeva k izpolnjevanju obveznosti.

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

PRILOGA I

Direktiva 2009/33/ES

Priloga – preglednica 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 5: minimalni cilj za delež težkih vozil v skladu s tabelo 3 v celotnih javnih naročilih težkih vozil na ravni držav članic*

Država članica

Tovornjaki

Avtobusi

 

2025

2030

2025

2030

Luksemburg

10 %

15 %

50 %

75 %

Švedska

10 %

15 %

50 %

75 %

Danska

10 %

15 %

50 %

75 %

Finska

9 %

15 %

46 %

69 %

Nemčija

10 %

15 %

50 %

75 %

Francija

10 %

15 %

48 %

71 %

Združeno kraljestvo

10 %

15 %

50 %

75 %

Nizozemska

10 %

15 %

50 %

75 %

Avstrija

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgija

10 %

15 %

50 %

75 %

Italija

10 %

15 %

50 %

75 %

Irska

10 %

15 %

50 %

75 %

Španija

10 %

14 %

50 %

75 %

Ciper

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugalska

8 %

12 %

40 %

61 %

Grčija

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovenija

7 %

9 %

33 %

50 %

Češka

9 %

11 %

46 %

70 %

Estonija

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovaška

8 %

9 %

39 %

58 %

Litva

9 %

8 %

47 %

70 %

Poljska

7 %

9 %

37 %

56 %

Hrvaška

6 %

7 %

32 %

48 %

Madžarska

8 %

9 %

42 %

63 %

Latvija

8 %

9 %

40 %

60 %

Romunija

6 %

7 %

29 %

43 %

Bolgarija

8 %

7 %

39 %

58 %

* Vozila brez izpušnih emisij ali vozila na zemeljski plin, se štejejo kot eno vozilo, ki prispeva k izpolnjevanju obveznosti, pod pogojem, da v celoti delujejo na biometan, kar se izkaže s pogodbo o nakupu biometana ali drugimi načini za dostop do biometana. To štetje se opusti za države članice, za katere minimalna obveznost javnega naročanja presega 50 % celotnega obsega javnih naročil, pri čemer je meja 50 %. Preostala vozila, ki izpolnjujejo zahteve iz tabele 2 v tej prilogi, se štejejo kot 0,5 vozila, ki prispeva k izpolnjevanju obveznosti.

 

Predlog spremembe

Tabela 5: minimalni cilj za delež težkih vozil v skladu s členom 4(4) v celotnih javnih naročilih težkih vozil na ravni držav članic

Država članica

Tovornjaki

Avtobusi

 

20251

20302

20251

20302

Institucije, agencije in organi Evropske unije

[10 %]

[15 %]

[50 %]

[75 %]

Luksemburg

10 %

15 %

50 %

75 %

Švedska

10 %

15 %

50 %

75 %

Danska

10 %

15 %

50 %

75 %

Finska

9 %

15 %

46 %

69 %

Nemčija

10 %

15 %

50 %

75 %

Francija

10 %

15 %

48 %

71 %

Združeno kraljestvo

10 %

15 %

50 %

75 %

Nizozemska

10 %

15 %

50 %

75 %

Avstrija

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgija

10 %

15 %

50 %

75 %

Italija

10 %

15 %

50 %

75 %

Irska

10 %

15 %

50 %

75 %

Španija

10 %

14 %

50 %

75 %

Ciper

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugalska

8 %

12 %

40 %

61 %

Grčija

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovenija

7 %

9 %

33 %

50 %

Češka

9 %

11 %

46 %

70 %

Estonija

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovaška

8 %

9 %

39 %

58 %

Litva

9 %

8 %

47 %

70 %

Poljska

7 %

9 %

37 %

56 %

Hrvaška

6 %

7 %

32 %

48 %

Madžarska

8 %

9 %

42 %

63 %

Latvija

8 %

9 %

40 %

60 %

Romunija

6 %

7 %

29 %

43 %

Bolgarija

8 %

7 %

39 %

58 %

1   Najmanj 50 % minimalnih ciljev javnih naročil za čista težka vozila izpolnijo vozila brez emisij ali vozila na zemeljski plin, pod pogojem, da v celoti delujejo na biometan, kar se izkaže s pogodbo o nakupu biometana ali drugimi načini za dostop do biometana. Štetje deleža vozil na biometan za namene podcilja se preneha pri doseženih 30 % podcilja.

2  Najmanj 66 % minimalnih ciljev javnih naročil za čista težka vozila izpolnijo vozila brez emisij ali vozila na zemeljski plin, pod pogojem, da jih v celoti poganja biometan, kar se izkaže s pogodbo o nakupu biometana ali drugimi načini za dostop do biometana. Štetje deleža vozil na biometan za namene podcilja se preneha pri doseženih 30 % podcilja.

(1)

  OJ C 262, 25.7.2018, str. 58.

(2)

  Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Namen predloga direktive o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz, v katerem so določeni minimalni cilji javnega naročanja za čista vozila, je spodbujati čisti prevoz in pripomoči k uveljavljanju novih in čistih tehnologij v dolgoročnem procesu zmanjševanja emisij onesnaževal zraka in CO2.

Poročevalec v svojem osnutku poročila naveže opredelitev čistega lahkega in težkega vozila na Direktivo 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Ta povezava bi morala prispevati k predvidljivosti in stabilnosti v pravu Unije. Spremenjena direktiva bo tudi pomagala vzpostaviti infrastrukturo za alternativna goriva ter uveljaviti skladnost vozil z zahtevami najnovejših standardov za emisije onesnaževal zraka in toplogrednih plinov.

V osnutku poročila so tudi pojasnila o določbah o minimalnih ciljih javnega naročanja: datumi začetka veljavnosti, dolžina obdobij za cilje in ustrezni trenutek v ciklu javnega naročanja, ki ga je treba upoštevati pri izračunavanju ciljev.

Nekaterih sektorjev javnega prevoza v občinah ni mogoče obravnavati ločeno, zato poročevalec predlaga, naj se tramvaji in vozila za podzemno železnico, ki se kupijo na podlagi javnega naročila, v nekaterih okoliščinah vštejejo v doseganje minimalnih ciljev javnega naročanja za avtobuse.

Ker se z direktivo nalagajo minimalni cilji javnega naročanja za lahka in težka vozila, bodo javnim naročnikom in naročnikom potrebna dodatna finančna sredstva. Zato je v osnutku poročila poudarjeno, da bi bilo treba v proračunski in finančni politiki Unije po letu 2020 zanje predvideti zadostno finančno podporo. To bi se moralo odražati v prihodnjem večletnem finančnem okviru in v pravilih o vzdržnih financah in finančnih institucijah Unije.

V predlagani direktivi se javna naročila uporabljajo za spodbujanje povpraševanja po čistih vozilih za cestni prevoz. Proizvajalce v EU pa je treba tudi zaščititi pred nepošteno konkurenco. Zato poročevalec v osnutku poročila predlaga, da se vozila za cestni prevoz, ki jih proizvedejo proizvajalci v tretjih državah, kjer proizvajalci EU nimajo dostopa do javnih razpisov o oddaji javnih naročil za nakup, zakup, najem ali najemni nakup vozil za cestni prevoz, ne bi smela všteti v doseganje minimalnih ciljev javnega naročanja.


MNENJE Odbora za promet in turizem (11.7.2018)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

Pripravljavec mnenja: Andor Deli

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja pobudo Komisije o pregledu direktive. Javne naložbe v čista vozila tudi neposredno zagotavljajo čist zrak za državljane, obravnavajo dolgotrajne težave z onesnaženjem zraka in emisijami toplogrednih plinov od cestnega prometa.

Pripravljavec mnenja podpira razširitev področja uporabe direktive na druge oblike javnega naročanja poleg nakupa, in sicer na zakup, najem ali najemni nakup vozil, ter na pogodbe o izvajanju javne službe za javni cestni prevoz, cestni prevoz potnikov za posebne namene, izredni potniški prevoz ter najem avtobusov z voznikom. Prav tako si želi še dodatno razširiti področje uporabe direktive na storitve prevoza s taksijem, kadar gre za vozila v javni lasti in najeta vozila. Ker je majhno področje uporabe eden od poglavitnih vzrokov za omejeno uporabo, bo ta sprememba pozitivna.

Podpira tudi okvir poročanja, če bodo potrebna sprejemljiva upravna prizadevanja, ko bo v uradne registre vozil uvedena kategorija čistih vozil. Celovito poročanje lahko zagotovi jasen pregled trga in omogoči učinkovito spremljanje izvajanja.

Prav tako pozdravlja razveljavitev metodologije za monetizacijo, ki je preveč obremenjujoča in se je le redko uporabljala.

Pripravljavec mnenja pa kritizira pomanjkanje jasnosti v tej direktivi, predvsem razpršenost informacij z različnimi opredelitvami, in zapletene metode štetja za „čista vozila“ v dveh različnih obdobjih (do leta 2025 in obdobje od leta 2025 do leta 2030).

Za lahka vozila je v direktivi predlagano, da bi vozila brez izpušnih emisij, kar v glavnem velja za 100-odstotno električna vozila, v prehodnem obdobju (do leta 2025) štela kot eno vozilo. Vozila pod določenim pragom izpušnih emisij tudi štejejo kot čista vozila, vendar le s količnikom 0,5. Meja je 25 CO2 g/km za kombinirana vozila in 40 CO2 g/km za kombinirana vozila za prevoz potnikov, ki so povečini priključni hibridi.

Pripravljavec mnenja meni, da so ti izračuni prezapleteni, dvomi pa tudi, da bo prehodno obdobje do leta 2025 pomagalo pri premostitvi tehnološke vrzeli, dokler vozila brez izpušnih emisij ne bodo enostavno dostopna. Da bi preprečili zmedo in spodbudili realističen trg za čista vozila, bi moralo vsako vozilo, ki šteje za čisto v skladu z odstavkom 1 člena 2 Direktive 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, šteti kot eno vozilo. Od leta 2030 naprej bodo le brezemisijska vozila izpolnjevala zahteve ciljev javnih naročil. Pripravljavec mnenja je prepričan, da bo do leta 2030 trg brezemisijskih vozil veliko bolj zrel, cena teh vozil pa bo primerljiva z drugimi vozili. Preveč toga pravila bi lahko povzročila, da bo javno naročanje zelo upočasnjeno ali pa, nasprotno, zelo hitro, ampak bodo nabavljene stare tehnologije, zaradi česar pozneje ne bodo mogoče prihodnje naložbe v novo brezemisijsko tehnologijo.

Na ravni Unije so določeni minimalni cilji za javno naročanje, pri čemer so bili upoštevani prihodnji izzivi javnih organov in gospodarske učinkovitosti. Države članice pa lahko določijo višje cilje v skladu s svojo gospodarsko zmogljivostjo (bruto družbeni proizvod na prebivalca) in izpostavljenostjo onesnaženosti (gostota prebivalstva v mestih).

Za težka vozila direktiva predlaga, da se v prehodnem obdobju (do leta 2025) sprejme zemeljski plin z dodatki biometana, vendar z zmanjšanim količnikom, za naslednje obdobje pa ni nobenih pragov v zvezi z emisijami ali opredelitev. Komisija želi te prage, ko bodo določeni, uvesti z delegiranimi akti. Vendar pa emisijski standardi niso na voljo, tehnologija brez izpušnih emisij pa je manj zrela v primerjavi z lahkimi vozili.

Zato želi pripravljavec mnenja črtati določbe, ki se nanašajo na delegirani akt, in uporabiti enako logiko kot za lahka vozila.: vsako vozilo, ki šteje za čisto v skladu z odstavkom 1 člena 2 Direktive 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, šteje kot eno vozilo. Za težka vozila velja enako kot za cilje javnega naročanja za lahka vozila.

Pripravljavec mnenja verjame, da bo ta pristop bolj tehnološko nevtralen v primerjavi s pristopom Komisije, ki se preveč osredotoča na električna vozila, in bo bolj ustrezal glavnemu namenu direktive, torej spodbujanju industrijske politike z uporabo javnih naročil za javna vozila in zagotavljanju razvoja trga.

Pravila o nabavi čistih vozil ne bi smela povzročati dodatnega finančnega bremena in ekstrenalizacije nastalih stroškov prek višjih cen vozovnic, višjih lokalnih davkov ali zmanjšanja obsega storitev javnega prevoza. Zato poziva Komisijo in javne organe držav članic na vseh ravneh, naj razširijo svoje finančne in nefinančne spodbude, da bi pospešile uveljavitev na trgu.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Unija je zavezana trajnostnemu, konkurenčnemu, varnemu in brezogljičnemu energetskemu sistemu19. Energetska unija ter okvir podnebne in energetske politike za obdobje od 2020 do 203020 Uniji nalagata ambiciozne zaveze, da še dodatno zmanjša emisije toplogrednih plinov za vsaj 40 % do leta 2030 v primerjavi z letom 1990, da se v porabi energije poveča delež energije iz obnovljivih virov za vsaj 27 %, da se dosežejo vsaj 27-odstotni prihranki energije in da se v Uniji izboljša zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost ter trajnost.

(1)  Unija je zavezana trajnostnemu, konkurenčnemu, varnemu in brezogljičnemu energetskemu sistemu19. Energetska unija ter okvir podnebne in energetske politike za obdobje od 2020 do 203020 Uniji nalagata ambiciozne zaveze, da še dodatno zmanjša emisije toplogrednih plinov za vsaj 40 % do leta 2030 v primerjavi z letom 1990, da se v porabi energije poveča delež energije iz obnovljivih virov za vsaj 35 %, da se dosežejo vsaj 35-odstotni prihranki energije in da se v Uniji izboljša zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost ter trajnost.

_________________

_________________

19Sklepi Evropskega sveta z dne 24. oktobra 2014.

19Sklepi Evropskega sveta z dne 24. oktobra 2014.

20Sporočilo Komisije o okviru podnebne in energetske politike za obdobje 20202030 (COM(2014) 0013).

Sporočilo Komisije o okviru podnebne in energetske politike za obdobje 2020-2030 (COM(2014) 0013) s predlogi sprememb Evropskega parlamenta, sprejetimi na prvi obravnavi 17. januarja 2018.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V Evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami21 je Komisija napovedala, da je treba za izpolnitev zavez Unije, sprejetih na 21. zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki je potekalo leta 2015 v Parizu, pospešiti razogljičenje v prometnem sektorju, emisije toplogrednih plinov in onesnaževal zraka iz prometa pa bi se zato morale vztrajno zmanjševati v smeri ničelnih emisij do sredine stoletja. Poleg tega je treba emisije onesnaževal zraka iz prometa, ki škodijo našemu zdravju, nemudoma izrazito zmanjšati. To se lahko doseže z nizom spodbud politike, vključno z javnim naročanjem čistih vozil.

(2)  V Evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami21 je Komisija napovedala, da je treba za izpolnitev zavez Unije, sprejetih na 21. zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki je potekalo leta 2015 v Parizu, pospešiti razogljičenje v prometnem sektorju, emisije toplogrednih plinov in onesnaževal zraka iz prometa pa bi se zato morale vztrajno zmanjševati v smeri ničelnih emisij do sredine stoletja. Poleg tega je treba emisije onesnaževal zraka iz prometa, ki škodijo našemu zdravju in okolju, nemudoma izrazito zmanjšati. To se lahko doseže z nizom spodbud politike, vključno z javnim naročanjem čistih vozil.

_________________

_________________

21 COM( 2016) 501 final.

21 COM( 2016) 501 final.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Kot je bilo napovedano v sporočilu Komisije „Evropa v gibanju – agenda za socialno pravičen prehod na čisto, konkurenčno in povezano mobilnost za vse“23, je ta predlog del drugega svežnja predlogov, ki bodo prispevali k prehodu Unije na nizkoemisijsko mobilnost. Ta sveženj, ki je predstavljen v sporočilu Komisije „Uresničevanje nizkoemisijske mobilnosti – Evropska unija, ki varuje planet, opolnomoča svoje potrošnike ter ščiti svojo industrijo in delavce“, vsebuje kombinacijo ukrepov, usmerjenih v ponudbo in povpraševanje, za usmeritev EU na pot k nizkoemisijski mobilnosti in za sočasno krepitev konkurenčnosti ekosistema mobilnosti EU.

(4)  Kot je bilo napovedano v sporočilu Komisije „Evropa v gibanju – agenda za socialno pravičen prehod na čisto, konkurenčno in povezano mobilnost za vse“23, je ta predlog del drugega svežnja predlogov, ki bodo prispevali k prehodu Unije na nizkoemisijsko mobilnost. Ta sveženj, ki je predstavljen v sporočilu Komisije „Uresničevanje nizkoemisijske mobilnosti – Evropska unija, ki varuje planet, opolnomoča svoje potrošnike ter ščiti svojo industrijo in delavce“, vsebuje kombinacijo ukrepov, usmerjenih v ponudbo in povpraševanje, za usmeritev EU na pot k nizkoemisijski mobilnosti in za sočasno krepitev konkurenčnosti ekosistema mobilnosti EU. Spodbujanje trajnostnih vozil bi moralo potekati skupaj z nadaljnjim razvojem javnega prevoza kot najhitrejšega in najbolj stroškovno učinkovitega načina za zmanjšanje števila vozil na cestah in posledično izboljšanje kakovosti zraka ter zmanjšanje emisij.

_________________

_________________

23 COM (2017) 283 final.

23 COM (2017) 283 final.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Nove inovativne tehnologije pomagajo zniževati emisije iz vozil, s čimer podpirajo razogljičenje prometnega sektorja. Povečana uvedba nizkoemisijskih in brezemisijskih cestnih vozil bo zelo verjetno zmanjšala emisije CO2 in določene emisije onesnaževal (trdni delci, dušikovi oksidi in nemetanski ogljikovodiki) ter spodbujala konkurenčnost in rast evropske industrije na rastočih svetovnih trgih nizkoemisijskih in brezemisijskih vozil.

(5)  Nove inovativne tehnologije pomagajo zniževati emisije iz vozil in zmanjšati obremenitev s hrupom, s čimer podpirajo razogljičenje prometnega sektorja. Povečana uvedba nizkoemisijskih in brezemisijskih cestnih vozil bo zmanjšala emisije CO2 in določene emisije onesnaževal (trdni delci, dušikovi oksidi in nemetanski ogljikovodiki) ter s tem izboljšala kakovost zraka v mestih in na drugih onesnaženih območjih, obenem pa bo spodbujala konkurenčnost in rast evropske industrije na rastočih svetovnih trgih nizkoemisijskih in brezemisijskih vozil in zagotavljala razvoj infrastrukture za alternativna goriva. Poleg tega mora biti načelo tehnološke nevtralnosti najbolj osnovno načelo vsakega prizadevanja za zagotavljanje in spodbujanje konkurenčnega okolja ter pospeševanje nadaljnjih raziskav in inovacij na tem področju. Da bi zmanjšali onesnaženost zraka in obremenitev s hrupom ter izpolnjevali standarde EU za kakovost zraka v mestih in na podeželju, so potrebne konkretne in ambiciozne politike ter ukrepi, vključno z javnim naročanjem čistih vozil.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Da bi bile skladne s cilji trajnosti, bi morale biti baterije proizvedene s kar najmanj okoljskimi vplivi v Uniji in zunaj nje, zlasti kar zadeva postopke pridobivanja surovin, uporabljenih za izdelavo baterij. Upoštevati bi bilo treba emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo v celotnem proizvodnem postopku. Komisija bi morala v skladu z revizijo Direktive 2006/66/ES predlagati ambiciozne cilje v zvezi z možnostjo recikliranja baterij.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Tržne napovedi kažejo, da naj bi se cena čistih vozil, na primer popolnoma električnih vozil, znatno znižala, tako da bodo po letu 2020 ti avtomobili zelo konkurenčni in celo cenejši od običajnih vozil, zlasti ob upoštevanju celotnih stroškov lastništva, saj se bo znižala cena baterij, zaradi nižjih stroškov goriva in nižjih stroškov vzdrževanja, povezanih z električnim vozilom, pa se bodo znižali tudi ostali stroški.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c)  Unija je ena izmed vodilnih regij za raziskave in ekološke inovacije visoke vrednosti, azijsko-pacifiška regija pa ima največje proizvajalce avtobusov in baterij. Na podoben način dogajanje na globalnem trgu električnih vozil z baterijo spodbujajo trgi na Kitajskem in v Združenih državah, ki skupaj predstavljajo približno 60 % svetovnega trga, delež EU pa znaša 28 %. Zato je potreben ambiciozen okvir politike EU, s katerim bi pospeševali inovacije in še naprej spodbujali konkurenčnost in rast evropske industrije na rastočem svetovnem trgu čistih vozil in povezane tehnološke infrastrukture.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5d)  Evropski trg baterij bo od leta 2025 vreden 250 milijard EUR letno, saj se pričakuje, da bo povpraševanje po evropskih baterijskih celicah znašalo 200 GWh in bi lahko ustvarilo od 4 do 5 milijonov novih delovnih mest v Evropi. Vendar je zaradi pomanjkanja temeljev za domačo proizvodnjo celic položaj industrijskih odjemalcev v EU ogrožen. Da bi rešili ta neugoden konkurenčni položaj in vzpostavili konkurenčno vrednostno verigo proizvodnje baterijskih celic v Evropi, usmerjeno v trajnostno in odgovorno oskrbo s surovinami, postopek proizvodnje, ki temelji na energiji iz obnovljivih virov, možnost recikliranja in drugo uporabo, morajo institucije Unije, države članice in lokalni organi ukrepati hitro in skupaj.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Javni organi lahko s svojo politiko javnega naročanja vzpostavijo in podpirajo trge inovativnih izdelkov in storitev. Direktivi 2014/24/EU24 in 2014/25/EU25 določata minimalna harmonizirana pravila javnega naročanja, s čimer harmonizirata načine, kako javni organi in nekateri subjekti javnih služb naročajo blago, delo in storitve. Zlasti postavljata splošne mejne vrednosti za obseg pogodb, za katere velja zakonodaja Unije, ki se uporabljajo tudi za direktivo o čistih vozilih.

(6)  Glede na to, da vladni izdatki za blago, delo in storitve predstavljajo približno 14 % BDP, lahko javni organi s svojo politiko javnega naročanja novih vozil in naknadnega opremljanja obstoječih vozil vzpostavijo in podpirajo trge inovativnih izdelkov in storitev. Direktivi 2014/24/EU24 in 2014/25/EU25 določata minimalna harmonizirana pravila javnega naročanja, s čimer harmonizirata načine, kako javni organi in nekateri subjekti javnih služb naročajo blago, delo in storitve, skladno z okoljskimi zahtevami za kupljeno blago (vključno z vozili). Zlasti postavljata splošne mejne vrednosti za obseg pogodb, za katere velja zakonodaja Unije, ki se uporabljajo tudi za direktivo o čistih vozilih.

_________________

_________________

24UL L 94, 28.3.2014, str. 65–242.

24UL L 94, 28.3.2014, str. 65–242.

25UL L 94, 28.3.2014, str. 243–374.

25UL L 94, 28.3.2014, str. 243–374.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Države članice bi bilo treba spodbujati, naj raziščejo možnosti, kako podpreti uporabo in zmanjšati stroške uporabe vozil z izjemno nizkimi emisijami v javnih službah, na primer z odobritvijo izjem ali olajšav pri obdavčitvi energije za vozila z izjemno nizkimi emisijami.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Razpoložljivost infrastrukture za polnjenje in oskrbo je predpogoj za vsakršen prevoz z vozili na alternativna goriva, vključno z javnim prevozom. Zato bi bilo treba v Direktivi 2014/94/EU okrepiti vidike spodbujanja infrastrukture za alternativna goriva za javni prevoz. Če ne bo izvedena revizija, bi morala Komisija vzpostaviti akcijski načrt za infrastrukturo javnega prevoza.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Opravljena ocena učinka poudarja koristi spremembe splošnega pristopa k upravljanju javnega naročanja čistih vozil na ravni Unije. V primerjavi z internalizacijo zunanjih stroškov v splošnih odločitvah v zvezi z javnim naročanjem lahko določitev minimalnih ciljev za javno naročanje uspešno vodi k cilju spodbuditve tržne uvedbe čistih vozil, pri čemer se v vseh odločitvah glede javnega naročanja upošteva pomen okoljskih vidikov. Koristi na srednji in dolgi rok za evropske državljane in podjetja ta pristop v celoti upravičujejo, dokler se z njim za javne naročnike, naročnike in operaterje ne predpisuje določena tehnologija.

(8)  Opravljena ocena učinka poudarja koristi spremembe splošnega pristopa k upravljanju javnega naročanja čistih in energijsko učinkovitih vozil na ravni Unije. V primerjavi z internalizacijo zunanjih stroškov v splošnih odločitvah v zvezi z javnim naročanjem lahko določitev minimalnih ciljev za javno naročanje uspešno vodi k cilju spodbuditve tržne uvedbe čistih vozil, pri čemer se v vseh odločitvah glede javnega naročanja upošteva pomen okoljskih vidikov. Koristi na srednji in dolgi rok za evropske državljane in podjetja ta pristop v celoti upravičujejo, dokler se z njim za javne naročnike, naročnike in operaterje ne predpisuje določena tehnologija.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Razširitev področja uporabe Direktive z vključitvijo praks, kot so zakup, najem ali najemni nakup vozil ter pogodbe o izvajanju storitev javnega cestnega prevoza, cestnega prevoza potnikov za posebne namene, izrednega potniškega prevoza in najema avtobusov z voznikom kot tudi posebne poštarske in kurirske storitve ter storitve odvoza smeti, zagotavlja zajetje vseh relevantnih praks javnega naročanja.

(9)  Razširitev področja uporabe Direktive z vključitvijo praks, kot so zakup, najem ali najemni nakup ter naknadno opremljanje vozil ter pogodbe o izvajanju storitev javnega cestnega prevoza, cestnega prevoza potnikov za posebne namene, izrednega potniškega prevoza in najema avtobusov z voznikom kot tudi posebne poštarske in kurirske storitve ter storitve odvoza smeti, zagotavlja zajetje vseh relevantnih praks javnega naročanja, ta direktiva pa ne bi smela z učinkom za nazaj vplivati na obstoječe pogodbe in bo pomagala izboljšati cestni promet, tako da bo ta čist in energetsko učinkovit. Poleg tega bi morala Komisija preučiti izvedljivost čistega javnega naročanja pri drugih načinih prevoza.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Ključne zainteresirane strani na splošno podpirajo opredelitev čistih vozil, ki upošteva zahteve za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka iz lahkih in težkih vozil. Da se zagotovijo primerne spodbude za tržno uvedbo nizkoemisijskih in brezemisijskih vozil v Uniji, bi bilo treba določbe za njihovo javno naročanje iz te spremembe uskladiti z določbami zakonodaje Unije o vrednostih emisij CO2 za avtomobile in kombinirana vozila za obdobje po letu 202026. Ukrepi, izvedeni v okviru spremenjene Direktive, bodo prispevali k skladnosti z zahtevami iz teh standardov. Bolj ambiciozen pristop k javnemu naročanju lahko ustvari pomembno dodatno stimulacijo trga.

(10)  Spremenjena direktiva bi morala prispevati k zmanjševanju emisij onesnaževal zraka in toplogrednih plinov ter obremenitve s hrupom iz lahkih in težkih vozil. Da se zagotovijo primerne spodbude za tržno uvedbo nizkoemisijskih in brezemisijskih vozil v Uniji, bi bilo treba določbe za njihovo javno naročanje iz te spremembe uskladiti z določbami zakonodaje Unije o vrednostih emisij CO2 za avtomobile in kombinirana vozila za obdobje po letu 202026. Ukrepi, izvedeni v okviru spremenjene Direktive, bodo prispevali k skladnosti z zahtevami iz teh standardov. Bolj ambiciozen pristop k javnemu naročanju lahko ustvari pomembno dodatno stimulacijo trga, zlasti je treba dodatno spodbuditi dobavo težkih vozil zaradi manj napredne stopnje zrelosti trga „čistih“ težkih vozil. Obračun emisij CO2 bi moral temeljiti na pristopu „od izvora do vozila“, da bi se pravično upoštevala celotna veriga oskrbe z gorivom od faze črpanja do izpušne cevi. S tem se bo bolj realistično ocenila okoljska učinkovitost vozil. Zato bi morala Komisija najpozneje do 1. januarja 2022 določiti metodologijo za beleženje emisij „od izvora do vozila“ in ustrezno prilagoditi tabeli 2 in 3.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final

26 COM(2017) 676 final

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Tudi vozila z ničelnimi izpušnimi emisijami lahko pustijo okoljski odtis, in sicer zaradi proizvodnje sestavnih delov in večje ali manjše možnosti recikliranja. Zato bi bilo treba spodbujati javne organe, naj pri nakupu vozil razmislijo tudi o drugih vidikih poleg cene, kot je možnost recikliranja baterij. Raziskave in razvoj teh tehnologij bi bilo treba spodbujati tudi v drugih politikah Unije.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Lahka in težka vozila se uporabljajo za različne namene in dosegajo različne ravni tržne zrelosti, zato bi bilo koristno, da določbe o javnem naročanju te razlike upoštevajo. Ocena učinka izpostavlja dodano vrednost pristopa na osnovi alternativnih goriv, dokler se na ravni Unije ne določijo tehnološko nevtralne zahteve za emisije CO2 iz težkih vozil, ki jih Komisija namerava predlagati v prihodnje. Ocena učinka nadalje ugotavlja, da je za trge nizkoemisijskih in brezemisijskih mestnih avtobusov značilna večja zrelost, trgi nizkoemisijskih in brezemisijskih tovornih vozil pa so na zgodnji stopnji razvoja.

(11)  Lahka in težka vozila se uporabljajo za različne namene in dosegajo različne ravni tržne zrelosti, zato bi bilo koristno, da določbe o javnem naročanju te razlike upoštevajo. Nadalje bi bilo treba ugotoviti, da je za trge nizkoemisijskih in brezemisijskih mestnih avtobusov značilen nedaven napredek, trgi nizkoemisijskih in brezemisijskih tovornih vozil pa so na začetni stopnji razvoja.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Določitev minimalnih zahtev za javno naročanje čistih vozil do leta 2025 in 2030 na ravni držav članic bi morala prispevati h gotovosti politike za trge, kjer so naložbe v nizkoemisijsko in brezemisijsko mobilnost utemeljene. Minimalni cilji podpirajo oblikovanje trga v celotni Uniji. Zagotavljajo čas za prilagoditev postopkov javnega naročanja in jasne tržne signale. Ocena učinka ugotavlja, da države članice vse bolj določajo cilje, ki so odvisni od njihove gospodarske zmogljivosti in resnosti težave. Za različne države članice bi bilo treba oblikovati različne cilje v skladu z njihovo gospodarsko zmogljivostjo (bruto družbeni proizvod na prebivalca) in izpostavljenostjo onesnaževanju (gostota prebivalstva v mestih). Minimalne cilje javnega naročanja bi bilo treba dopolniti z obveznostjo za javne naročnike, naročnike in operaterje, da v svojih postopkih javnega naročanja upoštevajo zadevne energetske in okoljske vidike. Ozemeljska ocena učinka te spremenjene Direktive je pokazala, da bo učinek enakomerno porazdeljen med regijami v Uniji.

(12)  Določitev minimalnih zahtev za javno naročanje čistih vozil, ki jih je treba doseči do leta 2025 in 2030, je ključnega pomena za zagotovitev, da gotovosti politike za trge, kjer so naložbe v nizkoemisijsko in brezemisijsko mobilnost utemeljene. Minimalni cilji podpirajo razvoj trga v celotni Uniji. Zagotavljajo čas za prilagoditev postopkov javnega naročanja in jasne tržne signale ter hkrati predstavljajo vzoren primer za državljane. Ocena učinka ugotavlja, da države članice vse bolj določajo cilje, ki so odvisni od njihove gospodarske zmogljivosti in resnosti težave. Države članice pa se spodbuja k uporabi bolj ambicioznih ciljev v skladu z njihovo gospodarsko uspešnostjo (bruto družbeni proizvod na prebivalca) in izpostavljenostjo onesnaženosti (gostota prebivalstva v mestih). Glede na to, da ti parametri pogosto niso enotni v posameznih državah članicah, bo potrebna ocena njihove zanesljivosti, da bi se lahko metodologija sčasoma dopolnila. Minimalne cilje javnega naročanja bi bilo treba dopolniti z obveznostjo za javne naročnike, naročnike in operaterje, da v svojih postopkih javnega naročanja upoštevajo zadevne energetske in okoljske vidike. Ozemeljska ocena učinka te spremenjene Direktive je pokazala, da bo učinek enakomerno porazdeljen med regijami v Uniji. Glede na stalen razvoj prometnih tehnologij bi bil morda potreben vmesni pregled teh minimalnih ciljev in ocena nacionalnih parametrov, da bi omogočili poznejšo prilagoditev vrednosti.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Največji učinek se lahko doseže, če je javno naročanje čistih vozil usmerjeno v območja z relativno visoko stopnjo onesnaženosti zraka. Javne organe v državah članicah se spodbuja, da se pri odločanju o doseganju svojih domačih minimalnih ciljev osredotočijo zlasti na takšna območja in da pri poročanju v okviru te spremenjene Direktive prikažejo povezane ukrepe.

(13)  Največji učinek se lahko doseže, če je javno naročanje čistih vozil usmerjeno v območja z relativno visoko stopnjo onesnaženosti zraka in obremenitve s hrupom. Javne organe v državah članicah se spodbuja, da se pri odločanju o doseganju svojih domačih minimalnih ciljev osredotočijo zlasti na takšna območja in da pri poročanju v okviru te spremenjene Direktive prikažejo povezane ukrepe. Da bi preprečili nesorazmerno breme in izboljšali možne rezultate te direktive, bi bilo treba javnim organom zagotoviti ustrezno tehnično pomoč.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Doseganje mejnih vrednosti iz te direktive je težko dosegljivo brez razvoja izdelkov, ki jih je mogoče tržiti in so tehnično dovršeni. Komisija mora zaradi rednega ocenjevanja razvoja vsaki dve leti predložiti poročilo, v katerem preuči, ali so na voljo tržne rešitve za čista vozila. Nadalje morajo Komisija in države članice uvesti večje finančne in nefinančne spodbude, da se ta čista vozila hitreje dajo na trg.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Ob upoštevanju pomembne razlike v finančnem manevrskem prostoru upravljavcev zasebnih prevoznih storitev za prevzem potencialno dražjih vozil na alternativna goriva je treba vzpostaviti mehanizme za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za javne in zasebne prevoznike v razpisnih postopkih ter da se stroški izpolnjevanja minimalnih ciljev javnih naročil, določenih v tej direktivi, ne bi prenesli na lokalne organe, zlasti za manjše občine, ali vodili k eksternalizaciji večjih stroškov z višjimi cenami vozovnic, višjimi lokalnimi davki ali zmanjšanjem storitev javnega prevoza.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Stroški v življenjskem ciklu so pomembno orodje za javne naročnike in naročnike, da se v življenjskem ciklu vozila zajamejo stroški energije in okoljski stroški, vključno s stroški emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal, in sicer na osnovi relevantne metodologije za določitev njihove denarne vrednosti. Glede na redko uporabo metodologije za izračun operativnih stroškov v življenjski dobi v okviru Direktive 2009/33/EU in informacije, ki so jih javni naročniki in naročniki posredovali o uporabi lastnih metodologij, prilagojenih posebnim okoliščinam in potrebam, ne bi smela obstajati predpisana metodologija, ampak bi javni naročniki, naročniki ali operaterji morali imeti možnost izbire katere koli metodologije za stroške v življenjski dobi, da podprejo svoje postopke javnega naročanja.

(14)  Stroški v življenjskem ciklu so pomembno orodje za javne naročnike in naročnike, da se v življenjskem ciklu vozila zajamejo stroški energije in okoljski stroški, vključno s stroški emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal, in sicer na osnovi relevantne metodologije za določitev njihove denarne vrednosti. Glede na redko uporabo metodologije za izračun operativnih stroškov v življenjski dobi v okviru Direktive 2009/33/EU in informacije, ki so jih javni naročniki in naročniki posredovali o uporabi lastnih metodologij, prilagojenih posebnim okoliščinam in potrebam, ne bi smela obstajati predpisana metodologija, ampak bi javni naročniki, naročniki ali operaterji morali imeti možnost izbire katere koli metodologije za stroške v življenjski dobi, da podprejo svoje postopke javnega naročanja. Ker pa ni jasnega razumevanja skupnih emisij v življenjskem ciklu za različne vrste goriv, bi morala Komisija zagotoviti analizo, ki bo privedla do skupne metodologije Unije za proizvajalce za dosledno sporočanje podatkov o emisijah CO2 vseh vrst goriv.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Poročanje o javnih naročilih v okviru te spremenjene Direktive bi moralo zagotoviti jasen pregled nad trgom, da se omogoči uspešno spremljanje izvajanja. Začeti bi se moralo z vmesnim poročilom leta 2023 in nadaljevati leta 2026 s prvim celovitim poročilom o doseganju minimalnih ciljev, potem pa vsaka tri leta. Za čim večje zmanjšanje upravnega bremena za posamezne javne organe in vzpostavitev uspešnega pregleda nad trgom bi bilo treba olajšati enostavno poročanje. Komisija bo v okviru enotnega besednjaka javnih naročil Unije zagotovila celovito poročanje o nizkoemisijskih in brezemisijskih vozilih ter drugih vozilih na alternativna goriva. Posebne kode v enotnem besednjaku javnih naročil bodo pomagale pri evidentiranju in spremljanju v okviru podatkovne baze portala dnevnih elektronskih javnih naročil (Tender Electronic Daily).

(15)  Poročanje o javnih naročilih v okviru te spremenjene Direktive bi moralo zagotoviti jasen pregled nad trgom, da se omogoči uspešno spremljanje izvajanja. Začeti bi se moralo z vmesnim poročilom leta 2023 in nadaljevati leta 2026 s prvim celovitim poročilom o doseganju minimalnih ciljev, potem pa vsaka tri leta: omenjeno novo poročilo bi moralo v skladu z merili, poenotenimi za vse države članice, upoštevati razvoj ekoloških razmer ter okoljskih prednostnih nalog držav članic v zadnjih treh letih. Za čim večje zmanjšanje upravnega bremena in dodatnih stroškov za posamezne javne organe in vzpostavitev uspešnega pregleda nad trgom bi bilo treba olajšati enostavno poročanje in javni razpisi bi morali potekati na spletu, da bi se izboljšala preglednost. Komisija bo v okviru enotnega besednjaka javnih naročil Unije zagotovila celovito poročanje o nizkoemisijskih in brezemisijskih vozilih ter drugih vozilih na alternativna goriva. Posebne kode v enotnem besednjaku javnih naročil bodo pomagale pri evidentiranju in spremljanju v okviru podatkovne baze portala dnevnih elektronskih javnih naročil (Tender Electronic Daily).

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Finančni instrumenti EU bi morali biti uporabljeni za podporo držav članic na nacionalni, regionalni in lokalni ravni pri doseganju ciljev iz te direktive. Prav tako bi bilo treba razmisliti o minimalnih zavezujočih ciljih glede polnilnih mest za vsako državo članico, skupaj z neposrednim financiranjem infrastrukture in financiranjem polnilnih točk za električna vozila in polnilnih postaj za vozila na vodik, kjer te same po sebi niso komercialno mogoče. V ta namen bi se lahko uporabili instrumenti za financiranje, kot so Instrument za povezovanje Evrope, ki podpira razvoj bolj učinkovitih, trajnostnih in učinkovito povezanih vseevropskih omrežij na področjih prometa, Evropski sklad za strateške naložbe ali program za čistejši promet, ki podpira uporabo čistejših vozil in vzpostavitev povezane infrastrukture. Svetovalna vozlišča bi morala imeti ključno vlogo pri tem prehodu z omogočanjem in spodbujanjem naložb ter podpiranjem institucionalnih zmogljivosti.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b)  Da bi povečali učinek naložb, je treba bolje uskladiti mobilnost in urbanistično načrtovanje prek orodij, kot so načrti za trajnostno mobilnost v mestih. Načrti za trajnostno mobilnost v mestih se oblikujejo po posameznih področjih politik in v sodelovanju z različnimi ravnmi upravljanja ter združujejo različne načine prevoza, varnost v cestnem prometu, dostavo tovora, upravljanje mobilnosti in pametne prevozne sisteme. Uporaba načrtov za trajnostno mobilnost v mestih bi se morala šteti za pomemben element pri financiranju projektov EU na področju mestnega prometa, vključno z izvajanjem spremenjene Direktive. Komisija bi morala glede tega pristojnim organom zagotoviti potrebno svetovanje in tehnično podporo pri oblikovanju načrtov, in sicer ob polnem upoštevanju načela subsidiarnosti.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16c)  Javna naročila podpirajo uvajanje čistih vozil in spodbujajo nove oblike mobilnosti. Medtem ko se bodo zagotavljale spodbude za čista vozila in pospeševal razvoj infrastrukture na mestnih območjih, bo digitalizacija izboljšala učinkovitost potniškega in tovornega prometa. Multimodalna in skupna mobilnost ter integrirane rešitve za nakup vozovnic so ključne pri prehodu na mobilnost kot storitev.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)   Da bi zagotovili spodbude za javne organe, da kupijo čista vozila, in za države članice, da vlagajo v uvedbo infrastrukture za alternativna goriva, in da bi se preprečilo tveganje, da bi se zaradi takšnih nakupov zvišale cene za potnike, bi morala proračunska in finančna politika Unije po letu 2020 zagotoviti podporo za naročnike. To bi se moralo odražati v prihodnjem večletnem finančnem okviru in pravilih o vzdržnih financah in finančnih institucijah Unije. Poleg tega bi morale države članice razširiti finančne in nefinančne spodbude ter načrtovati okoljske revizije, da bi pospešile tržno uvedbo čistih vozil. Ta prizadevanja bodo zmanjšala začetne velike naložbe v infrastrukturne spremembe in podprla razogljičenje prometa.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2009/33/ES

Naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Direktiva 2009/33/EU o spodbujanju čistih vozil za cestni prevoz v podporo nizkoemisijski mobilnosti

Direktiva 2009/33/EU o spodbujanju čistih vozil za cestni prevoz, ki se uporabljajo za javne storitve, v podporo nizkoemisijski mobilnosti

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 1 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a)  člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:

Ta direktiva zahteva, da pogodbeni organi, naročniki in nekateri operaterji pri nakupu vozil za cestni prevoz upoštevajo energetske in okoljske vplive med življenjsko dobo vozil, vključno s porabo energije ter emisijami CO2 in nekaterih onesnaževal, da bi spodbudili trg čistih in energetsko učinkovitih vozil in izboljšali prispevek prevoznega sektorja k okoljski, podnebni in energetski politiki Skupnosti.

„Ta direktiva zahteva, da pogodbeni organi, naročniki in nekateri operaterji pri nakupu, zakupu, najemu ali najemnem nakupu ali naknadnemu opremljanju vozil za cestni prevoz upoštevajo energetske in okoljske vplive med življenjsko dobo vozil, vključno s porabo energije ter emisijami CO2 in nekaterih onesnaževal, da bi spodbudili trg čistih in energetsko učinkovitih vozil in izboljšali prispevek prevoznega sektorja k okoljski, podnebni in energetski politiki Unije.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1534430602031&uri=CELEX:32009L0033)

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 2 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1b)  v členu 2 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„Države članice lahko določijo, da zahteve iz te direktive ne veljajo samo za pogodbe za nakup vozil iz člena 2(3) Direktive 2007/46/ES, ki niso predmet homologacije ali posamične odobritve na njihovem ozemlju.“

„Države članice lahko določijo, da zahteve iz te direktive ne veljajo samo za pogodbe za nakup, zakup, najem, najemni nakup ali naknadno opremljanje vozil iz člena 2(3) Direktive 2007/46/ES, ki niso predmet homologacije ali posamične odobritve na njihovem ozemlju.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=sl)

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2009/33/ES

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja za pogodbe o nakupu, zakupu, najemu ali najemnem nakupu vozil za cestni prevoz s strani:

Ta direktiva se uporablja za nove pogodbe o nakupu, zakupu, najemu ali najemnem nakupu in naknadnem opremljanju vozil za cestni prevoz, ki se uporabljajo za javne storitve, ki jo po začetku veljavnosti te direktive sklenejo:

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2009/33/ES

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  institucije, agencije in organi Unije

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/33/ES

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vozilo kategorije M1 ali M2 z največjimi izpušnimi emisijami, izraženimi v CO2g/km, in emisijami onesnaževal pri dejanski vožnji pod odstotkom veljavnih mejnih emisij iz tabele 2 v Prilogi, ali

(a)  brezemisijsko ali nizkoemisijsko vozilo kategorije L, M1, M2 ali N1, ki jih poganja gorivo, kakor je opredeljeno v točki (1) člena 2 Direktive 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, z izpušnimi emisijami, izraženimi v CO2g/km in emisijami onesnaževal pri dejanski vožnji pod odstotkom veljavnih mejnih emisij iz tabele 2 v Prilogi;

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/33/ES

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vozilo kategorije N1 z največjimi izpušnimi emisijami, izraženimi v CO2g/km, in emisijami onesnaževal pri dejanski vožnji pod odstotkom veljavnih mejnih emisij iz tabele 2 v Prilogi, ali

črtano

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/33/ES

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  vozilo kategorije M3, N2 ali N3, kot je opredeljeno v tabeli 3 v Prilogi.

(c)  brezemisijsko ali nizkoemisijsko vozilo kategorije M3, N2 ali N3 (težko vozilo), kot je opredeljeno v tabeli 3 v Prilogi.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/33/ES

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  „trajnostna baterija“ pomeni baterijo, pri kateri se upošteva celotna vrednostna veriga in ki je kot končni izdelek primerna za ponovno uporabo in/ali recikliranje.

 

Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranega akta do [18 mesecev po začetku veljavnosti] z natančnejšo opredelitvijo na podlagi ocene emisij CO2 ob upoštevanju celotne verige, na primer celotnega življenjskega cikla baterije, vključno s celotnim življenjskim ciklom emisij ogljika v proizvodnem procesu in ogljičnim odtisom ob koncu življenjskega cikla baterije.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/33/ES

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  „vozilo s trajnostnim življenjskim ciklom“ pomeni vozilo, pri proizvodnji katerega nastane veliko manj emisij kot pri primerljivih vrstah vozil in ki je zasnovano tako, da je zanj mogoč bolj trajnostni konec življenjskega cikla, vključno z možnostjo ponovne uporabe in recikliranja njegovih sestavnih delov. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranega akta do [18 mesecev po začetku veljavnosti] z natančnejšo opredelitvijo.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/33/ES

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c.   „vozilo, ki je bilo naknadno opremljeno, da izpolnjuje standarde za čista vozila“ pomeni vozilo, katerega motor ali njegovi deli so bili spremenjeni s tehnologijami za zmanjšanje onesnaževanja in/ali varčevanje z gorivom, ki se z namestitvijo različnih pomožnih tehnologij za uravnavanje emisij nadgradi v standarde čistih vozil, kakor so opredeljeni v odstavku 4.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/33/ES

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4d.   „brezemisijski avtobus“ pomeni vozilo kategorije M, ki ga poganja gorivo, kakor je opredeljeno v členu 2(1) Direktive 2014/94/EU o uporabi infrastrukture za alternativna goriva, ki ne povzroča lokalnih in neposrednih emisij CO2 ali drugih onesnaževal, razen če so te emisije zanemarljive.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2009/33/ES

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da so nakup, zakup, najem ali najemni zakup vozil za cestni prevoz in pogodbe o izvajanju javne službe za javni prevoz potnikov po cesti in železnici ter pogodbe o izvajanju javne službe iz člena 3 te direktive skladni z minimalnimi cilji javnega naročanja za lahka vozila iz tabele 4 Priloge in težka vozila iz tabele 5 Priloge.

1.  Države članice zagotovijo, da so nakup, zakup, najem ali najemni nakup vozil za cestni prevoz, ki se uporabljajo za javne storitve, ali naknadno opremljanje teh vozil, da izpolnjuejo standarde za nizkoemisijska ali brezemisijska vozila, in pogodbe o izvajanju javne službe za javni prevoz potnikov po cesti in železnici ter pogodbe o izvajanju javne službe iz člena 3 te direktive skladni z minimalnimi cilji javnega naročanja za lahka vozila iz tabele 4 Priloge in težka vozila iz tabele 5 Priloge in vključujejo pogodbene določbe za zagotavljanje dejanske uporabe alternativnih goriv. Države članice bi morale zagotoviti, da se stroški za izpolnjevanje minimalnih ciljev javnega naročanja, določenih v tej direktivi, ne prenašajo na lokalne organe in da imajo javni naročniki in naročniki na voljo dovolj finančnih sredstev.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2009/33/ES

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice ponudijo dodatno financiranje za nakup vozil, ki niso vključena v zakonodajo o državni pomoči.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2009/33/ES

Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Naročniki za doseganje ciljev javnega naročanja oddajo naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, kot je opisano v členu 82 Direktive 2014/25/EU. Razpisni pogoji so opredeljeni ne zgolj z vidika celotnih stroškov lastništva, ampak tudi drugih značilnosti vozil, kot so dostopnost, vključitev v urbano okolje, ravni hrupa, energijska učinkovitost ter možnost recikliranja baterij in sestavnih delov vozila.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2009/33/ES

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organi držav članic lahko uporabijo višje minimalne vrednosti od tistih iz Priloge k tej direktivi.

2.  Organi držav članic lahko uporabijo višje minimalne vrednosti od tistih iz Priloge k tej direktivi. Organi držav članic lahko uporabijo tudi nižje vrednosti, če je to utemeljeno glede na nacionalne ali regionalne okoliščine, kot so razdalje ter topološki in podnebni pogoji ali zmožnost doseganja enakih okoljskih rezultatov z drugimi rešitvami, ki so dokazano bolj stroškovno učinkovite.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 5a

 

Akcijski načrt za alternativna goriva za javni prevoz

 

1.  Evropska komisija do 31. decembra 2020 predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu akcijski načrt za pospešitev vzpostavitve infrastrukture za polnjenje in oskrbo težkih vozil, ki so v lasti prevoznih podjetij, v njihovih remizah in območjih za vzdrževanje ter na javnih mestih.

 

2.  Ta akcijski načrt vključuje informacije o razpoložljivih instrumentih Unije za financiranje in jasno določa postopke za zagotovitev te podpore, vključno z njihovo povezanostjo z obstoječimi evropskimi pravili o državni pomoči.

 

3.  Poročilo vključuje tudi oceno možne revizije evropskih instrumentov za financiranje, da bi se dala prednost financiranju javnih prevoznih podjetij vseh velikosti, da bi ta nadomestila svoja vozila.“

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu po poročanju držav članic od 1. januarja 2027 vsaka tri leta predloži poročilo o uporabi te direktive in ukrepih, ki so jih za učinkovito izvajanje te direktive sprejele posamezne države članice.“

1.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu po poročanju držav članic od 1. januarja 2027 vsaka tri leta predloži poročilo o uporabi te direktive in ukrepih, ki so jih za učinkovito izvajanje te direktive sprejele posamezne države članice.“ To poročilo je vključeno v splošno oceno prometnih, okoljskih, podnebnih in energetskih politik Unije. Komisija po prejetih poročilih držav članic do 1. januarja 2024 predloži vmesno poročilo o izvedenih ukrepih za izvajanje te direktive.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a a (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

2.  Ta poročila ocenijo učinek te direktive, zlasti možnosti iz člena 5(3), in potrebo po nadaljnjem ukrepanju ter po potrebi vključijo predloge.

„2.  Ta poročila ocenijo učinek te direktive, zlasti možnosti iz člena 5, z vidika spodbujanja trga čistih in energijsko učinkovitih vozil in potrebo po nadaljnjem ukrepanju ter po potrebi vključijo predloge.

Komisija v teh poročilih za vsako od kategorij vozil, navedenih v tabeli 3 v Prilogi, primerja nominalno in relativno število vozil, kupljenih glede na najboljšo tržno alternativo v smislu energetskih in okoljskih vplivov med življenjsko dobo vozila, glede na skupni trg za ta vozila ter oceni, kako so možnosti iz člena 5(3) vplivale na trg. Komisija oceni potrebo po nadaljnjih ukrepih in po potrebi vključi predloge.

Komisija v teh poročilih za vsako od kategorij vozil, navedenih v členu 4(4), primerja nominalno in relativno število vozil, kupljenih, zakupljenih, najetih ali najemno kupljenih ali naknadno opremljenih glede na najboljšo tržno alternativo v smislu energetskih in okoljskih vplivov med življenjsko dobo vozila, glede na skupni trg za ta vozila ter oceni, kako so minimalni cilji iz člena 5 vplivali na trg v Uniji kot celoti in v posameznih državah članicah. Poleg tega Komisija oceni učinke te direktive na evropsko industrijo. Komisija oceni potrebo po nadaljnjih ukrepih in po potrebi vključi predloge.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1534430602031&uri=CELEX:32009L0033)

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a a (novo)

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ab)  Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

3.  Komisija najpozneje do datuma prvega poročila preuči možnosti iz člena 5(3), predstavi oceno metodologije iz člena 6 in po potrebi predlaga ustrezne prilagoditve.

„3.  Komisija najpozneje do datuma prvega poročila preuči, ali države članice dosegajo minimalne cilje iz člena 5, predstavi oceno metodologije, uporabljene za opredelitev teh ciljev, in po potrebi predlaga ustrezne prilagoditve metodologije ali ciljev.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1534430602031&uri=CELEX:32009L0033)

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice Komisiji do 1. januarja 2026 predložijo poročilo o izvajanju te direktive, nato pa vsaka tri leta. Države članice Komisiji do 1. januarja 2023 predložijo vmesno poročilo. Poročilo vsebuje informacije o korakih, sprejetih za izvajanje te direktive, vključno s številom in kategorijami vozil, ki so jih naročili organi in naročniki, komuniciranjem med različnimi ravnmi upravljanja, informacijami o namerah držav članic glede zgoraj navedenih dejavnosti poročanja in vsemi drugimi koristnimi informacijami. Informacije bi morale slediti kategorijam iz Uredbe št. 2195/2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV)31, kot je navedeno v Prilogi.

4.  Države članice Komisiji do 1. januarja 2026 predložijo poročilo o izvajanju te direktive, nato pa vsaka tri leta. Države članice Komisiji do 1. januarja 2023 predložijo vmesno poročilo. Poročilo vsebuje informacije o korakih, sprejetih za izvajanje te direktive, vključno s številom in kategorijami vozil, ki so jih naročili organi in naročniki, komuniciranjem med različnimi ravnmi upravljanja, informacijami o namerah držav članic glede zgoraj navedenih dejavnosti poročanja in informacijami o finančnih instrumentih, ki so že na voljo ali v pripravi, in o strategijah držav članic za spodbujanje razvoja infrastrukture za alternativna goriva, zlasti za javna prometna omrežja. Informacije bi morale slediti kategorijam iz Uredbe št. 2195/2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV)31, kot je navedeno v Prilogi.

_________________

_________________

31UL L 340, 16.12.2002, str. 1.

31UL L 340, 16.12.2002, str. 1.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Potem ko Komisija določi metodologijo za beleženje emisij od izvora do vozila, ki zajema celotno dobavno verigo goriva od faze črpanja do izpušne cevi, bi morala pregledati minimalne cilje iz člena 5 in jih ustrezno prilagoditi.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1534430602031&uri=CELEX:32009L0033)

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Komisija državam članicam zagotovi smernice v zvezi z različnimi skladi EU, ki bi se lahko uporabili za namene te direktive, kot so Instrument za povezovanje Evrope, ki podpira razvoj bolj učinkovitih, trajnostnih in učinkovito povezanih vseevropskih omrežij na področjih prometa, Evropski sklad za strateške naložbe ali program za čistejši promet, ki podpira uporabo čistejših vozil in vzpostavitev povezane infrastrukture.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b

Direktiva 2009/33/ES

Člen 10 – odstavek 5 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Svetovalna vozlišča imajo ključno vlogo pri tem prehodu z omogočanjem in spodbujanjem naložb ter podpiranjem institucionalnih zmogljivosti. Komisija naj zato občutno poveča vlogo in zmogljivosti Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe, predvsem z lokalnim zastopstvom in proaktivno udeležbo pri pripravi projektov.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Priloga 1

Direktiva 2009/33/ES

Priloga – tabela 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 1 kode enotnega besednjaka javnih naročil (CPV) iz člena 3

Koda CPV

Opis

60112000-6

Storitve javnega cestnega prevoza

60130000-8

Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene

60140000-1

Izredni potniški prevoz

60172000-3

Dajanje avtobusov in potovalnih avtobusov z voznikom v najem

90511000-2

Storitve zbiranja odpadkov

60160000-7

Prevoz pošte po cesti

60161000-4

Storitve prevoza paketov

 

Predlog spremembe

Tabela 1: kode enotnega besednjaka javnih naročil (CPV) iz člena 3

Koda CPV

Opis

60112000-6

Storitve javnega cestnega prevoza

60130000-8

Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene

60140000-1

Izredni potniški prevoz

60172000-3

Dajanje avtobusov in potovalnih avtobusov z voznikom v najem

90511000-2

Storitve zbiranja odpadkov

60160000-7

Prevoz pošte po cesti

60161000-4

Storitve prevoza paketov

64121100-1

Storitve poštne dostave

64121200-2

Storitve dostave paketov

60120000-5

Storitve prevoza s taksijem

60170000-0

Dajanje vozil za prevoz potnikov v najem, skupaj z voznikom

60171000-7

Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem

60181000-0

Dajanje tovornjakov z voznikom v najem

60180000-3

Dajanje vozil za prevoz blaga v najem, skupaj z voznikom

90511100-3

Storitve zbiranja trdnih komunalnih odpadkov

90511200-4

Storitve zbiranja gospodinjskih odpadkov

90511300-5

Storitve zbiranja smeti

90511400-6

Storitve zbiranja starega papirja

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Priloga 1

Direktiva 2009/33/ES

Priloga – tabela 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 2: mejne vrednosti emisij za lahka vozila

Kategorije vozil

2025

2030

 

CO2 g/km

Emisije onesnaževal zraka pri dejanski vožnji* kot odstotek mejnih emisij**

CO2 g/km

Emisije onesnaževal zraka pri dejanski vožnji* kot odstotek mejnih emisij

Vozila kategorije M1

25

80 %

0

ni relevantno

Vozila kategorije M2

25

80 %

0

ni relevantno

Vozila kategorije N1

40

80 %

0

ni relevantno

* Emisije ultrafinih delcev pri dejanski vožnji v #/km (PN), dušikovih oksidov v mg/km (NOx), izmerjene v skladu z veljavno različico Priloge IIIA k Uredbi 2017/1151.

** Veljavne mejne emisije v Prilogi I k Uredbi (ES) 715/2007 ali njenih nadomestnih aktih.

 

Predlog spremembe

Tabela 2: mejne vrednosti emisij za lahka vozila

Kategorije vozil

2025

2030

 

CO2 g/km

Emisije onesnaževal zraka pri dejanski vožnji* kot odstotek mejnih emisij**

CO2 g/km

Emisije onesnaževal zraka pri dejanski vožnji* kot odstotek mejnih emisij

Vozila kategorije L

25

80 %

0

ni relevantno

Vozila kategorije M1

25

80 %

0

ni relevantno

Vozila kategorije M2

25

80 %

0

ni relevantno

Vozila kategorije N1

40

80 %

0

ni relevantno

* Emisije ultrafinih delcev pri dejanski vožnji v #/km (PN), dušikovih oksidov v mg/km (NOx), izmerjene v skladu z veljavno različico Priloge IIIA k Uredbi 2017/1151.

** Veljavne mejne emisije v Prilogi I k Uredbi (ES) 715/2007 ali njenih nadomestnih aktih.

 

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Priloga 1

Direktiva 2009/33/ES

Priloga – tabela 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 3: zahteve glede alternativnih goriv za težka vozila

Kategorije vozil

Alternativna goriva

Vozila kategorije M3, N2, N3

Električna energija*, vodik, zemeljski plin, vključno z biometanom, v plinasti (stisnjeni zemeljski plin – SZP) in tekoči obliki (utekočinjeni zemeljski plin – UZP).

* Za uporabo v vozilu, kot je opredeljeno v členu 2(2) Direktive 2014/94/EU, pod pogojem, da se električna energija uporablja za ustrezni del operativne uporabe vozila.

 

Predlog spremembe

Tabela 3: zahteve glede alternativnih goriv za težka vozila

Kategorije vozil

Alternativna goriva

Vozila kategorije M3, N2, N3

Kot so opredeljena v točki (1) člena 2 Direktive 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva.

 

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Priloga 1

Direktiva 2009/33/ES

Priloga – tabela 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 4: minimalni cilj za delež lahkih vozil v skladu s tabelo 2 v celotnih javnih naročilih lahkih vozil na ravni držav članic*

Država članica

2025

2030

Luksemburg

35 %

35 %

Švedska

35 %

35 %

Danska

34 %

34 %

Finska

35 %

35 %

Nemčija

35 %

35 %

Francija

34 %

34 %

Združeno kraljestvo

35 %

35 %

Nizozemska

35 %

35 %

Avstrija

35 %

35 %

Belgija

35 %

35 %

Italija

35 %

35 %

Irska

35 %

35 %

Španija

33 %

33 %

Ciper

29 %

29 %

Malta

35 %

35 %

Portugalska

27 %

27 %

Grčija

23 %

23 %

Slovenija

20 %

20 %

Češka

27 %

27 %

Estonija

21 %

21 %

Slovaška

20 %

20 %

Litva

19 %

19 %

Poljska

20 %

20 %

Hrvaška

17 %

17 %

Madžarska

21 %

21 %

Latvija

20 %

20 %

Romunija

17 %

17 %

Bolgarija

16 %

16 %

Vozila brez izpušnih emisij se štejejo kot eno vozilo, ki prispeva k izpolnjevanju obveznosti. Preostala vozila, ki izpolnjujejo zahteve iz tabele 2 v tej prilogi, se štejejo kot 0,5 vozila, ki prispeva k izpolnjevanju obveznosti.

 

Predlog spremembe

Tabela 4: minimalni cilj za delež lahkih vozil v skladu s tabelo 2 v celotnih javnih naročilih lahkih vozil na ravni držav članic*

Država članica

2025

2030

Luksemburg

35 %

35 %

Švedska

35 %

35 %

Danska

34 %

34 %

Finska

35 %

35 %

Nemčija

35 %

35 %

Francija

34 %

34 %

Združeno kraljestvo

35 %

35 %

Nizozemska

35 %

35 %

Avstrija

35 %

35 %

Belgija

35 %

35 %

Italija

35 %

35 %

Irska

35 %

35 %

Španija

33 %

33 %

Ciper

29 %

29 %

Malta

35 %

35 %

Portugalska

27 %

27 %

Grčija

23 %

23 %

Slovenija

20 %

20 %

Češka

27 %

27 %

Estonija

21 %

21 %

Slovaška

20 %

20 %

Litva

19 %

19 %

Poljska

20 %

20 %

Hrvaška

17 %

17 %

Madžarska

21 %

21 %

Latvija

20 %

20 %

Romunija

17 %

17 %

Bolgarija

16 %

16 %

* Vrednosti za posamezno državo se lahko posamezno prilagodijo v skladu s členom 10(3) z ustrezno utemeljitvijo, da se upoštevajo preverljive spremembe okoliščin, ki vplivajo na zmožnost zadevne države članice, da izpolni ustrezne cilje, tudi takrat, ko država članica zahteva povečanje tega cilja;

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Priloga 1

Direktiva 2009/33/ES

Priloga – tabela 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 5: minimalni cilj za delež težkih vozil v skladu s tabelo 3 v celotnih javnih naročilih težkih vozil na ravni držav članic*

Država članica

Tovornjaki

Avtobusi

 

2025

2030

2025

2030

Luksemburg

10 %

15 %

50 %

75 %

Švedska

10 %

15 %

50 %

75 %

Danska

10 %

15 %

50 %

75 %

Finska

9 %

15 %

46 %

69 %

Nemčija

10 %

15 %

50 %

75 %

Francija

10 %

15 %

48 %

71 %

Združeno kraljestvo

10 %

15 %

50 %

75 %

Nizozemska

10 %

15 %

50 %

75 %

Avstrija

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgija

10 %

15 %

50 %

75 %

Italija

10 %

15 %

50 %

75 %

Irska

10 %

15 %

50 %

75 %

Španija

10 %

14 %

50 %

75 %

Ciper

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugalska

8 %

12 %

40 %

61 %

Grčija

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovenija

7 %

9 %

33 %

50 %

Češka

9 %

11 %

46 %

70 %

Estonija

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovaška

8 %

9 %

39 %

58 %

Litva

9 %

8 %

47 %

70 %

Poljska

7 %

9 %

37 %

56 %

Hrvaška

6 %

7 %

32 %

48 %

Madžarska

8 %

9 %

42 %

63 %

Latvija

8 %

9 %

40 %

60 %

Romunija

6 %

7 %

29 %

43 %

Bolgarija

8 %

7 %

39 %

58 %

* Vozila brez izpušnih emisij ali vozila na zemeljski plin, se štejejo kot eno vozilo, ki prispeva k izpolnjevanju obveznosti, pod pogojem, da v celoti delujejo na biometan, kar se izkaže s pogodbo o nakupu biometana ali drugimi načini za dostop do biometana. To štetje se opusti za države članice, za katere minimalna obveznost javnega naročanja presega 50 % celotnega obsega javnih naročil, pri čemer je meja 50 %. Preostala vozila, ki izpolnjujejo zahteve iz tabele 2 v tej prilogi, se štejejo kot 0,5 vozila, ki prispeva k izpolnjevanju obveznosti.

 

Predlog spremembe

Tabela 5: minimalni cilj za delež težkih vozil v skladu s točko (b) člena 4(4) v celotnih javnih naročilih težkih vozil na ravni držav članic*

Država članica

Tovornjaki

Avtobusi**

 

2025

2030

2025

2030

Luksemburg

10 %

15 %

50 %

75 %

Švedska

10 %

15 %

50 %

75 %

Danska

10 %

15 %

50 %

75 %

Finska

9 %

15 %

46 %

69 %

Nemčija

10 %

15 %

50 %

75 %

Francija

10 %

15 %

48 %

71 %

Združeno kraljestvo

10 %

15 %

50 %

75 %

Nizozemska

10 %

15 %

50 %

75 %

Avstrija

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgija

10 %

15 %

50 %

75 %

Italija

10 %

15 %

50 %

75 %

Irska

10 %

15 %

50 %

75 %

Španija

10 %

14 %

50 %

75 %

Ciper

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugalska

8 %

12 %

40 %

61 %

Grčija

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovenija

7 %

9 %

33 %

50 %

Češka

9 %

11 %

46 %

70 %

Estonija

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovaška

8 %

9 %

39 %

58 %

Litva

9 %

8 %

47 %

70 %

Poljska

7 %

9 %

37 %

56 %

Hrvaška

6 %

7 %

32 %

48 %

Madžarska

8 %

9 %

42 %

63 %

Latvija

8 %

9 %

40 %

60 %

Romunija

6 %

7 %

29 %

43 %

Bolgarija

8 %

7 %

39 %

58 %

* Vrednosti za posamezno državo se lahko posamezno prilagodijo v skladu s členom 10(3) z ustrezno utemeljitvijo, da se upoštevajo preverljive spremembe okoliščin, ki vplivajo na zmožnost zadevne države članice, da izpolni ustrezne cilje, tudi takrat, ko država članica zahteva povečanje tega cilja;

** Do leta 2030 brezemisijski avtobusi predstavljajo vsaj 50 % tega cilja glede javnih naročil.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

Referenčni dokumenti

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

29.11.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Andor Deli

22.1.2018

Datum sprejetja

10.7.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

5

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Anna Hedh

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

29

+

ALDE

ERC

PPE

 

S&D

 

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

5

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Peter Lundgren

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Karima Delli,

 

3

0

EFDD

ENF

 

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

 

 

Popravki glasovanja

+

 

-

 

0

 

Pomen simbolov:

+ : za

- : proti

0 : zadržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

Referenčni dokumenti

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Datum predložitve EP

8.11.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

TRAN

29.11.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Poročevalec

Datum imenovanja

Andrzej Grzyb

16.1.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

16.5.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

10

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anthea McIntyre, Kati Piri

Datum predložitve

15.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

10

-

EFDD

Eleonora Evi, Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

7

0

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

GUE/NGL

Younous Omarjee

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 22. oktober 2018Pravno obvestilo