Процедура : 2017/2281(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0322/2018

Внесени текстове :

A8-0322/2018

Разисквания :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Гласувания :

PV 14/11/2018 - 14.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0458

ДОКЛАД     
PDF 771kWORD 77k
15.10.2018
PE 622.300v02-00 A8-0322/2018

относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова

(2017/2281(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Петрас Аущревичюс

ИЗМЕНЕНИЯ
ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ

Четири години след подписването от ЕС на три споразумения за асоцииране (СА), включително задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) с Молдова, Грузия и Украйна, и две години след пълното им влизане в сила, Европейският парламент реши да оцени степента на прилагане на тези споразумения в духа на силната си ангажираност със своите най-близки източни партньори и със задълбочаването на техните отношения с ЕС.

При подготовката за настоящия доклад, в допълнение към редовните и чести срещи с органите, опозиционните лидери и представителите на гражданското общество на Молдова, както и представители на Европейската комисия и на Европейската служба за външна дейност, комисията по външни работи предприе констативна командировка в Молдова през април 2018 г. и възложи извършването на три експертни проучвания, публикувани през последните 6 месеца – относно избирателната реформа, относно степента на изпълнение на СА и относно институционалната рамка за това изпълнение.

Констатациите на комисията по външни работи относно изпълнението на споразумението за асоцииране с Молдова са нееднозначни. Безспорно е налице положително развитие в редица области, обхванати от СА/ЗВЗСТ, по-специално предприетите решителни действия за системно подобряване на финансовия сектор и оттук свеждане до минимум на риска от повторение на широкомащабни банкови измами като разкритата през 2014 г. измама, както и засилването на сътрудничеството в областта на енергетиката и впечатляващото нарастване на двустранната търговия чрез прилагането на ЗВЗСТ. Тези промени обаче са засенчени от засилващото се връщане назад по отношение на основните ценности, свързани с демократичните стандарти – ценности, които са „съществен елемент“ от СА и с които са свързани както финансовата помощ на ЕС за Молдова, така и безвизовият режим за молдовските граждани.

В настоящия доклад комисията по външни работи подчертава по-специално своята загриженост относно:

1. Изборите: избирателната реформа, която не е в съответствие с препоръките на ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия, анулирането на неотдавнашните местни избори за кмет на Кишинев със съмнителни аргументи и по непрозрачен начин, натиска върху опозиционните лидери или местните органи (най-вече кметовете), прекомерното и непрозрачно финансиране на партиите,

2. Принципите на правовата държава: липсата на независимост на съдебната система, влиянието на бизнес интересите и на някои политически лидери, ограничения напредък в борбата с корупцията – в т.ч. чрез неотдавнашните данъчни реформи, които може да увеличат риска от изпиране на пари – и в преследването на всички лица, отговорни за банковата измама с 1 милиард щатски долара или за случаите на широкомащабно изпиране на пари, непропорционалните наказателни производства срещу политически опоненти, техните адвокати и/или техните семейства, както и защитници на правата на човека, независими съдии, журналисти и критици на молдовските органи;

3. Медиите и гражданското общество: монополизирането на медийния и рекламния пазар, отслабването на независимите медии, забавеното прилагане на новия кодекс за аудио-визуалния сектор, опитите за ограничаване на свободата на действие и за дискредитиране на представители на гражданското общество.

Докладът призовава молдовските органи да обърнат спешно внимание на тези опасения в съответствие с правилата за СА и други двустранни ангажименти и също така очертава позицията на Европейския парламент в отговор на тези тенденции:

1. всяко решение за бъдещо изплащане на макрофинансова помощ следва да се вземе единствено след планираните за февруари 2019 г. парламентарни избори и при условие че те бъдат проведени в съответствие с международно признатите стандарти и бъдат оценени от специализирани международни органи – в този контекст Европейският парламент потвърждава готовността си да наблюдава следващите парламентарни избори;

2. плащанията по всички програми за бюджетна подкрепа следва да бъдат спрени, докато не настъпи значим напредък по отношение на демократичните стандарти;

3. междувременно следва да бъдат преразпределени средства за подкрепа на гражданското общество и независимите медии в Молдова, а така също и на частния сектор и местните органи;

4. припомнят се клаузите за временно прекратяване на споразуменията между ЕС и Молдова, по-специално членове 2 и 455 от СА и показателите за борбата срещу корупцията и борбата с изпирането на пари, свързани с либерализирането на визовия режим.

На последно място, в доклада се разглежда институционалната рамка за изпълнението на СА, както от страна на Молдова, така и от страна на ЕС, с акцент върху капацитета от човешки ресурси и експертни познания, за да се гарантира пълното прилагане на съответното законодателство и наблюдението му. По-специално се предлага специална група от ЕС за подпомагане на Молдова, чието създаване зависи от напредъка по отношение на демократичните стандарти, с цел да се увеличи предоставянето на експертен опит на молдовската държава.

Отношенията между ЕС и Молдова са предмет на демократичен дебат както в ЕС, така и в Молдова. При все това в ЕС някои ограничени случаи на политически позиции, мотивирани от национални съображения и т. нар. „геополитически“ аргументи, не отклоняват голямото мнозинство от решимостта за съсредоточаване върху това, което е от значение за гражданите на ЕС и Молдова: изпълнение на взаимните ангажименти за поддържане на общите ценности на демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление и защитата на правата на човека и основните свободи.  


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова

(2017/2281(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и Част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, което влезе изцяло в сила на 1 юли 2016 г.,

–  като взе предвид своите предишни резолюции, а именно тези от 5 юли 2018 г. относно политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев(1), от 15 ноември 2017 г. относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.(2), от 4 юли 2017 г. година за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова(3) и от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(4),

–  като взе предвид подписването през ноември 2017 г. на меморандум за разбирателство, споразумение за заем и споразумение за отпускане на безвъзмездни средства във връзка с предоставянето на микрофинансова помощ на стойност 100 милиона евро за периода 2017 – 2018 г.,

–  като взе предвид Националния план за действие на Молдова за прилагане на Споразумението за асоцииране между Молдова и Европейския съюз в периода 2017 – 2019 г. (NAPIAA),

–  като взе предвид съвместния работен документ на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно доклада за изпълнението на асоциирането относно Молдова от 3 април 2018 г. (SWD (2018) 0094),

–  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство и по-специално най-скорошната от ноември 2017 г. в Брюксел,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Република Молдова от 26 февруари 2018 г.,

–  като взе предвид доклада на „Трансперънси Интернешънъл“ относно „Състоянието на корупцията: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна“, публикуван на 2 юли 2015 г.,

–  като взе предвид становищата и препоръките на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (БДИПЧ) и на Венецианската комисия към Съвета на Европа, и по-специално тези от 15 март 2018 г. относно реформата на избирателната система в Молдова,

–  като взе предвид препоръките и действията на Парламентарната асамблея Евронест, Форума на гражданското общество от Източното партньорство и на други представители на гражданското общество в Молдова,

–  като взе предвид резултатите от командировката на комисията по външни работи в Молдова на 3 – 4 април 2018 г.,

–  като взе предвид експертните проучвания, изготвени за комисията по външни работи, включително проучването „Изборните реформи в три асоциирани държави от Източното съседство (Грузия, Молдова и Украйна) и тяхното въздействие върху политическите събития в тези държави“, публикувано на 26 октомври 2017 г.(5), европейската оценка на изпълнението, озаглавена „Споразумения за асоцииране между ЕС и Молдова, Грузия и Украйна“, публикувана на 28 юни 2018 г.(6), и сравнителното проучване, озаглавено „Развитие на институционална рамка за прилагане на споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна“, публикувано през юли 2018 г.(7),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата за разрешаване на изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0322/2018),

А.  като има предвид, че политическите и икономическите отношения между Европейския съюз и Република Молдова се задълбочиха в рамките на Източното партньорство и по-специално с подписването на 27 юни 2014 г. и влизането в сила на 1 юли 2016 г. на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Молдова (СА), включващо задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ);

Б.  като има предвид, че споразумението за асоцииране се основава на общи ценности, които включват „зачитането на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, посочени във Всеобщата декларация за правата на човека и определени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, в Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г. на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа и в Парижката харта за нова Европа от 1990 г.“;

В.  като има предвид, че с това споразумение Молдова пое ангажимент за важни национални реформи въз основа на законодателството и практиката на ЕС, в широк кръг от области, допринасящи за доброто управление, икономическото развитие и засиленото сътрудничество с ЕС; като има предвид, че в подкрепа на тези усилия ЕС пое ангажимент да предостави значителна финансова и бюджетна помощ на Молдова, в размер на 1,14 милиарда евро от 2007 г. насам, както и финансиране на регионални програми;

Г.  като има предвид, че ЗВЗСТ дава възможност за привилегирован достъп на стоки и услуги от Молдова до пазара на ЕС; като има предвид, че вследствие на ЗВЗСТ търговията между ЕС и Молдова нарасна с 20% през 2017 г., достигайки 4 милиарда евро; като има предвид, че в момента ЕС е най-големият търговски партньор на Молдова, на когото се падат над 55% от общия обем на търговията; като има предвид, че ЕС е и най-големият инвеститор в Молдова; като има предвид, че първоначалните данни за 2018 г. потвърждават положителната тенденция; като има предвид, че степента на усвояване на преференции на Молдова – 90% – показва как ЗВЗСТ е от полза за молдовските предприятия, работници и граждани; като има предвид, че е постигнат напредък в основни области като санитарните и фитосанитарните мерки, техническите пречки пред търговията, митниците и обществените поръчки; като има предвид, че бяха създадени вътрешни консултативни групи (ВКГ) в съответствие с разпоредбите на главата относно търговията и устойчивото развитие и че те са срещали три пъти досега;

Д.  като има предвид, че в замяна на реформите в Молдова в областите на правосъдието и сигурността, в т.ч. борбата срещу корупцията, през 2014 г. ЕС даде съгласието си и за безвизово пътуване в Шенгенското пространство за молдовските граждани, притежаващи биометричен паспорт; като има предвид, че над 1,5 милиона молдовски граждани са се възползвали от този безвизов режим през първите четири години от неговото прилагане;

Е.  като има предвид, че ЕС многократно е изразявал загриженост по отношение на влошаването на демократичните стандарти чрез неотдавнашните решения на молдовските органи, включително анулирането през юни 2018 г. на местните избори в Кишинев със съмнителни аргументи и по непрозрачен начин, изборната реформа от юли 2017 г., приета въпреки отрицателните препоръки на БДИПЧ и Венецианската комисия, липсата на напредък в наказателното преследване на лицата, отговорни за разкритата през 2014 г. банкова измама на стойност 1 милиард щатски долара, и увеличаването на случаите на нарушения на правата на човека, насочени най-вече към независими съдии, журналисти и политически опоненти;

Ж.  като има предвид, че в резултат на тези събития през 2017 г. ЕС не изплати последните две вноски по програмата за бюджетна подкрепа за реформи в сектора на съдебната система, защото молдовските органи показаха недостатъчна ангажираност с реформирането на този сектор, и че през 2018 г. ЕС спря изплащането на първата вноска от макрофинансовата помощ поради неизпълнението на политическите условия, приложени към решението от 4 юли 2017 г. на Европейския парламент и на Съвета, в което се посочва, че „предварително условие за предоставяне на макрофинансова помощ е държавата бенефициер да съблюдава ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и принципите на правовата държава, както и да гарантира спазването на правата на човека“;

З.  като има предвид, че след приемането на тези решения някои нови събития допълнително породиха опасения, най-вече по отношение на така наречения „пакет от фискални реформи“, приет през юли 2018 г., тъй като предвидената в него схема за данъчна амнистия увеличава риска от изпиране на пари, както и по отношение на допълнителния натиск, упражняван върху опозицията и нейните мирни демонстрации и върху малките независими медии, които се борят да продължат дейността си въпреки приемането на новия Кодекс за аудио-визуалните медийни услуги през юли 2018 г.;

И.  като има предвид, че в своя Индекс за възприятие на корупцията за 2017 г. „Трансперънси Интернешънъл“ класира Молдова на 122-о място от 180 държави, заедно с Азербайджан и Мали; като има предвид, че в своя Световен индекс за свобода на печата организацията „Репортери без граници“ класира Молдова на 81-о място от 180 държави, понижавайки нейната позиция от 56-о място през 2014 г.;

Общи принципи и споделени ценности

1.  подчертава значението на СА/ЗВЗСТ и отбелязва напредъка, постигнат от Молдова до момента; настоява обаче, че пълното прилагане на СА/ЗВЗСТ, по-специално по отношение на политическите реформи, трябва да бъде основен приоритет, което ще даде възможност за по-нататъшно задълбочаване на отношенията на страната с ЕС в полза на всички молдовски граждани, както и за разкриване на допълнителни перспективи в съответствие с политиката на Източното партньорство плюс, препоръчана от Парламента;

2.  изразява похвала за смелите движещи сили за положителна промяна в Молдова, и в частност тези, които са в основата на усилията – които следва да продължат, в съответствие с призивите на ЕС и на Международния валутен фонд (МВФ) – за реформиране на банковия сектор след банковата измама от 2014 г. на стойност 1 милиард щатски долара (което се равнява на 12% от БВП); приветства успешната оценка на МВФ от юли 2018 г. на изпълнението на подкрепяната от МВФ програма; призовава молдовските политици и представителите на съдебната система като цяло да се присъединят към тези усилия за реформиране на страната и за борба с корупцията в съответствие с ангажиментите по СА, тъй като лисата на политическа воля е една от главните пречки за осъществяването на надеждна реформа; призовава всички политически сили да участват в конструктивен диалог в интерес на страната;

3.  изразява дълбока загриженост относно връщането назад по отношение на демократичните стандарти в Молдова, тъй като някои основни ценности, към които Молдова се присъедини именно като част от СА, като например демокрацията – включително справедливи и прозрачни избори, съобразени с волята на гражданите, и многопартийна демократична система – и принципите на правовата държава – включително независимост и безпристрастност на съдебната система – се подкопават от факта, че управляващите политически лидери в Молдова са в съглашение с бизнес интересите и не срещат опозиция от голяма част от политическата класа и съдебната система, което превръща Република Молдова в държава, превзета от олигархични интереси, с концентрация на икономическата и политическата власт в ръцете на малка група хора, упражняващи влияние върху парламента, правителството, политическите партии, държавната администрация, полицията, съдебната система и медиите, водещо до изключително незадоволително прилагане на законодателството с малка полза за гражданите; отново изтъква решимостта си да се съсредоточи върху изпълнението на ангажиментите за поддържане на общите ценности, вместо върху неубедителни т.нар. „геополитически“ аргументи;

4.  изразява съжаление във връзка със съзнателното нарушаване на политическите условия, свързани с демократичните стандарти в Молдова, и по-специално неотдавнашните промени в националното изборно законодателство, при които не беше обърнато внимание на някои от ключовите препоръки на съвместното становище на БДИПЧ и Венецианската комисия, както и свалянето на Дорин Киртоаке от поста кмет на Кишинев и анулирането на избора на Андрей Настазе, което накара ЕС да спре изплащането на макрофинансовата си помощ и неизплатените суми от бюджетната подкрепа;

5.  потвърждава позицията си, че всяко решение за бъдещо изплащане на макрофинансова помощ следва да се вземе единствено след планираните за февруари 2019 г. парламентарни избори и при условие че те бъдат проведени в съответствие с международно признатите стандарти и бъдат оценени от специализирани международни органи, както и че плащанията по всички програми за бюджетна подкрепа следва да бъдат спрени, докато не настъпи значим напредък по отношение на демократичните стандарти, включително реформа на съдебната система и съдебни действия срещу лицата, отговорни за банковата измама, в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 5 юли 2018 г.; призовава Комисията и ЕСВД междувременно да продължат да разпределят средства за подкрепа на гражданското общество и независимите медии в Молдова, както и на честния сектор и местните органи, в т.ч. чрез нови проекти за партньорство и развитие, за предпочитане в координация с помощта от други държави от ЕС, и да координират усилията си с други организации като МВФ, за да гарантират по-голяма съгласуваност по отношение на условията за финансова помощ; очаква с внимание резултатите от прегледа на изборното законодателство от правната комисия за назначенията и имунитетите към Молдовския парламент; призовава Европейската комисия да разработи механизъм за мониторинг на реформите, включително ясни показатели;

6.  припомня съдържанието на членове 2 и 455 от СА, според които спазването на демократичните принципи представлява съществен елемент от СА, който, ако бъде нарушен, може също така да доведе до суспендиране на права, свързани с това споразумение; припомня, че са необходими много усилия, за да продължи изпълнението на показателите за борба с корупцията и с изпирането на пари; изисква всяко бъдещо споразумение също така да бъде обвързано с реформата на съдебната система и решителното разследване и наказателно преследване на лицата, отговорни за измамата в размер на 1 милиард щатски долара; припомня също така показателите за борба с корупцията и с изпирането на пари, свързани с либерализирането на визовия режим;

Въвеждане на институционална рамка за прилагане на споразумението

7.  приветства приемането на множество закони в съответствие с ангажиментите на Молдова като част от СА; подчертава обаче значението на бързото и пълно прилагане на тези закони за постигането на крайната цел на СА за осезаемо и устойчиво подобрение на условията на живот на обикновените граждани в Молдова;

8.  призовава за по-активно участие на парламента, на министър-председателя и на министъра на външните работи и европейската интеграция на Молдова при осигуряването на политически надзор и контрол на високо равнище върху прилагането на СА, по-специално чрез непрекъснато оптимизиране на съответните парламентарни и правителствени структури и увеличаване на техния административен капацитет, и координиране и синхронизиране на плановете на ресорните министерства и тяхното пълно и ефективно прилагане;

9.  приветства създаването на Междупарламентарната асамблея на Грузия, Молдова и Украйна и нейното първо заседание, проведено на 8 – 9 юни 2018 г. в Киев; насърчава тази асамблея също така да упражнява контрол върху прилагането на споразуменията за асоцииране;

10.  настоятелно призовава молдовските органи да положат повече усилия за прилагането на СА и да организират действията по него – най-вече чрез Националния план за действие за прилагане на Споразумението за асоцииране (NAPIAA) – съобразно конкретните сектори и конкретните резултати, които трябва да бъдат постигнати, а не според членовете на СА, за да определят подробно приоритетите и последователността на мерките въз основа на оценка на въздействието, като тези мерки следва да бъдат изготвени от специални експертни звена;

11.  призовава ЕСВД и Комисията да създадат, при условие че бъде постигнат напредък по отношение на демократичните стандарти, специална група от ЕС за подпомагане на Молдова, за да се увеличи предоставянето на експертен опит, особено по отношение на сближаването на молдовското законодателство с това на ЕС, и да се координира, когато бъдат изпълнени условията, предоставянето на финансова помощ на Молдова в подкрепа на прилагането на СА;

12.  настоятелно призовава ЕСВД и Комисията да увеличат вътрешния капацитет с цел засилване на мониторинга на прилагането на СА, по-специално чрез значително увеличаване на заделените човешки ресурси, както и да преминат към качествена оценка на напредъка, по-специално чрез въвеждане на процедури за проверка за оценяване степента на действително постигнатото съответствие с достиженията на правото на ЕС съгласно изискванията на СА;

13.  приветства засиления диалог на равнище министри с Молдова и с други асоциирани партньори относно свързаните с асоциирането реформи в областта на търговията и подкрепя, при условие че бъде постигнат напредък по отношение на демократичните стандарти, започването на такъв диалог и в други области, обхванати от СА, в т.ч. политически въпроси, правосъдие, свобода и сигурност и секторно сътрудничество;

14.  припомня и подкрепя становището на Венецианската комисия относно изборната реформа в Молдова, според което промяната към смесена избирателна система за парламентарните избори не се ползва с консенсус (извън Демократическата партия и Социалистическата партия) и може да доведе до неправомерно влияние на бизнес интересите върху кандидатите; поради тази причина отново призовава молдовските органи да подобрят избирателната система, за да се гарантира, че бъдещите избори ще отразяват волята на молдовските граждани, а не волята на няколко избрани лица; призовава също така молдовските органи да изпълнят изцяло препоръките на БДИПЧ, по-специално относно финансирането на партиите и свободата и плурализма на медиите; потвърждава готовността на Парламента да бъде наблюдател на следващите парламентарни избори в Молдова;

Политически диалог и реформа, сътрудничество в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС)

15.  изразява загриженост относно промените в последния момент на Кодекса за аудио-визуалните медийни услуги, приет през юли 2018 г., които не са били предмет на консултации с гражданското общество; настоятелно призовава молдовските органи да приложат в пълна степен Кодекса в съответствие с европейските стандарти за свобода и плурализъм на медиите съгласно препоръките на Европейската комисия и Венецианската комисия; подчертава значението на провеждането на истински консултации с гражданското общество и независимите медии в този процес и на приемането на нов закон за рекламната дейност; подчертава необходимостта да се избягват всички опити да се попречи на медийния плурализъм, по-специално тези, които допълнително биха насърчили създаването на картели на медийния пазар и свързания рекламен пазар; настоятелно призовава молдовските органи да приемат новия закон за рекламната дейност след провеждане на истински консултации с гражданското общество; отбелязва със загриженост, че понастоящем медиите са силно монополизирани и подчинени на политическите и бизнес групите в страната; призовава за прозрачност на собствеността върху медиите и за оказване на специална помощ на независимите медии, по-специално на местните медии, за да изпълнят изискванията на Кодекса по отношение на задължителното местно съдържание; подчертава колко е важно да се гарантира истинска независимост на агенцията за регулиране на медиите;

16.  приветства усилията за реформиране в областта на публичната администрация и управлението на публичните финанси и насърчава предприемането на по-нататъшни стъпки за увеличаване на прозрачността;

17.  приветства доброто сътрудничество в областта на ОВППС и по-специално високата степен на синхронизиране с декларациите в областта на ОВППС и участието в общи мисии и операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), както и сътрудничеството на Молдова с НАТО; отбелязва напредъка при приемането на нова Национална стратегия в областта на отбраната и план за действие за изпълнението ѝ за периода 2017 – 2021 г. след оттеглянето на Националната стратегия за сигурност от президента на Молдова; приветства влизането в сила на споразумението между ЕС и Молдова за обмен на класифицирана информация;

18.  поздравява молдовските органи за постепенното подобряване на връзките с Тираспол, по-специално чрез прилагането на мерки за изграждане на доверие, в т.ч. откриването на моста между Гура Бикулуй и Бичок и подписването на шест допълнителни протокола, като по този начин се подобрява животът на гражданите от двете страни на река Днестър; отново заявява твърдия ангажимент и подкрепата на ЕС за суверенитета и териториалната цялост на Молдова и за усилията за постигане на мирно решение на приднестровския въпрос; подкрепя безрезервно усилията на ОССЕ, ЕС и другите заинтересовани страни и насърчава органите да си сътрудничат по-специално с МСП от Приднестровието, да продължат да надграждат върху тази степен на ангажираност, да положат допълнителни усилия, за да гарантират зачитането на правата на човека, и да спазват всички решения на ЕСПЧ; призовава молдовските органи да предприемат допълнителни усилия за прилагането на изменен закон за специалния правен статут на Гагаузия;

Принципи на правовата държава и добро управление

19.  настоятелно призовава органите да гарантират независимостта, безпристрастността и ефективността на съдебните и специализираните институции за борба с корупцията, включително Висшия съвет на прокурорите, Националния център за борба с корупцията и Прокурорската служба за борба с корупцията, Националния орган за съблюдаване на етичните норми и Агенцията за възстановяване на активи от престъпна дейност, по-специално чрез поддържане на необходимите ресурси за гарантиране на прозрачни процедури за подбор с участието на независими експерти и приемане на конституционни изменения в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, насочени най-вече към премахване на първоначалния 5-годишен мандат за съдиите, промяна на състава и засилване на ролята на Висшия съдебен съвет и премахване на правомощията на Молдовския парламент да назначава съдии във Върховния съд; продължава да бъде дълбоко загрижен във връзка с избирателните съдебни практики на молдовската съдебна система и изтъква, че според последните доклади на „Трансперънси Интернешънъл“ тя страда от ограничена независимост от изпълнителната власт и е използвана като инструмент срещу политически опоненти и бизнес интереси; отбелязва колко е важно да бъдат постигнати стабилни резултати в разследванията на случаите на корупция, включително на високо равнище;

20.  приветства приетите през юли 2018 г. законодателни изменения, предназначени да засилят основаните на заслуги подбор и повишаване на съдиите, както и тяхната отчетност;

21.  повтаря своите призиви, въз основа на констатациите и препоръките от първия и втория доклад „Крол“, които следва да бъдат публикувани в пълен вид, за бързо и прозрачно наказателно преследване на всички лица, отговорни за разкритата през 2014 г. банкова измама в размер на 1 милиард щатски долара, както и за възстановяване на откраднати активи; отбелязва стратегията за възстановяване на активи, приета от молдовските органи, но посочва със загриженост, че разследването на този случай е проведено твърде неефективно; подчертава необходимостта съдилищата да престанат да не предприемат действия при солидни доказателства и своевременно да разгледат случаите, които са висящи или са в процес на разследване, и по-специално случая на Илхан Шор, на открити заседания; подчертава, че политическият избор за спасяване на банките с публични средства допълнително увеличи тежката загуба на доверие в молдовската политика; призовава Съвета да разгледа възможността за санкции срещу отделни лица и съответните държави – членки на ЕС да окажат подкрепа за разследването;

22.  изразява загриженост по повод на повишения риск от изпиране на пари след бързото приемане през юли 2018 г. на т.нар. „пакет от фискални реформи“, включващ схема за данъчна амнистия, която може да легализира незаконно придобити активи; призовава пакетът да бъде изменен, за да се премахнат тези вратички, като се ангажира междувременно да продължи да следи много внимателно неговото прилагане, в сътрудничество с Комисията, ЕСВД и други международни организации;

23.  подчертава необходимостта да се обърне внимание и да се възпрат други случаи на организирана престъпност, в това число контрабанда на оръжие, трафик на хора и широкомащабно изпиране на пари, по-специално от Русия; подчертава отговорността на съдиите за спазването на принципите на правовата държава и подчертава, че правомерно осъдените съдии следва да изтърпят присъдите си;

24.  призовава за възможност да се правят преки онлайн справки с електронните декларации за активите на високопоставени политически и административни лица – по примера на Украйна;

25.  призовава молдовските органи да спазват международните принципи и най-добрите практики, които гарантират наличието на благоприятна среда за гражданското общество; подчертава съществената роля на гражданското общество за мониторинга на изпълнението на реформите, както и за насърчаването на прозрачността и отчетността на публичните институции; очаква по-специално, че няма да има бъдещо законодателство, което да ограничава националното или чуждестранното финансиране на молдовски НПО и организации на гражданското общество или да увеличава неправомерно административната и отчетната тежест върху тях; изразява съжаление, че в редица случаи участието на гражданите е било ограничено, например с отхвърлянето от Централната избирателна комисия през март 2018 г. на молбата за организиране на референдум за изменения на избирателната система;

Зачитане на правата на човека и основните свободи

26.  изразява загриженост относно някои признаци за по-нататъшно свиване на пространството на гражданското общество в страната и призовава органите незабавно да спрат ненужните или непропорционални наказателни производства, някои от които по изфабрикувани обвинения, и избирателното правосъдие срещу политически опоненти, техните адвокати и/или техните семейства; критикува факта, че наблюдаването на процеса от страна на държавите – членки на ЕС и делегацията на ЕСВД все по-често бива възпрепятствано чрез недопускане на обществеността до съдебните процеси; изразява конкретни опасения по отношение на производствата, насочени срещу защитници на правата на човека, независими съдии като Домника Маноле и Георге Балан, журналисти и критици на правителството или на председателя на Демократическата партия на Молдова Владимир Плахотнюк; настоятелно призовава органите да гарантират правото на справедлив съдебен процес и зачитането на правата на човека в местата за задържане; подчертава необходимостта от ефективни разследвания на твърденията за изтезания в местата за задържане и психиатричните институции; призовава органите да гарантират също така свобода на събиране и изразяване, и по-специално на провеждане на мирни демонстрации, както и строго спазване на това основно право в съответствие с международните стандарти;

27.  приветства приемането през 2017 г. на нова национална стратегия за равенство между половете и призовава органите да осигурят нейното пълно прилагане;

28.  призовава органите да увеличат значително усилията си за защита на правата на човека и основните свободи, по-специално за уязвимите групи, чрез борба с изказванията, подбуждащи към омраза, насилието, социалното изключване и дискриминацията – всички от които продължават да пораждат сериозна загриженост – на ЛГБТКИ лицата, хората с увреждания и малцинствата, като например ромското население, както и с изказванията, подбуждащи към омраза, и дискриминацията въз основа на пола или на политическата принадлежност;

29.  категорично осъжда неотдавнашното екстрадиране/отвличане на турски граждани в Турция поради предполагаемите им връзки с движението „Гюлен“ в нарушение на принципите на правовата държава и основните права на човека; настоятелно призовава молдовските органи да гарантират, че всички искания за екстрадиция от трети държави се обработват по прозрачен начин и се следват съдебни процедури, които са изцяло в съответствие с европейските принципи и стандарти;

Търговско и икономическо сътрудничество

30.  приветства значителното увеличение на вноса от Молдова в ЕС вследствие на влизането в сила на ЗВЗСТ и факта, че ЕС е най-големият инвеститор в Молдова, но изразява съжаление във връзка с факта, че това не доведе до подобряване на социалното и икономическото положение на гражданите. предупреждава, че липсата на напредък в подобряването на стандарта на живот на населението излага на риск одобрението на гражданите за проевропейската ориентация на страната;

31.  припомня значението на независимата съдебна система и на борбата с корупцията, както и на намаляването на административните и бюрократичните тежести за подобряването на климата за инвестиции и бизнес;

32.  насърчава по-нататъшен напредък в областта на санитарните и фитосанитарните стандарти и защитата на географските указания;

33.  призовава за ефективно спазване на търговските и свързаните с устойчивото развитие клаузи и международните ангажименти, и по-специално правилното прилагане на основните конвенции на МОТ;

34.  счита, че регулаторното сближаване с достиженията на правото на ЕС е основно измерение на ЗВЗСТ, тъй като действителният достъп до пазара на ЕС и реформата в голяма степен зависят от правилното прилагане и изпълнение на относимото законодателство; осъзнава значителното предизвикателство, което това представлява за управлението, институциите и публичната администрация в Молдова, и насърчава Комисията да предостави адекватна техническа и финансова подкрепа;

Енергетика и други области на сътрудничество

35.  приветства обнародването на Закона за енергетиката през 2017 г. като следваща стъпка към транспонирането на третия енергиен пакет и насърчава предприемането на конкретни стъпки за гарантиране на независимостта на агенцията за енергийно регулиране ANRE; признава усилията на Молдова за насърчаване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност и счита, че е от решаващо значение да се укрепят агроекологичните селскостопански методи в рамките на устойчивото развитие на селските райони;

36.  призовава за по-решителни действия в областите опазване на околната среда, особено що се отнася до на управлението на водите на река Днестър, управление на отпадъците и изменение на климата, особено по отношение на прилагането и координирането на законодателството;

Институционални разпоредби

37.  призовава ЕС, държавите членки и Молдова да засилят още повече комуникацията относно прилагането на СА и очакваните ползи за молдовските граждани от свързаните реформи и по-тясната интеграция с Европейския съюз; подчертава необходимостта от борба с руската дезинформация чрез основана на факти и достъпна качествена информация на всички основни езици, използвани в Молдова;

38.  отново изразява решимостта си да засили мониторинга на прилагането на международните споразумения с източните партньори на ЕС; призова отново Комисията и ЕСВД да предават на Парламента и Съвета по-чести и по-редовни писмени доклади относно изпълнението на тези споразумения;

39.  счита, че практиката на включване на молдовските органи от етапа на изготвяне на съответното законодателство е полезна, тъй като прави процеса по-приобщаващ и намалява свързаните с прехода разходи за Молдова, и призовава Комисията да използва пълноценно процесите на предварителни консултации;

40.  отбелязва, че оценката на прилагането на ЗВЗСТ е съсредоточена в голяма степен върху търговските потоци и пречките пред търговията; призовава Комисията да извършва мониторинг и оценка на прилагането на ЗВЗСТ по подходящ начин, като обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС, както и на въздействието върху молдовското общество, и да осигурява публично и всеобхватно ежегодно докладване, включително относно техническата и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС;

41.  призовава ЕСВД и Комисията да публикуват едновременно всички годишни доклади за изпълнението на асоциирането и заедно с това да публикуват сравнителна оценка на равнището на напредък в прилагането на СА/ЗВЗСТ от всеки асоцииран партньор по специални показатели;

42.  изразява решимост да изготвя годишни доклади относно прилагането на споразуменията за асоцииране;

°

°  °

43.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Република Молдова.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2018)0303.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2017)0440.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0283.

(4)

ОВ С 11, 12.1.2018 г, стр. 82.

(5)

Проучване „Изборните реформи в три асоциирани държави от Източното съседство (Грузия, Молдова и Украйна) и тяхното въздействие върху политическите събития в тези държави“, Европейски парламент, 26 октомври 2017 г.

(6)

Европейска оценка на изпълнението, озаглавена „Споразумения за асоцииране между ЕС и Молдова, Грузия и Украйна“, Европейски парламент, 28 юни 2018 г.

(7)

Проучване „Развитие на институционална рамка за прилагане на споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна“, Европейски парламент, юли 2018 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (21.6.2018)

на вниманието на комисията по външни работи

относно прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова

(2017/2281(INI))

Докладчик по становище: Дейвид Мартин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) между ЕС и Молдова се прилага от 2014 г.;

Б.  като има предвид, че износът на Молдова за ЕС е нараснал с над 15% след влизането в сила на ЗВЗСТ и Молдова понастоящем разчита на ЕС за 66% от своя износ;

В.  като има предвид, че степента на Молдова на усвояване на преференции – 90% – показва как ЗВЗСТ е от полза за молдовските предприятия, работници и граждани;

Г.  като има предвид, че ефективното прилагане на ЗВЗСТ е обвързано с условие за продължаване на усилията на Молдова за ускоряване на реформите в областта на принципите на правовата държава, управлението, институционалния капацитет и публичната администрация, включително в свързани с търговията области;

Д.  като има предвид, че е постигнат напредък в основни области като санитарните и фитосанитарните мерки, техническите пречки пред търговията, митниците и обществените поръчки;

Е.  като има предвид, че бяха създадени вътрешни консултативни групи (ВКГ) в съответствие с разпоредбите на главата относно търговията и устойчивото развитие и че те са срещали три пъти досега;

1.  приветства значителното увеличение на вноса от Молдова в ЕС в резултат от влизането в сила на ЗВЗСТ; подчертава, че ЗВЗСТ следва да бъде двигател на икономическата диверсификация и съответно насърчава Комисията да подкрепя Молдова при определянето на ключови области, които следва да бъдат определени като приоритетни по отношение на изпълнението на ЗВЗСТ; счита, че измерението на либерализацията на търговията следва да бъде внимателно управлявано, за да се сведат до минимум разходите, като същевременно се увеличат максимално ползите за Молдова;

2.  приветства създаването на около 1500 работни места чрез подкрепа за малките предприятия и изтъква отново необходимостта от по-нататъшно стимулиране на секторите на МСП и стартиращите предприятия, особено като се има предвид техният важен принос за икономическия растеж, заетостта, иновациите и творческия подход в бизнеса;

3.  подчертава, че крайната цел на ЗВЗСТ е да направи осезаеми и устойчиви подобрения на условията на живот на обикновените граждани в Молдова, тъй като страната продължава да бъде една от най-бедните в Европа, и поради това настоятелно призовава органите да преминат ефективни процеси на реформи, за да се подобрят стандартите на живот за тази цел;

4.  очаква Молдова да продължи своя път на реформи не само в строго свързаните с търговията области, като например преструктурирането на финансовия и на енергийния сектор, но също така и в областта на принципите на правовата държава, публичната администрация, правосъдието, управлението и ефикасността на публичните финанси, свободата на медиите, равенството между половете и овластяването на жените, както и засилването на борбата срещу корупцията; припомня също така значението на ефективното изпълнение на нововъведените реформи и правни инструменти; призовава за конкретни стъпки във всички посочени сектори, в съответствие с очакванията, изтъкнати в резолюцията на Парламента относно макрофинансова помощ за Република Молдова(1), като припомня различните дебати относно ситуацията в Молдова и призивите на Парламента за усилия за прозрачни реформи и строги условия, свързани с осезаеми резултати в областите, за които е необходимо подобрение; приветства решението за транспониране на Директивата на ЕС относно борбата с изпирането на пари;

5.  счита регулаторното сближаване с достиженията на правото на ЕС за ключово измерение на ЗВЗСТ, тъй като действителният достъп до пазара на ЕС и реформата в голяма степен зависят от подходящото прилагане и изпълнение на съответното законодателство; осъзнава значителното предизвикателство, което това представлява за управлението, институциите и публичната администрация в Молдова, и насърчава Комисията да предостави адекватна техническа и финансова подкрепа; настоятелно призовава Комисията да обмисли възможността за създаване на група за подкрепа за Молдова, подобно на групата, създадена за Украйна;

6.  счита, че практиката на включване на молдовските органи от етапа на изготвяне на съответното законодателство е полезна, тъй като прави процеса по-приобщаващ и намалява свързаните с прехода разходи за Молдова, и призовава Комисията да използва пълноценно процесите на предварителни консултации;

7.  подчертава ключовата роля на ВКГ в наблюдението на ЗВЗСТ и припомня, че подходящото финансиране и балансираното представителство на гражданското общество следва да бъде гарантирано от страните по споразумението;

8.  отбелязва, че оценката на прилагането на ЗВЗСТ е съсредоточена в голяма степен върху търговските потоци и пречките пред търговията; призовава Комисията да извършва мониторинг и оценка на прилагането на ЗВЗСТ по подходящ начин, като обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС, както и на въздействието върху молдовското общество, и да осигурява публично и всеобхватно ежегодно докладване, включително относно техническата и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС;

9.  призовава за ефективно спазване на търговските и свързаните с устойчивото развитие клаузи и международните ангажименти, и по-специално правилното прилагане на основните конвенции на МОТ.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

1

0

ECR

Kosma Złotowski

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0283.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

5

17

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Norica Nicolai, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ivan Štefanec


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

ALDE

Norica Nicolai

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Ioan Mircea Paşcu

17

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

S&D

Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Boris Zala

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 5 ноември 2018 г.Правна информация