Postup : 2017/2281(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0322/2018

Predkladané texty :

A8-0322/2018

Rozpravy :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0458

SPRÁVA     
PDF 756kWORD 70k
15.10.2018
PE 622.300v02-00 A8-0322/2018

o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom

(2017/2281(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Petras Auštrevičius

DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ
 NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ

Štyri roky po podpísaní troch dohôd o pridružení vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) s Moldavskom, Gruzínskom a Ukrajinou a dva roky po ich nadobudnutí platnosti v celom rozsahu sa Európsky parlament rozhodol zhodnotiť úroveň vykonávania týchto dohôd v súlade so svojím pevným záväzkom voči svojim najbližším východným partnerom a prehlbovaniu ich vzťahov s EÚ.

Pri príprave tejto správy Výbor pre zahraničné veci okrem pravidelných a častých stretnutí s moldavskými orgánmi, vedúcimi predstaviteľmi opozície a so zástupcami občianskej spoločnosti, ako aj so zástupcami Európskej komisie a ESVČ uskutočnil v apríli 2018 vyšetrovaciu misiu v Moldavsku a zadal tri odborné štúdie zverejnené za posledných šesť mesiacov – o volebnej reforme, o úrovni vykonávania dohody o pridružení a o inštitucionálnom rámci pre toto vykonávanie.

Zistenia Výboru pre zahraničné veci poskytujú rozporuplný obraz o vykonávaní dohody o pridružení s Moldavskom. V niektorých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda o pridružení/DCFTA, nepochybne došlo k pozitívnemu vývoju, najmä k prijatiu rozhodných opatrení s cieľom systematicky zlepšovať finančný sektor, a tým minimalizovať riziko zopakovania rozsiahleho bankového podvodu, ako bol podvod, ktorý bol odhalený v roku 2014, ako aj k nárastu spolupráce v oblasti energetiky a k výraznému zvýšeniu dvojstranného obchodu prostredníctvom vykonávania DCFTA. Tento vývoj však ovplyvnil čoraz výraznejší úpadok v oblasti základných hodnôt súvisiacich s demokratickými normami – hodnôt, ktoré sú základným prvkom dohody o pridružení a ktoré takisto súvisia s finančnou pomocou EÚ pre moldavský štát, ako aj s bezvízovým stykom moldavských občanov.

V tejto správe Výbor pre zahraničné veci zdôrazňuje najmä svoje obavy týkajúce sa:

1. volieb: volebná reforma, ktorá nie je v súlade s odporúčaniami OBSE/ODIHR a Benátskej komisie, zrušenie nedávnych miestnych volieb starostu mesta Kišiňov z pochybných dôvodov a netransparentným spôsobom, tlak na vedúcich predstaviteľov opozície alebo miestne orgány (najmä starostov), nadmerné a netransparentné financovanie strán;

2. právneho štátu: nedostatočná nezávislosť súdnictva, vplyv obchodných záujmov a niektorých vedúcich politických predstaviteľov, obmedzený pokrok v boji proti korupcii (a to aj v dôsledku nedávnych daňových reforiem, ktoré môžu zvýšiť riziko prania špinavých peňazí) a pri stíhaní všetkých osôb zodpovedných za bankový podvod vo výške 1 miliardy USD alebo za prípady rozsiahleho prania špinavých peňazí, neprimerané trestné konania proti politickým oponentom, ich právnikom a/alebo ich rodinám, ako aj obhajcom ľudských práv, nezávislým sudcom, novinárom a kritikom moldavských orgánov;

3. médií a občianskej spoločnosti: monopolizácia médií a reklamného trhu, oslabovanie nezávislých spravodajských kanálov, oneskorené vykonávanie nového audiovizuálneho zákona, pokusy obmedziť slobodu konania a zdiskreditovať predstaviteľov občianskej spoločnosti.

Výbor v správe vyzýva moldavské orgány, aby v súlade s dohodou o pridružení a ostatnými dvojstrannými záväzkami bezodkladne riešili tieto obavy, a takisto uvádza pozíciu Európskeho parlamentu v reakcii na tento vývoj:

1. akékoľvek rozhodnutie o budúcom vyplácaní makrofinančnej pomoci by sa malo prijať až po parlamentných voľbách plánovaných na február 2019 a pod podmienkou, že sa tieto voľby budú konať v súlade s medzinárodne uznávanými normami a budú ich hodnotiť špecializované medzinárodné orgány. Európsky parlament v tejto súvislosti pripomína svoju pripravenosť pozorovať nasledujúce parlamentné voľby;

2. platby v rámci všetkých programov rozpočtovej podpory by tiež mali zostať pozastavené, kým sa nedosiahne podstatný pokrok v demokratických normách;

3. medzitým by sa finančné prostriedky mali prerozdeliť na podporu občianskej spoločnosti a nezávislých médií v Moldavsku, ako aj na podporu súkromného sektora a miestnych orgánov;

4. v správe sa pripomínajú doložky o pozastavení platnosti dohôd medzi EÚ a Moldavskom, najmä články 2 a 455 dohody o pridružení, a kritériá v oblasti boja proti korupcii a proti praniu špinavých peňazí, ktoré súvisia s liberalizáciou vízového režimu.

Nakoniec sa správa zaoberá zavedeným inštitucionálnym rámcom na vykonávanie dohody o pridružení zo strany Moldavska aj EÚ so zameraním na kapacitu v oblasti ľudských zdrojov a odborných znalostí s cieľom zabezpečiť úplné vykonávanie príslušných právnych predpisov a ich monitorovanie. S cieľom zlepšiť poskytovanie odborných znalostí moldavskému štátu sa konkrétne navrhuje osobitná skupina EÚ na podporu Moldavska, a to v závislosti od pokroku v oblasti demokratických noriem.

Vzťahy medzi EÚ a Moldavskom sú, samozrejme, predmetom demokratickej diskusie v EÚ aj Moldavsku. Obmedzené prípady politických postojov motivovaných vnútroštátnymi súvislosťami a takzvanými geopolitickými argumentmi však v EÚ neodvádzajú pozornosť prevažnej väčšiny od jej odhodlania sústrediť sa na to, čo je pre občanov EÚ a Moldavska dôležité: plnenie vzájomných záväzkov presadzovať spoločné hodnoty demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a ochrany ľudských práv a základných slobôd.  


NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom

(2017/2281(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 8 a na hlavu V, najmä na články 21, 22, 36 a 37 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ), ako aj na piatu časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť v celom rozsahu 1. júla 2016,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 5. júla 2018 o politickej kríze v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné(1), uznesenie z 15. novembra 2017 o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017(2), uznesenie zo 4. júla 2017 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike(3) a uznesenie z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou(4),

–  so zreteľom na podpísanie memoranda o porozumení, dohody o mechanizme pôžičiek a dohody o grante o mikrofinančnej pomoci v hodnote 100 miliónov EUR na obdobie 2017 – 2018 v novembri 2017,

–  so zreteľom na moldavský národný akčný plán o vykonávaní dohody o pridružení medzi Moldavskom a Európskou úniou na roky 2017 – 2019 (NAPIAA),

–  so zreteľom na spoločný pracovný dokument útvarov Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o správe o vykonávaní pridruženia s Moldavskom z 3. apríla 2018 (SWD(2018)0094),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva (najnovšie vyhlásenie z 24. novembra 2017 v Bruseli),

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Moldavskej republike z 26. februára 2018,

–  so zreteľom na správu organizácie Transparency International s názvom The State of Corruption: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine (Stav korupcie: Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) uverejnenú 2. júla 2015,

–  so zreteľom na stanoviská a odporúčania Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ODIHR) a Benátskej komisie Rady Európy, najmä na stanovisko a odporúčania z 15. marca 2018 týkajúce sa volebnej reformy v Moldavsku,

–  so zreteľom na odporúčania a činnosť Parlamentného zhromaždenia Euronest, fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva a ďalších zástupcov občianskej spoločnosti v Moldavsku,

–  so zreteľom na výsledky misie Výboru pre zahraničné veci v Moldavsku, ktorá sa uskutočnila 3. – 4. apríla 2018,

–  so zreteľom na odborné štúdie vypracované pre Výbor pre zahraničné veci vrátane štúdie s názvom The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova and their impact on political developments in these countries (Volebné reformy v troch pridružených krajinách východného susedstva – Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko – a ich vplyv na politický vývoj v týchto krajinách), ktoré boli uverejnené 26. októbra 2017(5), na posúdenie vykonávania na európskej úrovni s názvom Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine (Dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom, Gruzínskom a Ukrajinou) uverejnené 28. júna 2018(6) a na porovnávaciu štúdiu s názvom The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine (Rozvoj inštitucionálneho rámca pre vykonávanie dohôd o pristúpení v Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine) uverejnenú v júli 2018(7),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0322/2018),

A.  keďže politické a hospodárske vzťahy medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou sa prehĺbili v rámci Východného partnerstva, a najmä podpísaním dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) 27. júna 2014 a jej nadobudnutím platnosti 1. júla 2016;

B.  keďže dohoda o pridružení je založená na spoločných hodnotách, ktoré zahŕňajú „dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd vyhlásených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN a vymedzených v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v záverečnom akte Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 a v Parížskej charte pre novú Európu z roku 1990“;

C.  keďže touto dohodou sa Moldavsko zaviazalo prijať rozsiahle domáce reformy na základe právnych predpisov a praxe EÚ, a to vo širokej škále oblastí, čo by malo viesť k dobrej správe vecí verejných, hospodárskemu rozvoju a posilnenej spolupráci s EÚ; keďže na podporu tohto úsilia sa EÚ zaviazala poskytnúť Moldavsku značnú finančnú a rozpočtovú pomoc, ktorá dosiahla výšku 1,14 miliardy EUR pridelených finančných prostriedkov od roku 2007, a okrem toho financovanie z regionálnych programov;

D.  keďže DCFTA umožňuje prednostný prístup tovaru a služieb z Moldavska na trh EÚ; keďže v dôsledku DCFTA sa obchod medzi EÚ a Moldavskom v roku 2017 zvýšil o 20% na 4 miliardy EUR; keďže EÚ je v súčasnosti najväčším obchodným partnerom Moldavska a predstavuje viac ako 55 % celkového objemu obchodu; keďže EÚ je zároveň najväčším investorom v Moldavsku; keďže počiatočné údaje za rok 2018 potvrdzujú pozitívny trend; keďže miera využitia preferencií Moldavska na úrovni 90 % poukazuje na to, do akej miery je DCFTA prínosná pre moldavské podniky, pracovníkov a občanov; keďže sa dosiahol pokrok v základných oblastiach, ako sú sanitárne a rastlinolekárske opatrenia, technické prekážky obchodu, clá a verejné obstarávanie; keďže v súlade s ustanoveniami kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji boli zriadené domáce poradné skupiny, ktoré sa doteraz stretli trikrát;

E.  keďže výmenou za reformy v Moldavsku v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti vrátane boja proti korupcie EÚ tiež v roku 2014 súhlasila, že umožní bezvízové cestovanie to do schengenského priestoru moldavským občanom, ktorí majú biometrický pas; keďže tento bezvízový režim počas prvých štyroch rokov jeho uplatňovania využilo viac ako 1,5 milióna moldavských občanov;

F.  keďže EÚ opakovane vyjadrila obavy zo zhoršenia demokratických noriem po prijatí posledných rozhodnutí moldavských orgánov vrátane netransparentného zrušenia výsledkov miestnych volieb v Kišiňove v júni 2018 z pochybných dôvodov, volebnej reformy prijatej v júli 2017 napriek zápornému stanovisku ODIHR a Benátskej komisie, nedostatočného pokroku v stíhaní osôb zodpovedných za bankový podvod vo výške 1 miliardy USD odhalený v roku 2014 a čoraz častejšieho porušovania ľudských práv, zameraného najmä na nezávislých sudcov, novinárov a politických oponentov;

G.  keďže v dôsledku tohto vývoja v roku 2017 EÚ nevyplatila dve posledné splátky v rámci programu rozpočtovej podpory na reformu sektora spravodlivosti, pretože moldavské orgány nepreukázali dostatočné odhodlanie reformovať ho, a v roku 2018 EÚ pozastavila vyplatenie prvej splátky makrofinančnej pomoci z dôvodu neplnenia politických podmienok priložených k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júla 2017, v ktorom sa uvádza, že „podmienkou udelenia makrofinančnej pomoci je, že prijímajúca krajina rešpektuje skutočné demokratické mechanizmy vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a zaručuje dodržiavanie ľudských práv“;

H.  keďže najnovší vývoj po týchto rozhodnutiach ďalej zvyšuje obavy, najmä tzv. balík fiškálnych reforiem prijatý v júli 2018, ktorého program daňovej amnestie zvyšuje riziko prania špinavých peňazí, ako aj ďalší tlak vyvíjaný na opozíciu a jej pokojné demonštrácie a takisto na malé nezávislé médiá, ktoré napriek prijatiu nového zákona o audiovizuálnych mediálnych službách v júli 2018 bojujú o zachovanie svojej činnosti;

I.  keďže organizácia Transparency International zaradila Moldavsko vo svojom Indexe vnímania korupcie v roku 2017 na 122. zo 180 miest, spolu s Azerbajdžanom a Mali; keďže organizácia Reportéri bez hraníc zaradila Moldavsko vo svojom svetovom rebríčku slobody tlače na 81. zo 180 miest, pričom pokleslo z 56. miesta v roku 2014;

Všeobecné zásady a spoločné hodnoty

1.  zdôrazňuje význam dohody o pridružení/DCFTA a berie na vedomie pokrok, ktorý Moldavsko doteraz dosiahlo; trvá však na tom, že úplné vykonávanie dohody o pridružení/DCFTA, najmä so zreteľom na politické reformy, musí byť najvyššou prioritou, ktorá umožní ďalšie prehlbovanie vzťahov krajiny s EÚ v prospech všetkých moldavských občanov, ako aj otvorenie ďalších možností v súlade s politikou Východného partnerstva Plus (VPP), ktorú presadzuje Európsky parlament;

2.  pre pozitívnu zmenu v Moldavsku oceňuje odvážnych aktérov, najmä tých, ktorí stoja v čele úsilia, v ktorom by sa v súlade s výzvami EÚ a Medzinárodného menového fondu (MMF) malo pokračovať a ktoré je zamerané na reformu bankového sektora po bankovom podvode v roku 2014 v hodnote 1 miliardy USD (čo predstavuje 12 % HDP); víta priaznivé hodnotenie MMF z júla 2018 týkajúce sa vykonávania programu, ktorý MMF podporuje; žiada moldavských politikov a súdnictvo ako celok, aby sa pripojili k tomuto úsiliu o reformu krajiny a o boj proti korupcii v súlade so záväzkami dohody o pridružení, keďže nedostatočná politická vôľa patrí medzi najväčšie prekážky dôveryhodnej reformy; vyzýva všetky politické sily, aby sa zapojili do konštruktívneho dialógu v záujme krajiny;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršovaním situácie v súvislosti s demokratickými normami v Moldavsku, so základnými hodnotami, ktoré sa Moldavsko zaviazalo dodržiavať v rámci dohody o pridružení, ako je demokracia – vrátane spravodlivých a transparentných volieb rešpektujúcich vôľu občanov, ako aj pluralitný demokratický systém – a právny štát – vrátane nezávislosti a nestrannosti súdnictva, ktoré vedúci politickí predstavitelia oslabujú presadzovaním obchodných záujmov, ktoré väčšina politických predstaviteľov a súdnictva bez námietok prijala, čo viedlo k tomu, že Moldavská republika je štátom, ktorý je podriadený záujmom oligarchov a v ktorom je hospodárska a politická moc sústredená v rukách malej skupiny ľudí, ktorí vyvíjajú vplyv na parlament, vládu, politické strany, štátnu správu, políciu, súdnictvo a médiá, a čo vedie k veľmi neuspokojivému vykonávaniu právnych predpisov a malému prínosu pre občanov; opätovne zdôrazňuje svoje odhodlanie sústrediť sa viac na plnenie záväzkov presadzovať spoločné hodnoty ako na nepresvedčivé takzvané geopolitické argumenty;

4.  vyjadruje poľutovanie nad svojvoľným neplnením politických podmienok týkajúcich sa demokratických noriem v Moldavsku, najmä pokiaľ ide o nedávne zmeny vo vnútroštátnych volebných právnych predpisoch, ktoré nezohľadňujú niektoré z hlavných odporúčaní spoločného stanoviska ODIHR a Benátskej komisie, ako aj odvolanie Dorina Chirtoacăa z úradu starostu v Kišiňove a vyhlásenie zvolenia Andreia Năstaseho za neplatné, ktoré viedlo EÚ k pozastaveniu vyplácania svojej makrofinančnej pomoci a k neuhrádzaniu platieb rozpočtovej podpory;

5.  opätovne zdôrazňuje svoju pozíciu, že akékoľvek rozhodnutie o budúcom vyplácaní makrofinančnej pomoci by sa malo prijať až po parlamentných voľbách plánovaných na február 2019 a pod podmienkou, že sa uskutočnia v súlade s medzinárodne uznávanými normami a že ich posúdia špecializované medzinárodné orgány, a že vyplácanie všetkých programov rozpočtovej podpory by malo zostať pozastavené, kým sa nedosiahne významný pokrok v demokratických normách vrátane reformy súdnictva a súdneho konania proti osobám zodpovedným za bankový podvod, a to v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 5. júla 2008; medzitým vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej prerozdeľovali finančné prostriedky na podporu občianskej spoločnosti a nezávislých médií v Moldavsku, ako aj súkromného sektora a miestnych orgánov, a to aj prostredníctvom nových projektov partnerstva a rozvoja, pokiaľ možno koordinovaných s pomocou od ďalších krajín EÚ, a aby koordinovali úsilie s inými organizáciami, napríklad s MMF, s cieľom zabezpečiť väčšiu súdržnosť podmienok finančnej pomoci; so záujmom očakáva výsledok preskúmania volebných právnych predpisov zo strany právneho výboru moldavského parlamentu pre vymenovania a imunity; vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala mechanizmus na monitorovanie reforiem vrátane jasných kritérií;

6.  pripomína obsah článkov 2 a 455 dohody o pridružení, podľa ktorých je dodržiavanie demokratických zásad jej základným prvkom, pričom ich porušovanie môže takisto viesť k pozastaveniu práv súvisiacich s touto dohodou; pripomína, že je potrebné vynaložiť veľké úsilie, aby bolo možné naďalej plniť kritériá v oblasti boja proti korupcii a boja proti praniu špinavých peňazí; požaduje, aby akákoľvek budúca dohoda bola tiež podmienená reformou súdnictva a dôkladným vyšetrovaním a trestným stíhaním osôb zodpovedných za podvod v hodnote 1 miliardy USD; pripomína tiež kritériá v oblasti boja proti korupcii a boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré sa týkajú politiky liberalizácie vízového režimu;

Zavedený inštitucionálny rámec na vykonávanie dohody

7.  víta prijatie mnohých právnych predpisov v súlade so záväzkami Moldavska v rámci dohody o pridružení; zdôrazňuje však dôležitosť rýchleho a úplného vykonávania týchto právnych predpisov s cieľom dosiahnuť konečný cieľ dohody o pridružení, t. j. konkrétne a udržateľné zlepšenia životných podmienok bežných občanov v Moldavsku;

8.  vyzýva na posilnenie účasti moldavského parlamentu, predsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskej integrácie na zabezpečovaní politického dohľadu na vysokej úrovni a preskúmania vykonávania dohody o pridružení, najmä prostredníctvom pokračujúcej racionalizácie príslušných parlamentných a vládnych štruktúr a posilňovania ich administratívnych kapacít, ako aj koordinácie a synchronizácie plánov príslušných ministerstiev a ich úplného a účinného vykonávania;

9.  víta zriadenie medziparlamentného zhromaždenia Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny a jeho prvé zasadnutie, ktoré sa konalo 8. a 9. júna 2018 v Kyjeve; vyzýva toto zhromaždenie, aby uskutočňovalo dohľad nad vykonávaním dohôd o pridružení;

10.  nalieha na moldavské orgány, aby vynaložili väčšie úsilie pri vykonávaní dohody o pridružení a organizovali svoje činnosti – najmä prostredníctvom samotného národného akčného plánu pre vykonávanie dohody o pridružení (NAPIAA) – podľa konkrétnych sektorov a konkrétnych výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť, a nie podľa článkov dohody o pridružení, s cieľom vypracovať podrobné poradie opatrení podľa priorít, ktoré bude vychádzať z posúdenia vplyvu a ktoré vypracujú špecializované odborné oddelenia;

11.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby zriadili, v závislosti od pokroku v oblasti demokratických noriem, osobitnú skupinu EÚ na podporu Moldavska, a to s cieľom zvýšiť poskytovanie odborných znalostí, najmä pokiaľ ide o aproximáciu moldavských právnych predpisov s právnymi predpismi EÚ, a v prípade, že podmienky budú splnené, koordinovať poskytovanie finančnej pomoci Moldavsku na podporu vykonávania dohody o pridružení;

12.  naliehavo vyzýva ESVČ a Komisiu, aby posilnili vnútorné kapacity s cieľom zintenzívniť monitorovanie vykonávania dohody o pridružení, najmä prostredníctvom výrazného zvýšenia vyhradených ľudských zdrojov, a aby prešli na kvalitatívne posúdenie pokroku, a to najmä zavedením procesov preverovania, s cieľom posúdiť úroveň zosúladenia s acquis EÚ, ktorá sa skutočne dosiahla, ako to vyžaduje dohoda o pridružení;

13.  víta posilnený dialóg na ministerskej úrovni s Moldavskom a s ďalšími pridruženými partnermi, pokiaľ ide o reformy v oblasti obchodu súvisiace s pridružením, a podporuje, v závislosti od pokroku v oblasti demokratických noriem, zavedenie takýchto dialógov v ďalších oblastiach, na ktoré sa dohoda o pridružení vzťahuje, vrátane politických otázok, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti a sektorovej spolupráce;

14.  pripomína a podporuje stanovisko Benátskej komisie k volebnej reforme v Moldavsku, podľa ktorého zmene smerom k zmiešanému volebnému systému v prípade parlamentných volieb chýbal konsenzus (okrem strán demokratov a socialistov) a mohla by viesť k neprimeranému ovplyvňovaniu kandidátov obchodnými záujmami; preto opätovne vyzýva moldavské orgány, aby zlepšili volebný systém s cieľom zabezpečiť, aby budúce voľby odrážali vôľu moldavských občanov, a nielen vôľu úzkej skupiny ľudí; vyzýva moldavské orgány, aby takisto v plnej miere vykonali odporúčania ODIHR, najmä pokiaľ ide o financovanie politických strán a slobodu a pluralitu médií; opätovne potvrdzuje pripravenosť Parlamentu pozorovať nasledujúce parlamentné voľby v Moldavsku;

Politický dialóg a reforma, spolupráca v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)

15.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti so zmenami zákona o audiovizuálnych mediálnych službách, ktoré boli prijaté v júli 2018 na poslednú chvíľu a ktoré neboli predmetom konzultácií s občianskou spoločnosťou; naliehavo vyzýva moldavské orgány, aby tento zákon v plnej miere vykonávali v súlade s európskymi normami slobody a plurality médií podľa odporúčania Európskej komisie a Benátskej komisie; zdôrazňuje význam skutočných konzultácií s občianskou spoločnosťou a nezávislými médiami v tomto procese a význam prijatia nového zákona o reklame; zdôrazňuje potrebu predísť všetkým pokusom o narušenie plurality médií, najmä tých, ktoré by ešte viac podporili vytváranie kartelov na mediálnom a súvisiacom reklamnom trhu; naliehavo vyzýva moldavské orgány, aby v nadväznosti na skutočnú konzultáciu s občianskou spoločnosťou prijali nový zákon o reklame; so znepokojením konštatuje, že médiá sú v súčasnosti značne monopolizované a podriadené politickým a obchodným skupinám tejto krajiny; vyzýva na transparentnosť vlastníctva médií a na poskytovanie cielenej pomoci pre nezávislé médiá, najmä pre miestne pobočky, aby mohli splniť požiadavky zákona týkajúce sa povinného miestneho obsahu; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť skutočnú nezávislosť agentúry pre reguláciu médií;

16.  víta reformné úsilie v oblasti verejnej správy a riadenia verejných financií a nabáda na prijatie ďalších opatrení na zvýšenie transparentnosti;

17.  víta dobrú spoluprácu v otázkach týkajúcich sa SZBP, najmä vysokú mieru zhody s vyhláseniami SZBP a účasť na misiách a operáciách spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), ako aj spoluprácu Moldavska s NATO; berie na vedomie pokrok v prijímaní novej národnej obrannej stratégie a akčného plánu jej vykonávania na roky 2017 – 2021 po tom, ako prezident Moldavska zrušil národnú bezpečnostnú stratégiu; víta nadobudnutie platnosti dohody medzi EÚ a Moldavskom o výmene utajovaných skutočností;

18.  vyjadruje pochvalu moldavským orgánom za postupné zlepšovanie vzťahov s Tiraspolom, najmä vykonávaním opatrení budovania dôvery vrátane otvorenia mosta Gura Bîcului – Bîcioc a podpísania šiestich dodatkových protokolov, čím sa zlepší život občanov na oboch brehoch rieky Dnester; opätovne zdôrazňuje pevný záväzok a podporu EÚ týkajúce sa zvrchovanosti a územnej celistvosti Moldavska a úsilia o dosiahnutie mierového riešenia podnesterskej otázky; bezpodmienečne podporuje úsilie OBSE, EÚ a ďalších zainteresovaných strán a nabáda orgány, aby spolupracovali najmä s MSP z Podnesterska, ďalej rozvíjali túto svoju angažovanosť, vynakladali dodatočné úsilie pri presadzovaní ľudských práv a dodržiavali všetky rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva; vyzýva moldavské orgány, aby vyvinuli ďalšie úsilie o vykonávanie zmeneného zákona o osobitnom právnom postavení Gagauzska;

Právny štát a dobrá správa vecí verejných

19.  naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili nezávislosť, nestrannosť a účinnosť súdnictva a špecializovaných protikorupčných inštitúcií vrátane Najvyššej rady prokurátorov, Národného protikorupčného centra a protikorupčnej prokuratúry, Národného úradu pre bezúhonnosť a Agentúry pre vymáhanie majetku v trestných veciach, a to najmä prostredníctvom zachovania prideľovania primeraných zdrojov na zaručenie transparentných výberových konaní s účasťou nezávislých odborníkov v oblasti náboru pracovníkov a prijatím ústavných zmien v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie, zameraných najmä na zrušenie pôvodného päťročného funkčného obdobia sudcov, zmenu zloženia a posilnenie úlohy Vyššej súdnej rady a na zrušenie právomocí moldavského parlamentu vymenovať sudcov najvyššieho súdu; je naďalej hlboko znepokojený v súvislosti so selektívnymi justičnými postupmi moldavského súdnictva a poukazuje na to, že podľa najnovších správ organizácie Transparency International sa moldavské súdnictvo vyznačuje obmedzenou nezávislosťou od výkonnej moci a používa sa ako nástroj proti politickým oponentom a na presadzovanie obchodných záujmov; poukazuje na dôležitosť dosiahnutia dobrých výsledkov vo vyšetrovaniach korupčných prípadov zahŕňajúcich aj vysokopostavené osoby;

20.  víta zmeny právnych predpisov prijaté v júli 2018, ktorých cieľom je posilniť výber a povyšovanie sudcov založené na zásluhách, ako aj ich zodpovednosť;

21.  opätovne zdôrazňuje svoje výzvy založené na zisteniach a odporúčaniach prvej a druhej správy spoločnosti Kroll, ktoré by sa mali v plnom znení zverejniť, zamerané na rýchle a transparentné trestné stíhanie všetkých osôb zodpovedných za bankový podvod vo výške 1 miliardy USD, ktorý bol odhalený v roku 2014, ako aj na vymáhanie ukradnutého majetku; berie na vedomie stratégiu týkajúcu sa vymáhania majetku, ktorú prijali moldavské orgány, ale so znepokojením konštatuje, že vyšetrovanie sa uskutočnilo dosť neefektívne; zdôrazňuje, že je potrebné, aby súdy skoncovali s praxou, keď nevyšetrujú prípady, ku ktorým existujú solídne dôkazy, a aby urýchlene preskúmali prípady, v ktorých sa čaká na vyšetrovanie alebo v ktorých vyšetrovanie prebieha, a to najmä prípad Ilhana Shora, na verejných vypočutiach; zdôrazňuje, že politické rozhodnutie zachraňovať banky prostredníctvom verejných financií ešte viac zvýšilo vážnu stratu dôvery v moldavskú politiku; vyzýva Radu, aby zvážila osobné sankcie, a príslušné členské štáty EÚ, aby poskytli podporu pri vyšetrovaní;

22.  vyjadruje znepokojenie nad zvýšeným rizikom prania špinavých peňazí v nadväznosti na unáhlené prijatie tzv. balíka fiškálnych reforiem v júli 2018, ktorý obsahuje program daňovej amnestie, ktorým by bolo možné legalizovať nezákonne nadobudnutý majetok; vyzýva na zmenu tohto balíka, aby sa takéto nedostatky odstránili, a zároveň sa zaväzuje, že v koordinácii s Komisiou, ESVČ a ďalšími medzinárodnými organizáciami bude aj naďalej venovať mimoriadnu pozornosť jeho vykonávaniu;

23.  zdôrazňuje, že je takisto potrebné riešiť ďalšie prípady organizovanej trestnej činnosti vrátane pašovania zbraní, obchodovania s ľuďmi a rozsiahleho prania špinavých peňazí, najmä z Ruska, a predchádzať takýmto prípadom; zdôrazňuje zodpovednosť sudcov pri dodržiavaní zásad právneho štátu a zdôrazňuje, že zákonne odsúdení sudcovia by mali vykonávať svoje tresty;

24.  žiada, aby sa na základe príkladu Ukrajiny umožnili priame online konzultácie o elektronických majetkových priznaniach vysoko postavených politikov a zamestnancov štátnej správy;

25.  žiada moldavské orgány, aby rešpektovali medzinárodné zásady a dodržiavali najlepšie postupy, ktoré zaručia priaznivé prostredie pre občiansku spoločnosť; zdôrazňuje zásadnú úlohu občianskej spoločnosti pri monitorovaní vykonávania reforiem, ako aj pri presadzovaní transparentnosti a zodpovednosti verejných inštitúcií; očakáva najmä to, že žiadne budúce právne predpisy nebudú obmedzovať vnútroštátne ani zahraničné financovanie moldavských mimovládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti, ani neprimerane nezvýšia ich administratívne zaťaženie a oznamovacie povinnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vo viacerých prípadoch je účasť občanov obmedzovaná, napríklad v marci 2018, keď ústredná volebná komisia zamietla žiadosť o usporiadanie referenda o zmenách volebného systému;

Dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd

26.  vyjadruje znepokojenie nad príznakmi ďalšieho zužovania priestoru pre občiansku spoločnosť v krajine a vyzýva orgány, aby okamžite zastavili neoprávnené alebo neprimerané trestné konania, z ktorých niektoré sa zakladajú na vykonštruovaných obvineniach, a uplatňovanie selektívnej spravodlivosti voči politickým oponentom, ich právnikom a/alebo ich rodinám; kritizuje skutočnosť, že monitorovanie súdnych konaní zo strany členských štátov EÚ alebo delegácie ESVČ je v čoraz väčšej miere obmedzované vylúčením verejnosti z procesov; vyjadruje osobitné obavy z konaní, ktoré sa zameriavajú na obhajcov ľudských práv, nezávislých sudcov ako Domnica Manole a Gheorghe Balan, novinárov a kritikov vlády alebo predsedu Demokratickej strany Moldavska Vladimira Plahotniuca; naliehavo vyzýva orgány, aby zaručili právo na spravodlivý proces a dodržiavanie ľudských práv vo väzenských priestoroch; zdôrazňuje, že treba dôkladne vyšetriť obvinenia z mučenia vo väzenských a v psychiatrických zariadeniach; vyzýva orgány, aby zaručili aj slobodu zhromažďovania a slobodu prejavu, a najmä konania pokojných demonštrácií, a aby v súlade s medzinárodnými normami toto základné právo prísne dodržiavali;

27.  víta prijatie novej národnej stratégie týkajúcej sa rodovej rovnosti v roku 2017 a vyzýva orgány, aby zabezpečili jej uplatňovanie v plnej miere;

28.  žiada orgány, aby výrazne zintenzívnili úsilie o dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, najmä zraniteľných skupín, prostredníctvom boja proti nenávistným prejavom, násiliu, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii – stále vzbudzujúcim veľké obavy – vo vzťahu k osobám LGBTQI, osobám so zdravotným postihnutím a menšinám, ako je rómske obyvateľstvo, ako aj proti nenávistným prejavom a diskriminácii z dôvodu pohlavia alebo politického presvedčenia;

29.  dôrazne odsudzuje nedávne vydanie/únosy tureckých občanov do Turecka z dôvodu ich údajných väzieb s Gülenovým hnutím, čo je v rozpore so zásadami právneho štátu a základnými ľudskými právami; naliehavo vyzýva moldavské orgány, aby zabezpečili, že všetky žiadosti tretích krajín o vydanie budú spracované transparentne a zároveň na základe súdnych konaní v plnom súlade s európskymi zásadami a normami;

Obchodná a hospodárska spolupráca

30.  víta značný nárast dovozu Moldavska do EÚ v dôsledku nadobudnutia platnosti DCFTA a skutočnosť, že EÚ je najväčším investorom v Moldavsku, vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že to neviedlo k zlepšeniu sociálnej a hospodárskej situácie občanov; varuje, že nedosiahnutie pokroku v zlepšovaní životnej úrovne obyvateľstva ohrozuje súhlas občanov s proeurópskou orientáciou krajiny;

31.  pripomína význam nezávislého súdnictva a boja proti korupcii, ako aj znižovania administratívnej a byrokratickej záťaže pri zlepšovaní investičného a podnikateľského prostredia;

32.  podporuje ďalší pokrok v oblasti sanitárnych a rastlinolekárskych noriem a ochranu zemepisných označení;

33.  požaduje účinné dodržiavanie doložiek o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji a medzinárodných záväzkov, a najmä riadne vykonávanie základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce;

34.  považuje aproximáciu regulačného rámca s acquis EÚ za kľúčový rozmer DCFTA, pretože skutočný prístup na trh EÚ a reformy do veľkej miery závisia od náležitého vykonávania a presadzovania príslušných právnych predpisov; uvedomuje si, že pre riadenie, inštitúcie a verejnú správu v Moldavsku to predstavuje významnú úlohu, a nabáda Komisiu, aby poskytla primeranú technickú a finančnú podporu;

Energetika a ďalšie oblasti spolupráce

35.  víta prijatie energetického zákona v roku 2017 ako ďalší krok k transpozícii tretieho energetického balíka a nabáda na prijatie konkrétnych krokov s cieľom zabezpečiť nezávislosť agentúry pre reguláciu v energetike (ANRE); berie na vedomie úsilie Moldavska o podporu obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti a považuje za rozhodujúce posilniť agroekologické poľnohospodárske metódy v rámci udržateľného rozvoja vidieka;

36.  požaduje ráznejšie kroky v oblasti ochrany životného prostredia, najmä pokiaľ ide o hospodárenie s vodou z rieky Dnester, odpadové hospodárstvo a zmenu klímy, najmä z hľadiska vykonávania a koordinácie právnych predpisov;

Inštitucionálne ustanovenia

37.  vyzýva EÚ, členské štáty a Moldavsko, aby ďalej zvyšovali úsilie v oblasti komunikácie týkajúce sa vykonávania dohody o pridružení a očakávaného prínosu súvisiacich reforiem a užšej integrácie s Európskou úniou pre občanov Moldavska; zdôrazňuje potrebu bojovať proti ruským dezinformáciám na základe dostupných, kvalitných informácií založených na faktoch vo všetkých jazykoch používaných v Moldavsku;

38.  opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie intenzívnejšie monitorovať vykonávanie medzinárodných dohôd s východnými partnermi EÚ; opäť vyzýva Komisiu a ESVČ, aby Parlamentu a Rade predkladali častejšie a pravidelné písomné správy o vykonávaní týchto dohôd;

39.  domnieva sa, že zapájanie moldavských orgánov už od fázy prípravy príslušných právnych predpisov je užitočné, pretože sa tak tento proces stáva inkluzívnejším a znižujú náklady Moldavska na transformáciu, a vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využívala postupy konzultácie ex ante;

40.  berie na vedomie, že hodnotenie vykonávania DCFTA sa vo veľkej miere zameriava na obchodné toky a prekážky obchodu; vyzýva Komisiu, aby náležite monitorovala a hodnotila vykonávanie DCFTA a osobitnú pozornosť pritom venovala transpozícii a vykonávaniu acquis, ako aj vplyvu na moldavskú spoločnosť, a aby zabezpečila verejné a komplexné výročné správy vrátane údajov o technickej a finančnej podpore zo strany EÚ;

41.  žiada ESVČ a Komisiu, aby uverejňovali všetky výročné správy o vykonávaní dohôd o pridružení v rovnakom čase a zároveň zverejňovali porovnávacie hodnotenia úrovne pokroku v každého pridruženého partnera vo vykonávaní dohody o pridružení/DCFTA na základe osobitných kritérií;

42.  je rozhodnutý vypracúvať výročné správy o vykonávaní dohôd o pridružení;

°

°  °

43.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Európskej komisii a podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a prezidentovi, vláde a parlamentu Moldavskej republiky.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0303.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0440.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0283.

(4)

Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 82.

(5)

Štúdia s názvom The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova (Volebné reformy v troch pridružených krajinách východného susedstva – Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko), Európsky parlament, 26. október 2017.

(6)

Hodnotenie vykonávania na úrovni EÚ s názvom Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine (Dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom, Gruzínskom a Ukrajinou), Európsky parlament, 28. júna 2018.

(7)

Štúdia s názvom Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine (Rozvoj inštitucionálneho rámca pre vykonávanie asociačných dohôd v Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine), Európsky parlament, júl 2018.


STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD (21.6.2018)

pre Výbor pre zahraničné veci

k vykonávaniu dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom

(2017/2281(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: David Martin

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA) medzi EÚ a Moldavskom sa uplatňuje od roku 2014;

B.  keďže vývoz Moldavska do EÚ sa od nadobudnutia platnosti DCFTA zvýšil o viac než 15 %, pričom 66 % vývozu Moldavska v súčasnosti tvorí vývoz do EÚ;

C.  keďže miera využitia preferencií Moldavska na úrovni 90 % poukazuje na to, do akej miery je DCFTA prínosná pre moldavské podniky, pracovníkov a občanov;

D.  keďže účinné vykonávanie DCFTA je podmienené nepretržitým úsilím Moldavska o zintenzívnenie reforiem v oblasti právneho štátu, riadenia, inštitucionálnych kapacít a verejnej správy vrátane oblastí súvisiacich s obchodom;

E.  keďže sa dosiahol pokrok v základných oblastiach, ako sú sanitárne a rastlinolekárske opatrenia, technické prekážky obchodu, clá a verejné obstarávanie;

F.  keďže boli zriadené domáce poradné skupiny v súlade s ustanoveniami kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji a do dnešného dňa sa stretli trikrát;

1.  víta značný nárast dovozu z Moldavska do EÚ v dôsledku nadobudnutia platnosti DCFTA; zdôrazňuje, že DCFTA by mala byť hnacou silou hospodárskej diverzifikácie, a nabáda preto Komisiu, aby podporovala Moldavsko pri určovaní kľúčových oblastí, ktoré by mali byť pri vykonávaní DCFTA prioritou; domnieva sa, že rozmer liberalizácie obchodu by sa mal dôsledne riadiť s cieľom minimalizovať náklady a zároveň maximalizovať prínosy pre Moldavsko;

2.  víta vytvorenie približne 1 500 pracovných miest prostredníctvom podpory malých podnikov a opätovne zdôrazňuje potrebu naďalej stimulovať MSP a začínajúce sektory, najmä vzhľadom na ich významný príspevok k hospodárskemu rastu, zamestnanosti, inováciám a tvorivosti podnikov;

3.  zdôrazňuje, že konečným cieľom DCFTA je dosiahnuť hmatateľné a udržateľné zlepšenie životných podmienok bežných občanov Moldavska, keďže krajina je stále jednou z najchudobnejších v Európe, a preto naliehavo vyzýva správne orgány, aby na tento účel uskutočnili účinné reformné procesy zamerané na zvýšenie životnej úrovne;

4.  očakáva od Moldavska, že bude pokračovať cestou reforiem nielen v oblastiach súvisiacich výlučne s obchodom, ako je reštrukturalizácia finančného a energetického sektora, ale aj pokiaľ ide o právny štát, verejnú správu, súdnictvo, riadenie a efektívnosť verejných financií, slobodu médií, rodovú rovnosť, posilnenie postavenia žien a zintenzívnenie boja proti korupcii; pripomína aj význam účinného vykonávania novozavedených reforiem a právnych nástrojov; požaduje, aby sa vo všetkých uvedených oblastiach podnikli konkrétne kroky v súlade s očakávaniami, ktoré Parlament zdôraznil vo svojom uznesení o makrofinančnej pomoci Moldavskej republike(1), pričom pripomína rôzne diskusie o situácii v Moldavsku a naliehavé žiadosti Parlamentu o transparentné reformné úsilie a zavedenie prísnych podmienok spojených s hmatateľnými výsledkami v oblastiach, ktoré si vyžadujú zlepšenie; vyjadruje uznanie za rozhodnutie transponovať smernicu EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí;

5.  považuje aproximáciu regulačného rámca s acquis EÚ za kľúčový rozmer DCFTA, pretože skutočný prístup na trh EÚ a reformy do veľkej miery závisia od náležitého vykonávania a presadzovania príslušných právnych predpisov; uvedomuje si, že pre riadenie, inštitúcie a verejnú správu v Moldavsku to predstavuje významnú úlohu, a nabáda Komisiu, aby poskytla primeranú technickú a finančnú podporu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila zriadenie skupiny na podporu Moldavska, podobne ako bola vytvorená v prípade Ukrajiny;

6.  domnieva sa, že zapájanie moldavských orgánov už od fázy prípravy príslušných právnych predpisov je užitočné, pretože sa tak tento proces stáva inkluzívnejším a znižuje náklady Moldavska na transformáciu, a vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využívala postupy konzultácie ex ante;

7.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu domácich poradných skupín pri monitorovaní DCFTA a pripomína, že zúčastnené strany by mali zabezpečiť primerané financovanie a vyvážené zastúpenie občianskej spoločnosti.

8.  berie na vedomie, že hodnotenie vykonávania DCFTA sa vo veľkej miere zameriava na obchodné toky a prekážky obchodu; vyzýva Komisiu, aby náležite monitorovala a hodnotila vykonávanie DCFTA a osobitnú pozornosť pritom venovala transpozícii a vykonávaniu acquis, ako aj vplyvu na moldavskú spoločnosť, a aby zabezpečila verejné a komplexné výročné správy vrátane technickej a finančnej podpory zo strany EÚ;

9.  požaduje účinné dodržiavanie doložiek o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji a medzinárodných záväzkov, a najmä riadne vykonávanie základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

21.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Verts/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

1

0

ECR

Kosma Złotowski

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0283.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

5

17

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Norica Nicolai, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Ivan Štefanec


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Ana Gomes

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

ALDE

Norica Nicolai

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Ioan Mircea Paşcu

17

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

S&D

Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Boris Zala

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 5. novembra 2018Právne oznámenie