Процедура : 2018/0205(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0324/2018

Внесени текстове :

A8-0324/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Приети текстове :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

ДОКЛАД     ***I
PDF 1168kWORD 158k
15.10.2018
PE 625.332v02-00 A8-0324/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета

(COM(2018)0381 – C8‑0244/2018 – 2018/0205(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Адина-Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета

(COM(2018)0381 – C8‑0244/2018 – 2018/0205(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0381),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114, член 192, параграф 1 и член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0244/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и становищата на комисията по земеделие и развитие на селските райони и на комисията по правни въпроси (A8-0324/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета

относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(текст от значение за ЕИП)

Обосновка

Изменение на заглавието, отразяващо факта, че не всички изброени правни актове представляват сами по себе си законодателство за околната среда.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  За да се удовлетвори потребността от информация за изпълнението и съответствието, следва да се въведат изменения в няколко законодателни акта в областта на околната среда, като се вземат под внимание резултатите в Доклада на Комисията относно действия за усъвършенстване на докладването в областта на околната среда45 и свързаната с него проверка за пригодност46.

(1)  За да се удовлетвори потребността от информация за изпълнението и съответствието, следва да се въведат изменения в няколко законодателни акта, свързани с околната среда, като се вземат под внимание резултатите в Доклада на Комисията относно действия за усъвършенстване на докладването в областта на околната среда45 и свързаната с него проверка за пригодност46.

__________________

__________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230.

46 SWD(2017) 230.

Обосновка

В съответствие с подобно изменение на заглавието.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  С настоящия регламент се цели да се осъвремени управлението на информацията и да се гарантира по-последователен подход към законодателните актове, попадащи в неговия обхват, чрез опростяване на докладването, така че да се намали административната тежест, да се подобри базата данни с оглед на бъдещи оценки и да се увеличи прозрачността в полза на обществеността, според обстоятелствата при всеки отделен случай.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Необходимо е достъпността на данните да гарантира, че административната тежест за всички субекти ще остане възможно най-ограничена. За целта се изисква активно разпространяване на информацията на национално равнище в съответствие с Директива 2003/4/ЕО47 и Директива 2007/2/ЕО48 на Европейския парламент и на Съвета и правилата за прилагането им, за да се осигури подходящата инфраструктура за обществен достъп, докладване и споделяне на данни между публичните органи.

(2)  Необходимо е достъпността на данните да гарантира, че административната тежест за всички субекти ще остане възможно най-ограничена, и по-специално за неправителствени субекти като малките и средните предприятия (МСП). За целта се изисква активно разпространяване на информацията на национално равнище в съответствие с Директива 2003/4/ЕО47 и Директива 2007/2/ЕО48 на Европейския парламент и на Съвета и правилата за прилагането им, за да се осигури подходящата инфраструктура за обществен достъп, докладване и споделяне на данни между публичните органи.

_________________

_________________

47 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

47 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

48 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

48 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Докладваните от държавите членки данни са от съществено значение за Комисията, която следва да осъществява мониторинг, преглед и оценяване на ефективността на законодателството спрямо заложените в него цели, за да предостави тази информация при евентуално бъдещо оценяване на законодателството, в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.49 В няколко законодателни акта в областта на околната среда е целесъобразно да се добавят разпоредби с оглед бъдещото им оценяване въз основа на данни, събрани по време на изпълнението, които евентуално да бъдат допълнени с научни и аналитични данни. В тази връзка съществува потребност от относими данни, които да дадат възможност за по-добро оценяване на ефикасността, ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност за ЕС на законодателството на Съюза, а оттам произтича и необходимостта да се осигурят подходящи механизми за докладване, които могат също така да служат като показатели за тази цел.

(3)  Процесът на всеобхватно и своевременно докладване на съответните данни от страна на държавите членки е от съществено значение за Комисията, която следва да осъществява мониторинг, преглед и оценяване на ефективността на законодателството спрямо заложените в него цели, за да предостави тази информация при евентуално бъдещо оценяване на законодателството, в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.49 В няколко законодателни акта в областта на околната среда е целесъобразно да се добавят разпоредби с оглед бъдещото им оценяване въз основа на данни, събрани по време на изпълнението, които евентуално да бъдат допълнени с научни и аналитични данни. В тази връзка съществува потребност от относими данни, които да дадат възможност за по-добро оценяване на ефикасността, ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност за ЕС на законодателството на Съюза, а оттам произтича и необходимостта да се осигурят подходящи механизми за докладване, които могат също така да служат като показатели за тази цел както на отговорните за вземане на решения лица, така и на широката общественост.

_________________

_________________

49 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

49 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В съответствие с оценката на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета50 съществува необходимост от рационализиране на сроковете за докладване за картите на шума и плановете за действие, за да се осигури достатъчно време за провеждане на обществени консултации по посочените планове. За целта и само еднократно срокът за преразглеждане или актуализиране на плановете за действие е отложен с една година, така че срокът за следващия (четвърти) кръг планове за действие няма да е 18 юли 2023 г., а 18 юли 2024 г. По този начин от четвъртия кръг нататък държавите членки ще разполагат с около две години между изготвянето на картите на шума и приключването на преразглеждането или актуализирането на плановете за действие, а не с една година, както е понастоящем. За следващите кръгове на планиране на действията ще се възстанови петгодишният цикъл за преразглеждане или актуализиране. Освен това с оглед по-добро изпълнение на целите на Директива 2002/49/ЕО и осигуряване на основа за разработване на мерки на равнището на Съюза, докладването от държавите членки следва да се извършва по електронен път. Също така е необходимо да се засили участието на обществеността, като се изисква определена информация да е обществено достъпна и това задължение да се приведе в съответствие с други относими законодателни актове на Съюза, като например Директива 2007/2/ЕО, без да се дублират практическите изисквания.

(5)  В съответствие с оценката на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета50 съществува необходимост от рационализиране на сроковете за докладване за картите на шума и плановете за действие, за да се осигури достатъчно време за провеждане на обществени консултации по посочените планове. За целта и само еднократно срокът за преразглеждане или актуализиране на плановете за действие е отложен с една година, така че срокът за следващия (четвърти) кръг планове за действие няма да е 18 юли 2023 г., а 18 юли 2024 г. По този начин от четвъртия кръг нататък държавите членки ще разполагат с около две години между изготвянето на картите на шума и приключването на преразглеждането или актуализирането на плановете за действие, а не с една година, както е понастоящем. За следващите кръгове на планиране на действията ще се възстанови петгодишният цикъл за преразглеждане или актуализиране. Освен това с оглед по-добро изпълнение на целите на Директива 2002/49/ЕО и осигуряване на основа за разработване на мерки на равнището на Съюза, докладването от държавите членки следва да се извършва по електронен път. Също така е необходимо да се засили участието на обществеността, като се изисква изчерпателна, точна и съпоставима информация да е обществено достъпна и това задължение да се приведе в съответствие с други относими законодателни актове на Съюза, като например Директива 2007/2/ЕО, без да се дублират практическите изисквания.

_________________

_________________

50 Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189, 18.7.2002 г.).

50 Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189, 18.7.2002 г.).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Въз основа на Доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент за изпълнението на Директива 2007/2/ЕО и оценката по REFIT52 е целесъобразно, с оглед опростяване на изпълнението на същата директива и намаляване на административната тежест, свързана с мониторинга от страна на държавите членки, да се премахне изискването държавите членки да изпращат на Комисията доклади на всеки три години и Комисията да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщен доклад, тъй като проверката за пригодност относно докладването потвърди ограничената полза от тези доклади53.

(7)  Въз основа на Доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент за изпълнението на Директива 2007/2/ЕО и оценката по REFIT52 е целесъобразно, с оглед опростяване на изпълнението на същата директива и намаляване на административната тежест, свързана с мониторинга от страна на държавите членки, да се премахне изискването държавите членки да изпращат на Комисията доклади на всеки три години и Комисията да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщен доклад, тъй като проверката за пригодност относно докладването потвърди ограничената полза от тези доклади53. Въпреки това Комисията следва да продължи на редовни интервали да извършва оценка на тази директива и да прави оценката общественодостъпна.

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 и SWD(2016)273.

52 COM(2016) 478 и SWD(2016)273.

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Обосновка

Настоящият текст на Директива 2007/2/ЕО изисква от Комисията да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета. Поради това е необходимо да се прави поне редовна оценка, която да е общественодостъпна.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Необходимо е изменение на задълженията за докладване по членове 43, 54 и 57 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета56. С цел подобряване на прозрачността и намаляване на административната тежест тези разпоредби включват създаването на централна база данни с отворен достъп и възможност за търсене, в която да се въвеждат нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, предоставянето на изпълнителни правомощия на Комисията да въведе общ формат за представянето на нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, информирането относно изпълнението и замяната на тригодишното статистическо докладване от страна на Комисията с изискване за създаване на динамична централна база данни на Комисията и предоставяне на информация на годишна основа.

(9)  Необходимо е изменение на задълженията за докладване по членове 43, 54, 57 и 58 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета56. С цел подобряване на прозрачността и намаляване на административната тежест тези разпоредби включват създаването на централна база данни с отворен достъп и възможност за търсене, в която да се въвеждат нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, предоставянето на изпълнителни правомощия на Комисията да въведе общ формат за представянето на нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, информирането относно изпълнението и замяната на тригодишното статистическо докладване от страна на Комисията с изискване за създаване на динамична централна база данни на Комисията и предоставяне на информация на годишна основа. В контекста на доклад на Комисията от 2017 г.56a клаузата за преразглеждане на тази директива, въведена в член 58 от нея, следва да се преосмисли с оглед на бъдещо преразглеждане.

__________________

__________________

56 Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).

56 Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).

 

56a COM(2017) 631 final, Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите в съответствие с член 58 от Директива 2010/63/EС относно защитата на животните, използвани за научни цели

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Поради това директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 и Регламент (ЕО) № 2173/2005 следва да бъдат съответно изменени,

Обосновка

Ново съображение, целящо да посочи необходимото действие, като заключение от всички останали съображения.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 86/278/ЕИО

Член 2 – параграф 1 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  В член 2 се добавя следната буква:

 

„га) „услуги за пространствени данни“ означава: операциите, които могат да бъдат извършени чрез използване на компютърно приложение, по пространствените данни, съдържащи се в масив от пространствени данни, или по свързаните с тях метаданни, съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*;

 

__________________

 

*Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

(вж. текста на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE))

Обосновка

Определенията са дадени в член 2 от основния акт. Поради това с цел съгласуваност и яснота се добавя ново определение за „услуги за пространствени данни“ в член 2.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)

Директива 86/278/ЕИО

Член 2 – параграф 1 – буква г б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1a.  В член 2 се добавя следната буква:

 

„гб) „масив от пространствени данни“ означава: определяем набор от пространствени данни съгласно определението в член 3, параграф 3 от Директива 2007/2/ЕО.“.

Обосновка

Определенията са дадени в член 2 от основния акт. Поради това с цел съгласуваност и яснота се добавя ново определение за „услуги за пространствени данни“ в член 2.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 86/278/ЕИО

Член 10 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  имената и адресите на получателите на утайките и мястото, където утайката ще се използва;

заличава се

Обосновка

Конкретните оперативни данни, както в случая купувачите на утайките, следва да не бъдат публично достъпни. Защитата на данните следва да бъде гарантирана. Оповестяването на данни за земеделските стопани може да доведе до тормоз от страна на екологични групи дори когато дейностите на стопаните са напълно законни. Оповестяването може в това отношение да изглежда като публично изобличаване на тези стопани. Органите трябва да разполагат с данните за вътрешни цели – за наблюдение на спазването на задълженията и разпоредбите.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 86/278/ЕИО

Член 10 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  всяка друга информация във връзка с транспонирането и прилагането на настоящата директива, предоставена от държавите членки на Комисията съгласно член 17.

заличава се

Обосновка

Предложеният текст би създал кръгово позоваване поради позоваването на член 17, който от своя страна се позовава на акт за изпълнение, с който трябва да се въведат изисквания по член 10.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 86/278/ЕИО

Член 10 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За представяне на масивите от пространствени данни, включени в информацията, регистрирана в тези данни, се използват услуги за пространствени данни съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*.

За представяне на масивите от пространствени данни, включени в информацията, регистрирана в тези данни, се използват услуги за пространствени данни.

Обосновка

Този параграф следва да се включи отделно като член 2д (нов) за яснота, тъй като определенията са дадени в член 2 от основния акт.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 86/278/ЕИО

Член 10 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посочените в параграф 1 данни се предоставят на обществеността за всяка календарна година в срок до три месеца след нейния край, в консолидиран формат, както е предвидено в приложението към Решение 94/741/ЕО на Комисията**, или друг формат, предоставен съгласно член 17.

Посочените в параграф 1 данни се предоставят на обществеността и се дава лесен достъп до тях за всяка календарна година в срок до три месеца след нейния край, в консолидиран формат, както е предвидено в приложението към Решение 94/741/ЕО на Комисията**, или друг формат, предоставен съгласно член 17.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 86/278/ЕИО

Член 10 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Информация за начините на обработка и резултатите от анализите се предоставя при молба от страна на компетентните органи.

3. Информация за начините на обработка и резултатите от анализите се предоставя на компетентните органи.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Директива 2002/49/ЕО

Член 10 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, които са посочени в приложение VI, се изпращат на Комисията в срок от шест месеца от датите, които са посочени съответно в членове 7 и 8. За тази цел държавите членки докладват информацията единствено по електронен път в хранилището на данни, което предстои да бъде създадено по процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3. В случай че дадена държава членка желае да актуализира информация, при предоставянето на актуализираната информация в хранилището на данни тя трябва да опише разликите между актуализираната и първоначалната информация и причините за актуализацията.

2.  Държавите членки гарантират, че информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, които са посочени в приложение VI, се изпращат на Комисията в срок от шест месеца от датите, които са посочени съответно в членове 7 и 8. За тази цел държавите членки докладват информацията единствено по електронен път в задължително хранилище на данни. В случай че дадена държава членка желае да актуализира информация, при предоставянето на актуализираната информация в хранилището на данни тя трябва да опише разликите между актуализираната и първоначалната информация и причините за актуализацията.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Директива 2002/49/ЕО

Член 10 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  В член 10 след параграф 2 се вмъква следният параграф:

 

„2а.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12а за допълване на настоящата директива по отношение на създаването на задължително хранилище на данни, както е посочено в параграф 2, и подробните правила за цифровия механизъм за обмен на информация, така че да се споделя информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие.“.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Директива 2002/49/ЕО

Член 12 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Добавя се следният член:

 

„Член 12a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 2а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 2а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

__________________

 

* OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Директива 2002/49/ЕО

Приложение VI – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В приложение VI точка 3 се заменя със следното:

5.  В приложение VI точка 3 се заличава.

3.  Механизъм за обмен на информация

 

„Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, разработва задължителен цифров механизъм за обмен на информация с цел споделяне на информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, както е посочено в член 10, параграф 2, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“

 

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2004/35/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 16 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  В член 2 се добавя следната точка:

 

„16а.   „услуги за пространствени данни“ означава операциите, които могат да бъдат извършени чрез използване на компютърно приложение, по пространствените данни, съдържащи се в масив от пространствени данни или по свързаните с тях метаданни, съгласно определението в Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*;

 

__________________

 

*Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

Обосновка

Определенията са дадени в член 2 от основния акт. Поради това с цел съгласуваност и яснота се добавя ново определение за „услуги за пространствени данни“ в член 2.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че подходяща и актуална информация, като минимум за непосредствени заплахи от щети, е на разположение на обществеността в отворен формат на данните онлайн в съответствие с приложение VI към настоящата директива и с член 7, параграф 4 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*. За всеки инцидент като минимум се предоставя информацията, посочена в приложение VI към настоящата директива.

1. Държавите членки гарантират, че подходяща и актуална информация, като минимум за непосредствени заплахи от щети, е на разположение на обществеността и на Комисията в отворен формат на данните онлайн в съответствие с приложение VI към настоящата директива и с член 7, параграф 4 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*. За всеки инцидент като минимум се предоставя информацията, посочена в приложение VI към настоящата директива.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 18а за изменение на приложение VI към настоящата директива по отношение на подробните критерии, съгласно които се класифицират мащабът и видът на екологичните щети.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За представяне на масивите от пространствени данни, включени в информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, като пространственото местоположение на инцидентите, се използват услуги за пространствени данни съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета**.

2.  За представяне на масивите от пространствени данни, включени в информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, като пространственото местоположение на инцидентите, се използват услуги за пространствени данни .

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно параграф 1.

3.  Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно параграф 1, и го осъвременяват редовно.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 - параграф 4 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията редовно извършва оценка на настоящата директива. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:

4.  Не по-късно от 1 януари 2022 г. и най-малко на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на настоящата директива и нейното прилагане. Наред с останалото оценката се прави общественодостъпна и се основава на следните елементи:

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 – параграф 4 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  анализ на развитието и относимите промени в държавите членки.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Комисията информира своевременно Европейския парламент и Съвета относно резултатите от оценката по параграф 4 и ако е необходимо, представя подходящи законодателни предложения.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 – параграф 4 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  В посочената в параграф 4 оценка следва също така да се разгледа въпросът за разширяване на определението за „екологични щети“, както е посочено в член 2, параграф 1, и на обхвата на настоящата Директива, за да включи щетите за човешкото здраве, така че да се въведат и щетите за въздуха, които може да причинят значителни рискове за здравето.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Вмъква се следният член:

 

„Член 18a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 18, параграф 1а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 18, параграф 1а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 18, параграф 1а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

 

__________________

 

* OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 3

Директива 2004/35/ЕО

Приложение IV – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията, посочена в член 18, параграф 1, се отнася до емисии, събития или инциденти, които предизвикват екологични щети или представляват непосредствена заплаха от щети, като за всеки отделен случай се предоставя следната информация и данни:

Информацията, посочена в член 18, параграф 1, включва списък с емисии, събития или инциденти, които предизвикват екологични щети или представляват непосредствена заплаха от щети, като за всеки отделен случай се предоставя следната информация и данни:

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 3

Директива 2004/35/ЕО

Приложение VI – точка 7 – буква в а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  съответни съдебни производства;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)

Директива 2007/2/ЕО

Член 21 – параграф 2 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  в параграф 2 се добавя следната буква:

 

„ва)  анализ на развитието на инфраструктурата за INSPIRE в държавите членки;“;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 2

Директива 2007/2/ЕО

Член 23 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията редовно извършва оценка на настоящата директива. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:

Не по-късно от 1 януари 2022 г. и най-малко на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на настоящата директива и нейното прилагане и я прави общественодостъпна. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 2

Директива 2007/2/ЕО

Член 23 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията информира своевременно Европейския парламент и Съвета относно резултатите от оценката по втория параграф и ако е необходимо, представя подходящи законодателни предложения.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 1

Директива 2009/147/ЕО

Член 12 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Успоредно с доклада, който се изготвя по същото време съгласно член 17 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета*, на всеки шест години държавите членки изпращат на Комисията доклад относно изпълнението на предприетите съгласно настоящата директива мерки и основното въздействие на тези мерки. В този доклад се включва по-специално информация относно състоянието и тенденциите при дивите видове птици, защитени по силата на настоящата директива, заплахите и натиска върху тях, предприетите мерки за опазването им и приноса на мрежата от специални защитени зони за постигане на целите, посочени в член 2 от настоящата директива.“;

1.  Успоредно с доклада, който се изготвя по същото време съгласно член 17 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета*, на всеки шест години държавите членки изпращат на Комисията доклад относно изпълнението на предприетите съгласно настоящата директива мерки и основното въздействие на тези мерки. Този доклад се прави общественодостъпен и в него се включва по-специално информация относно състоянието и тенденциите при дивите видове птици, защитени по силата на настоящата директива, заплахите и натиска върху тях, предприетите мерки за опазването им и приноса на мрежата от специални защитени зони за постигане на целите, посочени в член 2 от настоящата директива.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/147/ЕО

Член 12 – параграф 2 – първо изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, подготвя на всеки шест години обобщен доклад, разработен въз основа на информацията, посочена в параграф 1.

2.  Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, подготвя и публикува на всеки шест години обобщен доклад, разработен въз основа на информацията, посочена в параграф 1.

 

 

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Директива 2010/63/ЕС

Член 54 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Службите на Комисията публикуват преглед за Съюза въз основа на данните, представени от държавите членки.

Не по-късно от 6 месеца след представянето от държавите членки на данните, посочени във втора алинея, службите на Комисията публикуват и редовно осъвременяват преглед за Съюза въз основа на тези данни.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/63/ЕС

Член 54 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията определя общ формат и съдържание за предоставяне на информацията по параграфи 1, 2 и 3 в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 56, параграф 3.“;

4.  Комисията определя общ формат и съдържание за предоставяне на информацията по параграфи 1, 2 и 3 в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 3.“;

Обосновка

Процедурата по регулиране се променя на акт за изпълнение (процедура по разглеждане).

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2010/63/ЕС

Член 56 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

2а.  В член 56 параграф 3 се заменя със следното:

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.“;

Обосновка

Процедурата по регулиране се променя на акт за изпълнение (процедура по разглеждане).

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 3

Директива 2010/63/ЕС

Член 57

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Член 57 се заличава.

3.  Член 57 се заменя със следното:

 

„Член 57

 

Доклад на Комисията

 

До 10 ноември 2020 г. и на всеки три години след това Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета обобщен доклад въз основа на статистическата информация, получена от държавите членки в съответствие с член 54, параграф 2.“.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Директива 2010/63/ЕС

член 58 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

3a.  В член 58 първият параграф се заменя със следното:

Комисията преразглежда настоящата директива до 10 ноември 2017 г., като взема предвид напредъка в развитието на алтернативни методи, които не са свързани с използване на животни, и по-специално на нечовекоподобни примати, и предлага изменения, когато е подходящо.

Комисията преразглежда настоящата директива до 10 ноември 2024 г., като взема предвид напредъка в развитието на алтернативни методи, които не са свързани с използване на животни, и по-специално на нечовекоподобни примати, и предлага изменения, когато е подходящо.“.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 166/2006

Член 7 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ежегодно държавите членки предоставят на Комисията чрез електронен трансфер доклад, съдържащ всички данни, посочени в член 5, параграфи 1 и 2, във формат и срок, които се определят от Комисията посредством актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 2. При всички случаи срокът за докладване не е по-късно от девет месеца след края на годината за докладване.

2.  Не по-късно от 31 март всяка година държавите членки предоставят на Комисията чрез електронен трансфер доклад, съдържащ всички данни, посочени в член 5, параграфи 1 и 2, във формат, който се определя от Комисията посредством актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 2. При всички случаи срокът за докладване не е по-късно от девет месеца след края на годината за докладване.

Обосновка

Съгласуване с графика на доклада на Комисията, както е предвидено в други изменени предложения, включени в този основен акт.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Регламент (ЕС) № 995/2010

Член 20 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година. Комисията може да определи посредством актове за изпълнение формата и процедурата, които държавите членки трябва да следват, за да предоставят тази информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

1.  Най-късно до 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година. Комисията може да определи посредством актове за изпълнение формата и процедурата, които държавите членки трябва да следват, за да предоставят тази информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Регламент 995/2010/ЕС

Член 20 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  До 3 декември 2015 г. и на всеки шест години след това Комисията, въз основа на информацията и опита, свързани с прилагането на настоящия регламент, прави преглед на неговото действие и ефективност, включително по отношение предотвратяването на пускането на вътрешния пазар на незаконно добит дървен материал или на изделия, получени от такъв дървен материал. Тя обръща по-специално внимание на административните последици за малките и средните предприятия и на продуктовия обхват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от прегледа и ако е необходимо, придружава тези доклади с подходящи законодателни предложения.

3.  До 3 декември 2021 г. и на всеки пет години след това Комисията, въз основа на информацията и опита, свързани с прилагането на настоящия регламент, прави преглед на неговото действие и ефективност, включително по отношение предотвратяването на пускането на вътрешния пазар на незаконно добит дървен материал или на изделия, получени от такъв дървен материал. Тя обръща по-специално внимание на административните последици за малките и средните предприятия и на продуктовия обхват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от прегледа и ако е необходимо, придружава тези доклади с подходящи законодателни предложения.

Обосновка

На Европейския парламент трябва да се даде възможност да разгледа докладите и евентуалните законодателни предложения на Комисията по време на всеки законодателен мандат.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 2173/2005

Член 8 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година.

1.  Най-късно до 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 2173/2005

Член 9 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До декември 2021 г. и на всеки шест години след това въз основа на информацията и опита по прилагането на настоящия регламент Комисията извършва преглед на неговото действие и ефективност. При този преглед тя взема под внимание напредъка по прилагането на доброволните споразумения за партньорство. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултата от прегледа и — когато е целесъобразно — придружава тези доклади с предложения за усъвършенствания на схемата на разрешителни FLEGT.

До декември 2021 г. и на всеки пет години след това въз основа на информацията и опита по прилагането на настоящия регламент Комисията извършва преглед на неговото действие и ефективност. При този преглед тя взема под внимание напредъка по прилагането на доброволните споразумения за партньорство. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултата от прегледа на всеки пет години и — когато е целесъобразно — придружава тези доклади с предложения за усъвършенствания на схемата на разрешителни FLEGT.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 338/97

Член 15 – параграф 4 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Без да се нарушава член 20, една година преди всяко заседание на конференцията на страните по конвенцията управителните органи на държавите членки представят на Комисията цялата информация, отнасяща се за съответния предходен период, която е необходима за изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията, и еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които попадат извън обхвата на конвенцията. Информацията, която трябва да се представи, и формата на представянето ѝ се определят от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.

в)  Без да се нарушава член 20, една година преди всяко заседание на конференцията на страните по конвенцията управителните органи на държавите членки представят на Комисията цялата информация, отнасяща се за съответния предходен период, която е необходима за изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията, и еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които попадат извън обхвата на конвенцията. Форматът на представянето ѝ се определя от Комисията в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

Обосновка

Информацията, която трябва да бъде представена, не следва да се определя от Комисията, а процедурата по регулиране следва да се промени на акт за изпълнение (процедура по разглеждане).

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 a (нов)

Регламент (ЕО) № 338/97

Член 18 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

В член 18 параграф 2 се заменя със следното:

2.  При позоваване на настоящия член, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

„2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.“;

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца. По отношение на задачите на Комисията, посочени в член 19, точки 1 и 2, ако след изтичането на период три месеца от датата на сезиране на Съвета последният не предприеме действия, предлаганите мерки се приемат от Комисията.

 

(1)

  OВ C ...

(2)

  OВ C ...


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства намерението на Комисията да рационализира привеждането в съответствие на задълженията за докладване, съдържащи се в свързаното с околната среда законодателство, като актуализира конкретни разпоредби от 10 секторни директиви и регламента. По мнение на докладчика настоящото предложение на Комисията се прави в благоприятен момент, в който се полагат усилия за опростяване на законодателството в областта на околната среда, включително разпоредбите за докладване, които постепенно се увеличаваха от 70-те години на миналия век насам.

По-конкретно, настоящото законодателно предложение произтича от актуализиран план за действие за рационализиране на докладването по отношение на околната среда(1), един от резултатите от оценката на проверката за пригодност относно докладването и мониторинга в рамките на политиката на Съюза в областта на околната среда(2). Освен това настоящото предложение на Комисията допълва наскоро приетото решение относно процедурните правила в областта на докладването по въпроси, свързани с околната среда(3).

Докладчикът подкрепя целта на Комисията да повиши прозрачността, да предостави база от сведения за бъдещи оценки и да опрости и намали административната тежест за държавите членки и Комисията. Докладчикът прави няколко предложения за подобряване на законодателното предложение, които като цяло следва да модернизират управлението на информацията и да намалят административната тежест.

Освен това едно подобрено законодателно предложение ще намали разходите за заинтересованите страни и ще увеличи ползите посредством по-широкото прилагане на най-ефикасните процеси и посредством увеличаване на използването на електронни инструменти и образци. Благодарение на тези подобрения данните ще бъдат по-добре събирани и обработвани, като ще се предлагат по-бързи всеобхватни оценки в полза на лицата, отговорни за вземането на решения в държавите членки и на равнището на Съюза.

Някои предложения на докладчика имат за цел да се предостави по-прозрачен достъп до ясна информация за околната среда за различните заинтересовани страни, включително обществеността, и да се допринесе, наред с другото, за приоритетна цел № 4 на 7-ата програма за действие за околната среда(4). Например няколко изменения, които се отнасят до определенията на различни понятия в рамките на основните актове, посочени в настоящото предложение, или разглеждат в подробности някои понятия, целят да осигурят по-добра съгласуваност, да опростят текста и да доведат до по-голяма яснота като цяло.

Някои промени, направени от докладчика, засилват ролята на съзаконодателите, включително на Европейския парламент, и изясняват ролята на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) в цялостното докладване и мониторинг.

Докладчикът счита, че са необходими подробни критерии за определяне на мащаба и вида на екологичните щети в рамките на Директива 2004/35/ЕО(5).

По отношение на Директива 2010/63/ЕО(6) докладчикът въвежда изискване Комисията не само да публикува, но и да актуализира редовно общ за Съюза преглед въз основа на данните, предоставени от държавите членки.

По отношение на Регламент (ЕО) № 166/2006(7) се предлага също така ясен краен срок за докладване от държавите членки за това кога да предоставят на Комисията по електронен път всички изисквани данни, посочени в настоящия регламент.

Що се отнася до Регламент (ЕО) № 995/2010, докладчикът счита, че на Парламента трябва да бъде дадена възможност да направи преглед на докладите и евентуалните законодателни предложения на Комисията по време на всеки законодателен мандат и поради това намалява срока за прегледа на Комисията от шест на пет години.

Докладчикът счита, че някои разпоредби, отнасящи се до използването на процедурата по регулиране с контрол в рамките на основните актове, посочени в настоящото предложение, следва да бъдат приведени в съответствие с Договора от Лисабон. В това отношение докладчикът призовава за използването на делегирани актове в случай на определени членове от някои основни актове, посочени в настоящото предложение, като така се внесе повече яснота по отношение на правомощията, предоставени на Комисията от двата съзаконодателни органа: Парламента и Съвета. Предоставени са и подробности за упражняването на делегирането. Следователно предложеното привеждане в съответствие с Договора от Лисабон, и по-специално използването на делегирани актове, не само ще бъде важна актуализация на предложението на Комисията, но ще подобри и цялостната процедура по докладване и мониторинг.

(1)

Доклад на Комисията (COM(2017)0312). 

(2)

SWD(2017) 0230.

(3)

Решение (ЕС) 2018/853 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1257/2013, директиви 94/63/ЕО и 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 86/278/ЕИО и 87/217/ЕИО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета

(4)

ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171 – 200.

(5)

Директива 2004/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети.

(6)

Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели.

(7)

Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета.


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (2.10.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета

(COM(2018)0381 – C8‑0244/2018 – 2018/0205(COD))

Докладчик по становище: Никола Капуто

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства направените подобрения по отношение на прозрачността и опростяването в Директивата относно защитата на животните, използвани за научни цели (Директива 2010/63/ЕС), и по-специално създаването на база данни с отворен достъп и възможност за търсене, съдържаща статистически данни. Тази база данни ще позволи да се наблюдава значително по-редовно използването на животни за научни цели, оказвания натиск върху животните, както и използваните видове, особено нечовекоподобните примати. Въпреки това Комисията следва да продължи да представя доклад до Парламента и Съвета с общ преглед и тълкуване на необработените статистически данни, които се съдържат в тази база данни. Освен това, както се подчертава в доклада на Комисията, публикуван през 2017 г., с оглед на факта, че настоящото преразглеждане се извършва на ранен етап от прилагането на Директивата, все още е твърде рано да се прави оценка до каква степен са изпълнени стратегическите цели. В заключенията по доклада вече са отбелязани някои точки, които трябва да бъдат променени в бъдеще. Поради тези причини докладчикът счита, че трябва да се запази членът относно преразглеждането на Директивата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета  (Текст от значение за ЕИП)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета  (Текст от значение за ЕИП)

Обосновка

Изменение на заглавието, отразяващо факта, че не всички изброени правни актове като такива представляват законодателство в областта на околната среда.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  За да се удовлетвори потребността от информация за изпълнението и съответствието, следва да се въведат изменения в няколко законодателни акта в областта на околната среда, като се вземат под внимание резултатите в Доклада на Комисията относно действия за усъвършенстване на докладването в областта на околната среда45 и свързаната с него проверка за пригодност46 .

(1)  За да се удовлетвори потребността от информация за изпълнението и съответствието, следва да се въведат изменения в няколко законодателни акта, свързани с околната среда, като се вземат под внимание резултатите в Доклада на Комисията относно действия за усъвършенстване на докладването в областта на околната среда45 и свързаната с него проверка за пригодност46.

_________________

_________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230.

46 SWD(2017) 230.

Обосновка

Съответствие с подобно изменение на заглавието.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Необходимо е достъпността на данните да гарантира, че административната тежест за всички субекти ще остане възможно най-ограничена. За целта се изисква активно разпространяване на информацията на национално равнище в съответствие с Директива 2003/4/ЕО47 и Директива 2007/2/ЕО48 на Европейския парламент и на Съвета и правилата за прилагането им, за да се осигури подходящата инфраструктура за обществен достъп, докладване и споделяне на данни между публичните органи.

(2)  Необходимо е достъпността на данните да гарантира, че административната тежест за всички субекти ще остане възможно най-ограничена, особено за неправителствени субекти като МСП. За целта се изисква активно разпространяване на информацията на национално равнище в съответствие с Директива 2003/4/ЕО47 и Директива 2007/2/ЕО48 на Европейския парламент и на Съвета и правилата за прилагането им, за да се осигури подходящата инфраструктура за обществен достъп, докладване и споделяне на данни между публичните органи.

_________________

_________________

47 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

47 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

48 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

48 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Докладваните от държавите членки данни са от съществено значение за Комисията, която следва да осъществява мониторинг, преглед и оценяване на ефективността на законодателството спрямо заложените в него цели, за да предостави тази информация при евентуално бъдещо оценяване на законодателството, в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.49 В няколко законодателни акта в областта на околната среда е целесъобразно да се добавят разпоредби с оглед бъдещото им оценяване въз основа на данни, събрани по време на изпълнението, които евентуално да бъдат допълнени с научни и аналитични данни. В тази връзка съществува потребност от относими данни, които да дадат възможност за по-добро оценяване на ефикасността, ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност за ЕС на законодателството на Съюза, а оттам произтича и необходимостта да се осигурят подходящи механизми за докладване, които могат също така да служат като показатели за тази цел.

(3)  Докладваните от държавите членки данни са от съществено значение за Комисията, която следва да осъществява мониторинг, преглед и оценяване на ефективността на законодателството спрямо заложените в него цели, за да предостави тази информация при евентуално бъдещо оценяване на законодателството, в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.49 В няколко законодателни акта в областта на околната среда е целесъобразно да се добавят разпоредби с оглед бъдещото им оценяване въз основа на данни, събрани по време на изпълнението, които евентуално да бъдат допълнени с научни и аналитични данни. В тази връзка съществува потребност от относими данни, които да дадат възможност за по-добро оценяване на ефикасността, ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност за ЕС на законодателството на Съюза, а оттам произтича и необходимостта да се осигурят подходящи механизми за докладване, които могат също така да служат като показатели за тази цел, както за лицата, отговорни за вземане на решения, така и за широката общественост.

_________________

_________________

49 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

49 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Необходимо е изменение на задълженията за докладване по членове 43, 54 и 57 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета56. С цел подобряване на прозрачността и намаляване на административната тежест тези разпоредби включват създаването на централна база данни с отворен достъп и възможност за търсене, в която да се въвеждат нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, предоставянето на изпълнителни правомощия на Комисията да въведе общ формат за представянето на нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, информирането относно изпълнението и замяната на тригодишното статистическо докладване от страна на Комисията с изискване за създаване на динамична централна база данни на Комисията и предоставяне на информация на годишна основа.

(9)  Необходимо е изменение на задълженията за докладване по членове 43, 54, 57 и 58 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета56. С цел подобряване на прозрачността и намаляване на административната тежест тези разпоредби включват създаването на централна база данни с отворен достъп и възможност за търсене, в която да се въвеждат нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, предоставянето на изпълнителни правомощия на Комисията да въведе общ формат за представянето на нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, информирането относно изпълнението и замяната на тригодишното статистическо докладване от страна на Комисията с изискване за създаване на динамична централна база данни на Комисията и предоставяне на информация на годишна основа. В съответствие с член 58 от Директива 2010/63/EС относно защитата на животните, използвани за научни цели56a, клаузата за преразглеждане следва да се преосмисли с оглед на евентуално бъдещо преразглеждане след публикуването на доклада на Комисията.

__________________

__________________

56 Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).

56 Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).

 

56a COM(2017) 631 final, Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите в съответствие с член 58 от Директива 2010/63/EС относно защитата на животните, използвани за научни цели

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 86/278/ЕИО

Член 10 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  имената и адресите на получателите на утайките и мястото, където утайката ще се използва;

заличава се

Обосновка

Конкретните оперативни данни, както в случая купувачите на утайките, следва да не бъдат публично достъпни. Защитата на данните следва да бъде гарантирана. Оповестяването на данни за земеделските стопани може да доведе и до тормоз от страна на екологични организации и активисти, дори когато използването на утайките е напълно законно. Оповестяването може в това отношение да изглежда като публично изобличаване. Органите трябва да разполагат с данните за вътрешни цели – за наблюдение на спазването на задълженията и разпоредбите.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 86/278/ЕИО

Член 10 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  всяка друга информация във връзка с транспонирането и прилагането на настоящата директива, предоставена от държавите членки на Комисията съгласно член 17.

заличава се

Обосновка

Предложеният текст би създал кръгово позоваване поради позоваването на член 17, който от своя страна се позовава на акт за изпълнение, с който трябва да се въведат изисквания по член 10.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 86/278/ЕИО

Член 17 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставят правомощия да определи посредством акт за изпълнение формата, в съответствие с който държавите членки следва да предоставят информация относно изпълнението на Директива 86/278/ЕИО, както се изисква в член 10 от същата директива. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2. Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно членове 10 и 17.

На Комисията се предоставят правомощия да определи посредством акт за изпълнение формата, в съответствие с който държавите членки следва да предоставят информация относно изпълнението на Директива 86/278/ЕИО, както се изисква в член 10 от същата директива. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2. Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно членове 10 и 17, и на всеки две години представят на Европейския парламент и на Съвета предложения с цел по-добра защита на почвата и околната среда.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Директива 2002/49/ЕО

Член 10 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, които са посочени в приложение VI, се изпращат на Комисията в срок от шест месеца от датите, които са посочени съответно в членове 7 и 8. За тази цел държавите членки докладват информацията единствено по електронен път в хранилището на данни, което предстои да бъде създадено по процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3. В случай че дадена държава членка желае да актуализира информация, при предоставянето на актуализираната информация в хранилището на данни тя трябва да опише разликите между актуализираната и първоначалната информация и причините за актуализацията.

2.  Държавите членки гарантират, че информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, които са посочени в приложение VI, се изпращат на Комисията в срок от шест месеца от датите, които са посочени съответно в членове 7 и 8. За тази цел държавите членки докладват информацията единствено по електронен път в задължително хранилище на данни. В случай че дадена държава членка желае да актуализира информация, при предоставянето на актуализираната информация в хранилището на данни тя трябва да опише разликите между актуализираната и първоначалната информация и причините за актуализацията.

Обосновка

Привеждане в съответствие на основния акт с процедурата за делегирани актове.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Директива 2002/49/ЕО

Член 10 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  В член 10 след параграф 2 се вмъква следният параграф:

 

„2а. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12а за допълване на настоящата директива по отношение на създаването на задължително хранилище на данни, както е посочено в параграф 2, и подробните правила за цифровия механизъм за обмен на информация, така че да се споделя информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие.“

Обосновка

Привеждане в съответствие на основния акт с процедурата за делегирани актове. Този нов параграф изменя член 10, параграф 2, като го трансформира в алинея в рамките на параграф 2.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Директива 2002/49/ЕО

Член 12 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Добавя се следният член: 

 

„Член 12a

 

Упражняване на делегирането

 

1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на условията, предвидени в настоящия член. 

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. 

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 2а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. 

 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. 

 

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета. 

 

6. Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 2а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“.

Обосновка

Привеждане на основния акт в съответствие с процедурата за делегирани актове.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Директива 2002/49/ЕО

Приложение VI – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В приложение VI точка 3 се заменя със следното:

5.  В приложение VI точка 3 се заличава.

„3. Механизъм за обмен на информация

 

„Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, разработва задължителен цифров механизъм за обмен на информация с цел споделяне на информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, както е посочено в член 10, параграф 2, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“

 

Обосновка

Това изменение бе преформулирано и преместено в член 10, параграф 2, алинея 2а.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2004/35/ЕО

Член 3 – параграф 1 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  В член 3, параграф 1 се добавя следната буква ба):

 

ба) за щети, причинени от въвеждането на чужди горски видове, които са неподходящи, тъй като причиняват намаляване на местните извори или са силно запалими.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 3

Директива 2004/35/ЕО

Приложение VI – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  мащабът и видът на екологичните щети, дата на възникване и/или констатиране на щетите. Мащабът на екологичните щети се класифицира като малък, среден, голям или много голям. Видът на екологичните щети се класифицира като щети за водата, морската среда, почвата, природата/екосистемите или щети за здравето на човека, причинени от замърсяване;

1.  мащабът и видът на екологичните щети, дата на възникване и/или констатиране на щетите. Мащабът на екологичните щети се класифицира като малък, среден, голям или много голям. Видът на екологичните щети се класифицира като щети за водата, морската среда, почвата, природата/екосистемите, ландшафта или щети за здравето на човека или животните, причинени от замърсяване;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 2

Директива 2007/2/ЕО

член 23 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Европейската агенция за околна среда публикува и актуализира ежегодно общия за Съюза преглед въз основа на метаданни и данни, предоставени от държавите членки посредством мрежови услуги, в съответствие с член 21. Общият за Съюза преглед включва — според случая — показатели за осъществените дейности, резултатите и въздействието от настоящата директива, обзорни карти за целия Съюз и обзорни доклади за държавите членки.

Европейската агенция за околна среда публикува и актуализира два пъти годишно общия за Съюза преглед въз основа на метаданни и данни, предоставени от държавите членки посредством мрежови услуги, в съответствие с член 21. Общият за Съюза преглед включва — според случая — показатели за осъществените дейности, резултатите и въздействието от настоящата директива, обзорни карти за целия Съюз и обзорни доклади за държавите членки.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Директива 2010/63/ЕО

Член 43 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  До 31 декември 2020 г. държавите членки публикуват нетехническите обобщения на проектите, за които са предоставени разрешения, и всички техни актуализации. Считано от 1 януари 2021 г., държавите членки представят и публикуват чрез електронен трансфер до Комисията нетехническите обобщения на проектите най-късно шест месеца след предоставянето на разрешение и всички техни актуализации.

3.  До 31 декември 2021 г. държавите членки публикуват нетехническите обобщения на проектите, за които са предоставени разрешения, и всички техни актуализации. Считано от 1 януари 2022 г., държавите членки представят и публикуват чрез електронен трансфер до Комисията нетехническите обобщения на проектите най-късно шест месеца след предоставянето на разрешение и всички техни актуализации.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Директива 2010/63/ЕО

Член 54 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изпращат до 30 септември 2023 г. и на всеки пет години след това информация относно изпълнението на настоящата директива, и по-специално на член 10, параграф 1, членове 26, 28, 34, 38, 39, 43 и 46 от нея.

Държавите членки изпращат до 30 септември 2024 г. и на всеки пет години след това информация относно изпълнението на настоящата директива, и по-специално на член 10, параграф 1, членове 26, 28, 34, 38, 39, 43 и 46 от нея.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Директива 2010/63/ЕО

Член 54 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Службите на Комисията публикуват преглед за Съюза въз основа на данните, представени от държавите членки.

Не по-късно от 6 месеца след представянето от държавите членки на данните, посочени във втора алинея, службите на Комисията публикуват преглед за Съюза въз основа на данните, представени от държавите членки.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 3

Директива 2010/63/ЕС

Член 57

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Член 57 се заличава.

3.  Член 57 се заменя със следното:

 

Член 57

 

Доклад на Комисията

 

 

 

До 10 ноември 2020 г. и на всеки три години след това Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета обобщен доклад въз основа на статистическата информация, получена от държавите членки в съответствие с член 54, параграф 2.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Директива 2010/63/ЕС

член 58 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

3a.  В член 58 параграф 1 се заменя със следното:

Комисията преразглежда настоящата директива до 10 ноември 2017 г., като взема предвид напредъка в развитието на алтернативни методи, които не са свързани с използване на животни, и по-специално на нечовекоподобни примати, и предлага изменения, когато е подходящо.

Комисията преразглежда настоящата директива до 10 ноември 2024 г., като взема предвид напредъка в развитието на алтернативни методи, които не са свързани с използване на животни, и по-специално на нечовекоподобни примати, и предлага изменения, когато е подходящо.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Регламент (ЕС) № 995/2010

Член 20 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  До 3 декември 2015 г. и на всеки шест години след това Комисията, въз основа на информацията и опита, свързани с прилагането на настоящия регламент, прави преглед на неговото действие и ефективност, включително по отношение предотвратяването на пускането на вътрешния пазар на незаконно добит дървен материал или на изделия, получени от такъв дървен материал. Тя обръща по-специално внимание на административните последици за малките и средните предприятия и на продуктовия обхват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от прегледа и ако е необходимо, придружава тези доклади с подходящи законодателни предложения.

3.  До 3 декември 2021 г. и на всеки шест години след това Комисията, въз основа на информацията и опита, свързани с прилагането на настоящия регламент, прави преглед на неговото действие и ефективност, включително по отношение предотвратяването на пускането на вътрешния пазар на незаконно добит дървен материал или на изделия, получени от такъв дървен материал. Тя обръща по-специално внимание на административните последици за малките и средните предприятия и на продуктовия обхват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от прегледа и ако е необходимо, придружава тези доклади с подходящи законодателни предложения.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 338/97

Член 15 – параграф 4 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Без да се нарушава член 20, една година преди всяко заседание на конференцията на страните по конвенцията управителните органи на държавите членки представят на Комисията цялата информация, отнасяща се за съответния предходен период, която е необходима за изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията, и еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които попадат извън обхвата на конвенцията. Информацията, която трябва да се представи, и формата на представянето ѝ се определят от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.

в)  Без да се нарушава член 20, една година преди всяко заседание на конференцията на страните по конвенцията управителните органи на държавите членки представят на Комисията цялата информация, отнасяща се за съответния предходен период, която е необходима за изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията, и еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които попадат извън обхвата на конвенцията. Форматът на представянето ѝ се определя от Комисията в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

Обосновка

Информацията, която трябва да бъде съобщена, не следва да се определя от Комисията, а процедурата по регулиране следва да се промени на акт за изпълнение (процедура по разглеждане).

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда

Позовавания

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

11.6.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Nicola Caputo

28.6.2018

Дата на приемане

1.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Renata Briano

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (27.9.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета

(COM(2018)0381 – C8‑0244/2018 – 2018/0205(COD))

Докладчик по становище: Хейди Хаутала

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  С настоящия регламент се цели да се осъвремени управлението на информацията и да се гарантира по-последователен подход към законодателните актове, попадащи в неговия обхват, чрез – според обстоятелствата – опростяване на докладването за намаляване на административната тежест, подобряване на базата данни с оглед на бъдещи оценки или увеличаване на прозрачността в полза на обществеността.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Докладваните от държавите членки данни са от съществено значение за Комисията, която следва да осъществява мониторинг, преглед и оценяване на ефективността на законодателството спрямо заложените в него цели, за да предостави тази информация при евентуално бъдещо оценяване на законодателството, в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г49. В няколко законодателни акта в областта на околната среда е целесъобразно да се добавят разпоредби с оглед бъдещото им оценяване въз основа на данни, събрани по време на изпълнението, които евентуално да бъдат допълнени с научни и аналитични данни. В тази връзка съществува потребност от относими данни, които да дадат възможност за по-добро оценяване на ефикасността, ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност за ЕС на законодателството на Съюза, а оттам произтича и необходимостта да се осигурят подходящи механизми за докладване, които могат също така да служат като показатели за тази цел.

(3)  Процесът на подробно и своевременно докладване на съответните данни от страна на държавите членки е от съществено значение за Комисията, която следва да осъществява мониторинг, преглед и оценяване на ефективността на законодателството спрямо заложените в него цели, за да предостави тази информация при евентуално бъдещо оценяване на законодателството, в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.49 В няколко законодателни акта в областта на околната среда е целесъобразно да се добавят разпоредби с оглед бъдещото им оценяване въз основа на данни, събрани по време на изпълнението, които евентуално да бъдат допълнени с научни и аналитични данни. В тази връзка съществува потребност от относими данни, които да дадат възможност за по-добро оценяване на ефикасността, ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност за ЕС на законодателството на Съюза, а оттам произтича и необходимостта да се осигурят подходящи механизми за докладване, които могат също така да служат като показатели за тази цел.

_________________

_________________

49 48 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

49 48 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Въз основа на Доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент за изпълнението на Директива 2007/2/ЕО и оценката по REFIT52 е целесъобразно, с оглед опростяване на изпълнението на същата директива и намаляване на административната тежест, свързана с мониторинга от страна на държавите членки, да се премахне изискването държавите членки да изпращат на Комисията доклади на всеки три години и Комисията да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщен доклад, тъй като проверката за пригодност относно докладването потвърди ограничената полза от тези доклади53.

(7)  Въз основа на Доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент за изпълнението на Директива 2007/2/ЕО и оценката по REFIT52 е целесъобразно, с оглед опростяване на изпълнението на същата директива и намаляване на административната тежест, свързана с мониторинга от страна на държавите членки, да се премахне изискването държавите членки да изпращат на Комисията доклади на всеки три години и Комисията да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщен доклад, тъй като проверката за пригодност относно докладването потвърди ограничената полза от тези доклади53.

Въпреки това Комисията следва да продължи на редовни интервали да извършва оценка на тази Директива и да прави оценката общественодостъпна.

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 и SWD(2016)273.

52 COM(2016) 478 и SWD(2016)273.

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Обосновка

Настоящият текст на Директива 2007/2/ЕО изисква от Комисията да представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Поради това е необходимо да се прави поне редовна оценка, която да е общественодостъпна.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 86/278/ЕИО

Член 10 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посочените в параграф 1 данни се предоставят на обществеността за всяка календарна година в срок до три месеца след нейния край, в консолидиран формат, както е предвидено в приложението към Решение 94/741/ЕО на Комисията**, или друг формат, предоставен съгласно член 17.

Посочените в параграф 1 данни се предоставят на обществеността и се дава лесен достъп до тях за всяка календарна година в срок до три месеца след нейния край, в консолидиран формат, както е предвидено в приложението към Решение 94/741/ЕО на Комисията**, или друг формат, предоставен съгласно член 17.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 86/278/ЕИО

Член 10 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Информация за начините на обработка и резултатите от анализите се предоставя при молба от страна на компетентните органи.

3. Информация за начините на обработка и резултатите от анализите се предоставя на компетентните органи.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 86/278/ЕИО

Член 17 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставят правомощия да определи посредством акт за изпълнение формата, в съответствие с който държавите членки следва да предоставят информация относно изпълнението на Директива 86/278/ЕИО, както се изисква в член 10 от същата директива. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2. Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно членове 10 и 17.

На Комисията се предоставят правомощия да определи посредством акт за изпълнение формата, в съответствие с който държавите членки следва да предоставят своевременно информация относно изпълнението на Директива 86/278/ЕИО, както се изисква в член 10 от същата директива. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2. Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно членове 10 и 17.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 86/278/ЕИО

Член 17 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Не по-късно от 1 януари 2021 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията извършва оценка на настоящата директива и нейното прилагане. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от тази оценка и ако е необходимо, придружава тези доклади с подходящи законодателни предложения.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Директива 2002/49/ЕО

Член 9 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че стратегическите карти на шума, които са изготвили, и — при необходимост — са одобрили, както и плановете за действие, които са разработили, са предоставени на разположение и се разпространяват сред обществеността в съответствие със съответното законодателство на Съюза, по-специално Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета* и Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета**, и съгласно приложения IV и V към Директива 2002/49/ЕО, включително и чрез съществуващите информационни технологии.

Държавите членки гарантират, че стратегическите карти на шума, които са изготвили, и — при необходимост — са одобрили, както и плановете за действие, които са разработили, са предоставени незабавно на разположение и се разпространяват сред обществеността в съответствие със съответното законодателство на Съюза, по-специално Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета* и Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета**, и съгласно приложения IV и V към Директива 2002/49/ЕО, включително и чрез съществуващите информационни технологии.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Директива 2002/49/ЕО

Член 10 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, които са посочени в приложение VI, се изпращат на Комисията в срок от шест месеца от датите, които са посочени съответно в членове 7 и 8. За тази цел държавите членки докладват информацията единствено по електронен път в хранилището на данни, което предстои да бъде създадено по процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3. В случай че дадена държава членка желае да актуализира информация, при предоставянето на актуализираната информация в хранилището на данни тя трябва да опише разликите между актуализираната и първоначалната информация и причините за актуализацията.

2.  Държавите членки гарантират, че информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, които са посочени в приложение VI, се изпращат на Комисията в срок от шест месеца от датите, които са посочени съответно в членове 7 и 8. За тази цел държавите членки докладват информацията единствено по електронен път в хранилището на данни. В случай че дадена държава членка желае да актуализира информация, при предоставянето на актуализираната информация в хранилището на данни тя трябва да опише разликите между актуализираната и първоначалната информация и причините за актуализацията. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 10а за допълване на настоящата директива във връзка със създаването на хранилището на данни.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Директива 2002/49/ЕО

Член 10 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Добавя се следният член:

 

Член 10a

 

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [ОВ: датата на влизане в сила на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета*+]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегирано правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

6. Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

______________

 

*  Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета от ... относно [привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда ...], (OВ L ..., стр. ...).

 

+ OВ: Моля, въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ 2018/0205(COD), и добавете номера, заглавието, датата и данните за публикацията в ОВ на регламента в бележката под линия.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Директива 2002/49/ЕО

Приложение VI – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, разработва задължителен цифров механизъм за обмен на информация с цел споделяне на информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, както е посочено в член 10, параграф 2, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“

Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, приема делегирани актове в съответствие с член 10а за допълване на настоящата директива по отношение на разработването на задължителен цифров механизъм за обмен на информация с цел споделяне на информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, както е посочено в член 10, параграф 2.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1

Директива 2004/35/ЕО

Член 14 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Член 14, параграф 2 се заличава.

1.  Член 14, параграф 2 се изменя, както следва:

 

До 1 януари 2021 г. Комисията представя доклад относно ефективността на директивата от гледна точка на реалното отстраняване на екологичните щети, относно достъпността на разумна цена и относно условията на застраховка и други видове финансови обезпечения за дейностите, обхванати от приложение III. Освен това докладът следва да разглежда следните аспекти по отношение на финансовите обезпечения: постепенен подход, таван на финансовото обезпечение и изключване на дейностите с нисък риск. На основата на този доклад и на задълбочена оценка на въздействието, включваща анализ на разходите и ползите, Комисията представя предложения за система на хармонизирано задължително финансово обезпечаване, ако това е уместно.

Обосновка

Новите задължения във връзка с оценката на отстраняването на щети върху околната среда и финансовото обезпечаване следва да бъдат актуализирани.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че подходяща и актуална информация, като минимум за непосредствени заплахи от щети, е на разположение на обществеността в отворен формат на данните онлайн в съответствие с приложение VI към настоящата директива и с член 7, параграф 4 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*. За всеки инцидент като минимум се предоставя информацията, посочена в приложение VI към настоящата директива.

1.   Държавите членки гарантират, че подходяща и актуална информация, наред с другото за непосредствени заплахи от щети, е на пряко разположение на обществеността и на Комисията в отворен формат на данните онлайн в съответствие с приложение VI към настоящата директива и с член 7, параграф 4 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*. За всеки инцидент като минимум се предоставя информацията, посочена в приложение VI към настоящата директива.

Обосновка

За да се гарантира достъпът на Комисията до данните, необходими за изпълнение на задължението ѝ съгласно член 18, параграф 3.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно параграф 1.

3.  Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно параграф1, и го актуализират редовно поне веднъж годишно.

Обосновка

Необходимо е изрично позоваване на задължението за редовно актуализиране на прегледа.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 - параграф 4 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията редовно извършва оценка на настоящата директива. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:

4.  Не по-късно от 1 януари 2021 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията извършва оценка на настоящата директива. Оценката следва да бъде обществено достъпна и наред с останалото да се основава на следните елементи:

Обосновка

Необходимо е изрично посочване на обществената достъпност на оценката.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 – параграф 4 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  опита, натрупан при прилагането на настоящата директива;

a)  опита, натрупан при прилагането на настоящата директива, и оценяването на промените в държавите членки по отношение на действителното отстраняване на екологични щети, по-специално по отношение на инциденти с подобни щети, причинени от генетично модифицирани организми (ГМО), прилагането на настоящата директива към защитени видове и природни местообитания, правото на оператор да ограничи отговорността си в съответствие с международните конвенции, посочени в член 4, параграф 3, и изключването от обхвата на настоящата директива на замърсяването, предмет на международните актове, изброени в приложения IV и V;

 

(Част от настоящото изменение, която гласи „и оценяването на промените в държавите членки“ се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Обосновка

В настоящата директива се изисква държавите членки да съобщават за конкретни събития или промени, които могат да засегнат обхвата на въпросните разпоредби. В предложението на Комисията вече не се предвижда такава оценка. Тя обаче трябва да бъде включена, поне като общо правило, за да се гарантира всеобхватно и последователно докладване.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 – параграф 4 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б а)  анализ на развитието и промените в рамките на съответните международни форуми и тяхното прилагане в държавите членки.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Директива 2004/35/ЕО

Член 18 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от оценката по параграф 4 и ако е необходимо, придружава този доклад с подходящи законодателни предложения.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 3

Директива 2004/35/ЕО

Приложение VI – точка 7 – буква в а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  съответни съдебни производства;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 2

Директива 2007/2/ЕО

Член 23 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията редовно извършва оценка на настоящата директива. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:

Не по-късно от 1 януари 2021 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията извършва оценка на настоящата директива и я прави обществено достъпна. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:

Обосновка

Настоящият текст на член 23 от Директива 2007/2/ЕО изисква от Комисията да представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Поради това е необходимо изрично позоваване на публичната достъпност на оценката.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 2

Директива 2007/2/ЕО

Член 23 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от оценката по параграф 2 и ако е необходимо, придружава този доклад с подходящи законодателни предложения.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 1

Директива 2009/147/ЕО

Член 12 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Успоредно с доклада, който се изготвя по същото време съгласно член 17 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета*, на всеки шест години държавите членки изпращат на Комисията доклад относно изпълнението на предприетите съгласно настоящата директива мерки и основното въздействие на тези мерки. В този доклад се включва по-специално информация относно състоянието и тенденциите при дивите видове птици, защитени по силата на настоящата директива, заплахите и натиска върху тях, предприетите мерки за опазването им и приноса на мрежата от специални защитени зони за постигане на целите, посочени в член 2 от настоящата директива.“;

1.  Успоредно с доклада, който се изготвя по същото време съгласно член 17 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета*, на всеки шест години държавите членки изпращат на Комисията доклад относно изпълнението на предприетите съгласно настоящата директива мерки и основното въздействие на тези мерки. Този доклад се прави обществено достъпен и в него се включва по-специално информация относно състоянието и тенденциите при дивите видове птици, защитени по силата на настоящата директива, заплахите и натиска върху тях, предприетите мерки за опазването им и приноса на мрежата от специални защитени зони за постигане на целите, посочени в член 2 от настоящата директива.“;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2009/147/ЕО

Член 12 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Вмъква се следният параграф 1a:

 

Докладването относно частите на настоящата директива, свързани с наземното и морското замърсяване, се извършва по едно и също време.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/147/ЕО

Член 12 – параграф 2 – първо изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, подготвя на всеки шест години обобщен доклад, разработен въз основа на информацията, посочена в параграф 1.

2.  Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, подготвя и публикува на всеки шест години обобщен доклад, разработен въз основа на информацията, посочена в параграф 1.

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Директива 2010/63/ЕО

Член 54 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изпращат до 30 септември 2023 г. и на всеки пет години след това информация относно изпълнението на настоящата директива, и по-специално на член 10, параграф 1, членове 26, 28, 34, 38, 39, 43 и 46 от нея.

Държавите членки изпращат до 30 септември 2023 г. и незабавно на всеки пет години след това информация относно изпълнението на настоящата директива, и по-специално на член 10, параграф 1, членове 26, 28, 34, 38, 39, 43 и 46 от нея.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Директива 2010/63/ЕО

Член 54 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки представят и публикуват тези данни чрез електронен трансфер във формат, определен от Комисията в съответствие с параграф 4.

Държавите членки представят и публикуват тези данни незабавно чрез електронен трансфер във формат, определен от Комисията в съответствие с параграф 4.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Директива 2010/63/ЕС

Член 54 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Службите на Комисията публикуват преглед за Съюза въз основа на данните, представени от държавите членки.

Не по-късно от 6 месеца след представянето от държавите членки на данните, посочени във втора алинея, службите на Комисията публикуват преглед за Съюза въз основа на тези данни.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Директива 2010/63/ЕС

Член 54 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Комисията извършва, не по-късно от 1 януари 2021 г. и най-малко на всеки три години след това, оценка на настоящата директива и нейното прилагане, основана по-специално на информацията, получена от държавите членки съгласно член 54, параграф 1, като взема предвид напредъка в развитието на алтернативни методи, които не са свързани с използването на животни. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от тази оценка и ако е необходимо, придружава този доклад с подходящи законодателни предложения.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Директива 2010/63/ЕО

Член 54 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки събират и правят публично достъпна на годишна база статистическа информация относно използването на животни при процедури, включително информация относно действителната тежест на процедурите и относно произхода и видовете на използваните при процедури нечовекоподобни примати.

Държавите членки събират и правят публично достъпна на годишна база и незабавно статистическа информация относно използването на животни при процедури, включително информация относно действителната тежест на процедурите и относно произхода и видовете на използваните при процедури нечовекоподобни примати.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Директива 2010/63/ЕО

Член 54 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки представят тази статистическа информация на Комисията най-късно до 30 септември на следващата година чрез електронен трансфер и в необобщен формат, определен от Комисията в съответствие с параграф 4.

Държавите членки представят тази статистическа информация на Комисията най-късно до 30 септември на следващата година чрез електронен трансфер и в обобщен и необобщен формат, определен от Комисията в съответствие с параграф 4.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/63/ЕС

Член 54 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията определя общ формат и съдържание за предоставяне на информацията по параграфи 1, 2 и 3 в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 56, параграф 3.“;

4.  Комисията определя общ формат и съдържание за предоставяне на информацията по параграфи 1, 2 и 3 в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 3.“;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2010/63/ЕС

Член 56 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

2а.  В член 56 параграф 3 се заменя със следното:

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 166/2006

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Операторът на всяко предприятие, в което една или повече от дейностите, посочени в приложение I, са над приложимите пределни капацитети, посочени в приложението, съобщава по електронен път на компетентния си орган информацията, като идентифицира предприятието съгласно формата, посочен в член 7, параграф 2, освен ако тази информация вече не е известна на компетентния орган.“;

„Операторът на всяко предприятие, в което една или повече от дейностите, посочени в приложение I, са над приложимите пределни капацитети, посочени в приложението, съобщава незабавно по електронен път на компетентния си орган информацията, като идентифицира предприятието съгласно формата, посочен в член 7, параграф 2, освен ако тази информация вече не е известна на компетентния орган.“;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 166/2006

Член 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Член 11 се заменя със следното:

заличава се

„Член 11

 

Поверителност

 

Когато държава членка счита дадена информация за поверителна в съответствие с член 4 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*, в доклада по член 7, параграф 2 от настоящия регламент за въпросната година на докладване се посочва отделно за всяко предприятие каква информация не може да бъде обществено достояние и причината за това. Тази причина се оповестява публично.

 

Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).“;

 

Обосновка

Регламентът относно ЕРИПЗ е важен инструмент от достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда поради информацията, която прави обществено достояние, относно резултатите от дейността на големите промишлени отрасли. Поради това настоящата формулировка и прилагането на член 11 в настоящия регламент е в съответствие с неговата цел и не е необходимо те да бъдат изменяни по отношение на докладването на поверителни данни и заличаването на членове 16 и 17.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Регламент (ЕС) № 995/2010

Член 20 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година. Комисията може да определи посредством актове за изпълнение формата и процедурата, които държавите членки трябва да следват, за да предоставят тази информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

1.  Най-късно до 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година. Комисията може да определи посредством актове за изпълнение формата и процедурата, които държавите членки трябва да следват, за да предоставят тази информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Регламент (ЕС) № 995/2010

Член 20 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ежегодно, въз основа на посочената в параграф 1 информация, службите на Комисията предоставят на обществеността общ за Съюза преглед въз основа на данните, представени от държавите членки. При подготовката на прегледа службите на Комисията отчитат отбелязания напредък във връзка със сключването и изпълнението на СДП за FLEGT в съответствие с Регламент (ЕО) № 2173/2005 и техния принос към намаляване на наличието на незаконно добит дървен материал и на изделия, получени от такъв дървен материал, на вътрешния пазар.

2.  Ежегодно, въз основа на посочената в параграф 1 информация, службите на Комисията предоставят незабавно на обществеността общ за Съюза преглед въз основа на данните, представени от държавите членки. При подготовката на прегледа службите на Комисията отчитат отбелязания напредък във връзка със сключването и изпълнението на СДП за FLEGT в съответствие с Регламент (ЕО) № 2173/2005 и техния принос към намаляване на наличието на незаконно добит дървен материал и на изделия, получени от такъв дървен материал, на вътрешния пазар.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Регламент (ЕС) № 995/2010

Член 20 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  До 3 декември 2015 г. и на всеки шест години след това Комисията, въз основа на информацията и опита, свързани с прилагането на настоящия регламент, прави преглед на неговото действие и ефективност, включително по отношение предотвратяването на пускането на вътрешния пазар на незаконно добит дървен материал или на изделия, получени от такъв дървен материал. Тя обръща по-специално внимание на административните последици за малките и средните предприятия и на продуктовия обхват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от прегледа и ако е необходимо, придружава тези доклади с подходящи законодателни предложения“.

3.  До 3 декември 2015 г. и на всеки три години след това Комисията, въз основа на информацията и опита, свързани с прилагането на настоящия регламент, прави преглед на неговото действие и ефективност, включително по отношение предотвратяването на пускането на вътрешния пазар на незаконно добит дървен материал или на изделия, получени от такъв дървен материал. Тя обръща по-специално внимание на административните последици за малките и средните предприятия и на продуктовия обхват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от прегледа и ако е необходимо, придружава тези доклади с подходящи законодателни предложения“.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 2173/2005

Член 8 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година.

1.  Най-късно до 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 2173/2005

Член 9 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До декември 2021 г. и на всеки шест години след това въз основа на информацията и опита по прилагането на настоящия регламент Комисията извършва преглед на неговото действие и ефективност. При този преглед тя взема под внимание напредъка по прилагането на доброволните споразумения за партньорство. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултата от прегледа и — когато е целесъобразно — придружава тези доклади с предложения за усъвършенствания на схемата на разрешителни FLEGT“.

До декември 2021 г. и на всеки три години след това въз основа на информацията и опита по прилагането на настоящия регламент Комисията извършва преглед на неговото действие и ефективност. При този преглед тя взема под внимание напредъка по прилагането на доброволните споразумения за партньорство. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултата от прегледа и — когато е целесъобразно — придружава тези доклади с предложения за усъвършенствания на схемата на разрешителни FLEGT“.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 338/97

Член 15 – параграф 4 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Без да се нарушава член 20, една година преди всяко заседание на конференцията на страните по конвенцията управителните органи на държавите членки представят на Комисията цялата информация, отнасяща се за съответния предходен период, която е необходима за изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията, и еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които попадат извън обхвата на конвенцията. Информацията, която трябва да се представи, и формата на представянето ѝ се определят от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.

в)  Без да се нарушава член 20, една година преди всяко заседание на конференцията на страните по конвенцията управителните органи на държавите членки представят на Комисията цялата информация, отнасяща се за съответния предходен период, която е необходима за изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията, и еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които попадат извън обхвата на конвенцията. Информацията, която трябва да се представи, и формата на представянето ѝ се определят от Комисията в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 (нов)

Регламент (ЕО) № 338/97

Член 18 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

1а.  В член 18 параграф 2 се заменя със следното:

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца. По отношение на задачите на Комисията, посочени в член 19, точки 1 и 2, ако след изтичането на период три месеца от датата на сезиране на Съвета последният не предприеме действия, предлаганите мерки се приемат от Комисията.

 

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда

Позовавания

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

11.6.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Heidi Hautala

9.7.2018

Разглеждане в комисия

3.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

24.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

2

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда

Позовавания

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

11.6.2018

AGRI

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

14.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.8.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Anthea McIntyre, Kati Piri

Дата на внасяне

15.10.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Lynn Boylan, Younous Omarjee

PEE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

1

0

ENF

Joëlle Mélin

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация