Postup : 2018/0205(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0324/2018

Předložené texty :

A8-0324/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

ZPRÁVA     ***I
PDF 1077kWORD 130k
15.10.2018
PE 625.332v02-00 A8-0324/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0381),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 114,  čl. 192 odst. 1 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0244/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro právní záležitosti (A8-0324/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

Odůvodnění

Změna názvu, která má odrážet skutečnost, že ne všechny zde uvedené právní akty jsou samy o sobě právními předpisy o životním prostředí.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  K uspokojení potřeby informací o provádění a souladu by měly být provedeny změny řady právních předpisů v oblasti životního prostředí s přihlédnutím k výsledkům zprávy Komise o opatřeních na zjednodušení podávání zpráv v oblasti životního prostředí45 a související kontroly účelnosti46 .

(1)  K uspokojení potřeby informací o provádění a souladu by měly být provedeny změny řady právních předpisů týkajících se životního prostředí s přihlédnutím k výsledkům zprávy Komise o opatřeních na zjednodušení podávání zpráv v oblasti životního prostředí45 a související kontroly účelnosti46.

__________________

__________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230.

46 SWD(2017) 230.

Odůvodnění

V souladu s podobnou změnou v názvu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Cílem tohoto nařízení je modernizovat správu informací a zajistit ucelenější přístup k legislativním aktům v rámci jeho působnosti, a to zjednodušením podávání zpráv s cílem snížit administrativní zátěž, posílením databáze pro budoucí hodnocení a zvýšením transparentnosti ku prospěchu veřejnosti, pokaždé podle okolností.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Je nezbytné, aby dostupnost údajů zajišťovala, že administrativní zátěž uložená všem subjektům je co nejnižší. Vyžaduje se aktivní šíření na vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES47 a 2007/2/ES48 a jejich prováděcími pravidly k zajištění náležité infrastruktury pro přístup veřejnosti, podávání zpráv a sdílení údajů mezi orgány veřejné moci.

(2)  Je nezbytné, aby dostupnost údajů zajišťovala, že administrativní zátěž uložená všem subjektům je co nejnižší, zejména v případě nevládních subjektů, jako jsou malé a střední podniky (MSP). Vyžaduje se aktivní šíření na vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES47 a 2007/2/ES48 a jejich prováděcími pravidly k zajištění náležité infrastruktury pro přístup veřejnosti, podávání zpráv a sdílení údajů mezi orgány veřejné moci.

_________________

_________________

47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Údaje poskytované členskými státy jsou nezbytné k tomu, aby mohla Komise sledovat, přezkoumávat a vyhodnocovat účinnost právních předpisů na základě sledovaných cílů za účelem poskytnutí informací pro budoucí hodnocení právních předpisů v souladu s bodem 22 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201649. Je vhodné vložit do řady legislativních aktů v oblasti životního prostředí ustanovení za účelem jejich budoucího hodnocení, a to na základě údajů získaných během provádění, jež jsou případně doplněny dalšími vědeckými, analytickými údaji. V této souvislosti jsou zapotřebí relevantní údaje, jež umožní lépe posoudit účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU právních předpisů Unie, tudíž nezbytnost zajistit náležité mechanismy pro podávání zpráv, jež mohou sloužit rovněž jako ukazatele pro tento účel.

(3)  Proces uceleného a včasného předkládání příslušných údajů ze strany členských států je nezbytný k tomu, aby mohla Komise sledovat, přezkoumávat a vyhodnocovat účinnost právních předpisů na základě sledovaných cílů za účelem poskytnutí informací pro budoucí hodnocení právních předpisů v souladu s bodem 22 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201649. Je vhodné vložit do řady legislativních aktů v oblasti životního prostředí ustanovení za účelem jejich budoucího hodnocení, a to na základě údajů získaných během provádění, jež jsou případně doplněny dalšími vědeckými, analytickými údaji. V této souvislosti jsou zapotřebí relevantní údaje, jež umožní lépe posoudit účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU právních předpisů Unie, tudíž nezbytnost zajistit náležité mechanismy pro podávání zpráv, jež mohou sloužit rovněž jako ukazatele pro tento účel jak subjektům s rozhodovací pravomocí, tak široké veřejnosti.

_________________

_________________

49 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

49 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V souladu s hodnocením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES50 je nutné zefektivnit lhůty pro předkládání hlukových map a akčních plánů, aby měly členské státy dostatek času na veřejnou konzultaci ohledně akčních plánů. Za tímto účelem a pouze jednou by se měla lhůta pro přezkum nebo revizi akčních plánů posunout o rok, takže lhůta pro další kolo (čtvrté kolo) akčních plánů není stanovena na 18. července 2023, nýbrž 18. července 2024. Počínaje od čtvrtého kola budou mít členské státy mezi vyhotovením hlukových map a dokončením přezkumu nebo revize akčních plánů k dispozici přibližně dva roky místo jednoho roku, jak je tomu v současnosti. Pro následná kola akčních plánů bude poté obnoven pětiletý cyklus přezkumu nebo revize. K lepšímu plnění cílů směrnice 2002/49/ES a stanovení základu pro vypracování opatření na úrovni EU by členské státy měly podávat zprávy elektronickými prostředky. Je rovněž nutné posílit účast veřejnosti tím, že se vyžaduje, aby byly určité informace zveřejněny, přičemž je tato povinnost sladěna s ostatními právními předpisy Unie, jako je směrnice 2007/2/ES, aniž by se zdvojovaly praktické požadavky.

(5)  V souladu s hodnocením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES50 je nutné zefektivnit lhůty pro předkládání hlukových map a akčních plánů, aby měly členské státy dostatek času na veřejnou konzultaci ohledně akčních plánů. Za tímto účelem a pouze jednou by se měla lhůta pro přezkum nebo revizi akčních plánů posunout o rok, takže lhůta pro další kolo (čtvrté kolo) akčních plánů není stanovena na 18. července 2023, nýbrž 18. července 2024. Počínaje od čtvrtého kola budou mít členské státy mezi vyhotovením hlukových map a dokončením přezkumu nebo revize akčních plánů k dispozici přibližně dva roky místo jednoho roku, jak je tomu v současnosti. Pro následná kola akčních plánů bude poté obnoven pětiletý cyklus přezkumu nebo revize. K lepšímu plnění cílů směrnice 2002/49/ES a stanovení základu pro vypracování opatření na úrovni EU by členské státy měly podávat zprávy elektronickými prostředky. Je rovněž nutné posílit účast veřejnosti tím, že se vyžaduje, aby byly zveřejněny srozumitelné, přesné a srovnatelné informace, přičemž je tato povinnost sladěna s ostatními právními předpisy Unie, jako je směrnice 2007/2/ES, aniž by se zdvojovaly praktické požadavky.

_________________

_________________

50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Úř. věst. L 189, 18.7.2002).

50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Úř. věst. L 189, 18.7.2002).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Na základě zprávy Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2007/2/ES a hodnocení v rámci programu REFIT52 je za účelem jednoduššího provádění zmíněné směrnice a snížení administrativní zátěže spojené se sledováním ze strany členských států vhodné, aby se od členských států již nevyžadovalo zasílání zpráv Komisi každé tři roky a od Komise předkládání souhrnné zprávy Evropskému parlamentu a Radě, jelikož kontrola účelnosti podávání zpráv potvrdila omezené využití těchto zpráv.53

(7)  Na základě zprávy Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2007/2/ES a hodnocení v rámci programu REFIT52 je za účelem jednoduššího provádění zmíněné směrnice a snížení administrativní zátěže spojené se sledováním ze strany členských států vhodné, aby se od členských států již nevyžadovalo zasílání zpráv Komisi každé tři roky a od Komise předkládání souhrnné zprávy Evropskému parlamentu a Radě, jelikož kontrola účelnosti podávání zpráv potvrdila omezené využití těchto zpráv.53 Komise by měla nicméně nadále provádět pravidelná hodnocení dotyčné směrnice a tato hodnocení zveřejňovat.

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 a SWD(2016) 273.

52 COM(2016) 478 a SWD(2016) 273.

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Odůvodnění

Podle stávajícího znění směrnice 2007/2/EC je Komise povinna předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu. Proto je třeba vypracovávat a zveřejňovat alespoň pravidelná hodnocení.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Je nutné pozměnit povinnosti podávání zpráv stanovené v článcích 43, 54 a 57 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU56. Tato ustanovení zahrnují v souladu s cílem týkajícím se zlepšení transparentnosti a snížení administrativní zátěže vytvoření centrální databáze s otevřeným přístupem a s možností vyhledávání pro netechnická shrnutí projektů a související zpětná posouzení, svěření prováděcích pravomocí Komisi ke stanovení společného formátu pro předkládání netechnických shrnutí projektů a souvisejících zpětných posouzení, informace o provádění a nahrazení podávání statistických zpráv ze strany Komise každé tři roky požadavkem na zřízení dynamické centrální databáze hostované Komisí a každoroční zveřejňování informací.

(9)  Je nutné pozměnit povinnosti podávání zpráv stanovené v článcích 43, 54, 5758 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU56. Tato ustanovení zahrnují v souladu s cílem týkajícím se zlepšení transparentnosti a snížení administrativní zátěže vytvoření centrální databáze s otevřeným přístupem a s možností vyhledávání pro netechnická shrnutí projektů a související zpětná posouzení, svěření prováděcích pravomocí Komisi ke stanovení společného formátu pro předkládání netechnických shrnutí projektů a souvisejících zpětných posouzení, informace o provádění a nahrazení podávání statistických zpráv ze strany Komise každé tři roky požadavkem na zřízení dynamické centrální databáze hostované Komisí a každoroční zveřejňování informací. Na základě zprávy Komise z roku 201756a by ustanovení o přezkumu této směrnice stanovené v jejím článku 58 mělo být s ohledem na budoucí přezkum znovu zváženo.

__________________

__________________

56 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33).

56 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33).

 

56a COM (2017) 631 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle článku 58 směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Směrnice 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

Odůvodnění

Nový bod odůvodnění, který má závěrem shrnout všechny předchozí body odůvodnění a dát pokyny, co je třeba udělat.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 86/278/EHS

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  V článku 2 se doplňuje nový bod, který zní:

 

„da) „službami založenými na prostorových datech“ rozumí možné formy zpracování prostorových dat obsažených v souborech prostorových dat nebo souvisejících metadat prostřednictvím počítačové aplikace, jak definuje čl. 3 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES *;

 

__________________

 

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).“.

(Viz znění směrnice 2007/2/ES (INSPIRE)).

Odůvodnění

Definice se nacházejí v článku 2 základního aktu. V zájmu soudržnosti a jasnosti byla proto do článku 2 vložena nová definice pro „služby založené na prostorových datech“.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Směrnice 86/278/EHS

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a.  V článku 2 se doplňuje nový bod, který zní:

 

„db) „souborem prostorových dat“ rozumí identifikovatelná skupina prostorových dat podle definice v čl. 3 odst. 3 směrnice 2007/2/ES.“

Odůvodnění

Definice se nacházejí v článku 2 základního aktu. V zájmu soudržnosti a jasnosti byla proto do článku 2 vložena nová definice pro „služby založené na prostorových datech“.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 86/278/EHS

Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  jména a adresy odběratelů kalu a místa, kde má být kal použit;

vypouští se

Odůvodnění

Konkrétní provozní údaje, jako jsou jména osob kupujících kaly z čistíren odpadních vod, by neměly být veřejně k dispozici. Musí být zajištěna ochrana údajů. Zveřejňování údajů zemědělců může vést k jejich obtěžování ze strany skupin environmentalistů, dokonce i jsou-li činnosti těchto zemědělců naprosto v souladu se zákonem. Takovéto zveřejnění může způsobit, že zemědělci budou pranýřováni. Orgány musí mít tyto údaje interně k dispozici pro účely sledování toho, zda jsou dodržovány požadavky a právní předpisy.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 86/278/EHS

Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  jakékoli jiné informace o provedení a uplatňování této směrnice, které členské státy poskytnou Komisi podle článku 17.

vypouští se

Odůvodnění

Navržené znění by odkazem na článek 17 vytvořilo smyčku, protože se v tomto článku samotném odkazuje na prováděcí akt, kterým se musí stanovit požadavky článku 10.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 86/278/EHS

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

K předkládání sad prostorových dat zahrnutých v informacích zaregistrovaných v těchto záznamech se využívají služby založené na prostorových datech definované v čl. 3 bodě 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES*.

K předkládání sad prostorových dat zahrnutých v informacích zaregistrovaných v těchto záznamech se využívají služby založené na prostorových datech.

Odůvodnění

Tento odstavec by měl být v zájmu větší jasnosti uveden samostatně jako odstavec 2e nový, neboť definice se nacházejí v článku 2 základního aktu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 86/278/EHS

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Záznamy uvedené v odstavci 1 jsou pro každý kalendářní rok zveřejněny do tří měsíců od konce příslušného kalendářního roku v konsolidovaném formátu uvedeném v příloze rozhodnutí Komise 94/741/ES** či jiném formátu stanoveném podle článku 17.

Záznamy uvedené v odstavci 1 jsou pro každý kalendářní rok zveřejněny ve snadno dostupné formě do tří měsíců od konce příslušného kalendářního roku v konsolidovaném formátu uvedeném v příloze rozhodnutí Komise 94/741/ES** či jiném formátu stanoveném podle článku 17.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 86/278/EHS

Čl. 10 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Informace o metodách zpracovávání a výsledcích rozborů je třeba na žádost sdělit příslušným orgánům.

3. Informace o metodách zpracovávání a výsledcích rozborů je třeba sdělit příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2002/49/ES

Čl. 10 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby údaje ze strategických hlukových map a souhrnné přehledy akčních plánů, uvedené v příloze VI, byly odeslány Komisi do šesti měsíců ode dne stanoveného pro strategické hlukové mapy v článku 7 a pro akční plány v článku 8. Za tímto účelem poskytují členské státy informace elektronickými prostředky pouze úložišti dat, které je zřízeno regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3. Pokud chce členský stát informace aktualizovat, při poskytování aktualizovaných informací úložišti dat popíše rozdíly mezi aktualizovanými a původními informacemi a důvody aktualizace.

2.  Členské státy zajistí, aby údaje ze strategických hlukových map a souhrnné přehledy akčních plánů, uvedené v příloze VI, byly odeslány Komisi do šesti měsíců ode dne stanoveného pro strategické hlukové mapy v článku 7 a pro akční plány v článku 8. Za tímto účelem poskytují členské státy informace elektronickými prostředky pouze povinnému úložišti dat. Pokud chce členský stát informace aktualizovat, při poskytování aktualizovaných informací úložišti dat popíše rozdíly mezi aktualizovanými a původními informacemi a důvody aktualizace.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Směrnice 2002/49/ES

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  V článku 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2a.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem doplnění této směrnice, pokud jde o zřízení povinného úložiště dat uvedeného v článku 2, a podrobná pravidla pro mechanismus pro povinnou výměnu digitálních informací k sdílení údajů ze strategických hlukových map a shrnutí akčních plánů.“.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Směrnice 2002/49/ES

Článek 12 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 12a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 odst. 2a je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise zároveň neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 odst. 2a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

__________________

 

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2002/49/ES

Příloha VI – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V příloze VI se bod 3 nahrazuje tímto:

5.  V příloze VI se zrušuje bod 3.

3.  Mechanismus výměny informací

 

Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje mechanismus pro povinnou výměnu digitálních informací k sdílení údajů ze strategických hlukových map a shrnutí akčních plánů, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2, regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

 

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  V článku 2 se doplňuje nový bod, který zní:

 

„16a.   „službami založenými na prostorových datech“ se rozumí možné formy zpracování prostorových dat obsažených v souborech prostorových dat nebo souvisejících metadat prostřednictvím počítačové aplikace, jak definuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES *;

 

__________________

 

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).“.

Odůvodnění

Definice se nacházejí v článku 2 základního aktu. V zájmu soudržnosti a jasnosti byla proto do článku 2 vložena nová definice pro „služby založené na prostorových datech“.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly on-line zveřejňovány náležité a aktuální informace alespoň o bezprostředních hrozbách škod prostřednictvím formátu veřejně přístupných dat v souladu s přílohou VI této směrnice a s čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES*. Pro každou událost jsou poskytnuty minimálně informace uvedené v příloze VI této směrnice.

1. Členské státy zajistí, aby veřejnost a Komise měly on-line přístup k náležitým a aktuálním informacím alespoň o bezprostředních hrozbách škod prostřednictvím formátu veřejně přístupných dat v souladu s přílohou VI této směrnice a s čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES*. Pro každou událost jsou poskytnuty minimálně informace uvedené v příloze VI této směrnice.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem změny přílohy VI této směrnice, pokud jde o podrobná kritéria pro určení rozsahu a druhu škody na životním prostředí.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  K předkládání sad prostorových dat, jako je prostorová lokalizace událostí, zahrnutých v informacích uvedených v odstavci 1 tohoto článku se využívají služby založené na prostorových datech definované v čl. 3 bodě 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady**.

2.  K předkládání sad prostorových dat, jako je prostorová lokalizace událostí, zahrnutých v informacích uvedených v odstavci 1 tohoto článku se využívají služby založené na prostorových datech.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle odstavce 1, přehled pro celou Unii včetně map.

3.  Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle odstavce 1, přehled pro celou Unii včetně map a pravidelně jej aktualizují.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 4 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise provádí pravidelně hodnocení této směrnice. Toto hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:

4.  Komise provede nejpozději do 1. ledna 2022 a poté alespoň každých pět let hodnocení této směrnice a jejího provádění. Toto hodnocení se zveřejňuje a vychází mimo jiné z těchto prvků:

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 4 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  analýza vývoje a příslušných změn v členských státech.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise včas informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích hodnocení uvedeného v odstavci 4 a v případě potřeby předloží odpovídající legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  V hodnocení uvedeném v odstavci 4 bude také zváženo rozšíření definice „škod na životním prostředí“ uvedené v čl. 2 odst. 1 a rozsahu této směrnice tak, aby byla zahrnuta škoda na lidském zdraví s cílem začlenit rovněž škody způsobené ovzduší, které mohou obnášet vážná zdravotní rizika.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2004/35/ES

Článek 18 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 18a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 18 odst. 1a je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne ... [vstup tohoto nařízení v platnost].

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 18 odst. 1a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm určen. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

 

5.  Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, uvědomí o této skutečnosti současně Evropský parlament i Radu.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 18 odst. 1a vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím uvedené lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

 

__________________

 

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2004/35/ES

Příloha VI – bod 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace podle čl. 18 odst. 1 zahrnují emise, případy nebo události způsobující škody na životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu škody, přičemž u každého případu se uvádějí tyto informace a údaje:

Informace podle čl. 18 odst. 1 zahrnují seznam emisí, případů nebo událostí způsobujících škody na životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu škody, přičemž u každého případu se uvádějí tyto informace a údaje:

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2004/35/ES

Příloha VI – bod 7 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  příslušnými soudními řízeními;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)

Směrnice 2007/2/ES

Čl. 21 – odst. 2 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  v odstavci 2 se vkládá nové písmeno, které zní:

 

„ca)  analýzy rozvoje infrastruktury pro INSPIRE v členských státech;”;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2007/2/ES

Čl. 23 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise provádí pravidelně hodnocení této směrnice. Toto hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:

Komise provede nejpozději do 1. ledna 2022 a poté alespoň každých pět let hodnocení této směrnice a jejího provádění a toto hodnocení zveřejní. Toto hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2007/2/ES

Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise včas informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích hodnocení uvedeného v odstavci 2 a v případě potřeby předloží odpovídající legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2009/147/ES

Čl. 12 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy předloží Komisi každých šest let současně se zprávou vyhotovenou podle článku 17 směrnice Rady 92/43/EHS* zprávu o provádění opatření přijatých podle této směrnice a o hlavních dopadech těchto opatření. Tato zpráva zahrnuje zejména informace o stavu a trendech pro druhy volně žijících ptáků, jež jsou chráněny podle této směrnice, o hrozbách a tlacích, které jsou na ně vyvíjeny, o přijatých ochranných opatřeních a o příspěvku sítě zvláště chráněných oblastí k cílům stanoveným v článku 2 této směrnice.”;

1.  Členské státy předloží Komisi každých šest let současně se zprávou vyhotovenou podle článku 17 směrnice Rady 92/43/EHS* zprávu o provádění opatření přijatých podle této směrnice a o hlavních dopadech těchto opatření. Uvedená zpráva je přístupná veřejnosti a zahrnuje zejména informace o stavu a trendech pro druhy volně žijících ptáků, jež jsou chráněny podle této směrnice, o hrozbách a tlacích, které jsou na ně vyvíjeny, o přijatých ochranných opatřeních a o příspěvku sítě zvláště chráněných oblastí k cílům stanoveným v článku 2 této směrnice.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2009/147/ES

Čl. 12 – odst. 2 – věta 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje na základě informací uvedených v odstavci 1 každých šest let souhrnnou zprávu.

2.  Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje a zveřejní na základě informací uvedených v odstavci 1 každých šest let souhrnnou zprávu.

 

 

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2010/63/EU

Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které poskytnou členské státy, přehled pro celou Unii.

Nejpozději šest měsíců poté, co členské státy poskytnou údaje uvedené ve druhém pododstavci, zveřejní útvary Komise přehled pro celou Unii a pravidelně jej aktualizují.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2010/63/EU

Čl. 54 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise regulativním postupem podle čl. 56 odst. 3 stanoví společný formát a informační obsah pro předkládání informací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.

4.  Komise přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 3 stanoví společný formát a informační obsah pro předkládání informací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.

Odůvodnění

Regulativní postup je nahrazen prováděcím aktem (přezkumným postupem).

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2010/63/EU

Čl. 56 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2a.  V článku 56 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.“

Odůvodnění

Regulativní postup je nahrazen prováděcím aktem (přezkumným postupem).

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2010/63/EU

Článek 57

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Článek 57 se zrušuje.

3.  Článek 57 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 57

 

Zpráva Komise

 

Do 10. listopadu 2020 a poté každé tři roky Komise na základě statistických informací poskytnutých členskými státy podle čl. 54 odst. 2 předloží Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o těchto informacích.“

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2010/63/EU

Čl. 58 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3a.  V článku 58 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Do 10. listopadu 2017 provede Komise přezkum této směrnice, přičemž zohlední pokrok ve vývoji alternativních metod, při nichž nejsou používána zvířata, zejména subhumánní primáti, a případně navrhne změny.

Do 10. listopadu 2024 provede Komise přezkum této směrnice, přičemž zohlední pokrok ve vývoji alternativních metod, při nichž nejsou používána zvířata, zejména subhumánní primáti, a případně navrhne změny.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 166/2006

Čl. 7 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy poskytnou Komisi každý rok prostřednictvím přenosu elektronickými prostředky zprávu obsahující všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 ve formátu a ve lhůtě stanovené Komisí prostřednictvím prováděcích aktů postupem podle čl. 19 odst. 2. Datum ohlášení je každopádně nejpozději devět měsíců od konce ohlašovacího roku.

2.  Nejpozději 31. března každého roku členské státy poskytnou Komisi prostřednictvím přenosu elektronickými prostředky zprávu obsahující všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 ve formátu stanoveném Komisí prostřednictvím prováděcích aktů postupem podle čl. 19 odst. 2. Datum ohlášení je každopádně nejpozději devět měsíců od konce ohlašovacího roku.

Odůvodnění

Sladění s časovým plánem zprávy Komise, který je uveden v jiných pozměněných návrzích zahrnutých do tohoto základního aktu.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 995/2010

Čl. 20 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví formát a postup pro poskytování těchto informací ze strany členských států. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2.

1.  Nejpozději do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví formát a postup pro poskytování těchto informací ze strany členských států. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Nařízení 995/2010/EU

Čl. 20 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Do 3. prosince 2015 a poté každých šest let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení, a to i s ohledem na jeho schopnost zamezit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh. Posoudí zejména administrativní důsledky pro malé a střední podniky a výrobky, na které se nařízení vztahuje. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledcích přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám odpovídající legislativní návrhy.

3.  Do 3. prosince 2021 a poté každých pět let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení, a to i s ohledem na jeho schopnost zamezit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh. Posoudí zejména administrativní důsledky pro malé a střední podniky a výrobky, na které se nařízení vztahuje. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledcích přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám odpovídající legislativní návrhy.

Odůvodnění

Evropský parlament musí mít možnost přezkoumat zprávy Komise a její případné legislativní návrhy v každém volebním období.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 2173/2005

Čl. 8 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku.

1.  Nejpozději do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 2173/2005

Čl. 9 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do prosince 2021 a poté každých šest let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení. Přitom by měla zohlednit pokrok při provádění dobrovolných dohod o partnerství. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledku přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám návrhy na zlepšení režimu licencí FLEGT.

Do prosince 2021 a poté každých pět let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení. Přitom zohlední pokrok při provádění dobrovolných dohod o partnerství. Komise každých pět let podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledku přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám návrhy na zlepšení režimu licencí FLEGT.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 338/97

Čl. 15 – odst. 4 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Aniž je dotčena platnost článku 20, sdělí výkonné orgány členských států rok před každým zasedáním konference smluvních stran úmluvy Komisi veškeré informace týkající se příslušného předchozího období, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII odst. 7 písm. b) úmluvy, a obdobné informace vztahující se k ustanovením tohoto nařízení, která spadají mimo rámec úmluvy. Výčet požadovaných informací a formát, ve kterém mají být předávány, stanoví Komise regulativním postupem podle článku 18 odst. 2.

c)  Aniž je dotčena platnost článku 20, sdělí výkonné orgány členských států rok před každým zasedáním konference smluvních stran úmluvy Komisi veškeré informace týkající se příslušného předchozího období, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII odst. 7 písm. b) úmluvy, a obdobné informace vztahující se k ustanovením tohoto nařízení, která spadají mimo rámec úmluvy. Formát, ve kterém mají být informace předávány, stanoví Komise přezkumným postupem podle článku 18 odst. 2.

Odůvodnění

Komise by neměla rozhodovat o tom, které informace předá, a místo regulativního postupu by se měl použít prováděcí akt (přezkumný postup).

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 338/97

Čl. 18 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

V článku 18 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. Co se týče úkolů výboru uvedených v čl. 19 bodech 1 a 2, pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

 

(1)

  Úř. věst. …

(2)

  Úř. věst. …


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka vítá záměr Komise provést efektivní sladění povinností podávání zpráv, které jsou stanoveny v právních předpisech týkajících se životního prostředí, změnou příslušných ustanovení 10 odvětvových směrnic a nařízení. Návrh Komise přišel podle zpravodajky ve vhodný okamžik. V současnosti je totiž vyvíjeno úsilí o zjednodušení právních předpisů v oblasti životního prostředí (a tedy i jejich ustanovení o podávání zpráv), kterých od 70. let postupně přibývá.

Tento legislativní návrh například vychází z aktualizovaného akčního plánu na zjednodušení podávání zpráv(1), který je jedním z výsledků hodnocení kontroly účelnosti týkající se podávání zpráv a sledování politiky Unie v oblasti životního prostředí(2). Kromě toho tento návrh Komise doplňuje nedávno přijaté rozhodnutí o procesních pravidlech v oblasti podávání environmentálních zpráv(3).

Zpravodajka podporuje cíle Komise, kterými jsou větší transparentnost, zlepšení empirické základny pro budoucí hodnocení a zjednodušení a snížení administrativní zátěže pro členské státy a Komisi. Navrhuje několik zlepšení legislativního návrhu, který by měl především modernizovat správu informací a snížit administrativní zátěž.

Zlepšený legislativní návrh navíc sníží náklady zúčastněných stran a zvýší přínosy, zejména širším uplatňováním nejúčinnějších procesů a větším využíváním elektronických nástrojů a šablon. Díky těmto zlepšením se zkvalitní shromažďování a zpracovávání dat, což rozhodovacím orgánům v členských státech a na unijní úrovni umožní rychlejší komplexní posuzování.

Některé návrhy zpravodajky mají zajistit transparentnější přístup různých zúčastněných stran, včetně veřejnosti, k informacím o životním prostředí a přispět mj. k dosažení prioritního cíle 4 sedmého akčního programu pro životní prostředí(4). Cílem několika pozměňovacích návrhů týkajících se definování různých pojmů podle základního aktu, na který se v tomto návrhu odkazuje, je například zajistit lepší soudržnost, zjednodušit text a podpořit celkově větší jasnost.

Několik změn zpravodajka učinila s cílem posílit úlohu spolunormotvůrců, včetně Evropského parlamentu, a objasnit úlohu Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v celkovém rámci podávání zpráv a monitorování.

Zpravodajka je toho názoru, že jsou zapotřebí podrobnější kritéria pro stanovení rozsahu a druhu škod na životním prostředí ve směrnici 2004/35/ES(5).

V případě směrnice 2010/63/ES(6) zpravodajka navrhuje, aby Komise měla povinnost nejen zveřejňovat, ale také pravidelně aktualizovat přehled o celé Unii vycházející z údajů poskytnutých členskými státy.

Pokud jde o nařízení (ES) č. 166/2006(7), zpravodajka navrhuje, aby byla jasně stanovena lhůta, v jejímž rámci musí členské státy Komisi prostřednictvím přenosu elektronickými prostředky poskytnout všechny potřebné údaje podle tohoto nařízení.

V souvislosti s nařízením (ES) č. 995/2010 se zpravodajka domnívá, že Parlament by měl mít možnost přezkoumat zprávu Komise a její případné legislativní návrhy v každém volebním období, a snižuje proto délku období přezkumu z šesti na pět let.

Podle zpravodajky by některá ustanovení základního aktu odkazující na použití regulativního postupu s kontrolou, na něž odkazuje tento návrh, měla být sladěna s Lisabonskou smlouvou. Zpravodajka proto v případě určitých článků některých základních aktů, na něž odkazuje tento návrh, vyzývá k použití aktů v přenesené pravomoci, což by mělo vyjasnit pravomoci, které Komisi svěřují oba normotvůrci: Parlament i Rada. Poskytnuty jsou i další podrobnosti týkající se výkonu přenesení pravomoci. Navržené sladění s Lisabonskou smlouvou a zejména použití aktů v přenesené pravomoci budou tedy nejen podstatnou aktualizací návrhu Komise, ale i vylepšením celkového procesu podávání zpráv a monitorování.

(1)

Zpráva Komise (COM(2017)0312). 

(2)

SWD(2017)0230.

(3)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/853 ze dne 30. května 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a směrnice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS.

(4)

Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 171-200.

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí.

(6)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.

(7)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (2.10.2018)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Zpravodaj: Nicola Caputo

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá zlepšení transparentnosti a zjednodušení směrnice o zvířatech používaných pro vědecké účely (směrnice 2010/63), zejména vytvoření volně přístupné databáze s možností vyhledávání, která obsahuje tyto statistické údaje. Tato přístupná databáze následně umožní mnohem pravidelnější monitorování používání zvířat pro vědecké účely, jakož i náročnosti postupů či využívaných živočišných druhů, zejména co se týče subhumánních primátů. Je třeba ovšem i nadále vypracovávat zprávu Parlamentu a Radě, aby měly kompletní přehled a byly jim zprostředkovány hrubé statistické údaje, které tato databáze obsahuje. Vzhledem ke skutečnosti, že k současnému přezkumu dochází v brzké fázi uplatňování směrnice, jak zdůraznila zpráva Komise z roku 2017, je ještě brzy na zhodnocení mnoha aspektů jejího účinku na strategické cíle. V závěrech této zprávy se mimo jiné uvádí některé body, které by měly být v budoucnu změněny. Z těchto důvodů zpravodaj pokládá za nezbytné zachovat článek pojednávající o přezkumu směrnice.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

NávrhNAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o sladění povinností podávání zpráv v oblasti

politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005(Text s významem pro EHP)

 

NávrhNAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o sladění povinností podávání zpráv v oblasti

právních předpisů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005(Text s významem pro EHP)

 

Odůvodnění

Změna názvu, která má odrážet skutečnost, že ne všechny zde uvedené právní akty jsou samy o sobě právními předpisy o životním prostředí.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  K uspokojení potřeby informací o provádění a souladu by měly být provedeny změny řady právních předpisů v oblasti životního prostředí s přihlédnutím k výsledkům zprávy Komise o opatřeních na zjednodušení podávání zpráv v oblasti životního prostředí45 a související kontroly účelnosti46.

(1)  K uspokojení potřeby informací o provádění a souladu by měly být provedeny změny řady právních předpisů týkajících se životního prostředí s přihlédnutím k výsledkům zprávy Komise o opatřeních na zjednodušení podávání zpráv v oblasti životního prostředí45 a související kontroly účelnosti46 .

_________________

_________________

45 COM(2017)312.

45 COM(2017)312.

46 SWD(2017)230.

46 SWD(2017)230.

Odůvodnění

V souladu s podobnou změnou v názvu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Je nezbytné, aby dostupnost údajů zajišťovala, že administrativní zátěž uložená všem subjektům je co nejnižší. Vyžaduje se aktivní šíření na vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES47 a 2007/2/ES48 a jejich prováděcími pravidly k zajištění náležité infrastruktury pro přístup veřejnosti, podávání zpráv a sdílení údajů mezi orgány veřejné moci.

(2)  (2) Je nezbytné, aby dostupnost údajů zajišťovala, že administrativní zátěž uložená všem subjektům je co nejnižší, zejména v případě nevládních subjektů, jako jsou malé a střední podniky. Vyžaduje se aktivní šíření na vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES47 a 2007/2/ES48 a jejich prováděcími pravidly k zajištění náležité infrastruktury pro přístup veřejnosti, podávání zpráv a sdílení údajů mezi orgány veřejné moci.

_________________

_________________

47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Údaje poskytované členskými státy jsou nezbytné k tomu, aby mohla Komise sledovat, přezkoumávat a vyhodnocovat účinnost právních předpisů na základě sledovaných cílů za účelem poskytnutí informací pro budoucí hodnocení právních předpisů v souladu s bodem 22 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201649. Je vhodné vložit do řady legislativních aktů v oblasti životního prostředí ustanovení za účelem jejich budoucího hodnocení, a to na základě údajů získaných během provádění, jež jsou případně doplněny dalšími vědeckými, analytickými údaji. V této souvislosti jsou zapotřebí relevantní údaje, jež umožní lépe posoudit účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU právních předpisů Unie, tudíž nezbytnost zajistit náležité mechanismy pro podávání zpráv, jež mohou sloužit rovněž jako ukazatele pro tento účel.

(3)  Údaje poskytované členskými státy jsou nezbytné k tomu, aby mohla Komise sledovat, přezkoumávat a vyhodnocovat účinnost právních předpisů na základě sledovaných cílů za účelem poskytnutí informací pro budoucí hodnocení právních předpisů v souladu s bodem 22 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201649. Je vhodné vložit do řady legislativních aktů v oblasti životního prostředí ustanovení za účelem jejich budoucího hodnocení, a to na základě údajů získaných během provádění, jež jsou případně doplněny dalšími vědeckými, analytickými údaji. V této souvislosti jsou zapotřebí relevantní údaje, jež umožní lépe posoudit účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU právních předpisů Unie, tudíž nezbytnost zajistit náležité mechanismy pro podávání zpráv, jež mohou sloužit rovněž jako ukazatele pro tento účel jak subjektům s rozhodovací pravomocí, tak široké veřejnosti.

_________________

_________________

49 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

49 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Je nutné pozměnit povinnosti podávání zpráv stanovené v článcích 43, 54 a 57 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU56. Tato ustanovení zahrnují v souladu s cílem týkajícím se zlepšení transparentnosti a snížení administrativní zátěže vytvoření centrální databáze s otevřeným přístupem a s možností vyhledávání pro netechnická shrnutí projektů a související zpětná posouzení, svěření prováděcích pravomocí Komisi ke stanovení společného formátu pro předkládání netechnických shrnutí projektů a souvisejících zpětných posouzení, informace o provádění a nahrazení podávání statistických zpráv ze strany Komise každé tři roky požadavkem na zřízení dynamické centrální databáze hostované Komisí a každoroční zveřejňování informací.

(9)  Je nutné pozměnit povinnosti podávání zpráv stanovené v článcích 43, 54, 57 a 58 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU56 . Tato ustanovení zahrnují v souladu s cílem týkajícím se zlepšení transparentnosti a snížení administrativní zátěže vytvoření centrální databáze s otevřeným přístupem a s možností vyhledávání pro netechnická shrnutí projektů a související zpětná posouzení, svěření prováděcích pravomocí Komisi ke stanovení společného formátu pro předkládání netechnických shrnutí projektů a souvisejících zpětných posouzení, informace o provádění a nahrazení podávání statistických zpráv ze strany Komise každé tři roky požadavkem na zřízení dynamické centrální databáze hostované Komisí a každoroční zveřejňování informací. Doložku o přezkumu je třeba změnit za účelem budoucí revize v návaznosti na zprávu Komise, podle článku 58 směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely56a.

__________________

__________________

56 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33).

56 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33).

 

56a COM (2017) 631 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle článku 58 směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 86/278/EES

Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  jména a adresy odběratelů kalu a místa, kde má být kal použit;

vypouští se

Odůvodnění

Konkrétní provozní údaje, jako jsou jména osob kupujících kaly z čistíren odpadních vod, by neměly být veřejně k dispozici. Musí být zajištěna ochrana údajů. Zveřejňování údajů zemědělců může vést k jejich obtěžování ze strany skupin environmentalistů, dokonce i jsou-li činnosti těchto zemědělců naprosto v souladu se zákonem. Takovéto zveřejnění může způsobit, že zemědělci budou pranýřováni. Orgány musí mít tyto údaje interně k dispozici pro účely sledování toho, zda jsou dodržovány požadavky a právní předpisy.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 86/278/EES

Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  jakékoli jiné informace o provedení a uplatňování této směrnice, které členské státy poskytnou Komisi podle článku 17.

vypouští se

Odůvodnění

Navržené znění by odkazem na článek 17 vytvořilo smyčku, protože se v tomto článku samotném odkazuje na prováděcí akt, kterým se musí stanovit požadavky článku 10.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 86/278/EES

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc stanovit prostřednictvím prováděcího aktu formát, podle něhož poskytují členské státy informace o provádění směrnice 86/278/EHS, jak se vyžaduje v článku 10 této směrnice. Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle článků 10 a 17, přehled pro celou Unii včetně map.

„Komisi je svěřena pravomoc stanovit prostřednictvím prováděcího aktu formát, podle něhož poskytují členské státy informace o provádění směrnice 86/278/EHS, jak se vyžaduje v článku 10 této směrnice. Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle článků 10 a 17, přehled pro celou Unii včetně map a každé dva roky předloží Evropskému parlamentu a Radě návrhy, jak lépe chránit půdy a životní prostředí.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2002/49/ES

Čl. 10 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby údaje ze strategických hlukových map a souhrnné přehledy akčních plánů, uvedené v příloze VI, byly odeslány Komisi do šesti měsíců ode dne stanoveného pro strategické hlukové mapy v článku 7 a pro akční plány v článku 8. Za tímto účelem poskytují členské státy informace elektronickými prostředky pouze úložišti dat, které je zřízeno regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3. Pokud chce členský stát informace aktualizovat, při poskytování aktualizovaných informací úložišti dat popíše rozdíly mezi aktualizovanými a původními informacemi a důvody aktualizace.

2.  Členské státy zajistí, aby údaje ze strategických hlukových map a souhrnné přehledy akčních plánů, uvedené v příloze VI, byly odeslány Komisi do šesti měsíců ode dne stanoveného pro strategické hlukové mapy v článku 7 a pro akční plány v článku 8. Za tímto účelem poskytují členské státy informace elektronickými prostředky pouze povinnému úložišti dat. Pokud chce členský stát informace aktualizovat, při poskytování aktualizovaných informací úložišti dat popíše rozdíly mezi aktualizovanými a původními informacemi a důvody aktualizace.

Odůvodnění

Sladění základního aktu s postupem aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Směrnice 2002/49/ES

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  V článku 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2a. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem doplnění této směrnice, pokud jde o zřízení povinného úložiště dat uvedeného v článku 2, a podrobná pravidla pro mechanismus pro povinnou výměnu digitálních informací k sdílení údajů ze strategických hlukových map a shrnutí akčních plánů.“

Odůvodnění

Sladění základního aktu s postupem aktů v přenesené pravomoci. Tímto nový odstavcem se mění čl. 10 odst. 2 bod 5 na pododstavec odstavce 2.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Směrnice 2002/49/ES

Článek 12 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Vkládá se nový článek, který zní: 

 

„Článek 12a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku. 

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 10 odst. 2a je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. 

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10 odst. 2a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. 

 

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. 

 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise zároveň neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a Radě. 

 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 odst. 2a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

Odůvodnění

Sladění základního aktu s postupem aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2002/49/ES

Příloha VI – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V příloze VI se bod 3 nahrazuje tímto:

5.  V příloze VI se zrušuje bod 3.

„3. Mechanismus výměny informací

 

„Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje mechanismus pro povinnou výměnu digitálních informací k sdílení údajů ze strategických hlukových map a shrnutí akčních plánů, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2, regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.“

 

Odůvodnění

Tento pozměňující návrh byl přeformulován a přesunut do čl. 10 odst. 2 pododstavce 2a.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nové písmeno ba), které zní:

 

ba) škoda způsobená zavedením cizích druhů lesního porostu, které jsou nevhodné z toho důvodu, že ochuzují místní zdroje vody nebo jsou vysoce hořlavé.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2004/35/ES

Příloha VI – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Rozsah a druh škody na životním prostředí, datum vzniku a/nebo objevení škody. Rozsah škod na životním prostředí je klasifikován jako malý, střední, velký nebo velmi velký. Druh škod na životním prostředí je klasifikován jako škody na vodách, mořském prostředí, půdě, přírodě/ekosystémech nebo poškození lidského zdraví způsobené znečištěním.

1.  Rozsah a druh škody na životním prostředí, datum vzniku a/nebo objevení škody. Rozsah škod na životním prostředí je klasifikován jako malý, střední, velký nebo velmi velký. Druh škod na životním prostředí je klasifikován jako škody na vodách, mořském prostředí, půdě, přírodě/ekosystémech, venkovu nebo poškození lidského zdraví či zdraví zvířat způsobené znečištěním.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2007/2/ES

Čl. 23 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropská agentura pro životní prostředí každý rok zveřejní a aktualizuje přehled pro celou Unii na základě metadat a údajů, které členské státy zpřístupní prostřednictvím síťových služeb v souladu s článkem 21. Přehled pro celou Unii případně zahrnuje ukazatele výstupů, výsledků a dopadů této směrnice, mapy v rámci přehledu pro celou Unii a zprávy v rámci přehledu pro členské státy.

Evropská agentura pro životní prostředí dvakrát ročně zveřejní a aktualizuje přehled pro celou Unii na základě metadat a údajů, které členské státy zpřístupní prostřednictvím síťových služeb v souladu s článkem 21. Přehled pro celou Unii případně zahrnuje ukazatele výstupů, výsledků a dopadů této směrnice, mapy v rámci přehledu pro celou Unii a zprávy v rámci přehledu pro členské státy.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Směrnice 2010/63/ES

Čl. 43 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Do 31. prosince 2020 zveřejní členské státy netechnická shrnutí schválených projektů a veškeré jejich aktualizace. Od 1. ledna 2021 členské státy předkládají a zveřejňují netechnická shrnutí projektů nejpozději do šesti měsíců od jejich schválení a jejich případné aktualizace prostřednictvím předávání Komisi elektronickými prostředky.

3.  Do 31. prosince 2021 zveřejní členské státy netechnická shrnutí schválených projektů a veškeré jejich aktualizace. Od 1. ledna 2022 členské státy předkládají a zveřejňují netechnická shrnutí projektů nejpozději do šesti měsíců od jejich schválení a jejich případné aktualizace prostřednictvím předávání Komisi elektronickými prostředky.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2010/63/ES

Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let zasílají členské státy informace o provádění této směrnice, a zejména jejího čl. 10 odst. 1 a článků 26, 28, 34, 38, 39, 43 a 46.

Do 30. září 2024 a poté každých pět let zasílají členské státy informace o provádění této směrnice, a zejména jejího čl. 10 odst. 1 a článků 26, 28, 34, 38, 39, 43 a 46.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2010/63/ES

Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které poskytnou členské státy, přehled pro celou Unii.

Nejpozději 6 měsíců poté, co členské státy poskytnou údaje uvedené ve druhém pododstavci, zveřejní útvary Komise na základě těchto údajů přehled pro celou Unii.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2010/63/EU

Článek 57

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Článek 57 se zrušuje.

3.  Článek 57 se nahrazuje tímto:

 

Článek 57

 

Zpráva Komise

 

 

 

Do 10. listopadu 2020 a poté každé tři roky Komise na základě statistických informací předložených členskými státy podle čl. 54 odst. 2 předloží Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o těchto informacích.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2010/63/EU

Čl. 58 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3a.  V článku 58 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

Do 10. listopadu 2017 provede Komise přezkum této směrnice, přičemž zohlední pokrok ve vývoji alternativních metod, při nichž nejsou používána zvířata, zejména subhumánní primáti, a případně navrhne změny.

Do 10. listopadu 2024 provede Komise přezkum této směrnice, přičemž zohlední pokrok ve vývoji alternativních metod, při nichž nejsou používána zvířata, zejména subhumánní primáti, a případně navrhne změny.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 995/2010

Čl. 20 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Do 3. prosince 2015 a poté každých šest let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení, a to i s ohledem na jeho schopnost zamezit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh. Posoudí zejména administrativní důsledky pro malé a střední podniky a výrobky, na které se nařízení vztahuje. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledcích přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám odpovídající legislativní návrhy.“

3.  Do 3. prosince 2021 a poté každých šest let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení, a to i s ohledem na jeho schopnost zamezit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh. Posoudí zejména administrativní důsledky pro malé a střední podniky a výrobky, na které se nařízení vztahuje. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledcích přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám odpovídající legislativní návrhy.“

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 338/97

Čl. 15 – odst. 4 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Aniž je dotčena platnost článku 20, sdělí výkonné orgány členských států rok před každým zasedáním konference smluvních stran úmluvy Komisi veškeré informace týkající se příslušného předchozího období, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII odst. 7 písm. b) úmluvy, a obdobné informace vztahující se k ustanovením tohoto nařízení, která spadají mimo rámec úmluvy. Výčet požadovaných informací a formát, ve kterém mají být předávány, stanoví Komise regulativním postupem podle článku 18 odst. 2.

c)  Aniž je dotčena platnost článku 20, sdělí výkonné orgány členských států rok před každým zasedáním konference smluvních stran úmluvy Komisi veškeré informace týkající se příslušného předchozího období, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII odst. 7 písm. b) úmluvy, a obdobné informace vztahující se k ustanovením tohoto nařízení, která spadají mimo rámec úmluvy. Formát, ve kterém mají být informace předávány, stanoví Komise přezkumným postupem podle článku 18 odst. 2.

Odůvodnění

Komise by neměla rozhodovat o tom, které informace předá, a místo regulativního postupu by se měl použít prováděcí akt (přezkumný postup).

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Harmonizace ohlašovacích povinností v oblasti politiky životního prostředí

Referenční údaje

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Nicola Caputo

28.6.2018

Datum přijetí

1.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Renata Briano

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (27.9.2018)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Zpravodajka: Heidi Hautala

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Cílem tohoto nařízení je modernizovat správu informací a zajistit ucelenější přístup k legislativním aktům v rámci jeho působnosti, a to – podle okolností – zjednodušením podávání zpráv s cílem snížit administrativní zátěž, posílením databáze pro budoucí hodnocení nebo zvýšením transparentnosti ku prospěchu veřejnosti.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Údaje poskytované členskými státy jsou nezbytné k tomu, aby mohla Komise sledovat, přezkoumávat a vyhodnocovat účinnost právních předpisů na základě sledovaných cílů za účelem poskytnutí informací pro budoucí hodnocení právních předpisů v souladu s bodem 22 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201649. Je vhodné vložit do řady legislativních aktů v oblasti životního prostředí ustanovení za účelem jejich budoucího hodnocení, a to na základě údajů získaných během provádění, jež jsou případně doplněny dalšími vědeckými, analytickými údaji. V této souvislosti jsou zapotřebí relevantní údaje, jež umožní lépe posoudit účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU právních předpisů Unie, tudíž nezbytnost zajistit náležité mechanismy pro podávání zpráv, jež mohou sloužit rovněž jako ukazatele pro tento účel.

(3)  Proces uceleného a včasného předkládání příslušných údajů ze strany členských států je nezbytný k tomu, aby mohla Komise sledovat, přezkoumávat a vyhodnocovat účinnost právních předpisů na základě sledovaných cílů za účelem poskytnutí informací pro budoucí hodnocení právních předpisů v souladu s bodem 22 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201649. Je vhodné vložit do řady legislativních aktů v oblasti životního prostředí ustanovení za účelem jejich budoucího hodnocení, a to na základě údajů získaných během provádění, jež jsou případně doplněny dalšími vědeckými, analytickými údaji. V této souvislosti jsou zapotřebí relevantní údaje, jež umožní lépe posoudit účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU právních předpisů Unie, tudíž nezbytnost zajistit náležité mechanismy pro podávání zpráv, jež mohou sloužit rovněž jako ukazatele pro tento účel.

_________________

_________________

49 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

49 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Na základě zprávy Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2007/2/ES a hodnocení v rámci programu REFIT52 je za účelem jednoduššího provádění zmíněné směrnice a snížení administrativní zátěže spojené se sledováním ze strany členských států vhodné, aby se od členských států již nevyžadovalo zasílání zpráv Komisi každé tři roky a od Komise předkládání souhrnné zprávy Evropskému parlamentu a Radě, jelikož kontrola účelnosti podávání zpráv potvrdila omezené využití těchto zpráv.53

(7)  Na základě zprávy Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2007/2/ES a hodnocení v rámci programu REFIT52 je za účelem jednoduššího provádění zmíněné směrnice a snížení administrativní zátěže spojené se sledováním ze strany členských států vhodné, aby se od členských států již nevyžadovalo zasílání zpráv Komisi každé tři roky a od Komise předkládání souhrnné zprávy Evropskému parlamentu a Radě, jelikož kontrola účelnosti podávání zpráv potvrdila omezené využití těchto zpráv53.Komise by nicméně měla pokračovat v pravidelném hodnocení této směrnice a toto hodnocení zveřejňovat.

 

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 a SWD(2016) 273.

52 COM(2016) 478 a SWD(2016) 273.

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Odůvodnění

Podle stávajícího znění směrnice 2007/2/EC je Komise povinna předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu. Proto je třeba vypracovávat a zveřejňovat alespoň pravidelná hodnocení.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 86/278/EHS

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Záznamy uvedené v odstavci 1 jsou pro každý kalendářní rok zveřejněny do tří měsíců od konce příslušného kalendářního roku v konsolidovaném formátu uvedeném v příloze rozhodnutí Komise 94/741/ES** či jiném formátu stanoveném podle článku 17.

Záznamy uvedené v odstavci 1 jsou pro každý kalendářní rok zveřejněny ve snadno dostupné formě do tří měsíců od konce příslušného kalendářního roku v konsolidovaném formátu uvedeném v příloze rozhodnutí Komise 94/741/ES** či jiném formátu stanoveném podle článku 17.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 86/278/EHS

Čl. 10 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Informace o metodách zpracovávání a výsledcích rozborů je třeba na žádost sdělit příslušným orgánům.

3. Informace o metodách zpracovávání a výsledcích rozborů je třeba sdělit příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 86/278/EHS

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc stanovit prostřednictvím prováděcího aktu formát, podle něhož poskytují členské státy informace o provádění směrnice 86/278/EHS, jak se vyžaduje v článku 10 této směrnice. Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle článků 10 a 17, přehled pro celou Unii včetně map.

Komisi je svěřena pravomoc stanovit prostřednictvím prováděcího aktu formát, podle něhož poskytují členské státy včas informace o provádění směrnice 86/278/EHS, jak se vyžaduje v článku 10 této směrnice. Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle článků 10 a 17, přehled pro celou Unii včetně map.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 86/278/EHS

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise provede nejpozději do 1. ledna 2021 a poté alespoň každé tři roky hodnocení této směrnice a jejího provádění. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledcích tohoto hodnocení a v případě potřeby připojí k těmto zprávám odpovídající legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2002/49/ES

Čl. 9 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby jimi vypracované a podle potřeby upravené strategické hlukové mapy a akční plány byly zpřístupněny a distribuovány veřejnosti v souladu s příslušnými právními předpisy EU, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES* a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES**, a v souladu s přílohami IV a V směrnice 2002/49/ES, včetně prostřednictvím dostupných informačních technologií.

Členské státy zajistí, aby jimi vypracované a podle potřeby upravené strategické hlukové mapy a akční plány byly neprodleně zpřístupněny a distribuovány veřejnosti v souladu s příslušnými právními předpisy EU, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES* a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES**, a v souladu s přílohami IV a V směrnice 2002/49/ES, včetně prostřednictvím dostupných informačních technologií.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2002/49/ES

Čl. 10 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby údaje ze strategických hlukových map a souhrnné přehledy akčních plánů, uvedené v příloze VI, byly odeslány Komisi do šesti měsíců ode dne stanoveného pro strategické hlukové mapy v článku 7 a pro akční plány v článku 8. Za tímto účelem poskytují členské státy informace elektronickými prostředky pouze úložišti dat, které je zřízeno regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3. Pokud chce členský stát informace aktualizovat, při poskytování aktualizovaných informací úložišti dat popíše rozdíly mezi aktualizovanými a původními informacemi a důvody aktualizace.

2.  Členské státy zajistí, aby údaje ze strategických hlukových map a souhrnné přehledy akčních plánů, uvedené v příloze VI, byly odeslány Komisi do šesti měsíců ode dne stanoveného pro strategické hlukové mapy v článku 7 a pro akční plány v článku 8. Za tímto účelem poskytují členské státy informace elektronickými prostředky pouze úložišti dat. Pokud chce členský stát informace aktualizovat, při poskytování aktualizovaných informací úložišti dat popíše rozdíly mezi aktualizovanými a původními informacemi a důvody aktualizace. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění této směrnice, pokud jde o zřízení úložiště dat.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Směrnice 2002/49/ES

Článek 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Vkládá se nový článek, který zní:

 

Článek 10a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [Úř. věst.: datum vstupu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/... v platnost*+]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise zároveň neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a Radě.

 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

______________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/... ze dne ... o [sladění povinností podávání zpráv v oblasti životního prostředí ...], (Úř. věst. L ..., s. ...).

 

+ Úř. věst.: Vložte číslo nařízení uvedené v dokumentu (2018/0205(COD)) a do poznámky pod čarou číslo, název, datum a odkaz na vyhlášení uvedeného nařízení v Úředním věstníku.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2002/49/ES

Příloha VI – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje mechanismus pro povinnou výměnu digitálních informací k sdílení údajů ze strategických hlukových map a shrnutí akčních plánů, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2, regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění této směrnice, pokud jde o vypracování mechanismu pro povinnou výměnu digitálních informací k sdílení údajů ze strategických hlukových map a shrnutí akčních plánů, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 14 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ustanovení čl. 14 odst. 2 se zrušuje.

1.  V článku 14 se odstavec 2 mění takto:

 

Do 1. ledna 2021 Komise předloží zprávu o účinnosti směrnice z hlediska skutečné nápravy škod na životním prostředí, o dostupnosti a podmínkách pojištění a ostatních druhů finančního zajištění činností uvedených v příloze III za přijatelné ceny. Zpráva bude v souvislosti s finančním zajištěním pojednávat také o těchto aspektech: postupný přístup, nejvyšší částka pro finanční záruky a vyloučení málo nebezpečných činností. Na základě této zprávy a na základě rozšířeného posouzení vlivů, včetně analýzy poměru nákladů a výnosů, předloží Komise v případě potřeby návrhy na systém harmonizovaného povinného finančního zajištění.

Odůvodnění

Nové povinnosti v souvislosti s hodnocením náprav škod na životním prostředí a finančním zajištěním by měly být aktualizovány.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly on-line zveřejňovány náležité a aktuální informace alespoň o bezprostředních hrozbách škod prostřednictvím formátu veřejně přístupných dat v souladu s přílohou VI této směrnice a s čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES*. Pro každou událost jsou poskytnuty minimálně informace uvedené v příloze VI této směrnice.

1.   Členské státy zajistí, aby byly on-line přímo zveřejňovány náležité a aktuální informace mimo jiné o bezprostředních hrozbách škod prostřednictvím formátu veřejně přístupných dat v souladu s přílohou VI této směrnice a s čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES* a aby je měla k dispozici i Komise. Pro každou událost jsou poskytnuty minimálně informace uvedené v příloze VI této směrnice.

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby Komise měla přístup k údajům, a mohla tak splnit svou povinnost podle čl. 18 odst. 3.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle odstavce 1, přehled pro celou Unii včetně map.

3.  Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle odstavce 1, přehled pro celou Unii včetně map a pravidelně jej alespoň jednou ročně aktualizují.

Odůvodnění

Je třeba výslovně odkázat na povinnost přehled aktualizovat.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 4 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise provádí pravidelně hodnocení této směrnice. Toto hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:

4.  Komise provede nejpozději do 1. ledna 2021 a poté alespoň každé tři roky hodnocení této směrnice. Toto hodnocení je zveřejněno a vychází mimo jiné z těchto prvků:

Odůvodnění

Je třeba výslovně odkázat na zveřejnění hodnocení.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 4 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zkušenosti získané při provádění této směrnice;

a)  zkušenosti získané při provádění této směrnice a posouzení vývoje v členských státech, pokud jde o skutečnou nápravu škod na životním prostředí, zejména v souvislosti s případy škod na životním prostředí způsobenými geneticky modifikovanými organismy (GMO), uplatňování této směrnice na chráněné druhy a přírodní stanoviště, právo provozovatele omezit svou odpovědnost v souladu s mezinárodními úmluvami uvedenými v čl. 4 odst. 3 a vyloučení znečištění, na které se vztahují mezinárodní nástroje uvedené v přílohách IV a V, z oblasti působnosti této směrnice;

 

(Část tohoto pozměňovacího návrhu, která zní „a posouzení vývoje v členských státech“ se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

Směrnice ve své stávající podobě vyžaduje, aby členské státy informovaly o každém zvláštním vývoji nebo změnách, které by mohly ovlivnit působnost dotyčných předpisů. Návrh Komise již toto posouzení nestanoví. Přesto by mělo být zahrnuto – alespoň jako obecné pravidlo – s cílem zajistit komplexní a důsledné podávání zpráv.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 4 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  analýza vývoje a změn v rámci příslušných mezinárodních fór a jejich provádění v členských státech.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2004/35/ES

Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a  Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích hodnocení uvedeného v odstavci 4 a v případě potřeby připojí k této zprávě odpovídající legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2004/35/ES

Příloha VI – bod 7 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  příslušná soudní řízení;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2007/2/ES

Čl. 23 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise provádí pravidelně hodnocení této směrnice. Toto hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:

Komise provede nejpozději do 1. ledna 2021 a poté alespoň každé tři roky hodnocení této směrnice a toto hodnocení zveřejní. Toto hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:

Odůvodnění

Podle stávajícího znění článku 23 směrnice 2007/2/ES je Komise povinna podat zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Je tedy třeba výslovně odkázat na zveřejnění hodnocení.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2007/2/ES

Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích hodnocení uvedeného v odstavci 2 a v případě potřeby připojí k této zprávě odpovídající legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2009/147/ES

Čl. 12 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy předloží Komisi každých šest let současně se zprávou vyhotovenou podle článku 17 směrnice Rady 92/43/EHS* zprávu o provádění opatření přijatých podle této směrnice a o hlavních dopadech těchto opatření. Tato zpráva zahrnuje zejména informace o stavu a trendech pro druhy volně žijících ptáků, jež jsou chráněny podle této směrnice, o hrozbách a tlacích, které jsou na ně vyvíjeny, o přijatých ochranných opatřeních a o příspěvku sítě zvláště chráněných oblastí k cílům stanoveným v článku 2 této směrnice.“;

1.  Členské státy předloží Komisi každých šest let současně se zprávou vyhotovenou podle článku 17 směrnice Rady 92/43/EHS* zprávu o provádění opatření přijatých podle této směrnice a o hlavních dopadech těchto opatření. Dotčená zpráva se zpřístupní veřejnosti a zahrnuje zejména informace o stavu a trendech pro druhy volně žijících ptáků, jež jsou chráněny podle této směrnice, o hrozbách a tlacích, které jsou na ně vyvíjeny, o přijatých ochranných opatřeních a o příspěvku sítě zvláště chráněných oblastí k cílům stanoveným v článku 2 této směrnice.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2009/147/ES

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  vkládá se nový odstavec, který zní:

 

Příslušná suchozemská a mořská část této směrnice jsou vykazovány zároveň.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2009/147/ES

Čl. 12 – odst. 2 – věta 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje na základě informací uvedených v odstavci 1 každých šest let souhrnnou zprávu.

2.  Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje a zveřejní na základě informací uvedených v odstavci 1 každých šest let souhrnnou zprávu.

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2010/63/ES

Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let zasílají členské státy informace o provádění této směrnice, a zejména jejího čl. 10 odst. 1 a článků 26, 28, 34, 38, 39, 43 a 46.

Do 30. září 2023 a poté každých pět let zasílají členské státy neprodleně informace o provádění této směrnice, a zejména jejího čl. 10 odst. 1 a článků 26, 28, 34, 38, 39, 43 a 46.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2010/63/ES

Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy tyto údaje poskytují a zveřejňují prostřednictvím přenosu elektronickými prostředky ve formátu, který stanoví Komise podle odstavce 4.

Členské státy tyto údaje poskytují a zveřejňují neprodleně prostřednictvím přenosu elektronickými prostředky ve formátu, který stanoví Komise podle odstavce 4.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2010/63/EU

Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které poskytnou členské státy, přehled pro celou Unii.

Nejpozději 6 měsíců poté, co členské státy poskytnou údaje uvedené ve druhém pododstavci, zveřejní útvary Komise na základě těchto údajů přehled pro celou Unii.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2010/63/EU

Čl. 54 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise nejpozději do 1. ledna 2021 a poté alespoň každé tři roky provede hodnocení této směrnice a jejího provádění, a to zejména na základě informací obdržených od členských států podle čl. 54 odst. 1, přičemž zohlední pokrok ve vývoji alternativních metod, které nevyžadují použití zvířat. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích tohoto hodnocení a v případě potřeby připojí k této zprávě odpovídající legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2010/63/ES

Čl. 54 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy každoročně shromažďují a zveřejňují statistické informace o používání zvířat k postupům včetně informací o skutečné závažnosti postupů a původu a druzích subhumánních primátů, kteří byli k postupům použiti.

Členské státy každoročně shromažďují a neprodleně zveřejňují statistické informace o používání zvířat k postupům včetně informací o skutečné závažnosti postupů a původu a druzích subhumánních primátů, kteří byli k postupům použiti.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2010/63/ES

Čl. 54 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejpozději do 30. září následujícího roku poskytnou členské státy tyto statistické údaje Komisi, a to přenosem elektronickými prostředky v nesouhrnném formátu, který stanoví Komise podle článku 4.

Nejpozději do 30. září následujícího roku poskytnou členské státy tyto statistické údaje Komisi, a to přenosem elektronickými prostředky v souhrnném a nesouhrnném formátu, který stanoví Komise podle článku 4.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2010/63/EU

Čl. 54 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise regulativním postupem podle čl. 56 odst. 3 stanoví společný formát a informační obsah pro předkládání informací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.;

4.  Komise přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 3 stanoví společný formát a informační obsah pro předkládání informací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2010/63/EU

Čl. 56 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2a.  V článku 56 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 166/2006

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze I, nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze, oznámí svému příslušnému orgánu elektronickými prostředky informace k určení provozovny v souladu s formátem uvedeným v čl. 7 odst. 2, pokud příslušný orgán nemá tyto informace již k dispozici.;

Provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze I, nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze, oznámí neprodleně svému příslušnému orgánu elektronickými prostředky informace k určení provozovny v souladu s formátem uvedeným v čl. 7 odst. 2, pokud příslušný orgán nemá tyto informace již k dispozici.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 166/2006

Článek 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Článek 11 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Článek 11

 

Důvěrnost

 

Pokud členský stát pokládá informace za důvěrné v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES*, jsou ve zprávě podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení za dotčený ohlašovací rok samostatně u každé provozovny uvedeny informace, které nelze zveřejnit, a příslušný důvod. Tento důvod se zveřejní.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).“;

 

Odůvodnění

Nařízení o E-PRTR je důležitým nástrojem acquis EU v oblasti životního prostředí, a to vzhledem k informacím o výkonnosti velkých průmyslových odvětví, které jsou zveřejňovány. Stávající znění a uplatňování článku 11 ve stávajícím nařízení je proto v souladu s jeho účelem a pokud jde o sdělování důvěrných údajů a vypuštění článků 16 a 17, není důvod jej měnit.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 995/2010

Čl. 20 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví formát a postup pro poskytování těchto informací ze strany členských států. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2.

1.  Nejpozději do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví formát a postup pro poskytování těchto informací ze strany členských států. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 995/2010

Čl. 20 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na základě informací uvedených v odstavci 1 zveřejňují útvary Komise každý rok přehled pro celou Unii založený na údajích poskytnutých členskými státy. Při vypracovávání přehledu přihlédnou útvary Komise k pokroku, jehož bylo dosaženo při uzavírání a realizaci dobrovolných dohod o partnerství FLEGT podle nařízení (ES) č. 2173/2005, a k tomu, nakolik přispěly k omezení přítomnosti nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na vnitřním trhu.

2.  Na základě informací uvedených v odstavci 1 zveřejňují útvary Komise neprodleně každý rok přehled pro celou Unii založený na údajích poskytnutých členskými státy. Při vypracovávání přehledu přihlédnou útvary Komise k pokroku, jehož bylo dosaženo při uzavírání a realizaci dobrovolných dohod o partnerství FLEGT podle nařízení (ES) č. 2173/2005, a k tomu, nakolik přispěly k omezení přítomnosti nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 995/2010

Čl. 20 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Do 3. prosince 2015 a poté každých šest let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení, a to i s ohledem na jeho schopnost zamezit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh. Posoudí zejména administrativní důsledky pro malé a střední podniky a výrobky, na které se nařízení vztahuje. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledcích přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám odpovídající legislativní návrhy.

3.  Do 3. prosince 2015 a poté každé tři roky přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení, a to i s ohledem na jeho schopnost zamezit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh. Posoudí zejména administrativní důsledky pro malé a střední podniky a výrobky, na které se nařízení vztahuje. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledcích přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám odpovídající legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 2173/2005

Čl. 8 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku.

1.  Nejpozději do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 2173/2005

Čl. 9 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do prosince 2021 a poté každých šest let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení. Přitom by měla zohlednit pokrok při provádění dobrovolných dohod o partnerství. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledku přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám návrhy na zlepšení režimu licencí FLEGT.

Do prosince 2021 a poté každé tři roky přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení. Přitom by měla zohlednit pokrok při provádění dobrovolných dohod o partnerství. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledku přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám návrhy na zlepšení režimu licencí FLEGT.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 338/97

Čl. 15 – odst. 4 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Aniž je dotčena platnost článku 20, sdělí výkonné orgány členských států rok před každým zasedáním konference smluvních stran úmluvy Komisi veškeré informace týkající se příslušného předchozího období, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII odst. 7 písm. b) úmluvy, a obdobné informace vztahující se k ustanovením tohoto nařízení, která spadají mimo rámec úmluvy. Výčet požadovaných informací a formát, ve kterém mají být předávány, stanoví Komise regulativním postupem podle článku 18 odst. 2.

c)  Aniž je dotčena platnost článku 20, sdělí výkonné orgány členských států rok před každým zasedáním konference smluvních stran úmluvy Komisi veškeré informace týkající se příslušného předchozího období, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII odst. 7 písm. b) úmluvy, a obdobné informace vztahující se k ustanovením tohoto nařízení, která spadají mimo rámec úmluvy. Výčet požadovaných informací a formát, ve kterém mají být předávány, stanoví Komise přezkumným postupem podle článku 18 odst. 2.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 (nový)

Nařízení (ES) č. 338/97

Čl. 18 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a.  V článku 18 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. Co se týče úkolů výboru uvedených v čl. 19 bodech 1 a 2, pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Harmonizace ohlašovacích povinností v oblasti politiky životního prostředí

Referenční údaje

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Heidi Hautala

9.7.2018

Projednání ve výboru

3.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

24.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

2

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Harmonizace ohlašovacích povinností v oblasti politiky životního prostředí

Referenční údaje

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Datum předložení EP

31.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

11.6.2018

AGRI

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean

14.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

29.8.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anthea McIntyre, Kati Piri

Datum předložení

15.10.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Lynn Boylan, Younous Omarjee

PEE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

1

0

ENF

Joëlle Mélin

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění