Procedūra : 2018/0205(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0324/2018

Pateikti tekstai :

A8-0324/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1114kWORD 145k
15.10.2018
PE 625.332v02-00 A8-0324/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005

(COM(2018) 0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Adina-Ioana Vălean

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0381),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį ir 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0244/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto pranešimą ir į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A8-0324/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005

dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo su aplinka susijusių teisės aktų srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

Pagrindimas

Antraštės pakeitimu atsižvelgiama į tai, kad ne visi čia išvardyti teisės aktai savaime yra aplinkos teisės aktai.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant patenkinti poreikį gauti informaciją apie teisės aktų įgyvendinimą ir laikymąsi, reikėtų atlikti kelių aplinkos teisės aktų pakeitimus, atsižvelgiant į Komisijos ataskaitos dėl aplinkosaugos ataskaitų teikimo supaprastinimo veiksmų45 ir susijusios tinkamumo patikros46 rezultatus;

(1)  siekiant patenkinti poreikį gauti informaciją apie teisės aktų įgyvendinimą ir laikymąsi, reikėtų atlikti kelių su aplinka susijusių teisės aktų pakeitimus, atsižvelgiant į Komisijos ataskaitos dėl aplinkosaugos ataskaitų teikimo supaprastinimo veiksmų45 ir susijusios tinkamumo patikros46 rezultatus;

__________________

__________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230.

46 SWD(2017) 230.

Pagrindimas

Suderintas su panašiu antraštės pakeitimu.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  šiuo reglamentu siekiama modernizuoti informacijos valdymą ir užtikrinti nuoseklesnį požiūrį į teisės aktus, patenkančius į jo taikymo sritį, siekiant sumažinti administracinę naštą supaprastinant ataskaitų teikimą, sustiprinant duomenų bazę būsimiems vertinimams ir visuomenės naudai padidinant skaidrumą, kaskart atsižvelgiant į aplinkybes;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  duomenų prieinamumas turi būti toks, kad būtų užtikrinta, jog visų subjektų administracinė našta būtų kuo mažesnė. Todėl reikia aktyviai skleisti duomenis nacionaliniu lygmeniu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/4/EB47 ir 2007/2/EB48 ir jų įgyvendinimo taisykles, užtikrinant tinkamą infrastruktūrą, kad duomenys būtų prieinami visuomenei, teikiami ir jais būtų dalijamasi tarp valdžios institucijų;

(2)  duomenų prieinamumas turi būti toks, kad būtų užtikrinta, jog visų subjektų, ypač nevyriausybinių subjektų, kaip antai mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), administracinė našta būtų kuo mažesnė. Todėl reikia aktyviai skleisti duomenis nacionaliniu lygmeniu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/4/EB47 ir 2007/2/EB48 ir jų įgyvendinimo taisykles, užtikrinant tinkamą infrastruktūrą, kad duomenys būtų prieinami visuomenei, teikiami ir jais būtų dalijamasi tarp valdžios institucijų;

_________________

_________________

47 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

47 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

48 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

48 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  valstybių narių teikiami duomenys yra labai svarbūs Komisijai stebint, peržiūrint ir vertinant, kaip sėkmingai teisės aktais siekiama juose nustatytų tikslų, kad būtų galima tuo remtis atliekant bet kokį būsimą teisės aktų vertinimą pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros49 22 punktą. Kelis aplinkos sektoriaus teisės aktus reikėtų papildyti nuostatomis dėl būsimo jų vertinimo remiantis duomenimis, surinktais juos įgyvendinant, ir galbūt tuos duomenis papildant kitais moksliniais ir analitiniais duomenimis. Tokiomis aplinkybėmis reikia tinkamų duomenų, kuriais remiantis būtų galima geriau vertinti Sąjungos teisės aktų efektyvumą, veiksmingumą, aktualumą, nuoseklumą ir ES pridėtinę vertę, todėl būtina užtikrinti tinkamą ataskaitų teikimo mechanizmą, kuris galėtų būti naudojamas ir kaip rodiklis šiuo vertinimo tikslu;

(3)  išsamūs ir laiku teikiami atitinkami valstybių narių duomenys yra labai svarbūs Komisijai stebint, peržiūrint ir vertinant, kaip sėkmingai teisės aktais siekiama juose nustatytų tikslų, kad būtų galima tuo remtis atliekant bet kokį būsimą teisės aktų vertinimą pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros49 22 punktą. Kelis aplinkos sektoriaus teisės aktus reikėtų papildyti nuostatomis dėl būsimo jų vertinimo remiantis duomenimis, surinktais juos įgyvendinant, ir galbūt tuos duomenis papildant kitais moksliniais ir analitiniais duomenimis. Tokiomis aplinkybėmis reikia tinkamų duomenų, kuriais remiantis būtų galima geriau vertinti Sąjungos teisės aktų efektyvumą, veiksmingumą, aktualumą, nuoseklumą ir ES pridėtinę vertę, todėl būtina užtikrinti tinkamą ataskaitų teikimo mechanizmą, kuris galėtų būti tiek sprendimų priėmėjų, tiek ir plačiosios visuomenės naudojamas ir kaip rodiklis šiuo vertinimo tikslu;

_________________

_________________

49 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

49 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  remiantis atliktu Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB50 vertinimu reikia racionalizuoti triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų teikimo terminus, kad pakaktų laiko viešoms konsultacijoms dėl veiksmų planų. Šiuo tikslu ir tik vieną kartą veiksmų planų peržiūros arba patikslinimo galutinis terminas bus vienais metais vėliau, todėl kito veiksmų planų teikimo etapo (ketvirtojo etapo) galutinis terminas yra ne 2023 m. liepos 18 d., o 2024 m. liepos 18 d. Taigi, pradedant nuo ketvirtojo etapo, nuo valstybių narių triukšmo žemėlapių parengimo iki veiksmų planų peržiūros arba patikslinimo užbaigimo praeis maždaug dveji, o ne vieni metai, kaip nustatyta dabar. Vėlesniuose veiksmų planų rengimo etapuose atliekant peržiūrą ar pataisymą vėl bus laikomasi penkerių metų ciklo. Be to, siekiant geriau įgyvendinti Direktyvos 2002/49/EB tikslus ir suteikti pagrindą priemonėms rengti Sąjungos lygmeniu, valstybių narių ataskaitos turėtų būti teikiamos elektroninėmis priemonėmis. Taip pat būtina didinti visuomenės dalyvavimą, reikalaujant viešai teikti kai kurią informaciją ir derinant šią pareigą su kitais teisės aktais, kaip antai Direktyva 2007/2/EB, tačiau nedubliuojant praktinių reikalavimų;

(5)  remiantis atliktu Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB50 vertinimu reikia racionalizuoti triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų teikimo terminus, kad pakaktų laiko viešoms konsultacijoms dėl veiksmų planų. Šiuo tikslu ir tik vieną kartą veiksmų planų peržiūros arba patikslinimo galutinis terminas bus vienais metais vėliau, todėl kito veiksmų planų teikimo etapo (ketvirtojo etapo) galutinis terminas yra ne 2023 m. liepos 18 d., o 2024 m. liepos 18 d. Taigi, pradedant nuo ketvirtojo etapo, nuo valstybių narių triukšmo žemėlapių parengimo iki veiksmų planų peržiūros arba patikslinimo užbaigimo praeis maždaug dveji, o ne vieni metai, kaip nustatyta dabar. Vėlesniuose veiksmų planų rengimo etapuose atliekant peržiūrą ar pataisymą vėl bus laikomasi penkerių metų ciklo. Be to, siekiant geriau įgyvendinti Direktyvos 2002/49/EB tikslus ir suteikti pagrindą priemonėms rengti Sąjungos lygmeniu, valstybių narių ataskaitos turėtų būti teikiamos elektroninėmis priemonėmis. Taip pat būtina didinti visuomenės dalyvavimą, reikalaujant viešai teikti išsamią, tikslią ir palyginamą informaciją ir derinant šią pareigą su kitais teisės aktais, kaip antai Direktyva 2007/2/EB, tačiau nedubliuojant praktinių reikalavimų;

_________________

_________________

50 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (OL L 189, 2002 7 18).

50 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (OL L 189, 2002 7 18).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  remiantis Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Direktyvos 2007/2/ES įgyvendinimo ir jos REFIT vertinimu52 ir siekiant supaprastinti tos direktyvos įgyvendinimą bei sumažinti su valstybių narių vykdoma stebėsena susijusią administracinę naštą, reikėtų nebereikalauti iš valstybių narių kas trejus metus siųsti Komisijai ataskaitas, o iš Komisijos – teikti suvestinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, nes atlikus ataskaitų teikimo tinkamumo patikrą patvirtinta, kad tokios ataskaitos nėra labai naudingos53;

(7)  remiantis Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Direktyvos 2007/2/ES įgyvendinimo ir jos REFIT vertinimu52 ir siekiant supaprastinti tos direktyvos įgyvendinimą bei sumažinti su valstybių narių vykdoma stebėsena susijusią administracinę naštą, reikėtų nebereikalauti iš valstybių narių kas trejus metus siųsti Komisijai ataskaitas, o iš Komisijos – teikti suvestinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, nes atlikus ataskaitų teikimo tinkamumo patikrą patvirtinta, kad tokios ataskaitos nėra labai naudingos53. Tačiau Komisija turėtų ir toliau reguliariai vykdyti šios direktyvos vertinimus ir skelbti tuos vertinimus viešai;

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 ir SWD(2016) 273.

52 COM(2016) 478 ir SWD(2016) 273.

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Pagrindimas

Pagal dabartinę Direktyvos 2007/2/EB formuluotę reikalaujama, kad Komisija teiktų ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Todėl būtinas bent viešai prieinamas reguliarus vertinimas.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  būtina iš dalies pakeisti ataskaitų teikimo pareigas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/63/ES56 43, 54 ir 57 straipsniais. Siekiant tikslo didinti skaidrumą ir mažinti administracinę naštą, šiomis nuostatomis, be kita ko, numatoma sukurti centrinę, atvirai prieinamą ir paieškai pritaikytą duomenų bazę, kurioje būtų saugomos netechninės projektų santraukos ir susiję vertinimai atgaline data, Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimus nustatyti bendrą teikiamų netechninių projektų santraukų ir susijusių vertinimų atgaline data formą, teikti informaciją apie įgyvendinimą, o Komisijai taikomą reikalavimą kas trejus metus teikti statistines ataskaitas pakeisti reikalavimu sukurti Komisijos tvarkomą centrinę duomenų bazę, kuri būtų nuolat papildoma, ir skelbti informaciją kiekvienais metais;

(9)  būtina iš dalies pakeisti ataskaitų teikimo pareigas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/63/ES56 43, 54, 57 ir 58 straipsniais. Siekiant tikslo didinti skaidrumą ir mažinti administracinę naštą, šiomis nuostatomis, be kita ko, numatoma sukurti centrinę, atvirai prieinamą ir paieškai pritaikytą duomenų bazę, kurioje būtų saugomos netechninės projektų santraukos ir susiję vertinimai atgaline data, Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimus nustatyti bendrą teikiamų netechninių projektų santraukų ir susijusių vertinimų atgaline data formą, teikti informaciją apie įgyvendinimą, o Komisijai taikomą reikalavimą kas trejus metus teikti statistines ataskaitas pakeisti reikalavimu sukurti Komisijos tvarkomą centrinę duomenų bazę, kuri būtų nuolat papildoma, ir skelbti informaciją kiekvienais metais. Atsižvelgiant į 2017 m. Komisijos parengtą ataskaitą56a, tos direktyvos peržiūros nuostata, kaip nustatyta jos 58 straipsnyje, turėtų būti persvarstoma, atsižvelgiant į būsimą peržiūrą;

__________________

__________________

56 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 2010 10 20, p. 33).

56 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 2010 10 20, p. 33).

 

56a COM(2017) 631 final, Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pagal Direktyvos 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos 58 straipsnį.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  todėl direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

Pagrindimas

Nauja konstatuojamąja dalimi, kaip visų kitų konstatuojamųjų dalių išvada, siekiama nurodyti veiklos kryptį.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva 86/278/EEB

2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

 

„da) erdvinių duomenų paslaugos – tai operacijos, kurias galima atlikti su erdvinių duomenų rinkiniuose esančiais erdviniais duomenimis arba su susijusiais metaduomenimis, naudojant kompiuterinę programą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB* 3 straipsnio 4 dalyje;

 

__________________

 

* 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).“.

(Žr. Direktyvos 2007/2/EB (INSPIRE) tekstą.)

Pagrindimas

Apibrėžtys pateiktos pagrindinio teisės akto 2 straipsnyje. Todėl dėl nuoseklumo ir aiškumo naujoji sąvokos „erdvinės duomenų paslaugos“ apibrėžtis yra įtraukta į 2 straipsnį.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)

Direktyva 86/278/EEB

2 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a.  2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

 

„db) erdvinių duomenų rinkinys – tai pripažįstama erdvinių duomenų sankaupa, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/2/EB 3 straipsnio 3 dalyje.“.

Pagrindimas

Apibrėžtys pateiktos pagrindinio teisės akto 2 straipsnyje. Todėl dėl nuoseklumo ir aiškumo naujoji sąvokos „erdvinės duomenų paslaugos“ apibrėžtis yra įtraukta į 2 straipsnį.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 86/278/EEB

10 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  dumblo gavėjų pavadinimai (vardai, pavardės) ir adresai bei vieta, kur planuojama dumblą panaudoti;

Išbraukta.

Pagrindimas

Konkretūs įmonės duomenys, kaip šiuo atveju duomenys apie nuotekų dumblo gavėjus, neturėtų būti viešai prieinami. Turėtų būti užtikrinta duomenų apsauga. Be to, viešas ūkininkų pavardžių skelbimas gali sukelti neigiamą aplinkosaugos draugijų ir aktyvistų reakciją, nepaisant to, kad atitinkami naudojimo būdai pagal įstatymus leidžiami. Duomenų paskelbimas gali turėti viešo pasmerkimo poveikį. Šie duomenys turi būti prieinami atitinkamų institucijų vidaus reikmėms, kad jos galėtų patikrinti, kaip laikomasi sąlygų ir reikalavimų.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 86/278/EEB

10 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  bet kokia kita informacija apie direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą, kurią valstybės narės teikia Komisijai pagal 17 straipsnį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Įtraukus pasiūlytą tekstą, atsirastų teisinė spraga dėl nuorodos į 17 straipsnį, nes pačiame 17 straipsnyje nurodomas įgyvendinimo aktas, kuriuo turi būti nustatyti 10 straipsnio reikalavimai.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 86/278/EEB

10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pateikiant erdvinių duomenų rinkinius, kuriuos apima tais įrašais registruojama informacija, naudojamasi erdvinių duomenų paslaugomis, apibrėžtomis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB* 3 straipsnio 4 dalyje.

Pateikiant erdvinių duomenų rinkinius, kuriuos apima tais įrašais registruojama informacija, naudojamasi erdvinių duomenų paslaugomis.

Pagrindimas

Aiškumo sumetimais šią dalį reikėtų pateikti atskiru nauju 2e straipsniu, nes apibrėžtys pateiktos pagrindinio teisės akto 2 straipsnyje.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 86/278/EEB

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalyje nurodyti įrašai pateikiami visuomenei kiekvienais kalendoriniais metais, per tris mėnesius nuo atitinkamų kalendorinių metų pabaigos, suvestine forma, kaip nustatyta Komisijos sprendimo 94/741/EB** priede, ar bet kokia kita pagal 17 straipsnį nurodyta forma.

1 dalyje nurodyti įrašai pateikiami visuomenei kiekvienais kalendoriniais metais, per tris mėnesius nuo atitinkamų kalendorinių metų pabaigos, suvestine forma, kaip nustatyta Komisijos sprendimo 94/741/EB** priede, ar bet kokia kita pagal 17 straipsnį nurodyta forma, ir yra lengvai prieinami.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 86/278/EEB

10 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kompetentingų institucijų prašymu joms turi būti pateikta informacija apie valymo būdus ir analizių duomenys.

3. Kompetentingoms institucijoms turi būti pateikta informacija apie valymo būdus ir analizių duomenys.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2002/49/EB

10 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija, nurodyta VI priede, būtų išsiųsta Komisijai per šešis mėnesius nuo atitinkamai 7 ir 8 straipsniuose nustatytų datų. Tuo tikslu valstybės narės tik elektroninėmis priemonėmis pateikia informaciją į duomenų saugyklą; ši saugykla turi būti sukurta laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Jei valstybė narė nori atnaujinti informaciją, pateikdama atnaujintą informaciją į duomenų saugyklą ji apibūdina pirminės ir naujos informacijos skirtumus ir nurodo atnaujinimo priežastis.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija, nurodyta VI priede, būtų išsiųsta Komisijai per šešis mėnesius nuo atitinkamai 7 ir 8 straipsniuose nustatytų datų. Tuo tikslu valstybės narės tik elektroninėmis priemonėmis pateikia informaciją į privalomą duomenų saugyklą. Jei valstybė narė nori atnaujinti informaciją, pateikdama atnaujintą informaciją į duomenų saugyklą ji apibūdina pirminės ir naujos informacijos skirtumus ir nurodo atnaujinimo priežastis.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Direktyva 2002/49/EB

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  10 straipsnyje po 2 dalies įterpiama ši nauja dalis:

 

„2a.  Komisija pagal 12a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kad papildytų šią direktyvą nuostatomis dėl 2 dalyje minimos privalomos duomenų saugyklos sukūrimo ir išsamiomis taisyklėmis, susijusiomis su keitimosi skaitmenine informacija mechanizmu, skirtu dalytis strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija.“.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)

Direktyva 2002/49/EB

12 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„12a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  10 straipsnio 2a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnio 2a dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 10 straipsnio 2a dalies nuostatas priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

__________________

 

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 2002/49/EB

VI priedo 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  VI priedo 3 punktas pakeičiamas taip:

5.  VI priedo 3 punktas išbraukiamas.

3.  Keitimosi informacija mechanizmas

 

Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir laikydamasi 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu, sukuria privalomą keitimosi skaitmenine informacija mechanizmą, skirtą dalytis strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalyje.

 

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva 2004/35/EB

2 straipsnio 1 dalies 16 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

 

„16a.   erdvinių duomenų paslaugos – tai operacijos, kurias galima atlikti su erdvinių duomenų rinkiniuose esančiais erdviniais duomenimis arba su susijusiais metaduomenimis, naudojant kompiuterinę programą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/2/EB*;

 

__________________

 

* 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).“.

Pagrindimas

Apibrėžtys pateiktos pagrindinio teisės akto 2 straipsnyje. Todėl dėl nuoseklumo ir aiškumo naujoji sąvokos „erdvinės duomenų paslaugos“ apibrėžtis yra įtraukta į 2 straipsnį.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pakankama ir naujausia informacija bent apie neišvengiamą žalos grėsmę būtų pateikta visuomenei internete atvirųjų duomenų formatu pagal šios direktyvos VI priedą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB* 7 straipsnio 4 dalį. Apie kiekvieną incidentą pateikiama bent šios direktyvos VI priede išvardyta informacija.

1. Valstybės narės užtikrina, kad pakankama ir naujausia informacija bent apie neišvengiamą žalos grėsmę būtų pateikta visuomenei ir Komisijai internete atvirųjų duomenų formatu pagal šios direktyvos VI priedą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB* 7 straipsnio 4 dalį. Apie kiekvieną incidentą pateikiama bent šios direktyvos VI priede išvardyta informacija.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija pagal 18a straipsnį priima deleguotąjį aktą, kad iš dalies pakeistų šios direktyvos VI priedą, nustatydama išsamius kriterijus, pagal kuriuos klasifikuojamas žalos aplinkai dydis ir rūšis.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pateikiant erdvinių duomenų rinkinius (tokius kaip incidentų vietos erdvėje duomenys), kuriuos apima šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, naudojamasi erdvinių duomenų paslaugomis, apibrėžtomis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB** 3 straipsnio 4 dalyje.

2.  Pateikiant erdvinių duomenų rinkinius (tokius kaip incidentų vietos erdvėje duomenys), kuriuos apima šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, naudojamasi erdvinių duomenų paslaugomis.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pagal 1 dalį pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, į kurią įtraukia ir žemėlapius.

3.  Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pagal 1 dalį pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, į kurią įtraukia ir žemėlapius, ir ją reguliariai atnaujina.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija reguliariais intervalais atlieka šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas atliekamas remiantis, inter alia, šiais dalykais:

4.  Komisija ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. ir po to bent kas penkerius metus atlieka šios direktyvos ir jos įgyvendinimo vertinimą. Tas vertinimas skelbiamas viešai ir atliekamas remiantis, inter alia, šiais dalykais:

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  naujų aplinkybių ir atitinkamų pokyčių valstybėse narėse analize.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija tinkamu laiku informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie 4 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus ir prireikus pateikia atitinkamų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  4 dalyje nurodytame vertinime taip pat svarstoma galimybė plačiau apibrėžti sąvoką „žala aplinkai“, apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalyje, ir išplėsti šios direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų žalą žmonių sveikatai, siekiant taip pat įtraukti žalą orui, kuri gali kelti didelį pavojų sveikatai.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/35/EB

18 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„18a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  18 straipsnio 1a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo...[šio reglamento įsigaliojimo diena].

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 18 straipsnio 1a dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

 

5.  Komisija priima deleguotąjį aktą ir tuo pačiu metu praneša apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 18 straipsnio 1a dalies nuostatas priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“.

 

__________________

 

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2004/35/EB

VI priedo 1 punkto įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija yra informacija apie emisijas, įvykius ar incidentus, kuriais padaroma žala aplinkai arba kyla neišvengiama žalos grėsmė, o kiekvienu atveju pateikiama ši informacija ir duomenys:

18 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apima sąrašą emisijų, įvykių ar incidentų, kuriais padaroma žala aplinkai arba kyla neišvengiama žalos grėsmė, o kiekvienu atveju pateikiama ši informacija ir duomenys:

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2004/35/EB

VI priedo 7 punkto c a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  atitinkamų teismo procesų;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2007/2/EB

21 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  2 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ca)  INSPIRE skirtos infrastruktūros plėtojimo valstybėse narėse analizė;“;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2007/2/EB

23 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija reguliariais intervalais atlieka šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas atliekamas remiantis, inter alia, šiais dalykais:

Komisija ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. ir po to bent kas penkerius metus atlieka šios direktyvos ir jos įgyvendinimo vertinimą ir paskelbia jį viešai. Tas vertinimas atliekamas remiantis, inter alia, šiais dalykais:

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2007/2/EB

23 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija tinkamu laiku informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie antroje pastraipoje nurodyto vertinimo rezultatus ir prireikus pateikia atitinkamų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 2009/147/EB

12 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kas šešerius metus valstybės narės Komisijai siunčia ataskaitą apie priemonių, kurių imtasi pagal šią direktyvą, įgyvendinimą ir svarbiausią šių priemonių poveikį; ši ataskaita siunčiama tuo pat metu kaip ir pagal Tarybos direktyvos 92/43/EEB* 17 straipsnį parengta ataskaita. Į šią ataskaitą visų pirma įtraukiama informacija apie laukinių paukščių rūšių, saugomų pagal šią direktyvą, būklę ir tendencijas, joms kylančias grėsmes ir neigiamo poveikio veiksnius, apsaugos priemones, kurių dėl jų imamasi, ir specialių apsaugos teritorijų tinklo indėlį siekiant šios direktyvos 2 straipsnyje nustatytų tikslų.

1.  Kas šešerius metus valstybės narės Komisijai siunčia ataskaitą apie priemonių, kurių imtasi pagal šią direktyvą, įgyvendinimą ir svarbiausią šių priemonių poveikį; ši ataskaita siunčiama tuo pat metu kaip ir pagal Tarybos direktyvos 92/43/EEB* 17 straipsnį parengta ataskaita. Ši ataskaita paskelbiama viešai ir į ją visų pirma įtraukiama informacija apie laukinių paukščių rūšių, saugomų pagal šią direktyvą, būklę ir tendencijas, joms kylančias grėsmes ir neigiamo poveikio veiksnius, apsaugos priemones, kurių dėl jų imamasi, ir specialių apsaugos teritorijų tinklo indėlį siekiant šios direktyvos 2 straipsnyje nustatytų tikslų.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2009/147/EB

12 straipsnio 2 dalies 1 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir remdamasi 1 dalyje nurodyta informacija, kas šešerius metus rengia bendrą ataskaitą.

2.  Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir remdamasi 1 dalyje nurodyta informacija, kas šešerius metus parengia ir paskelbia bendrą ataskaitą.

 

 

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Direktyva 2010/63/ES

54 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą.

Ne vėliau kaip per 6 mėnesius po to, kai valstybės narės pateikia antroje pastraipoje nurodytus duomenis, Komisijos tarnybos, remdamosi tais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą ir ją reguliariai atnaujina.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Direktyva 2010/63/ES

54 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija, laikydamasi 56 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, nustato bendrą 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos teikimo formą ir informacijos turinį.

4.  Komisija, laikydamasi 56 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, nustato bendrą 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos teikimo formą ir informacijos turinį.

Pagrindimas

Reguliavimo procedūra pakeičiama įgyvendinimo aktu (nagrinėjimo procedūra).

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2010/63/ES

56 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a.  56 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Kai pateikiama nuoroda į šią straipsnio dalį, galioja Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsnių nuostatos, atsižvelgiant į šios direktyvos 8 straipsnį.

„3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.;

Pagrindimas

Reguliavimo procedūra pakeičiama įgyvendinimo aktu (nagrinėjimo procedūra).

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2010/63/ES

57 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  57 straipsnis išbraukiamas.

3.  57 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„57 straipsnis

 

Komisijos ataskaita

 

Komisija ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 10 d., o po to – kartą per trejus metus, remdamasi valstybių narių pagal 54 straipsnio 2 dalį pateikta statistine informacija, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje pateikiama tos informacijos santrauka.“.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2010/63/ES

58 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a.  58 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

Komisija ne vėliau kaip 2017 m. lapkričio 10 d. peržiūri šią direktyvą atsižvelgdama į pažangą, padarytą kuriant alternatyvius metodus, kuriems nereikia naudoti gyvūnų, visų pirma nežmoginių primatų, ir prireikus teikia pasiūlymus dėl pakeitimų.

„Komisija ne vėliau kaip 2024 m. lapkričio 10 d. peržiūri šią direktyvą atsižvelgdama į pažangą, padarytą kuriant alternatyvius metodus, kuriems nereikia naudoti gyvūnų, visų pirma nežmoginių primatų, ir prireikus teikia pasiūlymus dėl pakeitimų.“.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 166/2006

7 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės kiekvienais metais elektroninėmis priemonėmis pateikia Komisijai ataskaitą, į kurią įtraukiami visi 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys ir ji pateikiama tokia forma ir iki tokios datos, kaip nustato Komisija įgyvendinimo aktais, laikydamasi 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. Ataskaita bet kokiu atveju pateikiama ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos.

2.  Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 31 d. valstybės narės elektroninėmis priemonėmis pateikia Komisijai ataskaitą, į kurią įtraukiami visi 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys ir ji pateikiama tokia forma, kaip nustato Komisija įgyvendinimo aktais, laikydamasi 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. Ataskaita bet kokiu atveju pateikiama ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos.

Pagrindimas

Suderinimas su Komisijos ataskaitos pateikimo terminu, nustatytu kituose iš dalies pakeistuose pasiūlymuose, įtrauktuose į šį pagrindinį teisės aktą.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 995/2010

20 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia visuomenei ir Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais. Komisija gali įgyvendinimo aktais nustatyti tokios valstybių narių informacijos teikimo formą ir procedūrą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia visuomenei ir Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais. Komisija gali įgyvendinimo aktais nustatyti tokios valstybių narių informacijos teikimo formą ir procedūrą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Reglamentas Nr. 995/2010/ES

20 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 3 d., o vėliau kas šešerius metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, be kita ko, užkertant kelią neteisėtai paruoštos medienos ar iš tokios medienos pagamintų medienos produktų pateikimui rinkai. Ji ypač peržiūri administracines pasekmes mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei produktus, kuriems taikomas šis reglamentas. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia tinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

3.  Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 3 d., o vėliau kas penkerius metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, be kita ko, užkertant kelią neteisėtai paruoštos medienos ar iš tokios medienos pagamintų medienos produktų pateikimui rinkai. Ji ypač peržiūri administracines pasekmes mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei produktus, kuriems taikomas šis reglamentas. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia tinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pagrindimas

Europos Parlamentui turi būti suteikta galimybė kiekvieną kadenciją peržiūrėti Komisijos ataskaitas ir galimus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2173/2005

8 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia visuomenei ir Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais.

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia visuomenei ir Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2173/2005

9 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2021 m. gruodžio mėn., o vėliau kas 6 metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą. Tai darydama ji turėtų atsižvelgti į pažangą, padarytą įgyvendinant savanoriškos partnerystės susitarimus. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia pasiūlymus, kaip patobulinti FLEGT licencijavimo schemą.

Iki 2021 m. gruodžio mėn., o vėliau kas 5 metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą. Tai darydama ji atsižvelgia į pažangą, padarytą įgyvendinant savanoriškos partnerystės susitarimus. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas kas 5 metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia pasiūlymus, kaip patobulinti FLEGT licencijavimo schemą.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 338/97

15 straipsnio 4 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Nepažeidžiant 20 straipsnio, valstybių narių valdymo institucijos, likus vieniems metams iki kiekvieno Konvencijos šalių konferencijos susitikimo, perduoda Komisijai visą atitinkamo ankstesnio laikotarpio informaciją, reikalingą Konvencijos VIII straipsnio 7 dalies b punkte minimoms ataskaitoms parengti, ir atitinkamą informaciją apie šio reglamento nuostatas, kurios nepatenka į Konvencijos taikymo sritį. Perduotiną informaciją ir jos pateikimo formą nustato Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

c)  Nepažeidžiant 20 straipsnio, valstybių narių valdymo institucijos, likus vieniems metams iki kiekvieno Konvencijos šalių konferencijos susitikimo, perduoda Komisijai visą atitinkamo ankstesnio laikotarpio informaciją, reikalingą Konvencijos VIII straipsnio 7 dalies b punkte minimoms ataskaitoms parengti, ir atitinkamą informaciją apie šio reglamento nuostatas, kurios nepatenka į Konvencijos taikymo sritį. Informacijos pateikimo formą nustato Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Komisija neturėtų spręsti, kokia informacija turi būti perduodama, o reguliavimo procedūra turėtų būti pakeista įgyvendinimo aktu (nagrinėjimo procedūra).

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Reglamentas (EB) Nr. 338/97

18 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

18 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Jei daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

„2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.“.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai. Jeigu, atsižvelgiant į Komiteto uždavinius, nurodytus 19 straipsnio 1 ir 2 dalyje, Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

 

(1)

  OL C ....

(2)

  OL C ....


AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja teigiamai vertina Komisijos ketinimą supaprastinti su aplinka susijusios srities teisės aktuose nustatytų ataskaitų teikimo pareigų suderinimą, atnaujinant konkrečias 10 sektorinių direktyvų ir reglamentų nuostatas. Pranešėja mano, kad šis Komisijos pasiūlymas pateiktas palankiu metu, kai yra dedamos pastangos supaprastinti aplinkos teisės aktus, įskaitant nuostatas dėl ataskaitų teikimo, kurių skaičius nuo praeito amžiaus aštuntojo dešimtmečio laipsniškai didėja.

Kalbant konkrečiai, pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto parengtas remiantis atnaujintu aplinkosaugos ataskaitų teikimo supaprastinimo veiksmų planu(1), o šis planas yra vienas iš Sąjungos aplinkos politikos ataskaitų teikimo ir stebėsenos tinkamumo patikros rezultatų(2). Be to, Komisijos pasiūlymas papildo neseniai priimtą sprendimą dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių(3).

Pranešėja pritaria Komisijos tikslui padidinti skaidrumą, pateikti įrodymų bazę būsimiems vertinimams pagrįsti ir supaprastinti bei sumažinti administracinę naštą valstybėms narėms ir Komisijai. Ji siūlo keletą pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto patobulinimų, kuriais apskritai turėtų būti modernizuotas informacijos valdymas ir sumažinta administracinė našta.

Be to, patobulintu pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, ypač plačiau taikant efektyviausius procesus arba daugiau naudojantis elektroninėmis priemonėmis ir šablonais, bus sumažintos sąnaudos ir padidinta nauda. Šie patobulinimai padės tinkamiau rinkti ir tvarkyti duomenis ir suteiks galimybę greičiau atlikti išsamius vertinimus, skirtus sprendimų priėmėjams valstybėse narėse ir Sąjungos lygmeniu.

Kai kuriais pranešėjos pateiktais pasiūlymais siekiama suteikti įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant visuomenę, skaidresnę galimybę naudotis aiškia informacija apie aplinką ir, be kita ko, padedama siekti 7-ojoje aplinkosaugos veiksmų programoje(4) nustatyto 4 prioritetinio tikslo. Pavyzdžiui, kai kuriais pasiūlymais, susijusiais su įvairių šiame pasiūlyme nurodomuose pagrindiniuose teisės aktuose vartojamų sąvokų apibrėžtimis, arba pasiūlymais, kuriais tam tikros sąvokos išsamiau apibrėžiamos, siekiama užtikrinti didesnį nuoseklumą, supaprastinti tekstą ir apskritai suteikti daugiau aiškumo.

Kai kuriais pranešėjos pasiūlymais sustiprinamas teisėkūros institucijų, įskaitant Europos Parlamentą, vaidmuo, taip pat išaiškinamas Europos aplinkos agentūros (EAA) vaidmuo visame ataskaitų teikimo ir stebėsenos procese.

Pranešėja laikosi nuomonės, kad būtina nustatyti išsamius kriterijus, pagal kuriuos Direktyvoje 2004/35/EB(5) turi būti klasifikuojamas žalos aplinkai dydis ir rūšis.

Direktyvos 2010/63/EB(6) atveju pranešėja įtraukia reikalavimą, kad Komisija ne tik skelbtų Sąjungos apžvalgą, rengiamą remiantis valstybių narių pateiktais duomenimis, bet ir ją reguliariai atnaujintų.

Taip pat siūloma Reglamente (EB) Nr. 166/2006(7) nustatyti aiškų galutinį terminą, iki kurio valstybės narės elektroniniu būdu turi pateikti Komisijai visus šiame reglamente nurodomus reikiamus duomenis.

Kalbant apie Reglamentą (EB) Nr. 995/2010, pranešėja mano, kad Parlamentui turi būti suteikta galimybė kiekvieną kadenciją peržiūrėti Komisijos ataskaitas ir galimus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, todėl ji sutrumpina Komisijos peržiūros laikotarpį nuo šešerių iki penkerių metų.

Pranešėja mano, kad tam tikros nuostatos, susijusios su šiame pasiūlyme nurodomuose pagrindiniuose teisės aktuose nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymu, turėtų būti suderintos su Lisabonos sutartimi. Šiuo atžvilgiu pranešėja ragina kai kurių šiame pasiūlyme nurodomų pagrindinių teisės aktų tam tikrų straipsnių atveju naudoti deleguotuosius aktus, aiškiau apibrėžiant įgaliojimus, kuriuos Komisijai suteikia teisėkūros institucijos, t. y. Parlamentas ir Taryba. Taip pat pateikiamos išsamios nuostatos, susijusios su įgaliojimų delegavimu. Taigi pasiūlytas suderinimas su Lisabonos sutartimi ir ypač deleguotųjų aktų naudojimas bus ne tik svarbus Komisijos pasiūlymo atnaujinimas, bet ir viso ataskaitų teikimo ir stebėsenos proceso patobulinimas.

(1)

Komisijos ataskaita (COM(2017) 0312). 

(2)

SWD(2017) 0230.

(3)

2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/853, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 94/63/EB ir 2009/31/EB bei Tarybos direktyvų 86/278/EEB ir 87/217/EEB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB.

(4)

OL L 354, 2013 12 28, p. 171–200.

(5)

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti).

(6)

2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos.

(7)

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB.


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (2.10.2018)

pateiktas (-a) Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Nuomonės referentas: Nicola Caputo

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina tai, kad, siekiant užtikrinti skaidrumą ir supaprastinti direktyvą dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų (Direktyva 2010/63) buvo atlikti patobulinai, visų pirma sukurta laisvos prieigos duomenų bazė, kurioje pateikiami statistiniai duomenys. Ši visiems prieinama duomenų bazė leis kur kas dažniau stebėti gyvūnų naudojimą mokslo tikslais, taip pat gauti informaciją apie taikomų procedūrų skausmingumą ar apie naudojamas rūšis, ypač kiek tai susiję su nežmoginiais primatais. Tačiau būtina neatsakyti minties parengti ataskaitą Parlamentui ir Tarybai, kad būtų galima apžvelgti ir interpretuoti šioje duomenų bazėje esančius neapdorotus statistinius duomenis. Be to, kaip pabrėžta 2017 m. paskelbtoje Komisijos ataskaitoje, atsižvelgiant į tai, kad ši peržiūra vyksta ankstyvu direktyvos įgyvendinimo etapu, dar per anksti vertinti daugelį jos veiklos aspektų, atsižvelgiant į strateginius tikslus. Ataskaitos išvadose jau buvo anksčiau nurodyta, kad kai kurie punktai ateityje turės būti iš dalies pakeisti. Dėl šių priežasčių nuomonės referentas mano, kad būtina palikti straipsnį dėl direktyvos peržiūros.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PasiūlymasEUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo

aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005(Tekstas svarbus EEE)

 

PasiūlymasEUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo

su aplinka susijusių teisės aktų srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005(Tekstas svarbus EEE)

 

 

Pagrindimas

Pavadinimo pakeitimu atsižvelgiama į tai, kad ne visi čia išvardyti teisės aktai savaime yra aplinkos teisės aktai.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant patenkinti poreikį gauti informaciją apie teisės aktų įgyvendinimą ir laikymąsi, reikėtų atlikti kelių aplinkos teisės aktų pakeitimus, atsižvelgiant į Komisijos ataskaitos dėl aplinkosaugos ataskaitų teikimo supaprastinimo veiksmų45 ir susijusios tinkamumo patikros46 rezultatus;

(1)  siekiant patenkinti poreikį gauti informaciją apie teisės aktų įgyvendinimą ir laikymąsi, reikėtų atlikti kelių su aplinka susijusių teisės aktų pakeitimus, atsižvelgiant į Komisijos ataskaitos dėl aplinkosaugos ataskaitų teikimo supaprastinimo veiksmų45 ir susijusios tinkamumo patikros46 rezultatus;

_________________

_________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230.

46 SWD(2017) 230.

Pagrindimas

Suderintas su panašiu pavadinimo pakeitimu.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  duomenų prieinamumas turi būti toks, kad būtų užtikrinta, jog visų subjektų administracinė našta būtų kuo mažesnė. Todėl reikia aktyviai skleisti duomenis nacionaliniu lygmeniu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/4/EB47 ir 2007/2/EB48 ir jų įgyvendinimo taisykles, užtikrinant tinkamą infrastruktūrą, kad duomenys būtų prieinami visuomenei, teikiami ir jais būtų dalijamasi tarp valdžios institucijų;

(2)  duomenų prieinamumas turi būti toks, kad būtų užtikrinta, kad visų subjektų, ypač nevyriausybinių subjektų, kaip antai MVĮ, administracinė našta būtų kuo mažesnė. Todėl reikia aktyviai skleisti duomenis nacionaliniu lygmeniu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/4/EB47 ir 2007/2/EB48 ir jų įgyvendinimo taisykles, užtikrinant tinkamą infrastruktūrą, kad duomenys būtų prieinami visuomenei, teikiami ir jais būtų dalijamasi tarp valdžios institucijų;

_________________

_________________

472003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

472003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

482007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

482007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  valstybių narių teikiami duomenys yra labai svarbūs Komisijai stebint, peržiūrint ir vertinant, kaip sėkmingai teisės aktais siekiama juose nustatytų tikslų, kad būtų galima tuo remtis atliekant bet kokį būsimą teisės aktų vertinimą pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros49 22 punktą. Kelis aplinkos sektoriaus teisės aktus reikėtų papildyti nuostatomis dėl būsimo jų vertinimo remiantis duomenimis, surinktais juos įgyvendinant, ir galbūt tuos duomenis papildant kitais moksliniais ir analitiniais duomenimis. Tokiomis aplinkybėmis reikia tinkamų duomenų, kuriais remiantis būtų galima geriau vertinti Sąjungos teisės aktų efektyvumą, veiksmingumą, aktualumą, nuoseklumą ir ES pridėtinę vertę, todėl būtina užtikrinti tinkamą ataskaitų teikimo mechanizmą, kuris galėtų būti naudojamas ir kaip rodiklis šiuo vertinimo tikslu;

(3)  valstybių narių teikiami duomenys yra labai svarbūs Komisijai stebint, peržiūrint ir vertinant, kaip sėkmingai teisės aktais siekiama juose nustatytų tikslų, kad būtų galima tuo remtis atliekant bet kokį būsimą teisės aktų vertinimą pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros49 22 punktą. Kelis aplinkos sektoriaus teisės aktus reikėtų papildyti nuostatomis dėl būsimo jų vertinimo remiantis duomenimis, surinktais juos įgyvendinant, ir galbūt tuos duomenis papildant kitais moksliniais ir analitiniais duomenimis. Tokiomis aplinkybėmis reikia tinkamų duomenų, kuriais remiantis būtų galima geriau vertinti Sąjungos teisės aktų efektyvumą, veiksmingumą, aktualumą, nuoseklumą ir ES pridėtinę vertę, todėl būtina užtikrinti tinkamą ataskaitų teikimo mechanizmą, kuris galėtų būti tiek sprendimų priėmėjų, tiek ir plačiosios visuomenės naudojamas ir kaip rodiklis, šiuo vertinimo tikslu;

_________________

_________________

49 OJ L 123, 12.5.2016, p. 1.

49 OJ L 123, 12.5.2016, p. 1.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  būtina iš dalies pakeisti ataskaitų teikimo pareigas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/63/ES56 43, 54 ir 57 straipsniais. Siekiant tikslo didinti skaidrumą ir mažinti administracinę naštą, šiomis nuostatomis, be kita ko, numatoma sukurti centrinę, atvirai prieinamą ir paieškai pritaikytą duomenų bazę, kurioje būtų saugomos netechninės projektų santraukos ir susiję vertinimai atgaline data, Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimus nustatyti bendrą teikiamų netechninių projektų santraukų ir susijusių vertinimų atgaline data formą, teikti informaciją apie įgyvendinimą, o Komisijai taikomą reikalavimą kas trejus metus teikti statistines ataskaitas pakeisti reikalavimu sukurti Komisijos tvarkomą centrinę duomenų bazę, kuri būtų nuolat papildoma, ir skelbti informaciją kiekvienais metais;

(9)  būtina iš dalies pakeisti ataskaitų teikimo pareigas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/63/ES56 43, 54, 57 ir 58 straipsniais. Siekiant tikslo didinti skaidrumą ir mažinti administracinę naštą, šiomis nuostatomis, be kita ko, numatoma sukurti centrinę, atvirai prieinamą ir paieškai pritaikytą duomenų bazę, kurioje būtų saugomos netechninės projektų santraukos ir susiję vertinimai atgaline data, Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimus nustatyti bendrą teikiamų netechninių projektų santraukų ir susijusių vertinimų atgaline data formą, teikti informaciją apie įgyvendinimą, o Komisijai taikomą reikalavimą kas trejus metus teikti statistines ataskaitas pakeisti reikalavimu sukurti Komisijos tvarkomą centrinę duomenų bazę, kuri būtų nuolat papildoma, ir skelbti informaciją kiekvienais metais. Peržiūros sąlyga turi būti persvarstoma, atsižvelgiant į būsimą peržiūrą, gavus Komisijos ataskaitą pagal Direktyvos 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos56a 58 straipsnį;

__________________

__________________

56 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 2010 10 20, p. 33).

56 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 2010 10 20, p. 33).

 

56a COM (2017) 631 final, Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pagal Direktyvos 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos 58 straipsnį.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 86/278/EEB

10 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  dumblo gavėjų pavadinimai (vardai, pavardės) ir adresai bei vieta, kur planuojama dumblą panaudoti;

Išbraukta.

Pagrindimas

Konkretūs įmonės duomenys, kaip šiuo atveju duomenys apie dumblo gavėjus, neturėtų būti viešai prieinami. Turėtų būti užtikrinta duomenų apsauga. Be to, viešas ūkininkų pavardžių skelbimas gali sukelti neigiamą aplinkosaugos draugijų ir aktyvistų reakciją, nepaisant to, kad atitinkami naudojimo būdai pagal įstatymus leidžiami. Duomenų paskelbimas gali turėti viešo pasmerkimo poveikį. Šie duomenys turi būti prieinami atitinkamų institucijų vidaus reikmėms, kad jos galėtų patikrinti, kaip laikomasi sąlygų ir reikalavimų.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 86/278/EEB

10 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  bet kokia kita informacija apie direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą, kurią valstybės narės teikia Komisijai pagal 17 straipsnį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Įtraukus pasiūlytą tekstą, atsirastų teisinė spraga dėl nuorodos į 17 straipsnį, nes pačiame 17 straipsnyje nurodomas įgyvendinimo aktas, kuriuo turi būti nustatyti 10 straipsnio reikalavimai.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 86/278/EEB

17 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgaliojama įgyvendinimo aktu nustatyti formą, pagal kurią valstybės narės turi teikti informaciją apie Direktyvos 86/278/EEB įgyvendinimą, kaip reikalaujama šios direktyvos 10 straipsnyje. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pagal 10 ir 17 straipsnius pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, į kurią įtraukia ir žemėlapius.

Komisija įgaliojama įgyvendinimo aktu nustatyti formą, pagal kurią valstybės narės turi teikti informaciją apie Direktyvos 86/278/EEB įgyvendinimą, kaip reikalaujama šios direktyvos 10 straipsnyje. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pagal 10 ir 17 straipsnius pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, į kurią įtraukia ir žemėlapius, ir kas dvejus metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai atitinkamus pasiūlymus, kuriais siekiama užtikrinti didesnę dirvožemio ir aplinkos apsaugą.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2002/49/EB

10 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija, nurodyta VI priede, būtų išsiųsta Komisijai per šešis mėnesius nuo atitinkamai 7 ir 8 straipsniuose nustatytų datų. Tuo tikslu valstybės narės tik elektroninėmis priemonėmis pateikia informaciją į duomenų saugyklą; Tuo tikslu valstybės narės tik elektroninėmis priemonėmis pateikia informaciją į duomenų saugyklą; ši saugykla turi būti sukurta laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Jei valstybė narė nori atnaujinti informaciją, pateikdama atnaujintą informaciją į duomenų saugyklą ji apibūdina pirminės ir naujos informacijos skirtumus ir nurodo atnaujinimo priežastis.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija, nurodyta VI priede, būtų išsiųsta Komisijai per šešis mėnesius nuo atitinkamai 7 ir 8 straipsniuose nustatytų datų. Tuo tikslu valstybės narės tik elektroninėmis priemonėmis pateikia informaciją į duomenų saugyklą; Tuo tikslu valstybės narės tik elektroninėmis priemonėmis pateikia informaciją į privalomą duomenų saugyklą. Jei valstybė narė nori atnaujinti informaciją, pateikdama atnaujintą informaciją į duomenų saugyklą ji apibūdina pirminės ir naujos informacijos skirtumus ir nurodo atnaujinimo priežastis.

Pagrindimas

Pagrindinio teisės akto suderinimas su deleguotųjų aktų procedūra.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Direktyva 2002/49/EB

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  10 straipsnyje po 2 dalies įterpiama ši nauja dalis:

 

„2a. Komisija pagal 12a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kad papildytų šią direktyvą nuostatomis dėl 2 dalyje minimos privalomos duomenų saugyklos sukūrimo ir išsamiomis taisyklėmis, susijusiomis su keitimosi skaitmenine informacija mechanizmu, skirtu dalytis strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija.“

Pagrindimas

Pagrindinio teisės akto suderinimas su deleguotųjų aktų procedūra. Šia nauja dalimi iš dalies pakeičiama 10 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa, paverčiant ją 2 dalies pastraipa.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)

Direktyva 2002/49/EB

12 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Įterpiamas šis straipsnis: 

 

„12a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis. 

 

2. 10 straipsnio 2a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. 

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnio 2a dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 

 

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. 

 

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai. 

 

6. Pagal 10 straipsnio 2a dalies nuostatas priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“.

Pagrindimas

Pagrindinio teisės akto suderinimas su deleguotųjų aktų procedūra.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 2002/49/EB

VI priedo 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  VI priedo 3 punktas pakeičiamas taip:

5.  VI priedo 3 punktas išbraukiamas.

„3. Keitimosi informacija mechanizmas

 

Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir laikydamasi 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu, sukuria privalomą keitimosi skaitmenine informacija mechanizmą, skirtą dalytis strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalyje.“

 

Pagrindimas

Šis pakeitimas buvo performuluotas ir perkeltas į 10 straipsnio 2 dalies 2a pastraipą.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva 2004/35/EB

3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  3 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo ba punktu:

 

ba) žalai, padarytai dėl svetimų miško augalų veislių, kurios yra netinkamos dėl to, kad dėl jų senka šaltiniai ar kad jos yra itin degios, introdukcijos;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2004/35/EB

VI priedo 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  žalos aplinkai dydis ir rūšis, žalos padarymo ir (arba) jos aptikimo data. Žala aplinkai pagal dydį skirstoma į mažą, vidutinę, didelę arba labai didelę. Žala aplinkai pagal rūšį skirstoma į žalą vandeniui, jūrų aplinkai, dirvožemiui, gamtai / ekosistemoms arba taršos keliamą žalą žmonių sveikatai;

1.  žalos aplinkai dydis ir rūšis, žalos padarymo ir (arba) jos aptikimo data. Žala aplinkai pagal dydį skirstoma į mažą, vidutinę, didelę arba labai didelę. Žala aplinkai pagal rūšį skirstoma į žalą vandeniui, jūrų aplinkai, dirvožemiui, gamtai / ekosistemoms, kraštovaizdžiui arba taršos keliamą žalą žmonių arba gyvūnų sveikatai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2007/2/EB

23 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Europos aplinkos agentūra skelbia ir kasmet atnaujina bendrą Sąjungos apžvalgą, parengtą remiantis metaduomenimis ir duomenimis, kuriuos, naudodamosi tinklo paslaugomis, pagal 21 straipsnį teikia valstybės narės. Į šią bendrą Sąjungos apžvalgą, kai tinka, įtraukiami šia direktyva sukuriamos vertės, rezultatų ir poveikio rodikliai, bendrų Sąjungos apžvalgų žemėlapiai ir valstybių narių apžvalgų ataskaitos.

„Europos aplinkos agentūra skelbia ir du kartus per metus atnaujina bendrą Sąjungos apžvalgą, parengtą remiantis metaduomenimis ir duomenimis, kuriuos, naudodamosi tinklo paslaugomis, pagal 21 straipsnį teikia valstybės narės. Į šią bendrą Sąjungos apžvalgą, kai tinka, įtraukiami šia direktyva sukuriamos vertės, rezultatų ir poveikio rodikliai, bendrų Sąjungos apžvalgų žemėlapiai ir valstybių narių apžvalgų ataskaitos.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis

Direktyva 2010/63/EB

43 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės iki 2020 m. gruodžio 31 d. skelbia projektų, kuriems buvo išduotas leidimas, netechnines santraukas ir visas atnaujintas jų redakcijas. Nuo 2021 m. sausio 1 d. valstybės narės teikia ir skelbia netechnines projektų santraukas ne vėliau kaip per 6 mėnesius po leidimo išdavimo, taip pat bet kokius jų atnaujinimus, juos elektroninėmis priemonėmis perduodamos Komisijai.

3.  Valstybės narės iki 2021 m. gruodžio 31 d. skelbia projektų, kuriems buvo išduotas leidimas, netechnines santraukas ir visas atnaujintas jų redakcijas. Nuo 2022 m. sausio 1 d. valstybės narės teikia ir skelbia netechnines projektų santraukas ne vėliau kaip per 6 mėnesius po leidimo išdavimo, taip pat bet kokius jų atnaujinimus, juos elektroninėmis priemonėmis perduodamos Komisijai.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Direktyva 2010/63/EB

54 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo 30 d., o vėliau – kas penkerius metus siunčia informaciją apie šios direktyvos, visų pirma jos 10 straipsnio 1 dalies, 26, 28, 34, 38, 39, 43 ir 46 straipsnių, įgyvendinimą.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2024 m. rugsėjo 30 d., o vėliau – kas penkerius metus siunčia informaciją apie šios direktyvos, visų pirma jos 10 straipsnio 1 dalies, 26, 28, 34, 38, 39, 43 ir 46 straipsnių, įgyvendinimą.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Direktyva 2010/63/EB

54 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą.

Ne vėliau kaip per 6 mėnesius po to, kai valstybės narės pateikia antroje pastraipoje nurodytus duomenis, Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2010/63/ES

57 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  57 straipsnis išbraukiamas.

3.  57 straipsnis pakeičiamas taip:

 

57 straipsnis

 

Komisijos ataskaita

 

 

 

Komisija ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 10 d., o po to – kartą per trejus metus, remdamasi valstybių narių pagal 54 straipsnio 2 dalį pateikta statistine informacija, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje pateikiama tos informacijos santrauka.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2010/63/ES

58 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a.  58 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Komisija ne vėliau kaip 2017 m. lapkričio 10 d. peržiūri šią direktyvą atsižvelgdama į pažangą, padarytą kuriant alternatyvius metodus, kuriems nereikia naudoti gyvūnų, visų pirma nežmoginių primatų, ir prireikus teikia pasiūlymus dėl pakeitimų.

Komisija ne vėliau kaip 2024 m. lapkričio 10 d. peržiūri šią direktyvą atsižvelgdama į pažangą, padarytą kuriant alternatyvius metodus, kuriems nereikia naudoti gyvūnų, visų pirma nežmoginių primatų, ir prireikus teikia pasiūlymus dėl pakeitimų.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 995/2010

20 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 3 d., o vėliau kas šešerius metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, be kita ko, užkertant kelią neteisėtai paruoštos medienos ar iš tokios medienos pagamintų medienos produktų pateikimui rinkai. Ji ypač peržiūri administracines pasekmes mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei produktus, kuriems taikomas šis reglamentas. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia tinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

3.  Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 3 d., o vėliau kas šešerius metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, be kita ko, užkertant kelią neteisėtai paruoštos medienos ar iš tokios medienos pagamintų medienos produktų pateikimui rinkai. Ji ypač peržiūri administracines pasekmes mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei produktus, kuriems taikomas šis reglamentas. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia tinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 338/97

15 straipsnio 4 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Nepažeidžiant 20 straipsnio, valstybių narių valdymo institucijos, likus vieniems metams iki kiekvieno Konvencijos šalių konferencijos susitikimo, perduoda Komisijai visą atitinkamo ankstesnio laikotarpio informaciją, reikalingą Konvencijos VIII straipsnio 7 dalies b punkte minimoms ataskaitoms parengti, ir atitinkamą informaciją apie šio reglamento nuostatas, kurios nepatenka į Konvencijos taikymo sritį. Perduotiną informaciją ir jos pateikimo formą nustato Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

c)  Nepažeidžiant 20 straipsnio, valstybių narių valdymo institucijos, likus vieniems metams iki kiekvieno Konvencijos šalių konferencijos susitikimo, perduoda Komisijai visą atitinkamo ankstesnio laikotarpio informaciją, reikalingą Konvencijos VIII straipsnio 7 dalies b punkte minimoms ataskaitoms parengti, ir atitinkamą informaciją apie šio reglamento nuostatas, kurios nepatenka į Konvencijos taikymo sritį. Informacijos pateikimo formą nustato Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Komisija neturėtų spręsti, kokia informacija turi būti perduodama, o reguliavimo procedūra turėtų būti pakeista įgyvendinimo aktu (nagrinėjimo procedūra).

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Ataskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje

Nuorodos

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Nicola Caputo

28.6.2018

Priėmimo data

1.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Renata Briano

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo „už“

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (27.9.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Nuomonės referentė: Heidi Hautala

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  šiuo reglamentu siekiama modernizuoti informacijos valdymą ir užtikrinti nuoseklesnį požiūrį į teisės aktus, patenkančius į jo taikymo sritį, atsižvelgiant į aplinkybes, siekiant sumažinti administracinę naštą supaprastinant ataskaitų teikimą, sustiprinant duomenų bazę būsimiems vertinimams arba visuomenės naudai padidinant skaidrumą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  valstybių narių teikiami duomenys yra labai svarbūs Komisijai stebint, peržiūrint ir vertinant, kaip sėkmingai teisės aktais siekiama juose nustatytų tikslų, kad būtų galima tuo remtis atliekant bet kokį būsimą teisės aktų vertinimą pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros49 22 punktą. Kelis aplinkos sektoriaus teisės aktus reikėtų papildyti nuostatomis dėl būsimo jų vertinimo remiantis duomenimis, surinktais juos įgyvendinant, ir galbūt tuos duomenis papildant kitais moksliniais ir analitiniais duomenimis. Tokiomis aplinkybėmis reikia tinkamų duomenų, kuriais remiantis būtų galima geriau vertinti Sąjungos teisės aktų efektyvumą, veiksmingumą, aktualumą, nuoseklumą ir ES pridėtinę vertę, todėl būtina užtikrinti tinkamą ataskaitų teikimo mechanizmą, kuris galėtų būti naudojamas ir kaip rodiklis šiuo vertinimo tikslu;

(3)  išsamūs ir laiku teikiami atitinkami valstybių narių duomenys yra labai svarbūs Komisijai stebint, peržiūrint ir vertinant, kaip sėkmingai teisės aktais siekiama juose nustatytų tikslų, kad būtų galima tuo remtis atliekant bet kokį būsimą teisės aktų vertinimą pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros49 22 punktą. Kelis aplinkos sektoriaus teisės aktus reikėtų papildyti nuostatomis dėl būsimo jų vertinimo remiantis duomenimis, surinktais juos įgyvendinant, ir galbūt tuos duomenis papildant kitais moksliniais ir analitiniais duomenimis. Tokiomis aplinkybėmis reikia tinkamų duomenų, kuriais remiantis būtų galima geriau vertinti Sąjungos teisės aktų efektyvumą, veiksmingumą, aktualumą, nuoseklumą ir ES pridėtinę vertę, todėl būtina užtikrinti tinkamą ataskaitų teikimo mechanizmą, kuris galėtų būti naudojamas ir kaip rodiklis šiuo vertinimo tikslu;

_________________

_________________

49 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

49 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  remiantis Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Direktyvos 2007/2/ES įgyvendinimo ir jos REFIT vertinimu52 ir siekiant supaprastinti tos direktyvos įgyvendinimą bei sumažinti su valstybių narių vykdoma stebėsena susijusią administracinę naštą, reikėtų nebereikalauti iš valstybių narių kas trejus metus siųsti Komisijai ataskaitas, o iš Komisijos – teikti suvestinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, nes atlikus ataskaitų teikimo tinkamumo patikrą patvirtinta, kad tokios ataskaitos nėra labai naudingos53;

(7)  remiantis Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Direktyvos 2007/2/ES įgyvendinimo ir jos REFIT vertinimu52 ir siekiant supaprastinti tos direktyvos įgyvendinimą bei sumažinti su valstybių narių vykdoma stebėsena susijusią administracinę naštą, reikėtų nebereikalauti iš valstybių narių kas trejus metus siųsti Komisijai ataskaitas, o iš Komisijos – teikti suvestinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, nes atlikus ataskaitų teikimo tinkamumo patikrą patvirtinta, kad tokios ataskaitos nėra labai naudingos53. Tačiau Komisija turėtų ir toliau reguliariai vykdyti šios direktyvos vertinimus ir skelbti juos viešai;

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 ir SWD(2016) 273.

52 COM(2016) 478 ir SWD(2016) 273.

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Pagrindimas

Pagal dabartinę Direktyvos 2007/2/EB formuluotę reikalaujama, kad Komisija teiktų ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Todėl būtinas bent viešai prieinamas reguliarus vertinimas.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 86/278/EEB

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalyje nurodyti įrašai pateikiami visuomenei kiekvienais kalendoriniais metais, per tris mėnesius nuo atitinkamų kalendorinių metų pabaigos, suvestine forma, kaip nustatyta Komisijos sprendimo 94/741/EB** priede, ar bet kokia kita pagal 17 straipsnį nurodyta forma.

1 dalyje nurodyti įrašai pateikiami visuomenei kiekvienais kalendoriniais metais, per tris mėnesius nuo atitinkamų kalendorinių metų pabaigos, suvestine forma, kaip nustatyta Komisijos sprendimo 94/741/EB** priede, ar bet kokia kita pagal 17 straipsnį nurodyta forma, ir yra lengvai prieinami.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 86/278/EEB

10 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kompetentingų institucijų prašymu joms turi būti pateikta informacija apie valymo būdus ir analizių duomenys.

3. Kompetentingoms institucijoms turi būti pateikta informacija apie valymo būdus ir analizių duomenys.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 86/278/EEB

17 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgaliojama įgyvendinimo aktu nustatyti formą, pagal kurią valstybės narės turi teikti informaciją apie Direktyvos 86/278/EEB įgyvendinimą, kaip reikalaujama šios direktyvos 10 straipsnyje. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pagal 10 ir 17 straipsnius pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, į kurią įtraukia ir žemėlapius.

Komisija įgaliojama įgyvendinimo aktu nustatyti formą, pagal kurią valstybės narės turi laiku teikti informaciją apie Direktyvos 86/278/EEB įgyvendinimą, kaip reikalaujama šios direktyvos 10 straipsnyje. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pagal 10 ir 17 straipsnius pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, į kurią įtraukia ir žemėlapius.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 86/278/EEB

17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. ir po to bent kas trejus metus atlieka šios direktyvos ir jos įgyvendinimo vertinimą. Komisija teikia ataskaitas apie šio vertinimo rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus prie jų prideda atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2002/49/EB

9 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jų sudaryti ir, kai tinkama, patvirtinti strateginiai triukšmo žemėlapiai ir parengti veiksmų planai būtų pateikti visuomenei ir joje išplatinti pagal atitinkamus ES teisės aktus, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB* ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/2/EB**, ir vadovaujantis Direktyvos 2002/49/EB IV ir V priedais, be kita ko, pasinaudojant turimomis informacinėmis technologijomis.

Valstybės narės užtikrina, kad jų sudaryti ir, kai tinkama, patvirtinti strateginiai triukšmo žemėlapiai ir parengti veiksmų planai būtų nedelsiant pateikti visuomenei ir joje išplatinti pagal atitinkamus ES teisės aktus, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB* ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/2/EB**, ir vadovaujantis Direktyvos 2002/49/EB IV ir V priedais, be kita ko, pasinaudojant turimomis informacinėmis technologijomis.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2002/49/EB

10 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija, nurodyta VI priede, būtų išsiųsta Komisijai per šešis mėnesius nuo atitinkamai 7 ir 8 straipsniuose nustatytų datų. Tuo tikslu valstybės narės tik elektroninėmis priemonėmis pateikia informaciją į duomenų saugyklą; ši saugykla turi būti sukurta laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Jei valstybė narė nori atnaujinti informaciją, pateikdama atnaujintą informaciją į duomenų saugyklą ji apibūdina pirminės ir naujos informacijos skirtumus ir nurodo atnaujinimo priežastis.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija, nurodyta VI priede, būtų išsiųsta Komisijai per šešis mėnesius nuo atitinkamai 7 ir 8 straipsniuose nustatytų datų. Tuo tikslu valstybės narės tik elektroninėmis priemonėmis pateikia informaciją į duomenų saugyklą. Jei valstybė narė nori atnaujinti informaciją, pateikdama atnaujintą informaciją į duomenų saugyklą ji apibūdina pirminės ir naujos informacijos skirtumus ir nurodo atnaujinimo priežastis. Komisija pagal 10a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl duomenų saugyklos sukūrimo.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Direktyva 2002/49/EB

10 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Įterpiamas šis straipsnis:

 

10a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [OL: Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/...*+įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6. Pagal 10 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

______________

 

*... m. ...... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/... dėl [ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje...] (OL L ..., ..., p. ...).

 

+ OL: Prašom tekste įrašyti reglamento, pateikiamo dokumente 2018/0205(COD), numerį, o išnašoje – to reglamento numerį, pavadinimą, datą ir OL nuorodą.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 2002/49/EB

VI priedo 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir laikydamasi 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu, sukuria privalomą keitimosi skaitmenine informacija mechanizmą, skirtą dalytis strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalyje.

Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros, pagal 10a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl privalomo keitimosi skaitmenine informacija mechanizmo, skirto dalytis strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija, sukūrimo, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 2004/35/EB

14 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  14 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

1.  14 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

 

Iki 2021 m. sausio 1 d. Komisija pateikia ataskaitą dėl šios direktyvos veiksmingumo faktinio žalos aplinkai ištaisymo požiūriu, dėl galimybės apdrausti III priede nurodytas veiklos sritis prieinama kaina, dėl tokio draudimo sąlygų ir dėl galimybės naudotis kitų rūšių finansiniu užtikrinimu. Ataskaitoje taip pat nagrinėjami tokie finansinio užtikrinimo aspektai: laipsniškas metodas, aukščiausia finansinės garantijos riba ir mažos rizikos veiklos sričių neįtraukimas. Remdamasi šia ataskaita ir išsamiu poveikio vertinimu, įskaitant sąnaudų ir naudos analizę, Komisija, jei būtina, pateikia pasiūlymus dėl suderintos privalomojo finansinio užtikrinimo sistemos.

Pagrindimas

Reikėtų atnaujinti reikalavimus, susijusius su faktinio žalos aplinkai ištaisymo vertinimu ir finansiniu užtikrinimu.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pakankama ir naujausia informacija bent apie neišvengiamą žalos grėsmę būtų pateikta visuomenei internete atvirųjų duomenų formatu pagal šios direktyvos VI priedą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB* 7 straipsnio 4 dalį. Apie kiekvieną incidentą pateikiama bent šios direktyvos VI priede išvardyta informacija.

1.   Valstybės narės užtikrina, kad pakankama ir naujausia informacija bent apie neišvengiamą žalos grėsmę būtų pateikta tiesiogiai visuomenei ir Komisijai internete atvirųjų duomenų formatu pagal šios direktyvos VI priedą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB* 7 straipsnio 4 dalį. Apie kiekvieną incidentą pateikiama bent šios direktyvos VI priede išvardyta informacija.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Komisija turėtų prieigą prie duomenų, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus, nustatytus 18 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pagal 1 dalį pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, į kurią įtraukia ir žemėlapius.

3.  Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pagal 1 dalį pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, į kurią įtraukia ir žemėlapius, ir reguliariai – bent kartą per metus – ją atnaujina.

Pagrindimas

Reikia pateikti aiškią nuorodą į būtinybę apžvalgą reguliariai atnaujinti.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija reguliariais intervalais atlieka šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas atliekamas remiantis, inter alia, šiais dalykais:

4.  Komisija ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. ir po to bent kas trejus metus atlieka šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas skelbiamas viešai ir atliekamas remiantis, inter alia, šiais dalykais:

Pagrindimas

Reikia pateikti aiškią nuorodą į tai, kad vertinimas yra skelbiamas viešai.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 4 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi;

a)  įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi ir pokyčių valstybėse narėse vertinimu, ypač susijusiu su genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) padarytos žalos aplinkai atvejais, šios direktyvos taikymu saugomoms rūšims ir natūralioms buveinėms, ūkinės veiklos vykdytojo teisei apriboti savo atsakomybę pagal 4 straipsnio 3 dalyje nurodytas tarptautines konvencijas ir su taršos, kuriai taikomi IV ir V prieduose išvardyti tarptautiniai dokumentai, neįtraukimu į šios direktyvos taikymo sritį;

 

(Dalis šio pakeitimo „ir pokyčių valstybėse narėse vertinimu“ taikoma visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pagrindimas

Pagal dabartinę direktyvą reikalaujama, kad valstybės narės praneštų apie visus specifinius pokyčius, kurie galėtų turėti įtakos atitinkamų nuostatų taikymo sričiai. Komisijos pasiūlyme toks vertinimas nenumatytas. Tačiau jis turi būti įtrauktas, bent jau kaip bendroji taisyklė, kad būtų užtikrintas išsamus ir nuoseklus ataskaitų teikimas.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  naujų aplinkybių ir pokyčių atitinkamuose tarptautiniuose forumuose ir jų įgyvendinimu valstybėse narėse analize.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2004/35/EB

18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a  Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie 4 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus ir prireikus prie jos prideda atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2004/35/EB

I priedo 7 punkto c a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  atitinkamų teismo procesų;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2007/2/EB

23 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija reguliariais intervalais atlieka šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas atliekamas remiantis, inter alia, šiais dalykais:

Komisija ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. ir po to bent kas trejus metus atlieka šios direktyvos ir jos įgyvendinimo vertinimą ir skelbia jį viešai. Tas vertinimas atliekamas remiantis, inter alia, šiais dalykais:

Pagrindimas

Pagal dabartinę Direktyvos 2007/2/EB 23 straipsnio formuluotę reikalaujama, kad Komisija teiktų ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai. Todėl reikia, kad būtų pateikta aiški nuoroda į viešą vertinimo prieinamumą.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2007/2/EB

23 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie 2 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus ir prireikus prie jos prideda atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 2009/147/EB

12 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kas šešerius metus valstybės narės Komisijai siunčia ataskaitą apie priemonių, kurių imtasi pagal šią direktyvą, įgyvendinimą ir svarbiausią šių priemonių poveikį; ši ataskaita siunčiama tuo pat metu kaip ir pagal Tarybos direktyvos 92/43/EEB* 17 straipsnį parengta ataskaita. Į šią ataskaitą visų pirma įtraukiama informacija apie laukinių paukščių rūšių, saugomų pagal šią direktyvą, būklę ir tendencijas, joms kylančias grėsmes ir neigiamo poveikio veiksnius, apsaugos priemones, kurių dėl jų imamasi, ir specialių apsaugos teritorijų tinklo indėlį siekiant šios direktyvos 2 straipsnyje nustatytų tikslų.

1.  Kas šešerius metus valstybės narės Komisijai siunčia ataskaitą apie priemonių, kurių imtasi pagal šią direktyvą, įgyvendinimą ir svarbiausią šių priemonių poveikį; ši ataskaita siunčiama tuo pat metu kaip ir pagal Tarybos direktyvos 92/43/EEB* 17 straipsnį parengta ataskaita. Ši ataskaita paskelbiama viešai ir į ją visų pirma įtraukiama informacija apie laukinių paukščių rūšių, saugomų pagal šią direktyvą, būklę ir tendencijas, joms kylančias grėsmes ir neigiamo poveikio veiksnius, apsaugos priemones, kurių dėl jų imamasi, ir specialių apsaugos teritorijų tinklo indėlį siekiant šios direktyvos 2 straipsnyje nustatytų tikslų.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2009/147/EB

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Įterpiama 1a dalis:

 

Informacija apie atitinkamus su sausuma ir jūra susijusius šios direktyvos aspektus pateikiama tuo pat metu.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2009/147/EB

12 straipsnio 2 dalies 1 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir remdamasi 1 dalyje nurodyta informacija, kas šešerius metus rengia bendrą ataskaitą.

2.  Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir remdamasi 1 dalyje nurodyta informacija, kas šešerius metus parengia ir paskelbia bendrą ataskaitą.

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Direktyva 2010/63/EB

54 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo 30 d., o vėliau – kas penkerius metus siunčia informaciją apie šios direktyvos, visų pirma jos 10 straipsnio 1 dalies, 26, 28, 34, 38, 39, 43 ir 46 straipsnių, įgyvendinimą.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo 30 d., o vėliau – kas penkerius metus nedelsdamos siunčia informaciją apie šios direktyvos, visų pirma jos 10 straipsnio 1 dalies, 26, 28, 34, 38, 39, 43 ir 46 straipsnių, įgyvendinimą.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Direktyva 2010/63/EB

54 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės teikia ir skelbia šiuos duomenis, juos perduodamos elektroninėmis priemonėmis Komisijos pagal 4 dalį nustatyta forma.

Valstybės narės nedelsdamos teikia ir skelbia šiuos duomenis, juos perduodamos elektroninėmis priemonėmis Komisijos pagal 4 dalį nustatyta forma.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Direktyva 2010/63/ES

54 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą.

Ne vėliau kaip per 6 mėnesius po to, kai valstybės narės pateikia antroje pastraipoje nurodytus duomenis, Komisijos tarnybos, remdamosi tais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Direktyva 2010/63/ES

54 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. ir po to bent kas trejus metus atlieka šios direktyvos ir jos įgyvendinimo vertinimą, visų pirma remdamasi iš valstybių narių pagal 54 straipsnio 1 dalį gauta informacija ir atsižvelgdama į alternatyvių metodų, kuriems nereikia naudoti gyvūnų, kūrimo pažangą. Komisija pateikia ataskaitą apie šio vertinimo rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus prie jos prideda atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Direktyva 2010/63/EB

54 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės kasmet renka ir viešai skelbia statistinę informaciją apie gyvūnų naudojimą procedūroms, įskaitant informaciją apie faktinį procedūrų sunkumą ir apie procedūroms naudotų nežmoginių primatų kilmę bei rūšį.

Valstybės narės kasmet nedelsdamos renka ir viešai skelbia statistinę informaciją apie gyvūnų naudojimą procedūroms, įskaitant informaciją apie faktinį procedūrų sunkumą ir apie procedūroms naudotų nežmoginių primatų kilmę bei rūšį.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Direktyva 2010/63/EB

54 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės tą statistinę informaciją elektroninėmis priemonėmis Komisijos pagal 4 dalį nustatyta nesuvestine forma pateikia Komisijai ne vėliau kaip iki kitų metų rugsėjo 30 d.

Valstybės narės tą statistinę informaciją elektroninėmis priemonėmis Komisijos pagal 4 dalį nustatyta suvestine ir nesuvestine forma pateikia Komisijai ne vėliau kaip iki kitų metų rugsėjo 30 d.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Direktyva 2010/63/ES

54 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija, laikydamasi 56 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, nustato bendrą 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos teikimo formą ir informacijos turinį.;

4.  Komisija, laikydamasi 56 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, nustato bendrą 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos teikimo formą ir informacijos turinį.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2010/63/ES

56 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a.  56 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Kai pateikiama nuoroda į šią straipsnio dalį, galioja Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsnių nuostatos, atsižvelgiant į šios direktyvos 8 straipsnį.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 166/2006

5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvieno objekto, kuriame vykdoma vienos ar kelių I priede nurodytų rūšių veikla viršija taikytiną ten pat nurodytą pajėgumo ribą, operatorius savo kompetentingai institucijai elektroninėmis priemonėmis 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta forma pateikia informaciją apie objektą, nebent tokią informaciją kompetentinga institucija jau turi.

Kiekvieno objekto, kuriame vykdoma vienos ar kelių I priede nurodytų rūšių veikla viršija taikytiną ten pat nurodytą pajėgumo ribą, operatorius nedelsdamas savo kompetentingai institucijai elektroninėmis priemonėmis 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta forma pateikia informaciją apie objektą, nebent tokią informaciją kompetentinga institucija jau turi.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 166/2006

11 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  11 straipsnis pakeičiamas taip:

Išbraukta.

11 straipsnis

 

Konfidencialumas

 

Jei vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB* 4 straipsniu valstybė narė laiko tam tikrą informaciją konfidencialia, pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalį teikiamoje atitinkamų ataskaitinių metų ataskaitoje atskirai dėl kiekvieno objekto nurodo, kokios informacijos ir kodėl negalima apie jį viešinti. Apie tą priežastį pranešama viešai.

 

2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

 

Pagrindimas

E-IPTR reglamentas yra svarbi ES aplinkos acquis priemonė, nes jis padaro informaciją apie didelių pramonės įmonių veiklą viešai prieinamą. Todėl dabartinė formuluotė ir 11 straipsnio taikymas pagal dabartinį reglamentą atitinka jo tikslą ir nėra poreikio iš dalies jį keisti, kiek tai susiję su konfidencialių duomenų teikimu ir 16 ir 17 straipsnių išbraukimu.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 995/2010

20 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia visuomenei ir Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais. Komisija gali įgyvendinimo aktais nustatyti tokios valstybių narių informacijos teikimo formą ir procedūrą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia visuomenei ir Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais. Komisija gali įgyvendinimo aktais nustatyti tokios valstybių narių informacijos teikimo formą ir procedūrą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 995/2010

20 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Remdamosi 1 dalyje nurodyta informacija Komisijos tarnybos kasmet viešai skelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, parengtą remiantis valstybių narių pateiktais duomenimis. Rengdamos šią apžvalgą Komisijos tarnybos atsižvelgia į pažangą, padarytą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2173/2005 sudarant ir įgyvendinant FLEGT SPS, ir jų indėlį mažinant neteisėtai paruoštos medienos ir iš tokios medienos pagamintų medienos produktų kiekius vidaus rinkoje.

2.  Remdamosi 1 dalyje nurodyta informacija Komisijos tarnybos kasmet nedelsdamos viešai skelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, parengtą remiantis valstybių narių pateiktais duomenimis. Rengdamos šią apžvalgą Komisijos tarnybos atsižvelgia į pažangą, padarytą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2173/2005 sudarant ir įgyvendinant FLEGT SPS, ir jų indėlį mažinant neteisėtai paruoštos medienos ir iš tokios medienos pagamintų medienos produktų kiekius vidaus rinkoje.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 995/2010

20 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 3 d., o vėliau kas šešerius metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, be kita ko, užkertant kelią neteisėtai paruoštos medienos ar iš tokios medienos pagamintų medienos produktų pateikimui rinkai. Ji ypač peržiūri administracines pasekmes mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei produktus, kuriems taikomas šis reglamentas. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia tinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

3.  Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 3 d., o vėliau kas trejus metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, be kita ko, užkertant kelią neteisėtai paruoštos medienos ar iš tokios medienos pagamintų medienos produktų pateikimui rinkai. Ji ypač peržiūri administracines pasekmes mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei produktus, kuriems taikomas šis reglamentas. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia tinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2173/2005

8 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia visuomenei ir Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais.

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia visuomenei ir Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2173/2005

9 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2021 m. gruodžio mėn., o vėliau kas 6 metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą. Tai darydama ji turėtų atsižvelgti į pažangą, padarytą įgyvendinant savanoriškos partnerystės susitarimus. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia pasiūlymus, kaip patobulinti FLEGT licencijavimo schemą.

Iki 2021 m. gruodžio mėn., o vėliau kas trejus metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą. Tai darydama ji turėtų atsižvelgti į pažangą, padarytą įgyvendinant savanoriškos partnerystės susitarimus. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia pasiūlymus, kaip patobulinti FLEGT licencijavimo schemą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 338/97

15 straipsnio 4 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Nepažeidžiant 20 straipsnio, valstybių narių valdymo institucijos, likus vieniems metams iki kiekvieno Konvencijos šalių konferencijos susitikimo, perduoda Komisijai visą atitinkamo ankstesnio laikotarpio informaciją, reikalingą Konvencijos VIII straipsnio 7 dalies b punkte minimoms ataskaitoms parengti, ir atitinkamą informaciją apie šio reglamento nuostatas, kurios nepatenka į Konvencijos taikymo sritį. Perduotiną informaciją ir jos pateikimo formą nustato Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

c)  Nepažeidžiant 20 straipsnio, valstybių narių valdymo institucijos, likus vieniems metams iki kiekvieno Konvencijos šalių konferencijos susitikimo, perduoda Komisijai visą atitinkamo ankstesnio laikotarpio informaciją, reikalingą Konvencijos VIII straipsnio 7 dalies b punkte minimoms ataskaitoms parengti, ir atitinkamą informaciją apie šio reglamento nuostatas, kurios nepatenka į Konvencijos taikymo sritį. Perduotiną informaciją ir jos pateikimo formą nustato Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis (nauja)

Reglamentas (EB) Nr. 338/97

18 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a.  18 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.   Kai pateikiama nuoroda į šią straipsnio dalį, galioja Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsnių nuostatos, atsižvelgiant į šios direktyvos 8 straipsnį.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai. Jeigu, atsižvelgiant į Komiteto uždavinius, nurodytus 19 straipsnio 1 ir 2 dalyje, Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

 

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pareigos pranešti suderinimas aplinkosaugos politikos srityje

Nuorodos

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Heidi Hautala

9.7.2018

Svarstymas komitete

3.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

24.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

2

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Ataskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje

Nuorodos

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Pateikimo EP data

31.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

11.6.2018

AGRI

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Not delivering opinions

       Nutarimo data

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

14.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

29.8.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Anthea McIntyre, Kati Piri

Pateikimo data

15.10.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Lynn Boylan, Younous Omarjee

PEE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

1

0

ENF

Joëlle Mélin

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.Teisinis pranešimas