Procedūra : 2018/0205(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0324/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0324/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1096kWORD 130k
15.10.2018
PE 625.332v02-00 A8-0324/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referente: Adina-Ioana Vălean

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS
 JuridiskāS komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0381),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 114. pantu, 192. panta 1. punktu un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0244/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā arī Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A8-0324/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005

par ziņošanas pienākumu pielāgošanu ar vidi saistītu tiesību aktu jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Pamatojums

Grozījumi nosaukumā atspoguļo to, ka ne visi šeit uzskaitītie tiesību akti ir vides tiesību akti per se.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Lai nodrošinātu informāciju par īstenošanu un izpildi, būtu jāizdara grozījumi vairākos vides jomas tiesību aktos, ņemot vērā Komisijas ziņojuma “Kā pilnveidot ziņošanas darbības vides jomā”45 un ar to saistītās atbilstības pārbaudes rezultātus46.

(1)  Lai nodrošinātu informāciju par īstenošanu un izpildi, būtu jāizdara grozījumi vairākos ar vidi saistītos tiesību aktos, ņemot vērā Komisijas ziņojuma “Kā pilnveidot ziņošanas darbības vides jomā”45 un ar to saistītās atbilstības pārbaudes rezultātus46.

__________________

__________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230.

46 SWD(2017) 230.

Pamatojums

Saskaņā ar līdzīgu grozījumu nosaukumā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Šīs regulas mērķis ir modernizēt informācijas pārvaldību un nodrošināt konsekventāku pieeju tiesību aktiem tās darbības jomā, vienkāršojot ziņošanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu datubāzi turpmākai izvērtēšanai un palielinātu pārredzamību sabiedrības interesēs, vienmēr rīkojoties atkarībā no apstākļiem.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Jāpanāk, lai piekļuve datiem radītu pēc iespējas mazāku administratīvo slogu visām personām. Lai nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru publiskai piekļuvei, ziņošanai un datu koplietošanai starp publiskām iestādēm, ir nepieciešama aktīva informācijas izplatīšana nacionālā līmenī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2003/4/EK47 un 2007/2/EK48 un to īstenošanas noteikumiem.

(2)  Jāpanāk, lai piekļuve datiem radītu pēc iespējas mazāku administratīvo slogu visām personām, jo īpaši tādām nevalstiskajām struktūrām kā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Lai nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru publiskai piekļuvei, ziņošanai un datu koplietošanai starp publiskām iestādēm, ir nepieciešama aktīva informācijas izplatīšana nacionālā līmenī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2003/4/EK47 un 2007/2/EK48 un to īstenošanas noteikumiem.

_________________

_________________

47 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).

47 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).

48 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).

48 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Dalībvalstu ziņotie dati ir būtiski, lai Komisija varētu pārraudzīt, pārskatīt un novērtēt, kā ar attiecīgajiem tiesību aktiem ir iespējams sasniegt tajos izvirzītos mērķus, un lai šo informāciju izmantotu šo tiesību aktu turpmākai izvērtēšanai atbilstoši 22. punktam 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu49. Ir lietderīgi vairākus vides jomas tiesību aktus papildināt ar jauniem noteikumiem to turpmākas izvērtēšanas nolūkā, pamatojoties uz īstenošanas laikā apkopotajiem datiem, kas, iespējams, ir papildināti ar papildu zinātniskiem, analītiskiem datiem. Šajā kontekstā ir nepieciešami relevanti dati, kas ļaus labāk novērtēt Savienības tiesību aktu efektivitāti, lietderību, būtiskumu, saskaņotību un ES pievienoto vērtību, tāpēc ir vajadzīgs nodrošināt atbilstošus ziņošanas mehānismus, kas šajā nolūkā var kalpot arī kā rādītāji.

(3)  Process, kurā dalībvalstis visaptveroši un savlaicīgi paziņo attiecīgos datus, ir īpaši būtisks, lai Komisija varētu pārraudzīt, pārskatīt un novērtēt, kā ar attiecīgajiem tiesību aktiem ir iespējams sasniegt tajos izvirzītos mērķus, un lai šo informāciju izmantotu šo tiesību aktu turpmākai izvērtēšanai atbilstoši 22. punktam 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu49. Ir lietderīgi vairākus vides jomas tiesību aktus papildināt ar jauniem noteikumiem to turpmākas izvērtēšanas nolūkā, pamatojoties uz īstenošanas laikā apkopotajiem datiem, kas, iespējams, ir papildināti ar papildu zinātniskiem, analītiskiem datiem. Šajā kontekstā ir nepieciešami relevanti dati, kas ļaus labāk novērtēt Savienības tiesību aktu efektivitāti, lietderību, būtiskumu, saskaņotību un ES pievienoto vērtību, tāpēc ir vajadzīgs nodrošināt atbilstošus ziņošanas mehānismus, kas šajā nolūkā var kalpot arī kā rādītāji gan lēmumu pieņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā.

_________________

_________________

49 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

49 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK50izvērtējumu ir nepieciešams pilnveidot trokšņu karšu un rīcības plānu iesniegšanas termiņus, lai atvēlētu pietiekamu laiku rīcības plānu sabiedriskai apspriešanai. Šajā nolūkā un tikai vienu reizi rīcības plānu pārskatīšanas vai pārstrādāšanas termiņš ir atlikts par vienu gadu tā, lai nākamās (ceturtās) rīcības plānu kārtas termiņš būtu nevis 2023. gada 18. jūlijs, bet gan 2024. gada 18. jūlijs. Tādējādi, sākot no ceturtās kārtas, dalībvalstīm būs aptuveni divi gadi no trokšņu karšu izstrādes līdz rīcības plānu pārskatīšanas vai pārstrādāšanas pabeigšanai, nevis viens gads kā līdz šim. Attiecībā uz turpmākām pasākumu plānošanas kārtām tiks atjaunots piecu gadu intervāls pārskatīšanai vai pārstrādāšanai. Turklāt, lai labāk sasniegtu Direktīvas 2002/49/EK mērķus un nodrošinātu pamatu pasākumu izstrādei Savienības līmenī, ziņošana dalībvalstīm būtu jāveic elektroniski. Tāpat ir jāpalielina sabiedrības iesaiste, nosakot, ka konkrētai informācijai ir jābūt publiski pieejamai, vienlaikus pieskaņojot šo prasību citiem Savienības tiesību aktiem, piemēram, Direktīvai 2007/2/EK, nedublējot praktiskās prasības.

(5)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK50 izvērtējumu ir nepieciešams pilnveidot trokšņu karšu un rīcības plānu iesniegšanas termiņus, lai atvēlētu pietiekamu laiku rīcības plānu sabiedriskai apspriešanai. Šajā nolūkā un tikai vienu reizi rīcības plānu pārskatīšanas vai pārstrādāšanas termiņš ir atlikts par vienu gadu tā, lai nākamās (ceturtās) rīcības plānu kārtas termiņš būtu nevis 2023. gada 18. jūlijs, bet gan 2024. gada 18. jūlijs. Tādējādi, sākot no ceturtās kārtas, dalībvalstīm būs aptuveni divi gadi no trokšņu karšu izstrādes līdz rīcības plānu pārskatīšanas vai pārstrādāšanas pabeigšanai, nevis viens gads kā līdz šim. Attiecībā uz turpmākām pasākumu plānošanas kārtām tiks atjaunots piecu gadu intervāls pārskatīšanai vai pārstrādāšanai. Turklāt, lai labāk sasniegtu Direktīvas 2002/49/EK mērķus un nodrošinātu pamatu pasākumu izstrādei Savienības līmenī, ziņošana dalībvalstīm būtu jāveic elektroniski. Tāpat ir jāpalielina sabiedrības iesaiste, nosakot, ka visaptverošai, precīzai un salīdzināmai informācijai ir jābūt publiski pieejamai, vienlaikus pieskaņojot šo prasību citiem Savienības tiesību aktiem, piemēram, Direktīvai 2007/2/EK, nedublējot praktiskās prasības.

_________________

_________________

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. jūnija Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību (OV L 189, 18.7.2002.).

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. jūnija Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību (OV L 189, 18.7.2002.).

Amendment    7

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Balstoties uz Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu, kā arī uz REFIT izvērtējumu52, ņemot vērā mērķi vienkāršot minētās direktīvas īstenošanu un samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar dalībvalstu veikto pārraudzību, ir lietderīgi atcelt prasību dalībvalstīm sūtīt Komisijai triju gadu ziņojumus, bet Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkuma ziņojumu, jo ziņošanas atbilstības pārbaudē tika gūts apstiprinājums šo ziņojumu ierobežotajam pielietojumam53.

(7)  Balstoties uz Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu, kā arī uz REFIT izvērtējumu52, ņemot vērā mērķi vienkāršot minētās direktīvas īstenošanu un samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar dalībvalstu veikto pārraudzību, ir lietderīgi atcelt prasību dalībvalstīm sūtīt Komisijai triju gadu ziņojumus, bet Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkuma ziņojumu, jo ziņošanas atbilstības pārbaudē tika gūts apstiprinājums šo ziņojumu ierobežotajam pielietojumam53. Tomēr Komisijai būtu jāturpina regulāri izvērtēt minēto direktīvu un darīt šo izvērtējumu publiski pieejamu.

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 un SWD(2016) 273.

52 COM(2016) 478 un SWD(2016) 273.

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Pamatojums

Direktīvas 2007/2/EK pašreizējā teksta redakcija paredz prasību Komisijai iesniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Tāpēc ir vajadzīgs vismaz regulārs, publiski pieejams izvērtējums.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Ir jāgroza ziņošanas pienākumi, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/63/ES56 43., 54. un 57. pantā. Šie noteikumi ar mērķi uzlabot pārredzamību un samazināt administratīvo slogu paredz šādus uzdevumus: izveidot centrālu, brīvi pieejamu datubāzi ar meklēšanas funkciju, kurā apkopo projektu netehniskos kopsavilkumus un saistītos retrospektīvos novērtējumus; piešķirt īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai tā varētu izstrādāt vienotu formātu iesniedzamajiem projektu netehniskajiem kopsavilkumiem un saistītiem retrospektīviem novērtējumiem; informēt par īstenošanu; Komisijas trīsgadējo statistikas datu ziņošanu aizstāt ar prasību izveidot dinamisku centrālu datubāzi, kuru uzturētu Komisija un kurā katru gadu tiktu publiskota informācija.

(9)  Ir jāgroza ziņošanas pienākumi, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/63/ES56 43., 54., 57. un 58. pantā. Šie noteikumi ar mērķi uzlabot pārredzamību un samazināt administratīvo slogu paredz šādus uzdevumus: izveidot centrālu, brīvi pieejamu datubāzi ar meklēšanas funkciju, kurā apkopo projektu netehniskos kopsavilkumus un saistītos retrospektīvos novērtējumus; piešķirt īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai tā varētu izstrādāt vienotu formātu iesniedzamajiem projektu netehniskajiem kopsavilkumiem un saistītiem retrospektīviem novērtējumiem; informēt par īstenošanu; Komisijas trīsgadējo statistikas datu ziņošanu aizstāt ar prasību izveidot dinamisku centrālu datubāzi, kuru uzturētu Komisija un kurā katru gadu tiktu publiskota informācija. Ņemot vērā Komisijas 2017. gada ziņojumu56a, minētās direktīvas pārskatīšanas klauzula, kā noteikts šīs direktīvas 58. pantā, būtu jāpārskata, lai to varētu pārskatīt nākotnē.

__________________

__________________

56 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (OV L 276, 20.10.2010., 33. lpp.).

56 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (OV L 276, 20.10.2010., 33. lpp.).

 

56a COM (2017) 631 final, Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai saskaņā ar 58. pantu Direktīvā 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  Līdz ar to būtu jāveic attiecīgi grozījumi Direktīvā 86/278/EEK, Direktīvā 2002/49/EK, Direktīvā 2004/35/EK, Direktīvā 2007/2/EK, Direktīvā 2009/147/EK un Direktīvā 2010/63/ES, Regulā (EK) Nr. 166/2006, Regulā (ES) Nr. 995/2010, Regulā (EK) Nr. 338/97 un Regulā (EK) Nr. 2173/2005,

Pamatojums

Jauns apsvērums, ar ko paredz veicamās darbības, noslēdzot visus pārējos apsvērumus.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Direktīva 86/278/EEK

2. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  2. pantam pievieno šādu punktu:

 

da) ”telpisko datu pakalpojumi”: ir darbības, kuras, izmantojot datora lietojumprogrammu, var veikt ar telpisko datu kopās ietvertiem telpiskajiem datiem vai ar tiem saistītajiem metadatiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK 3. panta 4. punktā*;

 

__________________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).”

(Sk. formulējumu Direktīvā 2007/2/EK (INSPIRE))

Pamatojums

Definīcijas ir iekļautas pamatakta 2. pantā. Tādēļ konsekvences un skaidrības labad 2. pantā ir pievienota jaunā “telpisko datu pakalpojumu” definīcija.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)

Direktīva 86/278/EEK

2. pants – 1. daļa – db punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.a  2. pantam pievieno šādu punktu:

 

db) ”telpisko datu kopa”: ir identificējams telpisko datu apkopojums, kā noteikts Direktīvas 2007/2/EEK 3. panta 3. punktā.”

Pamatojums

Definīcijas ir iekļautas pamatakta 2. pantā. Tādēļ konsekvences un skaidrības labad 2. pantā ir pievienota jaunā “telpisko datu pakalpojumu” definīcija.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 86/278/EEK

10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  dūņu saņēmēju vārdus vai nosaukumus un adreses, kā arī vietu, kur dūņas paredzēts izmantot;

svītrots

Pamatojums

Konkrētie darbības dati, piemēram, par notekūdeņu dūņu pircējiem, nebūtu jādara publiski pieejami. Ir jānodrošina atbilstoša personas datu aizsardzība. Tāpat lauksaimnieku vārdu publicēšana var novest pie vides apvienību un aktīvistu naidīgiem izteikumiem arī tad, ja lauksaimnieku darbībā ir pilnībā juridiski legālas. Publiskošana šādā veidā var darboties kā lauksaimnieku kaunināšana. Datiem jābūt pieejamiem tikai iestādēm iekšējai lietošanai, lai tās varētu uzraudzīt atbilstību prasībām un noteikumiem.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 86/278/EEK

10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  citu informāciju par šīs direktīvas transponēšanu un īstenošanu, kuru dalībvalstis sniedz Komisijai saskaņā ar 17. pantu.

svītrots

Pamatojums

Ierosinātais teksts radītu cilpu, jo tajā ir atsauce uz 17. pantu, kurā savukārt ir atsauce uz īstenošanas aktu, kam ir jānosaka 10. panta prasības.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 86/278/EEK

10. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Telpisko datu pakalpojumus, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK 3. panta 4. punktā*, izmanto, lai sagatavotu telpisko datu kopas, kas ietvertas reģistrētajā informācijā.

Telpisko datu pakalpojumus izmanto, lai sagatavotu telpisko datu kopas, kas ietvertas reģistrētajā informācijā.

Pamatojums

Šis punkts būtu jāiekļauj atsevišķi kā jauns 2.e pants skaidrības labad, jo definīcijas ir iekļautas pamatakta 2. pantā.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 86/278/EEK

10. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informāciju, kas minēta 1. punktā, par katru kalendāro gadu dara pieejamu sabiedrībai trīs mēnešu laikā pēc attiecīgā kalendārā gada beigām konsolidētā formātā, kas noteikts Komisijas Lēmuma 94/741/EK** pielikumā, vai citā formātā, kas noteikts saskaņā ar regulas 17. pantu.

Informāciju, kas minēta 1. punktā, par katru kalendāro gadu dara pieejamu vai viegli piekļūstamu sabiedrībai trīs mēnešu laikā pēc attiecīgā kalendārā gada beigām konsolidētā formātā, kas noteikts Komisijas Lēmuma 94/741/EK** pielikumā, vai citā formātā, kas noteikts saskaņā ar regulas 17. pantu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 86/278/EEK

10. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Informāciju par apstrādes metodēm un analīžu rezultātiem pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajām iestādēm.

3. Informāciju par apstrādes metodēm un analīžu rezultātiem iesniedz kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2002/49/EK

10. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto VI pielikumā minēto informāciju nosūta Komisijai sešu mēnešu laikā pēc attiecīgi 7. un 8. pantā noteiktā termiņa. Šajā nolūkā dalībvalstis elektroniski nosūta informāciju tikai datu repozitorijam, kurš tiks izveidots saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Ja dalībvalsts vēlas atjaunināt informāciju, tad, publiskojot atjaunināto informāciju datu repozitorijā, tā norāda atšķirības starp atjaunināto un sākotnējo informāciju, kā arī atjaunināšanas iemeslus.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto VI pielikumā minēto informāciju nosūta Komisijai sešu mēnešu laikā pēc attiecīgi 7. un 8. pantā noteiktā termiņa. Šajā nolūkā dalībvalstis elektroniski nosūta informāciju tikai obligātajam datu repozitorijam. Ja dalībvalsts vēlas atjaunināt informāciju, tad, publiskojot atjaunināto informāciju datu repozitorijā, tā norāda atšķirības starp atjaunināto un sākotnējo informāciju, kā arī atjaunināšanas iemeslus.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Direktīva 2002/49/EK

10. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  10. pantu pēc 2. punkta papildina ar šādu tekstu:

 

2.a  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12.a pantu, lai papildinātu šo direktīvu attiecībā uz 2. punktā minētā obligātā datu repozitorija izveidi un sīki izstrādātajiem noteikumiem par digitālo informācijas apmaiņas mehānismu nolūkā apmainīties ar informāciju no stratēģiskajām trokšņu kartēm un rīcības plānu kopsavilkumiem.”

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)

Direktīva 2002/49/EK

12.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Pievieno šādu pantu:

 

12.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.  Pilnvaras pieņemt 10. panta 2.a punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no... [šīs regulas spēkā stāšanās datums]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10. panta 2.a punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.

 

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6.  Saskaņā ar 10. panta 2.a punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

 

__________________

 

* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2002/49/EK

VI pielikums – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  direktīvas VI pielikuma 3. punktu aizstāj ar šādu:

5.  direktīvas VI pielikuma 3. punktu svītro.

3.  Informācijas apmaiņas mehānisms

 

Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību izstrādā obligātu digitālās informācijas apmaiņas mehānismu, lai apmainītos ar stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto informāciju, kā minēts 10. panta 2. punktā, saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

 

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Direktīva 2004/35/EK

2. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  direktīvas 2. pantam pievieno šādu punktu:

 

16.a   ”telpisko datu pakalpojumi” ir darbības, kuras, izmantojot datora lietojumprogrammu, var veikt ar telpisko datu kopās ietvertajiem telpiskajiem datiem vai ar tiem saistītajiem metadatiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/2/EK*;

 

__________________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).”

Pamatojums

Definīcijas ir iekļautas pamatakta 2. pantā. Tādēļ konsekvences un skaidrības labad 2. pantā ir pievienota jaunā “telpisko datu pakalpojumu” definīcija.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai atvērtā datu formātā tiešsaistē būtu pieejama atbilstoša un atjaunināta informācija vismaz par tiešiem kaitējuma draudiem saskaņā ar šīs direktīvas VI pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/4/EK 7. panta 4. punktu*. Par katru negadījumu sniedz vismaz šīs direktīvas VI pielikumā uzskaitīto informāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai un Komisijai atvērtā datu formātā tiešsaistē būtu pieejama atbilstoša un atjaunināta informācija vismaz par tiešiem kaitējuma draudiem saskaņā ar šīs direktīvas VI pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/4/EK 7. panta 4. punktu*. Par katru negadījumu sniedz vismaz šīs direktīvas VI pielikumā uzskaitīto informāciju.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija pieņem deleģētu aktu saskaņā ar 18.a pantu, lai grozītu šīs direktīvas VI pielikumu attiecībā uz sīki izstrādātiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem klasificē videi nodarītā kaitējuma apmēru un veidu.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Telpisko datu pakalpojumus, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK** 3. panta 4. punktā, izmanto, lai sagatavotu telpisko datu kopas, piemēram, avāriju telpisko atrašanās vietu, kas ietvertas šī panta 1. punktā minētajā informācijā.

2.  Telpisko datu pakalpojumus izmanto, lai sagatavotu telpisko datu kopas, piemēram, avāriju telpisko atrašanās vietu, kas ietvertas šī panta 1. punktā minētajā informācijā.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, ieskaitot kartes, pamatojoties uz datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus saskaņā ar šā panta 1. punktu.

3.  Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, ieskaitot kartes, pamatojoties uz datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus saskaņā ar šā panta 1. punktu, un to regulāri atjaunina.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 4. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija regulāri veic šīs direktīvas izvērtēšanu. Šīs izvērtēšanas pamatā, inter alia, ir šādi elementi:

4.  Komisija ne vēlāk kā 2022. gada 1. janvārī un pēc tam vismaz reizi piecos gados veic šīs direktīvas un tās īstenošanas izvērtējumu. Šis izvērtējums tiek publiskots, un tā pamatā, inter alia, ir šādi elementi

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  analīze par attīstību un attiecīgajām pārmaiņām dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Komisija savlaicīgi informē Eiropas Parlamentu un Padomi par 4. punktā minētās izvērtēšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā iesniedz atbilstošus tā brīža tiesību aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 4.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Šā panta 4. punktā minētajā izvērtējumā ņem vērā arī jēdziena “kaitējums videi” definīcijas, kā noteikts 2. panta 1. punktā, un šīs direktīvas darbības jomas paplašināšanu, ietverot kaitējumu cilvēku veselībai, lai būtu iespējams ietvert arī kaitējumu gaisam, kas var radīt būtiskus veselības apdraudējumus.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Direktīva 2004/35/EK

18.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  direktīvā iekļauj šādu pantu:

 

18.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas minētas 18. panta 1.a punktā, Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikposmu, sākot no... [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 18. panta 1.a punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.

 

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6.  Saskaņā ar 18. panta 1.a punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

 

__________________

 

* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2004/35/EK

VI pielikums – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Direktīvas 18. panta 1. punktā minētā informācija attiecas uz emisijām, starpgadījumiem vai avārijām, kas ir radījuši kaitējumu videi vai rada tiešus kaitējuma draudus, par katru gadījumu norādot šādu informāciju un datus:

Direktīvas 18. panta 1. punktā minētā informācija ietver emisiju, starpgadījumu vai avāriju, kas ir radījuši kaitējumu videi vai rada tiešus kaitējuma draudus, sarakstu, par katru gadījumu norādot šādu informāciju un datus:

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2004/35/EK

VI pielikums – 7. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca)  attiecīgā tiesvedība tiesā;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2007/2/EK

21. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  panta 2. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

ca)  analīzi par INSPIRE infrastruktūras izveidi dalībvalstīs;”;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2007/2/EK

23. pants – 2. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija regulāri veic šīs direktīvas izvērtēšanu. Šīs izvērtēšanas pamatā, inter alia, ir šādi elementi:

Komisija ne vēlāk kā 2022. gada 1. janvārī un pēc tam vismaz reizi piecos gados veic šīs direktīvas un tās īstenošanas izvērtējumu un to dara publiski pieejamu. Šī izvērtējuma pamatā, inter alia, ir šādi elementi:

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2007/2/EK

23. pants – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija savlaicīgi informē Eiropas Parlamentu un Padomi par otrajā daļā minētās izvērtēšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā iesniedz atbilstošus tā brīža tiesību aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 2009/147/EK

12. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  ik pēc sešiem gadiem, reizē ar ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/43/EEK* 17. panta noteikumiem, nosūta Komisijai ziņojumu par pasākumiem, ko tās īstenojušas saskaņā ar šo direktīvu, un šo pasākumu galveno ietekmi. Šajā ziņojumā it īpaši iekļauj informāciju par šajā direktīvā aizsargāto savvaļas putnu sugu stāvokli un tendencēm, to apdraudējumiem un ietekmējošām slodzēm, veiktajiem aizsardzības pasākumiem un to, kā īpašo aizsargājamo teritoriju tīkls sekmē šīs direktīvas 2. pantā minēto mērķu sasniegšanu.”;

1.  ik pēc sešiem gadiem, reizē ar ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/43/EEK* 17. panta noteikumiem, nosūta Komisijai ziņojumu par pasākumiem, ko tās īstenojušas saskaņā ar šo direktīvu, un šo pasākumu galveno ietekmi. Šādu ziņojumu dara publiski pieejamu un tajā it īpaši iekļauj informāciju par šajā direktīvā aizsargāto savvaļas putnu sugu stāvokli un tendencēm, to apdraudējumiem un ietekmējošām slodzēm, veiktajiem aizsardzības pasākumiem un to, kā īpašo aizsargājamo teritoriju tīkls sekmē šīs direktīvas 2. pantā minēto mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2009/147/EK

12. pants – 2. punkts – 1. teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību ik pēc sešiem gadiem sagatavo apkopojošu ziņojumu, kas pamatojas uz 1. punktā minēto informāciju.

2.  Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību ik pēc sešiem gadiem sagatavo un publicē apkopojošu ziņojumu, kas pamatojas uz 1. punktā minēto informāciju.

 

 

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2010/63/ES

54. pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem datiem.

Ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad dalībvalstis iesniegušas otrajā daļā minētos datus, Komisijas dienesti publicē un regulāri atjaunina Savienības mēroga pārskatu, pamatojoties uz šiem datiem.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2010/63/ES

54. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija saskaņā ar 56. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru nosaka vienotu formātu un informācijas saturu šā panta 1., 2. un 3. punktā minētās informācijas sniegšanai.

4.  Komisija saskaņā ar 56. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru nosaka vienotu formātu un informācijas saturu šā panta 1., 2. un 3. punktā minētās informācijas sniegšanai.

Pamatojums

Regulatīvā procedūra ir mainīta uz īstenošanas aktu (pārbaudes procedūra).

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Direktīva 2010/63/ES

56. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

2.a  direktīvas 56. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

“3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.";

Pamatojums

Regulatīvā procedūra ir mainīta uz īstenošanas aktu (pārbaudes procedūra).

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2010/63/ES

57. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  direktīvas 57. pantu svītro.

3.  direktīvas 57. pantu aizstāj ar šādu:

 

57. pants

 

Komisijas ziņojums

 

Ne vēlāk kā līdz 2020. gada 10. novembrim un pēc tam reizi trijos gados Komisija, pamatojoties uz statistikas informāciju, kas saņemta no dalībvalstīm atbilstīgi 54. panta 2. punktam, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkuma ziņojumu par minēto informāciju.”.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Direktīva 2010/63/ES

58. pants – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

3.a  direktīvas 58. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

Komisija pārskata šo direktīvu līdz 2017. gada 10. novembrim, ņemot vērā to, kā pilnveidojušās alternatīvās metodes, kas nav saistītas ar dzīvnieku, jo īpaši primātu, kas nav cilvēkveidīgie primāti, izmantošanu, un attiecīgos gadījumos ierosina grozījumus.

Komisija pārskata šo direktīvu līdz 2024. gada 10. novembrim, ņemot vērā to, kā pilnveidojušās alternatīvās metodes, kas nav saistītas ar dzīvnieku, jo īpaši primātu, kas nav cilvēkveidīgie primāti, izmantošanu, un attiecīgos gadījumos ierosina grozījumus.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 166/2006

7. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis katru gadu elektroniski nosūta Komisijai ziņojumu, kurā ir iekļauti visi 5. panta 1. un 2. punktā minētie dati tādā formātā un termiņā, kādu nosaka Komisija, pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru. Jebkurā gadījumā paziņošanas termiņš ir ne vēlāk kā deviņi mēneši pēc pārskata gada beigām.

2.  Ne vēlāk kā līdz 31. martam dalībvalstis katru gadu elektroniski nosūta Komisijai ziņojumu, kurā ir iekļauti visi 5. panta 1. un 2. punktā minētie dati tādā formātā un termiņā, kādu nosaka Komisija, pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru. Jebkurā gadījumā paziņošanas termiņš ir ne vēlāk kā deviņi mēneši pēc pārskata gada beigām.

Pamatojums

Saskaņošana ar Komisijas ziņojumu, kā paredzēts citos šajā pamataktā ietvertajos priekšlikumos.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Regula (ES) Nr. 995/2010

20. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim publisko sabiedrībai un Komisijai informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā. Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt formātu un procedūru, kādā dalībvalstīm ir jāpublisko šī informācija. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 18. panta 2. punktā.

1.  Dalībvalstis katru gadu vēlākais līdz 30. aprīlim publisko sabiedrībai un Komisijai informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā. Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt formātu un procedūru, kādā dalībvalstīm ir jāpublisko šī informācija. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 18. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Regula (ES) Nr. 995/2010

20. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Līdz 2015. gada 3. decembrim un pēc tam reizi sešos gados Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti, tostarp attiecībā uz to, kā tiek novērsts, ka tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi, kas ražoti no šādiem kokmateriāliem. Tā jo īpaši izskata, kādas administratīvās sekas tiek radītas maziem un vidējiem uzņēmumiem un aptvertajiem izstrādājumiem. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.

3.  Līdz 2021. gada 3. decembrim un pēc tam reizi piecos gados Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti, tostarp attiecībā uz to, kā tiek novērsts, ka tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi, kas ražoti no šādiem kokmateriāliem. Tā jo īpaši izskata, kādas administratīvās sekas tiek radītas maziem un vidējiem uzņēmumiem un aptvertajiem izstrādājumiem. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.

Pamatojums

Būtu jāsniedz Eiropas Parlamentam iespēja jebkura sasaukuma laikā pārskatīt Komisijas ziņojumus un iespējamos tiesību aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 2173/2005

8. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim publisko sabiedrībai un Komisijai informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā.

1.  Dalībvalstis katru gadu vēlākais līdz 30. aprīlim publisko sabiedrībai un Komisijai informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 2173/2005

9. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz 2021. gada decembrim un pēc tam ik pēc sešiem gadiem Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un tās gaitā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti. Izvērtēšanas gaitā tai būtu jāņem vērā paveiktais brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu īstenošanā. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus priekšlikumus FLEGT licencēšanas sistēmas uzlabošanai.

Līdz 2021. gada decembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un tās gaitā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti. Pārskatīšanas gaitā tā ņem vērā paveikto brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu īstenošanā. Komisija reizi piecos gados ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus priekšlikumus FLEGT licencēšanas sistēmas uzlabošanai.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 338/97

15. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  neskarot 20. pantu, dalībvalstu pārvaldības iestādes gadu pirms katras konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences sanāksmes paziņo Komisijai visu to informāciju par attiecīgo iepriekšējo periodu, kas nepieciešams Konvencijas VIII panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par tiem regulas noteikumiem, uz kuriem Konvencija neattiecas. Paziņojamo informāciju un tās pasniegšanas veidu nosaka Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru;

c)  neskarot 20. pantu, dalībvalstu pārvaldības iestādes gadu pirms katras konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences sanāksmes paziņo Komisijai visu to informāciju par attiecīgo iepriekšējo periodu, kas nepieciešams Konvencijas VIII panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par tiem regulas noteikumiem, uz kuriem Konvencija neattiecas. Informācijas pasniegšanas veidu nosaka Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru;

Pamatojums

Par paziņojamo informāciju nebūtu jālemj Komisijai, un regulatīvā procedūra būtu jāpārveido par īstenošanas aktu (pārbaudes procedūra).

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.a daļa (jauna)

Regula (EK) Nr. 338/97

18. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

direktīvas 18. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK ( 3 ) 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

"2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši. Saistībā ar Komitejas uzdevumiem, kas izklāstīti 19. pantā no 1. līdz 2. punktam, ja trīs mēnešu laikā pēc jautājumu paziņošanas Padomei, tā nav rīkojusies, ieteiktos pasākumus pieņem Komisija.

 

(1)

  OJ V ....

(2)

  OJ V ....


PASKAIDROJUMS

Referente atzinīgi vērtē Komisijas nodomu vienkāršot ar vidi saistīto tiesību aktu ziņošanas pienākumu saskaņošanu, atjauninot konkrētus 10 nozaru direktīvu un regulu noteikumus. Referente uzskata, ka šis Komisijas priekšlikums ir nozīmīgs brīdis, kad tiek veikti pasākumi, lai vienkāršotu tiesību aktus vides jomā, tostarp noteikumus par ziņošanu, kuru apjoms pakāpeniski pieaug kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem.

Šis tiesību akta priekšlikums konkrēti izriet no atjaunināta rīcības plāna, lai pilnveidotu ziņošanu vides jomā(1), kas ir viens no izvērtējuma par ES vides politikas ziņošanas un pārraudzības prasību atbilstības pārbaudi iznākumiem(2). Turklāt šis Komisijas priekšlikums papildina nesen pieņemto lēmumu par procedūras noteikumiem attiecībā uz ziņošanu vides jomā(3).

Referente atbalsta Komisijas mērķi palielināt pārredzamību, sniegt pierādījumu bāzi turpmākajiem novērtējumiem un vienkāršot un samazināt administratīvo slogu dalībvalstīm un Komisijai. Viņa izsaka vairākus ierosinājumus, kā uzlabot tiesību akta priekšlikumu, kam kopumā būtu jāmodernizē informācijas pārvaldība un jāsamazina administratīvais slogs.

Turklāt uzlabotais tiesību akta priekšlikums samazinās izmaksas ieinteresētajām personām un palielinās ieguvumus, plašāk piemērojot efektīvākos procesus un paplašinot elektronisko rīku un veidņu izmantošanu. Pateicoties šiem uzlabojumiem, dati tiks labāk apkopoti un apstrādāti, nodrošinot ātrākus visaptverošus novērtējumus lēmumu pieņēmējiem dalībvalstīs un Savienības līmenī.

Daži referentes ierosinātie ieteikumi paredz nodrošināt pārredzamāku piekļuvi skaidrai vides informācijai dažādām ieinteresētajām personām, tostarp sabiedrībai, un cita starpā veicināt 7. vides rīcības programmas 4. prioritārā mērķa sasniegšanu(4). Piemēram, ar vairākiem grozījumiem, kas attiecas uz dažādu terminu definīcijām pamataktos, kuri minēti šajā priekšlikumā vai kuros sīki izklāstīti konkrēti noteikumi, ir paredzēts nodrošināt labāku saskaņotību, vienkāršot tekstu un panākt kopumā lielāku skaidrību.

Dažas referentes veiktās izmaiņas pastiprina abu likumdevēju, tostarp Eiropas Parlamenta, lomu un precizē Eiropas Vides aģentūras (EVA) nozīmi vispārējā ziņošanas un uzraudzības procesā.

Referente uzskata, ka ir nepieciešami sīki izstrādāti kritēriji, saskaņā ar kuriem videi nodarītā kaitējuma mērogu un veidu klasificē saskaņā ar Direktīvu 2004/35/EK(5).

Direktīvas 2010/63/EK(6) gadījumā referente ievieš prasību Komisijai ne tikai publicēt, bet arī regulāri sniegt atjauninātu informāciju par Savienības pārskatu, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem datiem.

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 166/2006(7) ir arī ierosināts skaidrs ziņošanas termiņš, lai dalībvalstis varētu elektroniski nosūtīt visus vajadzīgos datus, kas norādīti šajā regulā.

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 995/2010 referente uzskata, ka būtu jādod iespēja Parlamentam ikviena sasaukuma laikā pārskatīt Komisijas ziņojumus un iespējamos tiesību aktu priekšlikumus, tādējādi samazinot Komisijas pārskata periodu no sešiem līdz pieciem gadiem.

Referente uzskata, ka daži noteikumi, kas atsaucas uz regulatīvās kontroles procedūras izmantošanu saistībā ar šajā priekšlikumā minētajiem pamataktiem, būtu jāsaskaņo ar Lisabonas līgumu. Šajā sakarībā referente aicina izmantot deleģētos aktus dažu šajā priekšlikumā minēto pamataktu pantu gadījumā, nodrošinot lielāku skaidrību attiecībā uz pilnvarām, ko Komisijai piešķīruši abi likumdevēji — Parlaments un Padome. Tiek sniegta arī sīkāka informācija par deleģēšanas īstenošanu. Līdz ar to ierosinātā saskaņošana ar Lisabonas līgumu un jo īpaši deleģēto aktu izmantošana būs ne vien svarīgs Komisijas priekšlikuma atjauninājums, bet ar to arī tiks uzlabota vispārējais ziņošanas un uzraudzības process.

(1)

Komisijas ziņojums (COM(2017)0312).

(2)

SWD(2017)0230.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Lēmums (ES) 2018/853, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 un Direktīvas 94/63/EK un 2009/31/EK un Padomes Direktīvas 86/278/EEK un 87/217/EEK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK.

(4)

OV L 354, 28.12.2013., 171.–200. lpp.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Direktīva 2010/63/EK par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību.

(7)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula (EK) Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu.


Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS (2.10.2018)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Nicola Caputo

ĪSS PAMATOJUMS

Referents atzinīgi vērtē uzlabojumus, kas panākti direktīvas par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku (Direktīva 2010/63) pārredzamības un vienkāršošanas jomā, jo īpaši datu bāzes izveidi par brīvu piekļuvi statistikas datiem. Šī pieejamā datubāze ļaus daudz regulārāk uzraudzīt dzīvnieku izmantošanu zinātniskiem mērķiem, kā arī informāciju par izmantoto procedūru sarežģītības pakāpi vai izmantotajām sugām, jo īpaši attiecībā uz primātiem, kas nav cilvēkveidīgie pērtiķi. Tomēr būtu jāsaglabā nepieciešamība pēc ziņojuma Parlamentam un Padomei, lai sniegtu pārskatu par šajā datubāzē iekļautajiem bruto statistikas datiem un to interpretāciju. Turklāt, kā uzsvērts Komisijas ziņojumā, kas publicēts 2017. gadā, ņemot vērā to, ka šī pārskatīšana notiek direktīvas īstenošanas sākumposmā, vēl ir pāragri novērtēt daudzus tās darbības rezultātu aspektus attiecībā uz stratēģiskajiem mērķiem. Tajā pašā laikā bija arī skaidri norādīts, kuri punkti nākotnē būtu jāgroza. Šo iemeslu dēļ referents uzskata, ka ir būtiski saglabāt pantu par šīs direktīvas pārskatīšanu.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PriekšlikumsEIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par ziņošanas pienākumu pielāgošanu

vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005(Dokuments attiecas uz EEZ)

 

 

PriekšlikumsEIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par ziņošanas pienākumu pielāgošanu

ar vidi saistītiem tiesību aktiem un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005(Dokuments attiecas uz EEZ)

 

Pamatojums

Grozījumi nosaukumā atspoguļo to, ka ne visi šeit uzskaitītie tiesību akti ir vides tiesību akti per se.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Lai nodrošinātu informāciju par īstenošanu un izpildi, būtu jāizdara grozījumi vairākos vides jomas tiesību aktos, ņemot vērā Komisijas ziņojuma “Kā pilnveidot ziņošanas darbības vides jomā”45 un ar to saistītās atbilstības pārbaudes rezultātus46 .

(1)  Lai nodrošinātu informāciju par īstenošanu un izpildi, būtu jāizdara grozījumi vairākos ar vidi saistītos tiesību aktos, ņemot vērā Komisijas ziņojuma “Kā pilnveidot ziņošanas darbības vides jomā”45 un ar to saistītās atbilstības pārbaudes rezultātus46.

_________________

45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230.

Pamatojums

Saskaņā ar līdzīgu grozījumu nosaukumā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

apsvērums.

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Jāpanāk, lai piekļuve datiem radītu pēc iespējas mazāku administratīvo slogu visām personām. Lai nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru publiskai piekļuvei, ziņošanai un datu koplietošanai starp publiskām iestādēm, ir nepieciešama aktīva informācijas izplatīšana nacionālā līmenī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2003/4/EK47 un 2007/2/EK48 un to īstenošanas noteikumiem.

(2)  Jāpanāk, lai piekļuve datiem radītu pēc iespējas mazāku administratīvo slogu visām personām, jo īpaši tādām nevalstiskajām struktūrām kā MVU. Lai nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru publiskai piekļuvei, ziņošanai un datu koplietošanai starp publiskām iestādēm, ir nepieciešama aktīva informācijas izplatīšana nacionālā līmenī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2003/4/EK47 un 2007/2/EK48 un to īstenošanas noteikumiem.

_________________

_________________

47 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).

47 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).

48Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).

48Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Dalībvalstu ziņotie dati ir būtiski, lai Komisija varētu pārraudzīt, pārskatīt un novērtēt, kā ar attiecīgajiem tiesību aktiem ir iespējams sasniegt tajos izvirzītos mērķus, un lai šo informāciju izmantotu šo tiesību aktu turpmākai izvērtēšanai atbilstoši 22. punktam 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu49. Ir lietderīgi vairākus vides jomas tiesību aktus papildināt ar jauniem noteikumiem to turpmākas izvērtēšanas nolūkā, pamatojoties uz īstenošanas laikā apkopotajiem datiem, kas, iespējams, ir papildināti ar papildu zinātniskiem, analītiskiem datiem. Šajā kontekstā ir nepieciešami relevanti dati, kas ļaus labāk novērtēt Savienības tiesību aktu efektivitāti, lietderību, būtiskumu, saskaņotību un ES pievienoto vērtību, tāpēc ir vajadzīgs nodrošināt atbilstošus ziņošanas mehānismus, kas šajā nolūkā var kalpot arī kā rādītāji.

(3)  Dalībvalstu ziņotie dati ir būtiski, lai Komisija varētu pārraudzīt, pārskatīt un novērtēt, kā ar attiecīgajiem tiesību aktiem ir iespējams sasniegt tajos izvirzītos mērķus, un lai šo informāciju izmantotu šo tiesību aktu turpmākai izvērtēšanai atbilstoši 22. punktam 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu49. Ir lietderīgi vairākus vides jomas tiesību aktus papildināt ar jauniem noteikumiem to turpmākas izvērtēšanas nolūkā, pamatojoties uz īstenošanas laikā apkopotajiem datiem, kas, iespējams, ir papildināti ar papildu zinātniskiem, analītiskiem datiem. Šajā kontekstā ir nepieciešami relevanti dati, kas ļaus labāk novērtēt Savienības tiesību aktu efektivitāti, lietderību, būtiskumu, saskaņotību un ES pievienoto vērtību, tāpēc ir vajadzīgs nodrošināt atbilstošus ziņošanas mehānismus, kas šajā nolūkā var kalpot arī kā rādītāji gan lēmumu pieņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā.

_________________

_________________

49 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

49 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Ir jāgroza ziņošanas pienākumi, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/63/ES56 43., 54. un 57. pantā. Šie noteikumi ar mērķi uzlabot pārredzamību un samazināt administratīvo slogu paredz šādus uzdevumus: izveidot centrālu, brīvi pieejamu datubāzi ar meklēšanas funkciju, kurā apkopo projektu netehniskos kopsavilkumus un saistītos retrospektīvos novērtējumus; piešķirt īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai tā varētu izstrādāt vienotu formātu iesniedzamajiem projektu netehniskajiem kopsavilkumiem un saistītiem retrospektīviem novērtējumiem; informēt par īstenošanu; Komisijas trīsgadējo statistikas datu ziņošanu aizstāt ar prasību izveidot dinamisku centrālu datubāzi, kuru uzturētu Komisija un kurā katru gadu tiktu publiskota informācija.

(9)  Ir jāgroza ziņošanas pienākumi, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/63/ES56 43., 54. 57. un 58. pantā. Šie noteikumi ar mērķi uzlabot pārredzamību un samazināt administratīvo slogu paredz šādus uzdevumus: izveidot centrālu, brīvi pieejamu datubāzi ar meklēšanas funkciju, kurā apkopo projektu netehniskos kopsavilkumus un saistītos retrospektīvos novērtējumus; piešķirt īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai tā varētu izstrādāt vienotu formātu iesniedzamajiem projektu netehniskajiem kopsavilkumiem un saistītiem retrospektīviem novērtējumiem; informēt par īstenošanu; Komisijas trīsgadējo statistikas datu ziņošanu aizstāt ar prasību izveidot dinamisku centrālu datubāzi, kuru uzturētu Komisija un kurā katru gadu tiktu publiskota informācija. Pārskatīšanas klauzula ir turpmāk jāpārskata pēc Komisijas ziņojuma saskaņā ar 58. pantu Direktīvā 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību56a.

__________________

__________________

56 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (OV L 276, 20.10.2010., 33. lpp.).

56 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (OV L 276, 20.10.2010., 33. lpp.).

 

56a COM (2017) 631 final Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai saskaņā ar 58. pantu Direktīvā 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 86/278/EEK

10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  dūņu saņēmēju vārdus vai nosaukumus un adreses, kā arī vietu, kur dūņas paredzēts izmantot;

svītrots

Pamatojums

Konkrētie darbības dati, piemēram, par notekūdeņu dūņu pircējiem, nebūtu jādara publiski pieejami. Ir jānodrošina atbilstoša personas datu aizsardzība. Tāpat lauksaimnieku datu publicēšana var novest pie vides aktīvistu grupu naidīgiem izteikumiem pat tad, ja lauksaimnieku darbība ir pilnībā likumīga. Publiskošana šādā veidā var darboties kā publiska kaunināšana. Datiem jābūt pieejamiem tikai iestādēm iekšējai lietošanai, lai tās varētu uzraudzīt atbilstību prasībām un noteikumiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 86/278/EEK

10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  citu informāciju par šīs direktīvas transponēšanu un īstenošanu, kuru dalībvalstis sniedz Komisijai saskaņā ar 17. pantu.

svītrots

Pamatojums

Ierosinātais teksts radītu cilpu, jo tajā ir atsauce uz 17. pantu, kurā savukārt ir atsauce uz īstenošanas aktu, kam ir jānosaka 10. panta prasības.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 86/278/EEK

17. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija ir pilnvarota ar īstenošanas aktu noteikt formātu, kādā dalībvalstīm ir jāsniedz informācija par Direktīvas 86/278/EEK īstenošanu, kā noteikts šīs direktīvas 10. pantā. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, ieskaitot kartes, pamatojoties uz datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus atbilstoši 10. un 17. pantam.”.

“Komisija ir pilnvarota ar īstenošanas aktu noteikt formātu, kādā dalībvalstīm ir jāsniedz informācija par Direktīvas 86/278/EEK īstenošanu, kā noteikts šīs direktīvas 10. pantā. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, ieskaitot kartes, pamatojoties uz datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus atbilstoši 10. un 17. pantam, un reizi divos gados iesniedz atbilstīgus priekšlikumus Eiropas Parlamentam un Padomei, lai nodrošinātu labāku augsnes un vides aizsardzību.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2002/49/EK

10. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.   Dalībvalstis nodrošina, ka stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto VI pielikumā minēto informāciju nosūta Komisijai sešu mēnešu laikā pēc attiecīgi 7. un 8. pantā noteiktā termiņa. Šajā nolūkā dalībvalstis elektroniski nosūta informāciju tikai datu repozitorijam, kurš tiks izveidots saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Ja dalībvalsts vēlas atjaunināt informāciju, tad, publiskojot atjaunināto informāciju datu repozitorijā, tā norāda atšķirības starp atjaunināto un sākotnējo informāciju, kā arī atjaunināšanas iemeslus.”;

“2.   Dalībvalstis nodrošina, ka stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto VI pielikumā minēto informāciju nosūta Komisijai sešu mēnešu laikā pēc attiecīgi 7. un 8. pantā noteiktā termiņa. Šajā nolūkā dalībvalstis elektroniski nosūta informāciju tikai obligātajam datu repozitorijam. Ja dalībvalsts vēlas atjaunināt informāciju, tad, publiskojot atjaunināto informāciju datu repozitorijā, tā norāda atšķirības starp atjaunināto un sākotnējo informāciju, kā arī atjaunināšanas iemeslus.”;

Pamatojums

Pamatakta saskaņošana ar deleģēto aktu procedūru.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Direktīva 2002/49/EK

10. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4a.  direktīvas 10. pantā pēc 2. punkta pievieno šādu tekstu:

 

"2.a Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12.a pantu, lai papildinātu šo direktīvu attiecībā uz 2. punktā minētā obligātā datu repozitorija izveidi un sīki izstrādātajiem noteikumiem par digitālo informācijas apmaiņas mehānismu, lai apmainītos ar informāciju no stratēģiskajām trokšņu kartēm un rīcības plānu kopsavilkumiem.”

Pamatojums

Pamatakta saskaņošana ar deleģēto aktu procedūru. Ar šo jauno punktu groza 10. panta 2. punkta 5. apakšpunktu un to pārveido par 2. punkta apakšpunktu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa– 4.b punkts (jauns)

Direktīva 2002/49/EK

12.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  iekļauj šādu pantu: 

 

“12.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus. 

 

2. Pilnvaras pieņemt 10. panta 2.a punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no... [šīs regulas spēkā stāšanās datums]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms šā piecu gadu perioda beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. 

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10. panta 2.a punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

 

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. 

 

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei. 

 

6. Saskaņā ar 10. panta 2.a punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

Pamatojums

Pamatakta saskaņošana ar deleģēto aktu procedūru.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2002/49/EK

VI pielikums – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  direktīvas VI pielikuma 3. punktu aizstāj ar šādu:

5.  direktīvas VI pielikuma 3. punktu svītro.

“3. Informācijas apmaiņas mehānisms

 

Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību izstrādā obligātu digitālās informācijas apmaiņas mehānismu, lai apmainītos ar stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto informāciju, kā minēts 10. panta 2. punktā, saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”.

 

Pamatojums

Šis grozījums tika pārformulēts un pārcelts uz 10. panta 2. punkta 2.a apakšpunktu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Direktīva 2004/35/EK

3. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  direktīvas 3. panta 1. punktā iekļauj šādu ba) apakšpunktu:

 

ba) par tādu ieviesto ārvalstu meža sugu radīto kaitējumu, kas nav piemērotas, ņemot vērā to samazinošo ietekmi uz vietējiem ūdens avotiem vai vieglo uzliesmojamību.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2004/35/EK

VI pielikums – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  videi nodarītā kaitējuma apmērs un veids, kaitējuma datums un/vai kaitējuma atklāšanas datums. Videi nodarītā kaitējuma apmēru iedala mazā, vidējā, lielā vai ļoti lielā. Videi nodarīto kaitējumu veidi ir šādi: kaitējums ūdeņiem, jūras videi, augsnei, dabai/ekosistēmām vai kaitējums cilvēka veselībai, ko izraisa piesārņojums;

1.  videi nodarītā kaitējuma apmērs un veids, kaitējuma datums un/vai kaitējuma atklāšanas datums. Videi nodarītā kaitējuma apmēru iedala mazā, vidējā, lielā vai ļoti lielā. Videi nodarīto kaitējumu veidi ir šādi: kaitējums ūdeņiem, jūras videi, augsnei, dabai/ekosistēmām, ainavai vai kaitējums cilvēku vai dzīvnieku veselībai, ko izraisa piesārņojums;

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2007/2/EK

23. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Eiropas Vides aģentūra katru gadu publicē un atjaunina Savienības mēroga pārskatu, pamatojoties uz dalībvalstu metadatiem un datiem, ko tās sniegušas, izmantojot tīkla pakalpojumus, saskaņā ar 21. pantu. Savienības mēroga pārskatā iekļauj attiecīgi šīs direktīvas iznākumu, rezultātu un ietekmes rādītājus, Savienības mēroga pārskata kartes un dalībvalstu pārskata ziņojumus.

“Eiropas Vides aģentūra reizi divos gados publicē un atjaunina Savienības mēroga pārskatu, pamatojoties uz dalībvalstu metadatiem un datiem, ko tās sniegušas, izmantojot tīkla pakalpojumus, saskaņā ar 21. pantu. Savienības mēroga pārskatā iekļauj attiecīgi šīs direktīvas iznākumu, rezultātu un ietekmes rādītājus, Savienības mēroga pārskata kartes un dalībvalstu pārskata ziņojumus.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2010/63/EK

43. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis līdz 2020. gada 31. decembrim publicē atļauto projektu netehniskos kopsavilkumus un to atjauninājumus. Dalībvalstis no 2021. gada 1. janvāra iesniedz un publicē projektu netehniskos kopsavilkumus vēlākais sešu mēnešu laikā no atļaujas saņemšanas, kā arī to atjauninājumus, nosūtot tos Komisijai elektroniski.";

3.  Dalībvalstis līdz 2021. gada 31. decembrim publicē atļauto projektu netehniskos kopsavilkumus un to atjauninājumus. Dalībvalstis no 2022. gada 1. janvāra iesniedz un publicē projektu netehniskos kopsavilkumus vēlākais sešu mēnešu laikā no atļaujas saņemšanas, kā arī to atjauninājumus, nosūtot tos Komisijai elektroniski.";

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2010/63/EK

54. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem nosūta Komisijai informāciju par to, kā tiek īstenota šī direktīva un jo īpaši tās 10. panta 1. punkts, 26., 28., 34., 38., 39., 43. un 46. pants.

Dalībvalstis līdz 2024. gada 30. septembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem nosūta Komisijai informāciju par to, kā tiek īstenota šī direktīva un jo īpaši tās 10. panta 1. punkts, 26., 28., 34., 38., 39., 43. un 46. pants.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2010/63/EK

54. pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem datiem.

Ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad dalībvalstis iesniegušas otrajā daļā minētos datus, Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem datiem.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2010/63/ES

57. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  direktīvas 57. pantu svītro.

3.  direktīvas 57. pantu aizstāj ar šādu:

 

57. pants

 

Komisijas ziņojums

 

 

 

Ne vēlāk kā līdz 2020. gada 10. novembrim un pēc tam reizi trijos gados Komisija, pamatojoties uz statistikas informāciju, kas saņemta no dalībvalstīm atbilstīgi 54. panta 2. punktam, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkuma ziņojumu par minēto informāciju.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Direktīva 2010/63/ES

58. pants – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

3.a  direktīvas 58. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

Komisija pārskata šo direktīvu līdz 2017. gada 10. novembrim, ņemot vērā to, kā pilnveidojušās alternatīvās metodes, kas nav saistītas ar dzīvnieku, jo īpaši primātu, kas nav cilvēkveidīgie primāti, izmantošanu, un attiecīgos gadījumos ierosina grozījumus.

Komisija pārskata šo direktīvu līdz 2024. gada 10. novembrim, ņemot vērā to, kā pilnveidojušās alternatīvās metodes, kas nav saistītas ar dzīvnieku, jo īpaši primātu, kas nav cilvēkveidīgie primāti, izmantošanu, un attiecīgos gadījumos ierosina grozījumus.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Regula (ES) Nr. 995/2010

20. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Līdz 2015. gada 3. decembrim un pēc tam reizi sešos gados Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti, tostarp attiecībā uz to, kā tiek novērsts, ka tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi, kas ražoti no šādiem kokmateriāliem. Tā jo īpaši izskata, kādas administratīvās sekas tiek radītas maziem un vidējiem uzņēmumiem un aptvertajiem izstrādājumiem. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.”.

3.  Līdz 2021. gada 3. decembrim un pēc tam reizi sešos gados Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti, tostarp attiecībā uz to, kā tiek novērsts, ka tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi, kas ražoti no šādiem kokmateriāliem. Tā jo īpaši izskata, kādas administratīvās sekas tiek radītas maziem un vidējiem uzņēmumiem un aptvertajiem izstrādājumiem. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.”.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 338/97

15. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  neskarot 20. pantu, dalībvalstu pārvaldības iestādes gadu pirms katras konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences sanāksmes paziņo Komisijai visu to informāciju par attiecīgo iepriekšējo periodu, kas nepieciešams Konvencijas VIII panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par tiem regulas noteikumiem, uz kuriem Konvencija neattiecas. Paziņojamo informāciju un tās pasniegšanas veidu nosaka Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru;

c)  neskarot 20. pantu, dalībvalstu pārvaldības iestādes gadu pirms katras konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences sanāksmes paziņo Komisijai visu to informāciju par attiecīgo iepriekšējo periodu, kas nepieciešams Konvencijas VIII panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par tiem regulas noteikumiem, uz kuriem Konvencija neattiecas. Tās pasniegšanas veidu nosaka Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru;

Pamatojums

Par paziņojamo informāciju nebūtu jālemj Komisijai, un regulatīvā procedūra būtu jāpārveido par īstenošanas aktu (pārbaudes procedūra).

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ziņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā

Atsauces

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

11.6.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Nicola Caputo

28.6.2018

Pieņemšanas datums

1.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Renata Briano

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS

GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


JuridiskāS komitejaS ATZINUMS (27.9.2018)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Heidi Hautala

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Šīs regulas mērķis ir modernizēt informācijas pārvaldību un nodrošināt konsekventāku pieeju tiesību aktiem tās darbības jomā un — atkarībā no apstākļiem — vienkāršot ziņošanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu datubāzi turpmākajiem izvērtējumiem vai palielinātu pārredzamību sabiedrības interesēs.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Dalībvalstu ziņotie dati ir būtiski, lai Komisija varētu pārraudzīt, pārskatīt un novērtēt, kā ar attiecīgajiem tiesību aktiem ir iespējams sasniegt tajos izvirzītos mērķus, un lai šo informāciju izmantotu šo tiesību aktu turpmākai izvērtēšanai atbilstoši 22. punktam 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu49. Ir lietderīgi vairākus vides jomas tiesību aktus papildināt ar jauniem noteikumiem to turpmākas izvērtēšanas nolūkā, pamatojoties uz īstenošanas laikā apkopotajiem datiem, kas, iespējams, ir papildināti ar papildu zinātniskiem, analītiskiem datiem. Šajā kontekstā ir nepieciešami relevanti dati, kas ļaus labāk novērtēt Savienības tiesību aktu efektivitāti, lietderību, būtiskumu, saskaņotību un ES pievienoto vērtību, tāpēc ir vajadzīgs nodrošināt atbilstošus ziņošanas mehānismus, kas šajā nolūkā var kalpot arī kā rādītāji.

(3)  Process, kurā dalībvalstis visaptveroši un savlaicīgi ziņo attiecīgos datus, ir būtisks, lai Komisija varētu pārraudzīt, pārskatīt un novērtēt, kā ar attiecīgajiem tiesību aktiem ir iespējams sasniegt tajos izvirzītos mērķus, un lai šo informāciju izmantotu šo tiesību aktu turpmākai izvērtēšanai atbilstoši 22. punktam 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu49. Ir lietderīgi vairākus vides jomas tiesību aktus papildināt ar jauniem noteikumiem to turpmākas izvērtēšanas nolūkā, pamatojoties uz īstenošanas laikā apkopotajiem datiem, kas, iespējams, ir papildināti ar papildu zinātniskiem, analītiskiem datiem. Šajā kontekstā ir nepieciešami relevanti dati, kas ļaus labāk novērtēt Savienības tiesību aktu efektivitāti, lietderību, būtiskumu, saskaņotību un ES pievienoto vērtību, tāpēc ir vajadzīgs nodrošināt atbilstošus ziņošanas mehānismus, kas šajā nolūkā var kalpot arī kā rādītāji.

_________________

_________________

49 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

49 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Balstoties uz Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu, kā arī uz REFIT izvērtējumu , ņemot vērā mērķi vienkāršot minētās direktīvas īstenošanu un samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar dalībvalstu veikto pārraudzību, ir lietderīgi atcelt prasību dalībvalstīm sūtīt Komisijai triju gadu ziņojumus, bet Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkuma ziņojumu, jo ziņošanas atbilstības pārbaudē tika gūts apstiprinājums šo ziņojumu ierobežotajam pielietojumam53.

(7)  Balstoties uz Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu, kā arī uz REFIT izvērtējumu52, ņemot vērā mērķi vienkāršot minētās direktīvas īstenošanu un samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar dalībvalstu veikto pārraudzību, ir lietderīgi atcelt prasību dalībvalstīm sūtīt Komisijai triju gadu ziņojumus, bet Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkuma ziņojumu, jo ziņošanas atbilstības pārbaudē tika gūts apstiprinājums šo ziņojumu ierobežotajam pielietojumam53. Komisijai joprojām būtu jāveic regulāra šīs direktīvas izvērtēšana un tā jādara publiski pieejama.

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 un SWD(2016) 273.

52 COM(2016) 478 un SWD(2016) 273.

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Pamatojums

Direktīvas 2007/2/EK pašreizējā teksta redakcija paredz prasību Komisijai iesniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Tāpēc ir vajadzīgs vismaz regulārs, publiski pieejams izvērtējums.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 86/278/EEK

10. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informāciju, kas minēta 1. punktā, par katru kalendāro gadu dara pieejamu sabiedrībai trīs mēnešu laikā pēc attiecīgā kalendārā gada beigām konsolidētā formātā, kas noteikts Komisijas Lēmuma 94/741/EK** pielikumā, vai citā formātā, kas noteikts saskaņā ar regulas 17. pantu.

Informāciju, kas minēta 1. punktā, par katru kalendāro gadu dara viegli pieejamu sabiedrībai trīs mēnešu laikā pēc attiecīgā kalendārā gada beigām konsolidētā formātā, kas noteikts Komisijas Lēmuma 94/741/EK** pielikumā, vai citā formātā, kas noteikts saskaņā ar regulas 17. pantu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 86/278/EEK

10. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Informāciju par apstrādes metodēm un analīžu rezultātiem pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajām iestādēm.

3. Informāciju par apstrādes metodēm un analīžu rezultātiem iesniedz kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 86/278/EEK

17. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ir pilnvarota ar īstenošanas aktu noteikt formātu, kādā dalībvalstīm ir jāsniedz informācija par Direktīvas 86/278/EEK īstenošanu, kā noteikts šīs direktīvas 10. pantā. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, ieskaitot kartes, pamatojoties uz datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus atbilstoši 10. un 17. pantam.

Komisija ir pilnvarota ar īstenošanas aktu noteikt formātu, kādā dalībvalstīm ir savlaicīgi jāsniedz informācija par Direktīvas 86/278/EEK īstenošanu, kā noteikts šīs direktīvas 10. pantā. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, ieskaitot kartes, pamatojoties uz datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus atbilstoši 10. un 17. pantam.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 86/278/EEK

17. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija ne vēlāk kā 2021. gada 1. janvārī un pēc tam vismaz reizi trīs gados veic šīs direktīvas un tās īstenošanas novērtējumu. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par minētās novērtēšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2002/49/EK

9. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka stratēģiskās trokšņu kartes, ko tās ir izstrādājušas un attiecīgā gadījumā pieņēmušas, un to izstrādātie rīcības plāni ir pieejami un tiek izplatīti sabiedrībā saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK* un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK**, un atbilstoši Direktīvas 2002/49/EK IV un V pielikumam, ieskaitot izplatīšanu ar pieejamo informācijas tehnoloģiju palīdzību.

Dalībvalstis nodrošina, ka stratēģiskās trokšņu kartes, ko tās ir izstrādājušas un attiecīgā gadījumā pieņēmušas, un to izstrādātie rīcības plāni ir nekavējoties pieejami un tiek izplatīti sabiedrībā saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK* un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK**, un atbilstoši Direktīvas 2002/49/EK IV un V pielikumam, ieskaitot izplatīšanu ar pieejamo informācijas tehnoloģiju palīdzību.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2002/49/EK

10. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto VI pielikumā minēto informāciju nosūta Komisijai sešu mēnešu laikā pēc attiecīgi 7. un 8. pantā noteiktā termiņa. Šajā nolūkā dalībvalstis elektroniski nosūta informāciju tikai datu repozitorijam, kurš tiks izveidots saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Ja dalībvalsts vēlas atjaunināt informāciju, tad, publiskojot atjaunināto informāciju datu repozitorijā, tā norāda atšķirības starp atjaunināto un sākotnējo informāciju, kā arī atjaunināšanas iemeslus.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto VI pielikumā minēto informāciju nosūta Komisijai sešu mēnešu laikā pēc attiecīgi 7. un 8. pantā noteiktā termiņa. Šajā nolūkā dalībvalstis elektroniski nosūta informāciju tikai datu repozitorijam. Ja dalībvalsts vēlas atjaunināt informāciju, tad, publiskojot atjaunināto informāciju datu repozitorijā, tā norāda atšķirības starp atjaunināto un sākotnējo informāciju, kā arī atjaunināšanas iemeslus. Komisija deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 10.a pantu, lai šo direktīvu papildinātu attiecībā uz datu repozitorija izveidi.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Direktīva 2002/49/EK

10.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Pievieno šādu pantu:

 

10.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2. Pilnvaras pieņemt 10.a panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [OV: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2018/... spēkā stāšanās diena*+]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

 

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6. Saskaņā ar 10. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

 

______________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regula (ES) 2018/... par [ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā ...] (OV L...,... lpp.).

 

+ OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā 2018/0205(COD) ietvertās regulas numuru un zemsvītras piezīmē ievietot minētās regulas numuru, nosaukumu, datumu un OV atsauci.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2002/49/EK

VI pielikums – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību izstrādā obligātu digitālās informācijas apmaiņas mehānismu, lai apmainītos ar stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto informāciju, kā minēts 10. panta 2. punktā, saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai papildinātu šo direktīvu attiecībā uz obligāta digitālās informācijas apmaiņas mehānisma izstrādi, lai apmainītos ar stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto informāciju, kā minēts 10. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 2004/35/EK

14. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  direktīvas 14. panta 2. punktu svītro;

1.  direktīvas 14. panta 2. punktu groza šādi:

 

Līdz 2021. gada 1. janvārim Komisija sagatavo ziņojumu par šīs direktīvas efektivitāti tādos aspektos kā videi nodarīto kaitējumu faktiska atlīdzināšana, par apdrošināšanas un citu veidu finansiālā nodrošinājuma nosacījumiem un pieejamību par saprātīgām izmaksām III pielikumā ietvertajiem pasākumiem. Šo ziņojumu izskata arī saistībā ar finansiālo nodrošinājumu šādos aspektos: pakāpeniskuma princips, finansiālo garantiju augšējā robeža un mazrezultatīvu pasākumu izslēgšana. Ņemot vērā minēto ziņojumu un paplašināto ietekmes novērtējumu, ietverot izmaksu un guvumu analīzi, Komisija vajadzības gadījumā iesniedz priekšlikumus saskaņotai obligātajai finansiālā nodrošinājuma sistēmai.

Pamatojums

Būtu jāaktualizē jaunie pienākumi saistībā ar vides kaitējuma atlīdzināšanas un finansiālā nodrošinājuma izvērtējumu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai atvērtā datu formātā tiešsaistē būtu pieejama atbilstoša un atjaunināta informācija vismaz par tiešiem kaitējuma draudiem saskaņā ar šīs direktīvas VI pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/4/EK 7. panta 4. punktu*. Par katru negadījumu sniedz vismaz šīs direktīvas VI pielikumā uzskaitīto informāciju.

1.   Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai un Komisijai atvērtā datu formātā tiešsaistē būtu uzreiz pieejama atbilstoša un atjaunināta informācija, tostarp par tiešiem kaitējuma draudiem saskaņā ar šīs direktīvas VI pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/4/EK 7. panta 4. punktu*. Par katru negadījumu sniedz vismaz šīs direktīvas VI pielikumā uzskaitīto informāciju.

Pamatojums

Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka Komisijai ir piekļuve datiem un tā varētu izpildīt savus pienākumus saskaņā ar 18. panta 3. punktu.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, ieskaitot kartes, pamatojoties uz datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus saskaņā ar šā panta 1. punktu.

3.  Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, ieskaitot kartes, pamatojoties uz datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus saskaņā ar šā panta 1. punktu, un to regulāri, vismaz reizi gadā, aktualizē.

Pamatojums

Ir nepieciešama skaidra atsauce uz pienākumu regulāri atjaunināt pārskatu.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 4. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija regulāri veic šīs direktīvas izvērtēšanu. Šīs izvērtēšanas pamatā, inter alia, ir šādi elementi:

4.  Komisija ne vēlāk kā 2021. gada 1. janvārī un pēc tam vismaz reizi trīs gados veic šīs direktīvas izvērtēšanu. Šī izvērtēšana tiek publiskota, un tās pamatā, inter alia, ir šādi elementi:

Pamatojums

Ir vajadzīga skaidra atsauce uz izvērtēšanas publiskošanu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  šīs direktīvas īstenošanā gūtā pieredze;

(a)  šīs direktīvas īstenošanā gūtā pieredze un attīstības tendenču dalībvalstīs novērtējums attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma, jo īpaši saistībā ar jebkādiem vides kaitējuma gadījumiem, ko izraisījuši ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), šīs direktīvas piemērošanu attiecībā uz aizsargājamām sugām un dabiskajiem biotopiem, operatora tiesībām ierobežot savu atbildību saskaņā ar starptautiskajām konvencijām, kas minētas 4. panta 3. punktā, un tāda piesārņojuma izslēgšanu no šīs direktīvas darbības jomas, uz kuru attiecas starptautiskie instrumenti, kas uzskaitīti IV un V pielikumā;

 

(Daļa grozījuma, proti, “un attīstības tendenču dalībvalstīs novērtējums” atteicas uz visu tekstu. To pieņemot, attiecīgas izmaiņas būs jāizdara visā tekstā.)

Pamatojums

Pašreizējā direktīvas versijā dalībvalstīm noteikta prasība ziņot par jebkuru konkrētu attīstības tendenci vai izmaiņām, kas var ietekmēt attiecīgās regulas darbības jomu. Komisijas priekšlikums vairs neparedz šādu izvērtējumu. Tomēr tas būtu jāiekļauj — vismaz kā vispārējs noteikums —, lai nodrošinātu visaptverošu un konsekventu ziņošanu.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  analīzi par attīstību un pārmaiņām attiecīgajos starptautiskajos forumos un to ieviešanu dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/35/EK

18. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par 4. punktā minētās novērtēšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā šādam ziņojumam pievieno atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2004/35/EK

VI pielikums – 7. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca)  attiecīgā tiesvedība tiesā;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2007/2/EK

23. pants – 2. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija regulāri veic šīs direktīvas izvērtēšanu. Šīs izvērtēšanas pamatā, inter alia, ir šādi elementi:

Komisija ne vēlāk kā 2021. gada 1. janvārī un pēc tam vismaz reizi trīs gados veic šīs direktīvas izvērtēšanu un dara to publiski pieejamu. Šīs izvērtēšanas pamatā, inter alia, ir šādi elementi:

Pamatojums

Direktīvas 2007/2/EK pašreizējās teksta redakcijas 23. pants paredz prasību Komisijai iesniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Tāpēc ir vajadzīga skaidra atsauce uz izvērtēšanas publiskošanu.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2007/2/EK

23. pants – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par 2. punktā minētās novērtēšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā šādam ziņojumam pievieno atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 2009/147/EK

12. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  ik pēc sešiem gadiem, reizē ar ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/43/EEK* 17. panta noteikumiem, nosūta Komisijai ziņojumu par pasākumiem, ko tās īstenojušas saskaņā ar šo direktīvu, un šo pasākumu galveno ietekmi. Šajā ziņojumā it īpaši iekļauj informāciju par šajā direktīvā aizsargāto savvaļas putnu sugu stāvokli un tendencēm, to apdraudējumiem un ietekmējošām slodzēm, veiktajiem aizsardzības pasākumiem un to, kā īpašo aizsargājamo teritoriju tīkls sekmē šīs direktīvas 2. pantā minēto mērķu sasniegšanu.”;

1.  ik pēc sešiem gadiem, reizē ar ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/43/EEK* 17. panta noteikumiem, nosūta Komisijai ziņojumu par pasākumiem, ko tās īstenojušas saskaņā ar šo direktīvu, un šo pasākumu galveno ietekmi. Šādu ziņojumu dara publiski pieejamu un tajā it īpaši iekļauj informāciju par šajā direktīvā aizsargāto savvaļas putnu sugu stāvokli un tendencēm, to apdraudējumiem un ietekmējošām slodzēm, veiktajiem aizsardzības pasākumiem un to, kā īpašo aizsargājamo teritoriju tīkls sekmē šīs direktīvas 2. pantā minēto mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Direktīva 2009/147/EK

12. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  iekļauj 1.a punktu:

 

Par attiecīgajām šīs direktīvas sauszemes un jūras vides daļām ziņo vienlaicīgi.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2009/147/EK

12. pants – 2. punkts – 1. teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību ik pēc sešiem gadiem sagatavo apkopojošu ziņojumu, kas pamatojas uz 1. punktā minēto informāciju.

2.  Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību ik pēc sešiem gadiem sagatavo un publicē apkopojošu ziņojumu, kas pamatojas uz 1. punktā minēto informāciju.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, attiecīgas izmaiņas būs jāizdara visā tekstā.)

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2010/63/ES

54. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem nosūta Komisijai informāciju par to, kā tiek īstenota šī direktīva un jo īpaši tās 10. panta 1. punkts, 26., 28., 34., 38., 39., 43. un 46. pants.

Dalībvalstis līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem bez kavēšanās nosūta Komisijai informāciju par to, kā tiek īstenota šī direktīva un jo īpaši tās 10. panta 1. punkts, 26., 28., 34., 38., 39., 43. un 46. pants.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2010/63/ES

54. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis iesniedz un publicē šos datus, tos nosūtot elektroniski formātā, ko Komisijas noteikusi saskaņā ar 4. punktu.

Dalībvalstis bez kavēšanās iesniedz un publicē šos datus, tos nosūtot elektroniski formātā, ko Komisijas noteikusi saskaņā ar 4. punktu.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2010/63/ES

54. pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem datiem.

Ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad dalībvalstis iesniegušas otrajā daļā minētos datus, Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, pamatojoties uz šiem datiem.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2010/63/ES

54. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija ne vēlāk kā 2021. gada 1. janvārī un pēc tam vismaz reizi trīs gados izvērtē šo direktīvu un tās īstenošanu, jo īpaši pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no dalībvalstīm saskaņā ar 54. panta 1. punktu, un ņemot vērā to alternatīvo metožu izstrādē panākto progresu, kas nav saistītas ar dzīvnieku izmantošanu. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā šādam ziņojumam pievieno atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2010/63/ES

54. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katru gadu dalībvalstis apkopo un publisko statistikas informāciju par dzīvnieku izmantošanu procedūrās, tostarp informāciju par procedūru faktisko smagumu un procedūrās izmantoto primātu, kas nav cilvēka ģints [cilvēkveidīgie] primāti, izcelsmi un sugām.

Katru gadu dalībvalstis bez kavēšanās apkopo un publisko statistikas informāciju par dzīvnieku izmantošanu procedūrās, tostarp informāciju par procedūru faktisko smagumu un procedūrās izmantoto primātu, kas nav cilvēka ģints [cilvēkveidīgie] primāti, izcelsmi un sugām.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2010/63/ES

54. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo statistikas informāciju dalībvalstis elektroniski iesniedz Komisijai vēlākais līdz nākamā gada 30. septembrim izvērstā formātā, ko Komisija noteikusi saskaņā ar 4. punktu.

Šo statistikas informāciju dalībvalstis elektroniski iesniedz Komisijai vēlākais līdz nākamā gada 30. septembrim apkopotā un izvērstā formātā, ko Komisija noteikusi saskaņā ar 4. punktu.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2010/63/ES

54. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija saskaņā ar 56. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru nosaka vienotu formātu un informācijas saturu šā panta 1., 2. un 3. punktā minētās informācijas sniegšanai.;

4.  Komisija saskaņā ar 56.panta 3.punktā minēto pārbaudes procedūru nosaka vienotu formātu un informācijas saturu šā panta 1., 2. un 3.punktā minētās informācijas sniegšanai.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Direktīva 2010/63/ES

56. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

2.a  direktīvas 56. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 166/2006

5. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra tāda apsaimniekošanas objekta operatori, kurā tiek veiktas viena vai vairākas I pielikumā minētās darbības virs tajā noteiktajiem piemērojamiem jaudas sliekšņiem, elektroniski iesniedz savai kompetentajai iestādei informāciju, kurā saskaņā ar 7. panta 2. punktā noteikto formātu norāda apsaimniekošanas objektu, ja vien šī informācija jau nav kompetentās iestādes rīcībā.;

Katra tāda apsaimniekošanas objekta operatori, kurā tiek veiktas viena vai vairākas I pielikumā minētās darbības virs tajā noteiktajiem piemērojamiem jaudas sliekšņiem, bez kavēšanās elektroniski iesniedz savai kompetentajai iestādei informāciju, kurā saskaņā ar 7. panta 2. punktā noteikto formātu norāda apsaimniekošanas objektu, ja vien šī informācija jau nav kompetentās iestādes rīcībā.;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 166/2006

11. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

svītrots

“11. pants

 

Konfidencialitāte

 

Ikreiz, kad dalībvalsts uzskata informāciju par konfidenciālu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/4/EK* 4. pantu, šīs regulas 7. panta 2. punktā minētajā ziņojumā par attiecīgo pārskata gadu atsevišķi par katru apsaimniekošanas objektu norāda, kādu informāciju nevar izpaust un kādēļ to nevar darīt. Iemeslu publisko.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).”;

 

Pamatojums

E-PRTR regula ir svarīgs instruments ES vides tiesību aktos tās informācijas publiskās pieejamības dēļ, kas kļūst pieejama par lielo rūpniecības uzņēmumu darbību. Tāpēc pašreizējās regulas 11. panta pašreizējais formulējums un piemērošana atbilst tā mērķim un nav vajadzības to grozīt attiecībā uz konfidenciālu datu paziņošanu un 16. un 17. panta svītrošanu.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Regula (ES) Nr. 995/2010

20. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim publisko sabiedrībai un Komisijai informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā. Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt formātu un procedūru, kādā dalībvalstīm ir jāpublisko šī informācija. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 18. panta 2. punktā.

1.  Dalībvalstis katru gadu vēlākais līdz 30. aprīlim publisko sabiedrībai un Komisijai informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā. Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt formātu un procedūru, kādā dalībvalstīm ir jāpublisko šī informācija. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 18. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Regula (ES) Nr. 995/2010

20. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pamatojoties uz 1. punktā minēto informāciju, Komisijas dienesti katru gadu publisko Savienības mēroga pārskatu, kura pamatā ir dalībvalstu iesniegtie dati.”; Gatavojot pārskatu, Komisijas dienesti ņem vērā to, cik daudz sasniegts FLEGT brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu noslēgšanā un darbībā atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2173/2005, un to, cik lielā mērā tie ir palīdzējuši mazināt nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un koka izstrādājumu, kas ražoti no šādiem kokmateriāliem, nonākšanu iekšējā tirgū.

2.  Pamatojoties uz 1. punktā minēto informāciju, Komisijas dienesti katru gadu bez kavēšanās publisko Savienības mēroga pārskatu, kura pamatā ir dalībvalstu iesniegtie dati. Gatavojot pārskatu, Komisijas dienesti ņem vērā to, cik daudz sasniegts FLEGT brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu noslēgšanā un darbībā atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2173/2005, un to, cik lielā mērā tie ir palīdzējuši mazināt nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un koka izstrādājumu, kas ražoti no šādiem kokmateriāliem, nonākšanu iekšējā tirgū.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Regula (ES) Nr. 995/2010

20. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Līdz 2015. gada 3. decembrim un pēc tam reizi sešos gados Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti, tostarp attiecībā uz to, kā tiek novērsts, ka tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi, kas ražoti no šādiem kokmateriāliem. Tā jo īpaši izskata, kādas administratīvās sekas tiek radītas maziem un vidējiem uzņēmumiem un aptvertajiem izstrādājumiem. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.

3.  Līdz 2015. gada 3. decembrim un pēc tam reizi trīs gados Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti, tostarp attiecībā uz to, kā tiek novērsts, ka tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi, kas ražoti no šādiem kokmateriāliem. Tā jo īpaši izskata, kādas administratīvās sekas tiek radītas maziem un vidējiem uzņēmumiem un aptvertajiem izstrādājumiem. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 2173/2005

8. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim publisko sabiedrībai un Komisijai informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā.

1.  Dalībvalstis katru gadu vēlākais līdz 30. aprīlim publisko sabiedrībai un Komisijai informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 2173/2005

9. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz 2021. gada decembrim un pēc tam ik pēc sešiem gadiem Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un tās gaitā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti. Izvērtēšanas gaitā tai būtu jāņem vērā paveiktais brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu īstenošanā. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus priekšlikumus FLEGT licencēšanas sistēmas uzlabošanai.

Līdz 2021. gada decembrim un pēc tam ik pēc trīs gadiem Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un tās gaitā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti. Izvērtēšanas gaitā tai būtu jāņem vērā paveiktais brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu īstenošanā. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus priekšlikumus FLEGT licencēšanas sistēmas uzlabošanai.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 338/97

15. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  neskarot 20. pantu, dalībvalstu pārvaldības iestādes gadu pirms katras konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences sanāksmes paziņo Komisijai visu to informāciju par attiecīgo iepriekšējo periodu, kas nepieciešams Konvencijas VIII panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par tiem regulas noteikumiem, uz kuriem Konvencija neattiecas. Paziņojamo informāciju un tās pasniegšanas veidu nosaka Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru;

c)  neskarot 20. pantu, dalībvalstu pārvaldības iestādes gadu pirms katras konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences sanāksmes paziņo Komisijai visu to informāciju par attiecīgo iepriekšējo periodu, kas nepieciešams Konvencijas VIII panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par tiem regulas noteikumiem, uz kuriem Konvencija neattiecas. Paziņojamo informāciju un tās pasniegšanas veidu nosaka Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.a daļa (jauna)

Regula (EK) Nr. 338/97

18. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1.a  regulas 18. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.   Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši. Saistībā ar Komitejas uzdevumiem, kas izklāstīti 19. pantā no 1. līdz 2. punktam, ja trīs mēnešu laikā pēc jautājumu paziņošanas Padomei, tā nav rīkojusies, ieteiktos pasākumus pieņem Komisija.

 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ziņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā

Atsauces

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

11.6.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Heidi Hautala

9.7.2018

Izskatīšana komitejā

3.9.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

2

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ziņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā

Atsauces

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

11.6.2018

AGRI

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Atzinumu nesniedza

       Lēmuma datums

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Adina-Ioana Vălean

14.5.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.8.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

53

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anthea McIntyre, Kati Piri

Iesniegšanas datums

15.10.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Lynn Boylan, Younous Omarjee

PEE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

1

0

ENF

Joëlle Mélin

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. oktobrisJuridisks paziņojums