Förfarande : 2018/0205(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0324/2018

Ingivna texter :

A8-0324/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Antagna texter :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

BETÄNKANDE     ***I
PDF 936kWORD 146k
15.10.2018
PE 625.332v02-00 A8-0324/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Adina-Ioana Vălean

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0381),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 114, 192.1 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0244/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för rättsliga frågor (A8-0324/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titel

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005

om samordning av rapporteringsskyldigheter inom miljöanknuten lagstiftning och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES)

Motivering

Ändring av titeln för att det ska framgå att samtliga rättsakter som förtecknas här inte i sig utgör miljölagstiftning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  För att tillgodose behovet av information om genomförande och efterlevnad är det nödvändigt att ändra flera rättsakter inom miljöområdet med beaktande av resultaten i kommissionens rapport om åtgärder för effektivare miljörapportering45 och den därmed kontrollen av ändamålsenligheten46.

(1)  För att tillgodose behovet av information om genomförande och efterlevnad är det nödvändigt att ändra flera miljöanknutna rättsakter med beaktande av resultaten i kommissionens rapport om åtgärder för effektivare miljörapportering45 och den därmed förbundna kontrollen av ändamålsenligheten46.

__________________

__________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230.

46 SWD(2017) 230.

Motivering

Efter en motsvarande ändring av titeln.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Syftet med denna förordning är att modernisera informationshanteringen och att säkerställa en mer konsekvent strategi för de rättsakter som faller inom dess tillämpningsområde genom att minska den administrativa bördan med hjälp av förenklad rapportering, förbättra databasen för framtida utvärderingar och öka öppenheten till förmån för allmänheten, varvid omständigheternas krav alltid bör beaktas.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Tillgången till information bör säkerställa att den administrativa bördan för alla berörda förblir så begränsad som möjligt. Detta kräver en aktiv spridning av information på nationell nivå i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG47 och 2007/2/EG48 och deras genomförandebestämmelser för att säkerställa att det finns en lämplig infrastruktur för att ge allmänheten tillgång till information och för rapportering och datadelning mellan myndigheter.

(2)  Tillgången till information bör säkerställa att den administrativa bördan för alla berörda förblir så begränsad som möjligt, särskilt för enheter utanför den offentliga förvaltningen, såsom små och medelstora företag. Detta kräver en aktiv spridning av information på nationell nivå i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG47 och 2007/2/EG48 och deras genomförandebestämmelser för att säkerställa att det finns en lämplig infrastruktur för att ge allmänheten tillgång till information och för rapportering och datadelning mellan myndigheter.

_________________

_________________

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Uppgifter som rapporteras av medlemsstaterna är väsentliga för att kommissionen ska kunna övervaka, se över och bedöma hur lagstiftningen fungerar med avseende på de eftersträvade målen och därmed ge underlag för en framtida utvärdering av lagstiftningen i enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning49. I flera lagstiftningsakter inom miljöområdet bör bestämmelser läggas till med tanke på den framtida utvärderingen av dessa akter på grundval av uppgifter som samlats in under genomförandet, eventuellt kompletterade med ytterligare vetenskapliga, analytiska data. Mot den bakgrunden behövs det relevanta data som gör det möjligt att bättre bedöma unionslagstiftningens effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde. Det är därför nödvändigt att säkerställa att det finns lämpliga rapporteringsmekanismer som också kan fungera som indikatorer i detta syfte.

(3)  Att medlemsstaterna rapporterar relevanta uppgifter i fullständig form och vid läglig tidpunkt är väsentligt för att kommissionen ska kunna övervaka, se över och bedöma hur lagstiftningen fungerar med avseende på de eftersträvade målen och därmed ge underlag för en framtida utvärdering av lagstiftningen i enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning49. I flera lagstiftningsakter inom miljöområdet bör bestämmelser läggas till med tanke på den framtida utvärderingen av dessa akter på grundval av uppgifter som samlats in under genomförandet, eventuellt kompletterade med ytterligare vetenskapliga, analytiska data. Mot den bakgrunden behövs det relevanta data som gör det möjligt att bättre bedöma unionslagstiftningens effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde. Det är därför nödvändigt att säkerställa att det finns lämpliga rapporteringsmekanismer som också kan fungera som indikatorer i detta syfte, både för beslutsfattarna och för allmänheten.

_________________

_________________

49 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

49 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Enligt utvärderingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG50 finns det ett behov av att samordna tidsfristerna för rapportering av bullerkartor och handlingsplaner så att tillräcklig tid medges för ett offentligt samråd om handlingsplanerna. Därför bör tidsfristen för översynen eller ändringen av handlingsplanerna som en engångsåtgärd flyttas fram ett år så att tidsfristen för nästa omgång handlingsplaner (fjärde omgången) inte är den 18 juli 2023 utan den 18 juli 2024. Från och med den fjärde omgången kommer medlemsstaterna således att ha omkring två år på sig från det att bullerkartorna utarbetas tills översynen eller ändringen av handlingsplanerna måste vara slutförd, i stället för som nu ett år. För de följande omgångarna handlingsplaner kommer den femåriga cykeln för översyn eller ändring sedan att återupptas. För att bättre uppfylla målen i direktiv 2002/49/EG och skapa en grund för utarbetande av åtgärder på unionsnivå bör medlemsstaternas rapportering dessutom ske på elektronisk väg. Det är också nödvändigt att öka allmänhetens deltagande genom att införa ett krav på att viss information ska göras tillgänglig för allmänheten. Samtidigt bör denna skyldighet samordnas med annan unionslagstiftning, exempelvis direktiv 2007/2/EG, utan att de praktiska kraven dubbleras.

(5)  Enligt utvärderingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG50 finns det ett behov av att samordna tidsfristerna för rapportering av bullerkartor och handlingsplaner så att tillräcklig tid medges för ett offentligt samråd om handlingsplanerna. Därför bör tidsfristen för översynen eller ändringen av handlingsplanerna som en engångsåtgärd flyttas fram ett år så att tidsfristen för nästa omgång handlingsplaner (fjärde omgången) inte är den 18 juli 2023 utan den 18 juli 2024. Från och med den fjärde omgången kommer medlemsstaterna således att ha omkring två år på sig från det att bullerkartorna utarbetas tills översynen eller ändringen av handlingsplanerna måste vara slutförd, i stället för som nu ett år. För de följande omgångarna handlingsplaner kommer den femåriga cykeln för översyn eller ändring sedan att återupptas. För att bättre uppfylla målen i direktiv 2002/49/EG och skapa en grund för utarbetande av åtgärder på unionsnivå bör medlemsstaternas rapportering dessutom ske på elektronisk väg. Det är också nödvändigt att öka allmänhetens deltagande genom att införa ett krav på att heltäckande, exakt och jämförbar information ska göras tillgänglig för allmänheten. Samtidigt bör denna skyldighet samordnas med annan unionslagstiftning, exempelvis direktiv 2007/2/EG, utan att de praktiska kraven dubbleras.

_________________

_________________

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller (EGT L 189, 18.7.2002).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller (EGT L 189, 18.7.2002).

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  På grundval av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2007/2/EG och Refit-utvärderingen52 är det, för att förenkla genomförandet av det direktivet och minska medlemsstaternas administrativa börda i samband med övervakningen, lämpligt att inte längre kräva att medlemsstaterna ska sända rapporter till kommissionen vart tredje år och att kommissionen ska lägga fram en sammanfattande rapport till Europaparlamentet och rådet. Kontrollen av rapporteringens ändamålsenlighet bekräftade för övrigt att sådana rapporter har begränsad användning53.

(7)  På grundval av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2007/2/EG och Refit-utvärderingen52 är det, för att förenkla genomförandet av det direktivet och minska medlemsstaternas administrativa börda i samband med övervakningen, lämpligt att inte längre kräva att medlemsstaterna ska sända rapporter till kommissionen vart tredje år och att kommissionen ska lägga fram en sammanfattande rapport till Europaparlamentet och rådet. Kontrollen av rapporteringens ändamålsenlighet bekräftade för övrigt att sådana rapporter har begränsad användning53. Kommissionen bör dock fortsätta att med jämna mellanrum utvärdera direktivet och göra utvärderingen tillgänglig för allmänheten.

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 och SWD(2016) 273.

52 COM(2016) 478 och SWD(2016) 273.

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Motivering

I sin nuvarande lydelse innefattar direktiv 2007/2/EG krav på att kommissionen ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Därför behövs det åtminstone en regelbundet återkommande och allmänt tillgänglig utvärdering.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Det är nödvändigt att ändra rapporteringsskyldigheterna i artiklarna 43, 54 och 57 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU56. De ändrade bestämmelserna, som syftar till att förbättra insynen och minska den administrativa bördan, omfattar upprättandet av en sökbar central databas med öppen åtkomst för icke-tekniska projektsammanfattningar och tillhörande utvärderingar i efterhand. De innebär också att kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa ett gemensamt format för överlämnandet av dessa icke-tekniska projektsammanfattningar och utvärderingar i efterhand. Bestämmelserna reglerar även tillhandahållandet av information om genomförandet och innebär att den statistiska rapport som kommissionen sammanställer vart tredje år ersätts med ett krav på upprättandet av en dynamisk central databas som handhas av kommissionen och ett krav på att information årligen ska göras tillgänglig för allmänheten.

(9)  Det är nödvändigt att ändra rapporteringsskyldigheterna i artiklarna 43, 54, 57 och 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU56. De ändrade bestämmelserna, som syftar till att förbättra insynen och minska den administrativa bördan, omfattar upprättandet av en sökbar central databas med öppen åtkomst för icke-tekniska projektsammanfattningar och tillhörande utvärderingar i efterhand. De innebär också att kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa ett gemensamt format för överlämnandet av dessa icke-tekniska projektsammanfattningar och utvärderingar i efterhand. Bestämmelserna reglerar även tillhandahållandet av information om genomförandet och innebär att den statistiska rapport som kommissionen sammanställer vart tredje år ersätts med ett krav på upprättandet av en dynamisk central databas som handhas av kommissionen och ett krav på att information årligen ska göras tillgänglig för allmänheten. Mot bakgrund av en rapport från kommissionen 2017 56a bör översynsklausulen i direktivet, i den form den fått i artikel 58, omprövas med tanke på en framtida översyn.

__________________

__________________

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33).

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33).

 

56aCOM(2017)0631: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén i enlighet med artikel 58 i direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Direktiven 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordningarna (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt förordningarna (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

Motivering

Ett nytt skäl med vägledning om vad som bör göras, såsom en slutsats av alla övriga skäl.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led-1 (nytt)

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 2 – punkt 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

”(da) rumsliga datatjänster: operationer som med hjälp av ett datorprogram kan utföras på de rumsliga data som ingår i rumsliga datamängder eller tillhörande metadata, enligt definitionen i artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG*,

 

__________________

 

*Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).”.

(Se lydelsen i direktiv 2007/2/EG (Inspire)).

Motivering

Definitionerna har förlagts till artikel 2 i den grundläggande rättsakten. Av omsorg om konsekvens och tydlighet har därför den nya definitionen av begreppet ”rumsliga datatjänster” lagts till i artikel 2.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt)

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 2 – punkt 1 – led db (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a  I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

”(db) rumslig datamängd: identifierbara samlingar av rumsliga data, enligt definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG.”.

Motivering

Definitionerna har förlagts till artikel 2 i den grundläggande rättsakten. Av omsorg om konsekvens och tydlighet har därför den nya definitionen av begreppet ”rumsliga datatjänster” lagts till i artikel 2.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 10 – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  användarnas namn och adress samt platsen där slammet ska användas.

utgår

Motivering

Konkreta verksamhetsrelaterade uppgifter, som i det här fallet om köparna av avloppsslam, bör inte vara allmänt tillgängliga. Uppgiftsskyddet måste säkerställas Likaså kan offentliggörandet av uppgifter om lantbrukare även leda till att de blir trakasserade av miljöorganisationer och aktivister, till och med om användningen är helt laglig. Offentliggörande kan i det avseendet fungera som en uthängning. Myndigheterna måste internt ha tillgång till uppgifterna för att kunna kontrollera att villkor och bestämmelser iakttas.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 10 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  all annan information om införlivandet och genomförandet av detta direktiv som medlemsstaterna lämnar till kommissionen i enlighet med artikel 17.

utgår

Motivering

Textförslaget skulle ge upphov till en cirkeldefinition på grund av hänvisningen till artikel 17 som i sin tur hänvisar till en genomförandeakt som ska fastställa kraven i artikel 10.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rumsliga datatjänster enligt definitionen i artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG* ska användas för att presentera de rumsliga datamängder som ingår i den information som registreras i dessa register.

Rumsliga datatjänster ska användas för att presentera de rumsliga datamängder som ingår i den information som registreras i dessa register.

Motivering

Denna punkt bör infogas separat som en ny artikel 2 e, av omsorg om tydligheten, i och med att definitionerna förlagts till artikel 2 i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De register som avses i punkt 1 ska göras tillgängliga för allmänheten varje kalenderår, senast tre månader efter utgången av det berörda kalenderåret, i ett konsoliderat format enligt bilagan till kommissionens beslut 94/741/EG** eller i ett annat format som fastställs i enlighet med artikel 17.

De register som avses i punkt 1 ska göras tillgängliga för allmänheten i lättåtkomlig form varje kalenderår, senast tre månader efter utgången av det berörda kalenderåret, i ett konsoliderat format enligt bilagan till kommissionens beslut 94/741/EG** eller i ett annat format som fastställs i enlighet med artikel 17.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 10 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Uppgifter om behandlingsmetoder och analysresultat ska på begäran lämnas till de behöriga myndigheterna.

3. Uppgifter om behandlingsmetoder och analysresultat ska lämnas till de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Direktiv 2002/49/EG

Artikel 10 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplanerna som avses i bilaga VI sänds till kommissionen inom sex månader från de datum som anges i artikel 7 respektive 8. Medlemsstaterna ska härvid endast rapportera informationen i elektronisk form till det centrala dataregister som ska upprättas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3. Om en medlemsstat önskar uppdatera information ska den, när den uppdaterade informationen görs tillgänglig i det centrala dataregistret, beskriva skillnaderna mellan den uppdaterade och den ursprungliga informationen samt ange skälen för uppdateringen.”.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplanerna som avses i bilaga VI sänds till kommissionen inom sex månader från de datum som anges i artikel 7 respektive 8. Medlemsstaterna ska härvid endast rapportera informationen i elektronisk form till ett obligatoriskt centralt dataregister. Om en medlemsstat önskar uppdatera information ska den, när den uppdaterade informationen görs tillgänglig i det centrala dataregistret, beskriva skillnaderna mellan den uppdaterade och den ursprungliga informationen samt ange skälen för uppdateringen.”.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Direktiv 2002/49/EG

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Efter artikel 10.2 ska följande punkt läggas till:

 

”2a  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a för att komplettera detta direktiv när det gäller upprättandet av det obligatoriska centrala dataregister som avses i punkt 2 samt närmare bestämmelser för den digitala mekanism för informationsutbyte som ska användas för delning av information från de strategiska bullerkartorna och sammanfattningarna av handlingsplaner.”.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4b (nytt)

Direktiv 2002/49/EG

Artikel 12a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Följande artikel ska läggas till:

 

”Artikel 12a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2a ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den ... [dagen då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10.2a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 10.2a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

__________________

 

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Direktiv 2002/49/EG

Bilaga VI – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  I bilaga VI ska punkt 3 ersättas med följande:

5.  I bilaga VI ska punkt 3 utgå.

3.  Mekanism för informationsutbyte

 

Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån utveckla en obligatorisk mekanism för digitalt informationsutbyte, för delning av den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplaner som avses i artikel 10.2, i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”.

 

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – led -1 (nytt)

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 2 – punkt 16a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

”16a.   rumsliga datatjänster: operationer som med hjälp av ett datorprogram kan utföras på de rumsliga data som ingår i rumsliga datamängder eller tillhörande metadata, enligt definitionen i artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG*,

 

__________________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).”.

Motivering

Definitionerna har förlagts till artikel 2 i den grundläggande rättsakten. Av omsorg om konsekvens och tydlighet har därför den nya definitionen av begreppet ”rumsliga datatjänster” lagts till i artikel 2.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att adekvat och aktuell information, åtminstone om överhängande hot om skada, är tillgänglig för allmänheten i ett öppet dataformat online i enlighet med bilaga VI till detta direktiv och artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG*. För varje tillbud ska minst den information som anges i bilaga VI till detta direktiv tillhandahållas.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att adekvat och aktuell information, åtminstone om överhängande hot om skada, är tillgänglig för allmänheten och för kommissionen i ett öppet dataformat online i enlighet med bilaga VI till detta direktiv och artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG*. För varje tillbud ska minst den information som anges i bilaga VI till detta direktiv tillhandahållas.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska anta en delegerad akt i enlighet med artikel 18a för att ändra bilaga VI till detta direktiv i fråga om de närmare kriterierna för klassificering av miljöskadans omfattning och typ.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Rumsliga datatjänster enligt definitionen i artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG** ska användas för att presentera de rumsliga datamängder, exempelvis ett tillbuds rumsliga lokalisering, som ingår i den information som avses i punkt 1.

2.  Rumsliga datatjänster ska användas för att presentera de rumsliga datamängder, exempelvis ett tillbuds rumsliga lokalisering, som ingår i den information som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt, inklusive kartor, som grundas på den information som medlemsstaterna gjort tillgänglig enligt punkt 1.

3.  Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt, inklusive kartor, som grundas på den information som medlemsstaterna gjort tillgänglig enligt punkt 1, och med jämna mellanrum uppdatera den.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 4 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska regelbundet utvärdera detta direktiv. Utvärderingen ska bland annat grundas på

4.  Kommissionen ska senast den 1 januari 2022 och därefter minst vart femte år, utvärdera detta direktiv och dess genomförande. Utvärderingen ska göras tillgänglig för allmänheten, och bland annat grundas på

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 4 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  en analys av utvecklingen och de relevanta förändringarna i medlemsstaterna,

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a  Kommissionen ska vid läglig tidpunkt till Europaparlamentet och rådet rapportera om resultaten av den utvärdering som avses i punkt 4, och vid behov låta rapporterna åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b  Vid den utvärdering som avses i punkt 4 ska det också övervägas om definitionen av begreppet ”miljöskada” i artikel 2.1 behöver utvidgas, samt om detta direktiv även bör utsträckas till att omfatta skador på människors hälsa, för att man också ska få med skador på luft, vilka kan medföra stora hälsorisker.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2a (nytt)

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 18a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18.1a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 18.1a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 18.1a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

__________________

 

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 3

Direktiv 2004/35/EG

Bilaga VI – led 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den information som avses i artikel 18.1 ska hänföra sig till utsläpp, händelser eller tillbud som orsakar en miljöskada eller framkallar ett överhängande hot om en sådan skada, och följande information och uppgifter ska anges för varje tillfälle:

Den information som avses i artikel 18.1 ska innefatta en förteckning över utsläpp, händelser eller tillbud som orsakar en miljöskada eller framkallar ett överhängande hot om en sådan skada, och följande information och uppgifter ska anges för varje tillfälle:

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 3

Direktiv 2004/35/EG

Bilaga VI – led 7 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Relevanta rättsliga förfaranden.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 1 – led aa (nytt)

Direktiv 2007/2/EG

Artikel 21 – punkt 2 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  I punkt 2 ska följande led införas:

 

”ca)  en analys av utvecklingen av infrastrukturen för Inspire i medlemsstaterna,”.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2

Direktiv 2007/2/EG

Artikel 23 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet utvärdera detta direktiv. Utvärderingen ska bland annat grundas på

Kommissionen ska senast den 1 januari 2022 och därefter minst vart femte år, utvärdera detta direktiv och dess genomförande, och göra utvärderingen tillgänglig för allmänheten. Utvärderingen ska bland annat grundas på

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2

Direktiv 2007/2/EG

Artikel 23 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska vid läglig tidpunkt till Europaparlamentet och rådet rapportera om resultaten av den utvärdering som avses i andra stycket, och vid behov låta rapporterna åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1

Direktiv 2009/147/EG

Artikel 12 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska vart sjätte år, samtidigt som den rapport som utarbetas i enlighet med artikel 17 i rådets direktiv 92/43/EEG*, lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av de åtgärder som vidtagits i enlighet med detta direktiv och om de viktigaste resultaten av dessa åtgärder. Rapporten ska i synnerhet omfatta information om status och trender för de vilda fågelarter som skyddas genom detta direktiv, de hot och det tryck som de utsätts för, de bevarandeåtgärder som har vidtagits med avseende på dem och information om hur nätverket av särskilda skyddsområden har bidragit till uppnåendet av målen i artikel 2 i detta direktiv.

1.  Medlemsstaterna ska vart sjätte år, samtidigt som den rapport som utarbetas i enlighet med artikel 17 i rådets direktiv 92/43/EEG*, lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av de åtgärder som vidtagits i enlighet med detta direktiv och om de viktigaste resultaten av dessa åtgärder. Rapporten ska göras tillgänglig för allmänheten och i synnerhet omfatta information om status och trender för de vilda fågelarter som skyddas genom detta direktiv, de hot och det tryck som de utsätts för, de bevarandeåtgärder som har vidtagits med avseende på dem och information om hur nätverket av särskilda skyddsområden har bidragit till uppnåendet av målen i artikel 2 i detta direktiv.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 2

Direktiv 2009/147/EG

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån vart sjätte år utarbeta en sammanfattande rapport som grundas på den information som avses i punkt 1.”.

2.  Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån vart sjätte år utarbeta och offentliggöra en sammanfattande rapport som grundas på den information som avses i punkt 1.”.

 

 

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 2a (nytt)

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 54 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt som grundas på den information som medlemsstaterna tillhandahåller.

Senast sex månader efter att medlemsstaterna tillhandahållit den information som avses i andra stycket ska kommissionens avdelningar offentliggöra och med jämna mellanrum uppdatera en unionsomfattande översikt som grundas på denna information.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 2b (nytt)

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 54 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 56.3 fastställa ett gemensamt format och informationsinnehåll för överlämnandet av den information som avses i punkterna 1, 2 och 3.”.

4.  Kommissionen ska i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 56.3 fastställa ett gemensamt format och informationsinnehåll för överlämnandet av den information som avses i punkterna 1, 2 och 3.”.

Motivering

Lagstiftningsförfarandet ändras till en genomförandeakt (granskningsförfarande).

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 2a (nytt)

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 56 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2a.  Artikel 56.3 ska ersättas med följande:

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

"3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.”.

Motivering

Lagstiftningsförfarandet ändras till en genomförandeakt (granskningsförfarande).

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 3

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 57

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Artikel 57 ska utgå.

3.  Artikel 57 ska ersättas med följande:

 

”Artikel 57

 

Kommissionens rapport

 

Senast den 10 november 2020 och därefter vart tredje år ska kommissionen på grundval av den statistiska information som den tar emot från medlemsstaterna i enlighet med artikel 54.2 lämna en sammanfattande rapport om den informationen till Europaparlamentet och rådet.”.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 3a (nytt)

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 58 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a.  I artikel 58 ska första stycket ersättas med följande:

Kommissionen ska se över detta direktiv senast den 10 november 2017 med beaktande av den senaste utvecklingen inom alternativa metoder som inte inbegriper användning av djur, särskilt av icke-mänskliga primater, och vid behov föreslå ändringar.

Kommissionen ska se över detta direktiv senast den 10 november 2024 med beaktande av den senaste utvecklingen inom alternativa metoder som inte inbegriper användning av djur, särskilt av icke-mänskliga primater, och vid behov föreslå ändringar.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 7 – led 2

Förordning (EG) nr 166/2006

Artikel 7 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska varje år till kommissionen på elektronisk väg lämna en rapport som innehåller alla de uppgifter som anges i artikel 5.1 och 5.2 i det format och senast det datum som kommissionen fastställer genom genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2. Rapporten ska i vart fall lämnas senast nio månader efter rapporteringsårets slut.

2.  Medlemsstaterna ska senast den 31 mars varje år till kommissionen på elektronisk väg lämna en rapport som innehåller alla de uppgifter som anges i artikel 5.1 och 5.2 i det format som kommissionen fastställer genom genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2. Rapporten ska i vart fall lämnas senast nio månader efter rapporteringsårets slut.

Motivering

En anpassning efter tidsplanen för kommissionens rapport, i enlighet med andra ändrade förslag som tagits med i denna grundläggande rättsakt.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 8 – led 1

Förordning (EU) nr 995/2010

Artikel 20 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april varje år för allmänheten tillgängliggöra information om tillämpningen av denna förordning under det föregående kalenderåret. Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa formatet och förfarandet för medlemsstaternas tillhandahållande av sådan information. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 8 – led 1

Direktiv 995/2010/EU

Artikel 20 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Senast den 3 december 2015 och därefter vart sjätte år ska kommissionen se över denna förordnings funktion och ändamålsenlighet på grundval av information om och erfarenhet av tillämpningen av denna förordning, däribland att förhindra att timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer släpps ut på marknaden. Den ska i synnerhet beakta de administrativa konsekvenserna för små och medelstora företag och produktomfattning. Kommissionen ska avge en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av lämpliga lagstiftningsförslag.”.

3.  Senast den 3 december 2021 och därefter vart femte år ska kommissionen se över denna förordnings funktion och ändamålsenlighet på grundval av information om och erfarenhet av tillämpningen av denna förordning, däribland att förhindra att timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer släpps ut på marknaden. Den ska i synnerhet beakta de administrativa konsekvenserna för små och medelstora företag och produktomfattning. Kommissionen ska avge en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av lämpliga lagstiftningsförslag.”.

Motivering

Europaparlamentet ska få möjlighet att under varje valperiod se över kommissionens rapporter och eventuella lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 9 – led 1

Förordning (EG) nr 2173/2005

Artikel 8 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april varje år för allmänheten tillgängliggöra information om tillämpningen av denna förordning under det föregående kalenderåret.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 9 – led 2

Förordning (EG) nr 2173/2005

Artikel 9 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast i december 2021 och vart sjätte år därefter ska kommissionen på grundval av information om och erfarenheter av tillämpningen av denna förordning se över förordningens funktion och ändamålsenlighet. Den ska därvid beakta de framsteg som gjorts vid genomförandet av de frivilliga partnerskapsavtalen. Kommissionens ska överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av förslag till förbättringar av systemet med Flegtlicenser.”.

Senast i december 2021 och vart femte år därefter ska kommissionen på grundval av information om och erfarenheter av tillämpningen av denna förordning se över förordningens funktion och ändamålsenlighet. Den ska därvid beakta de framsteg som gjorts vid genomförandet av de frivilliga partnerskapsavtalen. Kommissionens ska vart femte år överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av förslag till förbättringar av systemet med Flegtlicenser.”.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 10 – led 1

Förordning (EG) nr 338/97

Artikel 15 – punkt 4 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 ska de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna, ett år före varje möte i partskonferensen till konventionen, till kommissionen överlämna all den information rörande den berörda föregående perioden som krävs för att utarbeta de rapporter som avses i artikel VIII.7 b i konventionen och likvärdig information rörande de bestämmelser i den här förordningen som inte omfattas av konventionens räckvidd. Vilken information som ska överlämnas och hur denna ska vara utformad ska fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.

c)  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 ska de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna, ett år före varje möte i partskonferensen till konventionen, till kommissionen överlämna all den information rörande den berörda föregående perioden som krävs för att utarbeta de rapporter som avses i artikel VIII.7 b i konventionen och likvärdig information rörande de bestämmelser i den här förordningen som inte omfattas av konventionens räckvidd. Kommissionen ska, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2, fastställa hur informationen ska vara utformad.

Motivering

Kommissionen bör inte bestämma vilken information som ska överlämnas, och lagstiftningsförfarandet bör ändras till en genomförandeakt (granskningsförfarande).

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 10 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 338/97

Artikel 18 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 18.2 ska ersättas med följande:

2.  När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

”2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.”.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. När det gäller de uppgifter som ankommer på kommittén i enlighet med artikel 19.1 och 19.2 skall, om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

 

(1)

EUT C ...

(2)

EUT C ...


MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens avsikt om effektivare rapporteringsskyldigheter i samband med miljöanknuten lagstiftning, genom en modernisering av bestämmelserna i 10 sektorsspecifika direktiv och förordningar. Föredraganden tycker att kommissionens förslag kommer vid en läglig tidpunkt, när man alltsedan 1970-talet arbetat allt intensivare med att förenkla miljölagstiftningen, bland annat dess rapporteringsskyldigheter.

Rent konkret är detta lagstiftningsförslag en följd av en uppdaterad handlingsplan om effektivare miljörapportering(1), vilken i sin tur blivit ett resultat av en utvärdering av ändamålsenligheten vad gäller rapportering och övervakning inom miljölagstiftningen(2). Kommissionens förslag kompletterar dessutom det beslut som nyligen antagits om förfaranderegler i fråga om miljörapportering(3).

Föredraganden stöder kommissionens mål om att öka insynen, tillhandahålla en faktabas för framtida utvärderingar och förenkla och minska den administrativa bördan för medlemsstaterna och kommissionen. Hon framlägger flera förslag för att förbättra lagstiftningsförslaget, vilka torde leda fram till moderniserad informationshantering och minskad administrativ börda.

Ett förbättrat lagstiftningsförslag kommer dessutom att minska kostnaderna för de berörda parterna och öka nyttan, genom en bredare tillämpning av de effektivaste förfarandena och ökad användning av elektroniska verktyg och mallar. Tack vare dessa förbättringar kommer insamlingen och bearbetningen av data att bli bättre, så att beslutsfattarna i medlemsstaterna och i unionen snabbare får tillgång till omfattande bedömningar.

Vissa av föredragandens förslag syftar till att olika berörda parter, bland dem också allmänheten, på öppnare grunder ska få tillgång till tydlig miljöinformation, och bidrar bland annat till huvudmål 4 i det sjunde miljöhandlingsprogrammet(4). Som exempel kan nämnas att flera ändringsförslag, som handlar om definitioner av olika begrepp i de grundläggande rättsakter som det hänvisas till i detta förslag, eller där olika begrepp förklaras mer ingående, avser att göra texten enklare och mera sammanhängande, och överlag tydligare.

Vissa av föredragandens ändringar stärker medlagstiftarnas roll, bland annat Europaparlamentets, och klarlägger vilken roll Europeiska miljöbyrån spelar inom rapporteringen och övervakningen överlag.

Föredraganden anser att det behövs närmare kriterier för klassificeringen i direktiv 2004/35/EG(5) av miljöskadors omfattning och typ.

I direktiv 2010/63/EG(6) lägger föredraganden till ett krav på att kommissionen inte bara ska offentliggöra, utan också regelbundet uppdatera en unionsomfattande översikt som grundas på den information som medlemsstaterna tillhandahåller.

Likaså föreslås det att det i förordning (EG) nr 166/2006(7) införs en klar tidsfrist för när medlemsstaterna till kommissionen på elektronisk väg ska lämna alla de uppgifter som anges i den förordningen.

Beträffande förordning (EG) nr 995/2010 tycker föredraganden att Europaparlamentet ska få möjlighet att under varje valperiod se över kommissionens rapporter och eventuella lagstiftningsförslag, och sänker därför tidsintervallet för dessa översyner från sex till fem år.

Föredraganden anser att vissa bestämmelser om användning av det föreskrivande förfarandet med kontroll, vilka ingår i de grundläggande rättsakter som avses i detta förslag, bör anpassas efter Lissabonfördraget. Här uppmanar föredraganden till användning av delegerade akter i vissa artiklar av de grundläggande rättsakter som avses i detta förslag, så att det tydligare framgår vilka befogenheter de bägge medlagstiftarna, alltså Europaparlamentet och rådet, gett åt kommissionen. Närmare bestämmelser för utövandet av delegeringen ges. Den föreslagna anpassningen efter Lissabonfördraget och särskilt användningen av delegerade akter kommer inte bara att beteckna en viktig modernisering av kommissionens förslag, utan även att överlag förbättra rapporteringen och övervakningen.

(1)

Kommissionens rapport (COM(2017)0312). 

(2)

SWD(2017) 0230.

(3)

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/853 av den 30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1257/2013 och Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG och 2009/31/EG och rådets direktiv 86/278/EEG och 87/217/EEG, vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG.

(4)

EUT L 354, 28.12.2013, s. 171–200.

(5)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador.

(6)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

(7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG.


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING (2.10.2018)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8‑0244/2018 – 2018/0205(COD))

Föredragande av yttrande: Nicola Caputo

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar de förbättringar som gjorts vad gäller insyn och förenkling av direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, i synnerhet inrättandet av en sökbar databas med öppen åtkomst som innehåller statistisk information. Med hjälp av denna databas kommer det att bli möjligt att betydligt mer regelbundet övervaka användningen av djur för vetenskapliga ändamål, uppgifter om försökens svårhetsgrad eller vilka arter som används, särskilt i fråga om icke-mänskliga primater. Man bör dock bibehålla kravet på en rapport till Europaparlamentet och rådet för att få en översikt och tolkning av de obehandlade statistiska uppgifter som finns i databasen. Dessutom är det, som kommission framhåller i sin rapport från 2017, och med tanke på att denna översyn äger rum i ett tidigt skede av genomförandet av direktivet, ännu för tidigt att utvärdera resultaten av de strategiska målen. Slutsatsen är också att vissa punkter bör ändras i framtiden. Av dessa skäl anser föredraganden att det är nödvändigt att behålla artikeln om översynen av direktivet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Rubrik 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag tillEUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om samordning av rapporteringsskyldigheter

på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005(Text av betydelse för EES)

 

Förslag tillEUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om samordning av rapporteringsskyldigheter

inom miljöanknuten lagstiftning och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005(Text av betydelse för EES)

 

Motivering

Ändring av titeln för att det ska framgå att samtliga rättsakter som förtecknas här inte i sig utgör miljölagstiftning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  För att tillgodose behovet av information om genomförande och efterlevnad är det nödvändigt att ändra flera rättsakter inom miljöområdet med beaktande av resultaten i kommissionens rapport om åtgärder för effektivare miljörapportering45 och den därmed förbundna kontrollen av ändamålsenligheten46.

(1)  För att tillgodose behovet av information om genomförande och efterlevnad är det nödvändigt att ändra flera miljöanknutna rättsakter med beaktande av resultaten i kommissionens rapport om åtgärder för effektivare miljörapportering45 och den därmed förbundna kontrollen av ändamålsenligheten46.

_________________

_________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230.

46 SWD(2017) 230.

Motivering

Efter en motsvarande ändring av titeln.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Tillgången till information bör säkerställa att den administrativa bördan för alla berörda förblir så begränsad som möjligt. Detta kräver en aktiv spridning av information på nationell nivå i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG47 och 2007/2/EG48 och deras genomförandebestämmelser för att säkerställa att det finns en lämplig infrastruktur för att ge allmänheten tillgång till information och för rapportering och datadelning mellan myndigheter.

(2)  Tillgången till information bör säkerställa att den administrativa bördan för alla berörda aktörer, särskilt icke-statliga aktörer såsom små och medelstora företag, förblir så begränsad som möjligt. Detta kräver en aktiv spridning av information på nationell nivå i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG47 och 2007/2/EG48 och deras genomförandebestämmelser för att säkerställa att det finns en lämplig infrastruktur för att ge allmänheten tillgång till information och för rapportering och datadelning mellan myndigheter.

_________________

_________________

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Uppgifter som rapporteras av medlemsstaterna är väsentliga för att kommissionen ska kunna övervaka, se över och bedöma hur lagstiftningen fungerar med avseende på de eftersträvade målen och därmed ge underlag för en framtida utvärdering av lagstiftningen i enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning49. I flera lagstiftningsakter inom miljöområdet bör bestämmelser läggas till med tanke på den framtida utvärderingen av dessa akter på grundval av uppgifter som samlats in under genomförandet, eventuellt kompletterade med ytterligare vetenskapliga, analytiska data. Mot den bakgrunden behövs det relevanta data som gör det möjligt att bättre bedöma unionslagstiftningens effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde. Det är därför nödvändigt att säkerställa att det finns lämpliga rapporteringsmekanismer som också kan fungera som indikatorer i detta syfte.

(3)  Uppgifter som rapporteras av medlemsstaterna är väsentliga för att kommissionen ska kunna övervaka, se över och bedöma hur lagstiftningen fungerar med avseende på de eftersträvade målen och därmed ge underlag för en framtida utvärdering av lagstiftningen i enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning49. I flera lagstiftningsakter inom miljöområdet bör bestämmelser läggas till med tanke på den framtida utvärderingen av dessa akter på grundval av uppgifter som samlats in under genomförandet, eventuellt kompletterade med ytterligare vetenskapliga, analytiska data. Mot den bakgrunden behövs det relevanta data som gör det möjligt att bättre bedöma unionslagstiftningens effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde. Det är därför nödvändigt att säkerställa att det finns lämpliga rapporteringsmekanismer som också kan fungera som indikatorer i detta syfte, både för beslutsfattarna och för allmänheten.

_________________

_________________

49 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

49 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Det är nödvändigt att ändra rapporteringsskyldigheterna i artiklarna 43, 54 och 57 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU56. De ändrade bestämmelserna, som syftar till att förbättra insynen och minska den administrativa bördan, omfattar upprättandet av en sökbar central databas med öppen åtkomst för icke-tekniska projektsammanfattningar och tillhörande utvärderingar i efterhand. De innebär också att kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa ett gemensamt format för överlämnandet av dessa icke-tekniska projektsammanfattningar och utvärderingar i efterhand. Bestämmelserna reglerar även tillhandahållandet av information om genomförandet och innebär att den statistiska rapport som kommissionen sammanställer vart tredje år ersätts med ett krav på upprättandet av en dynamisk central databas som handhas av kommissionen och ett krav på att information årligen ska göras tillgänglig för allmänheten.

(9)  Det är nödvändigt att ändra rapporteringsskyldigheterna i artiklarna 43, 54, 57 och 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU56. De ändrade bestämmelserna, som syftar till att förbättra insynen och minska den administrativa bördan, omfattar upprättandet av en sökbar central databas med öppen åtkomst för icke-tekniska projektsammanfattningar och tillhörande utvärderingar i efterhand. De innebär också att kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa ett gemensamt format för överlämnandet av dessa icke-tekniska projektsammanfattningar och utvärderingar i efterhand. Bestämmelserna reglerar även tillhandahållandet av information om genomförandet och innebär att den statistiska rapport som kommissionen sammanställer vart tredje år ersätts med ett krav på upprättandet av en dynamisk central databas som handhas av kommissionen och ett krav på att information årligen ska göras tillgänglig för allmänheten. Översynsklausulen bör ses över inför framtida översyn på grundval av kommissionens rapport i enlighet med artikel 58 i direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål56a.

__________________

__________________

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33).

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33).

 

56a COM(2017)0631 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén i enlighet med artikel 58 i direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 10 – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  mottagarnas namn och adress samt platsen där slammet ska användas.

utgår

Motivering

Konkreta verksamhetsrelaterade uppgifter, som här användarna av avloppsslam, ska inte vara allmänt tillgängliga. Uppgiftsskyddet måste garanteras. Likaså kan offentliggörandet av lantbrukare även leda till en hetsjakt från miljöorganisationer och aktivister även om användningen är tillåten enligt lag. Offentliggörande kan i det avseendet fungera som en uthängning. Myndigheterna måste internt ha tillgång till uppgifterna för att kunna kontrollera att villkor och bestämmelser iakttas.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 10 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  all annan information om införlivandet och genomförandet av detta direktiv som medlemsstaterna lämnar till kommissionen i enlighet med artikel 17.

utgår

Motivering

Textförslaget skulle ge upphov till en cirkeldefinition på grund av hänvisningen till artikel 17 som i sin tur hänvisar till en genomförandeakt som ska fastställa kraven i artikel 10.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 17 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ges befogenhet att genom en genomförandeakt fastställa det format i vilket medlemsstaterna ska lämna information om genomförandet av direktiv 86/278/EEG i enlighet med artikel 10 i det här direktivet. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2. Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt, inklusive kartor, som grundas på de uppgifter som medlemsstaterna gjort tillgängliga enligt artiklarna 10 och 17.”.

”Kommissionen ges befogenhet att genom en genomförandeakt fastställa det format i vilket medlemsstaterna ska lämna information om genomförandet av direktiv 86/278/EEG i enlighet med artikel 10 i det här direktivet. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2. Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt, inklusive kartor, som grundas på de uppgifter som medlemsstaterna gjort tillgängliga enligt artiklarna 10 och 17, och ska vartannat år, inför parlamentet och rådet, lägga fram lämpliga förslag för att garantera ett bättre skydd av marken och miljön.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Direktiv 2002/49/EG

Artikel 10 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplanerna som avses i bilaga VI sänds till kommissionen inom sex månader från de datum som anges i artikel 7 respektive 8. Medlemsstaterna ska härvid endast rapportera informationen i elektronisk form till det centrala dataregister som ska upprättas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3. Om en medlemsstat önskar uppdatera information ska den, när den uppdaterade informationen görs tillgänglig i det centrala dataregistret, beskriva skillnaderna mellan den uppdaterade och den ursprungliga informationen samt ange skälen för uppdateringen.”.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplanerna som avses i bilaga VI sänds till kommissionen inom sex månader från de datum som anges i artikel 7 respektive 8. Medlemsstaterna ska härvid endast rapportera informationen i elektronisk form till ett obligatoriskt centralt dataregister. Om en medlemsstat önskar uppdatera information ska den, när den uppdaterade informationen görs tillgänglig i det centrala dataregistret, beskriva skillnaderna mellan den uppdaterade och den ursprungliga informationen samt ange skälen för uppdateringen.”.

Motivering

Anpassning av den grundläggande rättsakten till förfarandet för delegerade akter.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 4a (nytt)

Direktiv 2002/49/EG

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Efter artikel 10.2 ska följande punkt läggas till:

 

”2a. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a för att komplettera detta direktiv när det gäller upprättandet av det obligatoriska centrala dataregister som avses i punkt 2 samt närmare bestämmelser för den digitala mekanism för informationsutbyte som ska användas för delgivning av information från de strategiska bullerkartorna och sammanfattningarna av handlingsplaner.”

Motivering

Anpassning av den grundläggande rättsakten till förfarandet för delegerade akter. Denna nya punkt innebär en ändring av artikel 10.2.5, genom vilken den omvandlas till ett stycke i punkt 2.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 4b (nytt)

Direktiv 2002/49/EG

Artikel 12a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Följande artikel ska läggas till: 

 

”Artikel 12a

 

Utövande av delegeringen

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel. 

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2a ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den ... [dagen då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. 

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10.2a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. 

 

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. 

 

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna. 

 

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 10.2a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”.

Motivering

Anpassning av den grundläggande rättsakten till förfarandet för delegerade akter.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 5

Direktiv 2002/49/EG

Bilaga VI – led 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  I bilaga VI ska punkt 3 ersättas med följande:

5.  I bilaga VI ska punkt 3 utgå.

”3. Mekanism för informationsutbyte

 

Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån utveckla en obligatorisk mekanism för digitalt informationsutbyte, för delning av den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplaner som avses i artikel 10.2, i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”.

 

Motivering

Detta ändringsförslag fick en ny lydelse och flyttades till artikel 10.2a.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  I artikel 3.1 ska följande led ba läggas till:

 

ba) skador som orsakas av införandet av främmande skogsarter, som är olämpliga på grund av att de leder till minskade vattenkällor eller är ytterst antändbara.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 3

Direktiv 2004/35/EG

Bilaga VI – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Miljöskadans omfattning och typ samt datum då miljöskadan inträffande och/eller upptäcktes. Miljöskadans omfattning ska klassificeras som liten, medelstor, stor eller mycket stor. Typen av miljöskada ska klassificeras som skada på vatten, marin miljö, mark, natur/ekosystem eller skada på människors hälsa orsakad av förorening.

1.  Miljöskadans omfattning och typ samt datum då miljöskadan inträffande och/eller upptäcktes. Miljöskadans omfattning ska klassificeras som liten, medelstor, stor eller mycket stor. Typen av miljöskada ska klassificeras som skada på vatten, marin miljö, mark, natur/ekosystem, landsbygd eller skada på människors eller djurs hälsa orsakad av förorening.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led 2

Direktiv 2007/2/EG

Artikel 23 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Europeiska miljöbyrån ska offentliggöra och årligen uppdatera den unionsomfattande översikten på grundval av sådana metadata och uppgifter som tillhandahållits av medlemsstaterna via nättjänster i enlighet med artikel 21. Den unionsomfattande översikten ska, beroende på vad som är tillämpligt, omfatta indikatorer för detta direktivs utfall, resultat och effekter, unionsomfattande översiktskartor och medlemsstaternas översiktsrapporter.

”Europeiska miljöbyrån ska offentliggöra och årligen uppdatera den unionsomfattande översikten på grundval av sådana metadata och uppgifter som tillhandahållits av medlemsstaterna via nättjänster i enlighet med artikel 21. Den unionsomfattande översikten ska, beroende på vad som är tillämpligt, omfatta indikatorer för detta direktivs utfall, resultat och effekter, unionsomfattande översiktskartor och medlemsstaternas översiktsrapporter.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 1 – led a

Direktiv 2010/63/EG

Artikel 43 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska till och med den 31 december 2020 offentliggöra de icke-tekniska sammanfattningarna för godkända projekt och eventuella uppdateringar av dessa. Från och med den 1 januari 2021 ska medlemsstaterna, genom elektronisk överföring till kommissionen, lämna in och offentliggöra de icke-tekniska projektsammanfattningarna och eventuella uppdateringar av dessa senast sex månader efter godkännandet.”.

3.  Medlemsstaterna ska till och med den 31 december 2021 offentliggöra de icke-tekniska sammanfattningarna för godkända projekt och eventuella uppdateringar av dessa. Från och med den 1 januari 2022 ska medlemsstaterna, genom elektronisk överföring till kommissionen, lämna in och offentliggöra de icke-tekniska projektsammanfattningarna och eventuella uppdateringar av dessa senast sex månader efter godkännandet.”.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 2 – led a

Direktiv 2010/63/EG

Artikel 54 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2023 och därefter vart femte år tillhandahålla information om genomförandet av detta direktiv, särskilt artiklarna 10.1, 26, 28, 34, 38, 39, 43 och 46.

Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2024 och därefter vart femte år tillhandahålla information om genomförandet av detta direktiv, särskilt artiklarna 10.1, 26, 28, 34, 38, 39, 43 och 46.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 2 – led a

Direktiv 2010/63/EG

Artikel 54 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt som grundas på den information som medlemsstaterna tillhandahåller.

Senast sex månader efter att medlemsstaterna tillhandahåller den information som avses i andra stycket ska kommissionens avdelningar offentliggöra en unionsomfattande översikt som grundas på den information som medlemsstaterna tillhandahåller.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 3

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 57

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Artikel 57 ska utgå.

3.  Artikel 57 ska ersättas med följande:

 

Artikel 57

 

Kommissionens rapport

 

 

 

Senast den 10 november 2020 och därefter vart tredje år ska kommissionen på grundval av den statistiska information som den tar emot från medlemsstaterna i enlighet med artikel 54.2 lämna en sammanfattande rapport om den informationen till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 3a (nytt)

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 58 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a.  I artikel 58 ska punkt 1 ersättas med följande:

Kommissionen ska se över detta direktiv senast den 10 november 2017 med beaktande av den senaste utvecklingen inom alternativa metoder som inte inbegriper användning av djur, särskilt av icke-mänskliga primater, och vid behov föreslå ändringar.

Kommissionen ska se över detta direktiv senast den 10 november 2024 med beaktande av den senaste utvecklingen inom alternativa metoder som inte inbegriper användning av djur, särskilt av icke-mänskliga primater, och vid behov föreslå ändringar.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Förordning (EU) nr 995/2010

Artikel 20 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Senast den 3 december 2015 och därefter vart sjätte år ska kommissionen se över denna förordnings funktion och ändamålsenlighet på grundval av information om och erfarenhet av tillämpningen av denna förordning, däribland att förhindra att timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer släpps ut på marknaden. Den ska i synnerhet beakta de administrativa konsekvenserna för små och medelstora företag och produktomfattning. Kommissionen ska avge en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av lämpliga lagstiftningsförslag.”.

3.  Senast den 3 december 2021 och därefter vart sjätte år ska kommissionen se över denna förordnings funktion och ändamålsenlighet på grundval av information om och erfarenhet av tillämpningen av denna förordning, däribland att förhindra att timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer släpps ut på marknaden. Den ska i synnerhet beakta de administrativa konsekvenserna för små och medelstora företag och produktomfattning. Kommissionen ska avge en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av lämpliga lagstiftningsförslag.”.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 1

Förordning (EG) nr 338/97

Artikel 15 – punkt 4 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 ska de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna, ett år före varje möte i partskonferensen till konventionen, till kommissionen överlämna all den information rörande den berörda föregående perioden som krävs för att utarbeta de rapporter som avses i artikel VIII.7 b i konventionen och likvärdig information rörande de bestämmelser i den här förordningen som inte omfattas av konventionens räckvidd. Vilken information som ska överlämnas och hur denna ska vara utformad ska fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.

c)  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 ska de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna, ett år före varje möte i partskonferensen till konventionen, till kommissionen överlämna all den information rörande den berörda föregående perioden som krävs för att utarbeta de rapporter som avses i artikel VIII.7 b i konventionen och likvärdig information rörande de bestämmelser i den här förordningen som inte omfattas av konventionens räckvidd. Kommissionen ska, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2, fastställa hur informationen ska vara utformad.

Motivering

Kommissionen bör inte bestämma vilken information som ska överlämnas, och lagstiftningsförfarandet bör ändras till en genomförandeakt (granskningsförfarande).

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område

Referensnummer

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Nicola Caputo

28.6.2018

Antagande

1.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Renata Briano

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR (27.9.2018)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Föredragande av yttrande: Heidi Hautala

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Denna förordning syftar till en moderniserad informationshantering och till en mer konsekvent strategi inom rättsakternas tillämpningsområden genom att, där så är lämpligt, förenkla rapporteringen i syfte att minska den administrativa bördan, förbättra databasen för framtida utvärderingar och öka öppenheten till förmån för allmänheten.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Uppgifter som rapporteras av medlemsstaterna är väsentliga för att kommissionen ska kunna övervaka, se över och bedöma hur lagstiftningen fungerar med avseende på de eftersträvade målen och därmed ge underlag för en framtida utvärdering av lagstiftningen i enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning49. I flera lagstiftningsakter inom miljöområdet bör bestämmelser läggas till med tanke på den framtida utvärderingen av dessa akter på grundval av uppgifter som samlats in under genomförandet, eventuellt kompletterade med ytterligare vetenskapliga, analytiska data. Mot den bakgrunden behövs det relevanta data som gör det möjligt att bättre bedöma unionslagstiftningens effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde. Det är därför nödvändigt att säkerställa att det finns lämpliga rapporteringsmekanismer som också kan fungera som indikatorer i detta syfte.

(3)  Att medlemsstaterna på ett fullständigt sätt och i tid rapporterar relevanta data är väsentligt för att kommissionen ska kunna övervaka, se över och bedöma hur lagstiftningen fungerar med avseende på de eftersträvade målen och därmed ge underlag för en framtida utvärdering av lagstiftningen i enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning49. I flera lagstiftningsakter inom miljöområdet bör bestämmelser läggas till med tanke på den framtida utvärderingen av dessa akter på grundval av uppgifter som samlats in under genomförandet, eventuellt kompletterade med ytterligare vetenskapliga, analytiska data. Mot den bakgrunden behövs det relevanta data som gör det möjligt att bättre bedöma unionslagstiftningens effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde. Det är därför nödvändigt att säkerställa att det finns lämpliga rapporteringsmekanismer som också kan fungera som indikatorer i detta syfte.

_________________

_________________

49 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

49 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  På grundval av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2007/2/EG och Refit-utvärderingen52 är det, för att förenkla genomförandet av det direktivet och minska medlemsstaternas administrativa börda i samband med övervakningen, lämpligt att inte längre kräva att medlemsstaterna ska sända rapporter till kommissionen vart tredje år och att kommissionen ska lägga fram en sammanfattande rapport till Europaparlamentet och rådet. Kontrollen av rapporteringens ändamålsenlighet bekräftade för övrigt att sådana rapporter har begränsad användning53.

(7)  På grundval av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2007/2/EG och Refit-utvärderingen52 är det, för att förenkla genomförandet av det direktivet och minska medlemsstaternas administrativa börda i samband med övervakningen, lämpligt att inte längre kräva att medlemsstaterna ska sända rapporter till kommissionen vart tredje år och att kommissionen ska lägga fram en sammanfattande rapport till Europaparlamentet och rådet. Kontrollen av rapporteringens ändamålsenlighet bekräftade för övrigt att sådana rapporter har begränsad användning53. Kommissionen bör dock fortsätta att med jämna mellanrum utvärdera direktivet och göra utvärderingsresultaten tillgängliga för allmänheten.

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 och SWD(2016) 273.

52 COM(2016) 478 och SWD(2016) 273.

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Motivering

I sin nuvarande lydelse innefattar direktiv 2007/2/EG krav på att kommissionen ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Därför behövs det åtminstone en regelbundet återkommande och allmänt tillgänglig utvärdering.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De register som avses i punkt 1 ska göras tillgängliga för allmänheten varje kalenderår, senast tre månader efter utgången av det berörda kalenderåret, i ett konsoliderat format enligt bilagan till kommissionens beslut 94/741/EG** eller i ett annat format som fastställs i enlighet med artikel 17.

De register som avses i punkt 1 ska i lättåtkomlig form göras tillgängliga för allmänheten varje kalenderår, senast tre månader efter utgången av det berörda kalenderåret, i ett konsoliderat format enligt bilagan till kommissionens beslut 94/741/EG** eller i ett annat format som fastställs i enlighet med artikel 17.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 10 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Uppgifter om behandlingsmetoder och analysresultat ska på begäran lämnas till de behöriga myndigheterna.

3. Uppgifter om behandlingsmetoder och analysresultat ska lämnas till de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 17 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ges befogenhet att genom en genomförandeakt fastställa det format i vilket medlemsstaterna ska lämna information om genomförandet av direktiv 86/278/EEG i enlighet med artikel 10 i det här direktivet. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2. Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt, inklusive kartor, som grundas på de uppgifter som medlemsstaterna gjort tillgängliga enligt artiklarna 10 och 17.”.

”Kommissionen ges befogenhet att genom en genomförandeakt fastställa det format i vilket medlemsstaterna i rätt tid ska lämna information om genomförandet av direktiv 86/278/EEG i enlighet med artikel 10 i det här direktivet. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2. Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt, inklusive kartor, som grundas på de uppgifter som medlemsstaterna gjort tillgängliga enligt artiklarna 10 och 17.”.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2

Direktiv 86/278/EEG

Artikel 17 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska senast den 1 januari 2021 och därefter vart tredje år, utvärdera detta direktiv och dess genomförande. Kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av utvärderingen, och vid behov låta rapporterna åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 3

Direktiv 2002/49/EG

Artikel 9 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de strategiska bullerkartor som de har utarbetat och i förekommande fall godkänt och de handlingsplaner som de har upprättat görs tillgängliga och sprids till allmänheten i överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG* och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG**, och i enlighet med bilagorna IV och V till det här direktivet, bland annat genom tillgänglig informationsteknik.

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de strategiska bullerkartor som de har utarbetat och i förekommande fall godkänt och de handlingsplaner som de har upprättat utan dröjsmål görs tillgängliga och sprids till allmänheten i överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG* och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG**, och i enlighet med bilagorna IV och V till det här direktivet, bland annat genom tillgänglig informationsteknik.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Direktiv 2002/49/EG

Artikel 10 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  ”2. Medlemsstaterna ska säkerställa att den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplanerna som avses i bilaga VI sänds till kommissionen inom sex månader från de datum som anges i artikel 7 respektive 8. Medlemsstaterna ska härvid endast rapportera informationen i elektronisk form till det centrala dataregister som ska upprättas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3. Om en medlemsstat önskar uppdatera information ska den, när den uppdaterade informationen görs tillgänglig i det centrala dataregistret, beskriva skillnaderna mellan den uppdaterade och den ursprungliga informationen samt ange skälen för uppdateringen.”.

2.  ”2. Medlemsstaterna ska säkerställa att den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplanerna som avses i bilaga VI sänds till kommissionen inom sex månader från de datum som anges i artikel 7 respektive 8. Medlemsstaterna ska härvid endast rapportera informationen i elektronisk form till det centrala dataregistret. Om en medlemsstat önskar uppdatera information ska den, när den uppdaterade informationen görs tillgänglig i det centrala dataregistret, beskriva skillnaderna mellan den uppdaterade och den ursprungliga informationen samt ange skälen för uppdateringen.”. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera detta direktiv när det gäller upprättandet av det centrala dataregistret.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 4a (ny)

Direktiv 2002/49/EG

Artikel 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Följande artikel ska läggas till:

 

Artikel 10a

 

Utövande av delegeringen

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med ... [EUT: dagen för ikraftträdande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/... *+]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 10.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna tidsperiod ska förlängas med två månader på initiativ av parlamentet eller rådet.

 

______________

 

*Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/... av den om [samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område ... ] (EUT L ..., s. ...).

 

+ EUT: Vänligen för in nummer på den förordning som finns i dokument 2018/0205(COD) i texten och för in nummer, titel, datum och EUT-hänvisning avseende den förordningen i fotnoten.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 5

Direktiv 2002/49/EG

Bilaga VI – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån utveckla en obligatorisk mekanism för digitalt informationsutbyte, för delning av den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplaner som avses i artikel 10.2, i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”.

Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera detta direktiv när det gäller att utveckla en obligatorisk mekanism för digitalt informationsutbyte, för delning av den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplaner som avses i artikel 10.2.”.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 1

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 14 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Artikel 14.2 ska utgå.

1.  Artikel 14.2 ska ändras på följande sätt:

 

Kommissionen ska före den 1 januari 2021 lägga fram en rapport om direktivets effektivitet i fråga om faktiskt avhjälpande av miljöskador, om tillgänglighet till rimliga kostnader och om villkor för försäkring och annat slags ekonomisk säkerhet för de verksamheter som omfattas av bilaga III. I denna rapport ska även följande aspekter bedömas beträffande ekonomisk säkerhet: en infasningsperiod, ett maximibelopp för den finansiella garantin och uteslutande av verksamheter med låg risk. Mot bakgrund av denna rapport och av en utvidgad konsekvensanalys, inbegripet en kostnads-nyttoanalys, ska kommissionen, om det är lämpligt, lämna förslag om ett system för harmoniserad obligatorisk ekonomisk säkerhet.

Motivering

De nya skyldigheterna när det gäller dels utvärderingen av avhjälpandet av miljöskador, dels ekonomisk säkerhet, bör uppdateras.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att adekvat och aktuell information, åtminstone om överhängande hot om skada, är tillgänglig för allmänheten i ett öppet dataformat online i enlighet med bilaga VI till detta direktiv och artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG*. För varje tillbud ska minst den information som anges i bilaga VI till detta direktiv tillhandahållas.

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att adekvat och aktuell information, bland annat om överhängande hot om skada, är tillgänglig för allmänheten och kommissionen i ett öppet dataformat online i enlighet med bilaga VI till detta direktiv och artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG*. För varje tillbud ska minst den information som anges i bilaga VI till detta direktiv tillhandahållas.

Motivering

Avsikten är att kommissionen säkert ska få tillgång till uppgifterna, så att den kan fullgöra sin skyldighet enligt artikel 18.3.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt, inklusive kartor, som grundas på den information som medlemsstaterna gjort tillgänglig enligt punkt 1.

3.  Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt, inklusive kartor, som grundas på den information som medlemsstaterna gjort tillgänglig enligt punkt 1, och regelbundet, åtminstone varje år, uppdatera den.

Motivering

Det behövs en uttrycklig hänvisning till att översikten regelbundet ska uppdateras.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 4 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska regelbundet utvärdera detta direktiv. Utvärderingen ska bland annat grundas på

4.  Kommissionen ska senast den 1 januari 2021 och därefter vart tredje år utvärdera detta direktiv. Utvärderingen ska göras tillgänglig för allmänheten, och bland annat grundas på

Motivering

Det behövs en uttrycklig hänvisning till att utvärderingen ska bli tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 4 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av detta direktiv,

(a)  de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av detta direktiv och vid bedömningen av utvecklingen i medlemsstaterna, av faktiskt avhjälpande av miljöskador, framför allt eventuella fall av miljöskador som orsakats av genetiskt modifierade organismer, samt av tillämpningen av detta direktiv på skyddade arter och naturliga livsmiljöer, av verksamhetsutövarens rätt att begränsa sitt ansvar i enlighet med de internationella konventioner som avses i artikel 4.3 och av att direktivet inte gäller för föroreningar som omfattas av de internationella instrument som förtecknas i bilagorna IV och V till det,

 

(Den del av ändringsförslaget där det står ”och vid bedömningen av utvecklingen i medlemsstaterna” gäller i hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Direktivet ålägger i sin nuvarande form medlemsstaterna att rapportera om utveckling eller förändringar som kan påverka bestämmelsernas tillämpning. I kommissionens förslag föreskrivs inte längre någon sådan bedömning. För att säkerställa en heltäckande och konsekvent rapportering bör dock en sådan bedömning av utvecklingen, åtminstone på generell nivå, ingå.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 4 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  en analys av utvecklingen och förändringarna inom de relevanta forumen och deras tillämpning i medlemsstaterna,

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Direktiv 2004/35/EG

Artikel 18 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet rapportera om resultaten av den utvärdering som avses i punkt 4, och vid behov låta rapporterna åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 3

Direktiv 2004/35/EG

Bilaga IV – led 7 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Relevanta rättsliga förfaranden.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led 2

Direktiv 2007/2/EG

Artikel 23 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet utvärdera detta direktiv. Utvärderingen ska bland annat grundas på

Kommissionen ska senast den 1 januari 2021 och därefter vart tredje år, utvärdera detta direktiv och dess genomförande. Utvärderingen ska bland annat grundas på

Motivering

I sin nuvarande lydelse innefattar artikel 23 i direktiv 2007/2/EG krav på att kommissionen ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Därför behövs det en uttrycklig hänvisning till att utvärderingen ska bli tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led 2

Direktiv 2007/2/EG

Artikel 23 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet rapportera om resultaten av den utvärdering som avses i punkt 2, och vid behov låta rapporterna åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led 1

Direktiv 2009/147/EG

Artikel 12 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska vart sjätte år, samtidigt som den rapport som utarbetas i enlighet med artikel 17 i rådets direktiv 92/43/EEG*, lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av de åtgärder som vidtagits i enlighet med detta direktiv och om de viktigaste resultaten av dessa åtgärder. Rapporten ska i synnerhet omfatta information om status och trender för de vilda fågelarter som skyddas genom detta direktiv, de hot och det tryck som de utsätts för, de bevarandeåtgärder som har vidtagits med avseende på dem och information om hur nätverket av särskilda skyddsområden har bidragit till uppnåendet av målen i artikel 2 i detta direktiv.

1.  Medlemsstaterna ska vart sjätte år, samtidigt som den rapport som utarbetas i enlighet med artikel 17 i rådets direktiv 92/43/EEG*, lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av de åtgärder som vidtagits i enlighet med detta direktiv och om de viktigaste resultaten av dessa åtgärder. Rapporten ska göras tillgänglig för allmänheten och i synnerhet omfatta information om status och trender för de vilda fågelarter som skyddas genom detta direktiv, de hot och det tryck som de utsätts för, de bevarandeåtgärder som har vidtagits med avseende på dem och information om hur nätverket av särskilda skyddsområden har bidragit till uppnåendet av målen i artikel 2 i detta direktiv.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2009/147/EG

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Följande punkt ska införas som punkt 1a:

 

Rapporteringen om de land- och havsområden som är relevanta enligt detta direktiv ska ske samtidigt.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led 2

Direktiv 2009/147/EG

Artikel 12 – punkt 2 – mening 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån vart sjätte år utarbeta en sammanfattande rapport som grundas på den information som avses i punkt 1.

2.  Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån vart sjätte år utarbeta och offentliggöra en sammanfattande rapport som grundas på den information som avses i punkt 1.”.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 2 – led a

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 54 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2023 och därefter vart femte år tillhandahålla information om genomförandet av detta direktiv, särskilt artiklarna 10.1, 26, 28, 34, 38, 39, 43 och 46.

Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2023 och därefter vart femte år utan dröjsmål tillhandahålla information om genomförandet av detta direktiv, särskilt artiklarna 10.1, 26, 28, 34, 38, 39, 43 och 46.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 2 – led a

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 54 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillhandahålla och offentliggöra denna information genom elektronisk överföring i ett format som kommissionen fastställer i enlighet med punkt 4.

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål tillhandahålla och offentliggöra denna information genom elektronisk överföring i ett format som kommissionen fastställer i enlighet med punkt 4.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 2 – led a

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 54 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt som grundas på den information som medlemsstaterna tillhandahåller.

Senast sex månader efter att medlemsstaterna tillhandahållit den information som avses i andra stycket ska kommissionens avdelningar offentliggöra en unionsomfattande översikt som grundas på denna information.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 2 – led a

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 54 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska senast den 1 januari 2021 och därefter vart tredje år, utvärdera detta direktiv och dess genomförande, framför allt på grundval av den information som inkommit från medlemsstaterna i enlighet med artikel 54.1 och med beaktande av den senaste utvecklingen inom alternativa metoder som inte inbegriper användning av djur. Kommissionen ska avge en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av utvärderingen, och vid behov låta rapporten åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 2 – led a

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 54 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samla in och årligen för allmänheten tillgängliggöra statistisk information om användning av djur i försök, inklusive information om försökens faktiska svårighetsgrad och om ursprung för och arter av icke-mänskliga primater som används i försöken.

Medlemsstaterna ska samla in och utan dröjsmål årligen för allmänheten tillgängliggöra statistisk information om användning av djur i försök, inklusive information om försökens faktiska svårighetsgrad och om ursprung för och arter av icke-mänskliga primater som används i försöken.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 2 – led a

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 54 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska överlämna denna statistiska information till kommissionen senast den 30 september följande år genom elektronisk överföring i ett icke-aggregerat format som kommissionen fastställer i enlighet med punkt 4.

Medlemsstaterna ska överlämna denna statistiska information till kommissionen senast den 30 september följande år genom elektronisk överföring i ett aggregerat och icke-aggregerat format som kommissionen fastställer i enlighet med punkt 4.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 2 – led b

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 54 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 56.3 fastställa ett gemensamt format och informationsinnehåll för överlämnandet av den information som avses i punkterna 1, 2 och 3.

4.  Kommissionen ska i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 56.3 fastställa ett gemensamt format och informationsinnehåll för överlämnandet av den information som avses i punkterna 1, 2 och 3.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2010/63/EU

Artikel 56 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2a.  Artikel 56.3 ska ersättas med följande:

3.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led 1

Förordning (EG) nr 166/2006

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid varje industrienhet där en eller flera av de verksamheter utförs som finns förtecknade i bilaga I ska verksamhetsutövaren, om verksamheterna ligger över de tröskelvärden för kapacitet som anges i denna bilaga, till den behöriga myndigheten på elektronisk väg lämna in de uppgifter som identifierar industrienheten i det format som avses i artikel 7.2, såvida den behöriga myndigheten inte redan har tillgång till dessa uppgifter.

”Vid varje industrienhet där en eller flera av de verksamheter utförs som finns förtecknade i bilaga I ska verksamhetsutövaren, om verksamheterna ligger över de tröskelvärden för kapacitet som anges i denna bilaga, till den behöriga myndigheten utan dröjsmål på elektronisk väg lämna in de uppgifter som identifierar industrienheten i det format som avses i artikel 7.2, såvida den behöriga myndigheten inte redan har tillgång till dessa uppgifter.”.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 166/2006

Artikel 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Artikel 11 ska ersättas med följande:

utgår

”Artikel 11

 

Sekretess

 

När en medlemsstat betraktar information som sekretessbelagd enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG* ska den i sin rapport enligt artikel 7.2 i denna förordning för det berörda rapporteringsåret och separat för varje industrienhet ange vilken information som inte får offentliggöras och varför. Skälet till detta ska offentliggöras.

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).”.

 

Motivering

Förordningen om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar är en viktig rättsakt i EU:s regelverk, på grund av sina krav på offentliggörande av information om stora industriers miljöprestanda. Artikel 11 i den nuvarande förordningen har med andra ord en sådan lydelse och tillämpas på ett sådant sätt att den motsvarar sitt syfte. Den behöver alltså inte ändras när det gäller rapporteringen av sekretessbelagd information, och inte heller behöver dess artiklar 16 och 17 utgå.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 8 – led 1

Förordning (EU) nr 995/2010

Artikel 20 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april varje år för allmänheten tillgängliggöra information om tillämpningen av denna förordning under det föregående kalenderåret. Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa formatet och förfarandet för medlemsstaternas tillhandahållande av sådan information. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Förordning (EU) nr 995/2010

Artikel 20 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  På grundval av den information som avses i punkt 1 och de uppgifter som lämnats av medlemsstaterna ska kommissionens avdelningar årligen göra en unionsomfattande översikt tillgänglig för allmänheten. Kommissionens avdelningar ska vid framtagandet av denna översikt ta hänsyn till de framsteg som gjorts när det gäller att ingå och bedriva verksamhet enligt sådana frivilliga Flegt-partnerskapsavtal som följer av förordning (EG) nr 2173/2005 samt till deras bidrag för att minska förekomsten av timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer på den inre marknaden.

2.  På grundval av den information som avses i punkt 1 och de uppgifter som lämnats av medlemsstaterna ska kommissionens avdelningar utan dröjsmål årligen göra en unionsomfattande översikt tillgänglig för allmänheten.”. Kommissionens avdelningar ska vid framtagandet av denna översikt ta hänsyn till de framsteg som gjorts när det gäller att ingå och bedriva verksamhet enligt sådana frivilliga Flegt-partnerskapsavtal som följer av förordning (EG) nr 2173/2005 samt till deras bidrag för att minska förekomsten av timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer på den inre marknaden.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Förordning (EU) nr 995/2010

Artikel 20 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Senast den 3 december 2015 och därefter vart sjätte år ska kommissionen se över denna förordnings funktion och ändamålsenlighet på grundval av information om och erfarenhet av tillämpningen av denna förordning, däribland att förhindra att timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer släpps ut på marknaden. Den ska i synnerhet beakta de administrativa konsekvenserna för små och medelstora företag och produktomfattning. Kommissionen ska avge en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av lämpliga lagstiftningsförslag.

3.  Senast den 3 december 2015 och därefter vart tredje år ska kommissionen se över denna förordnings funktion och ändamålsenlighet på grundval av information om och erfarenhet av tillämpningen av denna förordning, däribland att förhindra att timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer släpps ut på marknaden. Den ska i synnerhet beakta de administrativa konsekvenserna för små och medelstora företag och produktomfattning. Kommissionen ska avge en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av lämpliga lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led 1

Förordning (EG) nr 2173/2005

Artikel 8 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april varje år för allmänheten tillgängliggöra information om tillämpningen av denna förordning under det föregående kalenderåret.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led 2

Förordning (EG) nr 2173/2005

Artikel 9 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast i december 2021 och vart sjätte år därefter ska kommissionen på grundval av information om och erfarenheter av tillämpningen av denna förordning se över förordningens funktion och ändamålsenlighet. Den ska därvid beakta de framsteg som gjorts vid genomförandet av de frivilliga partnerskapsavtalen. Kommissionens ska överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av förslag till förbättringar av systemet med Flegtlicenser.

Senast i december 2021 och vart tredje år därefter ska kommissionen på grundval av information om och erfarenheter av tillämpningen av denna förordning se över förordningens funktion och ändamålsenlighet. Den ska därvid beakta de framsteg som gjorts vid genomförandet av de frivilliga partnerskapsavtalen. Kommissionens ska överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av förslag till förbättringar av systemet med Flegtlicenser.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 1

Förordning (EG) nr 338/97

Artikel 15 – punkt 4 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 ska de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna, ett år före varje möte i partskonferensen till konventionen, till kommissionen överlämna all den information rörande den berörda föregående perioden som krävs för att utarbeta de rapporter som avses i artikel VIII.7 b i konventionen och likvärdig information rörande de bestämmelser i den här förordningen som inte omfattas av konventionens räckvidd. Vilken information som ska överlämnas och hur denna ska vara utformad ska fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.

(c)  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 ska de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna, ett år före varje möte i partskonferensen till konventionen, till kommissionen överlämna all den information rörande den berörda föregående perioden som krävs för att utarbeta de rapporter som avses i artikel VIII.7 b i konventionen och likvärdig information rörande de bestämmelser i den här förordningen som inte omfattas av konventionens räckvidd. Vilken information som ska överlämnas och hur denna ska vara utformad ska fastställas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Förordning (EG) nr 338/97

Artikel 18 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a.  Artikel 18.2 ska ersättas med följande:

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. När det gäller de uppgifter som ankommer på kommittén i enlighet med artikel 19.1 och 19.2 skall, om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område

Referensnummer

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Heidi Hautala

9.7.2018

Behandling i utskott

3.9.2018

 

 

 

Antagande

24.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

2

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område

Referensnummer

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Framläggande för parlamentet

31.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

11.6.2018

AGRI

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Adina-Ioana Vălean

14.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

29.8.2018

 

 

 

Antagande

10.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Anthea McIntyre, Kati Piri

Ingivande

15.10.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Lynn Boylan, Younous Omarjee

PEE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

1

0

ENF

Joëlle Mélin

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande