Postup : 2018/2058(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0325/2018

Předložené texty :

A8-0325/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2018 - 7.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0385

ZPRÁVA     
PDF 500kWORD 52k
15.10.2018
PE 627.901v02-00 A8-0325/2018

o žádosti o projednání výsad a imunit, kterých požívá Alfonso Luigi Marra

(2018/2058(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Gilles Lebreton

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti o projednání imunity a výsad, kterých požívá Alfonso Luigi Marra

(2018/2058(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádosti o projednání imunity a výslad, kterých požívá Alfonso Luigi Marra, předložené dne 7. března 2018 odvolacím soudem (Corte d’Appello) v Neapoli (Itálie) v souvislosti se soudním řízením, které je proti němu vedeno (ref. č. 4831/2015 RG a 4832/2015 RG), a oznámené na plenárním zasedání konaném dne 17. dubna 2018,

–  poté, co Alfonsa Luigiho Marru vyslechl v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2002 o imunitě italských poslanců a o postupech italských orgánů v této věci(2),

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2 a čl. 9 odst. 14 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0325/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Alfonso Luigi Marra byl poslancem Evropského parlamentu od 21. července 1994 do 19. července 1999;

B.  vzhledem k tomu, že na pana Marru byly podány dvě žaloby v souvislosti s údajně hanlivými výroky, které zveřejnil v letáku dne 19. září 1996, tedy v době, kdy byl poslancem Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že panu Marrovi bylo nařízeno zaplatit poškozeným stranám odškodnění, a to jak soudem prvního stupně (rozsudky ze dnů 17. a 22. února 2000), tak soudem druhého stupně (rozsudky ze dne 6. března 2002); vzhledem k tomu, že na žádost pana Marry postoupil italský Nejvyšší soud (Corte di Cassazione) na základě rozhodnutí ze dne 20. února 2007 dotyčnou věc Soudnímu dvoru k rozhodnutí o předběžné otázce ohledně výkladu pravidel Společenství týkajících se imunity poslanců Evropského parlamentu;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament mezitím přijal dne 11. června 2002 usnesení o imunitě italských poslanců a o postupech italských orgánů v této věci; vzhledem k tomu, že při této příležitosti Parlament rozhodl, že v případě Alfonsa Luigiho Marry se prima facie jedná o absolutní imunitu a že je nutné vyzvat příslušné soudy, aby Parlamentu poskytly dokumentaci potřebnou ke zjištění skutečnosti, zda se na tyto případy vztahuje absolutní imunita ve smyslu článku 8 protokolu č. 7, a že by příslušné soudy měly být vyzvány k přerušení řízení do vydání konečného rozhodnutí Parlamentu; vzhledem k tomu, že z předkládacích rozhodnutí Soudnímu dvoru bylo patrné, že italské soudy se s dotyčným usnesením neseznámily;

D.  vzhledem k tomu, že v kontextu výše uvedené žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Soudní dvůr konstatoval, že pokud je u vnitrostátního soudu podána žaloba na poslance Evropského parlamentu a dotyčný soud je informován o skutečnosti, že bylo zahájeno řízení o žádosti o ochranu výsad a imunit dotyčného poslance, jak je stanoveno v jednacím řádu Parlamentu, musí tento soud přerušit soudní řízení a požádat Parlament, aby co nejdříve vydal stanovisko(3);

E.  vzhledem k tomu, že na základě rozsudku Soudního dvora vrátil italský Nejvyšší soud svým rozsudkem ze dne 10. prosince 2009 dotyčnou věc odvolacímu soudu v Neapoli, aby rozhodnutí v případě pana Marry přijal na základě rozhodnutí Parlamentu ze dne 11. června 2002 a příslušné judikatury Soudního dvora; vzhledem k tomu, že odvolací soud svými rozsudky ze dne 5. prosince 2012 – aniž by přerušil řízení a požádal Evropský parlament o stanovisko – potvrdil své předchozí rozsudky, na základě kterých byla panu Marrovi uložena povinnost zaplatit poškozeným stranám odškodnění; vzhledem k tomu, že italský Nejvyšší soud svými rozsudky ze dne 30. dubna 2015 zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a dotyčnou věc mu vrátil s tím, aby přerušil řízení a požádat Parlament o stanovisko; vzhledem k tomu, že odvolací soud v Neapoli se skutečně rozhodl řízení přerušit a na základě dopisu ze dne 27. ledna 2018 vést konzultace s Evropským parlamentem o výsadách a imunitách Alfonsa Luigiho Marry;

F.  vzhledem k tomu, že články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie se navzájem vylučují(4); vzhledem k tomu, že uvedený případ se týká pouze údajně hanlivých výroků, které učinil poslanec Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že je proto evidentní, že je třeba použít pouze článek 8;

G.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 protokolu č. 7 členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce; vzhledem k tomu, že taková imunita musí být přitom chápána, v rozsahu, v jakém je jejím cílem ochrana svobodného vyjadřování a nezávislosti evropských poslanců, jako imunita absolutní, která brání jakémukoli soudnímu řízení zahájenému z důvodu vyjádřeného názoru nebo hlasování při výkonu poslanecké funkce(5);

H.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr rozhodl, že aby mohl poslanec požívat imunity, musí daný názor vyjádřit při výkonu svého mandátu, což znamená, že je vyžadována spojitost mezi vyjádřeným názorem a parlamentním mandátem; vzhledem k tomu, že tato spojitost musí být přímá a zjevná(6); vzhledem k tomu, že ačkoli byly údajně hanlivé výroky učiněny mezi lety 1996 a 2001, tedy ještě před rozsudkem z roku 2011 ve věci Patriciello, faktem zůstává, že italské soudy požádaly o stanovisko Výboru pro právní záležitosti až v roce 2018, tedy poté, co byla přijata příslušná judikatura;

I.  vzhledem k tomu, že ze skutečností případu, jak byly uvedeny v dokumentech poskytnutých Výboru pro právní záležitosti a během slyšení, které uspořádal, vyplývá, že výroky pana Marry nemají přímou ani zřejmou spojitost s jeho povinnostmi poslance Evropského parlamentu;

J.  vzhledem k tomu, že se tudíž nelze domnívat, že Alfonso Luigi Marra jednal v souvislosti s názory, které vyjádřil v dotyčném případě, v rámci výkonu svých povinností poslance Evropského parlamentu;

1.  domnívá se, že na názory, které Alfonso Luigi Marra vyjádřil, se nevztahuje parlamentní imunita ve smyslu článku 8 protokolu č. 7;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Italské republiky a Alfonsovi Luigimu Marrovi.

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Úř. věst. C 261E, 30.10.2003, s. 102.

(3)

Spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra, citované výše, odstavec 43.

(4)

Spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra, uvedeno výše, odstavec 45.

(5)

Spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra, citované výše, odstavec 27.

(6)

Věc C-163/10 Patriciello, citovaná výše, odstavce 33 a 35.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

10.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Angelika Niebler

Poslední aktualizace: 19. října 2018Právní upozornění