Procedure : 2018/0012(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0326/2018

Indgivne tekster :

A8-0326/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0192

BETÆNKNING     ***I
PDF 424kWORD 155k
15.10.2018
PE 620.820v02-00 A8-0326/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Gesine Meissner

Ordfører for udtalelse (*):

Bas Eickhout, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED
 UDTALELSE fra Fiskeriudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0033),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0014/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 23. maj 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Fiskeriudvalget (A8-0326/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Titel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU

om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2005/35/EF, direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU

(Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 20a (nyt)), der foreslår at ændre definitionen af forurenende stoffer i direktivet om forurening fra skibe).

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)   De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling nr. 14 henleder opmærksomheden på truslerne i form af havforurening og næringsstofforurening, udtømning af ressourcer og klimaændringer, som alle hovedsageligt skyldes menneskelige aktiviteter. Disse trusler lægger yderligere pres på økosystemerne, f.eks. biodiversiteten og den naturlige infrastruktur, og skaber samtidig verdensomspændende samfundsøkonomiske problemer, herunder sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige og økonomiske risici. Den Europæiske Union bliver nødt til at gøre en indsats for at beskytte marine arter og støtte de befolkningsgrupper, som er afhængige af havet, det være sig med hensyn til beskæftigelse, ressourcer eller fritid.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I de sidste to årtier har MARPOL-konventionen og dets bilag gennemgået væsentlige ændringer, der fastsætter skærpede normer og forbud mod udtømning af affald fra skibe til søs.

(4)  I de sidste to årtier har MARPOL-konventionen og dets bilag gennemgået væsentlige ændringer, der fastsætter skærpede normer for aflevering af affald og forbud mod udtømning af affald fra skibe til søs.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5 a)  Unionen bør dog fortsætte sine bestræbelser inden for rammerne af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) på at få et forbud mod udledning af spildevand fra åbne scrubbersystemer og visse lastrester for at skabe regler, der er lige så strenge for søgående fartøjer som for fartøjer, der sejler på indre vandveje i Unionen.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Medlemsstaterne bør tilskyndes til at indføre forbud mod udledning af spildevand fra åbne scrubbersystemer og visse lastrester i deres territorialfarvande.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c)  Det overordnede mål med direktivet er at forhindre udtømning af affald fra skibe i havet. Affald fra reparationer og sedimenter fra rengøring eller reparation af ballasttanke bør derfor ikke være omfattet af direktivet, eftersom sådant affald altid udtømmes på land, når skibet ligger ved kaj eller i tørdok. Affald fra reparationer og sedimenter fra rengøring eller reparation af ballasttanke er reguleret i henholdsvis EU-lovgivningen om affald og IMO's konvention om ballastvand.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  På trods af denne lovgivningsmæssige udvikling forekommer der stadig udtømning af affald til søs. Dette skyldes en kombination af faktorer, navnlig at der ikke altid er adgang til passende modtagefaciliteter i havne, at håndhævelsen ofte er utilstrækkelig, og at der er mangel på incitamenter til at aflevere affaldet på land.

(7)  På trods af denne lovgivningsmæssige udvikling forekommer der stadig udtømning af affald til søs med enorme miljømæssige, sociale og økonomiske omkostninger til følge. Dette skyldes en kombination af faktorer, navnlig at der ikke altid er adgang til passende modtagefaciliteter i havne, at håndhævelsen ofte er utilstrækkelig, og at der er mangel på incitamenter til at aflevere affaldet på land.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Selv om der er sket forbedringer, kan der stadig forekomme store mængder madaffald, især på krydstogtskibe. Metoder til håndtering af madaffald er et område, hvor der fortsat er behov for at udvikle særlige indsamlings- og genbrugsmetoder.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Initiativer inden for fiskeribranchen, der tager sigte på at reducere affald fra fiskeri eller opsamle plastaffald, herunder tabte fiskeredskaber, bør hilses velkommen.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Direktiv 2000/59/EF har bidraget til at øge den mængde affald, der afleveres til havnemodtagefaciliteter siden dets ikrafttræden, og det har således bidraget til at reducere udtømningen af affald som beskrevet i REFIT-evalueringen af direktivet.

(8)  I henhold til direktiv 2000/59/EF skal alle skibe, der anløber europæiske havne, allerede nu bidrage til omkostningerne til havnemodtagefaciliteter, uanset om de rent faktisk benytter faciliteterne. Således har direktiv 2000/59/EF bidraget til at øge den mængde affald, der afleveres til havnemodtagefaciliteter siden dets ikrafttræden, og det har bidraget til at reducere udtømningen af affald som beskrevet i REFIT-evalueringen af direktivet.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  REFIT-evalueringen har også vist, at direktiv 2000/59/EF ikke har været fuldt effektivt på grund af uoverensstemmelser med MARPOL-rammebestemmelserne. Desuden har medlemsstaterne fortolket nøglekoncepterne i direktivet forskelligt såsom faciliteternes tilstrækkelighed, forudanmeldelse af affald og den obligatoriske aflevering af affald til havnemodtagefaciliteter og fritagelser for skibe, der sejler i fast rutefart. Evalueringen viste, at der var behov for mere harmonisering af disse begreber og yderligere tilpasning til MARPOL-konventionen for at undgå unødig administrativ byrde for både havne og havnebrugere.

(9)  REFIT-evalueringen har også vist, at direktiv 2000/59/EF ikke har været fuldt effektivt på grund af uoverensstemmelser med MARPOL-rammebestemmelserne. Desuden har medlemsstaterne fortolket nøglekoncepterne i direktivet forskelligt såsom faciliteternes tilstrækkelighed, forudanmeldelse af affald og den obligatoriske aflevering af affald til havnemodtagefaciliteter og fritagelser for skibe, der sejler i fast rutefart. Evalueringen viste, at der var behov for mere harmonisering af disse begreber og yderligere tilpasning til MARPOL-konventionen for at undgå unødig administrativ byrde for både havne og havnebrugere. Det er nødvendigt, at pligten til at aflevere affald bringes i fuld overensstemmelse med MARPOL-konventionens regler for udtømning.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Direktiv 2008/98/EF fastsætter de vigtigste principper for affaldshåndtering, herunder affaldshierarkiet og princippet om, at "forureneren betaler", som tilskynder til genbrug og genanvendelse af affald frem for andre former for nyttiggørelse og bortskaffelse af affald og kræver, at der etableres systemer til særskilt indsamling af affald. Disse forpligtelser gælder også for håndtering af affald fra skibe.

(11) Direktiv 2008/98/EF fastsætter de vigtigste principper for affaldshåndtering, herunder affaldshierarkiet og princippet om, at "forureneren betaler", som tilskynder til genbrug og genanvendelse af affald frem for andre former for nyttiggørelse og bortskaffelse af affald og kræver, at der etableres systemer til særskilt indsamling af affald. Desuden er begrebet om udvidet producentansvar et vejledende princip i Unionens affaldslovgivning, på grundlag af hvilket producenterne er ansvarlige for deres produkters miljøpåvirkning gennem produkternes samlede livscyklus. De pågældende forpligtelser gælder også for håndtering af affald fra skibe.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Særskilt indsamling af affald fra skibe, herunder vraget fiskeriudstyr, er nødvendig for at sikre yderligere nyttiggørelse i det efterfølgende affaldshåndteringsled. Skrald sorteres ofte ombord på skibe i overensstemmelse med internationale normer og standarder, og EU-lovgivningen skal sikre, at disse bestræbelser på affaldssortering ombord ikke hindres af manglende ordninger for særskilt indsamling på land.

(12)  Særskilt indsamling af affald fra skibe, herunder vraget fiskeriudstyr, er nødvendig for at sikre yderligere nyttiggørelse til genbrug eller genanvendelse i det efterfølgende affaldshåndteringsled og for at undgå at skade havdyr og havmiljøet. Skrald sorteres ofte ombord på skibe i overensstemmelse med internationale normer og standarder, og EU-lovgivningen skal sikre, at disse bestræbelser på affaldssortering ombord ikke hindres af manglende ordninger for særskilt indsamling på land. Medlemsstaterne bør tilskynde til udbredelse af de systemer til særskilt indsamling, der er bedst egnet til havnenes særlige karakteristika.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Særskilt indsamling af affald såsom madaffald, smøremidler og brændselsolie bør udvikles yderligere med det specifikke mål at gøre det muligt at genbruge affaldet i overensstemmelse med den cirkulære økonomis principper.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Skønt hovedparten af havaffaldet stammer fra landbaserede aktiviteter, er skibsindustrien, herunder fiskeri- og fritidssektorerne, også en vigtig bidragyder, idet der udtømmes skrald, herunder plast og udtjent fiskeriudstyr, der ryger direkte i havet.

(13)  Hvert år havner mellem 150 000 og 500 000 tons plast i verdenshavene alene i Unionen. Skønt hovedparten af havaffaldet stammer fra landbaserede aktiviteter, er skibsindustrien, herunder fiskeri- og fritidssektorerne, også en vigtig bidragyder, idet der udtømmes skrald, herunder plast og udtjent fiskeriudstyr, der ryger direkte i havet. Kommissionen anslår, at plast tegner sig for mere end 80 % af havaffaldet, og at fiskeredskaber, der indeholder plast, tegner sig for 27 % af det havaffald, der findes på europæiske strande, hvilket svarer til 11 000 tons om året.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Direktiv 2008/98/EF fastsætter foranstaltninger til forebyggelse af affald, som medlemsstaterne bør træffe for at forebygge, at der opstår affald. Disse foranstaltninger bør bl.a. have sigte på at standse produktionen af havaffald som et bidrag til FN's bæredygtighedsmål om at forhindre og væsentligt reducere havforurening af enhver slags.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  IMO's internationale konvention af 13. februar 2004 om kontrol og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter ("BWM-konventionen") trådte i kraft den 8. september 2017. I henhold til BWM-konventionen er alle skibe forpligtet til at gennemføre procedurer for håndtering af ballastvand i henhold til IMO's standarder og det kræves, at havne og terminaler, der er udpeget til rengøring og reparation af ballasttanke, skal have passende faciliteter til at sikre modtagelse af sedimenter.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15 b)  Hvis medlemsstaterne benytter EMSA's tjenesteydelser i forbindelse med indberetning af påstået utilstrækkelighed af modtagefaciliteter i havne, bør EMSA følge disse anmodninger og forelægge Kommissionen disse data med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere støtte til EMSA i den næste finansieringsramme.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at sikre at havnene råder over tilstrækkelige modtagefaciliteter, er det afgørende, at der udvikles en plan for modtagelse og håndtering af affald, som løbende evalueres, og som er baseret på høringer af alle relevante havnebrugere. Af praktiske og organisatoriske grunde kan nabohavne i samme region have interesse i at udarbejde en fælles plan, der dækker adgangen til modtagefaciliteter i hver af de havne, der er omfattet af planen, samtidig med at der skabes en fælles administrativ ramme.

(17)  For at sikre at havnene råder over tilstrækkelige modtagefaciliteter, er det afgørende, at der udvikles en plan for modtagelse og håndtering af affald, som løbende evalueres, og som er baseret på høringer af alle relevante havnebrugere. Af praktiske og organisatoriske grunde kan nabohavne i samme geografiske region have interesse i at udarbejde en fælles plan, der dækker adgangen til modtagefaciliteter i hver af de havne, der er omfattet af planen, samtidig med at der skabes en fælles administrativ ramme.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Det kan være en udfordring for små havne såsom fortøjningszoner og lystbådehavne, der har begrænset trafik, primært fra fritidsfartøjer, eller som kun er i brug en del af året, at vedtage og overvåge planer for modtagelse og håndtering af affald. Affaldet fra disse små havne håndteres normalt som led i det kommunale affaldshåndteringssystem i henhold til principperne i direktiv 2008/98/EF som ændret ved direktiv (EU) 2018/851. For at undgå at overbebyrde de lokale myndigheder og lette affaldshåndteringen i sådanne små havne bør det være tilstrækkeligt, at affald fra de lokale fortøjningszoner og lystbådehavne indgår i den kommunale affaldsstrøm og håndteres i overensstemmelse hermed, og at havnene stiller oplysninger til rådighed om de faciliteter til affaldsmodtagelse, der er tilgængelige for havnens brugere.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For effektivt at løse problemet med havaffald er det afgørende at skabe det rette niveau af incitament til aflevering af affald til havnemodtagefaciliteter, især skrald. Dette kan opnås gennem en ordning for omkostningsdækning, som indebærer betaling af en indirekte afgift, uanset om der afleveres affald eller ej, og som skal give ret til aflevering af affald uden betaling af yderligere direkte afgifter. Fiskeri- og fritidssektorerne bør også medtages i dette system, idet de også bidrager til forekomsten af havaffald.

(18)  For effektivt at løse problemet med havaffald er det afgørende at skabe det rette niveau af incitament til aflevering af affald til havnemodtagefaciliteter, især skrald. Dette kan opnås gennem en ordning for omkostningsdækning, som indebærer betaling af en indirekte afgift, uanset om der afleveres affald eller ej, og som skal give ret til aflevering af affald uden betaling af yderligere direkte afgifter. Skibsoperatører bør ikke desto mindre også gøre en indsats for at nedbringe den mængde affald, der genereres om bord. Fritidssektoren bør også medtages i dette system, idet den også bidrager til forekomsten af havaffald. Aflevering af opfisket affald bør ikke medføre yderligere omkostninger for fiskerfartøjer.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18 a)  I visse medlemsstater er der indført ordninger for finansiering af de omkostninger, som fiskere måtte pådrage sig i forbindelse med aflevering af affald i form af fiskeredskaber såvel som aktivt eller passivt fisket affald på land. Disse ordninger vil kunne støttes af ordninger for udvidet producentansvar, der vil kunne supplere de ordninger for omkostningsdækning, der oprettes i henhold til dette direktiv. Disse ordninger for omkostningsdækning bør ikke som sådan have til følge, at de afholder fiskerfartøjer og havne fra at deltage i eksisterende ordninger for aflevering af aktivt og passivt fisket affald.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18 b)  For at fremme afleveringen af passivt fisket affald, der opsamles i net ved normalt fiskeri, bør medlemsstaterne dække udgifterne i forbindelse med indsamlingen heraf i modtagefaciliteter i havne og den efterfølgende behandling med indtægter fra alternative indtægtskilder.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Konceptet "grønt skib" bør videreudvikles i forbindelse med affaldshåndtering, således at der anvendes et effektivt belønningssystem for de fartøjer, der reducerer deres affald om bord.

(19)  Konceptet "grønt skib" bør videreudvikles og gennemføres fuldt ud i forbindelse med affaldshåndtering. Der bør fastlægges minimumskrav på EU-plan, der så vidt muligt bør indføres på en harmoniseret måde, således at der kan anvendes et effektivt belønningssystem for de fartøjer, der reducerer deres affald om bord gennem miljømæssig bæredygtig affaldsforebyggelse og -forvaltning og i overensstemmelse med bedste praksis. Medlemsstaterne bør fremme praksis ud over de krævede standarder. Hertil kommer, at affaldsreduktion først og fremmest opnås gennem effektiv affaldssortering om bord i overensstemmelse med IMO-retningslinjerne for bilag V til MARPOL-konventionen og standarder, som er udarbejdet af Den Internationale Standardiseringsorganisation. Kommissionen bør nedsætte en ekspertgruppe med henblik på at opstille kriterier, der skal være opfyldt, for at et skib kan erklæres for at være et "grønt skib", og den bør også tilskynde til udveksling af god praksis vedrørende udvikling af bottom-up-ordninger.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Lastrester er stadig lastejerens ejendom efter losning af lasten til terminalen, og de har ofte en økonomisk værdi. Af denne grund bør lastrester ikke være omfattet af ordningen for omkostningsdækning og den indirekte afgift; afgiften i forbindelse med aflevering af lastrester bør betales af brugeren af modtagefaciliteten i overensstemmelse med de kontraktlige ordninger mellem de involverede parter eller andre lokale ordninger.

(20)  Lastrester er stadig lastejerens ejendom efter losning af lasten til terminalen, og de har ofte en økonomisk værdi. Af denne grund bør lastrester ikke være omfattet af ordningen for omkostningsdækning og den indirekte afgift; afgiften i forbindelse med aflevering af lastrester bør betales af brugeren af modtagefaciliteten i overensstemmelse med de kontraktlige ordninger mellem de involverede parter eller andre lokale ordninger. Der bør med henblik på at fremme harmoniseret gennemførelse af dette direktiv udstikkes tekniske retningslinjer for håndtering af lastrester i overensstemmelse med MARPOL-konventionens bilag I og II. Dette bør dog ikke gælde for lastrester, som er vanskelige at indsamle, f.eks. flydende stoffer med høj viskositet som paraffin. Disse stoffer kan have en lav økonomisk værdi, og der er derfor risiko for, at de bliver udtømt i havet, hvis de ikke bliver udtømt korrekt i havnemodtagefaciliteter.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Fiskeredskaber af plast har et stort genbrugspotentiale, navnlig når de er konstrueret korrekt. Derfor bør der i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, indføres en ordning med udvidet producentansvar med henblik på at finansiere en forsvarlig affaldshåndtering af fiskeredskaber og komponenter heraf og opnå høje indsamlingsrater.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b)  Medlemsstaterne bør støtte "fiskeri efter affald"-ordninger økonomisk, således at affald, der allerede er i havet, kan blive genanvendt eller bortskaffet korrekt, uden at det belaster fiskerne.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  For at forbedre søfartssikkerheden og styrke beskyttelsen af havmiljøet bør Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF1a ændres til også at omhandle affaldsforurening fra skibe som defineret i bilag IV og VI til MARPOL-konventionen i EU-lovgivningen og sikre, at personer, der er ansvarlige for ulovlig udtømning, idømmes passende sanktioner.

 

_________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner, for ulovlig forurening (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 11).

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Pligten til aflevering bør suppleres med bestemmelser, som forbyder udtømning af affald, for at sende klare signaler om, at reglerne skal overholdes, og sikre et klart retsgrundlag for civilretlige eller strafferetlige overtrædelser.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Overvågning og håndhævelse bør lettes gennem et system baseret på elektronisk indberetning og udveksling af oplysninger. Med henblik herpå bør det eksisterende informations- og overvågningssystem, der er oprettet i henhold til direktiv 2000/59/EF, videreudvikles og fortsat drives på grundlag af eksisterende elektroniske datasystemer, navnlig Unionens informations- og udvekslingssystem (SafeSeaNet) og Inspektionsdatabasen (THETIS). Systemet bør også indeholde oplysninger om de modtagefaciliteter, der er tilgængelige i de forskellige havne.

(24)  Overvågning og håndhævelse bør lettes gennem et system baseret på elektronisk indberetning og udveksling af oplysninger. Med henblik herpå bør det eksisterende informations- og overvågningssystem, der er oprettet i henhold til direktiv 2000/59/EF, videreudvikles og fortsat drives på grundlag af eksisterende elektroniske datasystemer, navnlig Unionens informations- og udvekslingssystem (SafeSeaNet) og Inspektionsdatabasen (THETIS). Systemet bør også indeholde oplysninger om de modtagefaciliteter, der er tilgængelige i de forskellige havne, og om tab af fiskeredskaber.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Tab af fiskeredskaber skal indberettes i overensstemmelse med artikel 48 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 24 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24 b)  Direktiv 2010/65/EU, der for tiden er ved at blive revideret, forenkler og harmoniserer de administrative procedurer i forbindelse med søtransport ved at standardisere elektronisk indberetning af oplysninger og ved at rationalisere meldeformaliteterne. For at undgå unødvendig og selvmodsigende IT-udvikling bør de nye meldeformaliteter for så vidt angår affald fra skibe gennemføres i henhold til direktiv 2010/65/EU.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  For at tage hensyn til den globale udvikling og fremme en miljøvenlig affaldshåndtering om bord bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår ændring af dette direktiv for at ajourføre referencerne til internationale instrumenter og bilagene og for at ændre henvisninger til internationale instrumenter for om nødvendigt at forhindre, at ændringer af disse internationale instrumenter gælder i forbindelse med dette direktiv, og for at udvikle fælles kriterier for anerkendelse af "grønne skibe" med det formål at indrømme disse skibe en nedsat affaldsafgift. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(30)  For at tage hensyn til den globale udvikling og fremme en miljøvenlig affaldshåndtering om bord bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår ændring af dette direktiv for at ajourføre referencerne til internationale instrumenter og bilagene og for at ændre henvisninger til internationale instrumenter for om nødvendigt at forhindre, at ændringer af disse internationale instrumenter gælder i forbindelse med dette direktiv, og for at ændre, implementere og yderligere forbedre fælles kriterier for anerkendelse af "grønne skibe", samtidig med at der tages hensyn til eksisterende gode praksisser og bottom-up-ordninger, med det formål at indrømme disse skibe en nedsat affaldsafgift. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a)  Gode arbejdsvilkår for havnepersonale, der arbejder i modtagefaciliteter i havne, er afgørende for at kunne skabe en sikker, effektiv og socialt ansvarlig søfartssektor, der kan tiltrække kvalificerede arbejdstagere til sektoren og sikre lige vilkår i hele EU. Grunduddannelse og periodisk efter- og videreuddannelse af personale er afgørende for at sikre tjenester af høj kvalitet og beskyttelse af arbejdstagerne. Havnemyndigheder og myndigheder med ansvar for modtagefaciliteter skal sikre, at alt personale modtager den nødvendige uddannelse for at tilegne sig den viden, som er nødvendig for deres arbejde, idet opmærksomheden i særlig grad skal rettes mod sundheds- og sikkerhedsaspekter vedrørende behandling af farligt affald, og at uddannelseskravene løbende ajourføres, så de imødekommer de udfordringer, som den teknologiske innovation medfører.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32 a)  Der skal tages hensyn til de særlige karakteristika ved regionerne i den yderste periferi, der er anerkendt i artikel 349 i TEUF, således at medlemsstaterne får mulighed for at indføre særlige nationale finansieringsforanstaltninger i de pågældende regioner, så de kan sikre, at der forefindes tilstrækkelige modtagefaciliteter i havnene.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv har til formål at beskytte havmiljøet mod de negative virkninger fra udtømning af affald fra skibe, der anvender havne i Unionen, samt sikre en ubesværet søtransport ved at forbedre adgangen til tilstrækkelige modtagefaciliteter i havne og afleveringen af affald til disse faciliteter.

Dette direktiv har til formål at beskytte havmiljøet mod de negative virkninger fra udtømning af affald fra skibe, der anvender havne i Unionen, samt sikre en ubesværet søtransport ved at forbedre adgangen til og brugen af tilstrækkelige modtagefaciliteter i havne og afleveringen af affald til disse faciliteter.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  "fast eller flydende platform": enhver fast eller flydende platform, herunder boreplatforme, flydende produktions-, lagrings- og omladningsanlæg, som anvendes til offshore produktion og lagring af olie, og flydende enheder, der anvendes til lagring offshore af den olie, der er fremstillet

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "affald fra skibe": alt affald, herunder lastrester, der genereres under skibets drift eller under lastning, losning og rengøring og rensningshandlinger, eller affald, der samles i garn under fiskeri, og falder ind under anvendelsesområdet for bilag I, II, IV, V og VI til MARPOL

c)  "affald fra skibe": alt affald, herunder lastrester, der genereres under skibets drift eller under drift af en fast eller flydende platform, eller under lastning, losning, rengøring og rensningshandlinger og skibsreparation, herunder sedimenter fra rengøring eller reparation af ballasttanke, og som falder ind under anvendelsesområdet for bilag I, II, IV, V og VI til MARPOL

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  "affald fra fiskerfartøjer": alt affald, der genereres under skibets drift eller under lastning, losning og rengøring eller rensning, og som direkte og individuelt falder ind under anvendelsesområdet for bilag I, II, IV, V og VI til MARPOL, undtagen friske hele fisk og fisk, der ikke er friske, fra fiskeri, der udføres under rejsen eller akvakulturaktiviteter

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c b)  "passivt fisket affald": affald, der utilsigtet fanges i garn under fiskeri

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c c)  "aktivt indsamlet affald": affald, der indsamles i affalds-hotspots på ture, hvor der ikke fiskes, på baggrund af en miljøvurdering og alene med det formål at fjerne havaffald fra havet

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cd)  "fangstrejse": enhver rejse, som et fiskerfartøj foretager, hvorunder der fiskes, idet fangstrejsen betragtes som indledt, når fiskerfartøjet forlader havn, og betragtes som afsluttet, når det igen anløber afsejlingshavnen eller en anden havn, hvor losningen foregår

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "lastrester": rester af ethvert lastmateriale om bord, som forbliver på dækket eller i lastrum efter lastning og losning, herunder restmængder eller spild ved lastning og losning, uanset om det er i våd eller tør tilstand eller indeholdt i vaskevand, undtagen laststøv der forbliver på dækket efter fejning eller støv på skibets ydre flader

d)  "lastrester": rester af ethvert lastmateriale om bord, som forbliver på dækket eller i lastrum eller tanke efter lastning og losning, herunder restmængder eller spild ved lastning og losning, uanset om det er i våd eller tør tilstand eller indeholdt i vaskevand, undtagen laststøv der forbliver på dækket efter fejning eller støv på skibets ydre flader

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  "fiskeredskab": enhver genstand eller udstyrsdel, der anvendes i forbindelse med fiskeri og akvakultur til at efterspore eller fange biologiske havressourcer, eller som flyder på havfladen og anvendes med det formål at tillokke og fange biologiske havressourcer

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  "fritidsfartøj": et skib af en hvilken som helst type med en skroglængde på 2,5 meter og derover, uanset fremdrivningsmiddel, beregnet til sports- eller fritidsformål og ikke til erhvervsmæssige formål

g)  "fritidsfartøj": et skib af en hvilken som helst type med en skroglængde på fra 2,5 meter til 24 meter, uanset fremdrivningsmiddel, beregnet til sports- eller fritidsformål og ikke til erhvervsmæssige formål

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  "grønt skib": et skib, der konstrueres, drives og i sidste ende genanvendes på en miljømæssigt bæredygtig måde, hvor skadelige udtømninger og udledninger i forbindelse med driften elimineres på en integreret måde; skibets konstruktion, udstyr og drifts- og indkøbspolitikker skaber synergieffekter, der sikrer begrænsede mængder af den type affald, på hvilke afgiften finder anvendelse, og skibet forvalter sit affald på en bæredygtig og miljøvenlig måde

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  "international fart": en sejlads i havområder fra en havn uden for EU til en havn i en medlemsstat

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  "havn": et sted eller et geografisk område, hvor der er foretaget anlægsarbejder og forefindes udstyr, som gør det muligt at modtage skibe, herunder ankerpladser inden for havnens jurisdiktion

j)  "havn": et sted eller et geografisk område, hvor der er foretaget anlægsarbejder og forefindes udstyr, som principielt gør det muligt at modtage skibe, herunder ankerpladser inden for havnens jurisdiktion

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  "køkken- og madaffald": alt madaffald, herunder brugt madolie fra restauranter, cateringfaciliteter og køkkener

k)  "køkken- og madaffald": alt madaffald, herunder brugt madolie fra restauranter, cateringfaciliteter og køkkener samt glas og plast

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  "internationalt køkken- og madaffald": alt madaffald, der er frembragt under international fart, herunder brugt madolie fra restauranter, cateringfaciliteter og køkkener samt glas og plast

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  "tilstrækkelig lagerkapacitet": tilstrækkelig kapacitet til at opbevare affaldet om bord fra afgangstidspunktet til den næste anløbshavn, herunder det affald, der forventeligt vil blive produceret under rejsen

l)  "tilstrækkelig lagerkapacitet": tilstrækkelig kapacitet, der er afsat til, at hver enkelt type affald kan opbevares særskilt om bord, i overensstemmelse med skibscertifikatet eller affaldshåndteringsplanen fra afgangstidspunktet til den næste anløbshavn, herunder det affald, der forventeligt vil blive produceret under rejsen

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  "fast rutefart": trafik baseret på en offentliggjort eller planlagt liste over afgangs- og ankomsttider mellem identificerede havne eller gentagne overfarter, der udgør en anerkendt tidsplan

m)  "fast rutefart": trafik baseret på en offentliggjort eller planlagt liste over afgangs- og ankomsttider mellem to identificerede havne eller gentagne overfarter, der udgør en anerkendt tidsplan skibets sejlplan bør være fastsat på forhånd og forblive stabil i en periode på mindst fire måneder

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

pa)  "behandling": nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  alle skibe, uanset flag, som anløber eller opererer i en havn i en medlemsstat, med undtagelse af alle orlogsfartøjer, marinehjælpeskibe og andre skibe, der ejes eller drives af en stat og på det pågældende tidspunkt kun anvendes i statens tjeneste til ikke-kommercielle formål

a)  alle skibe, uanset flag, som anløber eller opererer i en havn i en medlemsstat, med undtagelse af skibe, der udfører havnerelaterede tjenester jf. forordning (EU) 2017/352, artikel 1, stk.2, alle orlogsfartøjer, marinehjælpeskibe og andre skibe, der ejes eller drives af en stat og på det pågældende tidspunkt kun anvendes i statens tjeneste til ikke-kommercielle formål

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  alle havne i medlemsstaterne, som normalt anløbes af skibe, der er omfattet af litra a).

b)  alle havne i medlemsstaterne, som normalt anløbes af skibe, der er omfattet af litra a). Med henblik på dette direktiv og for at undgå unødig forsinkelse for skibe kan medlemsstaterne beslutte at udelukke ankerpladserne fra deres havne i forbindelse med anvendelsen af artikel 6, 7 og 8.

 

 

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  alle fartøjer, som færdes ad EU's indre vandveje.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre, at skibe, der ikke falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, hvor det er muligt, afleverer deres affald på en måde, som er i overensstemmelse med dette direktiv.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre, at skibe, der ikke falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, hvor det med rimelighed er gennemførligt, afleverer deres affald på en måde, som er i overensstemmelse med dette direktiv.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  modtagefaciliteterne tillader håndtering af skibets affald på en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med kravene i direktiv 2008/98/EF og anden relevant EU-lovgivning om affald. Med henblik herpå sørger medlemsstaterne for særskilt indsamling af affald fra skibe i havne som krævet efter EU's affaldslovgivning, navnlig direktiv 2008/98/EF, direktiv 2012/19/EU og direktiv 2006/66/EF. Litra c) finder anvendelse, uden at dette berører de strengere krav i forordning (EF) nr. 1069/2009 vedrørende håndtering af køkken- og madaffald.

c)  modtagefaciliteterne tillader håndtering af skibets affald på en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med kravene i direktiv 2008/98/EF og anden relevant EU-lovgivning og national lovgivning om affald. I forbindelse med litra c) sørger medlemsstaterne for særskilt indsamling af affald fra skibe i havne for at lette genbrug eller genanvendelse som krævet efter EU's affaldslovgivning, navnlig direktiv 2008/98/EF, direktiv 2012/19/EU og direktiv 2006/66/EF. Dette litra finder anvendelse, uden at dette berører de strengere krav i forordning (EF) nr. 1069/2009 vedrørende håndtering af køkken- og madaffald.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne undersøger alle indberettede tilfælde af påståede utilstrækkeligheder og sikrer, at enhver part, der er involveret i aflevering eller modtagelse af affald fra skibe, kan kræve erstatning for skader forårsaget af unødig forsinkelse.

4.  Medlemsstaterne undersøger, om nødvendigt i samråd med EMSA, alle indberettede tilfælde af påståede utilstrækkeligheder og sikrer, at enhver part, der er involveret i aflevering eller modtagelse af affald fra skibe, kan kræve erstatning for skader forårsaget af unødig forsinkelse i tilfælde af manglende overholdelse af planen for modtagelse og håndtering af affald.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  De relevante havnemyndigheder, eller i deres fravær de relevante myndigheder, skal sikre, at aflevering eller modtagelse af affald udføres med tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre risici for person- eller miljøskader i havne omfattet af nærværende direktiv.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 b.  I betragtning situationen i regionerne i den yderste periferi, der er anerkendt i artikel 349 i TEUF, kan medlemsstaterne indføre særlige nationale finansieringsforanstaltninger for at sikre, at der er tilstrækkelige og tilgængelige modtagefaciliteter i havnene.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der udarbejdes og gennemføres en hensigtsmæssig plan for modtagelse og håndtering af affald for alle havne efter høring af de berørte parter, især havnebrugerne eller deres repræsentanter. Disse høringer bør afholdes både under den indledende udarbejdelse af planerne og efter deres vedtagelse, især når der er sket betydelige ændringer med hensyn til kravene i artikel 4, 6 og 7. De detaljerede krav til udarbejdelsen af sådanne planer er anført i bilag 1.

1.  Der udarbejdes og gennemføres en hensigtsmæssig plan for modtagelse og håndtering af affald for alle havne efter høring af de berørte parter, herunder havnebrugerne eller deres repræsentanter og civilsamfundet. Disse høringer bør afholdes både under den indledende udarbejdelse af planerne og efter deres vedtagelse, især når der er sket betydelige ændringer med hensyn til kravene i artikel 4, 6 og 7. De detaljerede krav til udarbejdelsen af sådanne planer er anført i bilag 1.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at følgende oplysninger i planerne for modtagelse og håndtering af affald vedrørende adgangen til tilstrækkelige modtagefaciliteter i deres havne og de hermed forbundne omkostninger tydeligt meddeles skibsoperatørerne og offentliggøres enten via havnenes hjemmeside eller i trykt form:

Medlemsstaterne sikrer, at følgende oplysninger i planerne for modtagelse og håndtering af affald vedrørende adgangen til tilstrækkelige modtagefaciliteter i deres havne og disse omkostningers struktur tydeligt meddeles skibsoperatørerne og er offentliggjort og let tilgængelige, både på engelsk og på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor havnen er beliggende:

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  modtagefaciliteternes placering for hver kajplads

a)  modtagefaciliteternes placering for hver kajplads, herunder åbningstider

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  en beskrivelse af omkostningsdækningen og

e)  en beskrivelse af omkostningsdækningen, herunder afgifterne og beregningsgrundlaget, og

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De i stk. 1 omhandlede planer for modtagelse og håndtering af affald kan, når det er nødvendigt af effektivitetshensyn, udarbejdes i fællesskab mellem to eller flere nabohavne i samme region under passende deltagelse af hver havn, forudsat at behovet for og adgangen til modtagefaciliteter er præciseret for hver enkelt havn.

3.  De i stk. 1 omhandlede planer for modtagelse og håndtering af affald kan, når det er nødvendigt af effektivitetshensyn, udarbejdes i fællesskab mellem to eller flere nabohavne i samme geografiske region under passende deltagelse af hver havn, forudsat at behovet for og adgangen til modtagefaciliteter er præciseret for hver enkelt havn.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne evaluerer og godkender planen for modtagelse og håndtering af affald, overvåger gennemførelsen heraf og sørger for, at den godkendes på ny mindst hvert tredje år, efter den er blevet godkendt eller godkendt på ny, samt efter betydelige ændringer i havnens drift. Disse ændringer omfatter, men er ikke begrænset til, strukturelle ændringer i trafikken til havnen, udvikling af ny infrastruktur, ændringer i efterspørgslen og tilrådighedsstillelsen af modtagefaciliteter og nye behandlingsteknikker ombord.

4.  Medlemsstaterne evaluerer og godkender planen for modtagelse og håndtering af affald, overvåger gennemførelsen heraf og sørger for, at den godkendes på ny mindst hvert fjerde år, efter den er blevet godkendt eller godkendt på ny, samt efter betydelige ændringer i havnens drift. Disse ændringer omfatter, men er ikke begrænset til, strukturelle ændringer i trafikken til havnen, udvikling af ny infrastruktur, ændringer i efterspørgslen og tilrådighedsstillelsen af modtagefaciliteter og nye behandlingsteknikker ombord.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a.  Små ikke-kommercielle havne, der er kendetegnet ved kun at have sporadisk eller begrænset trafik fra fritidsfartøjer, kan undtages fra denne artikels anvendelsesområde, hvis deres modtagefaciliteter i havnen er integreret i det affaldshåndteringssystem, der administreres af eller på vegne af kommunen, og de medlemsstater, hvor disse havne er beliggende, sikrer, at oplysningerne om affaldshåndteringssystemet stilles til rådighed for brugerne af disse havne.

 

De medlemsstater, hvor sådanne havne er beliggende, skal indberette beliggenheden af og navnet på disse havne elektronisk i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 14.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, indberettes elektronisk i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 14 i dette direktiv, i overensstemmelse med direktiv 2010/65/EU og direktiv 2002/59/EF.

2.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, indberettes elektronisk i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 14 i dette direktiv, i overensstemmelse med direktiv 2010/65/EU og direktiv 2002/59/EF og gøres tilgængelige for de relevante interessenter, herunder operatører af havnemodtagefaciliteter.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Skibsføreren på et skib, der anløber en havn i Unionen, skal, før skibet forlader havnen, aflevere alt affald, der transporteres ombord på skibet, til en modtagefacilitet i havnen i overensstemmelse med de relevante udtømningsnormer, der er fastsat i MARPOL-konventionen.

1.  Skibsføreren på et skib, der anløber en havn i Unionen, skal, før skibet forlader havnen, aflevere alt affald, der transporteres ombord på skibet, til en modtagefacilitet i havnen, og må ikke foretage en udtømning i havet efter at have forladt havnen, i overensstemmelse med de relevante afleverings- og udtømningsnormer og -bestemmelser, der er fastsat i MARPOL-konventionen.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  I overensstemmelse med MARPOL-konventionen og EU's eksisterende lovgivning, navnlig direktiv 2005/35/EF, er udtømning af plast, herunder syntetiske reb, syntetiske fiskenet, plastaffald og aske fra forbrænding af plastprodukter, forbudt med undtagelse af følgende:

 

a)  udtømning af plast fra et skib, som er nødvendig af hensyn til skibets og de ombordværendes sikkerhed eller for at redde menneskeliv på havet

 

b)  utilsigtet tab af plast som følge af skade på et skib eller dets udstyr under forudsætning af, at der før og efter skadens indtræden er blevet iagttaget alle rimelige forholdsregler med henblik på at undgå eller begrænse det utilsigtede tab

 

c)  utilsigtet tab af fiskeredskaber fra et skib, forudsat at der er truffet alle rimelige forholdsregler for at undgå sådanne tab

 

d)  dumping af fiskeredskaber fra et skib med henblik på at beskytte havmiljøet eller af hensyn til skibets eller besætningens sikkerhed.

 

Kommissionen tillægges beføjelse til ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 19 at fastsætte alle rimelige foranstaltninger til at undgå utilsigtet tab af fiskeredskaber.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved aflevering udfylder affaldsoperatøren eller myndigheden i den havn, hvor affaldet blev afleveret, nøjagtigt formularen i bilag 3 og udsteder en kvittering til skibet.

Ved aflevering udfylder affaldsoperatøren eller myndigheden i den havn, hvor affaldet blev afleveret, nøjagtigt formularen i bilag 3 og udsteder uden unødigt ophold en affaldskvittering til skibet.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette krav gælder ikke i små ubemandede havne eller i fjerntliggende havne, forudsat at den medlemsstat, hvor en sådan havn er beliggende, har indberettet disse oplysninger elektronisk i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 14 i dette direktiv.

Dette krav gælder ikke i små havne med ubemandede faciliteter eller i havne, der er fjerntliggende, forudsat at den medlemsstat, hvor en sådan havn er beliggende, har indberettet disse oplysninger elektronisk i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 14 i dette direktiv.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Operatøren, agenten eller skibsføreren på et skib, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2002/59/EF, indberetter inden afrejse elektronisk oplysningerne fra affaldskvitteringen i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 14 i dette direktiv, i overensstemmelse med direktiv 2010/65/EU og direktiv 2002/59/EF.

3.  Operatøren, agenten eller skibsføreren på et skib, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2002/59/EF, indberetter inden afrejse eller så hurtigt som praktisk mulig efter at have modtaget disse elektronisk oplysningerne fra affaldskvitteringen i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 14 i dette direktiv, i overensstemmelse med direktiv 2010/65/EU og direktiv 2002/59/EF.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Føreren af et fiskerfartøj, der anløber en havn i Unionen, skal inden for 24 timer indberette eventuelle tab af fiskeredskaber i overensstemmelse med artikel 48 i forordning (EF) nr. 1224/2009 til den kompetente myndighed i sin flagmedlemsstat.

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 19 med henblik på at bestemme formatet for fiskerfartøjernes indberetning.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.   Er det ikke muligt at bjærge et tabt fiskeredskab, opfører skibsføreren oplysninger herom i logbogen. Den kompetente myndighed i flagmedlemsstaten underretter den kompetente myndighed i kystmedlemsstaten.

 

Oplysninger om tabte fiskeredskaber indsamles og registreres af medlemsstaterne og fremsendes årligt til Kommissionen.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  skibet kun ligger ved ankerplads i mindre end 24 timer eller under ugunstige vejrforhold

a)  skibet kun ligger ved ankerplads i mindre end 24 timer, eller mens det afventer befragtning, eller under ugunstige vejrforhold

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis den næste anløbshavn er beliggende uden for Unionen, eller hvis der er god grund til at formode, at der ikke er tilstrækkelige faciliteter til rådighed i den næste anløbshavn, eller hvis denne havn er ukendt, skal medlemsstaten kræve, at skibet afleverer alt sit affald før afgang.

7.  Hvis det ikke på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige, herunder oplysninger, der er tilgængelige elektronisk i det informations-, overvågnings- og håndhævelsessystem, der er omhandlet i artikel 14 i dette direktiv eller i GISIS, kan fastslås, at der er tilstrækkelige faciliteter til rådighed i den næste anløbshavn, eller hvis den næste anløbshavn er ukendt, skal medlemsstaten kræve, at skibet før afgang afleverer alt det affald, der ikke kan modtages og håndteres korrekt i den næste anløbshavn.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7 a

 

Skibsføreren på et skib, der anløber en havn i Unionen, skal, før skibet forlader havnen, gennemføre forrensningsprocedurer for flydende stoffer med høj viskositet, herunder paraffin, i overensstemmelse med bilag II til MARPOL-konventionen og aflevere eventuelle rester eller vandblandinger i losningshavnen, således at tanken er tom, og tømningsrør er fri for rester.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7b

 

Forebyggelse af tabte fiskeredskaber

 

1.  Føreren af et skib, der anløber en havn i en medlemsstat, og som er involveret i fiskeri, skal sikre, at der træffes alle rimelige foranstaltninger til at forebygge tab af fiskeredskaber.

 

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 19 med henblik på at fastsætte alle rimelige foranstaltninger til at forebygge tab af fiskeredskaber.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7c

 

Fiskeredskabers cirkularitet

 

Kommissionen anmoder de europæiske standardiseringsorganisationer om at udarbejde harmoniserede standarder for at sikre, at fiskeredskaber designes cirkulært, navnlig med hensyn til forberedelse til genbrug og genanvendelse, uden at dette berører Rådets forordning (EF) nr. 850/98.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til drift af faciliteter til modtagelse og behandling af affald fra skibe, bortset fra lastrester, dækkes gennem opkrævning af en afgift fra skibe. Disse omkostninger omfatter de elementer, der er anført i bilag 4.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til drift af faciliteter til modtagelse og behandling af affald fra skibe, herunder lastrester af flydende stoffer med høj viskositet, men ikke andre lastrester, dækkes gennem opkrævning af en afgift fra skibe, med respekt for princippet om, at forureneren betaler. Disse omkostninger omfatter de elementer, der er anført i bilag 4.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den indirekte afgift skal dække de indirekte administrationsomkostninger samt en væsentlig del af de direkte driftsomkostninger som fastsat i bilag 4. Den væsentlige del af de direkte driftsomkostninger skal udgøre mindst 30 % af de samlede årlige direkte omkostninger i forbindelse med den faktiske aflevering af affald

b)  den indirekte afgift skal dække de indirekte administrationsomkostninger samt en væsentlig del af de direkte driftsomkostninger som fastsat i bilag 4, og den pågældende væsentlige del udgør mindst 30 % af de samlede direkte omkostninger i forbindelse med den faktiske aflevering af affald i det foregående år. Omkostninger i forbindelse med den forventede trafikmængde for det kommende år kan også tages i betragtning

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for at sikre maksimalt incitament til at aflevere affald som defineret i bilag V til MARPOL-konventionen, herunder affald, der er blevet samlet i garn i forbindelse med fiskeri, skal den indirekte afgift, der opkræves, dække alle modtagefaciliteternes omkostninger til dette affald for at sikre ret til aflevering af affald uden yderligere direkte afgifter

c)  for at sikre maksimalt incitament til at aflevere affald som defineret i bilag V til MARPOL-konventionen, bortset fra lastrester, med undtagelse af lastrester af flydende stoffer med høj viskositet, skal der ikke kræves nogen direkte afgift for dette affald for at sikre ret til aflevering af affald uden yderligere afgifter på grundlag af mængden af afleveret affald, undtagen når denne mængde af afleveret affald overstiger den maksimale afsatte lagerkapacitet som omhandlet i formularen i bilag 2 til dette direktiv. Passivt fisket affald er omfattet af denne ordning, herunder retten til aflevering. Den indirekte afgift skal dække de mængder, der normalt leveres, under hensyntagen til skibets kategori, type og størrelse.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c a)  for at anspore til ordninger for fiskeri efter affald og for at undgå, at omkostningerne til indsamling i havnemodtagefaciliteter og efterfølgende behandling af passivt fisket affald skal bæres af havnenes brugere, skal disse omkostninger dækkes fuldstændigt af indtægterne fra alternative finansieringskilder, herunder udvidet producentansvar og genbrugsordninger; midler, der er til rådighed på regionalt eller nationalt plan eller på EU-plan, anvendes også til at dække disse omkostninger

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  den indirekte afgift dækker ikke affald fra røggasrensningsanlæg, hvortil omkostninger dækkes med udgangspunkt i de typer og mængder af affald, der afleveres.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den del af omkostningerne, som eventuelt ikke dækkes af den i litra b) omhandlede afgift, dækkes med udgangspunkt i de typer og de mængder affald, som skibet faktisk afleverer.

3.  Den del af omkostningerne, som eventuelt ikke dækkes af den i stk. 2, litra b) omhandlede afgift, dækkes med udgangspunkt i de typer og de mængder affald, som skibet faktisk afleverer.

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Affaldet kan differentieres efter bl.a. skibets kategori, type og størrelse og den type trafik, skibet er involveret i, såvel som efter de ydelser, der udføres uden for havnens normale driftstid.

4.  Afgifterne kan differentieres efter bl.a. skibets kategori, type og størrelse, den type handel, skibet er involveret i, affaldets farlighed, såvel som efter de ydelser, der udføres uden for havnens normale driftstid.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Afgifterne nedsættes, hvis skibets design, udstyr og drift er således, at det kan påvises, at skibet producerer en reduceret mængde affald og håndterer affaldet på en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig måde. Kommissionen bemyndiges til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 at fastlægge kriterierne for at fastslå, om et skib opfylder kravene i dette stykke med hensyn til skibets håndtering af affald ombord.

5.  Afgifterne nedsættes, hvis skibets design, udstyr, indkøbspolitikker og drift er således, at det kan påvises, at skibet producerer en reduceret mængde affald og håndterer affaldet på en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig måde. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge kriterierne for at fastslå, om et skib opfylder kravene i dette stykke med hensyn til skibets håndtering af affald ombord. Dette bør ske i overensstemmelse med bedste praksis og IMO's retningslinjer.

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  For at sikre at afgifterne er rimelige, klare og ikke-diskriminerende, og at de afspejler omkostningerne i forbindelse med de faciliteter og tjenesteydelser, der stilles til rådighed og i givet fald benyttes, bør afgiftsbeløbet og beregningsgrundlaget offentliggøres for havnens brugere.

6.  For at sikre at afgifterne er rimelige, klare, let identificerbare og ikke-diskriminerende, og at de afspejler omkostningerne i forbindelse med de faciliteter og tjenesteydelser, der stilles til rådighed og i givet fald benyttes, bør afgiftsbeløbet og beregningsgrundlaget offentliggøres på engelsk for havnens brugere i planerne for modtagelse og behandling af affald.

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Fiskeri efter affald-initiativer og rengøring af strande

 

1.  Medlemsstaterne opretter og opretholder en national fond, som støtter foranstaltninger og projekter til indsamling og behandling af passivt fisket affald fra fiskerfartøjer og affald, som findes på kysten i nærheden af havne og langs skibsruter.

 

2.  Medlemsstaterne sikrer, at der indsamles overvågningsdata om omfanget, mængden og typen af passivt fisket affald og affald, der findes på kysten i nærheden af havne og langs skibsruter, og sikrer, at sådanne overvågningsdata sendes til en elektronisk database, som er oprettet og opretholdes af Kommissionen.

 

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om den nationale fond, som er oprettet i henhold til stk. 1, senest den 31. december [to år efter vedtagelsen] og sender derefter hvert andet år rapporter om de aktiviteter og projekter, som har modtaget støtte. Disse rapporter skal være offentligt tilgængelige.

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 19 med henblik på at bestemme formatet for indberetningen.

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  undtagelsen ikke har negativ indvirkning på sikkerheden til søs, sundheden, livet om bord eller arbejdsforholdene eller på havmiljøet

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  ordningen under litra b) kan dokumenteres ved hjælp af en underskrevet kontrakt med en havn eller et affaldsfirma, affaldsleveringskvitteringer og en bekræftelse af, at ordningen er blevet accepteret af alle havne på skibets rute. Ordningen for aflevering af affald og betaling af afgiften skal være indgået i en havn i Unionen for at udgøre tilstrækkelig bevis i overensstemmelse med dette stykke.

c)  ordningen under litra b) kan dokumenteres ved hjælp af en underskrevet kontrakt med en havn eller et affaldsfirma, affaldsleveringskvitteringer og en bekræftelse af, at ordningen er blevet meddelt alle havne på skibets rute. Ordningen for aflevering af affald og betaling af afgiften skal være indgået i en havn i Unionen for at udgøre tilstrækkelig bevis i overensstemmelse med dette stykke eller i en anden havn, hvis det kan fastslås på grundlag af de elektronisk indberettede oplysninger i informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet i artikel 14 og i GISIS, at der er tilstrækkelige faciliteter til rådighed i den havn, som ordningen i litra b) er indgået med.

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Udvidet producentansvar

 

Medlemsstaterne indfører ordninger for udvidet producentansvar for fiskeredskaber og komponenter heraf. Ud over de minimumskrav, der er fastsat i artikel 8a i direktiv 2008/98/EF, skal følgende oplysninger indgå i sådanne ordninger:

 

a)  en differentieret afgift, der fremmer markedsføring af fiskeredskaber, som er konstrueret således, at de kan genbruges og genanvendes

 

b)  pantsystemer, der sikrer, at gamle, ødelagte eller ubrugelige fiskeredskaber leveres tilbage og indsamles.

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ethvert skib kan underkastes inspektion med henblik på at kontrollere, at det overholder kravene i dette direktiv.

Medlemsstaterne sikrer, at ethvert skib kan underkastes inspektioner, herunder tilfældige inspektioner, med henblik på at kontrollere, at det overholder kravene i dette direktiv.

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med hensyn til inspektion af skibe, der falder uden for anvendelsesområdet for direktiv 2009/16/EF, sikrer medlemsstaterne, at der foretages inspektion af mindst 20 % af det samlede antal individuelle fartøjer for hver af følgende kategorier:

1.  Med hensyn til inspektion af skibe, der falder uden for anvendelsesområdet for direktiv 2009/16/EF, sikrer medlemsstaterne, at der foretages inspektion af mindst 25 % af det samlede antal individuelle fartøjer årligt for hver af følgende kategorier:

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne indfører procedurer for inspektion af fiskerfartøjer på under 100 bruttotons samt fritidsfartøjer på under 100 bruttotons for at sikre overholdelse af de relevante krav i dette direktiv, idet det sikres, at der hvert år gennemføres inspektioner på mindst 20 % af det samlede antal individuelle fiskerfartøjer og fritidsfartøjer i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Resultaterne af de i stk. 1 omhandlede inspektioner registreres i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 15 i dette direktiv.

2.  Resultaterne af de i stk. 1 og 1a omhandlede inspektioner registreres i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 15 i dette direktiv.

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne fastsætter procedurer for inspektion af fiskerfartøjer under 100 bruttoton samt for fritidsfartøjer under 100 bruttoton for at sikre overholdelsen af de gældende krav i dette direktiv.

udgår

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  i tilfælde af tab af fiskeredskaber, de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 48 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/20091a;

 

______________

 

1a Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De oplysninger, der indberettes i henhold til artikel 4 og artikel 5, stk. 2, videresendes efterfølgende af Kommissionen til IMO-databasen for modtagefaciliteter i havne under GISIS.

4.  De oplysninger, der indberettes i henhold til artikel 4 og artikel 5, stk. 2, videresendes efterfølgende af Kommissionen til IMO-databasen for modtagefaciliteter i havne under GISIS, som kræver regelmæssig ajourføring.

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a.  Kommissionen offentliggør på grundlag af de oplysninger, der er rapporteret i henhold til stk. 2, litra da), senest den 31. december 2022 og herefter hvert andet år en sammenfattende rapport om tabet af fiskeredskaber.

Ændringsforslag    103

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen sikrer, at inspektionsdatabasen gør det muligt at hente alle relevante data, som medlemsstaterne har indberettet, med henblik på at overvåge gennemførelsen af direktivet.

4.  Kommissionen sikrer, at inspektionsdatabasen gør det muligt at hente alle relevante data, som medlemsstaterne har indberettet, med henblik på at overvåge gennemførelsen af direktivet. Kommissionen gennemgår jævnligt databasen for at overvåge direktivets gennemførelse og gøre opmærksom på eventuel tvivl om fuldstændig gennemførelse med henblik på at iværksætte korrigerende foranstaltninger.

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15a

 

Uddannelse af personale

 

Havnemyndigheder og myndigheder med ansvar for havnemodtagefaciliteter sikrer, at alt personale modtager den nødvendige uddannelse for at tilegne sig den viden, som er nødvendig for deres arbejde med håndtering af affald, idet opmærksomheden i særlig grad rettes mod sundheds- og sikkerhedsaspekter vedrørende behandling af farligt affald, og at uddannelseskravene løbende ajourføres, så de imødekommer de udfordringer, som den teknologiske innovation medfører.

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning og tage hensyn til overtrædelsens alvor, og om den relevante myndighed, operatør, agent, skibsfører eller anden relevante part tidligere har begået en lignende overtrædelse.

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen sørger for tilrettelæggelse af udveksling af erfaringer mellem medlemsstaternes nationale myndigheder og eksperter, herunder fra den private sektor, om anvendelsen af dette direktiv i Unionens havne.

Kommissionen sørger for tilrettelæggelse af udveksling af erfaringer mellem medlemsstaternes nationale myndigheder og eksperter, herunder fra den private sektor, civilsamfundet og fagforeninger om anvendelsen af dette direktiv i Unionens havne.

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne indberetter senest den … [12 måneder efter vedtagelsen af dette direktiv] og derefter hvert andet år deres bedste praksis vedrørende affaldshåndtering om bord på skibe og i deres havne til Kommissionen. Seks måneder efter hver indberetningsfrist udarbejder Kommissionen en rapport om denne bedste praksis for at yde vejledning med henblik på at nå direktivets mål.

Ændringsforslag    108

Forslag til direktiv

Artikel 20 a – stk. 1 – nr. 1 (nyt)

Direktiv 2005/35/EF

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 20a

 

Ændringer af direktiv 2005/35/EF

 

I direktiv 2005/35/EF foretages følgende ændringer:

 

1)  Artikel 2, nr. 2, affattes således:

2. »forurenende stoffer«: stoffer, der er omfattet af bilag I (olie) og II (skadelige flydende stoffer i bulk) til Marpol 73/78

2.  "forurenende stoffer":: stoffer, der er omfattet af bilag I (olie) og II (skadelige flydende stoffer i bulk), IV (spildevand), V (affald) og VI ((luftforureningsrelaterede reststoffer) til MARPOL 73/78 i dens opdaterede udgave;"

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 20a (nyt)), der foreslår at ændre definitionen af forurenende stoffer i direktivet om forurening fra skibe).

Ændringsforslag    109

Forslag til direktiv

Artikel 20 a – stk. 1 – nr. 2 (nyt)

Direktiv 2005/35/EF

Artikel 5 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2)   Artikel 5, stk. 1, affattes således:

1.   En udtømning af forurenende stoffer i de områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, betragtes ikke som en overtrædelse, hvis den opfylder betingelserne i bilag I, regel 15, 34, 4.1 eller 4.3, eller i bilag II, regel 13, 3.1.1 eller 3.1.3, i Marpol 73/78.

"1.   En udtømning af forurenende stoffer i de områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, betragtes ikke som en overtrædelse, hvis den opfylder betingelserne i bilag I, regel 15, 34, 4.1 eller 4.3, eller i bilag II, regel 13, 3.1.1 eller 3.1.3, i bilag IV, regel 3 og 11, i bilag V, regel 4, 5, 6 eller 7, eller i bilag VI, regel 3, i Marpol 73/78 i dens opdaterede udgave."

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 20a (nyt)), der foreslår at ændre definitionen af forurenende stoffer i direktivet om forurening fra skibe).

Ændringsforslag    110

Forslag til direktiv

Artikel 20 a – stk. 1 – nr. 3 (nyt)

Direktiv 2005/35/EF

Artikel 5 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3)   Artikel 5, stk. 2, affattes således:

2.   En udtømning af forurenende stoffer i de områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), d) og e), betragtes ikke som en overtrædelse fra ejerens, førerens eller besætningens side, hvis den opfylder betingelserne i bilag I, regel 4.2, eller i bilag II, regel 3.1.2, i Marpol 73/78.

"2.   En udtømning af forurenende stoffer i de områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), d) og e), betragtes ikke som en overtrædelse fra ejerens, førerens eller besætningens side, hvis den opfylder betingelserne i bilag I, regel 4.2, i bilag II, regel 3.1.2, i bilag IV, regel 3 og 11, i bilag V, regel 4, 5, 6 eller 7, eller i bilag VI, regel 3, i MARPOL 73/78 i dens opdaterede udgave."

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 20a (nyt)), der foreslår at ændre definitionen af forurenende stoffer i direktivet om forurening fra skibe).

Ændringsforslag    111

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen evaluerer dette direktiv og forelægge resultaterne af evalueringen for Europa-Parlamentet og Rådet senest syv år efter ikrafttrædelsen.

Kommissionen evaluerer dette direktiv og forelægge resultaterne af evalueringen for Europa-Parlamentet og Rådet senest fire år efter ikrafttrædelsen. Kommissionen skal også vurdere, om Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) bør tildeles yderligere beføjelser for håndhævelsen af dette direktiv. Dette kan omfatte gennemgang og undersøgelse af påstande om utilstrækkelige havnemodtagefaciliteter i henhold til artikel 4.

Ændringsforslag    112

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser. Forpligtelserne i artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 2, sidste afsnit, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 3, og artikel 9, stk. 3, gennemføres sammenhængende med gennemførelsen af det reviderede direktiv 2010/65/EU.

Ændringsforslag    113

Forslag til direktiv

Bilag 4 – overskrift 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kategorier af omkostninger til drift og administration af PRF

Kategorier af omkostninger og nettoindtægter i forbindelse med drift og administration af havnemodtagefaciliteter

Ændringsforslag    114

Forslag til direktiv

Bilag 4 – tabel – række 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indtægter

 

Indtægter som følge af ordningen for udvidet producentansvar samt tilgængelige nationale/regionale finansieringskilder, herunder nedenstående indtægtselementer:

 

– indsamling, transport og behandling af affald, der ikke er indsamlet særskilt (affald, der er dækket af ordningen for udvidet producentansvar, men som ikke indgår i den separate indsamlingskanal, f.eks. affald indsamlet sammen med blandet kommunalt affald)

 

– oplysning og bevidstgørelse af offentligheden

 

– affaldsforebyggende foranstaltninger

 

– affaldsforebyggelse og -håndtering

 

– håndhævelse og overvågning af ordningen for udvidet producentansvar (herunder revision, foranstaltninger mod gratister osv.)

 

– administration, kommunikation og forvaltning og rapportering af data vedrørende anvendelsen af kollektive ordninger

 

– finansiering under EHFF

 

– anden tilgængelig finansiering eller tilskud til havne til affaldshåndtering og fiskeri.

Ændringsforslag    115

Forslag til direktiv

Bilag 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Nettoindtægter

 

Nettoprovenu fra affaldshåndteringsordninger og national/regional finansiering, herunder nedenstående indtægter:

 

– finansielle nettofordele ved ordninger for udvidet producentansvar

 

– andre nettoindtægter fra affaldshåndtering såsom genanvendelsesordninger

 

– midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

 

– anden tilgængelig finansiering eller tilskud til havne til affaldshåndtering og fiskeri.

Ændringsforslag    116

Forslag til direktiv

Bilag 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[indsæt skibets navn] [indsæt IMO-nummer] [indsæt flagstatens navn]

[indsæt skibets navn] [indsæt IMO-nummer] [indsæt flagstatens navn]

sejler i fast rutefart med hyppige og regelmæssige anløb i følgende havn(e), der befinder sig i [indsæt medlemsstatens navn] ifølge en tidsplan eller forudbestemt rute:

sejler i fast rutefart eller på faste fangstrejser med hyppige og regelmæssige anløb i følgende havn(e), der befinder sig i [indsæt medlemsstatens navn] ifølge en tidsplan eller forudbestemt rute:


BEGRUNDELSE

Indledning:

Reduktion af affald i havet og forurening er blevet en af de største miljømæssige udfordringer. Mellem 4,8 og 12,7 mio. ton plasticaffald udledes i verdenshavene hvert år. Praktisk taget alle typer plastmaterialer og genstande kan findes i havene fra de dybe havbunde til det arktiske område. På grund af dets omfattende brug og den mangelfulde afskaffelse heraf er dette lette og holdbare materiale i form af makro- og mikroplast blevet en trussel for det marine økosystem. Selv om en stor andel af havaffaldet stammer fra landbaserede kilder kan denne udfordring kun imødegås ved hjælp af en holistisk tilgang. Derfor er kampen mod forsætligt eller uforsætligt udledning af affald og spildevand fra skibe vigtig i bestræbelserne på at opnå have, der er frie for plastic og er sunde, og som derved kan bevare en afgørende rolle for menneskers velfærd i fremtiden.

Direktiv 2000/59/EF regulerer landsiden gennem bestemmelser, der sikrer adgangen til havnemodtagefaciliteter (PRF) og aflevering af affald til disse faciliteter. Det gennemfører de relevante internationale normer, dvs. dem, der er indeholdt i MARPOL (den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe). 17 år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv er det nødvendigt med en grundig revision, idet anvendelsesområdet og definitionerne er ikke længere i overensstemmelse med den internationale ramme, og medlemsstaterne har forskellige fortolkninger af centrale begreber, hvilket skaber forvirring blandt de berørte parter (skibe, havne og operatører).

Kommissionens konsekvensvurdering:

I Kommissionens konsekvensanalyse konstateres to hovedproblemer og fem grundlæggende problemstillinger. De to vigtigste afgrænsede problemer er som følger: driftsaffald og lastrester, der udledes i havet, og den administrative byrde, der er forbundet med gennemførelsen af direktivet om havnemodtagefaciliteter. De fem underliggende årsager til problemerne er: utilstrækkelig modtagelse og behandling af affald i havnemodtagefaciliteterne, utilstrækkelig incitamenter til aflevering af skibsaffald, ineffektiv og utilstrækkelig håndhævelse af de obligatoriske indleveringsforpligtelser, inkonsekvente og forældede definitioner og blanketter og fritagelsesordningen for skibe, der sejler i fast rutefart.

Kommissionens forslag

De to generelle målsætninger i Kommissionens forslag om ændring af direktiv 2000/59/EF er defineret som følger: reduktion af udledningen i havet af driftsaffald fra skibe og reduktion af de administrative byrder for havnene, havnebrugerne og kompetente myndigheder. For at nå disse generelle mål skal følgende fem specifikke målsætninger udvikles: det skal sikres, at der forefindes passende faciliteter; der skal sikres (omkostnings-)effektive incitamenter til at aflevere affald til havnens modtagefaciliteter ved at indføre et 100 % indirekte gebyr for affald og passivt fisket affald; hindringer for fuldbyrdelse skal fjernes; definitioner og normer skal harmoniseres og ajourføres; reglerne for fritagelse skal harmoniseres.

Ordførerens holdning

•  Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag som led i en strategi for en cirkulær økonomi.

•  Ordføreren støtter en mere generisk definition af "affald fra skibe" i forhold til de relevante bilag til MARPOL, herunder lastrester, rester fra røggasrensningssystemer (herunder slam og afløbsvand fra disse systemer), som sikrer fuld overensstemmelse med MARPOL-konventionens definitioner og yderligere tilpasning til standard IMO-blanketter og certifikater. Hun mener dog, at det er nødvendigt med mere forbud mod udledninger for visse lastrester og for spildevand fra åbne scrubbersystemer. Hun tilskynder medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger om deres territoriale farvande og opfordrer indtrængende EU til at arbejde på dette på IMO-niveau.

•  Ordføreren foreslår også at udvide anvendelsesområdet til også at omfatte affald fra skibsreparationer og ballastvand, jf. IMO's konvention om ballastvand, som trådte i kraft i september 2017.

•  Ordføreren understreger betydningen af at producere mindre affald om bord, og understreger, at der er behov for oplysningsaktiviteter og positive incitamenter på dette område, som f.eks. tilpasning af "grønne skibe" i forbindelse med affaldshåndteringen om bord.

•  Da kun få tal er tilgængelige om tabte fiskeredskaber, der udgør en fare for havmiljøet og sikkerheden for skibe, præciserer ordføreren indberetningsforpligtelsen for tabte fiskeredskaber, når skibene vender tilbage til havn.

•  Ordføreren henleder opmærksomheden på passivt fisket affald og behovet for at fremme projekter til indsamling af havaffald. Derfor bør de omkostninger, som udspringer af håndteringen af passivt fisket affald, ikke bæres af havnebrugere og fiskere, men være omfattet af alternative finansieringssystemer såsom affaldshåndteringsordninger eller offentlige midler.

•  Ordføreren er bekymret over situationen vedrørende små havne, der risikerer at stå over for betydelige udfordringer på grund af de begrænsede ressourcer med hensyn til personale, opbygning og organisation. For ikke at pålægge uforholdsmæssigt store administrative byrder bør meget små havne fritages for at udarbejde en affaldshåndteringsplan og udstede affaldskvitteringer.

•  Ordføreren bemærker, at fartøjer involveret i nærskibsfart ville stå over for en tung administrativ byrde, hvis deres særlige status ikke tages i betragtning. Muligheden for et nedsat gebyr på denne type fartøjer bør overvejes.

•  Ordføreren begrænser forpligtelsen til at indlevere affald i EU-havne, inden de rejser til tredjelande til tilfælde, hvor der ikke findes passende faciliteter i næste anløbshavn.

•  Da kontrol af forbuddet mod udtømning i havet er et alvorligt problem, foreslår ordføreren, at EMSA's rolle i håndhævelsen af direktivet bør undersøges, når Kommissionen foretager en revision af direktivet.


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Den følgende liste udarbejdes på frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende foretagender eller personer som led i udarbejdelsen af betænkningen inden vedtagelsen i udvalget:

Enhed og/eller person

Hazardous Waste Europe

EUROSHORE

Seas at Risk

Den europæiske havneorganisation (ESPO)

Union des Ports de France

Rotterdam Havn

Hanse-Office, Vertretung der Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holsteins bei der EU

European Community Shipowners’ Associations (ECSA)

Verband Deutscher Reeder (VdR)

Union of Greek Shipowners

Cruise Lines International Association (CLIA)

Sammenslutningen af Nationale Fiskeriorganisationer i EU (Europêche)

Repræsentanter for forskellige medlemsstaters regeringer

Repræsentanter for Europa-Kommissionen


UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED  (18.9.2018)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Ordfører for udtalelse: Bas Eickhout

(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Udtømning af affald fra skibe udgør en betydelige trussel for havmiljøet med store sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for mennesker. Selv om de landbaserede kilder fortsat er de største kilder til havaffald, er de havbaserede kilder ansvarlige for en betydelig andel af affaldet med et anslået EU-gennemsnit på 32 % og værdier på op til 50 % for nogle af EU's havområder. For at løse problemet med havaffald fra skibe har Kommissionen fremsat et forslag til revision af direktivet om modtagefaciliteter i havne (PRF).

Kommissionens forslag kræver, at alle havne i Unionen indfører en ordning til modtagelse af affald, der ikke omfatter nogen form for særlige afgifter overhovedet for således at fjerne det økonomiske incitament for skibene til at tømme deres affald i havet. Ordføreren bifalder denne vigtige ændring, som Kommissionen foreslår. Der bør ikke være et økonomisk incitament for skibe til at dumpe affald i havet.

Ordføreren glæder sig ligeledes over, at fiskerfartøjer bliver omfattet af ordningerne til dækning af omkostninger. Der er imidlertid ikke foreslået nogen specifikke foranstaltninger vedrørende selve fiskeredskaberne. En stor del af fiskenet går ellers tabt (33 %), hvilket resulterer i "spøgelsesfiskeri", som påvirker fiskebestandene og skader det marine dyreliv. Det medfører også betydelige økonomiske tab, da garn ofte skader andre skibe. Ordføreren mener, at ordninger for obligatorisk udvidet producentansvar (EPR) kan spille en vigtig rolle med hensyn til at løse dette problem. Medlemsstaterne bør indføre modulerede gebyrer for at tilskynde til, at fiskeredskaber udformes således, at de nemt kan genanvendes, og de bør indføre pant på nye redskaber, så de indleveres, når de er udtjente.

Ordføreren mener desuden, at når et fartøj mister et fiskeredskab, bør det forpligtes til at fremsende alle relevante oplysninger til den kompetente myndighed i flagmedlemsstaten. Disse oplysninger bør indsamles systematisk i en central database (SafeSeaNet) med henblik på at overvåge situationen, konstatere særlige problemer og bjerge fiskeredskaberne. Dette ville også bidrage til at håndhæve forbuddet mod dumpning af gamle fiskeredskaber. Disse oplysninger kan danne grundlag for periodiske rapporter fra Kommissionen, hvilket vil give mulighed for en kortlægning af tabte fiskeredskaber med henblik på at indføre programmer for bjergning og andre foranstaltninger.

Meget ofte fanger fiskerfartøjer affald i deres net. Ifølge ordføreren bør der ikke være noget økonomisk incitament til ikke at bringe dette affald til havnen. Kommissionen tilstræber at fremme indlevering af passivt fisket affald ved at medtage det i den 100 % indirekte gebyrordning. Ordføreren mener, at dette er en god ny foranstaltning, men at det dog kan føre til et samlet højere gebyr for fiskerfartøjer. Ordføreren foreslår derfor et krav om, at omkostningerne ved indlevering af passivt fisket affald i modtagefaciliteter og efterfølgende behandling finansieres fra andre indtægtskilder, der hidrører fra det reviderede direktiv om havnemodtagefaciliteter, såsom gennem de nye ordninger for udvidet producentansvar eller ved hjælp af subsidier.

Kommissionen indfører begrebet "grønt skib": fartøjer, der reducerer deres affald om bord, kan få nedsat det gebyr, de skal betale. Ifølge ordføreren er det nødvendigt at præcisere og harmonisere mindstekrav. Ordføreren foreslår en række foranstaltninger i overensstemmelse med principperne i den cirkulære økonomi og MARPOL-retningslinjerne om affald i et nyt bilag. Foranstaltningerne omfatter alt fra kildesortering og indsamling af affald til uddannelse og at undgå at bruge engangsmaterialer.

Ordføreren foreslår endvidere at sikre, at udledning af affald og luftforureningsrelaterede restkoncentrationer bliver betragtet som en strafbar handling i medfør af EU-lovgivningen, hvis de begås forsætligt, hensynsløst eller groft uagtsomt, og at medlemsstaterne derfor tvinges til at indføre passende sanktioner. Undtagelser fra denne tilføjelse bør afspejle undtagelserne i den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL).

Endelig er offshoreplatforme, der anvendes til produktion og oplagring af olie, uanset om de er faste eller flydende, for øjeblikket ikke dækket af Kommissionens forslag til revision af direktivet om havnemodtagefaciliteter. I 2015 havde EU 232 offshore platforme, der er bemandet med ca. 100-200 personer hver. Analytikere har konkluderet, at de udgør en væsentlig del af kilderne til affald på havet. Ordføreren foreslår at sikre, at også deres affald bringes tilbage til havnemodtagefaciliteter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Titel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU

om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2005/35/EF, direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU

(Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 20a (nyt)), der foreslår at ændre definitionen af forurenende stoffer i direktivet om forurening fra skibe).

Begrundelse

Direktiv 2005/35/EF indfører regler om pålægning af sanktioner i tilfælde af udtømning af forurenende stoffer fra skibe. Direktiv 2005/35/EF dækker for tiden kun affald i bilag I (olie) og II (skadelige flydende stoffer i bulk) til MARPOL-konventionen. Det bør ændres for at medtage udledninger i bilag V (affald) og VI (luftforureningsrelaterede restkoncentrationer).

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe ("MARPOL-konventionen") indeholder generelle forbud mod udtømning fra skibe til søs, men regulerer også betingelserne, under hvilke visse former for affald kan udtømmes i havmiljøet. MARPOL-konventionen kræver, at medlemsstaterne sikrer, at der er tilstrækkelige modtagefaciliteter i havne.

(2)  Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe ("MARPOL-konventionen") indeholder generelle forbud mod udtømning fra skibe og fra faste og flydende platforme til søs, men regulerer også betingelserne, under hvilke visse former for affald kan udtømmes i havmiljøet. MARPOL-konventionen kræver, at medlemsstaterne sikrer, at der er tilstrækkelige modtagefaciliteter i havne.

Begrundelse

MARPOL-konventionen regulerer også udledninger fra faste og flydende platforme. Disse skal tilføjes her.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I de sidste to årtier har MARPOL-konventionen og dets bilag gennemgået væsentlige ændringer, der fastsætter skærpede normer og forbud mod udtømning af affald fra skibe til søs.

(4)  I de sidste to årtier har MARPOL-konventionen og dets bilag gennemgået væsentlige ændringer, der fastsætter skærpede normer for aflevering af affald og forbud mod udtømning af affald fra skibe til søs.

Begrundelse

MARPOL-konventionen omhandler også aflevering af affald til modtagefaciliteter i havne.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  På trods af denne lovgivningsmæssige udvikling forekommer der stadig udtømning af affald til søs. Dette skyldes en kombination af faktorer, navnlig at der ikke altid er adgang til passende modtagefaciliteter i havne, at håndhævelsen ofte er utilstrækkelig, og at der er mangel på incitamenter til at aflevere affaldet på land.

(7)  På trods af denne lovgivningsmæssige udvikling forekommer der stadig udtømning af affald til søs med enorme miljømæssige, sociale og økonomiske omkostninger til følge. Dette skyldes en kombination af faktorer, navnlig at der ikke altid er adgang til passende modtagefaciliteter i havne, at håndhævelsen ofte er utilstrækkelig, og at der er mangel på incitamenter til at aflevere affaldet på land.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Selv om der er sket forbedringer, kan der stadig forekomme store mængder af madaffald især på krydstogtskibe. Metoder til håndtering af madaffald er et område, hvor der fortsat er behov for at udvikle særlige indsamlings- og genbrugsmetoder.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Særskilt indsamling af affald fra skibe, herunder vraget fiskeriudstyr, er nødvendig for at sikre yderligere nyttiggørelse i det efterfølgende affaldshåndteringsled. Skrald sorteres ofte ombord på skibe i overensstemmelse med internationale normer og standarder, og EU-lovgivningen skal sikre, at disse bestræbelser på affaldssortering ombord ikke hindres af manglende ordninger for særskilt indsamling på land.

(12)  Særskilt indsamling af affald fra skibe, herunder vraget fiskeriudstyr, er nødvendig for at sikre yderligere nyttiggørelse til genbrug eller genanvendelse i det efterfølgende affaldshåndteringsled og for at undgå at skade havdyr og havmiljøet. Skrald sorteres ofte ombord på skibe i overensstemmelse med internationale normer og standarder, og EU-lovgivningen skal sikre, at disse bestræbelser på affaldssortering ombord ikke hindres af manglende ordninger for særskilt indsamling på land. Medlemsstaterne bør tilskynde til udbredelse af de systemer til særskilt indsamling, der er bedst egnet til havnenes særlige karakteristika.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Særskilt indsamling af affald såsom madaffald, smøremidler og brændselsolie bør udvikles yderligere med det specifikke mål at gøre det muligt at genbruge affaldet i overensstemmelse med den cirkulære økonomis principper.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Skønt hovedparten af havaffaldet stammer fra landbaserede aktiviteter, er skibsindustrien, herunder fiskeri- og fritidssektorerne, også en vigtig bidragyder, idet der udtømmes skrald, herunder plast og udtjent fiskeriudstyr, der ryger direkte i havet.

(13)  Skønt hovedparten af havaffaldet stammer fra landbaserede aktiviteter, er skibsindustrien, herunder fiskeri- og fritidssektorerne, også en vigtig bidragyder, idet der udtømmes skrald, herunder plast og udtjent fiskeriudstyr, der ryger direkte i havet. Kommissionen anslår, at plast tegner sig for mere end 80 % af havaffaldet, og at fiskeredskaber, der indeholder plast, tegner sig for 27 % af det havaffald, der findes på europæiske strande, hvilket svarer til 11 000 tons om året.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Direktiv 2008/98/EF fastsætter foranstaltninger til forebyggelse af affald, som medlemsstaterne bør træffe for at forebygge, at affald opstår. Disse foranstaltninger bør bl.a. have sigte på at standse produktionen af havaffald som et bidrag til FN's bæredygtighedsmål om at forhindre og væsentligt reducere havforurening af enhver slags.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  Faste eller flydende platforme bidrager også til affald i havet og bør pålægges at have en affaldshåndteringsplan, at indsamle deres affald separat og at aflevere deres affald til EU-havne med regelmæssige mellemrum.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  IMO's internationale konvention af 13. februar 2004 om kontrol og styring af skibes ballastvand og sedimenter ("BWM-konventionen") trådte i kraft den 8. september 2017. I henhold til BWM-konventionen er alle skibe forpligtet til at gennemføre procedurer for forvaltning af ballastvand i henhold til IMO's standarder og det kræves, at havne og terminaler, der er udpeget til rengøring og reparation af ballasttanke, skal have passende faciliteter til at sikre modtagelse af sedimenter.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For effektivt at løse problemet med havaffald er det afgørende at skabe det rette niveau af incitament til aflevering af affald til havnemodtagefaciliteter, især skrald. Dette kan opnås gennem en ordning for omkostningsdækning, som indebærer betaling af en indirekte afgift, uanset om der afleveres affald eller ej, og som skal give ret til aflevering af affald uden betaling af yderligere direkte afgifter. Fiskeri- og fritidssektorerne bør også medtages i dette system, idet de også bidrager til forekomsten af havaffald.

(18)  For effektivt at løse problemet med havaffald er det afgørende at skabe det rette niveau af incitament til aflevering af affald til havnemodtagefaciliteter, især skrald. Dette kan opnås gennem en ordning for omkostningsdækning, som indebærer betaling af en indirekte afgift, uanset om der afleveres affald eller ej, og som skal give ret til aflevering af affald uden betaling af yderligere direkte afgifter. Fiskeri- og fritidssektorerne bør også medtages i dette system, idet de også bidrager til forekomsten af havaffald. Aflevering af passivt fisket affald bør ikke medføre ekstraomkostninger for fiskerfartøjer.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Fiskere kan spille en væsentlig rolle med hensyn til at rydde affald i havet ved at bringe passivt fisket affald til behandling i havne, således at det kan blive ordentligt affaldshåndteret. For at fremme afleveringen af passivt fisket affald, der opsamles i net ved normalt fiskeri, bør medlemsstaterne dække udgifterne i forbindelse med indsamlingen heraf i modtagefaciliteter i havne og den efterfølgende behandling med indtægter fra alternative indtægtskilder.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b)  For effektivt at tackle problemet med havaffald bør medlemsstaterne desuden arbejde på at udvikle strategier og planer for at reducere dumping af fiskeredskaber på havet, bl.a. gennem tilskud fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF) og med støtte fra strukturfondene og det europæiske territoriale samarbejde (ETS) og med den fornødne aktive deltagelse af regionerne. Det er også hensigtsmæssigt at tilskynde til nye styringsredskaber og god praksis, som f.eks. dem, der er under overvejelse for Adriaterhavet, i forbindelse med projekter, der medfinansieres af ETS-midler, mens en anden mulighed er at give fiskerflåderne en ny rolle som "havets vagthunde".

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Konceptet "grønt skib" bør videreudvikles i forbindelse med affaldshåndtering, således at der anvendes et effektivt belønningssystem for de fartøjer, der reducerer deres affald om bord.

(19)  Konceptet "grønt skib" bør gennemføres i forbindelse med affaldshåndtering. Der bør fastlægges minimumskrav i hele EU, der så vidt muligt bør indføres på en harmoniseret måde, således at der kan anvendes et effektivt belønningssystem for de fartøjer, der reducerer deres affald om bord gennem miljømæssig bæredygtig affaldsforebyggelse og -forvaltning og i overensstemmelse med bedste praksis og IMO-retningslinjerne fra 2017 for gennemførelsen af bilag V til MARPOL-konventionen. Medlemsstaterne bør fremme praksis ud over de krævede standarder.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Lastrester er stadig lastejerens ejendom efter losning af lasten til terminalen, og de har ofte en økonomisk værdi. Af denne grund bør lastrester ikke være omfattet af ordningen for omkostningsdækning og den indirekte afgift; afgiften i forbindelse med aflevering af lastrester bør betales af brugeren af modtagefaciliteten i overensstemmelse med de kontraktlige ordninger mellem de involverede parter eller andre lokale ordninger.

(20)  Lastrester er stadig lastejerens ejendom efter losning af lasten til terminalen, og de har ofte en økonomisk værdi. Af denne grund bør lastrester ikke være omfattet af ordningen for omkostningsdækning og den indirekte afgift; afgiften i forbindelse med aflevering af lastrester bør betales af brugeren af modtagefaciliteten i overensstemmelse med de kontraktlige ordninger mellem de involverede parter eller andre lokale ordninger. Dette bør dog ikke gælde for lastrester, som er vanskelige at indsamle, f.eks. flydende stoffer med høj viskositet som paraffin. Disse stoffer kan have en lav økonomisk værdi, og der er derfor risiko for, at de bliver udtømt i havet, hvis de ikke bliver udtømt korrekt i havnemodtagefaciliteter.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  For at forbedre søfartssikkerheden og styrke beskyttelsen af havmiljøet bør også Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF1a ændres for at omhandle affaldsforurening fra skibe som defineret i bilag IV og VI til MARPOL-konventionen og sikre, at personer, der er ansvarlige for ulovlig udtømning, idømmes passende sanktioner.

 

_________________

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF1a af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner, for ulovlig forurening (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 11).

Begrundelse

Direktiv 2005/35/EF indfører regler om pålægning af sanktioner i tilfælde af udtømning af forurenende stoffer fra skibe. Det dækker for tiden kun affald i bilag I (olie) og II (skadelige flydende stoffer i bulk) til MARPOL-konventionen. Det bør ændres for at medtage udledninger af spildevand (bilag IV), affald (bilag V) og luftforurening (bilag VI).

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Overvågning og håndhævelse bør lettes gennem et system baseret på elektronisk indberetning og udveksling af oplysninger. Med henblik herpå bør det eksisterende informations- og overvågningssystem, der er oprettet i henhold til direktiv 2000/59/EF, videreudvikles og fortsat drives på grundlag af eksisterende elektroniske datasystemer, navnlig Unionens informations- og udvekslingssystem (SafeSeaNet) og Inspektionsdatabasen (THETIS). Systemet bør også indeholde oplysninger om de modtagefaciliteter, der er tilgængelige i de forskellige havne.

(24)  Overvågning og håndhævelse bør lettes gennem et system baseret på elektronisk indberetning og udveksling af oplysninger. Med henblik herpå bør det eksisterende informations- og overvågningssystem, der er oprettet i henhold til direktiv 2000/59/EF, videreudvikles og fortsat drives på grundlag af eksisterende elektroniske datasystemer, navnlig Unionens informations- og udvekslingssystem (SafeSeaNet) og Inspektionsdatabasen (THETIS). Systemet bør også indeholde oplysninger om de modtagefaciliteter, der er tilgængelige i de forskellige havne, og om tab af fiskeredskaber.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  For at tage hensyn til den globale udvikling og fremme en miljøvenlig affaldshåndtering om bord bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår ændring af dette direktiv for at ajourføre referencerne til internationale instrumenter og bilagene og for at ændre henvisninger til internationale instrumenter for om nødvendigt at forhindre, at ændringer af disse internationale instrumenter gælder i forbindelse med dette direktiv, og for at udvikle fælles kriterier for anerkendelse af "grønne skibe" med det formål at indrømme disse skibe en nedsat affaldsafgift. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(30)  For at tage hensyn til den globale udvikling og fremme en miljøvenlig affaldshåndtering om bord bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår ændring af dette direktiv for at ajourføre referencerne til internationale instrumenter og bilagene og for at ændre henvisninger til internationale instrumenter for om nødvendigt at forhindre, at ændringer af disse internationale instrumenter gælder i forbindelse med dette direktiv, og for at ændre fælles kriterier for anerkendelse af "grønne skibe", samtidig med at der tages hensyn til eksisterende gode praksisser og bottom-up-ordninger, med det formål at indrømme disse skibe en nedsat affaldsafgift. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  "fast eller flydende platform": en fast eller flydende platform, herunder boreplatforme, flydende produktions-, lagrings-, lastnings- og losningsanlæg, som anvendes til offshoreproduktion og oplagring af stoffer eller materialer af enhver art i fast form, flydende form eller gasform

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "affald fra skibe": alt affald, herunder lastrester, der genereres under skibets drift eller under lastning, losning og rengøring og rensningshandlinger, eller affald, der samles i garn under fiskeri, og falder ind under anvendelsesområdet for bilag I, II, IV, V og VI til MARPOL

c)  "affald fra skibe": alt affald, herunder lastrester, der genereres under skibets drift eller under drift af en fast eller flydende platform, eller under lastning, losning, rengøring og rensningshandlinger, herunder sedimenter fra rengøring eller reparation af ballasttanke, eller affald, der samles i garn under fiskeri, og falder ind under anvendelsesområdet for bilag I, II, IV, V og VI til MARPOL

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  passivt fisket affald: affald, der utilsigtet fanges i garn under fiskeri

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "lastrester": rester af ethvert lastmateriale om bord, som forbliver på dækket eller i lastrum efter lastning og losning, herunder restmængder eller spild ved lastning og losning, uanset om det er i våd eller tør tilstand eller indeholdt i vaskevand, undtagen laststøv der forbliver på dækket efter fejning eller støv på skibets ydre flader

d)  "lastrester": rester af ethvert lastmateriale om bord, som forbliver på dækket, i lastrum eller tanke efter lastning og losning, herunder restmængder eller spild ved lastning og losning, uanset om det er i våd eller tør tilstand eller indeholdt i vaskevand, undtagen laststøv der forbliver på dækket efter fejning eller støv på skibets ydre flader

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  "fiskeredskab": enhver genstand eller udstyrsdel, der anvendes til fiskeri og akvakultur til at efterspore eller fange biologiske havressourcer, eller som flyder på havfladen og indsættes med det formål at tillokke og fange sådanne biologiske havressourcer

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(l)  "tilstrækkelig lagerkapacitet": tilstrækkelig kapacitet til at opbevare affaldet om bord fra afgangstidspunktet til den næste anløbshavn, herunder det affald, der forventeligt vil blive produceret under rejsen

(l)  "tilstrækkelig lagerkapacitet": tilstrækkelig kapacitet til at opbevare hver enkelt type affald særskilt om bord fra afgangstidspunktet til den næste anløbshavn, herunder det affald, der forventeligt vil blive produceret under rejsen

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  havne og terminaler, hvor rengøring eller reparation af ballasttanke forekommer, har passende havnefaciliteter til modtagelse af sedimenter

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  modtagefaciliteterne tillader håndtering af skibets affald på en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med kravene i direktiv 2008/98/EF og anden relevant EU-lovgivning om affald. Med henblik herpå sørger medlemsstaterne for særskilt indsamling af affald fra skibe i havne som krævet efter EU's affaldslovgivning, navnlig direktiv 2008/98/EF, direktiv 2012/19/EU og direktiv 2006/66/EF. Litra c) finder anvendelse, uden at dette berører de strengere krav i forordning (EF) nr. 1069/2009 vedrørende håndtering af køkken- og madaffald.

c)  modtagefaciliteterne tillader håndtering af skibets affald på en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med kravene i direktiv 2008/98/EF og anden relevant EU-lovgivning om affald. Med henblik herpå sørger medlemsstaterne for særskilt indsamling af affald med henblik på genbrug eller genanvendelse fra skibe i havne som krævet efter EU's affaldslovgivning, navnlig direktiv 2008/98/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF1a, direktiv 2012/19/EU og direktiv 2006/66/EF. Litra c) finder anvendelse, uden at dette berører de strengere krav i forordning (EF) nr. 1069/2009 vedrørende håndtering af køkken- og madaffald.

 

_________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10)

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  De relevante havnemyndigheder eller, hvis dette ikke er muligt, de relevante myndigheder skal sikre, at aflevering eller modtagelse af affald udføres med tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre risici for person- eller miljøskader i havne omfattet af nærværende direktiv.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der udarbejdes og gennemføres en hensigtsmæssig plan for modtagelse og håndtering af affald for alle havne efter høring af de berørte parter, især havnebrugerne eller deres repræsentanter. Disse høringer bør afholdes både under den indledende udarbejdelse af planerne og efter deres vedtagelse, især når der er sket betydelige ændringer med hensyn til kravene i artikel 4, 6 og 7. De detaljerede krav til udarbejdelsen af sådanne planer er anført i bilag 1.

1.  Der udarbejdes og gennemføres en hensigtsmæssig plan for modtagelse og håndtering af affald for alle havne efter høring af de berørte parter, herunder havnebrugerne eller deres repræsentanter og civilsamfundet. Disse høringer bør afholdes både under den indledende udarbejdelse af planerne og efter deres vedtagelse, især når der er sket betydelige ændringer med hensyn til kravene i artikel 4, 6 og 7. De detaljerede krav til udarbejdelsen af sådanne planer er anført i bilag 1.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Meget små havne, der er kendetegnet ved kun at have lav eller sjælden trafik fra fritidsfartøjer, kan undtages fra denne artikels anvendelsesområde, hvis deres modtagefaciliteter i havnen er integreret i det affaldshåndteringssystem, der administreres af eller på vegne af kommunen, og de medlemsstater, hvor disse havne ligger, sikrer, at oplysningerne om affaldshåndteringssystemet stilles til rådighed for brugerne af disse havne.

 

De medlemsstater, hvor sådanne havne er beliggende, skal indberette disse havne elektronisk i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 14 i dette direktiv.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Afsnit 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aflevering af affald fra skibe

Udtømning og aflevering af affald fra skibe

(Knyttet til ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1.)

Begrundelse

Dette afsnit bør også beskæftige sig med de udtømningsforbud, der gælder i henhold til MARPOL-konventionen.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aflevering af affald fra skibe

Udtømning og aflevering af affald fra skibe

(Knyttet til ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1.)

Begrundelse

Denne artikel bør også beskæftige sig med de udtømningsforbud, der gælder i henhold til MARPOL-konventionen.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Skibsføreren på et skib, der anløber en havn i Unionen, skal, før skibet forlader havnen, aflevere alt affald, der transporteres ombord på skibet, til en modtagefacilitet i havnen i overensstemmelse med de relevante udtømningsnormer, der er fastsat i MARPOL-konventionen.

1.  Skibsføreren på et skib, der anløber en havn i Unionen, skal, før skibet forlader havnen, aflevere alt affald, der transporteres ombord på skibet, til en modtagefacilitet i havnen, og må ikke foretage en udtømning i havet efter at have forladt havnen, i overensstemmelse med de relevante afleverings- og udtømningsnormer og -bestemmelser, der er fastsat i MARPOL-konventionen. Dette krav gælder også for sedimenter fra rengøring og reparation af ballasttanke i overensstemmelse med BWM-konventionen.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis den næste anløbshavn er beliggende uden for Unionen, eller hvis der er god grund til at formode, at der ikke er tilstrækkelige faciliteter til rådighed i den næste anløbshavn, eller hvis denne havn er ukendt, skal medlemsstaten kræve, at skibet afleverer alt sit affald før afgang.

7.  Hvis det ikke på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige, herunder oplysninger, der er tilgængelige elektronisk i det informations-, overvågnings- og håndhævelsessystem, der er omhandlet i artikel 14 i dette direktiv eller i GISIS, ikke kan fastslås, at der er tilstrækkelige faciliteter til rådighed i den næste anløbshavn, eller hvis denne havn er ukendt, skal medlemsstaten kræve, at skibet afleverer alt sit affald før afgang.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Føreren af en fast eller flydende platform skal sikre, at dens affald leveres til en modtagefacilitet i havnen med regelmæssige mellemrum i overensstemmelse med MARPOL-konventionen.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Skibsføreren på et skib, der anløber en havn i Unionen, skal, før skibet forlader havnen, gennemføre forrensningsprocedurer for flydende stoffer med høj viskositet, herunder paraffin, i overensstemmelse med bilag II til MARPOL-konventionen og aflevere eventuelle rester eller vandblandinger i losningshavnen, indtil tanken er tom, og tømningsrør er fri for rester.

Begrundelse

I betragtning af PPR's vedtagelse af ændringsforslag i februar 2018, som kræver forrensning af tanke med flydende stoffer med høj viskositet, og som er foreslået indføjet i bilag II på MEPC 73, bør EU inkludere disse krav i det reviderede direktiv om havnemodtagefaciliteter og dermed gøre dem til EU-ret, med tilføjelse af kravet om at sikre, at tømningsrørene er fri for rester. Navnlig paraffin skylles ud i havene og skyller op på europæiske strande, hvor det bl.a. skaber problemer for dyrelivet.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til drift af faciliteter til modtagelse og behandling af affald fra skibe, bortset fra lastrester, dækkes gennem opkrævning af en afgift fra skibe. Disse omkostninger omfatter de elementer, der er anført i bilag 4.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til drift af faciliteter til modtagelse og behandling af affald fra skibe, herunder lastrester af flydende stoffer med høj viskositet, men ikke andre lastrester, dækkes gennem opkrævning af en afgift fra skibe. Disse omkostninger omfatter de elementer, der er anført i bilag 4.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for at sikre maksimalt incitament til at aflevere affald som defineret i bilag V til MARPOL-konventionen, herunder affald, der er blevet samlet i garn i forbindelse med fiskeri, skal den indirekte afgift, der opkræves, dække alle modtagefaciliteternes omkostninger til dette affald for at sikre ret til aflevering af affald uden yderligere direkte afgifter

c)  for at sikre maksimalt incitament til at aflevere affald som defineret i bilag V til MARPOL-konventionen, herunder affald, der er blevet samlet i garn i forbindelse med fiskeri, og lastrester af flydende stoffer med høj viskositet, skal den indirekte afgift, der opkræves, dække alle modtagefaciliteternes omkostninger til dette affald for at sikre ret til aflevering af affald uden yderligere direkte afgifter

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  For at undgå, at omkostningerne til indsamling i havnemodtagefaciliteter og efterfølgende behandling af passivt fisket affald bæres af havnenes brugere, skal medlemsstaterne dække disse omkostninger fuldstændigt med indtægterne fra de alternative finansieringskilder, som er opført i bilag 4

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Afgifterne nedsættes, hvis skibets design, udstyr og drift er således, at det kan påvises, at skibet producerer en reduceret mængde affald og håndterer affaldet på en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig måde. Kommissionen bemyndiges til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 at fastlægge kriterierne for at fastslå, om et skib opfylder kravene i dette stykke med hensyn til skibets håndtering af affald ombord.

5.  Afgifterne nedsættes, hvis skibets design, udstyr, indkøbspolitikker og drift er således, at det kan påvises, at skibet producerer en reduceret mængde af den kategori af affald, for hvilke afgiften finder anvendelse, og håndterer affaldet på en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med bilag 4a hvad angår andre skibe end fiskerfartøjer og i overensstemmelse med bilag 4b, hvad angår fiskerfartøjer. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at ændre bilag 4a og 4b for at ændre de harmoniserede minimumskrav.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  undtagelsen ikke har negativ indvirkning på sikkerheden til søs, sundheden, livet om bord eller arbejdsforholdene eller på havmiljøet

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med hensyn til inspektion af skibe, der falder uden for anvendelsesområdet for direktiv 2009/16/EF, sikrer medlemsstaterne, at der foretages inspektion af mindst 20 % af det samlede antal individuelle fartøjer for hver af følgende kategorier:

1.  Med hensyn til inspektion af skibe, der falder uden for anvendelsesområdet for direktiv 2009/16/EF, sikrer medlemsstaterne, at der foretages inspektion af mindst 20 % af det samlede antal individuelle fartøjer årligt for hver af følgende kategorier:

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne indfører procedurer til inspektion af fiskerfartøjer under 100 bruttotonnage samt fritidsfartøjer under 100 bruttotonnage for at sikre overholdelse af de relevante krav i dette direktiv, idet det sikres, at der hvert år gennemføres inspektioner på mindst 20 % af det samlede antal individuelle fiskerfartøjer og fritidsfartøjer i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Resultaterne af de i stk. 1 omhandlede inspektioner registreres i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 15 i dette direktiv.

2.  Resultaterne af de i stk. 1 og 1a omhandlede inspektioner registreres i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 15 i dette direktiv.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne fastsætter procedurer for inspektion af fiskerfartøjer under 100 bruttoton samt for fritidsfartøjer under 100 bruttoton for at sikre overholdelsen af de gældende krav i dette direktiv.

udgår

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  i tilfælde af tab af fiskeredskaber, de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 48 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/1a;

 

______________

 

1aRådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  For at sikre ensartede betingelser for indberetning af tab af fiskeredskaber tillægges Kommissionen gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge indberetningsformatet. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen offentliggør på grundlag af de oplysninger, der er rapporteret i henhold til stk. 2, litra da), senest den 31. december 2022 og herefter hvert andet år en sammenfattende rapport om tabet af fiskeredskaber.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen sikrer, at inspektionsdatabasen gør det muligt at hente alle relevante data, som medlemsstaterne har indberettet, med henblik på at overvåge gennemførelsen af direktivet.

4.  Kommissionen sikrer, at inspektionsdatabasen gør det muligt at hente alle relevante data, som medlemsstaterne har indberettet, med henblik på at overvåge gennemførelsen af direktivet. Kommissionen gennemgår jævnligt databasen for at overvåge direktivets gennemførelse og gøre opmærksom på eventuel tvivl om fuldstændig gennemførelse med henblik på at iværksætte korrigerende foranstaltninger.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen sørger for tilrettelæggelse af udveksling af erfaringer mellem medlemsstaternes nationale myndigheder og eksperter, herunder fra den private sektor, om anvendelsen af dette direktiv i Unionens havne.

Kommissionen sørger for tilrettelæggelse af udveksling af erfaringer mellem medlemsstaternes nationale myndigheder og eksperter, herunder fra den private sektor og civilsamfundet, om anvendelsen af dette direktiv i Unionens havne.

Begrundelse

Udvekslingen af erfaringer bør ikke kun være mellem nationale myndigheder og eksperter fra den private sektor, men også omfatte eksperter fra civilsamfundet.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sørger for senest... [12 måneder efter vedtagelsen af dette direktiv] og hvert andet år derefter at aflægge rapport til Kommissionen om deres bedste praksis med hensyn til bæredygtig affaldshåndtering om bord på skibe og i deres havne. Seks måneder efter hver indberetningsfrist udarbejder Kommissionen en rapport om denne bedste praksis for at yde vejledning med henblik på at nå direktivets mål.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 20 a – stk. 1 – nr. 1 (nyt)

Direktiv 2005/35/EF

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 20a

 

Ændringer af direktiv 2005/35/EF

 

I direktiv 2005/35/EF foretages følgende ændringer:

 

(1)  Artikel 2, nr. 2, affattes således:

2. »forurenende stoffer«: stoffer, der er omfattet af bilag I (olie) og II (skadelige flydende stoffer i bulk) til Marpol 73/78

2.  »forurenende stoffer«:: stoffer, der er omfattet af bilag I (olie) og II (skadelige flydende stoffer i bulk), IV (spildevand), V (affald) og VI ((luftforureningsrelaterede reststoffer) til Marpol 73/78 i dens opdaterede udgave.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 20a (nyt)), der foreslår at ændre definitionen af forurenende stoffer i direktivet om forurening fra skibe).

Begrundelse

Direktiv 2005/35/EF indfører regler om pålægning af sanktioner i tilfælde af udtømning af forurenende stoffer fra skibe. Det dækker for tiden kun affald i bilag I (olie) og II (skadelige flydende stoffer i bulk) til MARPOL-konventionen. Det bør ændres for at medtage udledninger i bilag IV (spildevand), V (affald) og VI (luftforureningsrelaterede restkoncentrationer). Sådanne udledninger, hvis de begås forsætligt, hensynsløst eller groft uagtsomt, skal også betragtes som en overtrædelse af straffeloven.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 20 a – stk. 1 – nr. 2 (nyt)

Direktiv 2005/35/EF

Artikel 5 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(2)   Artikel 5, stk. 1, affattes således:

1.   En udtømning af forurenende stoffer i de områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, betragtes ikke som en overtrædelse, hvis den opfylder betingelserne i bilag I, regel 15, 34, 4.1 eller 4.3, eller i bilag II, regel 13, 3.1.1 eller 3.1.3, i Marpol 73/78.

“1.   En udtømning af forurenende stoffer i de områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, betragtes ikke som en overtrædelse, hvis den opfylder betingelserne i bilag I, regel 15, 34, 4.1 eller 4.3, eller i bilag II, regel 13, 3.1.1 eller 3.1.3, i bilag IV, regel 3 og 11, i bilag V, regel 4, 5, 6 eller 7, eller i bilag VI, regel 3, i Marpol 73/78 i dens opdaterede udgave.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 20a (nyt)), der foreslår at ændre definitionen af forurenende stoffer i direktivet om forurening fra skibe).

Begrundelse

I lyset af ændringen af definitionen af forurenende stoffer skal undtagelserne ændres i overensstemmelse hermed. Undtagelserne bør afspejle dem i MARPOL-konventionen.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 20 a – stk. 1 – nr. 3 (nyt)

Direktiv 2005/35/EF

Artikel 5 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(3)   Artikel 5, stk. 2, affattes således:

2.   En udtømning af forurenende stoffer i de områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), d) og e), betragtes ikke som en overtrædelse fra ejerens, førerens eller besætningens side, hvis den opfylder betingelserne i bilag I, regel 4.2, eller i bilag II, regel 3.1.2, i Marpol 73/78.

2.   En udtømning af forurenende stoffer i de områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), d) og e), betragtes ikke som en overtrædelse fra ejerens, førerens eller besætningens side, hvis den opfylder betingelserne i bilag I, regel 4.2, i bilag II, regel 3.1.2, i bilag IV, regel 3 og 11, i bilag V, regel 4, 5,6 eller 7, eller i bilag VI, regel 3, i Marpol 73/78 i dens opdaterede udgave.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 20a (nyt)), der foreslår at ændre definitionen af forurenende stoffer i direktivet om forurening fra skibe).

Begrundelse

I lyset af ændringen af definitionen af forurenende stoffer skal undtagelserne ændres i overensstemmelse hermed. Undtagelserne bør afspejle dem i MARPOL-konventionen. For de forurenende stoffer, som er omfattet af bilag IV, V eller VI, er der ingen grund til at anvende forskellige undtagelser for stræder, eksklusive økonomiske zoner eller det åbne hav.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Bilag 4 – indledning afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kategorier af omkostninger til drift og administration af PRF

Kategorier af omkostninger og nettoindtægter i forbindelse med drift og administration af PRF

Begrundelse

Nettoindtægter bør også angives. De bør bl.a. anvendes til at dække udgifterne til passivt fisket affald.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Bilag 4 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Nettoindtægter

 

Nettoprovenu fra affaldshåndteringsordninger og national/regional finansiering, herunder nedenstående indtægtselementer:

 

-  Finansielle nettofordele ved ordninger for udvidet producentansvar

 

-  Andre nettoindtægter fra affaldshåndtering såsom genanvendelsesordninger

 

-  Midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

 

-  Anden tilgængelig finansiering eller tilskud til havne til affaldshåndtering og fiskeri.

Begrundelse

Nettoindtægter bør også angives. De bør anvendes til at dække udgifterne til passivt fisket affald.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Bilag 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

BILAG 4a

 

KRAV TIL ANDRE SKIBE END FISKERFARTØJER FOR AT BLIVE BERETTIGET TIL REDUKTION AF AFGIFT SOM OMHANDLET I ARTIKEL 8, STK. 5

 

Følgende krav skal være opfyldt for, at andre skibe end fiskerfartøjer er berettigede til reduktion af afgift:

 

a)  vedtagelse af en plan for styring af reduktionen af affald med foranstaltninger og procedurer til at minimere ombordtagning af materiale, der kan blive til affald

 

b)  etablering af foranstaltninger og procedurer til at reducere affald, der genereres under indkøb af leverancer og forsyninger, herunder:

 

-  ved hjælp af leverancer, der kommer i løs vægt, og genanvendt eller genanvendelig emballage og beholdere

 

-  undgåelse af brug af engangskopper, -bestik, -tallerkener, -servietter, -klude og andre bekvemmelighedsgoder, hvor det er muligt

 

-  undgåelse af leverancer, der er lavet af eller er pakket i plast, medmindre dette specifikt er udformet med henblik på genbrug

 

c)  etablering af foranstaltninger og procedurer til reduktion af affald, der genereres i forbindelse med udvælgelsen af materialer til stuvning og sikring eller beskyttelse af fragt mod vejrforhold, herunder:

 

-  anvendelse af genbrugeligt udstyr til beskyttelse af fragt i stedet for engangsemballage eller genanvendelig plastbeskyttelse

 

-  anvendelse af stuvningssystemer og -metoder, der genbruger stuvholt, afstivning, beklædninger og emballeringsmateriale

 

d)  indførelse af kildesortering og indsamling, herunder klart mærkede affaldsbeholdere om bord på skibet til særskilt modtagelse og behandling af det affald, som genereres

 

e)  uddannelse af besætningen og indførelse af operationelle procedurer til at begrænse utilsigtet eller forsætlig udtømning af affald

 

f)  indførelse af disciplinære procedurer og sanktioner for fejl som medfører udtømning af affald i havet.

Begrundelse

Betingelserne for en nedsættelse af gebyret bør fastsættes i et bilag. Disse krav bygger på MARPOL-retningslinjer. Bestemmelserne om uddannelse af besætningen og disciplinære procedurer er blevet tilføjet af ordføreren.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Bilag 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

BILAG 4b

 

KRAV TIL FISKERFARTØJER FOR AT BLIVE BERETTIGET TIL REDUKTION AF AFGIFT SOM OMHANDLET I ARTIKEL 8, STK. 5

 

Følgende krav skal være opfyldt for, at fiskerfartøjer er berettigede:

 

1.  For alle fiskefartøjer:

 

-  indkøb af fiskeredskaber og komponenter, der har til formål at fremme genbrug og genanvendelse, når produktet er udtjent

 

-  uddannelse med henblik på forebyggelse og bjærgning af tabte fiskeredskaber

 

-  aflevering af passivt fanget affald, der fanges i net under fiskeri, til modtagefaciliteter i havne

 

2.  I tillæg til punkt 1 for fartøjer med en længde på over 12 meter:

 

a)  vedtagelse af en plan for styring af reduktionen af affald med foranstaltninger og procedurer til at minimere ombordtagning af materiale, der kan blive til affald

 

b)  etablering af foranstaltninger og procedurer til at reducere affald, der genereres under indkøb af leverancer og forsyninger, herunder:

 

-  ved hjælp af leverancer, der kommer i løs vægt, og genanvendt eller genanvendelig emballage og beholdere

 

-  undgåelse af brug af engangskopper, -bestik, -tallerkener, -servietter, -klude og andre bekvemmelighedsgoder, hvor det er muligt

 

-  undgåelse af leverancer, der er lavet af eller er pakket i plast, medmindre dette specifikt er udformet med henblik på genbrug

 

c)  etablering af foranstaltninger og procedurer til reduktion af affald, der genereres i forbindelse med udvælgelsen af materialer til stuvning og sikring eller beskyttelse af fragt fra vejrforhold, herunder:

 

-  anvendelse af genbrugeligt udstyr til beskyttelse af fragt i stedet for engangsemballage eller genanvendelig plastbeskyttelse

 

-  anvendelse af stuvningssystemer og -metoder, der genbruger stuvholt, afstivning, beklædninger og emballeringsmateriale,

 

d)  indførelse af kildesortering og indsamling, herunder klart mærkede affaldsbeholdere om bord på skibet til særskilt modtagelse og behandling af det affald, som genereres

 

e)  uddannelse af besætningen og indførelse af operationelle procedurer til at begrænse utilsigtet eller forsætlig udtømning af affald

 

f)  indførelse af disciplinære procedurer og sanktioner for fejl, som medfører udtømning af affald i havet.

 

3.  I tillæg til punkt 1 for fiskerfartøjer med en længde på under 12 meter, der udelukkende fisker inden for deres territorialfarvande eller aldrig opholder sig mere end 24 timer på havet:

 

-  medbringelse om bord af udstyr til bjærgning af tabte redskaber.

Begrundelse

Kriterierne for en nedsættelse af gebyret for fiskerfartøjer bør fastlægges i et bilag. Visse krav bør gælde for alle fiskerfartøjer, andre i tillæg dertil kun for mellemstore/store eller små fiskerfartøjer. For at kunne opnå gebyrnedsættelsen skal alle fiskerfartøjer anskaffe genanvendelige net. Mellemstore/store fiskerfartøjer bør vedtage foranstaltninger til begrænsning af affald baseret på MARPOL-retningslinjer. Små fiskerfartøjer bør have et incitament til at have udstyr om bord til bjærgning af tabte fiskeredskaber.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald

Referencer

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

5.2.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

31.5.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Bas Eickhout

7.3.2018

Behandling i udvalg

20.6.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

1

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Linnéa Engström, Elena Gentile, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

ECR

John Procter

6

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Elisabetta Gardini

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Fiskeriudvalget (13.7.2018)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018//0012(COD))

Ordfører for udtalelse: Cláudia Monteiro de Aguiar

ÆNDRINGSFORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) De Forenede Nationers bæredygtige udviklingsmål nr. 14 henleder opmærksomheden på truslerne i form af havforurening og næringsstofforurening, udtømning af ressourcer og klimaændringer, som alle hovedsageligt skyldes menneskelig aktivitet. Disse trusler lægger yderligere pres på økosystemerne, biodiversiteten og den naturlige infrastruktur og skaber samtidig verdensomspændende samfundsøkonomiske problemer, herunder sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige og økonomiske risici. Den Europæiske Union bliver nødt til at gøre en indsats for at beskytte marine arter og støtte de befolkninger, som er afhængige af havet, det være sig med hensyn til beskæftigelse, ressourcer eller fritid.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Initiativer i fiskeribranchen, der tager sigte på at reducere affald fra fiskeri eller opsamle plastaffald, herunder tabte fiskeredskaber, bør hilses velkommen.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Direktiv 2008/98/EF fastsætter de vigtigste principper for affaldshåndtering, herunder affaldshierarkiet og princippet om, at "forureneren betaler", som tilskynder til genbrug og genanvendelse af affald frem for andre former for nyttiggørelse og bortskaffelse af affald og kræver, at der etableres systemer til særskilt indsamling af affald. Disse forpligtelser gælder også for håndtering af affald fra skibe.

(11) Direktiv 2008/98/EF fastsætter de vigtigste principper for affaldshåndtering, herunder affaldshierarkiet og princippet om, at "forureneren betaler", som tilskynder til genbrug og genanvendelse af affald frem for andre former for nyttiggørelse og bortskaffelse af affald og kræver, at der etableres systemer til særskilt indsamling af affald. Desuden er begrebet om udvidet producentansvar et vejledende princip i Unionens affaldslovgivning, på grundlag af hvilket producenterne er ansvarlige for deres produkters miljøpåvirkning gennem produkternes samlede livscyklus. Disse forpligtelser gælder også for håndtering af affald fra skibe.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18a) I visse medlemsstater er der indført ordninger for finansiering af de omkostninger, som fiskere måtte pådrage sig i forbindelse med aflevering af affald i form af fiskeredskaber såvel som aktivt eller passivt fisket affald i land. Disse ordninger vil kunne støttes af ordninger for udvidet producentansvar, der vil kunne supplere de omkostningsdækningsordninger, der oprettes i henhold til dette direktiv. Disse omkostningsdækningsordninger bør ikke have til følge, at fiskerfartøjer og havne afholdes fra at deltage i eksisterende ordninger for aflevering af aktivt og passivt fisket affald.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b) For at fremme afleveringen af passivt fisket affald, der opsamles i net ved normalt fiskeri, bør medlemsstaterne dække udgifterne i forbindelse med indsamlingen heraf i modtagefaciliteter i havne og den efterfølgende behandling med indtægter fra alternative indtægtskilder.

Begrundelse

Det er vigtigt, at dette direktiv også omhandler passivt fisket affald. Aflevering af passivt fisket affald bør ikke medføre yderligere omkostninger for fiskerfartøjer. Omkostningerne ved indsamling af passivt fisket affald i havnemodtagefaciliteter og efterfølgende behandling heraf bør finansieres ved hjælp af alternative indtægtskilder.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Konceptet "grønt skib" bør videreudvikles i forbindelse med affaldshåndtering, således at der anvendes et effektivt belønningssystem for de fartøjer, der reducerer deres affald om bord.

(19) Konceptet "grønt skib" bør gennemføres i forbindelse med affaldshåndtering. Der bør fastlægges minimumskrav i hele EU, således at der anvendes et effektivt belønningssystem for de fartøjer, der reducerer deres affald om bord, i overensstemmelse med bedste praksis og IMO-retningslinjerne fra 2017 for gennemførelsen af bilag V til MARPOL-konventionen. Hertil kommer, at affaldsreduktion først og fremmest opnås gennem effektiv affaldssortering om bord i overensstemmelse med IMO-retningslinjerne for bilag V til MARPOL-konventionen og standarder, som er udarbejdet af Den Internationale Standardiseringsorganisation.

Begrundelse

Konceptet "grønt skib" bør gennemføres med det samme, så meget mere som der allerede findes klare retningslinjer for det.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) Fiskeredskaber af plast har et stort genbrugspotentiale, navnlig når de er konstrueret korrekt. Derfor bør der i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, indføres ordninger for udvidet producentansvar med henblik på at finansiere forsvarlig affaldshåndtering af fiskeredskaber og komponenter heraf og opnå høje indsamlingsrater.

Begrundelse

Kravene om "udvidet producentansvar" (EPR) bør også gælde for fiskeredskaber.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32a)   De særlige karakteristika ved regionerne i den yderste periferi, der er anerkendt i artikel 349 i TEUF, bør tages i betragtning, når man kontrollerer tilstrækkeligheden af havnemodtagefaciliteterne i regioner, der måske ikke er i stand til overholde kravene. Deres særlige status bør derfor tages i betragtning. Det er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne kan vedtage særlige finansieringsforanstaltninger, så de kan sikre, at der er tilstrækkelige modtagefaciliteter til rådighed.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  "affald fra skibe": alt affald, herunder lastrester, der genereres under skibets drift eller under lastning, losning og rengøring og rensningshandlinger, eller affald, der samles i garn under fiskeri, og falder ind under anvendelsesområdet for bilag I, II, IV, V og VI til MARPOL

(c)  "affald fra skibe": alt affald, herunder lastrester, der genereres under skibets drift eller under lastning, losning og rengøring og rensningshandlinger og falder ind under anvendelsesområdet for bilag I, II, IV, V og VI til MARPOL

Begrundelse

Alle former for affald i forbindelse med fiskeri bør defineres for at sikre, at der ikke fastsættes urimelige krav, f.eks. med hensyn til fiskeaffald, der opstår i forbindelse med aktiviteter om bord.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca)  "affald fra fiskerfartøjer": alt affald, der genereres under fiskerfartøjets drift eller under lastning, losning og rengøring og rensningshandlinger, og som direkte og individuelt falder ind under anvendelsesområdet for bilag I, II, IV, V og VI til MARPOL, undtagen friske, hele fisk og fisk, der ikke er friske, fra fiskeri, der udføres under rejsen, eller akvakulturaktiviteter

Begrundelse

Alle former for affald i forbindelse med fiskeri bør defineres for at sikre, at der ikke fastsættes urimelige krav, f.eks. med hensyn til fiskeaffald, der opstår i forbindelse med aktiviteter om bord.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(cb)  "passivt indsamlet affald": affald indsamlet i net i forbindelse med fiskeri

Begrundelse

Alle former for affald i forbindelse med fiskeri bør defineres for at sikre, at der ikke fastsættes urimelige krav, f.eks. med hensyn til fiskeaffald, der opstår i forbindelse med aktiviteter om bord.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(cc)  "aktivt indsamlet affald": affald indsamlet under rejser, hvor der ikke fiskes, alene med det formål at fjerne havaffald fra havet

Begrundelse

Alle former for affald i forbindelse med fiskeri bør defineres for at sikre, at der ikke fastsættes urimelige krav, f.eks. med hensyn til fiskeaffald, der opstår i forbindelse med aktiviteter om bord.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(fa)  "fangstrejse": enhver rejse, som et fiskerfartøj foretager, hvorunder der fiskes, idet fangstrejsen betragtes som indledt, når fiskerfartøjet forlader havn, og betragtes som afsluttet, når det igen anløber afsejlingshavnen eller en anden havn, hvor losningen foregår

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne indfører ordninger for udvidet producentansvar for fiskeredskaber og fiskeredskabers komponenter, der opfylder de minimumskrav, der er fastsat i artikel 8a i direktiv 2008/98/EF, og omfatter differentierede finansielle bidrag, der tilskynder til markedsføring af fiskeredskaber, som er udformet med henblik på at fremme genanvendelse.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med minimumsdriftsvilkårene i det reviderede affaldsrammedirektiv vedtage og gennemføre obligatoriske ordninger for udvidet producentansvar i fiskerihavne med vægt på differentierede gebyrer for at tilskynde til at udforme redskaber på en måde, der gør dem lettere at genanvende.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a.  I betragtning af de særlige karakteristika ved regionerne i den yderste periferi, der er anerkendt i artikel 349 i TEUF, skal medlemsstaterne kunne indføre særlige finansieringsforanstaltninger, så de kan sikre, at der forefindes tilstrækkelige modtagefaciliteter i havnene. Det skal endvidere være muligt at indrømme medlemsstaterne en toårig udsættelse med hensyn til opfyldelsen af ovenstående forpligtelser for regionerne i den yderste periferi, hvis det anses, at disse regioner ikke er i stand til at sikre tilstrækkelige havnemodtagefaciliteter.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette krav gælder ikke i små ubemandede havne eller i fjerntliggende havne, forudsat at den medlemsstat, hvor en sådan havn er beliggende, har indberettet disse oplysninger elektronisk i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 14 i dette direktiv.

Dette krav gælder ikke i ubemandede, små havne eller i fjerntliggende havne, forudsat at den medlemsstat, hvor en sådan havn er beliggende, har indberettet disse oplysninger elektronisk i den del af informations-, overvågnings- og håndhævelsessystemet, der er omhandlet i artikel 14 i dette direktiv.

Begrundelse

Hvis et skib afleverer sit affald på fridage eller uden for den normale driftstid i små havne, kan det forekomme, at disse havne er underbemandede, og at skibet derfor ikke modtager en affaldskvittering.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Er det ikke muligt at bjerge et tabt fiskeredskab, opfører skibsføreren oplysninger herom i logbogen. Den kompetente myndighed i flagmedlemsstaten underretter den kompetente myndighed i kystmedlemsstaten.

 

Oplysninger om tabte fiskeredskaber indsamles og registreres af medlemsstaterne og fremsendes hvert år til Kommissionen.

Begrundelse

Udkastet til betænkning fra TRAN-udvalget, som er korresponderende udvalg, indeholder tilsvarende krav, men omfatter en delegering af beføjelser til Kommissionen for så vidt angår rapporteringsformatet. Ved at tilpasse kravene til ordlyden i artikel 1, stk. 42, i forslaget til forordning om fiskerikontrol (COM (2018)0368 final) undgås det dermed, at der skabes potentielt forskellige krav.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Hvis den næste anløbshavn er beliggende uden for Unionen, eller hvis der er god grund til at formode, at der ikke er tilstrækkelige faciliteter til rådighed i den næste anløbshavn, eller hvis denne havn er ukendt, skal medlemsstaten kræve, at skibet afleverer alt sit affald før afgang.

7. Hvis den næste anløbshavn er beliggende uden for Unionen, og hvis der er god grund til at formode, at der ikke er tilstrækkelige faciliteter til rådighed i den næste anløbshavn, eller hvis denne havn er ukendt, skal medlemsstaten kræve, at skibet afleverer alt sit affald før afgang.

Begrundelse

Hvis skibe har tilstrækkelig lagerkapacitet til at fortsætte sejladsen, og det ikke er nødvendigt for dem at aflevere affaldet delvist, men især i lyset af brexit, er det alt for strengt at forlange, at skibe skal aflevere alt affald til en havn i EU inden afgang. Undtagelsen ville eksempelvis ikke gælde for et fiskerfartøj, der sejler ud fra Frankrig, lander fisk i en havn i Det Forenede Kongerige og derefter sejler tilbage. Det samme gør sig gældende for regionerne i den yderste periferi.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til drift af faciliteter til modtagelse og behandling af affald fra skibe, bortset fra lastrester, dækkes gennem opkrævning af en afgift fra skibe. Disse omkostninger omfatter de elementer, der er anført i bilag 4.

1. Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til drift af faciliteter til modtagelse og behandling af affald fra skibe, bortset fra lastrester, dækkes gennem en kombination af afgifter, der opkræves af skibe, indtægter fra affaldsforvaltningsordninger og andre kilder. Disse omkostninger og indtægter er anført i bilag 4.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  for at sikre maksimalt incitament til at aflevere affald som defineret i bilag V til MARPOL-konventionen, herunder affald, der er blevet samlet i garn i forbindelse med fiskeri, skal den indirekte afgift, der opkræves, dække alle modtagefaciliteternes omkostninger til dette affald for at sikre ret til aflevering af affald uden yderligere direkte afgifter

(c)  for at sikre maksimalt incitament til at aflevere affald som defineret i bilag V til MARPOL-konventionen skal det affald, der aktivt og passivt indsamles af fiskerfartøjer, undtages fra anvendelsen af den direkte afgiftsordning, der omtales i dette direktiv. Den indirekte afgift, der opkræves, skal dække alle modtagefaciliteternes omkostninger til dette affald for at sikre ret til aflevering af affald uden yderligere direkte afgifter.

 

Der kan på nationalt plan fastsættes og finansieres yderligere foranstaltninger for at nedbringe omkostningerne og skabe incitamenter for fiskerne til aktivt og passivt at opsamle affald.

 

For at undgå, at omkostningerne til indsamling i havnemodtagefaciliteter og efterfølgende behandling af passivt fisket affald bæres af havnenes brugere, skal medlemsstaterne dække disse omkostninger fuldstændigt med indtægterne fra de alternative finansieringskilder, som er opført i bilag 4

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Affaldet kan differentieres efter bl.a. skibets kategori, type og størrelse og den type trafik, skibet er involveret i, såvel som efter de ydelser, der udføres uden for havnens normale driftstid.

4. Affaldet kan differentieres efter bl.a. skibets kategori, type og størrelse, dets status som "grønt skib" og den type trafik, skibet er involveret i, de forskellige affaldstyper og -kategorier, der er defineret i bilag 3, de forskellige modtagelsestyper alt efter havnetypen såvel som efter de ydelser, der udføres uden for havnens normale driftstid.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Afgifterne nedsættes, hvis skibets design, udstyr og drift er således, at det kan påvises, at skibet producerer en reduceret mængde affald og håndterer affaldet på en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig måde. Kommissionen bemyndiges til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 at fastlægge kriterierne for at fastslå, om et skib opfylder kravene i dette stykke med hensyn til skibets håndtering af affald ombord.

5. Afgifterne nedsættes, hvis skibets design, udstyr og drift er således, at det kan påvises, at skibet producerer en reduceret mængde affald eller håndterer affaldet på en bæredygtig og miljømæssigt forsvarlig måde gennem anvendelse af et affaldssorteringssystem om bord i overensstemmelse med de forvaltningsplaner, der er fastlagt af de nationale eller regionale myndigheder. Kommissionen bemyndiges til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 at fastlægge kriterierne for at fastslå, om et skib opfylder kravene i dette stykke med hensyn til skibets håndtering af affald ombord.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  ordningen under litra b) kan dokumenteres ved hjælp af en underskrevet kontrakt med en havn eller et affaldsfirma, affaldsleveringskvitteringer og en bekræftelse af, at ordningen er blevet accepteret af alle havne på skibets rute. Ordningen for aflevering af affald og betaling af afgiften skal være indgået i en havn i Unionen for at udgøre tilstrækkelig bevis i overensstemmelse med dette stykke.

(c)  ordningen under litra b) kan dokumenteres ved hjælp af en underskrevet kontrakt med en havn eller et affaldsfirma og affaldsleveringskvitteringer. Ordningen for aflevering af affald og betaling af afgiften skal være indgået i en havn i Unionen for at udgøre tilstrækkelig bevis i overensstemmelse med dette stykke.

Begrundelse

Kravet om, at alle havne på skibets rute udtrykkeligt skal acceptere og bekræfte, at et fartøj i henhold til en affaldsordning har besluttet at aflevere sit affald i en bestemt havn, medfører unødigt bureaukrati og en unødig arbejdsbyrde både for fiskerfartøjerne og havnemyndighederne og bidrager ikke til opfyldelsen af direktivets målsætninger.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Medlemsstaternes foranstaltninger

 

1. Medlemsstaterne skal sikre, at der i alle havne, som kan benyttes af fiskerfartøjer, med undtagelse af fjerntliggende havne eller havne, som kun er hjemsted for et lille antal fartøjer, bliver etableret "fishing-for-litter"-ordninger for at tilskynde til indsamling af og måling af affald, som opsamles passivt i forbindelse med almindeligt fiskeri. 

 

2. Ordningerne bør etableres i overensstemmelse med retningslinjerne i henstilling 2016/1 fra Ospar om reduktion af havaffald gennem indførelse af "fishing-for-litter"-ordninger. 

 

3. Medlemsstaterne kan oprette og opretholde en national fond til fremme af indsamling af passivt fisket affald, som foretages af fiskerfartøjer. Fonden kan anvendes til at sikre driften af "fishing-for-litter"-initiativer, herunder levering af særlige faciliteter til opbevaring af affald på fartøjer, overvågning af passivt fisket affald, uddannelse og fremme af frivillig deltagelse i initiativet og omkostninger ved affaldsbehandling samt til at dække omkostninger til det personale, der varetager driften af sådanne ordninger. 

 

4. Medlemsstaterne skal sikre, at oplysninger om mængderne af indsamlet passivt fisket affald samles og lagres i en national eller regional database med henblik på overvågning og evaluering. Medlemsstaterne underretter senest den 31. december [to år efter vedtagelsen] Kommissionen om oprettelsen af deres nationale fonde og forelægger hvert andet år derefter halvårlige rapporter om de aktiviteter, der finansieres i henhold til denne artikel.

Begrundelse

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for litter across all maritime users in that area.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9b

 

Udvidet producentansvar

 

Medlemsstaterne indfører ordninger for udvidet producentansvar for fiskeredskaber og fiskeredskabers komponenter. Ud over de mindstekrav, der er omhandlet i artikel 8a i direktiv 2008/98/EF, omfatter disse ordninger en differentieret afgift, der tilskynder til markedsføring af fiskeredskaber, som er udformet med henblik på genbrug og genanvendelse.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med minimumskravene i det reviderede affaldsrammedirektiv vedtage og gennemføre obligatoriske ordninger for udvidet producentansvar med vægt på differentierede gebyrer for at tilskynde til at udforme redskaber på en måde, der gør dem lettere at genanvende.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Bilag 4 – tabel – kolonne 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indtægter

 

Indtægter som følge af ordningen for udvidet producentansvar samt tilgængelige nationale/regionale finansieringskilder, herunder nedenstående indtægtselementer:

 

– indsamling, transport og behandling af affald, der ikke er indsamlet særskilt (affald, der er dækket af ordningen for udvidet producentansvar, men som ikke indgår i den separate indsamlingskanal, f.eks. affald indsamlet sammen med blandet kommunalt affald)

 

– oplysning og bevidstgørelse af offentligheden

 

– affaldsforebyggende foranstaltninger

 

– affaldsforebyggelse og -håndtering

 

– håndhævelse og overvågning af ordningen for udvidet producentansvar (herunder revision, foranstaltninger mod gratister osv.)

 

– administration, kommunikation og forvaltning og rapportering af data vedrørende anvendelsen af kollektive ordninger

 

– finansiering under EHFF

 

– anden tilgængelig finansiering eller tilskud til havne til affaldshåndtering og fiskeri.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Bilag 4 – overskrift 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kategorier af omkostninger til drift og administration af PRF

Kategorier af omkostninger og nettoindtægter i forbindelse med drift og administration af PRF

Begrundelse

Det ville være hensigtsmæssigt også at nævne nettoindtægterne, eftersom de bl.a. bør anvendes til at dække udgifterne til passivt fisket affald.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Bilag 4 – tabel – kolonne 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Nettoindtægter

 

Nettoprovenu fra affaldshåndteringsordninger og national/regional finansiering, herunder nedenstående indtægtselementer:

 

– finansielle nettofordele ved ordninger for udvidet producentansvar

 

– andre nettoindtægter fra affaldshåndtering såsom genanvendelsesordninger

 

– midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

 

– anden tilgængelig finansiering eller tilskud til havne til affaldshåndtering og fiskeri.

Begrundelse

Det ville være hensigtsmæssigt også at nævne nettoindtægterne, eftersom de bl.a. bør anvendes til at dække udgifterne til passivt fisket affald.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Bilag 5 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[indsæt skibets navn] [indsæt IMO-nummer] [indsæt flagstatens navn]

[indsæt skibets navn] [indsæt IMO-nummer] [indsæt flagstatens navn]

sejler i fast rutefart med hyppige og regelmæssige anløb i følgende havn(e), der befinder sig i [indsæt medlemsstatens navn] ifølge en tidsplan eller forudbestemt rute:

sejler i fast rutefart eller på faste fangstrejser med hyppige og regelmæssige anløb i følgende havn(e), der befinder sig i [indsæt medlemsstatens navn] ifølge en tidsplan eller forudbestemt rute:

Begrundelse

Det er indlysende, at direktivet primært fokuserer på søtransport, men fiskerfartøjer og rekreative fartøjer foretager også faste ture med hyppige og regelmæssige havneanløb, i hvilken forbindelse de bør undtages fra kravene om obligatorisk aflevering af affald fra skibe, forudanmeldelse af affald og betaling af den obligatoriske afgift i bestemte havne på ruten.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald

Referencer

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

19.4.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Cláudia Monteiro de Aguiar

20.3.2018

Behandling i udvalg

21.3.2018

20.6.2018

 

 

Dato for vedtagelse

11.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, Francisco José Millán Mon

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Fernando Ruas, Wim van de Camp

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Francisco José Millán Mon, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

1

EFDD

Mike Hookem

3

0

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald

Referencer

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Dato for høring af EP

16.1.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

5.2.2018

PECH

19.4.2018

 

 

Associerede udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

31.5.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Gesine Meissner

19.2.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

10.7.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Dato for indgivelse

15.10.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 6. november 2018Juridisk meddelelse