Menettely : 2018/0012(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0326/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0326/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0192

MIETINTÖ     ***I
PDF 1091kWORD 193k
15.10.2018
PE 620.820v02-00 A8-0326/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Gesine Meissner

Valmistelija:

Bas Eickhout, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ,JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0033),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0014/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  on kuullut Euroopan alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot (A8-0326/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

1 osasto

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta

aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2005/35/EY, 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta

(Ks. 20 a artiklaan (uusi) tehtävä tarkistus, jossa ehdotetaan muutosta alusten aiheuttamaa ympäristön pilaantumista koskevaan direktiiviin sisältyvään ympäristöä pilaavien aineiden määritelmään.)

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)   Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteessa 14 kiinnitetään huomiota merten saastumisen, ravinnekuormituksen, luonnonvarojen ehtymisen ja ilmastonmuutoksen muodostamiin uhkiin, jotka ovat kaikki seurausta pääasiassa ihmisen toiminnasta. Nämä uhat lisäävät ympäristöjärjestelmiin, kuten luonnon monimuotoisuuteen ja luonnon infrastruktuuriin, kohdistuvia paineita ja aiheuttavat samalla maailmanlaajuisia sosioekonomisia ongelmia, kuten terveys- ja turvallisuusriskejä ja taloudellisia riskejä. Euroopan unionin olisi pyrittävä suojelemaan meriympäristön lajeja ja tukemaan ihmisiä, joille valtameret ovat elinehto joko työn, resurssien tai vapaa-ajan takia.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Kahden viime vuosikymmenen aikana Marpol-yleissopimukseen ja sen liitteisiin on tehty merkittäviä muutoksia, joilla on tiukennettu aluksilta mereen laskettavia päästöjä koskevia määräyksiä ja kieltoja.

(4)  Kahden viime vuosikymmenen aikana Marpol-yleissopimukseen ja sen liitteisiin on tehty merkittäviä muutoksia, joilla on tiukennettu jätteen toimittamista koskevia määräyksiä ja aluksilta mereen laskettavia päästöjä koskevia kieltoja.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Unionin olisi kuitenkin edelleen toimittava Maailman merenkulkujärjestössä (IMO) sen puolesta, että avoimen kierron pesureiden jätevesien ja tiettyjen lastijäämien päästöt kielletään, jotta merialuksiin ja unionin sisävesillä toimiviin aluksiin sovelletaan yhtä tiukkoja sääntöjä.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Jäsenvaltioita olisi kannustettava ottamaan aluevesillään käyttöön avoimen kierron pesureiden jätevesien ja tiettyjen lastijäämien päästökieltoja.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c)  Direktiivin yleisenä tavoitteena on estää alusten jätepäästöjen päätyminen mereen. Tämän vuoksi korjaustöiden yhteydessä syntyvä jäte ja painolastisäiliöiden puhdistamisen tai korjaamisen yhteydessä syntyvät saostumat olisi suljettava direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, koska ne toimitetaan aina maihin, kun alus on laiturissa tai kuivatelakalla. Korjaustöiden yhteydessä syntyvää jätettä ja painolastisäiliöiden puhdistamisen tai korjaamisen yhteydessä syntyviä saostumia säännellään EU:n jätelainsäädännössä ja IMOn painolastivesiyleissopimuksessa.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tästä sääntelyssä tapahtuneesta kehityksestä huolimatta jätteitä lasketaan edelleen mereen. Tämä johtuu monista eri tekijöistä. Satamissa ei aina ole saatavilla riittäviä vastaanottolaitteita, ja täytäntöönpanon valvonta on usein riittämätöntä. Myöskään jätteiden maihin tuomiselle ei ole riittäviä kannustimia.

(7)  Tästä sääntelyssä tapahtuneesta kehityksestä huolimatta jätteitä lasketaan edelleen mereen, ja tästä aiheutuu valtavia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristökustannuksia. Tämä johtuu monista eri tekijöistä. Satamissa ei aina ole saatavilla riittäviä vastaanottolaitteita, ja täytäntöönpanon valvonta on usein riittämätöntä. Myöskään jätteiden maihin tuomiselle ei ole riittäviä kannustimia.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Parannuksista huolimatta elintarvikejätettä voi edelleen syntyä runsaasti, erityisesti risteilyaluksilla. Elintarvikejätehuollon käytännöt edellyttävät yhä erilliskeräys- ja uudelleenkäyttökäytäntöjen kehittämistä.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Kalastusalan aloitteisiin, joilla on tarkoitus vähentää kalastusjätettä tai ottaa talteen muovijätettä, kadotetut kalastusvälineet mukaan luettuina, olisi suhtauduttava myönteisesti.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Direktiivin 2000/59/EY voimaantulon jälkeen jätteitä on toimitettu satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin aiempaa enemmän. Direktiivi on näin ollen vähentänyt merkittävästi jätteiden mereen laskemista, mikä käy ilmi direktiivin REFIT-arvioinnista.

(8)  Direktiivin 2000/59/EY mukaan kaikkien alusten, jotka käyvät EU:n satamissa, on jo nyt maksettava satamassa olevien vastaanottolaitteiden kustannuksista riippumatta siitä, käyttävätkö ne palveluja. Näin ollen direktiivin 2000/59/EY voimaantulon jälkeen jätteitä on toimitettu satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin aiempaa enemmän. Direktiivi on vähentänyt merkittävästi jätteiden mereen laskemista, mikä käy ilmi direktiivin REFIT-arvioinnista.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  REFIT-arviointi on toisaalta osoittanut myös, että direktiivi 2000/59/EY ei ole ollut vaikutuksiltaan täysin kattava, sillä siinä on epäjohdonmukaisuuksia Marpol-kehykseen nähden. Lisäksi jäsenvaltiot ovat tulkinneet eri tavoin direktiivin keskeiset käsitteet, kuten laitteiden riittävyys, jätteiden ennakkoilmoitukset, jätteiden pakollinen toimittaminen satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin ja säännöllisessä liikenteessä oleviin aluksiin sovellettavat vapautukset. Arvioinnissa todettiin, että kyseisiä käsitteitä olisi selkeytettävä ja yhdenmukaistettava Marpol-yleissopimuksen käsitteiden kanssa, jottei satamille ja satamien käyttäjille aiheudu tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

(9)  REFIT-arviointi on toisaalta osoittanut myös, että direktiivi 2000/59/EY ei ole ollut vaikutuksiltaan täysin kattava, sillä siinä on epäjohdonmukaisuuksia Marpol-kehykseen nähden. Lisäksi jäsenvaltiot ovat tulkinneet eri tavoin direktiivin keskeiset käsitteet, kuten laitteiden riittävyys, jätteiden ennakkoilmoitukset, jätteiden pakollinen toimittaminen satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin ja säännöllisessä liikenteessä oleviin aluksiin sovellettavat vapautukset. Arvioinnissa todettiin, että kyseisiä käsitteitä olisi selkeytettävä ja yhdenmukaistettava Marpol-yleissopimuksen käsitteiden kanssa, jottei satamille ja satamien käyttäjille aiheudu tarpeetonta hallinnollista taakkaa. Jätteen toimittamisvelvoite on sovitettava kaikilta osin yhteen Marpol-yleissopimuksessa vahvistettujen päästöjä koskevien sääntöjen kanssa.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Direktiivissä 2008/98/EY vahvistetaan tärkeimmät jätehuollon periaatteet, mukaan lukien ”aiheuttamisperiaate” ja jätehierarkia. Siinä painotetaan jätteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä muiden jätteen hyödyntämisen ja loppukäsittelyn muotojen sijaan ja edellytetään jätteen erilliskeräysjärjestelmien perustamista. Näitä velvoitteita sovelletaan myös aluksista peräisin olevan jätteen jätehuoltoon.

(11) Direktiivissä 2008/98/EY vahvistetaan tärkeimmät jätehuollon periaatteet, mukaan lukien ”aiheuttamisperiaate” ja jätehierarkia. Siinä painotetaan jätteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä muiden jätteen hyödyntämisen ja loppukäsittelyn muotojen sijaan ja edellytetään jätteen erilliskeräysjärjestelmien perustamista. Lisäksi unionin jätelainsäädännössä on ohjaavana periaatteena laajennetun tuottajan vastuun käsite, jonka perusteella tuottajat ovat vastuussa tuotteidensa ympäristövaikutuksista kyseisten tuotteiden koko elinkaaren ajan. Näitä velvoitteita sovelletaan myös aluksista peräisin olevan jätteen jätehuoltoon.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Aluksilta peräisin olevan jätteen, mukaan lukien ajelehtivat kalastusvälineet, erilliskeräys on tarpeen sen varmistamiseksi, että se hyödynnetään jätehuoltoketjun loppupäässä. Kiinteä jäte erotellaan usein aluksilla kansainvälisten sääntöjen ja standardien mukaisesti. Unionin lainsäädännöllä olisi varmistettava, että tätä aluksilla tapahtuvaa jätteen erottelua ei tee turhaksi se, että satamista puuttuvat erilliskeräystä koskevat järjestelyt.

(12)  Aluksilta peräisin olevan jätteen, mukaan lukien ajelehtivat kalastusvälineet, erilliskeräys uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten on tarpeen sen varmistamiseksi, että se hyödynnetään jätehuoltoketjun loppupäässä, ja siksi, että estetään sen merieläimille ja -ympäristölle aiheuttamat vahingot. Kiinteä jäte erotellaan usein aluksilla kansainvälisten sääntöjen ja standardien mukaisesti. Unionin lainsäädännöllä olisi varmistettava, että tätä aluksilla tapahtuvaa jätteen erottelua ei tee turhaksi se, että satamista puuttuvat erilliskeräystä koskevat järjestelyt. Jäsenvaltioiden olisi kannustettava ottamaan käyttöön erilliskeräysjärjestelmiä, jotka soveltuvat parhaiten satamien ominaispiirteisiin.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Jätteen, kuten elintarvikejätteen, voiteluaineiden ja polttoöljyn, erilliskeräystä olisi kehitettävä edelleen, jotta voitaisiin mahdollistaa niiden uudelleenkäyttö kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Vaikka suurin osa mereen joutuvista roskista on peräisin maalla tapahtuvasta toiminnasta, myös merenkulkualalla, kalastus ja virkistyskalastus mukaan luettuina, on suuri vastuu suoraan mereen päätyvästä kiinteästä jätteestä, kuten muovista ja ajelehtivista kalastusvälineistä.

(13)  Pelkästään unionin alueelta päätyy vuosittain 150 000–500 000 tonnia muovia valtamereen. Vaikka suurin osa mereen joutuvista roskista on peräisin maalla tapahtuvasta toiminnasta, myös merenkulkualalla, kalastus ja virkistyskalastus mukaan luettuina, on suuri vastuu suoraan mereen päätyvästä kiinteästä jätteestä, kuten muovista ja ajelehtivista kalastusvälineistä. Komissio on arvioinut, että yli 80 prosenttia meriin päätyvistä roskista on muovia ja että Euroopan rannoilta löytyneistä roskista 27 prosenttia on muovia sisältäviä kalastusvälineitä, mikä vastaa 11 000:ta tonnia vuodessa.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Direktiivissä 2008/98/EY esitetään jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden olisi toteutettava jätteen syntymisen ehkäisemiseksi. Näihin toimenpiteisiin olisi kuuluttava tavoite pysäyttää merten roskaantuminen, jotta voitaisiin päästä YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, joka koskee kaikenlaisen merten pilaantumisen ehkäisemistä ja merkittävää vähentämistä.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  IMOn 13 päivänä helmikuuta 2004 tehty alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus, jäljempänä ’painolastivesiyleissopimus’, tuli voimaan 8 päivänä syyskuuta 2017. Painolastivesiyleissopimuksessa velvoitetaan kaikki alukset käyttämään IMOn standardien mukaisia painolastivesien käsittelymenettelyjä ja vaaditaan, että nimetyissä satamissa ja terminaaleissa, joissa on painolastisäiliöiden puhdistus- tai korjausmahdollisuudet, on riittävät laitteet sedimenttien vastaanottoa varten.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b)  Jos jäsenvaltiot käyttävät Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) palveluja sataman vastaanottolaitteiden väitettyjä puutteellisuuksia koskevien ilmoitusten tutkimisessa, EMSAn olisi pidettävä kirjaa kyseisistä pyynnöistä ja toimitettava tiedot komissiolle, jotta se voi arvioida, onko EMSAlle annettava lisätukea sen seuraavia rahoituspuitteita vahvistettaessa.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Satamassa olevien vastaanottolaitteiden riittävyyden varmistamiseksi on erittäin tärkeää kehittää jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelma ja arvioida sitä uudelleen kaikkia asianomaisia sataman käyttäjiä kuullen. Käytännön järjestelyihin liittyvistä syistä saman alueen naapurisatamat voivat hyötyä siitä, että ne kehittävät yhteisen suunnitelman, jossa käsitellään yhteisen hallinnollisen kehyksen ohella kunkin suunnitelmaan kuuluvan sataman vastaanottolaitteiden saatavuutta.

(17)  Satamassa olevien vastaanottolaitteiden riittävyyden varmistamiseksi on erittäin tärkeää kehittää jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelma ja arvioida sitä uudelleen kaikkia asianomaisia sataman käyttäjiä kuullen. Käytännön järjestelyihin liittyvistä syistä saman maantieteellisen alueen naapurisatamat voivat hyötyä siitä, että ne kehittävät yhteisen suunnitelman, jossa käsitellään yhteisen hallinnollisen kehyksen ohella kunkin suunnitelmaan kuuluvan sataman vastaanottolaitteiden saatavuutta.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Pienten satamien kannalta voi olla haastavaa ottaa käyttöön ja valvoa jätteiden vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmia, kuten ankkurointialueiden ja venesatamien kohdalla, joissa liikenne on vähäistä ja muodostuu pääasiassa huvialuksista tai jotka ovat käytössä vain osan vuodesta. Näiden pienten satamien jätehuollosta vastaa yleensä kunnallinen jätehuoltojärjestelmä direktiivillä (EU) 2018/851 muutetun direktiivin 2008/98/EY periaatteiden mukaisesti. Jotta paikallisviranomaisille ei aiheuteta liiallista rasitetta ja jotta helpotetaan jätehuoltoa näissä pienissä satamissa, olisi riitettävä, että paikallisten ankkurointialueiden ja venesatamien jätteet sisällytetään kunnalliseen jätevirtaan, että niiden huolto varmistetaan vastaavasti ja että satama antaa sataman käyttäjille tietoa saatavilla olevasta jätteiden vastaanotosta.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta merten roskaantumiseen voidaan puuttua tehokkaasti, on erittäin tärkeää tarjota sopivat kannustimet jätteiden ja erityisesti kiinteän jätteen toimittamiseksi satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin. Tämä voidaan saavuttaa kustannusten kattamiseen käytettävän järjestelmän avulla, jonka edellytyksenä on sellaisen välillisen maksun soveltaminen, joka on suoritettava riippumatta siitä, toimitetaanko jätteitä vai ei, ja joka oikeuttaa jätteen toimitukseen ilman muita suoria kustannuksia. Kyseistä järjestelmää olisi sovellettava myös kalastuksen ja virkistyskalastuksen alalla, koska myös ne lisäävät osaltaan merten roskaantumista.

(18)  Jotta merten roskaantumiseen voidaan puuttua tehokkaasti, on erittäin tärkeää tarjota sopivat kannustimet jätteiden ja erityisesti kiinteän jätteen toimittamiseksi satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin. Tämä voidaan saavuttaa kustannusten kattamiseen käytettävän järjestelmän avulla, jonka edellytyksenä on sellaisen välillisen maksun soveltaminen, joka on suoritettava riippumatta siitä, toimitetaanko jätteitä vai ei, ja joka oikeuttaa jätteen toimitukseen ilman muita suoria kustannuksia. Alusten päälliköiden olisi kuitenkin pyrittävä myös vähentämään aluksella syntyvää jätettä. Kyseistä järjestelmää olisi sovellettava myös virkistyskalastuksen alalla, koska myös se lisää osaltaan merten roskaantumista. Kalastetun jätteen toimittamisesta ei saisi aiheutua kalastusaluksille lisäkustannuksia.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Eräissä jäsenvaltioissa on perustettu järjestelmiä, joilla tarjotaan kalastajille rahoitusta heille kalastusvälinejätteen tai aktiivisesti tai passiivisesti kalastetun jätteen maihin toimittamisesta mahdollisesti aiheutuvien kulujen korvaamiseksi. Kyseisiä järjestelmiä voitaisiin tukea laajennettua tuottajan vastuuta koskevilla järjestelmillä, joilla voitaisiin täydentää tämän direktiivin mukaisesti perustettuja kustannusten kattamiseen käytettäviä järjestelmiä. Sinällään kyseiset kustannusten kattamiseen käytettävät järjestelmät eivät saisi muodostua esteeksi kalastusalusten ja satamayhteisöjen osallistumiselle nykyisiin aktiivisesti tai passiivisesti kalastetun jätteen toimitusjärjestelmiin.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b)  Verkkoihin tavanomaisen kalastuksen aikana passiivisesti kalastetun jätteen toimittamista olisi edistettävä siten, että jäsenvaltioiden olisi katettava kustannukset jätteen keräämisestä satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin ja niiden myöhemmästä käsittelystä vaihtoehtoisista tulonlähteistä saaduilla tuloilla.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Ympäristöystävällisten alusten käsitettä (”Green Ship”) olisi kehitettävä edelleen jätehuoltoon liittyvissä näkökohdissa, jotta voidaan ottaa käyttöön tehokas palkitsemisjärjestelmä niitä aluksia varten, jotka vähentävät aluksella syntyvää jätettä.

(19)  Ympäristöystävällisten alusten käsitettä (”Green Ship”) olisi kehitettävä edelleen ja se olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön jätehuoltoon liittyvissä näkökohdissa. EU-tasolla olisi vahvistettava vähimmäisvaatimuksia ja ne olisi pantava täytäntöön mahdollisimman yhdenmukaisesti, jotta voidaan ottaa käyttöön tehokas palkitsemisjärjestelmä niitä aluksia varten, jotka vähentävät aluksella syntyvää jätettä ympäristön kannalta kestävän jätteen syntymisen ehkäisemisen ja jätehuollon kautta noudattaen parhaita käytäntöjä. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä vaadittuja standardeja pidemmälle meneviä käytäntöjä. Jätettä voidaan myös vähentää ensisijaisesti erottelemalla jätteet tehokkaasti aluksilla Marpol-yleissopimuksen liitettä V koskevien IMOn ohjeiden ja Kansainvälisen standardisoimisjärjestön laatimien standardien mukaisesti. Komission olisi nimitettävä asiantuntijaryhmä sellaisten kriteerien laatimiseksi, joiden täyttyessä alus voidaan määrittää ympäristöystävälliseksi alukseksi, ja komission olisi myös rohkaistava vaihtamaan hyviä käytäntöjä alhaalta ylöspäin suuntautuvien järjestelmien kehittämiseksi.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Lastijäämät ovat edelleen lastin omistajan omaisuutta sen jälkeen, kun lasti on purettu satamaterminaalissa, ja niillä on usein taloudellista arvoa. Tästä syystä lastijäämiä ei pitäisi sisällyttää kustannusten kattamiseen käytettävään järjestelmään eikä niihin pitäisi soveltaa edellä mainittua välillistä maksua, vaan vastaanottolaitteiden käyttäjän olisi suoritettava lastijäämien toimittamisesta aiheutuva maksu asianomaisten osapuolten välisissä sopimusjärjestelyissä tai muissa paikallisissa järjestelyissä määritellyn mukaisesti.

(20)  Lastijäämät ovat edelleen lastin omistajan omaisuutta sen jälkeen, kun lasti on purettu satamaterminaalissa, ja niillä on usein taloudellista arvoa. Tästä syystä lastijäämiä ei pitäisi sisällyttää kustannusten kattamiseen käytettäviin järjestelmiin eikä niihin pitäisi soveltaa välillistä maksua; vastaanottolaitteiden käyttäjän olisi suoritettava lastijäämien toimittamiseen liittyvät maksut, mikä yksilöidään asianomaisten osapuolten välisillä sopimusjärjestelyillä tai muilla paikallisilla järjestelyillä. Direktiivin yhdenmukaisen täytäntöönpanon edistämistä koskevaa tavoitetta noudattaen lastijäämien jätehuoltoa koskevaa teknistä ohjeistusta olisi kehitettävä Marpol-yleissopimuksen liitteiden I ja II mukaisesti. Tätä ei kuitenkaan saisi soveltaa lastijäämiin, joita ei ole helppo ottaa talteen, kuten parafiinin kaltaisiin korkean viskositeetin pysyviin kelluviin aineisiin. Tällaisten aineiden taloudellinen arvo voi olla vähäinen, joten niihin liittyy meriin huuhtoutumisen riski, jos niitä ei pestä asianmukaisesti pois satamassa olevissa vastaanottolaitteissa.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Muovisiin kalastusvälineisiin liittyy runsaasti kierrätysmahdollisuuksia, etenkin jos ne suunnitellaan asianmukaisesti. Näin ollen saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti olisi otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta rahoitettaisiin kalastusvälineistä ja niiden osista syntyvien jätteiden asianmukainen käsittely ja päästäisiin korkeaan keräysasteeseen.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 b)  Jäsenvaltioiden olisi tuettava taloudellisesti jätteenkalastusohjelmia, jotta merissä jo oleva jäte saadaan kierrätettyä tai asianmukaisesti hävitettyä kohdistamatta rasitetta kalastajiin.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Meriturvallisuuden parantamiseksi ja meriympäristön suojelun tehostamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/35/EY1 a olisi muutettava siten, että unionin lainsäädännössä otetaan huomioon myös aluksista peräisin olevan jätteen aiheuttama pilaantuminen Marpol-yleissopimuksen liitteissä IV–VI olevan määritelmän mukaisesti ja että varmistetaan, että laittomista päästöistä vastuussa oleville määrätään asianmukaisia seuraamuksia.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja pilaamisrikoksista määrättävistä seuraamuksista, myös rikosoikeudellisista seuraamuksista (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 11).

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Toimittamista koskevaa velvoitetta olisi täydennettävä jätepäästöt kieltävillä säännöksillä, jotta annetaan selkeä merkki vaatimusten noudattamista koskeviin velvoitteisiin nähden ja varmistetaan siviili- tai rikosoikeudellisiin rikkomuksiin sovellettava selkeä perusta.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Seurantaa ja valvontaa olisi helpotettava sähköisen raportoinnin ja tietojenvaihdon järjestelmän avulla. Tätä varten direktiivillä 2000/59/EY perustettua tieto- ja valvontajärjestelmää olisi kehitettävä edelleen ja sen toiminnan olisi jatkossakin perustuttava olemassa oleviin sähköisiin tietojärjestelmiin, erityisesti SafeSeaNet-järjestelmään (unionin merenkulun tiedonvaihtojärjestelmä) ja THETIS-tarkastustietokantaan. Järjestelmän olisi sisällettävä myös tiedot eri satamissa saatavilla olevista jätteiden vastaanottolaitteista.

(24)  Seurantaa ja valvontaa olisi helpotettava sähköisen raportoinnin ja tietojenvaihdon järjestelmän avulla. Tätä varten direktiivillä 2000/59/EY perustettua tieto- ja valvontajärjestelmää olisi kehitettävä edelleen ja sen toiminnan olisi jatkossakin perustuttava olemassa oleviin sähköisiin tietojärjestelmiin, erityisesti SafeSeaNet-järjestelmään (unionin merenkulun tiedonvaihtojärjestelmä) ja THETIS-tarkastustietokantaan. Järjestelmän olisi sisällettävä myös tiedot eri satamissa saatavilla olevista jätteiden vastaanottolaitteista ja kadotetuista kalastusvälineistä.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Kalastusvälineiden katoamisesta on ilmoitettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 48 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 b)  Parhaillaan tarkistettavana olevalla direktiivillä 2010/65/EU yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan hallinnollisia menettelyjä, joita sovelletaan meriliikenteeseen tekemällä sähköisestä tiedonsiirrosta vakiomenettely ja järkeistämällä ilmoitusmuodollisuuksia. Jotta vältetään tarpeettomat ja ristiriitaiset tietotekniikan kehityskulut, uudet aluksella syntyvää jätettä koskevat ilmoitusmuodollisuudet olisi pantava täytäntöön tarkistetun direktiivin 2010/65/EU mukaisesti.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Kansainvälisellä tasolla tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi ja ympäristön kannalta kestävien jätehuoltokäytäntöjen edistämiseksi aluksilla komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä tämän direktiivin muuttamiseksi, jotta voidaan saattaa ajan tasalle viittaukset kansainvälisiin välineisiin ja liitteet sekä tehdä muutoksia kansainvälisiä välineitä koskeviin viittauksiin, jotta voidaan tarvittaessa estää kyseisiin kansainvälisiin välineisiin tehtyjen muutosten soveltaminen tämän direktiivin mukaisiin tarkoituksiin, sekä yhteisten perusteiden kehittämiseksi ympäristöystävällisten alusten määrittämiseksi, jotta kyseisille aluksille voidaan myöntää alennettu jätemaksu. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(30)  Kansainvälisellä tasolla tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi ja ympäristön kannalta kestävien jätehuoltokäytäntöjen edistämiseksi aluksilla komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä tämän direktiivin muuttamiseksi, jotta voidaan saattaa ajan tasalle viittaukset kansainvälisiin välineisiin ja liitteet sekä tehdä muutoksia kansainvälisiä välineitä koskeviin viittauksiin, jotta voidaan tarvittaessa estää kyseisiin kansainvälisiin välineisiin tehtyjen muutosten soveltaminen tämän direktiivin mukaisiin tarkoituksiin, sekä yhteisten perusteiden muuttamiseksi, täytäntöön panemiseksi ja täsmentämiseksi ympäristöystävällisten alusten määrittämiseksi siten, että samalla otetaan huomioon olemassa olevat hyvät käytännöt ja alhaalta ylöspäin suuntautuvat järjestelyt, jotta kyseisille aluksille voidaan myöntää alennettu jätemaksu. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(31 a)  Satamassa olevien vastaanottolaitteiden parissa työskentelevän satamahenkilöstön hyvät työolot ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan luoda turvallinen, tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen merenkulkuala, jolla voidaan houkutella päteviä työntekijöitä ja varmistaa laajat tasapuoliset toimintaedellytykset kaikkialla unionissa. Henkilöstön perus- ja jatkokoulutus on olennaisen tärkeää, jotta varmistetaan palvelujen laatu ja työntekijöiden suojelu. Satamaviranomaisten ja vastaanottolaitteista vastaavien viranomaisten olisi varmistettava, että kaikki henkilöstön jäsenet saavat tarvittavan koulutuksen hankkiakseen työnsä kannalta olennaiset tiedot, painottaen erityisesti vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyviä terveys- ja turvallisuusnäkökohtia, ja että koulutusvaatimukset saatetaan säännöllisesti ajan tasalle teknologisen innovoinnin haasteisiin vastaamiseksi.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a)  SEUT:n 349 artiklassa tunnustetut syrjäisimpien alueiden erityispiirteet olisi otettava huomioon ja annettava siten jäsenvaltioille mahdollisuus hyväksyä erityisiä kansallisia rahoitustoimenpiteitä, joilla ne voivat varmistaa asianmukaisten vastaanottolaitteiden saatavuuden.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on suojella meriympäristöä kielteisiltä vaikutuksilta, joita aiheutuu unionissa sijaitsevia satamia käyttäviltä aluksilta peräisin olevan jätteen mereen päästämisestä, ja varmistaa samalla meriliikenteen sujuva toiminta parantamalla riittävien vastaanottolaitteiden saatavuutta satamissa ja jätteen toimitusta kyseisiin laitteisiin.

Tämän direktiivin tavoitteena on suojella meriympäristöä kielteisiltä vaikutuksilta, joita aiheutuu unionissa sijaitsevia satamia käyttäviltä aluksilta peräisin olevan jätteen mereen päästämisestä, ja varmistaa samalla meriliikenteen sujuva toiminta parantamalla riittävien vastaanottolaitteiden saatavuutta ja käyttöä satamissa ja jätteen toimitusta kyseisiin laitteisiin.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  ’kiinteällä tai kelluvalla alustalla’ kaikenlaisia kiinteitä tai kelluvia alustoja, mukaan lukien porauslautat, offshore-tuotannossa ja öljyn varastoinnissa käytettävät kelluvat tuotanto-, varastointi- ja purkualustat sekä tuotetun öljyn offshore-säilytykseen käytettävät kelluvat verkot;

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’aluksilta peräisin olevalla jätteellä’ kaikkia sellaisia Marpol-yleissopimuksen liitteiden I, II, IV, V ja VI soveltamisalaan kuuluvia jätteitä, mukaan lukien lastijäämät, joita syntyy aluksen matkan tai lastaus-, purkamis- ja puhdistustoimien aikana, tai jätteitä, jotka kertyvät verkkoihin kalastustoimien aikana;

c)  ’aluksilta peräisin olevalla jätteellä’ kaikkia sellaisia Marpol-yleissopimuksen liitteiden I, II, IV, V ja VI soveltamisalaan kuuluvia jätteitä, mukaan lukien lastijäämät, joita syntyy aluksen matkan tai kiinteän tai kelluvan alustan käytön taikka lastaus-, purkamis-, puhdistus- ja aluksenkorjaustoimien aikana, mukaan lukien painolastisäiliöiden puhdistuksesta tai korjauksesta syntyvät sedimentit;

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ’kalastusaluksilta peräisin olevalla jätteellä’ kaikkia sellaisia suoraan ja erikseen Marpol-yleissopimuksen liitteiden I, II, IV, V ja VI soveltamisalaan kuuluvia jätteitä, joita syntyy kalastusaluksen matkan tai lastaus-, purkamis- ja puhdistustoimien aikana, matkan aikana harjoitetun pyyntitoiminnan tai vesiviljelytoiminnan tuloksena saadut tuoreet kokonaiset kalat tai muut kuin tuoreet kalat pois luettuina.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  ’passiivisesti kalastetulla jätteellä’ jätteitä, jotka kertyvät verkkoihin tahattomasti kalastustoimien aikana;

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c)  ’aktiivisesti kerätyllä jätteellä’ jätteitä, jotka on kerätty sellaisten muiden kuin kalastusmatkojen aikana, joiden ainoana tarkoituksena on poistaa roskia merestä;

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c d)  ’kalastusmatkalla’ kalastusaluksen suorittamaa matkaa, jonka aikana alus harjoittaa kalastustoimintaa ja joka alkaa aluksen poistuessa satamasta ja päättyy sen saapuessa lähtösatamaan tai muuhun satamaan, jossa lasti puretaan;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’lastijäämillä’ aluksen kannella tai lastitilassa olevia lastin jäännöksiä, jotka jäävät jäljelle lastauksen ja purkamisen jälkeen, mukaan lukien lastauksen ja purkamisen ylijäämät tai valumat, riippumatta siitä, ovatko ne märkiä, kuivia vai pesuveteen kulkeutuneita, pois lukien kannelle lakaisun jälkeen jäänyt lastipöly ja aluksen ulkopintojen pöly;

d)  ’lastijäämillä’ aluksen kannella tai lastitilassa tai tankeissa olevia lastin jäännöksiä, jotka jäävät jäljelle lastauksen ja purkamisen jälkeen, mukaan lukien lastauksen ja purkamisen ylijäämät tai valumat, riippumatta siitä, ovatko ne märkiä, kuivia vai pesuveteen kulkeutuneita, pois lukien kannelle lakaisun jälkeen jäänyt lastipöly ja aluksen ulkopintojen pöly;

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  ’kalastusvälineellä’ esinettä tai laitteen osaa, jota käytetään kalastuksessa ja vesiviljelyssä meren elollisten luonnonvarojen pyyntiin tai joka kelluu merenpinnalla ja jolla pyritään houkuttelemaan ja pyytämään tällaisia meren elollisia luonnonvaroja;

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  ’huvialuksella’ minkätyyppistä tahansa urheilukäyttöön tai vapaa-aikaan tarkoitettua alusta, jonka rungon pituus on vähintään 2,5 metriä ja jota ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin, riippumatta sen käyttövoimasta;

g)  ’huvialuksella’ minkätyyppistä tahansa urheilukäyttöön tai vapaa-aikaan tarkoitettua alusta, jonka rungon pituus on 2,5–24 metriä ja jota ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin, riippumatta sen käyttövoimasta;

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  ’ympäristöystävällisellä aluksella’ alusta, joka on suunniteltu, jota on käytetty ja joka on lopuksi kierrätetty ympäristön kannalta kestävällä tavalla pyrkien integroidusti estämään käytöstä johtuvat haitalliset päästöt; suunnittelua, varustelua, käyttöä ja hankintaa koskevilla toimintapolitiikoilla luodaan synergiaa, jonka avulla voidaan vähentää sentyyppisen jätteen määrää, josta maksua kannetaan, ja varmistaa jätehuolto kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  ’kansainvälisellä matkalla’ matkaa merialueilla unionin ulkopuolella sijaitsevasta satamasta jäsenvaltion satamaan;

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  ’satamalla’ paikkaa tai maantieteellistä aluetta, jonka kunnostustyöt ja välineistö mahdollistavat alusten vastaanottamisen, mukaan lukien sataman toimivaltaan kuuluva ankkurointialue;

j)  ’satamalla’ paikkaa tai maantieteellistä aluetta, jonka kunnostustyöt ja välineistö mahdollistavat pääasiallisesti alusten vastaanottamisen, mukaan lukien sataman toimivaltaan kuuluva ankkurointialue;

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  ’ruokajätteellä’ kaikkea ravintoloista, pitopalveluista ja keittiöistä peräisin olevaa jäteruokaa, mukaan lukien käytetty ruokaöljy;

k)  ’ruokajätteellä’ kaikkea ravintoloista, pitopalveluista ja keittiöistä peräisin olevaa jäteruokaa, mukaan lukien käytetty ruokaöljy, lasi ja muovi;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  ’kansainvälisellä ruokajätteellä’ kaikkea kansainvälisillä matkoilla ravintoloista, pitopalveluista ja keittiöistä peräisin olevaa jäteruokaa, mukaan lukien käytetty ruokaöljy, lasi ja muovi;

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  ’riittävillä varastotiloilla’ riittävää tilaa jätteen varastoimiseksi aluksella lähtöhetkestä seuraavaan käyntisatamaan saakka, mukaan lukien jäte, joka todennäköisesti syntyy matkan aikana;

l)  ’riittävillä varastotiloilla’ riittävää kullekin jätetyypille varattua tilaa aluksella aluksen todistusten tai jätehuoltosuunnitelmien mukaisesti lähtöhetkestä seuraavaan käyntisatamaan saakka, mukaan lukien jäte, joka todennäköisesti syntyy matkan aikana;

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m)  ’säännöllisellä liikenteellä’ liikennettä, joka perustuu julkaistuun tai suunniteltuun luetteloon lähtö- ja saapumisajoista yksilöityjen satamien välillä tai toistuviin liikennöintiaikoihin, jotka muodostavat aikataulun;

m)  ’säännöllisellä liikenteellä’ liikennettä, joka perustuu julkaistuun tai suunniteltuun luetteloon lähtö- ja saapumisajoista kahden yksilöidyn sataman välillä tai toistuviin liikennöintiaikoihin, jotka muodostavat aikataulun; aluksen aikataulu olisi vahvistettava ennakkoon ja sen olisi pysyttävä samana vähintään neljän kuukauden ajan;

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

p a)  ’käsittelyllä’ hyödyntämis- tai loppukäsittelytoimia, mukaan lukien hyödyntämisen tai loppukäsittelyn valmistelu;

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kaikkiin aluksiin, jotka käyvät tai harjoittavat toimintaa jonkin jäsenvaltion satamassa, riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat, lukuun ottamatta sota-aluksia, sotalaivaston apualuksia tai muita aluksia, jotka ovat valtion omistuksessa tai käytössä ja joita sillä hetkellä käytetään vain valtion muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin;

a)  kaikkiin aluksiin, jotka käyvät tai harjoittavat toimintaa jonkin jäsenvaltion satamassa, riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat, lukuun ottamatta asetuksen (EU) 2017/352 1 artiklan 2 kohdassa määritellyissä satamapalveluissa käytettäviä aluksia, sota-aluksia, sotalaivaston apualuksia tai muita aluksia, jotka ovat valtion omistuksessa tai käytössä ja joita sillä hetkellä käytetään vain valtion muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin;

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kaikkiin jäsenvaltioiden satamiin, joissa yleensä käy a alakohdan mukaiseen soveltamisalaan kuuluvia aluksia.

b)  kaikkiin jäsenvaltioiden satamiin, joissa yleensä käy a alakohdan mukaiseen soveltamisalaan kuuluvia aluksia. Tämän direktiivin soveltamiseksi ja jottei aluksille aiheudu tarpeettomia viivästyksiä, jäsenvaltiot voivat päättää, että ankkurointialuetta ei lueta kuuluvaksi satamaan 6, 7 ja 8 artiklaa sovellettaessa.

 

 

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  kaikkiin aluksiin, jotka liikennöivät unionin sisävesiliikenteessä.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että alukset, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, mahdollisuuksien mukaan toimittavat jätteensä tämän direktiivin mukaisella tavalla.

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että alukset, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, toimittavat jätteensä tämän direktiivin mukaisella tavalla silloin, kun se on kohtuullista ja käytännössä mahdollista.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  satamassa olevien vastaanottolaitteiden avulla aluksen jätteiden jätehuolto voidaan järjestää ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla direktiivin 2008/98/EY ja muun asiaankuuluvan unionin jätelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tätä varten jäsenvaltioiden on säädettävä aluksista peräisin olevan jätteen erilliskeräyksestä satamissa unionin jätelainsäädännön ja erityisesti direktiivien 2008/98/EY, 2012/19/EU ja 2006/66/EY mukaisesti. Edellä olevaa c alakohtaa sovelletaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N: o 1069/2009 vahvistettuja tiukempia vaatimuksia, jotka koskevat kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen jätehuoltoa.

c)  satamassa olevien vastaanottolaitteiden avulla aluksen jätteiden jätehuolto voidaan järjestää ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla direktiivin 2008/98/EY ja muun asiaankuuluvan unionin ja kansallisen jätelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Edellä olevan c alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on säädettävä aluksista peräisin olevan jätteen erilliskeräyksestä uudelleenkäytön ja kierrätyksen helpottamiseksi satamissa unionin jätelainsäädännön ja erityisesti direktiivien 2008/98/EY, 2012/19/EU ja 2006/66/EY mukaisesti. Tätä alakohtaa sovelletaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N: o 1069/2009 vahvistettuja tiukempia vaatimuksia, jotka koskevat kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen jätehuoltoa.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on tutkittava kaikki ilmoitukset väitetyistä puutteista ja varmistettava, että mikä tahansa osapuoli, joka osallistuu aluksista peräisin olevan jätteen toimitukseen tai vastaanottoon, voi vaatia korvausta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tarpeettomista viivytyksistä.

4.  Jäsenvaltioiden on tarvittaessa EMSAa kuullen tutkittava kaikki ilmoitukset väitetyistä puutteista ja varmistettava, että mikä tahansa osapuoli, joka osallistuu aluksista peräisin olevan jätteen toimitukseen tai vastaanottoon, voi vaatia korvausta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmien noudattamatta jättämisestä johtuvista tarpeettomista viivytyksistä.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Asianomaisten satamaviranomaisten tai muussa tapauksessa asiaankuuluvien viranomaisten on varmistettava, että jätteen toimittamis- tai vastaanottotoimet toteutetaan riittäviä turvatoimia noudattaen, jotta vältytään ihmisille ja ympäristölle aiheutuvilta riskeiltä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa satamissa.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Kun otetaan huomioon SEUT:n 349 artiklassa tunnustettu syrjäisimpien alueiden tilanne, jäsenvaltiot voivat hyväksyä erityisiä kansallisia rahoitustoimenpiteitä, joilla ne voivat varmistaa asianmukaisten vastaanottolaitteiden saatavuuden.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kussakin satamassa on otettava käyttöön ja pantava täytäntöön asianmukainen jätteiden vastaanotto- ja käsittelysuunnitelma asianomaisia osapuolia, erityisesti sataman käyttäjiä tai sataman käyttäjien edustajia, kuullen. Kuulemisia olisi järjestettävä sekä suunnitelmien laatimisen alkuvaiheessa että niiden hyväksymisen jälkeen, erityisesti jos on tehty merkittäviä muutoksia 4, 6 ja 7 artiklan vaatimusten osalta. Suunnitelmien laatimista koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty liitteessä 1.

1.  Kussakin satamassa on otettava käyttöön ja pantava täytäntöön asianmukainen jätteiden vastaanotto- ja käsittelysuunnitelma asianomaisia osapuolia, myös sataman käyttäjiä tai sataman käyttäjien edustajia ja kansalaisyhteiskuntaa, kuullen. Kuulemisia olisi järjestettävä sekä suunnitelmien laatimisen alkuvaiheessa että niiden hyväksymisen jälkeen, erityisesti jos on tehty merkittäviä muutoksia 4, 6 ja 7 artiklan vaatimusten osalta. Suunnitelmien laatimista koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty liitteessä 1.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat jätteiden vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmista peräisin olevat tiedot, jotka koskevat riittävien vastaanottolaitteiden saatavuutta jäsenvaltioiden satamissa ja asiaan liittyviä kustannuksia, ilmoitetaan selkeästi alusten liikenteenharjoittajille ja julkistetaan joko satamien verkkosivustoilla tai painetussa muodossa:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat jätteiden vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmista peräisin olevat tiedot, jotka koskevat riittävien vastaanottolaitteiden saatavuutta jäsenvaltioiden satamissa ja niihin liittyvien kustannusten rakennetta, ilmoitetaan selkeästi alusten liikenteenharjoittajille ja julkistetaan ja asetetaan helposti saataville englanniksi sekä sen jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa satama sijaitsee:

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  satamassa olevien vastaanottolaitteiden sijainti kunkin laituripaikan osalta,

a)  satamassa olevien vastaanottolaitteiden sijainti kunkin laituripaikan osalta, aukioloajat mukaan lukien,

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kuvaus kustannusten kattamiseen käytettävistä järjestelmistä ja

e)  kuvaus kustannusten kattamiseen käytettävistä järjestelmistä, mukaan lukien maksut ja niiden laskentaperusteet, ja

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut jätteiden vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmat voidaan tehokkuussyistä laatia myös kahden tai useamman samalla alueella sijaitsevan naapurisataman yhteistyönä kunkin sataman antaessa siihen asianmukaisen panoksensa edellyttäen, että vastaanottolaitteiden tarve ja saatavuus määritetään kunkin sataman osalta erikseen.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut jätteiden vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmat voidaan tehokkuussyistä laatia myös kahden tai useamman samalla maantieteellisellä alueella sijaitsevan naapurisataman yhteistyönä kunkin sataman antaessa siihen asianmukaisen panoksensa edellyttäen, että vastaanottolaitteiden tarve ja saatavuus määritetään kunkin sataman osalta erikseen.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on arvioitava ja hyväksyttävä jätteiden vastaanotto- ja käsittelysuunnitelma, valvottava sen täytäntöönpanoa ja huolehdittava siitä, että se hyväksytetään uudelleen vähintään joka kolmas vuosi hyväksynnän tai uudelleenhyväksynnän jälkeen ja aina, kun sataman toiminta muuttuu merkittävästi. Näitä muutoksia ovat muun muassa rakenteelliset muutokset satamaan suuntautuvassa liikenteessä, uuden infrastruktuurin kehittäminen, muutokset satamassa olevien vastaanottolaitteiden kysynnässä ja tarjonnassa sekä uudet tekniikat jätteiden käsittelemiseksi aluksella.

4.  Jäsenvaltioiden on arvioitava ja hyväksyttävä jätteiden vastaanotto- ja käsittelysuunnitelma, valvottava sen täytäntöönpanoa ja huolehdittava siitä, että se hyväksytetään uudelleen vähintään joka neljäs vuosi hyväksynnän tai uudelleenhyväksynnän jälkeen ja aina, kun sataman toiminta muuttuu merkittävästi. Näitä muutoksia ovat muun muassa rakenteelliset muutokset satamaan suuntautuvassa liikenteessä, uuden infrastruktuurin kehittäminen, muutokset satamassa olevien vastaanottolaitteiden kysynnässä ja tarjonnassa sekä uudet tekniikat jätteiden käsittelemiseksi aluksella.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Pienet muut kuin kaupalliset satamat, joissa on yleensä ja yksinomaan vähän tai harvoin huvialusliikennettä, voidaan jättää tämän artiklan soveltamisalan ulkopuolelle, jos niiden vastaanottolaitteet on integroitu kunnan hallinnoimaan tai sen lukuun hallinnoituun jätteenkäsittelyjärjestelmään ja jos jäsenvaltiot, joissa kyseiset satamat sijaitsevat, varmistavat, että näiden satamien käyttäjille annetaan tietoa jätehuoltojärjestelmästä.

 

Jäsenvaltioiden, joissa kyseiset satamat sijaitsevat, on ilmoitettava näiden satamien sijainti ja nimi sähköisesti 14 artiklassa tarkoitetussa tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osassa.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on direktiivien 2010/65/EU ja 2002/59/EY mukaisesti ilmoitettava sähköisesti myös siinä tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osassa, johon viitataan tämän direktiivin 14 artiklassa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on direktiivien 2010/65/EU ja 2002/59/EY mukaisesti ilmoitettava sähköisesti myös siinä tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osassa, johon viitataan tämän direktiivin 14 artiklassa, ja tiedot on asetettava asianomaisten sidosryhmien saataville, satamissa olevien vastaanottolaitteiden tarjoajat mukaan lukien.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin satamassa käyvän aluksen päällikön on ennen satamasta lähtöä toimitettava kaikki aluksella oleva jäte satamassa olevaan vastaanottolaitteeseen Marpol-yleissopimuksen asiaankuuluvien päästönormien mukaisesti.

1.  Unionin satamassa käyvän aluksen päällikön on ennen satamasta lähtöä toimitettava kaikki aluksella oleva jäte satamassa olevaan vastaanottolaitteeseen eikä hän saa satamasta lähdettyään päästää jätettä mereen Marpol-yleissopimuksen asiaankuuluvien toimittamista ja päästöjä koskevien normien ja määräysten nojalla.

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Marpol-yleissopimuksessa ja unionin voimassa olevassa lainsäädännössä, erityisesti direktiivissä 2005/35/EY, kielletään muovien, mukaan lukien synteettiset köydet, synteettiset kalaverkot, muovijäte ja muovituotteista peräisin oleva jätteenpolttouunin tuhka, päästöt, lukuun ottamatta seuraavia:

 

a)  alukselta tapahtuva muovijätteen päästö, joka on tarpeen aluksen ja sen miehistön ja matkustajien turvallisuuden varmistamiseksi tai ihmishengen pelastamiseksi merellä,

 

b)  vahingossa tapahtuva muovijätteen päästö, joka aiheutuu aluksen tai sen varusteiden vahingoittumisesta, edellyttäen, että kaikkiin kohtuullisiin varotoimenpiteisiin vahingossa tapahtuvan päästön estämiseksi tai vähentämiseksi on ryhdytty ennen vahingon tapahtumista ja sen jälkeen,

 

c)  vahingossa tapahtuva kalastusvälineiden kadottaminen alukselta, edellyttäen, että kaikkiin kohtuullisiin varotoimenpiteisiin vahingossa tapahtuvan katoamisen estämiseksi on ryhdytty,

 

d)  kalastusvälineiden päästäminen alukselta mereen meriympäristön suojelemiseksi tai aluksen tai sen miehistön turvallisuuden varmistamiseksi.

 

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 19 artiklan mukaisesti kaikkien sellaisten kohtuullisten varotoimien määrittämiseksi, joilla ehkäistään vahingossa tapahtuvaa kalastusvälineiden kadottamista.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen sataman jätehuollon palveluntarjoajan tai viranomaisen, johon jäte on toimitettu, on täytettävä tarkasti liitteessä 3 oleva lomake ja annettava alukselle vastaanottotosite.

Sen sataman jätehuollon palveluntarjoajan tai viranomaisen, johon jäte on toimitettu, on täytettävä tarkasti liitteessä 3 oleva lomake ja annettava alukselle jätetosite aiheuttamatta kohtuutonta viivästystä.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä vaatimusta ei sovelleta pienissä miehittämättömissä satamissa tai syrjäisissä satamissa edellyttäen, että jäsenvaltio, jossa kyseinen satama sijaitsee, on ilmoittanut tiedot sähköisesti siinä tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osassa, johon viitataan tämän direktiivin 14 artiklassa.

Tätä vaatimusta ei sovelleta pienissä satamissa, joissa on miehittämättömät laitteet, tai syrjäisissä satamissa edellyttäen, että jäsenvaltio, jossa kyseinen satama sijaitsee, on ilmoittanut tiedot sähköisesti siinä tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osassa, johon viitataan tämän direktiivin 14 artiklassa.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY soveltamisalaan kuuluvan aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on ennen lähtöä ilmoitettava jätteen vastaanottoilmoitukseen sisältyvät tiedot sähköisesti siinä tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osassa, johon viitataan tämän direktiivin 14 artiklassa, direktiivien 2010/65/EU ja 2002/59/EY mukaisesti.

3.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY soveltamisalaan kuuluvan aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on ennen lähtöä tai heti kun se on käytännössä mahdollista ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen ilmoitettava jätteen vastaanottoilmoitukseen sisältyvät tiedot sähköisesti siinä tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osassa, johon viitataan tämän direktiivin 14 artiklassa, direktiivien 2010/65/EU ja 2002/59/EY mukaisesti.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Unionin satamassa käyvän kalastusaluksen päällikön on ilmoitettava 24 tunnin kuluessa lippujäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot kadottamistaan kalastusvälineistä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 48 artiklan mukaisesti.

 

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 19 artiklan mukaisesti, jotta määritetään kalastusalusten antamien ilmoitusten muoto.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.   Jos kadonnutta kalastusvälinettä ei enää saada talteen, aluksen päällikön on sisällytettävä tiedot siitä kalastuspäiväkirjaan. Lippujäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta rannikkojäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

Jäsenvaltioiden on kerättävä ja kirjattava kadonneita kalastusvälineitä koskevat tiedot ja toimitettava ne vuosittain komissiolle.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  alus on ankkuripaikassa alle 24 tuntia tai sääolosuhteet ovat epäsuotuisat;

a)  alus on ankkuripaikassa alle 24 tuntia odottamassa rahtausta tai sääolosuhteet ovat epäsuotuisat;

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos seuraava käyntisatama sijaitsee unionin ulkopuolella tai on perusteltua aihetta olettaa, että seuraavassa käyntisatamassa ei ole saatavilla riittäviä vastaanottolaitteita, tai jos kyseinen satama ei ole tiedossa, jäsenvaltion on vaadittava alusta toimittamaan jätteensä satamaan ennen lähtöä.

7.  Jos saatavilla olevien tietojen, mukaan lukien tämän direktiivin 14 artiklassa tarkoitetun tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän tai GISIS-järjestelmän kautta sähköisesti saatavilla olevat tiedot, pohjalta ei voida vahvistaa, että seuraavassa käyntisatamassa on saatavilla riittäviä vastaanottolaitteita, tai jos seuraava käyntisatama ei ole tiedossa, jäsenvaltion on vaadittava alusta toimittamaan satamaan ennen lähtöä kaikki jäte, jonka vastaanottoon ja käsittelyyn ei ole riittäviä valmiuksia seuraavassa käyntisatamassa.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Unionin satamassa käyvän aluksen päällikön on ennen satamasta lähtöä sovellettava esipesumenettelyjä korkean viskositeetin pysyviin kelluviin aineisiin, mukaan lukien parafiini, Marpol-yleissopimuksen liitteen II mukaisesti ja tyhjennettävä mahdolliset jäämät tai vesiseokset purkusatamaan, kunnes säiliö on tyhjä eikä tyhjennysputkissa ole jäämiä.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

7 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b artikla

 

Kalastusvälineiden kadottamisen ehkäiseminen

 

1.  Jäsenvaltion satamassa käyvän kalastusta harjoittavan aluksen päällikön on varmistettava, että kaikki kohtuulliset varotoimet toteutetaan kalastusvälineiden kadottamisen ehkäisemiseksi.

 

2.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 19 artiklan mukaisesti kaikkien sellaisten kohtuullisten varotoimien vahvistamiseksi, joilla voidaan ehkäistä kalastusvälineiden kadottaminen.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

7 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 c artikla

 

Kalastusvälineiden kierto

 

Komissio pyytää Euroopan standardointiorganisaatioita kehittämään yhdenmukaiset standardit kalastusvälineiden kiertotalouden periaatteiden mukaisen suunnittelun varmistamiseksi, erityisesti uudelleenkäyttöön valmistelevan toiminnan ja kierrätettävyyden osalta, tämän rajoittamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 soveltamista.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kustannukset, jotka aiheutuvat aluksista peräisin olevan jätteen, lukuun ottamatta lastijäämiä, vastaanottoon ja käsittelyyn tarkoitettujen satamassa olevien vastaanottolaitteiden käytöstä, katetaan aluksilta kerättävillä maksuilla. Mainittuihin kustannuksiin sisältyvät liitteessä 4 luetellut tekijät.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kustannukset, jotka aiheutuvat aluksista peräisin olevan jätteen, mukaan lukien korkean viskositeetin pysyvien kelluvien aineiden lastijäämät mutta lukuun ottamatta muita lastijäämiä, vastaanottoon ja käsittelyyn tarkoitettujen satamassa olevien vastaanottolaitteiden käytöstä, katetaan aluksilta kerättävillä maksuilla saastuttaja maksaa -periaatetta noudattaen. Mainittuihin kustannuksiin on sisällytettävä liitteessä 4 luetellut tekijät.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  välillinen maksu kattaa välilliset hallintokustannukset ja huomattavan osan suorista toimintakustannuksista liitteessä 4 määritellyn mukaisesti. Huomattava osa suorista toimintakustannuksista on vähintään 30 prosenttia jätteen tosiasialliseen toimittamiseen liittyvistä vuosittaisista suorista kokonaiskustannuksista;

b)  välillinen maksu kattaa välilliset hallintokustannukset ja huomattavan osan, joka on vähintään 30 prosenttia jätteen tosiasialliseen toimittamiseen liittyvistä suorista kokonaiskustannuksista edellisen vuoden aikana, suorista toimintakustannuksista liitteessä 4 määritellyn mukaisesti. Tulevan vuoden odotusten mukaiseen liikennemäärään liittyvät kustannukset voidaan myös ottaa huomioon;

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  jotta luotaisiin mahdollisimman suuri kannustin Marpol-yleissopimuksen liitteen V mukaiselle jätteiden toimittamiselle, mukaan lukien verkkoihin kalastustoimien aikana kerääntynyt jäte, aluksilta perittävän välillisen maksun on katettava kaikki satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin liittyvät kustannukset kyseisen jätteen osalta, jotta voidaan taata oikeus jätteen toimittamiseen ilman muita suoria maksuja;

c)  jotta luotaisiin mahdollisimman suuri kannustin Marpol-yleissopimuksen liitteen V mukaiselle jätteiden, lukuun ottamatta lastijäämiä, paitsi korkean viskositeetin pysyvien kelluvien aineiden lastijäämiä, toimittamiselle, kyseisen jätteen osalta ei peritä minkäänlaista suoraa maksua, jotta voidaan taata oikeus jätteen toimittamiseen ilman toimitettuihin jätemääriin perustuvia muita lisämaksuja paitsi, kun toimitettu jätemäärä ylittää tämän direktiivin liitteessä 2 esitetyssä lomakkeessa mainitun varastotilan enimmäiskapasiteetin. Passiivisesti kalastetun jätteen tulee kuulua tähän järjestelmään ja jätteen toimittamista koskevan oikeuden piiriin; välillinen maksu kattaa aluksen luokkaan, tyyppiin ja kokoon nähden tavanomaisesti toimitetut määrät;

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  jotta edistetään jätteenkalastusohjelmia ja jotta vältettäisiin se, että kustannukset, jotka aiheutuvat passiivisesti kalastetun jätteen keräämisestä satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin ja sen myöhemmästä käsittelystä, jäävät sataman käyttäjien vastattaviksi, nämä kustannukset on katettava kokonaan vaihtoehtoisista rahoitusjärjestelmistä saatavilla tuloilla, laajennettua tuottajan vastuuta koskevat ja kierrätysjärjestelmät mukaan luettuina; näiden kustannusten kattamiseen on käytettävä myös saatavilla olevaa alueellista, kansallista tai unionin rahoitusta;

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  välillinen maksu ei kata pakokaasujen puhdistusjärjestelmistä peräisin olevaa jätettä, johon liittyvät kustannukset katetaan toimitetun jätteen lajien ja määrien perusteella.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Se osa kustannuksista, jota mahdollisesti ei kateta b alakohdassa tarkoitetulla maksulla, katetaan aluksen tosiasiallisesti toimittaman jätteen lajien ja määrien perusteella.

3.  Se osa kustannuksista, jota mahdollisesti ei kateta 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla maksulla, katetaan aluksen tosiasiallisesti toimittaman jätteen lajien ja määrien perusteella.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Maksut voivat vaihdella muun muassa aluksen luokan, tyypin ja koon, aluksen harjoittaman liikenteen sekä tavanomaisten aukioloaikojen ulkopuolella tarjottujen satamapalvelujen mukaan.

4.  Maksut voivat vaihdella muun muassa aluksen luokan, tyypin ja koon, aluksen harjoittaman kaupan, jätteen vaarallisuuden sekä tavanomaisten aukioloaikojen ulkopuolella tarjottujen satamapalvelujen mukaan.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Maksuja alennetaan, jos alus on suunniteltu, varusteltu ja toimii siten, että sen voidaan osoittaa tuottavan vähemmän jätettä ja huolehtivan jätteestään kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla. Komissiolle annetaan 19 artiklan mukaisesti valta täsmentää delegoiduilla säädöksillä perusteet sen määrittämiseksi, täyttääkö alus tässä kohdassa esitetyt aluksella olevaa jätehuoltoa koskevat vaatimukset.

5.  Maksuja alennetaan, jos alus on suunniteltu, varusteltu ja toimii ja jos siihen liittyvät julkiset hankinnat toteutetaan siten, että sen voidaan osoittaa tuottavan vähemmän jätettä ja huolehtivan jätteestään kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla. Komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä 19 artiklan mukaisesti tämän direktiivin täydentämiseksi vahvistamalla perusteet sen määrittämiseksi, täyttääkö alus tässä kohdassa esitetyt aluksella olevaa jätehuoltoa koskevat vaatimukset. Tällöin olisi noudatettava parhaita käytäntöjä ja IMOn suuntaviivoja.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Maksujen suuruus ja laskentaperusteet on annettava tiedoksi sataman käyttäjille sen varmistamiseksi, että maksut ovat kohtuullisia, läpinäkyviä ja syrjimättömiä ja että ne vastaavat saataville asetettuihin ja mahdollisesti käytettyihin laitteisiin ja palveluihin liittyviä kustannuksia.

6.  Maksujen suuruus ja laskentaperusteet on annettava tiedoksi englannin kielellä sataman käyttäjille jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmissa sen varmistamiseksi, että maksut ovat kohtuullisia, läpinäkyviä, helposti tunnistettavissa ja syrjimättömiä ja että ne vastaavat saataville asetettuihin ja mahdollisesti käytettyihin laitteisiin ja palveluihin liittyviä kustannuksia.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Roskankalastusaloitteet ja rantojen siivous

 

1.  Jäsenvaltioiden on perustettava kansallinen rahasto tukemaan kalastusaluksista passiivisesti kalastetun jätteen ja rannikoilta satamien läheisyydestä ja laivaväylien varrelta löytyneen jätteen keräystä varten ja ylläpidettävä sitä.

 

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että passiivisesti kalastetun jätteen ja rannikoilta satamien läheisyydestä ja laivaväylien varrelta löytyneen jätteen määrää ja tyyppejä koskevia seurantatietoja kerätään ja että nämä seurantatiedot välitetään komission perustamaan ja ylläpitämään sähköiseen tietokantaan.

 

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitetun kansallisen rahaston perustamisesta 31 päivään joulukuuta [kaksi vuotta hyväksymisen jälkeen] mennessä ja toimitettava sen jälkeen kahden vuoden välein raportit rahoitetuista toimista ja hankkeista. Nämä raportit on asetettava julkisesti saataville.

 

Siirretään komissiolle valta antaa 19 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä seurantatietoihin sovellettavien menettelyjen ja raportointimallin määrittämiseksi.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  vapautuksella ei ole kielteistä vaikutusta meriturvallisuuteen, terveyteen, alusten asumis- tai työoloihin tai meriympäristöön;

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edellä b alakohdassa tarkoitetusta järjestelystä on todisteena sataman tai jäteurakoitsijan kanssa allekirjoitettu sopimus, tositteet jätetoimituksista ja vahvistus siitä, että järjestely on kaikkien aluksen reitillä olevien satamien hyväksymä. Järjestely jätteen toimittamisesta ja maksun suorittamisesta on tehtävä unionissa sijaitsevassa satamassa, jotta tämän kohdan mukainen riittävien todisteiden vaatimus täyttyy.

c)  edellä b alakohdassa tarkoitetusta järjestelystä on todisteena sataman tai jäteurakoitsijan kanssa allekirjoitettu sopimus, tositteet jätetoimituksista ja vahvistus siitä, että järjestely on ilmoitettu kaikille aluksen reitillä oleville satamille. Järjestely jätteen toimittamisesta ja maksun suorittamisesta on tehtävä satamassa, jotta tämän kohdan mukainen riittävien todisteiden vaatimus täyttyy, tai jossakin toisessa satamassa, jos voidaan näyttää toteen 14 artiklassa tarkoitettuun tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmään ja GISIS-järjestelmään sähköisesti ilmoitettujen tietojen perusteella, että satamassa, jonka kanssa b kohdassa tarkoitettu järjestely on toteutettu, on saatavilla asianmukaisia vastaanottolaitteita.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Laajennettu tuottajan vastuu

 

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä kalastusvälineitä ja niiden osia varten. Direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklassa säädettyjen vähimmäisvaatimusten lisäksi näihin järjestelmiin on sisällytettävä seuraavia osia:

 

a)  mukautettu maksu, joka kannustaa saattamaan markkinoille sellaisia kalastusvälineitä, jotka on suunniteltu uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi,

 

b)  panttijärjestelmät vanhojen, ajelehtivien tai käyttökelvottomien kalastusvälineiden palauttamiseksi ja keräämiseksi.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen alus voidaan tarkastaa sen todentamiseksi, noudattaako se tämän direktiivin vaatimuksia.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen alus voidaan tarkastaa, satunnaistarkastukset mukaan lukien, sen todentamiseksi, noudattaako se tämän direktiivin vaatimuksia.

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Direktiivin 2009/16/EY soveltamisalan ulkopuolelle jäävien alusten tarkastuksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkastuksia tehdään vähintään 20 prosentille yksittäisten alusten kokonaismäärästä kussakin seuraavista luokista:

1.  Direktiivin 2009/16/EY soveltamisalan ulkopuolelle jäävien alusten tarkastuksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkastuksia tehdään vuosittain vähintään 25 prosentille yksittäisten alusten kokonaismäärästä kussakin seuraavista luokista:

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarkastusmenettelyt kalastusaluksille, joiden bruttovetoisuus on alle 100 tonnia, ja huvialuksille, joiden bruttovetoisuus on alle 100 tonnia, sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin sovellettavia vaatimuksia noudatetaan, sekä varmistettava, että tarkastuksia tehdään vuosittain vähintään 20 prosentille kyseisessä jäsenvaltiossa käyvien yksittäisten kalastusalusten ja huvialusten kokonaismäärästä.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulokset on tallennettava siihen tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osaan, johon viitataan tämän direktiivin 15 artiklassa.

2.  Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulokset on tallennettava siihen tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osaan, johon viitataan tämän direktiivin 15 artiklassa.

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarkastusmenettelyt kalastusaluksille, joiden bruttovetoisuus on alle 100 tonnia, ja huvialuksille, joiden bruttovetoisuus on alle 100 tonnia, sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin sovellettavia vaatimuksia noudatetaan.

Poistetaan.

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kalastusvälineiden kadotessa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/20091 a 48 artiklan mukaisesti edellytetyt tiedot;

 

______________

 

1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tämän jälkeen komissio siirtää edellä 4 artiklan ja 5 artiklan 2 kohdan tarkoituksissa ilmoitetut tiedot satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevaan tietokantaan, joka on osa IMOn GISIS-järjestelmää.

4.  Tämän jälkeen komissio siirtää edellä 4 artiklan ja 5 artiklan 2 kohdan tarkoituksissa ilmoitetut tiedot satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevaan tietokantaan, joka on osa IMOn GISIS-järjestelmää, joka edellyttää säännöllistä päivittämistä.

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio julkaisee sille 2 kohdan d a alakohdan mukaisesti ilmoitettujen tietojen perusteella viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 ja sen jälkeen joka toinen vuosi yhteenvetokertomuksen kadonneista kalastusvälineistä.

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio varmistaa, että tarkastustietokannasta on mahdollista hakea kaikkia jäsenvaltioiden ilmoittamia asiaankuuluvia tietoja direktiivin täytäntöönpanon seurantaa varten.

4.  Komissio varmistaa, että tarkastustietokannasta on mahdollista hakea kaikkia jäsenvaltioiden ilmoittamia asiaankuuluvia tietoja direktiivin täytäntöönpanon seurantaa varten. Komissio tarkastelee säännöllisesti tietokantaa seuratakseen direktiivin täytäntöönpanoa ja kiinnittää huomiota kattavaa täytäntöönpanoa koskeviin epäilyihin, jotta voidaan toteuttaa korjaavia toimia.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Henkilöstön koulutus

 

Satamaviranomaisten ja satamien vastaanottolaitteista vastaavien viranomaisten on varmistettava, että kaikki henkilöstön jäsenet saavat tarvittavan koulutuksen hankkiakseen jätehuoltoon liittyvän työnsä kannalta olennaiset tiedot, painottaen erityisesti vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyviä terveys- ja turvallisuusnäkökohtia, ja että koulutusvaatimukset saatetaan säännöllisesti ajan tasalle teknologisen innovoinnin haasteisiin vastaamiseksi.

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niissä on otettava huomioon rikkomisen vakavuus sekä se, onko viranomainen, liikenteenharjoittaja, asiamies, päällikkö tai muu asianomainen osapuoli syyllistynyt aiemmin samanlaiseen rikkomiseen.

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio järjestää tämän direktiivin soveltamisesta unionin satamissa kokemustenvaihtoa jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten ja asiantuntijoiden, myös yksityisen sektorin asiantuntijoiden, välillä.

Komissio järjestää tämän direktiivin soveltamisesta unionin satamissa kokemustenvaihtoa jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten ja asiantuntijoiden, myös yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja ammattiliittojen asiantuntijoiden, välillä.

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin hyväksymisestä] ja sen jälkeen joka toinen vuosi raportoitava komissiolle parhaista käytännöistään, jotka koskevat kestävää jätehuoltoa aluksilla ja niiden satamissa. Komissio laatii kuuden kuukauden kuluttua kustakin raportoinnin määräajasta kertomuksen näistä parhaista käytännöistä antaakseen ohjeistusta edistymisestä kohti tämän direktiivin tavoitteita.

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

20 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/35/EY

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

20 a artikla

 

Direktiivin 2005/35/EY muuttaminen

 

Muutetaan direktiivi 2005/35/EY seuraavasti:

 

1)  Korvataan 2 artiklan 2 alakohta seuraavasti:

2. ’ympäristöä pilaavilla aineilla’ aineita, jotka kuuluvat Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteen I (öljy) ja liitteen II (irtolastina kuljetettavat haitalliset nestemäiset aineet) piiriin;

2.  ’ympäristöä pilaavilla aineilla’ aineita, jotka kuuluvat Marpol 73/78 -yleissopimuksen, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, liitteen I (öljy), liitteen II (irtolastina kuljetettavat haitalliset nestemäiset aineet), liitteen IV (käymäläjätevesi), liitteen V (kiinteä jäte) ja liitteen VI (ilman pilaantumiseen liittyvä jäte) piiriin;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Ks. 20 a artiklaan (uusi) tehtävä uusi tarkistus, jossa ehdotetaan muutosta alusten aiheuttamaa ympäristön pilaantumista koskevaan direktiiviin sisältyvään ympäristöä pilaavien aineiden määritelmään.)

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

20 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/35/EY

5 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2)   Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.   Säännösten rikkomisena ei pidetä ympäristöä pilaavien aineiden päästöä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille alueille, jos päästö täyttää Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevassa 15, 34, 4.1 tai 4.3 säännössä tai liitteessä II olevassa 13, 3.1.1 tai 3.1.3 säännössä asetetut edellytykset.

1.   Säännösten rikkomisena ei pidetä ympäristöä pilaavien aineiden päästöä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille alueille, jos päästö täyttää Marpol 73/78 -yleissopimuksen, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, liitteessä I olevassa 15, 34, 4.1 tai 4.3 säännössä, liitteessä II olevassa 13, 3.1.1 tai 3.1.3 säännössä, liitteessä IV olevassa 3 tai 11 säännössä, liitteessä V olevassa 4, 5, 6 tai 7 säännössä tai liitteessä VI olevassa 3 säännössä asetetut edellytykset.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Ks. 20 a artiklaan (uusi) tehtävä uusi tarkistus, jossa ehdotetaan muutosta alusten aiheuttamaa ympäristön pilaantumista koskevaan direktiiviin sisältyvään ympäristöä pilaavien aineiden määritelmään.)

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

20 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/35/EY

5 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3)   Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.   Säännösten rikkomisena ei pidetä aluksen omistajan eikä päällikön eikä laivaväen osalta ympäristöä pilaavien aineiden päästöä 3 artiklan 1 kohdan c, d tai e alakohdassa tarkoitetuille alueille, jos päästö täyttää Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevassa 4.2 säännössä tai liitteessä II olevassa 3.1.2 säännössä asetetut edellytykset.

2.   Säännösten rikkomisena ei pidetä aluksen omistajan eikä päällikön eikä aluksen päällikön vastuulla toimivan laivaväen osalta ympäristöä pilaavien aineiden päästöä 3 artiklan 1 kohdan c, d tai e alakohdassa tarkoitetuille alueille, jos päästö täyttää Marpol 73/78 -yleissopimuksen, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, liitteessä I olevassa 4.2 säännössä, liitteessä II olevassa 3.1.2 säännössä, liitteessä IV olevassa 3 tai 11 säännössä, liitteessä V olevassa 4, 5, 6 tai 7 säännössä tai liitteessä VI olevassa 3 säännössä asetetut edellytykset.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Ks. 20 a artiklaan (uusi) tehtävä tarkistus, jossa ehdotetaan muutosta alusten aiheuttamaa ympäristön pilaantumista koskevaan direktiiviin sisältyvään ympäristöä pilaavien aineiden määritelmään.)

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio arvio tämän direktiivin toimintaa ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään seitsemän vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta.

Komissio arvio tämän direktiivin toimintaa ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään neljän vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta. Komissio arvioi myös, onko Euroopan meriturvallisuusviraston toimivaltuuksia tarpeen lisätä tämän direktiivin noudattamisen varmistamista varten. Tämä voisi kattaa 4 artiklassa tarkoitettujen satamassa olevien vastaanottolaitteiden väitettyjen puutteiden tarkastelun ja tutkimisen.

Tarkistus    112

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle. Edellä 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdan viimeisessä alakohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 3 kohdassa säädettyjä velvoitteita on noudatettava direktiivin 2010/65/EU mukaisesti.

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

Liite 4 – alaotsikko 1

Komission teksti

Tarkistus

Satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin liittyvien toiminta- ja hallintokustannusten luokat

Satamassa olevien vastaanottolaitteiden toimintaan ja hallinnointiin liittyvien kustannusten ja nettotulojen luokat

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

Liite 4 – taulukko – 2 a sarake (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Tulot

 

Tuottajien vastuun laajentamista koskevan järjestelmän tuottamat tulot sekä saatavilla oleva kansallinen/alueellinen rahoitus, jäljempänä luetellut tuloerät mukaan luettuina.

 

– Muun kuin erilliskerätyn jätteen kerääminen, kuljettaminen ja käsitteleminen (laajennetun tuottajan vastuun piiriin kuuluva jäte, jota ei kerätä erillisen keruukanavan kautta, kuten yhdessä sekalaisen yhdyskuntajätteen kanssa kerätty jäte).

 

– Julkinen tiedottaminen ja tietoisuuden lisääminen.

 

– Toimet jätteen syntymisen ehkäisemiseksi.

 

– Roskaamisen ehkäisy ja hallinta.

 

– Tuottajien vastuun laajentamista koskevan järjestelmän noudattamisen varmistaminen ja valvonta (kuten tarkastukset ja toimet ”vapaamatkustajien” torjumiseksi).

 

– Keruujärjestelmien hoitamiseen liittyvä hallinto, viestintä sekä tiedonhallinta ja sitä koskeva raportointi.

 

– Rahoitus EMKR:sta.

 

– Muu satamille saatavissa oleva rahoitus tai tuki jätehuoltoa ja kalastusta varten.

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

Liite 4 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Nettotulot

 

Nettotulot jätehuoltosuunnitelmista ja kansallisesta/alueellisesta rahoituksesta, mukaan lukien jäljempänä luetellut tuloerät.

 

– Laajennetun tuottajan vastuun järjestelmien tarjoamat taloudelliset nettohyödyt.

 

– Jätehuollosta, esimerkiksi kierrätysjärjestelmistä, saatavat muut nettotulot.

 

– Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitus.

 

– Muu satamille saatavissa oleva rahoitus tai tuki jätehuoltoa ja kalastusta varten.

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

Liite 5 – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

[lisää aluksen nimi] [lisää IMO-numero] [lisää lippuvaltion nimi]

[lisää aluksen nimi] [lisää IMO-numero] [lisää lippuvaltion nimi]

on säännöllisessä liikenteessä ja käy usein ja säännöllisesti aikataulun tai ennalta määrätyn reitin mukaisesti [lisää jäsenvaltion nimi] seuraavassa satamassa / seuraavissa satamissa:

on säännöllisessä liikenteessä tai tekee säännöllisesti kalastusmatkoja ja käy usein ja säännöllisesti aikataulun tai ennalta määrätyn reitin mukaisesti [lisää jäsenvaltion nimi] seuraavassa satamassa / seuraavissa satamissa:

(1)

EUVL C 283, 10.8.2018, s. 61.


PERUSTELUT

Johdanto:

Meren roskaantumisen ja saastumisen vähentämisestä on tullut yksi suurimmista ympäristönsuojeluun liittyvistä haasteista. Valtameriin päätyy vuosittain 4,8–12,7 miljoonaa tonnia muovijätettä. Valtameristä voi löytää käytännössä mitä tahansa muovimateriaalia ja muoviesineitä mistä tahansa valtamerten syvänköjen ja kaukaisen arktisen alueen välillä. Tätä kevyttä ja kestävää ainetta käytetään laajasti mutta sitä ei hävitetä asianmukaisesti ja siksi siitä on muodostunut makro- ja mikromuovin muodossa uhka merten ekosysteemille. Vaikka suuri osa mereen päätyvistä roskista on peräisin maalla sijaitsevista lähteistä, tähän haasteeseen voidaan vastata vain soveltamalla kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Siksi on tärkeää puuttua aluksilta tarkoituksellisesti tai vahingossa päästettyjen jätteiden ja jätevesien ongelmaan pyrittäessä vapauttamaan valtameret muovista ja palauttamaan niiden elinvoiman ja säilyttämään siten niiden keskeisen aseman ihmisen tulevan hyvinvoinnin kannalta.

Direktiivillä 2000/59/EY säännellään maissa tapahtuvia toimintoja. Sillä varmistetaan, että satamissa on saatavilla jätteen vastaanottolaitteita ja että jäte toimitetaan niihin. Sillä pannaan täytäntöön asiaan liittyvät, eli Marpol-yleissopimukseen (kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä) sisällytetyt kansainväliset normit. Kyseisen direktiivin voimaantulosta on kulunut 17 vuotta ja se onkin arvioitava perusteellisesti uudelleen, sillä sen soveltamisala ja määritelmät eivät ole enää yhteensopivia kansainvälisen kehyksen kanssa ja jäsenvaltiot soveltavat sen keskeisiä käsitteitä eri tavoin, mikä aiheuttaa sekaannusta eri osapuolten (alukset, satamat ja liikenteenharjoittajat) keskuudessa.

Komission vaikutustenarviointi:

Komission suorittamassa vaikutustenarvioinnissa pantiin merkille kaksi pääongelmaa ja viisi taustalla vaikuttavaa ongelmatekijää. Kaksi pääongelmaa ovat seuraavat: aluksella syntyneiden jätteiden sekä lastijäämien mereen päästäminen sekä satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvä hallinnollinen rasite. Viidestä taustalla vaikuttavasta ongelmatekijästä on kyse seuraavista: jätteiden vastaanotto ja käsittely satamassa olevilla vastaanottolaitteilla on puutteellista; riittämättömät kustannuksiin liittyvät kannustimet aluksella syntyneen jätteen toimittamiseksi; pakollisen toimitusvelvoitteen valvonnan tehottomuus ja riittämättömyys; epäjohdonmukaiset ja vanhentuneet määritelmät ja lomakkeet; säännöllisessä liikenteessä olevia aluksia koskevien poikkeusten epäyhtenäinen soveltaminen.

Komission ehdotus

Direktiivin 2000/59/EY tarkistamista koskevan komission ehdotuksen kaksi päätavoitetta on määritetty seuraavasti: aluksella syntyvän jätteen mereen päästämisen vähentäminen sekä satamiin, satamien käyttäjiin ja toimivaltaisiin viranomaisiin kohdistuvan hallinnollisen rasitteen keventäminen. Näiden yleisten päämäärien saavuttamiseksi komissio on asettanut seuraavat viisi erityistavoitetta: riittävien jätteiden vastaanottolaitteiden saatavuuden varmistaminen; vaikuttavien (kustannuksiin liittyvien) kannustimien tarjoaminen jätteen toimittamiselle satamien vastaanottolaitteisiin ottamalla käyttöön kiinteää jätettä ja passiivisesti kalastettua jätettä koskeva kokonaan korvattava välillinen maksu; valvonnan esteiden poistaminen; määritelmien ja normien yhdenmukaistaminen ja ajan tasalle saattaminen; poikkeuksia koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen.

Esittelijän kanta

•  Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, koska se on osa kiertotalouteen siirtymistä koskevaa strategiaa.

•  Esittelijä kannattaa ”aluksilta peräisin olevan jätteen” määritelmän laventamista Marpol-yleissopimuksen asiaan liittyvien liitteiden huomioon ottamiseksi siten, että se kattaa myös lastijäämät ja pakokaasujen puhdistusjärjestelmien jäämät (kyseisistä järjestelmistä peräisin oleva liete ja poistovesi mukaan luettuina). Näin varmistetaan täysi yhdenmukaisuus Marpol-yleissopimuksen määritelmien kanssa sekä entistä laajempi yhteensopivuus IMOn vakiomuotoisten lomakkeiden ja todistusten kanssa. Esittelijä katsoo kuitenkin, että päästökieltojen piiriin on otettava myös tietyt lastijäämät ja avoimen kierron pesureiden jätevedet. Hän kannustaakin jäsenvaltioita ryhtymään toimiin aluevesillään ja kehottaa EU:ta toimimaan asian puolesta IMOssa.

•  Esittelijä ehdottaa myös aluksella toteutetuista korjaustoimista ja (syyskuussa 2017 voimaan tulleen IMOn painolastivesiyleissopimuksen mukaisesta) painolastivesien käsittelystä peräisin olevien jätteiden sisällyttämistä direktiivin soveltamisalaan

•  Esittelijä korostaa, että on tärkeää vähentää aluksilla syntyvän jätteen määrää, ja painottaa tarvetta toteuttaa toimia tietoisuuden lisäämiseksi ja myönteisten kannustimien käyttöön ottamiseksi tällä alalla, kuten ympäristöystävällisen aluksen käsitteen (”Green Ship”) hyväksyminen aluksen jätehuollon osalta.

•  Koska meriympäristöä ja alusten turvallisuutta uhkaavista kadotetuista kalastusvälineistä on saatavilla vain niukasti tietoja, esittelijä ehdottaa, että kadotetut kalastusvälineet on ilmoitettava satamaan palatessa.

•  Esittelijä kiinnittää huomiota passiivisesti kalastettuun jätteeseen ja tarpeeseen edistää hankkeita, joilla pyritään keräämään roskia merestä. Satamien käyttäjien ja kalastajien ei näin ollen pidä kantaa passiivisesti kalastetun jätteen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia vaan ne olisi katettava jätehuoltosuunnitelmien ja julkisten varojen kaltaisilla vaihtoehtoisilla rahoitusjärjestelmillä.

•  Esittelijä pitää huolestuttavana pienten satamien tilannetta, sillä ne ovat vaarassa joutua merkittäviin vaikeuksiin rajallisten henkilö- ja organisatoristen resurssiensa ja puuttuvien rakenteiden johdosta. Hyvin pienet satamat olisi vapautettava velvoitteesta laatia jätehuoltosuunnitelma ja antaa tositteita jätetoimituksista, jotta niihin ei kohdistu kohtuutonta hallinnollista rasitetta.

•  Esittelijä panee merkille, että lähimerenkulussa käytettyihin aluksiin kohdistuisi ankara hallinnollinen rasite, jos niiden erityisasemaa ei oteta huomioon. Olisi harkittava mahdollisuutta soveltaa näihin aluksiin alennettua maksua.

•  Esittelijä rajoittaa velvollisuuden, jonka mukaan jätteet on toimitettava EU:n satamaan ennen lähtöä kolmanteen maahan, tapauksiin, joissa aluksen seuraavassa käyntisatamassa ei ole saatavilla asianmukaisia laitteita.

•  Päästökiellon noudattamisen valvominen merellä on huomattava ongelma, ja siksi esittelijä katsoo, että komission olisi direktiiviä tarkistaessaan tarkasteltava Euroopan meriturvallisuusviraston roolia direktiivin täytäntöönpanon varmistamisessa.


LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ,JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta ennen sen hyväksymistä valiokunnassa:

Yhteisö ja/tai henkilö

Hazardous Waste Europe

EUROSHORE

Seas at Risk

European Sea Ports Organisation (ESPO)

Union des Ports de France

Port of Rotterdam

Hanse-Office, Vertretung der Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holsteins bei der EU

European Community Shipowners’ Associations (ECSA)

Verband Deutscher Reeder (VdR)

Union of Greek Shipowners

Cruise Lines International Association (CLIA)

Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the EU (europêche)

Representatives from various Member States governments

Representatives from the European Commission


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.9.2018)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Valmistelija (*): Bas Eickhout

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Alusten jätepäästöt ovat meriympäristölle merkittävä uhka, joka vaikuttaa ihmisten terveyteen ja tulee kalliiksi taloudelle. Vaikka suurin osa merten roskaantumisen lähteistä sijaitsee maissa, myös merenkulun osuus roskaantumisesta on huomattava: unionissa keskimäärin noin 32 prosenttia ja joillakin unionin merialueilla jopa 50 prosenttia. Alusten aiheuttamaan merten roskaantumiseen puuttuakseen komissio on ehdottanut satamassa olevista vastaanottolaitteista annetun direktiivin tarkistamista.

Komission ehdotuksessa edellytetään, että kaikissa unionin satamissa sovelletaan jätteisiin poikkeuksetta järjestelmää, jossa ”ei peritä erityistä maksua”, jotta aluksilta poistettaisiin taloudellinen kannustin heittää jätteensä mereen. Valmistelija on tyytyväinen tähän komission ehdottamaan tärkeään muutokseen. Aluksilla ei pitäisi olla taloudellisia kannustimia jätteiden heittämiseksi mereen.

Valmistelija pitää myös myönteisenä, että kalastusalukset on sisällytetty kustannusten kattamiseen käytettäviin järjestelmiin. Kalastusvälineitä koskevia erityisiä toimenpiteitä ei kuitenkaan ehdotettu, vaikka kalastusverkoista suuri osa (33 prosenttia) katoaa, mikä johtaa kalakantoihin vaikuttavaan ja meren eläimistöä vahingoittavaan ns. haamukalastukseen ja myös huomattaviin taloudellisiin menetyksiin, koska verkot aiheuttavat usein vahinkoa muille aluksille. Valmistelija pitää pakollisia laajennetun tuottajavastuun järjestelmiä tärkeinä, jotta tämä ongelma ratkaistaisiin. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava mukautettuja maksuja kannustaakseen suunnittelemaan kalastusvälineitä, joita on helppo kierrättää, ja panttimaksuja uusien kalastusvälineiden hankintaan, jotta kannustettaisiin palauttamaan kalastusvälineet niiden käyttöiän päättyessä.

Valmistelija on myös sitä mieltä, että aluksen kadotettua kalastusvälineensä sen olisi annettava kaikki asiaankuuluvat tiedot lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Näitä tietoja olisi kerättävä järjestelmällisesti keskustietokantaan (SafeSeaNet) tilanteen valvomiseksi, erityisten ongelmien kartoittamiseksi ja kalastusvälineiden talteen ottamisen helpottamiseksi. Tämä auttaisi myös panemaan täytäntöön vanhojen kalastusvälineiden poisheittämistä koskevan kiellon. Tietojen perusteella komissio antaa säännöllisin väliajoin raportteja, joiden ansiosta kadotetut kalastusvälineet voidaan kartoittaa ja voidaan tukea kalastusvälineiden talteen ottamista ja muita toimenpiteitä.

Hyvin usein kalastusalusten verkkoihin kerääntyy jätteitä. Valmistelijan mielestä tämän jätteen satamaan tuomatta jättämiselle ei saisi olla taloudellista perustetta. Komissio pyrkii kannustamaan ns. passiivisesti kalastetun jätteen toimittamista satamaan sisällyttämällä sen kustannukset kokonaan välillisten maksujen järjestelmään. Valmistelija pitää tätä tervetulleena lisäyksenä, vaikka se saattaa johtaa kalastusalusten maksujen yleiseen korotukseen. Hän vaatiikin, että kustannukset, jotka aiheutuvat passiivisesti kalastetun jätteen talteen ottamisesta satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin ja sen myöhemmästä käsittelystä, katetaan satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevan tarkistetun direktiivin mukaisista vaihtoehtoisista tulonlähteistä, joihin kuuluvat uusista laajennetun tuottajavastuun järjestelmistä saatavat tulot, tai tukimaksuista.

Komissio ottaa käyttöön ”ympäristöystävällisten alusten” käsitteen: aluksella syntyvää jätettä vähentävät alukset voivat saada alennuksen maksuista. Valmistelijan mielestä vähimmäisvaatimuksia on selvennettävä ja yhdenmukaistettava. Hän ehdottaa uudessa liitteessä toimia, jotka vastaavat kiertotalouden periaatteita ja aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä annetun kansainvälisen yleissopimuksen (Marpol) kiinteää jätettä koskevia suuntaviivoja. Näihin toimenpiteisiin kuuluu jätteiden lajittelu syntypaikalla ja kerääminen sekä koulutus ja kertakäyttömateriaalien välttäminen.

Lisäksi valmistelija ehdottaa, että varmistetaan, että kiinteän jätteen tai ilman pilaantumiseen liittyvän jätteen päästöt, jotka on aiheutettu tahallaan, piittaamattomuudella tai törkeällä huolimattomuudella, katsotaan unionin lainsäädännössä rikokseksi. Tämä edellyttää, että jäsenvaltiot soveltavat asianmukaisia seuraamuksia. Jos tähän lisäykseen tehdään poikkeuksia, niiden olisi vastattava Marpol-yleissopimuksen poikkeuksia.

Komission ehdotukseen satamissa olevia vastaanottolaitteita koskevan direktiivin tarkistamiseksi eivät tällä hetkellä sisälly öljyn tuotannossa ja varastoinnissa käytettävät kiinteät tai kelluvat offshore-alustat. Vuonna 2015 unionilla oli 232 tällaista alustaa, joilla kussakin työskenteli arviolta sadasta kahteen sataan henkilöä. Asiantuntijoiden mukaan ne muodostavat merkittävän osan merten roskaantumisen lähteistä. Valmistelija ehdottaa, että varmistetaan, että myös niiden jätteet kuljetetaan satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Otsikko 1

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta

aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2005/35/EY, 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta

(Ks. 20 a artiklaan (uusi) tehtävä tarkistus, jossa ehdotetaan muutosta alusten aiheuttamaa ympäristön pilaantumista koskevaan direktiiviin sisältyvään ympäristöä pilaavien aineiden määritelmään.)

Perustelu

Direktiivissä 2005/35/EY määritetään säännöt, jotka koskevat alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta määrättäviä seuraamuksia. Tällä hetkellä direktiivi 2005/35/EY kattaa ainoastaan aineet, jotka kuuluvat Marpol-yleissopimuksen liitteeseen I (öljy) ja liitteeseen II (irtolastina kuljetettavat haitalliset nestemäiset aineet). Sitä olisi muutettava sisällyttämällä siihen liitteissä V (kiinteä jäte) ja VI (ilman pilaantumiseen liittyvä jäte) tarkoitetut päästöt.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa, jäljempänä ’Marpol-yleissopimus’, määrätään paitsi yleisistä kielloista, jotka koskevat aluksista mereen laskettavia päästöjä, myös ehdoista, joiden nojalla tietyntyyppiset jätteet voidaan päästää meriympäristöön. Marpol-yleissopimuksessa vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan, että satamissa on riittävät jätteiden vastaanottolaitteet.

(2)  Aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa, jäljempänä ’Marpol-yleissopimus’, määrätään paitsi yleisistä kielloista, jotka koskevat aluksista tai kiinteiltä tai kelluvilta alustoilta mereen laskettavia päästöjä, myös ehdoista, joiden nojalla tietyntyyppiset jätteet voidaan päästää meriympäristöön. Marpol-yleissopimuksessa vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan, että satamissa on riittävät jätteiden vastaanottolaitteet.

Perustelu

Marpol-yleissopimuksella säännellään myös kiinteillä tai kelluvilla alustoilla syntyviä päästöjä, jotka olisikin mainittava tässä johdanto-osan kappaleessa.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Kahden viime vuosikymmenen aikana Marpol-yleissopimukseen ja sen liitteisiin on tehty merkittäviä muutoksia, joilla on tiukennettu aluksilta mereen laskettavia päästöjä koskevia määräyksiä ja kieltoja.

(4)  Kahden viime vuosikymmenen aikana Marpol-yleissopimukseen ja sen liitteisiin on tehty merkittäviä muutoksia, joilla on tiukennettu jätteen toimittamista koskevia määräyksiä ja aluksilta mereen laskettavia päästöjä koskevia kieltoja.

Perustelu

Marpol-yleissopimuksessa käsitellään myös jätteiden toimittamista satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tästä sääntelyssä tapahtuneesta kehityksestä huolimatta jätteitä lasketaan edelleen mereen. Tämä johtuu monista eri tekijöistä. Satamissa ei aina ole saatavilla riittäviä vastaanottolaitteita, ja täytäntöönpanon valvonta on usein riittämätöntä. Myöskään jätteiden maihin tuomiselle ei ole riittäviä kannustimia.

(7)  Tästä sääntelyssä tapahtuneesta kehityksestä huolimatta jätteitä lasketaan edelleen mereen, ja tästä aiheutuu valtavia ympäristöä koskevia, sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia. Tämä johtuu monista eri tekijöistä. Satamissa ei aina ole saatavilla riittäviä vastaanottolaitteita, ja täytäntöönpanon valvonta on usein riittämätöntä. Myöskään jätteiden maihin tuomiselle ei ole riittäviä kannustimia.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Parannuksista huolimatta elintarvikejätettä voi edelleen syntyä runsaasti, erityisesti risteilyaluksilla. Elintarvikejätehuollon käytännöt edellyttävät yhä erillisten keräys- ja uudelleenkäyttökäytäntöjen kehittämistä.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Aluksilta peräisin olevan jätteen, mukaan lukien ajelehtivat kalastusvälineet, erilliskeräys on tarpeen sen varmistamiseksi, että se hyödynnetään jätehuoltoketjun loppupäässä. Kiinteä jäte erotellaan usein aluksilla kansainvälisten sääntöjen ja standardien mukaisesti. Unionin lainsäädännöllä olisi varmistettava, että tätä aluksilla tapahtuvaa jätteen erottelua ei tee turhaksi se, että satamista puuttuvat erilliskeräystä koskevat järjestelyt.

(12)  Aluksilta peräisin olevan jätteen, mukaan lukien ajelehtivat kalastusvälineet, erilliskeräys uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten on tarpeen sen varmistamiseksi, että se hyödynnetään jätehuoltoketjun loppupäässä, ja siksi, että estetään sen merieläimille ja -ympäristölle aiheuttamat vahingot. Kiinteä jäte erotellaan usein aluksilla kansainvälisten sääntöjen ja standardien mukaisesti. Unionin lainsäädännöllä olisi varmistettava, että tätä aluksilla tapahtuvaa jätteen erottelua ei tee turhaksi se, että satamista puuttuvat erilliskeräystä koskevat järjestelyt. Jäsenvaltioiden olisi kannustettava ottamaan käyttöön erilliskeräysjärjestelmiä, jotka soveltuvat parhaiten satamien ominaispiirteisiin.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Jätteen, kuten elintarvikejätteen, voiteluaineiden ja polttoöljyn, erilliskeräystä olisi kehitettävä edelleen, jotta voitaisiin mahdollistaa niiden uudelleenkäyttö kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Vaikka suurin osa mereen joutuvista roskista on peräisin maalla tapahtuvasta toiminnasta, myös merenkulkualalla, kalastus ja virkistyskalastus mukaan luettuina, on suuri vastuu suoraan mereen päätyvästä kiinteästä jätteestä, kuten muovista ja ajelehtivista kalastusvälineistä.

(13)  Vaikka suurin osa mereen joutuvista roskista on peräisin maalla tapahtuvasta toiminnasta, myös merenkulkualalla, kalastus ja virkistyskalastus mukaan luettuina, on suuri vastuu suoraan mereen päätyvästä kiinteästä jätteestä, kuten muovista ja ajelehtivista kalastusvälineistä. Komissio on arvioinut, että yli 80 prosenttia meriin päätyvistä roskista on muovia ja että Euroopan rannoilta löytyneistä roskista 27 prosenttia on muovia sisältäviä kalastusvälineitä, mikä vastaa 11 000:ta tonnia vuodessa.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Direktiivissä 2008/98/EY esitetään jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden olisi toteutettava jätteen syntymisen ehkäisemiseksi. Näihin toimenpiteisiin olisi kuuluttava tavoite pysäyttää merten roskaantuminen, jotta voitaisiin päästä YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, joka koskee kaikenlaisen merten pilaantumisen ehkäisemistä ja merkittävää vähentämistä.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)  Myös kiinteät tai kelluvat alustat roskaavat merta, ja ne olisi velvoitettava laatimaan jätehuoltosuunnitelma, keräämään jätteensä erikseen ja toimittamaan jätteensä unionin satamiin säännöllisin väliajoin.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  IMOn 13 päivänä helmikuuta 2004 tehty alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus, jäljempänä ’painolastivesiyleissopimus’, tuli voimaan 8 päivänä syyskuuta 2017. Painolastivesiyleissopimuksessa velvoitetaan kaikki alukset käyttämään IMOn standardien mukaisia painolastivesien käsittelymenettelyjä ja vaaditaan, että nimetyissä satamissa ja terminaaleissa, joissa on painolastisäiliöiden puhdistus- tai korjausmahdollisuudet, on riittävät laitteet sedimenttien vastaanottoa varten.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta merten roskaantumiseen voidaan puuttua tehokkaasti, on erittäin tärkeää tarjota sopivat kannustimet jätteiden ja erityisesti kiinteän jätteen toimittamiseksi satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin. Tämä voidaan saavuttaa kustannusten kattamiseen käytettävän järjestelmän avulla, jonka edellytyksenä on sellaisen välillisen maksun soveltaminen, joka on suoritettava riippumatta siitä, toimitetaanko jätteitä vai ei, ja joka oikeuttaa jätteen toimitukseen ilman muita suoria kustannuksia. Kyseistä järjestelmää olisi sovellettava myös kalastuksen ja virkistyskalastuksen alalla, koska myös ne lisäävät osaltaan merten roskaantumista.

(18)  Jotta merten roskaantumiseen voidaan puuttua tehokkaasti, on erittäin tärkeää tarjota sopivat kannustimet jätteiden ja erityisesti kiinteän jätteen toimittamiseksi satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin. Tämä voidaan saavuttaa kustannusten kattamiseen käytettävän järjestelmän avulla, jonka edellytyksenä on sellaisen välillisen maksun soveltaminen, joka on suoritettava riippumatta siitä, toimitetaanko jätteitä vai ei, ja joka oikeuttaa jätteen toimitukseen ilman muita suoria kustannuksia. Kyseistä järjestelmää olisi sovellettava myös kalastuksen ja virkistyskalastuksen alalla, koska myös ne lisäävät osaltaan merten roskaantumista. Passiivisesti kalastetun jätteen toimittamisesta ei saisi aiheutua kalastusaluksille lisäkustannuksia.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Kalastajat voivat olla merkittävässä asemassa meriin päätyneiden roskien puhdistamisessa tuomalla passiivisesti kalastetun jätteen takaisin satamaan, jotta se voidaan käsitellä asianmukaisesti. Jotta voitaisiin edistää verkkoihin tavanomaisten kalastustoimien aikana kertyneen passiivisesti kalastetun jätteen toimittamista, jäsenvaltioiden olisi katettava kustannukset jätteen keräämisestä satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin ja niiden myöhemmästä käsittelystä vaihtoehtoisista tulonlähteistä saaduilla tuloilla.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b)  Jotta merten roskaantumista koskeva ongelma voitaisiin ratkaista tehokkaasti, jäsenvaltioiden olisi myös pyrittävä laatimaan strategioita ja suunnitelmia vähentääkseen kalastusvälineiden hylkäämistä mereen ja hyödynnettävä tässä esimerkiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) avustuksia sekä rakennerahastojen ja Euroopan alueellisen yhteistyön tukea samoin kuin alueiden tarvittavaa aktiivista osallistumista. Lisäksi olisi edistettävä uusia hallinnointivälineitä ja hyviä käytäntöjä, joita tarkastellaan esimerkiksi Adrianmerellä osin Euroopan alueelliseen yhteistyöhön myönnetyllä rahoituksella rahoitetuissa hankkeissa, ja yhtenä mahdollisuutena olisi antaa kalastuslaivastoille uusi rooli merten tarkkailijoina.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Ympäristöystävällisten alusten käsitettä (”Green Ship”) olisi kehitettävä edelleen jätehuoltoon liittyvissä näkökohdissa, jotta voidaan ottaa käyttöön tehokas palkitsemisjärjestelmä niitä aluksia varten, jotka vähentävät aluksella syntyvää jätettä.

(19)  Jätehuollossa olisi otettava käyttöön ympäristöystävällisten alusten käsite (”Green Ship”). Unionissa olisi vahvistettava vähimmäisvaatimuksia ja toteutettava ne mahdollisimman yhdenmukaisesti, jotta voidaan ottaa käyttöön tehokas palkitsemisjärjestelmä niitä aluksia varten, jotka vähentävät aluksella syntyvää jätettä ympäristön kannalta kestävän jätteen syntymisen ehkäisemisen ja jätehuollon kautta noudattaen parhaita käytäntöjä ja IMOn vuonna 2017 vahvistamia suuntaviivoja Marpol-yleissopimuksen liitteen V täytäntöönpanemiseksi. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä vaadittuja standardeja pidemmälle meneviä käytäntöjä.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Lastijäämät ovat edelleen lastin omistajan omaisuutta sen jälkeen, kun lasti on purettu satamaterminaalissa, ja niillä on usein taloudellista arvoa. Tästä syystä lastijäämiä ei pitäisi sisällyttää kustannusten kattamiseen käytettävään järjestelmään eikä niihin pitäisi soveltaa edellä mainittua välillistä maksua, vaan vastaanottolaitteiden käyttäjän olisi suoritettava lastijäämien toimittamisesta aiheutuva maksu asianomaisten osapuolten välisissä sopimusjärjestelyissä tai muissa paikallisissa järjestelyissä määritellyn mukaisesti.

(20)  Lastijäämät ovat edelleen lastin omistajan omaisuutta sen jälkeen, kun lasti on purettu satamaterminaalissa, ja niillä on usein taloudellista arvoa. Tästä syystä lastijäämiä ei pitäisi sisällyttää kustannusten kattamiseen käytettävään järjestelmään eikä niihin pitäisi soveltaa edellä mainittua välillistä maksua, vaan vastaanottolaitteiden käyttäjän olisi suoritettava lastijäämien toimittamisesta aiheutuva maksu asianomaisten osapuolten välisissä sopimusjärjestelyissä tai muissa paikallisissa järjestelyissä määritellyn mukaisesti. Tätä ei kuitenkaan saisi soveltaa lastijäämiin, joita ei ole helppo ottaa talteen, kuten parafiinin kaltaisiin korkean viskositeetin pysyviin kelluviin aineisiin. Tällaisten aineiden taloudellinen arvo voi olla vähäinen, joten niihin liittyy meriin huuhtoutumisen riski, jos niitä ei pestä asianmukaisesti pois satamassa olevissa vastaanottolaitteissa.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Meriturvallisuuden parantamiseksi ja meriympäristön suojelun tehostamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/35/EY1 a olisi muutettava siten, että unionin lainsäädännössä otetaan huomioon myös aluksista peräisin olevan jätteen aiheuttama pilaantuminen Marpol-yleissopimuksen liitteissä IV–VI olevan määritelmän mukaisesti ja että varmistetaan, että laittomista päästöistä vastuussa oleville määrätään asianmukaisia seuraamuksia.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja pilaamisrikoksista määrättävistä seuraamuksista, myös rikosoikeudellisista seuraamuksista (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 11).

Perustelu

Direktiivissä 2005/35/EY määritetään säännöt, jotka koskevat alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta määrättäviä seuraamuksia. Tällä hetkellä se kattaa ainoastaan jätteet, jotka kuuluvat Marpol-yleissopimuksen liitteeseen I (öljy) ja liitteeseen II (irtolastina kuljetettavat haitalliset nestemäiset aineet). Sitä olisi muutettava sisällyttämällä siihen liitteissä IV (käymäläjätevesi), V (kiinteä jäte) ja VI (ilman pilaantumiseen liittyvä jäte) tarkoitetut päästöt.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Seurantaa ja valvontaa olisi helpotettava sähköisen raportoinnin ja tietojenvaihdon järjestelmän avulla. Tätä varten direktiivillä 2000/59/EY perustettua tieto- ja valvontajärjestelmää olisi kehitettävä edelleen ja sen toiminnan olisi jatkossakin perustuttava olemassa oleviin sähköisiin tietojärjestelmiin, erityisesti SafeSeaNet-järjestelmään (unionin merenkulun tiedonvaihtojärjestelmä) ja THETIS-tarkastustietokantaan. Järjestelmän olisi sisällettävä myös tiedot eri satamissa saatavilla olevista jätteiden vastaanottolaitteista.

(24)  Seurantaa ja valvontaa olisi helpotettava sähköisen raportoinnin ja tietojenvaihdon järjestelmän avulla. Tätä varten direktiivillä 2000/59/EY perustettua tieto- ja valvontajärjestelmää olisi kehitettävä edelleen ja sen toiminnan olisi jatkossakin perustuttava olemassa oleviin sähköisiin tietojärjestelmiin, erityisesti SafeSeaNet-järjestelmään (unionin merenkulun tiedonvaihtojärjestelmä) ja THETIS-tarkastustietokantaan. Järjestelmän olisi sisällettävä myös tiedot eri satamissa saatavilla olevista jätteiden vastaanottolaitteista ja kadotetuista kalastusvälineistä.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Kansainvälisellä tasolla tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi ja ympäristön kannalta kestävien jätehuoltokäytäntöjen edistämiseksi aluksilla komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä tämän direktiivin muuttamiseksi, jotta voidaan saattaa ajan tasalle viittaukset kansainvälisiin välineisiin ja liitteet sekä tehdä muutoksia kansainvälisiä välineitä koskeviin viittauksiin, jotta voidaan tarvittaessa estää kyseisiin kansainvälisiin välineisiin tehtyjen muutosten soveltaminen tämän direktiivin mukaisiin tarkoituksiin, sekä yhteisten perusteiden kehittämiseksi ympäristöystävällisten alusten määrittämiseksi, jotta kyseisille aluksille voidaan myöntää alennettu jätemaksu. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(30)  Kansainvälisellä tasolla tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi ja ympäristön kannalta kestävien jätehuoltokäytäntöjen edistämiseksi aluksilla komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä tämän direktiivin muuttamiseksi, jotta voidaan saattaa ajan tasalle viittaukset kansainvälisiin välineisiin ja liitteet sekä tehdä muutoksia kansainvälisiä välineitä koskeviin viittauksiin, jotta voidaan tarvittaessa estää kyseisiin kansainvälisiin välineisiin tehtyjen muutosten soveltaminen tämän direktiivin mukaisiin tarkoituksiin, sekä yhteisten perusteiden muuttamiseksi ympäristöystävällisten alusten määrittämiseksi siten, että samalla otetaan huomioon olemassa olevat hyvät käytännöt ja alhaalta ylöspäin suuntautuvat järjestelyt, jotta kyseisille aluksille voidaan myöntää alennettu jätemaksu. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  ’kiinteällä tai kelluvalla alustalla’ mitä tahansa avomerellä sijaitsevaa kiinteää tai kelluvaa alustaa, mukaan lukien porauslautat tai minkä tahansa kiinteässä, nestemäisessä tai kaasumaisessa muodossa olevan aineen tai materiaalin tuotannossa ja varastoinnissa käytettävät kelluvat tuotanto-, varastointi-, lastaus- tai purkamislaitteistot;

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’aluksilta peräisin olevalla jätteellä’ kaikkia sellaisia Marpol-yleissopimuksen liitteiden I, II, IV, V ja VI soveltamisalaan kuuluvia jätteitä, mukaan lukien lastijäämät, joita syntyy aluksen matkan tai lastaus-, purkamis- ja puhdistustoimien aikana, tai jätteitä, jotka kertyvät verkkoihin kalastustoimien aikana;

c)  ’aluksilta peräisin olevalla jätteellä’ kaikkia sellaisia Marpol-yleissopimuksen liitteiden I, II, IV, V ja VI soveltamisalaan kuuluvia jätteitä, mukaan lukien lastijäämät, joita syntyy aluksen matkan tai kiinteän tai kelluvan alustan käytön taikka lastaus-, purkamis-, puhdistus- ja aluksenkorjaustoimien aikana, mukaan lukien painolastisäiliöiden puhdistuksesta tai korjauksesta syntyvät sedimentit, tai jätteitä, jotka kertyvät verkkoihin kalastustoimien aikana;

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ’passiivisesti kalastetulla jätteellä’ jätteitä, jotka kertyvät verkkoihin tahattomasti kalastustoimien aikana;

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’lastijäämillä’ aluksen kannella tai lastitilassa olevia lastin jäännöksiä, jotka jäävät jäljelle lastauksen ja purkamisen jälkeen, mukaan lukien lastauksen ja purkamisen ylijäämät tai valumat, riippumatta siitä, ovatko ne märkiä, kuivia vai pesuveteen kulkeutuneita, pois lukien kannelle lakaisun jälkeen jäänyt lastipöly ja aluksen ulkopintojen pöly;

d)  ’lastijäämillä’ aluksen kannella, lastitilassa tai säiliöissä olevia lastin jäännöksiä, jotka jäävät jäljelle lastauksen ja purkamisen jälkeen, mukaan lukien lastauksen ja purkamisen ylijäämät tai valumat, riippumatta siitä, ovatko ne märkiä, kuivia vai pesuveteen kulkeutuneita, pois lukien kannelle lakaisun jälkeen jäänyt lastipöly ja aluksen ulkopintojen pöly;

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  ’kalastusvälineellä’ esinettä tai laitteen osaa, jota käytetään kalastuksessa ja vesiviljelyssä meren elollisten luonnonvarojen pyyntiin tai joka kelluu merenpinnalla ja jolla pyritään houkuttelemaan ja pyytämään tällaisia meren elollisia luonnonvaroja;

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  ’riittävillä varastotiloilla’ riittävää tilaa jätteen varastoimiseksi aluksella lähtöhetkestä seuraavaan käyntisatamaan saakka, mukaan lukien jäte, joka todennäköisesti syntyy matkan aikana;

l)  ’riittävillä varastotiloilla’ riittävää kullekin jätetyypille varattua tilaa jätteen varastoimiseksi aluksella lähtöhetkestä seuraavaan käyntisatamaan saakka, mukaan lukien jäte, joka todennäköisesti syntyy matkan aikana;

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  satamissa ja terminaaleissa, joissa on painolastisäiliöiden puhdistus- tai korjausmahdollisuudet, on riittävät vastaanottolaitteet sedimenttien vastaanottoa varten;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  satamassa olevien vastaanottolaitteiden avulla aluksen jätteiden jätehuolto voidaan järjestää ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla direktiivin 2008/98/EY ja muun asiaankuuluvan unionin jätelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tätä varten jäsenvaltioiden on säädettävä aluksista peräisin olevan jätteen erilliskeräyksestä satamissa unionin jätelainsäädännön ja erityisesti direktiivien 2008/98/EY, 2012/19/EU ja 2006/66/EY mukaisesti. Edellä olevaa c alakohtaa sovelletaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 vahvistettuja tiukempia vaatimuksia, jotka koskevat kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen jätehuoltoa.

c)  satamassa olevien vastaanottolaitteiden avulla aluksen jätteiden jätehuolto voidaan järjestää ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla direktiivin 2008/98/EY ja muun asiaankuuluvan unionin jätelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tätä varten jäsenvaltioiden on säädettävä aluksista peräisin olevan jätteen erilliskeräyksestä uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten satamissa unionin jätelainsäädännön ja erityisesti direktiivin 2008/98/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY1 a sekä direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EY mukaisesti. Edellä olevaa c alakohtaa sovelletaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 vahvistettuja tiukempia vaatimuksia, jotka koskevat kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen jätehuoltoa.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Asianomaisten satamaviranomaisten tai muussa tapauksessa asiaankuuluvien viranomaisten on varmistettava, että jätteen toimittamis- tai vastaanottotoimet toteutetaan riittäviä turvatoimia noudattaen, jotta vältytään ihmisille ja ympäristölle aiheutuvilta riskeiltä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa satamissa.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kussakin satamassa on otettava käyttöön ja pantava täytäntöön asianmukainen jätteiden vastaanotto- ja käsittelysuunnitelma asianomaisia osapuolia, erityisesti sataman käyttäjiä tai sataman käyttäjien edustajia, kuullen. Kuulemisia olisi järjestettävä sekä suunnitelmien laatimisen alkuvaiheessa että niiden hyväksymisen jälkeen, erityisesti jos on tehty merkittäviä muutoksia 4, 6 ja 7 artiklan vaatimusten osalta. Suunnitelmien laatimista koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty liitteessä 1.

1.  Kussakin satamassa on otettava käyttöön ja pantava täytäntöön asianmukainen jätteiden vastaanotto- ja käsittelysuunnitelma asianomaisia osapuolia, myös sataman käyttäjiä tai sataman käyttäjien edustajia ja kansalaisyhteiskuntaa, kuullen. Kuulemisia olisi järjestettävä sekä suunnitelmien laatimisen alkuvaiheessa että niiden hyväksymisen jälkeen, erityisesti jos on tehty merkittäviä muutoksia 4, 6 ja 7 artiklan vaatimusten osalta. Suunnitelmien laatimista koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty liitteessä 1.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Hyvin pienet satamat, joissa on yleensä vähän tai harvoin huvialusliikennettä, voidaan jättää tämän artiklan soveltamisalan ulkopuolelle, jos niiden vastaanottolaitteet on integroitu kunnan hallinnoimaan tai sen lukuun hallinnoituun jätteenkäsittelyjärjestelmään ja jos jäsenvaltiot, joissa kyseiset satamat sijaitsevat, varmistavat, että näiden satamien käyttäjille annetaan tietoa jätehuoltojärjestelmästä.

 

Jäsenvaltioiden, joissa kyseiset satamat sijaitsevat, on ilmoitettava nämä satamat sähköisesti 14 artiklassa tarkoitetussa tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osassa.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

3 jakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittaminen

Alusten jätepäästöt ja aluksilta peräisin olevan jätteen toimittaminen

(Tarkistus liittyy 7 artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen.)

Perustelu

Jaksossa olisi käsiteltävä myös Marpol-yleissopimuksen mukaisesti sovellettavia päästökieltoja.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittaminen

Alusten jätepäästöt ja aluksilta peräisin olevan jätteen toimittaminen

(Tarkistus liittyy 7 artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen.)

Perustelu

Artiklassa olisi käsiteltävä myös Marpol-yleissopimuksen mukaisesti sovellettavia päästökieltoja.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin satamassa käyvän aluksen päällikön on ennen satamasta lähtöä toimitettava kaikki aluksella oleva jäte satamassa olevaan vastaanottolaitteeseen Marpol-yleissopimuksen asiaankuuluvien päästönormien mukaisesti.

1.  Unionin satamassa käyvän aluksen päällikön on ennen satamasta lähtöä toimitettava kaikki aluksella oleva jäte satamassa olevaan vastaanottolaitteeseen eikä hän saa satamasta lähdettyään päästää jätettä mereen toimittamista ja päästöjä koskevien Marpol-yleissopimuksen asiaankuuluvien normien ja määräysten nojalla. Tätä vaatimusta sovelletaan myös painolastisäiliöiden puhdistuksesta ja korjauksesta syntyviin sedimentteihin painolastivesiyleissopimuksen mukaisesti.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos seuraava käyntisatama sijaitsee unionin ulkopuolella tai on perusteltua aihetta olettaa, että seuraavassa käyntisatamassa ei ole saatavilla riittäviä vastaanottolaitteita, tai jos kyseinen satama ei ole tiedossa, jäsenvaltion on vaadittava alusta toimittamaan jätteensä satamaan ennen lähtöä.

7.  Jos saatavilla olevien tietojen, mukaan lukien tämän direktiivin 14 artiklassa tarkoitetussa tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmässä tai GISIS-järjestelmässä sähköisesti saatavilla olevat tiedot, perusteella ei voida vahvistaa, että seuraavassa käyntisatamassa on saatavilla riittävät vastaanottolaitteet, tai jos kyseinen satama ei ole tiedossa, jäsenvaltion on vaadittava alusta toimittamaan jätteensä satamaan ennen lähtöä.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Kiinteän tai kelluvan alustan päällikön on varmistettava, että sen jäte toimitetaan satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin säännöllisin väliajoin Marpol-yleissopimuksen mukaisesti.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Unionin satamassa käyvän aluksen päällikön on ennen satamasta lähtöä sovellettava esipesumenettelyjä korkean viskositeetin pysyviin kelluviin aineisiin, mukaan lukien parafiini, Marpol-yleissopimuksen liitteen II mukaisesti ja tyhjennettävä mahdolliset jäämät tai vesiseokset purkusatamaan, kunnes säiliö on tyhjä eikä tyhjennysputkissa ole jäämiä.

Perustelu

Pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevä alakomitea hyväksyi helmikuussa 2018 tarkistusluonnokset, joissa edellytetään korkean viskositeetin pysyvien kelluvien aineiden säiliöiden esipesua. Tätä harkitaan myös hyväksyttäväksi liitteeseen II meriympäristön suojelukomitean 73. konferenssissa, joten EU:n olisi sisällytettävä nämä vaatimukset tarkistettuun direktiiviin ja tehtävä niistä unionin lainsäädäntöä, ja sen olisi myös lisättävä siihen vaatimus, että tyhjennysputkissa ei ole jäämiä. Erityisesti parafiini huuhtoutuu meriin ja ajautuu Euroopan rannoille aiheuttaen ongelmia muun muassa luonnonvaraiselle kasvistolle ja eläimistölle.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kustannukset, jotka aiheutuvat aluksista peräisin olevan jätteen, lukuun ottamatta lastijäämiä, vastaanottoon ja käsittelyyn tarkoitettujen satamassa olevien vastaanottolaitteiden käytöstä, katetaan aluksilta kerättävillä maksuilla. Mainittuihin kustannuksiin sisältyvät liitteessä 4 luetellut tekijät.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kustannukset, jotka aiheutuvat aluksista peräisin olevan jätteen, mukaan lukien korkean viskositeetin pysyvien kelluvien aineiden lastijäämät mutta lukuun ottamatta muita lastijäämiä, vastaanottoon ja käsittelyyn tarkoitettujen satamassa olevien vastaanottolaitteiden käytöstä, katetaan aluksilta kerättävillä maksuilla. Mainittuihin kustannuksiin sisältyvät liitteessä 4 luetellut tekijät.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  jotta luotaisiin mahdollisimman suuri kannustin Marpol-yleissopimuksen liitteen V mukaiselle jätteiden toimittamiselle, mukaan lukien verkkoihin kalastustoimien aikana kerääntynyt jäte, aluksilta perittävän välillisen maksun on katettava kaikki satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin liittyvät kustannukset kyseisen jätteen osalta, jotta voidaan taata oikeus jätteen toimittamiseen ilman muita suoria maksuja;

c)  jotta luotaisiin mahdollisimman suuri kannustin Marpol-yleissopimuksen liitteen V mukaiselle jätteiden toimittamiselle, mukaan lukien verkkoihin kalastustoimien aikana kerääntynyt jäte ja korkean viskositeetin pysyvien kelluvien aineiden lastijäämät, aluksilta perittävän välillisen maksun on katettava kaikki satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin liittyvät kustannukset kyseisen jätteen osalta, jotta voidaan taata oikeus jätteen toimittamiseen ilman muita suoria maksuja;

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  jotta vältettäisiin se, että kustannukset, jotka aiheutuvat passiivisesti kalastetun jätteen keräämisestä satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin ja sen myöhemmästä käsittelystä, jäävät sataman käyttäjien vastattaviksi, jäsenvaltioiden on katettava nämä kustannukset kokonaan liitteessä 4 luetelluista vaihtoehtoisista tulonlähteistä saatavilla tuloilla;

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Maksuja alennetaan, jos alus on suunniteltu, varusteltu ja toimii siten, että sen voidaan osoittaa tuottavan vähemmän jätettä ja huolehtivan jätteestään kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla. Komissiolle annetaan 19 artiklan mukaisesti valta täsmentää delegoiduilla säädöksillä perusteet sen määrittämiseksi, täyttääkö alus tässä kohdassa esitetyt aluksella olevaa jätehuoltoa koskevat vaatimukset.

5.  Maksuja alennetaan, jos alus on suunniteltu, varusteltu ja toimii ja jos siihen liittyvät julkiset hankinnat toteutetaan siten, että sen voidaan osoittaa tuottavan vähemmän sen lajin jätettä, johon maksua sovelletaan, ja huolehtivan jätteestään kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla liitteen 4 a mukaisesti, kun kyse on muista kuin kalastusaluksista, ja liitteen 4 b mukaisesti, kun kyse on kalastusaluksista. Siirretään komissiolle valta antaa 19 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä 4 a ja 4 b yhdenmukaistettujen vähimmäisvaatimusten muuttamiseksi.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  vapautuksella ei ole kielteistä vaikutusta meriturvallisuuteen, terveyteen, alusten asumis- tai työoloihin tai meriympäristöön;

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Direktiivin 2009/16/EY soveltamisalan ulkopuolelle jäävien alusten tarkastuksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkastuksia tehdään vähintään 20 prosentille yksittäisten alusten kokonaismäärästä kussakin seuraavista luokista:

1.  Direktiivin 2009/16/EY soveltamisalan ulkopuolelle jäävien alusten tarkastuksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkastuksia tehdään vuosittain vähintään 20 prosentille yksittäisten alusten kokonaismäärästä kussakin seuraavista luokista:

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarkastusmenettelyt kalastusaluksille, joiden bruttovetoisuus on alle 100 tonnia, ja huvialuksille, joiden bruttovetoisuus on alle 100 tonnia, sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin sovellettavia vaatimuksia noudatetaan, sekä varmistettava, että tarkastuksia tehdään vuosittain vähintään 20 prosentille kyseisessä jäsenvaltiossa käyvien yksittäisten kalastusalusten ja huvialusten kokonaismäärästä.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulokset on tallennettava siihen tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osaan, johon viitataan tämän direktiivin 15 artiklassa.

2.  Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulokset on tallennettava siihen tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osaan, johon viitataan tämän direktiivin 15 artiklassa.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarkastusmenettelyt kalastusaluksille, joiden bruttovetoisuus on alle 100 tonnia, ja huvialuksille, joiden bruttovetoisuus on alle 100 tonnia, sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin sovellettavia vaatimuksia noudatetaan.

Poistetaan.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kalastusvälineiden kadotessa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/20091 a 48 artiklan mukaisesti edellytetyt tiedot;

 

______________

 

1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset kalastusvälineiden katoamista koskevalle raportoinnille, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa raportoinnin muodon määrittelemiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio julkaisee sille 2 kohdan d a alakohdan mukaisesti ilmoitettujen tietojen perusteella viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 ja sen jälkeen joka toinen vuosi yhteenvetokertomuksen kadonneista kalastusvälineistä.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio varmistaa, että tarkastustietokannasta on mahdollista hakea kaikkia jäsenvaltioiden ilmoittamia asiaankuuluvia tietoja direktiivin täytäntöönpanon seurantaa varten.

4.  Komissio varmistaa, että tarkastustietokannasta on mahdollista hakea kaikkia jäsenvaltioiden ilmoittamia asiaankuuluvia tietoja direktiivin täytäntöönpanon seurantaa varten. Komissio tarkastelee säännöllisesti tietokantaa seuratakseen direktiivin täytäntöönpanoa ja kiinnittää huomiota kattavaa täytäntöönpanoa koskeviin epäilyihin, jotta voidaan toteuttaa korjaavia toimia.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio järjestää tämän direktiivin soveltamisesta unionin satamissa kokemustenvaihtoa jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten ja asiantuntijoiden, myös yksityisen sektorin asiantuntijoiden, välillä.

Komissio järjestää tämän direktiivin soveltamisesta unionin satamissa kokemustenvaihtoa jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten ja asiantuntijoiden, myös yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoiden, välillä.

Perustelu

Kokemustenvaihdon ei pitäisi rajoittua vain kansallisiin viranomaisiin ja yksityisen sektorin asiantuntijoihin, vaan siihen olisi otettava mukaan myös kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoita.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin hyväksymisestä] ja sen jälkeen joka toinen vuosi raportoitava komissiolle parhaista käytännöistään, jotka koskevat kestävää jätehuoltoa aluksilla ja niiden satamissa. Komissio laatii kuuden kuukauden kuluttua kustakin raportoinnin määräajasta kertomuksen näistä parhaista käytännöistä antaakseen ohjeistusta edistymisestä kohti tämän direktiivin tavoitteita.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

20 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/35/EY

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

20 a artikla

 

Direktiivin 2005/35/EY muuttaminen

 

Muutetaan direktiivi 2005/35/EY seuraavasti:

 

1)  Korvataan 2 artiklan 2 alakohta seuraavasti:

2.   ”ympäristöä pilaavilla aineilla” aineita, jotka kuuluvat Marpol 73/78 ‑yleissopimuksen liitteen I (öljy) ja liitteen II (irtolastina kuljetettavat haitalliset nestemäiset aineet) piiriin;

2.  ’ympäristöä pilaavilla aineilla’ aineita, jotka kuuluvat Marpol 73/78 ‑yleissopimuksen, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, liitteen I (öljy), liitteen II (irtolastina kuljetettavat haitalliset nestemäiset aineet), liitteen IV (käymäläjätevesi), liitteen V (kiinteä jäte) ja liitteen VI (ilman pilaantumiseen liittyvä jäte) piiriin;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Ks. 20 a artiklaan (uusi) tehtävä uusi tarkistus, jossa ehdotetaan muutosta alusten aiheuttamaa ympäristön pilaantumista koskevaan direktiiviin sisältyvään ympäristöä pilaavien aineiden määritelmään.)

Perustelu

Direktiivissä 2005/35/EY määritetään säännöt, jotka koskevat alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta määrättäviä seuraamuksia. Tällä hetkellä se kattaa ainoastaan jätteet, jotka kuuluvat Marpol-yleissopimuksen liitteeseen I (öljy) ja liitteeseen II (irtolastina kuljetettavat haitalliset nestemäiset aineet). Sitä olisi muutettava sisällyttämällä siihen liitteissä IV (käymäläjätevesi), V (kiinteä jäte) ja VI (ilman pilaantumiseen liittyvä jäte) tarkoitetut päästöt. Tällaisten päästöjen aiheuttaminen tahallaan, piittaamattomuudella tai törkeällä huolimattomuudella olisi lisäksi katsottava rikokseksi.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

20 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/35/EY

5 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2)   Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.   Säännösten rikkomisena ei pidetä ympäristöä pilaavien aineiden päästöä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille alueille, jos päästö täyttää Marpol 73/78 ‑yleissopimuksen liitteessä I olevassa 15, 34, 4.1 tai 4.3 säännössä tai liitteessä II olevassa 13, 3.1.1 tai 3.1.3 säännössä asetetut edellytykset.

1.   Säännösten rikkomisena ei pidetä ympäristöä pilaavien aineiden päästöä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille alueille, jos päästö täyttää Marpol 73/78 ‑yleissopimuksen, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, liitteessä I olevassa 15, 34, 4.1 tai 4.3 säännössä, liitteessä II olevassa 13, 3.1.1 tai 3.1.3 säännössä, liitteessä IV olevassa 3 tai 11 säännössä, liitteessä V olevassa 4, 5, 6 tai 7 säännössä tai liitteessä VI olevassa 3 säännössä asetetut edellytykset.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Ks. 20 a artiklaan (uusi) tehtävä uusi tarkistus, jossa ehdotetaan muutosta alusten aiheuttamaa ympäristön pilaantumista koskevaan direktiiviin sisältyvään ympäristöä pilaavien aineiden määritelmään.)

Perustelu

Ympäristöä pilaavien aineiden määritelmän muuttamisen johdosta myös poikkeukset on muutettava vastaavasti. Poikkeuksissa olisi otettava huomioon Marpol-yleissopimuksen poikkeukset.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

20 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/35/EY

5 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3)   Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.   Säännösten rikkomisena ei pidetä aluksen omistajan eikä päällikön eikä laivaväen osalta ympäristöä pilaavien aineiden päästöä 3 artiklan 1 kohdan c, d tai e alakohdassa tarkoitetuille alueille, jos päästö täyttää Marpol 73/78 ‑yleissopimuksen liitteessä I olevassa 4.2 säännössä tai liitteessä II olevassa 3.1.2 säännössä asetetut edellytykset.

2.   Säännösten rikkomisena ei pidetä aluksen omistajan eikä päällikön eikä laivaväen osalta ympäristöä pilaavien aineiden päästöä 3 artiklan 1 kohdan c, d tai e alakohdassa tarkoitetuille alueille, jos päästö täyttää Marpol 73/78 ‑yleissopimuksen, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, liitteessä I olevassa 4.2 säännössä, liitteessä II olevassa 3.1.2 säännössä, liitteessä IV olevassa 3 tai 11 säännössä, liitteessä V olevassa 4, 5, 6 tai 7 säännössä tai liitteessä VI olevassa 3 säännössä asetetut edellytykset.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Ks. 20 a artiklaan (uusi) tehtävä tarkistus, jossa ehdotetaan muutosta alusten aiheuttamaa ympäristön pilaantumista koskevaan direktiiviin sisältyvään ympäristöä pilaavien aineiden määritelmään.)

Perustelu

Ympäristöä pilaavien aineiden määritelmän muuttamisen johdosta myös poikkeukset on muutettava vastaavasti. Poikkeuksissa olisi otettava huomioon Marpol-yleissopimuksen poikkeukset. Liitteiden IV, V tai VI mukaisten ympäristöä pilaavien aineiden osalta ei ole syytä soveltaa erilaisia poikkeuksia salmiin, talousvyöhykkeisiin tai aavaan mereen.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – alaotsikko 1

Komission teksti

Tarkistus

Satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin liittyvien toiminta- ja hallintokustannusten luokat

Satamassa olevien vastaanottolaitteiden toimintaan ja hallinnointiin liittyvien kustannusten ja nettotulojen luokat

Perustelu

Myös nettotulot olisi ilmoitettava. Ne olisi käytettävä muun muassa kattamaan kustannukset, joita aiheutuu passiivisesti kalastetusta jätteestä.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

Liite 4 – 2 a sarake (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Nettotulot

 

Nettotulot jätehuoltosuunnitelmista ja kansallisesta/alueellisesta rahoituksesta, mukaan lukien jäljempänä luetellut tuloelementit.

 

  Laajennetun tuottajavastuun järjestelmien tarjoamat taloudelliset nettohyödyt

 

  Jätehuollosta, esimerkiksi kierrätysjärjestelmistä, saatavat muut nettotulot

 

  Rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta

 

  Muu satamille saatavissa oleva rahoitus tai tuki jätehuoltoa ja kalastusta varten.

Perustelu

Nettotulot olisi ilmoitettava. Ne olisi käytettävä kattamaan kustannukset, joita aiheutuu passiivisesti kalastetusta jätteestä.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

4 a liite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

LIITE 4 a

 

VAATIMUKSET MUILLE KUIN KALASTUSALUKSILLE, JOTTA NE VOIVAT SAADA 8 ARTIKLAN 5 KOHDAN MUKAISEN ALENNUKSEN MAKSUISTA

 

Muiden kuin kalastusalusten on täytettävä seuraavat vaatimukset saadakseen alennuksen maksuista:

 

a)  niiden on hyväksyttävä kiinteän jätteen vähentämistä koskeva jätehuoltosuunnitelma, johon sisältyy toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla minimoidaan sellaisten aineiden ottaminen alukselle, joista voi tulla jätettä;

 

b)  niiden on vahvistettava toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla vähennetään tavaroiden ja toimitusten hankinnan aikana syntyvää kiinteää jätettä muun muassa

 

  käyttämällä tavaroita, jotka tulevat irtotavarana tai kierrätetyissä pakkauksissa tai uudelleenkäytettävissä pakkauksissa ja säiliöissä;

 

  välttämällä mahdollisuuksien mukaan kertakäyttöisten kuppien, taloustavaroiden, astioiden, pyyhkeiden, riepujen ja muiden päivittäistavaroiden käyttöä;

 

  välttämällä tavaroita, jotka on valmistettu muovista tai pakattu muoviin, jollei niitä ole nimenomaisesti suunniteltu uudelleenkäytettäväksi;

 

c)  niiden on vahvistettava toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla vähennetään lastin käsittelyssä ja kiinnityksessä tai sääoloilta suojaamisessa käytettävien materiaalien valinnan aikana syntyvää kiinteää jätettä muun muassa

 

  käyttämällä lastin suojana kertakäyttöisten tai kierrätettävien muovikatteiden sijasta pysyviä uudelleenkäytettäviä päällyksiä;

 

  käyttämällä kiinnitysjärjestelmiä ja -menettelyjä, joissa sälytyspuu-, tuki-, vuoraus- ja pakkausmateriaalit käytetään uudelleen;

 

d)  niiden on otettava käyttöön kiinteän jätteen lajittelu syntypaikalla ja kerääminen muun muassa asettamalla aluksella käyttöön selkeästi merkittyjä jäteastioita, joihin kiinteä jäte kerätään ja lajitellaan sitä mukaa kuin sitä syntyy;

 

e)  niiden on tarjottava miehistölle koulutusta ja otettava käyttöön operatiivisia menettelyjä, joilla rajoitetaan kaikenlaisen jätteen tahattomia tai tahallisia päästöjä;

 

f)  niiden on pantava täytäntöön kurinpitomenettelyjä ja määrättävä seuraamuksia työntekijöiden väärinkäytöksistä, joka johtavat siihen, että jätteitä pääsee mereen.

Perustelu

Liitteessä olisi vahvistettava vaatimukset, joiden täyttyessä maksuista voi saada alennuksen. Nämä vaatimukset perustuvat Marpol-yleissopimuksen suuntaviivoihin. Valmistelija on lisännyt miehistön koulutusta ja kurinpitomenettelyjä koskevat säännökset.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

Liite 4 b (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

LIITE 4 b

 

VAATIMUKSET KALASTUSALUKSILLE, JOTTA NE VOIVAT SAADA 8 ARTIKLAN 5 KOHDAN MUKAISEN ALENNUKSEN MAKSUISTA

 

Kalastusalusten on täytettävä seuraavat vaatimukset saadakseen alennuksen maksuista:

 

1.  Kaikille kalastusaluksille:

 

  niiden on hankittava kalastusvälineitä ja niiden osia, jotka on suunniteltu edistämään uudelleenkäyttöä ja kierrätystä käyttöiän lopussa;

 

  niiden on tarjottava koulutusta, jolla estetään kalastusvälineiden katoaminen ja otetaan talteen kadonneita välineitä;

 

  niiden on toimitettava verkkoihin kalastustoimien aikana kertynyt passiivisesti kalastettu jäte satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin.

 

2.  Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa säädetään, yli 12 metrin pituisille kalastusaluksille:

 

a)  niiden on hyväksyttävä kiinteän jätteen vähentämistä koskeva jätehuoltosuunnitelma, johon sisältyy toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla minimoidaan sellaisten aineiden ottaminen alukselle, joista voi tulla jätettä;

 

b)  niiden on vahvistettava toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla vähennetään tavaroiden ja toimitusten hankinnan aikana syntyvää kiinteää jätettä muun muassa

 

  käyttämällä tavaroita, jotka tulevat irtotavarana tai kierrätetyissä pakkauksissa tai uudelleen käytettävissä pakkauksissa ja säiliöissä;

 

  välttämällä mahdollisuuksien mukaan kertakäyttöisten kuppien, taloustavaroiden, astioiden, pyyhkeiden, riepujen ja muiden päivittäistavaroiden käyttöä;

 

  välttämällä tavaroita, jotka on valmistettu muovista tai pakattu muoviin, jollei niitä ole nimenomaisesti suunniteltu uudelleenkäytettäväksi;

 

c)  niiden on vahvistettava toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla vähennetään lastin käsittelyssä ja kiinnityksessä tai sääoloilta suojaamisessa käytettävien materiaalien valinnan aikana syntyvää kiinteää jätettä muun muassa

 

  käyttämällä lastin suojana kertakäyttöisten tai kierrätettävien muovikatteiden sijasta pysyviä uudelleenkäytettäviä päällyksiä;

 

  käyttämällä kiinnitysjärjestelmiä ja -menettelyjä, joissa sälytyspuu-, tuki-, vuoraus- ja pakkausmateriaalit käytetään uudelleen;

 

d)  niiden on otettava käyttöön kiinteän jätteen lajittelu syntypaikalla ja kerääminen muun muassa asettamalla aluksella käyttöön selkeästi merkittyjä jäteastioita, joihin kiinteä jäte kerätään ja lajitellaan sitä mukaa kuin sitä syntyy;

 

e)  niiden on tarjottava miehistölle koulutusta ja otettava käyttöön operatiivisia menettelyjä, joilla rajoitetaan kaikenlaisen jätteen tahattomia tai tahallisia päästöjä;

 

f)  niiden on pantava täytäntöön kurinpitomenettelyjä ja asetettava seuraamuksia työntekijöiden väärinkäytöksistä, joka johtavat siihen, että jätteitä pääsee mereen.

 

3.  Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa säädetään, alle 12 metrin pituisille kalastusaluksille, jotka toimivat yksinomaan aluemerillään tai eivät koskaan ole pidempään kuin 24 tuntia merellä:

 

  niillä on oltava aluksella välineistöä kadonneiden kalastusvälineiden talteen ottamiseksi.

Perustelu

Liitteessä olisi vahvistettava vaatimukset, joiden täyttyessä kalastusalukset voivat saada alennuksen maksuista. Joitakin vaatimuksia olisi sovellettava kaikkiin kalastusaluksiin, joitakin vain keskisuuriin/suuriin tai pieniin aluksiin. Jotta kalastusalukset voisivat saada alennuksen maksuista, kaikkien niiden olisi hankittava uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä verkkoja. Keskisuurten tai suurten kalastusalusten olisi toteutettava kiinteän jätteen vähentämistä koskevia toimenpiteitä Marpol-yleissopimuksen suuntaviivojen perusteella. Pienillä kalastusaluksilla olisi oltava kannustin säilyttää aluksella välineistöä kadonneiden kalastusvälineiden talteen ottamiseksi.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet

Viiteasiakirjat

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

5.2.2018

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

31.5.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Bas Eickhout

7.3.2018

Valiokuntakäsittely

20.6.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

1

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Linnéa Engström, Elena Gentile, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

1

ECR

John Procter

6

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Elisabetta Gardini

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää


KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.7.2018)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Valmistelija: Cláudia Monteiro de Aguiar

TARKISTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteessa 14 kiinnitetään huomiota merten saastumisen, ravinnekuormituksen, luonnonvarojen ehtymisen ja ilmastonmuutoksen muodostamiin uhkiin, jotka ovat kaikki seurausta pääasiassa ihmisen toiminnasta. Nämä uhat lisäävät ympäristöjärjestelmiin, kuten luonnon monimuotoisuuteen ja luonnon infrastruktuuriin, kohdistuvia paineita ja aiheuttavat samalla maailmanlaajuisia sosioekonomisia ongelmia, kuten terveys- ja turvallisuusriskejä ja taloudellisia riskejä. Euroopan unionin olisi pyrittävä suojelemaan meriympäristön lajeja ja tukemaan ihmisiä, joille valtameret ovat elinehto joko työn, resurssien tai vapaa-ajan takia.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Kalastusalan aloitteisiin, joilla on tarkoitus vähentää kalastusjätettä tai ottaa talteen muovijätettä, kadotetut pyydykset mukaan luettuina, olisi suhtauduttava myönteisesti.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Direktiivissä 2008/98/EY vahvistetaan tärkeimmät jätehuollon periaatteet, mukaan lukien ”aiheuttamisperiaate” ja jätehierarkia. Siinä painotetaan jätteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä muiden jätteen hyödyntämisen ja loppukäsittelyn muotojen sijaan ja edellytetään jätteen erilliskeräysjärjestelmien perustamista. Näitä velvoitteita sovelletaan myös aluksista peräisin olevan jätteen jätehuoltoon.

(11) Direktiivissä 2008/98/EY vahvistetaan tärkeimmät jätehuollon periaatteet, mukaan lukien ”aiheuttamisperiaate” ja jätehierarkia. Siinä painotetaan jätteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä muiden jätteen hyödyntämisen ja loppukäsittelyn muotojen sijaan ja edellytetään jätteen erilliskeräysjärjestelmien perustamista. Lisäksi unionin jätelainsäädännössä on ohjaavana periaatteena laajennetun tuottajan vastuun käsite, jonka perusteella tuottajat ovat vastuussa tuotteidensa ympäristövaikutuksista kyseisten tuotteiden koko elinkaaren ajan. Näitä velvoitteita sovelletaan myös aluksista peräisin olevan jätteen jätehuoltoon.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(18 a) Eräissä jäsenvaltioissa on perustettu järjestelmiä rahoituksen tarjoamiseksi kalastajille heille pyydysten muodostaman jätteen tai aktiivisesti tai passiivisesti kalastetun jätteen maihin toimittamisesta mahdollisesti aiheutuvien kulujen korvaamiseksi. Kyseisiä järjestelmiä voitaisiin tukea laajennettua tuottajan vastuuta koskevilla järjestelmillä, joilla voitaisiin täydentää tämän direktiivin mukaisesti perustettuja kustannusten kattamiseen käytettäviä järjestelmiä. Sinällään kyseiset kustannusten kattamiseen käytettävät järjestelmät eivät saisi muodostua esteeksi kalastusalusten ja satamayhteisöjen osallistumiselle nykyisiin aktiivisesti tai passiivisesti kalastetun jätteen toimitusjärjestelmiin.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b) Verkkoihin tavanomaisen kalastuksen aikana passiivisesti kalastetun jätteen toimittamisen edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi katettava kustannukset jätteen keräämisestä satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin ja niiden myöhemmästä käsittelystä vaihtoehtoisista tulonlähteistä saaduilla tuloilla.

Perustelu

On tärkeää, että tämä direktiivi kattaa myös passiivisesti kalastetun jätteen, jonka toimittamisesta ei saisi aiheutua kalastusaluksille lisäkustannuksia. Kustannukset, joita aiheutuu passiivisesti kalastetun jätteen keruusta satamien vastaanottolaitteisiin ja sen myöhemmästä käsittelystä, olisi rahoitettava vaihtoehtoisia tulonlähteitä käyttäen.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Ympäristöystävällisten alusten käsitettä (”Green Ship”) olisi kehitettävä edelleen jätehuoltoon liittyvissä näkökohdissa, jotta voidaan ottaa käyttöön tehokas palkitsemisjärjestelmä niitä aluksia varten, jotka vähentävät aluksella syntyvää jätettä.

(19) Jätehuollossa olisi pantava täytäntöön ympäristöystävällisten alusten käsite (”Green Ship”). Unionissa olisi vahvistettava vähimmäisvaatimuksia, jotta voidaan ottaa käyttöön tehokas palkitsemisjärjestelmä niitä aluksia varten, jotka vähentävät aluksella syntyvää jätettä, noudattaen parhaita käytäntöjä ja IMOn vuonna 2017 vahvistamia suuntaviivoja Marpol-yleissopimuksen liitteen V täytäntöönpanemiseksi. Jätettä voidaan myös vähentää ensisijaisesti erottelemalla jätteet tehokkaasti aluksilla Marpol-yleissopimuksen liitettä V koskevien IMO:n ohjeiden ja Kansainvälisen standardisoimisjärjestön laatimien standardien mukaisesti.

Perustelu

Ympäristöystävällisten alusten käsite olisi pantava täytäntöön nyt heti, eritoten koska sitä varten on jo olemassa selvät ohjeet.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a) Muovisilla pyydyksillä on suuri kierrätyspotentiaali, etenkin jos ne suunnitellaan asianmukaisesti. Näin ollen saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti olisi otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta rahoitettaisiin pyydyksistä ja niiden osista syntyvien jätteiden asianmukainen käsittely ja päästäisiin korkeaan keräysasteeseen.

Perustelu

Laajennettua tuottajan vastuuta koskevia vaatimuksia olisi asetettava pyydyksillekin.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(32 a)   SEUT:n 349 artiklassa tunnustetut syrjäisimpien alueiden erityispiirteet on otettava huomioon varmistettaessa satamassa olevien vastaanottolaitteiden asianmukaisuus alueilla, jotka eivät ehkä pysty noudattamaan vaatimuksia. Niiden erityisasema on siksi otettava huomioon. Jäsenvaltioiden on siksi voitava hyväksyä erityisiä rahoitustoimenpiteitä, joilla ne voivat varmistaa asianmukaisten vastaanottolaitteiden saatavuuden.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’aluksilta peräisin olevalla jätteellä’ kaikkia sellaisia Marpol-yleissopimuksen liitteiden I, II, IV, V ja VI soveltamisalaan kuuluvia jätteitä, mukaan lukien lastijäämät, joita syntyy aluksen matkan tai lastaus-, purkamis- ja puhdistustoimien aikana, tai jätteitä, jotka kertyvät verkkoihin kalastustoimien aikana;

c)  ’aluksilta peräisin olevalla jätteellä’ kaikkia sellaisia Marpol-yleissopimuksen liitteiden I, II, IV, V ja VI soveltamisalaan kuuluvia jätteitä, mukaan lukien lastijäämät, joita syntyy aluksen matkan tai lastaus-, purkamis- ja puhdistustoimien aikana;

Perustelu

Kaikki kalastukseen liittyvät jätteen muodot olisi määriteltävä, jotta varmistetaan, että asetukseen ei sisällytetä epäoikeudenmukaisia velvoitteita, jotka koskevat esimerkiksi aluksella toteutettaviin toimiin liittyvää kalajätettä.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ’kalastusaluksilta peräisin olevalla jätteellä’ kaikkia sellaisia suoraan ja erikseen Marpol-yleissopimuksen liitteiden I, II, IV, V ja VI soveltamisalaan kuuluvia jätteitä, joita syntyy kalastusaluksen matkan tai lastaus-, purkamis- ja puhdistustoimien aikana, matkan aikana harjoitetun pyyntitoiminnan tai vesiviljelytoiminnan tuloksena saadut tuoreet kokonaiset kalat tai muut kuin tuoreet kalat pois luettuina.

Perustelu

Kaikki kalastukseen liittyvät jätteen muodot olisi määriteltävä, jotta varmistetaan, että asetukseen ei sisällytetä epäoikeudenmukaisia velvoitteita, jotka koskevat esimerkiksi aluksella toteutettaviin toimiin liittyvää kalajätettä.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  ’passiivisesti kerätyllä jätteellä’ jätteitä, jotka kertyvät verkkoihin kalastustoimien aikana.

Perustelu

Kaikki kalastukseen liittyvät jätteen muodot olisi määriteltävä, jotta varmistetaan, että asetukseen ei sisällytetä epäoikeudenmukaisia velvoitteita, jotka koskevat esimerkiksi aluksella toteutettaviin toimiin liittyvää kalajätettä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c)  ’aktiivisesti kerätyllä jätteellä’ jätteitä, jotka on kerätty sellaisten muiden kuin kalastusmatkojen aikana, joiden ainoana tarkoituksena on poistaa roskia merestä;

Perustelu

Kaikki kalastukseen liittyvät jätteen muodot olisi määriteltävä, jotta varmistetaan, että asetukseen ei sisällytetä epäoikeudenmukaisia velvoitteita, jotka koskevat esimerkiksi aluksella toteutettaviin toimiin liittyvää kalajätettä.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  ’kalastusmatkalla’ kalastusaluksen suorittamaa matkaa, jonka aikana alus harjoittaa kalastustoimintaa ja joka alkaa aluksen poistuessa satamasta ja päättyy sen saapuessa lähtösatamaan tai muuhun satamaan, jossa lasti puretaan;

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a) Jäsenvaltioiden on otettava pyydyksiä ja niiden osia varten käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotka täyttävät direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklassa vahvistetut vähimmäisvaatimukset ja joihin sisältyy mukautettuja rahoitusosuuksia, joilla kannustetaan saattamaan markkinoille kierrätyksen edistämiseen suunniteltuja pyydyksiä;

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ja pantava kalastussatamissa täytäntöön pakollisia laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä tarkistetussa jätepuitedirektiivissä vahvistettujen vähimmäistoimintaedellytysten mukaisesti korostaen mukautettuja maksuja, joilla kannustetaan suunnittelemaan sellaisia pyydyksiä, joita on helppo kierrättää.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

4 a)  Kun otetaan huomioon SEUT:n 349 artiklassa tunnustetut syrjäisimpien alueiden erityispiirteet, jäsenvaltiot voivat hyväksyä erityisiä rahoitustoimenpiteitä, joilla ne voivat varmistaa asianmukaisten vastaanottolaitteiden saatavuuden. Jäsenvaltiot voivat lisäksi saada kahden vuoden pituisen poikkeuksen edellä mainittujen velvoitteiden täyttämiselle syrjäisimpien alueidensa osalta, jos näiden katsotaan olevan kykenemättömiä varmistamaan satamassa olevien vastaanottolaitteiden asianmukaisuus.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä vaatimusta ei sovelleta pienissä miehittämättömissä satamissa tai syrjäisissä satamissa edellyttäen, että jäsenvaltio, jossa kyseinen satama sijaitsee, on ilmoittanut tiedot sähköisesti siinä tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osassa, johon viitataan tämän direktiivin 14 artiklassa.

Tätä vaatimusta ei sovelleta miehittämättömissä pienissä satamissa tai syrjäisissä satamissa edellyttäen, että jäsenvaltio, jossa kyseinen satama sijaitsee, on ilmoittanut tiedot sähköisesti siinä tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän osassa, johon viitataan tämän direktiivin 14 artiklassa.

Perustelu

On todennäköistä, että kun alus toimittaa jätettään pienessä satamassa muuna kuin arkipäivänä tai jätteen tavanomaisten aukioloaikojen ulkopuolella, satama on alimiehitetty ja alus ei ehkä saa tositetta jätetoimituksestaan.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a) Jos kadonnutta pyydystä ei enää saada talteen, aluksen päällikön on sisällytettävä tiedot siitä kalastuspäiväkirjaan. Lippujäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta rannikkojäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

Jäsenvaltioiden on kerättävä ja kirjattava kadonneita pyydyksiä koskevat tiedot ja toimitettava ne vuosittain komissiolle.

Perustelu

Asiasta vastaavan TRAN-valiokunnan mietintöluonnos sisältää vastaavanlaisia vaatimuksia, mutta niissä raportoinnin muotoa koskeva toimivalta on siirretty komissiolle. Näin ollen mukauttamalla vaatimusten sanamuoto kalastuksenvalvontaa koskevan asetusehdotuksen (COM(2018)0368) 1 artiklan 42 kohtaan vältetään mahdollisesti erilaisten vaatimusten asettaminen.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Jos seuraava käyntisatama sijaitsee unionin ulkopuolella tai on perusteltua aihetta olettaa, että seuraavassa käyntisatamassa ei ole saatavilla riittäviä vastaanottolaitteita, tai jos kyseinen satama ei ole tiedossa, jäsenvaltion on vaadittava alusta toimittamaan jätteensä satamaan ennen lähtöä.

7. Jos seuraava käyntisatama sijaitsee unionin ulkopuolella ja on perusteltua aihetta olettaa, että seuraavassa käyntisatamassa ei ole saatavilla riittäviä vastaanottolaitteita, tai jos kyseinen satama ei ole tiedossa, jäsenvaltion on vaadittava alusta toimittamaan jätteensä satamaan ennen lähtöä.

Perustelu

Aluksilla saattaa olla jäljellä riittävästi varastointitilaa voidakseen jatkaa toimintaansa ilman, että sen on toimitettava jätteensä osittain, mutta ennen kaikkea Britannian EU-ero huomioon ottaen vaatimus, jonka mukaan aluksen on toimitettava kaiken jätteensä unionin satamaan ennen lähtöä, on liian tiukka. Poikkeus ei esimerkiksi koskisi Ranskasta lähtevää kalastusalusta, joka purkaa saaliinsa Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevaan satamaan ja palaa Ranskaan. Sama huomio koskee syrjäisimpiä alueita.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kustannukset, jotka aiheutuvat aluksista peräisin olevan jätteen, lukuun ottamatta lastijäämiä, vastaanottoon ja käsittelyyn tarkoitettujen satamassa olevien vastaanottolaitteiden käytöstä, katetaan aluksilta kerättävillä maksuilla. Mainittuihin kustannuksiin sisältyvät liitteessä 4 luetellut tekijät.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kustannukset, jotka aiheutuvat aluksista peräisin olevan jätteen, lukuun ottamatta lastijäämiä, vastaanottoon ja käsittelyyn tarkoitettujen satamassa olevien vastaanottolaitteiden käytöstä, katetaan aluksilta kerättävien maksujen, jätehuoltojärjestelmien tuottamien tulojen ja muiden varojen yhdistelmällä. Mainitut kustannukset ja tulot on lueteltu liitteessä 4.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  jotta luotaisiin mahdollisimman suuri kannustin Marpol-yleissopimuksen liitteen V mukaiselle jätteiden toimittamiselle, mukaan lukien verkkoihin kalastustoimien aikana kerääntynyt jäte, aluksilta perittävän välillisen maksun on katettava kaikki satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin liittyvät kustannukset kyseisen jätteen osalta, jotta voidaan taata oikeus jätteen toimittamiseen ilman muita suoria maksuja;

c)  jotta luotaisiin mahdollisimman suuri kannustin Marpol-yleissopimuksen liitteen V mukaiselle jätteiden toimittamiselle, kalastusalusten aktiivisesti tai passiivisesti keräämään jätteeseen ei sovelleta tässä direktiivissä vahvistettua suorien maksujen järjestelmää. Aluksilta perittävän välillisen maksun on katettava kaikki satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin liittyvät kustannukset kyseisen jätteen osalta, jotta voidaan taata oikeus jätteen toimittamiseen ilman muita suoria maksuja.

 

Kansallisella ja alueellisella tasolla voidaan ottaa käyttöön ja rahoittaa lisätoimia, joilla vähennetään kustannuksia ja kannustetaan kalastajia keräämään jätettä aktiivisesti tai passiivisesti.

 

Jotta voidaan välttää se, että passiivisesti kalastetun jätteen keräämiseen satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin ja myöhempään käsittelyyn liittyvät kustannukset jäävät sataman käyttäjien vastattaviksi, jäsenvaltioiden on katettava nämä kustannukset täysimääräisesti liitteessä 4 luetteloiduista vaihtoehtoisista tulonlähteistä saatavilla tuloilla;

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Maksut voivat vaihdella muun muassa aluksen luokan, tyypin ja koon, aluksen harjoittaman liikenteen sekä tavanomaisten aukioloaikojen ulkopuolella tarjottujen satamapalvelujen mukaan.

4. Maksut voivat vaihdella muun muassa aluksen luokan, tyypin ja koon, alukselle myönnetyn ”ympäristöystävällinen alus” ‑tunnustuksen, aluksen harjoittaman liikenteen, liitteessä 3 määriteltyjen eri jätetyyppien ja -luokkien, satamatyypeittäin vaihtelevien vastaanottotyyppien sekä tavanomaisten aukioloaikojen ulkopuolella tarjottujen satamapalvelujen mukaan.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Maksuja alennetaan, jos alus on suunniteltu, varusteltu ja toimii siten, että sen voidaan osoittaa tuottavan vähemmän jätettä ja huolehtivan jätteestään kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla. Komissiolle annetaan 19 artiklan mukaisesti valta täsmentää delegoiduilla säädöksillä perusteet sen määrittämiseksi, täyttääkö alus tässä kohdassa esitetyt aluksella olevaa jätehuoltoa koskevat vaatimukset.

5. Maksuja alennetaan, jos alus on suunniteltu, varusteltu ja toimii siten, että sen voidaan osoittaa tuottavan vähemmän jätettä, tai jos se huolehtii jätteestään kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla erottelemalla jätteen aluksella kansallisten tai alueellisten viranomaisten vahvistamien käsittelysuunnitelmien mukaisesti. Komissiolle annetaan 19 artiklan mukaisesti valta täsmentää delegoiduilla säädöksillä perusteet sen määrittämiseksi, täyttääkö alus tässä kohdassa esitetyt aluksella olevaa jätehuoltoa koskevat vaatimukset.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edellä b alakohdassa tarkoitetusta järjestelystä on todisteena sataman tai jäteurakoitsijan kanssa allekirjoitettu sopimus, tositteet jätetoimituksista ja vahvistus siitä, että järjestely on kaikkien aluksen reitillä olevien satamien hyväksymä. Järjestely jätteen toimittamisesta ja maksun suorittamisesta on tehtävä unionissa sijaitsevassa satamassa, jotta tämän kohdan mukainen riittävien todisteiden vaatimus täyttyy.

c)  edellä b alakohdassa tarkoitetusta järjestelystä on todisteena sataman tai jäteurakoitsijan kanssa allekirjoitettu sopimus sekä tositteet jätetoimituksista. Järjestely jätteen toimittamisesta ja maksun suorittamisesta on tehtävä unionissa sijaitsevassa satamassa, jotta tämän kohdan mukainen riittävien todisteiden vaatimus täyttyy.

Perustelu

Vaatimuksella, jonka mukaan kaikkien aluksen reitillä olevien satamien on nimenomaisesti hyväksyttävä ja vahvistettava, että alus on päättänyt toimittaa jätteensä tietyn jätejärjestelmän mukaisesti tiettyyn satamaan, lisätään tarpeettomasti hallinnollista rasitusta ja niin alusten kuin satamaviranomaistenkin työmäärää eikä sillä edistetä tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Jäsenvaltioiden järjestelyt

 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki kalastusaluksia vastaanottavat satamat, pois luettuina syrjäiset satamat tai satamat, joista käsin toimivien kalastusalusten määrä on vähäinen, ottavat käyttöön roskien kalastamista koskevia aloitteita, joilla kannustetaan keräämään tavanomaisten kalastustoimien yhteydessä passiivisesti kalastettua jätettä ja punnitsemaan se.

 

2. Tällaiset järjestelmät on otettava käyttöön noudattaen suuntaviivoja, jotka on vahvistettu OSPAR-suosituksessa 2016/1, joka koskee merten roskaantumisen vähentämistä roskien kalastamista koskevien aloitteiden toteuttamisen avulla.

 

3. Jäsenvaltiot voivat perustaa kansallisen rahaston ja ylläpitää sitä tukeakseen tavanomaisten kalastustoimien yhteydessä passiivisesti kalastetun jätteen keräämistä. Rahaston avulla voidaan varmistaa roskien kalastamista koskevien aloitteiden toimivuus muun muassa toimittamalla aluksiin erillisiä jätevarastoja, valvomalla passiivisesti kalastettua jätettä, järjestämällä koulutusta, edistämällä vapaaehtoista osallistumista aloitteeseen sekä kattamalla jätteen käsittelykustannukset ja kyseisten järjestelmien toiminnasta vastaavasta henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset.

 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että passiivisesti kalastetun jätteen määriä koskevat tiedot lajitellaan ja tallennetaan kansalliseen tai alueelliseen tietokantaan seurantaa ja arviointia varten. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansallisten rahastojensa perustamisesta komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta [kaksi vuotta asetuksen hyväksymisvuoden jälkeen] sekä toimitettava sen jälkeen kahden vuoden välein kertomus tämän artiklan mukaisesti rahoitetuista toimista.

Perustelu

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for litter across all maritime users in that area.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

9 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b artikla

 

Laajennettu tuottajan vastuu

 

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä pyydyksiä ja niiden osia varten. Kyseisten järjestelmien on täytettävä direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklassa vahvistetut vähimmäisvaatimukset ja niiden on sisällettävä mukautettuja maksuja, joilla kannustetaan saattamaan markkinoille uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseen suunniteltuja pyydyksiä.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ja pantava täytäntöön pakollisia laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä tarkistetussa jätepuitedirektiivissä vahvistettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti korostaen mukautettuja maksuja, joilla kannustetaan suunnittelemaan sellaisia pyydyksiä, joita on helppo kierrättää.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Liite 4 – taulukko – sarake 2 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Tulot

 

Tuottajien vastuun laajentamista koskevan järjestelmän tuottamat tulot sekä saatavilla oleva kansallinen/alueellinen rahoitus, jäljempänä luetellut tuloerät mukaan luettuina.

 

– Muun kuin erilliskerätyn jätteen kerääminen, kuljettaminen ja käsitteleminen (laajennetun tuottajan vastuun piiriin kuuluva jäte, jota ei kerätä erillisen keruukanavan kautta, kuten yhdessä sekalaisen yhdyskuntajätteen kanssa kerätty jäte)

 

– Julkinen tiedottaminen ja tietoisuuden lisääminen

 

– Toimet jätteen syntymisen ehkäisemiseksi

 

– Roskaamisen ehkäisy ja hallinta

 

– Tuottajien vastuun laajentamista koskevan järjestelmän noudattamisen varmistaminen ja valvonta (kuten tarkastukset ja toimet ”vapaamatkustajien” torjumiseksi)

 

– Keruujärjestelmien hoitamiseen liittyvä hallinto, viestintä sekä tiedonhallinta ja sitä koskeva raportointi

 

– Rahoitus EMKR:sta

 

– Muu satamille saatavissa oleva rahoitus tai tuki jätehuoltoa ja kalastusta varten

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Liite 4 – 1 alaotsikko

Komission teksti

Tarkistus

Satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin liittyvien toiminta- ja hallintokustannusten luokat

Satamassa olevien vastaanottolaitteiden toimintaan ja hallinnointiin liittyvien kustannusten ja nettotulojen luokat

Perustelu

Olisi suositeltavaa määrittää myös nettotulot, sillä niillä olisi muun muassa katettava passiivisesti kalastetusta jätteestä aiheutuvat kulut.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Liite 4 – taulukko – sarake 2 b (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Nettotulot

 

Nettotulot jätehuoltosuunnitelmista ja kansallisesta tai alueellisesta rahoituksesta, mukaan lukien jäljempänä luetellut tuloerät.

 

– Laajennetun tuottajan vastuun järjestelmien tarjoamat taloudelliset nettohyödyt

 

– Jätehuollosta, esimerkiksi kierrätysjärjestelmistä, saatavat muut nettotulot

 

– Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitus

 

– Muu satamille saatavissa oleva rahoitus tai tuki jätehuoltoa ja kalastusta varten

Perustelu

Olisi suositeltavaa määrittää myös nettotulot, sillä niillä olisi muun muassa katettava passiivisesti kalastetusta jätteestä aiheutuvat kulut.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Liite 5 – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

[lisää aluksen nimi] [lisää IMO-numero] [lisää lippuvaltion nimi]

[lisää aluksen nimi] [lisää IMO-numero] [lisää lippuvaltion nimi]

on säännöllisessä liikenteessä ja käy usein ja säännöllisesti aikataulun tai ennalta määrätyn reitin mukaisesti [lisää jäsenvaltion nimi] seuraavassa satamassa / seuraavissa satamissa:

on säännöllisessä liikenteessä tai tekee säännöllisesti kalastusmatkoja ja käy usein ja säännöllisesti aikataulun tai ennalta määrätyn reitin mukaisesti [lisää jäsenvaltion nimi] seuraavassa satamassa / seuraavissa satamissa:

Perustelu

On selvää, että direktiivissä keskitytään pääasiassa meriliikenteeseen, mutta myös kalastusalukset ja huvialukset liikennöivät säännöllisesti ja käyvät usein ja säännöllisesti satamissa. Ne olisikin vapautettava pakollisesta velvollisuudesta toimittaa niissä olevat jätteet, ilmoittaa etukäteen jätetoimituksistaan ja suorittaa maksuja tietyissä satamissa reittiensä varrella.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet

Viiteasiakirjat

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

19.4.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Cláudia Monteiro de Aguiar

20.3.2018

Valiokuntakäsittely

21.3.2018

20.6.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, Francisco José Millán Mon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Fernando Ruas, Wim van de Camp

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Francisco José Millán Mon, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet

Viiteasiakirjat

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

16.1.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

5.2.2018

PECH

19.4.2018

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

31.5.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Gesine Meissner

19.2.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.7.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.10.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 6. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus