Διαδικασία : 2018/2081(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0327/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0327/2018

Συζήτηση :

PV 12/11/2018 - 19
CRE 12/11/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2018 - 4.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0441

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 614kWORD 62k
15.10.2018
PE 623.849v02-00 A8-0327/2018

σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης

(2018/2081(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης

Εισηγητής: Vincent Peillon

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης

(2018/2081(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σύμφωνα με το οποίο «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της.»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», που εγκρίθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και που αναγνωρίζει ότι η ισότητα, η ένταξη και η ισότητα των φύλων συνδέονται άρρηκτα με το δικαίωμα στην εκπαίδευση για όλους,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ) και κυρίως τον στόχο αριθ. 4, «Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για διά βίου μάθηση» καθώς και τη Διακήρυξη του Incheon και το Πλαίσιο δράσης για την υλοποίηση του ΣΒΑ αριθ. 4, όπου αναφέρεται ότι «η ισότητα των φύλων είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το δικαίωμα της εκπαίδευσης για όλους»,

–  έχοντας υπόψη τη Γενική σύσταση αριθ. 36 (2017) της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών, σχετικά με το δικαίωμα των κοριτσιών και των γυναικών στην εκπαίδευση,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 27 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 35/L2 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 22ας Ιουνίου 2017, με τίτλο «Το δικαίωμα στην εκπαίδευση: συνέχεια στο ψήφισμα 8/4 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της μείωσης της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες» (COM(2002)0116),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής του 2010 με τίτλο «More and Better Education in Developing Countries» [Περισσότερη και καλύτερη εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες] (SEC(2010)0121),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και παρατεταμένων κρίσεων» (COM(2018)0304),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Charlevoix για την ποιοτική εκπαίδευση κοριτσιών, εφήβων κοριτσιών και γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, που εγκρίθηκε από την Ομάδα των 7 στις 9 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συναντίληψη για την ανάπτυξη και τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ σχετικά με τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική (COM(2007)0072),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: Μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσω της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ (2016-2020)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με τη βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση παγκόσμιας επισκόπησης της Unesco σχετικά με την εκπαίδευση που δημοσιεύτηκε το 2017, με τίτλο «Απολογισμός στον τομέα της εκπαίδευσης: υλοποίηση των δεσμεύσεών μας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0327/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και έχει καίρια σημασία για την υλοποίηση του συνόλου των ΣΒΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση εμποδίζει τη διαγενεακή μεταβίβαση της φτώχειας και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη της ισότητας γυναικών και αντρών και στη χειραφέτηση των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση ως χώρος δικαιωμάτων υπερβαίνει την αριθμητική ισότητα και αποσκοπεί στην προώθηση μιας πραγματικής ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και μέσα από αυτήν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής για την εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες χρονολογείται από το 2002 και μόλις το 2010 επικαιροποιήθηκε με ένα έγγραφο εργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 η υποστήριξη της εκπαίδευσης αντιπροσώπευε το 8,3 % της συνολικής αναπτυξιακής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 6,2 % το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την Ένωση και τα κράτη μέλη της, το ποσοστό αυτό μειώθηκε από 11 % σε 7,6 % την ίδια περίοδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη της βασικής εκπαίδευσης εκ μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών της μειώθηκε κατά 33,9 % μεταξύ 2009 και 2015, ήτοι περισσότερο από ό,τι η υποστήριξη για την εκπαίδευση εν γένει (15,2 %)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, 264 εκατομμύρια παιδιά και νέοι σε ηλικία φοίτησης στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν φοιτούσαν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τέλος του 2017 οι πρόσφυγες ξεπέρασαν παγκοσμίως τα 25,4 εκατομμύρια, εκ των οποίων 7,4 εκατομμύρια παιδιά σε ηλικία φοίτησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και εξ αυτών τα 4 εκατομμύρια δεν είχαν πρόσβαση σε κανένα είδος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε χώρες που επηρεάζονται από αστάθεια και συγκρούσεις υπάρχουν 37% περισσότερα κορίτσια από αγόρια εκτός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ότι οι νεαρές γυναίκες έχουν σχεδόν 90% περισσότερες πιθανότητες να τεθούν εκτός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σύγκριση με τους άρρενες συνομηλίκους τους σε χώρες οι οποίες δεν επηρεάζονται από συγκρούσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του 2017 σχετικά με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναφέρει ότι το 2011, μόνο το ένα τέταρτο περίπου των σχολείων της υποσαχάριας Αφρικής είχε ηλεκτρικό ρεύμα και λιγότερα από τα μισά είχαν πρόσβαση σε πόσιμο νερό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποσαχάρια Αφρική έχει το μικρότερο ποσοστό καταρτισμένων εκπαιδευτικών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη της εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες εστίαζε κατά το παρελθόν υπερβολικά στον αριθμό των μαθητών που εγγράφονταν και όχι τόσο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ αριθ. 4 επιδιώκει την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους έως το 2030·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένες επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες για την εξεύρεση εργατικού δυναμικού με προσόντα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από το 2016, και που είναι αξιέπαινες, δεν είναι, ωστόσο, σε θέση να καλύψουν την σωρευμένη καθυστέρηση και πρέπει, ως εκ τούτου, να έχουν χρονική διάρκεια και να επεκταθούν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNESCO, η υποστήριξη για την εκπαίδευση των χωρών χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος πρέπει να εξαπλασιαστεί προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αριθ. 4 έως το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών στον κόσμο, η υποστήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης θα πρέπει να φθάσει τα 89 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2030, έναντι των 12 δισεκατομμυρίων σήμερα·

Να βάλουμε την εκπαίδευση στο επίκεντρο της ανάπτυξης

1.  είναι πεπεισμένο ότι η υποστήριξη της εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, διότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, αλλά και επειδή έχει καίρια σημασία για την επίτευξη των άλλων ΣΒΑ: της οικονομικής ανάπτυξης και της μείωσης των ανισοτήτων, της ισότητας των φύλων, της αυτεξουσιότητας γυναικών και κοριτσιών, της υγείας, της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες, της υγείας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και της πρόληψης των συγκρούσεων·

2.  θεωρεί ως εκ τούτου λυπηρό το ότι η υποστήριξη της εκπαίδευσης δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους διεθνείς χορηγούς βοήθειας· τονίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της·

3.  αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση του ΣΒΑ αριθ. 4 απαιτεί τεράστιες επενδύσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα· υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει πρώτα να γίνουν από τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά ότι η διεθνής βοήθεια θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη για να καλυφθεί το έλλειμμα χρηματοδότησης·

4.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει την ανακοίνωσή της σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο πλαίσιο της μείωσης της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, που χρονολογείται από το 2002, καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της του 2010· επισημαίνει ότι η νέα ανακοίνωση θα πρέπει να προγραμματίσει τα μέσα για να επιτευχθεί η υλοποίηση του ΣΒΑ αριθ. 4 έως το 2030·

5.  καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να διαθέσουν για την εκπαίδευση το 10 % της επίσημης αναπτυξιακής τους βοήθειας έως το 2024 και το 15 % το 2030·

6.  υπενθυμίζει ότι η αναγκαία εντατικοποίηση των προσπαθειών των αναπτυσσόμενων χωρών για την προώθηση συστημάτων δίκαιης φορολογίας και για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, όπως και η απαραίτητη αύξηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, δεν θα επαρκέσουν για να καλυφθεί το έλλειμμα χρηματοδότησης· ζητεί, ως εκ τούτου, τη δημιουργία καινοτόμων μέσων χρηματοδότησης, τα οποία να αξιοποιούν και να ευθυγραμμίζονται με τους υπάρχοντες χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενίσχυση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων·

7.  παρακολουθεί με ενδιαφέρον την πρόταση που διατύπωσε η Διεθνής Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοδότηση παγκόσμιων εκπαιδευτικών ευκαιριών, για δημιουργία ενός διεθνούς μέσου χρηματοδότησης της εκπαίδευσης (IFFEd), υπό την προϋπόθεση ότι πράγματι θα συμπληρώνει και δεν θα υποκαθιστά τις τρέχουσες προσπάθειες· θεωρεί ότι η εν λόγω πρωτοβουλία θα πρέπει να υλοποιηθεί σε συνέργεια με τη δράση της Παγκόσμιας Σύμπραξης για την Εκπαίδευση· επισημαίνει ότι πριν από κάθε χρηματοδότηση ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην ικανότητα εξυπηρέτησης χρέους των επιλέξιμων χωρών·

8.  σημειώνει ότι ο στόχος του να διατίθεται το 20% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας της Ένωσης στην κοινωνική ένταξη και στην ανθρώπινη ανάπτυξη, που καλύπτουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, είναι ασαφής και δεν επιτρέπει την κατάλληλη επίβλεψη των δαπανών· ζητεί να συμπεριληφθούν οι ποσοτικοί στόχοι στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Να ανταποκριθούμε στις προτεραιότητες

9.  υπενθυμίζει ότι η εκμάθηση των βασικών γνώσεων, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού γραμματισμού, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την ένταξη στον εργασιακό βίο, ότι η εκπαίδευση των κοριτσιών συνιστά βασικό μοχλό για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) για την υγεία και την ευεξία, καθώς και για την οικοδόμηση ειρηνικών κοινωνιών και ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) είναι οι περισσότερο εκτεθειμένες στην έλλειψη χρηματοδότησης ενώ είναι αυτές στις οποίες οι επενδύσεις παράγουν τα μεγαλύτερα οφέλη για τον άνθρωπο, την οικονομία και την υγεία·

10.  υπενθυμίζει ότι η χειραφέτηση των ευάλωτων ομάδων είναι ουσιαστικής σημασίας για την συγκράτηση της φτώχειας· τονίζει ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, εθνότητας, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, καθώς και οι άνθρωποι με αναπηρία, οι μετανάστες και οι αυτόχθονες πληθυσμοί, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης·

11.  τονίζει, συνεπώς, ότι υποστήριξη της εκπαίδευσης εκ μέρους της Ένωσης πρέπει πρώτα να ανταποκρίνεται σε δύο προτεραιότητες: έμφαση στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς βασική εκπαίδευση και ενισχυμένη στήριξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)·

12.  τονίζει ιδίως τον ΣΒΑ αριθ. 4.1, που έχει ως αντικείμενο έναν δωδεκαετή δωρεάν και ποιοτικό κύκλο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για όλους· επαναλαμβάνει ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα της σύμπραξης Αφρικής-ΕΕ, σε ευθεία γραμμή των στρατηγικών προτεραιοτήτων που εγκρίθηκαν στη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικανικής Ένωσης το 2017· επισημαίνει ότι δωρεάν δεν θα πρέπει να είναι μόνο η σχολική εκπαίδευση αλλά και τα παρεπόμενα έξοδα, όπως τα έξοδα σχολικού υλικού, μεταφοράς και διατροφής· εκτιμά ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να προβλέψουν συστήματα υποτροφιών που να επιτρέπουν τη σχολική εκπαίδευση των λιγότερο προνομιούχων παιδιών· υπενθυμίζει ότι έχει σημασία να υπάρξουν εγγυήσεις για την ποικιλία επιλογών και την ελευθερία επιλογής των γονέων· συνιστά εντούτοις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον ΣΒΑ αριθ. 4.1 και το άρθρο 26 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, να μην χρησιμοποιούν την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια για να στηρίζουν εμπορικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν σέβονται τις αρχές και αξίες της Ένωσης·

13.  καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να διαθέτουν έως το 2030 στη βασική εκπαίδευση τουλάχιστον το 50 % της υποστήριξής τους για την εκπαίδευση·

14.  ζητεί επίσης τουλάχιστον το 40 % της υποστήριξης στην εκπαίδευση εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών να κατευθυνθεί προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)·

15.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα μεταξύ κοριτσιών και αγοριών, που είναι βασική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ως στοιχείο της βασικής αρχής του ότι κανείς δεν εγκαταλείπεται· ζητεί από την ΕΕ να προωθεί την ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, με σκοπό την εξάλειψη των εμποδίων στην πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση, στη συμμετοχή τους στο σχολείο και στην ολοκλήρωση των σπουδών τους· υπενθυμίζει τον στόχο σύμφωνα με τον οποίο έως το 2020 το 85 % των νέων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό ή ουσιώδη στόχο την ισότητα των φύλων· ζητεί, τέλος, στήριξη για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών συστημάτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία, καθώς και των άλλων μειονοτήτων και των ευάλωτων ομάδων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες·

16.  χαιρετίζει την έκδοση της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και παρατεταμένης κρίσης και τον στόχο για διάθεση του 10 % της ανθρωπιστικής βοήθειας της Ένωσης στην εκπαίδευση ήδη από το 2019·

17.  υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση των παιδιών που είναι πρόσφυγες ή εκτοπισμένα πρέπει να θεωρηθεί εξ αρχής ως προτεραιότητα· τονίζει τη σημασία του να στηρίξουμε τις χώρες που πλήττονται από καταστάσεις ευπάθειας ή σύγκρουσης, ώστε να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των συστημάτων τους και να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε μια ποιοτική εκπαίδευση —συμπεριλαμβανομένης της δευτεροβάθμιας— για τα απιδιά και τους νεαρούς πρόσφυγες, τους εσωτερικούς εκτοπισμένους αλλά και για τις κοινότητες υποδοχής τους·

18.  τονίζει την ανάγκη για μια περισσότερο ολοκληρωμένη, ταχεία, συστηματική και αποτελεσματική απάντηση στις εκπαιδευτικές ανάγκες υπό κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, βάσει της αρχής της σύνδεσης μεταξύ έκτακτης βοήθειας, αποκατάστασης και ανάπτυξης·

19.  διαπιστώνει ότι ορισμένες υποψήφιες χώρες δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών αναγκών του, ζητεί τον εντοπισμό του πιο κατάλληλου εταίρου της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση και επέκταση των ορθών πρακτικών που ΜΚΟ και άλλοι φορείς εφαρμόζουν στον συγκεκριμένο τομέα·

20.  υπενθυμίζει τη σημασία της δευτεροβάθμιας, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης για την απασχολησιμότητα των νέων και τη βιώσιμη ανάπτυξη· εκτιμά ότι αυτά τα δυο τελευταία στοιχεία πρέπει να οδηγούν σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασία, να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της χώρας και στις ανάγκες των επιχειρήσεων, σε συντονισμό με αυτές και, στο μέτρο του δυνατού, με χρηματοδότηση από αυτές· επισημαίνει τα έργα που συνδέουν τον ιδιωτικό τομέα με τα κέντρα κατάρτισης και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους να υποστηριχτεί οικονομικά η ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών· επισημαίνει ότι το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της Ένωσης θα μπορούσε να κινητοποιηθεί για την επίτευξη αυτών των στόχων και ζητεί τη στρατηγική συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στο σχεδιασμό και την υλοποίηση·

21.  εκφράζει την ανησυχία του για το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων»· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν περισσότερο από το ήμισυ της βοήθειάς τους για την εκπαίδευση στα σχολικά δίδακτρα στη δική τους επικράτεια· επισημαίνει ότι η αύξηση της βοήθειας στην εκπαίδευση θα πρέπει να μειώσει αυτή την αναλογία; καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν τις ορθές πρακτικές καθώς και τις εμπειρίες σαν εκείνες που προέρχονται από τις πανεπιστημιακές και επαγγελματικές ανταλλαγές· εκτιμά ότι οι θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων θα επέτρεπαν στους σπουδαστές αυτούς να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους και θα προωθούσαν την κυκλική κινητικότητα· ζητεί παράλληλα το σχεδιασμό κινήτρων ή μέτρων που θα ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να εργαστούν μετά την επιστροφή τους για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα στον οικονομικό ή κυβερνητικό τομέα της χώρας καταγωγής τους, ούτως ώστε η αποκτηθείσα γνώση να χρησιμοποιείται πρωτίστως προς όφελος των χωρών που συμπράττουν·

22.  διαπιστώνει ότι η ποιοτική διδασκαλία είναι ουσιώδους σημασίας για τη μάθηση· σημειώνει με προβληματισμό ότι η ποιότητα και διαθεσιμότητα κύκλων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς παραμένει σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική· τονίζει ότι χρειάζονται προσπάθειες για την αρχική και συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών που θα δίνουν έμφαση στις γνώσεις και τις παιδαγωγικές ικανότητες καθώς και στην πρόσληψη, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας τους, προκειμένου μεταξύ άλλων αυτοί να ενθαρρυνθούν να μένουν και να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στις μελλοντικές γενιές· απαιτεί περισσότερα προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ εκπαιδευτικών από αναπτυσσόμενες χώρες και εκπαιδευτικών από κράτη μέλη της Ένωσης, π.χ. μέσω του προγράμματος Erasmus+·

23.  επισημαίνει ότι απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις στις σχολικές υποδομές, στα σχολικά υλικά και στους σχολικούς εξοπλισμούς, ιδίως στις αγροτικές ή τις αραιοκατοικημένες περιοχές, ώστε να διασφαλιστεί σε όλους η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις·

24.  τονίζει τη σημασία των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και της ποιότητας της εκπαίδευσης, ιδίως για τη διάδοση των γνώσεων, την επιμόρφωση, την παιδαγωγική ικανότητα και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που η ψηφιακή μετάβαση προσφέρει ώστε οι γνώσεις και οι σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι να ριζώσουν στις αναπτυσσόμενες χώρες· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι νέες αυτές τεχνολογίες πρέπει να στηρίζουν τις εκπαιδευτικές προσπάθειες και όχι να τις υποκαθιστούν υποβαθμίζοντας τα εκπαιδευτικά πρότυπα· ζητεί καλύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων που οι τεχνολογικές επενδύσεις έχουν στα μαθησιακά αποτελέσματα· τονίζει τη ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων ώστε να προαχθεί η χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών·

25.  ζητεί διπλάσιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος του ψηφιακού αποκλεισμού, μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και μέσω πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της χρήσης των ΤΠΕ· ζητεί επίσης την εισαγωγή του ψηφιακού γραμματισμού στα σχολικά προγράμματα όλων των επιπέδων εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες·

26.  τονίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος προκειμένου η επόμενη γενιά να μπορεί να ζήσει έναν πλήρως παραγωγικό βίο σε έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει λόγω της ρομποτοποίησης και της αυτοματοποίησης· εκτιμά πως, για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τόσο των πληθυσμών που αναζητούν εργασία όσο και των επιχειρήσεων, η διαθέσιμη κατάρτιση πρέπει να είναι πραγματικά επαγγελματική και ότι, για να γίνει αυτό, δεν πρέπει να αποκλείονται οι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα στον τομέα της εκπαίδευσης· τονίζει επ’ αυτού τη σημασία που έχουν στην εκπαίδευση η ευελιξία και οι ικανότητες, αλλά και οι δεξιότητες ζωής καθώς και οι κοινωνικές δεξιότητες· είναι πεπεισμένο ότι, πέρα από τη μετάδοση θεωρητικών γνώσεων στο σχολείο, τα παιδιά πρέπει να αποκτούν κριτικές ικανότητες ώστε να μπορούν να θέτουν σωστά ερωτήματα, δημιουργικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξη, ενώ πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ενεργούν για να μαθαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους·

27.  υπογραμμίζει τον δεσμό μεταξύ εκπαίδευσης και υγείας· υπογραμμίζει ότι η ιατρική στο σχολείο και η διαπαιδαγώγηση σε θέματα υγείας, πέρα από την ενθάρρυνση της μάθησης, επιτρέπουν και την ευαισθητοποίηση μεγάλων στρωμάτων της κοινωνίας· τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης μιας σφαιρικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης της σεξουαλικής αγωγής για κορίτσια και αγόρια, η οποία να περιλαμβάνει ζητήματα υγείας όπως ο HIV, ο οικογενειακός προγραμματισμός και η εγκυμοσύνη και να συμβάλει επίσης στην επίτευξη ευρύτερων στόχων όπως η βελτιωμένη πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση· τονίζει τη σημασία των παρόχων υπηρεσιών φροντίδας στην παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ιδίως σε χώρες που έχουν πληγεί από συγκρούσεις, με σκοπό την ενδυνάμωση των μικρών παιδιών·

28.  προτρέπει τα κράτη να καθιερώσουν τουλάχιστον ένα έτος δωρεάν εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 4.2.·

29.  επαναλαμβάνει ότι μόνο ένα ευνοϊκό περιβάλλον επιτρέπει την ποιοτική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής των γονέων, των διατροφικών πτυχών, της ασφάλειας, καθώς και της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια, στο νερό και σε επαρκή αποχέτευση, προκειμένου να μπορούν τα αγόρια και κορίτσια να ωφελούνται πραγματικά από το σχολείο και να αυξηθούν τα ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών, ιδίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση·

Βελτίωση της ποιότητας της βοήθειας

30.  εκτιμά ότι οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων —συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης που παρέχεται από μη κρατικά ιδρύματα, της ποιότητας της διδασκαλίας, και των αποτελεσμάτων της μαθησιακής διαδικασίας— αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για οιαδήποτε βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν την έρευνα, τη συγκέντρωση δεδομένων και τη χρήση αξιόπιστων, τεχνικών και ανεξάρτητων εργαλείων αξιολόγησης που δεν ενέχουν διακρίσεις·

31.  θεωρεί ουσιώδη έναν καλύτερο συντονισμό των χορηγών στο πλαίσιο των τοπικών ομάδων για την εκπαίδευση, προκειμένου να αποφεύγονται οι επικαλύψεις, ακόμα και οι καταστάσεις αλληλοσυγκρουόμενων προσπαθειών παροχής βοήθειας· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν πιο συστηματική χρήση του κοινού προγραμματισμού και της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων· υπενθυμίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν μπορεί να εξυπηρετεί μια στρατηγική επιρροής·

32.  τονίζει την υποχρέωση των κυβερνήσεων να διασφαλίζουν το δικαίωμα όλων των πολιτών τους στην εκπαίδευση· επισημαίνει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να διασφαλιστεί η ικανότητα όλων των αρμόδιων, σε όλα τα επίπεδα, να παρέχουν υπηρεσίες για όλους, και να δημιουργηθούν θεσμοί, στρατηγικές και εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης που να είναι δίκαια, προσβάσιμα και χωρίς διακρίσεις, συνοδευόμενα από μια πραγματική αποδοχή και υιοθέτηση και σχεδιασμένα βάσει μιας σημαντικής διαβούλευσης και μιας στρατηγικής συμμετοχής των βασικών πρωταγωνιστών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, με συγκεκριμένους στόχους και μηχανισμούς παρακολούθησης, τακτικές αξιολογήσεις και επιθεωρήσεις, σαφή και διαφανή οριοθέτηση ευθυνών, και κατανομή πόρων υποκείμενη σε ανεξάρτητους ελέγχους· ενθαρρύνει τη θέσπιση εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων για τη σύσταση και τη λειτουργία των υπηρεσιών εκπαίδευσης·

33.  τονίζει την ανάγκη για προβλεψιμότητα της βοήθειας και αποδοχή και υιοθέτησή της από τα συμπράττοντα κράτη· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η δημοσιονομική στήριξη και η βοήθεια που παρέχεται από πολυμερείς οργανισμούς πρέπει να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις αυτές·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην τομεακή δημοσιονομική στήριξη όπου αυτό είναι δυνατό, με αυστηρά κριτήρια, μεταξύ των οποίων εκείνο της χρηστής διακυβέρνησης, και με εκτενείς ελέγχους, για να αποφευχθούν ιδίως οι περιπτώσεις διαφθοράς· υπενθυμίζει ότι οι δικαιούχοι τρίτες χώρες υποχρεούνται να επιστρέψουν τις πληρωμές, σε περίπτωση σοβαρών παρατυπιών· υποστηρίζει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις συμβάσεις χρηματοδότησης· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης που θα επιτρέπει να γίνεται έλεγχος για τυχόν υπεξαιρέσεις κονδυλίων της αναπτυξιακής βοήθειας και να επιβάλλονται κυρώσεις, μεταξύ άλλων και μέσω της ανακατανομής των χρηματοδοτικών πόρων, ώστε να αυξάνεται η βοήθεια προς χώρες με καλύτερες πρακτικές στον συγκεκριμένο τομέα·

35.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον ρόλο των τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στην εκπόνηση και εφαρμογή των προγραμμάτων υποστήριξης της εκπαίδευσης, ακόμη και στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης·

36.  σημειώνει ότι μόνο το ένα τρίτο της βοήθειας στον τομέα της εκπαίδευσης διοχετεύεται μέσω των πολυμερών οργανισμών, έναντι δύο τρίτων του τομέα της υγείας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Σύμπραξης για την Εκπαίδευση και του ταμείου «Education cannot wait»· εκτιμά ότι η Παγκόσμια Σύμπραξη θα πρέπει να είναι σε θέση, στο επόμενο στρατηγικό της σχέδιο για την περίοδο μετά το 2020, να παρατείνει την περίοδο προγραμματισμού της από τρία σε έξι χρόνια, για να γίνει δυνατή μια περισσότερο σταθερή και προβλέψιμη χρηματοδότηση, που είναι ιδιαίτερα αναγκαία για την ενίσχυση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων·

°

°  °

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0239.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0104.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Στέλιος Κούλογλου, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Ελένη Θεοχάρους, Mirja Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thierry Cornillet, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Krzysztof Hetman, Kati Piri


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

ECR

Nirj Deva, Ελένη Θεοχάρους

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Krzysztof Hetman, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Ádám Kósa, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Kati Piri, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

0

-

 

 

1

0

PPE

Anna Záborská

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 30 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου