Menettely : 2018/0101(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0330/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0330/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2019 - 8.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0007

MIETINTÖ     ***I
PDF 443kWORD 87k
16.10.2018
PE 626.666v02-00 A8-0330/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Christofer Fjellner

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0206),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0158/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0330/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unioni tekee säännöllisesti kolmansien maiden kanssa kauppasopimuksia, jäljempänä ’sopimukset’, joihin saattaa sisältyä kahdenvälisiä suojalausekkeita. On tarpeen vahvistaa menettelyt, joilla taataan asianomaisten maiden kanssa sovittujen suojalausekkeiden tehokas soveltaminen.

(1)  Euroopan unioni tekee säännöllisesti kolmansien maiden kanssa kauppasopimuksia, jäljempänä ’sopimukset’, joilla unioni myöntää etuuskohtelun, johon saattaa sisältyä kahdenvälisiä suojalausekkeita. On tarpeen vahvistaa menettelyt, joilla taataan asianomaisten maiden kanssa sovittujen suojalausekkeiden tehokas soveltaminen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Sopimuksiin voi sisältyä myös tiettyjä muita mekanismeja, joilla tullietuudet tai muu etuuskohtelu peruutetaan. On tarpeen vahvistaa myös menettelyt, joita sovelletaan, kun sopimuksiin sisältyy tällaisia mekanismeja.

(2)  Sopimuksiin saattaa sisältyä myös tiettyjä muita mekanismeja, kuten tiettyjä arkoja tuotteita koskevia vakautusmekanismeja, joilla tullietuudet tai muu etuuskohtelu peruutetaan väliaikaisesti. On tarpeen vahvistaa myös menettelyt, joita sovelletaan, kun sopimuksiin sisältyy tällaisia mekanismeja.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Sopimusten seurannan ja uudelleentarkastelun sekä tutkimusten suorittamisen ja tarvittaessa suojatoimenpiteiden määräämisen olisi oltava avointa.

(4)  Sopimusten seuranta ja uudelleentarkastelu sekä tutkimusten suorittaminen ja tarvittaessa suojatoimenpiteiden määrääminen olisi toteutettava mahdollisimman avoimesti. Euroopan parlamentille olisi tiedotettava menettelystä sen kaikissa vaiheissa, ja sen olisi osallistuttava niihin, varsinkin ennen kuin mahdollisia suojatoimenpiteitä otetaan käyttöön.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Mahdollisten arkojen tuotteiden tiiviin seurannan pitäisi helpottaa nopean päätöksen tekemistä tutkimuksen vireillepanosta ja toimenpiteiden myöhemmästä soveltamisesta. Komission olisi sen vuoksi sopimusten väliaikaisesta soveltamispäivästä tai – jos väliaikaista soveltamista ei ole – sopimusten voimaantulopäivästä alkaen seurattava säännöllisesti mahdollisten arkojen tuotteiden tuontia. Seuranta olisi laajennettava muille aloille asianomaisen tuotannonalan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

(7)  Mahdollisten arkojen tuotteiden, kuten tuotteiden, joita tuotetaan merkittäviä määriä yhdellä tai useammalla syrjäisimmällä alueella, tiiviin seurannan pitäisi helpottaa nopean päätöksen tekemistä tutkimuksen vireillepanosta ja toimenpiteiden myöhemmästä soveltamisesta. Komission olisi sen vuoksi sopimusten väliaikaisesta soveltamispäivästä tai – jos väliaikaista soveltamista ei ole – sopimusten voimaantulopäivästä alkaen seurattava säännöllisesti mahdollisten arkojen tuotteiden tuontia. Seuranta olisi laajennettava muille aloille asianomaisen tuotannonalan aiheellisesti perustellusta pyynnöstä tai tuotannonalan ja ammattiyhdistyksen yhteisestä aiheellisesti perustellusta pyynnöstä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 349 artiklan mukaisesti unionin syrjäisimpiin alueisiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä näillä alueilla jotkin alat ovat erityisen haavoittuvia. Näin ollen unionin ja kolmansien maiden tai alueiden välisiin aiempiin vapaakauppasopimuksiin sisältyy jo kyseisiä alueita koskevia erityismekanismeja. Kyseiset mekanismit mahdollistavat tietyissä tapauksissa etuuksien poistamisen, jos tuotetta tuodaan sellaisina lisääntyneinä määrinä ja sellaisissa olosuhteissa, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa jonkin syrjäisimmän alueen taloudellisen tilanteen vakavan heikentymisen. Jos tuonnin lisääntyminen voisi mahdollisesti aiheuttaa tai uhkaisi aiheuttaa taloudellisen tilanteen vakavan heikentymisen jollakin näistä alueista, komission olisi voitava ottaa käyttöön ennakkovalvontatoimenpiteitä. Jos unionin ja kolmannen maan tai alueen välisessä vapaakauppasopimuksessa määrätään kyseisten alueiden erityiskohtelusta, näitä erityistoimenpiteitä olisi sovellettava tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Tietyt tuotteet, kuten maataloustuotteet, joita tuotetaan huomattavia määriä yhdellä tai useammalla syrjäisimmällä alueella, saattavat olla arkoja tuotteita, joihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tätä asetusta sovellettaessa. Siksi olisi sovellettava asiaankuuluvia säännöksiä, jos tuotetta tuodaan sellaisina lisääntyneinä määrinä tai sellaisissa olosuhteissa, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa yhden tai useamman syrjäisimmän alueen taloudelliselle tilanteelle.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Sopimuksissa määrättyjen suojalausekkeiden tai muiden mekanismien ja kriteerien, joilla tullietuudet tai muu etuuskohtelu suspendoidaan väliaikaisesti, täytäntöönpano edellyttää yhdenmukaisten edellytysten soveltamista väliaikaisten ja lopullisten suojatoimenpiteiden hyväksymiseen, ennakkovalvontatoimenpiteiden käyttöönottoon, tutkimuksen päättämiseen ilman toimenpiteitä ja etuustullin tai muun etuuskohtelun väliaikaiseen suspendoimiseen.

(14)  Sopimuksissa määrättyjen suojalausekkeiden tai muiden mekanismien ja avoimien kriteerien, joilla tullietuudet tai muu etuuskohtelu suspendoidaan väliaikaisesti, täytäntöönpano edellyttää yhdenmukaisten edellytysten soveltamista väliaikaisten ja lopullisten suojatoimenpiteiden hyväksymiseen, ennakkovalvontatoimenpiteiden käyttöönottoon, tutkimuksen päättämiseen ilman toimenpiteitä ja etuustullin tai muun etuuskohtelun väliaikaiseen suspendoimiseen. Kriteerejä, joilla tullietuudet tai muu etuuskohtelu suspendoidaan väliaikaisesti, olisi tarkasteltava tarvittaessa uudelleen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Banaaneja koskeva vakautusmekanismi kuuluu tiettyihin unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyviin, tullietuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistaviin muihin mekanismeihin.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1.  Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä, tämän kuitenkaan vaikuttamatta sopimuksessa vahvistettuihin määritelmiin:

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  unionin tuotannonalan tilanteeseen kohdistuvalla ’vakavan haitan uhalla’ selvästi toteutumassa olevaa vakavaa haittaa;

(e)  unionin tuotannonalan tilanteeseen kohdistuvalla ’vakavan haitan uhalla’ selvästi toteutumassa olevaa vakavaa haittaa; vakavan haitan uhan olemassaolon määrittelyn on perustuttava todennettavissa oleviin tietoihin;

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  ’aralla tuotteella’ tuotetta, joka on yksilöity erityissopimuksessa sellaiseksi, johon tuonnin lisääntyminen vaikuttaa suhteessa enemmän kuin muihin tuotteisiin;

(f)  ’aralla tuotteella’ tuotetta, joka on yksilöity erityissopimuksessa sellaiseksi, johon tuonnin lisääntyminen vaikuttaa suhteessa enemmän kuin muihin tuotteisiin; tämän vaikutuksen määrittämisessä on otettava erityisesti huomioon, tuotetaanko tuotetta huomattavia määriä jollakin SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuista syrjäisimmistä alueista.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio seuraa mahdollisten arkojen tuotteiden tuontia koskevien tilastojen kehitystä; tällaiset tuotteet on mainittu liitteessä kunkin sopimuksen kohdalla. Tätä varten komissio tekee yhteistyötä ja vaihtaa tietoja säännöllisesti unionin jäsenvaltioiden ja unionin tuotannonalan kanssa.

1.  Komissio seuraa mahdollisten arkojen tuotteiden tuontia koskevien tilastojen kehitystä viikoittain; tällaiset tuotteet on mainittu liitteessä kunkin sopimuksen kohdalla. Tätä varten komissio tekee yhteistyötä ja vaihtaa tietoja säännöllisesti unionin jäsenvaltioiden ja unionin tuotannonalan kanssa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos sopimukseen sisältyy kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia lukuja, komissio seuraa, miten kolmannet maat noudattavat niissä vahvistettuja sosiaali- ja ympäristönormeja. Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä komissio ilmoittaa sille kaikista erityisistä huolenaiheista, jotka liittyvät siihen, miten asianomaiset kolmannet maat täyttävät kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat sitoumuksensa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Unionin asianomaisen tuotannonalan aiheellisesti perustellusta pyynnöstä komissio voi laajentaa mahdollisen seurannan koskemaan myös muita kuin liitteessä mainittuja aloja.

2.  Unionin asianomaisen tuotannonalan aiheellisesti perustellusta pyynnöstä komissio voi laajentaa mahdollisen seurannan koskemaan myös muita kuin liitteessä mainittuja tuotteita ja aloja.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä komissio ilmoittaa sille kaikista erityisistä huolenaiheista, jotka liittyvät siihen, miten asianomaiset kolmannet maat täyttävät kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat sitoumuksensa. Pyynnön voivat myös toimittaa yhdessä unionin tuotannonala tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai järjestö, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, ja ammattiyhdistykset, tai ammattiyhdistykset voivat tukea pyyntöä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio esittää vuosittain seurantakertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tilastoista, jotka koskevat mahdollisten arkojen tuotteiden tuontia ja niitä mahdollisia aloja, joita seuranta on laajennettu koskemaan.

3.  Komissio esittää vuosittain seurantakertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tilastoista, jotka koskevat mahdollisten arkojen tuotteiden tuontia ja niitä mahdollisia tuotteita tai aloja, joita seuranta on laajennettu koskemaan, sekä siitä, miten asianomaiset maat ovat täyttäneet kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa vahvistetut velvoitteet, jos tällainen luku on sisällytetty sopimukseen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Pyynnön tutkimuksen vireillepanosta voivat myös toimittaa yhdessä unionin tuotannonala tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai järjestö, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, ja ammattiyhdistykset, tai ammattiyhdistykset voivat tukea pyyntöä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tutkimus voidaan panna vireille myös siinä tapauksessa, että yhteen tai useampaan jäsenvaltioon keskittynyt tuonti lisääntyy äkillisesti, jos sitä varten on riittävästi alustavaa näyttöä 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.

4.  Tutkimus voidaan panna vireille myös siinä tapauksessa, että yhteen tai useampaan jäsenvaltioon tai syrjäisimpään alueeseen keskittynyt tuonti lisääntyy äkillisesti, jos sitä varten on riittävästi alustavaa näyttöä 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio ilmoittaa kaikille jäsenvaltioille, kun se 1 kohdan mukaisesti saa tutkimuksen vireillepanoa koskevan pyynnön tai katsoo omasta aloitteestaan, että tutkimus on aiheellista panna vireille.

5.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja kaikille jäsenvaltioille, kun se 1 kohdan mukaisesti saa tutkimuksen vireillepanoa koskevan pyynnön tai katsoo omasta aloitteestaan, että tutkimus on aiheellista panna vireille.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Jos Euroopan parlamentti hyväksyy suosituksen suojatoimenpiteitä koskevan tutkimuksen vireillepanosta, komissio tutkii tarkasti, täyttyvätkö tutkimuksen vireillepanoa koskevat edellytykset, ja jos täyttyvät, toimii asiassa tässä asetuksessa säädetyllä tavalla. Jos komissio katsoo, että edellytykset eivät täyty, se antaa Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle kertomuksen, johon sisältyy selvitys kaikista tällaisen tutkimuksen hylkäämisen kannalta merkityksellisistä seikoista.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tutkimus päätetään mahdollisuuksien mukaan kuuden kuukauden kuluessa sen vireillepanosta. Tätä aikarajaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos asianomaisten osapuolten lukumäärä on epätavallisen suuri tai jos markkinatilanne on monimutkainen. Komissio ilmoittaa kaikille asianomaisille osapuolille tällaisesta pidennyksestä ja sen perusteista.

3.  Tutkimus päätetään mahdollisuuksien mukaan viiden kuukauden kuluessa sen vireillepanosta. Tätä aikarajaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos asianomaisten osapuolten lukumäärä on epätavallisen suuri tai jos markkinatilanne on monimutkainen. Komissio ilmoittaa kaikille asianomaisille osapuolille tällaisesta pidennyksestä ja sen perusteista.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  Komissio auttaa pääosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset) koostuvia erilaisia ja hajanaisia toimialoja esittämään pyynnön tutkimuksen vireillepanosta tarjoamalla pk-yritysten käyttöön varatun tukipalvelun esimerkiksi tiedottamalla, antamalla yleistä tietoa ja selvityksiä menettelyistä ja siitä, kuinka pyyntö esitetään, julkaisemalla vakiomuotoisia kyselylomakkeita kaikilla unionin virallisilla kielillä ja vastaamalla yleisiin kysymyksiin, jotka eivät koske yksittäistapauksia. Pk-yritysten tukipalvelu asettaa saataville vakiomuotoisia lomakkeita jatkuviin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen tilastotietojen toimittamiseksi ja vakiomuotoisia kyselylomakkeita.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Jollei tietoja toimiteta komission vahvistamissa määräajoissa tai jos tutkimus vaikeutuu merkittävästi, komissio voi tehdä päätöksen käytettävissä olevien tietojen perusteella. Jos komissio toteaa, että asianomainen osapuoli tai kolmas osapuoli on toimittanut sille vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, se jättää tällaiset tiedot huomiotta ja voi käyttää saatavilla olevia tietoja.

10.  Jollei tietoja toimiteta komission vahvistamissa määräajoissa tai jos tutkimus vaikeutuu merkittävästi, komissio voi tehdä päätöksen käytettävissä olevien tietojen perusteella. Jos komissio toteaa, että asianomainen osapuoli tai kolmas osapuoli on toimittanut sille vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, se jättää tällaiset tiedot huomiotta, voi käyttää saatavilla olevia tietoja ja arvioi soveltuvia kyseistä osapuolta vastaan toteutettavia toimenpiteitä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a.  Komissiossa on oltava kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimi, jonka toimivaltuudet ja velvollisuudet määritellään komission hyväksymässä toimeksiannossa ja joka turvaa asianomaisten osapuolten menettelyllisten oikeuksien tosiasiallisen toteutumisen.

Perustelu

Myös näihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen 2018/825 säännöksiä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimesta.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11.  Komissio ilmoittaa asianomaiselle maalle kirjallisesti tutkimuksen vireillepanosta.

11.  Komissio ilmoittaa sopimuksessa olevien määräysten mukaisesti asianomaiselle maalle tai asianomaisille maille kirjallisesti tutkimuksen vireillepanosta.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy väliaikaisia suojatoimenpiteitä kriittisissä olosuhteissa, joissa viivytykset voisivat aiheuttaa vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, kun 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin tekijöihin perustuvan komission alustavan määrityksen perusteella on saatu riittävä alustava näyttö siitä, että asianomaisesta maasta peräisin olevaa tuotetta tuodaan

Komissio hyväksyy väliaikaisia suojatoimenpiteitä kriittisissä olosuhteissa, joissa viivytykset todennäköisesti aiheuttavat vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa ja edellyttävät välittömiä toimia, kun 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin tekijöihin perustuvan komission alustavan määrityksen perusteella on saatu riittävä alustava näyttö siitä, että asianomaisesta maasta peräisin olevaa tuotetta tuodaan

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille mahdollisista väliaikaisten suojatoimenpiteiden käyttöönottoa koskevista päätöksistä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Väliaikaisia suojatoimenpiteitä sovelletaan enintään 200 kalenteripäivän ajan.

3.  Väliaikaisia suojatoimenpiteitä sovelletaan enintään 200 kalenteripäivän ajan, rajoittamatta muun kyseisessä sopimuksessa mahdollisesti määrätyn ajanjakson soveltamista.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Suojatoimenpide on voimassa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen unionin tuotannonalaan kohdistuvan vakavan haitan estämiseksi tai poistamiseksi ja sopeutumisen helpottamiseksi. Voimassaoloaika on enintään kaksi vuotta, jollei sitä pidennetä 3 kohdan mukaisesti.

1.  Suojatoimenpide on voimassa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen unionin tuotannonalaan kohdistuvan vakavan haitan estämiseksi tai poistamiseksi ja sopeutumisen helpottamiseksi. Voimassaoloaika on enintään kaksi vuotta, jollei sitä pidennetä 3 kohdan mukaisesti, rajoittamatta muun kyseisessä sopimuksessa mahdollisesti määrätyn ajanjakson soveltamista.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua suojatoimenpiteen alkuperäistä kestoa voidaan pidentää enintään kahdella vuodella, jos todetaan, että toimenpide on edelleen tarpeen unionin tuotannonalaan kohdistuvan vakavan haitan estämiseksi tai poistamiseksi ja että on näyttö siitä, että unionin tuotannonala on sopeutumassa tilanteeseen.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua suojatoimenpiteen alkuperäistä kestoa voidaan pidentää enintään kahdella vuodella, jos todetaan, että toimenpide on edelleen tarpeen unionin tuotannonalaan kohdistuvan vakavan haitan estämiseksi tai poistamiseksi ja että on näyttö siitä, että unionin tuotannonala on sopeutumassa tilanteeseen, rajoittamatta muun kyseisessä sopimuksessa mahdollisesti määrätyn ajanjakson soveltamista.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Suojatoimenpiteen kokonaiskesto on enintään neljä vuotta, mukaan lukien mahdollisen väliaikaisen suojatoimenpiteen soveltamisjakso, alkuperäinen soveltamisjakso ja sen pidennys.

7.  Suojatoimenpiteen kokonaiskesto on enintään neljä vuotta, mukaan lukien mahdollisen väliaikaisen suojatoimenpiteen soveltamisjakso, alkuperäinen soveltamisjakso ja sen pidennys, rajoittamatta muun kyseisessä sopimuksessa mahdollisesti määrätyn ajanjakson soveltamista.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Unionin syrjäisimmät alueet

 

Jos tuotetta tuodaan sellaisina lisääntyneinä määrinä ja sellaisissa olosuhteissa, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa yhden tai useamman SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetun unionin syrjäisimmän alueen taloudellisen tilanteen vakavan heikentymisen, suojatoimenpide voidaan määrätä tässä asetuksessa säädetyn menettelyn mukaisesti, jos kyseisessä sopimuksessa on tällainen määräys.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kertomukseen on sisällyttävä tietoja muun muassa väliaikaisten ja lopullisten suojatoimenpiteiden, ennakkovalvontatoimenpiteiden ja alueellisten valvonta- ja suojatoimenpiteiden soveltamisesta sekä tutkimuksen ja menettelyn päättämisestä ilman toimenpiteitä.

2.  Kertomukseen on sisällyttävä tietoja muun muassa väliaikaisten ja lopullisten suojatoimenpiteiden, ennakkovalvontatoimenpiteiden ja alueellisten valvonta- ja suojatoimenpiteiden soveltamisesta sekä tutkimuksen ja menettelyn päättämisestä ilman toimenpiteitä ja siinä on perusteltava niiden tietojen merkityksellisyys, joiden perusteella johtopäätökset on tehty.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kertomukseen on sisällyttävä tietoja sopimuksen täytäntöönpanon seurannasta vastaavien erilaisten elinten toiminnasta, kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa vahvistettujen velvoitteiden täyttämisestä, jos tällainen luku on sisällytetty sopimukseen, sekä kansalaisyhteiskunnan neuvoa-antavien ryhmien kanssa toteutetusta toiminnasta.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Euroopan parlamentti voi kuukauden kuluessa komission kertomuksen esittämisestä kutsua komission asiasta vastaavan valiokuntansa erityiskokoukseen esittelemään ja selvittämään tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

4.  Komission kertomuksen esittämisen jälkeen ja Euroopan parlamentin pyynnöstä komissio esittelee ja selvittää asiasta vastaavan Euroopan parlamentin valiokunnan erityiskokoukselle tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jos sopimukseen sisältyy muita mekanismeja ja kriteereitä, joiden perusteella etuudet voidaan peruuttaa väliaikaisesti tiettyjen tuotteiden osalta, komissio voi asiaankuuluvassa sopimuksessa määrättyjen edellytysten täyttyessä hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla

Jos sopimukseen sisältyy muita mekanismeja, kuten vakautusmekanismi, ja kriteereitä, joiden perusteella etuudet voidaan peruuttaa väliaikaisesti tiettyjen tuotteiden osalta, komissio voi asiaankuuluvassa sopimuksessa määrättyjen edellytysten täyttyessä hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  suspendoidaan kyseistä tuotetta koskevat etuudet;

(a)  suspendoidaan kyseistä tuotetta koskevat etuudet tai säädetään niiden suspendoimatta jättämisestä;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa väliaikaisten suojatoimenpiteiden käyttöönoton viivästyminen voisi aiheuttaa vahinkoa, jota olisi vaikea korjata, tai jotta voidaan estää erityisesti tuonnin kasvusta johtuvat kielteiset vaikutukset unionin markkinoiden tilanteeseen, tai siten kuin sopimuksessa muutoin määrätään, komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.  Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa 1 kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamisen viivästyminen voisi aiheuttaa vahinkoa, jota olisi vaikea korjata, tai jotta voidaan estää erityisesti tuonnin kasvusta johtuvat kielteiset vaikutukset unionin markkinoiden tilanteeseen, tai siten kuin sopimuksessa muutoin määrätään, komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.   Siirretään komissiolle valta antaa 16 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seurantaa koskevat säännökset, tutkimusten määräajat, raportointi ja perusteet 14 artiklan mukaisia mekanismeja koskevien menettelyjen tutkimiseksi. Muita tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin tällaisten mekanismien täytäntöönpanoon.


PERUSTELUT

Komissio esitti 18. huhtikuuta 2018 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta.

Suurin osa EU:n kauppasopimuksista sisältää kahdenvälisiä suojamekanismeja, joiden ansiosta osapuolet voivat reagoida tuonnin merkittävään kasvuun, joka johtuu vapaakauppasopimuksiin perustuvasta tullitariffien vapauttamisesta ja joista aiheutuu vakavaa haittaa kotimaiselle tuotannonalalle. Lisäksi joihinkin EU:n kauppasopimuksiin voi sisältyä tiettyjä erityismekanismeja, joihin myös liittyy mahdollisuus ottaa tietyissä olosuhteissa uudelleen käyttöön suosituimmuustulli. Näiden suojatoimien ja erityismekanismien soveltaminen edellyttää täytäntöönpanoa EU:n tasolla. Sen sijaan, että komissio ehdottaisi tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää vapaakauppasopimusta koskevaa erityisasetusta, kuten tehtiin aiempien sopimusten osalta (esim. Etelä-Korea, Kolumbia, Peru, Ecuador), se ehdottaa horisontaalista asetusta, jota voitaisiin käyttää useissa vapaakauppasopimuksissa. Japanin, Singaporen ja Vietnamin kanssa tehtävät vapaakauppasopimukset tulevat olemaan ensimmäiset EU:n vapaakauppasopimukset, joihin tätä horisontaalista asetusta sovelletaan. Asetusta sovellettaisiin lähiaikoina tehtävien sopimusten lisäksi myös tuleviin kauppasopimuksiin muuttamalla liitettä delegoiduilla säädöksillä.

Suojalauseke suunnitellaan siten, että se antaa suojaverkon suspendoimalla lisävapautukset tulleista tai lisää tullimaksuja jopa suosituimmuustullin tasolle, jos vapaakauppasopimuksen sitoumusten tai odottamattomien tilanteiden seurauksena tuonti kasvaa sellaisiin määriin ja sellaisissa olosuhteissa, että se aiheuttaa (tai uhkaa aiheuttaa) vakavaa haittaa kotimaisille tuottajille, jotka tuottavat samankaltaista tai suoraan kilpailevaa tuotetta.

Komission horisontaalista suojalauseketta varten ehdottamat säännökset ovat hyvin samanlaisia kuin Kolumbian, Perun, Ecuadorin, Keski-Amerikan maiden, Moldovan tasavallan ja Georgian kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten suojatoimenpiteitä koskevien lausekkeiden täytäntöönpanoasetukset.

Niissä on kuitenkin eräitä eroavuuksia, jotka saattavat olla merkityksellisiä nykyisten kauppaneuvottelujen ja suunniteltujen sopimusten, kuten Mercosurin kanssa suunniteltu sopimus, kannalta. On pantava merkille, että ehdotuksessa ei ole yksityiskohtaisia säännöksiä mahdollisesta erityismekanismista aroille tuotteille, kuten banaaneille (banaaneja koskeva vakautusmekanismi). Banaaneja koskeva vakautusmekanismi, joka on osa Kolumbian, Perun ja Ecuadorin kanssa tehtyä suojatoimenpideasetusta, on järjestelmä, joka antaa mahdollisuuden (vuoteen 2019) asti keskeyttää tullietuuksien soveltamisen, jos tietyn kalenterivuoden aikana saavutetaan tietty tuonnin taso, kynnystuontimäärä.

Esittelijän havainnot

Horisontaalinen soveltaminen

Esittelijä tukee komission lähestymistapaa, jonka mukaan tulevissa vapaakauppasopimuksissa sovelletaan horisontaalista asetusta, jotta kaikille asianomaisille osapuolille voidaan tarjota oikeudellinen selkeys ja menettelyjen johdonmukainen soveltaminen. Esittelijä on myös komission kanssa samaa mieltä siitä, että asetuksella ei pitäisi korvata jo voimassa olevia nykyisiä kahdenvälisiä suojatoimenpideasetuksia, jotta ei luoda minkäänlaista epävarmuutta näiden sopimusten tutkimusten tai seurannan osalta. Esittelijä haluaa korostaa, että suojasäännös on keino vapauttaa kauppaa ja tehdä lisää sitoumuksia vapaakauppasopimusneuvotteluissa ja saada aikaan tukea ja hyväksyntää näille toimille eri sidosryhmien keskuudessa. Suojatoimenpiteitä ei saa käyttää väärin protektionistisiin tarkoituksiin. Tarvittavien säännösten on sen vuoksi oltava sisäänrakennettuja, jotta varmistetaan, että toimenpiteet otetaan käyttöön vain oikeissa olosuhteissa suojalausekkeita koskevan oikeuskäytännön mukaisesti.

Avoimuus ja ennakoitavuus

Kuten muidenkin kaupan suojakeinojen tapauksessa, esittelijä katsoo, että tutkimukset on toteutettava mahdollisimman avoimella ja ennustettavalla tavalla. On myös tärkeää, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet käyttää välineitä asianosaisina osapuolina ja että niiden menettelylliset oikeudet turvataan. Polkumyynnin ja valtion tukien vastaisissa perusasetuksissa olevat säännökset pk-yritysten tukipalvelusta ja kuulemismenettelystä vastaavasta neuvonantajasta olisi näin ollen sisällytettävä tähän asetukseen. Euroopan parlamentille olisi myös tiedotettava asianmukaisesti asetuksen soveltamisesta.

Joustava ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava sääntely

Vaikka vapaakauppasopimusten suojalausekkeet saavat usein samanlaisen muodon, tässä asetuksessa ei pitäisi säätää ennalta siitä, mitä komissio voi neuvotella tulevissa vapaakauppasopimuksissa. Joidenkin säännösten on näin ollen oltava joustavia, jos tulevissa sopimuksissa sovitaan jostakin muusta. Lisäksi on tarpeen säätää, että mahdollisia erityismekanismeja koskevat yksityiskohtaiset säännökset annetaan sopimusta koskevassa asianomaisessa delegoidussa säädöksessä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpano

Viiteasiakirjat

COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

19.4.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Christofer Fjellner

23.4.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.7.2018

29.8.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

1

9

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.10.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

ECR

Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

S&D

Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

9

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 30. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus