Eljárás : 2018/0101(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0330/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0330/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 15/01/2019 - 8.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0007

JELENTÉS     ***I
PDF 624kWORD 86k
16.10.2018
PE 626.666v02-00 A8-0330/2018

az Európai Unió és egyes harmadik országok között megkötött kereskedelmi megállapodásokban szereplő védzáradékok, valamint a kedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Christofer Fjellner

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és egyes harmadik országok között megkötött kereskedelmi megállapodásokban szereplő védzáradékok, valamint a kedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0206),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0158/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A8-0330/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió rendszeresen köt kereskedelmi megállapodásokat (a továbbiakban: megállapodások) harmadik országokkal, amelyek kétoldalú védzáradékokat is tartalmazhatnak. Olyan eljárások meghatározására van szükség, amelyek garantálják az érintett országokkal a jövőben egyeztetendő védzáradékok hatékony alkalmazását.

(1)  Az Unió rendszeresen köt kereskedelmi megállapodásokat (a továbbiakban: megállapodások) harmadik országokkal, melyek révén preferenciális elbánást biztosít nekik. Ennek a kétoldalú védzáradékok is részét képezhetik. Olyan eljárások meghatározására van szükség, amelyek garantálják az érintett országokkal a jövőben egyeztetendő védzáradékok hatékony alkalmazását.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A megállapodások egyéb, a vámkedvezmények vagy más preferenciális elbánás ideiglenes visszavonására szolgáló mechanizmusokat is tartalmazhatnak. Amennyiben a megállapodás ilyen mechanizmusokat tartalmaz, az azok alkalmazására vonatkozó eljárásokat is ki kell dolgozni.

(2)  A megállapodások egyéb, a vámkedvezmények vagy más preferenciális elbánás ideiglenes visszavonására szolgáló mechanizmusokat – többek között bizonyos érzékeny termékekre vonatkozó stabilizációs mechanizmusokat – is tartalmazhatnak. Amennyiben a megállapodás ilyen mechanizmusokat tartalmaz, az azok alkalmazására vonatkozó eljárásokat is ki kell dolgozni.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A megállapodások nyomon követését és felülvizsgálatát, a vizsgálatok lefolytatását és – adott esetben – a védintézkedések bevezetését átlátható módon kell végrehajtani.

(4)  A megállapodások nyomon követését és felülvizsgálatát, a vizsgálatok lefolytatását és – adott esetben – a védintézkedések bevezetését a lehető legátláthatóbb módon kell végrehajtani. Az Európai Parlamentet folyamatosan tájékoztatni kell és be kell vonni az eljárás valamennyi szakaszába, különösen a védintézkedések elfogadása előtt.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az érzékeny termékeket – amennyiben vannak ilyenek – szorosan nyomon követik, ezáltal megkönnyítve egy esetleges vizsgálat megindításáról vagy intézkedések előírásáról szóló döntés kellő időben történő meghozatalát. A Bizottságnak ezért a megállapodások ideiglenes alkalmazásának kezdő időpontjától vagy – ideiglenes alkalmazás hiányában – a megállapodások hatálybalépésétől kezdve adott esetben rendszeresen nyomon kell követnie az érzékeny termékek behozatalát. Az érintett iparág megfelelően indokolt kérésére a nyomon követést ki kell terjeszteni más ágazatokra is.

(7)  Az érzékeny termékeket – amennyiben vannak ilyenek – szorosan nyomon követik, köztük az egy vagy több legkülső régióban jelentős mennyiségben termelt termékeket, ezáltal megkönnyítve egy esetleges vizsgálat megindításáról vagy intézkedések előírásáról szóló döntés kellő időben történő meghozatalát. A Bizottságnak ezért a megállapodások ideiglenes alkalmazásának kezdő időpontjától vagy – ideiglenes alkalmazás hiányában – a megállapodások hatálybalépésétől kezdve adott esetben rendszeresen nyomon kell követnie az érzékeny termékek behozatalát. Az érintett iparág, az érdekelt felek vagy az Európai Parlament megfelelően indokolt kérésére, illetve az iparág és egy szakszervezet megfelelően indokolt együttes kérésére a nyomon követést ki kell terjeszteni más ágazatokra is.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. cikke értelmében külön figyelmet kell szentelni az Unió legkülső régióinak, mivel e régiók bizonyos ágazatai különösen sérülékenyek. Ezért az Unió által harmadik országokkal vagy régiókkal kötött korábbi megállapodásokban már szerepelnek ezekre a legkülső régiókra vonatkozó különleges mechanizmusok. E mechanizmusok – bizonyos esetekben – lehetővé teszik a kedvezmények megszüntetését, amennyiben egy terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy e régiók bármelyikének gazdasági helyzetében komoly romlást okoz vagy okozhat. Abban az esetben, ha az import növekedése az említett régiók bármelyikének gazdasági helyzetében komoly romlást okozna vagy okozhatna, lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy előzetes felügyeleti intézkedéseket vezessen be. Amennyiben az Unió és egy harmadik ország vagy régió közötti szabadkereskedelmi megállapodás különleges bánásmódot biztosít e régiók számára, e különleges intézkedéseket e rendelet rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A legkülső régiókban jelentős mennyiségben termelt egyes termékek, beleértve a mezőgazdasági termékeket is, érzékeny termékek lehetnek, és e rendelet alkalmazásakor különös figyelmet kell fordítani rájuk. Ezért megfelelő rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben, ha egy terméket olyan nagy mennyiségben vagy olyan feltételek mellett importálnak, amely komolyan rontja vagy ronthatja a legkülső régiók bármelyike vagy több legkülső régió gazdasági helyzetét.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A megállapodásokban szereplő védzáradékok vagy a vám- és más kedvezmények ideiglenes felfüggesztésére szolgáló egyéb mechanizmusok és kritériumok végrehajtásához egységes feltételekre van szükség az ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadására, az előzetes felügyeleti intézkedések bevezetésére, a vizsgálatok intézkedés nélküli lezárására, valamint a preferenciális vámtarifák és más preferenciális elbánás ideiglenes felfüggesztésére vonatkozóan.

(14)  A megállapodásokban szereplő védzáradékok vagy a vám- és más kedvezmények ideiglenes felfüggesztésére szolgáló egyéb mechanizmusok és átlátható kritériumok végrehajtásához egységes feltételekre van szükség az ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadására, az előzetes felügyeleti intézkedések bevezetésére, a vizsgálatok intézkedés nélküli lezárására, valamint a preferenciális vámtarifák és más preferenciális elbánás ideiglenes felfüggesztésére vonatkozóan. A vám- vagy egyéb kedvezmények ideiglenes felfüggesztésére vonatkozó kritériumokat adott esetben felülvizsgálat tárgyává kell tenni.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus az Unió és egyes harmadik országok között megkötött kereskedelmi megállapodásokban szereplő, a vámkedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok körébe tartozik.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet alkalmazásában:

(1)  E rendelet alkalmazásában, a megállapodásban foglalt fogalommeghatározások sérelme nélkül:

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az uniós gazdasági ágazat helyzetét „fenyegető súlyos kár”: a közvetlenül fenyegető súlyos kár;

e)  az uniós gazdasági ágazat helyzetét „fenyegető súlyos kár”: a közvetlenül fenyegető súlyos kár; a súlyos kár fennállásának megállapítását ellenőrizhető információkra kell alapozni;

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  „érzékeny termék”: egy konkrét megállapodás által meghatározott termék, amely más termékeknél viszonylag sebezhetőbb a behozatal megnövekedése esetén;

f)  „érzékeny termék”: egy konkrét megállapodás által meghatározott termék, amely más termékeknél viszonylag sebezhetőbb a behozatal megnövekedése esetén, e sebezhetőség meghatározásánál különleges figyelmet kell fordítani arra, hogy a terméket jelentős mennyiségben termelik-e az Unió EUMSZ 349. cikkében említett bármely legkülső régiójában;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha vannak az egyes megállapodások mellékletében említett érzékeny termékek, a Bizottság nyomon fogja követni az azok behozatalára vonatkozó statisztika alakulását. A Bizottság ennek érdekében együttműködik és rendszeresen információkat cserél a tagállamokkal és az uniós gazdasági ágazattal.

(1)  Ha vannak az egyes megállapodások mellékletében említett érzékeny termékek, a Bizottság hetente nyomon fogja követni az azok behozatalára vonatkozó statisztika alakulását. A Bizottság ennek érdekében együttműködik és rendszeresen információkat cserél a tagállamokkal és az uniós gazdasági ágazattal.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Amennyiben egy megállapodás a kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló fejezeteket tartalmaz, a Bizottság figyelemmel kíséri, hogy a harmadik országok betartják-e az abban megállapított szociális és környezetvédelmi előírásokat. Az Európai Parlament illetékes bizottságának kérésére a Bizottság minden olyan egyedi kérdésről jelentést tesz, amely az érintett harmadik országok kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó kötelezettségvállalásainak végrehajtásával kapcsolatos.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság az érintett uniós gazdasági ágazat megfelelően indokolt kérésére adott esetben kiterjesztheti a nyomon követést a mellékletben említett ágazatoktól eltérő más ágazatokra.

(2)  A Bizottság az érintett uniós gazdasági ágazat megfelelően indokolt kérésére adott esetben kiterjesztheti a nyomon követést a mellékletben említett termékektől vagy ágazatoktól eltérő más ágazatokra.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Európai Parlament illetékes bizottságának kérésére a Bizottság minden olyan egyedi kérdésről jelentést tesz, amely az érintett harmadik országok kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó kötelezettségvállalásainak végrehajtásával kapcsolatos. Ezenfelül az uniós gazdasági ágazat, vagy a nevében eljáró bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint a szakszervezetek közös kérelmet is benyújthatnak, illetve a szakszervezetek segítséget nyújthatnak az összeállításához.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság éves nyomonkövetési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az érzékeny termékek behozatalára, valamint – ha vannak ilyenek – azokra az ágazatokra vonatkozó statisztikákról, amelyekre kiterjesztették a nyomon követést.

(3)  A Bizottság éves nyomonkövetési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az érzékeny termékek behozatalára, valamint – ha vannak ilyenek – azokra a termékekre vagy ágazatokra vonatkozó statisztikákról, amelyekre kiterjesztették a nyomon követést, valamint arra vonatkozóan, hogy az érintett országok eleget tesznek-e a kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó fejezetben foglalt kötelezettségeknek, amennyiben a megállapodást tartalmaz ilyen fejezetet.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ezenfelül az uniós gazdasági ágazat, vagy a nevében eljáró bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint a szakszervezetek közösen is benyújthatnak vizsgálat megindítására irányuló kérelmet, illetve a szakszervezetek segítséget nyújthatnak az összeállításához.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Vizsgálat akkor is indítható, ha egy vagy több tagállamba koncentrálódó megnövekedett behozatal tapasztalható, feltéve, hogy a 6. cikk (5) bekezdésében említett tényezők alapján meghatározottak szerint elegendő meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre.

(4)  Vizsgálat akkor is indítható, ha egy vagy több tagállamba vagy legkülső régióba koncentrálódó megnövekedett behozatal tapasztalható, feltéve, hogy a 6. cikk (5) bekezdésében említett tényezők alapján meghatározottak szerint elegendő meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság tájékoztatja az összes tagállamot, ha vizsgálat megindítására irányuló kérelem érkezett be hozzá, vagy ha az (1) bekezdés alapján a vizsgálat saját kezdeményezésre való megindítását helyénvalónak tartja.

(5)  A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és az összes tagállamot, ha vizsgálat megindítására irányuló kérelem érkezett be hozzá, vagy ha az (1) bekezdés alapján a vizsgálat saját kezdeményezésre való megindítását helyénvalónak tartja.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Abban az esetben, ha az Európai Parlament védintézkedési vizsgálat kezdeményezésére irányuló ajánlást fogad el, a Bizottság alaposan meg fogja vizsgálni, hogy a vizsgálat kezdeményezésének feltételei teljesülnek-e, és amennyiben igen, az e rendeletben foglaltaknak megfelelően jár el. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy e feltételek nem teljesülnek, jelentést tesz az Európai Parlament illetékes bizottságának, amelyben magyarázatot ad az ilyen vizsgálat elutasítása szempontjából fontos valamennyi tényezőről.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben lehetséges, a vizsgálatot a megindítása utáni hat hónapon belül lezárják. Ez az időtartam kivételes körülmények – például szokatlanul nagy számú érdekelt fél vagy összetett piaci helyzet – esetén további három hónappal meghosszabbítható. A Bizottság valamennyi érdekelt felet értesíti az ilyen esetleges meghosszabbításról, és megindokolja azt.

(3)  Amennyiben lehetséges, a vizsgálatot a megindítása utáni öt hónapon belül lezárják. Ez az időtartam kivételes körülmények – például szokatlanul nagy számú érdekelt fél vagy összetett piaci helyzet – esetén további három hónappal meghosszabbítható. A Bizottság valamennyi érdekelt felet értesíti az ilyen esetleges meghosszabbításról, és megindokolja azt.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A Bizottság egy erre a célra létrehozott kkv-segélyszolgálat révén megkönnyíti a vizsgálathoz való hozzáférést a heterogén és felaprózott, nagyrészt kis- és középvállalkozásokból (kkv-k) álló gazdasági ágazatok számára, például figyelemfelkeltéssel, az eljárásokra és a kérelmek benyújtásának módjára vonatkozó általános tájékoztatás és magyarázat nyújtásával, szabvány kérdőíveknek az Unió minden hivatalos nyelvén való rendelkezésre bocsátásával és általános, nem adott esethez kötődő megkeresésekre való válaszadással. A kkv-segélyszolgálat a reprezentativitás megállapítása céljából benyújtandó, statisztikai célokra szolgáló egységes űrlapokat, illetve kérdőíveket bocsát rendelkezésre.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Amennyiben a Bizottság által meghatározott határidőn belül nem nyújtanak be információkat, vagy amennyiben a vizsgálat komoly akadályba ütközik, a Bizottság a rendelkezésre álló tények alapján is határozhat. Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy valamely érintett fél vagy harmadik fél hamis vagy félrevezető információkat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül hagyja, és a rendelkezésre álló tényeket használhatja fel.

(10)  Amennyiben a Bizottság által meghatározott határidőn belül nem nyújtanak be információkat, vagy amennyiben a vizsgálat komoly akadályba ütközik, a Bizottság a rendelkezésre álló tények alapján is határozhat. Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy valamely érintett fél vagy harmadik fél hamis vagy félrevezető információkat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül hagyja, és a rendelkezésre álló tények felhasználásával mérlegelheti, hogy milyen esetleges intézkedéseket foganatosítson az érintett féllel szemben.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a.  A Bizottság létrehozza a meghallgatási tisztviselő hivatalát, akinek hatáskörét és feladatait a Bizottság által elfogadott megbízás határozza meg, és aki az érdekelt felek eljárási jogai tényleges gyakorlásának biztosításáért felelős.

Indokolás

Ezekre az intézkedésekre is alkalmazandók a 2018/825 rendeletben a meghallgatási tisztviselőre vonatkozó rendelkezések.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A Bizottság írásban értesíti az érintett országot a vizsgálat megindításáról.

(11)  A Bizottság a megállapodásban foglalt rendelkezésekkel összhangban írásban értesíti az érintett országot vagy országokat a vizsgálat megindításáról.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság kritikus körülmények fennállása esetén ideiglenes védintézkedéseket fogad el, amennyiben a késedelem nehezen helyreállítható kárt okozhat, és miután a 6. cikk (5) bekezdésében említett tényezők alapján a Bizottság előzetesen megállapította, hogy elegendő meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre, amely alátámasztja, hogy az érintett országból származó termék behozatala:

A Bizottság kritikus körülmények fennállása esetén ideiglenes védintézkedéseket fogad el, amennyiben a késedelem valószínűleg nehezen helyreállítható, azonnali beavatkozást igénylő kárt fog okozni, és miután a 6. cikk (5) bekezdésében említett tényezők alapján a Bizottság előzetesen megállapította, hogy elegendő meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre, amely alátámasztja, hogy az érintett országból származó termék behozatala:

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet bármely, ideiglenes védintézkedés bevezetésére irányuló döntésről.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ideiglenes védintézkedések legfeljebb 200 naptári napig alkalmazhatók.

(3)  Az ideiglenes védintézkedések legfeljebb 200 naptári napig alkalmazhatók, az érintett megállapodásban rögzített bármely más időszak sérelme nélkül.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Védintézkedés csak addig marad hatályban, amíg az az uniós gazdasági ágazatot fenyegető súlyos kár megelőzése vagy orvoslása és az alkalmazkodás megkönnyítése érdekében szükséges. Az intézkedés időtartama nem haladhatja meg a két évet, kivéve, ha azt a (3) bekezdés szerint meghosszabbították.

(1)  Védintézkedés csak addig marad hatályban, amíg az az uniós gazdasági ágazatot fenyegető súlyos kár megelőzése vagy orvoslása és az alkalmazkodás megkönnyítése érdekében szükséges. Az intézkedés időtartama nem haladhatja meg a két évet, kivéve, ha azt a (3) bekezdés szerint meghosszabbították, az érintett megállapodásban megállapított bármely más időszak sérelme nélkül.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A védintézkedés (1) bekezdés szerinti kezdeti időtartama legfeljebb két évvel meghosszabbítható, feltéve, hogy a védintézkedésre továbbra is szükség van az uniós gazdasági ágazatot érő súlyos kár megelőzéséhez vagy orvoslásához, valamint az uniós gazdasági ágazat bizonyíthatóan lépéseket tesz az alkalmazkodás érdekében.

(3)  A védintézkedés (1) bekezdés szerinti kezdeti időtartama – az érintett megállapodásban megállapított bármely más időszak sérelme nélkül – legfeljebb két évvel meghosszabbítható, feltéve, hogy a védintézkedésre továbbra is szükség van az uniós gazdasági ágazatot érő súlyos kár megelőzéséhez vagy orvoslásához, valamint az uniós gazdasági ágazat bizonyíthatóan lépéseket tesz az alkalmazkodás érdekében.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A védintézkedés teljes időtartama nem haladhatja meg a négy évet, amelybe az ideiglenes intézkedések, azok alkalmazásának kezdeti időszaka és meghosszabbítása is beleszámít.

(7)  A védintézkedés teljes időtartama nem haladhatja meg a négy évet, az érintett megállapodásban megállapított bármely más időszak sérelme nélkül, amelybe az ideiglenes intézkedések, azok alkalmazásának kezdeti időszaka és meghosszabbítása is beleszámít.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Az Unió legkülső régiói

 

Amennyiben bármely terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az az Unió EUMSZ 349. cikkében említett egy vagy több legkülső régiója gazdasági helyzetének súlyos rosszabbodását okozza vagy okozhatja, védintézkedés írható elő az e rendeletben rögzített eljárásnak megfelelően, amennyiben az érintett megállapodás tartalmaz ilyen rendelkezést.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A jelentés tartalmazza többek között az ideiglenes és végleges intézkedések alkalmazásával, az előzetes felügyeleti intézkedésekkel, a regionális felügyeleti és védintézkedésekkel, valamint a vizsgálat és az eljárás intézkedéshozatal nélküli befejezésével kapcsolatos információkat.

(2)  A jelentés tartalmazza többek között az ideiglenes és végleges intézkedések alkalmazásával, az előzetes felügyeleti intézkedésekkel, a regionális felügyeleti és védintézkedésekkel, valamint a vizsgálat és az eljárás intézkedéshozatal nélküli befejezésével kapcsolatos információkat, és megindokolja, hogy miért relevánsak azok az információk, amelyekre a következtetéseket alapozza.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A jelentés tartalmazza a megállapodás végrehajtásának nyomon követéséért felelős különböző szervek tevékenységeire vonatkozó információkat, valamint a kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezet szerinti kötelezettségek teljesítéséről – amennyiben a megállapodást tartalmaz ilyen fejezetet –, és a civil társadalmi tanácsadó csoportokkal folytatott tevékenységekről szóló információkat.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Európai Parlament a Bizottság jelentésének benyújtását követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának ad hoc ülésére, hogy ismertessen és megmagyarázzon bármely, az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos kérdést.

(4)  A Bizottság jelentésének benyújtását követően és az Európai Parlament kérésére a Bizottság az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket nyújt be és azokat ismerteti a felelős bizottság ad hoc ülésén.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy megállapodás bizonyos termékek vonatkozásában a kedvezmények ideiglenes visszavonását megengedő egyéb mechanizmusokról és kritériumokról rendelkezik, a Bizottság – a vonatkozó megállapodásban rögzített feltételek teljesülése esetén – végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyek:

Amennyiben egy megállapodás bizonyos termékek vonatkozásában a kedvezmények ideiglenes visszavonását megengedő egyéb mechanizmusokról és kritériumokról, például stabilizációs mechanizmusról, rendelkezik, a Bizottság – a vonatkozó megállapodásban rögzített feltételek teljesülése esetén – végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyek:

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  felfüggesztik az érintett termékre vonatkozó kedvezményeket;

a)  felfüggesztik az érintett termékre vonatkozó kedvezményeket, vagy úgy rendelkeznek, hogy azokat nem függesztik fel;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben kellően indokolt, rendkívül sürgős okok miatt az ideiglenes védintézkedések bevezetésének késedelme olyan károkat okozna, amelyeket nehéz lenne helyreállítani, vagy amelyekkel kapcsolatban nehéz lenne megelőzni a különösen a behozatalnövekedés vagy a megállapodás más rendelkezése eredményeképpen az uniós piacot érő negatív hatásokat, a Bizottság közvetlenül alkalmazandó végrehajtási jogi aktust fogad el a 17. cikk (4) bekezdésében hivatkozott eljárás alapján.

(2)  Amennyiben kellően indokolt, rendkívül sürgős okok miatt az (1) bekezdésben említett intézkedés késedelmes bevezetése olyan károkat okozna, amelyeket nehéz lenne helyreállítani, vagy amelyekkel kapcsolatban nehéz lenne megelőzni a különösen a behozatalnövekedés vagy a megállapodás más rendelkezése eredményeképpen az uniós piacot érő negatív hatásokat, a Bizottság közvetlenül alkalmazandó végrehajtási jogi aktust fogad el a 17. cikk (4) bekezdésében hivatkozott eljárás alapján.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nyomon követésre, a vizsgálatok határidejére, a jelentéstételre és a14. cikk szerinti mechanizmusokat érintő eljárások vizsgálatára vonatkozó rendelkezések megállapításáról. Az e rendelet egyéb rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók az ilyen mechanizmusok végrehajtására.


INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság 2018. április 18-án javaslatot terjesztett elő az Európai Unió és egyes harmadik országok között megkötött kereskedelmi megállapodásokban szereplő védzáradékok, valamint a kedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre.

Az EU kereskedelmi megállapodásainak többsége kétoldalú védintézkedési mechanizmusokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a felek számára, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások szerinti vámtarifák liberalizálásából eredő, a belföldi iparágnak súlyos károkat okozó jelentős mértékű importnövekedésekre reagáljanak. Emellett egyes uniós kereskedelmi megállapodások különleges mechanizmusokat is magukban foglalhatnak, amelyek lehetővé teszik a legnagyobb kedvezményes vámtétel meghatározott körülmények között történő újbóli bevezetését. E védintézkedések és különleges mechanizmusok alkalmazása uniós szintű végrehajtást igényel. Ahelyett, hogy egy szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó egyedi rendeletre tenne javaslatot, amelyet rendes jogalkotási eljárás keretében fogadnak el, mint korábbi megállapodások esetében (pl. Dél-Korea, Kolumbia, Peru, Ecuador) a Bizottság horizontális rendeletet javasol, amely több szabadkereskedelmi megállapodás esetében alkalmazható. A Japánnal, Szingapúrral és Vietnammal kötendő uniós szabadkereskedelmi megállapodások lesznek a horizontális szabályozás hatálya alá tartozó első uniós szabadkereskedelmi megállapodások. A rendelet azonban nemcsak a soron következő, hanem – a melléklet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján történő módosításával – a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokra is vonatkozik majd.

A védintézkedés célja biztonsági háló létrehozása a további vámliberalizáció felfüggesztése vagy a vámtétel legnagyobb kedvezményes vámtétel mértékéig történő növelése révén, amennyiben a szabadkereskedelmi megállapodásban vállalt kötelezettségvállalások és az előre nem látható fejlemények következtében a behozatalra olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett kerül sor, hogy a hasonló vagy közvetlenül versenyző terméket előállító hazai termelők súlyos kárt szenvednek (vagy ennek kockázata fennáll).

Az Európai Bizottság által a horizontális védzáradék tekintetében javasolt rendelkezések nagyon hasonlóak a Kolumbiával, Peruval, Ecuadorral, közép-amerikai országokkal, a Moldovai Köztársasággal és Grúziával kötött megállapodások kétoldalú védzáradékait végrehajtó rendeletek mintájához.

Vannak azonban olyan különbségek, amelyek fontosak lehetnek a jelenlegi kereskedelmi tárgyalások és például a Mercosurral tervezett megállapodások tekintetében. Megjegyzendő, hogy a javaslat nem tartalmaz részletes rendelkezéseket az érzékeny termékek, például a banán (banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus) lehetséges különleges mechanizmusára vonatkozóan. A Kolumbiával, Peruval és Ecuadorral kötött védintézkedési rendelet részét képező banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus olyan rendszer, amely (2019-ig) lehetővé teszi a preferenciák felfüggesztését, ha egy adott naptári évben elérik a küszöbmennyiséget.

Az előadó véleménye

Horizontális alkalmazás

Az előadó támogatja a Bizottság által a jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodásokra alkalmazandó horizontális szabályozás megközelítését, a jogi egyértelműség megteremtését és az eljárások következetes alkalmazását valamennyi érdekelt fél számára. Az előadó egyetért a Bizottsággal abban is, hogy a rendelet nem helyettesítheti a már hatályban lévő jelenlegi kétoldalú védintézkedési rendeleteket, hogy nehogy az ilyen megállapodások vizsgálata vagy nyomon követése tekintetében bizonytalanság alakuljon ki. Az előadó szeretné hangsúlyozni, hogy a védintézkedési rendelkezés a kereskedelem liberalizálásának és a szabadkereskedelmi megállapodásokra irányuló tárgyalások további kötelezettségvállalásainak, valamint a különböző érdekelt felek közötti, e kötelezettségvállalások támogatására és elfogadásának elősegítésére szolgáló eszköz. A védintézkedések protekcionista célokra nem használhatók fel. Ezért rendelkezéseket kell bevezetni annak biztosítására, hogy az intézkedéseket csak a védelmi ítélkezési gyakorlat szerinti megfelelő körülmények között lehessen bevezetni.

Átláthatóság és kiszámíthatóság

Az előadó úgy véli, hogy más kereskedelmi eszközökhöz hasonlóan a vizsgálatokat a lehető legátláthatóbb és -kiszámíthatóbb módon kell elvégezni. Fontos továbbá, hogy a kis- és középvállalkozások érdekelt felekként könnyen hozzáférjenek az eszközökhöz, és eljárási jogaik biztosítva legyenek. Ezért az alapvető dömpingellenes és szubvencióellenes rendeletekben a kkv-segítőszolgálatra és a meghallgatási tisztviselőre vonatkozó rendelkezéseket bele kell foglalni ebbe a rendeletbe is. Az Európai Parlamentet szintén megfelelően tájékoztatni kell a rendelet alkalmazásáról.

Rugalmas és időtálló szabályozás

Míg a szabadkereskedelmi megállapodásokban foglalt védzáradékok gyakran hasonló formát öltenek, e rendelet egyetlen rendelkezése sem korlátozhatja azt, hogy a Bizottság miről tárgyalhat a jövőbeni szabadkereskedelmi megállapodásokban. Bizonyos rendelkezéseknek ezért rugalmasaknak kell lenniük arra az esetre, ha a jövőbeni megállapodásokban másként állapodnának meg. Szükséges továbbá előírni, hogy a lehetséges különleges mechanizmusokra vonatkozó részletes rendelkezéseket az adott megállapodásra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktus határozza meg.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és egyes harmadik országok között megkötött kereskedelmi megállapodásokban szereplő védzáradékok, valamint a kedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok végrehajtása

Hivatkozások

COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.4.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

19.4.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Christofer Fjellner

23.4.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.7.2018

29.8.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

11.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

1

9

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

Benyújtás dátuma

16.10.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

27

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

ECR

Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

S&D

Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

9

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. október 30.Jogi nyilatkozat