Procedure : 2018/0101(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0330/2018

Ingediende teksten :

A8-0330/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/01/2019 - 8.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0007

VERSLAG     ***I
PDF 446kWORD 88k
16.10.2018
PE 626.666v02-00 A8-0330/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Christofer Fjellner

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018) 206),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0158/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A8-0330/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De Europese Unie sluit regelmatig handelsovereenkomsten ("overeenkomsten") met derde landen, waarin bilaterale vrijwaringsclausules kunnen zijn opgenomen. Er moeten procedures worden vastgesteld die de doeltreffende toepassing waarborgen van de vrijwaringsclausules die met de betrokken landen zullen zijn overeengekomen.

(1)  De Europese Unie sluit regelmatig handelsovereenkomsten ("overeenkomsten") met derde landen die voorzien in een preferentiële behandeling, en waarin bilaterale vrijwaringsclausules kunnen worden opgenomen. Er moeten procedures worden vastgesteld die de doeltreffende toepassing waarborgen van de vrijwaringsclausules die met de betrokken landen zullen zijn overeengekomen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  In de overeenkomsten kunnen ook andere mechanismen voor de tijdelijke intrekking van tariefpreferenties of andere vormen van preferentiële behandeling zijn opgenomen. Als dergelijke mechanismen in de overeenkomsten zijn opgenomen, moeten ook procedures worden vastgesteld voor de toepassing ervan.

(2)  In de overeenkomsten kunnen ook andere mechanismen voor de tijdelijke intrekking van tariefpreferenties of andere vormen van preferentiële behandeling zijn opgenomen, zoals het stabilisatiemechanisme voor bepaalde gevoelige producten; Als dergelijke mechanismen in de overeenkomsten zijn opgenomen, moeten ook procedures worden vastgesteld voor de toepassing ervan.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De follow-up en evaluatie van de overeenkomsten, het uitvoeren van onderzoeken en het waar nodig instellen van vrijwaringsmaatregelen moeten op transparante wijze worden uitgevoerd.

(4)  De follow-up en evaluatie van de overeenkomsten, het uitvoeren van onderzoeken en het waar nodig instellen van vrijwaringsmaatregelen moeten op zo transparant mogelijke wijze worden uitgevoerd. Het Europees Parlement moet op de hoogte gehouden worden en betrokken worden bij alle fasen van de procedure, en met name voorafgaand aan de instelling van vrijwaringsmaatregelen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Nauw toezicht op gevoelige producten, zo die er zijn, zou een tijdig besluit met betrekking tot de mogelijke opening van een onderzoek en de daaropvolgende toepassing van maatregelen moeten vergemakkelijken. Daarom moet de Commissie vanaf de datum van de voorlopige toepassing van de overeenkomsten, of vanaf de datum van inwerkingtreding als er geen sprake is van voorlopige toepassing, geregeld toezicht houden op de eventuele invoer van gevoelige producten. Dit toezicht moet op een naar behoren gemotiveerd verzoek van de betrokken bedrijfstak worden uitgebreid tot andere sectoren.

(7)  Nauw toezicht op gevoelige producten, zo die er zijn, met inbegrip van producten die in aanzienlijke hoeveelheden worden geproduceerd in een of meerdere ultraperifere gebieden, zou een tijdig besluit met betrekking tot de mogelijke opening van een onderzoek en de daaropvolgende toepassing van maatregelen moeten vergemakkelijken. Daarom moet de Commissie vanaf de datum van de voorlopige toepassing van de overeenkomsten, of vanaf de datum van inwerkingtreding als er geen sprake is van voorlopige toepassing, geregeld toezicht houden op de eventuele invoer van gevoelige producten. Dit toezicht moet op een naar behoren gemotiveerd verzoek van de betrokken bedrijfstak of een naar behoren gemotiveerd gezamenlijk verzoek van het bedrijfsleven en een vakbond, worden uitgebreid tot andere sectoren.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Overeenkomstig artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), moet bijzondere aandacht uitgaan naar de ultraperifere gebieden van de Unie, omdat bepaalde sectoren in deze regio's bijzonder kwetsbaar zijn. Bijgevolg bevatten eerdere overeenkomsten die de Unie met derde landen of regio's heeft gesloten al speciale mechanismen voor deze ultraperifere gebieden. Deze mechanismen maken het mogelijk om in specifieke gevallen preferenties in te trekken wanneer een product in dermate toegenomen hoeveelheden en onder zodanige voorwaarden wordt ingevoerd dat de economische situatie in één of verschillende ultraperifere gebieden ernstig verslechtert of dreigt te verslechteren. Wanneer de invoer dermate toeneemt dat de economische situatie in één of verschillende van deze gebieden ernstig verslechtert of dreigt te verslechteren, moet de Commissie de mogelijkheid hebben om voorafgaande toezichtmaatregelen in te voeren. Wanneer een vrijhandelsovereenkomst die de Unie met derde landen of regio's heeft gesloten voorziet in speciale mechanismen voor de ultraperifere regio's, moeten deze specifieke maatregelen worden toegepast in overeenstemming met de bepalingen van deze verordening.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  Bepaalde producten, met inbegrip van landbouwproducten, die in aanzienlijke hoeveelheden worden geproduceerd in een of meerdere ultraperifere gebieden kunnen gevoelige producten zijn waaraan bij de toepassing van deze verordening bijzondere aandacht moet worden besteed. Er dienen daarom passende bepalingen van toepassing te zijn wanneer een product in dermate toegenomen hoeveelheden en onder zodanige voorwaarden wordt ingevoerd dat de economische situatie in één of verschillende ultraperifere gebieden ernstig verslechtert of dreigt te verslechteren.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Recital 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Voor de uitvoering van de vrijwaringsclausules of andere mechanismen en criteria voor de tijdelijke opschorting van tarief- of andere preferenties waarin de overeenkomsten voorzien, zijn eenvormige voorwaarden vereist wat betreft de vaststelling van voorlopige en definitieve vrijwaringsmaatregelen, de instelling van voorafgaande toezichtmaatregelen, de beëindiging van een onderzoek zonder maatregelen en de tijdelijke opschorting van de preferentiële tarieven of andere vormen van preferentiële behandeling.

(14)  Voor de uitvoering van de vrijwaringsclausules of andere mechanismen en transparante criteria voor de tijdelijke opschorting van tarief- of andere preferenties waarin de overeenkomsten voorzien, zijn eenvormige voorwaarden vereist wat betreft de vaststelling van voorlopige en definitieve vrijwaringsmaatregelen, de instelling van voorafgaande toezichtmaatregelen, de beëindiging van een onderzoek zonder maatregelen en de tijdelijke opschorting van de preferentiële tarieven of andere vormen van preferentiële behandeling. Criteria voor de tijdelijke opschorting van preferentiële tarieven of andere preferenties moeten in voorkomend geval aan een beoordeling worden onderworpen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Het stabilisatiemechanisme voor bananen is een van de andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Unie en bepaalde derde landen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.  Voor de toepassing van deze verordening zijn de volgende definities van toepassing, onverminderd enige definitie die is opgenomen in de overeenkomst:

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  "dreiging van ernstige schade" voor de bedrijfstak van de Unie: een duidelijk risico op ernstige schade in de nabije toekomst;

e)  "dreiging van ernstige schade" voor de bedrijfstak van de Unie: een duidelijk risico op ernstige schade in de nabije toekomst; of een dreiging van ernstige schade bestaat, wordt bepaald op grond van verifieerbare informatie;

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  "gevoelig product": een product dat in een specifieke overeenkomst is aangemerkt als relatief kwetsbaarder voor een toename van de invoer dan andere producten;

f)  "gevoelig product": een product dat in een specifieke overeenkomst is aangemerkt als relatief kwetsbaarder voor een toename van de invoer dan andere producten; deze kwetsbaarheid wordt vastgesteld met bijzondere inachtneming van de vraag of het product in aanzienlijke hoeveelheden wordt geproduceerd in een of meerdere ultraperifere gebieden van de Unie als bedoeld in artikel 349 VWEU.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie houdt toezicht op de ontwikkeling van de invoer van eventuele gevoelige producten die zijn vermeld in de bijlage bij elke overeenkomst. Daartoe werkt de Commissie samen met de lidstaten en de bedrijfstak van de Unie en wisselt zij op gezette tijden informatie met hen uit.

1.  De Commissie houdt wekelijks toezicht op de ontwikkeling van de invoer van eventuele gevoelige producten die zijn vermeld in de bijlage bij elke overeenkomst. Daartoe werkt de Commissie samen met de lidstaten en de bedrijfstak van de Unie en wisselt zij op gezette tijden informatie met hen uit.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Indien een overeenkomst hoofdstukken inzake handel en duurzame ontwikkeling bevat, houdt de Commissie toezicht op de naleving door derde landen van de hierin vastgelegde sociale en milieunormen. Op verzoek van de bevoegde commissie van het Europees Parlement, brengt de Commissie verslag uit over eventuele specifieke zorgen die verband houden met de naleving door de betrokken derde landen van hun verplichtingen inzake handel en duurzame ontwikkeling.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Op een naar behoren gemotiveerd verzoek van de betrokken bedrijfstak van de Unie kan de Commissie het toezicht uitbreiden naar eventuele andere sectoren dan die welke in de bijlage zijn vermeld.

2.  Op een naar behoren gemotiveerd verzoek van de betrokken bedrijfstak van de Unie kan de Commissie het toezicht uitbreiden naar eventuele andere producten of sectoren dan die welke in de bijlage zijn vermeld.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Op verzoek van de bevoegde commissie van het Europees Parlement, brengt de Commissie verslag uit over eventuele specifieke zorgen die verband houden met de naleving door de betrokken derde landen van hun verplichtingen inzake handel en duurzame ontwikkeling. Verzoeken kunnen ook door de bedrijfstak van de Unie of een namens deze handelende natuurlijke persoon of rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid gezamenlijk met de vakbonden worden ingediend, of door de vakbonden worden gesteund.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie dient jaarlijks een toezichtsverslag bij het Europees Parlement en de Raad in met statistieken over de invoer van gevoelige producten en eventueel de sectoren waarnaar het toezicht is uitgebreid.

3.  De Commissie dient jaarlijks een toezichtsverslag bij het Europees Parlement en de Raad in met statistieken over de invoer van gevoelige producten en eventueel de producten of sectoren waarnaar het toezicht is uitgebreid, alsook over de naleving door de betrokken landen van hun verplichtingen uit hoofde van het hoofdstuk inzake handel en duurzame ontwikkeling, indien een dergelijk hoofdstuk in de overeenkomst is opgenomen.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Verzoeken tot opening van een onderzoek kunnen ook door de bedrijfstak van de Unie of een namens deze handelende natuurlijke persoon of rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid gezamenlijk met de vakbonden worden ingediend, of door de vakbonden worden gesteund.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Een onderzoek kan ook worden ingeleid wanneer de toename van de invoer geconcentreerd is in een of meer lidstaten, op voorwaarde dat er voldoende voorlopig bewijsmateriaal is, zoals vastgesteld op basis van de in artikel 6, lid 5, vermelde factoren.

4.  Een onderzoek kan ook worden ingeleid wanneer de toename van de invoer geconcentreerd is in een of meer lidstaten of ultraperifere gebieden, op voorwaarde dat er voldoende voorlopig bewijsmateriaal is, zoals vastgesteld op basis van de in artikel 6, lid 5, vermelde factoren.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Wanneer de Commissie een verzoek tot opening van een onderzoek heeft ontvangen of overweegt om uit hoofde van lid 1 op eigen initiatief een onderzoek te openen, stelt zij alle lidstaten hiervan in kennis.

5.  Wanneer de Commissie een verzoek tot opening van een onderzoek heeft ontvangen of overweegt om uit hoofde van lid 1 op eigen initiatief een onderzoek te openen, stelt zij het Europees Parlement en alle lidstaten hiervan in kennis.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis.  Als het Europees Parlement een aanbeveling goedkeurt om een vrijwaringsonderzoek te openen, onderzoekt de Commissie zorgvuldig of aan de voorwaarden voor opening van een onderzoek is voldaan. Indien dit het geval is, volgt zij de in deze verordening vastgelegde procedure. Wanneer de Commissie van mening is dat niet aan de voorwaarden is voldaan, dient zij een verslag in bij de bevoegde commissie van het Europees Parlement met een toelichting van alle factoren die voor de afwijzing van een dergelijk onderzoek relevant zijn.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het onderzoek wordt zo mogelijk binnen zes maanden na de opening ervan afgesloten. In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij de betrokkenheid van een ongewoon hoog aantal belanghebbenden of complexe marktsituaties, kan deze termijn met drie maanden worden verlengd. In dat geval informeert de Commissie alle belanghebbenden over de verlenging en zet zij de redenen daarvoor uiteen.

3.  Het onderzoek wordt zo mogelijk binnen vijf maanden na de opening ervan afgesloten. In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij de betrokkenheid van een ongewoon hoog aantal belanghebbenden of complexe marktsituaties, kan deze termijn met drie maanden worden verlengd. In dat geval informeert de Commissie alle belanghebbenden over de verlenging en zet zij de redenen daarvoor uiteen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 bis.  De Commissie bevordert de toegang tot het onderzoek voor diverse en gefragmenteerde bedrijfstakken die merendeels bestaan uit kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) via een specifieke helpdesk voor kmo's, bijvoorbeeld door bewustmaking, door algemene informatie te verstrekken, uitleg over procedures te geven en aan te geven hoe klachten kunnen worden ingediend, door standaardvragenlijsten in alle officiële talen van de Unie beschikbaar te stellen en door algemene, niet-zaakgebonden vragen te beantwoorden. De kmo-helpdesk stelt standaardformulieren beschikbaar voor met het oog op de beoordeling van de representativiteit in te dienen statistieken en voor de vragenlijsten.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  Als de informatie niet binnen de door de Commissie gestelde termijn wordt verstrekt, of als het onderzoek ernstig wordt belemmerd, kan de Commissie tot een besluit komen aan de hand van de beschikbare gegevens. Als de Commissie constateert dat een belanghebbende of een derde haar onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt, laat zij deze informatie buiten beschouwing en kan zij gebruikmaken van de beschikbare gegevens.

10.  Als de informatie niet binnen de door de Commissie gestelde termijn wordt verstrekt, of als het onderzoek ernstig wordt belemmerd, kan de Commissie tot een besluit komen aan de hand van de beschikbare gegevens. Als de Commissie constateert dat een belanghebbende of een derde haar onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt, laat zij deze informatie buiten beschouwing, kan zij gebruikmaken van de beschikbare gegevens en nagaan welke acties tegen de betrokkene kunnen worden ondernomen.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

10 bis.  De Commissie stelt het ambt in van raadadviseur-auditeur, wiens bevoegdheden en verantwoordelijkheden zullen worden omschreven in een door de Commissie vastgesteld mandaat en die erop toeziet dat de procedurele rechten van de belanghebbenden daadwerkelijk gewaarborgd worden;

Motivering

De voorzieningen voor de raadadviseur-auditeur in Verordening 2018/825 dienen tevens van toepassing te zijn op deze maatregelen.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11.  De Commissie stelt het betrokken land schriftelijk in kennis van de opening van een onderzoek.

11.  De Commissie stelt het betrokken land of de betrokken landen, overeenkomstig de in de overeenkomst opgenomen bepalingen, schriftelijk in kennis van de opening van een onderzoek.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In kritieke omstandigheden waarin bij vertraging moeilijk te herstellen schade zou ontstaan, stelt de Commissie voorlopige vrijwaringsmaatregelen vast krachtens een voorlopige vaststelling door de Commissie op basis van de in artikel 6, lid 5, vermelde factoren dat er voldoende voorlopig bewijsmateriaal voorhanden is waaruit blijkt dat een product van oorsprong uit het betrokken land wordt ingevoerd:

In kritieke omstandigheden waarin bij vertraging waarschijnlijk moeilijk te herstellen schade zou ontstaan en onmiddellijke maatregelen noodzakelijk zijn, stelt de Commissie voorlopige vrijwaringsmaatregelen vast krachtens een voorlopige vaststelling door de Commissie op basis van de in artikel 6, lid 5, vermelde factoren dat er voldoende voorlopig bewijsmateriaal voorhanden is waaruit blijkt dat een product van oorsprong uit het betrokken land wordt ingevoerd:

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie stelt het Europees Parlement in kennis van het besluit om voorlopige vrijwaringsmaatregelen in te stellen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Voorlopige vrijwaringsmaatregelen zijn niet langer dan 200 kalenderdagen van toepassing.

3.  Voorlopige vrijwaringsmaatregelen zijn niet langer dan 200 kalenderdagen van toepassing, onverminderd enig ander tijdsbestek dat in de desbetreffende overeenkomst is overeengekomen.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een vrijwaringsmaatregel blijft niet langer van kracht dan nodig is om ernstige schade aan de bedrijfstak van de Unie te voorkomen of te verhelpen en de bedrijfstak van de Unie te helpen zich aan te passen. De maatregel mag niet langer dan twee jaar van kracht zijn, tenzij deze termijn overeenkomstig lid 3 wordt verlengd.

1.  Een vrijwaringsmaatregel blijft niet langer van kracht dan nodig is om ernstige schade aan de bedrijfstak van de Unie te voorkomen of te verhelpen en de bedrijfstak van de Unie te helpen zich aan te passen. De maatregel mag niet langer dan twee jaar van kracht zijn, tenzij deze termijn overeenkomstig lid 3 wordt verlengd, onverminderd enig ander tijdsbestek dat in de desbetreffende overeenkomst is overeengekomen.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in lid 1 vermelde oorspronkelijke geldigheidsduur van een vrijwaringsmaatregel kan met maximaal twee jaar worden verlengd, mits de maatregel nodig blijft om ernstige schade aan de bedrijfstak van de Unie te voorkomen of te verhelpen en er bewijzen zijn dat de bedrijfstak van de Unie zich aanpast.

3.  De in lid 1 vermelde oorspronkelijke geldigheidsduur van een vrijwaringsmaatregel kan met maximaal twee jaar, onverminderd enig ander tijdsbestek dat in de desbetreffende overeenkomst is overeengekomen, worden verlengd, mits de maatregel nodig blijft om ernstige schade aan de bedrijfstak van de Unie te voorkomen of te verhelpen en er bewijzen zijn dat de bedrijfstak van de Unie zich aanpast.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De totale geldigheidsduur van een vrijwaringsmaatregel bedraagt maximaal vier jaar, met inbegrip van de periode waarin eventuele voorlopige vrijwaringsmaatregelen van toepassing zijn, de oorspronkelijke toepassingsduur en de verlenging daarvan.

7.  De totale geldigheidsduur van een vrijwaringsmaatregel bedraagt maximaal vier jaar, onverminderd enig ander tijdsbestek dat in de desbetreffende overeenkomst is overeengekomen, met inbegrip van de periode waarin eventuele voorlopige vrijwaringsmaatregelen van toepassing zijn, de oorspronkelijke toepassingsduur en de verlenging daarvan.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 11 bis

 

Ultraperifere gebieden van de Unie

 

Wanneer een product in dermate toegenomen hoeveelheden en onder zodanige voorwaarden wordt ingevoerd dat de economische situatie van één of verschillende ultraperifere gebieden van de Unie als bedoeld in artikel 349 VWEU ernstig verslechtert of dreigt te verslechteren, kan overeenkomstig de procedure zoals omschreven in deze verordening een vrijwaringsmaatregel worden ingesteld, indien de desbetreffende overeenkomst in een dergelijke bepaling voorziet.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het verslag omvat onder meer informatie over de toepassing van voorlopige en definitieve maatregelen, voorafgaande toezichtmaatregelen, regionale toezichtmaatregelen en vrijwaringsmaatregelen en over gevallen waarin onderzoeken en procedures zonder instelling van maatregelen zijn beëindigd.

2.  Het verslag omvat onder meer informatie over de toepassing van voorlopige en definitieve maatregelen, voorafgaande toezichtmaatregelen, regionale toezichtmaatregelen en vrijwaringsmaatregelen en over gevallen waarin onderzoeken en procedures zonder instelling van maatregelen zijn beëindigd, en toont de relevantie aan van de gegevens op grond waarvan de conclusies zijn geformuleerd.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Het verslag omvat informatie over de werkzaamheden van de diverse organen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst, alsook informatie over de naleving van de verplichtingen uit hoofde van het hoofdstuk inzake handel en duurzame ontwikkeling, indien een dergelijk hoofdstuk in de overeenkomst is opgenomen, en over de activiteiten met adviesgroepen uit het maatschappelijk middenveld.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Het Europees Parlement kan de Commissie binnen een maand nadat zij haar verslag heeft ingediend, op een ad-hocvergadering van zijn bevoegde commissie uitnodigen om alle aspecten met betrekking tot de uitvoering van deze verordening uiteen te zetten en toe te lichten.

4.  Na indiening van het verslag van de Commissie en op verzoek van het Europees Parlement, zet de Commissie alle aspecten met betrekking tot de uitvoering van deze verordening uiteen en licht deze toe tijdens een ad-hocvergadering van de bevoegde commissie van het Parlement.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer een overeenkomst voorziet in andere mechanismen en criteria die het mogelijk maken de tariefpreferenties ten aanzien van bepaalde producten tijdelijk op te schorten, stelt de Commissie, indien aan de voorwaarden van de desbetreffende overeenkomst is voldaan, uitvoeringshandelingen vast:

Wanneer een overeenkomst voorziet in andere mechanismen en criteria die het mogelijk maken de tariefpreferenties ten aanzien van bepaalde producten tijdelijk op te schorten, zoals stabilisatiemechanismen, stelt de Commissie, indien aan de voorwaarden van de desbetreffende overeenkomst is voldaan, uitvoeringshandelingen vast:

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  waarmee de tariefpreferenties voor het betrokken product worden opgeschort;

a)  waarmee de tariefpreferenties voor het betrokken product worden opgeschort of tot de niet-opschorting ervan wordt besloten;

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Als vertraging bij het instellen van voorlopige vrijwaringsmaatregelen moeilijk te herstellen schade zou veroorzaken, of om negatieve gevolgen voor de markt van de Unie te voorkomen, in het bijzonder wegens een toename van de invoer, of zoals anders bepaald in de overeenkomst, stelt de Commissie, als naar behoren gemotiveerde dwingende en urgente redenen dit vereisen, overeenkomstig de in artikel 17, lid 4, bedoelde procedure onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vast.

2.  Als vertraging bij het treffen van maatregelen waarnaar wordt verwezen in lid 1 moeilijk te herstellen schade zou veroorzaken, of om negatieve gevolgen voor de markt van de Unie te voorkomen, in het bijzonder wegens een toename van de invoer, of zoals anders bepaald in de overeenkomst, stelt de Commissie, als naar behoren gemotiveerde dwingende en urgente redenen dit vereisen, overeenkomstig de in artikel 17, lid 4, bedoelde procedure onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vast.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 16 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot invoering van bepalingen betreffende controle, deadlines voor onderzoeken, rapportage en criteria voor het onderzoeken van procedures voor de in artikel 14 vermelde mechanismen. De overige bepalingen van deze verordening zijn mutatis mutandis van toepassing op de tenuitvoerlegging van dergelijke mechanismen.


TOELICHTING

De Europese Commissie presenteerde op 18 april 2018 een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen.

Het merendeel van de handelsovereenkomsten van de EU bevat bilaterale vrijwaringsmechanismen die de partijen in staat stellen te reageren op aanzienlijke toename van de import als gevolg van de liberalisering van de handel krachtens de vrijhandelsovereenkomsten, leidend tot ernstige schade voor een binnenlandse sector. Daarnaast kunnen sommige handelsovereenkomsten van de EU bijzondere mechanismen omvatten die onder bepaalde omstandigheden de herinvoering van het meestbegunstigingsrecht mogelijk maken. De toepassing van deze vrijwaring en specifieke mechanismen vereist tenuitvoerlegging op EU-niveau. In plaats van een vrijhandelsovereenkomst voor te stellen voor aanname via de gewone wetgevingsprocedure, zoals bij eerdere overeenkomsten (bijvoorbeeld Zuid-Korea, Colombia, Peru, Ecuador), stelt de Commissie een horizontale verordening voor die voor diverse vrijhandelsovereenkomsten kan worden gebruikt. De eerste vrijhandelsovereenkomsten van de EU die onder deze horizontale verordening vallen, zijn de overeenkomsten met Japan, Singapore en Vietnam. De verordening is achter niet alleen van toepassing op de aanstaande, maar ook op toekomstige handelsovereenkomsten door wijziging van de bijlage aan de hand van gedelegeerde handelingen.

Een vrijwaringsinstrument wordt ingericht om een vangnet te bieden door verdere liberalisering van de handel op te schorten of het douanerecht op te schroeven tot het meestbegunstigingsdouanerecht wanneer de import, als gevolg van de afspraken in een vrijhandelsovereenkomst en onvoorziene ontwikkelingen, in dermate toegenomen hoeveelheden en onder zodanige voorwaarden plaatsvindt dat de binnenlandse producenten van een soortgelijk of rechtstreeks concurrerend product ernstige schade ondervinden (of dreigen te ondervinden).

De bepalingen voor de horizontale vrijwaringsclausule die door de Europese Commissie worden voorgesteld, vertonen sterke overeenkomst met het patroon van de verordeningen voor de tenuitvoerlegging van de bilaterale vrijwaringsclausules van de overeenkomsten met Colombia, Peru, Ecuador, Centraal-Amerikaanse landen, de Republiek Moldavië en Georgië.

Er zijn echter enkele verschillen die van belang kunnen zijn met het oog op lopende handelsbesprekingen en beoogde overeenkomsten met bijvoorbeeld Mercosur. Het dient te worden opgemerkt dat het voorstel geen gedetailleerde bepalingen bevat voor mogelijke bijzondere mechanismen voor gevoelige producten, zoals bananen (stabilisatiemechanisme voor bananen). Het stabilisatiemechanisme voor bananen, dat onderdeel uitmaakt van de vrijwaringsregulering met Colombia, Peru en Ecuador, is een systeem dat het mogelijk maakt (tot 2019) preferenties op te schorten wanneer een specifiek importniveau, het drempelvolume, tijdens een bepaald kalenderjaar is bereikt.

Opmerkingen van de rapporteur

Horizontale toepassing

De rapporteur steunt de benadering van de Commissie voor toepassing van een horizontale verordening op aankomende vrijhandelsovereenkomsten om wettelijke duidelijkheid te verschaffen en om een coherente toepassing van procedures te waarborgen voor alle geïnteresseerde partijen. Verder is de rapporteur het eens met de Commissie dat de verordening niet de plaats moet innemen van bestaande bilaterale vrijwaringsverordeningen die reeds van kracht zijn, om onzekerheden omtrent het onderzoek en de controle van deze overeenkomsten te vermijden. De rapporteur wenst te benadrukken dat een vrijwaringsbepaling een middel is om de handel te liberaliseren en verdere afspraken te maken tijdens besprekingen over een handelsverdrag, en om meer steun en acceptatie voor deze afspraken te verkrijgen van verschillende belanghebbenden. Vrijwaringsbepalingen mogen niet worden misbruikt voor protectionistische doeleinden. Derhalve moeten bepalingen worden ingebouwd dat maatregelen uitsluitend worden toegevoegd in de juiste omstandigheden, overeenkomstig het vrijwaringsrecht.

Transparantie en voorspelbaarheid

De rapporteur is van mening dat, net als bij andere handelsbeschermingsinstrumenten, onderzoek moet worden gedaan op een wijze die zo transparant en voorspelbaar mogelijk is. Verder is het belangrijk dat kleine en middelgrote ondernemingen als belanghebbende partijen makkelijk toegang hebben tot de instrumenten en dat hun procedurele rechten worden beschermd. De voorzieningen met betrekking tot de mkb/kmo-helpdesk en de raadadviseur-auditeur in de basisverordeningen ter bestrijding van dumping en subsidiëring dienen derhalve te worden opgenomen in deze verordening. Daarnaast dient het Europees Parlement naar behoren te worden geïnformeerd over de toepassing van de verordening.

Een flexibele en toekomstbestendige verordening

Hoewel vrijwaringsclausules in vrijhandelsovereenkomsten vaak een vergelijkbare vorm hebben, mag geen enkele bepaling in deze verordening dienen als een van tevoren vastgestelde beperking van de ruimte voor onderhandelingen van de Commissie tijdens toekomstige besprekingen over vrijhandelsovereenkomsten. Sommige bepalingen dienen daarom flexibel te zijn, voor het geval iets anders wordt overeengekomen in toekomstige overeenkomsten. Het is bovendien noodzakelijk vast te leggen dat gedetailleerde bepalingen voor mogelijke bijzondere mechanismen worden beschreven in de relevante gedelegeerde handeling voor de overeenkomst in kwestie.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen

Document- en procedurenummers

COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)

Datum indiening bij EP

17.4.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

19.4.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Christofer Fjellner

23.4.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

10.7.2018

29.8.2018

 

 

Datum goedkeuring

11.10.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

1

9

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

Datum indiening

16.10.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

27

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

ECR

Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

S&D

Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

9

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 30 oktober 2018Juridische mededeling