Postup : 2018/2146(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0331/2018

Predkladané texty :

A8-0331/2018

Rozpravy :

PV 28/11/2018 - 22
CRE 28/11/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0478

SPRÁVA     
PDF 559kWORD 64k
16.10.2018
PE 623.683v03-00 A8-0331/2018

o správe Komisie o Srbsku za rok 2018

(2018/2146(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: David McAllister

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o správe Komisie o Srbsku za rok 2018

(2018/2146(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery Predsedníctva po zasadnutí Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 2003,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo Sofie uskutočnené v rámci samitu EÚ – západný Balkán 17. mája 2018 a na príslušnú „agendu priorít zo Sofie“,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/213/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v európskom partnerstve so Srbskom a o zrušení rozhodnutia 2006/56/ES,

–  so zreteľom na stanovisko Komisie z 12. októbra 2011 k žiadosti Srbska o členstvo v Európskej únii (SEC(2011)1208), na rozhodnutie Európskej rady z 2. marca 2012 udeliť Srbsku štatút kandidátskej krajiny a na rozhodnutie Európskej rady z 27. – 28. júna 2013 o začatí prístupových rokovaní EÚ so Srbskom,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Srbskou republikou, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2013,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1244 (1999), na poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora z 22. júla 2010 k otázke súladu jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosova s medzinárodným právom a na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 64/298 z 9. septembra 2010, ktorou sa uznal obsah stanoviska Medzinárodného súdneho dvora a privítala pripravenosť EÚ uľahčiť dialóg medzi Srbskom a Kosovom,

–  so zreteľom na berlínsky proces, ktorý sa začal 28. augusta 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie a odporúčania prijaté na ôsmom zasadnutí Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko (SAPC), ktoré sa konalo 13. – 14. júna 2018, a na ôsme zasadnutie SAPC, ktoré sa konalo 13. – 14. júna 2018,

–  so zreteľom na záverečnú správu Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE/ODIHR) o jeho volebnej pozorovateľskej misii s obmedzeným rozsahom na predčasných parlamentných voľbách v Srbsku z 29. júla 2016,

–  so zreteľom na správu volebnej hodnotiacej misie OBSE/ODIHR o prezidentských voľbách v Srbsku z 2. apríla 2017,

–  so zreteľom na správu Komisie za rok 2018 o Srbsku zo 17. apríla 2018 (SWD(2018)0152),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. februára 2018 o dôveryhodnej perspektíve rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšej angažovanosti EÚ v tejto oblasti (COM(2018)0065),

–  so zreteľom na spoločné závery dialógu o hospodárskych a finančných otázkach medzi EÚ a západným Balkánom a Tureckom z 23. mája 2017 (9655/17),

–  so zreteľom na štvrté zasadnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko, ktoré sa konalo 16. novembra 2017,

–  so zreteľom na ôsme zasadnutie konferencie o pristúpení so Srbskom na úrovni ministrov, ktoré sa konalo 25. júna 2018,

–  so zreteľom na správu protikorupčného orgánu Rady Európy GRECO z júla 2015 o Srbsku a správu zo štvrtého kola hodnotení GRECO z 20. októbra 2017 s názvom Predchádzanie korupcii poslancov, sudcov a prokurátorov,

–  so zreteľom na posúdenie Komisie zo 17. apríla 2018 týkajúce sa srbského programu hospodárskych reforiem na roky 2018 – 2020 (SWD(2018)0132) a na spoločné závery dialógu o hospodárskych a finančných otázkach medzi EÚ a západným Balkánom a Tureckom, ktoré Rada prijala 25. mája 2018,

–  so zreteľom na stanovisko Benátskej komisie z 25. júna 2018 k návrhu zmien ústavných ustanovení o súdnictve,

–  so zreteľom na výsledok prieskumu z roku 2017 o marginalizovaných Rómoch na západnom Balkáne, ktorý podporila Komisia a uskutočnili Svetová banka a Rozvojový program OSN,

–  so zreteľom na spoločný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2017 o správe Komisie o Srbsku za rok 2016(1),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0331/2018),

A.  keďže Srbsko sa musí ako každá krajina, ktorá sa usiluje o členstvo v EÚ, posudzovať na základe výsledkov dosiahnutých v plnení a uplatňovaní rovnakej skupiny kritérií a v dosahovaní súladu s týmito kritériami a keďže pre harmonogram pristúpenia zohrávajú rozhodujúci význam kvalita potrebných reforiem a angažovaný prístup k týmto reformám; keďže pristúpenie k EÚ je a vždy bude proces založený na zásluhách, ktorý je v plnej miere závislý od objektívneho pokroku, ktorý dosiahla každá krajina vrátane Srbska;

B.  keďže od začatia rokovaní so Srbskom bolo otvorených 14 kapitol, z ktorých dve boli predbežne uzavreté;

C.  keďže Srbsko sa neustále snaží o normalizáciu vzťahov s Kosovom, čo vyústilo do prvej dohody o zásadách upravujúcich normalizáciu vzťahov z 19. apríla 2013 a do dohôd z augusta 2015; keďže Srbsko je aj naďalej do tohto dialógu zapojené;

D.  keďže Srbsko prispelo k posilneniu regionálnej spolupráce a dobrých susedských vzťahov, ako aj mieru a stability, zmierenia a atmosféry umožňujúcej riešiť otvorené bilaterálne otázky z minulosti;

E.  keďže Srbsko sa neustále zasadzuje za vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva a pokračuje v dosahovaní výsledkov pri plnení záväzkov vyplývajúcich z dohody o stabilizácii a pridružení;

F.  keďže právny štát predstavuje základnú hodnotu, na ktorej je založená EÚ, a je jadrom procesu rozširovania, ako aj procesu stabilizácie a pridruženia; keďže na riešenie dôležitých problémov, ktoré v tejto oblasti pretrvávajú, sú potrebné reformy, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie nezávislého, nestranného, zodpovedného a efektívneho súdnictva a boj proti korupcii a organizovanému zločinu, ako aj o ochranu základných práv;

G.  keďže Srbsko ratifikovalo všetky základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce, a to najmä Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať z roku 1948 (č. 87), Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať z roku 1949 (č. 98) a Dohovor o nútenej alebo povinnej práci z roku 1930 (č. 29);

H.  keďže mimoriadne vážne obavy naďalej vzbudzuje situácia v oblasti slobody prejavu a nezávislosti médií, ktorú je potrebné prioritne riešiť rozhodným a účinným spôsobom,

I.  keďže Srbsko využíva predvstupovú pomoc v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), pričom na obdobie 2014 – 2020 je orientačné pridelenie prostriedkov vo výške 1,5 miliardy EUR; keďže revidované orientačné pridelenie prostriedkov z nástroja IPA II pre Srbsko na obdobie 2018 – 2020 je 728 miliónov EUR; keďže Srbsku bolo udelené ocenenie výkonu v polovici obdobia;

1.  víta pretrvávajúcu angažovanosť Srbska na ceste integrácie do Európskej únie; vyzýva Srbsko, aby s podporou Komisie aktívne podporovalo toto strategické rozhodnutie medzi srbskou verejnosťou a ďalej posilnilo včasné a transparentné informovanie a viditeľnosť EÚ a projektov a programov, ktoré financuje;

2.  zdôrazňuje, že dôkladné vykonávanie reforiem a politík je hlavným ukazovateľom úspešného integračného procesu; vyzýva Srbsko, aby zlepšilo plánovanie, koordináciu a monitorovanie uplatňovania nových právnych predpisov a politík; víta prijatie tretej revízie národného programu pre prijatie acquis EÚ a varuje pred dôsledkami nedostatočnej transpozície dôležitých právnych predpisov EÚ pre zosúladenie s acquis; víta posúdenie Komisie uvedené v jej oznámení z názvom Dôveryhodná perspektíva rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšia angažovanosť EÚ v tejto oblasti, že za predpokladu pevnej politickej vôle, vykonania skutočných a trvalých reforiem a definitívneho vyriešenia sporov so susednými krajinami by sa Srbsko mohlo stať členským štátom EÚ; vyzýva Radu a Komisiu, aby za predpokladu, že to odôvodňuje potrebný pokrok, najmä v základnej oblasti právneho štátu, podporili otvorenie technicky pripravených kapitol a urýchlili celkový proces rokovaní o pristúpení;

3.  víta úspešné ukončenie procesu programovania v rámci nástroja IPA 2018 a podpísanie dohody o financovaní pre nástroj IPARD II; vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní nového nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) zahrnula primerané ustanovenia s cieľom umožniť prípadné pristúpenie Srbska k EÚ;

4.  víta pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo, pokiaľ ide o vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva, zabezpečovanie hospodárskeho rastu a zachovanie makroekonomickej a menovej stability; zdôrazňuje, že Srbsko dosiahlo značný pokrok pri riešení niektorých politických nedostatkov, ktoré boli v minulosti problémom, a to najmä prostredníctvom rozpočtovej konsolidácie; zdôrazňuje však, že nezamestnanosť, únik mozgov a ekonomická nečinnosť sú stále na vysokej úrovni; vyzýva Srbsko, aby vypracovalo udržateľný plán pre budúcnosť štátnych podnikov; zdôrazňuje mimoriadnu dôležitosť malých a stredných podnikov (MSP) pre hospodárstvo Srbska a požaduje transparentnejšie a menej zaťažujúce podnikateľské prostredie; podporuje vstup Srbska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO);

5.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s pretrvávajúcou nezamestnanosťou a zdôrazňuje význam odborného vzdelávania a rozvoja podnikateľských zručností medzi mladými ľuďmi; vyzýva Srbsko, aby zlepšilo postavenie žien na trhu práce; vyzýva Srbsko, aby posilnilo trojstranný dialóg; požaduje zmenu zákona o príspevkoch do povinného sociálneho poistenia a zákona o zdravotnom poistení s cieľom zabrániť diskriminácii malých poľnohospodárskych výrobcov;

6.  berie na vedomie prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnili 2. apríla 2017; víta všeobecný priebeh volieb a vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili uplatňovanie medzinárodných noriem; vyzýva orgány, aby sa v plnom rozsahu zaoberali odporúčaniami volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR a vykonávali ich, najmä aby zabezpečili rovnaké podmienky počas obdobia kampane, a aby sa zapojili do dialógu s nezávislými vnútroštátnymi volebnými pozorovateľskými misiami; vyzýva orgány, aby riadne vyšetrili sťažnosti týkajúce sa prípadov nezrovnalostí, násilia a zastrašovania, ku ktorým došlo počas posledných volieb; so znepokojením berie na vedomie nedostatok transparentnosti financovania politických strán a volebných kampaní; upozorňuje, že je potrebné, aby bolo financovanie politických strán transparentné a v súlade s medzinárodnými štandardmi;

7.  vyzýva Srbsko, aby posilnilo svoje zosúladenie so zahraničnou a s bezpečnostnou politikou EÚ vrátane jej politiky týkajúcej sa Ruska, a to aj v rámci Organizácie Spojených národov; víta významný príspevok Srbska a jeho trvalú účasť na mnohých misiách a operáciách v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SBOP) EÚ (EUTM Mali, EUTM Somálsko, EU NAVFOR Atalanta, EUTM RCA), pričom Srbsko sa zúčastňuje na štyroch zo šiestich vojenských misií alebo operácií, ktoré v súčasnosti uskutočňuje Únia; vyjadruje však znepokojenie nad pokračujúcou vojenskou spoluprácou Srbska s Ruskom a Bieloruskom;

8 .  oceňuje konštruktívny prístup Srbska pri riešení následkov migračnej a utečeneckej krízy, ako aj výrazné úsilie krajiny o poskytnutie prístrešia a zabezpečenie dodávok humanitárnej pomoci, predovšetkým s podporou zo strany EÚ; víta skutočnosť, že Srbsko prijalo nové právne predpisy o azyle, cudzích štátnych príslušníkoch a pohraničnej kontrole; naliehavo vyzýva Srbsko, aby postupne zosúladilo svoju vízovú politiku s politikou EÚ; so znepokojením konštatuje, že nezosúladená vízová politika Srbska umožnila nelegálne prisťahovalectvo a pašovanie do krajín EÚ, ako aj do susedných krajín, ktoré nie sú členmi EÚ; naliehavo vyzýva Srbsko, aby zaviedlo mechanizmus návratu neregulárnych migrantov, ktorý je v súlade s acquis EÚ, a aby ďalej zlepšilo svoju schopnosť riešiť potreby maloletých osôb bez sprievodu; vyzýva Srbsko, aby našlo uskutočniteľné riešenie situácie utečencov zo susedných krajín, a to aj pokiaľ ide o ich potreby v oblasti bývania a prístup k práci a vzdelávaniu;

Právny štát

9.  naliehavo vyzýva Srbsko, aby zintenzívnilo svoje reformné úsilie v oblasti právneho štátu a aby zabezpečilo najmä nezávislosť a celkovú efektívnosť súdnictva; zdôrazňuje, že osobitný dôraz by sa mal klásť na vykonávanie účinných reforiem v tejto oblasti; konštatuje, že hoci sa dosiahol určitý pokrok pri znižovaní počtu nevybavených starých prípadov presadzovania práva a pri zavádzaní opatrení na harmonizáciu súdnej praxe, nezávislosť súdnictva v Srbsku stále nie je úplne zabezpečená a rozsah politického vplyvu na súdnictvo aj naďalej vyvoláva znepokojenie; vyzýva Srbsko, aby posilnilo zodpovednosť, nestrannosť, profesionalitu a celkovú efektívnosť súdnictva a aby vytvorilo systém bezplatnej právnej pomoci, ktorým by sa zabezpečovalo široké spektrum poskytovateľov bezplatnej právnej pomoci; vyzýva na vykonávanie všetkých rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva;

10.  opakovane zdôrazňuje význam zintenzívnenia boja proti korupcii a naliehavo vyzýva Srbsko, aby preukázalo jasné odhodlanie pri riešení tejto otázky; víta vykonávanie zákona o organizácii a právomoci vládnych orgánov pri potláčaní organizovanej trestnej činnosti, terorizmu a korupcie; víta prijatie zmien v oddiele trestného zákonníka krajiny, ktorý sa venuje hospodárskej trestnej činnosti, a nabáda Srbsko, aby tieto zmeny vrátane pozmeňujúceho návrhu o zneužívaní funkcie v plnej miere vykonávalo, a tak zabránilo akémukoľvek zneužitiu; požaduje neustále vykonávanie národnej stratégie a akčného plánu boja proti korupcii; opakuje svoju výzvu Srbsku na urýchlené prijatie nového zákona týkajúceho sa jeho protikorupčnej agentúry s cieľom zlepšiť plánovanie, koordináciu a monitorovanie uplatňovania nových a existujúcich právnych predpisov a politík; zdôrazňuje, že je dôležité, aby táto agentúra získala a udržala si ľudské a finančné zdroje, ktoré potrebuje na nezávislé plnenie svojho mandátu; zdôrazňuje, že členovia protikorupčnej agentúry sa musia voliť podľa zásad transparentnosti, neexistencie konfliktu záujmov alebo politickej príslušnosti; vyzýva orgány, aby obsadili všetky voľné pozície v agentúre; vyzýva Srbsko, aby ďalej zlepšovalo svoje výsledky v oblasti vyšetrovania, obvinenia a právoplatného odsúdenia v prípadoch korupcie na vysokej úrovni a aby pravidelne zverejňovalo štatistické údaje o výsledkoch vyšetrovaní vo všetkých prípadoch údajnej korupcie verejných činiteľov;

11.  vyzýva srbské orgány, aby vykonávali odporúčania Skupiny štátov proti korupcii (GRECO); vyzýva srbský parlament, aby sa zaoberal najmä odporúčaniami týkajúcimi sa predchádzania korupcii a konfliktom záujmov a aby prijal kódex správania;

12.  uznáva, že sa dosiahol určitý pokrok v oblasti boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, a víta skutočnosť, že Srbsko zohráva aktívnu úlohu v oblasti medzinárodnej a regionálnej policajnej a justičnej spolupráce; vyzýva Srbsko, aby preukázalo ďalšie odhodlanie a prinieslo konkrétne výsledky v tomto boji, najmä prostredníctvom presvedčivej bilancie vyšetrovania, stíhania a odsúdenia v prípadoch organizovanej trestnej činnosti vrátane nezákonného obchodovania s migrantmi zo Srbska do EÚ a krajín mimo EÚ, vrážd súvisiacich s organizovanou trestnou činnosťou, počítačovej kriminality, finančných tokov na podporu teroristických činností a prania špinavých peňazí; vyzýva Srbsko, aby aj naďalej úplne uplatňovalo akčný plán dohodnutý s Finančnou akčnou skupinou (FATF); upozorňuje na zvyšujúci sa počet zločineckých útokov a vyzýva na riešenie tohto problému prostredníctvom neobmedzenej spolupráce s justičnými orgánmi;

Demokracia, sociálny dialóg, práva odborových zväzov a pracovnoprávne vzťahy

13.  zdôrazňuje, že srbský parlament stále nevykonáva účinný dohľad nad výkonnou mocou a že je potrebné ďalej zlepšovať transparentnosť, inkluzívnosť a kvalitu legislatívneho procesu; víta stále klesajúcu mieru využívania naliehavých postupov pri prijímaní právnych predpisov; zdôrazňuje však, že stále časté využívanie naliehavých postupov podkopáva parlamentnú a verejnú kontrolu; zdôrazňuje, že by sa malo zamedziť všetkým opatreniam, ktoré obmedzujú schopnosť srbského parlamentu viesť účinnú diskusiu o právnych predpisoch a uskutočňovať ich kontrolu; zdôrazňuje význam práce opozície v demokracii a zdôrazňuje, že jej politici by nemali byť vystavovaní osočovaniu a urážke na cti; vyjadruje znepokojenie nad tým, že niektorí politici zneužívajú verejnú diskusiu na podporu rastu radikalizmu; požaduje dodatočné opatrenia na zabezpečenie dialógu medzi stranami a účinného zapojenia občianskej spoločnosti; vyzýva srbský parlament, aby preskúmal prax kladenia obštrukcií a to, či táto prax potláča demokratickú diskusiu; víta pretrvávajúce úsilie srbského parlamentu o zvýšenie transparentnosti prostredníctvom diskusie o rokovacích pozíciách Srbska ku kapitolám týkajúcim sa prístupového procesu k EÚ a na základe výmeny názorov s hlavným vyjednávacím tímom a národným konventom o Európskej únii; zdôrazňuje, že je potrebné v plnej miere uznať a podporovať úlohu nezávislých regulačných orgánov vrátane ombudsmana krajiny, protikorupčnej agentúry, štátneho kontrolného úradu, komisára pre informácie verejného významu a ochranu osobných údajov; vyzýva srbský parlament, aby sa zapojil do vykonávania zistení a odporúčaní nezávislých regulačných orgánov, najmä pokiaľ ide o zistenia a odporúčania ombudsmana; pripomína, že jedným z pilierov európskeho sociálneho modelu je sociálny dialóg a že pravidelné konzultácie medzi vládou a sociálnymi partnermi zohrávajú kľúčovú úlohu pri prevencii sociálneho napätia a konfliktov; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sociálny dialóg presahoval výmenu informácií, a že by sa so zainteresovanými stranami mali prekonzultovať dôležité zákony, prv než sa dostanú do parlamentného postupu;

14.  víta predloženie návrhu ústavnej reformy súdnictva v krajine, ktorá bola predložená Benátskej komisii na vyjadrenie stanoviska; zdôrazňuje, že je dôležité v plnom rozsahu vykonávať odporúčania Benátskej komisie; nabáda srbské orgány, aby začali inkluzívnu a zmysluplnú verejnú diskusiu uskutočnenú konštruktívne s cieľom zvýšiť informovanosť o procese ústavnej reformy v krajine; vyzýva na rozsiahle verejné konzultácie pred predložením konečného návrhu srbskému parlamentu;

15.  víta pokrok Srbska pri reforme verejnej správy, najmä prostredníctvom prijatia niekoľkých nových právnych predpisov týkajúcich sa platov vo verejnej službe a pracovnoprávnych vzťahov, miestnych samospráv a platov zamestnancov autonómnych provincií a národnej akadémie odborného vzdelávania; zdôrazňuje, že politické ovplyvňovanie pri menovaní osôb do vedúcich funkcií aj naďalej vzbudzuje obavy; vyzýva Srbsko, aby zmenilo zákon o štátnej službe s cieľom zaručiť neutralitu verejnej správy; konštatuje, že posilnenie administratívnych kapacít na všetkých úrovniach je dôležité pre úspešné vykonávanie kľúčových reforiem; víta zriadenie ministerstva pre európsku integráciu, ktorého súčasťou sú štruktúry bývalého srbského Úradu pre európsku integráciu, ktorý aj naďalej poskytuje politické usmernenia v oblasti európskej integrácie;

Ľudské práva

16.  zdôrazňuje, že je zavedený legislatívny a inštitucionálny rámec pre dodržiavanie ľudských práv; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa tento rámec dôsledne a efektívne vykonával v celej krajine; vyzýva Srbsko, aby prijalo nový zákon o ochrane údajov a zaistilo jeho úplný súlad s normami a najlepšími postupmi EÚ; konštatuje, že s cieľom zlepšiť situáciu osôb patriacich do zraniteľných skupín vrátane detí, osôb so zdravotným postihnutím, osôb s HIV/AIDS a LGBTI osôb je nevyhnutné v úsilí aj naďalej vytrvať; odsudzuje skutočnosť, že aj naďalej dochádza k trestným činom z nenávisti voči Rómom a LGBTI osobám; vyzýva Srbsko, aby aktívne vyšetrovalo, stíhalo a odsudzovalo za trestné činy z nenávisti; vyzýva srbské orgány, aby presadzovali prostredie založené na tolerancii a odsúdili všetky formy nenávistných prejavov a verejného schválenia či popierania genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov;

17.  naliehavo vyzýva Srbsko, aby posilnilo úlohu a kapacity svojich orgánov, pokiaľ ide o ochranu zraniteľných skupín vrátane žien, detí a osôb so zdravotným postihnutím, a aby zabezpečilo lepšiu spoluprácu medzi políciou, prokurátormi a sociálnymi službami v tejto oblasti; víta ratifikáciu Istanbulského dohovoru zo strany Srbska a nedávny vývoj v oblasti opatrení na ochranu detí pred násilím vrátane oznámenia vlády o vytvorení funkcie ombudsmana pre deti a vyzýva orgány, aby monitorovali vplyv právnych predpisov a iných opatrení; zdôrazňuje, že stále pretrvávajú nedostatky v oblasti dodržiavania ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím, a naliehavo vyzýva vládu, aby prijala národnú stratégiu pre osoby so zdravotným postihnutím;

18.  dôrazne nabáda srbské orgány, aby zintenzívnili svoje úsilie o zlepšenie situácie v oblasti slobody prejavu a médií; víta zriadenie novej pracovnej skupiny zameranej na vypracovanie návrhu stratégie pre médiá; zdôrazňuje, že vyhrážky a násilie voči novinárom a médiám a ich zastrašovanie vrátane administratívneho obťažovania a zastrašovania prostredníctvom súdnych konaní naďalej vzbudzujú obavy; vyzýva úradníkov, aby verejne odsudzovali akúkoľvek formu zastrašovania novinárov a aby sa zdržali zasahovania do činností médií a novinárov, a to aj v súvislosti s voľbami; v tejto súvislosti poznamenáva, že hoci bolo vyriešených niekoľko prípadov a podaných niekoľko obvinení, dochádza k odsúdeniam stále veľmi zriedkavo; víta úsilie stálej pracovnej skupiny, ktorá bola zriadená na základe dohody o spolupráci a opatreniach na zvýšenie bezpečnosti novinárov, a vyzýva orgány, aby preukázali úplné odhodlanie vyšetriť a stíhať všetky prípady útokov na novinárov a médiá; žiada o plné vykonávanie zákonov o médiách a posilnenie nezávislosti regulačného orgánu krajiny pre elektronické médiá; víta obnovené úsilie o prijatie mediálnej stratégie s cieľom vytvoriť pluralitné mediálne prostredie a v tejto súvislosti zdôrazňuje význam transparentnej a inkluzívnej konzultácie so zainteresovanými stranami; zdôrazňuje potrebu úplnej transparentnosti vlastníctva a financovania médií; žiada prijatie politík, ktorými sa budú ochraňovať médiá a programy v jazykoch národnostných menšín žijúcich v Srbsku;

19.  vyzýva srbské orgány, aby posilnili spoluprácu s organizáciami občianskej spoločnosti vrátane organizácií žien a skupín pre ľudské práva, ktorých úloha je kľúčová pre dobre fungujúcu demokraciu; odsudzuje negatívne kampane a reštrikcie zamerané proti určitým organizáciám občianskej spoločnosti; požaduje prijatie národnej stratégie a súvisiaceho akčného plánu na reguláciu prostredia, v ktorom pôsobia organizácie občianskej spoločnosti; domnieva sa, že je potrebné ďalšie úsilie na zabezpečenie systematickej spolupráce medzi vládou a občianskou spoločnosťou, a požaduje zvýšenú pozornosť pri navrhovaní a vykonávaní právnych predpisov v oblastiach, ktoré majú vplyv na občiansku spoločnosť;

Rešpektovanie a ochrana menšín

20.  víta prijatie akčného plánu na uplatňovanie práv národnostných menšín a prijatie dekrétu, ktorým sa zriaďuje fond pre národnostné menšiny; vyzýva srbskú vládu, aby v plnej miere vykonávala všetky medzinárodné zmluvy týkajúce sa práv menšín; zdôrazňuj, že pokrok v oblasti zaručenia práv národnostných menšín je neuspokojivý, a žiada o plné vykonávanie akčného plánu a lepšiu koordináciu a zapojenie zainteresovaných strán vrátane susedných štátov, pokiaľ ide o dopravné a komunikačné potreby; konštatuje, že fond pre národnostné menšiny funguje a že jeho financovanie sa zvýšilo; víta prijatie rozhodujúcich zákonov týkajúcich sa rámca práv menšín; opätovne vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo dôsledné uplatňovanie zákonov na ochranu menšín vrátane zákonov týkajúcich sa vzdelávania a kultúry, používania menšinových jazykov, zastúpenia vo verejnej správe a v súdnictve a trvalého prístupu k médiám a bohoslužbám v jazykoch menšín; uznáva aktívnu účasť národných menšín krajiny vo volebných cykloch a požaduje prijatie politík, ktoré zaručia ich spravodlivé politické zastúpenie v srbskom národnom zhromaždení; požaduje úplné uplatňovanie práva na včasný zápis narodenia; zdôrazňuje, že presadzovanie a ochrana ľudských práv vrátane práv národnostných menšín je základným predpokladom pre vstup do EÚ;

21.  konštatuje, že kultúrna rozmanitosť Vojvodiny prispieva k srbskej identite; zdôrazňuje, že autonómia Vojvodiny by sa mala zachovať a že by sa mal čo najskôr prijať zákon o finančných zdrojoch Vojvodiny, ako je stanovené v ústave;

22.  víta prijatie novej stratégie pre sociálne začleňovanie Rómov na obdobie 2016 – 2025 spolu s akčným plánom pre oblasť vzdelávania, zdravotníctva, bývania a zamestnanosti; víta skutočnosť, že sa v rámci stratégie uznáva, že rómske ženy čelia osobitnej diskriminácii; naliehavo vyzýva Srbsko, aby stanovilo jasné ciele a ukazovatele na monitorovanie vykonávania tejto novej stratégie; vyjadruje znepokojenie nad vysokým počtom rómskych dievčat, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku; konštatuje, že väčšina Rómov trpí sociálnym vylúčením a čelí systematickému porušovaniu svojich práv; žiada o úplné vykonávanie novej stratégie pre začleňovanie Rómov a akčného plánu; zdôrazňuje význam formulovania politík, ktoré budú bojovať proti diskriminácii Rómov a protirómskemu zmýšľaniu; žiada, aby sa umožnila zmysluplná verejná a politická účasť Rómov na všetkých úrovniach;

Regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy

23.  víta skutočnosť, že Srbsko sa aj naďalej usiluje o konštruktívne dvojstranné vzťahy s ďalšími krajinami zapojenými do procesu rozširovania a so susednými členskými štátmi EÚ; víta skutočnosť, že Srbsko sa naďalej angažuje v mnohých iniciatívach v oblasti regionálnej spolupráce, ako sú proces spolupráce v juhovýchodnej Európe, Rada pre regionálnu spoluprácu, Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode (CEFTA), jadransko-iónska iniciatíva, makroregionálne stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (EUSDR), stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (EUSAIR), brdsko-brijuniský proces, iniciatíva šiestich krajín západného Balkánu a príslušný program v oblasti prepojenosti a berlínsky proces; víta doterajšie výsledky iniciatívy šiestich krajín západného Balkánu (WB6) a žiada ďalší rozvoj regionálneho hospodárskeho priestoru; opätovne vyzýva Srbsko, aby uskutočnilo opatrenia reformy prepojenosti súvisiace s programom v oblasti prepojenosti; víta úsilie Srbska zamerané na uprednostňovanie investícií do infraštruktúry a zdôrazňuje význam zvýšenej prepojenosti v regióne; konštatuje, že je potrebné vynaložiť viac úsilia na hospodársky a sociálny rozvoj pohraničných regiónov, aby sa zabránilo ich vyľudňovaniu; podporuje návrh na zníženie poplatkov za roaming na západnom Balkáne; zdôrazňuje, že nevyriešené dvojstranné spory by nemali mať nepriaznivý vplyv na proces pristúpenia; dôrazne podporuje záväzok partnerov zo západného Balkánu naďalej posilňovať dobré susedské vzťahy, regionálnu stabilitu a vzájomnú spoluprácu; pripomína, že EÚ je odhodlaná posilniť a zintenzívniť svoje úsilie s cieľom podporiť transformáciu regiónu;

24.  víta prijatie národnej stratégie pre vyšetrovanie a stíhanie vojnových zločinov; berie na vedomie prijatie stratégie prokuratúry na vyšetrovanie a stíhanie vojnových zločinov a naliehavo vyzýva Srbsko, aby uskutočnilo všetky stanovené činnosti; víta vymenovanie nového prokurátora pre vojnové zločiny v máji 2017; opakuje svoju výzvu na vykonávanie tejto stratégie, najmä prostredníctvom predkladania obžalôb, a na prijatie operačnej stratégie prokuratúry; vyzýva Srbsko, aby účinne vyšetrilo všetky prípady vojnových zločinov, najmä tých, ktoré vzbudzujú veľkú pozornosť, a aby na týchto prípadoch spolupracovalo so svojimi regionálnymi partnermi; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali ďalšie úsilie riešeniu týchto otázok v procese rokovaní medzi EÚ a Srbskom; naliehavo vyzýva orgány, aby naďalej riešili problém osôb, ktoré sa stali nezvestnými počas vojen v 90. rokoch 20. storočia; vyzýva Srbsko, aby opäť plne spolupracovalo so súčasným Medzinárodným reziduálnym mechanizmom pre trestné tribunály; naliehavo žiada srbské orgány, aby sa naďalej zaoberali otázkou osudu nezvestných osôb vrátane otvorenia štátnych archívov súvisiacich s vojnovým obdobím; naliehavo žiada Srbsko, aby vypracovalo systém odškodnení pre obete a ich rodiny; opakuje svoju podporu iniciatívy na zriadenie regionálnej komisie pre zistenie faktov o vojnových zločinoch a iných prípadoch závažného porušenia ľudských práv spáchaných na území bývalej Juhoslávie; poukazuje na význam činnosti Úradu pre regionálnu spoluprácu mládeže (RYCO) a jeho miestnych pobočiek pri presadzovaní zmierenia medzi mladými ľuďmi; požaduje ďalšie zmeny zákona o reštitúcii a zdôrazňuje význam nediskriminačného zaobchádzania so žiadateľmi o reštitúciu v porovnaní s ostatnými príjemcami, najmä v oblasti registrácie verejného majetku;

25.  víta pretrvávajúce odhodlanie Srbska, pokiaľ ide o proces normalizácie vzťahov s Kosovom, a jeho záväzok týkajúci sa vykonávania dohôd, ktoré sa dosiahli v rámci dialógu uskutočneného pod záštitou EÚ; víta skutočnosť, že srbský prezident začal vnútorný dialóg o Kosove; opakuje svoju výzvu na pokročenie v úplnom vykonávaní všetkých dohôd, ktoré už boli dosiahnuté, vrátane dohôd v oblasti energetiky, v dobrej viere a včas a nabáda obe strany na odhodlané pokračovanie v procese normalizácie; zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť združenie/spoločenstvo obcí so srbskou väčšinou; zdôrazňuje, že s cieľom dosiahnuť komplexnú normalizáciu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom, ktorá sa má vymedziť v právne záväznej dohode, je nutné urýchliť prácu na novej fáze dialógu; opätovne vyzýva ESVČ, aby uskutočnila hodnotenie miery plnenia záväzkov oboch strán; jednoznačne odsudzuje zavraždenie kosovského srbského politika Olivera Ivanovića a zdôrazňuje potrebu skutočnej spolupráce medzi kosovskými a srbskými vyšetrovateľmi a potrebu medzinárodnej podpory, aby tak páchatelia boli postavení pred súd;

26.  berie na vedomie prebiehajúcu diskusiu a verejné vyhlásenia o možnej úprave hranice medzi Srbskom a Kosovom vrátane výmen území; zdôrazňuje multietnickú povahu Kosova aj Srbska a to, že etnicky homogénne štáty v tomto regióne by nemali byť cieľom; podporuje dialóg, ktorý EÚ uľahčuje, ako rámec na dosiahnutie komplexnej normalizačnej dohody medzi Srbskom a Kosovom; domnieva sa, že akákoľvek dohoda by mohla byť prijateľná len vtedy, ak sa dosiahne po vzájomnom súhlase, pričom treba zohľadňovať celkovú stabilitu v regióne a medzinárodné právo;

27.  vyjadruje znepokojenie nad opakovanými vyhláseniami vysoko postavených politikov, ktoré spochybňujú územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny, a odsudzuje akúkoľvek formu nacionalistickej rétoriky zameranej na podporu jej rozpadu;

Energetika a doprava

28.  vyzýva Srbsko, aby v plnej miere uskutočnilo opatrenia reformy prepojenosti v odvetví energetiky; povzbudzuje Srbsko, aby na trhu s plynom vytvorilo konkurenčné prostredie a splnilo zodpovedajúce záväzky týkajúce sa oddelenia, ako sa stanovuje v treťom energetickom balíku; vyzýva Srbsko, aby rozvinulo svoju energetickú politiku s cieľom znížiť závislosť od ruského dovozu plynu; víta úsilie krajiny o podporu investícií v oblasti energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov; pripomína, že právne predpisy o efektívnom využívaní energie nie sú úplne v súlade so zodpovedajúcimi smernicami EÚ; vyzýva Srbsko, aby diverzifikovalo svoje zdroje energie smerom k iným obnoviteľným zdrojom;

29.  víta spoločný záväzok týkajúci sa výstavby plynovodného prepojenia medzi Srbskom a Bulharskom, ktorý tieto dve krajiny podpísali 17. mája 2018 pri príležitosti samitu západobalkánskych vedúcich predstaviteľov v Sofii, a prijatie balíka opatrení nástroja predvstupovej pomoci (IPA) v roku 2018, ktorý zahŕňa strategicky dôležitý infraštruktúrny projekt diaľnice mieru medzi mestami Niš, Merdare a Priština, ktorý umožní lepšie dopravné spojenie medzi stredným Srbskom a Kosovom a má symbolický význam pre vzťahy v regióne;

30.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad alarmujúcou úrovňou znečistenia ovzdušia v Srbsku, v dôsledku ktorého podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2016 zomrelo približne 6 500 ľudí na ochorenia dýchacích ciest; v tejto súvislosti vyzýva srbské orgány, aby prijali potrebné krátkodobé opatrenia na riešenie tejto situácie a účinne reformovali strednodobé a dlhodobé politiky v oblasti dopravy a mobility vo veľkých mestách;

°

°  °

31.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu Srbska.

(1)

Ú. v. EÚ C 331, 18.9.2018, s. 71.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

3

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andor Deli, Ivan Štefanec


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andor Deli, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 9. novembra 2018Právne oznámenie