Procedūra : 2018/2149(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0332/2018

Pateikti tekstai :

A8-0332/2018

Debatai :

PV 28/11/2018 - 23
CRE 28/11/2018 - 23

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0479

PRANEŠIMAS     
PDF 614kWORD 69k
16.10.2018
PE 623.698v03-00 A8-0332/2018

dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo

(2018/2149(INI))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėjas: Igor Šoltes

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo

(2018/2149(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo į Europos Sąjungą perspektyvos,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 17 d. ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo Sofijos deklaraciją ir prie jos pridėtą Sofijos prioritetų darbotvarkę,

–  atsižvelgdamas į ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, kuris galioja nuo 2016 m. balandžio 1 d.,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 11 d. Prištinoje paskelbtą Europos reformų darbotvarkę Kosovui,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusį bendrąjį susitarimą su Kosovu dėl jo dalyvavimo Sąjungos programose,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 6 d. Komisijos komunikatą „Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų šalims“ (COM(2018)0065),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 17 d. Komisijos komunikatą dėl ES plėtros politikos (COM(2018)0450) ir prie jo pridedamą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2018 m. ataskaita dėl Kosovo“ (SWD(2018)0156),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 19 d. pirmąjį susitarimą dėl principų, reglamentuojančių Serbijos ir Kosovo vyriausybių santykių normalizavimą, ir į kitus Briuselio susitarimus pagal ES remiamą dialogą dėl santykių normalizavimo, įskaitant Integruoto sienų valdymo protokolą, teisinį pagrindą steigti savivaldybių, kuriose daugiausia gyvena serbai, asociaciją / bendriją ir susitarimus dėl Mitrovicos tilto ir dėl energetikos,

–  atsižvelgdamas į Kosovo serbų teisėjų, prokurorų ir administracijos darbuotojų integravimą į Kosovo teismų sistemą pagal 2015 m. vasario mėn. pasiektą Teisingumo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/856, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO)(1), kuriuo iki 2020 m. birželio 14 d. taip pat buvo pratęsta misijos trukmė,

–  atsižvelgdamas į Bendrosios saugumo ir gynybos politikos (BSGP) 2017 m. metinę misijų ir operacijų ataskaitą ir EULEX 2017 m. susitarimo pažangos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus ataskaitas apie JT laikinosios administracijos misijos Kosove (UNMIK) vykdomos veiklos, įskaitant naujausią 2018 m. gegužės 1 d. ataskaitą ir 2018 m. vasario 7 d. ataskaitą dėl Taikos palaikymo pajėgų Kosove (KFOR) operacijų,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 17 d. Komisijos 2018–2020 m. Kosovo ekonominių reformų programos įvertinimą (SWD(2018)0133) ir 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos priimtas ES ekonominio ir finansinio dialogo su Vakarų Balkanais ir Turkija bendras išvadas,

–  atsižvelgdamas į ES rinkimų stebėjimo misijos 2017 m. birželio 11 d. galutinę ataskaitą dėl parlamento rinkimų Kosove ir 2017 m. spalio 22 d. galutinę ataskaitą dėl mero ir miesto savivaldybių tarybų rinkimų Kosove,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 17–18 d. Strasbūre įvykusį ketvirtą ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto posėdį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl 2016 m. gegužės 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas) (COM(2016)0277), ir į 2016 m. gegužės 4 d. ketvirtąją Komisijos ataskaitą dėl Kosovo pažangos, padarytos įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus (COM(2016)0276),

–  atsižvelgdamas į Kosovo ir Juodkalnijos sienos demarkacijos susitarimo ratifikavimą Juodkalnijos ir Kosovo parlamentuose,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244(1999), 2010 m. liepos 22 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo patariamąją nuomonę dėl vienašališko Kosovo nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise ir 2010 m. rugsėjo 9 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 64/298, kuria pripažįstamas Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonės turinys ir teigiamai vertinamas ES pasirengimas palengvinti Serbijos ir Kosovo dialogą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. Komisijos, Pasaulio Banko ir Jungtinių Tautų vystymo programos atliktos apklausos dėl marginalizuotų romų Vakarų Balkanų šalyse išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 21 d. bendrą Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai darbinį dokumentą „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius (2016–2020 m.)“ (SWD(2015)0182),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kosovo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0332/2018),

A.  kadangi norint pasiruošti narystės ES iššūkiams reikia nuolat dėti daug pastangų, kurios būtų remiamos konstruktyviu politinių jėgų dialogu ir dialogu su kaimyninėmis šalimis;

B.  kadangi kiekviena plėtros šalis vertinama atskirai pagal savo pasiekimus ir būtent reformų sparta ir kokybė lemia stojimo tvarkaraštį;

C.  kadangi Kosovo nepriklausomybę pripažino 114 šalių, įskaitant 23 iš 28 ES valstybių narių;

D.  kadangi ES ne kartą pademonstravo savo norą padėti Kosovui ekonominio ir politinio vystymosi procese, suteikdama aiškią Europos perspektyvą, o Kosovas parodė norą siekti Europos integracijos;

E.  kadangi dėl nesibaigiančios politinių partijų poliarizacijos Kosovas padarė nedidelę pažangą su ES susijusių reformų srityje, o šios reformos yra būtinos siekiant tolesnės pažangos stojimo į ES procese;

F.  kadangi Kosove klestinti neoficiali ekonomika sudaro kliūtis gyvybingos ekonomikos vystymuisi visoje šalyje;

G.  kadangi Kosovo specialiųjų bylų tyrimo skyrius ir Specialiųjų bylų prokuratūra Hagoje teisminę veiklą visapusiškai vykdo nuo 2017 m. liepos 5 d.;

H.  kadangi 2018 m. birželio 8 d. Taryba nusprendė perorientuoti ir pratęsti ES teisinės valstybės misiją (EULEX) Kosove, panaikindama misijos įgaliojimų teismines vykdomąsias funkcijas; kadangi nustatyta nauja įgaliojimų pabaigos data – 2020 m. birželio 14 d.;

I.  kadangi Kosovas tebėra vienintelė Vakarų Balkanų šalis, kurios piliečiams reikia vizų keliaujant į Šengeno erdvę;

1.  teigiamai vertina pagal Europos reformų darbotvarkę priimtus svarbius teisės aktus ir ragina juos visapusiškai įgyvendinti; mano, kad reikėtų siekti sutarimo tarp partijų, kad būtų priimtos pagrindinės su ES susijusios reformos; laukia, kol 2019 m. bus priimta nauja Europos reformų darbotvarkė;

2.  vis dėlto pažymi, kad dėl to, jog nepasiektas sutarimas tarp partijų, ir dėl nuolatinės politinės poliarizacijos pagrindinės reformos įgyvendinamos lėtai; pažymi, kad tai neigiamai paveikė asamblėjos ir vyriausybės gebėjimą užtikrinti nuolatines ir tvarias reformas; smerkia kai kurių parlamento narių obstrukcinį elgesį; ragina visas politines partijas užmegzti įtraukų politinį dialogą; pabrėžia, kad reikia gerinti vykdomosios valdžios priežiūros, kurią vykdo asamblėja, veiksmingumą ir didinti teisėkūros skaidrumą ir kokybę, be kita ko, užtikrinant aktyvų ir konstruktyvų dalyvavimą ir ribojant skubių įstatymų priėmimo procedūrų taikymą; ragina pasiekti bendrą sutarimą dėl su stojimu į ES susijusių reformų;

3.  palankiai vertina tai, kad viešojo administravimo srityje padaryta tam tikra pažanga, tačiau pabrėžia, kad reikia vykdyti tolesnes reformas; ypač ragina, kad valstybės administracija būtų depolitizuota ir restruktūrizuota;

4.  labai palankiai vertina ilgai lauktą 2015 m. rugpjūčio mėn. sudaryto sienos demarkacijos susitarimo su Juodkalnija ratifikavimą 2018 m. kovo mėn. – tai yra žingsnis pirmyn laikantis geros kaimynystės santykių principo; atkreipia dėmesį į šio žingsnio svarbą siekiant vizų režimo liberalizavimo;

5.  primygtinai ragina Kosovo valdžios institucijas visapusiškai šalinti anksčiau nustatytus rinkimų trūkumus, įskaitant politinių partijų ir kampanijų finansavimo skaidrumo ir atskaitomybės trūkumą ir įtarimus dėl plataus masto rinkėjų bauginimo, ypač daugelyje Kosovo serbų bendruomenių, laiku priimant teisėkūros ir administracines priemones, skirtas iki šiol neįgyvendintoms ES, Europos Parlamento stebėtojų misijų ir Venecijos komisijos rekomendacijoms vykdyti gerokai anksčiau kito rinkimų etapo, siekiant užtikrinti, kad jie būtų visapusiškai suderinti su tarptautiniais standartais; palankiai vertina su lyčių lygybe susijusias priemones, pritaikytas rinkimų administravimo srityje, ir ragina Kosovą toliau dėti daugiau pastangų siekiant didinti moterų politikių dalyvavimą ir stiprinti visą teisinę sistemą;

6.  reiškia susirūpinimą dėl nepakankamai finansuojamų Kosovo teisminių institucijų, plačiai paplitusios korupcijos, korupcinio valstybės užvaldymo elementų, nepagrįstos politinės įtakos ir neužtikrinamo teisingo teismo ir tinkamo proceso, taip pat ir ekstradicijos bylose; pabrėžia reformos procesų svarbą teisinei valstybei, visų pirma skiriant dėmesį nepriklausomumu ir efektyvumui, ir poreikį dar labiau sustiprinti liudytojų apsaugą;

7.  pabrėžia, kad atstovaujamieji teismai ir vienodas Kosovo įstatymų įgyvendinimas yra būtinos prielaidos sprendžiant nenuoseklaus, lėto ir neveiksmingo teisingumo užtikrinimo problemas; teigiamai vertina pagal 2015 m. Serbijos ir Kosovo teisingumo susitarimą vykusį Kosovo serbų teisėjų, prokurorų ir administracijos darbuotojų integravimą į Kosovo teismines institucijas; mano, kad teisminės institucijos vis dar yra pažeidžiamos atsižvelgiant į netinkamą politinę įtaką ir kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant stiprinti teisėjų ir prokurorų gebėjimus ir užtikrinti jų drausminę atsakomybę, be kita ko, atliekant esminę teisminę visų teisėjų, prokurorų, aukšto rango policijos pareigūnų ir baudžiamųjų bylų tyrėjų funkcijų peržiūrą; palankiai vertina tai, kad 2017 m. lapkričio mėn. buvo įsteigta Vyriausybės komisija dėl seksualinio smurto aukų Kosovo konflikto metu statuso pripažinimo ir patikrinimo;

8.  pažymi, kad korupcija ir organizuotas nusikalstamumas, įskaitant prekybą narkotikais ir žmonėmis bei kibernetinius nusikaltimus, tebekelia susirūpinimą ir reikia dėti bendras pastangas šioms problemoms spręsti; teigiamai vertina pradinę pažangą, padarytą gerinant aukšto lygio korupcijos ir organizuotų nusikaltimų bylų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo rezultatus; tikisi ryžtingų ir ilgalaikių pastangų vykdant įsipareigojimus pagal stojimo į ES procesą; palankiai vertina nuolatines ombudsmeno pastangas stiprinti savo gebėjimus peržiūrėti bylas;

9.  ragina nustatyti patobulintą teisinį pagrindą ir užtikrinti didesnį prokuratūros efektyvumą bei gebėjimus, kad būtų galima laikytis visapusiško požiūrio į tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, kuris turėtų būti grindžiamas turto įšaldymu, konfiskavimu ir išieškojimu bei galutiniais teismo sprendimais aukšto lygio korupcijos, organizuoto ir finansinių nusikaltimų, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo bylose; ragina numatyti saugiklius, užtikrinančius teisėsaugos ir prokuratūros nepriklausomumą, ir prevencines kovos su korupcija priemones įvairiuose sektoriuose; mano, kad būtina imtis papildomų priemonių, siekiant užtikrinti geresnį teisėsaugos institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą ir kuo labiau padidinti teisminių institucijų nepriklausomumą ir atskaitomybę; ragina Kosovą laikytis tarptautinių procedūrų ir užsieniečių ekstradicijos taisyklių;

10.  ragina siekti tikro ir konstruktyvaus Kosovo ir Serbijos institucijų policijos ir teisminio bendradarbiavimo; mano, kad Kosovo narystė Interpole ir didesnis bendradarbiavimas Europole padėtų dar labiau padidinti kovos su tarpvalstybiniu nusikalstamumu priemonių veiksmingumą; tuo pačiu metu skatina tolesnį bendradarbiavimą kovos su terorizmu srityje;

11.  yra įsitikinęs, jog būtina laiku ir visapusiškai įgyvendinti Kosovo ombudsmeno, generalinio auditoriaus, kovos su korupcija agentūros ir viešųjų pirkimų reguliavimo komisijos rekomendacijas; pabrėžia, jog būtina šalinti viešųjų pirkimų sistemos trūkumus ir gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija; rekomenduoja stiprinti stebėsenos, vertinimo ir audito pajėgumus ir priimti bei įgyvendinti kovos su sukčiavimu strategiją, taip apsaugant Kosovo ir ES finansinius interesus;

12.  palankiai vertina 2018 m. liepos 18 d. Komisijos paskelbtą patvirtinimą, jog vizų režimo liberalizavimo kriterijai įvykdyti; mano, kad labai svarbu nepagrįstai nedelsiant liberalizuoti vizų režimą Kosovo atžvilgiu; laikosi nuomonės, kad dėl vizų režimo liberalizavimo padidės stabilumas ir Kosovas priartės prie ES, nes bus palengvintos kelionės ir verslas ir kartu bus padedama kovoti su neteisėtu žmonių gabenimu ir korupcija; ragina Tarybą skubiai priimti savo įgaliojimus imtis tolesnių veiksmų siekiant patvirtinti bevizį režimą;

13.  pažymi, kad reikia ne tik daryti pažangą laikantis vizų režimo liberalizavimo reikalavimų, bet ir nuolat dėti pastangas kovojant su organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais, neteisėtu žmonių gabenimu ir korupcija, taip pat dėti konkrečias pastangas siekiant valdyti neteisėtos migracijos srautus ir mažinti nepagrįstų prieglobsčio prašymų skaičių;

14.  teigiamai vertina tai, kad smarkiai sumažėjo iš Kosovo piliečių gaunamų prašymų suteikti prieglobstį ir readmisijos atvejų, taip pat prašymų dėl readmisijos susitarimų skaičius; teigiamai vertina naują reintegracijos strategiją ir ragina ją visapusiškai įgyvendinti;

15.  teigiamai vertina Kosovo pastangas stabdyti užsienio kovotojų, kuriuos beveik išimtinai sudaro džihadistai, išvykstamuosius srautus ir kovoti su terorizmo grėsmėmis; ragina vykdyti aktyvų regioninį bendradarbiavimą kovojant su galima teroristine veikla ir sutrikdant finansinius srautus, skirtus terorizmui finansuoti; primygtinai ragina Kosovą spręsti radikalizacijos internete ir išorės ekstremistų įtakos problemas; atkreipia dėmesį į terorizmo prevencijos ir įtariamų kovotojų persekiojimo bei jų ir jų šeimų reabilitacijos, švietimo ir socialinės integracijos svarbą; pabrėžia, kad būtina užkirsti kelią kalinių ir ypač pažeidžiamo jaunimo radikalizacijai ir imtis aktyvių veiksmų siekiant jų deradikalizacijos;

16.  vienareikšmiškai smerkia Kosovo serbų politiko Oliverio Ivanovićo nužudymą; mano, kad jo nužudymas sudavė didelį smūgį konstruktyviai ir nuosaikiai minčiai Kosovo serbų bendruomenėje; pabrėžia, kad skubiai reikia tikro Kosovo ir Serbijos tyrėjų bendradarbiavimo ir tarptautinės paramos, kad tiek nužudymo vykdytojai, tiek jo užsakovai daugiau nebeatidėliojant būtų patraukti atsakomybėn;

17.  apgailestauja dėl nenoro nagrinėti karo nusikaltimų bylų ir pabrėžia, kad siekiant baudžiamojo persekiojimo labai svarbus yra aiškus politinis įsipareigojimas; primygtinai ragina Kosovo valdžios institucijas parodyti savo tvirtą ir nuolatinį įsipareigojimą vykdyti savo tarptautines prievoles dėl Kosovo specialiųjų bylų tyrimo skyriaus ir Specialiųjų bylų prokuratūros Hagoje; reiškia didelį susirūpinimą dėl Kosovo asamblėjos narių mėginimų panaikinti 2017 m. gruodžio mėn. įstatymą dėl Kosovo specialiųjų bylų tyrimo skyriaus ir Specialiųjų bylų prokuratūros; giliai apgailestauja dėl to, kad dėl šių pastangų 2018 d. sausio 17–18 d. atidėjus ketvirtą ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto posėdį taip ir nebuvo priimtos bendros rekomendacijos; ragina laikytis konstruktyvaus požiūrio į ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos parlamentinį komitetą ir sustiprinti parlamentinį bendradarbiavimą šiuo atžvilgiu;

18.  primygtinai ragina valdžios institucijas didinti Kosovo ir Serbijos prokuratūrų teisinį bendradarbiavimą ir remti regioninės komisijos (RECOM) sukūrimą, siekiant nustatyti faktus apie karo nusikaltimus ir kitus šiukščius žmogaus teisių pažeidimus, kurie buvo padaryti buvusioje Jugoslavijoje 1991–2001 m.;

19.  atkreipia dėmesį į svarbų EULEX vaidmenį stiprinant nepriklausomas teismines institucijas, policiją ir muitinės sistemas; be to, pripažįsta EULEX atliekamą prevencinį ir susitaikymą skatinantį vaidmenį patraukiant atsakomybėn ir nuteisiant asmenis karo nusikaltimų, korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo bylose ir nuolatines misijos pastangas identifikuoti dingusius asmenis bei atskleisti kapavietes, siekiant visapusiškai išspręsti bylas; rekomenduoja atlikti misijos pranašumų ir trūkumų įvertinimą;

20.  pakartoja savo raginimą EULEX didinti veiksmingumą ir įtvirtinti aukščiausius skaidrumo ir visiško nepakantumo korupcijai, netinkamam administravimui, nusižengimams ir politiniam spaudimui bei kišimuisi standartus;

21.  pabrėžia, jog būtina operatyviai informuoti Kosovo asamblėją apie EULEX veiklą ir bet kokius jos teisinio statuso pakeitimus;

22.  atkreipia dėmesį į naujus misijos EULEX įgaliojimus ir pabaigos datą; tačiau pabrėžia, kad konkreti pažanga Kosove yra svarbiau nei nustatytas tvarkaraštis;

23.  ragina didžiausią pirmenybę teikti žmogaus teisių sistemos įgyvendinimo užtikrinimui, paremiant tinkamu ir pakankamu koordinavimu ir finansavimu, ypač lyčių lygybės, vaikų ir darbo apsaugos, socialinės atskirties ir neįgaliųjų, etninių ir kalbinių mažumų bei bendruomenių, įskaitant LGBTI asmenis, diskriminacijos srityse; pabrėžia, kad reikia stiprinti Lyčių lygybės agentūrą ir nacionalinio apsaugos nuo smurto šeimoje koordinatoriaus tarnybą ir stiprinti tokių nusikaltimų prevenciją ir už juos bausti; pakartoja, kad reikia patvirtinti įstatymo dėl religijos laisvės projektą;

24.  reiškia didelį susirūpinimą dėl lyčių nelygybės ir smurto dėl lyties; primygtinai ragina Kosovą užtikrinti, kad lyčių lygybės ir kovos su diskriminacija teisės aktai būtų įgyvendinami visapusiškai ir laiku; reiškia didelį susirūpinimą dėl nepakankamos pažangos įgyvendinant kovos su smurtu šeimoje strategiją ir veiksmų planą ir ragina valdžios institucijas imtis griežtesnių ir veiksmingesnių veiksmų siekiant kovoti su smurtu dėl lyties, be kita ko, stiprinant Lyčių lygybės agentūrą ir nacionalinio apsaugos nuo smurto šeimoje koordinatoriaus tarnybą; reiškia susirūpinimą dėl to, kad nepakankamai moterų eina su sprendimų priėmimu susijusias pareigas; ragina Kosovo valdžios institucijas prioritetine tvarka spręsti lyčių aspekto integravimo klausimą, be kita ko, Europos reformų darbotvarkėje ir su pilietine visuomene, įskaitant moterų organizacijas; ragina Kosovą toliau spręsti teisingumo ir paramos moterims, kurios karo metu patyrė seksualinį smurtą, klausimą; primygtinai ragina Kosovą įgyvendinti Stambulo konvencijos nuostatas;

25.   ragina Kosovo asamblėją apsvarstyti pozicijos dokumentą, kurį rengiant Vaiko teisių apsaugos įstatymą kartu pasirašė ES, UNICEF, NVO už vaikų apsaugą Kosove koalicija ir organizacija „Gelbėkit vaikus“;

26.  susirūpinęs pažymi, kad Kosovas padarė nedidelę pažangą neįgaliųjų teisių srityje; ragina Kosovą užtikrinti nediskriminavimą ir lygias galimybes neįgaliesiems;

27.  ragina Kosovo valdžios institucijas prioritetine tvarka spręsti mažumų problemas, įskaitant jų kultūrines ir kalbines teises bei galimybes; apgailestauja, kad tokios mažumos, kaip romai, aškaliai ir egiptiečiai, ir toliau susiduria su problemomis gaunant asmens dokumentus, kurie turi įtakos jų galimybėms naudotis pilietybe, švietimo, sveikatos priežiūros paslaugomis ir socialine parama, ir ragina Kosovo valdžios institucijas spręsti šias problemas; teigiamai vertina valdžios institucijų norą pripažinti istoriškai bulgarų kilmės asmenų, gyvenančių Goros ir Župos regionuose, teises; palankiai vertina tai, kad priimta nauja romų ir aškalių bendruomenių įtraukties į Kosovo visuomenę strategija ir veiksmų planas 2017–2021 m., ir ragina Kosovą aktyviai dalyvauti bendradarbiaujant regioniniu lygmeniu dėl 2020 m. romų integracijos projekto, kurį įgyvendina Regioninio bendradarbiavimo taryba;

28.  apgailestauja dėl nuolatinės LGBTI asmenų diskriminacijos ir dėl to, kad internete padaugėjo neapykantą kurstančios kalbos dėl LGBTI asmenų eitynių Prištinoje;

29.  pabrėžia, kad reikia priimti naują įstatymo dėl NVO asociacijų laisvės projektą; ragina atidžiau rengti ir įgyvendinti teisės aktus srityse, turinčiose poveikio pilietinės visuomenės erdvei, siekiant užtikrinti, kad teisės aktais nebūtų užkraunama neproporcingos naštos pilietinės visuomenės organizacijoms (PVO), jie nedarytų joms diskriminacinio poveikio ir nesumažintų pilietinės visuomenės erdvės; pabrėžia, kad PVO būtina skirti viešąjį finansavimą;

30.  pabrėžia būtinybę užtikrinti Kosovo viešojo transliuotojo redaktorių laisvę, finansinį tvarumą ir nepriklausomumą ir garantuoti privačių žiniasklaidos priemonių nuosavybės skaidrumą, atsižvelgiant į metinėje Komisijos ataskaitoje pateiktas rekomendacijas; primygtinai ragina įgyvendinti visus atitinkamus šios srities teisės aktus; ragina gerinti daugiakalbes transliacijas ir informacijos, kuri teikiama visoms Kosovo bendruomenėms, kokybę; reiškia susirūpinimą dėl didėjančio grasinimų ir išpuolių prieš žurnalistus skaičiaus ir ragina Kosovo valdžios institucijas nedelsiant atlikti tyrimus ir vykdyti atsakingų asmenų baudžiamąjį persekiojimą; palankiai vertina Kosovo vyriausybės patvirtintą įstatymo dėl informatorių apsaugos projektą;

31.  ragina toliau dėti pastangas, kad būtų visapusiškai normalizuojami Serbijos ir Kosovo santykiai; mano, kad visiškas santykių su Serbija normalizavimas pagal teisiškai įpareigojantį susitarimą ir jo įgyvendinimo susitarimus bus neįmanomas, jei nebus visapusiškai ir abipusiai taikomi galiojantys susitarimai – tai yra pagrindinis aspektas abiem šalims siekiant Europos integracijos;

32.  atkreipia dėmesį į vykstančias diskusijas ir viešus pareiškimus dėl galimo Serbijos ir Kosovo sienos koregavimo, įskaitant teritorijų mainus; pabrėžia, kad tiek Kosovo, tiek Serbijos pobūdis yra daugiatautis ir kad šiame regione neturėtų būti siekiama sukurti tautiniu požiūriu monolitinių valstybių; pritaria dialogui, kurį palengvina ES siekdama sukurti pagrindą Serbijos ir Kosovo išsamaus normalizavimo susitarimo sudarymui; mano, kad bet koks susitarimas galėtų būti priimtinas tik tuomet, jei abi šalys dėl jo sutaria, atsižvelgdamos į bendrą regiono stabilumą ir tarptautinę teisę;

33.  pažymi, kad penkios ES valstybės narės dar nepripažino Kosovo, ir ragina jas tai padaryti; pabrėžia, kad pripažinimas padėtų normalizuoti Kosovo ir Serbijos santykius;

34.  laikosi nuomonės, kad Belgrado ir Prištinos dialogą reikia vesti atvirai ir skaidriai ir kad už jį atsakingi asmenys turėtų nuolat konsultuotis su Kosovo asamblėja dėl jo raidos;

35.  apgailestauja dėl to, kad daugelis iki šiol pasirašytų susitarimų nebuvo įgyvendinti arba buvo atidėti, pavyzdžiui, susitarimai dėl energetikos ir savivaldybių, kuriose daugiausia gyvena serbai, asociacijos; primygtinai ragina abi šalis visiškai ir gera valia įgyvendinti visus susitarimus; dar kartą ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) atlikti abiejų šalių prievolių vykdymo rezultatų vertinimą, kad būtų sprendžiamos visos su įgyvendinimu susijusios problemos; primygtinai ragina Serbijos ir Kosovo vyriausybes vengti visų veiksmų, kurie galėtų pakenkti šalių tarpusavio pasitikėjimui ir sukelti pavojų konstruktyviam tolesniam dialogui;

36.  reiškia didelį susirūpinimą dėl incidentų tarp etninių gupių skaičiaus didėjimo; griežtai smerkia visus bauginimo ir smurto aktus; tikisi, kad Kosovo vadžios institucijos nedelsiant atsiribos nuo tokių veiksmų, ir ragina, kad jų vykdytojai būtų nustatyti ir patraukti atsakomybėn; ragina nacionalines ir vietos valdžios institucijas toliau dėti pastangas siekiant įgyvendinti priimtus įstatymus, kad būtų toliau plėtojama daugiatautė visuomenė; apgailestauja dėl to, kad regione padaugėjo nacionalistinės ir ekstremalios retorikos, ir prašo Komisijos toliau remti susitaikymą įgyvendinant kultūros projektus;

37.  dar karta ragina nedelsiant ir be trukdymų atidaryti Mitrovicos tiltą, nes tai būtų svarbus žingsnis miesto suvienijimo link; ragina visapusiškai įgyvendinti judėjimo laisvės susitarimą; ragina Serbijos ir Kosovo valdžios institucijas skatinti vietos bendruomenių žmonių tarpusavio ryšius, siekiant sustiprinti dialogą, be kita ko, nevyriausybiniu lygmeniu; šiuo požiūriu teigiamai vertina Pejos ir Šabaco abipusio bendradarbiavimo programą ir ragina Komisiją remti panašias iniciatyvas; teigiamai vertina infrastruktūros projektų, kuriais sudaromos sąlygos aktyviau palaikyti ryšius, pvz., Nišo–Merdarės–Prištinos greitkelio, plėtrą;

38.  teigiamai vertina Kosovo pastangas palaikyti visame regione konstruktyvius kaimyninius santykius ir iniciatyviai derinti savo politiką su ES bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) ir ragina šioje srityje siekti daugiau pažangos; mano, kad Kosovo narystė tarptautinėse organizacijose reikštų teises ir prievoles, kurios susiję su tarptautinių normų ir standartų taikymu; skatina teigiamai vertinti Kosovo dalyvavimą tarptautinėse organizacijose;

39.  pabrėžia, kad skubiai reikia priimti ir įgyvendinti priemones, kuriomis užtikrinamos skaidrios ir konkurencingos privatizavimo procedūros, ir tirti tariamus pažeidimus; yra susirūpinęs dėl to, kad migrantų perlaidos yra svarbi vietos paklausos varomoji jėga; reiškia susirūpinimą dėl moterų diskriminacijos darbo rinkoje, ypač įdarbinimo procese;

40.  reiškia susirūpinimą dėl labai prastos vaistų registravimo tvarkos ir vaistų kokybės, taip pat dėl apskritai korupcijos šiame sektoriuje; primygtinai ragina Kosovo Sveikatos apsaugos ministeriją paspartinti savo pastangas tiriant tokius nusikaltimus ir kuo greičiau spręsti registracijos ir kokybės problemas; ragina atlikti visuotinę sveikatos priežiūros sektoriaus reformą, įskaitant visuotinio sveikatos draudimo įgyvendinimą, siekiant užtikrinti visuotinę prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų; pabrėžia, jog reikia skirti pakankamą finansavimą viešajai sveikatos sistemai;

41.  ragina Komisija parengti regioninę strategiją, skirtą nemažėjančio jaunimo nedarbo ir protų nutekėjimo problemoms spręsti, šalinant įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktį tarp švietimo sistemos ir darbo rinkos, gerinant mokymo kokybę ir užtikrinant pakankamą finansavimą aktyvioms darbo rinkos priemonėms ir profesinio rengimo programoms, kartu teikiant pakankamas vaikų priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo paslaugas; apgailestauja, kad nepadaryta pažangos gerinant švietimo kokybę; ragina atitinkamus subjektus įtraukti mažumų grupėms priklausančius asmenis rengiant ir įgyvendinant užimtumo priemones;

42.  primygtinai ragina Kosovą visapusiškai pasinaudoti ES programų teikiamomis galimybėmis; teigiamai vertina susitarimo dėl Kosovo dalyvavimo programose „Erasmus+“ ir „Kūrybiška Europa“ pasirašymą; ragina Kosovo valdžios institucijas ir Komisiją toliau remti MVĮ, siekiant sukurti gyvybingą Kosovo ekonomiką; pritaria pasiūlymui sumažinti tarptinklinio ryšio mokesčius Vakarų Balkanuose;

43.  atkreipia dėmesį į nepaprastai blogą Prištinos ir kitų labai užterštų miestų oro kokybę; ragina sukurti veiksmingas oro ir vandens kokybės stebėsenos sistemas, gerinti vandens valymo infrastruktūrą ir rinkti patikimus ir lengvai pasiekiamus taršos duomenis tikruoju laiku; reiškia susirūpinimą dėl netinkamo atliekų tvarkymo, netvarių sąvartynų ir plačiai paplitusios neteisėtos atliekų šalinimo praktikos; primygtinai ragina valdžios institucijas priimti atliekų rūšiavimo ir perdirbimo tikslus, pagerinti vietos atliekų surinkimo, šalinimo ir perdirbimo įrangą ir patraukti atsakomybėn teršėjus; ragina Jungtines Tautas nedelsiant suteikti reikiamą paramą apsinuodijimo švinu aukoms kai kuriose Kosove įsteigtose pabėgėlių stovyklose, be kita ko, pasitelkiant numatomą patikos fondą;

44.  pažymi, kad dauguma pastarųjų metų ataskaitoje pateiktų rekomendacijų dėl energetikos politikos neįgyvendintos; pabrėžia poreikį atsisakyti lignito naudojimo netvariai gaminant energiją ir kad reikia nedelsiant uždaryti Kosovo elektrinę ir užtikrinti papildomą tvarią energijos gamybą ir importo pajėgumus; pažymi, kad dėl trečiojo energetikos dokumentų rinkinio padaryta dalinė pažanga, ir pabrėžia, jog reikia užtikrinti Kosovo energetikos reguliavimo institucijos nepriklausomumą; ragina dėti daugiau pastangų energijos vartojimo efektyvumui ir energijos taupymui užtikrinti, ypač statybų sektoriuje; pažymi, kad, nors energijos vartojimo efektyvumo įstatymo projektas buvo priimtas per pirmąjį svarstymą, energijos vartojimo efektyvumui trukdo tai, kad nedaroma pažanga įgyvendinant Kosovo ir Serbijos susitarimą energetikos srityje; ragina valdžios institucijas įsteigti energijos vartojimo efektyvumo fondą;

45.  pabrėžia, kad numatomos hidroelektrinės turėtų atitikti ES aplinkos standartus; šiuo požiūriu teigiamai vertina Aplinkos ministro sprendimą įvertinti ir sustabdyti leidimus, išduotus hidroenergijos projektams;

46.  apgailestauja, kad nėra pažangos atsinaujinančiųjų išteklių energijos potencialo panaudojimo srityje; ragina valdžios institucijas patvirtinti Energetikos strategijos veiksmų planą 2017–2026 m. laikotarpiu, kad būtų pasiektas privalomas tikslas – atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis 2020 m. turi siekti 25 proc.; primygtinai ragina Komisiją didinti paramą šiuo tikslu;

47.  ragina Kosovo valdžios institucijas patvirtinti patikimą ir tvarią viešojo transporto ir judumo politiką šalinant ilgalaikius infrastruktūros trūkumus;

48.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai ir Kosovo vyriausybei bei Kosovo Asamblėjai.

(1)

OL L 146, 2018 6 11, p. 5.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

9.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

10

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ivan Štefanec

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

42

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

10

-

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Manolis Kefalogiannis, Francisco José Millán Mon

6

0

ALDE

Javier Nart

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

S&D

Nikos Androulakis, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 6 d.Teisinis pranešimas