Postup : 2017/2133(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0333/2018

Předložené texty :

A8-0333/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2018 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0386

ZPRÁVA     
PDF 429kWORD 51k
16.10.2018
PE 612.317v02-00 A8-0333/2018

o žádosti, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity

(2017/2133(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Jean-Marie Cavada

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity

(2017/2133(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost o zbavení Manolise Kefalogiannise imunity, kterou dne 31. května 2017 podal vrchní státní zástupce Nejvyššího soudu Řecké republiky v souvislosti se soudním řízením č. ABM:EOE 20/2017 a o níž bylo plenární zasedání informováno dne 3. července 2017,

–  poté, co Manolis Kefalogiannis dostal v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu možnost vyjádřit se,

–  po vyslechnutí generálního ředitele Kristiana Knudsena, který vykonává funkci generálního ředitele GŘ Evropského parlamentu pro personál,

–  po výměně názorů se zástupcem prokurátora Řecké republiky,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 62 Ústavy Řecké republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0333/2018),

A.  vzhledem k tomu, že zástupce prokurátora Nejvyššího soudu Řecka požádal o to, aby byl poslanec Manolis Kefalogiannis zbaven imunity, aby proti němu mohlo být vedeno trestní stíhání pro údajné spáchání dvou trestných činů;

B.  vzhledem k tomu, že v článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie je stanoveno, že poslanci Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu daného státu;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 62 Ústavy Řecké republiky nelze bez souhlasu Poslanecké sněmovny stíhat nebo zatknout žádného poslance v průběhu výkonu jeho mandátu, ani vůči němu nelze přijmout žádná opatření, která by jej zbavila svobody;

E.  vzhledem k tomu, že se žádost zástupce prokurátora Nejvyššího soudu Řecké republiky týká řízení pro údajné porušení ustanovení čl. 385 odst. 1 písm. b) řeckého trestního zákoníku a článku 4 zákona č. 2803/2000, které se týkají vydírání a vyhrožování, resp. podvodu;

F.  vzhledem k tomu, že Manolis Kefalogiannis je obviněn, že se pokusil o podvod, který by finančním zájmům Evropské unie způsobil škodu ve výši 73 000 eur, tím, že se v období od července 2014 do konce roku 2016 pokusil zcizit část platu své asistentky ve výši 4 240 EUR měsíčně;

G.  vzhledem k tomu, že podle čl. 9 odst. 8 jednacího řádu se Výbor pro právní záležitosti za žádných okolností nevyjadřuje k vině nebo nevině poslance, ani k tomu, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu;

H.  vzhledem k tomu, že Evropskému parlamentu nepřísluší rozhodovat o vině či nevině poslance nebo o tom, zda činy přisuzované poslanci vyžadují trestní stíhání, ani vyjadřovat se ke kvalitě vnitrostátních právních a soudních systémů;

I.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu není poslanecká imunita osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a nezávislosti poslanců;

J.  vzhledem k tomu, že účelem poslanecké imunity je chránit Parlament a poslance před stíháním v souvislosti s činností, kterou vykonávají v rámci svého mandátu a která nemůže být od výkonu tohoto mandátu oddělena;

K.  vzhledem k tomu, že pokud se dané stíhání netýká názorů či hlasování daného poslance ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, měl by být poslanec imunity zbaven, pokud se nezjistí, že stíhání je vedeno proto, aby poškodilo politickou činnost poslance či jeho dobré jméno, a tudíž nezávislost Parlamentu (fumus persecutionis);

L.  vzhledem k tomu, že na základě informací a vysvětlení získaných v dané záležitosti, včetně odpovědí získaných od zástupce prokurátora Řecké republiky v rámci výměny názorů, a vzhledem k okolnostem, za nichž příslušné orgány vedly stíhání Manolise Kefalogiannise, k nejasnostem ohledně faktů, na nichž se zakládá žádost o zbavení tohoto poslance imunity, a k závažným pochybnostem ohledně stíhání, mj. ohledně důvodů, o něž se daná žádost opírá;

M.  vzhledem k tomu, že se podle všeho jedná o případ, kdy lze předpokládat existenci fumus persecutionis;

N.  vzhledem k tomu, že by v důsledku toho neměl být Manolis Kefalogiannis zbaven imunity;

1.  rozhodl, že Manolis Kefalogiannis nebude zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru předal ihned státnímu zástupci Nejvyššího soudu Řecké republiky a Manolisi Kefalogiannisovi.

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

10.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Angelika Niebler

Poslední aktualizace: 19. října 2018Právní upozornění