Menetlus : 2018/2147(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0334/2018

Esitatud tekstid :

A8-0334/2018

Arutelud :

PV 28/11/2018 - 26
CRE 28/11/2018 - 26

Hääletused :

PV 29/11/2018 - 8.16
CRE 29/11/2018 - 8.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0481

RAPORT     
PDF 381kWORD 62k
16.10.2018
PE 622.360v04-00 A8-0334/2018

komisjoni 2018. aasta Albaania aruande kohta

(2018/2147(INI))

Väliskomisjon

Raportöör: Knut Fleckenstein

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

komisjoni 2018. aasta Albaania aruande kohta

(2018/2147(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ELi ja Albaania vahelist stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut,

–  võttes arvesse 19.–20. juunil 2003. aastal kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldusi ja Thessaloniki arengukava Lääne-Balkani riikidele,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 26.–27. juuni 2014. aasta otsust anda Albaaniale ELiga ühinemiseks kandidaatriigi staatus,

–  võttes arvesse üldasjade nõukogu 26. juuni 2018. aasta otsust,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2018. aasta otsust,

–  võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) rahvusvähemuste ülemvoliniku soovitusi teiseste õigusaktide eelnõu kohta, milles käsitletakse rahvusvähemuste kaitset Albaanias,

–  võttes arvesse ELi ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumist 17. mail 2018 ja seal vastu võetud Sofia prioriteetide kava,

–  võttes arvesse 15. novembril 2017. aastal toimunud ELi ja Albaania stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu 9. istungit,

–  võttes arvesse komisjoni 6. veebruari 2018. aasta teatist „Lääne-Balkani riikide reaalne ELiga ühinemise väljavaade ning ELi tõhustatud koostöö nende riikidega“ (COM(2018)0065),

–  võttes arvesse komisjoni 17. aprilli 2018. aasta teatist „2018. aasta teatis ELi laienemisstrateegia kohta“ (COM(2018)0450) ning selle juurde kuuluvat komisjoni talituste töödokumenti, mis käsitleb Albaania 2018. aasta aruannet (SWD(2018)0151),

–  võttes arvesse 12.–13. veebruaril 2018 Tiranas toimunud ELi ja Albaania parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee 12. kohtumisel vastu võetud soovitusi,

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni toetatud ja Maailmapanga ja ÜRO Arenguprogrammi poolt 2017. aastal läbi viidud Lääne-Balkani riikide marginaliseeritud romasid käsitleva uuringu tulemusi,

–  võttes arvesse talituste ühist töödokumenti „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Albaania kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8-0334/2018),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu laienemine kujutab endast jätkuvalt strateegilist investeeringut rahu, demokraatia, jõukuse, julgeoleku ja stabiilsuse tagamisse Euroopas;

B.  arvestades, et Albaania on teinud ühinemisläbirääkimiste alustamiseks vajalike poliitiliste kriteeriumide ja viie põhiprioriteedi täitmisel, samuti demokraatlike institutsioonide ja tavade tugevdamisel järjekindlalt edusamme;

C.  arvestades, et tänu edusammudele, mida on tehtud viie põhiprioriteedi täitmisel, on komisjon soovitanud alustada Albaaniaga ühinemisläbirääkimisi; arvestades, et ühinemisläbirääkimised võimaldavad põhjalikumat ELi kontrolli ja annavad võimsa tõuke täiendavate reformide elluviimiseks ning demokraatlike institutsioonide ja tavade tugevdamiseks;

D.  arvestades, et 28. juunil 2018. aastal kiitis Euroopa Ülemkogu heaks nõukogu 26. juuni 2018. aasta järeldused, milles võeti suund ühinemisläbirääkimiste alustamisele 2019. aasta juunis;

E.  arvestades, et probleeme esineb endiselt ning need tuleb dialoogi pidades ja koostööd tehes kiiresti ja tõhusalt lahendada;

F.  arvestades, et valitsuse ja opositsiooni vahel peetav konstruktiivne dialoog ELiga seotud reformide üle on hädavajalik, et teha reformikava osas kodanike hüvanguks edusamme ja tuua riiki ELile lähemale;

G.  arvestades, et Albaania üldsus toetab laialdaselt riigi ühinemist ELiga;

H.  arvestades, et õigusriigi põhimõte on ELi aluseks olev põhiväärtus, mis on nii laienemisprotsessi kui ka stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi keskmes; arvestades, et kõnealuses valdkonnas endiselt esinevate oluliste probleemide lahendamiseks on vaja reforme, eelkõige selleks, et tagada sõltumatu, erapooletu, vastutustundlik ja tõhus kohtusüsteem, samuti võitluseks korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu ning põhiõiguste kaitseks;

I.  arvestades, et usuvabaduse, kultuuripärandi ja vähemuste õiguste kaitse kuuluvad Euroopa Liidu põhiväärtuste hulka;

J.  arvestades, et Albaania on ratifitseerinud kõik peamised Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonid, sh eelkõige 1948. aasta ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse konventsiooni (nr 87) ning 1949. aasta organiseerumisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste konventsiooni (nr 98);

K.  arvestades, et iga kandidaatriiki või potentsiaalset kandidaatriiki hinnatakse eraldi tema saavutuste põhjal ning ühinemise ajakava määrab reformide kiirus ja kvaliteet;

L.  arvestades, et piirkondlik koostöö ja heanaaberlikud suhted on Albaania ELiga ühinemise edukaks kulgemiseks hädavajalikud;

1.  väljendab heameelt Albaania sellekohaste intensiivsete pingutuste üle, tänu millele on ELiga seotud reformide, eriti põhjaliku kohtureformi rakendamine jõudsalt edenenud; kutsub Albaaniat üles juba läbiviidud reforme kindlustama ja jätkama ettevalmistusi ELiga ühinemisega kaasnevate kohustuste täitmiseks kõigis peatükkides;

2.  toetab täielikult komisjoni soovitust, et Albaania reforme tunnustades tuleb riigiga alustada ühinemisläbirääkimisi; võtab teadmiseks nõukogu otsuse hinnata olukorda uuesti 2019. aasta juunis; väljendab heameelt selge kava üle, mis on koostatud ühinemisläbirääkimiste alustamiseks 2019. aastal, ning juhib tähelepanu asjaolule, et ettevalmistav sõelumisprotsess on alanud; tuletab meelde, et otsus alustada ühinemisläbirääkimisi sõltub jätkuvatest edusammudest reformiprotsessis, kutsub nõukogu üles hindama asjaomase riigi edusamme objektiivselt ja õiglaselt ning kutsuma kokku esimese valitsustevahelise konverentsi nimetatud aasta lõpuks, ning ergutab Albaaniat reformiprotsessi hoogsalt jätkama; on seisukohal, et läbirääkimiste alustamine mõjuks hästi demokraatia ja õigusriigi põhimõtte tugevdamisele, aidates reformiprotsessi kiirendada ja suurendaks järelevalvet selle üle;

3.  kutsub komisjoni üles rakendama tõhusamat lähenemisviisi läbirääkimistel 23. peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) ja 24. peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) üle;

4.  tuletab meelde vajadust tugevdada Albaania parlamendi järelevalvealast suutlikkust, sh ELiga ühinemise protsessis; nõuab mitmesuguste järelevalvemehhanismide ja -asutuste, sealhulgas uurimiskomisjonide tõhusamat kasutamist; väljendab heameelt Albaania parlamendi käitumisjuhendi vastuvõtmise üle, mis suurendab parlamentaarse tegevuse ausust ja läbipaistvust ning üldsuse usaldust selle institutsiooni vastu; rõhutab, et juhendi tõhusaks täitmiseks on vaja jõustamismehhanismi, sh karistusi; rõhutab ELi integratsiooni komisjoni keskset rolli ning Euroopa integratsiooni riikliku nõukogu vastutust foorumina, kus toimuvad konsultatsioonid ühinemise ettevalmistamise üle; palub laienemisprotsessis osalevatele riikidele suunatud Euroopa Parlamendi toetusprogrammi raames teha Albaania parlamendiga täiendavalt koostööd, et suurendada Albaania parlamendi suutlikkust anda välja ELi õigustikuga kooskõlas olevaid kvaliteetseid õigusakte ja teha järelevalvet;

5.  palub suurendada üldsuse teadlikkust ELiga ühinemise protsessist ning ELi ja sellesse kaasatud Albaania institutsioonide rollist;

6.  nõuab tegutsemist ning õigus- ja haldusmeetmete võtmist seoses Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) täitmata soovitustega valimisreformi kohta; rõhutab, et vaja on kaasavat ja aegsat valimisreformi, mille eesmärk on suurendada üldsuse usaldust valimisprotsessi vastu; tuletab meelde vajadust pöörata piisavalt tähelepanu erakondade väidetava ebaseaduslikule ja deklareerimata rahastamisele süüdistustele; väljendab heameelt Albaania parlamendi ajutise valimisreformikomisjoni töö üle seoses valimiste korraldamise sõltumatuse ja depolitiseerimise, valimiskampaania rahastamise läbipaistvuse, valijate registreerimise, häälte ostmise, uute hääletustehnoloogiate kasutamise ja välisriigis valimisega, ning nõuab tungivalt, et nimetatud komisjon jõuaks üksmeelele vajalikes reformides ja kiidaks need õigeaegselt heaks enne 2019. aasta kohalikke valimisi;

7.  väljendab heameelt Albaania erakondade rahastamist käsitleva seaduse muutmise üle; kordab oma üleskutset riigi erakondadele, et nad täidaksid kohustust takistada kriminaalkurjategijate avalikku teenistusse võtmist kõigis valitsusasutustes ja kõigil valitsemistasanditel;

8.  kordab, et konstruktiivne poliitiline dialoog, kompromissivalmidus, kestlik erakondadeülene koostöö ning jätkuvalt vankumatu valmidus rakendada ja tugevdada reforme kõigi viie põhiprioriteedi valdkonnas on ELiga ühinemise protsessi edenemisel ja demokraatliku riigikorralduse heaks toimimiseks hädavajalikud; tunnustab kasvavat kahepoolset koostööd ja teatavate oluliste reformidega tegelemisel saavutatud suurt erakondadevahelist üksmeelt; kutsub kõiki erakondi üles tegema suuremaid jõupingutusi tõelise poliitilise dialoogi loomiseks ja konstruktiivseks koostööks, et reformiprotsessi toetada; väljendab veelkord oma kindlat veendumust, et demokraatlikes institutsioonides peaks toimuma poliitiline dialoog; väljendab suurt muret selle pärast, et pärast 2018. aasta suvepuhkust boikoteerib opositsioon de facto parlamentaarset tegevust;

9.  rõhutab asjaolu, et Albaania kodanikud on tungivalt nõudnud kohtureformi ning see on eeltingimus, mis on vajalik usalduse taastamiseks õigusriigi, avalike asutuste ja poliitiliste esindajate vastu; kordab, et üldise reformiprotsessi usaldusväärsus ja tõhusus, eriti võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, ning omandiõiguste rakendamine sõltuvad kontrolliprotsessi edukusest ning kohtureformi jätkuvast ja sihipärasest läbiviimisest;

10.  väljendab heameelt edusammude üle kohtureformi läbiviimisel, mille eesmärk on suurendada kohtuorganite sõltumatust, vastutust, professionaalsust ja tõhusust ning suurendada üldsuse usaldust kohtusüsteemi vastu; peab kahetsusväärseks, et õigusemõistmine on jätkuvalt aeglane ja ebaefektiivne; juhib tähelepanu sellele, et kõigi kohtunike ja prokuröride uuesti hindamise protsess on andnud esimesed käegakatsutavad tulemused; väljendab heameelt asjaolu üle, et enamik prioriteetseid kohtuasju on juba menetletud; kutsub Albaania ametiasutusi siiski üles kiirendama kontrolliprotsessi, tegemata seejuures järeleandmisi kvaliteedi või õigluse osas; rõhutab, et väga oluline on kontrolliprotsessi rakendamine kooskõlas kõige rangemate rahvusvaheliste standarditega, ning ergutab Albaaniat jätkama tihedat koostööd rahvusvahelise vaatlusoperatsiooniga; võtab teadmiseks esimesed vallandamised ja vabatahtlikud tagasiastumised enne kandidaatide kuulamisi; on seisukohal, et kohtunike ja prokuröride järgmise põlvkonna ettevalmistamine on seda arvestades veelgi olulisem, ning peab seega kahetsusväärseks, et Albaania erakonnad ei ole saavutanud siiani kokkulepet selles osas, millised muudatused tuleks parema töölevõtmise ja väljaõppe eesmärgil teha seadusesse, milles käsitletakse kohtunike ja prokuröride staatust; ergutab kontrolliasutustele jätkuvalt ette nägema asjakohased finants- ja inimressursid;

11.  nõuab tungivalt, et Albaania ametiasutused viiksid võimalikult kiiresti lõpule uute kohtuorganite asutamise ning taastaksid toimiva konstitutsioonikohtu ja ülemkohtu; rõhutab vajadust toetada nende institutsioonide tõhusat toimimist, kindlustades neile piisavad inimressursid ja rahalised vahendid;

12.  tunneb heameelt jätkuvate edusammude üle, mida tehakse kodanikusõbralikuma, läbipaistvama, professionaalsema ja mittepoliitilisema avaliku halduse saavutamise nimel, sh kohalikul tasandil; palub järelevalveasutuste ja ombudsmani soovitused täielikult täita; võtab ühtlasi teadmiseks edusammud, mida on tehtud seoses territoriaalse reformiga ja vastloodud omavalitsuste täiendava haldus- ja finantsalase tugevdamisega ning konsultatiivnõukogu loomisega, et parandada kesk- ja kohalike valitsuse vahelist koordinatsiooni; väljendab heameelt kohalike ELi tugikeskuste ja ELi koordinaatorite ametikohtade loomise üle;

13.  nõuab, et suurendataks ühinemisega seotud reformide rakendamise, ELi õigusaktide siseriiklikkuse õigusesse ülevõtmise ja ELi ühinemisläbirääkimiste ettevalmistamise eest vastutavate institutsioonide ja organite haldussuutlikkust;

14.  tunnustab õigusliku ja institutsioonilise raamistiku märkimisväärset parandamist, mille eesmärk on ennetada korruptsiooni avalikes asutustes ja see likvideerida, sest korruptsioon on jätkuvalt suur murekoht; nõuab täiendavaid jõupingutusi Albaania kodanike igapäevaelu mõjutava korruptsiooni vähendamiseks, et parandada investeerimiskliimat ning tagada investeeringute õiguskindlus; rõhutab, et kõrgeid ametnikke ei tohi neile süüdistuse esitamisel tavakodanikest erinevalt kohelda; kutsub Albaaniat üles suurendama finantsuurimiste kasutamist ja saavutama tulemusi korruptsioonikuritegudest tuleneva kuritegeliku vara arestimise ja konfiskeerimise/sissenõudmise vallas, samuti näitama käegakatsutavaid tulemusi uimastikaubanduse ja rahapesu vastases võitluses;

15.  väljendab heameelt riigi korruptsioonivastaste õigusaktide hiljutise ajakohastamise üle; rõhutab vajadust viia lõpule keskkriminaalpolitsei, eritribunali ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase eriprokuratuuri loomine; nõuab tõhusamat institutsioonidevahelist koostööd ja teabevahetust politsei ja prokuratuuri vahel; väljendab heameelt õiguskaitsetöötajate uue hindamise üle politsei kontrollimise seaduse kohaselt;

16.  nõuab suurema tähelepanu pööramist poliitilisele ning avaliku ja erasektori korruptsioonile; palub tungivalt parandada ennetava uurimise, vastutusele võtmise ja lõplike süüdimõistmiste tulemusi korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse vallas, sealhulgas kõrgetasemeliste juhtumite puhul;

17.  väljendab heameelt edusammude üle, mida on tehtud korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, ja eelkõige Bajri kuritegeliku rühmituse liikmete äsjase vahistamise üle, ning kutsub üles jätkama konkreetsete ja kestlike tulemuste saavutamisega, sh uimastite kasvatamise ja nendega ebaseadusliku kauplemise valdkonnas, rakendades kanepikasvatuse vastased tegevuskavad; väljendab heameelt selle üle, et Albaania politsei tegutseb aktiivsemalt organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ja et Albaania soodustab tõhustatud rahvusvahelist politseikoostööd, mille tulemuseks on kuritegelike võrgustike vastu suunatud tõhusad operatsioonid, sealhulgas ühistes töörühmades liikmesriikidega; on seisukohal, et politsei, prokuratuuri ja teiste asjaomaste asutuste ja organite vahelist koostööd tuleks veelgi tõhustada;

18.  nõuab tungivalt, et Albaania ametiasutused võtaksid otsustavaid meetmeid inim-, tulirelva- ja uimastikaubandusega tegelevate kuritegelike võrgustike likvideerimiseks ning suurendaksid mitte ainult juurdluste ja esitatud süüdistuste, vaid ka süüdimõistvate otsuste arvu, seda eelkõige organiseeritud kuritegelike rühmituste juhtivate liikmete korral; nõuab, et tõhustataks inimkaubanduse vältimisel tehtavaid jõupingutusi, pöörates erilist tähelepanu saatjata alaealistele ja inimkaubanduse lapsohvritele, eriti tänavalastele;

19.  kordab üleskutset, et Albaania ametiasutused tagaksid tõhusal ja läbipaistval viisil omandiõiguste rakendamise ja teeksid nende kaitse osas edusamme, võttes samal ajal arvesse varade arvelevõtmist, tagastamist ja hüvitamist; nõuab edasiminekut vara digitaliseerimisel ja kaardistamisel; nõuab tungivalt, et Albaania ametiasutused teavitaksid kodanikke asjakohaselt nende õigustest ja nende nõuete täitmise saavutamise võimalustest; rõhutab tõhusa omandiõiguste süsteemi tähtsust õigusriigi ja atraktiivse ettevõtluskeskkonna tagamisel;

20.  väljendab heameelt täiendavate meetmete üle, mida on võetud inimõiguste, vähemuste õiguste ja diskrimineerimisvastase poliitika tugevdamiseks, sh kõigi vähemuste võrdse kohtlemise tagamiseks; kiidab heaks selle, et vastu on võetud vähemuste raamseadus, millega kaotati rahvusvähemuste ja etnolingvistiliste kogukondade omavaheline eristamine ning kus sätestati enesemääramise põhimõte, diskrimineerimiskeeld ja õigus säilitada oma kultuur, traditsioonid ja emakeel; nõuab seaduse täielikku rakendamist ja ergutab Albaaniat jätkama jõupingutuste tegemist, võttes vastu vähemuste raamseaduse jaoks vajalikud teisesed õigusaktid kooskõlas Euroopa standarditega ning tagades, et nende koostamises osalevad kõik asjaomased sidusrühmad; nõuab kindlalt meetmete võtmist, et veelgi parandada romade, egiptlaste ja teiste etniliste vähemuste haridustaset, tervishoidu, tööhõive määra ja elamistingimusi;

21.  väljendab heameelt edusammude üle, mis on tehtud naiste poliitikas osalemise ja esindatuse suurendamisel, eelkõige sookvootide süsteemi juurutamise kaudu, ning naiste võrdse esindatuse üle uues valitsuses; väljendab siiski uuesti muret ebasoodsas olukorras olevate ja marginaliseeritud rühmadesse kuuluvate naiste ja tüdrukute, näiteks roma(1) naiste ja puudega naiste diskrimineerimise ning asjakohaste meetmete puudumise pärast, mitmetes seadustes endiselt esinevate sooliselt diskrimineerivate sätete pärast, naiste raske juurdepääsu pärast õiguskaitsele, naiste suure osakaalu pärast mitteametlikul tööturul ning naiste ja laste, eriti haavatavatesse rühmadesse kuuluvate naiste ja laste vastu suunatud koduvägivalla juhtumite suure arvu pärast; nõuab asjakohaseid meetmeid nende probleemide lahendamiseks ja tunnustab resolutsiooni vastuvõtmist soolise vägivalla vastu võitlemise kohta ning soolise võrdõiguslikkuse küsimustega tegeleva parlamendi allkomisjoni moodustamist;

22.  avaldab heameelt selle üle, et laste õigusi käsitlevat õigusraamistikku tõhustati laste õiguste kaitse seaduse, laste kriminaalõiguse seadustiku ning lastega seotud tegevuskava aastani 2020 vastuvõtmise abil; tuletab meelde, et laste õiguste kaitse institutsioonilisi mehhanisme tuleb endiselt paremaks muuta; nõuab tungivalt, et ametiasutused rakendaksid laste õiguste kaitse ja alaealistega seotud õigusemõistmise vallas teisesed õigusaktid, ja nõuab, et lastekaitsesüsteemile, eelkõige kohaliku ja piirkondliku tasandi lastekaitseüksustele, eraldatavaid rahalisi vahendeid suurendataks märkimisväärselt;

23.  tunnustab sallivuse ja koostöö õhkkonda riigi usukogukondade vahel; kutsub Albaania ametiasutusi üles võitlema tõhusalt vihakõne ning vähemuste, sh LGBTI-inimeste, tõrjumise ja diskrimineerimise vastu; väljendab heameelt selle üle, et viies Albaania omavalitsuses võeti hiljuti vastu soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavad kooskõlas Euroopa hartaga meeste ja naiste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus;

24.  kutsub Albaania ametiasutusi üles süvendama koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonidega, tagades üldsuse tegeliku osalemise ja üldsusega konsulteerimise kogu otsustusprotsessi ja jätkuva ELiga ühinemise protsessi vältel nii riigi kui ka kohalikul tasandil, tugevdades nii demokraatiat ja läbipaistvust; juhib tähelepanu vajadusele reformida kodanikuühiskonna organisatsioonide õigus- ja eelarveraamistikku ning avaliku sektori vahenditest rahastamist kodanikuühiskonna organisatsioonide puhul, kes tegutsevad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte valdkonnas, sealhulgas järelevalve ja huvide kaitsmise organisatsioonide ning väikeste rohujuuretasandi organisatsioonide puhul, kuna rahaline jätkusuutlikkus on paljude kõnealuste organisatsioonide jaoks jätkuvalt suur probleem, sest praegust registreerimisprotsessi iseloomustavad pikad menetlused ja suured kulud ning praegune maksusüsteem seab kodanikuühiskonna organisatsioonidele suure koormuse ning takistab nii ettevõtete kui ka üksikisikute annetusi; tuletab meelde, et toimiv kodanikuühiskond on elujõulise demokraatia keskne osa ning et see on strateegilise tähtsusega, et Albaaniast saaks ELi liikmesriik;

25.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Albaania valitsuse ja rahvusvahelise kadunud isikutega tegeleva komisjoni vahel sõlmiti koostööleping, mis võimaldab viimasel aidata leida üles ja tuvastada kommunismiajastul kadunud isikuid;

26.  kutsub Albaania ametiasutusi üles tugevdama oma poliitikat, mis käsitleb puuetega inimesi, kuna neil on jätkuvalt raskusi haridusele, töökohtadele, tervishoiule, sotsiaalteenustele ja otsustusprotsessile juurdepääsul;

27.  peab kahetsusväärseks viivitusi, mis on esinenud piirkondliku noorte koostööameti asutamisel Tiranas; nõuab tungivalt, et ametiasutused toetaksid paindlikult koostööameti tegevust, nii et sellest oleks abi võimalikult paljudele noortele;

28.  rõhutab taas professionaalse ja sõltumatu era- ja avalik-õigusliku meedia suurt tähtsust; võtab teadmiseks osalise edu riigi audiovisuaalmeediaameti ja avalik-õigusliku ringhäälingu sõltumatuse suurendamisel; nõuab meetmete võtmist, et tagada meedias edastatud avalik-õigusliku reklaami finantsläbipaistvus; nõuab ühtlasi meetmeid ajakirjanike töö- ja sotsiaalõiguste kaitsmiseks;

29.  väljendab heameelt Albaania meedianõukogu asutamise üle ning rõhutab selle rolli ajakirjanike ja meedia kõrgete eetika- ja kutsenormide loomises, toetades samas nende sõltumatust ja vabadust; tunneb heameelt selle üle, et võeti vastu läbivaadatud ajakirjanike eetikakoodeks ja veebimeedia eetikasuunised, ning nõuab, et neis esitatud põhimõtteid tugevdataks avalikkuse usalduse, tõesuse, õigluse, ausameelsuse, sõltumatuse ja vastutuse säilitamiseks;

30.  nõuab tungivalt, et Albaania ametiasutused kiirendaksid reforme, et suurendada konkurentsivõimet ja tegeleda mitteametliku majanduse probleemiga; rõhutab, et korruptsioon, õigusriigi puudujäägid ja koormavad regulatiivmenetlused takistavad endiselt investeeringuid ja Albaania kestlikku arengut; nõuab, et äri- ja investeerimiskeskkonda veelgi parandataks, tagades prognoositava regulatiivse ja õigusraamistiku, õiguskindluse, õigusriigi põhimõtte järgimise, omandiõiguste jõustamise ja lepingute täitmise tugevdamise, jätkates jõulist eelarve konsolideerimist ning tugevdades maksuhaldust;

31.  rõhutab vajadust tagada ühinemisprotsessi ajal positiivne lähenemine sotsiaalsete standardite valdkonnas; väljendab heameelt Sofia prioriteetide kava vastuvõtmise üle, eelkõige seoses keskendumisega sotsiaal-majanduslikule arengule ja noortele; palub Albaania ametiasutustel hinnata ümber avaliku ja erasektori partnerluste roll ja nende mõju ühisomandile ja sellistele avalikele hüvedele nagu maanteed, tervishoid, loodus ja kultuuripärand vastavalt UNESCOst tulenevatele kohustustele; palub Albaanial avalikustada sotsiaalabi andmise kriteeriumid;

32.  väljendab kartust võimalike negatiivsete tagajärgede pärast, mida võib tööhõivele ja sotsiaalpoliitikale avaldada Albaania sotsiaalhoolekandeministeeriumi likvideerimine valitsuse ümberkorraldamise tulemusena; palub Albaania ametiasutustel edendada koostööd ametiühingutega ja tugevdada sotsiaaldialoogi; nõuab tungivalt tõhusaid meetmeid töötuse vähendamiseks, eriti noorte ja naiste seas, ning lapstööjõu kasutamise ennetamiseks; kutsub üles parandama veelgi hariduse kvaliteeti, tagades samas hariduse kättesaadavuse kogu elanikkonnale;

33.  peab kiiduväärseks asjaolu, et Albaania statistikainstituudi (INSTAT) andmetel on tööpuudus Albaanias vähenenud; rõhutab, et haridussüsteemi kvaliteeti tuleb tõsta, suurendades muu hulgas selle võimekust anda inimestele oskused ja teadmised, mis vastavad tööturu vajadustele; rõhutab, et pikaajalist majanduskasvu tuleb toetada, luues selleks võimekuse tehnoloogia kasutusele võtmiseks, teadusuuringuteks, arendustegevuseks ja innovatsiooniks;

34.  nõuab, et valitsus ajakohastaks haridussüsteemi, pidades silmas kaasavama ühiskonna ülesehitamist, ebavõrdsuse ja diskrimineerimise vähendamist ning noortele paremate oskuste ja teadmiste andmist;

35.  väljendab heameelt Albaania lubaduse üle rakendada Berliini protsessi raames ühendatust käsitlev tegevuskava ning 2018. aasta ühinemiseelse abi rahastamisvahendi paketi vastuvõtmise üle, mis hõlmab strateegilise tähtsusega Durrësi sadama taastamise taristuprojekti, mis tugevdab Albaania ühendusi Horvaatia ja Itaaliaga ning annab Albaania naabruses asuvatele sisemaariikidele Kosovole ja Makedooniale juurdepääsu mereteedele; nõuab tungivalt, et Albaania ametiasutused kiirendaksid üleeuroopaliste võrkude Albaania osade kavandamist ja ehitamist ning et nad jätkaksid oma õigusraamistiku ühtlustamist ELi õigustikuga; toetab ettepanekut vähendada Lääne-Balkani riikides rändlustasusid, et toetada digimajanduse suunas liikuvat turu- ja investeerimissõbralikku keskkonda; märgib, et 40% Albaania elanikkonnast elab maapiirkondades, kuid ainult 1% neist inimestest on internetti ühendatud;

36.  kordab, et väga oluline on täiustada avaliku sektori taristut Lääne-Balkani riikides ja ELi liikmesriikidega; soovitab ametiasutustel kiirendada selliste oluliste taristuprojektide ehitamist nagu raudteeühendus ja nüüdisaegne kiirtee Tirana ja Skopje vahel osana VIII transpordikoridorist;

37.  väljendab sügavat muret seoses kaitsealustes piirkondades suurt keskkonnakahju tekitanud majandusprojektidega, nagu suured turismikeskused ja hüdroelektrijaamad Vjosa ja Valbona jõgedel; soovitab, et Albaania vaataks üle oma taastuvenergia strateegia ja vähendaks elektri tootmiseks oma sõltuvust hüdroenergiast; palub seetõttu ametiasutustel uurida investeeringuid muudesse taastuvenergiaprojektidesse kui hüdroenergia; nõuab tungivalt, et ametiasutused tõhustaksid keskkonnamõju strateegilise hindamise, keskkonnamõju hindamise ja selliste projektide üle peetavate avalike konsultatsioonide kvaliteeti, võttes arvesse kohaliku kogukonna seisukohti; nõuab tungivalt, et Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank ja Euroopa Investeerimispank vaataksid uuesti läbi oma toetuse hüdroelektrijaamade projektidele, millel puuduvad eelnev põhjalik keskkonnamõju strateegiline hindamine ja keskkonnamõju hindamine; rõhutab vajadust tagada, et Aadria mere torujuhtme projekt (TAP) oleks kooskõlas ELi õigustiku keskkonnaalaste ja sotsiaalsete aspektidega; kordab oma üleskutset Albaaniale rakendada asjakohaseid jäätmekäitlusmeetmeid ja viia need vastavusse ELi keskkonnaalaste õigusaktidega;

38.  väljendab muret selle pärast, et endiselt on just Albaania Lääne-Balkani riikide seas see riik, kust kõige sagedamini ebaseaduslikult ELi piiri ületatakse ja kust on pärit kõige rohkem ebaseaduslikult liikmesriikide territooriumil viibijaid ning kust esitatakse kõige rohkem põhjendamatuid varjupaigataotlusi; nõuab viimastel kuudel võetud meetmete tugevdamist, et tegeleda tõhusalt ELis põhjendamatute varjupaigataotluste esitamise ja saatjata alaealiste saabumise probleemiga, sh nende algpõhjustega; ergutab võtma konkreetseid meetmeid tööhõive suurendamiseks, eelkõige noortega seoses, samuti hariduse, elutingimuste ja tervishoiu valdkonnas; nõuab, et Albaania ametiasutused looksid süsteemid, mis toetaksid riiki naasvaid perekondi ja lapsi tõhusal taasintegreerumisel;

39.  avaldab heameelt sammude üle, mis on astutud, et sõlmida Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja Albaania vahel operatiivkoostöö kokkulepe, kusjuures Albaania on piirkonnas esimene riik, kellega selline kokkulepe sõlmiti, ning ergutab ulatuslikumale koostööle operatiivtasandil;

40.  palub Albaania valitsusel järgida Euroopa Nõukogu vastu võetud Euroopa väljaandmise konventsiooni artikli 3 sätteid ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 19 sätteid ning mitte lubada väljaandmist poliitiliste õigusrikkumiste eest või juhul, kui inimest võidakse väljaandmist taotlevas riigis piinata või ebainimlikult kohelda;

41.  tunnustab Albaania edusamme välisvõitlejate väljavoolu pidurdamisel; väljendab heameelt võimalike terroriohtudega võitlemisel saavutatud piirkondliku koostöö üle; kordab, et vaja on võtta täiendavaid meetmeid terrorismi rahastamiseks mõeldud rahavoogude takistamiseks, kodanikuühiskonna ja usukogukondadega seotud ennetus- ja seiremehhanismide tõhustamiseks ning tõhusaks võitluseks internetis toimuva radikaliseerumise vastu; kordab, et tuleb tõhustada programme, mis on mõeldud tagasipöördujate ja nende perekondade taasintegreerimiseks ning vanglates radikaliseerumise ennetamiseks, suurendades selleks kodanikuühiskonna ja usukogukondade kaasatust;

42.  nõuab Albaania ja ELi suuremat koostööd küberkuritegevuse ja küberkaitse küsimustes;

43.  kiidab heaks Albaania aktiivse osalemise Berliini protsessis, Lääne-Balkani riikide kuuiku algatuses ja teistes piirkondlikes algatustes ning riigi panuse piirkondliku koostöönõukogu maine kindlustamisse; väljendab heameelt selle üle, et Berliini protsessi raames allkirjastati ühisdeklaratsioon piirkondliku koostöö ja heanaaberlike suhete kohta; väljendab heameelt Albaania aktiivse rolli üle piirkondliku koostöö ja heanaaberlike suhete edendamisel teiste laienemisprotsessis osalevate riikide ja naabruses asuvate ELi liikmesriikidega ning rõhutab, et head suhted on laienemisprotsessi lahutamatu osa; avaldab heameelt Lääne-Balkani fondi ametliku käivitamise üle, mis peaks edendama ühiseid väärtusi ja arendama piirkondlikku koostööd kodanike, kodanikuühiskonna ja Lääne-Balkani piirkonna institutsioonide vahel; avaldab heameelt selle üle, et Tiranas loodi Albaania-Serbia ühine kaubanduskoda, ning kutsub üles piirkonnas kaubandus- ja ärikoostööd tugevdama; väljendab heameelt jätkuvate jõupingutuste üle tõhustada piirkondlikku koostööd, eelkõige keskkonnakaitse valdkonnas, mida on kirjeldatud Aadria mere kolmepoolses algatuses; tuletab meelde, et vältida tuleks avaldusi ja tegevusi, mis võivad heanaaberlikele suhtetele negatiivselt mõjuda;

44.  kinnitab veel kord oma toetust algatusele, millega luuakse piirkondlik komisjon endises Jugoslaavias toime pandud sõjakuritegude ja muude raskete inimõiguste rikkumistega seotud faktiliste asjaolude tuvastamiseks (RECOM); nõuab tungivalt, et Albaania valitsus võtaks selle loomisel juhtrolli; rõhutab, et see protsess on tähtis ning et oluline on kaasata aktiivselt kõik piirkonna poliitilised juhid, et selle tööd viivitamata alustada; juhib tähelepanu RECOMi koalitsiooni tegevuskava ettepanekule, kus on esitatud selged kuupäevad ja sihttasemed;

45.  tunnustab kõrgelt Albaaniat jätkuva täieliku toetuse eest ELi seisukohtadele ja avaldustele, mis on tehtud ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames; kutsub Albaaniat üles ühinema ELi ühise seisukohaga Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi kõikehõlmavuse kohta ja loobuma kahepoolsest immuniteedilepingust USAga; tunnustab Albaania aktiivset osalemist sõjalistes kriisiohjemissioonides ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames ning osalemist ELi jaoks strateegilise tähtsusega NATO missioonidel;

46.  nõuab tungivalt, et Albaania ametiasutused kasutaksid ELi vahendeid võimalikult tõhusalt riigi kõigis piirkondades; kutsub komisjoni üles tagama ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) vahendite ranged tingimused ning andma riigiaruannetes hinnangu Albaaniale eraldatud IPA toetuse tõhususele, eriti põhiprioriteetide ja nendega seotud projektide puhul;

47.  võtab teadmiseks 12.–13. veebruaril 2018 Tiranas toimunud ELi ja Albaania parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee 12. kohtumise konstruktiivse õhkkonna; võtab teadmiseks tõhusama koostöö komitee enamuse ja vähemuse esindajate vahel; rõhutab jätkuva erakondadeülese koostöö tähtsust ELiga ühinemiseks vajalike reformide läbiviimisel;

48.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning Albaania valitsusele ja parlamendile.

(1)

Sõna „roma“ kasutatakse üldmõistena, mis hõlmab erisuguseid omavahel seotud, nii paikseid kui ka mittepaikseid rühmi, nagu romad, aškalid ja egiptlased jne, kes võivad kultuurilt ja elustiililt erineda.


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

9.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

5

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ivan Štefanec


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Michèle Alliot‑Marie, Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, László Tőkés, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

5

ENF

Mario Borghezio, Jean‑Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Manolis Kefalogiannis

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie‑Christine Vergiat

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 14. november 2018Õigusalane teave