Postup : 2018/2147(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0334/2018

Predkladané texty :

A8-0334/2018

Rozpravy :

PV 28/11/2018 - 26
CRE 28/11/2018 - 26

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.16
CRE 29/11/2018 - 8.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0481

SPRÁVA     
PDF 482kWORD 63k
16.10.2018
PE 622.360v04-00 A8-0334/2018

o správe Komisie o Albánsku za rok 2018

(2018/2147(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Knut Fleckenstein

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o správe Komisie o Albánsku za rok 2018

(2018/2147(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Albánskom,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady z 19. a 20. júna 2003 a na Solúnsku agendu pre západný Balkán,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady z 26. – 27. júna 2014 udeliť Albánsku štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady pre všeobecné záležitosti z 26. júna 2018,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady z 28. – 29. júna 2018,

–  so zreteľom na odporúčania vysokého komisára Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre otázky národnostných menšín týkajúce sa návrhu sekundárnych právnych predpisov o ochrane národnostných menšín v Albánsku,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo samitu EÚ – západný Balkán zo 17. mája 2018 a jeho agendu priorít zo Sofie,

–  so zreteľom na 9. zasadnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko z 15. novembra 2017,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. februára 2018 s názvom Dôveryhodná perspektíva rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšia angažovanosť EÚ v tejto oblasti (COM(2018)0065),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. apríla 2018 s názvom Oznámenie o politike rozširovania EÚ za rok 2018 (COM(2018)0450) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Albánsku za rok 2018 (SWD(2018)0151),

–  so zreteľom na odporúčania, ktoré prijal Parlamentný výbor pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko na svojej dvanástej schôdzi, ktorá sa konala 12. – 13. februára 2018 v Tirane,

–  so zreteľom na výsledok prieskumu z roku 2017 o marginalizovaných Rómoch na západnom Balkáne, ktorý podporila Komisia a uskutočnili Svetová banka a Rozvojový program OSN,

–  so zreteľom na spoločný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Albánsku,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0334/2018),

A.  keďže proces rozširovania EÚ je aj naďalej strategickou investíciou do mieru, demokracie, prosperity, bezpečnosti a stability v Európe;

B.  keďže Albánsko naďalej zaznamenáva stabilný pokrok pri plnení politických kritérií a piatich priorít, ktoré sú kľúčové pre začatie prístupových rokovaní, ako aj pri konsolidácii demokratických inštitúcií a postupov;

C.  keďže Komisia odporučila otvorenie prístupových rokovaní s Albánskom vzhľadom na dobrý pokrok dosiahnutý v plnení piatich kľúčových priorít; keďže rokovania o pristúpení umožnia užšiu kontrolu EÚ a sú silným katalyzátorom na realizáciu ďalších reforiem a konsolidáciu demokratických inštitúcií a postupov;

D.  keďže Európska rada 28. júna 2018 schválila závery Rady z 26. júna 2018, a tak vytýčila cestu k otvoreniu prístupových rokovaní v júni 2019;

E.  keďže stále pretrvávajú problémy, ktoré je potrebné riešiť urýchlene a efektívne v duchu dialógu a spolupráce;

F.  keďže pre dosiahnutie pokroku pri uskutočňovaní programu reforiem v prospech občanov a pre priblíženie krajiny k EÚ má aj naďalej kľúčový význam konštruktívny dialóg medzi vládou a opozíciou o reformách, ktoré súvisia s EÚ;

G.  keďže verejnosť v Albánsku v širokej miere podporuje pristúpenie krajiny k EÚ;

H.  keďže právny štát predstavuje základnú hodnotu, na ktorej je založená EÚ, a je jadrom rozširovania, ako aj procesu stabilizácie a pridruženia; keďže na riešenie dôležitých problémov, ktoré v tejto oblasti pretrvávajú, sú potrebné reformy, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie nezávislého, nestranného, zodpovedného a efektívneho súdnictva a boj proti korupcii a organizovanému zločinu, ako aj o ochranu základných práv;

I.  keďže ochrana slobody náboženstva, kultúrneho dedičstva a práv menšín patria medzi základné hodnoty Európskej únie;

J.  keďže Albánsko ratifikovalo všetky základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce, a to najmä Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať z roku 1948 (č. 87) a Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať z roku 1949 (č. 98);

K.  keďže každá krajina zapojená do procesu rozširovania sa posudzuje jednotlivo na základe vlastných zásluh, pričom rýchlosť a kvalita reforiem je rozhodujúca pre harmonogram pristúpenia;

L.  keďže regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy sú dôležité na to, aby Albánsko dosiahlo pokrok na svojej ceste k pristúpeniu k EÚ;

1.  víta skutočnosť, že Albánsko v tomto smere zvýšilo úsilie, čo vedie k stabilnému pokroku, pokiaľ ide o vykonávanie reforiem týkajúcich sa EÚ, najmä v súvislosti s komplexnou reformou súdnictva; vyzýva Albánsko, aby upevnilo dosiahnuté reformy a aby sa naďalej pripravovalo na povinnosti vyplývajúce z členstva v EÚ vo všetkých kapitolách;

2.  plne podporuje odporúčanie Komisie, aby sa otvorili prístupové rokovania vzhľadom na reformné úsilie, ktoré Albánsko vynakladá; berie na vedomie rozhodnutie Rady prehodnotiť situáciu v júni 2019; víta jasnú cestu načrtnutú smerom k začiatku prístupových rokovaní v roku 2019 a zdôrazňuje skutočnosť, že začal prípravný proces preverovania; pripomína, že rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní bude závisieť od ďalšieho pokroku reformného procesu, vyzýva Radu, aby objektívne a spravodlivo zhodnotila pokrok, ktorý krajina dosiahla, a aby do konca uvedeného roka zvolala prvú medzivládnu konferenciu, a nabáda Albánsko, aby na tento účel udržalo tempo reforiem; domnieva sa, že začatie rokovaní by pozitívne prispelo k posilneniu demokracie a právneho štátu tým, že poskytne ďalšie stimuly pre reformný proces a posilní jeho kontrolu;

3.  vyzýva Komisiu, aby uplatňovala posilnený prístup k rokovacej kapitole 23 (súdnictvo a základné práva) a kapitole 24 (spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť);

4.  pripomína, že treba posilniť kapacity dohľadu albánskeho parlamentu, a to aj pokiaľ ide o proces pristúpenia k EÚ; požaduje efektívnejšie využívanie rôznych mechanizmov a inštitúcií dohľadu vrátane vyšetrovacích výborov; víta prijatie kódexu správania albánskeho parlamentu, ktorým sa posilní integrita a transparentnosť parlamentného procesu a dôvera verejnosti voči tejto inštitúcii; zdôrazňuje, že na to, aby bol tento kódex účinný, je nutný mechanizmus presadzovania, a to vrátane sankcií; zdôrazňuje ústrednú úlohu Výboru pre európsku integráciu a zodpovednosť Národnej rady pre európsku integráciu ako fóra pre konzultácie o príprave na pristúpenie; požaduje ďalšiu spoluprácu s parlamentom Albánska v rámci podporného programu Európskeho parlamentu pre parlamenty krajín zapojených do procesu rozširovania, aby sa tak zvýšila jeho schopnosť produkovať kvalitné právne predpisy v súlade s acquis EÚ a vykonávať úlohu dohľadu;

5.  zdôrazňuje význam zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o procese pristúpenia k EÚ a o úlohe zúčastnených inštitúcií EÚ a Albánska;

6.  požaduje prijatie krokov a legislatívnych a administratívnych opatrení na riešenie zostávajúcich odporúčaní Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE/ODIHR); zdôrazňuje, že je nutná inkluzívna a včasná volebná reforma s cieľom zvýšiť dôveru verejnosti vo volebný proces; pripomína potrebu venovať náležitú pozornosť obvineniam z nezákonného a nedeklarovaného financovania politických strán; víta prácu ad hoc výboru albánskeho parlamentu pre volebnú reformu týkajúcu sa nezávislosti a odpolitizovania volebných orgánov, transparentnosti financovania kampane, registrácie voličov, kupovania hlasov, využívania nových technológií v oblasti hlasovania a hlasovania mimo krajiny a naliehavo ho žiada, aby dosiahol konsenzus, pokiaľ ide o potrebné reformy, a prijal ich v dostatočnom predstihu pred komunálnymi voľbami v roku 2019;

7.  víta revidovaný zákon o financovaní politických strán Albánska; opätovne vyzýva politické strany v krajine, aby si plnili svoje povinnosti s cieľom zabezpečiť vylúčenie páchateľov trestných činov z verejných funkcií vo všetkých zložkách a na všetkých úrovniach vlády;

8.  opätovne zdôrazňuje, že konštruktívny politický dialóg, vôľa dosiahnuť kompromis, udržateľná spolupráca medzi stranami a pretrvávajúci neochvejný záväzok vykonávať a konsolidovať reformy vo všetkých piatich kľúčových prioritách majú zásadný význam pre úsilie o dosiahnutie pokroku v procese pristúpenia k EÚ a pre dobré fungovanie demokratického zriadenia; víta rastúcu dvojstrannú spoluprácu a široký konsenzus medzi stranami, ktorý sa dosiahol pri riešení niektorých kľúčových reforiem; nabáda všetky politické sily, aby vyvinuli ďalšie úsilie o to, aby zaviedli skutočný politický dialóg a dosiahli konštruktívnu spoluprácu, a tak podporili reformný proces; opakuje svoje pevné presvedčenie, že politický dialóg by sa mal uskutočňovať v rámci demokratických inštitúcií; je vo veľkej miere znepokojený de facto bojkotom parlamentného procesu opozíciou po prestávke v lete 2018;

9.  zdôrazňuje, že reforma súdnictva je jednou z hlavných požiadaviek občanov Albánska a predpokladom na obnovenie dôvery v právny štát, verejné inštitúcie a politických zástupcov; pripomína, že dôveryhodnosť a účinnosť celkového reformného procesu, a najmä boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, a vykonávanie vlastníckych práv závisia od úspechu procesu preverovania a nepretržitého a rozhodného vykonávania reformy súdnictva;

10.  víta pokrok dosiahnutý v reforme súdnictva s cieľom zvýšiť nezávislosť, zodpovednosť, profesionalitu a efektívnosť súdnych inštitúcií krajiny a na zlepšenie dôvery ľudí v justičné orgány; vyslovuje poľutovanie nad tým, že výkon spravodlivosti je naďalej pomalý a neefektívny; konštatuje, že proces prehodnocovania všetkých sudcov a prokurátorov priniesol prvé konkrétne výsledky; víta skutočnosť, že väčšina prioritných spisov už bola spracovaná; vyzýva však albánske orgány, aby ďalej presadzovali nestranný proces preverovania bez toho, aby bola ohrozená kvalita alebo spravodlivosť; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa proces preverovania vykonával v súlade s najvyššími medzinárodnými normami, a nabáda Albánsko, aby pokračovalo v úzkej spolupráci s Medzinárodnou monitorovacou operáciou; berie na vedomie prvé prípady odmietnutia a dobrovoľného odstúpenia kandidátov pred ich vypočutím; v tejto súvislosti sa domnieva, že príprava ďalšej generácie sudcov a prokurátorov je ešte dôležitejšia, a preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že politické strany v Albánsku doteraz nedospeli k dohode o potrebných zmenách zákona o postavení sudcov a prokurátorov, pokiaľ ide o väčšiu kapacitu v oblasti náboru a odbornej prípravy; podporuje primerané finančné a ľudské zdroje, ktoré sa majú nepretržite poskytovať preverovacím inštitúciám;

11.  naliehavo vyzýva albánske orgány, aby čo najskôr dokončili zriadenie nových súdnych orgánov a aby obnovili fungovanie ústavného súdu a najvyššieho súdu; zdôrazňuje, že treba podporiť účinné fungovanie týchto inštitúcií prostredníctvom primeraných ľudských zdrojov a finančných prostriedkov;

12.  víta neustály pokrok smerom k zriadeniu verejnej správy, ktorá bude viac orientovaná na občanov, transparentná, profesionálna a apolitická, a to aj na miestnej úrovni; naliehavo vyzýva na úplné vykonávanie odporúčaní inštitúcií dohľadu, ako aj odporúčaní ombudsmana; berie na vedomie aj pokrok, ktorý sa dosiahol, pokiaľ ide o územnú reformu a ďalšiu konsolidáciu – administratívnu i finančnú – novovytvorených obcí, ako aj zriadenie poradnej rady s cieľom zlepšiť koordináciu medzi ústrednou vládou a miestnymi samosprávami; víta zriadenie miestnych kancelárií EÚ a koordinátorov EÚ;

13.  vyzýva na ďalšie posilnenie administratívnej kapacity inštitúcií a orgánov zodpovedných za vykonávanie reforiem súvisiacich s pristúpením, transpozíciu právnych predpisov EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov a nadchádzajúcu prípravu prístupových rokovaní s EÚ;

14.  víta významný pokrok dosiahnutý v právnom a inštitucionálnom rámci v záujme prevencie a odstránenia korupcie vo verejných inštitúciách, pretože korupcia je stále jeden z hlavných problémov; požaduje ďalšie úsilie zamerané na zníženie korupcie, ktorá ovplyvňuje každodenný život občanov Albánska, zlepšenie investičného prostredia a zaručenie právnej istoty investícií; zdôrazňuje, že vysokí funkcionári v prípade obvinenia nesmú mať nárok na lepšie zaobchádzanie v porovnaní s bežnými občanmi; vyzýva Albánsko, aby zintenzívnilo využívanie finančných vyšetrovaní a vytvorilo záznamy o zaistení a konfiškácii/vymáhaní majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v dôsledku trestných činov súvisiacich s korupciou a aby preukázalo hmatateľné výsledky v boji proti obchodovaniu s drogami a praniu špinavých peňazí;

15.  víta nedávne aktualizácie právnych predpisov krajiny týkajúcich sa boja proti korupcii; zdôrazňuje, že treba dokončiť zriadenie národného vyšetrovacieho úradu, osobitného tribunálu a špeciálnej prokuratúry na boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti; vyzýva na ďalšie zlepšovanie medziinštitucionálnej spolupráce a výmeny informácií medzi políciou a prokuratúrou; víta prehodnotenie pracovníkov v oblasti presadzovania práva v rámci zákona o policajnom preverovaní;

16.  žiada, aby sa väčšia pozornosť venovala politickej a verejno-súkromnej korupcii; požaduje posilnenie výsledkov v oblasti proaktívneho vyšetrovania, stíhania a právoplatných odsúdení v rámci boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, a to aj v prípadoch na vysokej úrovni;

17.  víta pokrok dosiahnutý v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, najmä nedávne zadržanie členov zločineckej skupiny Bajri, a vyzýva na dosiahnutie ďalších konkrétnych a udržateľných výsledkov, a to aj v špecifickej oblasti boja proti pestovaniu drog a obchodovania s nimi, prostredníctvom realizácie akčných plánov proti pestovaniu konope; víta skutočnosť, že albánsky policajný zbor sa stáva čoraz aktívnejším v boji proti organizovanej trestnej činnosti, a je povzbudený zintenzívnenou medzinárodnou policajnou spoluprácou Albánska, čo vedie k účinným operáciám proti zločineckým sieťam, a to aj v rámci spoločných pracovných skupín s členskými štátmi; domnieva sa, že spolupráca medzi políciou, prokuratúrou a ostatnými príslušnými agentúrami a orgánmi by sa mala ďalej upevňovať;

18.  naliehavo vyzýva albánske orgány, aby podnikli rozhodné kroky s cieľom rozložiť zločinecké siete zapojené do obchodovania s ľuďmi, so strelnými zbraňami a s drogami, a aby zvýšili počet vyšetrovaní a trestných stíhaní, ale aj právoplatných odsúdení, a to najmä vysokopostavených členov skupín organizovanej trestnej činnosti; poukazuje na to, že je nutné zintenzívniť úsilie o predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a osobitnú pozornosť pritom venovať deťom bez sprievodu a detským obetiam obchodovania s ľuďmi, najmä pokiaľ ide o deti žijúce na ulici;

19.  opätovne vyzýva albánske orgány, aby účinne zabezpečili presadzovanie a pokrok pri ochrane vlastníckych práv efektívnym a transparentným spôsobom a pritom súčasne zohľadňovali registráciu majetku, reštitúcie a odškodnenie; požaduje, aby sa dosiahol potrebný pokrok v oblasti digitalizácie a mapovania majetku; nalieha na albánske orgány, aby zodpovedajúcim spôsobom informovali občanov o ich právach a možnostiach uplatňovania svojich nárokov; zdôrazňuje význam účinného režimu vlastníckych práv pre zaručenie právneho štátu a atraktívneho podnikateľského prostredia;

20.  víta opatrenia prijaté na posilnenie ochrany ľudských práv, práv menšín a politík boja proti diskriminácii vrátane rovnakého zaobchádzania so všetkými menšinami; víta prijatie rámcového zákona o menšinách, ktorým sa zrušilo rozlišovanie medzi národnostnými menšinami a etno-lingvistickými spoločenstvami a ktorým sa zaviedla zásada sebaidentifikácie, zákaz diskriminácie a právo na ochranu kultúr, tradícií a materinského jazyka; požaduje plné uplatňovanie tohto zákona v praxi a nabáda Albánsko, aby pokračovalo vo svojom úsilí prijatím potrebných sekundárnych právnych predpisov k rámcovému zákonu v súlade s európskymi normami, pričom zaistí zapojenie všetkých príslušných zainteresovaných strán do ich vypracúvania; trvá na tom, aby sa prijali opatrenia na ďalšie zlepšenie vzdelávania, zdravia, miery zamestnanosti a životných podmienok Rómov, Egypťanov a ďalších etnických menšín;

21.  víta pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti zvyšovania účasti a zastúpenia žien v politike, najmä prostredníctvom zavedenia systému rodovej rovnosti, a rovné zastúpenie žien v novej vláde; opakuje však svoje znepokojenie, pokiaľ ide o diskrimináciu a nedostatok vhodných opatrení na ochranu žien a dievčat, ktoré patria do znevýhodnených a marginalizovaných skupín, ako sú rómske(1) ženy a ženy so zdravotným postihnutím, stále existujúce rodovo diskriminujúce ustanovenia v mnohých právnych predpisoch, ťažký prístup žien k spravodlivosti, podiel žien na neformálnom trhu práce a vysoký počet prípadov domáceho násilia páchaného na ženách a deťoch, najmä tých, ktoré patria do zraniteľných skupín; žiada primeranú reakciu na tieto otázky a oceňuje prijatie uznesenia o boji proti rodovo motivovanému násiliu a zriadenie parlamentného podvýboru pre rodovú rovnosť;

22.  víta posilnenie legislatívneho rámca týkajúceho sa práv detí prijatím zákona o ochrane práv detí, kódexu o trestnej justícii pre deti a agendy detí 2020; pripomína, že je ešte potrebné zlepšiť inštitucionálne mechanizmy na ochranu práv detí; naliehavo vyzýva orgány, aby vykonávali sekundárne právne predpisy o ochrane práv detí a justícii pre mladistvých, a vyzýva orgány, aby výrazne zvýšili finančné prostriedky pridelené na systém ochrany detí, najmä na jednotky na ochranu detí na miestnej a regionálnej úrovni;

23.  oceňuje atmosféru tolerancie a spolupráce medzi náboženskými komunitami v krajine; vyzýva albánske orgány, aby účinne bojovali proti nenávistným prejavom, vylúčeniu a diskriminácii menšín vrátane LGBTI osôb; víta skutočnosť, že v súlade s Európskou chartou rovnosti žien a mužov na miestnej úrovni päť albánskych obcí nedávno prijalo akčné plány rodovej rovnosti;

24.  vyzýva albánske orgány, aby posilnili spoluprácu s organizáciami občianskej spoločnosti, čím sa zabezpečí účinná účasť verejnosti a konzultácie s ňou v rozhodovacom procese a v prebiehajúcom procese integrácie do EÚ, a to aj na celoštátnej a miestnej úrovni, v záujme posilňovania demokracie a transparentnosti; upriamuje pozornosť na potrebu reformy právneho a fiškálneho rámca pre organizácie občianskej spoločnosti, ako aj financovania dostupného z verejných zdrojov pre organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pracujú v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu, vrátane kontrolných a podporných organizácií a malých organizácií na najnižšej úrovni, keďže finančná udržateľnosť je naďalej veľkou výzvou pre značný počet týchto organizácií, pretože súčasný proces registrácie sa vyznačuje zdĺhavými postupmi a vysokými nákladmi a súčasný daňový systém kladie značnú záťaž na organizácie občianskej spoločnosti a bráni podnikovému aj individuálnemu darcovstvu; pripomína, že občianska spoločnosť so silným postavením je kľúčovým prvkom dynamickej demokracie a má strategicky význam pre transformáciu Albánska na členský štát EÚ;

25.  víta podpísanie dohody o spolupráci medzi albánskou vládou a Medzinárodnou komisiou pre nezvestné osoby, ktorá tejto komisii umožní pomáhať pri lokalizácii a identifikácii nezvestných osôb z komunistickej éry;

26.  vyzýva albánske orgány, aby posilnili svoje politiky zamerané na ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa naďalej stretávajú s ťažkosťami s prístupom k vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám a pri účasti na rozhodovaní;

27.  vyjadruje poľutovanie nad omeškaním pri zriaďovaní Úradu pre regionálnu spoluprácu mládeže (RYCO) v Tirane; naliehavo vyzýva orgány, aby podporovali činnosti úradu RYCO flexibilným spôsobom, ktorý umožní, aby mal čo najväčší počet mladých ľudí prospech z jeho činnosti;

28.  zdôrazňuje kľúčový význam profesionálnych a nezávislých súkromných a verejnoprávnych médií; berie na vedomie čiastočný pokrok, ktorý sa dosiahol pri zvyšovaní nezávislosti orgánu pre audiovizuálne médiá a verejnoprávneho vysielania krajiny; vyzýva na prijatie opatrení s cieľom zlepšiť finančnú transparentnosť štátnej reklamy v médiách; žiada tiež opatrenia na posilnenie ochrany pracovných a sociálnych práv novinárov;

29.  víta zriadenie albánskej mediálnej rady a zdôrazňuje jej úlohu pri zavádzaní vysokých etických a profesijných noriem pre novinárov a médiá, pričom táto rada bude zároveň podporovať ich nezávislosť a slobodu; víta prijatie revidovaného novinárskeho etického kódexu, ako aj etických usmernení pre online médiá, a požaduje posilnenie ich zásad s cieľom zachovať dôveru verejnosti, pravdivosť, spravodlivosť, integritu, nezávislosť a zodpovednosť;

30.  naliehavo vyzýva albánske orgány, aby zintenzívnili reformy zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti a riešenie otázky neformálneho hospodárstva; zdôrazňuje, že korupcia, nedostatok zásad právneho štátu a zložité regulačné postupy naďalej odrádzajú od investovania a bránia udržateľnému rozvoju Albánska; požaduje, aby sa podnikateľské a investičné prostredie ešte viac zlepšilo zabezpečením predvídateľného regulačného a legislatívneho rámca, právnej istoty, právneho štátu, presadzovania vlastníckych práv a posilneného presadzovania zmlúv, intenzívneho presadzovania fiškálnej konsolidácie a posilnenia daňovej správy;

31.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť pozitívnu konvergenciu sociálnych noriem počas prístupového procesu; víta prijatie agendy priorít zo Sofie, a najmä skutočnosť, že kladie dôraz na sociálno-ekonomický rozvoj a na mládež; vyzýva albánske orgány, aby prehodnotili úlohu verejno-súkromných partnerstiev a ich vplyv na spoločné zdroje a na statky verejného záujmu, ako sú diaľnice, zdravotníctvo, príroda a kultúrne dedičstvo, v súlade so záväzkami stanovenými organizáciou UNESCO; vyzýva Albánsko, aby zverejnilo kritériá poskytovania sociálnej pomoci;

32.  obáva sa možných negatívnych vplyvov na tvorbu politiky zamestnanosti a sociálnej politiky v nadväznosti na zrušenie albánskeho ministerstva sociálneho zabezpečenia v dôsledku reštrukturalizácie vlády; nabáda albánske orgány, aby posilnili spoluprácu s odbormi a sociálny dialóg; naliehavo vyzýva na účinné opatrenia s cieľom riešiť vysokú mieru nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi a ženami, a s cieľom zabrániť detskej práci; vyzýva na ďalšie zlepšenie kvality vzdelávania a na zabezpečenie toho, aby vzdelávanie zostalo dostupné pre všetkých obyvateľov;

33.  oceňuje skutočnosť, že podľa albánskeho štatistického inštitútu (INSTAT) miera nezamestnanosti v Albánsku klesla; zdôrazňuje potrebu zlepšiť kvalitu systému vzdelávania, ako aj zvýšiť kapacity s cieľom lepšie vybaviť ľudí zručnosťami a znalosťami v súlade s potrebami trhu práce; zdôrazňuje potrebu podporovať dlhodobý rast prostredníctvom rozvoja kapacít na technologickú absorpciu, výskum, vývoj a inovácie;

34.  naliehavo vyzýva vládu, aby zmodernizovala systém vzdelávania s cieľom vybudovať inkluzívnejšiu spoločnosť, znížiť nerovnosti a diskrimináciu a lepšie vybaviť mladých ľudí zručnosťami a vedomosťami;

35.  víta, že Albánsko sa zaviazalo realizovať program v oblasti prepojenosti v rámci berlínskeho procesu, ako aj prijatie balíka v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA) na rok 2018, ktorý zahŕňa projekt v oblasti strategicky dôležitej infraštruktúry, a to obnovu prístavu Durrës, čím sa zlepší spojenie Albánska s Chorvátskom a Talianskom a poskytne vnútrozemským susedom Albánska – Kosovu a Macedónsku – prístup k trasám námornej dopravy; naliehavo vyzýva albánske orgány, aby zrýchlili plánovanie a výstavbu albánskych častí transeurópskych sietí a pokračovali v harmonizácii právneho rámca s acquis EÚ; podporuje návrh na zníženie poplatkov za roaming v krajinách západného Balkánu, aby sa podporilo prostredie priaznivé pre trhy a investície, ktoré je zamerané na digitálne hospodárstvo; konštatuje, že 40 % obyvateľstva Albánska žije vo vidieckych oblastiach, ale len 1 % z týchto obyvateľov má pripojenie na internet;

36.  opätovne zdôrazňuje význam zlepšenia verejnej infraštruktúry v krajinách západného Balkánu a prepojenia s členskými štátmi EÚ; odporúča, aby orgány urýchlili výstavbu hlavných infraštruktúrnych projektov, ako je železničné prepojenie a moderná diaľnica medzi Tiranou a Skopje ako súčasť koridoru VIII;

37.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad určitými hospodárskymi projektmi, ktoré viedli k závažnému poškodeniu životného prostredia v chránených oblastiach, napríklad rozsiahle strediská cestovného ruchu a vodné elektrárne pozdĺž riek Vjosa a Valbona; odporúča, aby Albánsko preskúmalo svoju stratégiu týkajúcu sa energie z obnoviteľných zdrojov a znížilo svoju závislosť od vodnej energie na výrobu elektrickej energie; preto vyzýva orgány, aby preskúmali investície do iných projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, než je vodná energia; naliehavo vyzýva orgány, aby zvýšili kvalitu strategických environmentálnych posúdení, posúdení vplyvu na životné prostredie a verejných konzultácií o takýchto projektoch s prihliadnutím na názory miestnych komunít; naliehavo vyzýva Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Európsku investičnú banku (EIB), aby preskúmali svoju podporu pre projekty v oblasti vodných elektrární, v prípade ktorých sa nevykonali riadne strategické environmentálne hodnotenia ani posudzovania vplyvov na životné prostredie ex ante; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby bol projekt Transjadranský plynovod (TAP) v súlade s environmentálnymi a sociálnymi aspektmi acquis; opakuje svoju výzvu Albánsku, aby zaviedlo príslušné opatrenia týkajúce sa nakladania s odpadom a aby sa zosúladilo s acquis EÚ v oblasti životného prostredia;

38.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Albánsko zostáva krajinou západného Balkánu, z ktorej je zaznamenaných najviac nelegálnych vstupov a pobytov, ako aj neodôvodnených žiadostí o azyl v členských štátoch; vyzýva na posilnenie opatrení prijatých v posledných mesiacoch na účinné riešenie javu neopodstatnených žiadostí o azyl v EÚ, ako aj príchodu maloletých osôb bez sprievodu, a to aj na riešenie základných príčin týchto javov; nabáda na konkrétne opatrenia na podporu zamestnanosti, najmä pre mladých ľudí, a na podporu vzdelávania, životných podmienok a zdravia; vyzýva albánske orgány, aby vytvorili systémy na podporu účinnej reintegrácie rodín a detí po ich návrate do krajiny;

39.  víta kroky, ktoré boli prijaté s cieľom dosiahnuť dohodu o operačnej spolupráci medzi Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Albánskom, ktoré sa tak stalo prvou krajinou v regióne, s ktorou bola takáto dohoda uzavretá, a nabáda na ďalšiu spoluprácu na operačnej úrovni;

40.  vyzýva albánsku vládu, aby dodržiavala ustanovenia článku 3 Európskeho dohovoru o vydávaní, ktorý vypracovala Rada Európy, a ustanovenia článku 19 Charty základných práv Európskej únie a aby nepovolila žiadne vydávanie osôb za politické trestné činy alebo v prípade, že by jednotlivec mohol byť vystavený mučeniu alebo neľudskému zaobchádzaniu v krajine, ktorá žiada o jeho vydanie;

41.  vyjadruje Albánsku uznanie za jeho úspech pri znižovaní počtu osôb, ktoré z krajiny odchádzajú ako zahraniční bojovníci; víta regionálnu spoluprácu, ktorá sa dosiahla v boji proti potenciálnym teroristickým hrozbám; opakuje, že je potrebné, aby sa prijali ďalšie opatrenia s cieľom narušiť finančné toky zamerané na financovanie terorizmu, posilniť preventívne a monitorovacie mechanizmy zahŕňajúce občiansku spoločnosť a náboženské komunity a účinne riešiť radikalizáciu cez internet; opätovne zdôrazňuje potrebu ďalšieho zlepšovania programov na opätovné začlenenie navrátilcov a ich rodín a na predchádzanie radikalizácii vo väzniciach aj tým, že sa posilní zapojenie občianskej spoločnosti a náboženských spoločenstiev;

42.  vyzýva na väčšiu spoluprácu medzi Albánskom a EÚ v boji proti počítačovej kriminalite a v otázkach kybernetickej obrany;

43.  víta aktívnu účasť Albánska na berlínskom procese, iniciatíve šiestich krajín západného Balkánu a ďalších regionálnych iniciatívach a jeho prínos k posilneniu profilu Rady pre regionálnu spoluprácu; víta podpísanie spoločného vyhlásenia o regionálnej spolupráci a dobrých susedských vzťahoch v rámci berlínskeho procesu; víta proaktívnu úlohu Albánska, pokiaľ ide o podporu regionálnej spolupráce a dobrých susedských vzťahov s ostatnými krajinami zapojenými do procesu rozširovania a so susednými členskými štátmi, a zdôrazňuje, že dobré vzťahy sú zásadnou súčasťou procesu rozširovania; víta, že oficiálne začal fungovať Západobalkánsky fond, ktorý by mal podporovať spoločné hodnoty a rozvíjať regionálnu spoluprácu medzi občanmi, občianskou spoločnosťou a inštitúciami v regióne západného Balkánu; víta zriadenie Albánsko-srbskej spoločnej obchodnej komory v Tirane a nabáda na posilnenie obchodnej a podnikateľskej spolupráce v regióne; víta pokračujúce úsilie o posilnenie regionálnej spolupráce, najmä v oblasti ochrany životného prostredia, ako sa uvádza v Jadranskej trojstrannej iniciatíve; pripomína, že by sa malo zabrániť vyhláseniam a krokom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dobré susedské vzťahy;

44.  opakuje svoju podporu iniciatíve zriadiť regionálnu komisiu poverenú zistením faktov o všetkých obetiach vojnových zločinov a ostatných prípadov závažného porušenia ľudských práv spáchaných na území bývalej Juhoslávie (RECOM); naliehavo vyzýva albánsku vládu, aby prevzala vedenie v súvislosti s jej zriadením; zdôrazňuje význam tohto procesu a aktívnej účasti všetkých regionálnych politických predstaviteľov pre to, aby táto komisia mohla začať svoju činnosť bez ďalšieho odkladu; upozorňuje na návrh akčného plánu s jasnými dátumami a referenčnými hodnotami, ktorý vypracovala koalícia pre komisiu RECOM;

45.  vyjadruje Albánsku vysoké uznanie za jeho pokračujúce plné zosúlaďovanie so všetkými pozíciami a vyhláseniami EÚ vydanými v kontexte spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky; vyzýva Albánsko, aby sa zosúladilo so spoločnou pozíciou EÚ k integrite Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu a vzdalo sa svojej dvojstrannej dohody o imunite so Spojenými štátmi americkými; vyzdvihuje aktívnu účasť Albánska na misiách vojenského krízového riadenia v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, ako aj jeho príspevok k misiám NATO, ktoré majú strategický význam pre EÚ;

46.  naliehavo vyzýva albánske orgány, aby čo najefektívnejšie využívali finančné prostriedky EÚ vo všetkých regiónoch krajiny; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila prísnu podmienenosť financovania z IPA a aby v rámci svojich správ o jednotlivých krajinách posúdila účinnosť podpory poskytovanej Albánsku v rámci IPA, a to najmä v kľúčových prioritách a relevantných projektoch;

47.  berie na vedomie konštruktívnu atmosféru dvanástej schôdze Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko (SAPC), ktorá sa konala 12. a 13. februára 2018 v Tirane; berie na vedomie zlepšenie spolupráce medzi zástupcami väčšiny a opozície v rámci SAPC; zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v spolupráci medzi stranami týkajúcej sa reforiem na ceste k pristúpeniu k EÚ;

48.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu Albánska.

(1)

Slovo „Rómovia“ sa používa ako termín zastrešujúci rôzne súvisiace skupiny, či už usadené, alebo nie, ako sú Rómovia, Aškalovia, Egypťania atď., ktoré môžu mať odlišnú kultúru a životné štýly.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

44

5

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Ivan Štefanec


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Michèle Alliot‑Marie, Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, László Tőkés, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

5

ENF

Mario Borghezio, Jean‑Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Manolis Kefalogiannis

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie‑Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 14. novembra 2018Právne oznámenie