Postup : 2018/2157(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0335/2018

Predkladané texty :

A8-0335/2018

Rozpravy :

PV 13/11/2018 - 12
CRE 13/11/2018 - 12

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.3
CRE 14/11/2018 - 14.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0451

SPRÁVA     
PDF 571kWORD 68k
16.10.2018
PE 622.309v02-00 A8-0335/2018

o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP

(2018/2157(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajkyňa: Sabine Lösing

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP

(2018/2157(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zásady uvedené v článku 21 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ), najmä na podporu zásad demokracie a právneho štátu, zachovania mieru, predchádzania konfliktom a posilňovania medzinárodnej bezpečnosti,

–  so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (ďalej len „spoločná pozícia“)(1),

–  so zreteľom na devätnástu výročnú správu podľa článku 8 ods. 2 spoločnej pozície Rady(2),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/101 z 22. januára 2018 o presadzovaní účinnej kontroly vývozu zbraní(3) a rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/915 z 29. mája 2017 o osvetových činnostiach Únie na podporu vykonávania Zmluvy o obchodovaní so zbraňami(4),

–  so zreteľom na aktualizovaný Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie, ktorý Rada schválila 26. februára 2018(5),

–  so zreteľom na užívateľskú príručku k spoločnej pozícii, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu,

–  so zreteľom na Wassenaarské usporiadanie kontrol vývozu konvenčných zbraní a tovaru s dvojakým použitím z 12. mája 1996, ako aj na zoznamy týchto položiek a technológií a munície, ktoré boli aktualizované v decembri 2017(6),

–  so zreteľom na strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu z 25. júna 2012, najmä na výsledok 11 písm. e) akčného plánu a na akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2015 – 2019) z 20. júla 2015, najmä na cieľ 21 písm. d),

–  so zreteľom na Zmluvu o obchodovaní so zbraňami (ATT), ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN 2. apríla 2013(7) a ktorá nadobudla platnosť 24. decembra 2014,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva(8),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím(9), zmenené nariadením (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014 a do zoznamu položiek s dvojakým použitím a technológií v jeho prílohe I (ďalej len „nariadenie o položkách s dvojakým použitím“),

  so zreteľom na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, najmä na cieľ 16, ktorým sa podporujú spravodlivé, mierové a inkluzívne spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj,

  so zreteľom na program odzbrojenia OSN s názvom Zabezpečenie našej spoločnej budúcnosti,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2134 z 23. novembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie(10),

–  so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva pre Radu pre ľudské práva o vplyve transferov zbraní na uplatňovanie ľudských práv(11),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tejto veci, najmä tie z 13. septembra 2017(12) a zo 17. decembra 2015(13) o vykonávaní spoločnej pozície,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ (COM(2017)0294), a návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond (COM(2018)0476),

  so zreteľom na svoje uznesenie o humanitárnej situácii v Jemene z 25. februára 2016(14), 15. júna 2017(15) a 30. novembra 2017(16),

  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel(17),

  so zreteľom na správu Rady o ľudských právach zo 17. augusta 2018 o situácii v oblasti ľudských práv v Jemene vrátane ich porušovania a zneužívania od septembra 2014 (A/HRC/39/43),

–  so zreteľom na článok 52 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0335/2018),

A.  keďže prirodzené právo na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu je ustanovené v článku 51 Charty Organizácie Spojených národov;

B.  keďže vývoz a transfer zbraní má nepopierateľný vplyv na ľudské práva a bezpečnosť, sociálno-ekonomický rozvoj a demokraciu; keďže vývoz zbraní prispieva aj k okolnostiam, ktoré nútia ľudí utekať zo svojich krajín; keďže tieto skutočnosti sú silnými argumentmi pre vytvorenie prísneho, transparentného, účinného a všeobecne akceptovaného a vymedzeného systému kontroly zbraní;

C.  keďže spoločná pozícia 2008/944/CFSP je právne záväzným rámcom, ktorý obsahuje osem kritérií; keďže v prípade ich nesplnenia sa vývozná licencia zamietne (kritériá 1 – 4) alebo sa aspoň o takejto možnosti uvažuje (kritériá 5 – 8); keďže rozhodnutie o transfere alebo o zamietnutí transferu akejkoľvek vojenskej technológie alebo materiálu zostáva v právomoci každého členského štátu v súlade s článkom 4 ods. 2 spoločnej pozície;

D.   keďže z najnovších údajov(18) vyplýva, že vývoz zbraní z EÚ-28 predstavoval v rokoch 2013 - 2017 viac než 27 % globálneho vývozu, čo by znamenalo, že EÚ-28 je druhým najväčším dodávateľom zbraní na svete po USA (34 %) a pred Ruskom (22 %); keďže v rokoch 2015 a 2016 sa zaznamenal od začiatku zberu údajov v EÚ hodnotovo najvyšší počet udelených vývozných licencií na zbrane, pričom v roku 2015 ich celková hodnota dosahovala 195,95 miliardy EUR a podľa najnovšej správy pracovnej skupiny pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) v roku 2016 to bolo 191,45 miliardy EUR(19); keďže sú údaje za roky 2015 a 2016, nanešťastie, zavádzajúce a nepresné, a to preto, že objem licencií je čiastočne skôr vyjadrením úmyslu ako presný údaj o skutočnom vývoze, ktorý by sa mohol očakávať v blízkej budúcnosti;

E.  keďže výročné správy pracovnej skupiny COARM sú zatiaľ jediným nástrojom, ktorého účelom je pokryť vykonávanie spoločnej pozície; keďže tieto správy prispeli k zvýšeniu transparentnosti vývozu zbraní členských štátov a keďže objem usmernení a objasnení v užívateľskej príručke sa výrazne zväčšil; keďže vďaka spoločnej pozícii sa zvýšil objem informácií o udeľovaní vývozných licencií na zbrane;

F.  keďže prostredie globálnej aj regionálnej bezpečnosti sa zásadne zmenilo, najmä pokiaľ ide o južné a východné susedstvo Únie, čo poukazuje na naliehavú potrebu zlepšiť metodológie s cieľom poskytovať informácie na posúdenie rizík vývozných licencií a zaistiť ich väčšiu bezpečnosť;

G.  keďže podľa článku 3 spoločnej pozície sa týmito ôsmimi kritériami stanovujú len minimálne normy a členské štáty môžu v oblasti kontroly zbraní stanoviť prísnejšie opatrenia; keďže rozhodovací proces pre udelenie alebo odmietnutie licencie na vývoz zbraní patrí výhradne do právomoci členských štátov;

H.  keďže nie všetky členské štáty poskytujú pracovnej skupine COARM úplné údaje; keďže členské štáty využívajú rozdielne spôsoby zberu údajov a rozdielne postupy ich predkladania a odlišne vykladajú týchto osem kritérií, súbory údajov sú neúplné a rôznorodé a postupy vývozu zbraní sa značne líšia; zdôrazňuje, že výmena informácií musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a správnymi postupmi v každej krajine;

I.  keďže v súčasnosti neexistuje žiaden mechanizmus štandardizovanej, nezávislej kontroly a podávania správ o dodržiavaní týchto ôsmich kritérií spoločnej pozície;

J.  keďže v posledných rokoch boli prijaté opatrenia týkajúce sa nedovoleného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami a bol aktualizovaný zoznam položiek a technológií s dvojakým použitím v rámci Wassenaarského usporiadania; keďže aj napriek tomu, že otázky ako kontrola sprostredkovania zbraní, výroba na základe licencie mimo EÚ a kontrola koncových používateľov boli zaradené do programu a čiastočne aj do samotnej spoločnej pozície, mnohé výrobky, najmä v oblasti položiek s dvojakým použitím, kybernetických technológií a dohľadu, neboli doposiaľ zahrnuté do systému kontrol;

K.  keďže v devätnástej výročnej správe sa uvádza, že 40,5 % licencií na vývoz zbraní bolo poskytnutých krajinám regiónu MENA v celkovej hodnote 77,5 miliardy EUR, pričom väčšina tohto vývozu v hodnote 57,9 miliardy EUR sa týkala Saudskej Arábie, Egyptu a Spojených arabských emirátov (ďalej len „SAE“);

L.  keďže v niektorých prípadoch sa zbrane vyvážané do určitých krajín, napríklad do Saudskej Arábie, SAE a členov koalície vedenej Saudskou Arábiou, použili v konfliktoch, ako napríklad v Jemene; keďže takýmito vývozmi sa jasne porušuje spoločná pozícia;

M.  keďže v uznesení Európskeho parlamentu z 25. februára 2016 o humanitárnej situácii v Jemene podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK) vyzvala k tomu, aby spustila iniciatívu na zavedenie embarga EÚ na vývoz zbraní na Saudskú Arábiu;

N.  keďže zbrane s licenciou na prevod členskými štátmi EÚ a následne použité v súčasnom konflikte v Jemene mali katastrofický vplyv na udržateľný rozvoj v Jemene;

O.  keďže odvetvie obrany sa stalo ústredným bodom politiky EÚ, pričom v Európskej globálnej stratégii (EUGS) sa uvádza, že „udržateľný, inovatívny a konkurencieschopný európsky obranný priemysel má zásadný význam pre strategickú autonómiu Európy a pre dôveryhodnú SBOP“(20); keďže vývoz zbraní je kľúčom k posilneniu priemyselnej a technologickej základne európskej obrany a keďže prioritou obranného priemyslu je zaručiť bezpečnosť a obranu členských štátov EÚ a prispieť k vykonávaniu SZBP; keďže hlavnou úlohou Európskeho obranného fondu a jeho predchodcu EDIDP, ktorý bol nedávno ustanovený, je „podpora konkurencieschopnosti európskeho obranného priemyslu“(21);

P.  keďže opatrenia na zabezpečenie transparentnosti, ako je monitorovanie vývozu zbraní, prispievajú k posilneniu dôvery medzi členskými štátmi;

Q.  keďže v článku 10 spoločnej pozície sa jasne uvádza, že dodržiavanie uvedených ôsmich kritérií má prednosť pred prípadnými hospodárskymi, sociálnymi, obchodnými alebo priemyselnými záujmami členských štátov;

Posilnenie spoločnej pozície a zlepšenie jej vykonávania

1.  zdôrazňuje, že štáty majú legitímne právo na získanie vojenskej technológie na účely sebaobrany; konštatuje, že zachovanie obranného priemyslu slúži ako súčasť sebaobrany členských štátov;

2.  konštatuje, že európsky obranný trh slúži ako nástroj na zaručenie bezpečnosti a obrany členských štátov a občanov Únie, a prispieva k vykonávaniu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), a najmä k spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike (SBOP); vyzýva členské štáty, aby prekonali súčasnú nedostatočnú účinnosť výdavkov na obranu z dôvodu duplicity, fragmentácie, nedostatočnej interoperability a aby sa EÚ usilovala stať sa poskytovateľom bezpečnosti aj lepšou kontrolou vývozu zbraní;

3.  uznáva, že EÚ je jediným zväzkom štátov s právne záväzným rámcom, ktorého uplatňovaním sa zlepšuje kontrola vývozu zbraní, a to aj v krízových regiónoch a krajinách so sporným prístupom k ľudským právam; v tejto súvislosti víta, že európske a mimoeurópske tretie krajiny sa pripojili k systému kontroly vývozu zbraní na základe spoločnej pozície; nabáda aj ostatné kandidátske krajiny, krajiny v procese dosiahnutia štatútu kandidátskej krajiny alebo krajiny, ktoré sa chcú inak zapojiť do procesu pristúpenia k EÚ, aby uplatňovali ustanovenia spoločnej pozície;

4.  zdôrazňuje naliehavú potrebu posilniť úlohu delegácií EÚ pri poskytovaní pomoci členským štátom a ESVČ pri posudzovaní rizík vývozných licencií a vykonávaní kontrol koncových používateľov, kontrol po odoslaní a inšpekcií na mieste;

5.   konštatuje, že v jednotlivých členských štátoch sa osem uvedených kritérií uplatňuje a vykladá rôzne; požaduje jednotné, konzistentné a koordinované uplatňovanie ôsmich kritérií a úplné vykonávanie spoločnej pozície so všetkými záväzkami, ktoré z nej vyplývajú;

6.  domnieva sa, že metodika posúdenia rizík vývozných licencií by mala zahŕňať zásadu predbežnej opatrnosti a že členské štáty by okrem posúdenia toho, či by sa mohli konkrétne vojenské technológie použiť na vnútornú represiu alebo na iné nežiaduce účely, mali posúdiť aj riziká na základe celkovej situácie v cieľovej krajine, pričom sa zohľadnia prvky ako stav demokracie, zásady právneho štátu a sociálno-ekonomický rozvoj;

7.  v súlade s odporúčaniami z 13. septembra 2017 vyzýva členské štáty a ESVČ, aby využili súčasný proces preskúmania na posilnenie mechanizmov výmeny informácií tým, že sa sprístupnia kvalitatívne a kvantitatívne lepšie informácie pre posúdenia rizík vývozných licencií, a to:

a)  poskytovaním viac informácií o vývozných licenciách a skutočnom vývoze, ktoré sa budú zdieľať systematicky a včas, vrátane informácií o koncových používateľoch, ktorých sa to týka, prípadoch zneužitia, osvedčeniach koncového používateľa, ktoré sú sfalšované alebo inak znepokojujúce, a o podozrivých sprostredkovateľoch alebo dopravných spoločnostiach, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

b)  vedením zoznamu subjektov a osôb odsúdených za porušenie právnych predpisov týkajúcich sa vývozu zbraní, za prípady identifikovaného zneužívania a osôb, o ktorých je známe alebo sa predpokladá, že sa podieľajú na nelegálnom obchodovaní so zbraňami, alebo na činnosti, ktoré predstavujú hrozbu pre medzinárodnú a národnú bezpečnosť;

c)  zdieľaním osvedčených postupov prijatých na vykonávanie ôsmich kritérií;

d)  zmenou súčasnej používateľskej príručky na interaktívny on-line zdroj;

e)  zmenou výročnej správy EÚ na otvorenú a verejnú on-line databázu do konca roka 2019 s novým formátom, ktorý sa bude uplatňovať na údaje z roku 2017;

f)  presadzovaním jasných a dobre zavedených postupov spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva a pohraničnými orgánmi na základe výmeny informácií s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti bezpečnosti a odstrániť nezákonné obchodovanie so zbraňami, čo predstavuje riziko pre bezpečnosť EÚ a jej občanov;

8.  vyzýva členské štáty a ESVČ, aby zvýšili počet pracovníkov pracujúcich na otázkach súvisiacich s vývozom na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ; podporuje využívanie finančných prostriedkov EÚ na budovanie kapacít medzi úradníkmi zodpovednými za vydávanie licencií a za presadzovanie predpisov v členských štátoch;

9.  pripomína, že jedným z dôvodov zavedenia spoločnej pozície bolo zabrániť, aby sa európske zbrane používali proti ozbrojeným silám členských štátov, a predchádzať porušovaniu ľudských práv a predlžovaniu ozbrojených konfliktov; opätovne zdôrazňuje, že spoločná pozícia stanovuje minimálne požiadavky, ktoré musia členské štáty uplatňovať v oblasti kontroly vývozu zbraní, a zahŕňa povinnosť posudzovať žiadosti o vývozné licencie vo vzťahu ku všetkým ôsmim kritériám, ktoré sú v nej uvedené;

10.   kritizuje systematické neuplatňovanie ôsmich kritérií členskými štátmi, ako aj to, že vojenské technológie sa dostanú na miesta a ku koncovým používateľom, ktorí nespĺňajú kritériá stanovené v spoločnej pozícii; opakuje svoju výzvu na nezávislé posúdenie súladu členského štátu s ôsmimi kritériami spoločnej pozície; zastáva názor, že by sa mala podporovať väčšia konvergencia pri uplatňovaní ôsmich kritérií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že chýbajú ustanovenia o sankciách, ktoré sa môžu použiť voči členským štátom, ktoré pred udelením licencií nekontrolujú súlad s uvedenými ôsmimi kritériami; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zlepšovali konzistentnosť vykonávania spoločnej pozície a odporúča im, aby zaviedli postupy na vykonávanie nezávislých kontrol;

11.  je presvedčený, že vývozy do Saudskej Arábie, SAE a ďalších členských štátov koalície vedenej Saudskou Arábiou v Jemene nie sú prinajmenšom v súlade s kritériom 2, a to z dôvodu účasti týchto krajín na závažných porušeniach humanitárneho práva, ktoré stanovili príslušné orgány OSN; opätovne zdôrazňuje svoju výzvu z 13. septembra 2017 o naliehavej potrebe uložiť embargo na vývoz zbraní na Saudskú Arábiu a vyzýva PK/VP a Radu, aby takéto embargo rozšírili aj na všetkých ostatných členov koalície vedenej Saudskou Arábiou v Jemene;

12.  domnieva sa, že treba začať proces vedúci k mechanizmu, ktorým sa udeľujú sankcie tým členským štátom, ktoré nedodržiavajú spoločnú pozíciu;

13.  poznamenáva, že niektoré členské štáty prestali poskytovať zbrane Saudskej Arábii a ostatným členom koalície vedenej Saudskou Arábiou v Jemene v dôsledku ich konania, zatiaľ čo iné pokračujú v ich zásobovaní vojenskými technológiami; blahoželá tým členským štátom, ako sú Španielsko, Nemecko a Holandsko, ktoré zmenili svoju prax v súvislosti s konfliktom v Jemene; vyjadruje však hlboké poľutovanie nad tým, že sa zdá, že ostatné členské štáty nezohľadňujú správanie cieľovej krajiny a konečné použitie vyvážaných zbraní a munície; zdôrazňuje, že táto nerovnosť v praxi ohrozuje celý európsky režim kontroly zbraní;

14.   vyjadruje znepokojenie nad tým, že takmer všetky žiadosti o licencie na vývoz do konkrétnych krajín ako Saudská Arábia boli udelené aj napriek tomu, že vývoz do oboch krajín je prinajmenšom v rozpore s kritériami 1 až 6 spoločnej pozície, pričom upozorňuje, že nesplnenie kritérií 1 až 4 musí viesť k zamietnutiu licencie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že boli schválené takmer všetky žiadosti o vývozné licencie (95 %) do Saudskej Arábie v kategórii VM 9(22) (vojnové plavidlá používané na posilnenie námornej blokády v Jemene) a v kategóriách VM 10 (lietadlá) a VM 4 (bomby atď.), ktoré boli základom leteckej kampane, čím prispievajú k zhoršovaniu humanitárnej situácie, narúšaniu trvalo udržateľného rozvoja celej krajiny a k pretrvávajúcemu utrpeniu obyvateľstva Jemenu;

15.  je šokovaný množstvom zbraní a munície vyrobených v EÚ, ktoré sa našlo v rukách Dá’iš v Sýrii a v Iraku; berie na vedomie, že Bulharsko a Rumunsko nevykonávali účinne spoločnú pozíciu v súvislosti s opätovnými transfermi, ktoré sú v rozpore s osvedčeniami koncových používateľov; vyzýva všetky členské štáty, aby v budúcnosti odmietali podobné transfery, najmä do USA a Saudskej Arábie, a vyzýva ESVČ a členské štáty, najmä Bulharsko a Rumunsko, aby v kontexte COARM, ale aj verejne pred podvýborom Parlamentu pre bezpečnosť a obranu (SEDE) vysvetlili, aké kroky prijali v tejto veci; vyzýva ESVČ, aby vyriešila mnohé prípady, ktoré odhalila nedávna správa spoločnosti Conflict Armament Research, a aby preskúmala účinnejšie metódy na posúdenie rizika zneužitia v rámci COARM a na iných príslušných fórach vrátane zavedenia povinnosti pre členské štáty v rámci procesu hodnotenia, aby zamietli vývoznú licenciu, ak existuje jednoznačné riziko, že vojenská technológia alebo vybavenie, ktoré sa má vyviezť, môže byť zneužité; rozhodlo o začatí vyšetrovania v tejto veci;

16.   vyjadruje znepokojenie nad tým, že dodávanie zbraňových systémov počas vojny a v situáciách výrazného politického napätia môže mať neprimeraný vplyv na civilné obyvateľstvo; zdôrazňuje, že konflikty by sa mali riešiť v prvom rade diplomatickou cestou; vyzýva preto členské štáty EÚ, aby sa usilovali o skutočnú spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku;

17.  uznáva, že lepšie vykonávanie kritéria 8 by predstavovalo rozhodujúci prínos k cieľom EÚ v oblasti súdržnosti politík v oblasti rozvoja a cieľov OSN pre trvalo udržateľný rozvoj (SDG), najmä cieľ trvalo udržateľného rozvoja 16.4; vyzýva členské štáty a ESVČ, aby v tejto súvislosti využili prebiehajúci proces revízie spoločnej pozície; v tejto súvislosti odporúča aktualizovať používateľskú príručku a zamerať sa nielen na rozvojový vplyv nákupu zbraní na prijímajúcu krajinu, ale aj na možnú škodu pre rozvoj spôsobenú používaním zbraní, a to aj v iných krajinách, ako je prijímajúci štát;

18.  navrhuje, aby EÚ preskúmala spôsoby podpory členských štátov pri dodržiavaní ôsmich kritérií spoločnej pozície, najmä poskytovaním informácií počas fázy posúdenia rizika, kontroly koncových používateľov, predbežných kontrol zásielok a pravidelne aktualizovaného zoznamu tretích krajín, ktoré spĺňajú kritériá spoločnej pozície;

19.   konštatuje, že Rada vykonáva opätovné posúdenie vykonávania spoločnej pozície a plnenie jej cieľov v roku 2018; vyzýva, aby sa spoločná pozícia zrevidovala a zistilo sa, ako sa vykonáva na vnútroštátnej úrovni, vrátane posúdenia rôznych spôsobov transpozície spoločnej pozície v zákonoch a iných právnych predpisoch jednotlivých štátov, metódy posudzovania žiadostí o licencie a príslušné vládne agentúry a ministerstvá; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že projekty financované z nedávno zavedeného EDIDP a budúceho obranného fondu musia podliehať vnútroštátnym, ako aj európskym mechanizmom/režimom kontroly a podávania správ a musia byť pod plnou parlamentnou kontrolou; je presvedčený, že aj navrhnutý Európsky mierový nástroj musí byť predmetom parlamentnej kontroly;

20.  vyzýva členské štáty, aby prekonali súčasnú nedostatočnú účinnosť výdavkov na obranu z dôvodu duplicity, fragmentácie, nedostatočnej interoperability a aby sa EÚ usilovala stať sa poskytovateľom bezpečnosti aj lepšou kontrolou vývozu zbraní;

21.  potvrdzuje svoje stanovisko prijaté 28. januára 2018 k nariadeniu, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP), s osobitným zreteľom na článok 6 ods. 4b, v ktorom sa zakazujú činnosti týkajúce sa ručných zbraní a ľahkých zbraní, keď sú určené najmä na účely vývozu; požaduje rovnaký prístup v súvislosti s nadchádzajúcim nariadením, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond;

22.  zastáva názor, že v súvislosti s brexitom by bolo dôležité, aby sa Spojené kráľovstvo zaviazalo zostať viazané spoločnou pozíciou a aby uplatňovalo jeho prevádzkové ustanovenia ako ostatné európske tretie krajiny;

23.  zdôrazňuje, že ambícia zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho obranného sektora nesmie narušiť uplatňovanie ôsmich kritérií spoločnej pozície, ktoré majú prednosť pred akýmikoľvek hospodárskymi, obchodnými, sociálnymi alebo priemyselnými záujmami členských štátov;

24.  domnieva sa, že vykonávanie smernice 2009/43/ES o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva by malo byť v súlade so spoločnou pozíciou, a to aj pokiaľ ide o náhradné diely a komponenty; poznamenáva, že rozsah pôsobnosti spoločnej pozície nie je obmedzený, a preto sa týchto osem kritérií vzťahuje aj na transfery v rámci EÚ;

25.   pripomína škodlivý účinok, ktorý môže mať nedostatočne kontrolovaný vývoz technológií kybernetického dohľadu spoločnosťami z EÚ na bezpečnosť digitálnej infraštruktúry EÚ a dodržiavanie ľudských práv; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam rýchlej, účinnej a komplexnej aktualizácie nariadenia EÚ o položkách s dvojakým použitím, pripomína stanovisko Parlamentu k návrhu Komisie, prijaté prevažnou väčšinou hlasov v januári 2018, a navrhuje, aby Rada prijala pozíciu s cieľom umožniť spoluzákonodarcom, aby dosiahli dohodu ešte do konca tohto legislatívneho obdobia; vyzýva členské štáty, aby so zreteľom na kontrolu vývozu a uplatňovanie ôsmich kritérií venovali zvýšenú pozornosť tovaru, ktorý možno využívať na civilné aj vojenské účely, napríklad technológii na sledovanie, a podobne aj komponentom, ktoré sa môžu používať v kybernetických vojnách alebo pri porušovaní ľudských práv; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby investovali dostatočné finančné prostriedky do technológií a ľudských zdrojov na odbornú prípravu jednotlivcov v špecifických programoch; vyzýva členské štáty, aby na medzinárodnej úrovni podporili pridanie tohto tovaru do kontrolných zoznamov (najmä Wassenaarského usporiadania);

26.  nabáda členské štáty, aby podrobnejšie skúmali licencovanú výrobu v tretích krajinách a prijali účinnejšie záruky proti jej zneužívaniu; požaduje prísne uplatňovanie spoločnej pozície v súvislosti s licencovanou výrobou v tretích krajinách; požaduje obmedzenie opatrení licencovanej výroby na krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami alebo signatármi ATT, a aby mali tieto tretie krajiny povinnosť vyvážať iba zariadenia vyrobené na základe licencie s výslovným súhlasom pôvodného vyvážajúceho členského štátu;

27.  zdôrazňuje potrebu vypracovať prístup na riešenie situácií, v ktorých majú členské štáty odlišný výklad ôsmich kritérií spoločnej pozície pre vývoz výrobkov, ktoré sú v zásade podobné, do podobných destinácií a pre koncových užívateľov s cieľom zachovať rovnaké podmienky a dôveryhodnosť EÚ v zahraničí;

28.  žiada Komisiu, členské štáty a ESVČ, aby vytvorili špecializovanú stratégiu na zabezpečenie ochrany oznamovateľov, ktorí oznámia postupy organizácií a spoločností v oblasti zbrojárskeho priemyslu, ktoré porušujú kritériá a zásady uvedené v spoločnej pozícii;

29.  ďalej vyzýva na rozšírenie ôsmich kritérií a ich uplatňovanie aj na transfer vojenského, bezpečnostného a policajného personálu, na služby týkajúce sa vývozu zbraní, odborných znalostí a odbornej prípravy, bezpečnostných technológií a na súkromné vojenské a bezpečnostné služby;

30.  vyzýva členské štáty a ESVČ, aby úzko spolupracovali s cieľom predchádzať rizikám vyplývajúcim z odklonenia a zhromažďovania zbraní, ako je nezákonné obchodovanie so zbraňami a pašovanie; zdôrazňuje riziko vývozu zbraní do tretích krajín, ktoré opätovne vstupujú do EÚ cez pašovanie zbraní a obchodovanie s ľuďmi;

31.  vyzýva členské štáty a ESVČ, aby do spoločnej pozície pridali nové kritérium s cieľom zabezpečiť, aby sa pri udeľovaní povolení venovala náležitá pozornosť riziku korupcie týkajúcemu sa príslušného vývozu;

Výročná správa pracovnej skupiny pre vývoz konvenčných zbraní (COARM)

32.  oceňuje úsilie pracovnej skupiny COARM, pokiaľ ide o spoluprácu, koordináciu, konvergenciu (s osobitným odkazom na používateľskú príručku pre spoločnú pozíciu) a tiež posilnenie a vykonávanie spoločnej pozície, najmä v súvislosti s kampaňami na zvyšovanie povedomia a procesmi aproximácie a harmonizácie v rámci Európskej únie, ako aj v spolupráci s tretími krajinami;

33.  vyjadruje poľutovanie nad veľmi neskorým uverejnením osemnástej výročnej správy za rok 2015 (marec 2017) a devätnástej výročnej správy za rok 2016 (február 2018); vyzýva, aby sa zaručil jednotnejší a včasnejší postup ohlasovania a predkladania údajov stanovením prísnej lehoty na predkladanie údajov, a to najneskôr do januára v roku nasledujúcom po roku, v ktorom sa vývoz uskutočnil, ako aj stanovením pevného termínu uverejnenia najneskôr v marci nasledujúcom po roku, v ktorom sa vývoz uskutočnil;

34.  pripomína, že podľa článku 8 ods. 2 spoločnej pozície sú všetky členské štáty povinné podávať správy o svojom vývoze zbraní, a naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby si v plnej miere plnili svoje povinnosti stanovené v spoločnej pozícii; zdôrazňuje, že kvalitné, rozčlenené údaje o skutočných dodávkach sú nevyhnutnou podmienkou pre pochopenie, ako sa spomínaných osem kritérií uplatňuje;

35.  kritizuje to, že viaceré členské štáty nepredložili na účely devätnástej výročnej správy všetky požadované údaje vrátane podrobných, špecifických údajov pre každú krajinu; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v dôsledku toho chýbajú vo výročnej správe pracovnej skupiny COARM dôležité informácie, správa nie je aktuálna a neposkytuje úplný obraz o vývozných činnostiach členských štátov; domnieva sa, že by sa mal zaviesť štandardizovaný systém overovania a podávania správ, ktorý by poskytoval podrobnejšie a vyčerpávajúce informácie; opakuje svoju požiadavku, aby všetky členské štáty, ktoré nepredložili všetky požadované informácie, poskytli na účely nasledujúcej výročnej správy dodatočné informácie o svojich vývozoch z minulosti;

36.  poznamenáva, že podľa devätnástej výročnej správy sa v súvislosti s rozhodnutiam o zamietnutí uplatňovali dosť rôznorodé kritériá: kritérium 1 sa uplatnilo 82-krát, kritérium 2 119-krát, kritérium 3 103-krát, kritérium 4 85-krát, kritérium 5 8-krát, kritérium 6 12-krát, kritérium 7 139-krát a kritérium 8 jedenkrát; konštatuje so znepokojením, že počet zamietnutých licencií v celkovom, ako aj relatívnom vyjadrení klesol (v roku 2016 bolo zamietnutých len 0,76 % žiadostí o licencie v porovnaní s takmer 1 % v roku 2015); s poľutovaním konštatuje, že správa opätovne neobsahuje údaje o výsledkoch konzultácií, pokiaľ ide o oznámenia o zamietnutí, a vyzýva členské štáty, aby tieto údaje zahrnuli do budúcich výročných správ;

37.   navrhuje, aby sa od členských štátov získali dodatočné informácie a aby sa uverejnili na vnútroštátnej úrovni i vo výročnej správe pracovnej skupiny COARM; navrhuje tiež, aby sa do výročnej správy pracovnej skupiny COARM doplnilo zhrnutie, ktoré by obsahovalo porovnanie trendov s predchádzajúcimi rokmi, ako aj celkové údaje;

Parlament a občianska spoločnosť

38.   poznamenáva, že nie všetky národné parlamenty členských štátov EÚ vykonávajú kontrolu vládnych povolení; poukazuje na rokovací poriadok Európskeho parlamentu, v ktorom sa uvádza možnosť pravidelne reagovať na výročné správy EÚ o vývoze zbraní a v tejto súvislosti vyzýva na zlepšenie súčasnej situácie a na zaručenie toho, aby Parlament reagoval na výročnú správu COARM vypracovaním vlastnej výročnej správy, ktorá by mala byť mimo kvóty; vyzýva národné parlamenty, aby si vymieňali všetky existujúce osvedčené postupy v oblasti podávania správ a dohľadu nad vývozom zbraní;

39.   zdôrazňuje dôležitú úlohu národných parlamentov, Európskeho parlamentu, občianskej spoločnosti, orgánov na kontrolu vývozu zbraní a priemyselné združenia pri podpore a presadzovaní dohodnutých noriem spoločnej pozície na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, ako aj pri zavádzaní transparentného a zodpovedného systému kontroly; žiada preto transparentný a stabilný kontrolný mechanizmus, ktorý posilní úlohu parlamentov a občianskej spoločnosti; nabáda národné parlamenty, občiansku spoločnosť a akademickú obec, aby vykonávali nezávislú kontrolu obchodovania so zbraňami, a vyzýva členské štáty a ESVČ, aby tieto činnosti podporovali aj finančnými prostriedkami;

40.  zdôrazňuje význam a oprávnenosť parlamentného dohľadu, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa kontroly vývozu zbraní a spôsob vykonávania takejto kontroly; vyzýva v tejto súvislosti na potrebné opatrenia, podporu a informácie s cieľom zabezpečiť, aby sa verejný dohľad mohol vykonávať v plnom rozsahu;

41.  navrhuje, aby sa vývozy produktov financovaných v rámci Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDPP) a/alebo Európskeho obranného fondu (EDF) uviedli v údajoch predložených samostatne pracovnej skupine COARM s cieľom zabezpečiť dôkladné monitorovanie tých výrobkov, ktoré boli financované z európskeho rozpočtu; vyzýva Radu a Parlament, aby sa dohodli na podrobnom režime výkladu a vykonávania vrátane dozorného orgánu, orgánu, ktorý stanovuje sankcie, a etického výboru s cieľom zaistiť, aby sa kritériá spoločnej pozície uplatňovali prinajmenšom na výrobky financované v rámci EDIDP a/alebo ERF s cieľom zabezpečiť rovnaké rámce pre vývoz pre príslušné krajiny; vyjadruje presvedčenie, že v budúcnosti by sa spoločný výklad a vykonávanie mali vzťahovať na všetky vývozy zbraní z členských štátov;

Medzinárodná kontrola zbraní a odzbrojenie

42.   poukazuje na ambície EÚ stať sa globálnym aktérom mieru; domnieva sa, že EÚ by mala dostáť svojej väčšej zodpovednosti za mier a bezpečnosť v Európe a vo svete ďalšími iniciatívami zameranými na dokonalejšie mechanizmy kontroly vývozu a na odzbrojovanie, a ako zodpovedná globálna veľmoc by mala ísť príkladom, t. j. EÚ by mala zohrávať aktívnu úlohu a členské štáty my sa mali maximálne usilovať o spoločnú pozíciu v oblasti nešírenia zbraní, celosvetového odzbrojovania a kontroly transferov zbraní, ako aj pri posilňovaní výskumu a vývoja konverzných technológií a postupov konverzie vojenských štruktúr na civilné štruktúry, a opatreniami ako poskytnutie vývozných výhod pre takéto tovary;

43.  pripomína, že všetky členské štáty sú signatármi Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (ATT); vyzýva na všeobecné uplatňovanie ATT a na väčšie zameranie na krajiny, ktoré nie sú jej signatármi; vyjadruje tiež uznanie snahám o informovanosť v súvislosti s ATT a podporuje jej účinné vykonávanie;

44.   nabáda členské štáty, aby pomáhali tretím krajinám pri vytváraní, zlepšovaní a uplatňovaní systémov kontroly zbraní v súlade so spoločnou pozíciou;

45.  opätovne pripomína svoje stanovisko k autonómnym smrtiacim zbraňovým systémom (LAWS); žiada zákaz vývozu výrobkov, ktoré sa používajú pri vývoji a výrobe takýchto zbraňových systémov;

46.   upozorňuje na to, že účinná medzinárodná dohoda o kontrole zbraní by mala zahŕňať všetky transfery vrátane transferov medzi jednotlivými štátmi, transfery a prenájom medzi štátmi a neštátnymi koncovými používateľmi, ako aj pôžičky, dary, pomoc a iné formy transferov;

°

°  °

47.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi NATO a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1)

Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.

(2)

Ú. v. EÚ C 56, 14.2.2018, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 17, 23.1.2018, s. 40.

(4)

Ú. v. EÚ L 139, 30.5.2017, s. 38.

(5)

Ú. v. EÚ C 98, 15.3.2018, s. 1.

(6)

http://www.wassenaar.org/control-lists/, zoznam položiek s dvojakým použitím a technológií a zoznam munície, Wassenaarské usporiadanie kontrol vývozu konvenčných zbraní a tovaru s dvojakým použitím.

(7)

Zmluva o obchodovaní so zbraňami, OSN, 13-27217.

(8)

Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 338, 13.12.2016, s. 1.

(11)

A/HRC/35/8.

(12)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0344.

(13)

Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 178.

(14)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0066.

(15)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0273.

(16)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0473.

(17)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0172.

(18)

Trends in international arms transfers, 2017 (informačný prehľad Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru SIPRI, marec 2018).

(19)

http://enaat.org/eu-export-browser/licence.de.html

(20)

„Spoločná vízia, spoločný postup: Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie“, Brusel, jún 2016.

(21)

Zriadenie Európskeho obranného fondu, COM(2017)0295, 7. júna 2017.

(22)

Vojenské plavidlá (hladinové alebo podvodné), špeciálne námorné zariadenia, príslušenstvo, súčasti a iné hladinové plavidlá: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0406(01)&from=SK


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

4

12

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Norica Nicolai, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Ivan Štefanec


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

27

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Norica Nicolai

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero

4

-

ECR

Charles Tannock

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

12

0

PPE

Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Željana Zovko

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 6. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia