Eljárás : 2018/0070(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0336/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0336/2018

Viták :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Szavazatok :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

JELENTÉS     ***I
PDF 850kWORD 102k
16.10.2018
PE 622.205v02-00 A8-0336/2018

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Julie Girling

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0144),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0124/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 12-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsághoz intézett, 2018. szeptember 10-i levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A8-0336/2018),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Egyezmény rendelkezéseinek uniós szintű végrehajtása során összhangot kell biztosítani a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló, az Unió által 2002. december 19-én jóváhagyott Rotterdami Egyezmény17, valamint a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, az Unió által 1993. február 1-jén jóváhagyott Bázeli Egyezmény rendelkezéseivel18. Hasonlóképp összhangot kell biztosítani az Egyesült Nemzetek keretén belül a vegyi anyagok kezeléséről szóló első nemzetközi konferencia alkalmával Dubaiban 2006. február 6-án elfogadott, a Vegyi Anyagok Nemzetközi Kezelésének Stratégiai Megközelítése (Strategic Approach to International Chemicals Management, SAICM) végrehajtásában és további fejlesztésében való részvétel során.

(5)  Az Egyezmény rendelkezéseinek uniós szintű végrehajtása során összhangot kell biztosítani a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló, az Unió által 2002. december 19-én jóváhagyott Rotterdami Egyezmény17; a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, az Unió által 1993. február 1-jén jóváhagyott Bázeli Egyezmény18; és a higanyról szóló, az Unió által 2017. május 11-én elfogadott Minamata Egyezmény18a rendelkezéseivel. Hasonlóképp összhangot kell biztosítani az Egyesült Nemzetek keretén belül a vegyi anyagok kezeléséről szóló első nemzetközi konferencia alkalmával Dubaiban 2006. február 6-án elfogadott, a Vegyi Anyagok Nemzetközi Kezelésének Stratégiai Megközelítése (Strategic Approach to International Chemicals Management, SAICM) végrehajtásában és további fejlesztésében való részvétel során.

_________________

_________________

17 HL L 63., 2003.3.6, 29. o.

17 HL L 63., 2003.3.6, 29. o.

18 HL L 39., 1993.2.16, 3. o.

18 HL L 39., 1993.2.16, 3. o.

 

18a HL L 142., 2017.6.2., 4. o.

Indokolás

A Minamata Egyezmény rendelkezései különösen fontosak a POP-okról szóló rendelet szempontjából. Ezért célszerű és fontos e Egyezményre hivatkozni a preambulumbekezdésekben.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A POP-ok nem felhasználható vagy gondatlanul kezelt készletei súlyosan veszélyeztethetik a környezetet és az emberi egészséget, például a talaj és a felszín alatti víz szennyezése révén. Ezért tehát helyénvaló e készletek kezelésére vonatkozóan szigorúbb, az Egyezményben meghatározottakon túlmutató szabályokat elfogadni. A betiltott anyagok készleteit hulladékként kell kezelni, ugyanakkor be kell jelenteni a hatóságoknak és megfelelően ellenőrizni kell azon anyagok készleteit, amelyek gyártása és felhasználása még megengedett. Különösen a betiltott POP-okól álló vagy azokat tartalmazó meglévő készleteket kell mielőbb hulladékként kezelni.

(10)  A POP-ok nem felhasználható vagy gondatlanul kezelt készletei súlyosan veszélyeztethetik a környezetet és az emberi egészséget, például a talaj és a felszín alatti víz szennyezése révén. Ezért tehát helyénvaló e készletek kezelésére vonatkozóan szigorúbb, az Egyezményben meghatározottakon túlmutató szabályokat elfogadni. A betiltott anyagok készleteit hulladékként kell kezelni, ugyanakkor be kell jelenteni a hatóságoknak és megfelelően ellenőrizni kell azon anyagok készleteit, amelyek gyártása és felhasználása még megengedett. Különösen a betiltott POP-okól álló vagy azokat tartalmazó meglévő készleteket kell mielőbb hulladékként kezelni. Ha a jövőben más anyagokat is betiltanak, azok készleteit késedelem nélkül termékként hasznavehetetlenné kell tenni, és nem szabad új készleteket felhalmozni. Tekintettel egyes tagállamok sajátos problémáira, a meglévő uniós pénzügyi eszközök révén megfelelő pénzügyi és műszaki segítséget kell nyújtani.

Indokolás

Meg kell tartani az eredeti szöveget, kis mértékben frissítve.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A Jegyzőkönyvvel és az Egyezménnyel összhangban mielőbb azonosítani és a teljes kiküszöbölést célozva csökkenteni kell az ipari folyamatok nem kívánt melléktermékeként keletkező POP-kibocsátást . Az összes forrást és intézkedést – beleértve a létező uniós jogszabályok alapján biztosítottakat is – magukban foglaló megfelelő nemzeti cselekvési terveket kell végrehajtani és továbbfejleszteni az ilyen kibocsátások folyamatos és költséghatékony csökkentése érdekében. E célból megfelelő eszközöket kell kialakítani az Egyezmény keretén belül.

(11)  A Jegyzőkönyvvel és az Egyezménnyel összhangban mielőbb azonosítani és a teljes kiküszöbölést célozva csökkenteni kell az ipari folyamatok nem kívánt melléktermékeként keletkező POP-kibocsátást . Az összes forrást és intézkedést – beleértve a létező uniós jogszabályok alapján biztosítottakat is – magukban foglaló megfelelő nemzeti cselekvési terveket a lehető leghamarabb végre kell hajtani és tovább kell fejleszteni az ilyen kibocsátások folyamatos és költséghatékony csökkentése érdekében. E célból megfelelő eszközöket kell kialakítani az Egyezmény keretén belül.

Indokolás

A módosítás célja, hogy összhangot teremtsen a hatályban lévő szöveggel, míg a Bizottság által javasolt szöveg a „lehető leghamarabb” kifejezést nem tartalmazza.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  E rendelet műszaki és adminisztratív vonatkozásainak hatékony koordinálását és kezelését uniós szinten kell biztosítani. Az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) rendelkezik a vegyi anyagokra és a vegyi anyagokkal kapcsolatos nemzetközi megállapodásokra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges hatáskörrel és gyakorlattal. Ezért a tagállamoknak és az Ügynökségnek kell ellátniuk az e rendelet végrehajtásának adminisztratív, műszaki és tudományos vetületeivel és az információcserével kapcsolatos feladatokat. Az Ügynökség feladatkörébe kell sorolni többek között a műszaki dokumentációk előkészítését és megvizsgálását, ideértve az érdekeltekkel folytatott konzultációkat is, valamint azon vélemények kialakítását, amelyek alapján a Bizottság mérlegelheti egy anyagnak, mint POP-nak az Egyezménybe vagy a Jegyzőkönyvbe való felvételére irányuló javaslat előterjesztését. Ezen túlmenően a Bizottságnak, a tagállamoknak és az Ügynökségnek együtt kell működniük az Unió Egyezményből fakadó nemzetközi kötelezettségeinek hatékony végrehajtása érdekében.

(15)  E rendelet műszaki és adminisztratív vonatkozásainak hatékony koordinálását és kezelését uniós szinten kell biztosítani. Az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) rendelkezik a vegyi anyagokra és a vegyi anyagokkal kapcsolatos nemzetközi megállapodásokra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges hatáskörrel és gyakorlattal. Ezért a tagállamoknak és az Ügynökségnek kell ellátniuk az e rendelet végrehajtásának adminisztratív, műszaki és tudományos vetületeivel és az információcserével kapcsolatos feladatokat. Fontos, hogy az Ügynökség feladatköre kiterjedjen a műszaki dokumentációk előkészítésére és megvizsgálására, ideértve az érdekeltekkel folytatott konzultációkat is, valamint azon vélemények kialakítására, amelyek alapján a Bizottság mérlegelheti egy anyagnak mint POP-nak az Egyezménybe vagy a Jegyzőkönyvbe való felvételére irányuló javaslat előterjesztését. Ezen túlmenően a Bizottságnak, a tagállamoknak és az Ügynökségnek együtt kell működniük az Unió Egyezményből fakadó nemzetközi kötelezettségeinek hatékony végrehajtása érdekében.

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy az ECHA teljes körű felhatalmazással rendelkezzen részletes értékelés elvégzésére annak megállapítása érdekében, hogy egy adott anyag tekintetében a Stockholmi Egyezmény szerinti felvétel a legmegfelelőbb kockázatkezelési intézkedés-e, így támogatva megfelelően a Bizottságot és a Tanácsot a lehetséges jelölésekben.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az Egyezmény úgy rendelkezik, hogy az Egyezmény alapján fennálló kötelezettségeinek végrehajtására az abban részes minden fél köteles tervet készíteni és törekedni annak megfelelő végrehajtására . A tagállamoknak intézkedési terveik elkészítése , végrehajtása és naprakésszé tétele során lehetőséget kell biztosítaniuk a nyilvánosság részvételére. Mivel e tekintetben az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörrel rendelkeznek, az intézkedési terveket mind nemzeti, mind uniós szinten el kell készíteni. A Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok hatóságai közötti együttműködést és információcserét elő kell mozdítani.

(16)  Az Egyezmény úgy rendelkezik, hogy az Egyezmény alapján fennálló kötelezettségeinek végrehajtására az abban részes minden fél köteles tervet készíteni és törekedni annak megfelelő végrehajtására, és a lehető leghamarabb el kell azt küldenie a Részes Felek Konferenciájának, legkésőbb ... [e rendelet hatálybalépése után két évvel]. A tagállamoknak intézkedési terveik elkészítése , végrehajtása és naprakésszé tétele során lehetőséget kell biztosítaniuk a nyilvánosság részvételére. Mivel e tekintetben az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörrel rendelkeznek, az intézkedési terveket mind nemzeti, mind uniós szinten el kell készíteni. A Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok hatóságai közötti együttműködést és információcserét elő kell mozdítani.

Indokolás

Lásd a Stockholmi Egyezmény 7. cikkét: minden Részes Fél köteles „eljuttatni végrehajtási tervét a Részes Felek konferenciájának az Egyezmény erre vonatkozóan történő hatálybalépését követő két éven belül”.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az e rendelet I. vagy II. mellékletének A. részében felsorolt anyagok gyártását és felhasználását csak zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedierként szabad engedélyezni, amennyiben a mellékletbe erre vonatkozó megjegyzést foglaltak, és a gyártó megerősíti az érintett tagállam felé, hogy az anyag gyártása és felhasználása szigorúan korlátozott körülmények között történik.

(17)  Az e rendelet I. vagy II. mellékletének A. részében felsorolt anyagok gyártását és felhasználását csak zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedierként szabad engedélyezni, amennyiben a mellékletbe erre vonatkozó megjegyzést foglaltak, és a gyártó megerősíti az érintett tagállam felé, hogy az anyag gyártása és felhasználása szigorúan korlátozott körülmények között történik, illetve amennyiben ez nem jelent jelentős kockázatot a környezetre vagy az emberi egészségre nézve, és ha nem állnak rendelkezésre műszakilag megvalósítható alternatívák.

Indokolás

Ez a módosítás a 4. cikk (3) bekezdése b) és d) pontjának módosításához kapcsolódik, ugyanilyen értelemben módosítva a megfelelő preambulumbekezdést.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az Egyezménynek és a Jegyzőkönyvnek megfelelően az azokban részes többi részes felet is el kell látni a POP-okra vonatkozó információkkal. Az említett Megállapodásokat alá nem író harmadik országokkal történő információcserét szintén elő kell mozdítani.

(18)  Az Egyezménynek és a Jegyzőkönyvnek megfelelően az azokban részes többi részes felet is el kell látni a POP-okra vonatkozó információkkal. Az említett Megállapodásokat alá nem író harmadik országokkal történő információcserét szintén elő kell mozdítani. Hasonlóképpen, az egyezmény előírja, hogy mindegyik félnek törekednie kell a megfelelő stratégiák kidolgozására, amelyek révén azonosíthatóak a POP-ok által szennyezett területek, és a 2020-ig szóló hetedik uniós környezetvédelmi cselekvési program kötelezi az Uniót és a tagállamokat, hogy tegyenek intenzívebb erőfeszítéseket a szennyezett területek helyreállítása érdekében.

Indokolás

A módosítás révén a preambulumbekezdés összhangba kerül a 11. cikk (2) és (3) bekezdésének módosításaival.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Mivel – különösen a fejlődő országokban – gyakran hiányzik a lakossági tudatosság a POP-ok által a jelen és a jövő generációk egészségére, valamint a környezetre jelentett veszélyekkel kapcsolatban, széles körű tájékoztatásra van szükség az elővigyázatosság növeléséhez, továbbá a korlátozások és tiltások mögötti érvek lakosság általi jobb megérttetéséhez . Az Egyezménnyel összhangban megfelelő módon ösztönözni és segíteni kell az ezen anyagokkal kapcsolatos lakossági tudatosságot fokozó programokat – főleg a legveszélyeztetettebb csoportok számára –, valamint a dolgozók, tudósok, oktatók, műszaki szakemberek és vezetők képzését.

(19)  Mivel – különösen a fejlődő országokban – gyakran hiányzik a lakossági tudatosság a POP-ok által a jelen és a jövő generációk egészségére, valamint a környezetre jelentett veszélyekkel kapcsolatban, széles körű tájékoztatásra van szükség az elővigyázatosság növeléséhez, továbbá a korlátozások és tiltások mögötti érvek lakosság általi jobb megérttetéséhez . Az Egyezménnyel összhangban megfelelő módon ösztönözni és segíteni kell az ezen anyagokkal, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásukkal kapcsolatos lakossági tudatosságot fokozó programokat – főleg a legveszélyeztetettebb csoportok számára –, valamint a dolgozók, tudósok, oktatók, műszaki szakemberek és vezetők képzését. Az Uniónak biztosítania kell az információhoz való hozzáférést és a nyilvánosság részvételét, végrehajtva a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló ENSZ-EGB egyezményt1a (aarhusi egyezmény), amelyet az Unió 2005. február 17-én fogadott el.

 

_________________

 

1a HL L 124., 2005.5.17., 1. o.

Indokolás

Be kell tartani és végre kell hajtani a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről szóló Aarhusi Egyezményt. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy nagyobb társadalmi tudatosságot és részvételt lehessen elérni, a Stockholmi Egyezmény, a nyilvánosság tájékoztatásáról, a társadalmi tudatosságról és a képzésről szóló 10. cikkével összhangban. A Stockholmi Egyezmény 10. cikke is említi a POP-ok „egészségre és környezetre gyakorolt hatásairól és alternatíváiról szóló társadalmi tudatosságot növelő programokat”.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  „zárt rendszerben telephelyen belül feldolgozott intermedier”: kémiai feldolgozás céljára gyártott és annak során felhasznált anyag, amelyet egy vagy több másik anyaggá alakítanak át, és mind gyártása, mind egy vagy több másik anyaggá való átalakítása ugyanazon a helyszínen, szigorúan korlátozott körülmények között történik, vagyis az anyagot technikai eszközökkel teljes életciklusa alatt elzárják a környezettől.

j)  „zárt rendszerben telephelyen belül feldolgozott intermedier”: kémiai feldolgozás céljára gyártott és annak során felhasznált anyag, amelyet egy másik anyaggá (a továbbiakban: szintézis) alakítanak át, és mind gyártása, mind egy vagy több másik anyaggá való átalakítása szintézisben történik ugyanazon a helyszínen, többek között egy vagy több jogi személy által működtetett helyszínen, szigorúan ellenőrzött körülmények között történik, vagyis az anyagot technikai eszközökkel teljes életciklusa alatt elzárják a környezettől.

Indokolás

A REACH rendelet 3. cikkének 15. bekezdésével összhangban, amely az „intermedier” kifejezést olyan anyagként határozza meg „amelyet kizárólag a kémiai feldolgozás céljából gyártanak, annak során fogyasztanak el vagy használnak fel, hogy másik anyaggá alakítsák át (a továbbiakban: szintézis )”.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a gyártó bizonyítja, hogy a gyártási folyamat során az anyagot egy vagy több olyan más anyaggá alakítják át, amely nem rendelkezik a POP-ok tulajdonságaival;

b)  a gyártó bizonyítja, hogy a gyártási folyamat során az anyagot egy vagy több olyan más anyaggá alakítják át, amely nem rendelkezik a POP-ok tulajdonságaival, hogy a zárt rendszernek az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendeletével1a összhangban végzett kiértékelése alapján nem várható, hogy az előállítás és a használat során akár az ember, akár a környezet jelentős mennyiségű anyagnak lesz kitéve, és hogy nincs műszakilag megvalósítható alternatívája a rendelet I. mellékletének A. részében vagy II. mellékletének A. részében szereplő anyag használatának.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

Indokolás

A Stockholmi Egyezmény előírja, hogy a POP-ok gyártói vállaljanak felelősséget a termékeik által okozott káros hatások csökkentéséért, és nyújtsanak információt a felhasználók, a kormányok és a nyilvánosság számára ezen anyagok veszélyes tulajdonságairól. Ennek az elvnek ki kell terjednie a POP-ok felhasználóira is. A módosítás összhangban van a higanyról szóló 2017/852 rendelet 4. cikkével. A POP-okról szóló rendeletnek összhangban kell lennie az Egyezménnyel és az aktuális uniós jogszabályokkal.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tulajdonos a készletet biztonságos, hatékony és környezetkímélő módon kezeli.

A tulajdonos a készletet biztonságos, hatékony és környezetkímélő módon kezeli, adott esetben az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelvében1a meghatározott határértékeknek és követelményeknek, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelvének1b megfelelően.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (HL L 197., 2012.7.24., 1. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

Indokolás

A 2012/18/EU irányelv olyan veszélyes anyagokra is vonatkozik, amelyek a POP-okról szóló rendelet alkalmazási körébe tartoznak. Ezért az abban foglalt követelményekre a jelen rendeletre irányuló javaslatban is hivatkozni kell.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A jelen cikkben említett adatokat a 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a szerinti kódok használatával kell megadni.

 

_________________

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2002. november 25-i 2150/2002/EK rendelete a hulladékra vonatkozó statisztikákról (HL L 332., 2002.12.9., 1. o.).

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a POP-készleteket hulladékként, a rendeletre irányuló javaslat 7. cikkének („Hulladékgazdálkodás”) megfelelően kell kezelni, célszerű hivatkozni a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK rendeletre, ami a jelen cikk által megkövetelt információk továbbítási módjait illeti.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok a III. mellékletben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásával járó folyamatokat alkalmazó új létesítmények építésére vagy meglévő létesítmények jelentős módosítására vonatkozó kérelmek mérlegelésekor , a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv sérelme nélkül előnyben részesítik a hasonlóan hasznos, de a III. mellékletben felsorolt anyagok keletkezésével és kibocsátásával nem járó alternatív folyamatokat, technikákat vagy gyakorlatokat30.

(3)  A tagállamok a III. mellékletben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásával járó folyamatokat alkalmazó új létesítmények építésére vagy meglévő létesítmények jelentős módosítására vonatkozó kérelmek mérlegelésekor , a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv30 sérelme nélkül előnyben részesítik a hasonlóan hasznos, de a III. mellékletben felsorolt anyagok keletkezésével és kibocsátásával nem járó alternatív folyamatokat, technikákat vagy gyakorlatokat29a.

_________________

_________________

 

29a A POP-okról szóló Stockholmi Egyezmény (2008). Útmutatás az elérhető legjobb technikákhoz és ideiglenes útmutató a POP-okról szóló Stockholmi Egyezmény 5. cikke és C melléklete szempontjából releváns bevált környezetvédelmi gyakorlatokhoz. Genf, a POP-okról szóló Stockholmi Egyezmény titkársága. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

Indokolás

A (3) bekezdésben hivatkozni kell a Stockholmi Egyezmény elérhető legjobb technikákkal / bevált környezetvédelmi gyakorlatokkal kapcsolatos útmutatásaira, amelyek alternatívát kínálnak a POP-okat tartalmazó hulladék dioxinok keletkezésével járó elégetésével szemben. Ezeket az alternatívákat egyetlen uniós dokumentum sem tartalmazza. A hivatkozás célja a Stockholmi Egyezmény keretében vállalt kötelezettségek jobb megvalósítása és egyértelművé tétele.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján adott esetben további intézkedéseket fogadhat el e cikk végrehajtásával kapcsolatban, figyelembe véve a műszaki fejlődést, a vonatkozó nemzetközi iránymutatásokat és határozatokat, valamint a tagállam vagy a tagállam által a (4) bekezdéssel és az V. melléklettel összhangban kijelölt illetékes hatóság által kiadott engedélyeket. A Bizottság meghatározhatja például a (4) bekezdés b) pontjának iii. alpontjával összhangban történő tagállami tájékoztatás tartalmát . Ezekről az intézkedésekről a 20. cikk (2) bekezdésében megállapított tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell határozni.

(6)  A Bizottság adott esetben a (4) bekezdés b) pontjának iii. alpontjával összhangban történő tagállami tájékoztatás formátumát meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, figyelembe véve a műszaki fejlődést, a vonatkozó nemzetközi iránymutatásokat és határozatokat, valamint a tagállam vagy a tagállam által a (4) bekezdéssel és az V. melléklettel összhangban kijelölt illetékes hatóság által kiadott engedélyeket. E végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (2) bekezdésében megállapított tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

E módosítás célja, hogy egyértelműen és pontosan meghatározza a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök célját, ahogyan azt a Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlata megköveteli.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kérésre műszaki és tudományos támogatást és adatokat nyújt a Bizottságnak az Egyezménybe vagy a Jegyzőkönyvbe való felvétel kritériumainak potenciálisan megfelelő anyagokkal kapcsolatban;

c)  kérésre szilárd műszaki és tudományos támogatást és adatokat nyújt a Bizottságnak az Egyezménybe vagy a Jegyzőkönyvbe való felvétel kritériumainak potenciálisan megfelelő anyagokkal kapcsolatban, beleértve új POP-ok előállításának és használatának megakadályozását, valamint a jelenleg használatban lévő növényvédő szerek vagy ipari vegyszerek kiértékelését;

Indokolás

Hivatkozás a Stockholmi Egyezmény 3. cikkének (3) és (4) bekezdésére. Alapvető fontosságú, hogy a nevezési eljárás szigorúan tudományos bizonyítékon alapuljon, az Egyezmény értelmében bevett eljárásnak megfelelően. Más megfontolások (például társadalmi-gazdasági elemzések) veszélyeztethetik a tudományos megalapozottságot, ezért ezeket nem szabad figyelembe venni ebben a cikkben, főleg, mert azt a megfontolások kiértékelésének keretében az Egyezmény szakértői testülete (POPRC) már megtette.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  összeállítja, nyilvántartja, feldolgozza, és a Bizottság, valamint a tagállamok illetékes hatóságai számára elérhetővé teszi a 4. cikk (2) és (3) bekezdése, a 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának iii. alpontja, a 9. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk (1) bekezdése értelmében kapott vagy rendelkezésre álló összes információt. Az Ügynökség közzéteszi a nem bizalmas jellegű információkat a honlapján, és elősegíti azok megosztását megfelelő, például a 13. cikk (2) bekezdésében említett platformokon keresztül;

f)  összeállítja, nyilvántartja, feldolgozza, és a Bizottság, valamint a tagállamok illetékes hatóságai számára elérhetővé teszi a 4. cikk (2) és (3,3) bekezdése, az 5. cikk, a 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának iii. alpontja, a 9. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk (1) bekezdése értelmében kapott vagy rendelkezésre álló összes információt. Az Ügynökség közzéteszi a nem bizalmas jellegű információkat a honlapján, és elősegíti azok megosztását megfelelő, például a 13. cikk (2) bekezdésében említett platformokon keresztül;

Indokolás

Az 5. cikkben említett információknak kifejezetten azok közé kellene tartozniuk, amelyekről az Európai Vegyianyag-ügynökségnek nyilvántartást kellene létrehoznia. Mindezeket az információkat a nyilvánosság rendelkezésére kellene bocsátani, ez azonban nem derül ki egyértelműen az Európai Bizottság által javasolt szövegből.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Ügynökség …[az e rendelet hatálybalépését követő egy év]-ig megkezdi a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett segítség, valamint műszaki és tudományos iránymutatás nyújtását.

Indokolás

Meg kell egyezni a javasolt iránymutatás konkrét határidejében annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi tagállam a lehető legrövidebb idő alatt megfeleljen.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság információcserét szervez a tagállamokkal a POP-okkal szennyezett területek beazonosításával és értékelésével kapcsolatosan tett nemzeti szintű intézkedésekről, és az ilyen szennyezés emberi egészségre és a környezetre gyakorolt súlyos kockázatainak kezeléséről.

Indokolás

Az Egyezmény 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy mindegyik félnek „erőfeszítéseket kell tennie azoknak a helyszíneknek az azonosítására, amelyek (...) vegyi anyagokkal szennyezettek”. A hetedik cselekvési program kötelezi az Uniót a szennyezett területek helyreállítására. Egyes tagállamokban még nem történt meg a szennyezett területek azonosítása és helyreállítása. A módosítás összhangban van a higanyról szóló 2017/852 rendelet 15. cikkével. Ennek a rendeletnek összhangban kell lennie az Egyezménnyel és az aktuális uniós jogszabályokkal.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv32 sérelme nélkül az (1) és a (2) bekezdésben említett információk nem minősülnek bizalmas jellegűnek. A Bizottság , az Ügynökség és a valamely harmadik országgal információcserét végző tagállamok az uniós jognak megfelelően védik a bizalmas információt.

(3)  A 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv32 sérelme nélkül az emberek egészségére és biztonságára, valamint a környezetre vonatkozó információk nem minősülnek bizalmas jellegűnek. A Bizottság , az Ügynökség és a valamely harmadik országgal egyéb információcserét végző tagállamok az uniós jognak megfelelően védik a bizalmas információt.

_________________

_________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Uniónak a végrehajtás nyomon követése során biztosítania kell az információkhoz való hozzáférést és a nyilvánosság részvételét.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság végrehajtási jogai aktusokat fogadhat el az (1) bekezdés értelmében megadandó minimális információk pontosabb meghatározása érdekében, ideértve az (1) bekezdés f) pontjában említett mutatók, térképek és tagállami áttekintések meghatározását is. E végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (2) bekezdésében megállapított tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)  A Bizottság a tájékoztatás formáját meghatározó végrehajtási jogai aktusokat fogadhat el az (1) bekezdés értelmében megadandó minimális információk pontosabb meghatározása érdekében, ideértve az (1) bekezdés f) pontjában említett mutatók, térképek és tagállami áttekintések meghatározását is. E végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (2) bekezdésében megállapított tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

E módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy az információ tartalmát az alap-jogiaktus alapján határozzák meg, és hogy a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruházzanak annak biztosítására, hogy a 13. cikk (1) bekezdésében említett jelentést a tagállamok egységes módon készítsék el.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (3) bekezdésében, a 7. cikk (5) bekezdésében és a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása […]-tól/-től kezdve határozatlan időre szól.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (3) bekezdésében, a 7. cikk (5) bekezdésében és a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása [e rendelet hatálybalépésének napjától] ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

Az Európai Bizottság számára adott felhatalmazás nem szólhat határozatlan időre. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak politikai ellenőrzés alatt kell tartania a Bizottságnak adott felhatalmazásokat.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet hatálya alá tartozó összes kérdésben a Bizottságot az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke értelmében létrehozott bizottság segíti.

(1)  A Bizottságot a következő bizottságok segítik:

 

a)  az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke értelmében létrehozott bizottság, a 13. cikk (5) bekezdésében említett ügyek megvalósítása tekintetében, kivéve amikor olyan végrehajtási jogi aktusokra vonatkozik, amelyek a 13. cikk (1) bekezdése a) pontjában (a 7. cikk alkalmazása tekintetében) említett, illetve a 13. cikk (1) bekezdése b) pontjában említett, az 5. cikk (2) bekezdése, valamint a 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának iii. alpontja értelmében kapott információk formátumát határozzák meg; valamint

 

b)  a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 39. cikke értelmében létrehozott bizottság, a 7. cikk (6) bekezdésében és a 13. cikk (5) bekezdésében említett ügyek megvalósítása tekintetében, kivéve amikor olyan végrehajtási jogi aktusokra vonatkozik, amelyek a 13. cikk (1) bekezdése a) pontjában (a 7. cikk alkalmazása tekintetében) említett, illetve a 13. cikk (1) bekezdése b) pontjában említett, az 5. cikk (2) bekezdése, valamint a 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának iii. alpontja értelmében kapott információk formátumát határozzák meg.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

Indokolás

Meg kell őrizni a hulladékbizottság és a REACH-bizottság közötti hatáskörmegosztást.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A rész – táblázat – 17 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Poliklórozott bifenilek (PCB)

1336-36-3 és egyéb

215-648-1 és egyéb

A 96/59/EK irányelv sérelme nélkül e rendelet hatálybalépésének időpontjában a már használatban lévő árucikkek használata engedélyezett.

 

 

 

A tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2025. december 31-ig azonosítják és kivonják a 0,005 %-nál magasabb PCB-tartalmú vagy 0,05 dm3-t meghaladó térfogatú berendezéseket (pl. transzformátorok, kondenzátorok vagy cseppfolyós készleteket tartalmazó egyéb edények).

Módosítás

Poliklórozott bifenilek (PCB)

1336-36-3 és egyéb

215-648-1 és egyéb

A 96/59/EK irányelv sérelme nélkül e rendelet hatálybalépésének időpontjában a már használatban lévő árucikkek használata engedélyezett.

 

 

 

A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy a lehető leghamarabb, és legkésőbb 2025. december 31-ig azonosítsák és kivonják a 0,005 %-nál magasabb PCB-tartalmú vagy 0,05 dm3-t meghaladó térfogatú berendezéseket (pl. transzformátorok, kondenzátorok vagy cseppfolyós készleteket tartalmazó egyéb edények).

Indokolás

A javaslat révén a szöveg összhangba kerül a Stockholmi Egyezmény szövegével.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A rész – 24 sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

Módosítás

Anyag

CAS-szám

EK-szám

Félkésztermék-felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb feltételek

Bisz(pentabróm-fenil)éter (dekabróm-difenil-éter; dekaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) dekaBDE-koncentrációkra, ha anyagokban, keverékekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt részeinek alkotóelemeként fordul elő.

 

 

 

2.  Eltérésként a deka-BDE gyártását, forgalombahozatalát és felhasználását engedélyezni kell:

 

 

 

a)   olyan légi jármű gyártásában 2027. március 2. előtt, amelyre a típusjóváhagyást a hatálybalépés előtt kérelmezték és 2022. december előtt megkapták;

 

 

 

b)  a következők bármelyikéhez való pótalkatrész gyártásában:

 

 

 

i.  2027 . március 2. előtt gyártott olyan légi jármű, amelyre a típusjóváhagyást a hatálybalépés előtt kérelmezték és 2022. december előtt megkapták, ezen légi jármű élettartama végéig;

 

 

 

ii.  a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó, ... [e rendelet hatálybalépésének napja] előtt gyártott gépjárművek, 2036-ig vagy ezen gépjárművek élettartama végéig (amelyik hamarabb bekövetkezik).

 

 

 

3.  A 2. pont b) alpontjának ii. alpontjában említett gépjárművekben való felhasználásra szánt pótalkatrészekre vonatkozó konkrét kivételek az alábbi kategóriák közül egybe vagy többe tartozó kereskedelmi deka-BDE előállítására vagy használatára alkalmazandók:

 

 

 

i.  erőátviteli rendszerbeli és motortérbeli alkalmazások, mint például az akkumulátor-testelővezeték, az akkumulátor-csatlakozóvezeték, a mobil légkondicionáló csövei, az erőátviteli rendszer, a kipufogó-gyűjtőcső hüvelye, a motortér-szigetelés, a motortér vezetékrendszerei (a motor vezetékei stb.), a sebességérzékelők, a tömlők, a ventilátormodulok és a kopogásérzékelők;

 

 

 

ii.  a tüzelőanyag-rendszerrel összefüggő alkalmazások, mint például a tüzelőanyagcsövek, a tüzelőanyag-tartályok és az alváz alatti tüzelőanyag-tartályok;

 

 

 

iii.  pirotechnikai eszközök és a pirotechnikai eszközök által érintett alkalmazások, mint például a légzsákgyújtókábelek, az üléshuzatok/szövetek (csak ha a légzsák szempontjából jelentősek) és a légzsákok (elöl és oldalt);

 

 

 

iv.  felfüggesztés és belső alkalmazások, mint felszereltségi összetevők, akusztikus anyagok és biztonsági övek;

 

 

 

v.  megerősített műanyag (műszerfalak és belső felszerelések);

 

 

 

vi.  motorháztető vagy műszerfal alatt (terminal/olvadóbetétek, magasabb áramerősségű huzalok és kábelburkolók [gyújtógyertyahuzalok]);

 

 

 

vii.  elektromos és elektronikus berendezések (akkumulátordobozok és akkumulátortálcák, motorvezérlésű elektromos csatlakozók, rádiótárcsa alkatrészei, navigációs műholdrendszerek, globális helymeghatározó rendszerek és számítógépes rendszerek);

 

 

 

viii.  szövetek, mint kalaptartók, kárpitozás, bélésanyagok, autósülések, fejtámaszok, napellenzők, műszerfalak, szőnyegek.

 

 

 

3.  A deka-BDE gyártását, valamint az alábbi árucikkek előállítása és forgalombahozatala során való felhasználását engedélyezni kell:

 

 

 

a)  az alábbi időpont előtt forgalomba hozott árucikkek: [e rendelet hatálybalépésének napja];

 

 

 

b)  a 2. pont a) alpontjának megfelelően gyártott légi jármű;

 

 

 

c)  a 2. pont b) alpontjának megfelelően gyártott légi jármű pótalkatrészei;

 

 

 

d)  a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.

 

 

 

4.  E bejegyzés alkalmazásában a „légi jármű” fogalma a következők egyikét jelenti:

 

 

 

a)  a 2018/1139/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1c szerint kiállított típusalkalmassági bizonyítványnak vagy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szerződő állama nemzeti jogszabályai szerint kiállított tervezési jóváhagyásnak megfelelően gyártott, vagy olyan polgári légi jármű, amelynek a légialkalmassági bizonyítványát az ICAO-egyezmény valamely szerződő fele állította ki a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló egyezmény 8. melléklete értelmében;

 

 

 

b)  katonai repülőgép.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).

 

 

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88. o.).

 

 

 

1c Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.).”

Indokolás

A módosítás célja, hogy ez az átdolgozás összhangba kerüljön a Stockholmi Egyezmény részes felei konferenciájának legutóbbi határozataival.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A rész – 24 b franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

Módosítás

Anyag

CAS-szám

EK-szám

Félkésztermék-felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb feltételek

Alkánok, 10–13 szénatomszámú, klór (rövidláncú klórozott paraffinok) (SCCP-k)

85535-84-8

287-476-5

1.  Eltérésként engedélyezett az 1 tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó anyagok vagy készítmények, illetve a 0,15 tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó árucikkek gyártása, forgalombahozatala és felhasználása.

 

 

 

2.  A felhasználás az alábbiak tekintetében engedélyezett:

 

 

 

a)  SCCP-ket tartalmazó olyan, bányászatban használt szállítószalagok, illetve gáttömítőanyagok, amelyek 2015. december 4-én vagy az előtt már használatban voltak; valamint

 

 

 

b)  az a) pontban említettektől eltérő, SCCP-ket tartalmazó olyan árucikkek, amelyek 2012. július 10-én vagy az előtt már használatban voltak.

 

 

 

3.  A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése a 2. pontban említett árucikkekre vonatkozik.

Indokolás

A módosítás célja, hogy ez az átdolgozás összhangba kerüljön a Stockholmi Egyezmény részes felei konferenciájának legutóbbi határozataival.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Anyag

CAS-szám

EK-szám

Félkésztermék-felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb feltételek

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alkánok, 10–13 szénatomszámú, klór (rövidláncú klórozott paraffinok) (SCCP-k)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Eltérésként engedélyezett az 1 tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó anyagok vagy keverékek , illetve a 0,15 tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó árucikkek előállítása, forgalombahozatala és felhasználása.

 

 

 

2.  A felhasználás az alábbiak tekintetében engedélyezett:

 

 

 

a)  SCCP-ket tartalmazó olyan, bányászatban használt szállítószalagok, illetve gáttömítőanyagok, amelyek 2015. december 4-én vagy az előtt már használatban voltak; valamint

 

 

 

b)  az a) pontban említettektől eltérő, SCCP-ket tartalmazó olyan árucikkek, amelyek 2012. július 10-én vagy az előtt már használatban voltak.

 

 

 

3.  A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése a 2. pontban említett árucikkekre vonatkozik.

Módosítás

törölve

Indokolás

A módosítás célja, hogy ez az átdolgozás összhangba kerüljön a Stockholmi Egyezmény részes felei konferenciájának legutóbbi határozataival.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI RENDELKEZÉSEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ANYAGOK JEGYZÉKE

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI RENDELKEZÉSEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ANYAGOK JEGYZÉKE

Anyag (CAS-szám)

Anyag (CAS-szám)

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF)

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF)

Hexaklór-benzol (HCB) (CAS-szám: 118-74-1)

Hexaklór-benzol (HCB) (CAS-szám: 118-74-1)

Poliklórozott bifenilek (PCB)

Poliklórozott bifenilek (PCB)

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k)37

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k)37

37.

a kibocsátások jegyzékének alkalmazásában a következő négy indikátor vegyületet kell használni: benzo (a) pirén, benzo (b) fluorantén, benzo (k) fluorantén és indeno (1,2,3-cd) pirén.

37.

a kibocsátások jegyzékének alkalmazásában a következő négy indikátor vegyületet kell használni: benzo (a) pirén, benzo (b) fluorantén, benzo (k) fluorantén és indeno (1,2,3-cd) pirén.

Pentaklór-benzol (CAS-szám: 608-93-5)

Pentaklór-benzol (CAS-szám: 608-93-5)

 

Poliklórozott naftalinok (1)

 

(1) A poliklórozott naftalinok naftalin-gyűrűrendszeren alapuló kémiai vegyületek, amelyekben egy vagy több hidrogénatomot klóratomok helyettesítenek.

 

Hexaklór-butadién (CAS-szám: 87-68-3)

Indokolás

A módosítás célja, hogy ez az átdolgozás összhangba kerüljön a Stockholmi Egyezmény részes felei konferenciájának legutóbbi határozataival.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – „a 7. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett koncentráció-határértékek” oszlop – „Poliklórozott” sor – 7 lábjegyzet

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Módosítás

7.   A határérték kiszámítása PCDD-ként és PCDF-ként a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF) szerint történik:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Indokolás

A módosítás célja, hogy kiigazítsa a IV. melléklet 7. lábjegyzetében szereplő táblázatban megadott megnevezések műszaki hiányosságait.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL C 77., 2002.03.28, 1. o.


INDOKOLÁS

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok átdolgozása az első ízben 2004-ben elfogadott jelentés legutóbbi frissítése. Az átdolgozás a 2015-ben és 2017-ben a Stockholmi Egyezmény COP ülésein hozott határozatoknak megfelelően naprakésszé teszi a mellékleteket. Az aktualizálás új feladatot határoz meg az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA): a Bizottság munkájának támogatása az anyagokról szóló dokumentációk elkészítésében.

Az alábbi módosítások célja, hogy összhangba hozza a szöveget a REACH rendelet szövegével annak érdekében, hogy egyértelműséget és következetességet biztosítson valamennyi szereplő, köztük a polgárok és az ipar számára, amelyek tevékenységét ez az átdolgozás érinti. Az új V. melléklet a REACH rendeletből származik. A POP-ajánlatok értékelése adott esetben hatásvizsgálatok keretében történik, ami szintén összhangban áll a jogalkotás minőségének javítására vonatkozó iránymutatásokkal.

Az EU az élen járó REACH rendelet révén világelső a vegyi anyagok szabályozása terén, és mint ilyen, a vegyi anyagok biztonságával kapcsolatos döntései messzemenő következményekkel járnak. Az előadó komolyan veszi e felelősséget, és úgy véli, hogy az új javaslatoknak nemcsak a műszaki és tudományos aspektusait kell megfontolni, hanem a POP-ba való felvétel társadalmi-gazdasági hatásait is. Rendkívül fontos, hogy minden lépést megtegyenek annak biztosítása érdekében, hogy a meghozott határozatok tudományos bizonyítékokon alapuljanak.

A módosításoknak az is a céljuk, hogy tisztázzák és néhol megerősítsék az ECHA új feladatát, amelyet először a bizottsági javaslattervezetben említettek. Így biztosítható, hogy szakértelmük teljes mértékben kiaknázásra kerüljön a POP-javaslatokra vonatkozó jövőbeli határozataik meghozatala során. Az ECHA számára javasolt új feladat támogatása érdekében fontos annak biztosítása, hogy megállapításaikat valamennyi döntéshozatali eljárásba belefoglalják, tevékenységüket pedig megfelelően finanszírozzák.

További pontosításra van szükség a Bizottság részéről a végrehajtási jogi aktusok használata, valamint az (1) bekezdéssel összhangban nyújtandó tájékoztatás formátuma tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy a 13. cikk (1) bekezdésében említett jelentést a tagállamok egységes módon készítsék el, hogy az információk feldolgozását észszerűsíteni lehessen.


MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

D(2018)33866

Adina-Ioana VĂLEAN

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság elnöke

ASP 13E102

Brüsszel

Tárgy:  A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

E cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást, erről tájékoztatja a téma szerint illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben foglalt feltételeken túl a téma szerint illetékes bizottságban csak azok a módosítások elfogadhatók, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

A javaslatban változatlanul maradó részekre vonatkozó módosításokat kivételesen és eseti jelleggel a téma szerint illetékes bizottság elnöke azonban elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való szoros kapcsolódásuk folytán erre nyomós indokok alapján szükség van. Ezen indokokat a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban kell feltüntetni.”

A Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye alapján, amely megvizsgálta az átdolgozásra irányuló javaslatot, valamint az előadó ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó javaslat nem tartalmaz érdemi módosításokat a javaslatban ekként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen a Jogi Bizottság 2018. szeptember 3-i ülésén egyhangúlag(1) azt javasolta a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Megkülönböztetett tisztelettel:

Pavel Svoboda

Mellékletek: A tanácsadó munkacsoport véleménye

(1)

A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

    Brüsszel, 2018.6.25.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  AZ EURÓPAI PARLAMENT

          A TANÁCS

          A BIZOTTSÁG

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2018)0144 végleges, 2018.3.22. –2018/0070(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2018. április 13-án és 20-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.

Ezen ülések alkalmával(1), a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg:

1. A következő részeket az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni:

– a 4. cikk (3) bekezdése negyedik albekezdésében, a „megjegyzésben szereplő” betoldott szövegrészt, és „Az első” szövegrész helyébe lépő „második” szövegrészt;

– a 7. cikk (5) bekezdésében a (4) bekezdés „b)pontjára” való jelenlegi hivatkozás „4. bekezdésre” történő hivatkozással való felváltását;

– a 9. cikk (2) bekezdésében a „közzétételt közli” szövegrész betoldását;

– a 13. cikk (1) bekezdésének a) pontjában az „eljuttatják a Bizottsághoz” szövegrész törlését;

– a 13. cikk (1) bekezdésének f) pontjában „az alábbiakat nyújtják be a Bizottságnak” szövegrész törlését;

2. A 9. cikk (4) bekezdése harmadik albekezdésében az „amely” betoldott szót kiigazításra utaló nyilakkal kellet volna megjelölni, és a „ tervet” szót nem kellett volna kiigazításra utaló nyilak között szerepeltetni.

3. A IV. melléklet 7. lábjegyzetét a melléklethez csatolt dokumentumban feltüntetett módon kell kiigazítani.

A javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

A IV. melléklet 7. lábjegyzetének szövege

A határérték kiszámítása PCDD-ként és PCDF-ként a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF) szerint történik:

MÓDOSÍTÁS:

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(1)

  A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Javaslat a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

22.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

24.4.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Julie Girling

6.4.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.6.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

52

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Anthea McIntyre, Kati Piri

Benyújtás dátuma

16.10.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat