Procedură : 2018/0070(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0336/2018

Texte depuse :

A8-0336/2018

Dezbateri :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Voturi :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

RAPORT     ***I
PDF 1099kWORD 113k
16.10.2018
PE 622.205v02-00 A8-0336/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare)

(COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Julie Girling

(Reformare – articolul 104 din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0144),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0124/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–  având în vedere scrisoarea din 10 septembrie 2018 adresată de Comisia pentru afaceri juridice Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0336/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Este necesar să se asigure coordonarea și coerența la punerea în aplicare la nivelul Uniunii a dispozițiilor Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional, care a fost aprobată de Uniune la 19 decembrie 200217, și ale Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, care a fost aprobată de Uniune la 1 februarie 199318. Această coordonare și această coerență ar trebui, de asemenea, să fie menținute la participarea la punerea în aplicare și dezvoltarea în continuare a abordării strategice a gestionării internaționale a substanțelor chimice (SAICM) , adoptată de Prima Conferință internațională privind gestionarea substanțelor chimice, care a avut loc la Dubai, la 6 februarie 2006, în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

(5)  La punerea în aplicare la nivelul Uniunii a dispozițiilor convenției, este necesar să se asigure coerența și coordonarea cu dispozițiile Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional, care a fost aprobată de Uniune la 19 decembrie 200217,, cu dispozițiile Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, care a fost aprobată de Uniune la 1 februarie 199318, și cu dispozițiile Convenției de la Minamata privind mercurul, care a fost aprobată de Uniune la 11 mai 201718a. Această coordonare și această coerență ar trebui, de asemenea, să fie menținute la participarea la punerea în aplicare și dezvoltarea în continuare a abordării strategice a gestionării internaționale a substanțelor chimice (SAICM) , adoptată de Prima Conferință internațională privind gestionarea substanțelor chimice, care a avut loc la Dubai, la 6 februarie 2006, în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

_________________

_________________

17 JO L 63, 6.3.2003, p. 29 .

17 JO L 63, 6.3.2003, p. 29.

18 JO L 39, 16.2.1993, p. 3 .

18 JO L 39, 16.2.1993, p. 3.

 

18a JO L 142, 2.6.2017, p. 4.

Justificare

Dispozițiile Convenției de la Minamata au o relevanță deosebită pentru Regulamentul POP. Prin urmare, trimiterea la această convenție în considerente este oportună și importantă.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Stocurile de POP expirate sau gestionate neglijent pot prezenta un pericol grav pentru mediu și sănătatea umană, de exemplu prin contaminarea solului și a apelor subterane . Prin urmare , este oportun ca în materie de gestionare a unor astfel de stocuri să se stabilească norme mai stricte, comparativ cu cele prevăzute în convenție. Stocurile de substanțe interzise ar trebui tratate ca deșeuri, în timp ce stocurile de substanțe a căror fabricare sau utilizare este încă permisă ar trebui notificate autorităților și supravegheate în mod corespunzător. În mod special, stocurile existente care sunt formate din sau conțin POP interziși ar trebui gestionate ca deșeuri cât mai curând posibil.

(10)  Stocurile de POP expirate sau gestionate neglijent pot prezenta un pericol grav pentru mediu și sănătatea umană, de exemplu, prin contaminarea solului și a apelor subterane . Prin urmare, este oportun ca în materie de gestionare a unor astfel de stocuri să se stabilească norme mai stricte, comparativ cu cele prevăzute în convenție. Stocurile de substanțe interzise ar trebui tratate ca deșeuri, în timp ce stocurile de substanțe a căror fabricare sau utilizare este încă permisă ar trebui notificate autorităților și supravegheate în mod corespunzător. În mod special, stocurile existente care sunt formate din sau conțin POP interziși ar trebui gestionate ca deșeuri cât mai curând posibil. Dacă alte substanțe sunt interzise în viitor, stocurile acestora ar trebui să fie, de asemenea, distruse fără întârziere și nu ar trebui constituite alte stocuri. În ceea ce privește problemele specifice ale anumitor state membre, ar trebui să se furnizeze asistență financiară și tehnică adecvată prin intermediul instrumentelor financiare existente ale Uniunii.

Justificare

Textul original ar trebui păstrat, ușor actualizat.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În conformitate cu dispozițiile protocolului și ale convenției, emisiile de POP care reprezintă produse secundare neintenționate rezultate din procese industriale ar trebui identificate și reduse cât mai curând posibil, obiectivul final urmărit fiind eliminarea lor , dacă este posibil. Ar trebui să se pună în aplicare și să se dezvolte planuri naționale de acțiune adecvate, care să cuprindă toate sursele și măsurile, inclusiv cele prevăzute în legislația existentă a Uniunii , pentru a reduce astfel de emisii în mod continuu și eficient din punctul de vedere al costurilor. În acest scop, ar trebui să se elaboreze instrumente corespunzătoare în cadrul convenției.

(11)  În conformitate cu dispozițiile protocolului și ale convenției, emisiile de POP care reprezintă produse secundare neintenționate rezultate din procese industriale ar trebui identificate și reduse cât mai curând posibil, obiectivul final urmărit fiind eliminarea lor, dacă este posibil. Ar trebui să se pună în aplicare și să se dezvolte planuri naționale de acțiune adecvate, care să cuprindă toate sursele și măsurile, inclusiv cele prevăzute în legislația existentă a Uniunii , pentru a reduce astfel de emisii în mod continuu și eficient din punctul de vedere al costurilor cât mai curând posibil. În acest scop, ar trebui să se elaboreze instrumente corespunzătoare în cadrul convenției.

Justificare

Amendamentul realiniază textul la textul în vigoare în prezent, în care propunerea Comisiei Europene elimină trimiterea la „cât mai curând posibil”.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Este necesar să se asigure coordonarea și gestionarea eficace a aspectelor tehnice și administrative ale prezentului regulament la nivelul Uniunii. Agenția Europeană pentru Produse Chimice („agenția”), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, are competență și experiență în materie de punere în aplicare a legislației Uniunii privind substanțele chimice și a acordurilor internaționale referitoare la substanțele chimice. Prin urmare, statele membre și agenția ar trebui să îndeplinească sarcini legate de aspectele administrative, tehnice și științifice ale punerii în aplicare a prezentului regulament și de schimbul de informații. Rolul agenției ar trebuiincludă pregătirea și examinarea dosarelor tehnice, inclusiv consultări cu părțile interesate, și elaborarea de avize care pot fi utilizate de către Comisie atunci când analizează dacă este oportun să prezinte o propunere de includere a unei substanțe pe lista POP prevăzută în convenție sau în protocol. În plus, Comisia, statele membre și agenția ar trebui să coopereze pentru a pune în aplicare în mod eficace obligațiile internaționale care îi revin Uniunii în temeiul convenției.

(15)  Este necesar să se asigure coordonarea și gestionarea eficace a aspectelor tehnice și administrative ale prezentului regulament la nivelul Uniunii. Agenția Europeană pentru Produse Chimice („agenția”), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, are competență și experiență în materie de punere în aplicare a legislației Uniunii privind substanțele chimice și a acordurilor internaționale referitoare la substanțele chimice. Prin urmare, statele membre și agenția ar trebui să îndeplinească sarcini legate de aspectele administrative, tehnice și științifice ale punerii în aplicare a prezentului regulament și de schimbul de informații. Este necesar ca rolul agențieicuprindă pregătirea și examinarea dosarelor tehnice, inclusiv consultări cu părțile interesate, și elaborarea de avize care trebuie să fie utilizate de către Comisie atunci când analizează dacă este oportun să prezinte o propunere de includere a unei substanțe pe lista POP prevăzută în convenție sau în protocol. În plus, Comisia, statele membre și agenția ar trebui să coopereze pentru a pune în aplicare în mod eficace obligațiile internaționale care îi revin Uniunii în temeiul convenției.

Justificare

Este important să se garanteze că ECHA are competențe depline de a evalua în mod amănunțit dacă includerea pe listă în temeiul Convenției de la Stockholm este cea mai adecvată măsură de gestionare a riscurilor pentru o substanță dată, cu scopul de a oferi un sprijin corespunzător Comisiei și Consiliului cu privire la potențialii candidați.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Convenția prevede că fiecare parte trebuie să elaboreze și să se străduiască să implementeze, după caz, un plan pentru punerea în aplicare a obligațiilor pe care și le-a asumat în temeiul convenției. Statele membre ar trebui să asigure posibilități pentru participarea publicului la elaborarea , implementarea și actualizarea planurilor de punere în aplicare. Având în vedere faptul că Uniunea și statele membre au competențe comune în această privință, planurile de punere în aplicare ar trebui elaborate atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii . Ar trebui să se promoveze cooperarea și schimbul de informații între Comisie , agenție și autoritățile statelor membre.

(16)  Convenția prevede că fiecare parte trebuie să elaboreze și să se străduiască să implementeze, după caz, un plan pentru punerea în aplicare a obligațiilor pe care și le-a asumat în temeiul convenției și să-l transmită Conferinței părților cât mai curând posibil, cel târziu până la ... [JO: a se introduce data: la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament]. Statele membre ar trebui să asigure posibilități pentru participarea publicului la elaborarea , implementarea și actualizarea planurilor de punere în aplicare. Având în vedere faptul că Uniunea și statele membre au competențe comune în această privință, planurile de punere în aplicare ar trebui elaborate atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii . Ar trebui să se promoveze cooperarea și schimbul de informații între Comisie , agenție și autoritățile statelor membre.

Justificare

A se vedea articolul 7 din Convenția de la Stockholm: fiecare parte „transmite planul său de punere în aplicare Conferinței părților în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenții pentru partea respectivă”.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Fabricarea și utilizarea substanțelor enumerate în partea A din anexa I și în partea A din anexa II la prezentul regulament ar trebui autorizate doar ca intermediari limitați în spațiu și în sistem închis, dacă o adnotare în acest sens s-a introdus în mod expres în anexa respectivă și dacă producătorul confirmă statului membru în cauză faptul că substanța este fabricată și utilizată numai în condiții strict controlate.

(17)  Fabricarea și utilizarea substanțelor enumerate în partea A din anexa I și în partea A din anexa II la prezentul regulament ar trebui autorizate doar ca intermediari limitați în spațiu și în sistem închis, dacă o adnotare în acest sens s-a introdus în mod expres în anexa respectivă și dacă producătorul confirmă statului membru în cauză faptul că substanța este fabricată și utilizată numai în condiții strict controlate, și anume fără a prezenta riscuri semnificative pentru mediu sau pentru sănătatea umană și în lipsa unor alternative fezabile din punct de vedere tehnic.

Justificare

Acest amendament este legat de cele prezentate la articolul 4 alineatul (3) litera (b) și la articolul 4 alineatul (3) litera (d), modificând considerentul corespunzător în același sens.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În conformitate cu convenția și cu protocolul, ar trebui să se furnizeze celorlalte părți la acordurile menționate informații privind POP. De asemenea, ar trebui să se încurajeze schimbul de informații cu țări terțe care nu sunt parte la acordurile menționate anterior.

(18)  În conformitate cu convenția și cu protocolul, ar trebui să se furnizeze celorlalte părți la acordurile menționate informații privind POP. De asemenea, ar trebui să se încurajeze schimbul de informații cu țări terțe care nu sunt parte la acordurile menționate anterior. În mod similar, convenția prevede ca fiecare parte să se angajeze să elaboreze strategii adecvate pentru a identifica siturile contaminate cu POP, iar cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu al Uniunii până în 2020 obligă Uniunea și statele sale membre să-și intensifice eforturile pentru reabilitarea siturilor contaminate.

Justificare

Acest amendament aliniază considerentul la amendamentele prezentate la articolul 11 alineatele (2) și (3).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Deoarece adeseori se constată faptul că publicul nu este conștient de pericolele pe care le prezintă POP pentru sănătatea generațiilor prezente și viitoare, precum și pentru mediu, în special în țările în curs de dezvoltare, este necesar un proces amplu de informare pentru a ridica nivelul de precauție și de înțelegere de către public a motivelor care stau la baza aplicării restricțiilor și a interdicțiilor. În conformitate cu convenția, programele de sensibilizare a publicului cu privire la aceste substanțe, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile, precum și formarea lucrătorilor, a oamenilor de știință, a educatorilor, a personalului tehnic și managerial ar trebui încurajate și facilitate, după caz.

(19)  Deoarece adeseori se constată faptul că publicul nu este conștient de pericolele pe care le prezintă POP pentru sănătatea generațiilor prezente și viitoare, precum și pentru mediu, în special în țările în curs de dezvoltare, este necesar un proces amplu de informare pentru a ridica nivelul de precauție și de înțelegere de către public a motivelor care stau la baza aplicării restricțiilor și a interdicțiilor. În conformitate cu convenția, programele de sensibilizare a publicului cu privire la aceste substanțe în ceea ce privește efectele acestora asupra sănătății și a mediului, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile, precum și formarea lucrătorilor, a oamenilor de știință, a educatorilor, a personalului tehnic și managerial ar trebui încurajate și facilitate, după caz. Uniunea ar trebui să asigure accesul la informații și participarea publicului, punând în aplicare Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (Convenția de la Aarhus), care a fost aprobată de Uniune la 17 februarie 20051a.

 

_________________

 

1a JO L 124, 17.5.2005, p. 1.

Justificare

Convenția de la Aarhus privind accesul la informație și participarea publicului este respectată și pusă în aplicare. Acest lucru este decisiv pentru creșterea sensibilizării și participării publicului, în conformitate cu articolul 10 din Convenția de la Stockholm privind informarea, sensibilizarea și educarea publicului. De asemenea, articolul 10 din Convenția de la Stockholm face referire la programele de sensibilizare a publicului cu privire la efectele POP „asupra sănătății umane și asupra mediului, precum și la alternativele la acestea”.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  „intermediar limitat în spațiu și în sistem închis” înseamnă o substanță care este fabricată pentru un proces chimic și consumată sau utilizată în cadrul acestuia, în scopul transformării într-o altă substanță sau în mai multe alte substanțe, iar fabricarea intermediarului și transformarea sa într-o altă substanță sau în mai multe alte substanțe se desfășoară în același loc în condiții strict controlate, fiind menținută izolată în mod riguros prin mijloace tehnice, de-a lungul întregului său ciclu de viață.

(j)  „intermediar limitat în spațiu și în sistem închis” înseamnă o substanță care este fabricată pentru un proces chimic și consumată sau utilizată în cadrul acestuia, în scopul transformării într-o altă substanță, denumită în continuare „sinteză”, iar fabricarea intermediarului și transformarea sa într-o altă substanță (alte substanțe) se desfășoară prin sinteză în același loc, inclusiv într-un loc care este gestionat de una sau mai multe entități juridice, în condiții strict controlate, fiind menținută izolată în mod riguros prin mijloace tehnice, de-a lungul întregului său ciclu de viață.

Justificare

Conformitatea cu articolul 3 alineatul (15) din Regulamentul REACH, care definește „intermediarul” drept «o substanță care este produsă în vederea unei transformări chimice și consumată sau utilizată în cadrul acesteia, în scopul transformării într-o altă substanță (denumită în continuare „sinteză”)»;

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  producătorul demonstrează că procesul de fabricare va determina transformarea substanței într-una sau mai multe substanțe care nu prezintă caracteristicile unui POP ;

(b)  producătorul demonstrează că procesul de fabricare va determina transformarea substanței într-una sau mai multe substanțe care nu prezintă caracteristicile unui POP, că nu se preconizează expunerea ființelor umane sau a mediului la cantități semnificative din substanța vizată în timpul producției și utilizării acesteia, după cum se arată în evaluarea sistemului închis în cauză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului1a și că nu există alternative fezabile din punct de vedere tehnic la utilizarea substanțelor enumerate la anexa I partea A sau la anexa II partea A din prezentul regulament;

 

_________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

Justificare

Convenția de la Stockholm prevede ca producătorii de POP să își asume răspunderea pentru reducerea efectelor dăunătoare cauzate de produsele lor și pentru furnizarea de informații utilizatorilor, guvernelor și publicului privind proprietățile periculoase ale acestor substanțe. Acest principiu ar trebui aplicat și pentru utilizatorii de POP. Amendamentul este în concordanță cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2017/852 privind mercurul. Regulamentul POP trebuie să se alinieze cu Convenția și legislația UE cea mai recentă.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Deținătorul gestionează stocul în mod sigur, eficient și rațional din punct de vedere ecologic.

Deținătorul gestionează stocul în mod sigur, eficient și rațional din punct de vedere ecologic, în conformitate cu pragurile și cerințele prevăzute de Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a și de Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului1b, după caz.

 

_________________

 

1a Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, p. 1).

 

1b Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

Justificare

Directiva 2012/18/UE se aplică și în cazul substanțelor periculoase care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului POP. Prin urmare, cerințele acesteia ar trebui menționate în prezenta propunere de regulament.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Informațiile menționate în prezentul articol se comunică utilizându-se codurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

_________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile (JO L 332, 9.12.2002, p. 1).

Justificare

Având în vedere faptul că stocurile de POP trebuie gestionate ca deșeuri și în conformitate cu articolul 7 din propunerea de regulament privind gestionarea deșeurilor, poate fi utilă trimiterea la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 referitor la statisticile privind deșeurile în ceea ce privește metodele de transmitere a informațiilor prevăzute de acest articol.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Atunci când analizează propunerile privind construirea unor noi instalații sau modificarea semnificativă a instalațiilor existente prin utilizarea unor procese care determină emisia substanțelor chimice enumerate în anexa III, , statele membre analizează în mod prioritar procesele, tehnicile sau practicile alternative care au aceeași utilitate, dar care evită formarea și emisia substanțelor enumerate în anexa III , fără a aduce atingere Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului30.

3.  Atunci când analizează propunerile privind construirea unor noi instalații sau modificarea semnificativă a instalațiilor existente prin utilizarea unor procese care determină emisia substanțelor chimice enumerate în anexa III, statele membre analizează în mod prioritar procesele, tehnicile sau practicile alternative29a care au aceeași utilitate, dar care evită formarea și emisia substanțelor enumerate în anexa III, fără a aduce atingere Directivei 2010/75/UE30 a Parlamentului European și a Consiliului.

_________________

_________________

 

29a Convenția de la Stockholm privind POP (2008). Orientările privind cele mai bune tehnici disponibile și orientările provizorii privind cele mai bune practici de mediu relevante pentru articolul 5 și anexa C la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți. Geneva, Secretariatul Convenției de la Stockholm privind POP.http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

 

30 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

30 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

Justificare

La alineatul (3) este necesară adăugarea unei trimiteri la orientările privind cele mai bune tehnici disponibile și cele mai bune practici de mediu din Convenția de la Stockholm, care oferă alternative la incinerarea deșeurilor care conțin POP ce generează dioxine. Nu este posibilă găsirea acestor alternative în niciun document al UE. Scopul acestei trimiteri este de a pune mai bine în aplicare și de a clarifica obligațiile în temeiul Convenției de la Stockholm.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  După caz și luând în considerare progresul tehnic și orientările și deciziile internaționale relevante, precum și orice autorizații acordate de un stat membru sau de autoritatea competentă desemnată de respectivul stat membru în conformitate cu alineatul (4) și cu anexa V, Comisia poate adopta , prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsuri suplimentare cu privire la punerea în aplicare a prezentului articol. În special, Comisia poate specifica informațiile care trebuie furnizate de statele membre în conformitate cu alineatul (4) litera (b) punctul (iii). Aceste măsuri se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 20 alineatul (2).

6.  După caz și luând în considerare progresul tehnic și orientările și deciziile internaționale relevante, precum și orice autorizații acordate de un stat membru sau de autoritatea competentă desemnată de statul membru vizat în conformitate cu alineatul (4) și cu anexa V, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să stabilească formatul informațiilor care trebuie furnizate de statele membre în conformitate cu alineatul (4) litera (b) punctul (iii). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 20 alineatul (2).

Justificare

Acest amendament urmărește să definească clar și exact obiectul competențelor de executare conferite Comisiei, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  la cerere, îi acordă Comisiei sprijin tehnic și științific și îi furnizează informații tehnice și științifice privind substanțe care pot să îndeplinească criteriile pentru enumerarea în convenție sau în protocol;

(c)  la cerere, îi acordă Comisiei sprijin tehnic și științific solid și îi furnizează informații tehnice și științifice substanțiale privind substanțe care pot să îndeplinească criteriile pentru enumerarea în convenție sau în protocol, inclusiv privind prevenirea producției și utilizării de POP noi și privind evaluarea pesticidelor sau a substanțelor chimice industriale utilizate în prezent;

Justificare

Trimitere la Convenția de la Stockholm articolul 3 alineatele (3) și (4). Este esențial ca procesul de desemnare să fie bazat strict pe dovezi științifice, în conformitate cu procesul prevăzut de convenție. Alte considerente, cum ar fi analizele socioeconomice, riscă să submineze baza științifică și, prin urmare, nu se iau în considerare în acest articol, în special având în vedere că acest lucru este deja realizate de către organismul specializat al convenției (CE POP).

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  compilează, înregistrează, prelucrează și pune la dispoziția Comisiei și a autorităților competente ale statelor membre toate informațiile primite sau disponibile în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (3), al articolului 7 alineatul (4) litera (b) punctul (iii), al articolului 9 alineatul (2) și al articolului 13 alineatul (1). Agenția publică pe site-ul său web informațiile neconfidențiale și facilitează schimbul de astfel de informații cu platformele de informații relevante, cum ar fi cele menționate la articolul 13 alineatul (2);

(f)  compilează, înregistrează, prelucrează și pune la dispoziția Comisiei și a autorităților competente ale statelor membre toate informațiile primite sau disponibile în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (3), al articolului 5, al articolului 7 alineatul (4) litera (b) punctul (iii), al articolului 9 alineatul (2) și al articolului 13 alineatul (1). Agenția publică pe site-ul său web informațiile neconfidențiale și facilitează schimbul de astfel de informații cu platformele de informații relevante, cum ar fi cele menționate la articolul 13 alineatul (2);

Justificare

Informațiile menționate la articolul 5 ar trebui să se încadreze în mod explicit printre cele pentru care ECHA va trebui să întocmească un registru. În plus, toate aceste informații ar trebui puse la dispoziția publicului, dar acest lucru nu este clar în textul propus de Comisia Europeană.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Agenția începe să furnizeze asistența și îndrumarea tehnică și științifică menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (a) până la... [JO: a se introduce data: la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

Justificare

Ar trebui convenit un termen-limită pentru îndrumarea propusă, pentru a se asigura că toate statele membre se conformează acestor dispoziții cât mai curând posibil.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia organizează un schimb de informații cu statele membre cu privire la măsurile adoptate la nivel național, pentru a identifica și a evalua siturile contaminate de POP și pentru a combate eventualele riscuri semnificative pe care această contaminare le poate genera pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Justificare

Articolul 6 alineatul (1) din Convenție prevede că „fiecare parte trebuie [...]să depună eforturi pentru elaborarea de strategii adecvate în vederea identificării stocurilor constituite din sau care conțin substanțele chimice [...]”. Prin cel de al șaptelea program de acțiune pentru mediu Uniunea se angajează să reabiliteze siturile contaminate. În mai multe state membre identificarea și reabilitarea încă nu au avut loc. Amendamentul este în concordanță cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/852 privind mercurul. Acest regulament trebuie, de asemenea, să se alinieze la convenție și la cea mai recentă legislație a UE.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului32, informațiile menționate la alineatele (1) și (2) nu sunt considerate confidențiale. Comisia , agenția și statele membre care fac schimb de informații cu o țară terță protejează orice informații cu caracter confidențial în conformitate cu dreptul Uniunii .

3.  Fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului, informațiile privind sănătatea și siguranța umană și a mediului nu sunt considerate confidențiale. Comisia , agenția și statele membre care fac schimb de alte informații cu o țară terță protejează orice informație cu caracter confidențial în conformitate cu dreptul Uniunii.

_________________

_________________

32 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).

32 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Uniunea asigură accesul la informație și participarea publicului pe parcursul monitorizării punerii în aplicare.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare meniteaducă precizări suplimentare cu privire la informațiile minime care trebuie furnizate în conformitate cu alineatul (1), inclusiv definiția indicatorilor, a hărților și a situațiilor generale ale statelor membre menționate la alineatul (1) litera (f). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 20 alineatul (2).

5.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare carestabilească formatul informațiilor care trebuie furnizate în conformitate cu alineatul (1), inclusiv definiția indicatorilor, a hărților și a situațiilor generale ale statelor membre menționate la alineatul (1) litera (f). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 20 alineatul (2).

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice faptul că conținutul informațiilor este stabilit în actul de bază, iar Comisiei îi sunt conferite competențe de executare pentru a se asigura că raportul prevăzut la articolul 13 alineatul (1) este întocmit de către statele membre în mod uniform.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (3), la articolul 7 alineatul (5) și la articolul 15 se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând cu [...].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (3), la articolul 7 alineatul (5) și la articolul 15 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând cu [a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Delegarea de competențe Comisiei Europene nu poate fi făcută pe perioadă nedeterminată. Parlamentul European și Consiliul trebuie să poată menține un control politic asupra delegărilor conferite Comisiei.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este sprijinită de un comitet instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru toate chestiunile reglementate de prezentul regulament.

1.  Comisia este sprijinită de:

 

(a)  comitetul instituit prin articolul133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru punerea în aplicare a chestiunilor menționate la articolul 13 alineatul (5), cu excepția cazului în care se face referire la actele de punere aplicare care stabilesc formatul informațiilor menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a) cu privire la aplicarea articolului 7 și la articolul 13 alineatul (1) litera (b) în cazul în care se face referire la informațiile primite în temeiul articolului 5 alineatul (2) și al articolului 7 alineatul (4) litera (b) punctul (iii); și

 

(b)  comitetul instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a pentru punerea în aplicare a chestiunilor menționate la articolul 7 alineatul (6) și la articolul 13 alineatul (5), în cazul în care se face referire la actele de punere aplicare care stabilesc formatul informațiilor menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a) cu privire la aplicarea articolului (7) și la articolul 13 alineatul (1) litera (b) în cazul în care se face referire la informațiile primite în temeiul articolului 5 alineatul (2) și al articolului 7 alineatul (4) litera (b) punctul (iii).

 

_________________

 

1a Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

Justificare

Ar trebui menținută separarea competențelor între comitetul responsabil pentru deșeuri și comitetul responsabil pentru REACH.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Anexa I – partea A – tabel – rândul 17

 

Textul propus de Comisie

Bifenili policlorurați (PCB)

1336-36-3 și altele

215-648-1 și altele

Fără a aduce atingere Directivei 96/59/CE, se aprobă utilizarea articolelor care se află deja în uz la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.

 

 

 

Statele membre identifică și scot din uz echipamentele (de exemplu, transformatoare, condensatoare sau alte recipiente conținând stocuri de lichide reziduale) care conțin PCB în proporție de peste 0,005 % și în volume de peste 0,05 dm3, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025.

Amendamentul

Bifenili policlorurați (PCB)

1336-36-3 și altele

215-648-1 și altele

Fără a aduce atingere Directivei 96/59/CE, se aprobă utilizarea articolelor care se află deja în uz la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.

 

 

 

Statele membre depun eforturi pentru a identifica și a scoate din uz echipamentele (de exemplu, transformatoare, condensatoare sau alte recipiente conținând stocuri de lichide reziduale) care conțin PCB în proporție de peste 0,005 % și în volume de peste 0,05 dm3, cât mai curând posibil și nu mai târziu de 31 decembrie 2025.

Justificare

Această propunere aliniază textul cu cel al Convenției de la Stockholm.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Anexa I – partea A – rândul 24 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

Amendamentul

Substanță

Nr. CAS

Nr. CE

Derogare specifică privind utilizarea intermediară sau alte specificații

Bis(pentabromfenil)eter (decabromdifenil eter; decaBDE)

1163/-19/-5

214/-604/-9

1.  În sensul prezentei rubrici , articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de decaBDE mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente masice) prezente în substanțe, amestecuri , articole sau care intră în alcătuirea părților ignifuge ale articolelor.

 

 

 

2.  Prin derogare, se autorizează producerea, introducerea pe piață și utilizarea decaBDE pentru:

 

 

 

(a)   producția de aeronave – pentru care s-a solicitat omologarea de tip înainte de data intrării în vigoare și a fost primită înainte de luna decembrie 2022 – înainte de 2 martie 2027;

 

 

 

(b)  producția de piese de schimb pentru oricare din următoarele:

 

 

 

(i)  o aeronavă – pentru care s-a solicitat omologarea de tip înainte de data intrării în vigoare și a fost primită înainte de luna decembrie 2022 – produsă înainte de 2 martie 2027 până la sfârșitul duratei de exploatare a aeronavei;

 

 

 

(ii)  autovehiculele care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2007/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului, produse înainte de... [data intrării în vigoare a prezentului regulament], fie până în 2036, fie până la sfârșitul duratei de viață a acestor autovehicule, oricare dintre aceste date este prima.

 

 

 

3.  Derogările specifice pentru piesele de schimb destinate autovehiculelor menționate la alineatul 2 litera (b) punctul (ii) se aplică producției și utilizării de decaBDE comercial care se încadrează în una sau mai multe dintre următoarele categorii:

 

 

 

(i)  aplicațiile grupului motopropulsor și cele din compartimentul motorului, cum ar fi cablul de masă al bateriei, cablurile de conectare ale bateriei, țevile sistemului mobil de climatizare, grupul motopropulsor, cuzineții colectorului de evacuare, izolația compartimentului motorului, cablajul și distribuția electrică din compartimentul motorului (cablajul motorului etc.), senzorii de viteză, tuburile, modulele de ventilație și senzorii de detonație;

 

 

 

(ii)  aplicațiile sistemului de combustibil, cum ar fi furtunurile pentru combustibil, rezervoarele de combustibil, precum și rezervoarele de combustibil montate sub caroserie;

 

 

 

(iii)  dispozitivele pirotehnice și aplicațiile legate de dispozitive pirotehnice, cum ar fi cablurile de detonare ale airbagului, tapițeria scaunelor/materialele textile care acoperă scaunele (numai dacă sunt relevante pentru airbaguri) și airbagurile (frontale și laterale);

 

 

 

(iv)  suspensiile și elementele de interior, cum ar fi accesoriile interioare, materialele acustice și centurile de siguranță;

 

 

 

(v)  materiale plastice ranforsate (tablouri de bord și accesorii interioare);

 

 

 

(vi)  compartimentul motorului sau tabloul de bord [blocuri de borne/de siguranțe, cabluri de mare amperaj și izolații pentru cabluri (cabluri pentru bujii)];

 

 

 

(vii)  echipamente electrice și electronice (carcase de baterii și suporturi de baterii, conectori electrici pentru controlul motorului, componente ale discurilor radio, sisteme de navigație prin satelit, sisteme globale de poziționare și sisteme informatice);

 

 

 

(viii)  materialele textile cum ar fi cele din portbagaj, tapițeria, plafonul, scaunele automobilului, tetierele, vizierele parasolar, covoarele, panourile de echipare ale portierelor, covorașele.

 

 

 

3.  Se autorizează producerea de decaBDE și utilizarea sa în producția și introducerea pe piață a următoarelor articole:

 

 

 

(a)  articole introduse pe piață înainte de... [data intrării în vigoare a prezentului regulament];

 

 

 

(b)  aeronave produse în conformitate cu punctul 2 litera (a);

 

 

 

(c)  piese de schimb pentru aeronave produse în conformitate cu punctul 2 litera (b);

 

 

 

(d)  echipamentele electrice și electronice care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

 

 

 

4.  În sensul prezentei rubrici, „aeronavă” înseamnă una dintre următoarele:

 

 

 

(a)  o aeronavă civilă produsă în conformitate cu un certificat de tip eliberat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2018/11391c al Parlamentului European și al Consiliului sau cu o aprobare de proiectare, eliberată în conformitate cu reglementările naționale ale unui stat contractant al Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) ori pentru care a fost eliberat un certificat de navigabilitate de un stat contractant al OACI în temeiul anexei 8 la Convenția privind aviația civilă internațională;

 

 

 

(b)  o aeronavă militară.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).

 

 

 

1b Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (JO L 174, 1.7.2011, p. 88).”

 

 

 

1c Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).”

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a alinia prezentul text reformat la cele mai recente decizii ale Conferinței părților la Convenția de la Stockholm.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Anexa I – partea A – rândul 24 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

Amendamentul

Substanță

Nr. CAS

Nr. CE

Derogare specifică privind utilizarea intermediară sau alte specificații

Cloroalcani C10-C13 (parafine clorurate cu catenă scurtă — PCCS-uri)

85535-84-8

287-476-5

1.  Prin derogare, sunt autorizate producerea, introducerea pe piață și utilizarea substanțelor sau preparatelor care conțin PCCS în concentrații mai mici de 1 procent masic sau a articolelor care conțin PCCS în concentrații mai mici de 0,15 procente masice.

 

 

 

2.  Utilizarea este permisă în ceea ce privește:

 

 

 

(a)  benzile transportoare din industria minieră și materialele de etanșare pentru baraje care conțin PCCS, aflate deja în uz înainte de 4 decembrie 2015 sau la acea dată; și

 

 

 

(b)  articolele care conțin PCCS, altele decât cele menționate la litera (a), care erau deja în uz înainte de 10 iulie 2012 sau la acea dată.

 

 

 

3.  Articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf se aplică articolelor menționate la punctul 2 de mai sus.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a alinia prezentul text reformat la cele mai recente decizii ale Conferinței părților la Convenția de la Stockholm.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Anexa I – partea B

 

Textul propus de Comisie

Substanță

Nr. CAS

Nr. CE

Derogare specifică privind utilizarea intermediară sau alte specificații

4

4

4

4

4

 

 

4

5 cloroalcani C10-C13 (parafine clorurate cu catenă scurtă) (PCCS)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Prin derogare, sunt autorizate producerea, introducerea pe piață și utilizarea substanțelor sau a amestecurilor care conțin PCCS în concentrații mai mici de 1 procent masic sau a articolelor care conțin PCCS în concentrații mai mici de 0,15 procente masice.

 

 

 

2.  Utilizarea este permisă în ceea ce privește:

 

 

 

(a)  benzile transportoare din industria minieră și materialele de etanșare pentru baraje care conțin PCCS, aflate deja în uz înainte de 4 decembrie 2015 sau la acea dată; și

 

 

 

(b)  articolele care conțin PCCS, altele decât cele menționate la litera (a), care erau deja în uz înainte de 10 iulie 2012 sau la acea dată.

 

 

 

3.  Articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf se aplică articolelor menționate la punctul 2 de mai sus.

Amendamentul

eliminat

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a alinia prezentul text reformat la cele mai recente decizii ale Conferinței părților la Convenția de la Stockholm.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Anexa III

Textul propus de Comisie

Amendamentul

LISTA SUBSTANȚELOR CARE FAC OBIECTUL DISPOZIȚIILOR PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR

LISTA SUBSTANȚELOR CARE FAC OBIECTUL DISPOZIȚIILOR PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR

SUBSTANȚA (NR. CAS)

SUBSTANȚA (NR. CAS)

Dibenzo-b-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF)

Dibenzo-b-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF)

Hexaclorbenzen (HCB) (Nr. CAS: 118-74-1)

Hexaclorbenzen (HCB) (Nr. CAS: 118-74-1)

Bifenili policlorurați (PCB)

Bifenili policlorurați (PCB)

Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)37

Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)37

37.

în scopul inventarierii emisiilor, se utilizează patru compuși indicatori, și anume: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten și indeno(1,2,3-cd)piren.

37.

în scopul inventarierii emisiilor, se utilizează patru compuși indicatori, și anume: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten și indeno(1,2,3-cd)piren.

Pentaclorbenzen (Nr. CAS 608-93-5)

Pentaclorbenzen (Nr. CAS 608-93-5)

 

Naftaline policlorurate (1)

 

(1) Naftaline policlorurate înseamnă compuși chimici bazați pe sistemul inelului naftalenic, în care unul sau mai mulți atomi de hidrogen sunt înlocuiți de atomi de clor.

 

Hexaclorbutadienă (nr. CAS 87-68-3)

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a alinia prezentul text reformat la cele mai recente decizii ale Conferinței părților la Convenția de la Stockholm.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Anexa IV – tabelul 1 – coloana „Limita de concentrație menționată la articolul 7 alineatul (4) litera (a)” – rândul „Dibenzo-p-dioxine ” – nota de subsol 7

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Amendamentul

7.   Limita se calculează în PCDD și PCDF în conformitate cu următorii factori de echivalență toxică (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a corecta deficiențele tehnice privind titlurile din tabelul prevăzut la nota de subsol nr. 7 din anexa IV.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Reformarea Regulamentului POP este ultima actualizare a raportului adoptat pentru prima dată în 2004 și actualizează anexele în conformitate cu deciziile luate la reuniunile din 2015 și 2017 ale Conferinței părților la Convenția de la Stockholm. Actualizarea prevede, de asemenea, un nou rol pentru Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), și anume sprijinirea activității de pregătire a dosarelor privind substanțele desfășurate de Comisie.

Amendamentele de mai jos urmăresc să alinieze textul reformării cu cel al Regulamentului REACH, pentru a asigura claritatea și consecvența pentru toți actorii, inclusiv cetățenii și sectoarele industriale ale căror activități sunt afectate de această reformare. Noua anexă Va este preluată din Regulamentul REACH. Utilizarea, acolo unde este necesar, a studiilor de impact pentru a evalua propunerile de POP este, de asemenea, în conformitate cu orientările privind o mai bună legiferare.

Prin novatorul său Regulament REACH, UE este un lider mondial în reglementarea substanțelor chimice și, ca atare, deciziile sale privind siguranța substanțelor chimice au consecințe importante. Raportoarea ia această responsabilitate în serios și consideră că este oportun să se ia în considerare nu numai aspectele tehnice și științifice ale noilor propuneri, ci și efectele socioeconomice ale introducerii unor substanțe pe listele de POP. Este absolut necesar să se ia toate măsurile necesare pentru a garanta faptul că deciziile luate se bazează pe dovezi științifice.

Modificările urmăresc, de asemenea, să clarifice și, pe alocuri, să consolideze noul rol al ECHA menționat pentru prima dată în proiectul de propunere a Comisiei, astfel încât să se garanteze că cunoștințele de specialitate ale acesteia vor fi utilizate la maxim atunci când va lua decizii referitor la propuneri de POP. Pentru a sprijini noul rol propus al ECHA, este necesar să se asigure că constatările sale sunt încorporate în toate procesele decizionale și că activitățile sale sunt finanțate în mod corespunzător.

Se solicită Comisiei o mai mare claritate în ceea ce privește utilizarea actelor de punere în aplicare și formatul informațiilor care trebuie furnizate în conformitate cu alineatul (1), pentru a se asigura că raportul menționat la articolul 13 alineatul (1) este întocmit de către statele membre în mod uniform, astfel încât să se eficientizeze procesarea acestor informații.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2018)33866

Dna Adina‑Ioana VĂLEAN

Președintă, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ASP 13E102

Bruxelles

Subiect:  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare)

COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

Stimată doamnă președintă,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

Având în vedere avizul grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportoarei, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, la reuniunea sa din 3 septembrie 2018, Comisia pentru afaceri juridice a recomandat în unanimitate(1) începerea examinării de către Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, a propunerii de mai sus, în conformitate cu articolul 104.

Cu stimă,

Pavel Svoboda

Anexă: Avizul Grupului de lucru consultativ

(1)

Au fost prezenți următorii deputați: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

 

    Bruxelles, 25.6.2018

AVIZ

ÎN ATENȚIA        PARLAMENTULUI EUROPEAN

          CONSILIULUI

          COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare)

COM(2018) 144 final din 22.3.2018 – 2018/0070(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 13 și 20 aprilie 2018 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cadrul acestor reuniuni(1), în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de reformare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, după cum urmează.

1. Următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- la articolul 4 alineatul (3), al patrulea paragraf, adăugarea cuvintelor „într-o adnotare” și înlocuirea cuvântului „primul” cu cuvântul „al doilea”;

- la articolul 7 alineatul (5), înlocuirea actualei trimiteri la „alineatul (4) litera (b)” cu o trimitere la „alineatul (4)”;

- la articolul 9 alineatul (2), adăugarea cuvintelor „ publicarea sa ”;

- la articolul 13 alineatul (1) litera (a), eliminarea cuvintelor „înaintează Comisiei”;

- la articolul 13 alineatul (1) litera (f), eliminarea cuvintelor „furnizează Comisiei ” și „cu”.

2. La articolul 9, alineatul (4) al treilea paragraf, adăugarea cuvântului „care” ar fi trebuit să fie identificată cu săgeți de adaptare, iar cuvântul „plan” nu ar fi trebuit să apară între săgeți de adaptare.

3. În anexa IV, nota de subsol nr. 7 ar trebui adaptată astfel încât să aibă formularea indicată în documentul anexat.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

Textul notei de subsol nr. 7 din anexa IV.

Limita se calculează în PCDD și PCDF în conformitate cu următorii factori de echivalență toxică (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(1)

  Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTĂ

Titlu

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare)

Referințe

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Data prezentării la PE

22.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

Data anunțului în plen

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

24.4.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Julie Girling

6.4.2018

 

 

 

Examinare în comisie

20.6.2018

 

 

 

Data adoptării

10.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Membri supleanți prezenți la votul final

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Anthea McIntyre, Kati Piri

Data depunerii

16.10.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 31 octombrie 2018Notă juridică