Eljárás : 2017/0043(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0337/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0337/2018

Viták :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Szavazatok :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0445

JELENTÉS     ***I
PDF 981kWORD 111k
16.10.2018
PE 602.914v02-00 A8-0337/2018

az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Ruža Tomašić

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0097),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0095/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság módosítások formájában megfogalmazott álláspontjára (A8-0337/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A közös halászati politikának (KHP) hozzá kell járulnia a tengeri környezet védelméhez, a gazdaságilag hasznosított valamennyi faj esetében folytatott fenntartható gazdálkodáshoz és különösen a 2008/56/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében megjelölt, 2020-ig elérendő jó környezeti állapot eléréséhez.40

(1)  A közös halászati politikának (KHP) hozzá kell járulnia a tengeri környezet védelméhez, a gazdaságilag hasznosított valamennyi faj esetében folytatott fenntartható gazdálkodáshoz és különösen a 2008/56/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében megjelölt, 2020-ig elérendő jó környezeti állapot eléréséhez40, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel40a és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel40b összhangban az élőhelyek és fajok kedvező védettségi állapotához.

_________________

_________________

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

 

40a A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

 

40b Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 2015. évi New York-i csúcstalálkozón az Európai Unió és tagállamai kötelezettséget vállaltak, hogy 2020-ig hatékonyan szabályozzák a halászatot, valamint véget vetnek a túlhalászásnak, az illegális, nem bejelentett és szabályozatlan halászatnak, valamint a destruktív halászati gyakorlatoknak, és a tudományon alapuló gazdálkodási terveket léptetnek életbe, hogy a lehető legrövidebb idő alatt helyreállítsák a halállományokat legalább arra a szintre, amely képes a maximális fenntartható hozam előállítására a biológiai jellemzőik által meghatározott módon.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet41 az Unió nemzetközi kötelezettségeivel összhangban megállapítja a KHP szabályait. A KHP célja többek között annak biztosítása, hogy a halászat és az akvakultúra-tevékenységek környezeti szempontból hosszú távon fenntarthatóak legyenek, valamint hogy a halászati gazdálkodás vonatkozásában elővigyázatossági megközelítést és ökoszisztéma-alapú megközelítést alkalmazzanak.

(2)  Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet41 az Unió nemzetközi kötelezettségeivel összhangban megállapítja a KHP szabályait. A KHP célja többek között annak biztosítása, hogy a halászat és az akvakultúra-tevékenységek környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból hosszú távon fenntarthatóak legyenek, valamint hogy a halászati gazdálkodás vonatkozásában elővigyázatossági megközelítést és ökoszisztéma-alapú megközelítést alkalmazzanak.

__________________

__________________

41 Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

41 Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az 1380/2013/EU rendeletnek megfelelően a rendelkezésre álló legmegalapozottabb tudományos véleményeken alapuló halászati gazdálkodáshoz összehangolt, megbízható és pontos adatállományokra van szükség.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Adriai-tenger a Földközi-tenger egyik fontos alterülete, amelyről az összes fogás értékének egyharmada származik.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A megvalósított gazdálkodási tervek és a 2016-ban bevezetett technikai intézkedések hatást fognak gyakorolni az állományokra, és a régió nyílt vízi állományaira vonatkozó többéves terv meghatározásakor elemezni kell és figyelembe kell venni ezeket.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kisméretű nyílt vízi fajok adriai-tengeri halászatára vonatkozó jelenlegi állománygazdálkodási intézkedések a vizekhez való hozzáférésre, a halászati erőkifejtés ellenőrzésére, valamint az eszközök használatát szabályozó technikai intézkedésekre irányulnak. A tudományos szakvélemények arra a következtetésre jutottak, hogy a fogásmennyiség ellenőrzése a legmegfelelőbb eszköz a megfelelő halászati mortalitás eléréséhez, és ez hatékonyabb állománygazdálkodási eszköz lenne a kisméretű nyílt vízi fajok esetében is.43

(5)  A kisméretű nyílt vízi fajok adriai-tengeri halászatára vonatkozó jelenlegi állománygazdálkodási intézkedések a vizekhez való hozzáférésre, a halászati erőkifejtés ellenőrzésére, valamint az eszközök használatát szabályozó technikai intézkedésekre irányulnak.

__________________

 

43 Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) Földközi-tengeri állományok vizsgálata – 2. rész (STECF-11-14).

 

Indokolás

Tekintettel a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság legutóbbi jelentésére (STECF 16-14), amely az állománygazdálkodásra vonatkozó elvek pozitív és negatív hatásait elemezve megállapította, hogy a legjobb hatás a különböző állománygazdálkodási intézkedések (a fogás, az erőkifejtés és a kapacitás korlátozásainak) kombinációjával érhető el, valamint, hogy az egyes intézkedések egyedi alkalmazása is kedvezőtlen hatásokkal jár, a fenti kijelentés törlését javasoljuk.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A közös halászati politika céljainak elérése érdekében adott esetben számos állományvédelmi intézkedést kell elfogadni bármilyen kombinációban, például többéves terveket, technikai intézkedéseket, valamint a halászati lehetőségek rögzítését és kiosztását.

(6)  A közös halászati politika céljainak elérése érdekében adott esetben számos állományvédelmi intézkedést kell elfogadni bármilyen kombinációban, például többéves terveket, valamint technikai intézkedéseket.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományok halászata, különösen a 17. és a 18. földrajzi alterületen, igen jelentős gazdasági-társadalmi hatást gyakorol a tagállamok part menti közösségeinek megélhetésére és jövőjére.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  A KHP alapelveinek és célkitűzéseinek megfelelően és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke értelmében a regionalizáció alkalmazásával olyan intézkedéseket kell elfogadni és végrehajtani, amelyek figyelembe veszik minden egyes halászati terület sajátosságait és megóvják környezeti feltételeiket.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c)  A halászati lehetőségeket az 1380/2013/EU rendelet 17. cikkében megállapított elvekkel összhangban kell elosztani, átlátható és objektív – többek között környezeti, társadalmi és gazdasági – kritériumok alkalmazásával. Emellett a halászati lehetőségeket méltányos módon kell felosztani a különféle halászati ágazatok között, beleértve a hagyományos és a kisüzemi halászatot is. A tagállamoknak ezenfelül ösztönözniük kell, hogy a halászhajók szelektív halászeszközöket használjanak, illetve csökkentett környezeti hatással járó halászati technikákat alkalmazzanak.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkében foglaltaknak megfelelően a többéves terveknek tudományos, műszaki és gazdasági szakvéleményeken kell alapulniuk, és célkitűzéseket, egyértelmű időkeretbe foglalt mennyiségi célokat, állományvédelmi referenciapontokat, valamint biztosítékokat kell tartalmazniuk.

(7)  Az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkében foglaltaknak megfelelően a többéves terveknek tudományos, műszaki és gazdasági szakvéleményeken kell alapulniuk, és célkitűzéseket, egyértelmű időkeretbe foglalt mennyiségi célokat, állományvédelmi referenciapontokat, a kirakodási kötelezettség végrehajtására vonatkozó, állományvédelemmel és technikai intézkedésekkel kapcsolatos célkitűzéseket, valamint a nem szándékos fogások lehetőség szerinti elkerülését szolgáló intézkedéseket, továbbá biztosítékokat kell tartalmaznia.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A többéves terv célja az, hogy hozzájáruljon a KHP célkitűzéseinek megvalósításához, különös tekintettel a maximális fenntartható hozam (MFH) elérésére és fenntartására az érintett állományok vonatkozásában, valamint hogy megteremtse a fenntartható halászati ágazatot és hatékony állománygazdálkodási keretet biztosítson.

(8)  A többéves terv célja az, hogy hozzájáruljon a KHP célkitűzéseinek megvalósításához, különösen a halállományoknak a maximális fenntartható hozam (MFH) előállítására képes biomassza feletti szintre történő helyreállításához és a kirakodási kötelezettség végrehajtásához, valamint hogy megteremtse a fenntartható halászati ágazatot és hatékony állománygazdálkodási keretet biztosítson.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Eltérő rendelkezés hiányában e rendelet nem tekintendő precedensnek a Földközi-tenger területére vonatkozó más többéves tervek tekintetében.

Indokolás

Ez az Adriai-tengerre vonatkozó javaslat jelenlegi formájában veszélyes precedenst teremtene, mivel elfogadása esetén mintául szolgálhatna más földközi-tengeri térségek számára is, aminek még szélesebb körű negatív gazdasági és társadalmi hatása lenne. Minden tengeri régió más-más óceáni jellemzőkkel és egyedi körülményekkel rendelkezik.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  A többéves tervnek mindig meg kell találnia az egyensúlyt az adott időkeretet figyelembe véve elérhető eredmények és a gazdasági-társadalmi hatás között.

 

 

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az ökoszisztéma-alapú megközelítéssel összhangban és a 2008/56/EK irányelv halászattal kapcsolatos mutatója mellett a halászati gazdálkodás keretében az irányelv I. mellékletében szereplő 1., 4. és 6. mennyiségi mutatót kell figyelembe venni.

(10)  Az ökoszisztéma-alapú megközelítéssel összhangban e tervnek hozzá kell járulnia a 2008/56/EK irányelvben meghatározott jó környezeti állapot eléréséhez is, és a halászati gazdálkodás keretében az irányelv I. mellékletében szereplő 1., 4. és 6. mennyiségi mutatót kell figyelembe venni. E tervnek hozzá kell járulnia az élőhelyekre és fajokra vonatkozóan a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1a, illetve a 92/43/EK tanácsi irányelvben1b meghatározott kedvező védettségi állapot eléréséhez is.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.);

 

1b A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.);

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a halászati lehetőségeket a többéves tervekben meghatározott célértékeknek megfelelően kell megállapítani.

törölve

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az MFH elérésére és fenntartására vonatkozó célkitűzésnek megfelelő halászati mortalitás (F) célértékét célszerű a maximális fenntartható hozamnak megfelelő értékek (FMFH) tartományaként meghatározni. E tudományos szakvéleményeken alapuló tartományokra a tudományos szakvélemények változásainak figyelembevételéhez szükséges rugalmasság biztosítása, a kirakodási kötelezettség végrehajtásához való hozzájárulás, valamint a vegyes halászat jellemzőinek figyelembevétele érdekében van szükség. Az FMFH-tartományokat a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) számolta ki úgy, hogy az MFH értékhez képest ne okozza a hosszú távú hozam 5 %-ot meghaladó csökkenését.45 Ezenkívül a tartomány felső határa úgy került meghatározásra, hogy legfeljebb 5 % legyen annak az esélye, hogy az állomány a Blim érték alá csökkenjen.

(12)  Az MFH elérésére és fenntartására vonatkozó célkitűzésnek megfelelő halászati mortalitás (F) célértékét célszerű a maximális fenntartható hozamnak megfelelő értékek (FMFH) tartományaként meghatározni. Ezekre a rendelkezésre álló legmegalapozottabb tudományos szakvéleményen alapuló tartományokra a tudományos szakvélemények változásainak figyelembevételéhez szükséges rugalmasság biztosítása, a kirakodási kötelezettség végrehajtásához való hozzájárulás, valamint a vegyes halászat jellemzőinek figyelembevétele érdekében van szükség. Az FMFH-tartományokat a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) számolta ki45a. E terv alapján ez nem okozza a hosszú távú hozam 5%-ot meghaladó csökkenését az MFH értékhez képest Ezenkívül a tartomány felső határa úgy került meghatározásra, hogy legfeljebb 5 % legyen annak az esélye, hogy az állomány a Blim érték alá csökkenjen.

_________________

_________________

45 Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) – Kisméretű nyílt vízi állományok az Adriai-tengeren. Földközi-tengeri vizsgálatok, 1. rész (STEFC-15-14). 2015. [Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 o.] [A hivatkozás második része hibásnak tűnik. OPOCE, kérjük, ellenőrizzék.]

 

 

45a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) – Kisméretű nyílt vízi állományok az Adriai-tengeren. Földközi-tengeri vizsgálatok, 1. rész (STEFC-15-14). 2015. [Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 o.] [A hivatkozás második része hibásnak tűnik. OPOCE, kérjük, ellenőrizzék.]

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A halászati lehetőségek meghatározása céljából célszerű az FMFH-tartomány tekintetében megállapítani egy felső küszöbértéket normál igénybevétel esetére és – feltéve, hogy a szóban forgó állomány jó állapotúnak tekinthető – egy felső határt bizonyos esetekre. Csak akkor válhat lehetségessé a halászati lehetőségek felső határ szerinti maximalizálása, ha arra a tudományos szakvélemény vagy bizonyítékok alapján szükség van az e rendeletben szereplő célok eléréséhez vegyes halászat esetében, vagy el kell kerülni a fajokon belüli vagy fajok közötti állománydinamikák által okozott állománykárosítást, vagy korlátozni kell a halászati lehetőségek évenkénti változását.

(13)  A többéves terv célkitűzéseinek elérése céljából minden egyes faj esetében az SSBpa értéket kell célként meghatározni. Csak akkor válhat lehetségessé egy magasabb cél megállapítása, ha arra a tudományos szakvélemény vagy bizonyítékok alapján szükség van az e rendeletben szereplő célok eléréséhez vegyes halászat esetében, vagy el kell kerülni a fajokon belüli vagy fajok közötti állománydinamikák által okozott állománykárosítást, vagy amennyiben a kisméretű nyílt vízi állományok valamelyike az SSBlim érték alá kerül.

Indokolás

A kisméretű nyílt vízi fajokra – amelyeket a hasznosításnál jobban befolyásol a környezeti feltételek alakulása – irányuló gazdálkodáshoz, a tudományos vizsgálati módszerek további fejlődéséig, egyelőre megfelelőbb és biztosabb a biomasszára vonatkozó értékek használata.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Azon állományok esetében, amelyekre vonatkozóan megállapításra kerültek ilyen célértékek, valamint óvintézkedések alkalmazása céljából MFH Bküszöb-ben és Blim-ben kifejezett állományvédelmi referenciapontokat kell meghatározni a szardella- és szardíniaállományokra. Amennyiben az állományok az MFH Bküszöb-érték alá kerülnek, a halászati mortalitást le kell csökkenteni az FMFH alá.

(15)  Óvintézkedések alkalmazása céljából SSBlim-ben és SSBpa-ban kifejezett állományvédelmi referenciapontokat kell meghatározni a kisméretű nyílt vízi fajokra. Amennyiben az állományok az SSBlim-érték alá kerülnek, megfelelő intézkedéseket kell elfogadni annak biztosítására, hogy az érintett állomány szintje mihamarabb visszaálljon az SSBpa-értéket meghaladó szintre.

Indokolás

A kisméretű nyílt vízi fajokra – amelyeket a hasznosításnál jobban befolyásol a környezeti feltételek alakulása – irányuló gazdálkodáshoz, a tudományos vizsgálati módszerek további fejlődéséig, egyelőre megfelelőbb és biztosabb a biomasszára vonatkozó értékek használata.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  További óvintézkedéseket kell bevezetni abban az esetben, ha az állomány mérete a Blim referenciapont alá esik. Az óvintézkedésekbe bele kell tartoznia a halászati lehetőségek csökkentésének és egyes konkrét állományvédelmi intézkedéseknek, ha valamely állomány a tudományos szakvélemények szerint fenyegetettségnek van kitéve. Ezeket az intézkedéseket szükség szerint egyéb intézkedésekkel ki kell egészíteni, például az 1380/2013/EU rendelet 12. cikke szerinti bizottsági intézkedésekkel vagy az 1380/2013/EU rendelet 13. cikke szerinti tagállami intézkedésekkel.

törölve

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Azon állományok esetében, amelyeknél nem áll rendelkezésre referenciapont, az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni. A járulékos fogásként ejtett állományok esetében – az ilyen állományok szaporodóképes biomasszájának legalacsonyabb szintjére vonatkozó szakvélemény hiányában – célirányos állományvédelmi intézkedéseket kell elfogadni, ha a tudományos szakvélemények szerint korrekciós intézkedésekre van szükség.

(17)  Azon állományok esetében, amelyeknél nem áll rendelkezésre referenciapont, az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében foglalt kirakodási kötelezettség végrehajtásának érdekében a tervnek egyéb állománygazdálkodási intézkedéseket is elő kell írnia. Ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell meghatározni.

(18)  Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében foglalt kirakodási kötelezettség végrehajtásának érdekében a tervnek egyéb állománygazdálkodási intézkedéseket, különösen a visszadobás gyakorlatának fokozatos felszámolására, a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti halak megszámlálására és a halászati tevékenységek tengeri környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásainak minimalizálására és lehetőség szerint megszüntetésére irányuló intézkedéseket is elő kell írnia. Ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell meghatározni.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  Horvátország, Olaszország és Szlovénia (az ADRIATICA magas szintű csoport) közös ajánlását, valamint az erszényes kerítőhálók műszaki jellemzőit és a tengerfenék élővilágára gyakorolt hatását bemutató tanulmányt független szakértők és a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság kézhez kapták és felülvizsgálták. Ezért helyénvaló az 1967/2006/EK tanácsi rendelet 13. cikke (3) bekezdésének második albekezdésétől és a II. mellékletének 2. pontjától való eltérésről rendelkezni.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  Ha a tudományos szakvélemények szerint a hobbihorgászat jelentős hatással van valamely érintett állomány halászati mortalitására, a Tanácsnak azt figyelembe kell vennie. E célból lehetővé kell tenni a Tanács számára, hogy a kereskedelmi célú fogásokra meghatározzon egy olyan TAC-ot, amely figyelembe veszi a hobbihorgászat mértékét és/vagy egyéb, a hobbihorgászatot korlátozó intézkedéseket fogadjon el, mint például a napi legnagyobb kifogható mennyiség és a halászati tilalmi időszak.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A tervnek felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadásra kerülő kísérő technikai intézkedésekről is rendelkeznie kell, annak érdekében, hogy hozzájáruljon a terv célkitűzéseinek eléréséhez, különösen a növendék halak védelméhez, vagy a szelektivitás javításához.

(20)  A tervnek a rendelkezésre álló legmegalapozottabb tudományos szakvélemények figyelembevételével felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadásra kerülő kísérő technikai, valamint időbeli és térbeli intézkedésekről is rendelkeznie kell annak érdekében, hogy hozzájáruljon a terv célkitűzéseinek eléréséhez, különösen a növendék halak védelméhez, vagy a szelektivitás javításához.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A többéves tervből eredő technikai intézkedések meghatározása, illetve az ennek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kidolgozása során védelmet kell nyújtani a halászközösségekben történetileg kialakult gyakorlaton alapuló kisüzemi halászeszközök számára.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Annak érdekében, hogy az ágazat képes legyen megbirkózni a halászati tevékenység csökkentésére irányuló intézkedésekkel, valamint a vállalkozások és a tengerészek emiatt bekövetkező jövedelemcsökkenésével, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) származó megfelelő támogatáshoz való elsőbbségi hozzáférést biztosító rendelkezésekre van szükség az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a összhangban.

 

_____________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b)  Ezért a társadalmi-gazdasági hatásoknak megfelelő végrehajtás biztosítása érdekében kívánatos egyrészt eltérést engedélyezni az 508/2014/EU rendelet 33. cikkében említett ideiglenes szüneteltetési intézkedések időkorlátai alól – kizárólag e többéves terv hatálya alá tartozó hajókra alkalmazva –, másrészt pedig engedélyezni ugyanezen hajók számára az említett rendelet 34. cikkében említett végleges beszüntetési intézkedések megnyitását, illetve az azokhoz való hozzáférést.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Mivel az Adriai-tengeren a kisméretű nyílt vízi fajokra halászó hajók gyakran tesznek rövid halászati utakat, az 1224/2009/EK rendelet 17. cikkében előírt előzetes értesítés használatát úgy kell alkalmazni, hogy az előzetes értesítést legalább a kikötőbe érkezés becsült ideje előtt másfél órával kell elküldeni. Ugyanakkor, figyelembe véve a kevés halat ejtő halászati utaknak az érintett állományokra gyakorolt korlátozott hatását, az előzetes értesítésekre vonatkozóan küszöbértéket kell meghatározni, amennyiben ezek a hajók legalább 1 tonna szardellát vagy szardíniát tartanak a fedélzeten.

(22)  Mivel az Adriai-tengeren a kisméretű nyílt vízi fajokra halászó hajók gyakran tesznek rövid halászati utakat, az 1224/2009/EK rendelet 17. cikkében előírt előzetes értesítés használatát úgy kell alkalmazni, hogy az előzetes értesítést legalább a kikötőbe érkezés becsült ideje előtt fél órával kell elküldeni. Ugyanakkor, figyelembe véve a kevés halat ejtő halászati utaknak az érintett állományokra gyakorolt korlátozott hatását, az előzetes értesítésekre vonatkozóan küszöbértéket kell meghatározni, amennyiben ezek a hajók kisméretű nyílt vízi fajokból legalább 1 tonnát tartanak a fedélzeten.

Indokolás

A part sajátosságaiból fakadóan, és mivel a halászterületek a kikötőkhöz viszonylag közel helyezkednek el, rövidebb időtartamot kell előirányozni az előzetes értesítésre vonatkozóan.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A szardella- és szardíniafogásokra vonatkozóan indokolt megállapítani olyan küszöbértékeket, amelyek felett egy halászhajó az 1224/2009/EK rendelet 43. cikkével összhangban köteles egy kijelölt kikötőben vagy parthoz közeli helyen kirakodni. A tagállamoknak ezenkívül az említett kikötők vagy parthoz közeli helyek kijelölésekor a rendelet 43. cikkének (5) bekezdésében foglalt kritériumokat oly módon kell alkalmazniuk, hogy biztosítsák a hatékony ellenőrzést.

(24)  A kisméretű nyílt vízi fajokból történő fogásokra vonatkozóan indokolt megállapítani olyan küszöbértékeket, amelyek felett egy halászhajó az 1224/2009/EK rendelet 43. cikkével összhangban köteles egy kijelölt kikötőben vagy parthoz közeli helyen kirakodni. A tagállamoknak ezenkívül az említett kikötők vagy parthoz közeli helyek kijelölésekor a rendelet 43. cikkének (5) bekezdésében foglalt kritériumokat oly módon kell alkalmazniuk, hogy biztosítsák a hatékony ellenőrzést.

Indokolás

A módosítás a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság jelenlegi gazdálkodási tervében szereplő „kisméretű nyílt vízi fajok” meghatározás használatára tesz javaslatot. A meghatározásból következik, hogy a két fajra irányuló gazdálkodás közösen történik. E két fajt együtt fogják ki, és mivel az erszényes kerítőhálóval történő halászat során nem lehet kizárólag egy fajra célozni, az állománygazdálkodási intézkedéseknek is mindkét fajra együttesen kell irányulniuk. Emellett e két faj egymást váltogatja a természetben, és mindkettő nagymértékben ki van szolgáltatva a környezeti körülmények alakulásának. Ebből kifolyólag e két fajta halászatának ellenőrzését és irányítását együtt kell kezelni, ahogyan az már Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság jelenlegi keretrendszerében is történik.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A műszaki és a tudományos fejlődéshez való, kellő időben és arányos módon történő alkalmazkodás céljából, a rugalmasság biztosítására és egyes intézkedések alakításának lehetővé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően e rendelet kiegészítéseként a makréla és a fattyúmakréla állományvédelmét érintő korrekciós intézkedések, a kirakodási kötelezettség végrehajtása, valamint technikai intézkedések vonatkozásában jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(25)  A műszaki és a tudományos fejlődéshez való, kellő időben és arányos módon történő alkalmazkodás céljából, a rugalmasság biztosítására és egyes intézkedések alakításának lehetővé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően e rendelet kiegészítéseként a kirakodási kötelezettség végrehajtása, valamint technikai intézkedések vonatkozásában jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Indokolás

A többéves terv rendelkezései csak a szardíniára és a szardellára vonatkozhatnak, mivel az egyéb fajok (makréla (Scomber spp.) és a fattyúmakréla (Trachurus spp.)) esetében alapvető adatok hiányoznak, és nem állnak rendelkezésre a szükséges tudományos vizsgálatok. A többéves tervnek – ahogyan erre az Európai Bizottság magyarázata is rámutatott – a kirakodási kötelezettség miatt kell foglalkoznia ezekkel a fajokkal, ugyanakkor e témakört világosan el kell különíteni a többéves terv hatályán belül.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az 1380/2013/EU rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság időszakosan értékelje e rendelet alkalmazásának megfelelőségét és hatékonyságát. Ezeket az értékeléseket a terv tudományos szakvéleményen alapuló rendszeres kiértékelését követve, illetve az alapján kell végezni. A tervet ötévente kell kiértékelni. Ez az időszak lehetővé teszi a kirakodási kötelezettség teljes körű végrehajtását, valamint regionális intézkedések elfogadását, végrehajtását, valamint azt, hogy láthatóvá váljanak az állományokra és a halászatra gyakorolt hatások. Ez a tudományos testületek által is megkövetelt minimálisan szükséges időszak.

(26)  Az 1380/2013/EU rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság időszakosan értékelje e rendelet alkalmazásának megfelelőségét és hatékonyságát. Ezeket az értékeléseket a terv tudományos szakvéleményen alapuló rendszeres kiértékelését követve, illetve az alapján kell végezni. A tervet három évvel e rendelet hatálybalépése után, majd ezt követően ötévente kell kiértékelni. Ez az időszak lehetővé teszi a kirakodási kötelezettség teljes körű végrehajtását, valamint regionális intézkedések elfogadását, végrehajtását, valamint azt, hogy láthatóvá váljanak az állományokra és a halászatra gyakorolt hatások. Ez a tudományos testületek által is megkövetelt minimálisan szükséges időszak.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Annak érdekében, hogy a tagállamok támogatást nyújtsanak a halászoknak az e rendeletben előírt intézkedések végrehajtása során, a lehető legszélesebb körben ki kell használniuk az 508/2014/EU rendelet szerint rendelkezésre álló intézkedéseket. Helyénvaló egyértelművé tenni, hogy az e rendelet célkitűzéseinek elérése érdekében elfogadott ideiglenes szüneteltetési intézkedések jogosultnak tekinthetők az 508/2014/EU rendelet értelmében nyújtott támogatásra e rendelet társadalmi-gazdasági vonatkozásainak figyembevétele érdekében. Helyénvaló továbbá eltérést engedélyezni az e többéves cél által érintett hajók számára azon időszakok alól, amelyek alatt támogatást lehet odaítélni, valamint az 508/2014/EU rendeletben foglalt ideiglenes szüneteltetési intézkedések tekintetében az ETHA-ból folyósított támogatások felső határa alól.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez a rendelet az Adriai-tengerben élő szardella (Engraulis encrasicolus) és szardínia (Sardina pilchardus) állományaira (a továbbiakban: az érintett állományok), valamint az ezekre az állományokra irányuló halászati tevékenységekre vonatkozik. Ezenkívül az érintett állományok egyikére vagy mindegyikére irányuló halászat során az Adriai-tengeren járulékosan kifogott makrélára (Scomber spp.) és fattyúmakrélára (Trachurus spp.) is alkalmazandó.

(2)  Ez a rendelet az Adriai-tengerben élő szardella (Engraulis encrasicolus) és szardínia (Sardina pilchardus) állományaira (a továbbiakban: kisméretű nyílt vízi fajok), valamint az ezekre az állományokat célzó halászati tevékenységekre vonatkozik. Ezenkívül az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke által meghatározott kirakodási kötelezettség végrehajtásának alkalmazásában e rendelet a kisméretű nyílt vízi fajokra irányuló halászat során az Adriai-tengeren járulékosan kifogott makrélára (Scomber spp.) és fattyúmakrélára (Trachurus spp.) is alkalmazandó.

Indokolás

A többéves terv rendelkezései csak a szardíniára és a szardellára vonatkozhatnak, mivel az egyéb fajok (makréla (Scomber spp.) és a fattyúmakréla (Trachurus spp.)) esetében alapvető adatok hiányoznak, és nem állnak rendelkezésre a szükséges tudományos vizsgálatok. A többéves tervnek – ahogyan erre az Európai Bizottság magyarázata is rámutatott – a kirakodási kötelezettség miatt kell foglalkoznia ezekkel a fajokkal, ugyanakkor e témakört világosan el kell különíteni a többéves terv hatályán belül.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  A „rendelkezésre álló legmegalapozottabb tudományos szakvélemény”: a legfrissebb tudományos adatokon és módszereken alapuló, uniós vagy nemzetközi szinten elismert független tudományos testület által közzétett vagy felülvizsgált, nyilvánosan hozzáférhető tudományos szakvélemény.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  „irányul”: a fogás élőtömegének legalább 50%-át szardínia vagy szardella teszi ki;

Indokolás

Az „irányul” fogalom állománygazdálkodáshoz történő meghatározása a halászati napok szempontjából van szükség.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „kisméretű nyílt vízi állományok”: az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében felsorolt állományok vagy azok bármilyen kombinációja;

c)  „kisméretű nyílt vízi fajok”: a szardínia (Sardina pilchardus) és a szardella (Engraulis encrasicolus) állományok;

Indokolás

A módosítás a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság jelenlegi gazdálkodási tervében szereplő „kisméretű nyílt vízi fajok” meghatározás használatára tesz javaslatot. A meghatározásból következik, hogy a két fajra irányuló gazdálkodás közösen történik. E két fajt együtt fogják ki, és mivel az erszényes kerítőhálóval történő halászat során nem lehet kizárólag egy fajra célozni, az állománygazdálkodási intézkedéseknek is mindkét fajra együttesen kell irányulniuk. Emellett e két faj egymást váltogatja a természetben, és mindkettő nagymértékben ki van szolgáltatva a környezeti körülmények alakulásának. Ebből kifolyólag e két fajta halászatának ellenőrzését és irányítását együtt kell kezelni, ahogyan az már Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság jelenlegi keretrendszerében is történik.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „FMFH-tartomány”: olyan értéktartomány, amelyben az adott tartomány tudományosan meghatározott határain belüli valamennyi halászati mortalitási szint vegyes halászat esetén és a tudományos szakvéleményekkel összhangban, hosszú távon, a meglévő átlagos környezeti feltételek mellett maximális fenntartható hozamot (MFH) eredményez anélkül, hogy jelentősen befolyásolná az érintett állományok szaporodási folyamatát;

törölve

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  „halászati nap”: bármely 24 órás folyamatos időszak vagy annak egy része, amelyben a halászhajó halászati tevékenységet végez, amelybe az 1380/2013/EU rendelet 4. cikkének 28. pontja szerinti meghatározásnak megfelelően beleértendő a halak felkutatása, halászeszközök kivetése, kihelyezése, húzása és vontatása, a fogás fedélzetre vétele, hal és halászati termékek átrakása, fedélzeten tartása, fedélzeti feldolgozása, áthelyezése, ketreces tartása, hizlalása és kirakodása;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  „SSBlim”: a szaporodóképes állomány biomasszájának azon referenciapontja, amely alatt korrekciós állománygazdálkodási intézkedéseket kell életbe léptetni annak biztosítására, hogy az állomány a biztonságos biológiai határértékek közötti szintre álljon vissza;

Indokolás

A kisméretű nyílt vízi fajokra – amelyeket a hasznosításnál jobban befolyásol a környezeti feltételek alakulása – irányuló gazdálkodáshoz, a tudományos vizsgálati módszerek további fejlődéséig, egyelőre megfelelőbb és biztosabb a biomasszára vonatkozó értékek használata.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc)  „SSBpa”: a szaporodóképes állomány biomasszájának azon elővigyázatossági referenciapontja, amely alatt állománygazdálkodási intézkedéseket kell életbe léptetni annak biztosítására, hogy az állomány a biztonságos biológiai határértékek közötti szintre álljon vissza;

Indokolás

A kisméretű nyílt vízi fajokra – amelyeket a hasznosításnál jobban befolyásol a környezeti feltételek alakulása – irányuló gazdálkodáshoz, a tudományos vizsgálati módszerek további fejlődéséig, egyelőre megfelelőbb és biztosabb a biomasszára vonatkozó értékek használata.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „MFH Bküszöb”: a szaporodóképes állomány biomasszájának az a legalacsonyabb referenciapontja, amely alatt megfelelő állománygazdálkodási intézkedéseket kell életbe léptetni annak biztosítására, hogy a kiaknázási arányok és a természetes változások együttesen visszaállítsák az állományokat azon szintek fölé, amelyek képesek hosszú távon biztosítani az MFH-t.

törölve

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  „halászati lehetőség”: mennyiségileg meghatározott halászati jogosultság, fogási mennyiségben és/vagy halászati erőkifejtésben kifejezve.

törölve

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A többéves tervnek hozzá kell járulnia a közös halászati politika tekintetében az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében felsorolt célkitűzések eléréséhez, különösen a halászati gazdálkodás elővigyázatossági megközelítésének alkalmazásával, és annak biztosítására kell törekednie, hogy az élő tengeri biológiai erőforrások kiaknázása során a halászott fajok állományait visszaállítsák az MFH-t biztosítani képes szint fölé, és tartsák is fenn ezt a szintet.

(1)  A többéves tervnek hozzá kell járulnia a közös halászati politika tekintetében az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében felsorolt célkitűzések eléréséhez.

Indokolás

Az 1380/2013/EU rendelet meghatározta a célkitűzéseket, így azokat nem kell itt megismételni. A közös halászati politika keretében megfogalmazott célkitűzések egyformán fontosak, az MFH elérése nem jelenhet meg a többi célkitűzésnél – például a halászati ágazat társadalmi stabilitásánál – fontosabb szempontként.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A többéves tervnek hatékony, egyszerű és stabil állománygazdálkodási keretet kell nyújtani az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományok kiaknázásához.

(2)  A többéves tervnek hatékony, egyszerű és stabil állománygazdálkodási keretet kell nyújtani az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi fajok kiaknázásához.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A többéves terv kidolgozása és módosítása során az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (5) bekezdésével összhangban figyelembe kell venni a társadalmi-gazdasági szempontokat.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A többéves tervnek a lehetőségekhez mérten a nem kívánt fogások elkerülésével és csökkentésével hozzá kell járulnia a visszadobások megszüntetéséhez és az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke által előírt, a fogási korlátozások által érintett és az e rendelet alá tartozó fajokra vonatkozóan előírt kirakodási kötelezettség teljesítéséhez.

(3)  A többéves tervnek a lehetőségekhez mérten a nem kívánt fogások elkerülésével és csökkentésével hozzá kell járulnia a visszadobások mérsékléséhez és az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke által előírt, a fogási korlátozások által érintett és az e rendelet alá tartozó fajokra vonatkozóan előírt kirakodási kötelezettség teljesítéséhez.

Indokolás

A visszadobások teljes megszüntetése operatív szempontból lehetetlen, többek között azért is, mert az alaprendelet továbbra is lehetőséget biztosít erre.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A többéves tervnek a halászati gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú megközelítést kell alkalmaznia annak biztosítása érdekében, hogy a halászati tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára gyakorolt kedvezőtlen hatásai minimálisak legyenek. Összhangban kell állnia az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal, különösen a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére irányuló, a 2008/56/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében rögzített célkitűzéssel.

(4)  A többéves tervnek a halászati gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú megközelítést kell alkalmaznia annak biztosítása érdekében, hogy a halászati tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára – kiváltképp a fenyegetett élőhelyekre és a védett fajokra, többek között a tengeri emlősökre, tengeri madarakra és tengeri hüllőkre – gyakorolt kedvezőtlen hatásai minimálisak legyenek, és ahol lehet, megszűnjenek. Összhangban kell állnia az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal, különösen a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére irányuló, a 2008/56/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében rögzített célkitűzéssel, valamint a 2009/147/EK és a 92/43/EGK irányelvben meghatározott célokkal és szabályokkal.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A terv keretében hozott intézkedéseknek összhangban kell állniuk a rendelkezésre álló legmegalapozottabb tudományos szakvéleményekkel.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

CÉLOK, ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS KONKRÉT INTÉZKEDÉSEK

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI CÉLOK, ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS KONKRÉT INTÉZKEDÉSEK

Indokolás

A „társadalmi-gazdasági” jelző beillesztése összhangban van a lenti 4a. cikkhez benyújtott módosítással (társadalmi-gazdasági célkitűzések) és az új (21a) és (24a) preambulumbekezdéssel.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Szardellára és szardíniára vonatkozó célok

Kisméretű nyílt vízi fajokra vonatkozó célok

Indokolás

A meghatározásból következik, hogy a két fajjal kapcsolatos gazdálkodás közösen történik.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A halászati mortalitás célértékét az érintett állományok vonatkozásában a lehető leghamarabb, és fokozatosan, egyre növekvő alapon 2020-ig el kell érni, és azt követően az I. mellékletben meghatározott tartományokban és a 3. cikk (1) bekezdésében megállapított célkitűzésekkel összhangban fenn kell tartani.

(1)  A kisméretű nyílt vízi fajokra vonatkozó referenciapontok célértékét az érintett állományok vonatkozásában a lehető leghamarabb kell elérni, és azt követően az I. mellékletben meghatározott értékeken felül és a 3. cikk (1) bekezdésében megállapított célkitűzésekkel összhangban fenn kell tartani.

Indokolás

A módosítás összhangba hozza a 4. cikk rendelkezéseit a biomassza-alapú referenciapontokra tett javaslattal.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A halászati lehetőségeknek meg kell felelniük az e rendelet I. mellékletének A. oszlopában meghatározott halászati mortalitási céltartományoknak.

(2)  A kisméretű nyílt vízi fajok halászatára vonatkozó állománygazdálkodási intézkedéseknek meg kell felelniük az e rendelet I. mellékletének A. oszlopában meghatározott referenciapontok célértékének.

Indokolás

A módosítás összhangba hozza a 4. cikk rendelkezéseit a biomassza-alapú referenciapontokra tett javaslattal. A módosítás a „halászati lehetőségek” fogalom törlését, és helyette az „állománygazdálkodási intézkedések” fogalom használatát javasolja. Különös tekintettel arra, hogy a halászati lehetőségek a teljes kifogható mennyiségen alapuló rendszerhez kapcsolódnak, az erőkifejtés-alapú állománygazdálkodási rendszerhez azonban jobban illeszkedik a javaslatban szereplő fogalom.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a halászati lehetőségeket az I. melléklet A. oszlopában meghatározott halászati mortalitási szinteknél alacsonyabb szinten is lehet rögzíteni.

(3)  Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve az állománygazdálkodási intézkedések az I. melléklet A. oszlopában meghatározott értékeknél magasabb értékeket is megcélozhatnak, amennyiben:

 

a)  erre vegyes halászat esetén tudományos szakvélemények vagy bizonyítékok alapján szükség van a 3. cikkben meghatározott célkitűzések eléréséhez;

 

b)  erre a fajon belüli vagy fajok közötti dinamikák miatt tudományos szakvélemények vagy bizonyítékok alapján szükség van az állomány komoly károsodásának elkerüléséhez; vagy

 

c)  a kisméretű nyílt vízi fajok valamely állománya az I. melléklet B. oszlopában meghatározott referenciapont alá kerül.

Indokolás

A módosítás összhangba hozza a 4. cikk rendelkezéseit a biomassza-alapú referenciapontokra tett javaslattal. Különös tekintettel arra, hogy a halászati lehetőségek a teljes kifogható mennyiségen alapuló rendszerhez kapcsolódnak, az erőkifejtés-alapú állománygazdálkodási rendszerhez azonban jobban illeszkedik a javaslatban szereplő fogalom.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A (2) és (3) bekezdéstől eltérve egy állományra vonatkozóan a halászati lehetőségek meghatározhatók az I. melléklet B. oszlopában megállapított halászati mortalitási tartományokkal összhangban is, feltéve, hogy az érintett állomány a szaporodóképes állomány biomasszájának legalacsonyabb szintjére vonatkozó, a II. melléklet A. oszlopában megállapított referenciapontnál nagyobb:

törölve

a) ha vegyes halászat esetén tudományos szakvélemények vagy bizonyítékok alapján szükség van rá a 3. cikkben meghatározott célkitűzések eléréséhez,

 

b) ha a fajon belüli vagy fajok közötti dinamikák miatt tudományos szakvélemények vagy bizonyítékok alapján az állomány komoly károsodásának elkerüléséhez szükség van rá, vagy - c)

 

c) az egymást követő években meghatározott halászati lehetőségek több mint 20 %-os változásának elkerülése érdekében.

 

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Ha a tudományos szakvélemények alapján a hobbihorgászat jelentős hatással van egy adott állomány halászati mortalitására, a Tanács ezt figyelembe véve korlátozhatja a hobbihorgászatot a halászati lehetőségek meghatározásakor, a megcélzott teljes halászati mortalitás túllépésének elkerülése érdekében.

 

 

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

Társadalmi-gazdasági célkitűzések

 

Az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke (5) bekezdésének f) pontjában meghatározott társadalmi-gazdasági célkitűzések figyelembevétele érdekében az e rendeletben előírt technikai és állományvédelmi intézkedések alkalmazása során a tagállamoknak széles körűen alkalmazniuk kell az 508/2014/EU rendeletben meghatározott intézkedéseket.

Indokolás

A módosítás célja annak lehetővé tétele, hogy a tagállamok hozzáférést biztosítsanak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) nyújtott pénzügyi támogatáshoz, amennyiben a halászokat olyan technikai és/vagy állományvédelmi intézkedés érinti, amely különösen erőteljes hatású, és károsan befolyásolja a vállalatokat és a dolgozókat egyaránt.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A szaporodóképes állomány biomasszájának legalacsonyabb szintjeként és határértékeként kifejezett állományvédelmi referenciapontokat, melyek az érintett állományok teljes szaporodási kapacitásának megóvása érdekében alkalmazandók, a II. melléklet állapítja meg.

(1)  A szaporodóképes állomány biomasszájának legalacsonyabb szintjeként és határértékeként kifejezett állományvédelmi referenciapontokat az érintett állományok teljes szaporodási kapacitásának megóvása érdekében kell alkalmazni.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A 6. cikk (1a) bekezdésében említett állománygazdálkodási intézkedések alkalmazásának megkezdését követően három évvel tudományos kutatás segítségével kell ellenőrizni a meghozott intézkedések hatékonyságát, különösen azon állományok vonatkozásában, amelyekre e rendelet vonatkozik, valamint ezen állományok halászata tekintetében.

Indokolás

Ez a módosítás a 4a. cikkben javasolt intézkedések hatékonyságának értékeléséhez szükségesek.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben tudományos szakvélemények szerint valamely érintett állomány szaporodóképes állományának biomasszája a szaporodóképes biomassza e rendelet II. mellékletének A. oszlopában meghatározott legalacsonyabb referenciapontja alatt van, minden megfelelő intézkedést el kell elfogadni annak biztosítására, hogy az érintett állomány szintje mihamarabb visszaálljon az MFH-t biztosító szintet meghaladó szintre. Különösen, az érintett állomány tekintetében az említett szintű halászati lehetőségeket – e rendelet 4. cikkének (2) és (4) bekezdésétől eltérve – olyan szinteken kell megállapítani, amelyek összhangban állnak az e rendelet I. mellékletének A. oszlopában meghatározott tartomány alá csökkent halászati mortalitással, figyelembe véve az érintett állomány biomasszájának csökkenését.

(2)  Amennyiben tudományos szakvélemények szerint valamely kisméretű nyílt vízi faj szaporodóképes állományának biomasszája a szaporodóképes biomassza e rendelet I. mellékletének B. oszlopában meghatározott legalacsonyabb referenciapontja alatt van, minden megfelelő intézkedést el kell elfogadni annak elősegítésére, hogy a kisméretű nyílt vízi faj szintje mihamarabb visszaálljon az I. melléklet A. oszlopában meghatározott referenciapontot meghaladó szintre. Különösen – e rendelet 4. cikkének (2) bekezdésétől eltérve és a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően – az állománygazdálkodási intézkedéseket kell kiigazítani, figyelembe véve az érintett állomány biomasszájának csökkenését.

Indokolás

A javasolt módosítások összhangban vannak a többi, biomasszára – és a csak arra vonatkozóan elérhető és biztos értékekre – alapozott javaslattal.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben tudományos szakvélemények szerint valamely érintett állomány szaporodóképes állományának biomasszája a szaporodóképes biomassza e rendelet II. mellékletének B. oszlopában meghatározott legalacsonyabb referenciapontja (Blim) alatt van, további korrekciós intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az érintett állomány szintje mihamarabb visszaálljon az MFH-t biztosító szintet meghaladó szintre. A 4. cikk (2) és (4) bekezdésétől való eltérés révén az említett korrekciós intézkedések konkrétan magukban foglalhatják az érintett állomány halászatának felfüggesztését, és a halászati lehetőségek megfelelő csökkentését.

(3)  Amennyiben tudományos szakvélemények szerint mindkét kisméretű nyílt vízi faj szaporodóképes állományának biomasszája a szaporodóképes biomassza e rendelet I. mellékletének B. oszlopában meghatározott legalacsonyabb referenciapontja (SSBlim) alatt van, további korrekciós intézkedéseket kell hozni annak elősegítésére, hogy a két állomány szintje mihamarabb visszaálljon az I. melléklet A. oszlopában szereplő referenciapontot meghaladó szintre. A 4. cikk (2) bekezdésétől való eltérés révén az említett korrekciós intézkedések konkrétan magukban foglalhatják az érintett állomány halászatának felfüggesztését, és egyéb megfelelő állománygazdálkodási intézkedéseket.

Indokolás

A javasolt módosítások összhangban vannak a többi, biomasszára – és a csak arra vonatkozóan elérhető és biztos értékekre – alapozott javaslattal.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a tudományos szakvélemények szerint korrekciós intézkedésekre van szükség az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett kisméretű nyílt vízi állományok védelme érdekében, illetve a szardella vagy szardínia esetében, ha bármelyik állomány szaporodóképes biomasszája egy adott évre vonatkozóan az e rendelet II. mellékletének A. oszlopában szereplő állományvédelmi referenciapontok alatt van, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy megfelelő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet 16. cikke és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke értelmében a következőkre vonatkozóan:

(1)   Ha a tudományos szakvélemények szerint korrekciós intézkedésekre van szükség kisméretű nyílt vízi fajok védelme érdekében, vagy ha bármelyik állomány szaporodóképes biomasszája egy adott évre vonatkozóan az e rendelet I. mellékletének B. oszlopában szereplő állományvédelmi referenciapontok alatt van, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy megfelelő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet 16. cikke és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke értelmében.

Indokolás

A javasolt módosítások összhangban vannak a többi, biomasszára – és a csak arra vonatkozóan elérhető és biztos értékekre – alapozott javaslattal.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a halászeszközök jellemzői, különösen a szembőség, az eszköz felépítése, az eszközök mérete vagy a szelektivitás biztosítása vagy javítása érdekében alkalmazott szelekciós eszközök használata;

törölve

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a halászeszközök használata és merítési mélysége, a szelektivitás biztosítása vagy javítása érdekében;

törölve

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  meghatározott területekre vonatkozó halászati tilalom vagy korlátozás az ívó és a növendék halak vagy a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti halak és a nem célzott halfajok védelme érdekében;

törölve

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  meghatározott időszakokra vonatkozó halászati vagy bizonyos típusú halászeszközök használatára vonatkozó tilalom vagy korlátozás, az ívó halak vagy a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti halak és a nem célzott halfajok védelme érdekében;

törölve

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  minimális állományvédelmi referenciaméretek, a tengeri élőlények növendékei védelmének biztosítása érdekében;

törölve

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a szelektivitáshoz kapcsolódó más jellemzők.

törölve

Indokolás

Az f) pontban használt kifejezések és a küldöttség tárgya olyan általánosak, hogy sérthetik az EUMSZ 290. cikke által előírt tárgyi korlátokat. Jobb törölni ezt a pontot.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   Az (1) bekezdéstől eltérve a 4. cikkben szereplő célok elérése érdekében a 2019–2022 közötti időszakban az alábbi intézkedések alkalmazandók:

 

a)   2019-ben a kisméretű nyílt vízi fajok fogási korlátját a 2014. évi fogási szinten kell meghatározni; 2020-tól 2022-ig a kisméretű nyílt vízi fajok fogási korlátait fokozatosan, évente 4%-kal csökkenteni kell az előző évhez képest az érintett tagállamokban; a csökkentést azonban nem kell alkalmazni, ha a megelőző évben a teljes fogás mindegyik érintett tagállamban több, mint 2%-kal alacsonyabb a 2014-es szintnél;

 

b)   a halászhajók kisméretű nyílt vízi fajok halászatára irányuló halászati erőkifejtése nem haladhatja meg az évi 180 és a havi 20 halászati napot, és ebből évente legfeljebb 144 halászati nap fordítható szardínia, illetve évente ugyancsak legfeljebb 144 halászati nap szardella halászatára;

 

c)   az ívó- és halbölcső területek védelme érdekében minden évben térbeli és időbeli tilalmakat kell érvényesíteni; e különböző típusú halászati eszközökre vonatkozó tilalmaknak az Adriai-tenger kisméretű nyílt vízi fajainak teljes élőhelyét le kell fedniük, legalább 15 és legfeljebb 30 egymást követő napra; e tilalmakat az alábbi időszakokban kell elrendelni:

 

i.   a szardíniára vonatkozóan október 1-jétől március 31-ig, és

 

ii.   a szardellára vonatkozóan április 1-jétől szeptember 30-ig;

 

d)   a 12 méternél nagyobb teljes hosszúságú halászhajókra a halászezközök minden egyes típusára vonatkozóan legalább hat hónapos időszakra szóló további tilalmakat kell bevezetni; e tilalmaknak az azonosított halbölcső helyek és a halak fiatal korosztályainak védelme szempontjából fontos területek legalább 30 %-ára kell vonatkozniuk (a parti és a belső tengeren);

 

e)   a kisméretű nyílt vízi fajokat aktívan halászó vonóhálós és erszényes kerítőhálós halászhajók teljes flottakapacitása a bruttó tonnatartalom (BT) és/vagy a bruttó regisztertonna (GRT), a motorteljesítmény (kW) és a hajók száma tekintetében nem haladhatja meg a 2014-ben jóváhagyott aktív flotta kapacitását.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)   Az (1a) bekezdéstől eltérve a stabilitás biztosítása és az állománygazdálkodási intézkedéseken belüli különbségek korlátozása érdekében a c) és a d) pontban hivatkozott tilalmak időtartama közötti eltérés két egymást követő évben nem haladhatja meg a 10%-ot.

Indokolás

2015-től részben, 2017-től teljes egészében zajlik a javasolt intézkedések végrehajtása. Az intézkedések összhangban vannak a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság gazdálkodási tervével, és a gazdálkodási megközelítés és intézkedések változatlan továbbvitele különösen fontos ahhoz, hogy hatásuk megfelelő módon értékelhető legyen. Emellett a javaslat tartalmazza a fogási határ ugyanezen időszakban megvalósuló fokozatos csökkentését is.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

Technikai intézkedések

 

(1)   E rendelet alkalmazásában az 1967/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése második albekezdése és II. mellékletének 2. pontja nem alkalmazandó.

 

(2)   E rendelet alkalmazásában a kerítőháló (erszényes kerítőháló és összehúzó kötél nélküli kerítőháló) maximális hossza nem haladhatja meg a 600 métert, maximális mélysége pedig nem haladhatja meg a hossz 1/3-át.

Indokolás

Bármely gazdálkodási terv végrehajtása szempontjából kiemelten fontos ezen intézkedések többéves tervben történő rögzítése. Ezt az adriai tagállamok már közös ajánlásban kérték, és az erszényes kerítőhálók műszaki jellemzőit és a tengerfenék élővilágára gyakorolt hatását bemutató tanulmányban ismertették. A tanulmányt és a kérelmet a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság és független szakértők is értékelték, és megerősítették a bennük megfogalmazott következtetéseket. A javaslat a kisméretű nyílt vízi fajok erszényes kerítőhálóval történő adriai halászatának életképessége szempontjából kiemelten fontos rendelkezések egyike.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 15. cikkének és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan:

Indokolás

Az 1380/2013/EU rendelet kirakodási kötelezettségre és regionalizációra vonatkozó szabályai elegendőek. Ezért nem volna helyénvaló, ha a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján ezeken túlmenően további intézkedéseket hozna.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  mentesítés a kirakodási kötelezettség alkalmazása alól azon fajokra vonatkozóan, amelyek esetében a tudományos bizonyítékok szerint magas a túlélési arány, figyelembe véve a halászeszközök, a halászati gyakorlatok és az ökoszisztéma jellemzőit, a kirakodási kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében; valamint

a)  mentesítés a kirakodási kötelezettség alkalmazása alól azon fajokra vonatkozóan, amelyek esetében a rendelkezésre álló legmegalapozottabb tudományos szakvélemények szerint magas a túlélési arány, figyelembe véve a halászeszközök, a halászati gyakorlatok és az ökoszisztéma jellemzőit, a kirakodási kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében; valamint

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  minimális állományvédelmi referenciaméretek meghatározása a tengeri élőlények növendékei védelmének biztosítása céljából.

törölve

Indokolás

A d) pontot törölni kell, mivel ezt a területet a fenti 6. cikk már szabályozza, és nincs szükség ismétlésre.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1224/2009/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az abban a cikkben említett előzetes értesítést legalább másfél órával a kikötőbe érkezés várható időpontja előtt kell elküldeni. A tengerparti tagállamok illetékes hatóságai eseti alapon engedélyt adhatnak a korábbi kikötésre.

(1)  Az 1224/2009/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az abban a cikkben említett előzetes értesítést legalább fél órával a kikötőbe érkezés várható időpontja előtt kell elküldeni. A tengerparti tagállamok illetékes hatóságai eseti alapon engedélyt adhatnak a korábbi kikötésre.

Indokolás

Az Adriai-tenger számos részén a legénység a kikötőbe való visszatérés előtt néhány perccel is a fogás megfelelő ládákba való válogatásával van elfoglalva. A kikötőbe való megérkezést megelőző fenti értesítési kötelezettség – ami azt jelenti, hogy a halászhajók parancsnokainak jóval előbb egy sor információt közölniük kell a hajóról és a fogásról a lobogójuk szerinti tagállam illetékes hatóságaival – némileg megterhelő előírás.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az előzetes értesítés küldésére vonatkozó kötelezettség azoknak az uniós halászhajóknak a parancsnokára alkalmazandó, amelyek legalább egy tonna szardellát vagy egy tonna szardíniát tartanak a fedélzeten.

(2)  Az előzetes értesítés küldésére vonatkozó kötelezettség azoknak az uniós halászhajóknak a parancsnokára alkalmazandó, amelyek legalább két tonna szardellát vagy két tonna szardíniát tartanak a fedélzeten. E mennyiségeket az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében említett fogások levonása után kell kiszámítani.

Indokolás

Ennek meghatározására a kirakodási kötelezettség miatt van szükség, amelynek értelmében a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti termékeket ki kell rakodni, és emberi fogyasztástól eltérő felhasználás céljára kell átadni. Ezek az e rendeletjavaslat 13. cikkének a) és b) pontjában meghatározott mennyiségek.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az 1224/2009/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésétől eltérve az összes legalább 12 méter teljes hosszúságú uniós hajó parancsnoka a kirakodási műveletek megkezdése előtt elküldi az említett rendelet 14. cikkében említett információkat.

 

 

Indokolás

Az ezen állománygazdálkodási terv követelményei alá tartozó és nagy halfajokkal dolgozó hajók számára lehetővé kell tenni, hogy a halászati naplót a kirakodási műveletek megkezdése előtt töltsék ki. Ezen információknak az általános rendelkezéseknek megfelelően a kikötőbe való befutáskor történő elküldése nehézségekbe ütközhet, időnként veszélyes is lehet, tekintettel a kikötés nehézségeire és a szétválogatásra és dobozolásra váró hal nagy mennyiségére.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A többéves terv hatálya alá tartozó állományokból származó fajok élőtömegére alkalmazandó küszöbérték, amely felett a halászhajóknak a fogást az 1224/2009/EK rendelet 43. cikkében foglaltak szerint egy kijelölt kikötőben vagy egy parthoz közeli helyen kell kirakodniuk, a következőképpen alakul:

A kisméretű nyílt vízi fajok élőtömegére alkalmazandó küszöbérték, amely felett a halászhajóknak a fogást az 1224/2009/EK rendelet 43. cikkében foglaltak szerint egy kijelölt kikötőben vagy egy parthoz közeli helyen kell kirakodniuk, 4 tonna.

a) 2000 kg szardella;

 

b) 2000 kg szardínia.

 

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Öt évvel e rendelet hatálybalépése után, valamint azt követően ötévente, a Bizottságnak gondoskodik a többéves terv azon állományokra gyakorolt hatásának kiértékeléséről, amelyekre a rendelet vonatkozik, valamint a nevezett állományokat kiaknázó halászati tevékenységekre gyakorolt hatásának kiértékeléséről. Az említett értékelések eredményeit a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Három évvel e rendelet hatálybalépése után], valamint azt követően ötévente, a Bizottságnak gondoskodik a többéves terv azon állományokra gyakorolt hatásának kiértékeléséről, amelyekre a rendelet vonatkozik, valamint a nevezett állományokat kiaknázó halászati tevékenységekre gyakorolt hatásának kiértékeléséről. Az említett értékelések eredményeit a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és adott esetben módosításra irányuló javaslatot terjeszt elő.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke határozza meg.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

Az ETHA-ból nyújtott támogatás

 

(1) A többéves terv célkitűzéseinek elérése érdekében elfogadott ideiglenes szüneteltetési intézkedések az 508/2014/EU rendelet 33. cikke (1) bekezdése a) és c) pontjának alkalmazásában a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetésének minősülnek.

 

(2) Az 508/2014/EU rendelet 33. cikkének (2) bekezdésétől eltérve az említett rendelet értelmében nyújtott támogatás maximális időtartama kilenc hónap az e rendeletben előírt térbeli és időbeli tilalmak hatálya alá eső halászhajók esetében.

 

(3) E cikk (2) bekezdése alkalmazásának biztosítása érdekében az 508/2014/EU rendelet 25. cikkének (3) bekezdésétől eltérve az ETHA-ból nyújtott teljes pénzügyi hozzájárulás az említett cikkben meghatározott 15%-os felső határ fölé növelhető.

 

(4) Az 508/2014/EU rendelet 30. cikkében meghatározott fellépések végrehajtása során elsőbbséget kell biztosítani az e többéves tervben foglalt intézkedések végrehajtásában érintett halászoknak.

 

(5) 2020. december 31-ig és az 508/2014/EU rendelet 34. cikkének (4) bekezdésében meghatározott határidőtől eltérve azok a hajók, amelyek a halászati erőkifejtés csökkentése céljából e rendeletben említett intézkedések eredményeként valamennyi halászati tevékenységüket beszüntették, jogosultak lehetnek az 508/2014/EU rendelet 34. cikkében említett végleges beszüntetés esetén járó támogatásra.

 

 

 

 

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

(1)

HL C 288., 2017.8.31., 68. o.


INDOKOLÁS

1) A Bizottság javaslatának háttere

Az Adriai-tengerben található kisméretű nyílt vízi fajokra és az említett állományok halászatára vonatkozó többéves tervet (a továbbiakban: az Adriai-tengerre vonatkozó többéves terv) az alaprendelet rendelkezéseivel összhangban fogadják el. A többéves terveket tudományos, műszaki és gazdasági konzultációk alapján hozzák létre, és tartalmazniuk kell a halállományok megújítására és fenntartására vonatkozó olyan védelmi intézkedéseket, amelyek a legmagasabb fenntartható hozamok elérésére képesek. Az alaprendelet rendelkezései továbbá előírják, hogy mielőtt az intézkedéseket bevonják a többéves tervekbe, figyelembe kell venni azok gazdasági és társadalmi hatásait.

Várható, hogy az Adriai-tengerre vonatkozó többéves tervnek, amely az első ilyen terv a földközi-tengeri térségben, jelentős hatása lesz a halászati gazdálkodásra az egész mediterrán térségben.

Az Adriai-tenger a Földközi-tenger egyik fontos alterülete, amely a teljes kirakodás körülbelül egyharmadát képezi. A szardínia és a szardella képezi a kisméretű nyílt vízi fajok fogásának legnagyobb részét. A mennyiség legnagyobb részét Olaszországban és Horvátországban fogják ki. Szlovénia, a harmadik tagállam, kevesebb mint 1%-ban vesz részt a fogásban, Albánia és Montenegró pedig ugyanilyen kis arányban. A kisméretű nyílt vízi fajok halászatát jelenleg nemzeti, uniós és nemzetközi szinten szabályozzák. Nemzetközi szinten jelenleg a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság szabályozza a halászatnak ezt a típusát.

A javaslat végső célja a maximális fenntartható hozam (MFH) elérése 2020-ig, összhangban a közös halászati politika követelményeivel. A Bizottság javaslatának indokolása szerint az Adriai-tengerre vonatkozó többéves terv fő célkitűzése az állományok és a halászati ágazat jó állapotba való helyreállítása, a halászati ágazat fenntarthatóságának érdekében.

2) A javaslat tartalma

A Bizottság 2017. február 24-én javaslatot terjesztett elő az Adriai-tengerben található kisméretű nyílt vízi fajokra és az ezek halászatára vonatkozó többéves tervre vonatkozóan. Az Adriai-tengerre vonatkozó többéves terv alkalmazása a szardínia, a szardella, a makréla és a fattyúmakréla állományait érinti. A javaslat fő célja az érintett állományok maximális fenntartható hozamának elérése és fenntartása, a halászati ágazat fenntarthatóságának elérése és a hatékony állománygazdálkodási keret biztosítása.

Az Adriai-tengerre vonatkozó többéves terv javaslatainak rendelkezései a kitűzött célokat a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) által javasolt, körülbelül FMFH halászati mortalitási tartományban fejezik ki, legkésőbb 2020-ig. A szardínia és a szardella vonatkozásában meghatározásra kerültek a célértékek, az értéktartományokat pedig a HTMGB javasolta. A Bizottság indokolása szerint ezek az értéktartományok az érintett állományok tekintetében lehetővé teszik a maximális fenntartható hozam szintjén történő állománygazdálkodást, és a tudományos szakvélemények változása esetén módosításokra is lehetőséget nyújtanak. Amennyiben rendelkezésre állnak adatok a halállományokról, ezeket a referenciapontokat a szaporodóképes állomány biomassza-szintje szerint vannak kifejezve.

A javaslat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a kirakodási kötelezettségre vonatkoznak, és amelyeket a regionalizáció keretén belül kell meghozni.  

3) Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli az Adriai-tengerre vonatkozó többéves terv elfogadását a tengeri biológiai erőforrásokkal való gazdálkodás eszközeként, melynek célja az állományok megújítása és a halászati ágazat fenntartható szintjének helyreállítása. A szardínia és a szardella állományok állapotának tudományos értékelése alapján az Adriai-tenger jelenlegi fogási szintje túlhalászást mutat. Támogatja az állományok állapotának javítását célzó intézkedések bevezetését, különös hangsúlyt fektetve azon területek védelmére, amelyeken a fiatal egyedek tartózkodnak, és az állományok védelmére az ívási időszakban.

Figyelembe véve az állományok helyzetét, a halászat jellegzetességét és az Adriai-tenger térségének összetett társadalmi-gazdasági helyzetét, az előadó a következő módosításokat javasolja és vezeti be a javaslat rendelkezéseinek hatékonyabb irányítása, tisztázása és egyszerűsítése céljából:

A szardínia és a szardella közös kezelése

Az előadó nem ért egyet a Bizottság javaslatával a szardínia és a szardella külön kezelése tekintetében, és javasolja e fajok közös kezelését. A kisméretű nyílt tengeri fajok biomasszája évről-évre jelentősen változhat a halászati mortalitástól függetlenül is, mivel ezek a fajok rendkívül érzékenyek a környezeti hatásokra. Mivel a halászatban nem lehetséges kizárólag egyet megcélozni az említett két faj közül, az előadó úgy véli, hogy ezeket közösen kell kezelni. A két faj, a szardínia és a szardella közel ugyanazzal az ökológiai niche-el rendelkezik, biomasszájuk váltakozó. Az előadó a javaslatban bevezeti a „kisméretű nyílt vízi fajok” (small pelagics) fogalmát, amely a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság regionális tervében is használatban van.

A halászati tevékenység kezelésére vonatkozó alapelvek megtartása

Az előadó határozottan ellenzi a Bizottság azon törekvését, hogy a halászat szabályozása a fogás összmennyiségének meghatározásával és a kvótarendszer bevezetésével történjen. Az Adriai-tenger teljes területén (17. és 18. földrajzi alterület) jelenleg a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság gazdálkodási terve van érvényben, amely a halászati tevékenység és a kapacitás szabályozásán alapul, hely- és időbeli szabályozás segítségével és a halászati napok számának hajónkénti korlátozásával, de első alkalommal vezet be biztonsági korlátozást a fogás tekintetében (catch limit) a 2014-es év szintjén. A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság jelenleg hatályban lévő ajánlását (GFCM/40/2016/2) 2016-ban fogadták el. Az érvényes ajánlást az előadó rendkívül fontosnak tartja, mert az ágazatnak relatív stabilitás nyújt. Az intézkedéscsomagot 2017-ben és 2018-ban alkalmazni fogják, ez alatt az időszak alatt nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a 2015 óta átfogóan alkalmazott intézkedések hatékonyak és eredményesek-e.

A Földközi-tenger egész területén az említett irányítási módot alkalmazzák és előre látható, hogy ha egy kisebb területen jelentős változás fog történni az irányításban, az zavart okozhat az Unió piacán, teret nyithat a harmadik országokból való import növekedése előtt, a halászati ágazatot pedig hátrányos helyzetbe hozhatja a piacon.

Mivel az előadó javaslata a halászati tevékenység irányítására irányul, ezért javasolja, hogy az irányítási mechanizmust a „lehetőségekről” „irányítási intézkedésekre” cseréljék.

Az előadó figyelmeztet a tudományos értékelések és ajánlások változatosságára, és ezt egy további érvnek tekinti a kvótarendszer elkerülése érdekében. Különösen a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság és a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság munkacsoportjai által egyező adatokon alapuló különböző eredményekre mutat rá. Az ilyen értékelésekben és a változó tudományos ajánlásokban rejlő bizonytalanság további aggodalmat kelt a kulcsfontosságú és hosszú távra szóló döntések meghozatalában.

A tudományos értékelések kérdése és ezek használata a tervjavaslatban

A javaslat egyik kulcsfontosságú rendelkezése a biológiai referenciapontokon alapszik. A javaslatban a referenciapont tekintetében a halászati mortalitás (F) értékeire alapoznak, amely megfelel az erőforrások kiaknázásának a maximális fenntartható hozam (FMFH) szintjén. Ez az érték képviseli az alapszabály által megfogalmazott, 2020-ig elérendő célkitűzést. Azonban a halászati mortalitás értéke, amely megfelel az kiaknázás elméleti értékének a maximális fenntartható szinten, számos olyan feltételezéstől függ, amelyek az állományok helyzetének tudományos értékelésén alapulnak, és ezáltal jelentősen változó is lehet. Például 2016-ban a HTMGB álláspontja szerint a szardínia FMFH -értéke 0,08 volt, ugyanakkor a GFCM álláspontja szerint ez az érték 0,7 volt, azaz majdnem tízszer nagyobb. A HTMGB utolsó plenáris ülésen (17-01) egy olyan ajánlás született, hogy a maximális fenntartható hozam szintjének meghatározására ne a FMFH értékeket használják, hanem annak egy elméleti helyettesítőjét, a hasznosítási együtthatót (a halászati és az összes mortalitás közötti arány, E=0,4), amelyet szintén ki lehet fejezni a halászati mortalitás F értékeként. Tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság tudományos tanácsadó testülete (a HTMGB) is arra a következtetésre jutott, hogy ezekben a becslésekben sok a bizonytalanság, az előadó azt javasolja, hogy az Adriai-tengerre vonatkozó többéves tervben a referenciapont az állományok biomasszája legyen, ne pedig a halászati mortalitás. Különösen fontos, hogy egy olyan pillanatban, amikor a tudományos közösségben e kérdések körül viták zajlanak, nem lehetséges olyan kvótarendszert bevezetni, amely az összes fogást éppen ezekre a referenciapontokra támaszkodva határozná meg. Tekintettel a referenciapontok változatosságára, nem lehetséges ugyanazokat használni az összes kifogható mennyiségre, hanem alkalmazni kell a halászati tevékenység szabályozásának mechanizmusait, amelyek biztosítják az egyes fajok megfelelő mennyiségű fennmaradását biomasszájuk tekintetében.

Az erszényes kerítőhálós halászat technikai jellemzőinek meghatározásai az Adriai-tengerben élő kisméretű nyílt tengeri fajok halászatára

Az előadó javasolja, hogy a tervjavaslat tartalmazzon mentességet a földközi-tengeri rendeletnek az erszényes kerítőháló magasságára, valamint a háló mélysége és magassága közötti kapcsolatra vonatkozó rendelkezései tekintetében. Az előadó hangsúlyozza, hogy a tervet a regionális jellegzetességekkel összhangban kell kidolgozni, és annak meg kell felelnie a vonatkozó halászati területnek, továbbá azonnal azonosítania és kezelnie kell az Adriai-tenger területén használt halászeszközök jellegzetességeit.

Az Adriai-tenger államai az AdriaMed kezdeményezés (szubregionális FAO-projekt) keretében elkészítettek egy tudományos tanulmányt, melynek célja az Adriai-tengerben használt erszényes kerítőhálók technikai jellemzőinek leírása, ezeknek a tengerfenékre gyakorolt esetleges hatása és a halászatban való viselkedésük megállapítása volt. Az említett tanulmány bebizonyította, hogy Olaszország, Horvátország és Szlovénia közös kérelme indokolt, miszerint a terv keretein belül az erszényes kerítőháló méreteit úgy kell meghatározni, hogy hosszúsága maximum 600 m, magassága pedig a hosszúság maximum 1/3-a legyen. Az ajánlott méretek mellett szükséges hatályon kívül helyezni a földközi-tengeri rendelet azon rendelkezését, amely korlátozza az erszényes kerítőháló használatát azokon a területeken, amelyek sekélyebbek, mint a háló magasságának 70%-a, mivel az Adria tengerfenékének kialakítása miatt ez nem érvényesíthető.

A tervjavaslat társadalmi-gazdasági hatása

Az alaprendelet rendelkezései többek között előírják, hogy mielőtt az intézkedéseket felvennék a többéves tervekbe, figyelembe kell venni azok gazdasági és társadalmi hatását.

Az előadó megjegyzi, hogy a Bizottság javaslatból hiányzik a társadalmi-gazdasági hatások részletes értékelése. Különös aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a halászati ágazat a Földközi-tenger területén már több mint húsz éve válságban van, és az új, nem kellőképpen átgondolt rendelkezéseknek jelentős hatásuk lehet, és akár a teljes halászati ágazat összeomlásához is vezethetnek ezen a területen. Megjegyzi továbbá, hogy az érintett vállalkozások és munkavállalók pénzügyi támogatására és/vagy az átszervezésre vonatkozó intézkedések teljesen hiányoznak a szardínia és szardella fogásának csökkenésére irányuló javaslatból, annak ellenére, hogy ezek jelentik a kis helyi közösségek – különösen a szigetek – gazdaságának és az iparnak az alapvető erőforrását.


MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (14.9.2017)

a Halászati Bizottság részére

az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság a Halászati Bizottság mint illetékes bizottság részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A közös halászati politikának (KHP) hozzá kell járulnia a tengeri környezet védelméhez, a gazdaságilag hasznosított valamennyi faj esetében folytatott fenntartható gazdálkodáshoz és különösen a 2008/56/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv40 1. cikkének (1) bekezdésében megjelölt, 2020-ig elérendő jó környezeti állapot eléréséhez..

(1)  A közös halászati politikának (KHP) biztosítania kell a tengeri környezet védelmét és a gazdaságilag hasznosított valamennyi faj esetében a fenntartható gazdálkodást, és hozzá kell járulnia a 2008/56/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv40 1. cikkének (1) bekezdésében megjelölt, 2020-ig elérendő jó környezeti állapot eléréséhez.

__________________

__________________

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A regionalizációt olyan testreszabott intézkedések kidolgozására kell felhasználni, amelyek figyelembe veszik az egyes halászati területek sajátosságait, és megóvják ezek környezeti állapotát.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  A halászati lehetőségeket az 1380/2013/EU rendelet 17. cikkében megállapított elvekkel összhangban kell elosztani, átlátható és objektív – többek között környezeti, társadalmi és gazdasági – kritériumok alkalmazásával. Emellett a halászati lehetőségeket méltányos módon kell felosztani a különféle halászati ágazatok között, beleértve a hagyományos és a kisüzemi halászatot is. A tagállamoknak ezenfelül ösztönözniük kell, hogy a halászhajók szelektív halászeszközöket használjanak, illetve csökkentett környezeti hatással járó halászati technikákat alkalmazzanak.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Ezek a korrekciós intézkedések adott esetben magukban foglalhatják a Bizottság által előterjesztett jogalkotási javaslatok benyújtását és az 1380/2013/EU rendelet 12. cikke szerinti szükséghelyzeti intézkedések Bizottság általi elfogadását is.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Öt évvel e rendelet hatálybalépése után, valamint azt követően ötévente, a Bizottságnak gondoskodik a többéves terv azon állományokra gyakorolt hatásának kiértékeléséről, amelyekre a rendelet vonatkozik, valamint a nevezett állományokat kiaknázó halászati tevékenységekre gyakorolt hatásának kiértékeléséről. Az említett értékelések eredményeit a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Három évvel e rendelet hatálybalépése után, valamint azt követően ötévente a Bizottság gondoskodik a többéves terv azon állományokra gyakorolt hatásának kiértékeléséről, amelyekre a rendelet vonatkozik, valamint a nevezett állományokat kiaknázó halászati tevékenységekre gyakorolt hatásának kiértékeléséről, különös tekintettel a halállományok helyreállítása és a maximális hozam biztosítására képes szint feletti szinten való tartása felé tett előrehaladásra. Az említett értékelések eredményeit a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és adott esetben, figyelembe véve a legfrissebb tudományos szakvéleményeket, javasolhatja a többéves terv módosítását, vagy kezdeményezheti a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok módosítását.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv

Hivatkozások

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

1.3.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

1.3.2017

Az elfogadás dátuma

7.9.2017

 

 

 


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv

Hivatkozások

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

24.2.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

1.3.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

1.3.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ruža Tomašić

22.3.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

25.4.2017

21.6.2017

21.11.2017

21.3.2018

Az elfogadás dátuma

9.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

11

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

David Borrelli, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Tadeusz Zwiefka

Benyújtás dátuma

16.10.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

14

+

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato

NI

David Borrelli

PPE

Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Tadeusz Zwiefka

S&D

Renata Briano

11

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

GUE/NGL

Anja Hazekamp

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

1

0

ENF

Sylvie Goddyn

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. november 5.Jogi nyilatkozat