Procedura : 2017/0237(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0340/2018

Teksty złożone :

A8-0340/2018

Debaty :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Głosowanie :

PV 15/11/2018 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0462

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1590kWORD 228k
18.10.2018
PE 618.100v02-00 A8-0340/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki

(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0548),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 91 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0324/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 stycznia 2018 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(2),

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 24 lipca 2017 r. skierowane do Komisji Transportu i Turystyki zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię przedstawioną przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0340/2018),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych ma być szereg zmian24. Dla zachowania przejrzystości rozporządzenie to należy przekształcić.

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych ma być szereg zmian24 w celu zapewnienia lepszej ochrony pasażerów i zachęcenia ich do korzystania w większym stopniu z podróży koleją, w szczególności przy uwzględnieniu art. 11, 12 oraz 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Mając na uwadze te zmiany, a także w celu zachowania przejrzystości, należy zatem dokonać przekształcenia rozporządzenia nr 1371/2007.

_________________

_________________

24 Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 14).

24 Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 14).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Pomimo dokonania znacznych postępów na drodze do zapewnienia ochrony konsumentów w Unii nadal konieczne są dalsze usprawnienia systemu ochrony praw pasażerów w ruchu kolejowym.

(3)  Pomimo znacznych postępów na drodze do zapewnienia ochrony konsumentów w Unii nadal konieczne są dalsze usprawnienia systemu ochrony praw pasażerów w ruchu kolejowym, w szczególności w zakresie odszkodowań w przypadku opóźnień, odwołania połączeń lub szkód materialnych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przyznanie tych samych praw pasażerom w ruchu kolejowym korzystającym z połączeń międzynarodowych i połączeń krajowych powinno przyczynić się do podniesienia poziomu ochrony konsumentów w Unii, zapewnić równe warunki działania przedsiębiorstwom kolejowym i zagwarantować pasażerom jednolity poziom praw.

(5)  Przyznanie tych samych praw pasażerom w ruchu kolejowym korzystającym z połączeń międzynarodowych i połączeń krajowych powinno przyczynić się do podniesienia poziomu praw pasażerów w Unii, zwłaszcza w odniesieniu do ich dostępu do informacji i odszkodowania w przypadku opóźnienia lub odwołania połączenia. Pasażerowie powinni otrzymać możliwie najbardziej precyzyjne informacje na temat przysługujących im praw.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno stanowić przeszkody dla zdolności określania przez państwa członkowskie lub właściwe organy taryf socjalnych dla usług regulowanych obowiązkiem świadczenia usługi publicznej lub usług komercyjnych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Miejskie, podmiejskie i regionalne kolejowe przewozy pasażerskie mają inny charakter niż przewozy dalekobieżne. Państwom członkowskim należy zatem zezwolić na zwolnienie miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, które nie są przewozami transgranicznymi w granicach Unii, z wymogu stosowania określonych przepisów dotyczących praw pasażerów.

(6)  Miejskie i podmiejskie kolejowe przewozy pasażerskie mają inny charakter niż przewozy dalekobieżne. Państwom członkowskim należy zatem zezwolić na zwolnienie miejskich i podmiejskich kolejowych przewozów pasażerskich z wymogu stosowania określonych przepisów dotyczących praw pasażerów.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Zwolnienia nie powinny mieć jednak zastosowania do przepisów niniejszego rozporządzenia, które ułatwiają korzystanie z przewozów kolejowych osobom z niepełnosprawnością lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Ponadto zwolnienia nie powinny mieć zastosowania do przysługujących osobom pragnącym nabyć bilety na podróż koleją praw do nabycia biletów bez niepotrzebnych trudności, do przepisów dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw kolejowych za pasażerów i ich bagaż, do wymogu posiadania przez przedsiębiorstwa kolejowe odpowiedniego ubezpieczenia oraz do wymogu zobowiązującego je do stosowania odpowiednich środków w celu zapewnienia pasażerom osobistego bezpieczeństwa na stacjach kolejowych i w pociągach oraz w celu zarządzania ryzykiem.

skreśla się

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Prawa użytkowników w ruchu kolejowym obejmują otrzymywanie informacji dotyczących połączenia zarówno przed podróżą, jak i w jej trakcie. O ile to tylko możliwe, przedsiębiorstwa kolejowe i sprzedawcy biletów powinni przekazywać te informacje z odpowiednim wyprzedzeniem i jak najszybciej. Informacje te należy udostępniać w formatach przystępnych dla osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

(9)  Prawa użytkowników w ruchu kolejowym obejmują otrzymywanie informacji dotyczących tych połączeń i powiązanych z nimi kwestii zarówno przed podróżą, jak i w jej trakcie oraz po jej zakończeniu. Przedsiębiorstwa kolejowe i sprzedawcy biletów powinni przekazywać te informacje jak najszybciej, z wyprzedzeniem lub najpóźniej w momencie rozpoczęcia podróży. Informacje te należy udostępniać w formatach przystępnych dla osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz podawać je do wiadomości publicznej. Przedsiębiorstwa kolejowe powinny dostarczać tych informacji sprzedawcom biletów i innym przedsiębiorstwom kolejowym sprzedającym ich usługi.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Dostęp do danych operacyjnych i taryfowych w czasie rzeczywistym i w warunkach braku dyskryminacji i wykonalności sprawia, że podróże koleją stają się bardziej dostępne dla nowych klientów oraz zapewnia im szerszy zakres możliwości podróży oraz taryf. Przedsiębiorstwa kolejowe powinny przekazywać sprzedawcom biletów dane operacyjne oraz taryfowe, aby ułatwić podróż koleją. Należy podjąć działania na rzecz umożliwienia pasażerom rezerwowania wspólnych biletów bezpośrednich lub optymalnych pojedynczych podróży koleją.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Promowanie multimodalnych przewozów pasażerskich pozwoli osiągnąć cele w dziedzinie klimatu. Dlatego też przedsiębiorstwa kolejowe muszą również informować o połączniach z innymi środkami transportu, tak by podróżni posiadali wiedzę na ten temat przed dokonaniem rezerwacji dotyczących podróży.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9c)  Dobrze rozwinięte systemy multimodalnych przewozów pasażerskich pomogą osiągnąć cele w dziedzinie klimatu. Dlatego przedsiębiorstwa kolejowe powinny również informować o połączniach z innymi rodzajami transportu, tak by konsumenci podróżujący koleją posiadali wiedzę na ten temat przed dokonaniem rezerwacji podróży.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Jeśli chodzi o sprzedaż biletów na przewóz osób, państwa członkowskie powinny stosować wszelkie konieczne środki, aby zakazać dyskryminacji ze względu na narodowość lub miejsce zamieszkania, niezależnie od tego, czy dany pasażer przebywa – stale lub czasowo – w innym państwie członkowskim. Środki te powinny obejmować swym zakresem wszystkie ukryte formy dyskryminacji, które – w wyniku zastosowania innych kryteriów, takich jak miejsce zamieszkania bądź lokalizacja fizyczna lub cyfrowa – mogą wywierać ten sam skutek. W świetle rozwoju internetowych platform prowadzących sprzedaż biletów na przewóz osób państwa członkowskie powinny zwracać szczególną uwagę na zapewnienie, by nie dochodziło do dyskryminacji w trakcie uzyskiwania dostępu do internetowych interfejsów lub zakupu biletów. Nie należy jednak automatycznie wykluczać funkcjonowania systemów transportu, w których obowiązują taryfy socjalne, pod warunkiem że są one proporcjonalne i nie są uzależnione od narodowości korzystających z nich osób.

(12)  Jeśli chodzi o sprzedaż biletów na przewóz osób, państwa członkowskie powinny stosować wszelkie konieczne środki, aby zakazać dyskryminacji ze względu na narodowość lub miejsce zamieszkania, niezależnie od tego, czy dany pasażer przebywa – stale lub czasowo – w innym państwie członkowskim. Środki te powinny obejmować swym zakresem wszystkie ukryte formy dyskryminacji, które – w wyniku zastosowania innych kryteriów, takich jak miejsce zamieszkania bądź lokalizacja fizyczna lub cyfrowa – mogą wywierać ten sam skutek. W świetle rozwoju internetowych platform prowadzących sprzedaż biletów na przewóz osób państwa członkowskie powinny zwracać szczególną uwagę na zapewnienie, by nie dochodziło do dyskryminacji w trakcie uzyskiwania dostępu do internetowych interfejsów lub zakupu biletów. Nie należy jednak wykluczać funkcjonowania systemów transportu, w których obowiązują taryfy socjalne, pod warunkiem że nie są uzależnione od narodowości korzystających z nich osób.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Rosnąca popularność roweru jako środka transportu w całej Unii ma konsekwencje dla ogólnej mobilności i turystyki. Wzrost udziału łączonych podróży koleją i rowerem w strukturze transportu ogranicza wpływ transportu na środowisko. Dlatego też przedsiębiorstwa kolejowe powinny jak najbardziej ułatwiać łączone podróże koleją i rowerem, zwłaszcza poprzez umożliwienie przewozu rowerów w pociągach.

(13)  Rosnąca popularność roweru jako środka transportu w całej Unii ma konsekwencje dla ogólnej mobilności i turystyki. Wzrost udziału łączonych podróży koleją i rowerem w strukturze transportu ogranicza wpływ transportu na środowisko. Dlatego też przedsiębiorstwa kolejowe powinny jak najbardziej ułatwiać łączone podróże koleją i rowerem, zwłaszcza dzięki zapewnieniu wystarczającej liczby stojaków do przewozu zmontowanych rowerów umieszczonych w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w pociągach pasażerskich wszystkich rodzajów, w tym w pociągach szybkobieżnych, dalekobieżnych, transgranicznych i lokalnych. Pasażerów należy informować o przestrzeni dostępnej dla rowerów. Wymogi te powinny mieć zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw kolejowych od dnia [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Przedsiębiorstwa kolejowe powinny ułatwiać transfer pasażerów w ruchu kolejowym pomiędzy jednym operatorem a innym poprzez zapewnienie, kiedy tylko jest to możliwe, wspólnych biletów.

(14)  Przedsiębiorstwa kolejowe powinny ułatwiać transfer pasażerów w ruchu kolejowym pomiędzy jednym operatorem a innym poprzez zapewnienie wspólnych biletów.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się możliwości podróży koleją porównywalnych do tych, jakimi dysponują inni obywatele, należy ustanowić przepisy zakazujące dyskryminacji oraz regulujące udzielanie pomocy podczas podróży. Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby o ograniczonej możliwości poruszania się spowodowanej niepełnosprawnością, wiekiem lub jakimkolwiek innym czynnikiem mają takie samo jak wszyscy inni obywatele prawo do swobodnego przemieszczania się i niedyskryminacji. Należy między innymi zwrócić szczególną uwagę na przekazywanie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się informacji na temat dostępności przewozów kolejowych, warunków dostępu do taboru kolejowego i wyposażenia w pociągach. W celu możliwie najlepszego przekazywania informacji o opóźnieniach pasażerom dotkniętym niepełnosprawnością sensoryczną należy korzystać w razie potrzeby z systemów informacji wizualnej i głosowej. Osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się powinny mieć możliwość zakupu biletu w pociągu bez dodatkowych opłat. Personel powinien być należycie przeszkolony, aby być w stanie zaspakajać potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w szczególności przy udzielaniu pomocy. W celu zapewnienia równych warunków podróżowania wspomnianym osobom należy zapewnić pomoc na stacjach oraz w pociągu, zawsze gdy kursują pociągi, a nie tylko w określonych porach dnia.

(15)  W świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się możliwości podróży koleją porównywalnych do tych, jakimi dysponują inni obywatele, należy ustanowić przepisy zakazujące dyskryminacji oraz regulujące udzielanie pomocy podczas podróży. Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby o ograniczonej możliwości poruszania się spowodowanej niepełnosprawnością, wiekiem lub jakimkolwiek innym czynnikiem mają takie samo jak wszyscy inni obywatele prawo do swobodnego przemieszczania się i niedyskryminacji. Należy między innymi zwrócić szczególną uwagę na przekazywanie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się przystępnych informacji na temat dostępności przewozów kolejowych, warunków dostępu do taboru kolejowego i wyposażenia w pociągach. W celu możliwie najlepszego przekazywania informacji o opóźnieniach pasażerom dotkniętym niepełnosprawnością sensoryczną należy korzystać z odpowiednich systemów informacji wizualnej i głosowej, które pasażerowie ci mogą zrozumieć. Personel powinien być należycie przeszkolony, aby być w stanie zaspakajać potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w szczególności przy udzielaniu pomocy. W celu zapewnienia równych warunków podróżowania wspomnianym osobom należy zapewnić nieodpłatną pomoc przy wsiadaniu do pociągu i wysiadaniu z pociągu.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  W przypadku braku możliwości zakupu biletów na stacji osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się powinny móc kupić bilet w pociągu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Postępując zgodnie z TSI dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji powinni uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Ponadto zgodnie z unijnymi zasadami udzielania zamówień publicznych, w szczególności przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE26, należy zapewnić dostępność wszystkich budynków i całego taboru poprzez stopniową eliminację barier fizycznych i przeszkód funkcjonalnych przy zakupie nowego wyposażenia, przeprowadzaniu prac budowlanych lub istotnych prac remontowych.

(16)  Postępując zgodnie z rozporządzeniem Komisji 1300/2014 (TSI) 25a i z przepisami dyrektywy XXX, gdy uzupełnia ona TSI, przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji powinni uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Ponadto zgodnie z unijnymi zasadami udzielania zamówień publicznych, w szczególności przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE26, należy zapewnić dostępność wszystkich budynków i całego taboru poprzez stopniową eliminację barier fizycznych i przeszkód funkcjonalnych przy zakupie nowego wyposażenia, przeprowadzaniu prac budowlanych lub istotnych prac remontowych.

__________________

__________________

 

25a Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 12.12.2014, s. 110).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Pożądane jest, aby niniejsze rozporządzenie stworzyło system odszkodowań dla pasażerów w przypadku opóźnień, powiązany z odpowiedzialnością przedsiębiorstwa kolejowego, na takiej samej zasadzie jak system międzynarodowy przewidziany w konwencji COTIF, a zwłaszcza w dołączonych do niej przepisach ujednoliconych CIV, odnoszących się do praw pasażerów. W przypadku opóźnienia pociągu pasażerskiego przedsiębiorstwa kolejowe powinny wypłacać pasażerom odszkodowanie stanowiące określony procent ceny biletu.

(17)  Pożądane jest, aby niniejsze rozporządzenie stworzyło system odszkodowań dla pasażerów w przypadku opóźnień, powiązany z odpowiedzialnością przedsiębiorstwa kolejowego, na takiej samej zasadzie jak system międzynarodowy przewidziany w konwencji COTIF, a zwłaszcza w dołączonych do niej przepisach ujednoliconych CIV, odnoszących się do praw pasażerów. Zakupione bilety powinny podlegać pełnej refundacji. W przypadku opóźnienia pociągu pasażerskiego przedsiębiorstwa kolejowe powinny wypłacać pasażerom odszkodowanie w wysokości do 100 % ceny biletu.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Przedsiębiorstwa kolejowe powinny być zobowiązane do ubezpieczenia się – lub zawarcia równoważnych umów – od odpowiedzialności wobec pasażerów za wypadki w ruchu kolejowym. Jeżeli państwa członkowskie określają maksymalną kwotę odszkodowania w przypadku śmierci lub szkody na osobie pasażera, kwota ta powinna być przynajmniej równa kwocie określonej w przepisach ujednoliconych CIV.

(18)  Przedsiębiorstwa kolejowe powinny być zobowiązane do ubezpieczenia się – lub zawarcia równoważnych umów – od odpowiedzialności wobec pasażerów za wypadki w ruchu kolejowym. Jeżeli państwa członkowskie określają maksymalną kwotę odszkodowania w przypadku śmierci lub szkody na osobie pasażera, kwota ta powinna być przynajmniej równa kwocie określonej w przepisach ujednoliconych CIV. Państwa członkowskie powinny móc w dowolnym momencie podwyższyć kwotę odszkodowania w przypadku śmierci lub obrażeń odniesionych przez pasażerów.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  W przypadku opóźnienia pasażerom należy zapewnić możliwość kontynuowania lub zmiany trasy podróży do miejsca docelowego przy zachowaniu porównywalnych warunków podróży. W takim przypadku należy uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

(20)  W przypadku opóźnienia pasażerom należy zapewnić możliwość kontynuowania lub zmiany trasy podróży do miejsca docelowego przy zachowaniu porównywalnych warunków podróży. W takim przypadku należy w szczególności uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz należy dostarczać odpowiednich informacji.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Przedsiębiorstwo kolejowe nie powinno być jednak zobowiązane do wypłaty odszkodowania, jeżeli jest w stanie dowieść, że opóźnienie powstało w wyniku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych lub klęski żywiołowej zagrażających bezpiecznemu wykonaniu przewozu. Każde tego rodzaju zdarzenie powinno mieć charakter wyjątkowej katastrofy naturalnej, odbiegającej od normalnych warunków pogodowych o danej porze roku takich jak jesienne burze czy powodzie na obszarach miejskich będące wynikiem pływów lub topnienia śniegu. Przedsiębiorstwa kolejowe powinny udowodnić, że nie były w stanie przewidzieć ani zapobiec opóźnieniu, nawet gdyby zastosowano wszelkie stosowne środki.

skreśla się

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  We współpracy z zarządcami infrastruktury i przedsiębiorstwami kolejowymi zarządcy stacji powinni opracować plany postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych, aby zminimalizować skutki poważnych zakłóceń w podróży poprzez zapewnienie odpowiednich informacji i odpowiedniej opieki pasażerom dotkniętym zakłóceniami w podróży.

(22)  We współpracy z zarządcami infrastruktury i przedsiębiorstwami kolejowymi zarządcy stacji powinni opracować i podać do wiadomości publicznej plany postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych, aby zminimalizować skutki poważnych zakłóceń w podróży poprzez zapewnienie odpowiednich informacji i odpowiedniej opieki pasażerom dotkniętym zakłóceniami w podróży.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno ograniczać przysługujących przedsiębiorstwom kolejowym praw do dochodzenia odszkodowania od dowolnej osoby, w tym od osób trzecich, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa krajowego.

(23)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno ograniczać przysługujących przedsiębiorstwom kolejowym, sprzedawcom biletów, stacjom kolejowym lub zarządcom infrastruktury praw do dochodzenia w stosownym przypadku odszkodowania od dowolnej osoby, w tym od osób trzecich, dotyczącego wywiązania się przez nie ze zobowiązań wobec pasażerów wynikających z przepisów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Pasażerowie w ruchu kolejowym powinni mieć możliwość złożenia do każdego przedsiębiorstwa kolejowego wykonującego dane przewozy skargi w zakresie praw i obowiązków ustanowionych niniejszym rozporządzeniem oraz powinni mieć prawo do otrzymania odpowiedzi w rozsądnym terminie.

(27)  Pasażerowie w ruchu kolejowym powinni mieć możliwość złożenia do każdego przedsiębiorstwa kolejowego, sprzedawcy biletów, stacji kolejowej lub zarządcy infrastruktury zaangażowanego w dane przewozy skargi w zakresie praw i obowiązków ustanowionych niniejszym rozporządzeniem oraz powinni mieć prawo do otrzymania odpowiedzi w rozsądnym terminie.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Przedsiębiorstwa kolejowe oraz zarządzający stacjami powinni określać standardy jakości obsługi w pasażerskich przewozach kolejowych, podawać je do wiadomości publicznej, zarządzać nimi i je monitorować.

(28)  Przedsiębiorstwa kolejowe oraz zarządzający stacjami powinni określać standardy jakości obsługi w pasażerskich przewozach kolejowych obejmujące osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, podawać je do wiadomości publicznej, zarządzać nimi i je monitorować.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  W celu utrzymania wysokiego poziomu ochrony konsumentów w transporcie kolejowym państwa członkowskie należy zobowiązać do wyznaczenia krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów, których zadaniem jest ścisłe monitorowanie stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz ich egzekwowanie na poziomie krajowym. Organy te powinny być w stanie stosować szereg środków egzekucyjnych. Pasażerowie powinni mieć możliwość składania do tych organów skarg na domniemane naruszenia niniejszego rozporządzenia. W celu zapewnienia skutecznego rozpatrywania tych skarg organy te powinny również współpracować między sobą.

(29)  W celu utrzymania wysokiego poziomu ochrony konsumentów w transporcie kolejowym państwa członkowskie należy zobowiązać do wyznaczenia krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów, których zadaniem jest ścisłe monitorowanie stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz ich egzekwowanie na poziomie krajowym. Organy te powinny być w stanie stosować szereg środków egzekucyjnych, a także zapewniać pasażerom możliwość wiążącego alternatywnego rozstrzygania sporów zgodnie z dyrektywą 2013/11/UE1a. Pasażerowie powinni mieć możliwość składania do tych organów skarg na domniemane naruszenia niniejszego rozporządzenia, zaś w uzgodnionych przypadkach – korzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów utworzonego na mocy rozporządzenia 524/2013/UE1b. Należy również zapewnić możliwość składania skarg przez organizacje reprezentujące grupy pasażerów. W celu zapewnienia skutecznego rozpatrywania tych skarg organy te powinny również współpracować między sobą, zaś niniejsze rozporządzenie powinno być nadal wymienione w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/2394/UE1c. Każdego roku krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów powinny publikować na swych stronach internetowych sprawozdania zawierające statystyki wyszczególniające liczbę i rodzaj otrzymanych skarg z wyszczególnieniem wyników podjętych w związku z nimi czynności. Ponadto sprawozdania te powinny być udostępniane na stronie internetowej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

 

__________________

 

1a  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 14).

 

1b  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 1).

 

1c  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 1).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Państwa członkowskie powinny ustanowić sankcje mające zastosowanie w przypadku naruszania niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich stosowanie. Sankcje, które mogą obejmować wypłatę odszkodowania danej osobie, powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(31)  Państwa członkowskie powinny ustanowić sankcje mające zastosowanie w przypadku naruszania niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich stosowanie. Sankcje, które mogą obejmować wypłatę odszkodowania danej osobie, powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a także powinny przewidywać co najmniej minimalną grzywnę lub odsetek rocznych obrotów danego przedsiębiorstwa lub organizacji, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w celu przyjęcia standardowego unijnego formularza skargi, z którego pasażerowie mogą skorzystać, by ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję1a.

 

_________________

 

1a  Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedmiot

Przedmiot i cele

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy mające zastosowanie do transportu kolejowego w odniesieniu do następujących kwestii:

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy mające zastosowanie do transportu kolejowego w celu zapewnienia skutecznej ochrony pasażerów i zachęcenia ich do podróżowania koleją, w odniesieniu do następujących kwestii:

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  braku dyskryminacji między pasażerami w odniesieniu do warunków przewozu;

a)  braku dyskryminacji między pasażerami w odniesieniu do warunków przewozu i sprzedaży biletów;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  praw pasażerów w przypadku odwołania lub opóźnienia pociągu;

d)  praw pasażerów i odszkodowania w przypadku zakłóceń, takich jak odwołanie lub opóźnienie pociągu;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  minimalnych informacji przekazywanych pasażerom;

e)  minimalnych, dokładnych i aktualnych informacji przekazywanych pasażerom w przystępnym formacie, obejmujących zawieranie umów przewozu i wystawianie biletów;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  niedyskryminacji i obowiązkowej pomocy dla osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się ;

f)  niedyskryminacji i obowiązkowej pomocy ze strony przeszkolonego personelu dla osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  rozpatrywania skarg;

h)  właściwych procedur składania i rozpatrywania skarg;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  miejskie, podmiejskie i regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, o których mowa w dyrektywie 2012/34/UE, z wyjątkiem przewozów transgranicznych na terenie Unii;

a)  miejskie i podmiejskie kolejowe przewozy pasażerskie, o których mowa w dyrektywie 2012/34/UE, z wyjątkiem przewozów transgranicznych na terenie Unii;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  międzynarodowe kolejowe przewozy pasażerskie, które w znacznej części – co obejmuje przynajmniej jeden planowy przystanek – wykonywane są poza terytorium Unii, pod warunkiem że na terytorium państwa członkowskiego udzielającego zwolnienia odpowiednio zagwarantowano prawa pasażerów na podstawie odpowiednich przepisów prawa krajowego.

b)  międzynarodowe kolejowe przewozy pasażerskie, które w znacznej części – co obejmuje przynajmniej jeden planowy przystanek – wykonywane są poza terytorium Unii;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  krajowe kolejowe przewozy pasażerskie, w przypadku gdy takie zwolnienie zostało udzielone przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1371/2007 na okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia [wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie informują Komisję o zwolnieniach udzielonych na postawie ust. 2 lit. a) i b) oraz o odpowiedniości swoich przepisów krajowych obowiązujących na ich terytorium do celów ust. 2 lit. b).

3.  Państwa członkowskie informują Komisję o zwolnieniach udzielonych na postawie ust. 2 lit. a), b) i ba).

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przepisy art. 5, 10, 11 i 25 oraz przepisy rozdziału V stosuje się do wszystkich kolejowych przewozów pasażerskich, o których mowa w ust. 1, w tym do przewozów objętych zwolnieniem zgodnie z ust. 2 lit. a) i b).

4.  Przepisy art. 5, 6, 11, 12 i 17 oraz przepisy rozdziału V stosuje się do wszystkich kolejowych przewozów pasażerskich, o których mowa w ust. 1, w tym do przewozów objętych zwolnieniem zgodnie z ust. 2 lit. a).

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozów, które są obsługiwane wyłącznie ze względu na ich znaczenie historyczne.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  „przewoźnik” oznacza przedsiębiorstwo kolejowe, z którym pasażer zawarł umowę przewozu lub też kilka przedsiębiorstw kolejowych, które mogą ponosić odpowiedzialność na podstawie tej umowy;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b)  „przewoźnik podwykonawca” oznacza przedsiębiorstwo kolejowe, które nie zawarło umowy przewozu z pasażerem, ale któremu przedsiębiorstwo kolejowe będące stroną umowy powierzyło wykonanie całości lub części przewozu koleją;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „operator turystyczny” oznacza innego niż przedsiębiorstwo kolejowe organizatora lub punkt sprzedaży detalicznej, w rozumieniu art. 3 pkt 8 i 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/230230;

4)  „operator turystyczny” oznacza innego niż przedsiębiorstwo kolejowe organizatora, w rozumieniu art. 3 pkt 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/230230;

__________________

__________________

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz.U. L 326 z 11.12.2015, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz.U. L 326 z 11.12.2015, s. 1).

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „sprzedawca biletów” oznacza każdego detalicznego sprzedawcę kolejowych usług transportowych, zawierającego umowy przewozu i sprzedającego bilety w imieniu przedsiębiorstwa kolejowego lub na własny rachunek ;

5)  „sprzedawca biletów” oznacza każdego detalicznego sprzedawcę kolejowych usług transportowych, zawierającego umowy przewozu i sprzedającego bilety i wspólne bilety w imieniu co najmniej jednego przedsiębiorstwa kolejowego lub na własny rachunek;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  „dystrybutor“ oznacza detalicznego sprzedawcę kolejowych usług transportowych sprzedającego bilety w imieniu przedsiębiorstwa kolejowego, na którym nie ciążą żadne obowiązki na mocy umowy zawartej między pasażerem a przedsiębiorstwem kolejowym.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „umowa przewozu” oznacza odpłatną lub nieodpłatną umowę o przewóz pomiędzy przedsiębiorstwem kolejowym lub sprzedawcą biletów a pasażerem na wykonanie jednej lub więcej usług transportowych;

6)  „umowa przewozu” oznacza odpłatną lub nieodpłatną umowę o przewóz pomiędzy przedsiębiorstwem kolejowym a pasażerem na wykonanie jednej lub więcej usług transportowych;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  „bilet” oznacza ważny dokument podróży uprawniający pasażera do przejazdu koleją, bez względu na formę tego dokumentu – bilet papierowy, bilet elektroniczny, karta elektroniczna lub karta podróżna;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b)  „podróż łączona” oznacza bilet lub bilety będące dowodem zawarcia więcej niż jednej umowy przewozu dotyczącej wykonania następujących po sobie przewozów kolejowych obsługiwanych przez jedno przedsiębiorstwo kolejowe lub większą liczbę tych przedsiębiorstw;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „ wspólny bilet ” oznacza bilet lub bilety będące dowodem zawarcia pojedynczej umowy przewozu dotyczącej wykonania następujących po sobie przewozów kolejowych obsługiwanych przez jedno przedsiębiorstwo kolejowe lub większą liczbę tych przedsiębiorstw ;

8)  „wspólny bilet” oznacza bilet lub odrębne bilety będące dowodem zawarcia pojedynczej umowy przewozu lub kilku umów przewozu dotyczących wykonania następujących po sobie przewozów kolejowych obsługiwanych przez jedno przedsiębiorstwo kolejowe lub większą liczbę tych przedsiębiorstw, zakupione od tego samego sprzedawcy biletów, operatora turystycznego lub przedsiębiorstwa kolejowego na podróż między stacją początkową a stacją końcową;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10)  „podróż” oznacza przewóz pasażera między stacją początkową a stacją końcową na podstawie pojedynczej umowy przewozu;

10)  „podróż” oznacza przewóz pasażera między stacją początkową a stacją końcową;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13a)  „przyjazd” oznacza moment, w którym pociąg znajduje się na peronie docelowym, jego drzwi są otwarte i dozwolone jest wysiadanie z pociągu;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15)  „utracone połączenie” oznacza sytuację, w której pasażer spóźni się na kolejne połączenie lub połączenia w trakcie podróży w wyniku opóźnienia lub odwołania wcześniejszego połączenia lub wcześniejszych połączeń;

15)  „utracone połączenie” oznacza sytuację, w której w ramach jednej umowy przewozu pasażer spóźni się na kolejne połączenie lub połączenia w trakcie podróży w wyniku opóźnienia lub odwołania wcześniejszego połączenia lub wcześniejszych połączeń;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16)  „osoba z niepełnosprawnością” oraz „osoba o ograniczonej możliwości poruszania się” oznacza każdą osobę, która jest dotknięta trwałym lub przejściowym upośledzeniem sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub sensorycznej, które to upośledzenie w zetknięciu z różnymi barierami może utrudniać tym osobom korzystanie w sposób pełny i skuteczny z transportu na równi z innymi pasażerami, lub której mobilność przy korzystaniu z transportu jest ograniczona na skutek wieku;

16)  „osoba z niepełnosprawnością” oraz „osoba o ograniczonej możliwości poruszania się” oznacza każdą osobę, która jest dotknięta trwałym lub przejściowym upośledzeniem sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub sensorycznej, które to upośledzenie w zetknięciu z różnymi barierami może utrudniać tym osobom korzystanie w sposób pełny i skuteczny z transportu na równi z innymi pasażerami, lub której mobilność przy korzystaniu z transportu jest ograniczona;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19a)  „nadzwyczajne okoliczności” oznaczają okoliczności, na które przedsiębiorstwo kolejowe nie ma wpływu w trakcie normalnego wykonywania swojej działalności i które nie są związane z obowiązkami wynikającymi ze stosowania przyjętych zasad bezpieczeństwa i ochrony.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla taryf socjalnych przedsiębiorstwa kolejowe lub sprzedawcy biletów oferują warunki umowne i taryfy ogółowi społeczeństwa bez stosowania bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji ze względu na narodowość bądź miejsce zamieszkania końcowego klienta lub miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa kolejowego bądź sprzedawcy biletów na terenie Unii.

Z zastrzeżeniem taryf socjalnych przedsiębiorstwa kolejowe, operatorzy turystyczni lub sprzedawcy biletów oferują umowy przewozu, warunki sprzedaży biletów i taryfy ogółowi społeczeństwa oraz sprzedają bilety i wspólne bilety oraz przyjmują rezerwacje pasażerów zgodnie z art. 10 niniejszego rozporządzenia bez stosowania bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji ze względu na narodowość bądź miejsce zamieszkania końcowego pasażera lub miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa kolejowego, operatora turystycznego bądź sprzedawcy biletów na terenie Unii lub ze względu na sposób, w jaki pasażerowie nabyli bilet.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pasażerom przysługuje prawo przewozu rowerów w pociągu, w odpowiednich przypadkach za rozsądną opłatą. Pasażerowie zobowiązani są nadzorować swoje rowery podczas podróży oraz dopilnować, by nie powodowały niedogodności lub szkody dla innych pasażerów, sprzętu ułatwiającego poruszenia się, bagażu lub operacji kolejowych. Przewozu rowerów można odmówić lub go ograniczyć ze względów bezpieczeństwa lub względów operacyjnych, pod warunkiem że przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów, operatorzy turystyczni oraz, w stosownych przypadkach, zarządcy stacji poinformują pasażerów o warunkach takiej odmowy lub takiego ograniczenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 454/2011.

Pasażerom przysługuje prawo przewozu rowerów w pociągu, w tym w pociągach kolei dużych prędkości, pociągach szybkobieżnych, dalekobieżnych, transgranicznych i lokalnych. Wszystkie nowe lub zmodernizowane pociągi pasażerskie muszą, najpóźniej w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, posiadać wyraźnie wskazaną wyznaczoną przestrzeń do przewozu zmontowanych rowerów oferującą co najmniej osiem miejsc. Przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów, operatorzy turystyczni oraz, w stosownych przypadkach, zarządcy stacji informują pasażerów, najpóźniej w momencie zakupu biletu, o warunkach przewozu rowerów na wszystkich trasach, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 454/2011.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zobowiązania wobec pasażerów wynikające z niniejszego rozporządzenia nie podlegają ograniczeniu lub wyłączeniu, zwłaszcza na mocy klauzuli derogacyjnej lub ograniczającej zawartej w umowie przewozu.

1.  Zobowiązania wobec pasażerów wynikające z niniejszego rozporządzenia nie podlegają ograniczeniu lub wyłączeniu, zwłaszcza na mocy klauzuli derogacyjnej lub ograniczającej zawartej w umowie przewozu. Wszelkie warunki umowne, których celem jest bezpośrednie lub pośrednie uchylenie praw wynikających z niniejszego rozporządzenia, odstępstwo od nich lub ich ograniczenie, nie są wiążące dla pasażerów.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przedsiębiorstwa kolejowe mogą oferować pasażerom warunki umowne, które są korzystniejsze od określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2.  Przedsiębiorstwa kolejowe, operatorzy turystyczni lub sprzedawcy biletów mogą oferować pasażerom warunki umowne, które są korzystniejsze od warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedsiębiorstwa kolejowe lub, w razie potrzeby, właściwe organy odpowiadające za umowy o świadczenie publicznej usługi kolejowej podają do wiadomości publicznej, przy wykorzystaniu odpowiednich środków, w tym w formatach przystępnych dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z wymogami dostępności ustanowionymi w dyrektywie XXX31, decyzje o zaprzestaniu – na stałe lub czasowo – wykonywania przewozów, przed ich wejściem w życie.

Przedsiębiorstwa kolejowe lub, w razie potrzeby, właściwe organy odpowiadające za umowy o świadczenie publicznej usługi kolejowej podają bezzwłocznie do wiadomości publicznej, przy wykorzystaniu odpowiednich środków, w tym w formatach przystępnych dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z wymogami dostępności ustanowionymi w dyrektywie XXX31 i w rozporządzeniu Komisji nr 1300/2014, propozycje dotyczące zaprzestania lub znacznego ograniczenia – na stałe lub czasowo – wykonywania przewozów, z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie, i dbają o to, by propozycje te były przedmiotem konstruktywnych i odpowiednich konsultacji z zainteresowanymi stronami, zanim zostaną wdrożone.

__________________

__________________

31  Dyrektywa XXX w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług (europejski akt w sprawie dostępności) (Dz.U. L […] z […], s. […]).

31  Dyrektywa XXX w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług (europejski akt w sprawie dostępności) (Dz.U. L […] z […], s. […]).

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Przedsiębiorstwa kolejowe oraz sprzedawcy biletów w imieniu jednego lub kilku przedsiębiorstw kolejowych udzielają pasażerowi na jego żądanie przynajmniej informacji wymienionych w załączniku II część I, w odniesieniu do podróży objętych umowami przewozu oferowanymi przez dane przedsiębiorstwo kolejowe. Sprzedawcy biletów, którzy oferują umowy przewozu we własnym imieniu, oraz operatorzy turystyczni dostarczają tych informacji, jeżeli są one dostępne.

1.  Przedsiębiorstwa kolejowe, operatorzy turystyczni oraz sprzedawcy biletów we własnym imieniu lub w imieniu jednego lub kilku przedsiębiorstw kolejowych udzielają pasażerowi na jego żądanie przynajmniej informacji wymienionych w załączniku II część I, w odniesieniu do podróży objętych umowami przewozu oferowanymi przez dane przedsiębiorstwo kolejowe. Sprzedawcy biletów, którzy oferują umowy przewozu we własnym imieniu, oraz operatorzy turystyczni dostarczają tych informacji. W celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem przedsiębiorstwa kolejowe dostarczają tych informacji sprzedawcom biletów i innym przedsiębiorstwom kolejowym sprzedającym ich usługi.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Przedsiębiorstwa kolejowe oraz, w miarę możliwości, sprzedawcy biletów dostarczają pasażerowi w trakcie podróży, w tym na stacjach przesiadkowych, przynajmniej informacji wymienionych w załączniku II część II.

2.  Przedsiębiorstwa kolejowe oraz, w stosownym przypadku, sprzedawcy biletów dostarczają pasażerowi w trakcie podróży, w tym na stacjach przesiadkowych, przynajmniej informacji wymienionych w załączniku II część II. W celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem przedsiębiorstwa kolejowe dostarczają tych informacji sprzedawcom biletów i innym przedsiębiorstwom kolejowym sprzedającym ich usługi.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, dostarczane są w najbardziej odpowiedniej formie, w tym z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacyjnych. Szczególną uwagę poświęca się zapewnieniu, aby informacje te były dostępne dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z wymogami dostępności ustanowionymi w dyrektywie XXX i rozporządzeniu (UE) nr 454/2011.

3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, dostarczane są przez przedsiębiorstwa kolejowe, operatorów turystycznych i sprzedawców biletów pasażerom z wykorzystaniem łatwo dostępnych, powszechnie używanych i w odniesieniu do ust. 2 podających informacje na bieżąco najnowszych technologii komunikacyjnych, w miarę możliwości na piśmie, w celu udzielenia pasażerom wszystkich informacji wymaganych na mocy załącznika II do niniejszego rozporządzenia. Szczególną uwagę poświęca się zapewnieniu, aby informacje te były dostępne dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z wymogami dostępności ustanowionymi w dyrektywie XXX, rozporządzeniu (UE) nr 454/2011 i w rozporządzeniu Komisji nr 1300/2014. Należy wyraźnie informować o dostępności formatów przystępnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury udostępniają przedsiębiorstwom kolejowym i sprzedawcom biletów dane w czasie rzeczywistym dotyczące pociągów, w tym pociągów obsługiwanych przez inne przedsiębiorstwa kolejowe, w sposób niedyskryminujący.

4.  Przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury udostępniają publicznie dane dotyczące pociągów, w tym pociągów obsługiwanych przez inne przedsiębiorstwa kolejowe, w czasie rzeczywistym, tak by wyeliminować wszelką dyskryminację w stosunku do pasażerów.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Przedsiębiorstwa kolejowe we współpracy z zarządcami infrastruktury podają w rozkładach jazdy informacje o dostępnych połączeniach kolejowych i stacjach.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przedsiębiorstwa kolejowe oraz sprzedawcy biletów oferują bilety oraz, w miarę możliwości, wspólne bilety i rezerwacje. Dokładają oni wszelkich starań, aby oferować wspólne bilety, w tym na podróże transgraniczne oraz podróże odbywane pociągami więcej niż jednego przedsiębiorstwa kolejowego.

1.  Przedsiębiorstwa kolejowe oraz sprzedawcy biletów oferują bilety oraz wspólne bilety i rezerwacje, w tym na podróże transgraniczne lub podróże pociągiem nocnym oraz podróże odbywane pociągami więcej niż jednego przedsiębiorstwa kolejowego.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zobowiązać przedsiębiorstwa kolejowe do oferowania biletów na przewozy wykonywane w ramach umów o świadczenie usług publicznych za pośrednictwem więcej niż jednego punktu sprzedaży.

Właściwe organy, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007, mogą zobowiązać przedsiębiorstwa kolejowe do oferowania biletów na przewozy wykonywane w ramach umów o świadczenie usług publicznych za pośrednictwem więcej niż jednego punktu sprzedaży.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przedsiębiorstwa kolejowe zapewniają możliwość nabycia w pociągu biletów na dany przewóz, chyba że możliwość taka jest ograniczona albo wyłączona ze względów bezpieczeństwa lub zwalczania nadużyć, z powodu obowiązku wcześniejszej rezerwacji lub z uzasadnionych względów handlowych.

3.  Przedsiębiorstwa kolejowe zapewniają możliwość nabycia w pociągu biletów na dany przewóz, chyba że możliwość taka jest ograniczona albo wyłączona z odpowiednio uzasadnionych względów bezpieczeństwa lub zwalczania nadużyć, z powodu obowiązku wcześniejszej rezerwacji lub z uzasadnionych względów handlowych, w tym z powodu ograniczeń dostępności przestrzeni lub miejsc.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli na stacji początkowej nie ma kasy biletowej ani automatu biletowego, osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się umożliwia się zakup biletu w pociągu bez dopłaty.

5.  Jeżeli na stacji początkowej nie ma kasy biletowej ani automatu biletowego lub jakiejkolwiek innej możliwości wcześniejszego zakupu biletów, pasażerom umożliwia się zakup biletu w pociągu bez dopłaty.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jeżeli pasażer otrzyma odrębne bilety na jedną podróż obejmującą następujące po sobie przewozy kolejowe wykonywane przez jedno przedsiębiorstwo kolejowe lub większą ich liczbę, przysługujące mu prawa do informacji, pomocy, opieki i odszkodowania są równoważne prawom przysługującym na podstawie wspólnego biletu i obejmują całą podróż od stacji początkowej do miejsca przeznaczenia, chyba że pasażera wyraźnie poinformowano na piśmie inaczej. W tej informacji wskazuje się zwłaszcza, że w przypadku utraty połączenia pasażerowi nie będzie przysługiwać pomoc ani odszkodowanie w oparciu o całkowitą długość podróży. Ciężar udowodnienia, że wspomnianą informację przekazano, spoczywa na przedsiębiorstwie kolejowym, jego przedstawicielu, operatorze turystycznym lub sprzedawcy biletów.

6.  Jeżeli pasażer otrzyma od tego samego podmiotu i w odniesieniu do tej samej transakcji handlowej odrębne bilety na jedną podróż obejmującą następujące po sobie przewozy kolejowe wykonywane przez jedno przedsiębiorstwo kolejowe lub większą ich liczbę, przysługujące mu prawa do informacji, pomocy, opieki i odszkodowania są równoważne prawom przysługującym na podstawie wspólnego biletu i obejmują całą podróż od stacji początkowej do miejsca przeznaczenia.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Dostarczania informacji o transporcie za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji

 

1.   Przedsiębiorstwa kolejowe w sposób niedyskryminacyjny udostępniają wszystkie informacje związane z podróżą, w tym informacje operacyjne w czasie rzeczywistym dotyczące rozkładów jazdy i taryf, o których mowa w art. 9, za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji.

 

2.   Przedsiębiorstwa kolejowe zapewniają operatorom turystycznym, sprzedawcom biletów i innym przedsiębiorstwom kolejowy sprzedającym ich przewozy niedyskryminacyjny dostęp do systemów rezerwacji za pośrednictwem API, tak by mogli oni zawierać umowy przewozu i wystawiać bilety, wspólne bilety i rezerwacje, w taki sposób, aby udostępniać najbardziej optymalne i efektywne pod względem kosztów podróże, w tym w podróże transgraniczne.

 

3.   Przedsiębiorstwa kolejowe dopilnowują, aby specyfikacje techniczne dotyczące API były dobrze udokumentowane i ogólnie dostępne nieodpłatnie. API korzystają z otwartych standardów, powszechnie używanych protokołów i formatów przeznaczonych do odczytu maszynowego w celu umożliwienia interoperacyjności.

 

4.   Przedsiębiorstwa kolejowe dopilnowują, aby z wyjątkiem sytuacji nagłych wszelkie zmiany w specyfikacjach technicznych ich API były udostępniane operatorom turystycznym i sprzedawcom biletów możliwie najszybciej, lecz nie później niż trzy miesiące przed wprowadzeniem zmiany. Nagłe sytuacje są dokumentowane, a dokumentacja jest udostępniana właściwym organom na ich żądanie.

 

5.   Przedsiębiorstwa kolejowe dopilnowują, aby dostęp do API był niedyskryminacyjny, miał ten sam poziom dyspozycyjności i wydajności, łącznie ze wsparciem, dostępem do całej dokumentacji, standardów, protokołów i formatów. Operatorzy turystyczni i sprzedawcy biletów nie są dyskryminowani w porównaniu z przedsiębiorstwami kolejowymi.

 

6.   API są ustanawiane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1926 z dnia 31 maja 2017 r.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać – w momencie odjazdu, albo w przypadku utraty połączenia w trakcie podróży na podstawie wspólnego biletu – że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy przewozu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy jednym z następujących świadczeń:

1.  W przypadku gdy istnieją powody, aby przypuszczać – w momencie odjazdu, albo w przypadku utraty połączenia w trakcie podróży – że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia w ramach podróży między stacją początkową a stacją końcową przekroczy 60 minut w stosunku do umowy przewozu lub połączenie zostanie anulowane, pasażer otrzymuje natychmiast możliwość wyboru jednego z następujących świadczeń:

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie;

b)  kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu i bez dodatkowych kosztów, do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie, w tym w przypadku utraty połączenia z powodu opóźnienia lub odwołania pociągu na wcześniejszym etapie podróży pasażera. W takim przypadku pasażer może korzystać z kolejnego połączenia dostępnego do miejsca przeznaczenia, nawet jeśli nie posiada na nie rezerwacji lub jeśli następny pociąg jest obsługiwany przez inne przedsiębiorstwo kolejowe;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

c)  kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, lecz nie później niż miesiąc po przywróceniu usługi.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów ust. 1 lit. b) porównywalna zmieniona trasa może być obsługiwana przez dowolne przedsiębiorstwo kolejowe oraz może obejmować przewóz w wyższej klasie lub przewóz z wykorzystaniem zastępczych środków transportu bez generowania dodatkowych kosztów dla pasażera. Przedsiębiorstwa kolejowe podejmują racjonalne starania, aby uniknąć dodatkowych połączeń przesiadkowych. Łączny czas podróży z wykorzystaniem zastępczych środków transportu na odcinku podróży, którego nie ukończono zgodnie z planem, musi być porównywalny do planowego czasu pierwotnej podróży. Pasażerom nie oferuje się podróży środkami transportu niższej klasy, chyba że takie środki transportu stanowią jedyny dostępny sposób pokonania zmienionej trasy.

2.  Do celów ust. 1 lit. b) porównywalna zmieniona trasa może być obsługiwana przez dowolne przedsiębiorstwo kolejowe oraz może obejmować przewóz w wyższej klasie lub przewóz z wykorzystaniem zastępczych środków transportu lądowego bez generowania dodatkowych kosztów dla pasażera. Przedsiębiorstwa kolejowe podejmują racjonalne starania, aby uniknąć dodatkowych połączeń przesiadkowych. Łączny czas podróży z wykorzystaniem zastępczych środków transportu na odcinku podróży, którego nie ukończono zgodnie z planem, musi być porównywalny do planowego czasu pierwotnej podróży. Pasażerom nie oferuje się podróży środkami transportu niższej klasy, chyba że takie środki transportu stanowią jedyny dostępny sposób pokonania zmienionej trasy.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podmioty świadczące przewozy na zmienionej trasie zwracają szczególną uwagę na zapewnienie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się porównywalnego poziomu dostępności zastępczych środków transportu.

3.  Podmioty świadczące przewozy na zmienionej trasie zapewniają osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się porównywalny poziom pomocy i dostępności proponując zastępcze środki transportu. Te zastępcze środki transportu mogą być wspólne dla wszystkich pasażerów lub mogą sprowadzać się, w zależności od decyzji przewoźnika, do indywidualnego środka transportu, dostosowanego do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie tracąc prawa do przewozu, pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za opóźnienie w przypadku opóźnienia pomiędzy podanym w umowie przewozu miejscem wyjazdu i miejscem docelowym, za które nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu zgodnie z art. 16. Minimalna kwota odszkodowania wynosi:

1.  Utrzymując prawo do przewozu, pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za opóźnienie w przypadku opóźnienia pomiędzy podanym na bilecie lub biletach odpowiadających pojedynczej umowie przewozu miejscem wyjazdu i miejscem docelowym, za które nie otrzymał on zwrotu kosztów zgodnie z art. 16. Minimalna kwota odszkodowania wynosi:

a) 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut;

a) 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 90 minut.

b) 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

b) 75% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 91 minut do 120 minut;

 

ba) 100% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 121 minut lub więcej.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przepisy ust. 1 stosuje się również do pasażerów, którzy posiadają abonament lub kolejowy bilet okresowy. Jeżeli pasażerowie ci napotykają na powtarzające się opóźnienia lub odwołania połączeń w okresie ważności abonamentu lub biletu okresowego, mogą dochodzić odpowiedniego odszkodowania zgodnie z warunkami przyznawania odszkodowań określonymi przez przedsiębiorstwa kolejowe. Warunki te określają kryteria dotyczące opóźnienia i sposób obliczania odszkodowania. Jeżeli opóźnienia nieprzekraczające 60 minut występują wielokrotnie w okresie ważności abonamentu lub biletu okresowego, opóźnienia te sumuje się, a pasażerom wypłaca się odszkodowanie zgodnie z warunkami przyznawania odszkodowań określonymi przez przedsiębiorstwo kolejowe.

2.  Przepisy ust. 1 stosuje się również do pasażerów, którzy posiadają abonament lub kolejowy bilet okresowy. Jeżeli pasażerowie ci napotykają powtarzające się opóźnienia lub odwołania połączeń w okresie ważności abonamentu, karty zniżkowej lub biletu okresowego, mogą dochodzić odpowiedniego odszkodowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w ust1 lit. a), b) i ba).

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Odszkodowanie za opóźnienie oblicza się w stosunku do pełnej ceny, jaką pasażer faktycznie zapłacił za opóźniony przewóz. Gdy umowa przewozu dotyczy podróży w obie strony, odszkodowanie za opóźnienie w podróży docelowej lub powrotnej obliczane jest na podstawie połowy ceny zapłaconej za bilet. W analogiczny sposób cena biletu na opóźniony przewóz wykonywany na podstawie każdej innej formy umowy przewozu, która pozwala na przejazd na kilku kolejnych odcinkach trasy, obliczana jest proporcjonalnie do pełnej ceny biletu.

3.  Odszkodowanie za odwołanie lub opóźnienie oblicza się w stosunku do pełnej ceny, jaką pasażer faktycznie zapłacił za odwołany lub opóźniony przewóz. Gdy umowa przewozu dotyczy podróży w obie strony, odszkodowanie za odwołanie lub opóźnienie w podróży docelowej lub powrotnej obliczane jest na podstawie połowy ceny zapłaconej za bilet. W analogiczny sposób cena biletu na odwołany lub opóźniony przewóz wykonywany na podstawie każdej innej formy umowy przewozu, która pozwala na przejazd na kilku kolejnych odcinkach trasy, obliczana jest proporcjonalnie do pełnej ceny biletu.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Kwota zwrotu ceny biletu nie jest pomniejszana o finansowe koszty transakcji, takie jak opłaty, koszty telekomunikacyjne lub znaczki. Przedsiębiorstwa kolejowe mogą wprowadzić próg minimalny, poniżej którego odszkodowanie nie będzie wypłacane. Wysokość progu nie przekracza 4 EUR na jeden bilet.

6.  Kwota zwrotu ceny biletu nie jest pomniejszana o finansowe koszty transakcji, takie jak opłaty, koszty telekomunikacyjne lub znaczki. Przedsiębiorstwa kolejowe mogą wprowadzić próg minimalny, poniżej którego odszkodowanie nie będzie wypłacane. Wysokość progu nie przekracza 5 EUR na jeden bilet.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Pasażerowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli opóźnienie powstałe w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy jest krótsze niż 60 minut.

7.  Pasażerom nie przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli zostali poinformowani o opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli opóźnienie powstałe w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy jest krótsze niż 60 minut.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Przedsiębiorstwo kolejowe nie jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania, jeżeli jest w stanie dowieść, że opóźnienie powstało w wyniku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych lub klęski żywiołowej zagrażających bezpiecznemu wykonaniu przewozu i nie można byłoby go przewidzieć ani mu zapobiec, nawet gdyby zastosowano wszelkie stosowne środki.

skreśla się

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Jeżeli dowód zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności nie został przedstawiony przez przedsiębiorstwo kolejowe na piśmie, przedsiębiorstwo kolejowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku opóźnienia przyjazdu lub odjazdu pasażerowie są informowani o sytuacji i o spodziewanym czasie odjazdu oraz przyjazdu przez przedsiębiorstwo kolejowe bądź sprzedawcę biletów lub przez zarządcę stacji niezwłocznie po pojawieniu się takiej informacji.

1.  W przypadku opóźnienia przyjazdu lub odjazdu pasażerowie są informowani o sytuacji i o spodziewanym czasie odjazdu oraz przyjazdu przez przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawców biletów lub przez zarządcę stacji, zgodnie z art. 9, niezwłocznie po pojawieniu się takiej informacji.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  o ile jest to fizycznie możliwe, zakwaterowanie w hotelu lub innym miejscu oraz transport pomiędzy stacją kolejową a miejscem zakwaterowania w przypadkach konieczności pobytu przez jedną lub kilka nocy albo jeżeli niezbędny jest pobyt dodatkowy;

b)  o ile jest to fizycznie możliwe, zakwaterowanie w hotelu lub innym miejscu oraz transport pomiędzy stacją kolejową a miejscem zakwaterowania w przypadkach konieczności pobytu przez jedną lub kilka nocy albo jeżeli niezbędny jest pobyt dodatkowy, przy czym odpowiednio uwzględnia się wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz potrzeby zwierzęcia asystującego posiadającego certyfikat;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na żądanie pasażera przedsiębiorstwa kolejowe zaświadczają na bilecie lub w inny sposób, że, zależnie od sytuacji, połączenie kolejowe uległo opóźnieniu, opóźnienie doprowadziło do utraty połączenia albo połączenie zostało odwołane.

4.  Przedsiębiorstwa kolejowe proponują zainteresowanym pasażerom zaświadczenie na ich bilecie lub w inny sposób, że, zależnie od sytuacji, połączenie kolejowe uległo opóźnieniu, opóźnienie doprowadziło do utraty połączenia albo połączenie zostało odwołane. Zaświadczenie to ma zastosowanie w związku z przepisami określonymi w art. 17, pod warunkiem że pasażer posiadający abonament lub bilet okresowy udowodni, że podróżował korzystając z odnośnego połączenia.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Stosując ust. 1, 2, 3 i 4, wykonujące przewóz przedsiębiorstwo kolejowe zwraca szczególną uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz osób im towarzyszących.  

5.  Stosując ust. 1, 2, 3 i 4, wykonujące przewóz przedsiębiorstwo kolejowe zwraca szczególną uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnością, osób o ograniczonej możliwości poruszania się, osób im towarzyszących i/lub zwierząt towarzyszących posiadających certyfikat.  

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Oprócz obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa kolejowe na mocy art. 13a ust. 3 dyrektywy 2012/34/UE zarządca stacji kolejowej obsługującej w ujęciu rocznym średnio co najmniej 10 000 pasażerów dziennie zapewnia, aby funkcjonowanie stacji oraz działalność przedsiębiorstw kolejowych oraz zarządców infrastruktury podlegały koordynacji w oparciu o odpowiedni plan postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych umożliwiający przygotowanie się do możliwości wystąpienia poważnych zakłóceń i znacznych opóźnień skutkujących utknięciem dużej liczby pasażerów na danej stacji. Plan musi zapewniać udzielanie pasażerom, którzy nie mogą kontynuować podróży z powodu zakłóceń, odpowiedniej pomocy i informacji, w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie XXX. Na żądanie zarządca stacji udostępnia plan i wszelkie jego zmiany krajowemu organowi odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów lub innemu organowi wskazanemu przez państwo członkowskie. Zarządcy stacji kolejowych obsługujących w ujęciu rocznym średnio mniej niż 10 000 pasażerów dziennie podejmują odpowiednie starania w celu koordynacji użytkowników stacji oraz udzielania we wspomnianych sytuacjach pomocy i informacji pasażerom, którzy nie mogą kontynuować podróży z powodu zakłóceń.

6.  Oprócz obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa kolejowe na mocy art. 13a ust. 3 dyrektywy 2012/34/UE państwa członkowskie, przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury współpracują w celu zapewnienia, aby plany postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych, o których mowa w art. 13a ust. 3 dyrektywy 2012/34/UE, zawierały wymogi dotyczące dostępności systemów ostrzegania i informacji.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku wypłaty przez przedsiębiorstwo kolejowe odszkodowania lub wypełnienia przez nie swoich innych zobowiązań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem żadnego przepisu niniejszego rozporządzenia lub prawa krajowego nie można interpretować jako ograniczającego przysługujące temu przedsiębiorstwu prawo do dochodzenia rekompensaty poniesionych kosztów od dowolnej osoby, w tym od osób trzecich, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. W szczególności niniejsze rozporządzenie w żaden sposób nie ogranicza przysługującego przedsiębiorstwu kolejowemu prawa dochodzenia zwrotu kosztów od osoby trzeciej, z którą łączy je umowa i która przyczyniła się do wystąpienia zdarzenia prowadzącego do powstania roszczenia o odszkodowanie lub innych zobowiązań. Żadnego przepisu niniejszego rozporządzenia nie można interpretować jako ograniczającego prawo osoby trzeciej innej niż pasażer, z którą przedsiębiorstwo kolejowe zawarło umowę, do dochodzenia zwrotu kosztów lub odszkodowania od przedsiębiorstwa kolejowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

skreśla się

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji, przy aktywnym udziale przedstawicieli organizacji osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, określają niedyskryminujące zasady dotyczące korzystania z przewozu przez osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym osoby im towarzyszące. W zasadach tych dopuszcza się, by pasażerowi towarzyszył pies towarzyszący zgodnie z odnośnymi przepisami krajowymi.

1.  Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji, przy aktywnym udziale przedstawicieli organizacji osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, określają niedyskryminujące zasady dotyczące korzystania z przewozu przez osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym osoby im towarzyszące. W zasadach tych dopuszcza się, by pasażerowi bezpłatnie towarzyszyło zwierzę towarzyszące posiadające certyfikat lub osoba towarzysząca, jeżeli niezależna mobilność nie jest możliwa, zgodnie z odnośnymi przepisami krajowymi oraz gwarantuje się, tam, gdzie to możliwe, natychmiastowy charakter transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 20a

 

Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji zapewniają również, stosując TSI dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, dostępność stacji, peronów, taboru kolejowego i innych pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na żądanie, zarządca stancji, przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca biletów lub operator turystyczny udzielają osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się informacji, w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 454/2011 i dyrektywie XXX, o dostępności stacji i związanych z nią obiektów, przewozów kolejowych oraz o warunkach dostępu do taboru kolejowego, zgodnie z zasadami dostępu, o których mowa w art. 20 ust. 1, oraz informują osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się o udogodnieniach w pociągu

1.  Na żądanie, zarządca stacji, przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca biletów lub operator turystyczny udzielają osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się informacji, w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 454/2011 i dyrektywie XXX oraz w rozporządzeniu nr 1300/2014, o dostępności stacji i związanych z nią obiektów, przewozów kolejowych oraz o warunkach dostępu do taboru kolejowego, zgodnie z zasadami dostępu, o których mowa w art. 20 ust. 1, oraz informują osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się o udogodnieniach w pociągu

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca biletów lub operator turystyczny korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, na żądanie informuje on na piśmie w terminie pięciu dni roboczych zainteresowane osoby z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się o przyczynach odmowy dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu, lub żądania, aby towarzyszyła jej inna osoba. Przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca biletów lub operator turystyczny podejmują racjonalne starania, aby zaoferować danej osobie alternatywny wariant podróży, uwzględniający jej potrzeby w zakresie dostępności.

2.  Jeżeli przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca biletów lub operator turystyczny korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, na żądanie informuje on na piśmie w terminie pięciu dni roboczych zainteresowane osoby z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się o przyczynach odmowy dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu, lub żądania, aby towarzyszyła jej inna osoba. Przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca biletów lub operator turystyczny proponują danej osobie alternatywny wariant podróży, uwzględniający jej potrzeby w zakresie dostępności.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Osobom z niepełnosprawnością lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, które odjeżdżają ze stacji kolejowej, na której obecny jest personel, przejeżdżają przez nią lub przyjeżdżają na nią, zarządca stacji lub przedsiębiorstwo kolejowe bądź oba te podmioty zapewniają nieodpłatnie pomoc w taki sposób, aby osoby te były w stanie wsiąść do odjeżdżającego pociągu lub wysiąść z pociągu przyjeżdżającego, w ramach przejazdu, na który zakupiły bilet, bez uszczerbku dla zasad dostępu ustanowionych na mocy art. 20 ust. 1.

1.  Osobom z niepełnosprawnością lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, które odjeżdżają ze stacji kolejowej, na której obecny jest personel, przejeżdżają przez nią lub przyjeżdżają na nią, zarządca stacji lub przedsiębiorstwo kolejowe bądź oba te podmioty zapewniają nieodpłatnie pomoc w taki sposób, aby osoby te były w stanie wsiąść do odjeżdżającego pociągu lub wysiąść z pociągu przyjeżdżającego, w ramach przejazdu, na który zakupiły bilet, bez uszczerbku dla zasad dostępu ustanowionych na mocy art. 20 ust. 1. Rezerwacja pomocy zawsze jest dokonywana bez dopłaty, niezależnie od użytego kanału komunikacji.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku braku personelu na stacji przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca stacji podejmuje wszelkie racjonalne starania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się dostępu do podróży pociągiem.

2.  W przypadku braku personelu towarzyszącego w pociągu lub personelu na stacji przedsiębiorstwo kolejowe i zarządca stacji podejmują wszelkie racjonalne starania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się dostępu do podróży pociągiem zgodnie z wymogami w zakresie dostępności określonymi w dyrektywie XXX [europejski akt w sprawie dostępności] i rozporządzeniem (UE) nr 454/2011.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na stacjach, na których nie ma personelu, przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca stacji zapewnia prezentację łatwo dostępnej informacji, w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie XXX, zgodnie z zasadami dostępu, o których mowa w art. 20 ust. 1, dotyczącej najbliższej stacji, na której obecny jest personel, oraz bezpośrednio dostępnej pomocy dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

3.  Na stacjach, na których nie ma personelu, przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca stacji zapewnia prezentację łatwo dostępnej informacji, w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie XXX i rozporządzeniu nr 1300/2014, zgodnie z zasadami dostępu, o których mowa w art. 20 ust. 1, dotyczącej najbliższej stacji, na której obecny jest personel, oraz bezpośrednio dostępnej pomocy dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Pomoc musi być dostępna na stacjach przez cały czas, gdy wykonywane są przewozy kolejowe.

skreśla się

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku braku personelu towarzyszącego w pociągu przedsiębiorstwo kolejowe podejmuje racjonalne starania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się dostępu do podróży pociągiem.

2.  W przypadku braku personelu towarzyszącego w pociągu przedsiębiorstwo kolejowe umożliwia jednak osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się podróż pociągiem.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do celów niniejszego artykułu pomoc w pociągu oznacza wszelkie racjonalne starania w celu zaoferowania pomocy osobie z niepełnosprawnością lub osobie o ograniczonej możliwości poruszania się, aby umożliwić jej dostęp do takich samych usług w pociągu jak pozostałym pasażerom, w przypadku gdy poziom niepełnosprawności ruchowej utrudnia powyższej osobie samodzielne i bezpieczne korzystanie z takich usług.

3.  Osobie z niepełnosprawnością lub osobie o ograniczonej możliwości poruszania się należy udzielić pomocy, aby umożliwić jej dostęp do takich samych usług w pociągu jak pozostałym pasażerom, w przypadku gdy poziom niepełnosprawności lub ograniczenia poruszania się utrudnia powyższej osobie samodzielne i bezpieczne korzystanie z takich usług.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Pomoc musi być dostępna na w pociągach przez cały czas, gdy wykonywane są przewozy kolejowe.

skreśla się

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni współpracują ze sobą w celu udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się zgodnie z art. 20 i 21 oraz zgodnie z poniższymi literami:

Przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni współpracują ze sobą w celu nieodpłatnego udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się zgodnie z art. 20 i 21 oraz zgodnie z poniższymi literami:

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  pomoc zapewniana jest pod warunkiem, że przedsiębiorstwo kolejowe, zarządcę stacji, sprzedawcę biletów lub operatora turystycznego powiadomiono o potrzebie udzielenia pomocy danej osobie przynajmniej na 48 godzin, zanim taka pomoc będzie potrzebna. Jeżeli bilet lub bilet okresowy pozwala na odbycie kilku podróży, wystarczy jedno powiadomienie, pod warunkiem że przekazana zostanie wystarczająca informacja na temat terminu kolejnych etapów podróży. Takie powiadomienie przekazuje się wszystkim pozostałym przedsiębiorstwom kolejowym i zarządcom stacji zaangażowanym w realizację podróży danej osoby;

a)  pomoc na stacji zapewniana jest w czasie wykonywania przewozów kolejowych pod warunkiem, że przedsiębiorstwo kolejowe, zarządcę stacji, sprzedawcę biletów lub operatora turystycznego powiadomiono o potrzebie udzielenia pomocy danej osobie przynajmniej na 12 godzin, zanim taka pomoc będzie potrzebna. Na stacjach, gdzie ruch przekracza 10 000 pasażerów dziennie, nie jest konieczne powiadomienie przed podróżą, jednak osoba, która potrzebuje pomocy, musi znajdować się na odpowiedniej stacji przynajmniej 30 minut przed odjazdem pociągu. Na stacjach, gdzie ruch przekracza wynosi od 2 000 do 10 000 pasażerów dziennie, czas powiadomienia obniża się do maksymalnie trzech godzin. Jeżeli bilet lub bilet okresowy pozwala na odbycie kilku podróży, wystarczy jedno powiadomienie, pod warunkiem że przekazana zostanie wystarczająca informacja na temat terminu kolejnych etapów podróży. Takie powiadomienie przekazuje się wszystkim pozostałym przedsiębiorstwom kolejowym i zarządcom stacji zaangażowanym w realizację podróży danej osoby;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  pomoc udzielana jest pod warunkiem, że dana osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej możliwości poruszania się pojawi się w wyznaczonym punkcie w terminie określonym przez przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę stacji świadczących taką pomoc. Wyznaczony termin nie może przekraczać 60 minut przed ogłoszoną godziną odjazdu lub terminem, w jakim pasażerowie są wzywani do odprawy. Jeżeli nie został określony konkretny termin stawienia się osoby z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, osoba ta musi stawić się w wyznaczonym punkcie nie później niż 30 minut przed ogłoszoną godziną odjazdu lub terminem, w jakim pasażerowie są wzywani do odprawy.

e)  pomoc udzielana jest pod warunkiem, że dana osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej możliwości poruszania się pojawi się w wyznaczonym punkcie w terminie określonym przez przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę stacji świadczących taką pomoc. Wyznaczony termin nie może przekraczać 60 minut przed ogłoszoną godziną odjazdu lub terminem, w jakim pasażerowie są wzywani do odprawy.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji spowodują utratę albo uszkodzenie wózków inwalidzkich, innego sprzętu ułatwiającego poruszenia się lub urządzeń wspomagających oraz psów towarzyszących wykorzystywanych przez osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, ponoszą odpowiedzialność za tę utratę lub uszkodzenie oraz wypłacają z tego tytułu odszkodowanie.

1.  Jeżeli przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji spowodują utratę albo uszkodzenie wózków inwalidzkich, innego sprzętu ułatwiającego poruszenia się lub urządzeń wspomagających oraz zwierząt towarzyszących posiadających certyfikat wykorzystywanych przez osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, ponoszą odpowiedzialność za tę utratę lub uszkodzenie oraz możliwie jak najszybciej wypłacają z tego tytułu odszkodowanie.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość kosztu zastąpienia lub naprawy sprzętu lub urządzeń, które utracono lub które uległy uszkodzeniu.

2.  Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane terminowo i stanowi równowartość całkowitego kosztu zastąpienia na podstawie rzeczywistej wartości lub całkowitego kosztu naprawy wózka inwalidzkiego, sprzętu lub urządzeń, które utracono lub które uległy uszkodzeniu, bądź kosztu utraty posiadającego certyfikat psa towarzyszącego lub doznanych przez niego obrażeń. Odszkodowanie musi również obejmować koszt czasowego zastąpienia w razie naprawy, jeżeli takie koszty są ponoszone przez pasażera.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewniają, aby wszyscy członkowie personelu, w tym osoby zatrudnione przez wszelkie inne strony zaangażowane w świadczenie usług, którzy udzielają bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, wiedzieli, jak sprostać potrzebom osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym osób o upośledzonej sprawności umysłowej i intelektualnej;

a)  zapewniają, aby wszyscy pracownicy, w tym osoby zatrudnione przez wszelkie inne strony zaangażowane w świadczenie usług, którzy udzielają bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, zostali przeszkoleni z problematyki niepełnosprawności, aby wiedzieli, jak sprostać potrzebom osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym osób z niepełnosprawnością umysłową i intelektualną;

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewniają, by w momencie przyjęcia do pracy wszyscy nowi pracownicy zostali przeszkoleni z problematyki osób z niepełnosprawnością oraz by członkowie personelu uczestniczyli w regularnych szkoleniach przypominających;

c)  zapewniają, by w momencie przyjęcia do pracy wszyscy nowi pracownicy, którzy będą bezpośrednio zajmować się podróżnymi zostali zaznajomieni z problematyką niepełnosprawności z punktu widzenia pasażerów i przedsiębiorstwa kolejowego, a pracownicy, którzy zapewniają bezpośrednią pomoc pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się zostali przeszkoleni z problematyki osób z niepełnosprawnością oraz by członkowie personelu uczestniczyli w regularnych szkoleniach przypominających;

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zezwalają na uczestnictwo pracowników z niepełnosprawnością, pasażerów z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się lub reprezentujące ich organizacje, na ich wniosek, we wspomnianych szkoleniach,

d)  mogą zezwolić na uczestnictwo w szkoleniach pracowników z niepełnosprawnością oraz rozważyć uczestnictwo pasażerów z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się lub reprezentujących ich organizacji.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe, wszyscy sprzedawcy biletów, zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury na stacjach obsługujących w ujęciu rocznym średnio ponad 10 000 pasażerów dziennie ustanawiają – każdy we własnym zakresie – mechanizm rozpatrywania skarg w zakresie praw i obowiązków objętych niniejszym rozporządzeniem w swoich obszarach odpowiedzialności. Podają oni do ogólnej wiadomości pasażerów swoje dane kontaktowe oraz powiadamiają o swoim języku lub językach roboczych.

1.  Wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe, wszyscy sprzedawcy biletów i zarządcy stacji ustanawiają mechanizm rozpatrywania skarg w zakresie praw i obowiązków objętych niniejszym rozporządzeniem w swoich obszarach odpowiedzialności. Podają oni do ogólnej wiadomości pasażerów swoje dane kontaktowe oraz powiadamiają o swoim języku lub językach roboczych. Pasażerowie powinni mieć możliwość składania skarg w języku (-ach) urzędowym (-ych) państwa członkowskiego, w którym znajduje się odpowiednie przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca biletów i zarządca stacji, a w każdym razie w języku angielskim.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pasażerowie mogą złożyć skargę do któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego, sprzedawcy biletów, zarządcy stacji lub zarządcy infrastruktury świadczącego daną usługę. Termin na złożenie skargi wynosi sześć miesięcy od daty zdarzenia, które jest przedmiotem skargi. W ciągu jednego miesiąca od otrzymania skargi adresat udziela odpowiedzi, wraz z uzasadnieniem, lub też w usprawiedliwionych przypadkach informuje pasażera o terminie, krótszym niż trzy miesiące od daty otrzymania skargi, w jakim może on spodziewać się odpowiedzi na nią. Przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów, zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury przechowują dane dotyczące zdarzeń konieczne do rozpatrzenia skargi przez dwa lata oraz udostępniają te dane krajowym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów na ich żądanie.

2.  Pasażerowie mogą złożyć skargę do któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego lub sprzedawcy biletów bądź zarządcy stacji świadczącego daną usługę. Termin na złożenie skargi wynosi sześć miesięcy od daty zdarzenia, które jest przedmiotem skargi. W ciągu jednego miesiąca od otrzymania skargi adresat udziela odpowiedzi, wraz z uzasadnieniem, lub też w usprawiedliwionych przypadkach informuje pasażera, że otrzyma on odpowiedź w terminie krótszym niż trzy miesiące od daty otrzymania skargi.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania skarg muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

3.  Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania skarg muszą być łatwo dostępne dla pasażerów oraz dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Informacje te są dostępne na żądanie w języku (-ach) urzędowym (-ych) państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo kolejowe ma siedzibę.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające ustandaryzowany unijny formularz skarg, z którego pasażerowie mogą korzystać, aby ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 37a ust. 2.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji aktywnie współpracują z organizacjami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami w celu poprawy jakości dostępu do usług w zakresie transportu.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni przy sprzedaży biletów na podróż pociągiem informują pasażerów o ich prawach i obowiązkach wynikających z niniejszego rozporządzenia. W celu wypełnienia tego obowiązku informacyjnego mogą oni skorzystać ze streszczenia przepisów niniejszego rozporządzenia przygotowanego przez Komisję we wszystkich językach urzędowych Unii i im udostępnionego. Ponadto zamieszczają oni na bilecie – w formie papierowej lub elektronicznej lub w inny sposób, w tym w formatach przystępnych dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie XXXwzmiankę. Wzmianka ta informuje o tym, gdzie można uzyskać tego rodzaju informacje w przypadku odwołania pociągu, utraty połączenia lub znacznego opóźnienia.

1.  Przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni przy sprzedaży biletów na podróż pociągiem informują pasażerów o ich prawach i obowiązkach wynikających z niniejszego rozporządzenia. W celu wypełnienia tego obowiązku informacyjnego mogą oni skorzystać ze streszczenia przepisów niniejszego rozporządzenia przygotowanego przez Komisję we wszystkich językach urzędowych Unii i im udostępnionego. Ponadto zamieszczają oni na bilecie – w formie papierowej lub elektronicznej lub w inny sposób, w tym w formatach przystępnych dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 1300/2014informacje o tym, gdzie można uzyskać tego rodzaju informacje w przypadku odwołania pociągu, utraty połączenia lub znacznego opóźnienia.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji udostępniają pasażerom na stacjach i w pociągu w odpowiedni sposób, w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie XXX, informacje na temat ich praw i obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia oraz dane umożliwiające kontakt z organem lub organami wyznaczonymi przez państwa członkowskie zgodnie z art. 31.

2.  Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji udostępniają pasażerom na stacjach, w pociągu i na stronie internetowej – w odpowiedni sposób, w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w rozporządzeniu 1300/2014, informacje na temat ich praw i obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia oraz dane umożliwiające kontakt z organem lub organami wyznaczonymi przez państwa członkowskie zgodnie z art. 31.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie informują Komisję o organie lub organach wyznaczonych zgodnie z niniejszym artykułem oraz o ich zakresach odpowiedzialności.

Państwa członkowskie informują Komisję o organie lub organach wyznaczonych zgodnie z niniejszym artykułem oraz o ich zakresach odpowiedzialności i podają te informacje do wiadomości publicznej w odpowiednim miejscu na swoich stronach internetowych.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów ściśle monitorują przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują działania niezbędne, aby zapewnić przestrzeganie praw pasażerów. W tym celu przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury przekazują tym organom, na ich żądanie, odpowiednie dokumenty i informacje. Wykonując swoje funkcje, wspomniane organy uwzględniają informacje przekazane im przez organ wyznaczony zgodnie z art. 33 do rozpatrywania skarg, jeżeli jest to inny organ. Mogą one również zdecydować o wszczęciu czynności z zakresu egzekwowania przepisów na podstawie indywidualnych skarg przekazanych przez ten organ.

1.  Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów ściśle monitorują przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują działania niezbędne, aby zapewnić przestrzeganie praw pasażerów. W tym celu przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury bezzwłocznie, a najpóźniej w terminie jednego miesiąca przekazują tym organom, na ich żądanie, odpowiednie dokumenty i informacje. Wykonując swoje funkcje, wspomniane organy uwzględniają informacje przekazane im przez organ wyznaczony zgodnie z art. 33 do rozpatrywania skarg, jeżeli jest to inny organ. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów i rozpatrywanie skarg otrzymały wystarczające uprawnienia i zasoby umożliwiające odpowiednie i skuteczne egzekwowanie poszczególnych skarg złożonych przez pasażerów na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów publikują co roku, najpóźniej na koniec kwietnia kolejnego roku kalendarzowego, statystyki dotyczące ich działalności, w tym zastosowanych sankcji.

2.  Każdego roku krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów publikują na swojej stronie internetowej sprawozdania ze statystykami dotyczące liczby i rodzaju skarg, które otrzymały, z wyszczególnieniem wyników podjętych w tym zakresie działań, w tym nałożonych sankcji. Sprawozdania te publikuje się za każdy rok w terminie nieprzekraczającym pierwszy dzień kwietnia kolejnego roku. Ponadto sprawozdania te udostępnia się na stronie internetowej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów we współpracy z organizacjami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się prowadzą regularne kontrole usług świadczonych w zakresie pomocy zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i publikują ich wyniki w dostępnych i powszechnie stosowanych formatach.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bez uszczerbku dla przysługujących konsumentom praw do korzystania z alternatywnych mechanizmów dochodzenia roszczeń na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE po wyczerpaniu procedury w zakresie rozpatrywania skarg obwiązującej w przedsiębiorstwie kolejowym bądź u sprzedawcy biletów, zarządcy stacji lub zarządcy infrastruktury zgodnie z art. 28 pasażer może złożyć skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów. Organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów informują skarżących o przysługującym im prawie do złożenia skargi do organu oferującego alternatywne metody rozwiązywania sporów w celu dochodzenia indywidualnych roszczeń.

1.  Bez uszczerbku dla przysługujących konsumentom praw do korzystania z alternatywnych mechanizmów dochodzenia roszczeń na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE32 po wyczerpaniu procedury w zakresie rozpatrywania skarg obwiązującej w przedsiębiorstwie kolejowym bądź u zarządcy stacji lub zarządcy infrastruktury zgodnie z art. 28 pasażer może złożyć skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów. Organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów informują skarżących o przysługującym im prawie do złożenia skargi do organu oferującego alternatywne metody rozwiązywania sporów w celu dochodzenia indywidualnych roszczeń. Państwa członkowskie zapewniają, aby organy egzekwowania lub rozpatrywania skarg zostały uznane do celów alternatywnych mechanizmów dochodzenia roszczeń na podstawie dyrektywy 2013/11/UE oraz aby – w przypadku gdy pasażerowie chcą skorzystać z alternatywnych mechanizmów dochodzenia roszczeń – odnośne przedsiębiorstwa kolejowe, a także odnośni sprzedawcy biletów i zarządcy stacji lub infrastruktury byli zobligowani do uczestnictwa, a podjęte decyzje były dla nich wiążące i skutecznie egzekwowalne.

_________________

_________________

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 14).

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 14).

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każdy pasażer może złożyć skargę w sprawie domniemanego naruszenia niniejszego rozporządzenia do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów bądź do innego organu wyznaczonego w tym celu przez państwo członkowskie.

2.  Każdy pasażer może złożyć skargę w sprawie domniemanego naruszenia niniejszego rozporządzenia do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów bądź do innego organu wyznaczonego w tym celu przez państwo członkowskie. Skargi mogą być również wnoszone przez organizacje reprezentujące grupy pasażerów.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ ten potwierdza odbiór skargi w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania. Procedura rozpatrywania skarg trwa maksymalnie trzy miesiące. W przypadku złożonych spraw wspomniany organ może, według własnego uznania, wydłużyć ten okres do sześciu miesięcy. W takim wypadku informuje pasażera o powodach wydłużenia terminu rozpatrzenia skargi oraz o przewidywanym czasie potrzebnym na ukończenie postępowania w danej sprawie. Wyłącznie sprawy, które wiążą się z postępowaniem sądowym, mogą być rozpatrywane dłużej niż sześć miesięcy. Jeżeli wspomniany organ jest również organem oferującym alternatywne metody rozwiązywania sporów w rozumieniu dyrektywy 2013/11/UE, obowiązują terminy określone w tej dyrektywie.

Organ ten potwierdza odbiór skargi w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania. Procedura rozpatrywania skarg trwa maksymalnie trzy miesiące. W przypadku złożonych spraw wspomniany organ może, według własnego uznania, wydłużyć ten okres do sześciu miesięcy. W takim wypadku informuje pasażera lub organizację reprezentującą pasażerów o powodach wydłużenia terminu rozpatrzenia skargi oraz o przewidywanym czasie potrzebnym na ukończenie postępowania w danej sprawie. Wyłącznie sprawy, które wiążą się z postępowaniem sądowym, mogą być rozpatrywane dłużej niż sześć miesięcy. Jeżeli wspomniany organ jest również organem oferującym alternatywne metody rozwiązywania sporów w rozumieniu dyrektywy 2013/11/UE, obowiązują terminy określone w tej dyrektywie, a w przypadku uzyskania zgody wszystkich zaangażowanych stron udostępniony może zostać internetowy system rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem 524/2013/UE1a.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 1).

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 33 a

 

Niezależne organy pojednawcze

 

Państwa członkowskie ustanawiają dobrze wyposażone niezależne organy pojednawcze, które będą łatwo dostępne i przystępne pod względem kosztów dla pasażerów w przypadku wystąpienia konfliktów z przedsiębiorstwami kolejowymi i sprzedawcami biletów wynikających z dochodzenia przez pasażerów swoich praw.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie przyjmują przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadkach naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić ich stosowanie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o tych przepisach i działaniach i niezwłocznie zgłaszają jej wszelkie późniejsze ich zmiany.

1.  Państwa członkowskie przyjmują przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadkach naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić ich stosowanie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a także muszą obejmować co najmniej minimalną grzywnę lub odsetek rocznych obrotów danego przedsiębiorstwa lub organizacji, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o tych przepisach i działaniach i niezwłocznie zgłaszają jej wszelkie późniejsze ich zmiany.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 37a

 

Procedura komitetowa

 

1.  Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  Rozkłady jazdy i warunki najniższych opłat za przewóz

-  Rozkłady jazdy i warunki wszystkich dostępnych opłat za przewóz, w tym opłat najniższych

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  Warunki przewozu rowerów

-  Ustalenia dotyczące przewozu rowerów

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  Dostępność miejsc siedzących w wagonach dla palących i dla niepalących w klasie pierwszej i drugiej oraz w kuszetkach i wagonach sypialnych

-  Dostępność podlegających wszystkim obowiązującym opłatom miejsc siedzących w wagonach dla niepalących (i, w stosownych przypadkach, w wagonach dla palących) w klasie pierwszej i drugiej oraz w kuszetkach i wagonach sypialnych

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  Działania mogące przerwać lub opóźnić połączenia

-  Zakłócenia i opóźnienia (planowane i w czasie rzeczywistym)

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – tiret 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  Usługi dostępne w pociągu

-  Usługi dostępne w pociągu, w tym sieć wifi i toalety

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  Usługi świadczone w pociągu

-  Usługi świadczone w pociągu, w tym sieć wifi

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  Opóźnienia

-  Zakłócenia i opóźnienia (planowane i w czasie rzeczywistym)

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część I – akapit 2 – punkt 1 – litera a – podpunkt iii – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  odsetek opóźnień wynoszących od 60 do 119 minut;

-  odsetek opóźnień wynoszących od 91 do 120 minut;

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część I – akapit 2 – punkt 2 – tiret 1 – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vii)  dostarczanie użytecznych informacji podczas całej podróży;

(vii)  dostarczanie użytecznych informacji podczas całej podróży, w tym w odniesieniu do sieci wifi i innych usług świadczonych w pociągu;

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część II – akapit 1 – punkt 4 – tiret 1 – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vii)  dostępność stacji oraz obiektów i urządzeń na stacji.

(vii)  dostępność stacji oraz obiektów i urządzeń na stacji, w tym brak stopni przy wejściach, schody ruchome, windy i rampy bagażowe.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W złożonych sprawach, takich jak sprawy obejmujące wiele roszczeń lub dotyczące kilku operatorów, podróży transgranicznych lub wypadków na terytorium państwa członkowskiego innego niż to, które przyznało licencję przedsiębiorstwu, w szczególności jeżeli nie jest jasne, który krajowy organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów jest właściwy, lub jeżeli mogłoby to ułatwić lub przyspieszyć rozstrzygnięcie sprawy, krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów podejmują współpracę w celu określenia organu „przewodniego”, który będzie służył jako jeden wspólny punkt kontaktowy dla wszystkich pasażerów. Wszystkie krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów, których dotyczy dana sprawa, współpracują w celu ułatwienia jej rozstrzygnięcia (w tym poprzez wymianę informacji, pomoc w tłumaczeniu dokumentów i dostarczanie informacji na temat okoliczności zdarzeń). Pasażerów informuje się, który organ pełni funkcję organu „przewodniego”.

W złożonych sprawach, takich jak sprawy obejmujące wiele roszczeń lub dotyczące kilku operatorów, podróży transgranicznych lub wypadków na terytorium państwa członkowskiego innego niż to, które przyznało licencję przedsiębiorstwu, w szczególności jeżeli nie jest jasne, który krajowy organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów jest właściwy, lub jeżeli mogłoby to ułatwić lub przyspieszyć rozstrzygnięcie sprawy, krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów podejmują współpracę w celu określenia organu „przewodniego”, który będzie służył jako jeden wspólny punkt kontaktowy dla wszystkich pasażerów. Wszystkie krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów, których dotyczy dana sprawa, współpracują w celu ułatwienia jej rozstrzygnięcia (w tym poprzez wymianę informacji, pomoc w tłumaczeniu dokumentów i dostarczanie informacji na temat okoliczności zdarzeń). Pasażerów informuje się, który organ pełni funkcję organu „przewodniego”. Ponadto we wszystkich sprawach krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów zapewniają w każdym przypadku zgodność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/2394/UE1a.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Dz.U. L 345 z 27.12.2017.

(1)

Dz.U. C 197 z 8.6.2018, s. 66.

(2)

Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Sektor kolejowy przeszedł znaczne zmiany od 1991 r., kiedy to opublikowano pierwszy wniosek ustawodawczy na szczeblu UE(1). Od tamtej pory byliśmy świadkami kompletnej restrukturyzacji tzw. operatorów zasiedziałych, pojawiania się nowych podmiotów i częściowego wdrożenia prawdziwej jednolitej unijnej przestrzeni kolejowej, opierającej się na wspólnych normach technicznych i administracyjnych. Jednak wiele działań pozostaje nadal do realizacji, wśród nich migracja do nowych technologii, takich jak europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS).

Jednym z głównych osiągnięć w sektorze kolejowym jest ustanowienie ram prawnych dla ochrony praw pasażerów, jako część szerszej polityki UE w zakresie praw konsumentów. W swoim sprawozdaniu ze stosowania(2) Komisja uznała, że rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym jest prawidłowo wdrażane przez sektor kolejowy. Jednakże niektóre państwa członkowskie, w pełnej zgodności z przepisami ww. rozporządzenia, stosują zwolnienia od niektórych artykułów rozporządzenia ze względu na brak środków finansowych na modernizację zaniedbanej infrastruktury kolejowej lub przestarzałego taboru kolejowego. Zwolnienia takie nie powinny być już jednak możliwe od grudnia 2024 r. Dzięki temu prawa pasażerów w ruchu kolejowym zostaną wkrótce zapewnione w równym stopniu we wszystkich państwach członkowskich UE.

Pomimo pewnych koniecznych i ciągłych usprawnień, należy podkreślić, że w porównaniu z wieloma krajami na świecie system kolejowy UE jest jednym z najbardziej skutecznych, nowoczesnych i przyjaznych dla konsumenta. Sprawozdawca uważa jednak, że ulepszenia i modernizacja sektora kolejowego powinny pozostać dla tego sektora stałym celem, w tym w odniesieniu do ochrony pasażerów w ruchu kolejowym.

Aktualne przekształcenie stanowi okazję do dalszej poprawy systemu kolei UE i określenia jeszcze wyraźniejszych ram stosunków między przewoźnikami a klientami.

W związku z tym sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, w szczególności jego przepisy dotyczące pomocy osobom o ograniczonej możliwości poruszania się lub osobom z niepełnosprawnością oraz dotyczące odszkodowania w przypadku zakłóceń w podróży.

Sprawozdawca jest zdania, że niezbędne jest opracowanie ram zawierających możliwe do wyegzekwowania prawa; ram, które z jednej strony silniej zachęcają państwa członkowskie do wdrożenia istniejącego prawodawstwa UE, a z drugiej strony chronią konsumentów w bardziej spójny sposób, biorąc pod uwagę, że podróżowanie koleją powinno pozostać przystępne cenowo i stawać się coraz bardziej dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Sprawozdawca podkreśla, że aby być konkurencyjnym, sektor kolejowy musi zapewniać klientom doskonałe i nowoczesne usługi po przystępnej cenie. Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju transportu i spójności społecznej w istocie zasadnicze znaczenie ma zachęcanie nowych pasażerów do korzystania z transportu kolejowego. W tym kontekście konieczne jest, aby koleje działały na równych zasadach z innymi rodzajami transportu. Konkurencja powinna być uczciwa! Dlatego niekwestionowany priorytet, jakim jest wzmacnianie ochrony obywateli UE podróżujących koleją, powinien iść w parze z niezbędnym utrzymaniem obciążeń administracyjnych dla sektora kolejowego na jak najniższym poziomie. Dlatego też w związku z tym przekształceniem należy unikać środków, które pokrywają się z istniejącym prawodawstwem UE.

Główne problemy

Zakres stosowania

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca popiera wniosek Komisji Europejskiej, aby w jak największym stopniu ograniczyć możliwość przyznawania przez państwa członkowskie zwolnień. Jednak międzynarodowe kolejowe usługi pasażerskie między państwami UE i państwami spoza UE należy wykluczyć z zakresu niniejszego przekształcenia, ponieważ unijne przedsiębiorstwa kolejowe nie powinny ponosić odpowiedzialności za stan infrastruktury kolejowej w państwach nienależących do UE lub za działalność przewoźników spoza UE, którym świadczą kolejowe usługi trakcyjne.

W odniesieniu do krajowych przewozów dalekobieżnych, państwa nie powinny mieć możliwości zwolnienia tych przewozów po 2024 r., jak przewidziano w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Należy unikać wcześniejszego rozwiązania umów w celu uwzględnienia finansowania systemu kolei w środkowej i wschodniej części Europy. Dlatego właśnie przewozy dalekobieżne (z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa) nadal częściowo korzystają ze zwolnień.

Ponadto sprawozdawca pragnie podkreślić, że przepisy w zakresie praw konsumentów powinny skupiać się na stosunku między klientem a usługodawcą. W przypadku tego przekształcenia usługodawcą jest przedsiębiorstwo kolejowe, innymi słowy przewoźnik. Stosunki między przedsiębiorstwami powinny być przedmiotem innych przepisów, np. pakietów kolejowych. Dlatego też sprawozdawca skreślił obowiązek udostępniania „danych w czasie rzeczywistym” (art. 9 ust. 4), tzw. „planowanie postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych” (art. 18 ust. 6) oraz „prawo dochodzenia roszczeń” (art. 19).

Dostępność

Sprawozdawca zdecydowanie popiera potrzebę ułatwienia dostępu do transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Pociągi powinny być łatwo dostępne na równych warunkach dla wszystkich obywateli UE. W związku z tym sprawozdawca przypomina, że w 4. pakiecie kolejowym określono ramy prawne w celu dostosowania infrastruktury kolejowej do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, tak by dać im szansę na korzystanie z pełnej niezależności. Należy podkreślić, że w starzejącym się społeczeństwie dostępność stanie się coraz większym wyzwaniem dla sektora transportu.

Dlatego sprawozdawca jest zdania, że sektor kolejowy powinien dołożyć wszelkich starań, by zapewnić dostępne dworce kolejowe i pociągi. W związku z tym sprawozdawca proponuje zagwarantować osobom o ograniczonej możliwości poruszania się dostęp do całego unijnego systemu kolejowego z uprzednim – ale możliwie jak najkrótszym i nieprzekraczającym 24 godzin – powiadomieniem. Konieczna pomoc zapewniana jest w czasie wykonywania przewozów kolejowych. Usługa ta powinna być nieodpłatna. Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów przeprowadzają kontrole jakości dostępu do systemu kolejowego, tak by umożliwić ukierunkowane usprawnienia.

Sprawozdawca ma świadomość, że sprzęt służący mobilności, taki jak wózki inwalidzkie czy urządzenia wspomagające, jest nie tylko niezbędny dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, ale również dostosowany do potrzeb i często kosztowny. Dlatego bardzo ważne jest, by odszkodowanie za utratę lub szkodę było wypłacane terminowo i obejmowało całkowity koszt zastąpienia w oparciu o rzeczywistą wartość.

Sprawozdawca jest przekonany, że szkolenie pracowników ma kluczowe znaczenie, by zapewniać odpowiednią i wysokiej jakości pomoc osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Dlatego sprawozdawca proponuje, by środki na szkolenia personelu były przeznaczane na szkolenie pracowników, którzy są w bezpośrednim kontakcie z osobami o ograniczonej możliwości poruszania się lub którzy będą świadczyć usługi w związku z osobami o ograniczonej możliwości poruszania się. Umożliwi to lepsze i bardziej ukierunkowane szkolenia.

Bilety

Kluczowym celem sprawozdawcy jest możliwie jak największe uatrakcyjnienie dostępu do kolei w celu wspierania przesunięcia międzygałęziowego na rzecz kolei, jak podkreślono w białej księdze w sprawie transportu(3). Wspólne bilety są wysoko cenione przez pasażerów kolei. Ich dostępność stanowi kluczowy element zwiększania atrakcyjności podróży koleją. Jednak sprawozdawca uważa, że w kontekście otwierania rynku nie jest rolą prawodawcy narzucanie obowiązkowej współpracy między przedsiębiorstwami w kwestii biletów. Sektor kolejowy powinien być traktowany tak samo, jak inne rodzaje transportu. Podobnie jak w sektorze lotniczym, gdzie nie narzucono obowiązkowego „podziału”, przedsiębiorstwa kolejowe powinny mieć swobodę wyboru, z którymi podmiotami współpracują, również w celu pobudzania konkurencji pomiędzy różnymi rodzajami transportu – od dziesięcioleci jednego z kluczowych elementów polityki UE.

W tym kontekście wdrażanie inicjatywy sektorowej kolei i sprzedawców biletów, zwanej „full service model” (FSM), już przynosi pierwsze namacalne rezultaty. Przykładowo na stronie www.bahn.com można zarezerwować cały zestaw krajowych i międzynarodowych biletów Trenitalia i ÖBB, dzięki czemu pasażerowie mogą za jednym zamachem zarezerwować, zapłacić i uzyskać bilet na podróż z kilkoma przewoźnikami np. z północnych Niemiec przez Austrię do południowych Włoch.

Niemniej jednak sprawozdawca sądzi, że prawodawca powinien odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu odpowiedniego poziomu ochrony klientów kolei, zwłaszcza dzięki zagwarantowaniu, że pasażerowie są odpowiednio poinformowani przy zakupie wszelkiego rodzaju biletów i mogą tym samym korzystać z odszkodowań i systemu pomocy określonego w niniejszym rozporządzeniu.

System kolejowy jest bardzo złożony, nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale również jeśli chodzi o bezpieczeństwo pasażerów Jednocześnie przedsiębiorstwa kolejowe wprowadzają innowacje i automatyzacja już jest rzeczywistością. Dlatego środki wprowadzające wymogi dotyczące sprzedaży biletów konkretnymi kanałami powinny być elastyczne, np. należy uznać, że sprzedaż biletów na pokładzie pociągu nie zawsze jest możliwa, jak już wspomniano w samym rozporządzeniu w art. 9 ust. 4. Jednocześnie niezwykle ważne jest, by przedsiębiorstwa kolejowe nadal proponowały i poszerzały możliwości nabycia biletów dostępnymi alternatywnymi kanałami.

Rola sprzedawców biletów i sprzedawców detalicznych

Sprawozdawca postrzega unikanie niejasnych kompetencji w ramach tego rozporządzenia i zapewnienie jasności prawnej jako kwestie zasadnicze. W związku z tym zmieniono niektóre definicje w art. 3. Przykładowo definicja „operatora turystycznego” została przez sprawozdawcę dostosowana do już obowiązującego ustawodawstwa(4).

Główna działalność sprzedawców biletów jako detalicznych sprzedawców kolejowych usług transportowych polega na sprzedawaniu biletów w imieniu przedsiębiorstwa kolejowego. W tym kontekście sprawozdawca wprowadził poprawkę do art. 9 ust. 2 zwalniającą sprzedawców biletów z obowiązku prawnego do stałego dostarczania pasażerom informacji dotyczących podróży.

Działanie siły wyższej

Od 2013 r. w wyniku wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przedsiębiorstwa kolejowe nie są zwolnione z obowiązku wypłacania odszkodowań za spóźnienia spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami. Sprawozdawca uważa, że nadzwyczajne okoliczności mogą wystąpić w przypadku każdego rodzaju transportu. Jest to jeszcze ważniejsze w kontekście multimodalności, gdzie do różnych rodzajów transportu zastosowanie mieć powinien podstawowy zestaw zasad, również aby uniknąć zakłóceń w konkurencji między różnymi rodzajami transportu. Jest to również uwzględnione w proponowanym przez Komisję przekształceniu. Jednak nadzwyczajne okoliczności ograniczono do ekstremalnych warunków pogodowych i klęski żywiołowej, a pominięto inne okoliczności, które nie są związane z funkcjonowaniem kolei, ale mogą mieć poważny wpływ na funkcjonowanie systemu, jak np. ataki terrorystyczne. W art. 17 ust. 8 sprawozdawca proponuje wprowadzenie definicji siły wyższej określonej w art. 32 ust. 2 załącznika I (przepisy ujednolicone CIV), obejmującej wszystkie nieoczekiwane okoliczności, które są niezależne od przedsiębiorstw kolejowych.

(1)

Dyrektywa 91/440 (WE)

(2)

Sprawozdanie na temat stosowania rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, COM(2013)587 FINAL, 14 sierpnia 2013 r.

(3)

Biała księga w sprawie transportu z 2011 r.

(4)

Dyrektywa (UE) 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

D(2018)14313

Karima Delli

Przewodnicząca Komisji Transportu i Turystyki

ASP 04F155

Bruksela

Przedmiot:  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.”

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych oprócz tych, które już zaznaczono jako takie we wniosku, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów poprzedniego aktu wraz ze zmianami merytorycznymi, wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejącego tekstu, bez żadnych zmian merytorycznych.

Podsumowując, na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 r., Komisja Prawna, przy 19 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się(1), zaleciła, aby Komisja Transportu i Turystyki, jako komisja przedmiotowo właściwa, przystąpiła do prac nad wymienionym wnioskiem zgodnie z art. 104 Regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej

Załącznik

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

 

  Bruksela, dnia 19.2.2018

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

          RADY

          KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

COM(2017) 548 final z dnia 27.9.2017 - 2017/0237 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego pkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenia w dniach 27 października i 14 grudnia 2017 r. oraz 18 stycznia 2018 r. w celu zbadania między innymi ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

W trakcie tych posiedzeń(2), na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, konsultacyjna grupa robocza uzgodniła jednomyślnie, co następuje:

1. Następujące elementy należy zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania zmian merytorycznych:

– w motywie 10 zastąpienie obecnego odniesienia do „dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych” odniesieniem do „rozporządzenia Komisji (UE) nr 454/2011”;

– w motywie 14 skreślenie słów „współpracować w celu”;

– w motywie 15 skreślenie słów „swobodnego wyboru”;

– w motywie 16 zastąpienie słów „w celu zapewnienia” słowem „ponadto”;

– w art. 3 pkt 17 zastąpienie słowa „przewoźnika” słowami „przedsiębiorstwa kolejowego”;

– cały tekst art. 6;

– w art. 9 ust. 1 skreślenie początkowych słów „Bez uszczerbku dla art. 10”;

– w art. 9 ust. 3 skreślenie słów „w tym zakresie potrzebom osób z upośledzeniem słuchu lub wzroku”;

– w art. 10 ust. 1 skreślenie słów „tam gdzie jest to możliwe” przed słowem „bilety” oraz dodanie słów „w miarę możliwości, wspólne” przed słowem „bilety”;

– w art. 10 ust. 2 akapit pierwszy dodanie słów „i 4”;

– cały tekst art. 10 ust. 2 akapit drugi;

– w art. 17 ust. 2 dodanie początkowych słów „Przepisy ust. 1 stosuje się również do”;

– w art. 25 ust. 1 skreślenie słów „ograniczenia finansowe nie mają zastosowania”;

– w załączniku III skreślenie obecnego tekstu załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007.

2. – W motywie 32 po słowie „Traktatu” należy dodać słowa „o Unii Europejskiej”.

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednomyślne stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejącego aktu prawnego, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego      Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego      Dyrektor Generalny

(1)

Obecni byli następujący posłowie: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

(2)

  Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim, będącą oryginalną wersją omawianego tekstu.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

 

  Bruksela, dnia 19 lutego 2018 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

          RADY

          KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

COM(2017) 548 final z dnia 27.9.2017 - 2017/0237 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego pkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenia w dniach 27 października i 14 grudnia 2017 r. oraz 18 stycznia 2018 r. w celu zbadania między innymi ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

W trakcie tych posiedzeń(1), na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, konsultacyjna grupa robocza uzgodniła jednomyślnie, co następuje:

1. Następujące elementy należy zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania zmian merytorycznych:

– w motywie 10 zastąpienie obecnego odniesienia do „dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych” odniesieniem do „rozporządzenia Komisji (UE) nr 454/2011”;

– w motywie 14 skreślenie słów „współpracować w celu”;

– w motywie 15 skreślenie słów „swobodnego wyboru”;

– w motywie 16 zastąpienie słów „w celu zapewnienia” słowem „ponadto”;

– w art. 3 pkt 17 zastąpienie słowa „przewoźnika” słowami „przedsiębiorstwa kolejowego”;

– cały tekst art. 6;

– w art. 9 ust. 1 skreślenie początkowych słów „Bez uszczerbku dla art. 10”;

– w art. 9 ust. 3 skreślenie słów „w tym zakresie potrzebom osób z upośledzeniem słuchu lub wzroku”;

– w art. 10 ust. 1 skreślenie słów „tam gdzie jest to możliwe” przed słowem „bilety” oraz dodanie słów „w miarę możliwości, wspólne” przed słowem „bilety”;

– w art. 10 ust. 2 akapit pierwszy dodanie słów „i 4”;

– cały tekst art. 10 ust. 2 akapit drugi;

– w art. 17 ust. 2 dodanie początkowych słów „Przepisy ust. 1 stosuje się również do”;

– w art. 25 ust. 1 skreślenie słów „ograniczenia finansowe nie mają zastosowania”;

– w załączniku III skreślenie obecnego tekstu załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007.

2. – W motywie 32 po słowie „Traktatu” należy dodać słowa „o Unii Europejskiej”.

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednomyślne stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejącego aktu prawnego, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego      Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego      Dyrektor Generalny

(1)

  Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim, będącą oryginalną wersją omawianego tekstu.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie całkowitej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawcy. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Community of European Railway (CER)

Blogger Mark SMITH (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

European Cyclists' Federation (ECF)

European Commission - DG MOVE

European Disability Forum (EDF)

European Passengers' Federation (EPF)

European Rail Infrastructure Managers (EIM)

Eurostar

Eurotunnel

Fahrgastverband Pro Bahn

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

International Association of Public Transport (UITP)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA)

Trenitalia

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Verbraucherzentrale Bundesverband


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (5.6.2018)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Dennis de Jong

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

We wrześniu 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie przekształcenia rozporządzenia europejskiego dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (rozporządzenie (WE) 1371/2007). Sprawozdawca jest zdania, że podróże koleją powinny zyskać na atrakcyjności w oczach konsumentów dzięki zaostrzeniu wobec przedsiębiorstw kolejowych wymogów związanych z informowaniem, co stworzy większą pewność prawną dla pasażerów kolei i zwiększy dostępność podróży koleją dla osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Chociaż wniosek Komisji zawiera szereg ważnych udoskonaleń, to sprawozdawca jest zdania, że konieczne jest ambitniejsze podejście w wielu obszarach objętych przekształceniem, tak by upewnić się, że pasażerowie kolei są lepiej chronieni i informowani przed podróżą, w jej trakcie i po jej zakończeniu.

Siła wyższa i odszkodowania

Wprowadziwszy klauzulę dotyczącą „siły wyższej” w rozporządzeniu w sprawie praw pasażerów linii lotniczych, Komisja proponuje dodanie specjalnej klauzuli w rozporządzeniu w sprawie praw pasażerów w ruchu kolejowym. Zgodnie z tą klauzulą przedsiębiorstwa kolejowe nie powinny być zobowiązane do wypłaty odszkodowania w razie ekstremalnych warunków pogodowych lub klęsk żywiołowych. Jednak nie można porównywać podróży lotniczych i kolejowych. Ponadto tego rodzaju klauzula nie jest wystarczająco precyzyjna, by uniknąć przyszłych sporów. Sprawozdawca proponuje więc jej usunięcie. Ponadto sprawozdawca proponuje rozszerzenie przepisów dotyczących zwrotu ceny biletu za pośrednictwem systemu odszkodowań dotyczących pociągów szybkobieżnych, umożliwiającego pasażerom ubieganie się o odszkodowanie w razie opóźnienia wynoszącego co najmniej 45 minut.

Informacje, usługi i pomoc

Pasażerowie mają zbyt często do czynienia z niejasnymi warunkami przy zakupie biletów. W szczególności, jeżeli korzystają z usług kilku przewoźników podczas danej podróży, pasażerowie napotykają na różnice w cenach biletów, ochronie w związku z połączeniami i skali pomocy. Niniejsza opinia zawiera zatem jaśniejszą definicję wspólnego biletu oraz wniosek dotyczący ustanowienia internetowych interfejsów programowania aplikacji (API), za pośrednictwem których przedsiębiorstwo kolejowe zapewnia niedyskryminacyjny dostęp do wszystkich informacji dotyczących podróży, w tym do danych operacyjnych, rozkładu jazdy i danych taryfowych w czasie rzeczywistym. Aby umożliwić pasażerom podjęcie świadomej decyzji podczas zakupu biletów należy nałożyć na sprzedawców biletów i przedsiębiorstwa kolejowe obowiązek informowania pasażerów, jeżeli cena tzw. wspólnego biletu znacznie różni się od łącznej ceny do zapłacenia w przypadku zakupu poszczególnych biletów od różnych operatorów.

Osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

Wniosek Komisji zawiera szereg udoskonaleń z myślą o osiągnięciu celu, jakim jest uczynienie europejskich podróży koleją bardziej dostępnymi dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Jednak najważniejszy problem, z jakim borykają się te osoby, a mianowicie procedura zawiadamiania z 48-godzinnym wyprzedzeniem przed podróżą w celu zarezerwowania koniecznej pomocy nadal pozostaje nierozwiązany. Drastycznie ogranicza to mobilność i swobodę osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się i jest niezgodne z art. 9 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, który stanowi, że należy zapewnić tym osobom możliwość podróżowania w sposób niezależny, spontaniczny i bez pomocy. Wiele państw członkowskich już posiada dobrze funkcjonujący system, który wymaga powiadomienia ze znacznie krótszym wyprzedzeniem. W związku z tym sprawozdawca proponuje zmianę we wniosku Komisji z 48 do 24 godzin na małych stacjach i system „przybądź i podróżuj” na stacjach dysponujących większym personelem. Inne propozycje mające na celu zwiększenie dostępności podróży koleją obejmują ułatwienia w dostępie do informacji dzięki internetowi lub obsługiwanym przez pracowników kanałom dystrybucji oraz obowiązek udostępniania przez przedsiębiorstwa kolejowe informacji o zaprzestaniu wykonywania przewozów bezpośrednio w przystępnym formacie.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Pomimo dokonania znacznych postępów na drodze do zapewnienia ochrony konsumentów w Unii nadal konieczne są dalsze usprawnienia systemu ochrony praw pasażerów w ruchu kolejowym.

(3)  Pomimo znacznych postępów na drodze do zapewnienia ochrony konsumentów w Unii nadal konieczne są dalsze usprawnienia systemu ochrony praw pasażerów w ruchu kolejowym oraz dopilnowanie, aby otrzymywali oni odszkodowanie w przypadku opóźnień, odwołania połączeń i wszelkich szkód materialnych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przyznanie tych samych praw pasażerom w ruchu kolejowym korzystającym z połączeń międzynarodowych i połączeń krajowych powinno przyczynić się do podniesienia poziomu ochrony konsumentów w Unii, zapewnić równe warunki działania przedsiębiorstwom kolejowym i zagwarantować pasażerom jednolity poziom praw.

(5)  Przyznanie tych samych praw pasażerom w ruchu kolejowym korzystającym z połączeń międzynarodowych i połączeń krajowych powinno przyczynić się do podniesienia poziomu praw pasażerów w Unii, zwłaszcza w odniesieniu do ich dostępu do informacji i odszkodowania w przypadku opóźnienia lub odwołania połączenia. Pasażerowie powinni otrzymać możliwie najbardziej precyzyjne informacje na temat przysługujących im praw.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Miejskie, podmiejskie i regionalne kolejowe przewozy pasażerskie mają inny charakter niż przewozy dalekobieżne. Państwom członkowskim należy zatem zezwolić na zwolnienie miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, które nie są przewozami transgranicznymi w granicach Unii, z wymogu stosowania określonych przepisów dotyczących praw pasażerów.

(6)  Przewozy pasażerskie metrem, tramwajem i koleją lekką mają inny charakter niż przewozy dalekobieżne. Państwom członkowskim należy zatem zezwolić na zwolnienie przewozów pasażerskich metrem, tramwajem i innych przewozów koleją lekką, które nie są przewozami transgranicznymi w granicach Unii, z wymogu stosowania określonych przepisów dotyczących praw pasażerów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Prawa użytkowników w ruchu kolejowym obejmują otrzymywanie informacji dotyczących połączenia zarówno przed podróżą , jak i w jej trakcie. O ile to tylko możliwe, przedsiębiorstwa kolejowe i sprzedawcy biletów powinni przekazywać te informacje z odpowiednim wyprzedzeniem i jak najszybciej. Informacje te należy udostępniać w formatach przystępnych dla osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

(9)  Prawa konsumentów w ruchu kolejowym obejmują otrzymywanie informacji dotyczących wszelkich dostępnych opcji połączeń kolejowych oraz połączenia przed podróżą, w jej trakcie i po jej zakończeniu. Przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni powinni przekazywać te informacje z odpowiednim wyprzedzeniem i w czasie rzeczywistym. Informacje te należy udostępniać w formatach przystępnych dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz podawać je do wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

Motyw odnosi się do art. 9 ust. 2, który stanowi część wersji przekształconej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Dobrze rozwinięte systemy multimodalnych przewozów pasażerskich pomogą osiągnąć cele w dziedzinie klimatu. Dlatego przedsiębiorstwa kolejowe powinny również informować o połączniach z innymi rodzajami transportu, tak by konsumenci podróżujący koleją posiadali wiedzę na ten temat przed dokonaniem rezerwacji podróży.

Uzasadnienie

Motyw odnosi się do art. 9 ust. 2, który stanowi część wersji przekształconej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Wymóg udzielenia dostępu do danych dotyczących informacji o podróży na zasadzie niedyskryminacji obejmuje informacje operacyjne w czasie rzeczywistym dotyczące rozkładów jazdy, połączeń intermodalnych, dostępnych miejsc, obowiązujących opłat i taryf, obowiązkowych rezerwacji i wszelkich mających zastosowanie specjalnych warunków. Przedsiębiorstwa kolejowe powinny umożliwić wszystkim operatorom turystycznym i sprzedawcom biletów pomyślne zawieranie umowy przewozu, której wynikiem jest wystawianie biletów, wspólnych biletów, rezerwacji i powiązanych ofert komercyjnych, np. w razie konieczności biletów na przewóz roweru lub nieporęcznego bagażu. Powinno to uczynić podróżowanie bardziej dostępnym dla pasażerów i powinno oferować pasażerom szerszą gamę możliwości przejazdu i taryf do wyboru.

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z motywem 12, który stanowi część wersji przekształconej.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b)  Przy udzielaniu dostępu do informacji na temat podróży lub systemów rezerwacji za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji (API) przedsiębiorstwa kolejowe powinny dopilnować, aby API korzystały z otwartych standardów, powszechnie stosowanych protokołów i formatów, nadających się do odczytu maszynowego. W przypadku gdy te standardy, protokoły lub formaty nie istnieją, przedsiębiorstwa kolejowe powinny wykorzystywać otwarte procesy w zakresie dokumentacji, rozwoju i standaryzacji przy tworzeniu standardów, protokołów lub formatów. Przedsiębiorstwa kolejowe powinny udostępniać je nieodpłatnie.

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z motywem 12, który stanowi część wersji przekształconej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c)  Za dyskryminujące należy uznać środki, które uniemożliwiają stronom uzyskiwanie informacji dotyczących podróży z publicznie dostępnych źródeł innych niż interfejsy programowania aplikacji – jak np. ich strony internetowe – lub stawiają je w niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o uzyskiwanie tych informacji.

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z motywem 12, który stanowi część wersji przekształconej.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Rosnąca popularność roweru jako środka transportu w całej Unii ma konsekwencje dla ogólnej mobilności i turystyki. Wzrost udziału łączonych podróży koleją i rowerem w strukturze transportu ogranicza wpływ transportu na środowisko. Dlatego też przedsiębiorstwa kolejowe powinny jak najbardziej ułatwiać łączone podróże koleją i rowerem, zwłaszcza poprzez umożliwienie przewozu rowerów w pociągach.

(13)  Rosnąca popularność roweru jako środka transportu w całej Unii ma konsekwencje dla ogólnej mobilności i turystyki. Wzrost udziału łączonych podróży koleją i rowerem w strukturze transportu ogranicza wpływ transportu na środowisko. Dlatego też przedsiębiorstwa kolejowe powinny jak najbardziej ułatwiać łączone podróże koleją i rowerem, zwłaszcza poprzez zapewnienie odpowiednich możliwości bezpiecznego przewozu rowerów we wszystkich rodzajach pociągów, w tym w pociągach dalekobieżnych i transgranicznych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Przewozu rowerów na pokładzie pociągu można odmówić lub go ograniczyć jedynie z należycie uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem. Przyczyny te powinny być związane z bezpieczeństwem pasażerów, w szczególności nieblokowaniem wyjść ewakuacyjnych i zapobieganiem obrażeniom fizycznym pasażerów.

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z motywem 13, który stanowi część wersji przekształconej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Przedsiębiorstwa kolejowe powinny ułatwiać transfer pasażerów w ruchu kolejowym pomiędzy jednym operatorem a innym poprzez zapewnienie, kiedy tylko jest to możliwe, wspólnych biletów .

(14)  Przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni powinni ułatwiać transfer pasażerów w ruchu kolejowym pomiędzy jednym operatorem a innym dzięki oferowaniu wspólnych biletów. Powinni jasno wskazywać, jeżeli ceny wspólnych biletów różnią się zasadniczo od cen biletów kupowanych osobno. Wydając wspólne bilety powinni uwzględniać to, że należy zapewnić wystarczającą ilość czasu dla pasażerów na przesiadkę z jednego przewozu do drugiego.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z poprawką do art. 17 ust. 8, który stanowi część wersji przekształconej.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się możliwości podróży koleją porównywalnych do tych, jakimi dysponują inni obywatele, należy ustanowić przepisy zakazujące dyskryminacji oraz regulujące udzielanie pomocy podczas podróży. Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby o ograniczonej możliwości poruszania się spowodowanej niepełnosprawnością, wiekiem lub jakimkolwiek innym czynnikiem mają takie samo jak wszyscy inni obywatele prawo do swobodnego przemieszczania się i niedyskryminacji. Należy między innymi zwrócić szczególną uwagę na przekazywanie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się informacji na temat dostępności przewozów kolejowych, warunków dostępu do taboru kolejowego i wyposażenia w pociągach. W celu możliwie najlepszego przekazywania informacji o opóźnieniach pasażerom dotkniętym niepełnosprawnością sensoryczną należy korzystać w razie potrzeby z systemów informacji wizualnej i głosowej. Osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się powinny mieć możliwość zakupu biletu w pociągu bez dodatkowych opłat. Personel powinien być należycie przeszkolony, aby być w stanie zaspakajać potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w szczególności przy udzielaniu pomocy. W celu zapewnienia równych warunków podróżowania wspomnianym osobom należy zapewnić pomoc na stacjach oraz w pociągu, zawsze gdy kursują pociągi, a nie tylko w określonych porach dnia.

(15)  W świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się możliwości podróży koleją porównywalnych do tych, jakimi dysponują inni obywatele, należy ustanowić przepisy zakazujące dyskryminacji oraz regulujące udzielanie pomocy podczas podróży i przed jej rozpoczęciem. Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby o ograniczonej możliwości poruszania się spowodowanej niepełnosprawnością, wiekiem lub jakimkolwiek innym czynnikiem mają takie samo jak wszyscy inni obywatele prawo do swobodnego przemieszczania się i niedyskryminacji. Należy między innymi zwrócić szczególną uwagę na przekazywanie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się informacji na temat dostępności przewozów kolejowych, warunków dostępu do taboru kolejowego i wyposażenia w pociągach. W celu możliwie najlepszego przekazywania informacji o opóźnieniach pasażerom dotkniętym niepełnosprawnością sensoryczną należy korzystać w razie potrzeby z systemów informacji wizualnej i głosowej. Osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się powinny mieć możliwość zakupu biletu w pociągu bez dodatkowych opłat, jeżeli nie istnieje żadna inna możliwość wcześniejszego zakupu biletów. Personel powinien być należycie przeszkolony, aby być w stanie zaspakajać potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w szczególności przy udzielaniu pomocy. W celu zapewnienia równych warunków podróżowania wspomnianym osobom należy zapewnić bezpłatną pomoc na stacjach oraz w pociągu, zawsze gdy kursują pociągi, a nie tylko w określonych porach dnia.

Uzasadnienie

Nie zawsze istnieje możliwość zakupu biletu w pociągu. Pracownicy, którzy mogą sprzedawać bilety, nie pracują we wszystkich pociągach. W związku z tym należy opracować szczegółowe zasady dotyczące tej możliwości. Poprawka jest powiązana z art. 10 ust. 5, który stanowi część wersji przekształconej.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Postępując zgodnie z TSI dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się , przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji powinni uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Ponadto zgodnie z unijnymi zasadami udzielania zamówień publicznych, w szczególności przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE26, należy zapewnić dostępność wszystkich budynków i całego taboru poprzez stopniową eliminację barier fizycznych i przeszkód funkcjonalnych przy zakupie nowego wyposażenia, przeprowadzaniu prac budowlanych lub istotnych prac remontowych.

(16)  Postępując zgodnie z TSI dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się a także z przepisami dyrektywy XXX, gdy uzupełnia ona TSI, przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji powinni uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Ponadto zgodnie z unijnymi zasadami udzielania zamówień publicznych, w szczególności przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE26, należy zapewnić dostępność wszystkich budynków i całego taboru poprzez stopniową eliminację barier fizycznych i przeszkód funkcjonalnych przy zakupie nowego wyposażenia, przeprowadzaniu prac budowlanych lub istotnych prac remontowych.

__________________

__________________

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

Uzasadnienie

W przypadkach gdy akty odnoszące się do TSI nie obejmują wymogów dostępności, zastosowanie powinien mieć europejski akt w sprawie dostępności (dyrektywa XXX). Dyrektywa XXX ma stanowić uzupełnienie istniejących unijnych przepisów sektorowych, uwzględniając kwestie nieobjęte tymi przepisami.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Pożądane jest, aby niniejsze rozporządzenie stworzyło system odszkodowań dla pasażerów w przypadku opóźnień, powiązany z odpowiedzialnością przedsiębiorstwa kolejowego, na takiej samej zasadzie jak system międzynarodowy przewidziany w konwencji COTIF, a zwłaszcza w dołączonych do niej przepisach ujednoliconych CIV , odnoszących się do praw pasażerów. W przypadku opóźnienia pociągu pasażerskiego przedsiębiorstwa kolejowe powinny wypłacać pasażerom odszkodowanie stanowiące określony procent ceny biletu.

(17)  Pożądane jest, aby niniejsze rozporządzenie stworzyło system odszkodowań dla pasażerów w przypadku opóźnień, powiązany z odpowiedzialnością przedsiębiorstwa kolejowego, na takiej samej zasadzie jak system międzynarodowy przewidziany w konwencji COTIF, a zwłaszcza w dołączonych do niej przepisach ujednoliconych CIV, odnoszących się do praw pasażerów. Zakupione bilety powinny podlegać pełnej refundacji. W przypadku opóźnienia pociągu pasażerskiego przedsiębiorstwa kolejowe powinny wypłacać pasażerom odszkodowanie w wysokości do 100 % ceny biletu.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Przedsiębiorstwa kolejowe powinny być zobowiązane do ubezpieczenia się – lub zawarcia równoważnych umów – od odpowiedzialności wobec pasażerów za wypadki w ruchu kolejowym. Jeżeli państwa członkowskie określają maksymalną kwotę odszkodowania w przypadku śmierci lub szkody na osobie pasażera, kwota ta powinna być przynajmniej równa kwocie określonej w przepisach ujednoliconych CIV.

(18)  Przedsiębiorstwa kolejowe powinny być zobowiązane do ubezpieczenia się – lub zawarcia równoważnych umów – od odpowiedzialności wobec pasażerów za wypadki w ruchu kolejowym. Jeżeli państwa członkowskie określają maksymalną kwotę odszkodowania w przypadku śmierci lub szkody na osobie pasażera, kwota ta powinna być przynajmniej równa kwocie określonej w przepisach ujednoliconych CIV. Państwa członkowskie powinny móc w dowolnym momencie podwyższyć kwotę odszkodowania w przypadku śmierci lub obrażeń odniesionych przez pasażerów.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Za wypadki w rozumieniu niniejszego rozporządzenia powinno się uznawać również niepożądane skutki dla zdrowia pasażerów wynikające z przepełnienia przedziałów w pociągach pasażerskich, z wyjątkiem przypadków, w których pociągi pasażerskie transportują pasażerów zgodnie z art. 16 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Za wypadki w rozumieniu niniejszego rozporządzenia powinno się ponadto uznawać niepożądane skutki dla zdrowia pasażerów wynikające z braku, niestosowania lub niefunkcjonowania w przedziałach pasażerskich systemów klimatyzacji oraz związanych z nimi warunków termicznych lub wilgotnościowych powietrza nie do przyjęcia dla pasażerów.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia luk prawnych ze szkodą dla pasażerów, a w szczególności, choć nie wyłącznie, zgodnie z duchem motywów 3 i 5 rozporządzenia należy w sposób racjonalny uregulować również inne niepożądane skutki dla zdrowia pasażerów, jeżeli powstają one ze względu na winę lub niedbalstwo przewoźnika, i jeżeli mogą być utożsamiane z wypadkiem w szerszym znaczeniu.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  W przypadku opóźnienia pasażerom należy zapewnić możliwość kontynuowania lub zmiany trasy podróży do miejsca docelowego przy zachowaniu porównywalnych warunków podróży. W takim przypadku należy uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

(20)  W przypadku opóźnienia pasażerom należy zapewnić możliwość kontynuowania lub zmiany trasy podróży do miejsca docelowego przy zachowaniu porównywalnych warunków podróży. W takim przypadku należy w szczególności uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Przedsiębiorstwo kolejowe nie powinno być jednak zobowiązane do wypłaty odszkodowania, jeżeli jest w stanie dowieść, że opóźnienie powstało w wyniku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych lub klęski żywiołowej zagrażających bezpiecznemu wykonaniu przewozu. Każde tego rodzaju zdarzenie powinno mieć charakter wyjątkowej katastrofy naturalnej, odbiegającej od normalnych warunków pogodowych o danej porze roku takich jak jesienne burze czy powodzie na obszarach miejskich będące wynikiem pływów lub topnienia śniegu. Przedsiębiorstwa kolejowe powinny udowodnić, że nie były w stanie przewidzieć ani zapobiec opóźnieniu, nawet gdyby zastosowano wszelkie stosowne środki.

skreśla się

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  We współpracy z zarządcami infrastruktury i przedsiębiorstwami kolejowymi zarządcy stacji powinni opracować plany postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych, aby zminimalizować skutki poważnych zakłóceń w podróży poprzez zapewnienie odpowiednich informacji i odpowiedniej opieki pasażerom dotkniętym zakłóceniami w podróży.

(22)  We współpracy z zarządcami infrastruktury i przedsiębiorstwami kolejowymi zarządcy stacji powinni opracować i podać do wiadomości publicznej plany postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych, aby zminimalizować skutki poważnych zakłóceń w podróży poprzez zapewnienie odpowiednich informacji i odpowiedniej opieki pasażerom dotkniętym zakłóceniami w podróży.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno ograniczać przysługujących przedsiębiorstwom kolejowym praw do dochodzenia odszkodowania od dowolnej osoby, w tym od osób trzecich, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa krajowego.

(23)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno ograniczać przysługujących przedsiębiorstwom kolejowym, sprzedawcom biletów, stacjom kolejowym lub zarządcom infrastruktury praw do dochodzenia w stosownym przypadku odszkodowania od dowolnej osoby, w tym od osób trzecich, dotyczącego wywiązania się przez nie ze zobowiązań wobec pasażerów wynikających z przepisów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Pasażerowie w ruchu kolejowym powinni mieć możliwość złożenia do każdego przedsiębiorstwa kolejowego wykonującego dane przewozy skargi w zakresie praw i obowiązków ustanowionych niniejszym rozporządzeniem oraz powinni mieć prawo do otrzymania odpowiedzi w rozsądnym terminie.

(27)  Pasażerowie w ruchu kolejowym powinni mieć możliwość złożenia do każdego przedsiębiorstwa kolejowego, sprzedawcy biletów, stacji kolejowej lub zarządcy infrastruktury zaangażowanego w dane przewozy skargi w zakresie praw i obowiązków ustanowionych niniejszym rozporządzeniem oraz powinni mieć prawo do otrzymania odpowiedzi w rozsądnym terminie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 ust. 2 pasażerowie mogą złożyć skargę do dowolnego przedsiębiorstwa kolejowego, sprzedawcy biletów, zarządcy stacji lub zarządcy infrastruktury świadczącego daną usługę.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Przedsiębiorstwa kolejowe oraz zarządzający stacjami powinni określać standardy jakości obsługi w pasażerskich przewozach kolejowych, podawać je do wiadomości publicznej, zarządzać nimi i je monitorować.

(28)  Przedsiębiorstwa kolejowe oraz zarządzający stacjami powinni określać standardy jakości obsługi w pasażerskich przewozach kolejowych obejmujące osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, podawać je do wiadomości publicznej, zarządzać nimi i je monitorować.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z motywem 15, jeżeli chodzi o Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Standardy jakości obsługi powinny obejmować również osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  W celu utrzymania wysokiego poziomu ochrony konsumentów w transporcie kolejowym państwa członkowskie należy zobowiązać do wyznaczenia krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów, których zadaniem jest ścisłe monitorowanie stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz ich egzekwowanie na poziomie krajowym. Organy te powinny być w stanie stosować szereg środków egzekucyjnych. Pasażerowie powinni mieć możliwość składania do tych organów skarg na domniemane naruszenia niniejszego rozporządzenia. W celu zapewnienia skutecznego rozpatrywania tych skarg organy te powinny również współpracować między sobą.

(29)  W celu utrzymania wysokiego poziomu ochrony konsumentów w transporcie kolejowym państwa członkowskie należy zobowiązać do wyznaczenia krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów, których zadaniem jest ścisłe monitorowanie stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz ich egzekwowanie na poziomie krajowym. Organy te powinny być w stanie stosować szereg środków egzekucyjnych, a także zapewniać pasażerom możliwość wiążącego alternatywnego rozstrzygania sporów zgodnie z dyrektywą 2013/11/UE1a. Pasażerowie powinni mieć możliwość składania do tych organów skarg na domniemane naruszenia niniejszego rozporządzenia, zaś w uzgodnionych przypadkach – korzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów utworzonego na mocy rozporządzenia 524/2013/UE1b. Należy również zapewnić możliwość składania skarg przez organizacje reprezentujące grupy pasażerów. W celu zapewnienia skutecznego rozpatrywania tych skarg organy te powinny również współpracować między sobą, zaś niniejsze rozporządzenie powinno być nadal wymienione w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/2394/UE1c. Każdego roku krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów publikują na swych stronach internetowych sprawozdania zawierające statystyki wyszczególniające liczbę i rodzaj otrzymanych skarg z wyszczególnieniem wyników podjętych w związku z nimi czynności. Ponadto sprawozdania te udostępnia się na stronie internetowej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 14).

 

1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 1).

 

1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 1).

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Państwa członkowskie powinny ustanowić sankcje mające zastosowanie w przypadku naruszania niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich stosowanie. Sankcje, które mogą obejmować wypłatę odszkodowania danej osobie, powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(31)  Państwa członkowskie powinny ustanowić sankcje mające zastosowanie w przypadku naruszania niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich stosowanie. Sankcje, które mogą obejmować wypłatę odszkodowania danej osobie, powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a także powinny przewidywać co najmniej minimalną grzywnę lub odsetek rocznych obrotów danego przedsiębiorstwa lub organizacji, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Uzasadnienie

Brak odpowiednich przepisów dotyczących egzekwowania był jednym z głównych argumentów przemawiających za koniecznością przekształcenia niniejszego rozporządzenia. Dlatego niezwykle ważne jest zagwarantowanie odstraszającego charakteru sankcji, aby zniechęcać przedsiębiorstwa do podejmowania działań wykraczających poza przepisy niniejszego rozporządzenia. Poprawka ta jest również ściśle związana z innymi poprawkami dotyczącymi egzekwowania przepisów w rozdziale VII, w tym z poprawkami dotyczącymi zapewniania organom odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów większej zdolności i skuteczności oraz pomagania pasażerom w składaniu skarg.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedmiot

Przedmiot i cele

Uzasadnienie

Rozporządzenie przekształcono z zachowaniem równowagi między umocnieniem praw pasażerów w ruchu kolejowym a uwzględnieniem ogólnie pojętego interesu publicznego dzięki wsparciu kolei jako rodzaju transportu. W artykule tym określa się cele rozporządzenia i dlatego należy informację na ten temat uwzględnić w tytule. Zabieg ten jest nierozerwalnie związany z innymi poprawkami do tekstu i stanowi element dobrej praktyki redagowania aktów prawnych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy mające zastosowanie do transportu kolejowego w odniesieniu do następujących kwestii:

Aby zapewnić skuteczną ochronę pasażerów i zachęcać do podróżowania koleją, niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy mające zastosowanie do transportu kolejowego w odniesieniu do następujących kwestii:

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprzedniej poprawki.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  praw pasażerów w przypadku odwołania lub opóźnienia pociągu;

d)  praw pasażerów i odszkodowania w przypadku zakłóceń, takich jak odwołanie lub opóźnienie pociągu;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  minimalnych informacji przekazywanych pasażerom;

e)  minimalnych informacji przekazywanych pasażerom przez przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawców biletów i operatorów turystycznych w sposób dokładny, w stosownym czasie i w przystępnym formacie;

Uzasadnienie

Powyższa poprawka jest ściśle powiązana w szczególności z rozdziałem II.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  rozpatrywania skarg;

h)  właściwych procedur rozpatrywania skarg;

Uzasadnienie

Dla osiągnięcia celu lepszego egzekwowania przepisów określonego w przekształconym rozporządzeniu ważne jest, aby zarówno konsumenci, jak i krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów mogli korzystać z niezawodnych procedur, które ułatwią i przyspieszą rozpatrywanie skarg. Niniejsza poprawka ma nierozerwalny związek w szczególności z poprawkami do rozdziału VII.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  miejskie, podmiejskie i regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, o których mowa w dyrektywie 2012/34/UE, z wyjątkiem przewozów transgranicznych na terenie Unii;

a)  przewozy pasażerskie metrem, tramwajem i koleją lekką, o których mowa w dyrektywie 2012/34/UE, i dokładniej zdefiniowane w dyrektywie 2016/797/UE;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  międzynarodowe kolejowe przewozy pasażerskie, które w znacznej części – co obejmuje przynajmniej jeden planowy przystanek – wykonywane są poza terytorium Unii, pod warunkiem że na terytorium państwa członkowskiego udzielającego zwolnienia odpowiednio zagwarantowano prawa pasażerów na podstawie odpowiednich przepisów prawa krajowego.

b)  międzynarodowe kolejowe przewozy pasażerskie, które w znacznej części – co obejmuje przynajmniej jeden planowy przystanek – wykonywane są poza terytorium Unii, jedynie w odniesieniu do części niewykonywanej na terytorium państwa członkowskiego udzielającego zwolnienia .

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 - ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  kolejowe przewozy pasażerskie z użyciem pojazdów przewidzianych wyłącznie do użytku historycznego lub turystycznego.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie informują Komisję o zwolnieniach udzielonych na postawie ust. 2 lit. a) i b) oraz o odpowiedniości swoich przepisów krajowych obowiązujących na ich terytorium do celów ust. 2 lit. b).

3.  Państwa członkowskie informują Komisję o zwolnieniach udzielonych na postawie ust. 2 lit. a), b) i ba).

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przepisy art. 5, 10, 11 i 25 oraz przepisy rozdziału V stosuje się do wszystkich kolejowych przewozów pasażerskich, o których mowa w ust. 1, w tym do przewozów objętych zwolnieniem zgodnie z ust. 2 lit. a) i b).

4.  Przepisy art. 4, 5, 6, 7, 11 i 12 oraz przepisy rozdziału V stosuje się do wszystkich kolejowych przewozów pasażerskich, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w tym do przewozów objętych zwolnieniem zgodnie z ust. 2 lit. a) i b) niniejszego artykułu. Przepisy art. 10 i 17 stosuje się do wszystkich kolejowych przewozów pasażerskich, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w tym do przewozów objętych zwolnieniem zgodnie z ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „sprzedawca biletów” oznacza każdego detalicznego sprzedawcę kolejowych usług transportowych, zawierającego umowy przewozu i sprzedającego bilety w imieniu przedsiębiorstwa kolejowego lub na własny rachunek ;

5)  „sprzedawca biletów” oznacza każdego detalicznego sprzedawcę kolejowych usług transportowych, zawierającego umowy przewozu i sprzedającego bilety i wspólne bilety w imieniu przynajmniej jednego przedsiębiorstwa kolejowego lub na własny rachunek;

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z art. 10 ust. 1 i 6, które stanowią część wersji przekształconej.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  „bilet” oznacza ważny dokument podróży uprawniający pasażera do przejazdu koleją, bez względu na formę tego dokumentu, np. bilet papierowy, bilet elektroniczny, karta elektroniczna lub karta podróżna;

Uzasadnienie

Bilety mogą mieć różną postać, zwłaszcza w związku z rozwojem platform internetowych. W związku z tym należy wyjaśnić, że jest to ważny dowód, niezależnie od jego formy, uprawniający pasażera do przejazdu koleją.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „wspólny bilet” oznacza bilet lub bilety będące dowodem zawarcia pojedynczej umowy przewozu dotyczącej wykonania następujących po sobie przewozów kolejowych obsługiwanych przez jedno przedsiębiorstwo kolejowe lub większą liczbę tych przedsiębiorstw;

8)  „wspólny bilet” oznacza bilet lub odrębne bilety na następujące po sobie przewozy kolejowe obsługiwane przez jedno przedsiębiorstwo kolejowe lub większą liczbę tych przedsiębiorstw, zakupione od tego samego sprzedawcy biletów, operatora turystycznego lub przedsiębiorstwa kolejowego na podróż między stacją początkową a stacją końcową;

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z art. 10 ust. 1 i 6, które stanowią część wersji przekształconej.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10)  „podróż” oznacza przewóz pasażera między stacją początkową a stacją końcową na podstawie pojedynczej umowy przewozu;

10)  „podróż” oznacza przewóz pasażera między stacją początkową a stacją końcową;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a)  „optymalna pojedyncza podróż koleją” oznacza najbardziej optymalną (tj. najtańszą, najszybszą i najdogodniejszą) podróż koleją w jedną stronę między dwiema stacjami kolejowymi (zarówno w obrębie danego państwa członkowskiego, jak i z przekroczeniem granic wewnętrznych Unii), która może obejmować jeden, dwa lub więcej następujących po sobie przewozów kolejowych i odbywa się zgodnie z minimalnym standardowym czasem połączeń przewidzianym przez oficjalne podmioty odpowiedzialne za planowanie rozkładu jazdy oraz może wymagać kolejno więcej niż jednego biletu lub umowy przewozu, w zależności od tego, jakie rozwiązanie najlepiej odpowiada pasażerowi.

Uzasadnienie

Obecna technologia umożliwia pasażerom rezerwowanie kolejnych podróży kolejowych i wybieranie najlepszych rozwiązań dotyczących ich podróży (tj. najtańszych, najszybszych lub najdogodniejszych) bez względu na liczbę biletów (jeden wspólny lub oddzielne na kolejne etapy). Powyższa definicja służy wyjaśnieniu art. 3 ust. 8 i wnosi do rozporządzenia spójność prawną. Poprawka ta dostosowuje przedmiotowe rozporządzenie do rozporządzeń regulujących prawa pasażerów innych środków transportu (np. transportu lotniczego). Termin „optymalna pojedyncza podróż koleją” umożliwia pasażerom wybór najdogodniejszego wariantu podróży i jest w pełni uzasadniony rozwojem nowych technologii.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16)  „osoba z niepełnosprawnością ” oraz „osoba o ograniczonej możliwości poruszania się” oznacza każdą osobę, która jest dotknięta trwałym lub przejściowym upośledzeniem sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub sensorycznej , które to upośledzenie w zetknięciu z różnymi barierami może utrudniać tym osobom korzystanie w sposób pełny i skuteczny z transportu na równi z innymi pasażerami, lub której mobilność przy korzystaniu z transportu jest ograniczona na skutek wieku;

16)  „osoba z niepełnosprawnością ” oraz „osoba o ograniczonej możliwości poruszania się” oznacza każdą osobę, która jest dotknięta trwałym lub przejściowym upośledzeniem sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub sensorycznej, które to upośledzenie w zetknięciu z różnymi barierami może utrudniać tym osobom korzystanie w sposób pełny i skuteczny z transportu na równi z innymi pasażerami, lub której mobilność przy korzystaniu z transportu jest ograniczona;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18a)  „przewozy pasażerskie koleją lekką” oznacza przewozy obsługiwane przez miejski lub podmiejski szynowy system transportowy charakteryzujący się wytrzymałością zderzeniową C-III lub C-IV (zgodnie z EN 15227:2011) oraz maksymalną wytrzymałością pojazdu wynoszącą 800 kN (wzdłużna siła ściskająca w obszarze sprzęgu); systemy kolei lekkiej mogą korzystać z własnego wydzielonego pasa drogowego lub współdzielić pas drogowy z pojazdami drogowymi i zazwyczaj nie dochodzi w ich ramach do wymiany pojazdów ze składami obsługującymi dalekobieżny ruch pasażerski lub towarowy;

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z art. 2 ust. 2, który stanowi część wersji przekształconej.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19a)  „interfejs programowania aplikacji” oznacza elektroniczny interfejs do wyszukiwania informacji dotyczących rozkładów jazdy, połączeń intermodalnych, w tym bieżących informacji o możliwych opóźnieniach, dostępnych miejscach siedzących, opłatach za przejazd, obowiązkowych rezerwacjach i warunkach specjalnych, dostępności usług transportowych, a także umożliwiający zakup biletów, wspólnych biletów i rezerwacje.

Uzasadnienie

Ta nowa definicja jest konieczna w związku z wprowadzeniem nowych przepisów w art. 10a (nowym).

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla taryf socjalnych przedsiębiorstwa kolejowe lub sprzedawcy biletów oferują warunki umowne i taryfy ogółowi społeczeństwa bez stosowania bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji ze względu na narodowość bądź miejsce zamieszkania końcowego klienta lub miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa kolejowego bądź sprzedawcy biletów na terenie Unii.

Bez uszczerbku dla taryf socjalnych przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni oferują warunki umowne i taryfy oraz sprzedają bilety i wspólne bilety ogółowi społeczeństwa oraz przyjmują rezerwacje pasażerów bez stosowania bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, w szczególności ze względu na narodowość, pochodzenie bądź miejsce zamieszkania końcowego pasażera, miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa kolejowego bądź sprzedawcy biletów na terenie Unii. Ponadto w ramach akceptowanych środków płatności przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni nie mogą – ze względów związanych z przynależnością państwową pasażera, jego miejscem zamieszkania, lokalizacją rachunku płatniczego, miejscem prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych lub miejscem wydania instrumentu płatniczego w Unii – stosować zróżnicowanych warunków w odniesieniu do transakcji płatniczej, jeżeli:

 

a) transakcji płatniczej dokonuje się w drodze transakcji elektronicznej za pomocą polecenia przelewu, polecenia zapłaty lub instrumentu płatniczego opartego na karcie w obrębie tej samej marki płatniczej i kategorii;

 

b) wymogi dotyczące uwierzytelnienia realizuje się zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2366; oraz

 

(c) transakcji płatniczej dokonuje się w walucie akceptowanej przez przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawcę biletów lub operatora turystycznego.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pasażerom przysługuje prawo przewozu rowerów w pociągu, w odpowiednich przypadkach za rozsądną opłatą. Pasażerowie zobowiązani są nadzorować swoje rowery podczas podróży oraz dopilnować, by nie powodowały niedogodności lub szkody dla innych pasażerów, sprzętu ułatwiającego poruszenia się, bagażu lub operacji kolejowych. Przewozu rowerów można odmówić lub go ograniczyć ze względów bezpieczeństwa lub względów operacyjnych, pod warunkiem że przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów, operatorzy turystyczni oraz, w stosownych przypadkach, zarządcy stacji poinformują pasażerów o warunkach takiej odmowy lub takiego ograniczenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 454/2011.

Pasażerom przysługuje prawo przewozu rowerów w pociągu, zmontowanych lub nie, w tym w pociągu szybkobieżnym, dalekobieżnym i transgranicznym. Usługa ta jest oferowana nieodpłatnie lub, w wyjątkowych przypadkach, za rozsądną opłatą. Każdy nowy lub odremontowany tabor kolejowy posiada wystarczającą, odpowiednio oznakowaną przestrzeń przeznaczoną do przewozu zmontowanych rowerów. Przewozu rowerów można odmówić lub go ograniczyć jedynie z należycie uzasadnionych względów bezpieczeństwa, pod warunkiem że przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów, operatorzy turystyczni oraz, w stosownych przypadkach, zarządcy stacji poinformują pasażerów, najpóźniej przy zakupie biletu, o warunkach przewozu rowerów na wszystkich trasach zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 454/2011.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przedsiębiorstwa kolejowe mogą oferować pasażerom warunki umowne, które są korzystniejsze od określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2.  Przedsiębiorstwa kolejowe, operatorzy turystyczni lub sprzedawcy biletów mogą oferować pasażerom warunki umowne, które są korzystniejsze od warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Poprawka ta uwzględnia fakt, że nie tylko przedsiębiorstwa kolejowe oferują pasażerom bilety i że nie ma to wpływu na stosunki między przedsiębiorstwami / swobodę zawierania umów między przedsiębiorstwami kolejowymi a operatorami turystycznymi i sprzedawcami biletów, oraz jest ona zgodna z tekstem Komisji zawartym w rozdziale II.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązek informowania o zaprzestaniu wykonywania przewozów

Obowiązek informowania o zaprzestaniu lub znacznym ograniczeniu wykonywania przewozów oraz obowiązek konsultacji w tym zakresie

Uzasadnienie

Zważywszy że celem przedmiotowego rozporządzenia i zmian do niego przedstawionych przez Komisję jest wzmocnienie praw osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a także ogólna poprawa praw pasażerów, należy zadbać o to, by pasażerowie byli sprawiedliwie traktowani przez przedsiębiorstwa kolejowe. Poprawka ta jest zatem nierozerwalnie związana z innymi propozycjami, w tym dotyczącymi udzielania informacji przez przedsiębiorstwa oraz braku dyskryminacji wobec pasażerów, o czym mowa w art. 1 oraz powiązanych rozdziałach, a także z wszystkimi postanowieniami dotyczącymi dostępu zawartymi w rozdziale V i w innych fragmentach tekstu.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedsiębiorstwa kolejowe lub, w razie potrzeby, właściwe organy odpowiadające za umowy o świadczenie publicznej usługi kolejowej podają do wiadomości publicznej, przy wykorzystaniu odpowiednich środków, w tym w formatach przystępnych dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z wymogami dostępności ustanowionymi w dyrektywie XXX31, decyzje o zaprzestaniu – na stałe lub czasowo – wykonywania przewozów , przed ich wejściem w życie.

Przedsiębiorstwa kolejowe lub, w razie potrzeby, właściwe organy odpowiadające za umowy o świadczenie publicznej usługi kolejowej podają bezzwłocznie do wiadomości publicznej, przy wykorzystaniu odpowiednich środków, w tym w formatach przystępnych dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z wymogami dostępności ustanowionymi w dyrektywie XXX31, propozycje dotyczące zaprzestania lub znacznego ograniczenia – na stałe lub czasowo – wykonywania przewozów, z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie, i dbają o to, by propozycje te były przedmiotem konstruktywnych i odpowiednich konsultacji z zainteresowanymi stronami, zanim zostaną wdrożone.

__________________

__________________

31 Dyrektywa XXX w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług (europejski akt w sprawie dostępności) (Dz.U. L […] z […], s. […]).

31 Dyrektywa XXX w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług (europejski akt w sprawie dostępności) (Dz.U. L […] z […], s. […]).

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przedsiębiorstwa kolejowe oraz sprzedawcy biletów w imieniu jednego lub kilku przedsiębiorstw kolejowych udzielają pasażerowi na jego żądanie przynajmniej informacji wymienionych w załączniku II część I, w odniesieniu do podróży objętych umowami przewozu oferowanymi przez dane przedsiębiorstwo kolejowe. Sprzedawcy biletów, którzy oferują umowy przewozu we własnym imieniu, oraz operatorzy turystyczni dostarczają tych informacji, jeżeli są one dostępne.

1.  Przedsiębiorstwa kolejowe, operatorzy turystyczni oraz sprzedawcy biletów we własnym imieniu lub w imieniu jednego lub kilku przedsiębiorstw kolejowych udzielają pasażerowi przynajmniej informacji wymienionych w załączniku II część I, w odniesieniu do podróży objętych umowami przewozu oferowanymi przez dane przedsiębiorstwo kolejowe.

Uzasadnienie

Aby zachować wewnętrzną logikę i zgodność z celami rozporządzenia, należy zadbać o to, by klienci otrzymywali na czas dokładne informacje o podróży od odnośnego sprzedawcy detalicznego ich biletu. Jest to nierozerwalnie związane z postanowieniami dotyczącymi informacji, o których mowa w całym załączniku II.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przedsiębiorstwa kolejowe oraz, w miarę możliwości, sprzedawcy biletów dostarczają pasażerowi w trakcie podróży , w tym na stacjach przesiadkowych, przynajmniej informacji wymienionych w załączniku II część II.

2.  Przedsiębiorstwa kolejowe oraz, w miarę możliwości, operatorzy turystyczni i sprzedawcy biletów dostarczają pasażerowi w trakcie podróży, w tym na stacjach przesiadkowych, przynajmniej informacji wymienionych w załączniku II część II.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, dostarczane są w najbardziej odpowiedniej formie , w tym z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacyjnych. Szczególną uwagę poświęca się zapewnieniu, aby informacje te były dostępne dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z wymogami dostępności ustanowionymi w dyrektywie XXX i rozporządzeniu (UE) nr 454/2011.

3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, dostarczane są z wykorzystaniem łatwo dostępnych, powszechnie używanych i podających informacje na bieżąco najnowszych technologii komunikacyjnych, w miarę możliwości na piśmie. Szczególną uwagę poświęca się zapewnieniu, aby informacje te były dostępne dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z wymogami dostępności ustanowionymi w dyrektywie XXX i rozporządzeniu (UE) nr 454/2011. Należy wyraźnie informować o tym, jakie formaty są dostępne.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury udostępniają przedsiębiorstwom kolejowym i sprzedawcom biletów dane w czasie rzeczywistym dotyczące pociągów, w tym pociągów obsługiwanych przez inne przedsiębiorstwa kolejowe, w sposób niedyskryminujący.

4.  Zarządcy stacji, zarządcy infrastruktury i przedsiębiorstwa kolejowe udostępniają przedsiębiorstwom kolejowym i sprzedawcom biletów dane w czasie rzeczywistym dotyczące pociągów, w tym pociągów obsługiwanych przez inne przedsiębiorstwa kolejowe, w sposób niedyskryminujący, w najbardziej odpowiednim formacie, na interoperacyjnym interfejsie technicznym wykorzystującym najnowsze technologie komunikacyjne, aby przedsiębiorstwa kolejowe i sprzedawcy biletów udzielali pasażerom wszystkich informacji wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Przedsiębiorstwa kolejowe i sprzedawcy biletów oferujący umowy przewozu w imieniu jednego lub kilku przedsiębiorstw kolejowych udzielają pasażerom informacji na temat ewentualnych połączeń z innymi środkami transportu.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest ściśle związana z art. 9 i 14.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Przedsiębiorstwa kolejowe we współpracy z zarządcami infrastruktury podają w rozkładach jazdy informacje o dostępnych połączeniach kolejowych i stacjach.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka jest związana z art. 1. Informacje te powinny ułatwiać podróż pociągiem osobom z niepełnosprawnością lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przedsiębiorstwa kolejowe oraz sprzedawcy biletów oferują bilety oraz, w miarę możliwości, wspólne biletyrezerwacje. Dokładają oni wszelkich starań, aby oferować wspólne bilety, w tym na podróże transgraniczne oraz podróże odbywane pociągami więcej niż jednego przedsiębiorstwa kolejowego.

1.  Przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni oferują bilety, wspólne bilety oraz rezerwacje, w tym na podróże transgraniczne lub podróże pociągiem nocnym oraz podróże odbywane pociągami więcej niż jednego przedsiębiorstwa kolejowego. Rezerwacja takich biletów jest łatwo dostępna i niedyskryminacyjna, również dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni opracowują w tym celu odpowiednie interfejsy programowania aplikacji i formaty danych, aby umożliwić wymianę informacji między sieciami, regionami i państwami, a także rezerwację biletów przez internet.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Bez uszczerbku dla ust. 3 i 4 przedsiębiorstwa kolejowe i sprzedawcy biletów dystrybuują wśród pasażerów bilety za pośrednictwem przynajmniej jednego z następujących sposobów sprzedaży:

2.  Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni dystrybuują wśród pasażerów bilety, wspólne bilety i rezerwacje za pośrednictwem internetu i przynajmniej jednego z następujących sposobów sprzedaży:

a)  w kasach biletowych lub w automatach biletowych;

a)  w kasach biletowych lub w automatach biletowych;

b)  za pośrednictwem telefonu, internetu lub jakichkolwiek innych, powszechnie dostępnych technologii informacyjnych;

b)  za pośrednictwem telefonu lub jakichkolwiek innych, powszechnie dostępnych technologii informacyjnych;

c)  w pociągach.

c)  w pociągach.

Państwa członkowskie mogą zobowiązać przedsiębiorstwa kolejowe do oferowania biletów na przewozy wykonywane w ramach umów o świadczenie usług publicznych za pośrednictwem więcej niż jednego punktu sprzedaży.

 

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przedsiębiorstwa kolejowe zapewniają możliwość nabycia w pociągu biletów na dany przewóz , chyba że możliwość taka jest ograniczona albo wyłączona ze względów bezpieczeństwa lub zwalczania nadużyć, z powodu obowiązku wcześniejszej rezerwacji lub z uzasadnionych względów handlowych.

3.  Przedsiębiorstwa kolejowe zapewniają możliwość nabycia w pociągu biletów na dany przewóz, chyba że możliwość taka jest ograniczona albo wyłączona z racjonalnych i uzasadnionych względów bezpieczeństwa lub zwalczania nadużyć czy też z powodu dostępności przestrzeni lub miejsc siedzących.

Uzasadnienie

Aby zwiększyć liczbę osób korzystających z usług kolejowych w Europie, konieczne jest ustanowienie jasnych i wzmocnionych praw pasażerów zgodnie z celami rozporządzenia. Wszelkie ograniczenia możliwości zakupu biletów przez pasażera w pociągu powinny być racjonalne i uzasadnione. Polityka bezpieczeństwa/zwalczania nadużyć finansowych oraz dostępność przestrzeni są uzasadnionymi powodami ograniczenia tej możliwości, podczas gdy „uzasadnione względy handlowe” są zbyt niejasne. Poprawka jest zatem konieczna z ważnych względów logiki wewnętrznej i jest też nierozerwalnie związana z przedmiotem art. 1 oraz ogólnymi celami wyrażonymi w ocenach skutków i uzasadnieniach.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli na stacji początkowej nie ma kasy ani automatu biletowego, pasażerowie muszą zostać poinformowani na stacji o:

4.  Na żądanie pasażerów bilety przedrukowuje się w dniu podróży w kasie biletowej lub w automatach biletowych. Jeżeli na stacji początkowej nie ma kasy ani automatu biletowego lub jeżeli kasa lub automat biletowy nie są w pełni dostępne, pasażerowie muszą zostać poinformowani na stacji o:

Uzasadnienie

Wydrukowane bilety są często niezbędne, aby pracodawcy mogli zwrócić pasażerom koszty podróży. Jeżeli stacja nie może ich wydrukować, pasażerowie powinni mieć prawo do tej informacji na stacji. Poprawka jest konieczna, gdyż jest nierozerwalnie związana z warunkami dostępu i innymi zmianami w art. 10 wprowadzonymi przez Komisję.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli na stacji początkowej nie ma kasy biletowej ani automatu biletowego, osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się umożliwia się zakup biletu w pociągu bez dopłaty.

5.  Jeżeli na stacji początkowej nie ma otwartej kasy biletowej ani działającego automatu biletowego, pasażerom umożliwia się zakup biletu w pociągu bez dopłaty. Bilety zakupione w pociągu nie kosztują więcej niż odpowiednie standardowe taryfy za daną podróż z wszelkimi mającymi zastosowanie zniżkami.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jeżeli pasażer otrzyma odrębne bilety na jedną podróż obejmującą następujące po sobie przewozy kolejowe wykonywane przez jedno przedsiębiorstwo kolejowe lub większą ich liczbę, przysługujące mu prawa do informacji, pomocy, opieki i odszkodowania są równoważne prawom przysługującym na podstawie wspólnego biletu i obejmują całą podróż od stacji początkowej do miejsca przeznaczenia, chyba że pasażera wyraźnie poinformowano na piśmie inaczej. W tej informacji wskazuje się zwłaszcza, że w przypadku utraty połączenia pasażerowi nie będzie przysługiwać pomoc ani odszkodowanie w oparciu o całkowitą długość podróży. Ciężar udowodnienia, że wspomnianą informację przekazano, spoczywa na przedsiębiorstwie kolejowym, jego przedstawicielu, operatorze turystycznym lub sprzedawcy biletów.

6.  Jeżeli pasażerowie otrzymują odrębne bilety na jedną podróż obejmującą następujące po sobie przewozy kolejowe wykonywane przez jedno przedsiębiorstwo kolejowe lub większą ich liczbę, przysługujące im prawa do informacji, pomocy, opieki i odszkodowania są równoważne prawom przysługującym na podstawie wspólnego biletu i obejmują całą podróż od stacji początkowej do miejsca przeznaczenia.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Dostarczania informacji o transporcie za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji

 

1.   Przedsiębiorstwa kolejowe w sposób niedyskryminacyjny udostępniają wszystkie informacje związane z podróżą, w tym informacje operacyjne w czasie rzeczywistym dotyczące rozkładów jazdy i taryf, o których mowa w art. 9, za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji.

 

2.   Przedsiębiorstwa kolejowe zapewniają operatorom turystycznym, sprzedawcom biletów i innym przedsiębiorstwom kolejowy sprzedającym ich przewozy niedyskryminacyjny dostęp do systemów rezerwacji za pośrednictwem API, tak by mogli oni zawierać umowy przewozu i wystawiać bilety, wspólne bilety i rezerwacje, w taki sposób, aby udostępniać najbardziej optymalne i efektywne pod względem kosztów podróże, w tym w podróże transgraniczne.

 

3.   Przedsiębiorstwa kolejowe dopilnowują, aby specyfikacje techniczne dotyczące API były dobrze udokumentowane i ogólnie dostępne nieodpłatnie. API korzystają z otwartych standardów, powszechnie używanych protokołów i formatów przeznaczonych do odczytu maszynowego w celu umożliwienia interoperacyjności.

 

4.   Przedsiębiorstwa kolejowe dopilnowują, aby z wyjątkiem sytuacji nagłych wszelkie zmiany w specyfikacjach technicznych ich API były udostępniane operatorom turystycznym i sprzedawcom biletów możliwie najszybciej, lecz nie później niż trzy miesiące przed wprowadzeniem zmiany. Nagłe sytuacje są dokumentowane, a dokumentacja jest udostępniana właściwym organom na ich żądanie.

 

5.   Przedsiębiorstwa kolejowe dopilnowują, aby dostęp do API był niedyskryminacyjny, miał ten sam poziom dyspozycyjności i wydajności, łącznie ze wsparciem, dostępem do całej dokumentacji, standardów, protokołów i formatów. Operatorzy turystyczni i sprzedawcy biletów nie są dyskryminowani w porównaniu z przedsiębiorstwami kolejowymi.

 

6.   API są ustanawiane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1926 z dnia 31 maja 2017 r.

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z art. 10 ust. 1, który stanowi część wersji przekształconej.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać – w momencie odjazdu, albo w przypadku utraty połączenia w trakcie podróży na podstawie wspólnego biletu – że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy przewozu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy jednym z następujących świadczeń :

1.  W przypadku gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać – w momencie odjazdu, albo w przypadku utraty połączenia w trakcie podróży – że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 45 minut, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy jednym z następujących świadczeń:

Uzasadnienie

Pasażerowie powinni mieć prawo wyboru, niezależnie od tego, czy korzystają z biletu wspólnego, podróży w jedną stronę na jednym bilecie, podróży powrotnej czy podróży łączonej. Sformułowanie „umowa przewozu” zostało skreślone ze względu na jasność prawną, ponieważ w grę może wchodzić więcej niż jedna umowa. Jest to zgodne z innymi naszymi poprawkami w rozdziale IV.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów ust. 1 lit. b) porównywalna zmieniona trasa może być obsługiwana przez dowolne przedsiębiorstwo kolejowe oraz może obejmować przewóz w wyższej klasie lub przewóz z wykorzystaniem zastępczych środków transportu bez generowania dodatkowych kosztów dla pasażera. Przedsiębiorstwa kolejowe podejmują racjonalne starania, aby uniknąć dodatkowych połączeń przesiadkowych. Łączny czas podróży z wykorzystaniem zastępczych środków transportu na odcinku podróży, którego nie ukończono zgodnie z planem, musi być porównywalny do planowego czasu pierwotnej podróży. Pasażerom nie oferuje się podróży środkami transportu niższej klasy, chyba że takie środki transportu stanowią jedyny dostępny sposób pokonania zmienionej trasy.

2.  Do celów ust. 1 lit. b), w przypadku utracenia połączenia z powodu opóźnienia lub odwołania na wcześniejszym odcinku podróży pasażer jest uprawniony do skorzystania z następnego dostępnego połączenia w celu dotarcia do swojego planowanego miejsca docelowego. Porównywalna zmieniona trasa może być obsługiwana przez dowolne przedsiębiorstwo kolejowe oraz może obejmować przewóz w wyższej klasie lub przewóz z wykorzystaniem zastępczych środków transportu bez generowania dodatkowych kosztów dla pasażera. Przedsiębiorstwa kolejowe podejmują racjonalne starania, aby uniknąć dodatkowych połączeń przesiadkowych. Łączny czas podróży z wykorzystaniem zastępczych środków transportu na odcinku podróży, którego nie ukończono zgodnie z planem, musi być porównywalny do planowego czasu pierwotnej podróży. Pasażerom nie oferuje się podróży środkami transportu niższej klasy, chyba że takie środki transportu stanowią jedyny dostępny sposób pokonania zmienionej trasy.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podmioty świadczące przewozy na zmienionej trasie zwracają szczególną uwagę na zapewnienie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się porównywalnego poziomu dostępności zastępczych środków transportu.

3.  Podmioty świadczące przewozy na zmienionej trasie zapewniają osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się porównywalny poziom pomocy i dostępności zastępczych środków transportu.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie tracąc prawa do przewozu, pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za opóźnienie w przypadku opóźnienia pomiędzy podanym w umowie przewozu miejscem wyjazdu i miejscem docelowym, za które nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu zgodnie z art. 16. Minimalna kwota odszkodowania wynosi:

1.  Nie tracąc prawa do przewozu, pasażer jest uprawniony do odszkodowania od przedsiębiorstwa kolejowego za opóźnienie w przypadku opóźnienia pomiędzy podanym na bilecie i odpowiadających pojedynczej umowie przewozu miejscem wyjazdu i miejscem docelowym, za które nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu zgodnie z art. 16. Minimalna kwota odszkodowania wynosi:

Uzasadnienie

Precyzyjny system odszkodowań jest istotnym aspektem ogólnej skuteczności tego rozporządzenia i dlatego też wiąże się nierozerwalnie z celami leżącymi u jego podstaw, a w szczególności z rozdziałem VI i VII.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut;

a)  50% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 45 do 89 minut;

Uzasadnienie

Precyzyjny system odszkodowań jest istotnym aspektem ogólnej skuteczności tego rozporządzenia i dlatego też wiąże się nierozerwalnie z celami leżącymi u jego podstaw, a w szczególności z rozdziałem VI i VII.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

b)  75 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 90 do 119 minut lub więcej,

Uzasadnienie

Precyzyjny system odszkodowań jest istotnym aspektem ogólnej skuteczności tego rozporządzenia i dlatego też wiąże się nierozerwalnie z celami leżącymi u jego podstaw, a w szczególności z rozdziałem VI i VII.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  100 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Uzasadnienie

Precyzyjny system odszkodowań jest istotnym aspektem ogólnej skuteczności tego rozporządzenia i dlatego też wiąże się nierozerwalnie z celami leżącymi u jego podstaw, a w szczególności z rozdziałem VI i VII.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przepisy ust. 1 stosuje się również do pasażerów, którzy posiadają abonament lub kolejowy bilet okresowy. Jeżeli pasażerowie ci napotykają na powtarzające się opóźnienia lub odwołania połączeń w okresie ważności abonamentu lub biletu okresowego , mogą dochodzić odpowiedniego odszkodowania zgodnie z warunkami przyznawania odszkodowań określonymi przez przedsiębiorstwa kolejowe. Warunki te określają kryteria dotyczące opóźnienia i sposób obliczania odszkodowania. Jeżeli opóźnienia nieprzekraczające 60 minut występują wielokrotnie w okresie ważności abonamentu lub biletu okresowego, opóźnienia te sumuje się, a pasażerom wypłaca się odszkodowanie zgodnie z warunkami przyznawania odszkodowań określonymi przez przedsiębiorstwo kolejowe.

2.  Przepisy ust. 1 stosuje się również do pasażerów, którzy posiadają abonament lub kolejowy bilet okresowy. Jeżeli pasażerowie ci napotykają na powtarzające się opóźnienia lub odwołania połączeń w okresie ważności abonamentu lub biletu okresowego, są uprawnieni do odpowiedniego odszkodowania zgodnie z warunkami przyznawania odszkodowań określonymi przez przedsiębiorstwa kolejowe. Warunki te określają kryteria dotyczące opóźnienia i sposób obliczania proporcjonalnego odszkodowania zgodnie z podstawą oszacowania, o której mowa w ust. 1. Jeżeli opóźnienia nieprzekraczające 45 minut występują wielokrotnie w okresie ważności abonamentu lub biletu okresowego, opóźnienia te sumuje się, a pasażerom wypłaca się odszkodowanie zgodnie z warunkami przyznawania odszkodowań określonymi przez przedsiębiorstwo kolejowe.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Wypłata odszkodowania następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o odszkodowanie. Odszkodowanie może zostać wypłacone w postaci kuponów lub innych usług, jeżeli ich warunki są elastyczne (szczególnie w odniesieniu do okresu ważności oraz miejsca docelowego). Odszkodowanie jest wypłacane w formie pieniężnej na wniosek pasażera.

5.  Wypłata odszkodowania następuje w ciągu miesiąca od skierowania do przedsiębiorstwa kolejowego, operatora turystycznego lub sprzedawcy biletów wniosku o odszkodowanie. Odszkodowanie może zostać wypłacone w postaci kuponów lub innych usług, lub też za pomocą automatycznego systemu odszkodowania, jeżeli taki istnieje, a także jeżeli warunki są elastyczne (szczególnie w odniesieniu do okresu ważności oraz miejsca docelowego). Odszkodowanie jest wypłacane w formie pieniężnej na wniosek pasażera, z wykorzystaniem tego samego systemu płatności, z którego skorzystano przy zakupie biletu. Pasażer jest informowany w rozumiały sposób o wszystkich dostępnych mu możliwościach uzyskania odszkodowania, w tym odszkodowania finansowego, spośród których może dokonać wyboru. Pasażer nie jest w żaden sposób zniechęcany do żądania odszkodowania.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Pasażerowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli opóźnienie powstałe w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy jest krótsze niż 60 minut.

7.  Pasażerom nie przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli zostali poinformowani o opóźnieniu przed zakupem biletu, chyba że faktyczne opóźnienie jest o 45 minut dłuższe niż zapowiedziane opóźnienie lub jeżeli opóźnienie powstałe w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy jest krótsze niż 45 minut.

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z art. 17 ust. 2, który stanowi część wersji przekształconej.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Przedsiębiorstwo kolejowe nie jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania, jeżeli jest w stanie dowieść, że opóźnienie powstało w wyniku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych lub klęski żywiołowej zagrażających bezpiecznemu wykonaniu przewozu i nie można byłoby go przewidzieć ani mu zapobiec, nawet gdyby zastosowano wszelkie stosowne środki.

skreśla się

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku opóźnienia przyjazdu lub odjazdu pasażerowie są informowani o sytuacji i o spodziewanym czasie odjazdu oraz przyjazdu przez przedsiębiorstwo kolejowe bądź sprzedawcę biletów lub przez zarządcę stacji niezwłocznie po pojawieniu się takiej informacji.

1.  W przypadku opóźnienia przyjazdu lub odjazdu pasażerowie są informowani o sytuacji i o spodziewanym czasie odjazdu oraz przyjazdu przez przedsiębiorstwo kolejowe, operatora turystycznego bądź sprzedawcę biletów lub przez zarządcę stacji niezwłocznie po pojawieniu się takiej informacji. Zarządcy stacji, zarządcy infrastruktury i przedsiębiorstwa kolejowe dostarczają sprzedawcom biletów informacji w czasie rzeczywistym i w odpowiednim formacie.

Uzasadnienie

Właściwa, interoperacyjna i prowadzona w czasie rzeczywistym wymiana danych między sprzedawcami biletów a przedsiębiorstwami kolejowymi ma podstawowe znaczenie dla konsumentów, jeśli chcemy dopilnować, by konsumenci byli jak najlepiej poinformowani, również o opcjach biletów i cen w odniesieniu do danej podróży, by informacje te otrzymywali w czasie rzeczywistym, a także by mieli możliwość dokonania zakupu preferowanego rodzaju biletu u wybranego sprzedawcy biletów.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 1, o ponad 60 minut pasażerom oferuje się także nieodpłatnie:

2.  W przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 1, o ponad 45 minut pasażerom oferuje się także nieodpłatnie:

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna, ponieważ jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami w sprawie czasu opóźnienia (art. 17).

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  posiłki i napoje odpowiednio do czasu oczekiwania, jeżeli są one dostępne w pociągu lub na stacji lub mogą zostać w rozsądnym zakresie dostarczone , z uwzględnieniem kryteriów takich jak odległość od dostawcy, czas wymagany na dokonanie dostawy oraz koszt ;

a)  posiłki i napoje odpowiednio do czasu oczekiwania, jeżeli są one dostępne w pociągu lub na stacji lub mogą zostać w rozsądnym zakresie dostarczone;

Uzasadnienie

Przykładowe wyliczenie kryteriów w tekście, w szczególności kosztów, nie jest pomocne w ustaleniu możliwości dostarczenia napojów i posiłków.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  o ile jest to fizycznie możliwe, transport z pociągu do stacji kolejowej, do miejsca odjazdu zastępczego środka transportu lub do miejsca przeznaczenia, jeżeli pociąg został unieruchomiony na trasie.

c)  o ile jest to fizycznie możliwe, dostępny transport z pociągu do stacji kolejowej, do miejsca odjazdu zastępczego środka transportu lub do miejsca przeznaczenia, jeżeli pociąg został unieruchomiony na trasie.

Uzasadnienie

Zgodnie z intencją niniejszego rozporządzenia, którą jest wzmocnienie praw osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a w szczególności z przepisami rozdziału V, każdy alternatywny transport z pociągu i dalsza podróż muszą być dostępne dla wszystkich pasażerów. Musi to być wyraźny wymóg, aby potrzeby tych pasażerów były brane pod uwagę, ponieważ mogą oni wymagać dodatkowej pomocy, na przykład w przypadku ewakuacji.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli połączenie kolejowe nie może być dalej wykonywane, przedsiębiorstwo kolejowe organizuje jak najszybciej zastępczy transport pasażerów.

3.  Jeżeli połączenie kolejowe nie może być dalej wykonywane, przedsiębiorstwo kolejowe organizuje jak najszybciej zastępczy, dostępny transport pasażerów.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z postanowieniami dotyczącymi dostępności, które stanowią część wersji przekształconej.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na żądanie pasażera przedsiębiorstwa kolejowe zaświadczają na bilecie lub w inny sposób , że, zależnie od sytuacji, połączenie kolejowe uległo opóźnieniu, opóźnienie doprowadziło do utraty połączenia albo połączenie zostało odwołane.

4.  Przedsiębiorstwa kolejowe proponują zainteresowanym pasażerom pisemne zaświadczenie, na bilecie lub w inny sposób, że, zależnie od sytuacji, połączenie kolejowe uległo opóźnieniu, opóźnienie doprowadziło do utraty połączenia albo połączenie zostało odwołane.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Oprócz obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa kolejowe na mocy art. 13a ust. 3 dyrektywy 2012/34/UE zarządca stacji kolejowej obsługującej w ujęciu rocznym średnio co najmniej 10 000 pasażerów dziennie zapewnia, aby funkcjonowanie stacji oraz działalność przedsiębiorstw kolejowych oraz zarządców infrastruktury podlegały koordynacji w oparciu o odpowiedni plan postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych umożliwiający przygotowanie się do możliwości wystąpienia poważnych zakłóceń i znacznych opóźnień skutkujących utknięciem dużej liczby pasażerów na danej stacji. Plan musi zapewniać udzielanie pasażerom, którzy nie mogą kontynuować podróży z powodu zakłóceń, odpowiedniej pomocy i informacji, w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie XXX. Na żądanie zarządca stacji udostępnia plan i wszelkie jego zmiany krajowemu organowi odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów lub innemu organowi wskazanemu przez państwo członkowskie. Zarządcy stacji kolejowych obsługujących w ujęciu rocznym średnio mniej niż 10 000 pasażerów dziennie podejmują odpowiednie starania w celu koordynacji użytkowników stacji oraz udzielania we wspomnianych sytuacjach pomocy i informacji pasażerom, którzy nie mogą kontynuować podróży z powodu zakłóceń.

6.  Oprócz obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa kolejowe na mocy art. 13a ust. 3 dyrektywy 2012/34/UE zarządca stacji kolejowej obsługującej w ujęciu rocznym średnio co najmniej 10 000 pasażerów dziennie zapewnia, aby funkcjonowanie stacji oraz działalność przedsiębiorstw kolejowych oraz zarządców infrastruktury podlegały koordynacji w oparciu o odpowiedni plan postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych umożliwiający przygotowanie się do możliwości wystąpienia poważnych zakłóceń i znacznych opóźnień skutkujących utknięciem dużej liczby pasażerów na danej stacji. W planie zwraca się szczególną uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz zapewnia się w nim udzielanie pasażerom, którzy nie mogą kontynuować podróży z powodu zakłóceń, odpowiedniej pomocy i informacji, w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie XXX. Plan obejmuje również wymogi dotyczące dostępności systemów powiadomień i informacji. Zarządca stacji podaje do wiadomości publicznej plan i wszelkie jego zmiany, w tym na stronie internetowej stacji. Zarządcy stacji kolejowych obsługujących w ujęciu rocznym średnio mniej niż 10 000 pasażerów dziennie podejmują odpowiednie starania w celu koordynacji użytkowników stacji oraz udzielania we wspomnianych sytuacjach pomocy i informacji pasażerom, którzy nie mogą kontynuować podróży z powodu zakłóceń.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji, przy aktywnym udziale przedstawicieli organizacji osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się , określają niedyskryminujące zasady dotyczące korzystania z przewozu przez osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się , w tym osoby im towarzyszące . W zasadach tych dopuszcza się, by pasażerowi towarzyszył pies towarzyszący zgodnie z odnośnymi przepisami krajowymi.

1.  Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji, przy aktywnym udziale przedstawicieli organizacji osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się , określają niedyskryminujące zasady dotyczące wolnego od barier i niezależnego korzystania z przewozu przez osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym osoby im towarzyszące. W zasadach tych dopuszcza się, by pasażerowi towarzyszyło zwierzę asystujące posiadające certyfikat lub osoba towarzysząca, w obydwu przypadkach nieodpłatnie, zgodnie z odnośnymi przepisami krajowymi oraz zapewnia się osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej możliwość spontanicznego podejmowania podróży koleją bez konieczności długotrwałego planowania.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na żądanie, zarządca stancji, przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca biletów lub operator turystyczny udzielają osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się informacji , w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 454/2011 i dyrektywie XXX, o dostępności stacji i związanych z nią obiektów, przewozów kolejowych oraz o warunkach dostępu do taboru kolejowego , zgodnie z zasadami dostępu, o których mowa w art. 20 ust. 1, oraz informują osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się o udogodnieniach w pociągu.

1.  Na żądanie, zarządca stancji, przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca biletów lub operator turystyczny udzielają osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się informacji , w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 454/2011 i dyrektywie XXX, o dostępności stacji i związanych z nią obiektów, przewozów kolejowych oraz o warunkach dostępu do taboru kolejowego , zgodnie z zasadami dostępu, o których mowa w art. 20 ust. 1, oraz informują osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się o udogodnieniach w pociągu. Informacje te są również udostępniane w przystępny sposób na stronie internetowej zarządcy stacji lub przedsiębiorstwa kolejowego.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca biletów lub operator turystyczny korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, na żądanie informuje on na piśmie w terminie pięciu dni roboczych zainteresowane osoby z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się o przyczynach odmowy dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu, lub żądania, aby towarzyszyła jej inna osoba. Przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca biletów lub operator turystyczny podejmują racjonalne starania, aby zaoferować danej osobie alternatywny wariant podróży, uwzględniający jej potrzeby w zakresie dostępności.

2.  Jeżeli przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca biletów lub operator turystyczny korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, na żądanie informuje on na piśmie w terminie pięciu dni roboczych zainteresowane osoby z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się o przyczynach odmowy dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu, lub żądania, aby towarzyszyła jej inna osoba. Przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca biletów lub operator turystyczny proponują danej osobie alternatywny wariant podróży, uwzględniający jej potrzeby w zakresie dostępności.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Osobom z niepełnosprawnością lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się , które odjeżdżają ze stacji kolejowej, na której obecny jest personel, przejeżdżają przez nią lub przyjeżdżają na nią, zarządca stacji lub przedsiębiorstwo kolejowe bądź oba te podmioty zapewniają nieodpłatnie pomoc w taki sposób, aby osoby te były w stanie wsiąść do odjeżdżającego pociągu lub wysiąść z pociągu przyjeżdżającego, w ramach przejazdu, na który zakupiły bilet, bez uszczerbku dla zasad dostępu ustanowionych na mocy art. 20 ust. 1.

1.  Osobom z niepełnosprawnością lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się , które odjeżdżają ze stacji kolejowej, na której obecny jest personel, przejeżdżają przez nią lub przyjeżdżają na nią, zarządca stacji lub przedsiębiorstwo kolejowe bądź oba te podmioty zapewniają nieodpłatnie pomoc w taki sposób, aby osoby te były w stanie wsiąść do odjeżdżającego pociągu lub wysiąść z pociągu przyjeżdżającego, w ramach przejazdu, na który zakupiły bilet, bez uszczerbku dla zasad dostępu ustanowionych na mocy art. 20 ust. 1. Rezerwacja pomocy zawsze jest oferowana nieodpłatnie, niezależnie od użytej metody komunikacji.

Uzasadnienie

O ile jasne jest, że usługa zapewniania pomocy musi być bezpłatna dla pasażera, to w rozporządzeniu nie stwierdzono wyraźnie, że rezerwacja tej pomocy również musi być bezpłatna, a niektóre przedsiębiorstwa kolejowe obciążają obecnie pasażerów opłatą za rezerwację. Celem rozporządzenia przekształconego jest wzmocnienie praw pasażerów kolei, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością, a poprawka ta jest zgodna z wewnętrzną logiką rozdziału V i naszymi innymi poprawkami w tej kwestii.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie mogą przewidzieć odstępstwo od ust. 1 w przypadku osób podróżujących połączeniami na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych zawartej zgodnie z obowiązującym prawem unijnym, pod warunkiem że właściwe organy zapewnią alternatywne środki lub ustalenia gwarantujące równoważny lub wyższy poziom dostępu do usług transportowych.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest ściśle powiązana z art. 22 ust. 2. Nie ma powodów, by nie dopuszczać alternatywnych środków w celu zagwarantowania równoważnego lub wyższego poziomu dostępu do usług transportowych.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na stacjach, na których nie ma personelu, przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca stacji zapewnia prezentację łatwo dostępnej informacji , w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie XXX, zgodnie z zasadami dostępu, o których mowa w art. 20 ust. 1, dotyczącej najbliższej stacji, na której obecny jest personel, oraz bezpośrednio dostępnej pomocy dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się .

3.  Na stacjach, na których nie ma personelu, przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca stacji zapewnia prezentację łatwo dostępnej informacji , w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w rozporządzeniu 1300/2014, zgodnie z zasadami dostępu, o których mowa w art. 20 ust. 1, dotyczącej najbliższej stacji, na której obecny jest personel, oraz bezpośrednio dostępnej pomocy dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się .

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Pomoc musi być dostępna na stacjach przez cały czas, gdy wykonywane są przewozy kolejowe.

4.  Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego artykułu pomoc musi być dostępna na stacjach przez cały czas, gdy wykonywane są przewozy kolejowe.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni współpracują ze sobą w celu udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się zgodnie z art. 20 i 21 oraz zgodnie z poniższymi literami:

Przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni współpracują ze sobą w celu nieodpłatnego udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się zgodnie z art. 20 i 21 oraz zgodnie z poniższymi literami:

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest ściśle powiązana z art. 1 lit. a). Ponieważ Komisja proponuje zasadę niedyskryminowania pasażerów w odniesieniu do warunków transportu, poprawka ta gwarantuje, że usługa udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się będzie oferowana pasażerom nieodpłatnie.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  pomoc zapewniana jest pod warunkiem, że przedsiębiorstwo kolejowe, zarządcę stacji, sprzedawcę biletów lub operatora turystycznego powiadomiono o potrzebie udzielenia pomocy danej osobie przynajmniej na 48 godzin, zanim taka pomoc będzie potrzebna. Jeżeli bilet lub bilet okresowy pozwala na odbycie kilku podróży, wystarczy jedno powiadomienie, pod warunkiem że przekazana zostanie wystarczająca informacja na temat terminu kolejnych etapów podróży . Takie powiadomienie przekazuje się wszystkim pozostałym przedsiębiorstwom kolejowym i zarządcom stacji zaangażowanym w realizację podróży danej osoby;

a)  pomoc zapewniana jest pod warunkiem, że przedsiębiorstwo kolejowe, zarządcę stacji, sprzedawcę biletów lub operatora turystycznego powiadomiono o potrzebie udzielenia pomocy danej osobie podczas rezerwacji biletu lub w chwili przybycia na stację, na której obecny jest personel, lub w przypadku stacji, na której nie ma personelu, przynajmniej na 3 godziny, zanim taka pomoc będzie potrzebna. Stacje kolejowe obsługujące mniej niż 10 000 pasażerów dziennie są objęte zwolnieniem i zapewniają pomoc po powiadomieniu z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Podróżny może zwracać się o taką pomoc bezpłatnie. Jeżeli bilet lub bilet okresowy pozwala na odbycie kilku podróży, wystarczy jedno powiadomienie, pod warunkiem że przekazana zostanie wystarczająca informacja na temat terminu kolejnych etapów podróży . Takie powiadomienie przekazuje się wszystkim pozostałym przedsiębiorstwom kolejowym i zarządcom stacji zaangażowanym w realizację podróży danej osoby;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest ściśle powiązana z art. 1 lit. a). Ponieważ Komisja proponuje zasadę niedyskryminowania pasażerów w odniesieniu do warunków transportu, poprawka ta gwarantuje, że usługa udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się będzie oferowana pasażerom nieodpłatnie.

Wymóg 48-godzinnego powiadomienia w dużej mierze ograniczy mobilność osób z niepełnosprawnością, utrudniając im tym samym integrację ze społeczeństwem. Zwolnienie lokalnych stacji kolejowych (obsługujących mniej niż 10 000 pasażerów dziennie) jest konieczne, aby zapewnić odpowiedniej jakości pomoc i umożliwić przewoźnikom kolejowym wykonywanie obowiązków wobec pasażerów niepełnosprawnych.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  pomoc jest udzielana również w przypadku, gdy specjalnie wyszkolony personel przedsiębiorstwa kolejowego lub zarządcy stacji uzyska informacje o potrzebie pomocy i jeżeli personel ten rzeczywiście jest w stanie udzielić takiej pomocy.

Uzasadnienie

W celu doprecyzowania tekstu z myślą o ofercie ukierunkowanej na usługi, jako wyraz pomocy wzajemnej w społeczeństwie oraz w związku z duchem i celem rozporządzenia, mając na uwadze w szczególności motywy 3 i 5 rozporządzenia, pomoc powinna być oferowana zawsze również w sposób niebiurokratyczny, wtedy gdy jest to właściwe i możliwe.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji spowodują utratę albo uszkodzenie wózków inwalidzkich, innego sprzętu ułatwiającego poruszenia się lub urządzeń wspomagających oraz psów towarzyszących wykorzystywanych przez osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się , ponoszą odpowiedzialność za tę utratę lub uszkodzenie oraz wypłacają z tego tytułu odszkodowanie .

1.  Jeżeli przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji spowodują utratę albo uszkodzenie wózków inwalidzkich, innego sprzętu ułatwiającego poruszenia się lub urządzeń wspomagających oraz zwierząt towarzyszących wykorzystywanych przez osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, ponoszą odpowiedzialność za tę utratę lub uszkodzenie oraz wypłacają z tego tytułu odszkodowanie .

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość kosztu zastąpienia lub naprawy sprzętu lub urządzeń, które utracono lub które uległy uszkodzeniu.

2.  Odszkodowanie za poniesione straty lub szkody, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia roszczeń i stanowi równowartość kosztu zastąpienia, na podstawie rzeczywistej wartości lub całkowitych kosztów naprawy, wózka inwalidzkiego, innego sprzętu ułatwiającego poruszanie się lub urządzeń wspomagających, które utracono lub które uległy uszkodzeniu, bądź utraty zwierzęcia towarzyszącego lub doznanych przez niego obrażeń. Odszkodowanie obejmuje również koszt czasowego zastąpienia w razie naprawy, jeżeli koszty te są ponoszone przez pasażera.

Uzasadnienie

Odszkodowanie za poniesione straty lub szkody mienia w przypadku osób z niepełnosprawnością powinno następować szybko i być rozpatrywane bezzwłocznie. Ma to na celu niedopuszczenie do dodatkowej dyskryminacji oraz ograniczenia mobilności w odniesieniu do tego typu pasażerów.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W razie potrzeby przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji podejmują niezwłocznie wszelkie racjonalne starania, by zapewnić tymczasowy zastępczy specjalistyczny sprzęt lub tymczasowe zastępcze urządzenia wspomagające, które w miarę możliwości mają cechy techniczne i funkcjonalne równoważne cechom sprzętu lub urządzeń, które utracono lub które uległy uszkodzeniu. Osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się zezwala się na zachowanie tymczasowego sprzętu zastępczego lub tymczasowych urządzeń zastępczych do momentu wypłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 i 2.

3.  W razie potrzeby przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji zapewniają niezwłocznie na swój koszt tymczasowy zastępczy specjalistyczny sprzęt lub tymczasowe zastępcze urządzenia wspomagające, które w miarę możliwości mają cechy techniczne i funkcjonalne równoważne cechom sprzętu lub urządzeń, które utracono lub które uległy uszkodzeniu. Osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się zezwala się, o ile to możliwe i jeśli wyrażą taką wolę, na zachowanie tymczasowego sprzętu zastępczego lub tymczasowych urządzeń zastępczych do momentu wypłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 i 2.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewniają, aby wszyscy członkowie personelu, w tym osoby zatrudnione przez wszelkie inne strony zaangażowane w świadczenie usług, którzy udzielają bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, wiedzieli, jak sprostać potrzebom osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym osób o upośledzonej sprawności umysłowej i intelektualnej;

a)  zapewniają, aby wszyscy pracownicy, w tym osoby zatrudnione przez wszelkie inne strony zaangażowane w świadczenie usług, zostali przeszkoleni z problematyki niepełnosprawności, aby wiedzieli, jak sprostać potrzebom osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym osób z niepełnosprawnością umysłową i intelektualną;

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  organizują szkolenia uwrażliwiające na potrzeby osób z niepełnosprawności dla wszystkich członków personelu na stacji, którzy mają bezpośrednią styczność z podróżnymi;

b)  gwarantują szkolenia uwrażliwiające na potrzeby osób z niepełnosprawności dla wszystkich członków personelu na stacji, którzy mają bezpośrednią styczność z podróżnymi;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewniają, by w momencie przyjęcia do pracy wszyscy nowi pracownicy zostali przeszkoleni z problematyki osób z niepełnosprawnością oraz by członkowie personelu uczestniczyli w regularnych szkoleniach przypominających;

c)  zapewniają, by w momencie przyjęcia do pracy wszyscy nowi pracownicy oraz pracownicy, którzy z uwagi na charakter swoich działań mogą zapewniać bezpośrednią pomoc pasażerom z niepełnosprawnością i pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się, zostali przeszkoleni z problematyki osób z niepełnosprawnością oraz by członkowie personelu uczestniczyli w regularnych szkoleniach przypominających;

Uzasadnienie

Pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z pasażerami, powinni cały czas być w stanie nieść odpowiednią pomoc i wsparcie pasażerom, którzy tego potrzebują.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zezwalają na uczestnictwo pracowników z niepełnosprawnością, pasażerów z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się lub reprezentujące ich organizacje, na ich wniosek, we wspomnianych szkoleniach.

d)  aktywnie zachęcają do uczestnictwa w szkoleniach pracowników z niepełnosprawnością, a także pasażerów z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się i reprezentujące ich organizacje;

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  angażują organizacje reprezentujące osoby z niepełnosprawnością i osoby z ograniczoną możliwością poruszania się w opracowywanie i zapewnianie szkoleń z problematyki niepełnosprawności.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe , wszyscy sprzedawcy biletów, zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury na stacjach obsługujących w ujęciu rocznym średnio ponad 10 000 pasażerów dziennie ustanawiają – każdy we własnym zakresie – mechanizm rozpatrywania skarg w zakresie praw i obowiązków objętych niniejszym rozporządzeniem w swoich obszarach odpowiedzialności. Podają oni do ogólnej wiadomości pasażerów swoje dane kontaktowe oraz powiadamiają o swoim języku lub językach roboczych.

1.  Wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe, wszyscy sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni, zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury na stacjach ustanawiają – każdy we własnym zakresie – mechanizm rozpatrywania skarg w zakresie praw i obowiązków objętych niniejszym rozporządzeniem w swoich obszarach odpowiedzialności . Podają oni do ogólnej wiadomości pasażerów szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania skarg, swoje dane kontaktowe oraz powiadamiają o swoim języku lub językach roboczych. Pasażerom udostępnia się formularz skargi j dostępny w jednym lub w kilku językach, które większość pasażerów zrozumie.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pasażerowie mogą złożyć skargę do któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego , sprzedawcy biletów, zarządcy stacji lub zarządcy infrastruktury świadczącego daną usługę. Termin na złożenie skargi wynosi sześć miesięcy od daty zdarzenia, które jest przedmiotem skargi. W ciągu jednego miesiąca od otrzymania skargi adresat udziela odpowiedzi, wraz z uzasadnieniem, lub też w usprawiedliwionych przypadkach informuje pasażera o terminie, krótszym niż trzy miesiące od daty otrzymania skargi, w jakim może on spodziewać się odpowiedzi na nią. Przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów, zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury przechowują dane dotyczące zdarzeń konieczne do rozpatrzenia skargi przez dwa lata oraz udostępniają te dane krajowym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów na ich żądanie.

2.  Pasażerowie mogą złożyć skargę do któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego, sprzedawcy biletów, zarządcy stacji lub zarządcy infrastruktury świadczącego daną usługę. Pasażerowie mają prawo do składania skarg w taki sam sposób, w jaki otrzymali bilet. Termin na złożenie skargi wynosi sześć miesięcy od daty zdarzenia, które jest przedmiotem skargi. W ciągu jednego miesiąca od złożenia skargi adresat udziela odpowiedzi, wraz z uzasadnieniem, lub też w usprawiedliwionych przypadkach informuje pasażera o terminie, krótszym niż trzy miesiące od daty otrzymania skargi, w jakim może on spodziewać się odpowiedzi na nią. Przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów, zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury przechowują dane dotyczące zdarzeń konieczne do rozpatrzenia skargi przez dwa lata oraz udostępniają te dane krajowym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów na ich żądanie.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania skarg muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

3.  Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania skarg muszą być łatwo dostępne dla pasażerów oraz dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Informacje te są bezpłatnie udostępniane na wniosek i są przekazywane w formie pisemnej w języku przedsiębiorstwa kolejowego.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja przyjmuje ustandaryzowany unijny formularz skarg, z którego pasażerowie mogą korzystać, aby ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

W duchu zasady niedyskryminacji, o której mowa w art. 5, i zgodnie z motywem 12 pasażerowie powinni mieć możliwość wnoszenia skarg bez względu na język, którym się posługują. Pasażer może, jeżeli taka jest jego wola, podjąć decyzję o skorzystaniu z ustandaryzowanego unijnego formularza skarg, zamiast formularza oferowanego przez dane przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawcę biletów, zarządcę stacji lub zarządcę infrastruktury; taki unijny formularz powinien być w równym stopniu ważny. Szczególnie pasażerowie podróżujący poza terytorium ich państwa członkowskiego mieliby ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o składanie skarg przy pomocy unijnego formularza skarg.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji aktywnie współpracują z organizacjami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnością w celu poprawy jakości dostępu do usług w zakresie transportu.

Uzasadnienie

Istnieje wewnętrzny związek logiczny między art. 26 i 29, ponieważ Komisja proponuje szkolenia dla pracowników i domaga się standardów w zakresie jakości usług. Poprawka ta mogłaby ułatwić korzystanie z przewozów kolejowych osobom z niepełnosprawnością oraz zwiększyć jakość oferowanych im usług.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji udostępniają pasażerom na stacjach i w pociągu — w odpowiedni sposób, w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie XXX, informacje na temat ich praw i obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia oraz dane umożliwiające kontakt z organem lub organami wyznaczonymi przez państwa członkowskie zgodnie z art. 31.

2.  Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji udostępniają pasażerom na stacjach, w pociągu i na stronie internetowej – w odpowiedni sposób, w tym w przystępnych formatach zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie XXX, informacje na temat ich praw i obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia oraz dane umożliwiające kontakt z organem lub organami wyznaczonymi przez państwa członkowskie zgodnie z art. 31.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie informują Komisję o organie lub organach wyznaczonych zgodnie z niniejszym artykułem oraz o ich zakresach odpowiedzialności.

Państwa członkowskie informują Komisję o organie lub organach wyznaczonych zgodnie z niniejszym artykułem oraz o ich zakresach odpowiedzialności i podają te informacje do wiadomości publicznej w odpowiednim miejscu na swoich stronach internetowych.

Uzasadnienie

Publikowanie informacji w internecie zapewnia większą przejrzystość dla pasażerów, a także przyczynia się do realizacji celu Unii Europejskiej, jakim jest stworzenie jednolitego rynku cyfrowego. W czasie publikacji pierwotnego rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów strategia jednolitego rynku cyfrowego nie weszła jeszcze w życie.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów ściśle monitorują przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują działania niezbędne, aby zapewnić przestrzeganie praw pasażerów. W tym celu przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury przekazują tym organom, na ich żądanie, odpowiednie dokumenty i informacje. Wykonując swoje funkcje, wspomniane organy uwzględniają informacje przekazane im przez organ wyznaczony zgodnie z art. 33 do rozpatrywania skarg, jeżeli jest to inny organ. Mogą one również zdecydować o wszczęciu czynności z zakresu egzekwowania przepisów na podstawie indywidualnych skarg przekazanych przez ten organ.

1.  Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów ściśle monitorują przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują działania niezbędne, aby zapewnić przestrzeganie praw pasażerów. W tym celu przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji i zarządcy infrastruktury bezzwłocznie, a najpóźniej w terminie jednego miesiąca przekazują tym organom, na ich żądanie, odpowiednie dokumenty i informacje. Wykonując swoje funkcje, wspomniane organy uwzględniają informacje przekazane im przez organ wyznaczony zgodnie z art. 33 do rozpatrywania skarg, jeżeli jest to inny organ. Państwa członkowskie dopilnowują, by krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów i rozpatrywanie skarg otrzymały wystarczające uprawnienia i zasoby umożliwiające odpowiednie i skuteczne egzekwowanie poszczególnych skarg złożonych przez pasażerów na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów publikują co roku, najpóźniej na koniec kwietnia kolejnego roku kalendarzowego, statystyki dotyczące ich działalności, w tym zastosowanych sankcji.

2.  Każdego roku krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów publikują na swojej stronie internetowej sprawozdania ze statystykami dotyczące liczby i rodzaju skarg, które otrzymały, z wyszczególnieniem wyników podjętych w tym zakresie działań, w tym nałożonych sankcji. Sprawozdania te publikuje się za każdy rok najpóźniej w dniu 1 kwietnia kolejnego roku. Ponadto sprawozdania te udostępnia się na stronie internetowej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów we współpracy z organizacjami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się prowadzą regularne kontrole usług świadczonych w zakresie pomocy zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i publikują ich wyniki w dostępnych i powszechnie stosowanych formatach.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ ten potwierdza odbiór skargi w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania. Procedura rozpatrywania skarg trwa maksymalnie trzy miesiące. W przypadku złożonych spraw wspomniany organ może, według własnego uznania, wydłużyć ten okres do sześciu miesięcy. W takim wypadku informuje pasażera o powodach wydłużenia terminu rozpatrzenia skargi oraz o przewidywanym czasie potrzebnym na ukończenie postępowania w danej sprawie. Wyłącznie sprawy, które wiążą się z postępowaniem sądowym, mogą być rozpatrywane dłużej niż sześć miesięcy. Jeżeli wspomniany organ jest również organem oferującym alternatywne metody rozwiązywania sporów w rozumieniu dyrektywy 2013/11/UE, obowiązują terminy określone w tej dyrektywie.

Organ ten potwierdza odbiór skargi w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania. Procedura rozpatrywania skarg trwa maksymalnie trzy miesiące. W przypadku złożonych spraw wspomniany organ może, według własnego uznania, wydłużyć ten okres do sześciu miesięcy. W takim wypadku informuje pasażera lub organizację reprezentującą pasażerów o powodach wydłużenia terminu rozpatrzenia skargi oraz o przewidywanym czasie potrzebnym na ukończenie postępowania w danej sprawie. Wyłącznie sprawy, które wiążą się z postępowaniem sądowym, mogą być rozpatrywane dłużej niż sześć miesięcy. Jeżeli wspomniany organ jest również organem oferującym alternatywne metody rozwiązywania sporów w rozumieniu dyrektywy 2013/11/UE, obowiązują terminy określone w tej dyrektywie, a w przypadku uzyskania zgody wszystkich zaangażowanych stron udostępniony może zostać internetowy system rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem 524/2013/UE.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

MINIMALNY ZAKRES INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA KOLEJOWE I SPRZEDAWCÓW BILETÓW

MINIMALNY ZAKRES INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA KOLEJOWE, OPERATORÓW TURYSTYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW BILETÓW

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest niezbędna, ponieważ jest ściśle powiązana z innymi poprawkami dotyczącymi zapewniania informacji przez różnych odnośnych sprzedawców przewozów kolejowych, zwłaszcza operatorów turystycznych w art. 5, 7, 9 i 10.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Ogólne warunki umów mające zastosowanie do umowy

–  Warunki ogólne mające zastosowanie do umowy lub umów, które stanowią część podróży lub podróż łączoną

Uzasadnienie

Dla celów jasności prawa w całym rozporządzeniu ważne jest, aby odnotować, że podróże łączone będą wymagały więcej niż jednej umowy. Jest to powiązane z poprawkami w rozdziale II.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Rozkłady jazdy i warunki odbycia najszybszej podróży

–  Rozkłady jazdy i warunki odbycia najszybszej podróży oraz najlepsze połączenia

Uzasadnienie

Podróże łączone oferują znacznie szerszy zestaw opcji kolejowych niż ograniczony zakres wspólnych biletów, a łączone przejazdy z różnymi biletami są już technicznie możliwe, zasadne jest więc, aby przedsiębiorstwa przekazywały pasażerom informacje dotyczące optymalnego sposobu odbycia podróży. Jest to ściśle powiązane z poprawkami do tytułu rozdziału II.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Rozkłady jazdy i warunki najniższych opłat za przewóz

–  Rozkłady jazdy i warunki najniższych i wszystkich dostępnych opłat za przewóz

Uzasadnienie

Podróże łączone oferują znacznie szerszy zestaw opcji kolejowych niż ograniczony zakres wspólnych biletów, a łączone przejazdy z różnymi biletami są już technicznie możliwe, zasadne jest więc, aby przedsiębiorstwa przekazywały pasażerom informacje dotyczące optymalnego sposobu odbycia podróży. Jest to ściśle powiązane z poprawkami do tytułu rozdziału II.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Warunki przewozu rowerów

–  Ustalenia dotyczące przewozu rowerów

Uzasadnienie

Jest to ściśle powiązane z naszymi innymi poprawkami dotyczącymi tej kwestii (art. 6).

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Dostępność miejsc siedzących w wagonach dla palących i dla niepalących w klasie pierwszej i drugiej oraz w kuszetkach i wagonach sypialnych

–  Dostępność podlegających wszystkim obowiązującym opłatom miejsc siedzących w wagonach dla niepalących i, w stosownych przypadkach, w wagonach dla palących w klasie pierwszej i drugiej oraz w kuszetkach i wagonach sypialnych

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących logiki i uwydatnienia tekstu. Obecnie w większości państw członkowskich palenie w pociągach jest ogólnie niedozwolone, w związku z czym tekst rozporządzenia nie powinien być sformułowany w mylący sposób; powinien on podążać za wewnętrzną logiką rozdziału II.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – tiret 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Usługi dostępne w pociągu

–  Usługi dostępne w pociągu, w tym sieć wifi i toalety

Uzasadnienie

W świetle rozporządzenia jako całości i skoncentrowania go na ulepszeniu praw pasażerów ważne jest, by uwzględnić niektóre podstawowe aspekty godności ludzkiej i udostępniać toalety na pokładzie pociągów. Może to być szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Sieć wifi jest ważna, gdyż wpisuje się w dążenie do coraz większej digitalizacji i pomoże pasażerom w rezerwowaniu dalszych odcinków podróży w krótkim terminie, w przypadku gdy biuro rezerwacji biletów lub automat do sprzedaży biletów będą niedostępne. Jest to ściśle powiązane z celami rozporządzenia oraz przepisami dotyczącymi informacji, zwłaszcza w rozdziale II, oraz przepisami dotyczącymi dostępności w rozdziale V.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Usługi świadczone w pociągu

–  Usługi świadczone w pociągu, w tym sieć wifi

Uzasadnienie

Zgodnie z całym rozporządzeniem sieć wifi jest ważnym elementem, ponieważ wpisuje się w dążenie do coraz większej digitalizacji i pomoże pasażerom w rezerwowaniu dalszych odcinków podróży w krótkim terminie, w przypadku gdy biuro rezerwacji biletów lub automat do sprzedaży biletów będą niedostępne. Jest to ściśle powiązane z celami rozporządzenia oraz przepisami dotyczącymi informacji, zwłaszcza w rozdziale II, oraz przepisami dotyczącymi dostępności w rozdziale V.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część I – akapit 2 – punkt 1 – litera a – podpunkt iii – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  odsetek opóźnień wynoszących mniej niż 60 minut;

–  odsetek opóźnień wynoszących mniej niż 45 minut;

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część II – akapit 1 – punkt 4 – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vii)  dostępność stacji oraz obiektów i urządzeń na stacji.

(vii)  dostępność stacji oraz obiektów i urządzeń na stacji, w tym brak stopni przy wejściach, schody ruchome, windy i rampy bagażowe;

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W złożonych sprawach, takich jak sprawy obejmujące wiele roszczeń lub dotyczące kilku operatorów, podróży transgranicznych lub wypadków na terytorium państwa członkowskiego innego niż to, które przyznało licencję przedsiębiorstwu, w szczególności jeżeli nie jest jasne, który krajowy organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów jest właściwy, lub jeżeli mogłoby to ułatwić lub przyspieszyć rozstrzygnięcie sprawy, krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów podejmują współpracę w celu określenia organu „przewodniego”, który będzie służył jako jeden wspólny punkt kontaktowy dla wszystkich pasażerów. Wszystkie krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów, których dotyczy dana sprawa, współpracują w celu ułatwienia jej rozstrzygnięcia (w tym poprzez wymianę informacji, pomoc w tłumaczeniu dokumentów i dostarczanie informacji na temat okoliczności zdarzeń). Pasażerów informuje się, który organ pełni funkcję organu „przewodniego”.

W złożonych sprawach, takich jak sprawy obejmujące wiele roszczeń lub dotyczące kilku operatorów, podróży transgranicznych lub wypadków na terytorium państwa członkowskiego innego niż to, które przyznało licencję przedsiębiorstwu, w szczególności jeżeli nie jest jasne, który krajowy organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów jest właściwy, lub jeżeli mogłoby to ułatwić lub przyspieszyć rozstrzygnięcie sprawy, krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów podejmują współpracę w celu określenia organu „przewodniego”, który będzie służył jako jeden wspólny punkt kontaktowy dla wszystkich pasażerów. Wszystkie krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów, których dotyczy dana sprawa, współpracują w celu ułatwienia jej rozstrzygnięcia (w tym poprzez wymianę informacji, pomoc w tłumaczeniu dokumentów i dostarczanie informacji na temat okoliczności zdarzeń). Pasażerów informuje się, który organ pełni funkcję organu „przewodniego”. Ponadto we wszystkich sprawach krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów zapewniają w każdym przypadku zgodność z rozporządzeniem 2017/2394/UE.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

26.10.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Dennis de Jong

4.12.2017

Rozpatrzenie w komisji

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Data przyjęcia

4.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

29

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Data przedstawienia w PE

27.9.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Data przyjęcia

9.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

2

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Data złożenia

18.10.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2018Informacja prawna