Postup : 2017/0237(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0340/2018

Predkladané texty :

A8-0340/2018

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 15/11/2018 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0462

SPRÁVA     ***I
PDF 1484kWORD 224k
18.10.2018
PE 618.100v02-00 A8-0340/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Bogusław Liberadzki

(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017) 0548),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh (C8-0324/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 24. júla 2017 adresovaný Výboru pre dopravu a cestovný ruch v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0340/2018),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200724 treba vykonať viacero zmien. V záujme prehľadnosti je vhodné uvedené nariadenie prepracovať.

1)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200724 treba vykonať viacero zmien na zaistenie lepšej ochrany cestujúcich a podporu intenzívnejšieho využívania železničnej prepravy, a to najmä s náležitým ohľadom na články 11, 12 a 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Vzhľadom na tieto zmeny a v záujme prehľadnosti je preto vhodné nariadenie 1371/2007 prepracovať.

_________________

_________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3)  Napriek výraznému pokroku v oblasti ochrany spotrebiteľa v Únii sú stále potrebné určité zlepšenia z hľadiska ochrany práv cestujúcich v železničnej preprave.

3)  Napriek výraznému pokroku v oblasti ochrany spotrebiteľa v Únii sú stále potrebné určité zlepšenia z hľadiska ochrany práv cestujúcich v železničnej preprave a je nutné zabezpečiť, aby im bola poskytnutá náhrada za meškanie spoja, odrieknutie spoja a akékoľvek materiálne škody.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5)  Priznanie rovnakých práv cestujúcim v železničnej preprave pri medzinárodných a vnútroštátnych cestách by malo zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľa v Únii, zaistiť rovnaké podmienky pre železničné podniky a cestujúcim zaručiť jednotnú úroveň práv.

5)  Priznanie rovnakých práv cestujúcim v železničnej preprave pri medzinárodných a vnútroštátnych cestách by malo zvýšiť úroveň práv cestujúcich v Únii, najmä pokiaľ ide o prístup k informáciám a náhrade v prípade meškania alebo odrieknutia spoja. Cestujúci by mali dostať čo najpresnejšie informácie o svojich právach.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  Toto nariadenie by nemalo nepriaznivo ovplyvniť schopnosť členských štátov alebo príslušných orgánov stanoviť sociálne tarify za služby, na ktoré sa vzťahuje záväzok služieb vo verejnom záujme, a za komerčné služby.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6)  Mestské, prímestské a regionálne služby osobnej železničnej prepravy sa povahou líšia od diaľkových služieb. Členským štátom by sa preto malo umožniť vyňatie mestských, prímestských a regionálnych služieb osobnej železničnej prepravy, ktoré nie sú cezhraničnými službami v rámci Únie, z určitých ustanovení o právach cestujúcich.

6)  Mestské a prímestské služby osobnej železničnej prepravy sa povahou líšia od diaľkových služieb. Členským štátom by sa preto malo umožniť vyňatie mestských a prímestských služieb osobnej železničnej prepravy z určitých ustanovení o právach cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8)  Takéto výnimky by sa však nemali vzťahovať na tie ustanovenia tohto nariadenia, ktoré uľahčujú využívanie železničných služieb osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám so zníženou pohyblivosťou. Výnimky by sa navyše nemali uplatňovať na právo môcť si zakúpiť železničný prepravný doklad bez zbytočných komplikácií, na ustanovenia o zodpovednosti železničných podnikov voči cestujúcim a za ich batožinu, na požiadavku primeraného poistenia železničných podnikov, ani na požiadavku, aby tieto podniky prijali primerané opatrenia na zaistenie osobnej bezpečnosti cestujúcich na železničných staniciach a vo vlakoch a na riadenie rizík.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9)  Medzi práva užívateľa služieb železničnej prepravy patrí právo na informácie o tejto službe pred uskutočním prepravy a počas prepravy. Ak je to možné, železničné podniky a predajcovia prepravných dokladov by mali poskytovať tieto informácie vopred a čo najskôr. Tieto informácie by sa mali poskytovať vo formáte prístupnom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

9)  Medzi práva užívateľa služieb železničnej prepravy patrí právo na informácie o uvedených službách a súvisiacich skutočnostiach tak pred uskutočním prepravy, počas prepravy, ako aj po jej uskutočnení. Železničné podniky a predajcovia prepravných dokladov by mali poskytovať tieto informácie čo najskôr, pred prepravou alebo aspoň pri jej začatí. Tieto informácie by sa mali poskytovať vo formáte prístupnom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou pohyblivosťou a mali by byť verejne dostupné. Železničné podniky by mali tieto informácie poskytovať predajcom prepravných dokladov a ostatným železničným podnikom, ktoré predávajú ich služby.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  Nediskriminačný a prijateľný prístup v reálnom čase k všetkým údajom o prevádzke a tarifách viac sprístupní cestovanie novým zákazníkom a poskytne im viac možností prepravy a taríf, z ktorých si budú môcť vybrať. Železničné podniky by predajcom prepravných dokladov mali poskytovať údaje o prevádzke a tarifách s cieľom zjednodušiť cestovanie železničnou prepravou. Mala by byť snaha, aby si cestujúci mohli rezervovať priame prepravné doklady a jednu optimálnu cestu železničnou prepravou.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9b)  Intenzívna multimodálna osobná doprava pomôže dosiahnuť ciele v oblasti klímy. Železničné podniky by preto mali propagovať aj kombinácie s inými druhmi dopravy tak, aby boli o nich účastníci železničnej prepravy informovaní ešte pred rezerváciou cesty.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 c (nové)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9c)  Intenzívna multimodálna osobná doprava pomôže dosiahnuť ciele v oblasti klímy. Železničné podniky by preto mali propagovať aj kombinácie s inými druhmi dopravy, aby boli o nich účastníci železničnej prepravy informovaní ešte pred rezerváciou cesty.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12)  V súvislosti s predajom osobných prepravných dokladov by mali členské štáty prijať všetky potrebné opatrenia na zákaz diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti či miesta pobytu bez ohľadu na to, či sa daný cestujúci nachádza v inom členskom štáte trvalo alebo dočasne. Tieto opatrenia by sa mali zamerať na všetky skryté formy diskriminácie, ktoré môžu dosiahnuť rovnaký účinok uplatnením iných kritérií, ako je napríklad miesto pobytu, fyzická či digitálna poloha. Vzhľadom na rozvoj online platforiem predaja osobných prepravných dokladov by členské štáty mali osobitnú pozornosť venovať zaisteniu toho, aby nedochádzalo k diskriminácii pri prístupe na rozhrania alebo nákupe prepravných dokladov online. Zároveň by sa však nemali automaticky vylučovať režimy prepravy so sociálnymi tarifami, pokiaľ sú primerané a nezávisia od štátnej príslušnosti dotknutých osôb.

12)  V súvislosti s predajom osobných prepravných dokladov by mali členské štáty prijať všetky potrebné opatrenia na zákaz diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti či miesta pobytu bez ohľadu na to, či sa daný cestujúci nachádza v inom členskom štáte trvalo alebo dočasne. Tieto opatrenia by sa mali zamerať na všetky skryté formy diskriminácie, ktoré môžu dosiahnuť rovnaký účinok uplatnením iných kritérií, ako je napríklad miesto pobytu, fyzická či digitálna poloha. Vzhľadom na rozvoj online platforiem predaja osobných prepravných dokladov by členské štáty mali osobitnú pozornosť venovať zaisteniu toho, aby nedochádzalo k diskriminácii pri prístupe na rozhrania alebo nákupe prepravných dokladov online. Zároveň by sa však nemali vylučovať režimy prepravy so sociálnymi tarifami, pokiaľ nezávisia od štátnej príslušnosti dotknutých osôb.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13)  Rastúca obľúbenosť cyklistiky v Únii ovplyvňuje celkovú mobilitu a cestovný ruch. Väčším využívaním tak železničnej dopravy, ako aj cyklistiky v rozložení jednotlivých spôsobov dopravy sa zmierňujú vplyvy dopravy na životné prostredie. Železničné podniky by preto mali čo najviac mali uľahčovať spájanie cyklistiky a železničnej dopravy, najmä umožnením prepravy bicyklov vo vlakoch.

13)  Rastúca obľúbenosť cyklistiky v Únii ovplyvňuje celkovú mobilitu a cestovný ruch. Väčším využívaním tak železničnej dopravy, ako aj cyklistiky v rozložení jednotlivých spôsobov dopravy sa zmierňujú vplyvy dopravy na životné prostredie. Železničné podniky by preto mali čo najviac mali uľahčovať spájanie cyklistiky a železničnej dopravy, najmä by mali poskytnúť dostatok stojanov na prepravu zmontovaných bicyklov v priestoroch na to určených vo všetkých druhoch vlakov na prepravu osôb vrátane vysokorýchlostných, diaľkových, cezhraničných a lokálnych. Cestujúci by mali byť informovaní o priestore určenom pre bicykle. Tieto požiadavky by sa mali vzťahovať na všetky železničné podniky od [dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

14)  Vždy, keď je to možné, by železničné podniky mali cestujúcim v železničnej preprave uľahčiť prechod od jedného prevádzkovateľa k druhému poskytnutím priamych prepravných dokladov.

14)  Železničné podniky by mali cestujúcim v železničnej preprave uľahčiť prechod od jedného prevádzkovateľa k druhému poskytnutím priamych prepravných dokladov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15)  Vzhľadom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a v záujme toho, aby osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou mohli cestovať železnicou porovnateľne s ostatnými občanmi, by sa mali zaviesť pravidlá nediskriminácie a asistencie takýmto osobám počas cesty. Osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou v dôsledku postihnutia, veku alebo z akéhokoľvek iného dôvodu majú tak ako všetci ostatní občania rovnaké právo na voľný pohyb a nediskrimináciu. Osobitná pozornosť by sa mala okrem iného venovať poskytovaniu informácií o dostupnosti železničných služieb, podmienkach prístupu ku koľajovým vozidlám a k zariadeniam vo vlaku pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. S cieľom poskytovať cestujúcim s poškodením zmyslových orgánov najlepšie informácie o meškaní by sa mali primerane využívať vizuálne a zvukové systémy. Osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou by mali mať možnosť zakúpiť si prepravné doklady vo vlaku bez ďalších poplatkov. Personál by mal byť primerane vyškolený, aby najmä pri poskytovaní asistencie vedel reagovať na potreby osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou. Aby sa zaistili rovnaké podmienky cestovania, mala by sa takýmto osobám poskytovať asistenciu na stanici, ako aj vo vlaku počas celej prevádzky vlaku, a nielen v určitom čase v priebehu dňa.

15)  Vzhľadom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a v záujme toho, aby osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou mohli cestovať železnicou porovnateľne s ostatnými občanmi, by sa mali zaviesť pravidlá nediskriminácie a asistencie takýmto osobám počas cesty. Osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou v dôsledku postihnutia, veku alebo z akéhokoľvek iného dôvodu majú tak ako všetci ostatní občania rovnaké právo na voľný pohyb a nediskrimináciu. Osobitná pozornosť by sa mala okrem iného venovať poskytovaniu dostupných informácií o železničných službách, podmienkach prístupu ku koľajovým vozidlám a k zariadeniam vo vlaku pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. S cieľom poskytovať cestujúcim s poškodením zmyslových orgánov najlepšie informácie o meškaní by sa mali primerane využívať vizuálne a zvukové systémy, ktoré sú pre uvedených cestujúcich vhodné a zrozumiteľné. Personál by mal byť primerane vyškolený, aby najmä pri poskytovaní asistencie vedel reagovať na potreby osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou. Aby sa zaistili rovnaké podmienky cestovania, mala by sa takýmto osobám bezplatne poskytovať asistenciu pri nastupovaní do vlaku a vystupovaní z neho.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15a)  Ak na stanici nie sú k dispozícii predajné automaty, osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou by mali mať možnosť kúpiť si cestovný doklad vo vlaku.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16)  Železničné podniky a prednostovia staníc by mali zohľadniť potreby osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou dodržiavaním TSI pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Okrem toho v súlade s pravidlami Únie pre verejné obstarávanie, a najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ26, by sa pri nákupe nového materiálu alebo pri výstavbe či zásadných renováciách mali všetky budovy a koľajové vozidlá stať bezbariérovými postupným odstránením fyzických prekážok a funkčných obmedzení.

16)  Železničné podniky a prednostovia staníc by mali zohľadniť potreby osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou dodržiavaním nariadenia Komisie 1300/2014 (TSI)25a a smernice XXX pri dopĺňaní TSI. Okrem toho v súlade s pravidlami Únie pre verejné obstarávanie, a najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ26, by sa pri nákupe nového materiálu alebo pri výstavbe či zásadných renováciách mali všetky budovy a koľajové vozidlá stať bezbariérovými postupným odstránením fyzických prekážok a funkčných obmedzení.

__________________

__________________

 

25a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 110.

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

17)  Je žiaduce, aby sa týmto nariadením vytvoril systém náhrad pre cestujúcich v prípade meškania, ktoré súvisí so zodpovednosťou železničného podniku, na rovnakom základe ako medzinárodný systém ustanovený dohovorom COTIF, a najmä jeho jednotnými právnymi predpismi pre CIV, ktoré sa týkajú práv cestujúcich. V prípade meškania v osobnej doprave by železničné podniky mali poskytovať cestujúcim náhradu ako určité percento z ceny prepravného dokladu.

17)  Je žiaduce, aby sa týmto nariadením vytvoril systém náhrad pre cestujúcich v prípade meškania, ktoré súvisí so zodpovednosťou železničného podniku, na rovnakom základe ako medzinárodný systém ustanovený dohovorom COTIF, a najmä jeho jednotnými právnymi predpismi pre CIV, ktoré sa týkajú práv cestujúcich. Zakúpené prepravné doklady by sa mali preplácať v plnej výške. V prípade meškania v osobnej preprave by železničné podniky mali poskytovať cestujúcim náhradu ako určité percento z ceny prepravného dokladu až do výšky 100 %.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

18)  Železničné podniky by mali byť povinne poistené alebo by mali mať povinnosť prijať rovnocenné opatrenia na krytie zodpovednosti voči cestujúcim v železničnej preprave v prípade nehody. Ak členské štáty stanovia maximálnu výšku odškodnenia v prípade úmrtia alebo zranenia cestujúcich, táto by mala byť rovná aspoň sume stanovenej v jednotných právnych predpisoch pre CIV.

18)  Železničné podniky by mali byť povinne poistené alebo by mali mať povinnosť prijať rovnocenné opatrenia na krytie zodpovednosti voči cestujúcim v železničnej preprave v prípade nehody. Ak členské štáty stanovia maximálnu výšku odškodnenia v prípade úmrtia alebo zranenia cestujúcich, táto by mala byť rovná aspoň sume stanovenej v jednotných právnych predpisoch pre CIV. Členské štáty by mali mať možnosť kedykoľvek zvýšiť sumu odškodnenia v prípade úmrtia alebo zranenia cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

20)  Pri meškaní by sa mali cestujúcim poskytnúť možnosti pokračovať v ceste alebo cestu presmerovať za porovnateľných prepravných podmienok. V tom prípade by sa mali zohľadniť potreby osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou.

20)  Pri meškaní by sa mali cestujúcim poskytnúť možnosti pokračovať v ceste alebo cestu presmerovať za porovnateľných prepravných podmienok. V tom prípade by sa mali zohľadniť najmä potreby osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou na zodpovedajúce informácie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

21)  Železničný podnik by však nemal byť povinný platiť náhradu, ak môže preukázať, že meškanie bolo spôsobené mimoriadne nepriaznivými poveternostnými podmienkami alebo rozsiahlymi prírodnými katastrofami, ktoré ohrozovali bezpečnú prevádzku daného spoja. Tieto prípady by sa mali vzťahovať len na výnimočné prírodné pohromy, teda nie bežné sezónne poveternostné podmienky ako jesenné búrky či pravidelné záplavy v mestských oblastiach v dôsledku prílivu alebo topenia snehu. Železničné podniky by mali preukázať, že meškanie nemohli predvídať, ani mu predísť, a to ani keby prijali všetky primerané opatrenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

22)  V spolupráci so správcami infraštruktúry a železničnými podnikmi by prednostovia staníc mali vypracovať pohotovostné plány na minimalizáciu dosahu výrazných narušení poskytovania služieb tým, že sa uviaznutým cestujúcim poskytnú primerané informácie a starostlivosť.

22)  V spolupráci so správcami infraštruktúry a železničnými podnikmi by prednostovia staníc mali vypracovať a verejnosti sprístupniť pohotovostné plány na minimalizáciu dosahu výrazných narušení poskytovania služieb tým, že sa uviaznutým cestujúcim poskytnú primerané informácie a starostlivosť.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

23)  Toto nariadenie by nemalo obmedzovať práva železničných podnikov domáhať sa náhrady od ktorejkoľvek osoby vrátane tretích strán v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

23)  Toto nariadenie by nemalo obmedzovať práva železničných podnikov, predajcov prepravných dokladov, prednostov staníc alebo správcov infraštruktúry domáhať sa prípadnej náhrady od ktorejkoľvek osoby vrátane tretích strán s cieľom splniť si povinnosti voči cestujúcim podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

27)  Cestujúci v železničnej preprave by mali mať možnosť podať sťažnosť s ohľadom na práva a povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia akémukoľvek zainteresovanému železničnému podniku, a právo dostať odpoveď v primeranej lehote.

27)  Cestujúci v železničnej preprave by mali mať možnosť podať sťažnosť s ohľadom na práva a povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia akémukoľvek zainteresovanému železničnému podniku, predajcovi cestovných dokladov alebo správcovi infraštruktúry, a právo dostať odpoveď v primeranej lehote.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

28)  Železničné podniky a prednostovia staníc by mali vymedziť, verejne sprístupniť, riadiť a sledovať normy kvality služieb v osobnej železničnej preprave.

28)  Železničné podniky a prednostovia staníc by mali vymedziť, verejne sprístupniť, riadiť a sledovať normy kvality služieb v osobnej železničnej preprave vrátane noriem kvality služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

29)  Na zachovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v železničnej preprave by sa od členských štátov malo vyžadovať určenie vnútroštátnych orgánov presadzovania, ktoré budú pozorne monitorovať a presadzovať toto nariadenie na vnútroštátnej úrovni. Tieto orgány by mali byť schopné prijímať rôzne presadzovacie opatrenia. Cestujúci by mali mať možnosť podať týmto orgánom sťažnosť na údajné porušenie tohto nariadenia. Na zabezpečenie uspokojivého riešenia takýchto sťažností by orgány mali tiež navzájom spolupracovať.

29)  Na zachovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v železničnej preprave by sa od členských štátov malo vyžadovať určenie vnútroštátnych orgánov presadzovania, ktoré budú pozorne monitorovať a presadzovať toto nariadenie na vnútroštátnej úrovni. Tieto orgány by mali byť schopné prijímať rôzne presadzovacie opatrenia a poskytovať cestujúcim možnosť záväzného alternatívneho riešenia sporov v súlade so smernicou 2013/11/EÚ1a. Cestujúci by mali mať možnosť podať týmto orgánom sťažnosť na údajné porušenie tohto nariadenia a v prípade dohody mať možnosť využívať riešenie sporov online ustanovené na základe nariadenia č. 524/2013/EÚ. Malo by sa tiež stanoviť, že sťažnosti môžu podávať organizácie zastupujúce skupiny cestujúcich. Na zabezpečenie uspokojivého riešenia takýchto sťažností by orgány mali tiež navzájom spolupracovať a toto nariadenie by malo ostať uvedené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 2017/2394/EÚ1c. Vnútroštátne orgány presadzovania by každý rok mali na svojich webových stránkach zverejňovať správy so štatistikou počtu a druhu sťažností, ktoré im boli podané, a detailný výsledok ich presadzovacích opatrení. Okrem toho sa uvedené správy sprístupnia na webovom sídle Železničnej agentúry Európskej únie.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 14).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013/EÚ z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 1).

 

1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2017/2394/EÚ z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

31)  Členské štáty by mali stanoviť tresty za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť ich uplatňovanie. Tieto tresty, ku ktorým môže patriť platba náhrady dotknutej osobe, by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

31)  Členské štáty by mali stanoviť tresty za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť ich uplatňovanie. Tieto tresty, ku ktorým môže patriť platba náhrady dotknutej osobe, by mali byť účinné, primerané a odradzujúce a mala by k nim patriť aj pokuta v minimálnej výške alebo vyjadrená ako určité percento z ročného obratu príslušného podniku alebo organizácie podľa toho, ktorá z uvedených súm je vyššia.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

33a)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, aby prijala jednotný formulár sťažnosti EÚ, ktorý môžu cestujúci použiť ako žiadosť o náhradu v súlade s týmto nariadením. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie1a.

 

_________________

 

1a  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – nadpis

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Predmet úpravy

Predmet a ciele úpravy

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá v železničnej preprave, ktoré sa týkajú:

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá poskytovania účinnej ochrany cestujúcich v železničnej preprave a podpory pre cestovanie železničnou prepravou, ktoré sa týkajú:

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nediskriminácie cestujúcich z hľadiska prepravných podmienok;

a)  nediskriminácie cestujúcich z hľadiska prepravných podmienok a podmienok predaja prepravných dokladov;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno d

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  práv cestujúcich v prípade odrieknutia alebo meškania spoja;

d)  práv cestujúcich a náhrady v prípade narušenia cesty, ako je odrieknutie alebo meškanie spoja;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno e

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  minimálnych informácií, ktoré sa majú poskytnúť cestujúcim;

e)  minimálnych presných a včasných informácií, ktoré sa cestujúcim majú poskytovať v prístupnej forme, vrátane uzatvárania zmlúv o preprave a vydávania prepravných dokladov;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno f

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  nediskriminácie a povinnej asistencie osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou;

f)  nediskriminácie a povinnej asistencie osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou od vyškolených pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno h

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  riešenia sťažností;

h)  náležitých postupov podávania a riešenia sťažností;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  služby mestskej, prímestskej a regionálnej osobnej železničnej prepravy v zmysle smernice 2012/34/EÚ, okrem cezhraničnej dopravy v rámci Únie;

a)  služby mestskej a prímestskej osobnej železničnej prepravy v zmysle smernice 2012/34/EÚ, okrem cezhraničnej dopravy v rámci Únie;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  služby medzinárodnej osobnej železničnej prepravy, ktorej podstatná časť vrátane najmenej jedného plánovaného zastavenia na stanici sa uskutočňuje mimo Únie za predpokladu, že príslušné vnútroštátne právne predpisy primerane zabezpečujú práva cestujúcich na území členského štátu, ktorý výnimku udelil.

b)  služby medzinárodnej osobnej železničnej prepravy, ktorej podstatná časť vrátane najmenej jedného plánovaného zastavenia na stanici sa uskutočňuje mimo Únie;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  služby vnútroštátnej osobnej železničnej prepravy, pri ktorých bola takáto výnimka udelená členskými štátmi na základe nariadenia (ES) č. 1371/2007 najviac na 12 mesiacov po [vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty informujú Komisiu o výnimkách udelených podľa odseku 2 písm. a) a b), ako aj o primeranosti ich vnútroštátneho práva na ich území na účely odseku 2 písm. b).

3.  Členské štáty informujú Komisiu o výnimkách udelených podľa odseku 2 písm. a), b) a ba).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 4

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na všetky služby osobnej železničnej dopravy uvedené v odseku 1 vrátane služieb vyňatých v súlade s odsekom 2 písm. a) a b) sa uplatňujú články 5, 10, 11 a 25 a kapitola V.

4.  Na všetky služby osobnej železničnej dopravy uvedené v odseku 1 vrátane služieb vyňatých v súlade s odsekom 2 písm. a) sa uplatňujú články 5, 6, 11, 12, 17 a 25 a kapitola V.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na služby, ktoré sú prevádzkované z čisto historických dôvodov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  „dopravca“ je zmluvný železničný podnik, s ktorým cestujúci uzavrel zmluvu o preprave alebo viaceré po sebe nasledujúce železničné podniky, ktoré majú zodpovednosť na základe tejto zmluvy;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b)  „výkonný dopravca“ je železničný podnik, ktorý s cestujúcim neuzavrel zmluvu o preprave, ale je železničným podnikom, ktorý je zmluvnou stranou zmluvy o preprave, ktorá je poverená vykonaním celej železničnej prepravy alebo jej časti;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4)  „cestovná kancelária“ je organizátor alebo maloobchodný predajca iný ako železničný podnik v zmysle článku 3 ods. 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/230230;

4)  „cestovná kancelária“ je organizátor iný ako železničný podnik v zmysle článku 3 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/230230;

__________________

__________________

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (Ú. v. EÚ L 326, 11.12.2015, s. 1).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (Ú. v. EÚ L 326, 11.12.2015, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5)  „predajca prepravných dokladov“ je každý predajca služieb železničnej prepravy, ktorý uzatvára zmluvy o preprave a predáva prepravné doklady v mene železničného podniku alebo vo vlastnom mene;

5)  „predajca prepravných dokladov“ je každý predajca služieb železničnej prepravy, ktorý uzatvára zmluvy o preprave a predáva prepravné doklady, samostatné prepravné doklady alebo kombinované prepravné doklady v mene jedného alebo viacerých železničných podnikov alebo vo vlastnom mene;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  „distribútor“ je maloobchodník so službami železničnej dopravy, ktorý predáva prepravné doklady v mene železničného podniku a ktorý podľa zmluvy uzavretej medzi cestujúcim a železničným podnikom nemá žiadnu povinnosť.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 6

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6)  „zmluva o preprave“ je zmluva o platenej alebo neplatenej preprave medzi železničným podnikom alebo predajcom prepravných dokladov a cestujúcim o poskytnutí jednej alebo viacerých dopravných služieb;

6)  „zmluva o preprave“ je zmluva o platenej alebo neplatenej preprave medzi železničným podnikom a cestujúcim o poskytnutí jednej alebo viacerých dopravných služieb;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  „prepravný doklad“ je platný doklad, ktorý oprávňuje cestujúceho na železničnú prepravu, a to bez ohľadu na jeho formu, či už ide o papierový alebo elektronický prepravný doklad, čipovú kartu alebo cestovnú kartu;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 6 b (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b)  „kombinovaná cesta“ je prepravný doklad alebo prepravné doklady, ktoré predstavujú viac než jednu zmluvu o preprave na prípojoch železničnej prepravy, ktoré prevádzkuje jeden alebo viaceré železničné podniky;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 8

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8)  „priamy prepravný doklad“ je prepravný doklad alebo prepravné doklady, ktoré predstavujú jedinú zmluvu o preprave na prípoje železničnej prepravy, ktoré prevádzkuje jeden alebo viaceré železničné podniky;

8)  „priamy prepravný doklad“ je prepravný doklad alebo jednotlivé prepravné doklady, ktoré predstavujú jednu alebo niekoľko prepravných zmlúv na nadväzujúce spoje železničnej prepravy prevádzkované jedným alebo viacerými železničnými podnikmi, ktoré boli zakúpené u toho istého predajcu prepravných dokladov, cestovnej kancelárie alebo železničnej spoločnosti na celú dĺžku cesty;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 10

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10)  „cesta“ je preprava cestujúceho medzi východiskovou stanicou a stanicou určenia na základe jednej prepravnej zmluvy;

10)  „cesta“ je preprava cestujúceho medzi východiskovou stanicou a stanicou určenia;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13 a)  „príchod“ je okamih, keď sa na nástupišti v cieľovej stanici otvoria dvere vlaku a povolí sa vystupovanie;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 15

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15)  „zmeškaný prípoj“ je situácia, keď cestujúci počas jednej cesty zmešká jeden alebo viacero spojov v dôsledku meškania alebo odrieknutia jedného alebo viacerých predchádzajúcich spojov;

15)  „zmeškaný prípoj“ je situácia, keď cestujúci v rámci jednej prepravnej zmluvy počas jednej cesty zmešká jeden alebo viacero spojov v dôsledku meškania alebo odrieknutia jedného alebo viacerých predchádzajúcich spojov;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 16

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16)  „osoba so zdravotným postihnutím“ a „osoba so zníženou pohyblivosťou“ je každá osoba, ktorá má akékoľvek trvalé alebo dočasné telesné, duševné, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie, ktoré v spojení s rôznymi prekážkami môže obmedziť jej plnohodnotné a efektívne využívanie prepravy za podmienok rovnocenných s ostatnými cestujúcimi, alebo ktorá má zníženú pohyblivosť pri využívaní prepravy v dôsledku veku;

16)  „osoba so zdravotným postihnutím“ a „osoba so zníženou pohyblivosťou“ je každá osoba, ktorá má akékoľvek trvalé alebo dočasné telesné, duševné, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie, ktoré v spojení s rôznymi prekážkami môže obmedziť jej plnohodnotné a efektívne využívanie prepravy za podmienok rovnocenných s ostatnými cestujúcimi, alebo ktorá má zníženú pohyblivosť pri využívaní prepravy;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 19 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19a)  „mimoriadne okolnosti“ sú okolnosti mimo kontroly príslušného železničného podniku pri obvyklom výkone činnosti, ktoré nepatria k povinnostiam stanoveným príslušnými platnými bezpečnostnými a ochrannými predpismi.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté sociálne tarify, musia železničné podniky alebo predajcovia prepravných dokladov poskytovať verejnosti zmluvné podmienky a tarify bez priamej či nepriamej diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti či miesta pobytu konečného zákazníka alebo sídla železničného podniku či predajcu prepravných dokladov v Únii.

Bez toho, aby boli dotknuté sociálne tarify, musia železničné podniky, cestovné kancelárie alebo predajcovia prepravných dokladov poskytovať verejnosti zmluvné podmienky a tarify zmlúv o preprave a predaji cestovných dokladov a predávať cestovné doklady, kombinované cestovné doklady a prijímať rezervácie od cestujúcich v súlade s článkom 10 tohto nariadenia a bez priamej či nepriamej diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti či miesta pobytu konečného cestujúceho alebo sídla železničného podniku, cestovnej kancelárie či predajcu prepravných dokladov v Únii alebo prostriedkov, ktoré cestujúci použil pri kúpe prepravného dokladu.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cestujúci má nárok vziať si do vlaku bicykel, v prípade potreby za primeraný poplatok. Cestujúci musí mať počas cesty bicykel pod dohľadom a zabezpečiť, aby neobťažoval ani nepoškodzoval ostatných cestujúcich, pomôcky na zabezpečenie mobility, batožinu či prevádzku železničnej prepravy. Prepravu bicyklov možno zamietnuť alebo obmedziť z bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov za predpokladu, že železničné podniky, predajcovia prepravných dokladov, cestovné kancelárie a prípadne prednostovia staníc informovali cestujúcich o podmienkach takéhoto zamietnutia alebo obmedzenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 454/2011.

Cestujúci má nárok vziať si do vlaku bicykel, a to aj do rýchlika, diaľkového vlaku, cezhraničného a regionálneho vlaku. Všetky nové alebo renovované vlaky osobnej prepravy musia najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia mať aj dobre označený priestor určený na prepravu zmontovaných bicyklov s minimálne ôsmimi miestami. Železničné podniky, predajcovia prepravných dokladov, cestovné kancelárie a prípadne prednostovia staníc sú povinní cestujúcich informovať o podmienkach prepravy bicyklov vo všetkých spojoch v súlade s nariadením (EÚ) č. 454/2011 najneskôr pri nákupe prepravného dokladu.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Povinnosti voči cestujúcim podľa tohto nariadenia nie je možné obmedziť alebo vylúčiť, najmä nie odlišnými alebo obmedzujúcimi ustanoveniami zmluvy o preprave.

1.  Povinnosti voči cestujúcim podľa tohto nariadenia nie je možné obmedziť alebo vylúčiť, najmä nie odlišnými alebo obmedzujúcimi ustanoveniami zmluvy o preprave. Akékoľvek zmluvné podmienky, ktoré priamo alebo nepriamo vedú k vylúčeniu alebo obmedzeniu práv vyplývajúcich z tohto nariadenia, nie sú pre cestujúcich záväzné.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Železničné podniky môžu poskytovať zmluvné podmienky, ktoré sú pre cestujúcich výhodnejšie ako podmienky ustanovené v tomto nariadení.

2.  Železničné podniky, cestovné kancelárie alebo predajcovia cestovných dokladov môžu poskytovať zmluvné podmienky, ktoré sú pre cestujúcich výhodnejšie ako podmienky ustanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Železničné podniky, prípadne príslušné orgány zodpovedné za zmluvy o službách železnice vo verejnom záujme vhodnými prostriedkami vrátane foriem prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX31 s predstihom zverejnia rozhodnutia o dočasnom či trvalom zrušení spojov pred ich vykonaním.

Železničné podniky, prípadne príslušné orgány zodpovedné za zmluvy o službách železnice vo verejnom záujme bezodkladne vhodnými prostriedkami vrátane foriem prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX31a nariadení Komisie 1300/2014 a vopred s dostatočným predstihom zverejnia návrhy na dočasné či trvalé zrušenie alebo podstatnú redukciu spojov a zabezpečia, aby uvedené návrhy boli vždy vopred zmysluplne a riadne prekonzultované so zainteresovanými stranami.

__________________

__________________

31  Smernica XXX o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (Európsky akt o prístupnosti) (Ú. v. EÚ L X, X.X.XXXX, s. X).

31  Smernica XXX o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (Európsky akt o prístupnosti) (Ú. v. EÚ L X, X.X.XXXX, s. X).

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Železničné podniky a predajcovia prepravných dokladov, ktorí poskytujú zmluvy o preprave v mene jedného alebo viacerých železničných podnikov, sú na požiadanie povinné poskytnúť cestujúcemu aspoň informácie uvedené v prílohe II časti I o ceste, na ktorú dotknutý železničný podnik poskytuje zmluvu o preprave. Predajcovia prepravných dokladov, ktorí poskytujú zmluvy o preprave vo vlastnom mene, a cestovné kancelárie sú tieto informácie povinní poskytnúť, ak sú k dispozícii.

1.  Železničné podniky, cestovné kancelárie a predajcovia prepravných dokladov, ktorí poskytujú zmluvy o preprave vo vlastnom mene alebo v mene jedného alebo viacerých železničných podnikov, sú na požiadanie povinné poskytnúť cestujúcemu aspoň informácie uvedené v prílohe II časti I o ceste, na ktorú dotknutý železničný podnik poskytuje zmluvy o preprave. Predajcovia prepravných dokladov, ktorí poskytujú zmluvy o preprave vo vlastnom mene, a cestovné kancelárie sú tieto informácie povinní poskytnúť. Na zaistenie súladu s týmto nariadením sú železničné podniky povinné tieto informácie poskytovať predajcom prepravných dokladov a ostatným železničným podnikom, ktoré predávajú ich služby.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Železničné podniky a pokiaľ je to možné, predajcovia prepravných dokladov poskytnú cestujúcemu počas cesty, a to aj v prestupných staniciach, aspoň informácie uvedené v prílohe II časti II.

2.  Železničné podniky a pokiaľ je to vhodné, predajcovia prepravných dokladov poskytnú cestujúcemu počas cesty, a to aj v prestupných staniciach, aspoň informácie uvedené v prílohe II časti II. Na zaistenie súladu s týmto nariadením sú železničné podniky povinné tieto informácie poskytovať predajcom prepravných dokladov a ostatným železničným podnikom, ktoré predávajú ich služby.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa poskytnú v čo najprimeranejšej podobe vrátane využitia moderných komunikačných technológií. Mimoriadna pozornosť sa venuje zabezpečeniu toho, aby tieto informácie boli prístupné osobám so zdravotným postihnutím, v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX a v nariadení 454/2011.

3.  Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 poskytujú železničné podniky, cestovné kancelárie a predajcovia prepravných dokladov cestujúcim prostredníctvom prístupných, bežne používaných a v súvislosti s odsekom 2 v reálnom čase aktuálnych komunikačných technológií, pokiaľ možno písomne, s cieľom poskytnúť cestujúcim všetky informácie požadované v prílohe II k tomuto nariadeniu. Mimoriadna pozornosť sa venuje zabezpečeniu toho, aby tieto informácie boli prístupné osobám so zdravotným postihnutím, v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX, nariadení 454/2011 a v nariadení Komisie 1300/2014. Okrem toho je nutné jasne informovať, ktoré prístupné formáty sú k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Prednostovia staníc a správcovia infraštruktúry nediskriminačne sprístupnia železničným podnikom a predajcom prepravných dokladov údaje o vlakoch v reálnom čase, vrátane údajov o vlakoch v prevádzke iných železničných podnikov.

4.  Železničné podniky, prednostovia staníc a správcovia infraštruktúry sprístupnia údaje o vlakoch v reálnom čase, vrátane údajov o vlakoch v prevádzke iných železničných podnikov, ktoré sú verejne dostupné v reálnom čase tak, aby eliminovali akúkoľvek diskrimináciu cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Železničné podniky v spolupráci s prednostami staníc a správcami infraštruktúry uvádzajú v cestovných poriadkoch informácie o dostupných vlakových prípojoch a staniciach.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Železničné podniky a predajcovia prepravných dokladov sú povinní poskytovať prepravné doklady a ak sú k dispozícii, aj priame prepravné doklady a rezervácie. Vynaložia maximálne možné úsilie, aby poskytovali priame prepravné doklady, a to aj na cesty a cesty do zahraničia a cesty s viac než jedným železničným podnikom.

1.  Železničné podniky a predajcovia prepravných dokladov sú povinní poskytovať prepravné doklady, priame prepravné doklady a rezervácie, a to aj na cesty do zahraničia alebo cesty zahŕňajúce nočné vlaky a cesty s viac než jedným železničným podnikom.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu vyžadovať, aby železničné podniky poskytovali prepravné doklady na služby poskytované v rámci zmlúv o službách vo verejnom záujme na viac než jednom predajnom mieste.

Príslušné orgány uvedené v nariadení (ES) č. 1370/2007 môžu vyžadovať, aby železničné podniky poskytovali prepravné doklady na služby poskytované v rámci zmlúv o službách vo verejnom záujme na viac než jednom predajnom mieste.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Železničné podniky sú povinné umožňovať kúpu prepravných dokladov na príslušný spoj vo vlaku, pokiaľ to nie je obmedzené alebo vylúčené z dôvodov bezpečnosti alebo politiky boja proti podvodom, povinnej rezervácie miesta alebo z opodstatnených komerčných dôvodov.

3.  Železničné podniky sú povinné umožňovať kúpu prepravných dokladov na príslušný spoj vo vlaku, pokiaľ to nie je obmedzené alebo vylúčené z oprávnených dôvodov bezpečnosti alebo politiky boja proti podvodom, povinnej rezervácie miesta alebo z primeraných komerčných dôvodov, vrátane obmedzeného priestoru alebo obsadeného miesta.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak sa na železničnej stanici odchodu nenachádza predajňa prepravných dokladov ani dostupný predajný automat, osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou sa umožní zakúpenie prepravných dokladov vo vlaku bez prirážky.

5.  Ak sa na železničnej stanici odchodu nenachádza predajňa prepravných dokladov ani dostupný predajný automat, či iné prostriedky na zakúpenie prepravných dokladov vopred, cestujúcim sa umožní zakúpenie prepravných dokladov vo vlaku bez prirážky.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak cestujúci dostane osobitné prepravné doklady na jednu cestu s viacerými nadväzujúcimi železničnými spojmi jedného alebo viacerých železničných podnikov, jeho právo na informácie, asistenciu, starostlivosť a náhradu musia byť rovnocenné s priamym prepravným dokladom a musia sa vzťahovať na celú cestu od stanice odchodu až do stanice určenia, pokiaľ cestujúci nie je písomne výslovne informovaný o opaku. V takejto informácii sa musí uviesť najmä to, že v prípade zmeškania prípoja cestujúci nemá nárok na asistenciu ani náhradu podľa celkovej dĺžky cesty. Bremeno preukázania, že táto informácia bola poskytnutá, spočíva na železničnom podniku, jeho zástupcovi, cestovnej kancelárii alebo predajcovi prepravných dokladov.

6.  Ak cestujúci v súvislosti s jednou obchodnou transakciou od jedného subjektu dostane osobitné prepravné doklady na jednu cestu s viacerými nadväzujúcimi železničnými spojmi jedného alebo viacerých železničných podnikov, jeho právo na informácie, asistenciu, starostlivosť a náhradu musia byť rovnaké, ako pri priamom prepravnom doklade, a musia sa vzťahovať na celú cestu od stanice odchodu až do stanice určenia.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Poskytovanie cestovných informácií cez aplikačné programovacie rozhrania

 

1.   Železničné podniky sú povinné poskytovať nediskriminačný prístup k všetkým cestovným informáciám vrátane prevádzkových informácií o cestovných poriadkoch a tarifách v reálnom čase, ako sa uvádza v článku 9, cez aplikačné programovacie rozhrania API.

 

2.   Železničné podniky sú povinné poskytovať cestovným kanceláriám, predajcom prepravných dokladov a iným železničným podnikom, ktoré predávajú ich služby, nediskriminačný prístup k rezervačným systémom prostredníctvom API tak, aby mohli uzatvárať zmluvy o preprave a vydávať prepravné doklady, priame prepravné doklady a vykonávať rezervácie tak, aby cestujúcim umožnili najoptimálnejšiu a cenovo najvýhodnejšiu cestu, a to aj do zahraničia.

 

3.   Železničné podniky zabezpečia, aby technické špecifikácie API boli riadne zdokumentované a bezplatne prístupné verejnosti. V rámci API sa použijú otvorené štandardy, bežné protokoly a strojovo čitateľné formáty s cieľom umožniť ich vzájomnú interoperabilitu.

 

4.   Železničné podniky zabezpečia, aby okrem núdzových situácií bola každá zmena technických špecifikácií ich API dostupná cestovným kanceláriám a predajcom prepravných dokladov čo najskôr a najmenej tri mesiace pred zavedením zmeny. Núdzové situácie sa zdokumentujú a dokumentácia musí byť na požiadanie k dispozícii príslušným orgánom.

 

5.   Železničné podniky zabezpečia, aby bol prístup k API poskytovaný bez diskriminácie, na rovnakej úrovni dostupnosti a výkonnosti vrátane podpory, prístupu ku kompletnej dokumentácii, štandardom, protokolom a formátom. Cestovné kancelárie a predajcovia prepravných dokladov nesmú byť znevýhodňovaní v porovnaní so samotnými železničnými podnikmi.

 

6.   API sa zavádzajú v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1926 z 31. mája 2017.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa buď pri odchode alebo v prípade zmeškaného prípoja počas cesty s priamym prepravným dokladom primerane očakáva, že meškanie príchodu do stanice určenia podľa zmluvy o preprave bude viac ako 60 minút, má cestujúci bezodkladne možnosť výberu jednej z týchto možností:

1.  Ak sa buď pri odchode alebo v prípade zmeškaného prípoja počas cesty očakáva, že meškanie príchodu priameho spoja do stanice určenia podľa zmluvy o preprave bude viac ako 60 minút alebo spoj bude zrušený, má cestujúci bezodkladne možnosť výberu jednej z týchto možností:

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno b

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pokračovanie alebo presmerovanie za porovnateľných prepravných podmienok do stanice určenia pri najbližšej príležitosti;

b)  pokračovanie alebo presmerovanie za porovnateľných prepravných podmienok a bez dodatočných nákladov do stanice určenia pri najbližšej príležitosti, a to aj v prípade zmeškaného spoja v dôsledku meškania alebo zrušenia skoršej časti prepravy počas cesty. V tom prípade sa cestujúcemu umožní využiť ďalší spoj, ktorý je k dispozícii do konečného miesta určenia, aj keď nebola vykonaná žiadna konkrétna rezervácia alebo ďalší vlak prevádzkuje iný železničný podnik.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno c

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pokračovanie alebo presmerovanie do stanice určenia za porovnateľných prepravných podmienok neskôr podľa priania cestujúceho.

c)  pokračovanie alebo presmerovanie do stanice určenia za porovnateľných prepravných podmienok neskôr podľa priania cestujúceho, najneskôr však jeden mesiac po obnovení služby.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely odseku 1 písm. b) môže porovnateľné presmerovanie uskutočniť ktorýkoľvek železničný podnik a toto presmerovanie môže zahŕňať dopravu vo vyššej triede a v iných druhoch dopravy bez toho, aby cestujúcemu vznikli ďalšie náklady. Železničné podniky sú povinné vynaložiť primerané úsilie, aby neboli potrebné ďalšie prípoje. Celkový čas cesty pri použití iného druhu dopravy na časť cesty, ktorá sa neukončila podľa plánu, musí byť porovnateľný s plánovaným trvaním pôvodnej cesty. Cestujúci nesmú byť prepravovaní dopravnými prostriedkami nižšej triedy, pokiaľ nejde o jedinú dostupnú možnosť presmerovania.

2.  Na účely odseku 1 písm. b) môže porovnateľné presmerovanie uskutočniť ktorýkoľvek železničný podnik a toto presmerovanie môže zahŕňať dopravu vo vyššej triede a v iných druhoch pozemnej dopravy bez toho, aby cestujúcemu vznikli ďalšie náklady. Železničné podniky sú povinné vynaložiť primerané úsilie, aby neboli potrebné ďalšie prípoje. Celkový čas cesty pri použití iného druhu dopravy na časť cesty, ktorá sa neukončila podľa plánu, musí byť porovnateľný s plánovaným trvaním pôvodnej cesty. Cestujúci nesmú byť prepravovaní dopravnými prostriedkami nižšej triedy, pokiaľ nejde o jedinú dostupnú možnosť presmerovania.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Poskytovatelia dopravných služieb, ktorí zabezpečujú presmerovanie, sú povinní venovať osobitnú pozornosť tomu, aby osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou bol zabezpečený alternatívny spoj s porovnateľnou prístupnosťou.

3.  Poskytovatelia dopravných služieb, ktorí zabezpečujú presmerovanie, sú pri poskytovaní alternatívneho spoja osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou povinní zabezpečiť porovnateľnú asistenciu a prístupnosť. Tento alternatívny spoj môže byť spoločný pre všetkých cestujúcich alebo na základe rozhodnutia dopravcu ním môže byť individuálny dopravný prostriedok prispôsobený osobitným potrebám určitých osôb so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cestujúci môže bez straty práva na prepravu žiadať od železničného podniku náhradu za meškanie, ak je vystavený meškaniu medzi miestom odchodu a miestom určenia uvedeným v zmluve o preprave, za ktoré mu cena prepravného dokladu nebola preplatená v súlade s článkom 16. Minimálna náhrada za meškanie je:

1.  Cestujúci pri ponechaní práva na prepravu žiadať od železničného podniku náhradu za meškanie, ak je vystavený meškaniu medzi miestom odchodu a miestom určenia uvedeným v zmluve o preprave, za ktoré mu cena prepravného dokladu nebola preplatená v súlade s článkom 16. Minimálna náhrada za meškanie je:

a) 25 % z ceny prepravného dokladu v prípade meškania 60 až 119 minút;

a) 50 % z ceny prepravného dokladu v prípade meškania 60 až 90 minút;

b) 50 % zceny prepravného dokladu v prípade meškania 120 minút alebo viac.

b) 75 % z ceny prepravného dokladu v prípade meškania 91 až 120 minút;

 

ba) 100 % z ceny prepravného dokladu v prípade meškania 121 minút alebo viac.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odsek 1 sa vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí sú držiteľmi predplatného prepravného dokladu alebo časového prepravného dokladu. Ak počas platnosti predplatného prepravného dokladu alebo časového prepravného dokladu takýmto cestujúcim spoj opakovane meškal alebo bol odrieknutý, môžu žiadať o primeranú náhradu v súlade s opatreniami daného železničného podniku o náhradách. V týchto ustanoveniach sa uvedú kritériá na určenie meškania a na výpočet náhrady. Ak počas platnosti predplatného alebo časového prepravného dokladu dôjde opakovane k meškaniu v trvaní menej ako 60 minút, meškania sa sčítajú a cestujúcim sa vyplatí náhrada v súlade s opatreniami daného železničného podniku o náhradách.

2.  Odsek 1 sa vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí sú držiteľmi predplatného prepravného dokladu alebo časového prepravného dokladu. Ak počas platnosti predplatného prepravného dokladu, zľavovej karty alebo časového prepravného dokladu takýmto cestujúcim spoj opakovane meškal alebo bol odrieknutý, môžu žiadať o primeranú náhradu v súlade s opatreniami stanovenými v odseku 1 písm. a), b) a ba).

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Náhrada za meškanie sa vypočítava z celkovej ceny, ktorú cestujúci skutočne zaplatil za omeškaný spoj. Ak je predmetom prepravnej zmluvy spiatočná cesta, náhrada za meškanie na ceste tam alebo späť sa vypočíta z polovice ceny zaplatenej za prepravný doklad. Rovnako sa z celkovej ceny vypočítava cena za zmeškaný spoj podľa akejkoľvek inej formy prepravnej zmluvy, ktorá umožňuje cestovať niekoľkými nadväzujúcimi spojmi.

3.  Náhrada za zrušenie alebo meškanie sa vypočítava z celkovej ceny, ktorú cestujúci skutočne zaplatil za zrušený alebo omeškaný spoj. Ak je predmetom prepravnej zmluvy spiatočná cesta, náhrada za zrušenie alebo meškanie na ceste tam alebo späť sa vypočíta z polovice ceny zaplatenej za prepravný doklad. Rovnako sa z celkovej ceny vypočítava cena za zrušený alebo zmeškaný spoj podľa akejkoľvek inej formy prepravnej zmluvy, ktorá umožňuje cestovať niekoľkými nadväzujúcimi spojmi.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 6

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Náhrada ceny prepravného dokladu sa nezníži o náklady na finančnú transakciu, ako sú poplatky, náklady na telefónne hovory alebo poštovné. Železničné podniky môžu zaviesť minimálnu sumu, pod ktorú sa náhrady nebudú vyplácať. Táto minimálna sumu nesmie byť vyššia ako 4 EUR na prepravný doklad.

6.  Náhrada ceny prepravného dokladu sa nezníži o náklady na finančnú transakciu, ako sú poplatky, náklady na telefónne hovory alebo poštovné. Železničné podniky môžu zaviesť minimálnu sumu, pod ktorú sa náhrady nebudú vyplácať. Táto minimálna sumu nesmie byť vyššia ako 5 EUR na prepravný doklad.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 7

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Cestujúci nemá nárok na náhradu, ak bol informovaný o meškaní skôr, ako si zakúpil prepravný doklad, alebo ak meškanie z dôvodu pokračovania iným spojom alebo presmerovania nedosiahne 60 minút.

7.  Cestujúci nemá nárok na náhradu, ak bol informovaný o meškaní pred zakúpením prepravného dokladu, alebo ak meškanie z dôvodu pokračovania iným spojom alebo presmerovania nedosiahne 60 minút.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 8

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Železničný podnik nie je povinný platiť náhradu, ak môže preukázať, že meškanie spôsobili mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo závažné prírodné katastrofy, ktoré ohrozovali bezpečnú prevádzku daného spoja a ktoré nebolo možné predvídať či predísť im, ani keby sa boli prijali všetky primerané opatrenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 8 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Ak železničný podnik neposkytne písomný dôkaz o existencii mimoriadnych okolností, náhradu uvedenú v článku 17 ods. 1 je povinný uhradiť tento podnik.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade meškania pri príchode alebo odchode informuje cestujúcich železničný podnik, predajca prepravných dokladov alebo prednosta stanice o situácii a predpokladanom čase odchodu a predpokladanom čase príchodu hneď, ako sú tieto informácie k dispozícii.

1.  V prípade meškania pri príchode alebo odchode informuje cestujúcich železničný podnik, predajca prepravných dokladov alebo prednosta stanice o situácii a predpokladanom čase odchodu a predpokladanom čase príchodu v súlade s článkom 9 hneď, ako sú tieto informácie k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno b

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  hotel alebo iné ubytovanie a doprava medzi železničnou stanicou a miestom ubytovania, ak je nevyhnutný pobyt v trvaní jednej alebo niekoľkých nocí alebo je nevyhnutný ďalší pobyt, ak je to prakticky možné;

b)  hotel alebo iné ubytovanie a doprava medzi železničnou stanicou a miestom ubytovania, ak je nevyhnutný pobyt v trvaní jednej alebo niekoľkých nocí alebo je nevyhnutný ďalší pobyt, ak je to prakticky možné, požiadavky osôb so zdravotným postihnutím a zníženou mobilitou na prístup a potreby zohľadniť asistenčné zvieratá s osvedčením.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Železničné podniky na žiadosť cestujúceho potvrdia na prepravnom doklade alebo akokoľvek inak, že železničný spoj mal meškanie, čo spôsobilo zmeškanie prípoja, prípadne, že bol spoj odrieknutý.

4.  S ohľadom na dotknutých cestujúcich sú železničné podniky povinné ponúknuť, že na ich prepravnom doklade alebo akokoľvek inak potvrdia, že železničný spoj mal meškanie, čo spôsobilo zmeškanie prípoja, prípadne, že bol spoj odrieknutý. Toto osvedčovanie sa použije v súvislosti s ustanoveniami článku 17, pričom cestujúci je povinný predplatným prepravným dokladom alebo časovým cestovným dokladom preukázať, že cestoval dotknutým spojom.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pri uplatňovaní odsekov 1, 2, 3 a 4 venuje prevádzkujúci železničný podnik mimoriadnu pozornosť potrebám osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou a akýchkoľvek sprevádzajúcich osôb.  

5.  Pri uplatňovaní odsekov 1, 2, 3 a 4 venuje prevádzkujúci železničný podnik mimoriadnu pozornosť potrebám osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníženou pohyblivosťou, akýchkoľvek sprevádzajúcich osôb a asistenčných zvierat s osvedčením.  

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 6

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Okrem povinností železničných podnikov podľa článku 13a ods. 3 smernice 2012/34/EÚ prednosta železničnej stanice, ktorá podľa ročného priemeru denne odbaví aspoň 10 000 cestujúcich, je povinný zabezpečiť riadny plán pre prípad nepredvídaných okolností na koordináciu chodu stanice, činností železničných podnikov a správcu infraštruktúry s cieľom pripraviť sa na možnosť rozsiahleho narušenia a dlhých meškaní, pre ktoré by v stanici uviazol veľký počet cestujúcich. Týmto plánom sa musí zabezpečiť, aby uviaznutým cestujúcim bola poskytnutá primeraná asistencia a informácie, a to v prístupnom formáte v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX. Prednosta stanice uvedený plán a všetky jeho zmeny na požiadanie sprístupní vnútroštátnemu orgánu presadzovania alebo akémukoľvek inému orgánu, ktorý určí členský štát. Prednostovia železničných staníc, ktoré podľa ročného priemeru denne odbavia menej ako 10 000 cestujúcich, vynaložia primerané úsilie, aby v takýchto situáciách koordinovali činnosti užívateľov stanice a aby uviaznutým cestujúcim poskytli asistenciu a informácie.

6.  Okrem povinností železničných podnikov podľa článku 13a ods. 3 smernice 2012/34/EÚ členské štáty, železničné podniky, prednostovia staníc a správcovia infraštruktúry spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby plány pre prípad nepredvídaných okolností uvedené v článku 13a ods. 3 smernice 2012/34/EÚ zahŕňali požiadavky na dostupnosť systémov varovania a informačných systémov.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak železničný podnik vyplatí náhradu alebo si splní ďalšie povinnosti podľa tohto nariadenia, žiadne ustanovenie tohto nariadenia ani vnútroštátnych právnych predpisov nemožno vykladať tak, aby obmedzovalo jeho právo na kompenzáciu nákladov od akejkoľvek osoby vrátane tretích strán v súlade s platným právom. Konkrétne toto nariadenie nijako neobmedzuje právo daného železničného podniku na odškodnenie od tretej strany, s ktorou má zmluvu a ktorá prispela k udalosti vedúcej k náhrade či iným povinnostiam. Žiadne ustanovenie tohto nariadenia nemožno vykladať tak, aby obmedzovalo právo tretej strany inej než cestujúceho, s ktorou má železničný podnik zmluvu, žiadať odškodnenie či náhradu od železničného podniku v súlade s príslušnou platnou legislatívou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Železničné podniky a prednostovia staníc za aktívnej účasti organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou ustanovia alebo zavedú pravidlá nediskriminačného prístupu k preprave osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou vrátane ich osobných asistentov. Tieto pravidlá musia cestujúcemu umožniť sprievod asistenčného psa v súlade so všetkými príslušnými vnútroštátnymi pravidlami.

1.  Železničné podniky a prednostovia staníc za aktívnej účasti organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou ustanovia alebo zavedú pravidlá nediskriminačného prístupu k preprave osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou vrátane ich osobných asistentov. Tieto pravidlá musia cestujúcemu umožniť sprievod asistenčného zvieraťa s osvedčením alebo sprevádzajúcej osoby bezplatne, ak sa nevie pohybovať sám, v súlade so všetkými relevantnými vnútroštátnymi pravidlami, a zabezpečia, aby železničná preprava pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou bola k dispozícii okamžite vždy, keď je to možné.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 20 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 20a

 

Železničné podniky a prednostovia staníc v súlade s TSI pre osoby so zníženou pohyblivosťou zabezpečia, aby stanice, nástupištia, koľajové vozidlá a iné zariadenia boli prístupné osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Železničný podnik, prednosta stanice, predajca prepravných dokladov alebo cestovná kancelária na požiadanie poskytujú osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou informácie, a to aj v prístupných formátoch v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v nariadení (EÚ) č. 454/2011 a smernici XXX o prístupnosti danej stanice a príslušných zariadení, služieb železničnej prepravy a o podmienkach prístupu ku koľajovým vozidlám v súlade s pravidlami prístupu v zmysle článku 20 ods. 1 a informujú osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou o zariadeniach vo vlaku.

1.  Železničný podnik, prednosta stanice, predajca prepravných dokladov alebo cestovná kancelária na požiadanie poskytujú osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou informácie, a to aj v prístupných formátoch v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v nariadení (EÚ) č. 454/2011, smernici XXX a nariadení č. 1300/2014 o prístupnosti danej stanice a príslušných zariadení, služieb železničnej prepravy a o podmienkach prístupu ku koľajovým vozidlám v súlade s pravidlami prístupu v zmysle článku 20 ods. 1 a informujú osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou o zariadeniach vo vlaku.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak železničný podnik, predajca prepravných dokladov alebo cestovná kancelária uplatňujú odchýlku podľa článku 20 ods. 2, na požiadanie písomne informujú dotknutú osobu so zdravotným postihnutím alebo osobu so zníženou pohyblivosťou o dôvodoch takéhoto postupu do piatich pracovných dní od odmietnutia vykonať rezerváciu alebo vydať prepravný doklad alebo od uloženia podmienky byť sprevádzaný. Daný železničný podnik, predajca prepravných dokladov alebo cestovná kancelária sú povinní vyvinúť primerané úsilie, aby dotyčnej osobe navrhli alternatívnu možnosť prepravy, pričom zohľadnia jej potreby z hľadiska prístupnosti.

2.  Ak železničný podnik, predajca prepravných dokladov alebo cestovná kancelária uplatňujú odchýlku podľa článku 20 ods. 2, na požiadanie písomne informujú dotknutú osobu so zdravotným postihnutím alebo osobu so zníženou pohyblivosťou o dôvodoch takéhoto postupu do piatich pracovných dní od odmietnutia vykonať rezerváciu alebo vydať prepravný doklad alebo od uloženia podmienky byť sprevádzaný. Daný železničný podnik, predajca prepravných dokladov alebo cestovná kancelária sú povinní navrhnúť dotknutej osobe alternatívnu možnosť prepravy, pričom zohľadnia jej potreby z hľadiska prístupnosti.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pri odchode osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou pohyblivosťou zo železničnej stanice s personálom, prechode cez ňu alebo príchode do nej prednosta stanice, príslušný železničný podnik alebo tak prednosta stanice, ako aj príslušný železničný podnik zabezpečia bezplatnú asistenciu tak, aby táto osoba mohla nastúpiť do odchádzajúceho spoja alebo vystúpiť z prichádzajúceho spoja, na ktorý si kúpila prepravný doklad, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá prístupu uvedené v článku 20 ods. 1.

1.  Pri odchode osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou pohyblivosťou zo železničnej stanice s personálom, prechode cez ňu alebo príchode do nej prednosta stanice, príslušný železničný podnik alebo tak prednosta stanice, ako aj príslušný železničný podnik zabezpečia bezplatnú asistenciu tak, aby táto osoba mohla nastúpiť do odchádzajúceho spoja alebo vystúpiť z prichádzajúceho spoja, na ktorý si kúpila prepravný doklad, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá prístupu uvedené v článku 20 ods. 1. Bez ohľadu na použitý komunikačný kanál sa asistencia rezervuje vždy bez prirážky.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade neprítomnosti personálu na stanici sú železničné podniky a prednostovia staníc povinní vynaložiť všetko primerané úsilie s cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám so zníženou pohyblivosťou prístup k železničnej preprave.

2.  V prípade neprítomnosti sprievodného personálu vo vlaku alebo personálu na stanici sú železničné podniky a prednostovia staníc povinní vynaložiť všetko primerané úsilie s cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám so zníženou pohyblivosťou prístup k železničnej preprave v súlade s požiadavkami na prístupnosť smernice XXX [Európsky akt o prístupnosti] a nariadenia (EÚ) č. 454/2011.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V staniciach bez personálu železničné podniky a prednostovia staníc zabezpečia dostupné informácie, a to aj v prístupných formátoch v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX, zobrazené v súlade s pravidlami o prístupnosti uvedenými v článku 20 ods. 1 o najbližších staniciach s personálom a priamo dostupnou asistenciou pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

3.  V staniciach bez personálu železničné podniky a prednostovia staníc zabezpečia dostupné informácie, a to aj v prístupných formátoch v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX a nariadení č. 1300/2014, zobrazené v súlade s pravidlami o prístupnosti uvedenými v článku 20 ods. 1 o najbližších staniciach s personálom a priamo dostupnou asistenciou pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Asistencia musí byť v staniciach k dispozícii po celý čas prevádzky služieb železničnej dopravy.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2)  V prípade neprítomnosti sprievodného personálu vo vlaku sú železničné podniky povinné vynaložiť primerané úsilie s cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám so zníženou pohyblivosťou prístup k železničnej preprave.

2)  Napriek neprítomnosti sprievodného personálu vo vlaku sú železničné podniky povinné umožniť osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám so zníženou pohyblivosťou prístup k železničnej preprave.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3)  Na účely tohto článku je asistencia vo vlaku všetka primeraná snaha poskytnúť asistenciu osobe so zdravotným postihnutím alebo osobe so zníženou pohyblivosťou s cieľom umožniť jej prístup k rovnakým službám vo vlaku, ako majú ostatní cestujúci, ak rozsah jej zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti jej nedovoľuje samostatný a bezpečný prístup k týmto službám.

3)  Osobe so zdravotným postihnutím alebo osobe so zníženou pohyblivosťou musí byť poskytnutá asistencia s cieľom umožniť jej prístup k rovnakým službám vo vlaku, ako majú ostatní cestujúci, ak rozsah jej zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti jej nedovoľuje samostatný a bezpečný prístup k týmto službám.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Asistencia musí byť vo vlaku k dispozícii po celý čas prevádzky služieb železničnej dopravy.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Železničné podniky, prednostovia staníc, predajcovia prepravných dokladov a cestovné kancelárie spolupracujú pri poskytovaní asistencie osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám so zníženou pohyblivosťou ustanovenej v článkoch 20 a 21 v súlade s týmito podmienkami:

Železničné podniky, prednostovia staníc, predajcovia prepravných dokladov a cestovné kancelárie spolupracujú pri poskytovaní bezplatnej asistencie osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám so zníženou pohyblivosťou ustanovenej v článkoch 20 a 21 v súlade s týmito podmienkami:

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  asistencia sa poskytuje pod podmienkou, že sa železničnému podniku, prednostovi stanice, predajcovi prepravných dokladov alebo cestovnej kancelárii, u ktorých bol zakúpený prepravný doklad, potreba takejto asistencie oznámi najmenej 48 hodín pred tým, ako je táto asistencia potrebná. Ak prepravný doklad alebo časový prepravný doklad umožňuje uskutočniť viaceré cesty, postačí jedno oznámenie za predpokladu, že sa poskytli primerané informácie o časovom harmonograme následných spojov. Takéto oznámenia sa postúpia všetkým ostatným železničným podnikom a prednostom staníc, ktorých sa cesta danej osoby týka;

a)  asistencia v stanici sa poskytuje v čase prevádzky služieb železničnej prepravy pod podmienkou, že sa železničnému podniku, prednostovi stanice, predajcovi prepravných dokladov alebo cestovnej kancelárii, u ktorých bol zakúpený prepravný doklad, potreba takejto pomoci oznámi najmenej 12 hodín pred tým, ako je táto asistencia potrebná. V staniciach, ktorými denne prejde viac ako 10 000 cestujúcich, nie je oznámenie vopred potrebné, avšak osoba, ktorá potrebuje asistenciu, sa musí na príslušnú stanicu dostaviť aspoň 30 minút pred odchodom vlaku. V staniciach s dennou premávkou od 2 000 do 10 000 cestujúcich je potrebné oznámenie najviac tri hodiny vopred. Ak prepravný doklad alebo časový prepravný doklad umožňuje uskutočniť viaceré cesty, postačí jedno oznámenie za predpokladu, že sa poskytli primerané informácie o časovom harmonograme následných spojov. Takéto oznámenia sa postúpia všetkým ostatným železničným podnikom a prednostom staníc, ktorých sa cesta danej osoby týka;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno e

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  asistencia sa poskytuje pod podmienkou, že sa osoba so zdravotným postihnutím alebo osoba so zníženou pohyblivosťou dostaví na určené miesto v čase, ktorý vopred stanovil železničný podnik alebo prednosta stanice, ktoré takúto asistenciu poskytujú. Určený čas nesmie presiahnuť 60 minút pred uverejneným časom odchodu alebo časom, kedy sa majú všetci cestujúci dostaviť na odbavenie. Ak nebol stanovený čas, do ktorého sa má osoba so zdravotným postihnutím alebo osoba so zníženou pohyblivosťou dostaviť, uvedená osoba sa dostaví na určené miesto najneskôr 30 minút pred uverejneným časom odchodu alebo časom, kedy sa majú všetci cestujúci dostaviť na odbavenie.

e)  asistencia sa poskytuje pod podmienkou, že sa osoba so zdravotným postihnutím alebo osoba so zníženou pohyblivosťou dostaví na určené miesto v čase, ktorý vopred stanovil železničný podnik alebo prednosta stanice, kde takúto asistenciu poskytujú. Určený čas nesmie presiahnuť 60 minút pred uverejneným časom odchodu alebo časom, kedy sa majú všetci cestujúci dostaviť na odbavenie.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak železničné podniky a prednostovia staníc spôsobia stratu alebo poškodenie invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie mobility alebo pomocných zariadení a asistenčných psov používaných osobami so zdravotným postihnutím a osobami so zníženou pohyblivosťou, sú za takúto stratu alebo poškodenie zodpovední a sú povinní ich nahradiť.

1.  Ak železničné podniky a prednostovia staníc spôsobia stratu alebo poškodenie invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie mobility alebo pomocných zariadení a asistenčných zvierat s osvedčením používaných osobami so zdravotným postihnutím a osobami so zníženou pohyblivosťou, sú za takúto stratu alebo poškodenie zodpovední a sú povinní ich čo najskôr nahradiť.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výška náhrady uvedenej v odseku 1 sa rovná nákladom na výmenu alebo opravu strateného alebo poškodeného vybavenia alebo zariadení.

2.  Náhrada uvedená v odseku 1 sa poskytuje urýchlene a zodpovedá plným nákladom na výmenu podľa skutočnej hodnoty alebo plným nákladom na opravu strateného alebo poškodeného invalidného vozíka, vybavenia alebo zariadenia alebo straty či zranenia asistenčného zvieraťa s osvedčením. Náhrada zahŕňa aj náklady na dočasnú výmenu v prípade opravy, ak tieto náklady znáša cestujúci.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečia, aby všetci pracovníci vrátane zamestnancov akejkoľvek inej vykonávajúcej strany, ktorý poskytuje priamu asistenciu osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou, vedeli, ako uspokojiť potreby osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb so zníženou pohyblivosťou vrátane osôb s mentálnym či duševným postihnutím;

a)  zabezpečia, aby všetci pracovníci vrátane zamestnancov akejkoľvek inej vykonávajúcej strany, ktorý poskytuje priamu asistenciu osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám so zníženou pohyblivosťou absolvovali prípravu v súvislosti so zdravotnými postihnutiami a vedeli, ako uspokojiť potreby osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb so zníženou pohyblivosťou vrátane osôb s mentálnym či duševným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zabezpečia, aby všetci noví zamestnanci hneď po prijatí do pracovného pomeru absolvovali školenie v súvislosti so zdravotnými postihnutiami a aby pracovníci pravidelne navštevovali opakovacie školenia;

c)  zabezpečia, aby všetci noví pracovníci, ktorí budú prichádzať do priameho styku s cestujúcou verejnosťou, boli hneď po prijatí do pracovného pomeru poučení o otázkach súvisiacich so zdravotnými postihnutiami z hľadiska cestujúcich a železničného podniku a aby zamestnanci, ktorí poskytujú priamu asistenciu cestujúcim so zníženou pohyblivosťou, absolvovali školenie o zdravotných postihnutiach a pravidelne sa zúčastňovali opakovacích školení.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno d

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  na požiadanie budú súhlasiť s tým, aby sa na týchto školeniach zúčastnili zamestnanci so zdravotným postihnutím, cestujúci so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou;

d)  môžu súhlasiť s tým, aby sa na týchto školeniach zúčastnili zamestnanci so zdravotným postihnutím, a uvážiť účasť cestujúcich so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou a/alebo organizácií, ktoré ich zastupujú.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade staníc, ktoré podľa celoročného priemeru odbavia denne viac ako 10 000 cestujúcich, každý železničný podnik, predajca prepravných dokladov, prednosta stanice a správca infraštruktúry zavedie v oblasti svojich kompetencií mechanizmus riešenia sťažností, ktoré sa týkajú práv a povinností podľa tohto nariadenia. Cestujúcich oboznámi so svojimi kontaktnými údajmi a pracovným(-ými) jazykom(-mi).

1.  Každý železničný podnik, predajca prepravných dokladov, prednosta stanice a správca infraštruktúry je povinný zaviesť v oblasti svojich kompetencií mechanizmus riešenia sťažností, ktoré sa týkajú práv a povinností podľa tohto nariadenia. Cestujúcich oboznámi so svojimi kontaktnými údajmi a pracovným(-ými) jazykom(-mi). Cestujúci by mali mať možnosť podávať sťažnosti v úradnom jazyku (úradných jazykoch) členského štátu, v ktorom má príslušný železničný podnik, predajca prepravných dokladov a prednosta stanice sídlo, v každom prípade však v angličtine.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Cestujúci môže podať sťažnosť každému príslušnému železničnému podniku, predajcovi prepravných dokladov, prednostovi železničnej stanice alebo správcovi infraštruktúry. Sťažnosť sa musí doručiť do šiestich mesiacov od incidentu, ktorého sa týka. Do jedného mesiaca od doručenia sťažnosti adresát buď odpovie s uvedením dôvodov, alebo v odôvodnených prípadoch informuje cestujúceho, do akého dátumu môže očakávať odpoveď, najneskôr však do troch mesiacov od dátumu doručenia sťažnosti. Železničné podniky, predajcovia prepravných dokladov, prednostovia staníc a správcovia infraštruktúry uchovávajú údaje o incidentoch potrebné na vyhodnotenie sťažnosti počas dvoch rokov a na požiadanie ich sprístupnia vnútroštátnym orgánom presadzovania.

2.  Cestujúci môže podať sťažnosť každému príslušnému železničnému podniku, predajcovi prepravných dokladov alebo prednostovi železničnej stanice. Sťažnosť sa musí doručiť do šiestich mesiacov od incidentu, ktorého sa týka. Do jedného mesiaca od doručenia sťažnosti adresát buď odpovie s uvedením dôvodov, alebo v odôvodnených prípadoch informuje cestujúceho, že odpoveď dostane najneskôr do troch mesiacov od dátumu doručenia sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Podrobné informácie o postupoch riešenia sťažností musia byť prístupné osobám so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou.

3.  Podrobné informácie o postupoch riešenia sťažností musia byť dostupné cestujúcim a prístupné osobám so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou. Tieto informácie musia byť na požiadanie k dispozícii v úradnom jazyku (úradných jazykoch) členského štátu, v ktorom má železničný podnik sídlo.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví štandardný formulár pre podávanie sťažnosti v EÚ, ktorý môžu cestujúci použiť ako žiadosť o náhradu v súlade s týmto nariadením. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 37a ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Železničné podniky a prednostovia staníc aktívne spolupracujú s organizáciami zdravotne postihnutých osôb s cieľom zlepšiť kvalitu dostupnosti prepravných služieb.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Železničné podniky, prednostovia staníc, predajcovia prepravných dokladov a cestovné kancelárie informujú cestujúcich pri predaji železničných prepravných dokladov o ich právach a povinnostiach podľa tohto nariadenia. Na splnenie tejto informačnej požiadavky môžu použiť zhrnutie ustanovení tohto nariadenia, ktoré Komisiou pripraví vo všetkých úradných jazykoch Únie a poskytne im. Okrem toho na prepravnom doklade uvedú poučenie, buď v tlačenej alebo elektronickej forme či iným spôsobom, avšak vrátane formátov prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX. V poučení sa musí uvádzať, kde možno dané informácie získať v prípade odrieknutia spoja, zmeškaného prípoja alebo dlhého meškania.

1.  Železničné podniky, prednostovia staníc, predajcovia prepravných dokladov a cestovné kancelárie informujú cestujúcich pri predaji železničných prepravných dokladov o ich právach a povinnostiach podľa tohto nariadenia. Na splnenie tejto informačnej požiadavky môžu použiť zhrnutie ustanovení tohto nariadenia, ktoré Komisiou pripraví vo všetkých úradných jazykoch Únie a poskytne im. Okrem toho uvedú informácie, buď v tlačenej alebo elektronickej forme či iným spôsobom, avšak vrátane formátov prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v nariadení 1300/2014, ktoré konkretizujú, kde možno dané informácie získať v prípade odrieknutia spoja, zmeškaného prípoja alebo dlhého meškania.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Železničné podniky a prednostovia staníc informujú cestujúcich na stanici a vo vlaku primeraným spôsobom, a to aj v prístupných formátoch v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX, o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia, ako aj o kontaktných údajoch orgánu(-ov) určeného(-ých) členskými štátmi podľa článku 31.

2.  Železničné podniky a prednostovia staníc informujú cestujúcich na stanici, vo vlaku a na svojom webovom sídle primeraným spôsobom, a to aj v prístupných formátoch v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v nariadení 1300/2014, o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia, ako aj o kontaktných údajoch orgánu(-ov) určeného(-ých) členskými štátmi podľa článku 31.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty poskytnú Komisii informácie o orgáne alebo orgánoch, ktoré určili v súlade s týmto článkom, a o jeho alebo ich pôsobnosti.

Členské štáty poskytnú Komisii informácie o orgáne alebo orgánoch, ktoré určili v súlade s týmto článkom, a o jeho alebo ich pôsobnosti a zverejnia ich na vhodnom mieste na svojom webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vnútroštátne orgány presadzovania dôsledne monitorujú súlad s týmto nariadením a prijmú opatrenia potrebné na zaistenie dodržiavania práv cestujúcich. Na tento účel poskytnú železničné podniky, prednostovia staníc a správcovia infraštruktúry daným orgánom na požiadanie relevantné dokumenty a informácie. Pri výkone svojich funkcií tieto orgány zohľadnia informácie, ktoré im poskytol prípadný iný orgán určený v zmysle článku 33 na riešenie sťažností. O presadzovacích opatreniach môžu rozhodnúť aj na základe individuálnych sťažností, ktoré im takýto orgán postúpil.

1.  Vnútroštátne orgány presadzovania dôsledne monitorujú súlad s týmto nariadením a prijmú opatrenia potrebné na zaistenie dodržiavania práv cestujúcich. Na tento účel poskytnú železničné podniky, prednostovia staníc a správcovia infraštruktúry daným orgánom na požiadanie relevantné dokumenty a informácie bezodkladne, v každom prípade do jedného mesiaca. Pri výkone svojich funkcií tieto orgány zohľadnia informácie, ktoré im poskytol prípadný iný orgán určený v zmysle článku 33 na riešenie sťažností. Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány presadzovania a orgány zodpovedné za riešenie sťažností mali dostatočné právomoci a zdroje na primerané a účinné presadzovanie individuálnych sťažností cestujúcich podľa toto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vnútroštátne orgány presadzovania každoročne uverejňujú štatistiky o svojej činnosti vrátane uložených sankcií, a to najneskôr ku koncu apríla nasledujúceho kalendárneho roka.

2.  Vnútroštátne orgány presadzovania každoročne na svojich webových sídlach uverejňujú správy so štatistickými údajmi, v ktorých podrobne uvedú počet a druh sťažností, ktoré dostali, s podrobnými informáciami o výsledkoch ich opatrení presadzovania vrátane sankcií, ktoré uplatnili. Tieto správy uverejňujú za každý rok najneskôr 1. apríla nasledujúceho roka. Okrem toho sa tieto správy sprístupnia na webových stránkach Železničnej agentúry Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Vnútroštátne orgány presadzovania v spolupráci s organizáciami, ktoré zastupujú osoby so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou, vykonávajú pravidelné audity asistenčných služieb poskytovaných v súlade s týmto nariadením a ich výsledky zverejňujú v dostupných a bežne používaných formátoch.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté práva spotrebiteľov na alternatívnu nápravu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ32, ak príslušný železničný podnik, predajca prepravných dokladov alebo prednosta stanice či správca infraštruktúry nevyhoveli sťažnosti podľa článku 28, cestujúci môže podať sťažnosť orgánu presadzovania. Orgány presadzovania informujú sťažovateľov o ich práve podať sťažnosť orgánom alternatívneho riešenia sporov a žiadať individuálnu nápravu.

1.  Bez toho, aby boli dotknuté práva spotrebiteľov na alternatívnu nápravu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ32, ak príslušný železničný podnik, prednosta stanice či správca infraštruktúry nevyhoveli sťažnosti podľa článku 28, cestujúci môže podať sťažnosť orgánu presadzovania. Orgány presadzovania informujú sťažovateľov o ich práve podať sťažnosť orgánom alternatívneho riešenia sporov a žiadať individuálnu nápravu. Členské štáty zabezpečia, aby orgány presadzovania alebo orgány zodpovedné za riešenie sťažností boli uznané na účely alternatívnych systémov odškodnenia podľa smernice 2013/11/EÚ, a ak cestujúci požadujú alternatívne odškodnenie, aby bol príslušný železničný podnik, predajca prepravných dokladov, prednosta stanice alebo správca infraštruktúry povinný zúčastniť sa tohto odškodnenia, pričom výsledok bude pre nich záväzný a voči nim účinne vykonateľný.

_________________

_________________

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 14).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 14).

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Sťažnosť na údajné porušenie tohto nariadenia môže každý cestujúci podať vnútroštátnemu orgánu presadzovania alebo inému orgánu, ktorý členský štát určí na tento účel.

2.  Sťažnosť na údajné porušenie tohto nariadenia môže každý cestujúci podať vnútroštátnemu orgánu presadzovania alebo inému orgánu, ktorý členský štát určí na tento účel. Sťažnosť môžu podať aj organizácie, ktoré zastupujú skupiny cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 3 – pododsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tento orgán potvrdí prijatie sťažnosti do dvoch týždňov od jej doručenia. Riešenie sťažnosti nesmie trvať viac ako tri mesiace. V zložitých prípadoch môže daný orgán podľa vlastného uváženia toto obdobie predĺžiť na šesť mesiacov. V tom prípade informuje cestujúceho o dôvodoch tohto predĺženia, ako aj o predpokladanom čase potrebnom na uzavretie prípadu. Dlhšie ako šesť mesiacov smú trvať len prípady, ktorých súčasťou je súdne konanie. Ak je daný orgán zároveň orgánom alternatívneho riešenia sporov v zmysle smernice 2013/11/EÚ, uprednostnia sa lehoty stanovené v uvedenej smernici.

Tento orgán potvrdí prijatie sťažnosti do dvoch týždňov od jej doručenia. Riešenie sťažnosti nesmie trvať viac ako tri mesiace. V zložitých prípadoch môže daný orgán podľa vlastného uváženia toto obdobie predĺžiť na šesť mesiacov. V tom prípade informuje cestujúceho alebo organizáciu, ktorá zastupuje cestujúcich, o dôvodoch tohto predĺženia, ako aj o predpokladanom čase potrebnom na uzavretie prípadu. Dlhšie ako šesť mesiacov smú trvať len prípady, ktorých súčasťou je súdne konanie. Ak je daný orgán zároveň orgánom alternatívneho riešenia sporov v zmysle smernice 2013/11/EÚ, uprednostnia sa lehoty stanovené v uvedenej smernici a so súhlasom všetkých zúčastnených strán sa môže sprístupniť riešenie sporov online v súlade s nariadením č. 524/2013/EÚ1a.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013/EÚ z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. V. EÚ L 165, 18.6.2013, s.1).

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 33 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 33 a

 

Nezávislé zmierovacie orgány

 

V prípade sporov so železničnými podnikmi, prevádzkovateľmi zájazdov a predajcami prepravných dokladov, pokiaľ ide o presadzovanie práv cestujúcich zriadia členské štáty dobre vybavené a pre cestujúcich prístupné a cenovo dostupné nezávislé zmierovacie orgány.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto pravidlá a opatrenia Komisii a bezodkladne ju informujú o všetkých ich neskorších zmenách.

1.  Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce a okrem iného musia obsahovať aj minimálnu pokutu alebo percento ročného obratu príslušného podniku či organizácie podľa toho, ktorá zo súm je vyššia. Členské štáty oznámia tieto pravidlá a opatrenia Komisii a bezodkladne ju informujú o všetkých ich neskorších zmenách.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 37 a (nový)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 37a

 

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – zarážka 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  Cestovný poriadok a podmienky najnižšieho cestovného

-  Cestovné poriadky a podmienky všetkých dostupných taríf vrátane najnižších.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – zarážka 5

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  Podmienky pre prístupu bicyklov

-  Opatrenia pre prístupu bicyklov

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – zarážka 6

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  Dostupnosť miest na sedenie vo fajčiarskych a nefajčiarskych vozňoch, vo vozňoch prvej a druhej triedy, ako aj v lôžkových a ležadlových vozňoch

-  Dostupnosť miest na sedenie pre všetky príslušné výšky cestovného v nefajčiarskych (prípadne fajčiarskych) vozňoch, v vozňoch prvej a druhej triedy, ako aj v lôžkových a ležadlových vozňoch

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – zarážka 7

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  Všetky činnosti, ktoré môžu spôsobiť narušenie alebo meškanie spojov

-  Narušenie cesty a meškanie (plánované a momentálne)

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – zarážka 8

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  Dostupnosť služieb vo vlaku

-  Dostupnosť služieb vo vlaku vrátane wifi a záchodov

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – zarážka 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  Služby vo vlaku

-  Služby vo vlaku vrátane wifi

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – zarážka 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  Meškania

-  Narušenie cesty a meškanie (plánované a momentálne)

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Príloha III – časť I – odsek 2 – bod 1 – písmeno a – bod iii – zarážka 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  percento meškaní od 60 do 119 minút;

-  percento meškaní od 91 do 120 minút;

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Príloha III – časť I – odsek 2 – bod 2 – zarážka 1 – bod vii

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vii)  poskytovanie užitočných informácií počas cesty;

vii)  poskytovanie užitočných informácií počas cesty vrátane informácií o wifi a ďalších službách vo vlaku;

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Príloha III – časť II – odsek 1 – bod 4 – zarážka 1 – bod vii

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vii)  prístupnosť stanice a jej zariadení.

vii)  prístupnosť stanice a jej zariadení vrátane bezbariérového prístupu, eskalátorov, výťahov a batožinových rámp.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Príloha IV – odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V zložitých prípadoch, ktoré sa týkajú viacerých reklamácií a viacerých prevádzkovateľov, cezhraničných ciest alebo nehôd na území iného členského štátu, než od ktorého má daný podnik licenciu, najmä ak nie je jasná príslušnosť vnútroštátnych orgánov presadzovania, alebo ak by to uľahčilo či urýchlilo riešenie sťažnosti, sú vnútroštátne orgány presadzovania povinné spolupracovať s cieľom určiť „hlavný“ orgán, ktorý prevezme úlohu jednotného kontaktného miesta pre cestujúcich. Všetky zúčastnené vnútroštátne orgány presadzovania sú povinné spolupracovať s cieľom uľahčiť vybavenie sťažnosti (vrátane vzájomného poskytovania informácií, pomoci s prekladom dokumentov a poskytovania informácií o okolnostiach incidentov). Cestujúci musia byť informovaní o tom, ktorý orgán je „hlavný“.

V zložitých prípadoch, ktoré sa týkajú viacerých reklamácií a viacerých prevádzkovateľov, cezhraničných ciest alebo nehôd na území iného členského štátu, než od ktorého má daný podnik licenciu, najmä ak nie je jasná príslušnosť vnútroštátnych orgánov presadzovania, alebo ak by to uľahčilo či urýchlilo riešenie sťažnosti, sú vnútroštátne orgány presadzovania povinné spolupracovať s cieľom určiť „hlavný“ orgán, ktorý prevezme úlohu jednotného kontaktného miesta pre cestujúcich. Všetky zúčastnené vnútroštátne orgány presadzovania sú povinné spolupracovať s cieľom uľahčiť vybavenie sťažnosti (vrátane vzájomného poskytovania informácií, pomoci s prekladom dokumentov a poskytovania informácií o okolnostiach incidentov). Cestujúci musia byť informovaní o tom, ktorý orgán je „hlavný“. Okrem toho vo všetkých prípadoch vnútroštátne orgány presadzovania práva musia za každých okolností zabezpečiť súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2017/2394/EÚ1a.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení Nariadenia (ES) č. 2006/2004, Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017.

(1)

Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 66.

(2)

Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Odvetvie železničnej dopravy prešlo od roku 1991, keď bol zverejnený prvý legislatívny návrh na úrovni EÚ(1), významnými zmenami. Odvtedy sme svedkami úplnej reštrukturalizácie tzv. etablovaných prevádzkovateľov, príchodu nových účastníkov a čiastočnej realizácie skutočného jednotného železničného priestoru EÚ, ktorý je založený na spoločných technických a administratívnych normách. Stále však treba uskutočniť mnohé projekty, okrem iného migráciu nových technológií, ako je Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS).

Jedným z hlavných úspechov v odvetví železničnej dopravy je vytvorenie právneho rámca na ochranu práv cestujúcich ako súčasť širšej politiky EÚ týkajúcej sa práv spotrebiteľov. Komisia vo svojej správe o vykonávaní(2) uznala, že nariadenie (ES) č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave sa v rámci odvetvia uplatňuje správne. Niekoľko členských štátov však v plnom súlade s týmto nariadením udeľuje výnimky pre niektoré články nariadenia z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov na modernizáciu zanedbanej železničnej infraštruktúry alebo zastaraných železničných vozidiel. Takéto výnimky by však nemali byť možné od decembra 2024. Práva cestujúcich v železničnej preprave budú teda čoskoro rovnako zabezpečené vo všetkých členských štátoch EÚ.

Napriek niektorým potrebným a neustálym zlepšeniam treba zdôrazniť, že železničný systém EÚ je v porovnaní s mnohými krajinami sveta jedným z najefektívnejších, najmodernejších a z hľadiska spotrebiteľa najprijateľnejších. Spravodajca sa však domnieva, že zlepšenie a modernizácia železničného odvetvia by mali byť i naďalej trvalými cieľmi pre toto odvetvie vrátane ochrany cestujúcich v železničnej preprave.

Toto prepracované znenie je stimulom na ďalšie zlepšenie systému železničnej prepravy v EÚ a vytvára ešte jasnejší rámec pre vzťah medzi dopravcami a zákazníkmi.

Spravodajca preto víta návrh Komisie, najmä pokiaľ ide o poskytovanie asistencie osobám so zníženou mobilitou alebo so zdravotným postihnutím a náhradu v prípade narušenia cesty.

Domnieva sa, že je nevyhnutné vytvoriť rámec s vymožiteľnými právami, ktorý na jednej strane nabáda členské štáty, aby vykonávali platné právne predpisy EÚ, a na druhej strane jednotnejšie chráni zákazníkov, pričom treba zohľadniť, že cestovanie železničnou dopravou by malo zostať cenovo prijateľné a čoraz prístupnejšie pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

Spravodajca zdôrazňuje, že v záujme konkurencieschopnosti musí odvetvie železničnej dopravy poskytovať zákazníkom moderné služby na vynikajúcej úrovni a za prijateľnú cenu. Z hľadiska zabezpečenia udržateľnosti dopravy a sociálnej súdržnosti je skutočne mimoriadne dôležité prilákať do železničnej dopravy nových cestujúcich. V tejto súvislosti je potrebné, aby železnice pôsobili za rovnakých podmienok ako ostatné druhy dopravy. Hospodárska súťaž by mala byť spravodlivá. Nesporná priorita, ktorou je posilnenie ochrany občanov EÚ pri cestovaní železničnou dopravou, by mala ísť ruka v ruke s potrebou udržiavať administratívnu záťaž odvetvia železničnej dopravy na čo najnižšej úrovni. V rámci tohto prepracovaného znenia sa preto treba vyhnúť opatreniam, ktoré sa prekrývajú s existujúcimi právnymi predpismi EÚ.

Hlavné obavy

Rozsah pôsobnosti

Spravodajca vo všeobecnosti podporuje návrh Európskej komisie čo najviac obmedziť členským štátom možnosť udeľovať výnimky. Služby medzinárodnej osobnej železničnej dopravy medzi členskými krajinami EÚ a krajinami mimo EÚ by mali byť ponechané mimo rozsahu pôsobnosti tohto prepracovaného znenia, keďže železničné spoločnosti EÚ by nemali niesť zodpovednosť za stav železničnej infraštruktúry v krajinách mimo EÚ alebo za činnosť dopravcov z krajín mimo EÚ, ktorým poskytujú trakčné služby.

Pokiaľ ide o diaľkové vnútroštátne služby, členské štáty by pre ne po roku 2024 nemali udeľovať už žiadne výnimky, ako je stanovené v platnom nariadení. Malo by sa zamedziť skoršiemu ukončeniu s cieľom zohľadniť financovanie železničného systému v strednej a východnej časti Európy, kde sa na diaľkové služby (okrem Spojeného kráľovstva) stále vzťahuje čiastočná výnimka.

Spravodajca by okrem toho rád zdôraznil, že právne predpisy týkajúce sa práv spotrebiteľov by sa mali zameriavať na vzťah medzi zákazníkom a poskytovateľom služieb. V prípade tohto prepracovaného znenia ide o železničný podnik, inými slovami o prepravcu. Vzťahy medzi podnikmi by mali byť predmetom iných právnych predpisov, napríklad železničných balíkov. Spravodajca preto odstránil požiadavky týkajúce sa výmeny údajov (článok 9 ods. 4), takzvané plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí (článok 18 ods. 6) a „právo na nápravu“ (článok 19).

Prístupnosť

Spravodajca rozhodne podporuje potrebu uľahčiť prístup k železničnej doprave pre osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou pohyblivosťou. Vlaky by mali byť rovnako ľahko prístupné pre všetkých občanov EÚ. V tejto súvislosti spravodajca pripomína, že v rámci štvrtého železničného balíka bol stanovený právny rámec s cieľom prispôsobiť železničnú infraštruktúru osobám so zníženou pohyblivosťou, a tak im umožniť úplnú nezávislosť. Treba zdôrazniť, že v starnúcej spoločnosti bude prístupnosť odvetvia dopravy čoraz väčším problémom.

Spravodajca preto zastáva názor, že odvetvie železničnej dopravy by malo vyvinúť maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť prístupné železničné stanice a vlaky. Navrhuje teda zaručiť osobám so zníženou pohyblivosťou prístup k celému železničnému systému EÚ na základe čo najkratšieho predbežného oznámenia, ktoré nepresiahne 24 hodín. V prípade potreby sa asistencia poskytuje v čase prevádzky služieb železničnej dopravy, pričom by mala byť bezplatná. Vnútroštátne orgány presadzovania práva vykonajú v záujme cieleného zlepšenia audit kvality prístupnosti železničného systému.

Spravodajca uznáva, že vybavenie na zabezpečenie mobility, napríklad invalidné vozíky alebo asistenčné zariadenia, sú pre osoby so zníženou pohyblivosťou nielen nevyhnutné, ale aj špeciálne prispôsobené a často drahé. Preto je veľmi dôležité, aby bola náhrada za stratu alebo poškodenie poskytnutá včas a boli zaistené všetky náklady na výmenu podľa skutočnej hodnoty.

Spravodajca sa domnieva, že rozhodujúci význam pre zabezpečenie primeranej a kvalitnej asistencie osobám so zníženou pohyblivosťou má odborná príprava zamestnancov. Preto navrhuje, aby boli prostriedky na odbornú prípravu zamestnancov dané k dispozícii zamestnancom, ktorí sú v bezprostrednom kontakte s osobami so zníženou pohyblivosťou alebo ktorí poskytujú služby týkajúce sa osôb so zníženou pohyblivosťou. To umožní lepšiu a cielenejšiu odbornú prípravu.

Prepravné doklady

Kľúčovým cieľom spravodajcu je čo najviac zvýšiť príťažlivosť prístupu k železničnej doprave s cieľom podporiť prechod z iných druhov dopravy na železničnú dopravu, ako bolo zdôraznené i v Bielej knihe o doprave(3). Cestujúci v železničnej doprave si vysoko cenia priame prepravné doklady. Ich dostupnosť je kľúčovým prvkom na zvýšenie príťažlivosti cestovania železničnou dopravou. Spravodajca sa však domnieva, že nie je úlohou zákonodarcu, aby v rámci otvárania trhu stanovil povinnú spoluprácu medzi podnikmi v oblasti predaja prepravných dokladov. K odvetviu železničnej dopravy by sa malo pristupovať rovnako ako k ostatným druhom dopravy. Podobne ako v odvetví leteckej dopravy, kde nie je zavedené žiadne povinné „zdieľanie“, by železničné spoločnosti mali mať možnosť slobodne si zvoliť, s ktorými aktérmi budú spolupracovať, a to aj v záujme oživenia intermodálnej hospodárskej súťaže, ktorá je už desaťročia jedným z hlavných prvkov politiky EÚ.

V tejto súvislosti prináša realizácia odvetvovej iniciatívy železničných spoločností a predajcov prepravných dokladov, ktorá sa nazýva aj „model kompletných služieb“, prvé konkrétne výsledky. Napríklad na stránke www.bahn.com je už možné objednať si celú škálu vnútroštátnych a medzinárodných prepravných dokladov spoločností Trenitalia a ÖBB, čo cestujúcim umožňuje naraz si objednať, zaplatiť a dostať prepravný doklad na cestu zo severného Nemecka cez Rakúsko na juh Talianska prevádzkovanú viacerými dopravcami.

Spravodajca sa však nazdáva, že zákonodarca by mal zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečení primeranej úrovne ochrany zákazníkov v odvetví železničnej dopravy, najmä tým, že zabezpečí, aby cestujúci v železničnej doprave boli pri kúpe všetkých druhov prepravných dokladov riadne informovaní, a teda mohli využívať systémy náhrady a asistencie stanovené v tomto nariadení.

Železničný systém je veľmi zložitý, a to nielen z technického hľadiska, ale aj z hľadiska bezpečnosti a ochrany cestujúcich. Železničné spoločnosti zároveň inovujú a automatizácia sa už stala realitou. Opatrenia, ktoré si vyžadujú predaj prepravných dokladov cez osobitné kanály, by preto mali byť flexibilné, napríklad treba uznať, že predaj vo vlaku nie je vždy možný, ako je už uvedené v samotnom súčasnom nariadení v článku 9 ods. 4. Súbežne s tým je nanajvýš dôležité, aby železničné podniky naďalej poskytovali a rozširovali možnosti kúpy prepravných dokladov prostredníctvom ďalších prístupných kanálov.

Úloha predajcov a maloobchodných predajcov prepravných dokladov

Spravodajca považuje za nevyhnutné vyhnúť sa v tomto nariadení nejednoznačným právomociam a zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť. Preto boli zmenené niektoré vymedzenia pojmov v článku 3. Napríklad ide o pojem „cestovná kancelária“, v prípade ktorého spravodajca zosúlaďuje vymedzenie s už platnými právnymi predpismi(4).

Hlavnou činnosťou predajcov prepravných dokladov ako maloobchodných predajcov služieb železničnej prepravy je predaj prepravných dokladov v mene železničných podnikov. V tejto súvislosti spravodajca zmenil článok 9 ods. 2, pričom oslobodil predajcov prepravných dokladov od právnej povinnosti poskytovať cestujúcim priebežné cestovné informácie.

Vyššia moc

Od roku 2013 rozhodnutím Súdneho dvora železničné podniky nie sú oslobodené od povinnosti poskytovať náhradu za meškanie spôsobené mimoriadnymi okolnosťami. Spravodajca sa domnieva, že mimoriadne okolnosti existujú v prípade všetkých druhov dopravy. Ešte dôležitejšie je to v súvislosti s multimodalitou, keď by sa vo všetkých druhoch dopravy mal uplatňovať základný minimálny súbor zásad, a to aj s cieľom zabrániť narušeniu intermodálnej hospodárskej súťaže. Prepracované znenie Komisie to zohľadňuje. Obmedzuje však mimoriadne okolnosti na nepriaznivé poveternostné podmienky a veľké prírodné katastrofy, pričom nezohľadňuje iné okolnosti, ako sú teroristické útoky, ktoré síce nesúvisia s prevádzkou železničnej dopravy, ale môžu mať závažný vplyv na fungovanie systému. V článku 17 ods. 8 spravodajca navrhuje zaviesť vymedzenie pojmu vyššej moci stanovené v článku 32 ods. 2 prílohy I (Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave cestujúcich a batožín, CIV), ktoré sa vzťahuje na všetky neočakávané okolnosti mimo kontroly železničných podnikov.

(1)

Smernica 91/440 (ES).

(2)

Správa o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave z 23. októbra 2007, COM(2013) 587 final, 14. augusta 2013.

(3)

Biela kniha o doprave, 2011.

(4)

Smernica (EÚ) 2015/2302 o balíku cestovných služieb a súvisiacich cestovných službách.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

D(2018)14313

Vážená pani Karima Delli

predsedníčka Výboru pre dopravu a cestovný ruch

ASP 04F155

v Bruseli

Vec:  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Vážená pani predsedníčka,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní začleneným do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Odsek 3 tohto článku znie:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne akceptovať v jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody sa musia uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.“

Na základe stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Parlamentu, Rady a Komisie, ktorá preskúmala návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajcu Výbor pre právne veci zastáva názor, že predmetný návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré tak boli označené v návrhu, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov s týmito zmenami, tento návrh obsahuje priamu kodifikáciu existujúcich textov bez zmeny ich podstaty.

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 27. marca 2018 schválil 19 hlasmi za, pričom 2 poslanci sa hlasovania zdržali(1), odporúčanie, aby Výbor pre medzinárodný obchod ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 104.

S úctou,

Pavel Svoboda

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny

Príloha

 

 

 

 

KONZULTZAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

 

  V Bruseli 19. 2. 2018

STANOVISKO

PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

  RADU

  KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)

COM(2017) 548 final z 27.9.2017 – 2017/0237(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na bod 9 tejto dohody, sa 27. októbra a 14. decembra 2017 a 18. januára 2018 konali schôdze konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie s cieľom preskúmať (okrem iného) uvedený návrh predložený Komisiou.

Na týchto stretnutiach(2) po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne dospela k nasledujúcim záverom.

1. Nasledujúce úpravy mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa všeobecne používa na označenie podstatných zmien:

v odôvodnení 10 nahradenie súčasného odkazu na „smernicu 2001/16/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o interoperabilite konvenčného železničného systému“ odkazom na „nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011“;

v odôvodnení 14 vypustenie slov „spolupracovať, aby“;

v odôvodnení 15 vypustenie slov „slobodu výberu“;

odôvodnení 16 nahradenie slov „aby zabezpečili, že“ slovami „Okrem toho“;

v článku 3 bode 17 nahradenie slova „dopravcu“ slovami „železničného podniku“;

celé znenie článku 6;

v článku 9 ods. 1 vypustenie úvodných slov „Bez toho, aby bol dotknutý článok 10“;

v článku 9 ods. 3 vypustenie slov „potrebám ľudí s poškodením sluchu a/alebo zraku“;

v článku 10 ods. 1 vypustenie slov „ak sú dostupné“ za slovom „rezervácie“ a doplnenie slov „a v prípade dostupnosti“ pred slovami „priame prepravné doklady“;

v článku 10 ods. 2 prvý pododsek doplnenie slov „a 4“;

celé znenie článku 10 ods. 2 druhého pododseku;

v článku 17 ods. 2 doplnenie úvodných slov „Odsek 1 sa vzťahuje aj na“;

v článku 25 ods. 1 vypustenie slov „neuplatňuje sa žiadny finančný limit“;

v prílohe III vypustenie existujúceho znenia prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1371/2007.

2. V odôvodnení 32 by sa za slovom „zmluvy“ mali doplniť slová „Európskej únie“.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu. Pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedúci právneho servisu  vedúci právneho servisu  generálny riaditeľ

(1)

Prítomní boli títo poslanci: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

(2)

Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou jazykovou verziou skúmaného textu.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTZAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

 

  V Bruseli 19. februára 2018

STANOVISKO

PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

  RADU

  KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)

COM(2017) 548 final z 27.9.2017 – 2017/0237(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na bod 9 tejto dohody, sa 27. októbra a 14. decembra 2017 a 18. januára 2018 konali schôdze konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie s cieľom preskúmať (okrem iného) uvedený návrh predložený Komisiou.

Na týchto stretnutiach(1) po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne dospela k nasledujúcim záverom.

1. Nasledujúce úpravy mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa všeobecne používa na označenie podstatných zmien:

v odôvodnení 10 nahradenie súčasného odkazu na „smernicu 2001/16/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o interoperabilite konvenčného železničného systému“ odkazom na „nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011“;

v odôvodnení 14 vypustenie slov „spolupracovať, aby“;

v odôvodnení 15 vypustenie slov „slobodu výberu“;

odôvodnení 16 nahradenie slov „aby zabezpečili, že“ slovami „Okrem toho“;

v článku 3 bode 17 nahradenie slova „dopravcu“ slovami „železničného podniku“;

celé znenie článku 6;

v článku 9 ods. 1 vypustenie úvodných slov „Bez toho, aby bol dotknutý článok 10“;

v článku 9 ods. 3 vypustenie slov „potrebám ľudí s poškodením sluchu a/alebo zraku“;

v článku 10 ods. 1 vypustenie slov „ak sú dostupné“ za slovom „rezervácie“ a doplnenie slov „a v prípade dostupnosti“ pred slovami „priame prepravné doklady“;

v článku 10 ods. 2 prvý pododsek doplnenie slov „a 4“;

celé znenie článku 10 ods. 2 druhého pododseku;

v článku 17 ods. 2 doplnenie úvodných slov „Odsek 1 sa vzťahuje aj na“;

v článku 25 ods. 1 vypustenie slov „neuplatňuje sa žiadny finančný limit“;

v prílohe III vypustenie existujúceho znenia prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1371/2007.

2. V odôvodnení 32 by sa za slovom „zmluvy“ mali doplniť slová „Európskej únie“.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu. Pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedúci právneho servisu  vedúci právneho servisu  generálny riaditeľ

(1)

Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou jazykovou verziou skúmaného textu.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Spravodajca pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získal podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Community of European Railway (CER)

Blogger Mark SMITH (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

European Cyclists´ Federation (ECF)

European Commission - DG MOVE

European Disability Forum (EDF)

European Passengers´ Federation (EPF)

European Rail Infrastructure Managers (EIM)

Eurostar

Eurotunnel

Fahrgastverband Pro Bahn

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

International Association of Public Transport (UITP)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA)

Trenitalia

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Verbraucherzentrale Bundesverband


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (5.6.2018)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)

(COM(2017)0548 – C8‑0324/2017 – 2017/0237(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Dennis de Jong

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V septembri 2017 predložila Európska komisia svoj návrh na prepracovanie európskeho nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (nariadenie (ES) č. 1371/2007). Spravodajca sa domnieva, že cestovanie železničnou dopravou by sa malo stať pre spotrebiteľov príťažlivejším tým, že sa posilnia požiadavky pre železničné podniky v oblasti poskytovania informácií, vytvorí sa väčšia právna istota pre cestujúcich v železničnej doprave a zvýši sa prístupnosť železničnej dopravy pre osoby so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou. Hoci návrh Komisie obsahuje niekoľko dôležitých zlepšení, spravodajca zastáva názor, že v niektorých oblastiach sú potrebné väčšie ambície, aby sa zabezpečilo, že cestujúci v železničnej doprave budú pred svojou cestou, počas nej a po jej ukončení lepšie chránení a informovaní.

Zásah vyššej moci a náhrada

Po zavedení doložky o „zásahu vyššej moci“ medzi práva cestujúcich v leteckej doprave Komisia navrhuje doplniť do nariadenia o právach cestujúcich v železničnej preprave osobitnú doložku. Táto doložka stanovuje, že železničné podniky by nemali mať povinnosť platiť náhradu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo veľkých prírodných katastrof. Cestovanie v leteckej a železničnej doprave však nemožno porovnávať. Okrem toho takáto doložka nie je dostatočne špecifická na to, aby sa zabránilo budúcim sporom. Spravodajca preto navrhuje, aby sa táto doložka vypustila. Okrem toho spravodajca navrhuje rozšíriť pravidlá o náhrade ceny cestovného lístka tým, že sa navrhne systém náhrad pre vysokorýchlostné vlaky, ktoré poskytnú cestujúcim právo na náhradu škody, ktoré utrpia pri meškaní 45 minút alebo viac.

Informácie, služby a asistencia

Príliš často sa stáva, že cestujúci sa pri nákupe cestovných lístkov železničnej dopravy stretávajú s nejasnými podmienkami. Najmä ak sa počas cesty použijú viacerí prevádzkovatelia, cestujúci sa stretávajú s rozdielmi v určovaní cien cestovných lístkov, v ochrane spojenia a poskytovanej asistencii. Toto stanovisko preto obsahuje jasnejšiu definíciu priamych cestovných lístkov a návrh na vytvorenie online programovacích rozhraní (API), prostredníctvom ktorých budú železničné podniky zabezpečovať nediskriminačný prístup ku všetkým cestovným informáciám vrátane aktuálnych prevádzkových údajov, cestovných poriadkov a taríf. S cieľom zabezpečiť, aby cestujúci pri kúpe lístka mohol urobiť informované rozhodnutie, by sa mala zaviesť povinnosť predajcov cestovných lístkov a železničných podnikov informovať cestujúcich, keď sa cena za tzv. priamy cestovný lístok líši od súhrnných cien zaplatených pri zakúpení cestovných lístkov samostatne u jednotlivých prevádzkovateľov.

Osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou

Návrh Komisie obsahuje niekoľko zlepšení smerujúcich k dosiahnutiu cieľa, ktorým je zvýšiť prístupnosť európskej železničnej dopravy pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. Avšak najdôležitejší problém, ktorému čelia tieto osoby, nie je vyriešený, konkrétne postup oznamovania potreby asistencie 48 hodín pred vycestovaním s cieľom rezervovať si potrebnú asistenciu. Toto nahlasovanie výrazne znižuje mobilitu a slobodu osôb so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou a nie je v súlade s článkom 9 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD), v ktorom sa uvádza, že by sa mal dosiahnuť cieľ cestovania nezávisle, spontánne a bez pomoci. Viacero členských štátov už zaviedlo dobre fungujúci systém, v ktorom sa vyžaduje oveľa kratšie obdobie oznamovania potreby asistencie. Spravodajca preto navrhuje zmenu návrhu Komisie, t. j. zo 48 na 24 hodín na malých staniciach a systém „turn-up and go“ (systém rýchleho odchodu) pre stanice s vyšším počtom personálu. Ostatné návrhy na vytvorenie prístupnejšej železničnej dopravy zahŕňajú ľahšiu dostupnosť informácií prostredníctvom internetu alebo personálom prevádzkovaných distribučných kanálov a povinnosť železničných podnikov poskytovať informácie o prerušení poskytovania služieb, ktoré budú priamo dostupné v prístupných formátoch.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Napriek výraznému pokroku v oblasti ochrany spotrebiteľa v Únii sú stále potrebné určité zlepšenia z hľadiska ochrany práv cestujúcich v železničnej preprave.

(3)  Napriek výraznému pokroku v oblasti ochrany spotrebiteľa v Únii sú stále potrebné určité zlepšenia z hľadiska ochrany práv cestujúcich v železničnej preprave a je nutné zabezpečiť, aby im bola poskytnutá náhrada za meškanie spoja, odrieknutie spoja a akékoľvek materiálne škody.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Priznanie rovnakých práv vlakovým cestujúcim pri medzinárodných a vnútroštátnych cestách by malo posilniť mieru ochrany spotrebiteľa v Únii, zaistiť rovnaké podmienky pre železničné podniky a cestujúcim zaručiť jednotnú úroveň práv.

(5)  Priznanie rovnakých práv vlakovým cestujúcim pri medzinárodných a vnútroštátnych cestách by malo posilniť práva cestujúcich v Únii, najmä pokiaľ ide o prístup k informáciám a náhrade v prípade meškania alebo odrieknutia spoja. Cestujúci by mali dostať čo najpresnejšie informácie o svojich právach.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Mestské, prímestské a regionálne služby osobnej železničnej prepravy sa povahou líšia od diaľkových služieb. Členským štátom by sa preto malo umožniť vyňatie mestských, prímestských a regionálnych služieb osobnej železničnej prepravy, ktoré nie sú cezhraničnými službami v rámci Únie, z uplatňovania určitých ustanovení o právach cestujúcich.

(6)  Metro, električky a ďalšie služby ľahkej osobnej železničnej dopravy sa povahou líšia od diaľkových služieb. Členským štátom by sa preto malo umožniť vyňatie metra, električiek a ďalších služieb ľahkej osobnej železničnej dopravy, ktoré nie sú cezhraničnými službami v rámci Únie, z uplatňovania určitých ustanovení o právach cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Medzi práva užívateľa služieb železničnej prepravy patrí informovanie o spoji pred uskutočním cesty a počas cesty. Ak je to možné, mali by železničné podniky a predajcovia Ö cestovných lístkov Õ poskytovať tieto informácie vopred a čo najskôr. Tieto informácie by sa mali poskytnúť v prístupnom formáte pre osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

(9)  Medzi práva cestujúceho v železničnej preprave patrí informovanie o všetkých železničných spojoch a o všetkých možnostiach pred uskutočním cesty, počas cesty a po ukončení cesty. Železničné podniky, predajcovia cestovných lístkov a prevádzkovatelia zájazdov by tieto informácie mali poskytovať vopred a v reálnom čase. Tieto informácie by sa mali poskytnúť v prístupnom formáte pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou a mali by byť verejne dostupné.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie odkazuje na článok 9 odsek 2, ktorý je súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  Dobre rozvinuté systémy multimodálnej osobnej dopravy pomôžu dosiahnuť ciele v oblasti klímy. Železničné podniky by preto mali propagovať aj kombinácie s inými druhmi dopravy, aby boli o nich cestujúci v železničnej preprave informovaní ešte pred rezerváciou cesty.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie odkazuje na článok 9 odsek 2, ktorý je súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a)  Požiadavka poskytovať prístup k cestovným informáciám na nediskriminačnom základe zahŕňa prevádzkové informácie v reálnom čase o cestovných poriadkoch, intermodálnych spojeniach, voľných miestach, platnom cestovnom a tarifách, povinných rezerváciách a akýchkoľvek osobitných podmienkach. Železničné podniky by mali umožniť všetkým prevádzkovateľom zájazdov a predajcom cestovných lístkov, kedykoľvek o to požiadajú, uzatvárať zmluvy o preprave, ktorých výsledkom je vydanie cestovného lístka, priameho cestovného lístka, rezervácia a súvisiace komerčné ponuky, napríklad cestovné lístky na prepravu bicyklov alebo objemnej batožiny. Tým by sa malo zabezpečiť, že cestovanie bude pre cestujúcich dostupnejšie a poskytne im na výber viac možností prepravy a taríf.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s odôvodnením 12, ktorý je súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12b)  Ak sa poskytuje prístup k cestovným informáciám alebo systémom rezervácií prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania (API), železničné podniky by mali zabezpečiť, aby sa v rámci API využívali otvorené normy, bežne používané protokoly a strojovo čitateľné formáty. V prípade, že takéto normy, protokoly a formáty neexistujú, mali by využívať otvorené procesy pre dokumentáciu, vývoj a štandardizáciu v rámci prípravy noriem, protokolov a formátov. Železničné podniky by ich mali sprístupniť bezplatne.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s odôvodnením 12, ktorý je súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12c)  Ak sú zavedené technické opatrenia, ktoré stranám zabraňujú alebo ich znevýhodňujú pri prístupe k informáciám z verejne dostupných zdrojov iných ako aplikačné programovacie rozhrania, napr. ich webových stránok, takýto stav by sa mal považovať za diskriminačný.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s odôvodnením 12, ktorý je súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Rastúca obľuba cyklistiky v Únii ovplyvňuje celkovú mobilitu a cestovný ruch. Rastúci podiel železničnej dopravy a cyklistiky zmierňuje vplyvy dopravy na životné prostredie. Železničné podniky by preto mali v maximálnej možnej miere uľahčovať kombináciu cyklistiky a železničnej dopravy, najmä povolením prepravy bicyklov vo vlakoch.

(13)  Rastúca obľuba cyklistiky v Únii ovplyvňuje celkovú mobilitu a cestovný ruch. Rastúci podiel železničnej dopravy a cyklistiky zmierňuje vplyvy dopravy na životné prostredie. Železničné podniky by preto mali v maximálnej možnej miere uľahčovať kombináciu cyklistiky a železničnej dopravy, najmä poskytnutím primeranej kapacity na bezpečnú prepravu bicyklov vo všetkých typoch vlakov vrátane diaľkových a cezhraničných vlakov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a)  Preprava bicyklov vo vlaku by sa mala odmietnuť alebo obmedziť len z riadne opodstatnených bezpečnostných dôvodov. Tieto dôvody by mali súvisieť s bezpečnosťou cestujúcich, najmä zabezpečením voľných únikových ciest a predchádzaním zraneniam cestujúcich.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s odôvodnením 13, ktorý je súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Železničné podniky by mali cestujúcim v železničnej preprave uľahčiť prechod od jedného prevádzkovateľa k druhému prostredníctvom poskytovania priamych Ö cestovných lístkov Õ vždy, keď je to možné.

(14)  Železničné podniky, predajcovia cestovných lístkov a prevádzkovatelia zájazdov by mali cestujúcim v železničnej preprave uľahčiť prechod od jedného prevádzkovateľa k druhému prostredníctvom poskytovania priamych cestovných lístkov. Ak sú ceny priamych cestovných lístkov podstatne odlišné od cien jednotlivo zakúpených lístkov, mali by túto skutočnosť jasne uviesť. Pri vydávaní priamych cestovných lístkov by mali zohľadniť, že cestujúci musí mať dostatok času na to, aby zmenil jednu službu za druhú.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh odkazuje na pozmeňujúci návrh k článku 17 odsek 8, ktorý je súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Vzhľadom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a v záujme toho, aby mohli osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou cestovať železnicou porovnateľne s ostatnými občanmi, by sa mali zaviesť pravidlá ich nediskriminácie a pomoci takýmto osobám počas cesty. Osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou v dôsledku postihnutia, veku alebo z akéhokoľvek iného dôvodu majú ako všetci ostatní občania rovnaké právo na voľný pohyb a nediskrimináciu. Osobitná pozornosť by sa mala okrem iného venovať poskytovaniu informácií o prístupnosti železničných služieb, podmienkach prístupu k vozňom a k zariadeniam vo vlaku osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou. S cieľom poskytnúť najlepšie informácie o meškaniach pre cestujúcich s poškodením zmyslových orgánov by sa mali používať vizuálne a zvukové systémy, podľa toho, čo je vhodné. Osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou by mali mať možnosť zakúpiť si prepravné doklady vo vlaku bez dodatočných poplatkov. Personál by mal byť primerane vyškolený, aby dokázal reagovať na potreby osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou, najmä pri poskytovaní pomoci. Aby sa zaistili rovnaké podmienky cestovania, mala by sa takýmto osobám poskytovať pomoc na staniciach, ako aj vo vlaku po celý čas premávky vlakov, a nielen v určitých denných časoch.

(15)  Vzhľadom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a v záujme toho, aby mohli osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou cestovať železnicou porovnateľne s ostatnými občanmi, by sa mali zaviesť pravidlá ich nediskriminácie a asistencie takýmto osobám pred cestou a počas nej. Osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou v dôsledku postihnutia, veku alebo z akéhokoľvek iného dôvodu majú ako všetci ostatní občania rovnaké právo na voľný pohyb a nediskrimináciu. Osobitná pozornosť by sa mala okrem iného venovať poskytovaniu informácií o prístupnosti železničných služieb, podmienkach prístupu k vozňom a k zariadeniam vo vlaku osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou. S cieľom poskytnúť najlepšie informácie o meškaniach pre cestujúcich s poškodením zmyslových orgánov by sa mali používať vizuálne a zvukové systémy, podľa toho, čo je vhodné. Osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou by mali mať možnosť zakúpiť si cestovné lístky vo vlaku bez dodatočných poplatkov, ak neexistuje iná možnosť zakúpenia cestovných lístkov vopred. Personál by mal byť primerane vyškolený, aby dokázal reagovať na potreby osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou, najmä pri poskytovaní asistencie. Aby sa zaistili rovnaké podmienky cestovania, mala by sa takýmto osobám poskytovať bezplatná asistencia na staniciach, ako aj vo vlaku po celý čas premávky vlakov, a nielen v určitých denných časoch.

Odôvodnenie

Nie vždy je možné zakúpiť cestovný lístok vo vlaku. Nie vo všetkých vlakoch sú zamestnanci, ktorí predávajú cestovné lístky. Pre takéto prípady by sa preto mali stanoviť jasné pravidlá. Tento pozmeňujúci návrh súvisí s článkom 10 ods. 5, ktorý je súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Železničné podniky a manažéri staníc by mali zohľadniť potreby osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou prostredníctvom dodržiavania TSI pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Okrem toho v súlade s pravidlami verejného obstarávania Únie , a najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, by sa všetky budovy a železničné koľajové vozidlá mali stať bezbariérovými postupným odstránením fyzických prekážok a funkčných obmedzení pri nákupe nového materiálu alebo pri výstavbe alebo významných renováciách.

(16)  Železničné podniky a manažéri staníc by mali zohľadniť potreby osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou prostredníctvom dodržiavania TSI pre osoby so zníženou pohyblivosťou a smernice XXX pri doplnení TSI. Okrem toho v súlade s pravidlami verejného obstarávania Únie , a najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ26, by sa všetky budovy a železničné koľajové vozidlá mali stať bezbariérovými postupným odstránením fyzických prekážok a funkčných obmedzení pri nákupe nového materiálu alebo pri výstavbe alebo významných renováciách.

__________________

__________________

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

Odôvodnenie

Ak sa na požiadavky prístupnosti nevzťahujú akty TSI, mal by sa uplatňovať Európsky akt o prístupnosti (smernica XXX). Smernica XXX je určená na doplnenie odvetvových právnych predpisov Únie zahrnutím aspektov, na ktoré sa tieto právne predpisy ešte nevzťahujú.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Je žiaduce, aby toto nariadenie vytvorilo systém náhrady pre cestujúcich v prípade meškania, ktoré je spojené so zodpovednosťou železničného podniku, na rovnakom základe ako medzinárodný systém ustanovený dohovorom COTIF, a najmä jeho jednotnými právnymi predpismi pre CIV, ktoré sa týkajú práv cestujúcich. V prípade meškania v osobnej doprave by mali železničné podniky poskytovať cestujúcim náhradu ako percento z ceny cestovného lístka.

(17)  Je žiaduce, aby toto nariadenie vytvorilo systém náhrady pre cestujúcich v prípade meškania, ktoré je spojené so zodpovednosťou železničného podniku, na rovnakom základe ako medzinárodný systém ustanovený dohovorom COTIF, a najmä jeho jednotnými právnymi predpismi pre CIV, ktoré sa týkajú práv cestujúcich. Zakúpené cestovné lístky by sa mali dať v plnej výške preplatiť. V prípade meškania v osobnej doprave by mali železničné podniky poskytovať cestujúcim náhradu ako percento do 100 % z ceny cestovného lístka.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Železničné podniky by mali byť povinne poistené alebo by mali mať povinnosť prijať rovnocenné opatrenia na pokrytie svojej zodpovednosti voči cestujúcim v železničnej preprave v prípade nehody. Ak členské štáty stanovia maximálnu výšku odškodnenia v prípade úmrtia alebo zranenia cestujúcich, táto by mala byť aspoň rovná sume stanovenej v jednotných právnych predpisoch pre CIV.

(18)  Železničné podniky by mali byť povinne poistené alebo by mali mať povinnosť prijať rovnocenné opatrenia na pokrytie svojej zodpovednosti voči cestujúcim v železničnej preprave v prípade nehody. Ak členské štáty stanovia maximálnu výšku odškodnenia v prípade úmrtia alebo zranenia cestujúcich, táto by mala byť aspoň rovná sume stanovenej v jednotných právnych predpisoch pre CIV. Členské štáty by mali mať možnosť kedykoľvek zvýšiť výšku odškodnenia v prípade úmrtia alebo zranenia cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

18a)  Nehody v zmysle tohto nariadenia by mali zahŕňať aj nepriaznivé účinky na zdravie cestujúcich z dôvodu nadmerného počtu osôb v kupé osobných vlakov s výnimkou osobných vlakov, ktoré prepravujú cestujúcich v súlade s článkom 16 ods. 2 tohto nariadenia. Nehody v zmysle tohto nariadenia by ďalej mali zahŕňať nepriaznivé účinky na zdravie cestujúcich z dôvodu absencie, nepoužívania alebo poruchy klimatizačných systémov a súvisiacich podmienok týkajúcich sa teploty a vlhkosti vzduchu, ktoré sú pre cestujúcich neúnosné.

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť medzerám v právnych predpisoch v neprospech cestujúceho a najmä v záujme zachovania zmyslu odôvodnení 3 a 5 nariadenia by sa mali vymedziť ďalšie nepriaznivé účinky na zdravie cestujúcich, ktoré vzniknú zavinením alebo nedbanlivosťou prepravcu a ktoré možno prirovnať k nehode v širšom zmysle.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Pri meškaniach by sa mali cestujúcim poskytnúť možnosti pokračovania alebo presmerovania cesty za porovnateľných podmienok. V takýchto prípadoch treba zohľadniť potreby osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou.

(20)  Pri meškaniach by sa mali cestujúcim poskytnúť možnosti pokračovania alebo presmerovania cesty za porovnateľných podmienok. V takýchto prípadoch treba zohľadniť najmä potreby osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Železničný podnik by však nemal byť povinný platiť náhradu, ak môže preukázať, že meškanie spôsobili mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo veľké prírodné katastrofy, ktoré ohrozovali bezpečnú prevádzku daného spoja. Tieto prípady by sa mali vzťahovať len na výnimočné živelné pohromy, teda nie bežné sezónne poveternostné javy ako jesenné búrky či pravidelné záplavy v mestských oblastiach v dôsledku prílivu alebo topenia snehu. Železničné podniky by mali preukázať, že meškanie nemohli predvídať, ani mu predísť, a to ani keby sa boli prijali všetky primerané opatrenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  V spolupráci s manažérmi infraštruktúry a železničnými podnikmi by manažéri staníc mali vypracovať pohotovostné plány na minimalizáciu dosahu výrazných narušení poskytovania služieb tým, že sa uviaznutým cestujúcim poskytnú primerané informácie a starostlivosť.

(22)  V spolupráci s manažérmi infraštruktúry a železničnými podnikmi by manažéri staníc mali vypracovať a verejne sprístupniť pohotovostné plány na minimalizáciu dosahu výrazných narušení poskytovania služieb tým, že sa uviaznutým cestujúcim poskytnú primerané informácie a starostlivosť.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Toto nariadenie by nemalo obmedzovať práva železničných podnikov domáhať sa náhrady od ktorejkoľvek osoby vrátane tretích strán v súlade s platným vnútroštátnym právom.

(23)  Toto nariadenie by nemalo obmedzovať práva železničných podnikov, predajcov cestovných lístkov, železničných staníc alebo manažérov infraštruktúry domáhať sa, ak sú na to oprávnení, náhrady od ktorejkoľvek osoby vrátane tretích strán, s cieľom splniť si záväzky, ktoré majú voči cestujúcim podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Cestujúci v železničnej preprave by mali mať možnosť podať akémukoľvek zainteresovanému železničnému podniku sťažnosť, ktorá sa týka práv a povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, a právo dostať odpoveď v primeranej lehote.

(27)  Cestujúci v železničnej preprave by mali mať možnosť podať akémukoľvek zainteresovanému železničnému podniku, predajcovi cestovných lístkov, manažérovi železničnej stanice alebo infraštruktúry sťažnosť, ktorá sa týka práv a povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, a právo dostať odpoveď v primeranej lehote.

Odôvodnenie

Ako je stanovené v článku 28 odseku 2, cestujúci v železničnej preprave môžu podať každému zainteresovanému železničnému podniku, predajcovi cestovných lístkov, manažérovi železničnej stanice alebo infraštruktúry sťažnosť.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Železničné podniky a manažéri staníc by mali určiť, verejne sprístupniť, riadiť a sledovať normy kvality služieb v osobnej železničnej preprave.

(28)  Železničné podniky a manažéri staníc by mali určiť, verejne sprístupniť, riadiť a sledovať normy kvality služieb v osobnej železničnej preprave vrátane noriem kvality služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa týka odôvodnenia 15 vzhľadom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Normy kvality služieb by mali zahŕňať aj osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Na zachovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v železničnej preprave by sa od členských štátov malo vyžadovať určenie vnútroštátnych orgánov presadzovania, ktoré budú pozorne monitorovať a presadzovať toto nariadenie na vnútroštátnej úrovni. Tieto orgány by mali byť schopné prijímať rôzne presadzovacie opatrenia. Cestujúci by mali mať možnosť sťažovať sa týmto orgánom, ak majú pocit, že nariadenie bolo porušené. Na zaistenie uspokojivého riešenia takýchto sťažností by tieto orgány mali zároveň vzájomne spolupracovať.

(29)  Na zachovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v železničnej preprave by sa od členských štátov malo vyžadovať určenie vnútroštátnych orgánov presadzovania, ktoré budú pozorne monitorovať a presadzovať toto nariadenie na vnútroštátnej úrovni. Tieto orgány by mali byť schopné prijímať rôzne presadzovacie opatrenia a poskytovať cestujúcim možnosť záväzného alternatívneho riešenia sporov v súlade so smernicou 2013/11/EÚ.1a Cestujúci by mali mať možnosť sťažovať sa týmto orgánom, ak majú pocit, že nariadenie bolo porušené a na základe dohody uplatniť online riešenie sporov zriadené v zmysle nariadenia č. 524/2013/EÚ1b. Malo by sa tiež stanoviť, že sťažnosti môžu podávať organizácie zastupujúce cestujúcich. Na zaistenie uspokojivého riešenia takýchto sťažností by tieto orgány mali zároveň vzájomne spolupracovať a toto nariadenie by malo byť naďalej uvedené v prílohe revidovaného nariadenia 2017/2394/EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa1c. Orgány presadzovania každý rok uverejnia na svojich webových stránkach správy obsahujúce štatistiky, v ktorých bude uvedený počet a typ sťažností, ktoré im boli podané, a výsledok ich presadzovacích opatrení. Okrem toho sa uverejnia na webových stránkach Železničnej agentúry Európskej únie .

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 14).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013/EÚ z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 1).

 

1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2017/2394/EÚ z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Členské štáty by mali stanoviť sankcie uplatniteľné v prípade porušenia tohto nariadenia a zabezpečiť ich uplatňovanie. Sankcie, ktoré môžu zahŕňať platbu náhrady dotknutej osobe, by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(31)  Členské štáty by mali stanoviť sankcie uplatniteľné v prípade porušenia tohto nariadenia a zabezpečiť ich uplatňovanie. Sankcie, ktoré môžu zahŕňať platbu náhrady dotknutej osobe, by mali byť účinné, primerané a odradzujúce, a mali by zahŕňať aj pokutu v minimálnej výške alebo percento z ročného obratu príslušného podniku alebo organizácie podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Odôvodnenie

Absencia ustanovenia o náležitom presadzovaní bola jedným z hlavných dôvodov na prepracovanie znenia tohto nariadenia. Je preto mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby sankcie boli také odrádzajúce, aby odrádzali podniky od konania mimo ustanovení nariadenia. Tento PN súvisí s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi týkajúcimi sa presadzovania v kapitole VII vrátane pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa zvyšovania spôsobilosti a účinnosti orgánov presadzovania a pomoci cestujúcim pri podávaní sťažností.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Predmet úpravy

Predmet úpravy a ciele

Odôvodnenie

Prepracované znenie nariadenia malo dosiahnuť rovnováhu medzi posilnením práv cestujúcich v železničnej doprave a zohľadnením verejného záujmu vo všeobecnosti pri podpore železničnej dopravy ako druhu dopravy. V tomto článku sú stanovené ciele, čo by sa malo zohľadniť aj v nadpise, keďže tento PN súvisí s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi v texte a týka sa aj osvedčených postupov v oblasti právnych návrhov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá v železničnej preprave , ktoré sa týkajú:

S cieľom zabezpečiť účinnú ochranu cestujúcich a podporiť cestovanie železnicou sa v tomto nariadení stanovujú pravidlá v železničnej preprave , ktoré sa týkajú:

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie v predchádzajúcom pozmeňujúcom návrhu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  práv cestujúcich v prípade odrieknutia alebo meškania spoja;

d)  práv cestujúcich a náhrady v prípade narušenia, ako je odrieknutie alebo meškanie spoja;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  minimálnych informácií, ktoré sa majú cestujúcim poskytnúť;

e)  minimálnych informácií, ktoré majú železničné podniky, predajcovia cestovných lístkov a prevádzkovatelia zájazdov poskytovať cestujúcim, a to včasným a presným spôsobom a v prístupnom formáte;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí najmä s kapitolou II.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  riešenia sťažností;

h)  náležitých postupov riešenia sťažností;

Odôvodnenie

Na splnenie cieľa lepšieho presadzovania v rámci prepracovaného znenia nariadenia je dôležité, aby sa spotrebitelia aj vnútroštátne orgány presadzovania mohli spoľahnúť na solídne postupy, ktoré uľahčia jednoduchšie a včasné spracovanie sťažností. Tento PN súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi ku kapitole VII.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  mestskú, prímestskú a regionálnu osobnú železničnú dopravu v zmysle smernice 2012/34/EÚ, okrem cezhraničnej dopravy v rámci Únie;

a)  metrá, električky a iné služby osobnej železničnej dopravy, ako sú uvedené v smernici 2012/34/EÚ a podrobnejšie vymedzené v smernici (EÚ) 2016/797;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  medzinárodnú osobnú železničnú dopravu, z ktorej podstatná časť vrátane najmenej jedného plánovaného zastavenia na vlakovej stanici sa uskutočňuje mimo Únie, pod podmienkou, že príslušné vnútroštátne právne predpisy primerane zabezpečujú práva cestujúcich na území členského štátu, ktorý výnimku udelil.

b)  medzinárodnú osobnú železničnú dopravu, z ktorej podstatná časť vrátane najmenej jedného plánovaného zastavenia na vlakovej stanici sa uskutočňuje mimo Únie, iba v časti, ktorá nie je prevádzkovaná na území členského štátu, ktorý výnimku udelil;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  služby osobnej železničnej dopravy využívajúce vozidlá vyhradené výlučne na historické alebo turistické účely.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty informujú Komisiu o výnimkách udelených podľa odseku 2 písm. a) a b), ako aj o primeranosti ich vnútroštátneho práva na ich území na účely odseku 2 písm. b).

3.  Členské štáty informujú Komisiu o výnimkách udelených podľa odseku 2 písm. a), b) a ba).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na všetky služby osobnej železničnej dopravy uvedené v odseku 1 vrátane služieb vyňatých v súlade s odsekom 2 písm. a) a b) sa uplatňujú články 5, 10, 11 a 25 a kapitola V.

4.  Na všetky služby osobnej železničnej dopravy uvedené v odseku 1 tohto článku vrátane služieb vyňatých v súlade s odsekom 2 písm. a) a b) tohto článku sa uplatňujú články 4, 5, 6, 7, 11 a 12 a kapitola V. Na všetky služby osobnej železničnej dopravy uvedené v odseku 1 tohto článku vrátane služieb vyňatých v súlade s odsekom 2 písm. b) tohto článku sa uplatňujú články 10 a 17.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „predajca Ö cestovných lístkov Õ“ je každý predajca služieb železničnej prepravy, ktorý uzatvára prepravné zmluvy a predáva prepravné doklady v mene železničného podniku alebo vo vlastnom mene;

(5)  „predajca cestovných lístkov“ je každý predajca služieb železničnej prepravy, ktorý uzatvára prepravné zmluvy a predáva cestovné lístky a priame cestovné lístky v mene jedného alebo viacerých železničných podnikov alebo vo vlastnom mene;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s článkom 10 ods. 1 a 6, ktoré sú súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  „cestovný lístok“ je platný doklad, ktorý oprávňuje cestujúceho na železničnú prepravu, a to bez ohľadu na jeho podobu, či už ide o papierový cestovný lístok, elektronický cestovný lístok, čipovú kartu alebo cestovnú kartu;

Odôvodnenie

Cestovné lístky môžu mať rôzne podoby, najmä v súvislosti s rozvojom online platforiem. Preto by malo byť jasné, že tento doklad je platný bez ohľadu na jeho podobu a oprávňuje cestujúceho, aby ho používal na železničnú prepravu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „priamy cestovný lístok“ je prepravný doklad alebo prepravné doklady, ktoré predstavujú jedinú prepravnú zmluvu na nadväzujúce spoje železničnej prepravy, ktoré prevádzkuje jeden alebo viaceré železničné podniky;

(8)  „priamy cestovný lístok“ je cestovný lístok alebo jednotlivé cestovné lístky na nadväzujúce spoje železničnej prepravy, ktoré boli kúpené u toho istého predajcu lístkov, prevádzkovateľa zájazdu alebo železničnej spoločnosti na celú dĺžku cesty;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s článkom 10 ods. 1 a 6, ktoré sú súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  „cesta“ je preprava cestujúceho medzi stanicou odchodu a stanicou príchodu na základe jednej prepravnej zmluvy;

(10)  „cesta“ je preprava cestujúceho medzi stanicou odchodu a stanicou príchodu;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a)  „optimálna jedna cesta železničnou prepravou“ je najoptimálnejšia (napr. najlacnejšia, najrýchlejšia alebo najpohodlnejšia) jednosmerná cesta železničnou prepravou medzi dvoma železničnými stanicami (v rámci členského štátu, ako aj v rámci vnútorných hraníc Únie), ktorá môže zahŕňať jeden alebo dva nadväzujúce železničné spoje a v rámci ktorej sú dodržiavané minimálne štandardné časy prípojov, ako sú stanovené oficiálnymi subjektmi plánovania železničnej prepravy a môže zahŕňať viac na seba nadväzujúcich cestovných lístkov alebo prepravných zmlúv, v závislosti od toho, ktorú možnosť cestujúci uprednostní.

Odôvodnenie

Súčasné technológie umožňujú cestujúcim rezervovať si nadväzujúce cesty železničnej prepravy a vybrať si najlepšie riešenie cesty (napr. najlacnejšiu, najrýchlejšiu alebo najpohodlnejšiu) bez ohľadu na počet cestovných lístkov (jediný alebo osobitný nadväzujúci). Vymedzenie pojmu objasňuje článok 3 ods. 8 a poskytuje nariadeniu právnu konzistentnosť. Tento PN uvádza toto nariadenie do súladu s nariadeniami, ktorými sa upravujú práva cestujúcich v iných druhoch dopravy (napr. v leteckej doprave). Pojem „optimálna jedna cesta železničnou prepravou“ umožňuje cestujúcim vybrať si najvhodnejšiu možnosť cesty a je v plnej miere odôvodnená rozvojom nových technológií.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  „ osoba so zdravotným postihnutím “ a „osoba so zníženou pohyblivosťou“ je každá osoba, ktorá má akékoľvek trvalé alebo dočasné fyzické mentálne alebo zmyslové postihnutie , ktoré v spojení s rôznymi prekážkami môže obmedziť jej plnohodnotné a efektívne využívanie prepravy za rovnocenných podmienok, ako majú ostatní cestujúci, alebo ktorej pohyblivosť pri využívaní prepravy je znížená v dôsledku veku;

(16)  „osoba so zdravotným postihnutím“ a „osoba so zníženou pohyblivosťou“ je každá osoba, ktorá má akékoľvek trvalé alebo dočasné fyzické, mentálne alebo zmyslové postihnutie, ktoré v spojení s rôznymi prekážkami môže obmedziť jej plnohodnotné a efektívne využívanie prepravy za rovnocenných podmienok, ako majú ostatní cestujúci, alebo ktorej pohyblivosť pri využívaní prepravy je znížená;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 18 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

18a)  „služby ľahkej osobnej železničnej dopravy“ sú služby vykonávané mestskou a/alebo prímestskou železničnou dopravou s odolnosťou proti nárazu C-III alebo C-IV (podľa EN 15227: 2011) a maximálnou pevnosťou konštrukcie vozidla 800 kN (pozdĺžna tlaková sila v oblasti spojenia); Ľahké železničné systémy môžu mať vlastnú dopravnú cestu alebo ju môžu zdieľať s cestnou dopravou a ich vozidlá sa obvykle nezaraďujú do vlakov určených na diaľkovú osobnú alebo nákladnú dopravu a ani naopak;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s článkom 2 ods. 2, ktorý je súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 19 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19a)  „aplikačné programovacie rozhranie“ je elektronické rozhranie na získavanie informácií o harmonogramoch a cestovných poriadkoch a intermodálnych prípojoch vrátane informácií v reálnom čase o možných meškaniach, dostupnosti sedadiel, platnom cestovnom, povinných rezerváciách a osobitných podmienkach a o prístupnosti dopravných spojov; toto rozhranie tiež umožní nakupovanie cestovných lístkov a priamych cestovných lístkov a rezervácií.

Odôvodnenie

Toto nové vymedzeniu pojmu je potrebné pri zavedení nových ustanovení v článku 10 písm. a) (nové).

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté sociálne tarify, musia železničné podniky alebo predajcovia cestovných lístkov verejnosti ponúkať zmluvné podmienky a tarify bez priamej či nepriamej diskriminácie na základe štátnej príslušnosti či miesta pobytu konečného zákazníka alebo miesta usadenia železničného podniku či predajcu cestovných lístkov v rámci Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté sociálne tarify, musia železničné podniky, predajcovia cestovných lístkov a prevádzkovatelia zájazdov verejnosti ponúkať zmluvné podmienky a tarify a predávať cestovné lístky, priame lístky a prijímať rezervácie bez priamej či nepriamej diskriminácie, najmä na základe štátnej príslušnosti, pôvodu či bydliska cestujúceho alebo miesta usadenia železničného podniku či predajcu cestovných lístkov v rámci Únie. Navyše železničné podniky, predajcovia cestovných lístkov a prevádzkovatelia zájazdov nesmú v rozsahu platobných prostriedkov, ktoré akceptujú, uplatňovať z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, bydliskom cestujúceho, miestom platobného účtu, sídlom poskytovateľa platobnej služby alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii rozdielne podmienky na vykonanie platobnej transakcie, ak:

 

a) sa platobná transakcia uskutočňuje prostredníctvom elektronickej transakcie formou úhrady, inkasa alebo pomocou platobného nástroja viazaného na kartu v rámci tej istej značky a kategórie platobnej karty;

 

b) sú splnené požiadavky na autentifikáciu podľa smernice (EÚ) 2015/2366; a

 

c) platobné transakcie sa uskutočňujú v mene, ktorú železničný podnik, predajca cestovných lístkov alebo prevádzkovateľ zájazdov prijíma.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cestujúci majú nárok , prípadne za primeraný poplatok, vziať si do vlaku bicykle. Svoje bicykle musia mať počas cesty pod dohľadom a musia sa uistiť, že neobťažujú ani nepoškodzujú ostatných cestujúcich, mobilné pomôcky, batožinu či prevádzku železničnej prepravy. Prepravu bicyklov možno zamietnuť alebo obmedziť z bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov za predpokladu, že železničné podniky, predajcovia cestovných lístkov, prevádzkovatelia zájazdov a prípadne manažéri staníc informujú cestujúcich o podmienkach takéhoto zamietnutia alebo obmedzenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 454/2011.

Cestujúci majú nárok vziať si do vlaku, či už ide o vysokorýchlostné, diaľkové alebo cezhraničné vlaky, bicykle, a to v zmontovanom aj demontovanom stave. Táto služba je poskytovaná bezplatne alebo vo výnimočných prípadoch za primeraný poplatok. Všetky nové alebo zmodernizované vozne musia mať dostatočný počet dobre označených miest vyhradených na prepravu bicyklov. Prepravu bicyklov možno zamietnuť alebo obmedziť iba z riadne odôvodnených bezpečnostných dôvodov za predpokladu, že železničné podniky, predajcovia cestovných lístkov, prevádzkovatelia zájazdov a prípadne manažéri staníc informujú najneskôr pri kúpe cestovného lístku cestujúcich o podmienkach prepravy bicyklov v rámci všetkých služieb v súlade s nariadením (EÚ) č. 454/2011.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Železničné podniky môžu ponúknuť zmluvné podmienky, ktoré sú pre cestujúceho výhodnejšie ako podmienky ustanovené v tomto nariadení.

2.  Železničné podniky, prevádzkovatelia zájazdov alebo predajcovia cestovných lístkov môžu ponúknuť zmluvné podmienky, ktoré sú pre cestujúceho výhodnejšie ako podmienky ustanovené v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Týmto sa uznáva, že to nie sú len železničné podniky, ktoré ponúkajú cestovné lístky cestujúcim, a že táto skutočnosť nemá vplyv na obchodný vzťah/slobodu uzatvárania zmlúv medzi železničnými podnikmi a prevádzkovateľmi zájazdov/predajcami cestovných lístkov Tento PN je aj v súlade s textom Komisie v kapitole II.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosť poskytnúť informácie o zrušení spojov

Povinnosť poskytnúť informácie a konzultácie o zrušení alebo podstatnom obmedzení poskytovania služieb

Odôvodnenie

Majúc na pamäti zámer tohto nariadenia a zmien, ktoré navrhla Komisia, t. j. posilniť práva osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou, a zároveň zlepšiť práva cestujúcich vo všeobecnosti, je dôležité zabezpečiť, aby bolo s cestujúcimi zaobchádzané spravodlivým spôsobom zo strany železničných podnikov. Tieto pozmeňujúce návrhy sú preto neoddeliteľne spojené s inými návrhmi vrátane tých, ktoré sa týkajú informácií, ktoré majú poskytnúť podniky, a nediskriminácie cestujúcich v článku 1 a súvisiacich kapitolách a všetkých ustanoveniach o prístupnosti v kapitole V a inak.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Železničné podniky alebo prípadne príslušné orgány zodpovedné za zmluvy o službe vo verejnom záujme vhodnými prostriedkami vrátane foriem prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX zverejnia informácie o dočasnom či trvalom zrušení spojov ešte pred tým, ako toto zrušenie vykonajú.

Železničné podniky alebo prípadne príslušné orgány zodpovedné za zmluvy o službe vo verejnom záujme bezodkladne a vhodnými prostriedkami vrátane foriem prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX31 zverejnia v primeranom čase informácie o návrhoch na dočasné či trvalé zrušenie spojov alebo na ich podstatnú redukciu ešte pred tým, ako k tomu pristúpia, a zabezpečia, aby sa tieto návrhy podrobili zmysluplnej a riadnej konzultácii so zainteresovanými stranami ešte pred ich realizáciou.

__________________

__________________

31 Smernica XXX o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (Európsky akt o prístupnosti) (Ú. v. EÚ L X, X.X.XXXX, s. X).

31 Smernica XXX o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (Európsky akt o prístupnosti) (Ú. v. EÚ L X, X.X.XXXX, s. X).

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Železničný podnik a predajca Ö cestovných lístkov Õ, ktorý ponúka prepravné zmluvy v mene jedného alebo viacerých železničných podnikov, poskytnú na požiadanie cestujúcemu o ceste, na ktorú dotknutý železničný podnik ponúkol prepravnú zmluvu, aspoň informácie uvedené v prílohe II časti I. Predajca Ö cestovných lístkov Õ, ktorý ponúka prepravné zmluvy vo vlastnom mene, a prevádzkovatelia zájazdov poskytujú tieto informácie, ak sú dostupné.

1.  Železničný podnik, prevádzkovateľ zájazdov a predajca cestovných lístkov, ktorí ponúkajú prepravné zmluvy vo vlastnom mene alebo v mene jedného alebo viacerých železničných podnikov, poskytnú cestujúcemu o ceste, na ktorú dotknutý železničný podnik ponúkol prepravnú zmluvu, aspoň informácie uvedené v prílohe II časti I.

Odôvodnenie

Kvôli zachovaniu vnútornej jednoty a cieľov nariadenia je dôležité zabezpečiť, aby zákazníci získali presné a včasné informácie o svojej ceste od príslušného predajcu cestovného lístka. Tento PN súvisí s ustanoveniami o informovaní vrátane prílohy II ako celku.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Železničné podniky a tam, kde je to možné, predajcovia cestovných lístkov poskytnú cestujúcemu počas cesty , a to aj na prípojových staniciach, aspoň informácie uvedené v prílohe II časti II.

2.  Železničné podniky a tam, kde je to možné, prevádzkovatelia zájazdov a predajcovia cestovných lístkov, poskytnú cestujúcemu počas cesty, a to aj na prípojových staniciach, aspoň informácie uvedené v prílohe II časti II.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Informácie uvedené v odseku 1 a 2 sa poskytnú v najprimeranejšej podobe vrátane využitia aktuálnych komunikačných technológií . Mimoriadna pozornosť sa venuje zaisteniu, aby tieto informácie boli prístupné osobám so zdravotným postihnutím, v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX a v nariadení 454/2011.

3.  Informácie uvedené v odseku 1 a 2 sa poskytujú za pomoci jednoducho prístupných a bežne používaných aktuálnych komunikačných technológií v reálnom čase a ak je to možné písomne. Mimoriadna pozornosť sa venuje zaisteniu, aby tieto informácie boli prístupné osobám so zdravotným postihnutím, v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX a v nariadení 454/2011. Okrem toho je nutné jasne informovať o dostupnosti prístupných formátov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Manažéri staníc a manažéri infraštruktúry nediskriminačne sprístupnia železničným podnikom a predajcom cestovných lístkov údaje v reálnom čase o vlakoch vrátane tých, ktoré prevádzkujú iné železničné podniky.

4.  Manažéri staníc, manažéri infraštruktúry a železničné podniky nediskriminačne sprístupnia železničným podnikom a predajcom cestovných lístkov údaje v reálnom čase o vlakoch vrátane tých, ktoré prevádzkujú iné železničné podniky, a to v čo najprimeranejšom formáte a na interoperabilnom technickom rozhraní s použitím najnovších komunikačných technológií, aby železničné podniky a predajcovia cestovných lístkov mohli poskytovať cestujúcim všetky informácie požadované v tomto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Železničné podniky a predajcovia cestovných lístkov, ktorí ponúkajú prepravné zmluvy v mene jedného alebo viacerých železničných podnikov, poskytnú cestujúcim informácie o všetkých spojoch iných druhov dopravy.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s článkami 9 a 14.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Železničné podniky v spolupráci s manažérmi staníc a manažérmi infraštruktúry uvedú v cestovných poriadkoch informácie o prístupných vlakových prípojoch a staniciach.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa týka článku 1. Tieto informácie by mali osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou uľahčiť cestovanie vlakom.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Železničné podniky predajcovia cestovných lístkov ponúkajú prepravné doklady a v prípade dostupnosti priame cestovné lístky a rezervácie. Vynaložia maximálne možné úsilie, aby ponúkli priame cestovné lístky, a to aj na cezhraničné cesty a cesty zahŕňajúce viac než jeden železničný podnik.

1.  Železničné podniky, predajcovia lístkov a prevádzkovatelia zájazdov musia mať v ponuke cestovné lístky, priame cestovné lístky a rezervácie, a to aj na cezhraničné cesty alebo cesty zahŕňajúce nočné vlaky a viac než jeden železničný podnik. Rezervácia týchto cestovných lístkov musí byť prístupná a nediskriminačná, a to aj pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. Železničné podniky, predajcovia lístkov a prevádzkovatelia zájazdov vytvoria vhodné programovacie rozhrania a dátové formáty s cieľom umožniť výmenu informácií v rámci siete a v rámci regionálnych a vnútroštátnych hraníc, ako aj rezerváciu cestovných lístkov cez internet.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4, predávajú železničné podniky a predajcovia cestovných lístkov prepravné doklady cestujúcim aspoň na jednom z týchto predajných miest:

2.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4, predávajú železničné podniky, predajcovia cestovných lístkov a prevádzkovatelia zájazdov cestovné lístky, priame cestovné lístky a rezervácie cestujúcim cez internet a aspoň na jednom z týchto predajných miest:

a)  predajňa prepravných dokladov alebo predajný automat;

a)  predajňa cestovných lístkov alebo predajný automat;

b)  telefón, internet alebo iné široko dostupné informačné technológie;

b)  telefón alebo iné široko dostupné informačné technológie;

c)  vo vlaku.

c)  vo vlaku.

Členské štáty môžu vyžadovať, aby železničný podnik poskytoval prepravné doklady na služby poskytované v rámci zmlúv o službách vo verejnom záujme na viac než jednom predajnom mieste.

 

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Železničné podniky ponúkajú možnosť zakúpiť si prepravné doklady Ö na Õ daný spoj vo vlaku, pokiaľ to nie je obmedzené alebo vylúčené z dôvodov bezpečnosti alebo politiky boja proti podvodom, povinnej rezervácie miest alebo z primeraných obchodných dôvodov.

3.  Železničné podniky ponúkajú možnosť zakúpiť si cestovné lístky na daný spoj vo vlaku, pokiaľ to nie je obmedzené alebo vylúčené z primeraných a dostatočných dôvodov bezpečnosti alebo politiky boja proti podvodom alebo z dôvodu dostupnosti miesta alebo sedadiel.

Odôvodnenie

Ak má v Európe viac ľudí využívať služby železničnej dopravy, musia existovať jasné a silné práva cestujúcich v zmysle cieľov tohto nariadenia. Akékoľvek obmedzenie možnosti cestujúceho zakúpiť si cestovný lístok vo vlaku by malo byť primerané a odôvodnené. Bezpečnostná politika a politika boja proti podvodom, ako aj dostupnosť priestoru, sú legitímne dôvody obmedzenia, kým „primerané obchodné dôvody“ je príliš vágny pojem. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky a aj preto, lebo je neoddeliteľne spojený s jeho predmetom ustanoveným v článku 1 a celkovými cieľmi, ako sa uvádza v posúdení vplyvu a dôvodových správ.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade, že na železničnej stanici odchodu vlakov sa nenachádza žiadna predajňa prepravných dokladov ani predajný automat, cestujúci na železničnej stanici sú informovaní o:

4.  Cestovné lístky sa pre cestujúcich vytlačia v deň cesty na požiadanie, a to buď v predajni cestovných lístkov, alebo prostredníctvom predajného automatu. V prípade, že na železničnej stanici odchodu vlakov sa nenachádza žiadna predajňa cestovných lístkov ani predajný automat na cestovné lístky, alebo nie sú úplne prístupné, cestujúci na železničnej stanici sú informovaní o:

Odôvodnenie

Vytlačené cestovné lístky sú často potrebné na úhradu cestovných nákladov zo strany zamestnávateľov. Ak na stanici nie je možná ich tlač, cestujúci by mali mať právo byť informovaní o tejto skutočnosti. Tento pozmeňujúci návrh je nutný, keďže súvisí s ustanoveniami o prístupnosti a inými zmenami článku 10 zo strany Komisie.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak sa na železničnej stanici odchodu vlakov nenachádza predajňa prepravných dokladov ani predajný automat, osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou sa umožní zakúpenie prepravných dokladov vo vlaku bez príplatku.

5.  Ak na železničnej stanici odchodu vlakov nie je otvorená žiadna predajňa cestovných lístkov ani funkčný predajný automat, cestujúcim sa umožní zakúpenie cestovných lístkov vo vlaku bez príplatku. Cestovné lístky zakúpené vo vlaku nesmú mať vyššiu cenu ako príslušné štandardné cestovné na danú cestu so všetkými platnými zľavami.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak cestujúci dostane osobitné lístky na jednu cestu s viacerými nadväzujúcimi železničnými spojmi jedného alebo viacerých železničných podnikov, jeho právo na informácie, pomoc, starostlivosť a náhradu musia byť rovnaké, ako pri priamom cestovnom lístku, a musia sa vzťahovať na celú cestu od stanice odchodu až po cieľovú stanicu, pokiaľ cestujúci nie je písomne výslovne informovaný o opaku. V takejto informácii sa musí najmä uviesť, že v prípade zmeškania prípoja cestujúci nemá nárok na pomoc alebo náhradu v závislosti od celkovej dĺžky cesty. Bremeno preukázania, že táto informácia bola poskytnutá, spočíva na železničnom podniku, jeho zástupcovi, prevádzkovateľovi zájazdu alebo predajcovi cestovných lístkov.

6.  Ak cestujúci dostanú osobitné lístky na jednu cestu s viacerými nadväzujúcimi železničnými spojmi jedného alebo viacerých železničných podnikov, ich právo na informácie, asistenciu, starostlivosť a náhradu musia byť rovnaké, ako pri priamom cestovnom lístku, a musia sa vzťahovať na celú cestu od stanice odchodu až po cieľovú stanicu.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Poskytovania cestovných informácií prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní

 

1.   Železničné podniky poskytujú prístup ku všetkým cestovným informáciám vrátane prevádzkových informácií v reálnom čase o cestovných poriadkoch a tarifách, ako sa uvádza v článku 9 prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní a nediskriminačným spôsobom.

 

2.   Železničné podniky poskytujú prevádzkovateľom zájazdov, predajcom cestovných lístkov a iným železničným podnikom, ktoré predávajú svoje služby, nediskriminačný prístup k rezervačným systémom prostredníctvom rozhraní API tak, aby mohli uzatvárať zmluvy o preprave a vydávať cestovné lístky, priame cestovné lístky a rezervácie spôsobom, ktorý umožní cestujúcim najoptimálnejšie a cenovo najvýhodnejšie cesty, a to aj na cezhraničnej úrovni.

 

3.   Železničné podniky zabezpečia, aby technické špecifikácie aplikačných programovacích rozhraní (API) boli riadne zaznamenané a otvorene prístupné bez poplatku. V rámci API sa použijú otvorené štandardy, bežne používané protokoly a strojovo čitateľné formáty s cieľom umožniť ich vzájomnú interoperabilitu.

 

4.   Železničné podniky zabezpečia, aby, okrem núdzových situácií, bola akákoľvek zmena technických špecifikácií ich API dostupná prevádzkovateľom zájazdov a predajcom cestovných lístkov čo najskôr a najmenej tri mesiace pred zavedením zmeny. Núdzové situácie sa zdokumentujú a dokumentácia musí byť dostupná príslušným orgánom na požiadanie.

 

5.   Železničné podniky zabezpečia, aby bol prístup k API poskytovaný nediskriminačným spôsobom, na rovnakej úrovni dostupnosti a výkonnosti vrátane podpory, prístupu ku celej dokumentácii, štandardom, protokolom a formátom. Prevádzkovatelia zájazdov a predajcovia cestovných lístkov nesmú byť znevýhodňovaní v porovnaní so samotnými železničnými podnikmi.

 

6.   API sa zavádzajú v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1926 z 31. mája 2017.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s článkom 10 ods. 1, ktorý je súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa buď pri odchode alebo v prípade zmeškaného prípoja počas cesty s priamym cestovným lístkom odôvodnene očakáva, že meškanie príchodu do cieľovej stanice podľa prepravnej zmluvy bude viac ako 60 minút, má cestujúci bezodkladne možnosť výberu jednej z týchto alternatív :

1.  Ak sa buď pri odchode alebo v prípade zmeškaného prípoja počas cesty odôvodnene očakáva, že meškanie príchodu do cieľovej stanice bude viac ako 45 minút, má cestujúci bezodkladne možnosť výberu jednej z týchto alternatív:

Odôvodnenie

Cestujúci by mali mať právo voľby bez ohľadu na to, či majú priamy cestovný lístok, jednu cestu na jeden lístok, spiatočnú cestu alebo kombinovanú cestu. Znenie „prepravná zmluva“ sa odstránilo pre právnu jednoznačnosť, pretože môže ísť o viac ako jednu zmluvu. To je v súlade s našimi ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi v rámci kapitoly IV.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely odseku 1 písm. b) môže porovnateľné presmerovanie uskutočniť ktorýkoľvek železničný podnik a môže zahŕňať dopravu vo vyššej triede aj v iných druhoch dopravy bez toho, aby cestujúcemu vznikli dodatočné náklady. Železničné podniky vynaložia primerané úsilie, aby neboli potrebné dodatočné prípoje. Celkový čas cesty pri použití iných druhov dopravy na časť cesty, ktorá nebola ukončená podľa plánu, musí byť porovnateľný s plánovaným časom pôvodnej cesty. Cestujúci nesmú byť prepravení dopravnými prostriedkami nižšej triedy, pokiaľ nejde o jedinú dostupnú možnosť presmerovania.

2.  Na účely odseku 1 písm. b) môže cestujúci v prípade zmeškania prípoja z dôvodu meškania alebo zrušenia skoršej cesty cestujúceho nastúpiť na ďalší dostupný spoj s cieľom dostať sa do svojej konečnej plánovanej cieľovej stanice. Porovnateľné presmerovanie môže uskutočniť ktorýkoľvek železničný podnik a môže zahŕňať dopravu vo vyššej triede aj v iných druhoch dopravy bez toho, aby cestujúcemu vznikli dodatočné náklady. Železničné podniky vynaložia primerané úsilie, aby neboli potrebné dodatočné prípoje. Celkový čas cesty pri použití iných druhov dopravy na časť cesty, ktorá nebola ukončená podľa plánu, musí byť porovnateľný s plánovaným časom pôvodnej cesty. Cestujúci nesmú byť prepravení dopravnými prostriedkami nižšej triedy, pokiaľ nejde o jedinú dostupnú možnosť presmerovania.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Poskytovatelia presmerovacieho dopravného spoja musia venovať osobitnú pozornosť poskytovaniu porovnateľnej prístupnosti alternatívneho spoja pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

3.  Poskytovatelia presmerovacieho dopravného spoja musia poskytnúť porovnateľnú asistenciu a prístupnosť alternatívneho spoja pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cestujúci môže bez straty práva na prepravu žiadať od železničného podniku náhradu za meškanie, ak je vystavený meškaniu medzi východiskovým a cieľovým miestom uvedeným v prepravnej zmluve , za ktoré mu cena prepravného dokladu nebola preplatená v súlade s článkom 16. Minimálna náhrada za meškanie je:

1.  Cestujúci je bez straty práva na prepravu oprávnený na náhradu od železničného podniku za meškanie, ak je vystavený meškaniu medzi východiskovým a cieľovým miestom uvedeným na cestovnom lístku alebo v prepravnej zmluve , za ktoré mu cena cestovného lístku nebola preplatená v súlade s článkom 16. Minimálna náhrada za meškanie je:

Odôvodnenie

Presný systém poskytovania náhrad je dôležitým aspektom celkovej účinnosti nariadenia a je preto neoddeliteľne spojený s jeho základnými cieľmi, a to najmä kapitolami VI a VII.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  25 % ceny prepravného dokladu v prípade meškania od 60 do 119 minút;

a)  50 % ceny cestovného lístka v prípade meškania od 45 do 89 minút;

Odôvodnenie

Presný systém poskytovania náhrad je dôležitým aspektom celkovej účinnosti nariadenia a je preto neoddeliteľne spojený s jeho základnými cieľmi, a to najmä kapitolami VI a VII.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  50 % ceny prepravného dokladu v prípade meškania 120 minút alebo viac.

b)  75 % ceny cestovného lístka v prípade meškania od 90 do 119 minút;

Odôvodnenie

Presný systém poskytovania náhrad je dôležitým aspektom celkovej účinnosti nariadenia a je preto neoddeliteľne spojený s jeho základnými cieľmi, a to najmä kapitolami VI a VII.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  100 % ceny cestovného lístka v prípade meškania 120 minút alebo viac.

Odôvodnenie

Presný systém poskytovania náhrad je dôležitým aspektom celkovej účinnosti nariadenia a je preto neoddeliteľne spojený s jeho základnými cieľmi, a to najmä kapitolami VI a VII.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odsek 1 sa vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí sú držiteľmi predplatného cestovného lístka alebo časového cestovného lístka. Ak sa počas obdobia platnosti predplatného cestovného lístka alebo časového cestovného lístka viackrát stretli s meškaním alebo odrieknutím spoja, môžu žiadať o primeranú náhradu v súlade s opatreniami železničného podniku o náhradách. Tieto opatrenia ustanovujú kritériá na určenie meškania a na výpočet náhrady. Ak počas platnosti predplatného alebo časového cestovného lístka dôjde opakovane k meškaniu v trvaní menej ako 60 minút, meškania sa sčítavajú a cestujúcim sa vyplatí náhrada v súlade s opatreniami daného železničného podniku o náhradách.

2.  Odsek 1 sa vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí sú držiteľmi predplatného cestovného lístka alebo časového cestovného lístka. Ak sa počas obdobia platnosti predplatného cestovného lístka alebo časového cestovného lístka viackrát stretli s meškaním alebo odrieknutím spoja, majú právo na primeranú náhradu v súlade s opatreniami železničného podniku o náhradách. Tieto opatrenia ustanovujú kritériá na určenie meškania a na výpočet náhrady pro rata v súlade s posudzovacím základom podľa odseku 1. Ak počas platnosti predplatného alebo časového cestovného lístka dôjde opakovane k meškaniu v trvaní menej ako 45 minút, meškania sa sčítavajú a cestujúcim sa vyplatí náhrada v súlade s opatreniami daného železničného podniku o náhradách.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Náhrada ceny prepravného dokladu sa vypláca do jedného mesiaca po podaní žiadosti o náhradu. Náhrada môže byť vyplatená vo forme poukážok a/alebo iných spojov , ak sú zmluvné podmienky (najmä vzhľadom na obdobie platnosti a cieľovú stanicu) flexibilné. Náhrada sa vyplatí v hotovosti na požiadanie cestujúceho.

5.  Náhrada ceny cestovného lístka sa vypláca do jedného mesiaca po podaní žiadosti o náhradu železničnému podniku, prevádzkovateľovi zájazdu alebo predajcovi cestovných lístkov. Náhrada môže byť vyplatená vo forme poukážok a/alebo iných spojov, prípadne prostredníctvom automatického systému náhrad, ak je zavedený, ak sú zmluvné podmienky (najmä vzhľadom na obdobie platnosti a cieľovú stanicu) flexibilné. Náhrada sa vyplatí v hotovosti na požiadanie cestujúceho v rámci rovnakého platobného systému, v akom bol lístok kúpený. Cestujúci je zrozumiteľným spôsobom oboznámený so všetkými možnosťami náhrady vrátane finančnej, z ktorých si môže vybrať. Cestujúci nesmie byť akýmkoľvek spôsobom odrádzaný od požadovania náhrady.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Cestujúci nemá nárok na náhradu, ak bol informovaný o meškaní pred tým, ako si kúpil prepravný doklad, alebo ak je meškanie z dôvodu pokračovania iným spojom alebo presmerovania kratšie ako 60 minút.

7.  Cestujúci nemajú nárok na náhradu, ak boli informovaní o meškaní predtým, ako si kúpili cestovný lístok, pokiaľ nie je skutočné meškanie v porovnaní s oznámeným meškaním dlhšie ako 45 minút, alebo ak je meškanie z dôvodu pokračovania iným spojom alebo presmerovania kratšie ako 45 minút.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s článkom 17 ods. 2, ktorý je súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Železničný podnik nie je povinný platiť náhradu, ak môže preukázať, že meškanie spôsobili mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo veľké prírodné katastrofy, ktoré ohrozovali bezpečnú prevádzku daného spoja a ktoré nebolo možné predvídať či predísť im, ani keby sa boli prijali všetky primerané opatrenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade meškania pri príchode alebo odchode informuje železničný podnik , predajca cestovných lístkov alebo manažér stanice cestujúcich o situácii a predpokladanom čase odchodu a predpokladanom čase príchodu hneď, ako sú tieto informácie k dispozícii.

1.  V prípade meškania pri príchode alebo odchode informuje železničný podnik , prevádzkovateľ zájazdu, predajca cestovných lístkov alebo manažér stanice cestujúcich o situácii a predpokladanom čase odchodu a predpokladanom čase príchodu hneď, ako sú tieto informácie k dispozícii. Manažéri staníc, manažéri infraštruktúry a železničné podniky poskytnú predajcom cestovných lístkov informácie v reálnom čase a vo vhodnom formáte;

Odôvodnenie

Riadna, interoperabilná výmena údajov v reálnom čase medzi predajcami cestovných lístkov a železničnými podnikmi je pre spotrebiteľa nevyhnutné, ak chceme zabezpečiť, aby spotrebiteľom boli v reálnom čase poskytované najlepšie informácie vrátane možností lístkov a cenových možností v súvislosti s požadovanou cestou, ako aj možnosti zakúpenia uprednostňovaného typu lístka u predajcu cestovných lístkov.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade meškania uvedeného v odseku 1, ktoré je dlhšie ako 60 minút, sa cestujúcim bezplatne ponúkne:

2.  V prípade meškania uvedeného v odseku 1, ktoré je dlhšie ako 45 minút, sa cestujúcim bezplatne ponúkne:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, lebo je neoddeliteľne spojený s našimi ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi týkajúcimi sa časov meškania v článku 17.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  jedlo a občerstvenie primerane k času čakania, ak je dostupné vo vlaku alebo na stanici, alebo Ö ho Õ je možné primerane poskytnúť , pričom sa zohľadnia kritériá ako vzdialenosť od dodávateľa, čas potrebný na donášku a náklady ;

a)  jedlo a občerstvenie primerane k času čakania, ak je dostupné vo vlaku alebo na stanici, alebo ho je možné primerane poskytnúť;

Odôvodnenie

Orientačný zoznam kritérií v právnom texte, najmä náklady, nie je užitočný pri určovaní primeranosti dostupnosti občerstvenia a jedál.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ak je vlak zablokovaný na trati, preprava z vlaku do železničnej stanice, do náhradnej východiskovej stanice alebo cieľovej stanice spoja, ak je to prakticky možné.

c)  ak je vlak zablokovaný na trati, prístupná preprava z vlaku do železničnej stanice, do náhradnej východiskovej stanice alebo cieľovej stanice spoja, ak je to prakticky možné.

Odôvodnenie

V súlade so zámerom tohto nariadenia posilniť práva osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou a konkrétne s ustanoveniami kapitoly V musí byť každá alternatívna preprava od vlaku a na ďalšej ceste prístupná pre všetkých cestujúcich. Musí to byť jasná požiadavka, aby sa zohľadnili potreby týchto cestujúcich, pretože si môžu vyžadovať dodatočnú pomoc, napríklad v prípade evakuácie.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak železničný spoj nemôže ďalej pokračovať v ceste, zabezpečia železničné podniky pre cestujúcich čo najskôr náhradný dopravný spoj.

3.  Ak železničný spoj nemôže ďalej pokračovať v ceste, zabezpečia železničné podniky pre cestujúcich čo najskôr prístupný náhradný dopravný spoj.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s ustanoveniami o prístupnosti, ktoré sú súčasťou prepracovaného znenia.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Železničné podniky na žiadosť cestujúceho potvrdia na prepravnom doklade alebo akokoľvek inak , že železničný spoj mal meškanie, Ö spôsobil Õ zmeškanie prípoja, prípadne, že bol spoj odrieknutý.

4.  Železničné podniky ponúknu dotknutým cestujúcim písomné potvrdenie na ich cestovnom lístku alebo akokoľvek inak, že železničný spoj mal meškanie, spôsobil zmeškanie prípoja, prípadne, že bol spoj odrieknutý.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Okrem povinností železničných podnikov podľa článku 13a ods. 3 smernice 2012/34/EÚ manažér železničnej stanice, ktorá denne odbaví na základe ročného priemeru aspoň 10 000 cestujúcich, musí zabezpečiť riadny pohotovostný plán na koordináciu chodu stanice, činností železničných podnikov a manažéra infraštruktúry s cieľom pripraviť sa na možnosť výrazného narušenia a dlhých meškaní, pre ktoré by na stanici zostal uviaznutý veľký počet cestujúcich. V tomto pláne sa musí zabezpečiť, aby sa uviaznutým cestujúcim poskytla primeraná pomoc a informácie vrátane prístupných formátov v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX. Manažér stanice uvedený plán a všetky jeho zmeny na požiadanie sprístupní vnútroštátnemu orgánu presadzovania alebo akémukoľvek inému orgánu, ktorý určí členský štát. Manažéri železničných staníc, ktoré denne odbavia na základe ročného priemeru menej ako 10 000 cestujúcich, vynaložia primerané úsilie, aby v takýchto situáciách koordinovali činnosti používateľov stanice a aby uviaznutým cestujúcim poskytli pomoc a informácie.

6.  Okrem povinností železničných podnikov podľa článku 13a ods. 3 smernice 2012/34/EÚ manažér železničnej stanice, ktorá denne odbaví na základe ročného priemeru aspoň 10 000 cestujúcich, musí zabezpečiť riadny pohotovostný plán na koordináciu chodu stanice, činností železničných podnikov a manažéra infraštruktúry s cieľom pripraviť sa na možnosť výrazného narušenia a dlhých meškaní, pre ktoré by na stanici zostal uviaznutý veľký počet cestujúcich. V tomto pláne sa venuje osobitná pozornosť potrebám osôb so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou a musí sa zabezpečiť, aby sa uviaznutým cestujúcim poskytla primeraná asistenciu a informácie vrátane prístupných formátov v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX. Plán takisto zahŕňa požiadavky na dostupnosť systému varovania a informačného systému. Manažér stanice uvedený plán a všetky jeho zmeny verejne sprístupní, a to aj na webovej stránke stanice. Manažéri železničných staníc, ktoré denne odbavia na základe ročného priemeru menej ako 10 000 cestujúcich, vynaložia primerané úsilie, aby v takýchto situáciách koordinovali činnosti používateľov stanice a aby uviaznutým cestujúcim poskytli asistenciu a informácie.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Železničné podniky a manažéri staníc za aktívnej účasti organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou ustanovia alebo zavedú pravidlá prístupu na nediskriminačnom základe uplatniteľné vo vzťahu k preprave osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou vrátane osôb, ktoré ich sprevádzajú . Tieto pravidlá musia cestujúcemu umožniť sprievod asistenčného psa v súlade so všetkými relevantnými vnútroštátnymi pravidlami.

1.  Železničné podniky a manažéri staníc za aktívnej účasti organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou ustanovia alebo zavedú pravidlá bezbariérového a nezávislého prístupu na nediskriminačnom základe uplatniteľné vo vzťahu k preprave osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou vrátane osôb, ktoré ich sprevádzajú. Tieto pravidlá musia cestujúcemu umožniť bezplatný sprievod certifikovaného asistenčného zvieraťa alebo sprevádzajúcej osoby v súlade so všetkými relevantnými vnútroštátnymi pravidlami a musia zabezpečiť, aby bolo pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou možné cestovať železničnou dopravou aj spontánne bez dlhodobého plánovania.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Železničný podnik, manažér stanice, predajca cestovných lístkov alebo prevádzkovateľ zájazdu poskytnú na požiadanie osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou informácie [a to aj v prístupných formátoch v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v nariadení (EÚ) č. 454/2011 a v smernici XXX] o prístupnosti danej stanice a príslušných zariadení, služieb železničnej prepravy a o podmienkach prístupu k vozňu v súlade s pravidlami prístupu v zmysle článku 20 ods. 1 a informujú osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou o zariadeniach vo vlaku.

1.  Železničný podnik, manažér stanice, predajca cestovných lístkov alebo prevádzkovateľ zájazdu poskytnú na požiadanie osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou informácie [a to aj v prístupných formátoch v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v nariadení (EÚ) č. 454/2011 a v smernici XXX] o prístupnosti danej stanice a príslušných zariadení, služieb železničnej prepravy a o podmienkach prístupu k vozňu v súlade s pravidlami prístupu v zmysle článku 20 ods. 1 a informujú osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou o zariadeniach vo vlaku. Tieto informácie sa dostupným spôsobom sprístupnia aj na webovom sídle manažéra stanice alebo železničného podniku.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak železničný podnik, predajca cestovných lístkov alebo prevádzkovateľ zájazdu uplatnia odchýlku podľa článku 20 ods. 2, na požiadanie písomne informujú dotknutú osobu so zdravotným postihnutím alebo osobu so zníženou pohyblivosťou o dôvodoch na takýto postup do piatich pracovných dní od odmietnutia rezervácie alebo vydania prepravného dokladu, alebo uloženia podmienky o sprievode. Daný železničný podnik, predajca cestovných lístkov alebo prevádzkovateľ zájazdu vyvinie primerané úsilie, aby dotknutej osobe navrhol alternatívnu možnosť prepravy, pričom zohľadní jej potreby z hľadiska prístupnosti.

2.  Ak železničný podnik, predajca cestovných lístkov alebo prevádzkovateľ zájazdu uplatnia odchýlku podľa článku 20 ods. 2, na požiadanie písomne informujú dotknutú osobu so zdravotným postihnutím alebo osobu so zníženou pohyblivosťou o dôvodoch na takýto postup do piatich pracovných dní od odmietnutia rezervácie alebo vydania cestovného lístku, alebo uloženia podmienky o sprievode. Daný železničný podnik, predajca cestovných lístkov alebo prevádzkovateľ zájazdu navrhne dotknutej osobe alternatívnu možnosť prepravy, pričom zohľadní jej potreby z hľadiska prístupnosti.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pri odchode osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou pohyblivosťou zo železničnej stanice s personálom, prechode cez ňu alebo príchode na ňu zabezpečí manažér stanice alebo príslušný železničný podnik, alebo obaja, bezplatnú pomoc takým spôsobom, aby táto osoba mohla nastúpiť do odchádzajúceho spoja alebo vystúpiť z prichádzajúceho spoja, na ktorý si kúpila prepravný doklad, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá prístupu uvedené v článku 20 ods. 1.

1.  Pri odchode osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou pohyblivosťou zo železničnej stanice s personálom, prechode cez ňu alebo príchode na ňu zabezpečí manažér stanice alebo príslušný železničný podnik, alebo obaja, bezplatnú asistenciu takým spôsobom, aby táto osoba mohla nastúpiť do odchádzajúceho spoja alebo vystúpiť z prichádzajúceho spoja, na ktorý si kúpila cestovný lístok, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá prístupu uvedené v článku 20 ods. 1. Rezervácia asistencie sa vždy uskutoční bez dodatočných nákladov bez ohľadu na použitý komunikačný kanál.

Odôvodnenie

Hoci je jasné, že asistenčná služba musí byť pre cestujúceho bezplatná, v nariadení sa výslovne neuvádza, že rezervácia musí byť tiež bezplatná, a niektoré železničné podniky v súčasnosti za to cestujúcim účtujú poplatky. Cieľom prepracovaného znenia nariadenia je posilniť práva cestujúcich v železničnej doprave, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, a tento pozmeňujúci návrh sleduje vnútornú logiku kapitoly V a naše ďalšie pozmeňujúce návrhy v tejto súvislosti.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty môžu stanoviť výnimku z odseku 1 v prípade osôb cestujúcich v spojoch, ktoré sú predmetom zmluvy o službách vo verejnom záujme zadanej v súlade s právom Únie, pod podmienkou, že príslušný orgán zaviedol alternatívne zariadenia alebo opatrenia rovnocennej alebo vyššej úrovne dostupnosti dopravných služieb.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s článkom 22 ods. 2. Neexistujú žiadne dôvody neumožniť alternatívne opatrenia na zaručenie rovnocennej alebo dokonca vyššej úrovne dostupnosti dopravných služieb.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V staniciach bez personálu železničné podniky a manažéri staníc zabezpečia, aby boli ľahko dostupné informácie (a to aj v prístupných formátoch v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX) zobrazené v súlade s pravidlami o prístupnosti uvedenými v článku 20 ods. 1 o najbližších staniciach s personálom a priamo dostupnej pomoci pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

3.  V staniciach bez personálu železničné podniky a manažéri staníc zabezpečia, aby boli ľahko dostupné informácie (a to aj v prístupných formátoch v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v nariadení 1300/2014) zobrazené v súlade s pravidlami o prístupnosti uvedenými v článku 20 ods. 1 o najbližších staniciach s personálom a priamo dostupnej asistencie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pomoc musí byť v staniciach k dispozícii po celý čas prevádzky služieb železničnej dopravy.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, asistencia musí byť v staniciach k dispozícii po celý čas prevádzky služieb železničnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Železničné podniky, manažéri staníc, predajcovia cestovných lístkov a prevádzkovatelia zájazdov spolupracujú pri poskytovaní pomoci osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám so zníženou pohyblivosťou ustanovenej v článkoch 20 a 21 v súlade s týmito Ö podmienkami Õ:

Železničné podniky, manažéri staníc, predajcovia cestovných lístkov a prevádzkovatelia zájazdov spolupracujú pri poskytovaní bezplatnej asistencie osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám so zníženou pohyblivosťou ustanovenej v článkoch 20 a 21 v súlade s týmito podmienkami:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s článkom 1 písm. a). Keďže Komisia navrhuje nediskrimináciu medzi cestujúcimi, pokiaľ ide o podmienky prepravy, týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečuje, aby služba poskytovania pomoci osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou bola pre cestujúcich bezplatná.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pomoc sa poskytuje pod podmienkou, že sa železničnému podniku, manažérovi stanice, predajcovi cestovných lístkov alebo prevádzkovateľovi zájazdu, u ktorého bol zakúpený prepravný doklad, potreba takejto pomoci oznámi najmenej 48 hodín pred tým, ako je pomoc osobe potrebná. Ak prepravný doklad alebo časový cestovný lístok umožňuje uskutočniť viaceré cesty, postačí jedno oznámenie pod podmienkou, že sa poskytli primerané informácie o časovom harmonograme následných spojov. Tieto oznámenia sa postúpia všetkým ostatným železničným podnikom a manažérom staníc, ktorých sa cesta danej osoby týka;

a)  asistencia sa poskytuje pod podmienkou, že sa železničnému podniku, manažérovi stanice, predajcovi cestovných lístkov alebo prevádzkovateľovi zájazdu, u ktorého bol zakúpený cestovný lístok, potreba takejto asistencie oznámi pri rezervácii lístka alebo po príchode na stanicu s personálom alebo v prípade stanice bez personálu aspoň 3 hodiny pred časom, kým bude potrebná asistencia. S výnimkou železničných staníc, ktoré denne odbavia menej než 10 000 cestujúcich, sa asistencia musí oznámiť najmenej 24 hodín vopred. Rezervácia poskytnutia takejto asistencie je pre cestujúceho bezplatná. Ak cestovný lístok alebo časový cestovný lístok umožňuje uskutočniť viaceré cesty, postačí jedno oznámenie pod podmienkou, že sa poskytli primerané informácie o časovom harmonograme následných spojov. Tieto oznámenia sa postúpia všetkým ostatným železničným podnikom a manažérom staníc, ktorých sa cesta danej osoby týka;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s článkom 1 písm. a). Keďže Komisia navrhuje nediskrimináciu medzi cestujúcimi, pokiaľ ide o podmienky prepravy, týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečuje, aby služba poskytovania asistencie osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou bola pre cestujúcich bezplatná.

Požiadavka oznámenia 48 hodín vopred by vo veľkej miere obmedzila mobilitu osôb so zdravotným postihnutím a bránila ich schopnosti dobre sa začleniť do spoločnosti. Výnimka pre miestnu železničnú stanicu (s menej než 10 000 cestujúcimi za deň) je potrebná na zabezpečenie kvalitnej asistencie a umožnenie toho, aby si prevádzkovatelia železničnej dopravy plnili svoje povinnosti voči cestujúcim so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  asistencia sa poskytuje aj vtedy, keď sa školení pracovníci železničného podniku alebo prevádzkovateľa stanice dozvedia o potrebe asistencie a dokážu takúto asistenciu skutočne poskytnúť.

Odôvodnenie

S cieľom objasniť právny text v zmysle ponuky orientovanej na služby ako prejav vzájomnej pomoci v spoločnosti a vzhľadom na zmysel a účel nariadenia, najmä odôvodnení 3 a 5 nariadenia, by sa mala asistencia vždy poskytovať bez byrokracie, ak je to vhodné a možné.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak železničné podniky a manažéri staníc spôsobia stratu alebo poškodenie invalidných vozíkov, iného mobilného vybavenia alebo asistenčných zariadení či asistenčných psov používaných osobami so zdravotným postihnutím a osobami so zníženou pohyblivosťou, sú za takúto stratu alebo poškodenie zodpovední a sú povinní ich nahradiť .

1.  Ak železničné podniky a manažéri staníc spôsobia stratu alebo poškodenie invalidných vozíkov, iného mobilného vybavenia alebo asistenčných zariadení či asistenčných zvierat používaných osobami so zdravotným postihnutím a osobami so zníženou pohyblivosťou, sú za takúto stratu alebo poškodenie zodpovední a sú povinní ich nahradiť .

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výška náhrady uvedenej v odseku 1 sa rovná nákladom na výmenu alebo opravu vybavenia alebo zariadení, ktoré sa stratili alebo poškodili.

2.  Náhrada za stratu alebo poškodenie uvedená v odseku 1 sa zaplatí do jedného mesiaca od podania žiadosti a rovná sa nákladom na výmenu na základe skutočnej hodnoty alebo celkových nákladov na opravu invalidného vozíka, iného mobilného vybavenia alebo asistenčných zariadení, ktoré sa stratili alebo poškodili, alebo straty alebo poranenia asistenčného zvieraťa. Náhrada zahŕňa aj náklady na dočasnú výmenu v prípade opravy, ak tieto náklady znáša cestujúci.

Odôvodnenie

Náhrada za stratu alebo poškodenie majetku v prípade osôb so zdravotným postihnutím by malo byť rýchle a malo by sa riešiť bez ďalšieho odkladu. To má zabrániť dodatočnej diskriminácii a obmedzeniu mobility spôsobeným tomuto konkrétnemu druhu cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Železničné podniky a manažéri staníc podľa potreby vynaložia primerané úsilie, aby urýchlene poskytli dočasnú náhradu za konkrétne vybavenie alebo asistenčné zariadenia, ktorej technické a funkčné vlastnosti sú podľa možnosti rovnocenné s vybavením alebo zariadeniami, ktoré sa stratili alebo poškodili. Dotknutej osobe so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou sa povolí ponechanie dočasného náhradného vybavenia alebo zariadenia, kým sa nevyplatí náhrada uvedená v odsekoch 1 a 2.

3.  Železničné podniky a manažéri staníc podľa potreby na vlastné náklady a bezodkladne poskytnú dočasnú náhradu za konkrétne vybavenie alebo asistenčné zariadenia, ktorej technické a funkčné vlastnosti sú podľa možnosti rovnocenné s vybavením alebo zariadeniami, ktoré sa stratili alebo poškodili. Dotknutej osobe so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou sa povolí, ak to je možné a ak si to daná osoba praje, ponechanie dočasného náhradného vybavenia alebo zariadenia, kým sa nevyplatí náhrada uvedená v odsekoch 1 a 2.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečia, aby všetok personál vrátane zamestnancov akejkoľvek inej vykonávajúcej strany, ktorý poskytuje priamu pomoc osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám so zníženou pohyblivosťou, vedel, ako uspokojiť potreby osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb so zníženou pohyblivosťou vrátane osôb s mentálnym či duševným postihnutím;

a)  zabezpečia, aby všetok personál vrátane zamestnancov akejkoľvek inej vykonávajúcej strany absolvoval školenie zamerané na zdravotné postihnutia, aby vedel, ako uspokojiť potreby osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb so zníženou pohyblivosťou vrátane osôb s mentálnym či duševným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  poskytujú všetkému personálu, ktorý pracuje na stanici a prichádza do priameho styku s cestujúcou verejnosťou, školenia na zvyšovanie povedomia o potrebách osôb so zdravotným postihnutím;

b)  zabezpečujú všetkému personálu, ktorý pracuje na stanici a prichádza do priameho styku s cestujúcou verejnosťou, školenia na zvyšovanie povedomia o potrebách osôb so zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zabezpečia, aby všetci noví zamestnanci pri prijatí do zamestnania absolvovali školenie o zdravotných postihnutiach a aby personál pravidelne absolvoval opakovacie školenia;

c)  zabezpečia, aby všetci noví zamestnanci pri prijatí do zamestnania a tí, ktorí môžu z dôvodu povahy svojej činnosti poskytovať priamu asistenciu cestujúcim so zdravotným postihnutím a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou, absolvovali školenie o zdravotných postihnutiach a aby personál pravidelne absolvoval opakovacie školenia.

Odôvodnenie

Zamestnanci, ktorí sú v priamom kontakte s cestujúcimi, by mali byť vždy schopní poskytnúť primeranú asistenciu cestujúcim, ktorí ju vyžadujú.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  na požiadanie akceptujú, aby sa na týchto školeniach zúčastnili zamestnanci so zdravotným postihnutím, cestujúci so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou a/alebo organizácie, ktoré ich zastupujú.

d)  aktívne podnecujú k tomu, aby sa na týchto školeniach zúčastnili zamestnanci so zdravotným postihnutím, ako aj cestujúci so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou a organizácie, ktoré ich zastupujú;

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zapojiť organizácie zastupujúce osoby so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou do navrhovania a poskytovania školení súvisiacich so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý železničný podnik , predajca cestovných lístkov, manažér stanice a manažér infraštruktúry pri staniciach, ktoré denne odbavia na základe ročného priemeru viac ako 10 000 cestujúcich, zavedie vo svojej príslušnej oblasti zodpovednosti mechanizmus riešenia sťažností, ktoré sa týkajú práv a povinností podľa tohto nariadenia. Oboznámi cestujúcich so svojimi kontaktnými údajmi a pracovným(-ými) jazykom(-mi).

1.  Každý železničný podnik, predajca cestovných lístkov, prevádzkovateľ zájazdov, manažér stanice a manažér infraštruktúry pri staniciach zavedie vo svojej príslušnej oblasti zodpovednosti mechanizmus riešenia sťažností, ktoré sa týkajú práv a povinností podľa tohto nariadenia. Oboznámi cestujúcich s podrobnosťami postupu vybavovania sťažností, so svojimi kontaktnými údajmi a pracovným(-ými) jazykom(-mi). Formulár sťažnosti je cestujúcim k dispozícii a dostupný v jednom alebo viacerých jazykoch, ktorým rozumie väčšina cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Cestujúci môžu podať každému zainteresovanému železničnému podniku , predajcovi cestovných lístkov, manažérovi železničnej stanice alebo infraštruktúry sťažnosť. Sťažnosť sa musí predložiť do šiestich mesiacov od incidentu, ktorého sa týka. Do jedného mesiaca od prijatia sťažnosti adresát buď odpovie, vysvetľujúc dôvody, alebo v odôvodnených prípadoch informuje cestujúceho, do akého dátumu môže odpoveď očakávať, najneskôr však tri mesiace od dátumu prijatia sťažnosti. Železničné podniky, predajcovia cestovných lístkov, manažéri staníc a manažéri infraštruktúry uchovávajú údaje o incidentoch potrebné na vyhodnotenie sťažnosti po obdobie dvoch rokov a na požiadanie ich sprístupnia vnútroštátnym orgánom presadzovania.

2.  Cestujúci môžu podať každému zainteresovanému železničnému podniku, predajcovi cestovných lístkov, manažérovi železničnej stanice alebo infraštruktúry sťažnosť. Cestujúci majú právo podať sťažnosť rovnakým spôsobom, akým získali lístok. Sťažnosť sa musí predložiť do šiestich mesiacov od incidentu, ktorého sa týka. Do jedného mesiaca od predloženia sťažnosti adresát buď odpovie, vysvetľujúc dôvody, alebo v odôvodnených prípadoch informuje cestujúceho, do akého dátumu môže odpoveď očakávať, najneskôr však tri mesiace od dátumu prijatia sťažnosti. Železničné podniky, predajcovia cestovných lístkov, manažéri staníc a manažéri infraštruktúry uchovávajú údaje o incidentoch potrebné na vyhodnotenie sťažnosti po obdobie dvoch rokov a na požiadanie ich sprístupnia vnútroštátnym orgánom presadzovania.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Podrobné informácie o postupoch riešenia sťažností sa sprístupnia osobám so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou.

3.  Podrobné informácie o postupoch riešenia sťažností sú ľahko dostupné pre cestujúcich a sprístupnia sa osobám so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou. Tieto informácie sú voľne dostupné po predložení písomnej žiadosti v domácom jazyku železničného podniku.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia prijme štandardizovaný formulár sťažnosti EÚ, ktorý môžu cestujúci použiť na žiadosť o náhradu v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

V duchu nediskriminácie stanovenej v článku 5 a vzhľadom na odôvodnenie 12 by cestujúci mali mať možnosť podať sťažnosť bez ohľadu na jazyk. Cestujúci sa môže rozhodnúť použiť štandardizovaný formulár sťažnosti EÚ namiesto toho, ktorý poskytne železničný podnik, predajca cestovných lístkov, manažér stanice, zúčastnený manažér infraštruktúry, ak si to želá, a ten by mala byť rovnako platný. Najmä pre cestujúcich, ktorí cestujú mimo svojich vlastných členských štátov, by mohlo byť jednoduchšie podať sťažnosť prostredníctvom formulára sťažnosti EÚ.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Železničné podniky a manažéri staníc aktívne spolupracujú s organizáciami zastupujúcimi zdravotne postihnuté osoby s cieľom zlepšiť kvalitu dostupnosti dopravných služieb.

Odôvodnenie

Existuje vnútorná logika medzi článkami 26 a 29, keďže Komisia navrhuje školenie zamestnancov a požaduje normy kvality služieb. Tento pozmeňujúci návrh by mohol uľahčiť využívanie služieb železničnej dopravy osobami so zdravotným postihnutím a zlepšiť kvalitu ponúkaných služieb.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Železničné podniky a manažéri staníc informujú cestujúcich na stanici a vo vlaku primeraným spôsobom , a to aj v prístupných formátoch v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX, o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia, ako aj o kontaktných údajoch orgánu(-ov) určeného(-ých) členskými štátmi podľa článku 31.

2.  Železničné podniky a manažéri staníc informujú cestujúcich na stanici, vo vlaku a na svojom webovom sídle primeraným spôsobom, a to aj v prístupných formátoch v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici XXX, o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia, ako aj o kontaktných údajoch orgánu(-ov) určeného(-ých) členskými štátmi podľa článku 31.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty poskytnú Komisii informácie o orgáne alebo orgánoch, ktoré určili v súlade s týmto článkom, a o jeho alebo ich právomociach.

Členské štáty poskytnú Komisii informácie o orgáne alebo orgánoch, ktoré určili v súlade s týmto článkom, a o jeho alebo ich právomociach a zverejnia ich na vhodnom mieste na svojich webových sídlach.

Odôvodnenie

Zverejnením na internete sa zvýši transparentnosť pre cestujúcich, pričom sa zohľadní cieľ Európskej únie vytvoriť digitálny jednotný trh. V čase uverejnenia pôvodného nariadenia o právach cestujúcich ešte stratégia digitálneho jednotného trhu nenadobudla účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vnútroštátne orgány presadzovania dôsledne monitorujú súlad s týmto nariadením a prijmú opatrenia potrebné na zaistenie dodržiavania práv cestujúcich. Na tento účel poskytnú železničné podniky, manažéri staníc a manažéri infraštruktúry daným orgánom na požiadanie relevantné dokumenty a informácie. Pri výkone svojich funkcií tieto orgány zohľadnia informácie, ktoré im predložil orgán určený v zmysle článku 33 na riešenie sťažností, pokiaľ ide o iný orgán. O presadzovacích opatreniach môžu rozhodnúť aj na základe individuálnych sťažností postúpených od takéhoto orgánu.

1.  Vnútroštátne orgány presadzovania dôsledne monitorujú súlad s týmto nariadením a prijmú opatrenia potrebné na zaistenie dodržiavania práv cestujúcich. Na tento účel poskytnú železničné podniky, manažéri staníc a manažéri infraštruktúry bez oneskorenia, v každom prípade do jedného mesiaca, daným orgánom na požiadanie relevantné dokumenty a informácie. Pri výkone svojich funkcií tieto orgány zohľadnia informácie, ktoré im predložil orgán určený v zmysle článku 33 na riešenie sťažností, pokiaľ ide o iný orgán. Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány presadzovania a orgány zodpovedné za riešenie sťažností mali dostatočné právomoci a zdroje na primerané a účinné presadzovanie individuálnych sťažností od cestujúcich podľa toto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vnútroštátne orgány presadzovania každoročne uverejňujú štatistiky o svojej činnosti vrátane uložených sankcií, a to najneskôr ku koncu apríla nasledujúceho kalendárneho roka.

2.  Vnútroštátne orgány presadzovania každoročne na svojich webových sídlach uverejňujú správy so štatistickými údajmi, v ktorých sa podrobne uvádza počet a druh sťažností, ktoré dostali, s podrobnými informáciami o výsledkoch ich opatrení presadzovania vrátane sankcií, ktoré uplatnili. To sa vykoná každý rok najneskôr v prvý deň apríla nasledujúceho roka. Okrem toho sa uverejnia na webovom sídle Železničnej agentúry Európskej únie .

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Vnútroštátne orgány presadzovania v spolupráci s organizáciami zastupujúcimi osoby so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou vykonávajú pravidelné audity asistenčných služieb poskytovaných v súlade s týmto nariadením a zverejňujú výsledky v dostupných a bežne používaných formátoch.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tento orgán potvrdí prijatie sťažnosti do dvoch týždňov od jej prijatia. Postup riešenia sťažností smie trvať najviac tri mesiace. V zložitých prípadoch môže daný orgán podľa vlastného uváženia toto obdobie predĺžiť na šesť mesiacov. V takom prípade informuje cestujúceho o dôvodoch tohto predĺženia, ako aj o očakávanom čase potrebnom na uzavretie prípadu. Dlhšie ako šesť mesiacov smú trvať len prípady zahŕňajúce súdne konania. Ak je daný orgán zároveň orgánom alternatívneho riešenia sporov v zmysle smernice 2013/11/EÚ, prednosť majú časové lehoty stanovené v uvedenej smernici.

Tento orgán potvrdí prijatie sťažnosti do dvoch týždňov od jej prijatia. Postup riešenia sťažností smie trvať najviac tri mesiace. V zložitých prípadoch môže daný orgán podľa vlastného uváženia toto obdobie predĺžiť na šesť mesiacov. V takom prípade informuje cestujúceho alebo organizáciu zastupujúcu cestujúcich o dôvodoch tohto predĺženia, ako aj o očakávanom čase potrebnom na uzavretie prípadu. Dlhšie ako šesť mesiacov smú trvať len prípady zahŕňajúce súdne konania. Ak je daný orgán zároveň orgánom alternatívneho riešenia sporov v zmysle smernice 2013/11/EÚ, prednosť majú časové lehoty stanovené v uvedenej smernici a so súhlasom všetkých zúčastnených strán sa môže sprístupniť používanie riešenia sporov online v súlade s nariadením č. 524/2013/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Príloha II – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

MINIMÁLNE INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ POSKYTOVAŤ ŽELEZNIČNÉ PODNIKY A PREDAJCOVIA Ö CESTOVNÝCH LÍSTKOV Õ

MINIMÁLNE INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ POSKYTOVAŤ ŽELEZNIČNÉ PODNIKY, PREVÁDZKOVATELIA ZÁJAZDOV A PREDAJCOVIA CESTOVNÝCH LÍSTKOV

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s našimi ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi týkajúcimi sa poskytovania informácií rôznymi maloobchodníkmi v oblasti predmetných ciest v rámci železničnej dopravy, najmä tzv. prevádzkovateľmi zájazdov v článkoch 5, 7, 9 a 10..

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Všeobecné podmienky uplatniteľné na zmluvu

–  Všeobecné podmienky uplatniteľné na zmluvu alebo zmluvy, ktoré tvoria časť cesty alebo kombinovanej cesty

Odôvodnenie

Z dôvodu celkovej právnej jednoznačnosti v rámci nariadenia je dôležité poznamenať, že kombinované cesty si vyžadujú viac ako jednu zmluvu. Toto súvisí s našimi pozmeňujúcimi návrhmi v kapitole II.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Cestovný poriadok a podmienky najrýchlejšej cesty

–  Cestovný poriadok a podmienky najrýchlejšej cesty a najlepšieho spojenia

Odôvodnenie

Kombinované cesty predstavujú oveľa širší súbor možností železničnej dopravy než obmedzený rozsah priamych lístkov a kombinované cesty na rôznych lístkoch sú už technicky možné, takže pre podniky má zmysel poskytovať informácie cestujúcim o optimálnom spôsobe dokončenia cesty. To je neoddeliteľne spojené s našimi pozmeňujúcimi návrhmi v tejto súvislosti v kapitole II.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Cestovný poriadok a podmienky najnižšieho cestovného

–  Cestovný poriadok a podmienky najnižšieho a celkovo dostupného cestovného

Odôvodnenie

Kombinované cesty predstavujú oveľa širší súbor možností železničnej dopravy než obmedzený rozsah priamych lístkov a kombinované cesty na rôznych lístkoch sú už technicky možné, takže pre podniky má zmysel poskytovať informácie cestujúcim o optimálnom spôsobe dokončenia cesty. To je neoddeliteľne spojené s našimi pozmeňujúcimi návrhmi v tejto súvislosti v kapitole II.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  pPodmienky prístupu pre bicykle

–  Opatrenia prístupu pre bicykle

Odôvodnenie

To je neoddeliteľne spojené s našimi ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi v tejto súvislosti v článku 6.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Dostupnosť sedadiel vo fajčiarskych a nefajčiarskych vozňoch, v prvej a druhej triede, ako aj v lôžkových a ležadlových vozňoch

–  Dostupnosť sedadiel pri všetkých uplatniteľných výškach cestovného v nefajčiarskych vozňoch (prípadne vo fajčiarskych), v prvej a druhej triede, ako aj v lôžkových a ležadlových vozňoch

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov logiky a dôrazu textu. Vo väčšine členských štátov už vo vlakoch vo všeobecnosti nie je povolené fajčenie, takže text by nemal byť zostavený zavádzajúcim spôsobom a musí sa riadiť vnútornou logikou kapitoly II.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – zarážka 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Dostupnosť služieb vo vlaku

–  Dostupnosť služieb vo vlaku vrátane Wi-Fi a toaliet

Odôvodnenie

So zreteľom na nariadenie ako celok a jeho zameranie na zlepšenie práv cestujúcich je dôležité, aby sa uznali niektoré základné aspekty ľudskej dôstojnosti a aby sa vo vlakoch nachádzali toalety. To môže byť obzvlášť dôležité pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. Prvok Wi-Fi je dôležitý, pretože je v súlade s prechodom na zvýšenú digitalizáciu a pomôže cestujúcim v tom, aby si mohli rezervovať ďalšiu cestu v prípade, ak si nemôžu kúpiť lístok na priehradke alebo ak nefunguje automat na lístky. To je neoddeliteľne spojené s cieľmi nariadenia a ustanoveniami o informáciách, najmä v kapitole II, a ustanoveniami o dostupnosti v kapitole V.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Služby vo vlaku

–  Služby vo vlaku vrátane Wi-Fi

Odôvodnenie

V súlade s nariadením ako celkom je prvok Wi-Fi dôležitý, pretože je v súlade s prechodom na zvýšenú digitalizáciu a pomôže cestujúcim v tom, aby si mohli rezervovať ďalšiu cestu v prípade, ak si nemôžu kúpiť lístok na priehradke alebo ak nefunguje automat na lístky. To je neoddeliteľne spojené s cieľmi nariadenia a ustanoveniami o informáciách, najmä v kapitole II, a ustanoveniami o dostupnosti v kapitole V.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Príloha III – časť I – odsek 2 – bod 1 – písmeno a – bod iii – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  percento meškaní v trvaní menej ako 60 minút;

–  percento meškaní v trvaní menej ako 45 minút;

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Príloha III – časť II – odsek 1 – bod 4 – bod 1 – bod vii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vii)  prístupnosť stanice a jej zariadení.

vii)  prístupnosť stanice a jej zariadení vrátane prístupu bez schodov, eskalátorov, výťahov a rámp na batožinu

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Príloha IV – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V zložitých prípadoch – napríklad zahŕňajúcich viacero reklamácií a viacero prevádzkovateľov, cezhraničné cesty alebo nehody na území iného členského štátu, než je ten, ktorý udelil danému podniku licenciu, najmä ak nie je jasná príslušnosť vnútroštátnych orgánov presadzovania – alebo ak by to uľahčilo či urýchlilo riešenie sťažnosti, musia vnútroštátne orgány presadzovania spolupracovať s cieľom určiť „vedúci“ orgán, ktorý voči cestujúcim prevezme úlohu jednotného kontaktného miesta. Všetky zapojené vnútroštátne orgány presadzovania musia spolupracovať s cieľom uľahčiť vybavenie sťažnosti (vrátane zdieľania informácií, pomoci s prekladmi dokumentov a poskytovania informácií o okolnostiach incidentov). Cestujúci musia byť informovaní o tom, ktorý je „vedúci“ orgán.

V zložitých prípadoch – napríklad zahŕňajúcich viacero reklamácií a viacero prevádzkovateľov, cezhraničné cesty alebo nehody na území iného členského štátu, než je ten, ktorý udelil danému podniku licenciu, najmä ak nie je jasná príslušnosť vnútroštátnych orgánov presadzovania – alebo ak by to uľahčilo či urýchlilo riešenie sťažnosti, musia vnútroštátne orgány presadzovania spolupracovať s cieľom určiť „vedúci“ orgán, ktorý voči cestujúcim prevezme úlohu jednotného kontaktného miesta. Všetky zapojené vnútroštátne orgány presadzovania musia spolupracovať s cieľom uľahčiť vybavenie sťažnosti (vrátane zdieľania informácií, pomoci s prekladmi dokumentov a poskytovania informácií o okolnostiach incidentov). Cestujúci musia byť informovaní o tom, ktorý je „vedúci“ orgán. Okrem toho, vo všetkých prípadoch vnútroštátne orgány presadzovania práva musia za každých okolností zabezpečiť súlad s nariadením (EÚ) 2017/2394.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

26.10.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Dennis de Jong

4.12.2017

Prerokovanie vo výbore

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Dátum prijatia

4.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Dátum predloženia v EP

27.9.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

2

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Dátum predloženia

18.10.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 6. novembra 2018Právne oznámenie