Postopek : 2017/0237(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0340/2018

Predložena besedila :

A8-0340/2018

Razprave :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Glasovanja :

PV 15/11/2018 - 5.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0462

POROČILO     ***I
PDF 1478kWORD 205k
18.10.2018
PE 618.100v02-00 A8-0340/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Bogusław Liberadzki

(Prenovitev – člen 104 Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEBOD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0548),

–  ob upoštevanju členov 294(2) in 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog (C8-0324/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(2),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 24. julija 2017, naslovljenega na Odbor za promet in turizem v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0340/2018),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Potrebnih je več sprememb Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta24. Zaradi jasnosti bi bilo treba navedeno uredbo prenoviti.

(1)  Potrebnih je več sprememb Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta24, da se ob ustreznem upoštevanju zlasti členov 11, 12 in 14 Pogodbe o delovanju Evropske unije zagotovi boljša zaščita za potnike in spodbudi povečanje deleža potovanja po železnici. Glede na te spremembe in zaradi jasnosti bi zato bilo treba Uredbo št. 1371/2007 prenoviti.

_________________

_________________

24 Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L 315, 3.12.2007, str. 14).

24 Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L 315, 3.12.2007, str. 14).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Kljub znatnemu napredku na področju zaščite potrošnikov v Uniji so še vedno potrebne nadaljnje izboljšave za zaščito pravic potnikov v železniškem prometu.

(3)  Kljub znatnemu napredku na področju zaščite potrošnikov v Uniji so še vedno potrebne nadaljnje izboljšave za zaščito pravic potnikov v železniškem prometu, zlasti v zvezi z nadomestili v primeru zamude, odpovedi ali materialne škode.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  S priznavanjem enakih pravic potnikom, ki potujejo v mednarodnem in notranjem železniškem prometu, bi se morali povišati raven varstva potrošnikov v Uniji ter zagotoviti enaki konkurenčni pogoji za prevoznike v železniškem prometu in enotna raven pravic za potnike.

(5)  S priznavanjem enakih pravic potnikom, ki potujejo v mednarodnem in notranjem železniškem prometu, bi se morala povišati raven pravic potnikov, zlasti kar zadeva njihov dostop do informacij in nadomestilo v primeru zamude ali odpovedi. Potniki bi morali prejeti čim bolj točne informacije o svojih pravicah.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Recital 5 a (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Ta uredba ne bi smela posegati v pristojnost držav članic ali pristojnih organov, da določijo socialne tarife za storitve, ki se urejajo v skladu z obveznostmi javnih storitev, in za komercialne storitve.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Mestne, primestne in regionalne storitve železniškega prevoza potnikov se po svoji naravi razlikujejo od storitev na dolgih relacijah. Države članice bi zato morale imeti možnost, da mestne, primestne in regionalne storitve železniškega prevoza potnikov, ki niso čezmejne storitve znotraj Unije, izvzamejo iz nekaterih določb o pravicah potnikov.

(6)  Mestne in primestne storitve železniškega prevoza potnikov se po svoji naravi razlikujejo od storitev na dolgih relacijah. Države članice bi zato morale imeti možnost, da mestne in primestne storitve železniškega prevoza potnikov izvzamejo iz nekaterih določb o pravicah potnikov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Vendar se ta odstopanja ne bi smela uporabljati za določbe te uredbe, ki olajšujejo uporabo prevoznih storitev v železniškem prometu invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo. Poleg tega se odstopanja ne bi smela uporabljati v zvezi s pravicami oseb, ki želijo kupiti vozovnico za potovanje z vlakom, da to storijo brez nepotrebnih težav, določbami o odgovornosti prevoznikov v železniškem prometu glede potnikov in njihove prtljage, zahtevo, da je prevoznik v železniškem prometu ustrezno zavarovan, ter zahtevo, da prevozniki v železniškem prometu sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev osebne varnosti potnikov na železniških postajah in vlakih ter za obvladovanje tveganja.

črtano

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Med pravice uporabnikov prevoznih storitev v železniškem prometu sodi prejemanje informacij v zvezi s prevozno storitvijo pred in med potovanjem. Če je le mogoče, bi morali prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic te informacije kar se da hitro zagotoviti vnaprej. Te informacije bi bilo treba zagotoviti v obliki, dostopni invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo.

(9)  Med pravice uporabnikov prevoznih storitev v železniškem prometu sodi prejemanje informacij v zvezi s temi storitvami in povezanimi zadevami pred in med potovanjem ter po njem. Prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic bi morali te informacije kar se da hitro zagotoviti vnaprej ali vsaj na začetku potovanja. Te informacije bi bilo treba zagotoviti v obliki, dostopni invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo, in bi morale biti javne. Prevozniki v železniškem prometu bi morali te informacije zagotoviti prodajalcem vozovnic in drugim prevoznikom v železniškem prometu, ki prodajajo njihovo storitev.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Dostop do vseh operativnih podatkov in tarif v realnem času brez diskriminacije in pod sprejemljivimi pogoji povečuje dostopnost potovanja po železnici za nove stranke ter jim zagotavlja večjo izbiro med možnostmi potovanja in tarifami. Da bi prevozniki v železniškem prometu spodbujali potovanje po železnici, bi morali prodajalcem vozovnic zagotavljati operativne podatke in podatke o tarifah. Prizadevati bi si bilo treba za to, da se potnikom omogoči rezervacija enotnih vozovnic in optimalnih enkratnih železniških potovanj.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Spodbujanje multimodalnega prevoza potnikov bi omogočilo doseganje podnebnih ciljev. Zato bi morali prevozniki v železniškem prometu objaviti tudi povezave z drugimi načini prevoza, da bodo potniki seznanjeni z njimi pred rezervacijo potovanja.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c)  Dobro razvit multimodalni prevoz potnikov bo prispeval k doseganju podnebnih ciljev. Zato bi morali prevozniki v železniškem prometu opozoriti tudi na povezave z drugimi načini prevoza, da bodo potrošniki seznanjeni z njimi pred rezervacijo potovanja.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  V okviru prodaje vozovnic za prevoz potnikov bi morale države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva ali prebivališča, ne glede na to, ali je zadevni potnik trajno ali začasno prisoten v drugi državi članici. Navedeni ukrepi bi se morali nanašati na vse prikrite oblike diskriminacije, ki bi z uporabo meril, kot so prebivališče, fizična ali digitalna lokacija, lahko imele enak učinek. Glede na razvoj spletnih platform za prodajo potniških vozovnic bi morale države članice posebno pozornost posvetiti temu, da do diskriminacije ne prihaja med dostopanjem do spletnih vmesnikov ali nakupom vozovnic. Kljub temu ureditve prevoza, ki vključujejo socialne tarife, ne bi smele biti samodejno izključene, pod pogojem, da so sorazmerne in neodvisne od državljanstva oseb, ki jih zadevajo.

(12)  V okviru prodaje vozovnic za prevoz potnikov bi morale države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva ali prebivališča, ne glede na to, ali je zadevni potnik trajno ali začasno prisoten v drugi državi članici. Navedeni ukrepi bi se morali nanašati na vse prikrite oblike diskriminacije, ki bi z uporabo meril, kot so prebivališče, fizična ali digitalna lokacija, lahko imele enak učinek. Glede na razvoj spletnih platform za prodajo potniških vozovnic bi morale države članice posebno pozornost posvetiti temu, da do diskriminacije ne prihaja med dostopanjem do spletnih vmesnikov ali nakupom vozovnic. Kljub temu ureditve prevoza, ki vključujejo socialne tarife, ne bi smele biti izključene, pod pogojem, da so neodvisne od državljanstva oseb, ki jih zadevajo.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Vse večja priljubljenost kolesarjenja v Uniji vpliva tudi širše na sektorja mobilnosti in turizma. S povečanjem deleža uporabe železnic in kolesarjenja v strukturi načinov prevoza se zmanjšuje vpliv prometa na okolje. Zato bi morali prevozniki v železniškem prometu kar najbolj olajšati združevanje potovanj s kolesom in vlakom, zlasti tako, da potnikom dovolijo, da kolesa vzamejo s seboj na vlak.

(13)  Vse večja priljubljenost kolesarjenja v Uniji vpliva tudi širše na sektorja mobilnosti in turizma. S povečanjem deleža uporabe železnic in kolesarjenja v strukturi načinov prevoza se zmanjšuje vpliv prometa na okolje. Zato bi morali prevozniki v železniškem prometu kar najbolj olajšati združevanje potovanj s kolesom in vlakom, zlasti bi morali dati na voljo zadostno število stojal za sestavljena kolesa v temu namenjenih prostorih na vseh vrstah potniških vlakov, vključno z visokohitrostnimi vlaki, vlaki na dolgih relacijah ter čezmejnimi in lokalnimi vlaki. Potniki bi morali biti obveščeni o prostoru, ki je na voljo za kolesa. Te zahteve bi morale veljati za vse prevoznike v železniškem prometu od [dve leti po začetku veljavnosti Uredbe].

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Prevozniki v železniškem prometu bi morali olajšati prehod potnikov v železniškem prometu od enega operaterja k drugemu s pomočjo izdaje enotnih vozovnic, če je to mogoče.

(14)  Prevozniki v železniškem prometu bi morali olajšati prehod potnikov v železniškem prometu od enega operaterja k drugemu s pomočjo izdaje enotnih vozovnic.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Z vidika Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov ter z namenom, da se invalidnim osebam in osebam z zmanjšano mobilnostjo zagotovijo možnosti potovanja po železnici, primerljive z možnostmi drugih državljanov, bi bilo treba določiti pravila o nediskriminaciji in pomoči med potovanjem. Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, naj bo vzrok zanjo invalidnost, starost ali kateri koli drugi dejavnik, imajo, tako kot vsi drugi državljani, pravico do prostega gibanja in nediskriminacije. Med drugim bi bilo treba posvetiti posebno pozornost zagotavljanju informacij invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v zvezi z dostopnostjo do prevoznih storitev v železniškem prometu, pogoji dostopa do tirnih vozil in njihovo opremo. Da bi bili potniki z omejeno možnostjo zaznavanja kar najbolje obveščeni o zamudah, bi bilo treba uporabljati optične in akustične sisteme. Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo bi morale imeti možnost kupiti vozovnico na vlaku brez dodatnih stroškov. Osebje bi moralo biti ustrezno usposobljeno, da se odzove na potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, zlasti, ko jim nudijo pomoč. Za zagotovitev enakih pogojev potovanja bi morala biti takim osebam na postajah in na vlaku pomoč na voljo vedno, kadar obratujejo vlaki, ter ne samo ob določenih urah.

(15)  Z vidika Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov ter z namenom, da se invalidnim osebam in osebam z zmanjšano mobilnostjo zagotovijo možnosti potovanja po železnici, primerljive z možnostmi drugih državljanov, bi bilo treba določiti pravila o nediskriminaciji in pomoči med potovanjem. Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, naj bo vzrok zanjo invalidnost, starost ali kateri koli drugi dejavnik, imajo, tako kot vsi drugi državljani, pravico do prostega gibanja in nediskriminacije. Med drugim bi bilo treba posvetiti posebno pozornost zagotavljanju dostopnih informacij invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v zvezi z dostopnostjo do prevoznih storitev v železniškem prometu, pogoji dostopa do tirnih vozil in njihovo opremo. Da bi bili potniki z omejeno možnostjo zaznavanja kar najbolje obveščeni o zamudah, bi bilo treba uporabljati ustrezne in razumljive optične in akustične sisteme. Osebje bi moralo biti ustrezno usposobljeno, da se odzove na potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, zlasti, ko jim nudijo pomoč. Za zagotovitev enakih pogojev potovanja bi morala biti takim osebam brezplačno na voljo pomoč pri vstopu na vlak in izstopu z njega.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Če na postaji ni dostopnih zmogljivosti za prodajo vozovnic, morajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo imeti možnost, da vozovnico kupijo na vlaku.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj bi morali upoštevati potrebe invalidnih oseb ali oseb z omejeno mobilnostjo, skladno s TSI za osebe z omejeno mobilnostjo. Poleg tega bi morali biti v skladu s pravili Unije o javnih naročilih , zlasti z Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta26, vse zgradbe in tirna vozila dostopni s postopnim odpravljanjem fizičnih in funkcionalnih ovir pri nabavi novega materiala ali pri izvajanju gradbenih ali večjih obnovitvenih del.

(16)  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj bi morali upoštevati potrebe invalidnih oseb ali oseb z omejeno mobilnostjo v skladu z Uredbo Komisije 1300/2014 (TSI)25a in Direktivo XXX, ki dopolnjuje TSI. Poleg tega bi morali biti v skladu s pravili Unije o javnih naročilih , zlasti z Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta26, vse zgradbe in tirna vozila dostopni s postopnim odpravljanjem fizičnih in funkcionalnih ovir pri nabavi novega materiala ali pri izvajanju gradbenih ali večjih obnovitvenih del.

__________________

__________________

 

25a Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe, UL L 356, 12.12.2014, str. 110.

26 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

26 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Zaželeno je, da bi ta uredba uvedla sistem nadomestil za potnike v primeru zamude, povezane z odgovornostjo prevoznikov v železniškem prometu, na isti podlagi kot mednarodni sistem, ki ga zagotavlja COTIF, zlasti z Enotnimi pravili CIV, ki se nanašajo na pravice potnikov. V primeru zamude pri storitvi prevoza potnikov bi morali prevozniki v železniškem prometu potnikom zagotoviti nadomestilo kot odstotni delež cene vozovnice.

(17)  Zaželeno je, da bi ta uredba uvedla sistem nadomestil za potnike v primeru zamude, povezane z odgovornostjo prevoznikov v železniškem prometu, na isti podlagi kot mednarodni sistem, ki ga zagotavlja COTIF, zlasti z Enotnimi pravili CIV, ki se nanašajo na pravice potnikov. Kupnina za vozovnico bi morala biti v celoti vračljiva. V primeru zamude pri storitvi prevoza potnikov bi morali prevozniki v železniškem prometu potnikom zagotoviti nadomestilo do 100 % cene vozovnice.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Prevozniki v železniškem prometu bi obvezno morali biti zavarovani ali bi morali skleniti enakovreden dogovor o odgovornosti do potnikov v železniškem prometu v primeru nesreč. Kadar država članica določi najvišji znesek odškodnine za primer smrti ali telesne poškodbe potnika, bi morala biti ta odškodnina najmanj enaka znesku, določenemu v enotnih pravilih CIV.

(18)  Prevozniki v železniškem prometu bi obvezno morali biti zavarovani ali bi morali skleniti enakovreden dogovor o odgovornosti do potnikov v železniškem prometu v primeru nesreč. Kadar država članica določi najvišji znesek odškodnine za primer smrti ali telesne poškodbe potnika, bi morala biti ta odškodnina najmanj enaka znesku, določenemu v enotnih pravilih CIV. Države članice bi morale imeti možnost, da kadar koli povečajo znesek odškodnine za primer smrti ali telesne poškodbe potnikov.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  V primeru zamud bi potniki morali imeti možnost za nadaljevanje ali preusmeritev potovanja pod primerljivimi pogoji prevoza. V takem primeru bi bilo treba upoštevati potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo.

(20)  V primeru zamud bi potniki morali imeti možnost za nadaljevanje ali preusmeritev potovanja pod primerljivimi pogoji prevoza. V takem primeru bi bilo treba zlasti upoštevati potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo po ustreznih informacijah.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Vendar pa prevozniku v železniškem prometu ne bi smelo biti treba plačati nadomestila, če lahko dokaže, da je do zamude prišlo zaradi izrednih vremenskih razmer ali večjih naravnih nesreč, ki so ogrozile varno izvajanje storitve. Vsak tak dogodek bi moral imeti značilnosti izredne naravne nesreče in ne vremenskih dogodkov, ki se lahko pričakujejo v zadevnem letnem času, kot so na primer jesenske nevihte ali redne poplave v mestih, ki jih povzroči plimovanje ali taljenje snega. Prevozniki v železniškem prometu bi morali dokazati, da zamude niso mogli niti predvideti niti preprečiti, čeprav so za to sprejeli vse razumne ukrepe.

črtano

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Upravljavci postaj bi morali v sodelovanju z upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu pripraviti načrte ravnanja v nepredvidljivih razmerah, da bi kar najbolj zmanjšali učinke večjih prekinitev storitev ter obtičalim potnikom zagotovili ustrezne informacije in oskrbo.

(22)  Upravljavci postaj bi morali v sodelovanju z upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu pripraviti in objaviti načrte ravnanja v nepredvidljivih razmerah, da bi kar najbolj zmanjšali učinke večjih prekinitev storitev ter obtičalim potnikom zagotovili ustrezne informacije in oskrbo.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Ta uredba ne bi smela omejevati pravic prevoznikov v železniškem prometu, da zahtevajo nadomestilo od katere koli osebe, vključno s tretjimi osebami, v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

(23)  Ta uredba ne bi smela omejevati pravic prevoznikov v železniškem prometu, prodajalcev vozovnic ali upravljavcev železniških postaj ali infrastrukture, da po potrebi zahtevajo nadomestilo od katere koli osebe, vključno s tretjimi osebami, za izpolnitev obveznosti do potnikov v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Potniki v železniškem prometu bi morali imeti možnost, da pritožbo v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz te uredbe, predložijo kateremu koli zadevnemu prevozniku v železniškem prometu, in pravico do odgovora v razumnem roku.

(27)  Potniki v železniškem prometu bi morali imeti možnost, da pritožbo v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz te uredbe, predložijo kateremu koli zadevnemu prevozniku v železniškem prometu, prodajalcu vozovnic, upravljavcu železniške postaje ali upravljavcu infrastrukture, in pravico do odgovora v razumnem roku.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj bi morali določiti, objaviti, upravljati in spremljati standarde kakovosti za storitve železniškega prevoza potnikov.

(28)  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj bi morali določiti, objaviti, upravljati in spremljati standarde kakovosti za storitve železniškega prevoza potnikov, vključno s storitvami za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Za ohranitev visoke ravni varstva potrošnikov v železniškem prometu bi se moralo od držav članic zahtevati, da določijo nacionalne izvršilne organe, ki bodo podrobno spremljali in izvrševali to uredbo na nacionalni ravni. Ti organi bi morali imeti možnost, da sprejmejo različne izvršilne ukrepe. Potniki bi morali imeti možnost, da se tem organom pritožijo glede morebitnih kršitev te uredbe. Ti organi bi morali med seboj sodelovati, da zagotovijo ustrezno obravnavo takšnih pritožb.

(29)  Za ohranitev visoke ravni varstva potrošnikov v železniškem prometu bi se moralo od držav članic zahtevati, da določijo nacionalne izvršilne organe, ki bodo podrobno spremljali in izvrševali to uredbo na nacionalni ravni. Ti organi bi morali imeti možnost, da sprejmejo različne izvršilne ukrepe in potnikom zagotovijo možnost zavezujočega alternativnega reševanja sporov v skladu z Direktivo 2013/11/EU1a. Potniki bi morali imeti možnost, da se tem organom pritožijo glede morebitnih kršitev te uredbe in po dogovoru uporabljajo spletno reševanje sporov, vzpostavljeno v skladu z Uredbo (EU) št. 524/20131b. Poleg tega bi bilo treba določiti, da lahko pritožbe vložijo organizacije, ki zastopajo skupine potnikov. Ti organi bi morali med seboj sodelovati, da zagotovijo ustrezno obravnavo teh pritožb, ta uredba pa bi morala še vedno biti navedena v prilogi k Uredbi (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta1c. Nacionalni izvršilni organi vsako leto na svojem spletišču objavijo poročila s statističnimi podatki, v katerih navedejo število in vrsto prejetih pritožb ter izid sprejetih izvršilnih ukrepov. Poleg tega bi bilo ta poročila treba objaviti na spletnem mestu Agencije Evropske unije za železnice.

 

__________________

 

1a  Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 14).

 

1b  Uredba (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 1).

 

1c  Uredba (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 345, 27.12.2017, str. 1).

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Države članice bi morale določiti kazni za kršitve te uredbe in zagotoviti izvajanje teh kazni. Kazni, med katerimi bi lahko bilo tudi plačilo nadomestila zadevni osebi, bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(31)  Države članice bi morale določiti kazni za kršitve te uredbe in zagotoviti izvajanje teh kazni. Kazni, med katerimi bi lahko bilo tudi plačilo nadomestila zadevni osebi, bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter med drugim vključevati najnižjo denarno kazen ali delež letnega prometa zadevnega podjetja ali organizacije, odvisno od tega, kateri znesek je višji.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te direktive bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z oblikovanjem standardiziranega formularja Unije za pritožbe, s katerim lahko potniki zahtevajo nadomestilo v skladu s to uredbo. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1a.

 

_________________

 

1a  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predmet urejanja

Predmet urejanja in cilji

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila za železniški prevoz v zvezi z:

Ta uredba določa pravila za železniški prevoz za določitev učinkovite zaščite potnikov in spodbujanje potovanja po železnici v zvezi z:

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  nediskriminacijo med potniki v zvezi s pogoji prevoza;

(a)  nediskriminacijo med potniki v zvezi s pogoji prevoza in izdajanja vozovnic;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pravicami potnikov v primeru odpovedi ali zamude;

(d)  pravicami potnikov in nadomestilom potnikom v primeru motenj, kot sta odpoved ali zamuda;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  minimalnimi informacijami, ki jih je treba zagotoviti potnikom;

(e)  minimalnimi, točnimi in pravočasnimi informacijami, ki jih je treba v dostopni obliki zagotoviti potnikom, vključno s sklenitvijo prevoznih pogodb in izdajanjem vozovnic;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  nediskriminacijo in obvezno pomočjo invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo;

(f)  nediskriminacijo in obvezno pomočjo, ki jo invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo zagotovi usposobljeno osebje;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  reševanjem pritožb;

(h)  ustreznimi postopki za vlaganje in reševanje pritožb;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  mestne, primestne in regionalne storitve železniškega prevoza potnikov, kot so navedene v Direktivi 2012/34/EU, razen čezmejnih storitev v Uniji;

(a)  mestne in primestne storitve železniškega prevoza potnikov, kot so navedene v Direktivi 2012/34/EU, razen čezmejnih storitev v Uniji;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  storitve mednarodnega potniškega prometa, od katerih se znaten del, ki vključuje vsaj en v voznem redu predviden postajni postanek, izvaja izven Skupnosti, pod pogojem, da so pravice potnikov ustrezno zagotovljene v skladu z zadevno nacionalno zakonodajo na ozemlju države članice, ki odobri odstopanje.

(b)  storitve mednarodnega potniškega prometa, od katerih se znaten del, ki vključuje vsaj en v voznem redu predviden postajni postanek, izvaja izven Skupnosti;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  notranje storitve železniškega prevoza potnikov, za katere so države članice takšno oprostitev odobrile na podlagi Uredbe (ES) št. 1371/2007 za največ 12 mesecev po [vstaviti datum začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice obvestijo Komisijo o odstopanjih, odobrenih na podlagi točk (a) in (b) odstavka 2, ter o ustreznosti njihovih nacionalnih zakonov na njihovem ozemlju za namene točke (b) odstavka 2.

3.  Države članice obvestijo Komisijo o odstopanjih, odobrenih na podlagi točk (a), (b) in (ba) odstavka 2.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Členi 5, 10, 11 in 25 ter poglavje V se uporabljajo za vse storitve železniškega prevoza potnikov iz odstavka 1, vključno s storitvami, ki so izvzete v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 2.

4.  Členi 5, 6, 11, 12 in 17 ter poglavje V se uporabljajo za vse storitve železniškega prevoza potnikov iz odstavka 1, vključno s storitvami, ki so izvzete v skladu s točko (a) odstavka 2.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Ta uredba se ne uporablja za storitve izključno zgodovinskega pomena.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  „prevoznik“ pomeni pogodbenega prevoznika v železniškem prometu, s katerim je potnik sklenil prevozno pogodbo, ali niz zaporednih prevoznikov v železniškem prometu, ki jih lahko zavezuje ta pogodba;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  „nadomestni prevoznik“ pomeni prevoznika v železniškem prometu, ki ni sklenil prevozne pogodbe s potnikom, vendar mu je pogodbeni prevoznik v železniškem prometu v celoti ali deloma poveril izvedbo prevoza po železnici;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „organizator potovanja“ pomeni organizatorja ali posrednika, pri katerem ne gre za prevoznika v železniškem prometu v smislu člena 3(8) in (9) Direktive (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta30;

(4)  „organizator potovanja“ pomeni organizatorja, pri katerem ne gre za prevoznika v železniškem prometu v smislu člena 3(8) Direktive (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta30;

__________________

__________________

30 Direktiva (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS (UL L 326, 11.12.2015, str. 1).

30 Direktiva (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS (UL L 326, 11.12.2015, str. 1).

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „prodajalec vozovnic“ pomeni vsakega posrednika prevoznih storitev v železniškem prometu, ki sklepa pogodbe o prevozu in prodaja vozovnice v svojem imenu ali v imenu prevoznika v železniškem prometu;

(5)  „prodajalec vozovnic“ pomeni vsakega posrednika prevoznih storitev v železniškem prometu, ki sklepa pogodbe o prevozu in prodaja vozovnice, ločene vozovnice ali enotne vozovnice v svojem imenu ali v imenu enega ali več prevoznikov v železniškem prometu;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  „distributer“ pomeni posrednika prevoznih storitev v železniškem prometu, ki prodaja vozovnice v imenu prevoznika v železniškem prometu in za katerega ne velja nobena obveznost iz pogodbe, sklenjene med potnikom in prevoznikom v železniškem prometu.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „pogodba o prevozu“ pomeni pogodbo o prevozu, za katerega se zahteva plačilo, ali brezplačnem prevozu med prevoznikom v železniškem prometu ali prodajalcem vozovnic in potnikom o zagotovitvi ene ali več prevoznih storitev;

(6)  „pogodba o prevozu“ pomeni pogodbo o prevozu, za katerega se zahteva plačilo, ali brezplačnem prevozu med prevoznikom v železniškem prometu in potnikom o zagotovitvi ene ali več prevoznih storitev;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  „vozovnica“ pomeni veljavno dokazilo, ki potniku daje pravico do prevoza v železniškem prometu, ne glede na to, ali je vozovnica izdana v papirni obliki, v obliki e-vozovnice, pametne kartice ali potovalne kartice;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  „kombiniran prevoz“ pomeni vozovnico ali vozovnice, ki predstavljajo več kot eno pogodbo o prevozu za zaporedne storitve železniškega prevoza enega ali več prevoznikov v železniškem prometu;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „enotna vozovnica“ pomeni vozovnico ali vozovnice, ki predstavljajo eno pogodbo o prevozu za zaporedne storitve železniškega prevoza enega ali več prevoznikov v železniškem prometu.

(8)  „enotna vozovnica“ pomeni vozovnico ali ločene vozovnice, ki predstavljajo eno ali več pogodb o prevozu za zaporedne storitve železniškega prevoza enega ali več prevoznikov v železniškem prometu za celotno potovanje, kupljene pri istem prodajalcu vozovnic, organizatorju potovanja ali prevozniku v železniškem prometu;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  „potovanje“ pomeni prevoz potnika med postajo odhoda in postajo prihoda na podlagi ene pogodbe o prevozu;

(10)  „potovanje“ pomeni prevoz potnika med postajo odhoda in postajo prihoda;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  „prihod“ pomeni trenutek, ko se vrata vlaka odprejo na namembnem peronu in se dovoli izstop;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  „zamujena povezava“ pomeni okoliščino, ko potnik zamudi eno ali več storitev na potovanju, do katere pride zaradi zamude ali odpovedi ene ali več prejšnjih storitev;

(15)  „zamujena povezava“ pomeni okoliščino, ko potnik na podlagi ene pogodbe o prevozu zamudi eno ali več storitev na potovanju, do katere pride zaradi zamude ali odpovedi ene ali več prejšnjih storitev;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  „invalidna oseba“ in „oseba z omejeno mobilnostjo“ pomenita katero koli osebo s trajnimi ali začasnimi telesnimi, duševnimi, , intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami , ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da ne morejo tako kot drugi potniki polno in učinkovito uporabljati storitev prevoza, ali osebe, ki so pri uporabi prevoza funkcionalno ovirane zaradi svoje starosti ;

(16)  „invalidna oseba“ in „oseba z omejeno mobilnostjo“ pomenita katero koli osebo s trajnimi ali začasnimi telesnimi, duševnimi, , intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami , ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da ne morejo tako kot drugi potniki polno in učinkovito uporabljati storitev prevoza, ali osebe, ki so pri uporabi prevoza funkcionalno ovirane;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  „izredne okoliščine“ pomenijo razmere, ki jih prevoznik v železniškem prometu pri običajnem opravljanju dejavnosti ne more nadzorovati in ki niso zajete z ustreznimi pravili glede varnosti in varovanja, ki jih je treba upoštevati.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v socialne tarife bi morali prevozniki v železniškem prometu ali prodajalci vozovnic splošni javnosti ponujati pogodbene pogoje in tarife, ki ne povzročajo neposredne ali posredne diskriminacije na podlagi državljanstva ali prebivališča končne stranke ali na podlagi sedeža prevoznika v železniškem prometu ali prodajalca vozovnic v Uniji.

Brez poseganja v socialne tarife bi morali prevozniki v železniškem prometu, organizatorji potovanj ali prodajalci vozovnic splošni javnosti prodajati vozovnice in enotne vozovnice in sprejemati rezervacije od potnikov v skladu s členom 10 te uredbe ter ponujati pogodbene pogoje glede prevoza in prodaje vozovnic ter tarife, ki ne povzročajo neposredne ali posredne diskriminacije na podlagi državljanstva ali prebivališča končnega potnika ali na podlagi sedeža prevoznika v železniškem prometu, organizatorja potovanj ali prodajalca vozovnic v Uniji ali na podlagi tega, kako so potniki kupili vozovnico.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Potniki imajo pravico na vlak prinesti kolesa, po potrebi proti razumnemu plačilu. Svoja kolesa morajo ves čas potovanja imeti pod nadzorom in zagotoviti, da ne povzročijo nevšečnosti ali škode drugim potnikom, na opremi za mobilnost, prtljagi ali pri opravljanju železniških storitev. Prevoz koles se lahko zavrne ali omeji zaradi varnostnih ali operativnih razlogov pod pogojem, da prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic, organizatorji potovanja in, kadar je to ustrezno, upravljavci postaj, potnike obvestijo o pogojih za takšno zavrnitev ali omejitev v skladu z Uredbo (EU) št. 454/2011.

Potniki imajo pravico na vlak, vključno s hitrimi vlaki, vlaki za dolge razdalje ter čezmejnimi in lokalnimi vlaki, prinesti kolesa. Vsi novi ali prenovljeni potniški vlaki morajo imeti najpozneje dve leti po začetku veljavnosti te uredbe dobro označen namenski prostor za prevoz sestavljenih koles, kjer je prostora za najmanj osem koles. Prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic, organizatorji potovanj in, kadar je to ustrezno, upravljavci postaj potnike najpozneje pri nakupu vozovnic obvestijo o pogojih za prevoz koles na vseh vlakih v skladu z Uredbo (EU) št. 454/2011.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Obveznosti do potnikov v skladu s to uredbo ni mogoče omejevati ali od njih odstopati, še zlasti ne z omejevalnimi klavzulami ali klavzulami o odstopanju od teh obveznosti v pogodbi o prevozu.

1.  Obveznosti do potnikov v skladu s to uredbo ni mogoče omejevati ali od njih odstopati, še zlasti ne z omejevalnimi klavzulami ali klavzulami o odstopanju od teh obveznosti v pogodbi o prevozu. Pogodbeni pogoji, katerih neposreden ali posreden namen je odpoved ali odstopanje od pravic, ki izhajajo iz te uredbe, ali omejitev teh pravic, niso zavezujoči za potnika.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Prevozniki v železniškem prometu lahko potnikom ponudijo pogodbene pogoje, ki so zanje ugodnejši od pogojev, določenih v tej uredbi.

2.  Prevozniki v železniškem prometu, organizatorji potovanj ali prodajalci vozovnic lahko potnikom ponudijo pogodbene pogoje, ki so zanje ugodnejši od pogojev, določenih v tej uredbi.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prevozniki v železniškem prometu ali, po potrebi, pristojni organi, odgovorni za pogodbe o opravljanju železniških storitev po javnem naročilu, sklepe o ukinitvi prevoznih storitev v prometu pred njihovo uveljavitvijo stalno ali začasno objavijo na primeren način, in sicer tudi v obliki, dostopni invalidnim osebam, v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX31.

Prevozniki v železniškem prometu ali, po potrebi, pristojni organi, odgovorni za pogodbe o opravljanju železniških storitev po javnem naročilu, objavijo sklepe o stalni ali začasni ukinitvi ali bistvenem zmanjšanju prevoznih storitev v prometu pravočasno pred njihovo uveljavitvijo, na primeren način in brez odlašanja, in sicer tudi v obliki, dostopni invalidom, v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX31 in Uredbe Komisije 1300/2014, obenem pa zagotovijo smiselno in ustrezno posvetovanje o teh predlogih pred začetkom njihovega izvajanja.

__________________

__________________

31  Direktiva XXX o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev (Evropski akt o dostopnosti) (UL L X, X.X.XXXX, str. X).

31  Direktiva XXX o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev (Evropski akt o dostopnosti) (UL L X, X.X.XXXX, str. X).

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Na zahtevo potnika prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic, ki v imenu enega ali več prevoznikov v železniškem prometu ponujajo pogodbe o prevozu, zagotovijo vsaj informacije, določene v delu I Priloge II v zvezi s potovanji, za katera zadevni prevoznik v železniškem prometu ponuja pogodbo o prevozu. Te informacije, če so na razpolago, zagotovijo prodajalci vozovnic, ki pogodbe o prevozu nudijo v svojem imenu, in organizatorji potovanj.

1.  Na zahtevo potnika prevozniki v železniškem prometu, organizatorji potovanj in prodajalci vozovnic, ki v svojem imenu ali v imenu enega ali več prevoznikov v železniškem prometu ponujajo pogodbe o prevozu, zagotovijo vsaj informacije, določene v delu I Priloge II v zvezi s potovanji, za katera zadevni prevoznik v železniškem prometu ponuja pogodbe o prevozu. Te informacije zagotovijo prodajalci vozovnic, ki pogodbe o prevozu nudijo v svojem imenu, in organizatorji potovanj. Za zagotovitev skladnosti s to uredbo prevozniki v železniškem prometu zagotovijo te informacije prodajalcem vozovnic in drugim prevoznikom v železniškem prometu, ki prodajajo njihovo storitev.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Prevozniki v železniškem prometu in, če je to mogoče, prodajalci vozovnic med potovanjem, in sicer tudi na povezovalnih postajah, zagotovijo potnikom vsaj informacije, določene v delu II Priloge II.

2.  Prevozniki v železniškem prometu in, kjer je to potrebno, prodajalci vozovnic med potovanjem , in sicer tudi na povezovalnih postajah, zagotovijo potnikom vsaj informacije, določene v delu II Priloge II. Za zagotovitev skladnosti s to uredbo prevozniki v železniškem prometu zagotovijo te informacije prodajalcem vozovnic in drugim prevoznikom v železniškem prometu, ki prodajajo njihovo storitev.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Informacije iz odstavkov 1 in 2 se zagotovijo v najprimernejši obliki in sicer tudi z uporabo najsodobnejših komunikacijskih tehnologij. Predvsem je treba zagotoviti, da so te informacije dostopne invalidnim osebam v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX in Uredbe (EU) št. 454/2011.

3.  Prevozniki v železniškem prometu, organizatorji potovanj in prodajalci vozovnic potnikom zagotovijo informacije iz odstavkov 1 in 2 prek preprosto dostopnih, splošno uporabljanih najsodobnejših komunikacijskih tehnologij, ki v zvezi z odstavkom 2 delujejo v realnem času, ter po možnosti v pisni obliki, da bi potnikom zagotovili vse zahtevane informacije iz Priloge II k tej uredbi. Predvsem je treba zagotoviti, da so te informacije dostopne invalidnim osebam v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX, Uredbe 454/2011 in Uredbe (EU) št. 1300/2014. Razpoložljivost oblik, dostopnih osebam z omejeno mobilnostjo, je jasno objavljena.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture dajo podatke o vlakih v realnem času, in sicer tudi o vlakih, ki jih upravljajo drugi prevozniki v železniškem prometu, na voljo prevoznikom v železniškem prometu in prodajalcem vozovnic, brez diskriminacije.

4.  Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture dajo podatke o vlakih, in sicer tudi o vlakih, ki jih upravljajo drugi prevozniki v železniškem prometu, javno na voljo v realnem času, da bi odpravili diskriminacijo med potniki.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Prevozniki v železniškem prometu v sodelovanju z upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture v časovnih razporedih navedejo informacije o dostopnih železniških povezavah in postajah.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic ponujajo vozovnice in, če so na voljo, enotne vozovnice in rezervacije. Po najboljših močeh si prizadevajo ponuditi enotne vozovnice, in sicer tudi za vsa čezmejna potovanja in potovanja, ki vključujejo več kot enega prevoznika v železniškem prometu.

1.  Prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic ponujajo vozovnice, enotne vozovnice in rezervacije, tudi za čezmejna potovanja ali potovanja, ki vključujejo nočni vlak in več kot enega prevoznika v železniškem prometu.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko od prevoznikov v železniškem prometu zahtevajo, da izdajajo vozovnice v okviru pogodb za opravljanje storitev po javnem naročilu na več kot en način.

Pristojni organi iz Uredbe (ES) št. 1370/2007 lahko od prevoznikov v železniškem prometu zahtevajo, da izdajajo vozovnice v okviru pogodb za opravljanje storitev po javnem naročilu na več kot en način.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prevozniki v železniškem prometu nudijo možnost pridobitve vozovnic za zadevno prevozno storitev na vlaku, razen če se ta omeji ali ne dopusti iz varnostnih razlogov, razlogov, ki izhajajo iz politike boja proti goljufijam, zaradi obvezne rezervacije ali iz tehtnih komercialnih razlogov.

3.  Prevozniki v železniškem prometu nudijo možnost pridobitve vozovnic za zadevno prevozno storitev na vlaku, razen če se ta omeji ali ne dopusti iz utemeljenih varnostnih razlogov, razlogov, ki izhajajo iz politike boja proti goljufijam, zaradi obvezne rezervacije ali iz tehtnih komercialnih razlogov, vključno z omejeno razpoložljivostjo prostora ali sedežev.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če na postaji ni prodajnega mesta ali dostopnega avtomata za vozovnice, lahko invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo vozovnice brez dodatnih stroškov kupijo na vlaku.

5.  Če na postaji ni prodajnega mesta ali dostopnega avtomata za vozovnice ali ni na voljo nobene druge možnosti za predhodni nakup vozovnice, lahko potniki vozovnice brez dodatnih stroškov kupijo na vlaku.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če so potniku izdane ločene vozovnice za potovanje, ki sestoji iz več zaporednih storitev železniškega prevoza enega ali več prevoznikov v železniškem prometu, ima enako pravico do informacij, pomoči, oskrbe in nadomestil, kot bi jo imel, če bi mu bila izdana enotna vozovnica, ta pravica pa velja za celotno potovanje od odhoda do končne postaje, razen če je bil izrecno in v pisni obliki obveščen o nasprotnem. Takšne informacije zlasti navajajo, da potnik v primeru, da zamudi povezavo, ni upravičen do pomoči ali nadomestila, ki bi temeljila na celotni dolžini potovanja. Dokazno breme, da so bile te informacije zagotovljene, nosi prevoznik v železniškem prometu, njegov zastopnik, organizator potovanja ali prodajalec vozovnic.

6.  Če potniku ločene vozovnice za potovanje, ki sestoji iz več zaporednih storitev železniškega prevoza enega ali več prevoznikov v železniškem prometu, izda en subjekt in v okviru ene komercialne transakcije, ima enako pravico do informacij, pomoči, oskrbe in nadomestil, kot bi jo imel, če bi mu bila izdana enotna vozovnica, ta pravica pa velja za celotno potovanje od odhoda do končne postaje.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Zagotavljanje informacij o potovanju prek vmesnikov za aplikacijsko programiranje

 

1.   Prevozniki v železniškem prometu zagotovijo nediskriminatoren dostop do vseh informacij o potovanju, tudi operativnih informacij v realnem času o voznih redih in tarifah, kot je določeno v členu 9, in sicer prek vmesnikov za aplikacijsko programiranje (API).

 

2.   Prevozniki v železniškem prometu zagotovijo organizatorjem potovanj, prodajalcem vozovnic in drugim prevoznikom v železniškem prometu, ki ponujajo njihove storitve, nediskriminatoren dostop do sistemov rezervacij prek vmesnikov aplikacijskih programov, da lahko sklepajo pogodbe o prevozu in izdajajo vozovnice, enotne vozovnice in sprejemajo rezervacije, tako da bodo zagotovili najboljšo in stroškovno najučinkovitejšo pot, vključno s čezmejnimi potmi.

 

3.   Prevozniki v železniškem prometu zagotovijo, da so tehnične specifikacije vmesnikov za aplikacijsko programiranje dobro znane ter prosto in brezplačno dostopne. Vmesniki za aplikacijsko programiranje uporabljajo odprte standarde, splošno uporabljene protokole in strojno berljive oblike, da se omogoči medobratovalnost med sistemi.

 

4.   Prevozniki v železniškem prometu zagotovijo, da so spremembe tehničnih specifikacij za njihove vmesnike za aplikacijsko programiranje dane na voljo organizatorjem potovanj in prodajalcem vozovnic čim prej in najpozneje tri mesece pred uvedbo spremembe, razen v izrednih razmerah. Izredne razmere se dokumentirajo in dokumentacija se da na voljo pristojnim organom na njihovo zahtevo.

 

5.   Prevozniki v železniškem prometu morajo zagotoviti, da je dostop do vmesnikov za aplikacijsko programiranje zagotovljen na nediskriminatoren način na enaki ravni razpoložljivosti in uspešnosti, vključno s podporo, dostopom do vse dokumentacije, standardov, protokolov in formatov. Organizatorji potovanj in prodajalci vozovnic ne smejo biti v slabšem položaju v primerjavi s prevoznikom v železniškem prometu.

 

6.   Vmesniki za aplikacijsko programiranje se določijo v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1926 z dne 31. maja 2017.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če se pri odhodu ali v primeru zamujene povezave med potovanjem z enotno vozovnico z razlogom pričakuje, da bo zamuda pri prihodu na namembno postajo po pogodbi o prevozu daljša od 60 minut, imajo potniki takoj na voljo izbiro med eno od naslednjih možnosti:

1.  Če se pri odhodu ali v primeru zamujene povezave med potovanjem pričakuje, da bo zamuda vlaka pri prihodu na namembno postajo po pogodbi o prevozu daljša od 60 minut ali da bo vlak odpovedan, imajo potniki takoj na voljo izbiro med eno od naslednjih možnosti:

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  nadaljevanjem ali spremembo potovanja pod primerljivimi pogoji prevoza do namembne postaje, in sicer ob prvi priložnosti;

(b)  nadaljevanjem ali spremembo potovanja pod primerljivimi pogoji prevoza in brez dodatnih stroškov do namembne postaje, in sicer ob prvi priložnosti, tudi v primeru zamujene povezave zaradi zamude ali odpovedi predhodnega dela prevoza potnika. V takem primeru se potniku omogoči potovanje z naslednjim vlakom, ki pelje do namembne postaje, tudi če nima posebne rezervacije ali če naslednji vlak upravlja drug prevoznik v železniškem prometu.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  nadaljevanjem ali spremembo potovanja pod primerljivimi pogoji prevoza do namembne postaje, in sicer s poznejšim datumom po izbiri potnika.

(c)  nadaljevanjem ali spremembo potovanja pod primerljivimi pogoji prevoza do namembne postaje, in sicer s poznejšim datumom po izbiri potnika, vendar najpozneje v enem mesecu po ponovni vzpostavitvi storitve.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene točke (b) odstavka 1 lahko primerljivo preusmeritev izvede katero koli prevozno podjetje v železniškem prometu, ta storitev pa lahko vključuje uporabo prevoza višjega razreda v drugih načinih prevoza, ne da bi potniku pri tem nastali dodatni stroški. Prevozniki v železniškem prometu si razumno prizadevajo, da bi se izognili dodatnim povezavam. Skupni čas potovanja pri uporabi drugega načina prevoza za del potovanja, ki ni bil opravljen po načrtu, pa mora biti primerljiv s časom potovanja, kot je bil prvotno načrtovan v skladu z voznim redom. Potniki se ne prerazporedijo v vozila nižjega razreda, razen če si ta vozila edino sredstvo, ki je na voljo za preusmeritev.

2.  Za namene točke (b) odstavka 1 lahko primerljivo preusmeritev izvede katero koli prevozno podjetje v železniškem prometu, ta storitev pa lahko vključuje uporabo prevoza višjega razreda v drugih načinih kopenskega prevoza, ne da bi potniku pri tem nastali dodatni stroški. Prevozniki v železniškem prometu si razumno prizadevajo, da bi se izognili dodatnim povezavam. Skupni čas potovanja pri uporabi drugega načina prevoza za del potovanja, ki ni bil opravljen po načrtu, pa mora biti primerljiv s časom potovanja, kot je bil prvotno načrtovan v skladu z voznim redom. Potniki se ne prerazporedijo v vozila nižjega razreda, razen če si ta vozila edino sredstvo, ki je na voljo za preusmeritev.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ponudniki storitev preusmeritvenega prevoza so posebej pozorni, da se invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo pri storitvi nadomestnega prevoza zagotovi primerljiva raven dostopnosti.

3.  Ponudniki storitev preusmeritvenega prevoza invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo pri storitvi nadomestnega prevoza zagotovijo primerljivo raven pomoči in dostopnosti. Ta storitev nadomestnega prevoza je lahko skupna vsem potnikom, lahko pa se prevoznik odloči, da bo nekaterim invalidnim osebam oz. osebam z omejeno mobilnostjo zagotovil individualen prevoz, prilagojen njihovim posebnim potrebam.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ne da bi izgubil pravico do prevoza, lahko potnik v primeru zamude od prevoznika v železniškem prometu zahteva nadomestilo za zamudo med krajem odhoda in krajem prihoda, navedenima v pogodbi o prevozu, v zvezi s katero strošek nakupa vozovnice ni bil povrnjen v skladu z določbami člena 16. Najmanjša nadomestila za zamude so:

1.  Čeprav obdrži pravico do prevoza, lahko potnik v primeru zamude od prevoznika v železniškem prometu zahteva nadomestilo za zamudo med krajem odhoda in krajem prihoda, navedenima na vozovnici ali vozovnicah, ki predstavljajo eno ali več pogodb o prevozu, v zvezi s katero strošek nakupa ni bil povrnjen v skladu z določbami člena 16. Najmanjša nadomestila za zamude so:

(a) 25 % cene vozovnice v primeru zamude od 60 do 119 minut;

(a) 50 % cene vozovnice v primeru zamude od 60 do 90 minut;

(b) 50 % cene vozovnice v primeru zamude 120 minut ali več.

(b) 75% cene vozovnice v primeru zamude od 91 do 120 minut;

 

(ba) 100% cene vozovnice v primeru zamude 121 minut ali več.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odstavek 1 se uporablja tudi za potnike, ki imajo večkratno vozovnico ali sezonsko vozovnico za železniški prevoz. Če je pri njih v času veljavnosti večkratne ali sezonske vozovnice prišlo do več zamud in odpovedi, lahko zahtevajo primerno nadomestilo v skladu z ureditvijo glede nadomestil prevoznikov v železniškem prometu. Ta ureditev navede merila za določanje zamud in za izračun nadomestila. Če se med obdobjem veljavnosti večkratne vozovnice ali sezonske vozovnice zamude, krajše od 60 minut, zgodijo večkrat, se zamude seštevajo in se potnikom zagotovi nadomestilo v skladu z ureditvijo glede nadomestil prevoznikov v železniškem prometu.

2.  Odstavek 1 se uporablja tudi za potnike, ki imajo večkratno vozovnico ali sezonsko vozovnico za železniški prevoz. Če je pri njih v času veljavnosti večkratne ali sezonske vozovnice ali kartice ugodnosti prišlo do več zamud in odpovedi, lahko zahtevajo primerno nadomestilo v skladu z ureditvijo, določeno v točkah (a), (b) in (ba) odstavka 1.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Nadomestilo za zamudo je izračunano v razmerju s polno ceno, ki jo je potnik dejansko plačal za storitev z zamudo. Če pogodba o prevozu velja za povratno potovanje, se nadomestilo za zamudo na poti tja ali nazaj izračuna na podlagi polovične cene vozovnice. Na enak način se cena za prevozno storitev z zamudo v okviru katere koli druge pogodbe o prevozu, ki omogoča potovanje z več zaporednimi etapami, izračuna v razmerju do polne cene.

3.  Nadomestilo za odpoved ali zamudo je izračunano v razmerju s polno ceno, ki jo je potnik dejansko plačal za odpovedano storitev ali storitev z zamudo. Če pogodba o prevozu velja za povratno potovanje, se nadomestilo za odpoved ali zamudo na poti tja ali nazaj izračuna na podlagi polovične cene vozovnice. Na enak način se cena za odpovedano prevozno storitev ali prevozno storitev z zamudo v okviru katere koli druge pogodbe o prevozu, ki omogoča potovanje z več zaporednimi etapami, izračuna v razmerju do polne cene.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Nadomestilo cene vozovnice se ne zniža za stroške finančnih transakcij, kot so pristojbine, telefonski stroški ali poštnina. Prevozniki v železniškem prometu lahko določijo najnižji znesek, pod katerim se nadomestilo ne izplača. Ta najnižji znesek ne presega 4 EUR na vozovnico.

6.  Nadomestilo cene vozovnice se ne zniža za stroške finančnih transakcij, kot so pristojbine, telefonski stroški ali poštnina. Prevozniki v železniškem prometu lahko določijo najnižji znesek, pod katerim se nadomestilo ne izplača. Ta najnižji znesek ne presega 5 EUR na vozovnico.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Potnik ni upravičen do nadomestila, če je o zamudi obveščen pred nakupom vozovnice ali če pri prihodu z namenom nadaljevanja potovanja z uporabo druge storitve ali preusmeritve potovanja zamuda ostaja pod 60 minutami.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Prevozniku v železniškem prometu ni treba plačati nadomestila, če lahko dokaže, da je do zamude prišlo zaradi izrednih vremenskih razmer ali večjih naravnih nesreč, ki so ogrozile varno izvajanje storitve in jih ni bilo mogoče predvideti ali preprečiti kljub temu, da so bili sprejeti vsi razumni ukrepi.

črtano

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Če prevoznik v železniškem prometu ne predloži dokaza o izrednih okoliščinah v pisni obliki, plača odškodnino iz člena 17(1).

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prevoznik v železniškem prometu ali prodajalec vozovnic ali upravljavec postaje v primeru zamude pri prihodu ali odhodu obvesti potnike o stanju in o predvidenem času odhoda in prihoda takoj, ko so te informacije na voljo.

1.  Prevoznik v železniškem prometu ali prodajalec vozovnic ali upravljavec postaje v primeru zamude pri prihodu ali odhodu v skladu s členom 9 obvesti potnike o stanju in o predvidenem času odhoda in prihoda takoj, ko so te informacije na voljo.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  hotel ali druga vrsta namestitve in prevoz od železniške postaje do mesta namestitve, kadar je potrebna ena ali več nočitev ali kadar je potrebna dodatna nočitev, kjer in kadar je to fizično mogoče;

(b)  hotel ali druga vrsta namestitve in prevoz od železniške postaje do mesta namestitve, kadar je potrebna ena ali več nočitev ali kadar je potrebna dodatna nočitev, kjer in kadar je to fizično mogoče, pri čemer se upošteva posebne zahteve za dostop invalidnih oseb ali oseb z omejeno mobilnostjo ter potrebe certificiranih živali vodnic;

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Prevoznik v železniškem prometu na zahtevo potnika potrdi na vozovnici ali kako drugače , da je pri železniški prevozni storitvi prišlo do zamude, da je bila zaradi nje zamujena povezava, ali da je bila storitev odpovedana.

4.  Prevoznik v železniškem prometu potnikom, ki jih to zadeva, ponudi potrditev na njihovi vozovnici ali kako drugače, da je pri železniški prevozni storitvi prišlo do zamude, da je bila zaradi nje zamujena povezava, ali da je bila storitev odpovedana. Ta potrditev se uporablja v zvezi z določbami iz člena 17, če potnik z večkratno ali sezonsko vozovnico dokaže, da je potoval na zadevnem vlaku.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Prevoznik v železniškem prometu, ki opravlja storitev, pri uporabi odstavkov 1, 2, 3 in 4 posveti posebno pozornost potrebam invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo in morebitnim spremljevalcem.  

5.  Prevoznik v železniškem prometu, ki opravlja storitev, pri uporabi odstavkov 1, 2, 3 in 4 posveti posebno pozornost potrebam invalidnih oseb, oseb z omejeno mobilnostjo, morebitnih spremljevalcev in certificiranih živali vodnic.  

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Poleg obveznosti za prevoznike v železniškem prometu, ki izhajajo iz člena 13a(3) Direktive 2012/34/EU, upravljavec železniške postaje, ki jo na letni ravni v povprečju uporabi vsaj 10 000 potnikov na dan, zagotovi, da se dejavnosti postaje, prevoznikov v železniškem prometu in upravljavca infrastrukture usklajujejo z ustreznim načrtom ravnanja v nepredvidljivih razmerah, da se pripravijo na možnost večjih prekinitev storitev ali velikih zamud, zaradi katerih bi večje število potnikov obtičalo na postaji. Z načrtom se obtičalim potnikom zagotovi, da bodo prejeli ustrezno pomoč in informacije, in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX. Načrt in vse njegove spremembe upravljavec postaje na zahtevo da na voljo nacionalnemu izvršilnemu organu ali kateremu koli drugemu organu, ki ga določi država članica. Upravljavci železniških postaj, ki jo na letni ravni v povprečju uporabi manj kot 10 000 potnikov na dan, si v takšnih situacijah po svojih najboljših močeh prizadevajo usmerjati uporabnike postaj ter obtičalim potnikom pomagati in jih obveščati.

6.  Poleg obveznosti za prevoznike v železniškem prometu, ki izhajajo iz člena 13a(3) Direktive 2012/34/EU, države članice, prevozniki v železniškem prometu, upravljavci železniških postaj in upravljavci infrastrukture s sodelovanjem zagotovijo, da načrti ukrepov iz člena 13a(3) Direktive 2012/34/EU vključujejo zahteve glede dostopnosti do sistemov za hitro opozarjanje in informacijskih sistemov.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar prevoznik v železniškem prometu plača nadomestilo ali izpolni druge obveznosti v skladu s to uredbo, se nobena določba te uredbe ali nacionalnega prava ne sme razlagati kot omejevalna za njegovo pravico, da zahteva nadomestilo za stroške od katere koli osebe, vključno s tretjimi osebami, v skladu z veljavno zakonodajo. Zlasti ta uredba na noben način ne omejuje pravice prevoznika v železniškem prometu, da zahteva nadomestilo od tretje osebe, s katero je v stiku in ki je prispevala k dogodku, ki je bil povod za nadomestilo ali izpolnitev drugih zahtev. Nobena določba te uredbe ali nacionalnega prava se ne sme razlagati kot omejevalna za pravice tretje osebe, ki ni potnik, s katero ima prevoznik v železniškem prometu pogodbo, da od prevoznika v železniškem prometu zahteva povračilo ali nadomestilo v skladu z zadevnimi veljavnimi zakoni.

črtano

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj, z aktivno udeležbo organizacij, ki zastopajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, uvedejo ali imajo v veljavi nediskriminatorne določbe o dostopu za prevoz invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, vključno z njihovimi osebnimi pomočniki. Pravila potniku dovoljujejo, da ga spremlja pes vodnik v skladu z zadevnimi nacionalnimi predpisi.

1.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj, z aktivno udeležbo organizacij, ki zastopajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, uvedejo ali imajo v veljavi nediskriminatorne določbe o dostopu za prevoz invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, vključno z njihovimi osebnimi pomočniki. Pravila potniku dovoljujejo, da ga v skladu z zadevnimi nacionalnimi predpisi brezplačno spremlja certificirana žival vodnica ali spremljevalec, kadar samostojna mobilnost ni mogoča, ter zagotavljajo, da se železniški prevoz invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo opravi takoj, kadarkoli je to mogoče.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 20a

 

Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj v skladu s TSI za osebe z omejeno mobilnostjo zagotovijo, da so postaje, ploščadi, vozna sredstva in drugi prostori dostopni invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravljavec postaje, prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu s predpisi o dostopu iz člena 20(1) na zahtevo zagotovita informacije , in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Uredbe (EU) št. 454/2011 in Direktive XXX, o dostopnosti postaje in pripadajočih objektov ter železniških storitev, o pogojih dostopa do tirnih vozil in o njihovi opremi.

1.  Upravljavec postaje, prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu s predpisi o dostopu iz člena 20(1) na zahtevo zagotovita informacije, in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Uredbe (EU) št. 454/2011, Direktive XXX in Uredbe (EU) št. 1300/2014 o dostopnosti postaje in pripadajočih objektov ter železniških storitev, o pogojih dostopa do tirnih vozil in o njihovi opremi.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja uveljavlja odstopanje iz člena 20(2), invalidno osebo ali osebo z omejeno mobilnostjo na njeno zahtevo pisno seznani s svojimi razlogi za takšno ukrepanje v petih delovnih dneh po tem, ko ji je odrekel rezervacijo ali vozovnico ali za to osebo zahteval spremstvo. Prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja si po najboljših močeh prizadeva zadevni osebi predlagati možnost nadomestnega prevoza ob upoštevanju njenih potreb za dostop.

2.  Če prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja uveljavlja odstopanje iz člena 20(2), invalidno osebo ali osebo z omejeno mobilnostjo na njeno zahtevo pisno seznani s svojimi razlogi za takšno ukrepanje v petih delovnih dneh po tem, ko ji je odrekel rezervacijo ali vozovnico ali za to osebo zahteval spremstvo. Prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja zadevni osebi predlaga možnost nadomestnega prevoza ob upoštevanju njenih potreb za dostop.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ob odhodu, prestopanju ali prihodu invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo na železniško postajo z osebjem, upravljavec postaje in/ali prevoznik v železniškem prometu zagotovi brezplačno pomoč, tako da ta oseba lahko vstopi v odhajajoči vlak ali izstopi iz prispelega vlaka za vožnjo, za katero je kupila vozovnico, brez poseganja v predpise o dostopu iz člena 20(1).

1.  Ob odhodu, prestopanju ali prihodu invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo na železniško postajo z osebjem, upravljavec postaje in/ali prevoznik v železniškem prometu zagotovi brezplačno pomoč, tako da ta oseba lahko vstopi v odhajajoči vlak ali izstopi iz prispelega vlaka za vožnjo, za katero je kupila vozovnico, brez poseganja v predpise o dostopu iz člena 20(1). Rezervacija pomoči je vedno brezplačna, ne glede na uporabljeni komunikacijski kanal.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če ni osebja na postaji, si prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj po najboljših močeh prizadevajo, da invalidnim osebam ali osebam z omejeno mobilnostjo omogočijo potovanje z vlakom.

2.  Če ni spremljevalnega osebja na vlaku ali osebja na postaji, si prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj po najboljših močeh prizadevajo, da invalidnim osebam ali osebam z omejeno mobilnostjo omogočijo potovanje z vlakom v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX [Evropski akt o dostopnosti] in Uredbe (EU) št. 454/2011.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj zagotovijo, da so na postajah brez osebja lahko razpoložljive informacije , in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX, objavljene v skladu s predpisi o dostopu iz člena 20(1) glede najbližjih postaj z osebjem in neposredno dostopni pomoči za invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo.

3.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj zagotovijo, da so na postajah brez osebja lahko razpoložljive informacije, in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX in Uredbe (EU) št. 1300/2014, objavljene v skladu s predpisi o dostopu iz člena 20(1) glede najbližjih postaj z osebjem in neposredno dostopni pomoči za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pomoč na postajah je na razpolago v vsakem trenutku izvajanja železniških storitev.

črtano

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Če ni spremljevalnega osebja na vlaku, si prevozniki v železniškem prometu po najboljših močeh prizadevajo, da invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo omogočijo potovanje z vlakom.

(2)  Če ni spremljevalnega osebja na vlaku, prevozniki v železniškem prometu invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo kljub temu omogočijo potovanje z vlakom.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Za namene tega člena pomoč na vlaku vsebuje vse razumne napore, da se ponudi pomoč invalidni osebi ali osebi z omejeno mobilnostjo, da bi ta na vlaku lahko imela dostop do enakih storitev kot drugi potniki, če zanjo zaradi stopnje invalidnosti ali omejitve mobilnosti samostojen in varen dostop do teh storitev sicer ne bi bil mogoč.

(3)  Invalidni osebi ali osebi z omejeno mobilnostjo se mora zagotoviti pomoč, da bi na vlaku lahko imela dostop do enakih storitev kot drugi potniki, če zanjo zaradi stopnje invalidnosti ali omejitve mobilnosti samostojen in varen dostop do teh storitev sicer ne bi bil mogoč.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pomoč na vlakih je na razpolago v vsakem trenutku izvajanja železniških storitev.

črtano

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj sodelujejo, da bi zagotovili pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu s členoma 20 in 21 ter naslednjimi točkami:

Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj sodelujejo, da bi zagotovili brezplačno pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu s členoma 20 in 21 ter naslednjimi točkami:

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pomoč se nudi pod pogojem, da so bili prevoznik v železniškem prometu, upravljavec postaje, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja, pri katerem je bila kupljena vozovnica, vsaj 48 ur prej obveščeni o tem, da je tovrstna pomoč potrebna. Kjer vozovnica ali sezonska vozovnica dovoljuje več potovanj, zadostuje eno obvestilo, in sicer pod pogojem, da se zagotovijo ustrezne informacije o času naslednjih potovanj; Takšna obvestila se posredujejo drugim prevoznikom v železniškem prometu in upravljavcem postaj, ki so vključeni pri potovanju zadevne osebe;

(a)  pomoč na postajah se nudi v času izvajanja železniških storitev pod pogojem, da so bili prevoznik v železniškem prometu, upravljavec postaje, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja, pri katerem je bila kupljena vozovnica, vsaj 12 ur prej obveščeni o tem, da je tovrstna pomoč potrebna. Na postajah, kjer dnevni promet presega 10.000 potnikov na dan, predhodno obvestilo ni potrebno, vendar mora biti oseba, ki potrebuje pomoč, na postaji vsaj 30 minut pred odhodom vlaka. Na postajah, kjer dnevni promet obsega med 2000 in 10.000 potnikov na dan, se zadnji rok za to obvestilo skrajša na največ 3 ure. Kjer vozovnica ali sezonska vozovnica dovoljuje več potovanj, zadostuje eno obvestilo, in sicer pod pogojem, da se zagotovijo ustrezne informacije o času naslednjih potovanj; Takšna obvestila se posredujejo drugim prevoznikom v železniškem prometu in upravljavcem postaj, ki so vključeni pri potovanju zadevne osebe;

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  pomoč se nudi pod pogojem, da se invalidna oseba in oseba z omejeno mobilnostjo zglasi na določenem mestu ob uri, ki jo določi prevoznik v železniškem prometu ali upravljavec postaje, ki tako pomoč nudi. Določeni čas ne sme biti več kot 60 minut pred objavljenim časom odhoda ali pred časom, ko so vsi potniki naprošeni, naj se prijavijo.Če ura, do katere se mora invalidna oseba ali oseba z omejeno mobilnostjo zglasiti, ni določena, se mora oseba zglasiti na določenem mestu najmanj 30 minut pred objavljenim časom odhoda ali pred časom, ko so vsi potniki naprošeni, naj se prijavijo.

(e)  pomoč se nudi pod pogojem, da se invalidna oseba in oseba z omejeno mobilnostjo zglasi na določenem mestu ob uri, ki jo določi prevoznik v železniškem prometu ali upravljavec postaje, ki tako pomoč nudi. Določeni čas ne sme biti več kot 60 minut pred objavljenim časom odhoda ali pred časom, ko so vsi potniki naprošeni, naj se prijavijo.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če prevozniki v železniškem prometu ali upravljavci postaj povzročijo izgubo ali poškodbo na invalidskem vozičku, drugi opremi za gibanje ali pripomočkih in psih vodnikih , ki jih uporabljajo invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo, so odgovorni za takšno izgubo ali škodo in so jo dolžni nadomestiti .

1.  Če prevozniki v železniškem prometu ali upravljavci postaj povzročijo izgubo ali poškodbo na invalidskem vozičku, drugi opremi za gibanje ali pripomočkih in certificiranih živalih vodnicah, ki jih uporabljajo invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo, so odgovorni za takšno izgubo ali škodo in so jo dolžni čim prej nadomestiti.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nadomestilo iz odstavka 1 ustreza stroškom nadomestitve ali popravila izgubljene ali poškodovane opreme ali pripomočkov.

2.  Nadomestilo iz odstavka 1 se izplača pravočasno in ustreza celotnim stroškom nadomestitve, ki temeljijo na dejanski vrednosti, ali celotnim stroškom popravila izgubljenega ali poškodovanega invalidskega vozička, opreme ali pripomočkov ali izgube ali poškodbe certificirane živali vodnice. Z nadomestilom se v primeru popravila krijejo tudi stroški začasne nadomestitve, kadar te stroške nosi potnik.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotovijo, da vsi zaposleni, ki nudijo neposredno pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo, vključno s tistimi, ki jih zaposluje kateri koli drug izvajalec, znajo izpolniti potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, vključno z osebami z motnjami v duševnem ali intelektualnem razvoju;

(a)  zagotovijo, da vse osebje, ki nudi neposredno pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo, vključno s tistimi, ki jih zaposluje kateri koli drug izvajalec, opravi usposabljanje v zvezi z invalidnostjo, da zna izpolniti potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, vključno z osebami z motnjami v duševnem ali intelektualnem razvoju;

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotovijo, da vsi novi zaposleni ob zaposlitvi prejmejo usposabljanje in da se osebje redno udeležuje osvežitvenih tečajev v zvezi z invalidnostjo;

(c)  zagotovijo, da se vse novo osebje, ki ima neposredno opraviti s potniki, ob zaposlitvi uvede v vprašanja, povezana z invalidnostjo potnikov in železniškim podjetjem, ter da se zaposleni, ki nudijo neposredno pomoč potnikom z omejeno mobilnostjo, za to ustrezno usposobijo in se redno udeležujejo osvežitvenih tečajev;

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  na zahtevo odobrijo prošnjo za udeležbo na usposabljanjih invalidnim zaposlenim, invalidnim potnikom ter potnikom z omejeno mobilnostjo in/ali organizacijam, ki jih zastopajo.

(d)  lahko odobrijo prošnjo za udeležbo na usposabljanjih invalidnim zaposlenim, ter pretehtajo udeležbo invalidnih potnikov in potnikov z omejeno mobilnostjo in/ali organizacij, ki jih zastopajo, na usposabljanjih.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsak prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic, upravljavec postaje in upravljavec infrastrukture na postaji, ki jo na letni ravni v povprečju uporabi vsaj 10 000 potnikov na dan, vzpostavi mehanizem reševanja pritožb glede pravic in obveznosti iz te uredbe, ki spadajo v njegovo področje odgovornosti. Potnike obširno seznani s svojimi kontaktnimi podatki in delovnimi jeziki.

1.  Vsak prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic in upravljavec postaje vzpostavi mehanizem reševanja pritožb glede pravic in obveznosti iz te uredbe, ki spadajo v njegovo področje odgovornosti. Potnike obširno seznani s svojimi kontaktnimi podatki in delovnimi jeziki. Potniki morajo imeti možnost vložiti pritožbo v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države članice, v kateri imajo sedež ustrezni prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic in upravljavec postaje, v vsakem primeru pa v angleščini.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Potniki lahko pritožbo predložijo kateremu koli zadevnemu prevozniku v železniškem prometu, prodajalcu vozovnic ali upravljavcu infrastrukture. Pritožbe morajo biti vložene v šestih mesecih od incidenta, ki je predmet pritožbe. Naslovnik pritožbe v enem mesecu od prejema pritožbe bodisi poda obrazložen odgovor bodisi – v upravičenih primerih – obvesti potnika, do katerega datuma znotraj obdobja, krajšega od treh mesecev od datuma prejema pritožbe, lahko pričakuje odgovor. Prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic, upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture podatke o incidentu, ki so potrebni za preučitev pritožbe, hranijo dve leti ter jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim izvršilnim organom.

2.  Potniki lahko pritožbo predložijo kateremu koli zadevnemu prevozniku v železniškem prometu, prodajalcu vozovnic ali upravljavcu postaje. Pritožbe morajo biti vložene v šestih mesecih od incidenta, ki je predmet pritožbe. Naslovnik pritožbe v enem mesecu od prejema pritožbe bodisi poda obrazložen odgovor bodisi – v upravičenih primerih – obvesti potnika, da bo odgovor prejel znotraj obdobja, krajšega od treh mesecev od datuma prejema pritožbe.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Podrobnosti o postopku reševanja pritožb so dostopne invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo.

3.  Podrobnosti o postopku reševanja pritožb so preprosto na voljo potnikom ter dostopne invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo. Ta informacija je na zahtevo na voljo v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države članice, v kateri ima sedež prevoznik v železniškem prometu.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi standardni pritožbeni obrazec Unije, ki ga lahko potniki uporabijo za odškodninski zahtevek v skladu s to uredbo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 37a(2).

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj aktivno sodelujejo z organizacijami, ki zastopajo invalidne osebe, da se izboljša kakovost dostopnosti prevoznih storitev.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj ob prodaji kart za potovanja z vlakom obvestijo potnike o njihovih pravicah in obveznostih na podlagi te uredbe. Da ugodijo tej zahtevi po informacijah, lahko uporabijo povzetek določb te uredbe, ki ga pripravi Komisija v vseh uradnih jezikih Unije in jim ga da na voljo. Poleg tega na vozovnici izdajo tudi obvestilo v papirni ali elektronski obliki ali na kakršen koli drug način, in sicer tudi v obliki, dostopni invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu z zahtevami iz Direktive XXX. Na obvestilu je navedeno, kje je mogoče pridobiti takšne informacije v primeru odpovedi, zamujene povezave ali velike zamude.

1.  Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj ob prodaji kart za potovanja z vlakom obvestijo potnike o njihovih pravicah in obveznostih na podlagi te uredbe. Da ugodijo tej zahtevi po informacijah, lahko uporabijo povzetek določb te uredbe, ki ga pripravi Komisija v vseh uradnih jezikih Unije in jim ga da na voljo. Poleg tega na vozovnici izdajo tudi informacije v papirni ali elektronski obliki ali na kakršen koli drug način, in sicer tudi v obliki, dostopni invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 1300/2014, ki določa, kje je mogoče pridobiti takšne informacije v primeru odpovedi, zamujene povezave ali velike zamude.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj ustrezno , in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami Direktive XXX, obvestijo potnike na postaji in vlaku o o njihovih pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz te uredbe, in o kontaktnem naslovu organa, ki so ga določile države članice v skladu s členom 31.

2.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj ustrezno , in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami Uredbe 1300/2014, obvestijo potnike na postaji, vlaku in svojem spletnem mestu o njihovih pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz te uredbe, in o kontaktnem naslovu organa, ki so ga določile države članice v skladu s členom 31.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice obvestijo Komisijo o organu ali organih, določenih v skladu s tem členom, in o njihovih odgovornostih.

Države članice obvestijo Komisijo o organu ali organih, določenih v skladu s tem členom, in o njihovih odgovornostih ter te informacije objavijo na primernem mestu na svojem spletnem mestu.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nacionalni izvršilni organi pozorno spremljajo skladnost s to uredbo in sprejmejo ukrepe, potrebne za uveljavitev pravic potnikov. Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture v ta namen navedenim organom na zahtevo predložijo zadevne dokumente in informacije. Navedeni organi pri opravljanju svojih nalog upoštevajo informacije, ki jim jih je predložil organ za reševanje pritožb, določen v skladu s členom 33, če je to drug organ. Lahko se tudi odločijo za izvršilne ukrepe na podlagi posamezne pritožbe, ki jim jo je predložil tak organ.

1.  Nacionalni izvršilni organi pozorno spremljajo skladnost s to uredbo in sprejmejo ukrepe, potrebne za uveljavitev pravic potnikov. Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture brez odlašanja in v vsakem primeru v roku enega meseca v ta namen navedenim organom na zahtevo predložijo zadevne dokumente in informacije. Navedeni organi pri opravljanju svojih nalog upoštevajo informacije, ki jim jih je predložil organ za reševanje pritožb, določen v skladu s členom 33, če je to drug organ. Države članice zagotovijo nacionalnim izvršilnim organom in organom za reševanje pritožb dovolj pooblastil in sredstev za primerno in učinkovito izvrševanje posameznih pritožb potnikov na podlagi te uredbe.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nacionalni izvršilni organi za vsako leto najpozneje do konca aprila naslednjega koledarskega leta objavijo statistične podatke o svoji dejavnosti, in sicer tudi o naloženih kaznih.

2.  Nacionalni izvršilni organi vsako leto na svojih spletnih mestih objavijo poročila, v katerih navedejo statistične podatke o številu in vrsti prejetih pritožb ter izid sprejetih izvršilnih ukrepov in uporabljene sankcije. Za posamezno leto to opravijo najpozneje do prvega dne aprila naslednje leto. Poleg tega se ta poročila objavijo na spletnem mestu Agencije Evropske unije za železnice.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Nacionalni izvršilni organi v sodelovanju z organizacijami, ki zastopajo invalide in osebe z omejeno mobilnostjo, redno preverjajo storitve pomoči, zagotovljene v skladu s to uredbo, ter rezultate objavijo v dostopni in običajno uporabljeni obliki.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v pravice potrošnikov do uporabe alternativnih pravnih sredstev, ki izhajajo iz Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta32, se lahko potnik, potem ko se je neuspešno pritožil prevozniku v železniškem prometu, prodajalcu vozovnic, upravljavcu postaje ali upravljavcu infrastrukture, v skladu s členom 28 pritoži izvršilnemu organu. Izvršilni organ pritožnike obvesti o njihovi pravici do pritožbe organom za alternativno reševanje sporov, če želijo uveljavljati individualna pravna sredstva.

1.  Brez poseganja v pravice potrošnikov do uporabe alternativnih pravnih sredstev, ki izhajajo iz Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta32, se lahko potnik, potem ko se je neuspešno pritožil prevozniku v železniškem prometu, upravljavcu postaje ali upravljavcu infrastrukture, v skladu s členom 28 pritoži izvršilnemu organu. Izvršilni organ pritožnike obvesti o njihovi pravici do pritožbe organom za alternativno reševanje sporov, če želijo uveljavljati individualna pravna sredstva. Države članice zagotovijo, da se izvršilni organi in organi, ki obravnavajo pritožbe, priznajo za potrebe sheme alternativnih pravnih sredstev v skladu z Direktivo 2013/11/EU, in da morajo v primeru, ko želijo potniki uporabiti alternativna pravna sredstva, prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic, upravljavec postaje ali upravljavec infrastrukture sodelovati v postopku, katerega rezultat je zanje obvezujoč in izvršljiv.

_________________

_________________

32 Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 14).

32 Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 14).

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsak potnik se lahko glede domnevne kršitve te uredbe pritoži nacionalnemu izvršilnemu organu ali kateremu koli drugemu organu, ki ga je v ta namen določila država članica.

2.  Vsak potnik se lahko glede domnevne kršitve te uredbe pritoži nacionalnemu izvršilnemu organu ali kateremu koli drugemu organu, ki ga je v ta namen določila država članica. Pritožbe lahko vložijo tudi organizacije, ki zastopajo skupine potnikov.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedeni organ potrdi prejem pritožbe v dveh tednih po njenem prejemu. Postopek reševanja pritožbe traja največ tri mesece. V zapletenih primerih lahko navedeni organ po svoji presoji to obdobje podaljša na šest mesecev. V takem primeru potnika obvesti o razlogih za podaljšanje in o času, ki bo predvidoma potreben za zaključek postopka. To obdobje lahko traja več kot šest mesecev samo v primerih, ki vključujejo sodne postopke. Če je navedeni organ tudi organ za alternativno reševanje sporov v smislu Direktive 2013/11/EU, se prednostno upoštevajo roki, določeni v navedeni direktivi.

Navedeni organ potrdi prejem pritožbe v dveh tednih po njenem prejemu. Postopek reševanja pritožbe traja največ tri mesece. V zapletenih primerih lahko navedeni organ po svoji presoji to obdobje podaljša na šest mesecev. V takem primeru potnika ali organizacijo, ki zastopa potnike, obvesti o razlogih za podaljšanje in o času, ki bo predvidoma potreben za zaključek postopka. To obdobje lahko traja več kot šest mesecev samo v primerih, ki vključujejo sodne postopke. Če je navedeni organ tudi organ za alternativno reševanje sporov v smislu Direktive 2013/11/EU, se prednostno upoštevajo roki, določeni v navedeni direktivi, spletno reševanje sporov v skladu z Uredbo 524/2013/EU1a pa je lahko na voljo v dogovoru z vsemi udeleženimi stranmi.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 1).

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 33a

 

Neodvisni spravni organi

 

Države članice vzpostavijo dobro opremljene neodvisne spravne organe, ki bodo lahko in cenovno dostopni potnikom pri uveljavljanju pravic v primeru sporov s prevozniki v železniškem prometu ter prodajalci vozovnic.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice predpišejo kazni, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice seznanijo Komisijo s temi določbami in jo nemudoma obvestijo o kakršnih koli poznejših spremembah, ki vplivajo nanje.

1.  Države članice predpišejo kazni, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter med drugim vključevati najnižjo denarno kazen ali delež letnega prometa zadevnega podjetja ali organizacije, odvisno od tega, kateri znesek je višji. Države članice seznanijo Komisijo s temi določbami in jo nemudoma obvestijo o kakršnih koli poznejših spremembah, ki vplivajo nanje.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 37a

 

Postopek v odboru

 

1.  Komisiji pomaga odbor. To je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Priloga II – del I – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  Vozni redi in pogoji potovanja po najugodnejših cenah

-  Vozni redi in pogoji potovanja po vseh razpoložljivih cenah, vključno z najugodnejšimi.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Priloga II – del I – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  Pogoji za dostop s kolesom

-  Možnosti dostopa s kolesom

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Priloga II – del I – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  Razpoložljivost sedežev v kadilskih in nekadilskih oddelkih, v prvem in drugem razredu ter v ležalnih in spalnih vagonih

-  Razpoložljivost sedežev za vse veljavne voznine v nekadilskih (in po potrebi kadilskih oddelkih), v prvem in drugem razredu ter v ležalnih in spalnih vagonih

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Priloga II – del I – alinea 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  Vse dejavnosti, ki lahko privedejo do prekinitev ali zamud prevoznih storitev

-  Prekinitve in zamude (načrtovane in v realnem času)

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Priloga II – del I – alinea 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  Razpoložljivost storitev na vlaku;

-  Razpoložljivost storitev na vlaku, vključno z brezžičnim omrežjem in stranišči

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Priloga II – del II – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  Storitve na vlaku

-  Storitve na vlaku, vključno z brezžičnim omrežjem

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Priloga II – del II – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  Zamude

-  Prekinitve in zamude (načrtovane in v realnem času)

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Priloga III – del I – odstavek 2 – točka 1 – točka a – točka iii – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  odstotni delež storitev z zamudo od 60 do 119 minut,

-  odstotni delež storitev z zamudo od 91 do 120 minut,

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Priloga III – del I – odstavek 2 – točka 2 – alinea 1 – točka vii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vii)  zagotavljanje koristnih informacij med potovanjem;

(vii)  zagotavljanje koristnih informacij med potovanjem, tudi o brezžičnem omrežju in drugih storitvah na vlaku;

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Priloga III – del II – odstavek 1 – točka 4 – alinea 1 – točka vii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vii)  dostopnost postaje in objektov na postaji;

(vii)  dostopnost postaje in objektov na postaji, vključno z dostopom brez stopnic, s tekočimi stopnicami, dvigali in klančinami za prtljago.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Priloga IV – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zapletenih primerih, na primer takih, ki obsegajo več zahtevkov ali prevoznikov, čezmejna potovanja ali nesreče na ozemlju države članice, ki ni država, ki je prevozniku izdala licenco, zlasti če ni jasno, kateri nacionalni izvršilni organ je pristojen, ali kjer bi to olajšalo ali pospešilo reševanje pritožbe, nacionalni izvršilni organi v medsebojnem sodelovanju določijo „vodilni“ organ, ki opravlja vlogo enotne kontaktne točke za potnike. Vsi zadevni nacionalni izvršilni organi medsebojno sodelujejo, da bi olajšali reševanje pritožbe (vključno z izmenjavo informacij, pomočjo pri prevajanju dokumentov in posredovanjem informacij o okoliščinah incidentov). Potniki so obveščeni o tem, kateri organ je „vodilni“.

V zapletenih primerih, na primer takih, ki obsegajo več zahtevkov ali prevoznikov, čezmejna potovanja ali nesreče na ozemlju države članice, ki ni država, ki je prevozniku izdala licenco, zlasti če ni jasno, kateri nacionalni izvršilni organ je pristojen, ali kjer bi to olajšalo ali pospešilo reševanje pritožbe, nacionalni izvršilni organi v medsebojnem sodelovanju določijo „vodilni“ organ, ki opravlja vlogo enotne kontaktne točke za potnike. Vsi zadevni nacionalni izvršilni organi medsebojno sodelujejo, da bi olajšali reševanje pritožbe (vključno z izmenjavo informacij, pomočjo pri prevajanju dokumentov in posredovanjem informacij o okoliščinah incidentov). Potniki so obveščeni o tem, kateri organ je „vodilni“. Poleg tega nacionalni izvršilni organi vedno in v vsakem primeru zagotovijo skladnost z Uredbo 2017/2394/EU1a Evropskega parlamenta in Sveta.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004, UL L 345, 27.12.2017.

(1)

UL L 197, 14.12.2012, str. 66.

(2)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Železniški sektor se je od leta 1991, ko je bila objavljena prva zakonodajna pobuda, znatno spremenil(1). V tem času so se t. i. uveljavljeni prevozniki popolnoma prestrukturirali, na trg so vstopili novi, delno se je začel izvajati pravi enotni železniški prostor EU na podlagi skupnih tehničnih in upravnih standardov. Mnogo pa je še treba doseči, med drugim razširiti nove tehnologije, kot je Evropski sistem za upravljanje železniškega prometa (ERTMS).

Eden izmed ključnih dosežkov v železniškem sektorju je vzpostavitev pravnega okvira za zaščito pravic potnikov, ki je del širše politike EU v zvezi s pravicami potrošnikov. Komisija je v svojem poročilu o izvajanju(2) ugotovila, da sektor pravilno uporablja Uredbo (ES) št. 1371/2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu. Vendar pa več držav članic povsem v skladu s to uredbo odobrava neizvajanje nekaterih členov Uredbe, ker nimajo finančnih sredstev za nadgradnjo zanemarjene železniške infrastrukture ali zastarelih voznih sredstev. Tako neizvajanje sicer od decembra 2024 naprej ne bo več možno. Pravice potnikov v železniškem prometu bodo tako kmalu enake v vseh državah članicah EU.

Kljub temu, da je potrebnih nekaj izboljšav, ki se tudi stalno uvajajo, je treba poudariti, da je železniški sistem EU v primerjavi z mnogimi drugimi državami po svetu eden najučinkovitejših, najsodobnejših in najbolj potrošniku prijaznih sistemov. Poročevalec vendarle meni, da bi bilo treba železniški sektor še naprej stalno izboljševati in posodabljati, tudi zaradi zaščite potnikov v železniškem prometu.

Ta prenovitev prinaša spodbudo za nadaljnje izboljševanje železniškega sistema EU in določitev še jasnejšega okvira za odnos med prevozniki in strankami.

Poročevalec zato pozdravlja predlog Komisije, zlasti glede zagotavljanja pomoči osebam z omejeno mobilnostjo in invalidnim osebam ter nadomestil v primeru prekinitve potovanja.

Poročevalec meni, da je nujno vzpostaviti okvir izvršljivih pravic, ki bi po eni strani države članice spodbudil k izvajanju obstoječe zakonodaje EU, po drugi strani pa bi dosledneje zaščitil stranke, ter ob tem upoštevati, da bi moralo potovanje z vlakom ostati cenovno ugodno in postajati vedno bolj dostopno osebam z omejeno mobilnostjo.

Poročevalec poudarja, da mora železniški sektor, če naj bo konkurenčen, strankam po ugodni ceni zagotavljati odlične in sodobne storitve. Za zagotavljanje trajnosti prevoza in socialne kohezije je izjemno pomembno, da se k železniškemu prevozu pritegnejo novi potniki. Zato je nujno, da je delovanje železnic izenačeno z drugimi načini prevoza. Konkurenca mora biti poštena! Izboljšanje zaščite državljanov EU pri potovanju z vlakom, ki je nedvomno prednostna naloga, bi bilo zato treba uravnotežiti s potrebo, da upravno breme v železniškem sektorju ostane čim manjše. Zato ta prenovitev ne bi smela vključevati ukrepov, ki se prekrivajo z obstoječo zakonodajo EU.

Glavni pomisleki

Področje uporabe

Na splošno poročevalec podpira predlog Evropske komisije, naj se možnost, da države članice odobrijo neizvajanje določb, čim bolj zmanjša. Vendar bi bilo treba iz področja uporabe te prenovitve izključiti storitve mednarodnega železniškega potniškega prometa med državami zunaj EU in državami EU, saj prevozniki v železniškem prometu iz EU ne bi smeli biti odgovorni za stanje železniške infrastrukture v državah zunaj EU in za učinkovitost prevoznikov zunaj EU, za katere zagotavljajo vlečne storitve.

Države članice ne bi smele imeti možnosti za izvzetje storitev v notranjem prometu na dolgih relacijah po letu 2024, kot določa obstoječa uredba. Ob upoštevanju financiranja železniškega sistema v srednji in vzhodni Evropi do prenehanja ne bi smelo priti že pred tem. Poleg Združenega kraljestva so v teh državah storitve na dolgih relacijah še vedno delno izvzete.

Poročevalec tudi želi poudariti, da bi se morala zakonodaja na področju pravic potrošnikov osredotočati na odnos med stranko in ponudnikom storitve. V primeru te prenovitve je to železniški prevoznik. Odnose med podjetji bi morala urejati druga zakonodaja, na primer železniški paket. Poročevalec je zato črtal zahteve glede izmenjave podatkov (člen 9(4)), načrtov ravnanja v nepredvidljivih razmerah (člen 18(6)) in pravice do pravnega varstva (člen 19).

Dostopnost

Poročevalec močno podpira potrebo po izboljšanju dostopnosti železniškega prevoza invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo. Vlaki bi morali biti zlahka dostopni vsem državljanom EU pod enakimi pogoji. V tem pogledu želi poročevalec opomniti, da se je s četrtim železniškim paketom vzpostavil pravni okvir za prilagoditev železniške infrastrukture osebam z omejeno mobilnostjo, da bi se omogočila njihova popolna neodvisnost. Treba je poudariti, da bo v starajoči se družbi dostopnost predstavljala vedno pomembnejši izziv za prometni sektor.

Poročevalec zato meni, da bi si moral železniški sektor po najboljših močeh prizadevati za dostopnost železniških postaj in vlakov. Zato predlaga, naj se osebam z omejeno mobilnostjo zagotovi dostop do celotnega železniškega sistema EU s čim krajšim rokom za vnaprejšnje obveščanje, ki ne bi smel presegati 24 ur. Potrebna pomoč naj se nudi v času izvajanja železniških storitev. Morala bi biti brezplačna. Nacionalni izvršilni organi naj izvajajo revizije kakovosti dostopnosti železniškega sistema, da omogočijo ciljno usmerjene izboljšave.

Poročevalec ugotavlja, da oprema za mobilnost, kot so invalidski vozički ali pripomočki, ni le življenjskega pomena za osebe z omejeno mobilnostjo, temveč je tudi izdelana po meri in pogosto draga. Zato je zelo pomembno, da se nadomestilo za izgubo ali poškodbo izplača pravočasno in da krije celotne stroške nadomestitve, ki temeljijo na dejanski vrednosti.

Poročevalec meni, da je za zagotavljanje primerne visokokakovostne pomoči osebam z omejeno mobilnostjo ključno usposabljanje osebja. Zato predlaga, naj se viri za usposabljanje osebja namenijo za zaposlene, ki so v neposrednem stiku z osebami z omejeno mobilnostjo ali so dolžni zagotavljati storitve v zvezi s temi osebami. S tem bo usposabljanje uspešnejše in bolj osredotočeno.

Vozovnice

Poročevalec meni, da je ključno čim bolj izboljšati dostopnost in privlačnost železniškega prevoza ter s tem podpreti prehod na to vrsto prevoza(3), ki je poudarjeno v Beli knjigi o prometu. Potniki v železniškem prometu zelo cenijo enotne vozovnice. Te imajo ključno vlogo pri povečanju privlačnosti potovanja z vlakom. Vendar pa poročevalec meni, da v okviru odpiranja trga ni naloga zakonodajalca, da na področju izdajanja vozovnic uvede obvezno sodelovanje med podjetji. Železniški sektor bi bilo treba obravnavati enako kot druge načine prevoza. Kot v letalskem sektorju, v katerem prevozniki niso obvezani k letom pod skupno oznako, bi morali železniški prevozniki svobodno izbirati, s katerimi akterji bodo sodelovali, tudi zato, da bi se povečala konkurenca med načini prevoza, ki je že več desetletij ena ključnih prvin politike EU.

V tem pogledu prve oprijemljive rezultate že zagotavlja izvajanje sektorske pobude železniških prevoznikov in prodajalcev vozovnic, ki se imenuje model celovite storitve (full service model – FSM). Na naslovu www.bahn.com je zdaj denimo za rezervacijo na voljo celoten nabor vozovnic prevoznikov Trenitalia in ÖBB v notranjem in mednarodnem prometu, tako da lahko potnik naenkrat rezervira, plača in prejme vozovnico za potovanje z več prevozniki, npr. iz severne Nemčije prek Avstrije v južno Italijo.

Kljub temu poročevalec meni, da bi moral zakonodajalec imeti ključno vlogo pri zagotavljanju ustrezne ravni zaščite potnikov v železniškem prometu, zlasti zagotavljanju, da so potniki pri kupovanju vseh vrst vozovnic ustrezno obveščeni, da bi jim sistem nadomestil in pomoči iz te uredbe dejansko koristil.

Železniški sistem je zelo zapleten, ne le s tehničnega vidika, temveč tudi z vidika varnosti in zaščite potnikov. Obenem železniški prevozniki uvajajo inovacije, storitve se že avtomatizirajo. Ukrepi, ki vključujejo zahtevo po prodaji vozovnic prek določenih kanalov, bi morali biti prilagodljivi, treba bi bilo npr. upoštevati, da prodaja na vlaku ni vedno mogoča, kot je že omenjeno v sami sedanji uredbi v členu 9(4). Poleg tega je izjemno pomembno, da železniški prevozniki ohranijo in razširijo možnosti za nakup vozovnic prek alternativnih dostopnih kanalov.

Vloga prodajalcev vozovnic in posrednikov

Poročevalec meni, da je nujno preprečiti nejasnosti glede pristojnosti v tej uredbi in zagotoviti pravno jasnost. Zato je spremenil nekaj opredelitev iz člena 3, na primer opredelitev „organizatorja potovanja“, ki jo je uskladil z obstoječo zakonodajo(4).

Osnovna dejavnost prodajalcev vozovnic kot posrednikov prevoznih storitev v železniškem prometu je prodajanje vozovnic v imenu železniških prevoznikov. V tem pogledu je poročevalec spremenil člen 9(2) in s tem odpravil pravno obveznost za prodajalce vozovnic, da potnikom zagotavljajo neprekinjene potovalne informacije.

Višja sila

Od leta 2013 po sodbi Evropskega sodišča železniški prevozniki niso oproščeni svoje obveznosti, da izplačajo nadomestila za zamude, do katerih pride zaradi izrednih okoliščin. Poročevalec meni, da do izrednih okoliščin lahko pride pri vseh načinih prevoza. To je še bolj pomembno z vidika multimodalnosti, pri kateri bi morala osnovna minimalna načela veljati za vse načine prevoza, tudi zato, da bi se preprečilo izkrivljanje konkurence med načini prevoza. Komisija je pri prenovitvi to sicer upoštevala, a je izredne okoliščine omejila na izredne vremenske razmere in večje naravne nesreče, ni pa upoštevala drugih okoliščin, ki niso povezane s prevoznostjo železnic, vendar lahko resno vplivajo na delovanje sistema, na primer terorističnih napadov. Poročevalec predlaga, naj se v členu 17(8) uvede opredelitev višje sile iz člena 32(2) Priloge I (Enotna pravila CIV), ki zajema vse nepričakovane okoliščine, na katere železniški prevozniki nimajo vpliva.

(1)

Direktiva 91/440 (ES)

(2)

Poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, COM/2013/587 final, 14. avgust 2013.

(3)

Bela knjiga o prometu 2011.

(4)

Direktiva (EU) 2015/2302 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

D(2018)14313

Karima Delli

Predsednica Odbora za promet in turizem

ASP 04F155

v Bruslju

Zadeva:  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Cenjena gospa predsednica,

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi pravnih aktov, ki je vključen v poslovnik Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar lahko spremembe delov predloga, ki ostajajo nespremenjeni, izjemoma in posamično sprejme predsednik pristojnega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take v predlogu, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve je po razpravi na svoji seji 7. septembra 2017 z 19 glasovi za in dvema vzdržanima glasovoma(1) sklenil priporočiti, naj Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor začne preučevanje zgoraj navedenega predloga v skladu s členom 104.

Lep pozdrav,

Pavel Svoboda

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine

Priloga

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 19. februarja 2018

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta  o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu

COM(2017)0548 z dne 27.9.2017 – 2017/0237(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, še zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 27. oktobra in 14. decembra 2017 ter 18. januarja 2018, med drugim da bi preučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je potem, ko je na teh srečanjih(2) preučila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1371/2007 z dne 23. oktobra 2007o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, soglasno ugotovila naslednje:

1. Naslednje besedilo bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:

– v uvodni izjavi 10 nadomestitev sedanjega sklicevanja na „Direktivo 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti železniškega sistema za konvencionalne hitrosti“ s sklicevanjem na „Uredbo Komisije (EU) št. 454/2011“;

– v uvodni izjavi 14 črtanje besed „sodelovati pri zagotavljanju lažjega“;

– v uvodni izjavi 15 črtanje besed „svobode izbire“;

– v uvodni izjavi 16 nadomestitev besed „da bi zagotovili, da“ z „Poleg tega“;

– v točki 17 člena 3 dodano besedilo „v železniškem prometu“;

– vse besedilo člena 6;

– v členu 9(1) črtanje besed „brez poseganja v člen 10“;

– v členu 9(3) črtanje besed „potrebe slabovidnih in/ali slušno prizadetih ljudi“;

– v členu 10(1) črtanje besed „v kolikor so na razpolago“ in dodano besedilo „in, če so na voljo“ pred besedami „enotne vozovnice“;

– v pododstavku 1 člena 10(2) dodano besedilo „3 in“;

– vse besedilo drugega pododstavka člena 10(2);

– v členu 17(2) dodano začetno besedilo „Odstavek 1 se uporablja tudi za“;

– v členu 25(1) črtanje besed „ni nobene finančne omejitve“;

– v Prilogi III črtanje obstoječega besedila Priloge III Uredbe (ES) št. 1371/2007.

2. V uvodni izjavo 32 bi bilo treba za besedo „Pogodbe“ dodati besede „o Evropski uniji“.

Posvetovalna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz prejšnjega obstoječega besedila skupaj z njegovimi spremembami tudi sklenila, da predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega pravnega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec    pravni svetovalec    generalni direktor

(1)

Navzoči so bili: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

(2)

  Posvetovalna skupina je delala na podlagi angleške različice, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

 

  Bruselj, 19. februarja 2018.

MNENJE

V VEDNOST  EVROPSKEMU PARLAMENTU

          SVETU

          KOMISIJI

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

COM(2017) 548 final of 27.9.2017 - 2017/0237 (COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, še zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 27. oktobra in 14. decembra 2017 ter 18. januarja 2018, med drugim da bi preučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je potem, ko je na teh srečanjih(1) preučila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1371/2007 z dne 23. oktobra 2007o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, soglasno ugotovila naslednje:

1. Naslednje bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:

– v uvodni izjavi 10 nadomestitev sedanjega sklicevanja na „Direktivo 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti železniškega sistema za konvencionalne hitrosti“ s sklicevanjem na „Uredbo Komisije (EU) št. 454/2011“;

– v uvodni izjavi 14 črtanje besed „sodelovati pri zagotavljanju lažjega“;

– v uvodni izjavi 15 črtanje besed „svobode izbire“;

– v uvodni izjavi 16 nadomestitev besed „da bi zagotovili, da“ z „Poleg tega“;

– v točki 17 člena 3 dodano besedilo „v železniškem prometu“;

– vse besedilo člena 6;

– v členu 9(1) črtanje besed „brez poseganja v člen 10“;

– v členu 9(3) črtanje besed „potrebe slabovidnih in/ali slušno prizadetih ljudi“;

– v členu 10(1) črtanje besed „v kolikor so na razpolago“ in dodano besedilo „in, če so na voljo“ pred besedami „enotne vozovnice“;

– v pododstavku 1 člena 10(2) dodano besedilo „in 4“;

– vse besedilo drugega pododstavka člena 10(2);

– v členu 17(2) dodano začetno besedilo „Odstavek 1 se uporablja tudi za“;

– v členu 25(1) črtanje besed „ni nobene finančne omejitve“;

– v Prilogi III črtanje obstoječega besedila Priloge III Uredbe (ES) št. 1371/2007.

2. V uvodni izjavo 32 bi bilo treba za besedo „Pogodbe“ dodati besede „o Evropski uniji“.

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile izrecno opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec      pravni svetovalec      generalni direktor

(1)

  Svoje delo je opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEBOD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalca. Poročevalec je pri pripravi poročila do njegovega sprejetja v odboru prejel prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekti in/ali osebe

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Community of European Railway (CER)

Blogger Mark SMITH (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

European Cyclists' Federation (ECF)

European Commission - DG MOVE

European Disability Forum (EDF)

European Passengers' Federation (EPF)

European Rail Infrastructure Managers (EIM)

Eurostar

Eurotunnel

Fahrgastverband Pro Bahn

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

International Association of Public Transport (UITP)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA)

Trenitalia

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Verbraucherzentrale Bundesverband


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (5.6.2018)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Pripravljavec mnenja: Dennis de Jong

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je septembra 2017 predstavila svoj predlog za prenovitev evropske uredbe o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (Uredba (ES) št. 1371/2007). Pripravljavec mnenja meni, da bi moralo potovanje po železnici postati bolj privlačno za potrošnike, zato bi bilo treba povečati zahteve po informacijah za prevoznike v železniškem prometu, s čimer bi se ustvarila večja pravna gotovost za potnike v železniškem prometu, potovanje po železnici pa bi postalo bolj dostopno za invalide ali osebe z omejeno mobilnostjo. Čeprav predlog Komisije vključuje številne pomembne izboljšave, pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba pokazati več ambicioznosti na nekaterih področjih prenovitve, da bodo potniki v železniškem prometu bolj zaščiteni in obveščeni pred in med potovanjem ter po njem.

Višja sila in nadomestila

Po vključitvi klavzule „višje sile“ v uredbo o pravicah letalskih potnikov Komisija predlaga, naj se v uredbo doda posebna klavzula o pravicah potnikov v železniškem prometu. Ta klavzula določa, da železniškim podjetjem ne bi bilo treba plačati odškodnine v primeru hudih vremenskih razmer ali večjih naravnih nesreč. Vendar potovanja z letalom in vlakom niso primerljiva. Poleg tega tovrstne klavzule niso dovolj natančne, da bi se preprečili prihodnji spori. Zato pripravljavec mnenja predlaga črtanje te klavzule. Poleg tega predlaga, naj se razširijo pravila o nadomestilu cene vozovnice. Predlaga sistem nadomestil za vlake za visoke hitrosti, na podlagi katerega bodo imeli potniki pravico do uveljavljanja odškodnine, kadar bodo utrpeli zamudo 45 minut ali več.

Informacije, storitve in pomoč

Ko potniki kupijo vozovnico za vlak, se prepogosto soočajo z nejasnimi pogoji. Zlasti če potniki med potovanjem uporabijo različne železniške prevoznike, se srečujejo z razlikami v cenah vozovnic, zagotavljanju povezav in pomoči. Zato je enota vozovnica v tem mnenju jasneje opredeljena, poleg tega se predlaga vzpostavitev vmesnika za aplikacijsko programiranje, s katerim železniška podjetja brez diskriminacije zagotovijo dostop do vseh informacij o potovanju, vključno z operativnimi podatki ter podatki o voznem redu in tarifah v realnem času. Da se bodo lahko potniki informirano odločali za nakup vozovnic, bodo morali prodajalci vozovnic in prevozniki v železniškem prometu potnike obvestiti, ko se bo cena tako imenovane enotne vozovnice razlikovala od akumulirane cene pri ločenem nakupu vozovnic pri različnih prevoznikih.

Invalidi in osebe z omejeno mobilnostjo

Predlog Komisije vsebuje številne izboljšave za izpolnitev cilja, da postane potovanje po evropski železnici bolj dostopno za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo. Vendar še vedno ni rešena najpomembnejša težava, s katero se soočajo te osebe, in sicer možnost predhodnega obvestila o potrebi po pomoči 48 ur pred potovanjem. To bistveno zmanjšuje mobilnost in svobodo invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo in ni v skladu s členom 9 Konvencije OZN o pravicah invalidov (UNCRPD), ki določa, da je treba doseči možnost samostojnega, spontanega potovanja brez pomoči. Številne države članice že imajo dobro delujoč sistem, ki zahteva veliko krajši čas za obvestilo o pomoči. Pripravljavec mnenja zato predlaga, da se v predlogu Komisije ta čas z 48 ur skrajša na 24 ur za male postaje, za postaje z več osebja pa uvede sistem „prideš in greš“. Drugi predlogi za povečanje dostopnosti potovanja po železnici vključujejo zagotavljanje lahko dostopnih informacij prek spleta ali distribucijskih kanalov, ki jih upravljajo zaposleni, ter obveznost prevoznikov v železniškem prometu, da neposredno in v dostopni obliki zagotovijo informacije o ukinitvi prevoznih storitev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Kljub znatnemu napredku na področju zaščite potrošnikov v Uniji so še vedno potrebne nadaljnje izboljšave za zaščito pravic potnikov v železniškem prometu.

(3)  Kljub znatnemu napredku na področju zaščite potrošnikov v Uniji so še vedno potrebne nadaljnje izboljšave za zaščito pravic potnikov v železniškem prometu in zagotovila, da bodo prejeli nadomestilo v primeru zamude, odpovedi ali materialne škode.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  S priznavanjem enakih pravic potnikom, ki potujejo v mednarodnem in notranjem železniškem prometu, bi se morali povišati raven varstva potrošnikov v Uniji ter zagotoviti enaki konkurenčni pogoji za prevoznike v železniškem prometu in enotna raven pravic za potnike.

(5)  S priznavanjem enakih pravic potnikom, ki potujejo v mednarodnem in notranjem železniškem prometu, bi se morala povišati raven pravic potnikov, zlasti kar zadeva njihov dostop do informacij in nadomestilo v primeru zamude ali odpovedi. Potniki bi morali prejeti čim bolj točne informacije o svojih pravicah.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Mestne, primestne in regionalne storitve železniškega prevoza potnikov se po svoji naravi razlikujejo od storitev na dolgih relacijah. Države članice bi zato morale imeti možnost, da mestne, primestne in regionalne storitve železniškega prevoza potnikov, ki niso čezmejne storitve znotraj Unije, izvzamejo iz nekaterih določb o pravicah potnikov.

(6)  Prevoz potnikov s podzemnimi vlaki, tramvaji in drugimi vozili lahke železnice se po svoji naravi razlikuje od storitev na dolgih relacijah. Države članice bi zato morale imeti možnost, da prevoz potnikov s podzemnimi vlaki, tramvaji in drugimi vozili lahke železnice, ki ni čezmejna storitev znotraj Unije, izvzamejo iz nekaterih določb o pravicah potnikov.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Med pravice uporabnikov prevoznih storitev v železniškem prometu sodi prejemanje informacij v zvezi s prevozno storitvijo pred in med potovanjem. Če je le mogoče, bi morali prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic te informacije kar se da hitro zagotoviti vnaprej. Te informacije bi bilo treba zagotoviti v obliki, dostopni invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo.

(9)  Med pravice potrošnikov prevoznih storitev v železniškem prometu sodi prejemanje informacij v zvezi z vsemi razpoložljivimi razpoložljivimi železniškimi možnostmi in prevozno storitvijo pred in med potovanjem ter po njem. Prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj bi morali te informacije zagotoviti vnaprej in v realnem času. Te informacije bi bilo treba zagotoviti v obliki, dostopni invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo, in bi morale biti javne.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava se nanaša na člen 9(2), ki je del predloga prenovitve.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Dobro razvit multimodalni prevoz potnikov bo omogočil doseganje podnebnih ciljev. Zato bi morali prevozniki v železniškem prometu opozoriti tudi na povezave z drugimi načini prevoza, da bodo potrošniki seznanjeni z njimi pred rezervacijo potovanja.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava se nanaša na člen 9(2), ki je del predloga prenovitve.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Zahteva po nediskriminacijskem zagotavljanju informacij o potovanju vključuje operativne podatke v realnem času o časovnih razporedih ali voznih redih, intermodalnih povezavah, razpoložljivih sedežih, veljavnih prevozninah in tarifah, obveznih rezervacijah in veljavnih posebnih pogojih. Prevozniki v železniškem prometu bi morali vsem organizatorjem potovanj in prodajalcem vozovnic omogočiti, da uspešno sklenejo prevozne pogodbe, na podlagi katerih izdajo vozovnice in enotne vozovnice, sprejemajo rezervacije in zagotavljajo povezane komercialne ponudbe, na primer po potrebi vozovnice za prevoz kolesa ali velike prtljage. S tem naj bi postalo potovanje dostopnejše za potnike, poleg tega bi jim ponudili širši razpon možnosti potovanja in tarif, med katerimi bi lahko izbirali.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša na uvodno izjavo 12, ki je del prenovitve.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b)  Prevozniki v železniškem prometu bi morali pri zagotavljanju dostopa do informacij ali sistemov rezervacij prek vmesnikov za aplikacijsko programiranje (API) poskrbeti, da ti vmesniki uporabljajo odprte standarde, splošno uporabljene protokole in strojno čitljive formate. Če ti standardi, protokoli ali formati ne obstajajo, bi bilo treba pri njihovem ustvarjanju uporabiti odprte postopke za dokumentiranje, razvoj in standardizacijo. Prevozniki v železniškem prometu bi jih morali brezplačno dati na voljo.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša na uvodno izjavo 12, ki je del prenovitve.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c)  Če se uvedejo tehnični ukrepi, ki strankam preprečujejo, da pridobijo informacije o potovanju iz javno dostopnih virov, ki niso vmesniki za aplikacijsko programiranje, kot so njihova spletna mesta, bi bilo treba to obravnavati kot diskriminacijsko.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša na uvodno izjavo 12, ki je del prenovitve.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Vse večja priljubljenost kolesarjenja v Uniji vpliva tudi širše na sektorja mobilnosti in turizma. S povečanjem deleža uporabe železnic in kolesarjenja v strukturi načinov prevoza se zmanjšuje vpliv prometa na okolje. Zato bi morali prevozniki v železniškem prometu kar najbolj olajšati združevanje potovanj s kolesom in vlakom, zlasti tako, da potnikom dovolijo, da kolesa vzamejo s seboj na vlak.

(13)  Vse večja priljubljenost kolesarjenja v Uniji vpliva tudi širše na sektorja mobilnosti in turizma. S povečanjem deleža uporabe železnic in kolesarjenja v strukturi načinov prevoza se zmanjšuje vpliv prometa na okolje. Zato bi morali prevozniki v železniškem prometu kar najbolj olajšati združevanje potovanj s kolesom in vlakom, zlasti tako, da zagotavljajo ustrezne zmogljivosti za varen prevoz koles na vseh vrstah vlakov, vključno z vlaki na dolgih in čezmejnih relacijah.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Prevoz koles z vlakom se bi lahko zavrnil ali omejil le zaradi ustrezno utemeljenih varnostnih razlogov. Ti razlogi naj bi bili povezani z varnostjo potnikov, zlasti na primer, da se zagotovi, da ni preprek na izhodu v sili, in da se preprečijo telesne poškodbe potnikov.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša na uvodno izjavo 13, ki je del prenovitve.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Prevozniki v železniškem prometu bi morali olajšati prehod potnikov v železniškem prometu od enega operaterja k drugemu s pomočjo izdaje enotnih vozovnic, če je to mogoče.

(14)  Prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj bi morali olajšati prehod potnikov v železniškem prometu od enega operaterja k drugemu s pomočjo izdaje enotnih vozovnic. Kadar se cena enotne vozovnice precej razlikuje od cene vozovnic, kupljenih ločeno, bi morali to jasno navesti. Pri izdaji enotne vozovnice bi morali upoštevati, da bi moralo biti na voljo dovolj časa, da lahko potnik prestopi z enega prevoza na drugega.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša na člen 17(8), ki je del predloga prenovitve.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Z vidika Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov ter z namenom, da se invalidnim osebam in osebam z zmanjšano mobilnostjo zagotovijo možnosti potovanja po železnici, primerljive z možnostmi drugih državljanov, bi bilo treba določiti pravila o nediskriminaciji in pomoči med potovanjem. Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, naj bo vzrok zanjo invalidnost, starost ali kateri koli drugi dejavnik, imajo, tako kot vsi drugi državljani, pravico do prostega gibanja in nediskriminacije. Med drugim bi bilo treba posvetiti posebno pozornost zagotavljanju informacij invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v zvezi z dostopnostjo do prevoznih storitev v železniškem prometu, pogoji dostopa do tirnih vozil in njihovo opremo. Da bi bili potniki z omejeno možnostjo zaznavanja kar najbolje obveščeni o zamudah, bi bilo treba uporabljati optične in akustične sisteme. Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo bi morale imeti možnost kupiti vozovnico na vlaku brez dodatnih stroškov. Osebje bi moralo biti ustrezno usposobljeno, da se odzove na potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, zlasti, ko jim nudijo pomoč. Za zagotovitev enakih pogojev potovanja bi morala biti takim osebam na postajah in na vlaku pomoč na voljo vedno, kadar obratujejo vlaki, ter ne samo ob določenih urah.

(15)  Z vidika Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov ter z namenom, da se invalidnim osebam in osebam z zmanjšano mobilnostjo zagotovijo možnosti potovanja po železnici, primerljive z možnostmi drugih državljanov, bi bilo treba določiti pravila o nediskriminaciji in pomoči pred in med potovanjem. Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, naj bo vzrok zanjo invalidnost, starost ali kateri koli drugi dejavnik, imajo, tako kot vsi drugi državljani, pravico do prostega gibanja in nediskriminacije. Med drugim bi bilo treba posvetiti posebno pozornost zagotavljanju informacij invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v zvezi z dostopnostjo do prevoznih storitev v železniškem prometu, pogoji dostopa do tirnih vozil in njihovo opremo. Da bi bili potniki z omejeno možnostjo zaznavanja kar najbolje obveščeni o zamudah, bi bilo treba uporabljati optične in akustične sisteme. Če ni druge možnosti za predhodni nakup vozovnic, bi morale imeti invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo možnost kupiti vozovnico na vlaku brez dodatnih stroškov. Osebje bi moralo biti ustrezno usposobljeno, da se odzove na potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, zlasti, ko jim nudijo pomoč. Za zagotovitev enakih pogojev potovanja bi morala biti takim osebam na postajah in na vlaku brezplačna pomoč na voljo vedno, kadar obratujejo vlaki, ter ne samo ob določenih urah.

Obrazložitev

Ni vedno mogoče kupiti vozovnice na vlaku. Vsi vlaki nimajo osebja, ki prodaja vozovnice, zato je treba to možnost v največji možni meri zakonsko urediti. Ta predlog spremembe se nanaša na člen 10(5), ki je del prenovitve.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj bi morali upoštevati potrebe invalidnih oseb ali oseb z omejeno mobilnostjo, skladno s TSI za osebe z omejeno mobilnostjo. Poleg tega bi morali biti v skladu s pravili Unije o javnih naročilih , zlasti z Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta26, vse zgradbe in tirna vozila dostopni s postopnim odpravljanjem fizičnih in funkcionalnih ovir pri nabavi novega materiala ali pri izvajanju gradbenih ali večjih obnovitvenih del.

(16)  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj bi morali upoštevati potrebe invalidnih oseb ali oseb z omejeno mobilnostjo, skladno s TSI za osebe z omejeno mobilnostjo in direktivo XXX, ki dopolnjuje TSI. Poleg tega bi morali biti v skladu s pravili Unije o javnih naročilih , zlasti z Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta26, vse zgradbe in tirna vozila dostopni s postopnim odpravljanjem fizičnih in funkcionalnih ovir pri nabavi novega materiala ali pri izvajanju gradbenih ali večjih obnovitvenih del.

__________________

__________________

26 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

26 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

Obrazložitev

Če zahteve glede dostopnosti niso zajete v aktih TSI, bi bilo treba uporabljati evropski akt o dostopnosti (Direktiva XXX). Namen Direktive XXX je dopolniti obstoječo sektorsko zakonodajo Unije z zajetjem vidikov, ki niso upoštevani v navedeni zakonodaji.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Zaželeno je, da bi ta uredba uvedla sistem nadomestil za potnike v primeru zamude, povezane z odgovornostjo prevoznikov v železniškem prometu, na isti podlagi kot mednarodni sistem, ki ga zagotavlja COTIF, zlasti z Enotnimi pravili CIV, ki se nanašajo na pravice potnikov. V primeru zamude pri storitvi prevoza potnikov bi morali prevozniki v železniškem prometu potnikom zagotoviti nadomestilo kot odstotni delež cene vozovnice.

(17)  Zaželeno je, da bi ta uredba uvedla sistem nadomestil za potnike v primeru zamude, povezane z odgovornostjo prevoznikov v železniškem prometu, na isti podlagi kot mednarodni sistem, ki ga zagotavlja COTIF, zlasti z Enotnimi pravili CIV, ki se nanašajo na pravice potnikov. Kupnina za vozovnico bi morala biti v celoti vračljiva. V primeru zamude pri storitvi prevoza potnikov bi morali prevozniki v železniškem prometu potnikom zagotoviti nadomestilo do 100 % cene vozovnice.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Prevozniki v železniškem prometu bi obvezno morali biti zavarovani ali bi morali skleniti enakovreden dogovor o odgovornosti do potnikov v železniškem prometu v primeru nesreč. Kadar država članica določi najvišji znesek odškodnine za primer smrti ali telesne poškodbe potnika, bi morala biti ta odškodnina najmanj enaka znesku, določenemu v enotnih pravilih CIV.

(18)  Prevozniki v železniškem prometu bi obvezno morali biti zavarovani ali bi morali skleniti enakovreden dogovor o odgovornosti do potnikov v železniškem prometu v primeru nesreč. Kadar država članica določi najvišji znesek odškodnine za primer smrti ali telesne poškodbe potnika, bi morala biti ta odškodnina najmanj enaka znesku, določenemu v enotnih pravilih CIV. Države članice bi morale imeti možnost, da kadar koli povečajo znesek odškodnine za primer smrti ali telesne poškodbe potnikov.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Za nesreče v smislu te uredbe bi morale veljati tudi zdravju potnikov škodljiva prenatrpanost oddelkov potniških vlakov, razen če ti vlaki prevažajo osebe v skladu s členom 16(2) te uredbe. Poleg tega bi morali k nesrečam prištevati zdravju potnikov škodljive posledice neobstoja, neuporabe ali okvare klimatskih naprav in s tem povezane za potnike nesprejemljive temperature ali vlage zraka.

Obrazložitev

Da ne bi nastale pravne vrzeli v škodo potnikov, med drugim zlasti v smislu uvodnih izjav 3 in 5 te uredbe, bi bilo treba razumno urediti tudi druge zdravju potnikov škodljive učinke, ki so posledica napake ali malomarnosti prevoznika in jih je mogoče v širšem pomenu besede enačiti z nesrečo.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  V primeru zamud bi potniki morali imeti možnost za nadaljevanje ali preusmeritev potovanja pod primerljivimi pogoji prevoza. V takem primeru bi bilo treba upoštevati potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo.

(20)  V primeru zamud bi potniki morali imeti možnost za nadaljevanje ali preusmeritev potovanja pod primerljivimi pogoji prevoza. V takem primeru bi bilo treba posebej upoštevati potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Vendar pa prevozniku v železniškem prometu ne bi smelo biti treba plačati nadomestila, če lahko dokaže, da je do zamude prišlo zaradi izrednih vremenskih razmer ali večjih naravnih nesreč, ki so ogrozile varno izvajanje storitve. Vsak tak dogodek bi moral imeti značilnosti izredne naravne nesreče in ne vremenskih dogodkov, ki se lahko pričakujejo v zadevnem letnem času, kot so na primer jesenske nevihte ali redne poplave v mestih, ki jih povzroči plimovanje ali taljenje snega. Prevozniki v železniškem prometu bi morali dokazati, da zamude niso mogli niti predvideti niti preprečiti, čeprav so za to sprejeli vse razumne ukrepe.

črtano

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Upravljavci postaj bi morali v sodelovanju z upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu pripraviti načrte ravnanja v nepredvidljivih razmerah, da bi kar najbolj zmanjšali učinke večjih prekinitev storitev ter obtičalim potnikom zagotovili ustrezne informacije in oskrbo.

(22)  Upravljavci postaj bi morali v sodelovanju z upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu pripraviti in objaviti načrte ravnanja v nepredvidljivih razmerah, da bi kar najbolj zmanjšali učinke večjih prekinitev storitev ter obtičalim potnikom zagotovili ustrezne informacije in oskrbo.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Ta uredba ne bi smela omejevati pravic prevoznikov v železniškem prometu, da zahtevajo nadomestilo od katere koli osebe, vključno s tretjimi osebami, v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

(23)  Ta uredba ne bi smela omejevati pravic prevoznikov v železniškem prometu, prodajalcev vozovnic ali upravljavcev infrastrukture, da po potrebi zahtevajo nadomestilo od katere koli osebe, vključno s tretjimi osebami, da izpolnijo svojo obveznost do potnikov v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Potniki v železniškem prometu bi morali imeti možnost, da pritožbo v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz te uredbe, predložijo kateremu koli zadevnemu prevozniku v železniškem prometu, in pravico do odgovora v razumnem roku.

(27)  Potniki v železniškem prometu bi morali imeti možnost, da pritožbo v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz te uredbe, predložijo kateremu koli zadevnemu prevozniku v železniškem prometu, prodajalcu vozovnic, upravljavcu železniške postaje ali upravljavcu infrastrukture, in pravico do odgovora v razumnem roku.

Obrazložitev

Kot določa člen 28(2), lahko potniki v železniškem prometu pritožbo predložijo kateremu koli zadevnemu prevozniku v železniškem prometu, prodajalcu vozovnic, upravljavcu železniške postaje ali infrastrukture.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj bi morali določiti, objaviti, upravljati in spremljati standarde kakovosti za storitve železniškega prevoza potnikov.

(28)  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj bi morali določiti, objaviti, upravljati in spremljati standarde kakovosti za storitve železniškega prevoza potnikov, vključno s storitvami za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo.

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan z uvodno izjavo 15 glede Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Standardi kakovosti storitev bi morali vključevati tudi invalide in osebe z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Za ohranitev visoke ravni varstva potrošnikov v železniškem prometu bi se moralo od držav članic zahtevati, da določijo nacionalne izvršilne organe, ki bodo podrobno spremljali in izvrševali to uredbo na nacionalni ravni. Ti organi bi morali imeti možnost, da sprejmejo različne izvršilne ukrepe. Potniki bi morali imeti možnost, da se tem organom pritožijo glede morebitnih kršitev te uredbe. Ti organi bi morali med seboj sodelovati, da zagotovijo ustrezno obravnavo takšnih pritožb.

(29)  Za ohranitev visoke ravni varstva potrošnikov v železniškem prometu bi se moralo od držav članic zahtevati, da določijo nacionalne izvršilne organe, ki bodo podrobno spremljali in izvrševali to uredbo na nacionalni ravni. Ti organi bi morali imeti možnost, da sprejmejo različne izvršilne ukrepe ter potnikom ponudijo možnost zavezujočega alternativnega reševanja sporov v skladu z Direktivo 2013/11/EU1a. Potniki bi morali imeti možnost, da se tem organom pritožijo glede morebitnih kršitev te uredbe ter po dogovoru uporabijo možnost spletnega reševanja sporov, določenega z Uredbo (EU) št. 524/20131b. Poleg tega bi bilo treba določiti, da lahko pritožbe vložijo organizacije, ki zastopajo skupine potnikov. Ti organi bi morali med seboj sodelovati, da zagotovijo ustrezno obravnavo teh pritožb, ta uredba pa bi morala še vedno biti navedena v prilogi k pregledani Uredbi (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta1c. Nacionalni izvršilni organi vsako leto na svojem spletišču objavijo poročila s statističnimi podatki, v katerih navedejo število in vrsto prejetih pritožb ter izid sprejetih izvršilnih ukrepov. Poleg tega se ta poročila objavijo na spletišču Agencije Evropske unije za železnice .

 

__________________

 

1a Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 14).

 

1b Uredba (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 1).

 

1c Uredba (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 345, 27.12.2017, str. 1).

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Države članice bi morale določiti kazni za kršitve te uredbe in zagotoviti izvajanje teh kazni. Kazni, med katerimi bi lahko bilo tudi plačilo nadomestila zadevni osebi, bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(31)  Države članice bi morale določiti kazni za kršitve te uredbe in zagotoviti izvajanje teh kazni. Kazni, med katerimi bi lahko bilo tudi plačilo nadomestila zadevni osebi, bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter med drugim vključevati najnižjo denarno kazen ali delež letnega prometa zadevnega podjetja ali organizacije, odvisno od tega, kateri znesek je višji.

Obrazložitev

Pomanjkanje prave določbe za izvrševanje je bil eden glavnih razlogov za prenovitev te uredbe. Zato je izjemno pomembno določiti, da so kazni odvračilne, tako da bodo podjetja odvračale od ravnanja, ki ne bi bilo na podlagi določb te uredbe. To je tudi neločljivo povezano z drugimi predlogi sprememb izvrševanja v poglavju VII, vključno s tistimi o krepitvi zmogljivosti in učinkovitosti izvršilnih organov ter zagotavljanju pomoči potnikom pri vložitvi pritožb.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predmet urejanja

Predmet urejanja in cilji

Obrazložitev

Namen prenovitve uredbe je bil vzpostaviti ravnovesje med krepitvijo pravic potnikov v železniškem prometu in upoštevanjem javnega interesa na splošno za podpiranje železnice kot načina prevoza. Cilji so določeni v tem členu, zato jih je treba potrditi v naslovu, saj je to neločljivo povezano z drugimi spremembami v besedilu in pomeni tudi dobro prakso glede priprave pravnih aktov.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila za železniški prevoz v zvezi z:

Za zagotovitev učinkovitega varstva potnikov in spodbujanje potovanja po železnici ta uredba določa pravila za železniški prevoz v zvezi z:

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prejšnjemu predlogu spremembe.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pravicami potnikov v primeru odpovedi ali zamude;

(d)  pravicami potnikov in nadomestilom potnikom v primeru motenj, kot sta odpoved ali zamuda;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  minimalnimi informacijami, ki jih je treba zagotoviti potnikom;

(e)  minimalnimi informacijami, ki jih morajo potnikom pravilno in pravočasno ter v dostopni obliki zagotoviti prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj;

Obrazložitev

Ta sprememba je neločljivo povezana zlasti s poglavjem II.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  reševanjem pritožb;

(h)  ustreznimi postopki za reševanje pritožb;

Obrazložitev

Za izpolnitev cilja boljšega izvrševanja v okviru prenovljene uredbe je pomembno, da se lahko potrošniki in nacionalni izvršilni organi opirajo na zanesljive postopke, ki bodo spodbujali lažjo in bolj pravočasno obravnavo pritožb. Sprememba je neločljivo povezana predvsem s predlogi k poglavju VII.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  mestne, primestne in regionalne storitve železniškega prevoza potnikov, kot so navedene v Direktivi 2012/34/EU, razen čezmejnih storitev v Uniji;

(a)  prevoz potnikov s podzemnimi vlaki, tramvaji in drugimi vozili lahke železnice, kot je naveden v Direktivi 2012/34/EU in podrobneje opredeljen v Direktivi 2016/797/EU;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  storitve mednarodnega potniškega prometa, od katerih se znaten del, ki vključuje vsaj en v voznem redu predviden postajni postanek, izvaja izven Skupnosti, pod pogojem, da so pravice potnikov ustrezno zagotovljene v skladu z zadevno nacionalno zakonodajo na ozemlju države članice, ki odobri odstopanje.

(b)  storitve mednarodnega potniškega prometa, od katerih se znaten del, ki vključuje vsaj en v voznem redu predviden postajni postanek, izvaja izven Skupnosti, le za del, ki se ne izvaja na ozemlju države članice, ki odobri odstopanje.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  storitve železniškega prevoza potnikov, kjer se uporabljajo vozila, predvidena izključno za zgodovinsko ali turistično uporabo.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice obvestijo Komisijo o odstopanjih, odobrenih na podlagi točk (a) in (b) odstavka 2, ter o ustreznosti njihovih nacionalnih zakonov na njihovem ozemlju za namene točke (b) odstavka 2.

3.  Države članice obvestijo Komisijo o odstopanjih, odobrenih na podlagi točk (a), (b) in (ba) odstavka 2.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Členi 5, 10, 11 in 25 ter poglavje V se uporabljajo za vse storitve železniškega prevoza potnikov iz odstavka 1, vključno s storitvami, ki so izvzete v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 2.

4.  Členi 4, 5, 6, 7, 11 in 12 ter poglavje V se uporabljajo za vse storitve železniškega prevoza potnikov iz odstavka 1 tega člena, vključno s storitvami, ki so izvzete v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 2 tega člena. Člena 10 in 17 se uporabljata za vse storitve železniškega prevoza potnikov iz odstavka 1 tega člena, vključno s storitvami, ki so izvzete v skladu s točko (b) odstavka 2 tega člena.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „prodajalec vozovnic“ pomeni vsakega posrednika prevoznih storitev v železniškem prometu, ki sklepa pogodbe o prevozuin prodaja vozovnice v svojem imenu ali v imenu prevoznika v železniškem prometu;

(5)  „prodajalec vozovnic“ pomeni vsakega posrednika prevoznih storitev v železniškem prometu, ki sklepa pogodbe o prevozu in prodaja vozovnice in enotne vozovnice v svojem imenu ali v imenu enega ali več prevoznikov v železniškem prometu;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša na člen 10(1) in (6), ki sta del prenovitve.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  „vozovnica“ pomeni veljavno dokazilo, ki potniku daje pravico do prevoza v železniškem prometu, ne glede na to, ali je vozovnica izdana v papirni obliki, v obliki e-vozovnice, pametne kartice ali potovalne kartice;

Obrazložitev

Vozovnice so lahko v številnih različnih oblikah, zlasti če upoštevamo razvoj spletnih platform. Zato mora biti jasno, da je vozovnica ne glede na njeno obliko veljavno dokazilo, ki potniku daje pravico do prevoza v železniškem prometu.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „enotna vozovnica“ pomeni vozovnico ali vozovnice, ki predstavljajo eno pogodbo o prevozu za zaporedne storitve železniškega prevoza enega ali več prevoznikov v železniškem prometu;

(8)  „enotna vozovnica“ pomeni vozovnico ali ločene vozovnice za zaporedne storitve železniškega prevoza enega ali več prevoznikov v železniškem prometu za celotno potovanje, kupljene pri istem prodajalcu vozovnic, organizatorju potovanja ali prevozniku v železniškem prometu;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša na člen 10(1) in (6), ki sta del prenovitve.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  „potovanje“ pomeni prevoz potnika med postajo odhoda in postajo prihoda na podlagi ene pogodbe o prevozu;

(10)  „potovanje“ pomeni prevoz potnika med postajo odhoda in postajo prihoda;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  „optimalno enkratno železniško potovanje“ pomeni najbolj optimalno (na primer najcenejše, najhitrejše ali najprikladnejše) enosmerno potovanje v železniškem prometu med katerima koli dvema železniškima postajama (znotraj držav članic in prek notranjih meja Unije), ki lahko vključuje eno, dve ali več zaporednih storitev železniškega prevoza ter spoštuje minimalno standardno trajanje poti, določeno v uradnih načrtih potovanj v železniškem prometu in lahko zajema več kot eno zaporedno vozovnico ali pogodbo o prevozu, odvisno od rešitve, ki najbolj ustreza potniku.

Obrazložitev

Sedanja tehnologija omogoča potnikom, da rezervirajo zaporedne prevoze v železniškem prometu in izberejo najboljšo rešitev za svoje potovanje (npr. najcenejšo, najhitrejšo ali najprikladnejšo), ne glede na število vozovnic (enkratno ali posamezne zaporedne vozovnice). Opredelitev pojma pojasnjuje člen 3(8) in zagotavlja pravno skladnost Uredbe. S tem predlogom spremembe se uredba usklajuje z uredbami, ki urejajo pravice potnikov pri drugih načinih prevoza (npr. zračnem). Pojem „optimalno enkratno železniško potovanje“ omogoča potnikom, da izberejo najustreznejšo možnost potovanja, ustrezno pa je utemeljen tudi z razvojem novih tehnologij.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  „invalidna oseba“ in „oseba z omejeno mobilnostjo“ pomenita katero koli osebo s trajnimi ali začasnimi telesnimi, duševnimi, , intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami , ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da ne morejo tako kot drugi potniki polno in učinkovito uporabljati storitev prevoza, ali osebe, ki so pri uporabi prevoza funkcionalno ovirane zaradi svoje starosti ;

(16)  „invalidna oseba“ in „oseba z omejeno mobilnostjo“ pomenita katero koli osebo s trajnimi ali začasnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da ne morejo tako kot drugi potniki polno in učinkovito uporabljati storitev prevoza, ali osebe, ki so pri uporabi prevoza funkcionalno ovirane;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  „prevoz potnikov z vozili lahke železnice“ je storitev mestnega in/ali primestnega železniškega prometnega sistema z odpornostjo pri trku C–III ali C-IV (v skladu z EN 15227:2011) in največjo vlečno silo 800 kN (vzdolžna tlačna sila v območju spajanja); sistemi lahke železnice lahko imajo ločeno progo ali si jo delijo z vozili v cestnem prometu in običajno ne izmenjujejo vozil s potniškim prometom na dolge razdalje ali tovornim prometom;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša na člen 2(2), ki je del prenovitve.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  „vmesnik za aplikacijsko programiranje“ pomeni elektronski vmesnik za pridobivanje informacij o časovnih razporedih in voznih redih, intermodalnih povezavah, vključno z informacijami o morebitnih zamudah v realnem času, razpoložljivih sedežih, veljavnih prevozninah, obveznih rezervacijah in posebnih pogojih ter dostopnosti prometnih storitev, ki poleg tega omogoča nakup vozovnic in enotnih vozovnic ter rezervacije.

Obrazložitev

Ta nova opredelitev je potrebna zaradi uvedbe novih določb v členu 10(a) (novo).

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v socialne tarife bi morali prevozniki v železniškem prometu ali prodajalci vozovnic splošni javnosti ponujati pogodbene pogoje in tarife, ki ne povzročajo neposredne ali posredne diskriminacije na podlagi državljanstva ali prebivališča končne stranke ali na podlagi sedeža prevoznika v železniškem prometu ali prodajalca vozovnic v Uniji.

Brez poseganja v socialne tarife bi morali prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj splošni javnosti ponujati pogodbene pogoje in tarife, prodajati vozovnice in enotne vozovnice ter sprejemati rezervacije potnikov brez neposredne ali posredne diskriminacije, zlasti na podlagi državljanstva, izvora ali prebivališča potnika ali na podlagi sedeža prevoznika v železniškem prometu ali prodajalca vozovnic v Uniji. Prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj v okviru plačilnih sredstev, ki jih sprejemajo, za plačilne transakcije prav tako ne uporabljajo različnih pogojev iz razlogov, povezanih z državljanstvom potnika, njegovim krajem prebivališča, lokacijo plačilnega računa, sedežem ponudnika plačilne storitve ali krajem izdaje plačilnega instrumenta v Uniji, če

 

(a) je plačilna transakcija opravljena v obliki elektronske transakcije z bančnim nakazilom, neposredno obremenitvijo ali kartičnim plačilnim instrumentom iste plačilne blagovne znamke in kategorije,

 

(b) so zahteve glede avtentikacije izpolnjene v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 in

 

(c) je plačilna transakcija v valuti, ki jo prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanj sprejema.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Potniki imajo pravico na vlak prinesti kolesa, po potrebi proti razumnemu plačilu. Svoja kolesa morajo ves čas potovanja imeti pod nadzorom in zagotoviti, da ne povzročijo nevšečnosti ali škode drugim potnikom, na opremi za mobilnost, prtljagi ali pri opravljanju železniških storitev. Prevoz koles se lahko zavrne ali omeji zaradi varnostnih ali operativnih razlogov pod pogojem, da prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic, organizatorji potovanja in, kadar je to ustrezno, upravljavci postaj, potnike obvestijo o pogojih za takšno zavrnitev ali omejitev v skladu z Uredbo (EU) št. 454/2011.

Potniki imajo pravico na vlak prinesti kolesa, ki so sestavljena ali ne, tudi na visokohitrostne vlake, vlake na dolgih relacijah in čezmejne vlake. Ta storitev se nudi brezplačno ali v izjemnih primerih proti razumnemu plačilu. Vsa nova ali obnovljena tirna vozila vključujejo dovolj velik, dobro označen namenski prostor za prevoz sestavljenih koles. Prevoz koles se lahko zavrne ali omeji le zaradi ustrezno utemeljenih varnostnih razlogov pod pogojem, da prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic, organizatorji potovanja in, kadar je to ustrezno, upravljavci postaj potnike najpozneje v času nakupa vozovnice obvestijo za prevoz koles pri vseh storitvah v skladu z Uredbo (EU) št. 454/2011.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Prevozniki v železniškem prometu lahko potnikom ponudijo pogodbene pogoje, ki so zanje ugodnejši od pogojev, določenih v tej uredbi.

2.  Prevozniki v železniškem prometu, organizatorji potovanj ali prodajalci vozovnic lahko potnikom ponudijo pogodbene pogoje, ki so zanje ugodnejši od pogojev, določenih v tej uredbi.

Obrazložitev

S tem se potrdi, da niso zgolj prevozniki v železniškem prometu tisti, ki ponujajo vozovnice potnikom, kar ne vpliva na medpodjetniški odnos/pogodbeno svobodo med prevozniki v železniškem prometu in organizatorji potovanj/prodajalci vozovnic in je skladno z besedilom Komisije iz poglavja II.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznost zagotavljanja informacij o ukinitvi prevoznih storitev v prometu

Obveznost zagotavljanja informacij in svetovanja o ukinitvi ali bistvenem zmanjšanju prevoznih storitev v prometu

Obrazložitev

Ob upoštevanju namena te uredbe in sprememb uredbe, ki jih predlaga Komisija, tj. okrepiti pravice invalidov in oseb z zmanjšano mobilnostjo ter izboljšati pravice potnikov na splošno, je pomembno zagotoviti, da bodo prevozniki v železniškem prometu potnike pravično obravnavali. Ta predlog spremembe je torej neločljivo povezan z drugimi predlogi, tudi tistimi, ki se nanašajo na informacije, ki jih morajo zagotoviti prevozniki, in nediskriminacijo potnikov iz člena 1 ter povezanih poglavij, ter vsemi določbami o dostopnosti iz poglavja V in drugod.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prevozniki v železniškem prometu ali, po potrebi, pristojni organi, odgovorni za pogodbe o opravljanju železniških storitev po javnem naročilu, sklepe o ukinitvi prevoznih storitev v prometu pred njihovo uveljavitvijo stalno ali začasno objavijo na primeren način , in sicer tudi v obliki, dostopni invalidnim osebam, v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX31.

Prevozniki v železniškem prometu ali, po potrebi, pristojni organi, odgovorni za pogodbe o opravljanju železniških storitev po javnem naročilu, predloge o stalni ali začasni ukinitvi ali občutnem zmanjšanju prevoznih storitev v prometu pred njihovo uveljavitvijo nemudoma objavijo na primeren način, in sicer tudi v obliki, dostopni invalidnim osebam, v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX31, in zagotovijo smiselno in ustrezno posvetovanje z deležniki o teh predlogih, preden se začnejo izvajati..

__________________

__________________

31 Direktiva XXX o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev (Evropski akt o dostopnosti) (UL L X, X.X.XXXX, str. X).

31 Direktiva XXX o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev (Evropski akt o dostopnosti) (UL L X, X.X.XXXX, str. X).

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na zahtevo potnika prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic, ki v imenu enega ali več prevoznikov v železniškem prometu ponujajo pogodbe o prevozu, zagotovijo vsaj informacije, določene v delu I Priloge II v zvezi s potovanji, za katera zadevni prevoznik v železniškem prometu ponuja pogodbo o prevozu. Te informacije, če so na razpolago, zagotovijo prodajalci vozovnic, ki pogodbe o prevozu nudijo v svojem imenu, in organizatorji potovanj.

1.  Prevozniki v železniškem prometu, organizatorji potovanj in prodajalci vozovnic, ki v lastnem imenu oziroma v imenu enega ali več prevoznikov v železniškem prometu ponujajo pogodbe o prevozu, zagotovijo vsaj informacije, določene v delu I Priloge II v zvezi s potovanji, za katera zadevni prevoznik v železniškem prometu ponuja pogodbo o prevozu.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z notranjo logiko in cilji uredbe je pomembno zagotoviti, da stranke dobijo točne in pravočasne informacije o potovanju od zadevnega prodajalca njihove vozovnice. To je neločljivo povezano z določbami o informacijah, vključno s celotno Prilogo II.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Prevozniki v železniškem prometu in, če je to mogoče, prodajalci vozovnic med potovanjem , in sicer tudi na povezovalnih postajah, zagotovijo potnikom vsaj informacije, določene v delu II Priloge II.

2.  Prevozniki v železniškem prometu in, če je to mogoče, organizatorji potovanj in prodajalci vozovnic med potovanjem, in sicer tudi na povezovalnih postajah, zagotovijo potnikom vsaj informacije, določene v delu II Priloge II.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Informacije iz odstavkov 1 in 2 se zagotovijo v najprimernejši obliki in sicer tudi z uporabo najsodobnejših komunikacijskih tehnologij . Predvsem je treba zagotoviti, da so te informacije dostopne invalidnim osebam v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX in Uredbe (EU) št. 454/2011 .

3.  Informacije iz odstavkov 1 in 2 se zagotovijo prek preprosto dostopnih, splošno uporabljanih najsodobnejših komunikacijskih tehnologij, ki delujejo v realnem času, ter po možnosti v pisni obliki. Predvsem je treba zagotoviti, da so te informacije dostopne invalidnim osebam v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX in Uredbe (EU) št. 454/2011 . Razpoložljivost dostopnih oblik je jasno objavljena.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture dajo realnočasne podatke o vlakih, in sicer tudi o vlakih, ki jih upravljajo drugi prevozniki v železniškem prometu, nediskriminatorno na voljo prevoznikom v železniškem prometu in prodajalcem vozovnic.

4.  Upravljavci postaj, upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu dajo podatke o vlakih, tudi tistih, ki jih upravljajo drugi prevozniki v železniškem prometu, v realnem času prevoznikom v železniškem prometu in prodajalcem vozovnic na voljo na nediskriminatoren način v najustreznejši obliki na interoperabilnem tehničnem vmesniku z uporabo najnovejših komunikacijskih tehnologij, da bodo prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic potnikom zagotovili vse informacije, ki jih zahteva ta uredba.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic, ki v imenu enega ali več prevoznikov v železniškem prometu ponujajo pogodbe o prevozu, potnikom zagotovijo informacije o morebitnih povezavah z drugimi načini prevoza.

Obrazložitev

Predlog spremembe je neločljivo povezan s členoma 9 in 14.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Prevozniki v železniškem prometu v sodelovanju z upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture v časovnih razporedih navedejo informacije o dostopnih železniških povezavah in postajah.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s členom 1. Te informacije naj bi invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo olajšale potovanje z vlakom.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic ponujajo vozovnice in, če so na voljo, enotne vozovnice in rezervacije. Po najboljših močeh si prizadevajo ponuditi enotne vozovnice, in sicer tudi za vsa čezmejna potovanja in potovanja, ki vključujejo več kot enega prevoznika v železniškem prometu.

1.  Prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj ponujajo vozovnice, enotne vozovnice in rezervacije, tudi za čezmejna potovanja ali potovanja, ki vključujejo nočni vlak in več kot enega prevoznika v železniškem prometu. Rezervacije teh vozovnic so dostopne in nediskriminatorne, tudi za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo. Prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj razvijejo ustrezne vmesnike za aplikacijsko programiranje in podatkovne formate, ki omogočajo izmenjavo informacij med različnimi omrežji in prek regionalnih in nacionalnih meja ter spletne rezervacije vozovnic.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Brez poseganja v odstavka 3 in 4 prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic izdajajo vozovnice potnikom na vsaj enega od naslednjih načinov:

2.  Brez poseganja v odstavka 3 in 4 prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj izdajajo vozovnice in enotne vozovnice potnikom ter sprejemajo rezervacije potnikov prek spleta in na vsaj enega od naslednjih načinov:

(a)  prek prodajnih mest ali avtomatov za vozovnice ;

(a)  prek prodajnih mest ali avtomatov za vozovnice ;

(b)  prek telefona, interneta ali druge široko dostopne informacijske tehnologije;

(b)  prek telefona ali druge široko dostopne informacijske tehnologije;

(c)  na vlakih.

(c)  na vlakih.

Države članice lahko od prevoznikov v železniškem prometu zahtevajo, da izdajajo vozovnice v okviru pogodb za opravljanje storitev po javnem naročilu na več kot en način.

 

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prevozniki v železniškem prometu nudijo možnost pridobitve vozovnic za zadevno prevozno storitev na vlaku, razen če se ta omeji ali ne dopusti iz varnostnih razlogov, razlogov, ki izhajajo iz politike boja proti goljufijam, zaradi obvezne rezervacije ali iz tehtnih komercialnih razlogov.

3.  Prevozniki v železniškem prometu nudijo možnost pridobitve vozovnic za zadevno prevozno storitev na vlaku, razen če se ta omeji ali ne dopusti iz tehtnih in utemeljenih razlogov, povezanih z varnostjo, politiko boja proti goljufijam ali razpoložljivostjo prostora ali sedežev.

Obrazložitev

Da bi več ljudi uporabljalo železniški prevoz v Evropi, morajo biti pravice potnikov jasne in okrepljene v skladu s cilji uredbe. Kakršna koli omejitev možnosti potnikov, da kupijo vozovnice na vlaku, mora biti tehtna in utemeljena. Varnost/politika boja proti goljufijam ter razpoložljivost prostora so upravičeni razlogi za takšno omejitev, „tehtni komercialni razlogi“ pa je preveč ohlapen pogoj. Ta predlog spremembe je torej nujno potreben zaradi logičnosti besedila in tudi, ker je neločljivo povezan s predmetom urejanja iz člena 1 in splošnimi cilji, navedenimi v oceni učinka in obrazložitvah.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če na postaji odhoda ni prodajnega mesta ali avtomata za vozovnice , morajo biti potniki na postaji obveščeni:

4.  Vozovnice se na zahtevo ponovno natisnejo za potnike na dan potovanja, bodisi na prodajnem mestu ali avtomatu za vozovnice. Če na postaji odhoda ni prodajnega mesta ali avtomata za vozovnice ali prodajno mesto oziroma avtomat za vozovnice nista povsem dosegljiva, morajo biti potniki na postaji obveščeni:

Obrazložitev

Tiskane vozovnice so pogosto potrebne za povračilo stroškov potovanja s strani delodajalcev. Če vozovnice ni mogoče natisniti na postaji, bi morali biti potniki upravičeni, da so o tem obveščeni na postaji. Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan z določbami o dostopnosti in drugimi spremembami člena 10, ki jih je predlagala Komisija.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če na postaji ni prodajnega mesta ali dostopnega avtomata za vozovnice, lahko invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo vozovnice brez dodatnih stroškov kupijo na vlaku.

5.  Če na postaji ni odprtega prodajnega mesta ali dostopnega ustrezno delujočega avtomata za vozovnice, lahko potniki vozovnice kupijo na vlaku. Vozovnice, kupljene na vlaku, ne stanejo več kot je ustrezna standardna cena zadevnega potovanja z vsemi veljavnimi popusti.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če so potniku izdane ločene vozovnice za potovanje, ki sestoji iz več zaporednih storitev železniškega prevoza enega ali več prevoznikov v železniškem prometu, ima enako pravico do informacij, pomoči, oskrbe in nadomestil, kot bi jo imel, če bi mu bila izdana enotna vozovnica, ta pravica pa velja za celotno potovanje od odhoda do končne postaje, razen če je bil izrecno in v pisni obliki obveščen o nasprotnem. Takšne informacije zlasti navajajo, da potnik v primeru, da zamudi povezavo, ni upravičen do pomoči ali nadomestila, ki bi temeljila na celotni dolžini potovanja. Dokazno breme, da so bile te informacije zagotovljene, nosi prevoznik v železniškem prometu, njegov zastopnik, organizator potovanja ali prodajalec vozovnic.

6.  Če potniki prejmejo ločene vozovnice za potovanje, ki sestoji iz več zaporednih storitev železniškega prevoza enega ali več prevoznikov v železniškem prometu, imajo enake pravice do informacij, pomoči, oskrbe in nadomestil, kot bi jih imeli, če bi jim bila izdana enotna vozovnica, te pravice pa veljajo za celotno potovanje od odhoda do končne postaje.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Zagotavljanje informacij o potovanju prek vmesnikov za aplikacijsko programiranje

 

1.   Prevozniki v železniškem prometu zagotovijo nediskriminatoren dostop do vseh informacij o potovanju, tudi operativnih informacij v realnem času o voznih redih in tarifah, kot je določeno v členu 9, in sicer prek vmesnikov za aplikacijsko programiranje (API).

 

2.   Prevozniki v železniškem prometu zagotovijo organizatorjem potovanj, prodajalcem vozovnic in drugim prevoznikom v železniškem prometu, ki ponujajo njihove storitve, nediskriminatoren dostop do sistemov rezervacij prek vmesnikov aplikacijskih programov, da lahko sklepajo pogodbe o prevozu in izdajajo vozovnice, enotne vozovnice in sprejemajo rezervacije, tako da bodo zagotovili najboljšo in stroškovno najučinkovitejšo pot, vključno s čezmejnimi potmi.

 

3.   Prevozniki v železniškem prometu zagotovijo, da so tehnične specifikacije vmesnikov za aplikacijsko programiranje dobro znane ter prosto in brezplačno dostopne. Vmesniki za aplikacijsko programiranje uporabljajo odprte standarde, splošno uporabljene protokole in strojno berljive oblike, da se omogoči medobratovalnost med sistemi.

 

4.   Prevozniki v železniškem prometu zagotovijo, da so spremembe tehničnih specifikacij za njihove vmesnike za aplikacijsko programiranje dane na voljo organizatorjem potovanj in prodajalcem vozovnic čim prej in najpozneje tri mesece pred uvedbo spremembe, razen v izrednih razmerah. Izredne razmere se dokumentirajo in dokumentacija se da na voljo pristojnim organom na njihovo zahtevo.

 

5.   Prevozniki v železniškem prometu morajo zagotoviti, da je dostop do vmesnikov za aplikacijsko programiranje zagotovljen na nediskriminatoren način na enaki ravni razpoložljivosti in uspešnosti, vključno s podporo, dostopom do vse dokumentacije, standardov, protokolov in formatov. Organizatorji potovanj in prodajalci vozovnic ne smejo biti v slabšem položaju v primerjavi s prevoznikom v železniškem prometu.

 

6.   Vmesniki za aplikacijsko programiranje se določijo v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1926 z dne 31. maja 2017.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša na člen 10(1), ki je del prenovitve.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če se pri odhodu ali v primeru zamujene povezave med potovanjem z enotno vozovnico z razlogom pričakuje, da bo zamuda pri prihodu na namembno postajo po pogodbi o prevozu daljša od 60 minut, imajo potniki takoj na voljo izbiro med eno od naslednjih možnosti:

1.  Če se pri odhodu ali v primeru zamujene povezave med potovanjem z razlogom pričakuje, da bo zamuda pri prihodu na namembno postajo daljša od 45 minut, imajo potniki takoj na voljo izbiro med eno od naslednjih možnosti:

Obrazložitev

Potniki naj bi bili upravičeni do izbire ne glede na to, ali gre za potovanje z enotno vozovnico, eno vožnjo z eno samo vozovnico, povratno vožnjo ali kombinirano potovanje. Izraz „pogodba o prevozu“ se črta zaradi pravne jasnosti, saj gre lahko za več pogodb. To je v skladu z drugimi predlogi sprememb v poglavju IV.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene točke (b) odstavka 1 lahko primerljivo preusmeritev izvede katero koli prevozno podjetje v železniškem prometu, ta storitev pa lahko vključuje uporabo prevoza višjega razreda v drugih načinih prevoza, ne da bi potniku pri tem nastali dodatni stroški. Prevozniki v železniškem prometu si razumno prizadevajo, da bi se izognili dodatnim povezavam. Skupni čas potovanja pri uporabi drugega načina prevoza za del potovanja, ki ni bil opravljen po načrtu, pa mora biti primerljiv s časom potovanja, kot je bil prvotno načrtovan v skladu z voznim redom. Potniki se ne prerazporedijo v vozila nižjega razreda, razen če si ta vozila edino sredstvo, ki je na voljo za preusmeritev.

2.  Za namene točke (b) odstavka 1 v primeru zamujene povezave zaradi zamude ali odpovedi predhodnega dela prevoza potnika, se potniku omogoči naslednja razpoložljiva storitev prevoza, da prispe na načrtovano namembno postajo. Primerljivo preusmeritev lahko izvede katero koli prevozno podjetje v železniškem prometu, ta storitev pa lahko vključuje uporabo prevoza višjega razreda v drugih načinih prevoza, ne da bi potniku pri tem nastali dodatni stroški. Prevozniki v železniškem prometu si razumno prizadevajo, da bi se izognili dodatnim povezavam. Skupni čas potovanja pri uporabi drugega načina prevoza za del potovanja, ki ni bil opravljen po načrtu, pa mora biti primerljiv s časom potovanja, kot je bil prvotno načrtovan v skladu z voznim redom. Potniki se ne prerazporedijo v vozila nižjega razreda, razen če si ta vozila edino sredstvo, ki je na voljo za preusmeritev.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ponudniki storitev preusmeritvenega prevoza so posebej pozorni, da se invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo pri storitvi nadomestnega prevoza zagotovi primerljiva raven dostopnosti.

3.  Ponudniki storitev preusmeritvenega prevoza invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo pri storitvi nadomestnega prevoza zagotovijo primerljivo raven pomoči in dostopnosti.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ne da bi izgubil pravico do prevoza, lahko potnik v primeru zamude od prevoznika v železniškem prometu zahteva nadomestilo za zamudo med krajem odhoda in krajem prihoda, navedenima v pogodbi o prevozu , v zvezi s katero strošek nakupa vozovnice ni bil povrnjen v skladu z določbami člena 16. Najmanjša nadomestila za zamude so:

1.  Ne da bi izgubil pravico do prevoza za potovanje, ima potnik v primeru zamude pravico do nadomestila od prevoznika v železniškem prometu za zamudo med krajem odhoda in krajem prihoda, navedenima na vozovnici in v pogodbi o prevozu , v zvezi s katero strošek nakupa vozovnice ni bil povrnjen v skladu z določbami člena 16. Najmanjša nadomestila za zamude so:

Obrazložitev

Natančen sistem nadomestil je pomemben vidik splošne učinkovitosti uredbe in je zato neločljivo povezan z njenimi osnovnimi cilji ter zlasti s poglavjema VI in VII.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  25 % cene vozovnice v primeru zamude od 60 do 119 minut;

(a)  50 % cene vozovnice v primeru zamude od 45 do 89 minut;

Obrazložitev

Natančen sistem nadomestil je pomemben vidik splošne učinkovitosti uredbe in je zato neločljivo povezan z njenimi osnovnimi cilji ter zlasti s poglavjema VI in VII.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  50 % cene vozovnice v primeru zamude 120 minut ali več.

(b)  75 % cene vozovnice v primeru zamude od 90 do 119 minut ali več,

Obrazložitev

Natančen sistem nadomestil je pomemben vidik splošne učinkovitosti uredbe in je zato neločljivo povezan z njenimi osnovnimi cilji ter zlasti s poglavjema VI in VII.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  100 % cene vozovnice v primeru zamude 120 minut ali več.

Obrazložitev

Natančen sistem nadomestil je pomemben vidik splošne učinkovitosti uredbe in je zato neločljivo povezan z njenimi osnovnimi cilji ter zlasti s poglavjema VI in VII.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odstavek 1 se uporablja tudi za potnike, ki imajo večkratno vozovnico ali sezonsko vozovnico za železniški prevoz. Če je pri njih v času veljavnosti večkratne ali sezonske vozovnice prišlo do več zamud in odpovedi, lahko zahtevajo primerno nadomestilo v skladu z ureditvijo glede nadomestil prevoznikov v železniškem prometu. Ta ureditev navede merila za določanje zamud in za izračun nadomestila. Če se med obdobjem veljavnosti večkratne vozovnice ali sezonske vozovnice zamude, krajše od 60 minut, zgodijo večkrat, se zamude seštevajo in se potnikom zagotovi nadomestilo v skladu z ureditvijo glede nadomestil prevoznikov v železniškem prometu.

2.  Odstavek 1 se uporablja tudi za potnike, ki imajo večkratno vozovnico ali sezonsko vozovnico za železniški prevoz. Če je pri njih v času veljavnosti večkratne ali sezonske vozovnice prišlo do več zamud in odpovedi, so upravičeni do primernega nadomestila v skladu z ureditvijo glede nadomestil prevoznikov v železniškem prometu. Ta ureditev navede merila za določanje zamud in za izračun sorazmernega nadomestila v skladu s podlago za ocenjevanje iz odstavka 1. Če se med obdobjem veljavnosti večkratne vozovnice ali sezonske vozovnice zamude, krajše od 45 minut, zgodijo večkrat, se zamude seštevajo in se potnikom zagotovi nadomestilo v skladu z ureditvijo glede nadomestil prevoznikov v železniškem prometu.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Nadomestilo cene vozovnice se izplača v enem mesecu od predložitve zahtevka za nadomestilo. Nadomestilo se lahko izplača v obliki bonov in/ali drugih storitev, če so pogoji prilagodljivi (zlasti glede trajanja veljavnosti in namembnega kraja). Nadomestilo se na zahtevo potnika izplača v gotovini.

5.  Nadomestilo cene vozovnice se izplača v enem mesecu od predložitve zahtevka za nadomestilo prevozniku v železniškem prometu, organizatorju potovanja ali prodajalcu vozovnic. Nadomestilo se lahko izplača v obliki bonov in/ali drugih storitev ali prek samodejnega sistema nadomestil, kadar je ta na voljo, če so pogoji prilagodljivi (zlasti glede trajanja veljavnosti in namembnega kraja). Nadomestilo se na zahtevo potnika izplača v istem plačilnem sistemu, kot je bila vozovnica kupljena. Potnika se na razumljiv način obvestiti o vseh možnostih nadomestila, vključno s finančnim nadomestilom, ki jih ima na izbiro. Potnika se nikakor ne skuša odvrniti od zahtevanja finančnega nadomestila.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Potnik ni upravičen do nadomestila, če je o zamudi obveščen pred nakupom vozovnice ali če pri prihodu z namenom nadaljevanja potovanja z uporabo druge storitve ali preusmeritve potovanja zamuda ostaja pod 60 minutami.

7.  Potniki niso upravičeni do nadomestila, če so o zamudi obveščeni pred nakupom vozovnice, razen v primeru, da je dejanska zamuda v primerjavi z navedeno zamudo daljša od 45 minut, ali če pri prihodu z namenom nadaljevanja potovanja z uporabo druge storitve ali preusmeritve potovanja zamuda ostaja pod 45 minutami.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša na člen 17(2), ki je del prenovitve.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Prevozniku v železniškem prometu ni treba plačati nadomestila, če lahko dokaže, da je do zamude prišlo zaradi izrednih vremenskih razmer ali večjih naravnih nesreč, ki so ogrozile varno izvajanje storitve in jih ni bilo mogoče predvideti ali preprečiti kljub temu, da so bili sprejeti vsi razumni ukrepi.

črtano

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prevoznik v železniškem prometu ali prodajalec vozovnic ali upravljavec postaje v primeru zamude pri prihodu ali odhodu obvesti potnike o stanju in o predvidenem času odhoda in prihoda takoj, ko so te informacije na voljo.

1.  Prevoznik v železniškem prometu, organizator potovanja ali prodajalec vozovnic ali upravljavec postaje v primeru zamude pri prihodu ali odhodu obvesti potnike o stanju in o predvidenem času odhoda in prihoda takoj, ko so te informacije na voljo. Upravljavci postaje, upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu prodajalcu zagotavljajo informacije v realnem času in primerni obliki.

Obrazložitev

Ustrezna medobratovalna izmenjava podatkov v realnem času med prodajalci vozovnic in prevozniki v železniškem prometu je za potrošnike nadvse pomembna, če želimo, da je potrošnik najbolje in v realnem času obveščen tudi o možnih vozovnicah in cenah za želeno potovanje in da ima možnost, da pri prodajalcu vozovnic kupi želeno vrsto vozovnice.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primeru vsake zamude iz odstavka 1, ki je daljša od 60 minut, se potnikom brezplačno ponudi:

2.  V primeru vsake zamude iz odstavka 1, ki je daljša od 45 minut, se potnikom brezplačno ponudi:

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan z drugimi predlogi sprememb o trajanju zamude v členu 17.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  obrok in osvežilna pijača, primerno glede na čakalno dobo, če sta na voljo na vlaku ali na postaji ali ju je možno razumno nabaviti ob upoštevanju meril, kot so razdalja od dobavitelja, čas za dostavo in stroški ;

(a)  obrok in osvežilna pijača, primerno glede na čakalno dobo, če sta na voljo na vlaku ali na postaji ali ju je možno razumno nabaviti;

Obrazložitev

Naštevanje primerov meril, zlasti stroškov, v pravnem besedilu ni v pomoč pri ugotavljanju, ali je izvedljivo zagotoviti osvežilne pijače in obrok.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  če vlak obtiči na progi, prevoz od vlaka do železniške postaje, nadomestnega izhodišča ali namembne postaje pri zadevni prevozni storitvi, kjer in kadar je to fizično mogoče.

(c)  če vlak obtiči na progi, dostopen prevoz od vlaka do železniške postaje, nadomestnega izhodišča ali namembne postaje pri zadevni prevozni storitvi, kjer in kadar je to fizično mogoče.

Obrazložitev

Sprememba je v skladu z namenom te uredbe, tj. okrepiti pravice invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo, in zlasti z določbami poglavja V, tako da mora biti vsak prevoz, ki se za nadaljnje potovanje opravi z drugimi sredstvi namesto vlaka, dostopen vsem potnikom. Jasno je treba zahtevati, da se upoštevajo potrebe teh potnikov, ki utegnejo potrebovati dodatno pomoč, denimo v primeru evakuacije.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če železniške prevozne storitve ni več mogoče nadaljevati, prevozniki v železniškem prometu za potnike čim prej organizirajo nadomestni prevoz.

3.  Če železniške prevozne storitve ni več mogoče nadaljevati, prevozniki v železniškem prometu za potnike čim prej organizirajo dostopen nadomestni prevoz.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se povezan z določbami o dostopnosti, ki so del predloga prenovitve.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Prevoznik v železniškem prometu na zahtevo potnika potrdi na vozovnici ali kako drugače , da je pri železniški prevozni storitvi prišlo do zamude, da je bila zaradi nje zamujena povezava, ali da je bila storitev odpovedana.

4.  Prevoznik v železniškem prometu potniku, ki ga je zamuda prizadela, ponudi, da mu na vozovnici ali kako drugače potrdi, da je pri železniški prevozni storitvi prišlo do zamude, da je bila zaradi nje zamujena povezava, ali da je bila storitev odpovedana.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Poleg obveznosti za prevoznike v železniškem prometu, ki izhajajo iz člena 13a(3) Direktive 2012/34/EU, upravljavec železniške postaje, ki jo na letni ravni v povprečju uporabi vsaj 10 000 potnikov na dan, zagotovi, da se dejavnosti postaje, prevoznikov v železniškem prometu in upravljavca infrastrukture usklajujejo z ustreznim načrtom ravnanja v nepredvidljivih razmerah, da se pripravijo na možnost večjih prekinitev storitev ali velikih zamud, zaradi katerih bi večje število potnikov obtičalo na postaji. Z načrtom se obtičalim potnikom zagotovi, da bodo prejeli ustrezno pomoč in informacije, in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX. Načrt in vse njegove spremembe upravljavec postaje na zahtevo da na voljo nacionalnemu izvršilnemu organu ali kateremu koli drugemu organu, ki ga določi država članica. Upravljavci železniških postaj, ki jo na letni ravni v povprečju uporabi manj kot 10 000 potnikov na dan, si v takšnih situacijah po svojih najboljših močeh prizadevajo usmerjati uporabnike postaj ter obtičalim potnikom pomagati in jih obveščati.

6.  Poleg obveznosti za prevoznike v železniškem prometu, ki izhajajo iz člena 13a(3) Direktive 2012/34/EU, upravljavec železniške postaje, ki jo na letni ravni v povprečju uporabi vsaj 10 000 potnikov na dan, zagotovi, da se dejavnosti postaje, prevoznikov v železniškem prometu in upravljavca infrastrukture usklajujejo z ustreznim načrtom ravnanja v nepredvidljivih razmerah, da se pripravijo na možnost večjih prekinitev storitev ali velikih zamud, zaradi katerih bi večje število potnikov obtičalo na postaji. Z načrtom se posebno pozornost nameni potrebam invalidnih oseb in oseb z zmanjšano mobilnostjo in zagotovi, da bodo obtičali potniki prejeli ustrezno pomoč in informacije, in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX. V načrt so vključene tudi zahteve za dostop do sistemov za hitro opozarjanje in informacijskih sistemov. Upravljavec postaje poskrbi, da so načrt in vse njegove spremembe javno dostopni, tudi na spletni strani postaje. Upravljavci železniških postaj, ki jo na letni ravni v povprečju uporabi manj kot 10 000 potnikov na dan, si v takšnih situacijah po svojih najboljših močeh prizadevajo usmerjati uporabnike postaj ter obtičalim potnikom pomagati in jih obveščati.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj, z aktivno udeležbo organizacij, ki zastopajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, uvedejo ali imajo v veljavi nediskriminatorne določbe o dostopu za prevoz invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo vključno z njihovimi osebnimi pomočniki . Pravila potniku dovoljujejo, da ga spremlja pes vodnik v skladu z zadevnimi nacionalnimi predpisi.

1.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj, z aktivno udeležbo organizacij, ki zastopajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, uvedejo ali imajo v veljavi nediskriminatorne določbe o neoviranem in samostojnem dostopu za prevoz invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, vključno z njihovimi osebnimi pomočniki. Pravila potniku dovoljujejo, da ga spremlja certificirana žival vodnica ali spremljevalec, v obeh primerih brezplačno, v skladu z zadevnimi nacionalnimi predpisi, in morajo zagotavljati, da lahko tudi invalidi in osebe z omejeno mobilnostjo spontano in brez dolgotrajnega načrtovanja potujejo z vlakom.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravljavec postaje, prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu s predpisi o dostopu iz člena 20(1) na zahtevo zagotovita informacije , in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Uredbe (EU) št. 454/2011 in Direktive XXX, o dostopnosti postaje in pripadajočih objektov ter železniških storitev, o pogojih dostopa do tirnih vozil in o njihovi opremi.

1.  Upravljavec postaje, prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu s predpisi o dostopu iz člena 20(1) na zahtevo zagotovita informacije , in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Uredbe (EU) št. 454/2011 in Direktive XXX, o dostopnosti postaje in pripadajočih objektov ter železniških storitev, o pogojih dostopa do tirnih vozil in o njihovi opremi. Te informacije so na dostopen način na voljo tudi na spletnem mestu upravljavca postaje ali prevoznika v železniškem prometu.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja uveljavlja odstopanje iz člena 20(2), invalidno osebo ali osebo z omejeno mobilnostjo na njeno zahtevo pisno seznani s svojimi razlogi za takšno ukrepanje v petih delovnih dneh po tem, ko ji je odrekel rezervacijo ali vozovnico ali za to osebo zahteval spremstvo. Prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja si po najboljših močeh prizadeva zadevni osebi predlagati možnost nadomestnega prevoza ob upoštevanju njenih potreb za dostop.

2.  Če prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja uveljavlja odstopanje iz člena 20(2), invalidno osebo ali osebo z omejeno mobilnostjo na njeno zahtevo pisno seznani s svojimi razlogi za takšno ukrepanje v petih delovnih dneh po tem, ko ji je odrekel rezervacijo ali vozovnico ali za to osebo zahteval spremstvo. Prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja zadevni osebi predlaga možnost nadomestnega prevoza ob upoštevanju njenih potreb za dostop.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ob odhodu, prestopanju ali prihodu invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo na železniško postajo z osebjem, upravljavec postaje in/ali prevoznik v železniškem prometu zagotovi brezplačno pomoč, tako da ta oseba lahko vstopi v odhajajoči vlak ali izstopi iz prispelega vlaka za vožnjo, za katero je kupila vozovnico, brez poseganja v predpise o dostopu iz člena 20(1).

1.  Ob odhodu, prestopanju ali prihodu invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo na železniško postajo z osebjem, upravljavec postaje in/ali prevoznik v železniškem prometu zagotovi brezplačno pomoč, tako da ta oseba lahko vstopi v odhajajoči vlak ali izstopi iz prispelega vlaka za vožnjo, za katero je kupila vozovnico, brez poseganja v predpise o dostopu iz člena 20(1). Rezervacija pomoči je vedno brezplačna, ne glede na to, kateri metoda komunikacije se uporabi.

Obrazložitev

Čeprav je jasno, da mora biti storitev zagotavljanja pomoči za potnika brezplačna, pa v Uredbi ni izrecno navedeno, da mora biti tudi rezervacija pomoči brezplačna in jo nekateri prevozniki v železniškem prometu potnikom trenutno zaračunavajo. Namen prenovljene uredbe je okrepiti pravice potnikov v železniškem prometu, zlasti za invalide, ta sprememba pa sledi notranji logiki poglavja V in drugih predlogov sprememb.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice lahko določijo odstopanje od odstavka 1 v primeru, ko osebe potujejo v sklopu prevoznih storitev, ki so predmet pogodb o javnih storitvah, oddanih v skladu s pravnim redom Skupnosti, pod pogojem, da je pristojni organ poskrbel za alternativne možnosti ali drugače zagotovil enako ali boljšo dostopnost do prevoznih storitev.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s členom 22(2). Ni razlogov, da ne bi dovolili alternativnih ureditev, ki bi zagotavljale enakovredno ali celo višjo stopnjo dostopnosti prevoznih storitev.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj zagotovijo, da so na postajah brez osebja lahko razpoložljive informacije , in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX, objavljene v skladu s predpisi o dostopu iz člena 20(1) glede najbližjih postaj z osebjem in neposredno dostopni pomoči za invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo.

3.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj zagotovijo, da so na postajah brez osebja lahko razpoložljive informacije , in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Uredbe 1300/2014, objavljene v skladu s predpisi o dostopu iz člena 20(1) glede najbližjih postaj z osebjem in neposredno dostopni pomoči za invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pomoč na postajah je na razpolago v vsakem trenutku izvajanja železniških storitev.

4.  Ne glede na odstavek 3 tega člena je pomoč na postajah na razpolago v vsakem trenutku izvajanja železniških storitev.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj sodelujejo, da bi zagotovili pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu s členoma 20 in 21 ter naslednjimi točkami:

Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj sodelujejo, da bi zagotovili brezplačno pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu s členoma 20 in 21 ter naslednjimi točkami:

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s členom 1(a). Ker Komisija predlaga nediskriminatorno obravnavo potnikov glede pogojev prevoza, ta predlog spremembe zagotavlja, da je storitev zagotavljanja pomoči invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo za potnika brezplačna.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pomoč se nudi pod pogojem, da so bili prevoznik v železniškem prometu, upravljavec postaje, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja, pri katerem je bila kupljena vozovnica, vsaj 48 ur prej obveščeni o tem, da je tovrstna pomoč potrebna. Kjer vozovnica ali sezonska vozovnica dovoljuje več potovanj, zadostuje eno obvestilo, in sicer pod pogojem, da se zagotovijo ustrezne informacije o času naslednjih potovanj. Takšna obvestila se posredujejo drugim prevoznikom v železniškem prometu in upravljavcem postaj, ki so vključeni pri potovanju zadevne osebe;

(a)  pomoč se nudi pod pogojem, da so bili prevoznik v železniškem prometu, upravljavec postaje, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja, pri katerem je bila kupljena vozovnica, ob rezervaciji vozovnice ali ob prihodu na železniško postajo z osebjem oziroma, v primeru železniške postaje brez osebja, vsaj 3 ure prej obveščeni o tem, da je tovrstna pomoč potrebna. Izjeme so železniške postaje z manj kot 10 000 potniki na dan; te zagotovijo pomoč z vsaj 24-urnim predhodnim obvestilom. Rezervacija te pomoči je za potnika brezplačna. Kjer vozovnica ali sezonska vozovnica dovoljuje več potovanj, zadostuje eno obvestilo, in sicer pod pogojem, da se zagotovijo ustrezne informacije o času naslednjih potovanj. Takšna obvestila se posredujejo drugim prevoznikom v železniškem prometu in upravljavcem postaj, ki so vključeni pri potovanju zadevne osebe;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s členom 1(a). Ker Komisija predlaga nediskriminatorno obravnavo potnikov glede pogojev prevoza, ta predlog spremembe zagotavlja, da je storitev zagotavljanja pomoči invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo za potnika brezplačna.

Zahteva po obveščanju 48 ur vnaprej bo zelo omejila mobilnost invalidnih oseb in ovirala njihovo zmožnost vključevanja v družbo. Izvzetje za lokalne železniške postaje (z manj kot 10 000 potniki na dan) je potrebno za zagotovitev kakovosti pomoči ter možnost, da prevozniki v železniškem prometu izpolnijo svoje dolžnosti do invalidnih potnikov.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  pomoč se nudi tudi, če za to usposobljeno osebje prevoznika v železniškem prometu ali upravljavca postaje opazi, da je pomoč potrebna, in je nudenje pomoči dejansko možno.

Obrazložitev

Za pojasnitev besedila v smislu ponudbe, usmerjene v nudenje pomoči, kot izraz vzajemne pomoči v družbi in glede na cilj te uredbe, zlasti uvodnih izjav 3 in 5, bi bilo treba pomoč vedno nebirokratsko nuditi, ko je potrebna in ko je to možno.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če prevozniki v železniškem prometu ali upravljavci postaj povzročijo izgubo ali poškodbo na invalidskem vozičku, drugi opremi za gibanje ali pripomočkih in psih vodnikih , ki jih uporabljajo invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo, so odgovorni za takšno izgubo ali škodo in so jo dolžni nadomestiti .

1.  Če prevozniki v železniškem prometu ali upravljavci postaj povzročijo izgubo ali poškodbo na invalidskem vozičku, drugi opremi za gibanje ali pripomočkih in živalih vodnicah, ki jih uporabljajo invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo, so odgovorni za takšno izgubo ali škodo in so jo dolžni nadomestiti .

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nadomestilo iz odstavka 1 ustreza stroškom nadomestitve ali popravila izgubljene ali poškodovane opreme ali pripomočkov.

2.  Nadomestilo za izgubo ali poškodbo iz odstavka 1 se izplača v enem mesecu od predložitve zahtevka in ustreza stroškom nadomestitve, ki temeljijo na dejanski vrednosti, ali celotnim stroškom popravila izgubljenega ali poškodovanega invalidskega vozička, druge opreme za gibanje ali pripomočkov ali izgube ali poškodbe živali vodnice. V nadomestilo so v primeru popravila vključeni tudi stroški začasne nadomestitve, kadar te stroške krije potnik.

Obrazložitev

Izplačilo nadomestila za izgubo ali škodo invalidnim osebam bi moralo biti takojšnje in obravnavano brez dodatnih zamud. S tem bi preprečili dodatno diskriminacijo in omejevanje mobilnosti za to vrsto potnikov.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar je to potrebno, si prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj po najboljših močeh prizadevajo zagotoviti začasno nadomestno posebno opremo ali pripomočke, ki imajo, če je mogoče, enakovredne tehnične lastnosti in funkcije, kot jih je imela izgubljena ali poškodovana oprema ali pripomoček. Invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo smejo začasno nadomestno opremo ali pripomoček obdržati, dokler jim ni izplačano nadomestilo iz odstavkov 1 in 2.

3.  Kadar je to potrebno, prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj na svoje stroške nemudoma zagotovijo začasno nadomestno posebno opremo ali pripomočke, ki imajo, če je mogoče, enakovredne tehnične lastnosti in funkcije, kot jih je imela izgubljena ali poškodovana oprema ali pripomoček. Invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo smejo začasno nadomestno opremo ali pripomoček po možnosti in želji obdržati, dokler jim ni izplačano nadomestilo iz odstavkov 1 in 2.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotovijo, da vsi zaposleni, ki nudijo neposredno pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo, vključno s tistimi, ki jih zaposluje kateri koli drug izvajalec, znajo izpolniti potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, vključno z osebami z motnjami v duševnem ali intelektualnem razvoju;

(a)  zagotovijo, da vse osebje, vključno s tistimi, ki jih zaposluje kateri koli drug izvajalec, prejeme izobraževanje v zvezi z invalidnostjo, da bo znalo izpolniti potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, vključno z osebami z motnjami v duševnem ali intelektualnem razvoju;

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotovijo usposabljanje za ozaveščanje celotnega postajnega osebja, ki dela neposredno s potniki, o potrebah invalidnih oseb;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotovijo, da vsi novi zaposleni ob zaposlitvi prejmejo usposabljanje in da se osebje redno udeležuje osvežitvenih tečajev v zvezi z invalidnostjo;

(c)  zagotovijo, da vsi novi zaposleni in tisti, ki utegnejo zaradi narave svoje dejavnosti nuditi neposredno pomoč invalidnim potnikom in potnikom z omejeno mobilnostjo, ob zaposlitvi prejmejo usposabljanje in da se osebje redno udeležuje osvežitvenih tečajev v zvezi z invalidnostjo;

Obrazložitev

Zaposleni, ki so v neposrednem stiku s potniki, bi morali vedno zagotavljati ustrezno pomoč potnikom, ki jo potrebujejo.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  na zahtevo odobrijo prošnjo za udeležbo na usposabljanjih invalidnim zaposlenim, invalidnim potnikom ter potnikom z omejeno mobilnostjo in/ali organizacijam, ki jih zastopajo.

(d)  aktivno spodbuja udeležbo invalidnega osebja, invalidnih potnikov, potnikov z omejeno mobilnostjo ter organizacij, ki jih zastopajo, na usposabljanjih.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  sodelujejo z organizacijami, ki zastopajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, pri načrtovanju in izvajanju usposabljanja v zvezi z invalidnostjo;

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsak prevoznik v železniškem prometu , prodajalec vozovnic in upravljavec postaje, ki jo na letni ravni v povprečju uporabi vsaj 10 000 potnikov na dan, vzpostavi mehanizem reševanja pritožb glede pravic in obveznosti iz te uredbe , ki spadajo v njegovo področje odgovornosti . Potnike obširno seznani s svojimi kontaktnimi podatki in delovnimi jeziki.

1.  Vsak prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic, organizator potovanja, upravljavec postaje in upravljavec infrastrukture na postaji vzpostavi mehanizem reševanja pritožb glede pravic in obveznosti iz te uredbe, ki spadajo v njegovo področje odgovornosti. Potnike izčrpno seznani s podrobnostmi postopka reševanja pritožb, s svojimi kontaktnimi podatki in delovnimi jeziki. Potnikom se ponudi obrazec za pritožbe, ki je na voljo v enem ali več jezikih, ki jih večina potnikov razume.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Potniki lahko pritožbo predložijo kateremu koli zadevnemu prevozniku v železniškem prometu , prodajalcu vozovnic ali upravljavcu infrastrukture . Pritožbe morajo biti vložene v šestih mesecih od incidenta, ki je predmet pritožbe. Naslovnik pritožbe v enem mesecu od prejema pritožbe bodisi poda obrazložen odgovor bodisi – v upravičenih primerih – obvesti potnika, do katerega datuma znotraj obdobja, krajšega od treh mesecev od datuma prejema pritožbe, lahko pričakuje odgovor. Prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic, upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture podatke o incidentu, ki so potrebni za preučitev pritožbe, hranijo dve leti ter jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim izvršilnim organom.

2.  Potniki lahko pritožbo predložijo kateremu koli zadevnemu prevozniku v železniškem prometu, prodajalcu vozovnic, upravljavcu postaje ali upravljavcu infrastrukture. Potniki imajo pravico, da pritožbo vložijo na enak način, kot so prejeli vozovnico. Pritožbe morajo biti vložene v šestih mesecih od incidenta, ki je predmet pritožbe. Naslovnik pritožbe v enem mesecu od vložitve pritožbe bodisi poda obrazložen odgovor bodisi – v upravičenih primerih – obvesti potnika, do katerega datuma znotraj obdobja, krajšega od treh mesecev od datuma prejema pritožbe, lahko pričakuje odgovor. Prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic, upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture podatke o incidentu, ki so potrebni za preučitev pritožbe, hranijo dve leti ter jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim izvršilnim organom.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Podrobnosti o postopku reševanja pritožb so dostopne invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo.

3.  Podrobnosti o postopku reševanja pritožb so zlahka dostopne potnikom, invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo. Na podlagi zahteve morajo biti te informacije prosto dostopne v pisni obliki in v jeziku prevoznika v železniškem prometu.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija sprejme standardiziran obrazec EU za pritožbe, ki ga potniki lahko uporabijo, ko zahtevajo nadomestilo v skladu s to uredbo.

Obrazložitev

V duhu načela nediskriminacije iz člena 5 in ob upoštevanju uvodne izjave 12 bi morali imeti potniki možnost vložitve pritožbe ne glede na jezik. Potnik se lahko odloči, da bo uporabil standardizirani obrazec EU za pritožbe namesto obrazca, ki ga zagotovi zadevni prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic, upravljavec postaje ali upravljavec infrastrukture, če to želi, obrazec pa bi moral biti enako veljaven. Vložitev pritožbe z uporabo standardiziranega obrazca EU bi bila mogoče lažja za potnike, ki potujejo zunaj svoje države.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj aktivno sodelujejo z organizacijami, ki zastopajo invalide, da bi se izboljšala kakovost dostopnosti prevoznih storitev.

Obrazložitev

Gre za povezavo med členoma 26 in 29, saj Komisija predlaga usposabljanje osebja in zahteva kakovostne standarde storitev. S to spremembo bi se lahko olajšala uporaba železniških storitev za invalide in izboljšala kakovost storitev, ki se jim nudijo.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj ustrezno , in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami Direktive XXX, obvestijo potnike na postaji in vlaku o o njihovih pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz te uredbe, in o kontaktnem naslovu organa, ki so ga določile države članice v skladu s členom 31.

2.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj ustrezno , in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami Direktive XXX, obvestijo potnike na postaji, vlaku in svojem spletnem mestu o njihovih pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz te uredbe, in o kontaktnem naslovu organa, ki so ga določile države članice v skladu s členom 31.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice obvestijo Komisijo o organu ali organih, določenih v skladu s tem členom, in o njihovih odgovornostih.

Države članice obvestijo Komisijo o organu ali organih, določenih v skladu s tem členom, in o njihovih odgovornostih ter te informacije objavijo na primernem mestu na svojem spletnem mestu.

Obrazložitev

Objava na spletu zagotavlja večjo preglednost za potnike in obenem prispeva k uresničevanju cilja Evropske unije o vzpostavitvi enotnega digitalnega trga. V času objave izvirne uredbe o pravicah potnikov še ni veljala strategija o enotnem digitalnem trgu.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nacionalni izvršilni organi pozorno spremljajo skladnost s to uredbo in sprejmejo ukrepe, potrebne za uveljavitev pravic potnikov. Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture v ta namen navedenim organom na zahtevo predložijo zadevne dokumente in informacije. Navedeni organi pri opravljanju svojih nalog upoštevajo informacije, ki jim jih je predložil organ za reševanje pritožb, določen v skladu s členom 33, če je to drug organ. Lahko se tudi odločijo za izvršilne ukrepe na podlagi posamezne pritožbe, ki jim jo je predložil tak organ.

1.  Nacionalni izvršilni organi pozorno spremljajo skladnost s to uredbo in sprejmejo ukrepe, potrebne za uveljavitev pravic potnikov. Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture v ta namen navedenim organom na zahtevo nemudoma, v vsakem primeru pa najkasneje v roku enega meseca predložijo zadevne dokumente in informacije. Navedeni organi pri opravljanju svojih nalog upoštevajo informacije, ki jim jih je predložil organ za reševanje pritožb, določen v skladu s členom 33, če je to drug organ. Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni izvršilni organi in organi, ki obravnavajo pritožbe, zadostna pooblastila in sredstva za ustrezno in učinkovito ukrepanje na podlagi posameznih pritožb potnikov v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nacionalni izvršilni organi za vsako leto najpozneje do konca aprila naslednjega koledarskega leta objavijo statistične podatke o svoji dejavnosti, in sicer tudi o naloženih kaznih.

2.  Nacionalni izvršilni organi vsako leto na svojih spletnih mestih objavijo poročila s statističnimi podatki, kjer so navedene podrobnosti o številu in vrsti prejetih pritožb, s podrobnim opisom rezultatov svojih izvršilnih ukrepov, vključno z naloženimi kaznimi. Poročilo se objavi za vsako leto najkasneje do 1. aprila naslednjega leta. Poleg tega se ta poročila objavijo na spletnem mestu Agencije Evropske unije za železnice.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Nacionalni izvršilni organi v sodelovanju z organizacijami, ki zastopajo invalide in osebe z omejeno mobilnostjo, redno preverjajo storitve pomoči, zagotovljene v skladu s to uredbo, ter rezultate objavijo v dostopni in običajno uporabljeni obliki.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedeni organ potrdi prejem pritožbe v dveh tednih po njenem prejemu. Postopek reševanja pritožbe traja največ tri mesece. V zapletenih primerih lahko navedeni organ po svoji presoji to obdobje podaljša na šest mesecev. V takem primeru potnika obvesti o razlogih za podaljšanje in o času, ki bo predvidoma potreben za zaključek postopka. To obdobje lahko traja več kot šest mesecev samo v primerih, ki vključujejo sodne postopke. Če je navedeni organ tudi organ za alternativno reševanje sporov v smislu Direktive 2013/11/EU, se prednostno upoštevajo roki, določeni v navedeni direktivi.

Navedeni organ potrdi prejem pritožbe v dveh tednih po njenem prejemu. Postopek reševanja pritožbe traja največ tri mesece. V zapletenih primerih lahko navedeni organ po svoji presoji to obdobje podaljša na šest mesecev. V takem primeru potnika ali organizacije, ki zastopajo potnike, obvesti o razlogih za podaljšanje in o času, ki bo predvidoma potreben za zaključek postopka. To obdobje lahko traja več kot šest mesecev samo v primerih, ki vključujejo sodne postopke. Če je navedeni organ tudi organ za alternativno reševanje sporov v smislu Direktive 2013/11/EU, se prednostno upoštevajo roki, določeni v navedeni direktivi, spletno reševanje sporov v skladu z Uredbo 524/2013/EU pa je lahko na voljo v dogovoru z vsemi udeleženimi stranmi.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Priloga II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

MINIMALNE INFORMACIJE, KI JIH ZAGOTAVLJAJO PREVOZNIKI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU IN PRODAJALCI VOZOVNIC

MINIMALNE INFORMACIJE, KI JIH ZAGOTAVLJAJO PREVOZNIKI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU, ORGANIZATORJI POTOVANJ IN PRODAJALCI VOZOVNIC

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan z drugimi predlogi sprememb o posredovanju informacij različnih ustreznih prodajalcev potovanj z železnico, zlasti organizatorjev potovanj iz členov 5, 7, 9 in 10.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Priloga II – del I – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Splošni pogoji, ki veljajo za pogodbo

–  Splošni pogoji, ki veljajo za pogodbo ali pogodbe, ki so del potovanja ali kombiniranega potovanja

Obrazložitev

Zaradi pravne jasnosti je treba v vsej uredbi navesti, da je za kombinirano potovanje potrebna več kot ena pogodba. To je povezano s predlogi sprememb v poglavju II.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Priloga II – del I – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Vozni redi in pogoji najhitrejšega potovanja

–  Vozni redi in pogoji najhitrejšega potovanja ter najboljših povezav

Obrazložitev

Kombinirano potovanje prinaša veliko širši nabor možnosti z železnico kot z omejenim izborom enotnih vozovnic, kombinirana potovanja z različnimi vozovnicami pa so tehnično že možna, zato je smiselno, da podjetja zagotovijo informacije potnikom, kako na optimalen način dokončati potovanje. To je tesno povezano s predlogi sprememb na to temo v poglavju II.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Priloga II – del I – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Vozni redi in pogoji potovanja po najugodnejših cenah

–  Vozni redi in pogoji potovanja po najugodnejših in vseh razpoložljivih cenah

Obrazložitev

Kombinirano potovanje prinaša veliko širši nabor možnosti z železnico kot z omejenim izborom enotnih vozovnic, kombinirana potovanja z različnimi vozovnicami pa so tehnično že možna, zato je smiselno, da podjetja zagotovijo informacije potnikom, kako na optimalen način dokončati potovanje. To je tesno povezano s predlogi sprememb na to temo v poglavju II.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Priloga II – del I – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Pogoji za dostop s kolesom

–  Možnosti dostopa s kolesom

Obrazložitev

To je tesno povezano z drugimi predlogi sprememb na to temo v členu 6.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Priloga II – del I – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Razpoložljivost sedežev v kadilskih in nekadilskih oddelkih, v prvem in drugem razredu ter v ležalnih in spalnih vagonih

–  Razpoložljivost sedežev za vse veljavne cene v nekadilskih oddelkih (tudi v kadilskih, če je možno), v prvem in drugem razredu ter v ležalnih in spalnih vagonih

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujen zaradi notranje logike in poudarkov v besedilu. V večini držav članic na splošno ni dovoljeno kaditi na vlakih, zato besedilo ne sme biti zavajajoče in mora slediti notranji logiki iz poglavja II.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Priloga II – del I – alinea 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Razpoložljivost storitev na vlaku;

–  Razpoložljivost storitev na vlaku, vključno z brezžičnim omrežjem in stranišči

Obrazložitev

Ob upoštevanju uredbe kot celote in njenega cilja, da se izboljšajo pravice potnikov, je pomembno, da se priznajo nekateri osnovni vidiki človekovega dostojanstva ter da so stranišča na vlakih. To je lahko še posebej pomembno za invalidne osebe in osebe z zmanjšano mobilnostjo. Za uredbo kot celoto je brezžično omrežje pomemben element, saj je v skladu s prehodom na večjo digitalizacijo in bo v pomoč potnikom, da bodo lahko hitro rezervirali nadaljnje potovanje, če bi bila rezervacijska pisarna zaprta ali naprava za izdajo vozovnico ne bi delovala. To je neločljivo povezano s cilji uredbe in določbami o obveščanju, zlasti iz poglavja II, in določbami o dostopnosti iz poglavja V.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Priloga II – del II – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Storitve na vlaku

–  Storitve na vlaku, vključno z brezžičnim omrežjem

Obrazložitev

Za uredbo kot celoto je brezžično omrežje pomemben element, saj je v skladu s prehodom na večjo digitalizacijo in bo v pomoč potnikom, da bodo lahko hitro rezervirali nadaljnje potovanje, če bi bila rezervacijska pisarna zaprta ali naprava za izdajo vozovnico ne bi delovala. To je neločljivo povezano s cilji uredbe in določbami o obveščanju, zlasti iz poglavja II, in določbami o dostopnosti iz poglavja V.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Priloga III – del I – odstavek 2 – točka 1 – točka a – točka iii – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  odstotni delež storitev z zamudo, krajšo od 60 minut,

–  odstotni delež storitev z zamudo, krajšo od 45 minut,

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Priloga III – del II – odstavek 1 – točka 4 – točka 1 – točka vii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vii)  dostopnost postaje in objektov na postaji;

(vii)  dostopnost postaje in objektov na postaji, vključno z dostopom brez stopnic, s tekočimi stopnicami, dvigali in klančinami za prtljago.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Priloga IV – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zapletenih primerih, na primer takih, ki obsegajo več zahtevkov ali prevoznikov, čezmejna potovanja ali nesreče na ozemlju države članice, ki ni država, ki je prevozniku izdala licenco, zlasti če ni jasno, kateri nacionalni izvršilni organ je pristojen, ali kjer bi to olajšalo ali pospešilo reševanje pritožbe, nacionalni izvršilni organi v medsebojnem sodelovanju določijo „vodilni“ organ, ki opravlja vlogo enotne kontaktne točke za potnike. Vsi zadevni nacionalni izvršilni organi medsebojno sodelujejo, da bi olajšali reševanje pritožbe (vključno z izmenjavo informacij, pomočjo pri prevajanju dokumentov in posredovanjem informacij o okoliščinah incidentov). Potniki so obveščeni o tem, kateri organ je „vodilni“.

V zapletenih primerih, na primer takih, ki obsegajo več zahtevkov ali prevoznikov, čezmejna potovanja ali nesreče na ozemlju države članice, ki ni država, ki je prevozniku izdala licenco, zlasti če ni jasno, kateri nacionalni izvršilni organ je pristojen, ali kjer bi to olajšalo ali pospešilo reševanje pritožbe, nacionalni izvršilni organi v medsebojnem sodelovanju določijo „vodilni“ organ, ki opravlja vlogo enotne kontaktne točke za potnike. Vsi zadevni nacionalni izvršilni organi medsebojno sodelujejo, da bi olajšali reševanje pritožbe (vključno z izmenjavo informacij, pomočjo pri prevajanju dokumentov in posredovanjem informacij o okoliščinah incidentov). Potniki so obveščeni o tem, kateri organ je „vodilni“. Poleg tega v vseh primerih nacionalni izvršilni organi v vsakem primeru zagotovijo skladnost z Uredbo 2017/2394/EU.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

26.10.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Dennis de Jong

4.12.2017

Obravnava v odboru

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Datum sprejetja

4.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA

MNENJE

29

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Datum predložitve EP

27.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Datum sprejetja

9.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

2

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), John Howarth, Clare Moody

Datum predložitve

18.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 6. november 2018Pravno obvestilo