Διαδικασία : 2018/2145(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0341/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0341/2018

Συζήτηση :

PV 28/11/2018 - 25
CRE 28/11/2018 - 25

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0480

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 712kWORD 67k
18.10.2018
PE 625.370v02-00 A8-0341/2018

σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, του 2018, για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

(2018/2145(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Ivo Vajgl

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, του 2018, για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

(2018/2145(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, για χορήγηση στη χώρα καθεστώτος υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη την τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών που περιγράφεται στις αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την περάτωση της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και τη θέσπιση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, επίσης γνωστής ως συμφωνία των Πρεσπών, στις 17 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο που συνήφθη στην Αχρίδα και υπογράφηκε στα Σκόπια στις 13 Αυγούστου 2001 (συμφωνία πλαίσιο της Αχρίδας),

–  έχοντας υπόψη τις Επείγουσες Μεταρρυθμιστικές Προτεραιότητες της Επιτροπής για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, του Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία (την αποκαλούμενη «συμφωνία του Pržino») που επιτεύχθηκε στα Σκόπια μεταξύ των τεσσάρων κύριων πολιτικών κομμάτων, στις 2 Ιουνίου 2015 και στις 15 Ιουλίου 2015, και την τετραμερή συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της, της 20ής Ιουλίου και της 31ης Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με συστημικά ζητήματα κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία του Βερολίνου που δρομολογήθηκε στις 28 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις τελικές εκθέσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR για τις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2016, τις οποίες παρακολούθησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 15ης και 29ης Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, της 17ης Μαΐου 2018, και το «Θεματολόγιο προτεραιότητας της Σόφιας»,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2018, όπου εγκρίθηκαν τα συμπεράσματα για τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 11-12 Ιουλίου 2018 να καλέσουν τη χώρα να ξεκινήσει ενταξιακές συνομιλίες για να προσχωρήσει στη Συμμαχία,

–  έχοντας υπόψη την 14η σύνοδο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, με τίτλο «Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ 2018» (COM(2018)0450), η οποία συνοδευόταν από υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «The former Yugoslav Republic of Macedonia 2018 Report» («πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας - Έκθεση για το 2018») (SWD(2015)0154),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την αξιολόγησή της για το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (SWD(2018)0134) και τα κοινά συμπεράσματα του οικονομικού και δημοσιονομικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας, της 25ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που εγκρίθηκαν από την 14η σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 7-8 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη «διαδικασία διαλόγου Jean Monnet» με την κοινοβουλευτική ηγεσία και τα πολιτικά κόμματα στη Συνέλευση (Sobranie), που εγκαινιάστηκε στην Αχρίδα στις 17-18 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χώρα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0341/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της εφαρμογής ισχυρών και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και της ενεργού βελτίωσης των σχέσεων γειτονίας, η νέα κυβέρνηση επιδεικνύει συνεχή προσήλωση στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική πορεία της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πρέπει να συνδυάζονται με αδιάκοπη υποστήριξη της ΕΕ για την εφαρμογή των επειγουσών μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και μετρήσιμων παραδοτέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της ένταξης στην ΕΕ αποτελεί το κύριο έναυσμα για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θεωρείται ότι αποτελεί την υποψήφια χώρα που σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο ως προς την εναρμόνιση της νομοθεσίας της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία των Πρεσπών, της 12ης Ιουνίου 2018, για την επίλυση των διαφορών και τη θέσπιση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας στέλνει ένα απολύτως αναγκαίο θετικό σήμα σταθερότητας και συμφιλίωσης σε ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, βελτιώνει το πνεύμα σχέσεων καλής γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας και ανοίγει τον δρόμο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφωνήθηκαν 11 μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κυρίως στους τομείς των πολιτικών και των ευρωπαϊκών υποθέσεων, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας, της συνδεσιμότητας, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και της συνεργασίας στον τομέα της υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης έχουν ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα πολιτικά κόμματα και τα κρατικά θεσμικά όργανα έχουν καθήκον να συμβάλουν σε μια πιο ανοικτή πολιτική ατμόσφαιρα, επιτρέποντας την περαιτέρω πρόοδο στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω, μεταξύ άλλων, την κοινοβουλευτική, νομοθετική και εποπτική της ικανότητα, το δικαστικό σύστημά της, τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται συνεχείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της οικονομίας και της απασχόλησης, καθώς και μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση της εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου της Αχρίδας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ θα συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιουνίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2018, στα οποία εκτίθεται η πορεία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης τον Ιούνιο του 2019·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Ιουλίου 2018 η Επιτροπή μονογράφησε συμφωνία με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για το καθεστώς ώστε να επιτραπεί στις ομάδες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) να διεξάγουν κοινές επιχειρήσεις με τη χώρα και στο εσωτερικό της με σκοπό τη διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων, ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελεί μείζον πρόβλημα των μακεδονικών πόλεων και σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του Φινλανδικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου και του Μακεδονικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, τα Σκόπια και το Τέτοβο έχουν την υψηλότερη συγκέντρωση σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα (PM2,5) μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών πόλεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή των Βαλκανίων είναι στρατηγικά σημαντική·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται χωριστά με βάση τις επιδόσεις της, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων είναι αυτές που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση και τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων·

Γενικές μεταρρυθμίσεις και σχέσεις καλής γειτονίας

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την ισχυρή πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία του Pržino και τις επείγουσες μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες, με αποτέλεσμα να ενταθούν οι προσπάθειες για τις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ΕΕ, με βάση τη διακομματική και διεθνοτική συνεργασία και τις διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών, και υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών αυτών για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας· ενθαρρύνει τη νέα κυβέρνηση να διατηρήσει τη θετική δυναμική και να εξασφαλίσει την πρόοδο, να επισπεύσει και να εφαρμόσει πλήρως τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ, κατά τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς· ζητεί να υποστηριχθεί η ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στους ευρωατλαντικούς οργανισμούς, με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας·

2.  επαινεί τις προσπάθειες θετικής διπλωματίας και ενεργού οικοδόμησης εμπιστοσύνης με κατεύθυνση τον συμβιβασμό, την επίλυση των ανοικτών διμερών ζητημάτων και την προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας· τονίζει ότι τα διμερή ζητήματα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τη διαδικασία προσχώρησης· εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη ισχύος, στις 14 Φεβρουαρίου 2018, της συνθήκης φιλίας με τη Βουλγαρία, η οποία θέτει τις βάσεις για μακροπρόθεσμα φιλικές σχέσεις καλής γειτονίας·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία των Πρεσπών της 17ης Ιουνίου 2018 μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και επαινεί και τις δύο πλευρές για τις σημαντικές προσπάθειές τους για την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης στο ζήτημα της ονομασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωσή της από το Κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στις 20 Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2018· θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον των πολιτών της χώρας όλοι οι πολιτικοί παράγοντες και η κοινωνία των πολιτών να ενεργούν με εποικοδομητικό τρόπο και να αναλάβουν τις ιστορικές ευθύνες τους· παροτρύνει τα μέρη να θέσουν τα συμφέροντα της χώρας υπεράνω των κομματικών - πολιτικών συμφερόντων τους, να ενημερώσουν δεόντως τους πολίτες τους σχετικά με το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις της συμφωνίας και να ολοκληρώσουν επιμελώς όλες τις εσωτερικές διαδικασίες για την κύρωση και την εφαρμογή αυτής της στρατηγικά σημαντικής συμφωνίας, θέτοντας τέλος σε μια παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και δίνοντας καλό παράδειγμα για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή· υπογραμμίζει τη σημασία του δημοψηφίσματος της 30ής Σεπτεμβρίου 2018 για την ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 30ής Σεπτεμβρίου 2018· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω στήριξη του Ευρωατλαντικού μέλλοντος της χώρας και για την εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών, της 17ης Ιουνίου 2018· ενθαρρύνει την κυβέρνηση των Σκοπίων να λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα για να τηρήσει τις διατάξεις της συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία ανοίγει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διπλωματικές προσπάθειες της χώρας με στόχο την ενίσχυση της διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας με την Αλβανία και την οικοδόμηση νέων ποιοτικών σχέσεων σε τομείς όπως το εμπόριο, η επιβολή του νόμου, η καταπολέμηση της απάτης και η πρόληψη της τρομοκρατίας·

6.  υπενθυμίζει ότι η χώρα έχει ήδη επιτύχει υψηλό επίπεδο εναρμόνισης με το κεκτημένο· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη· σημειώνει τη βελτίωση στην ευθυγράμμιση με τις δηλώσεις της ΕΕ και τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και τονίζει τη σημασία που έχει η σταδιακή επίτευξη πλήρους ευθυγράμμισης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για το ευρω-ατλαντικό μέλλον της χώρας ·

7.  αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στον δημόσιο τομέα με την έγκριση της στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και του προγράμματος μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής διαχείρισης· καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων· ενθαρρύνει τη χώρα να ενισχύσει περαιτέρω τον επαγγελματισμό, βελτιώνοντας τη διαφάνεια και την ισότιμη εκπροσώπηση και εξασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό του αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων για θέσεις δημόσιας υπηρεσίας·

8.  καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που έλαβε χώρα στις 27 Απριλίου 2017 στο Κοινοβούλιο της χώρας, η οποία αποτελεί επίθεση κατά της δημοκρατίας και κατά τη διάρκεια της οποίας ορισμένοι βουλευτές και δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν σοβαρά, και ζητεί οι οργανωτές και οι δράστες να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη έρευνα και την εκδίκαση της υπόθεσης· τονίζει ότι η λογοδοσία για αυτές τις πράξεις βίας θα πρέπει να συνεχίσει να διεξάγεται σύμφωνα με τον νόμο και με διαφανή, ανεξάρτητο και αναλογικό τρόπο· καταδικάζει περαιτέρω οποιαδήποτε μορφή παρεμπόδισης και κακής χρήσης των διαδικασιών του Κοινοβουλίου και των προεδρικών εξουσιών κατά παραβίαση του Συντάγματος·

9.  εγκρίνει πλήρως τη σύσταση της Επιτροπής και την επακόλουθη απόφαση του Συμβουλίου που ορίζει τον Ιούνιο του 2019 ως ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, σε αναγνώριση των ενθαρρυντικών προσπαθειών μεταρρύθμισης· θεωρεί ότι η ταχεία έναρξη της διαδικασίας ελέγχου και των συνομιλιών προσχώρησης θα διατηρήσουν και θα εμβαθύνουν τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων· θεωρεί ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα δώσει περαιτέρω κίνητρα για εκδημοκρατισμό και θα ενισχύσει τον έλεγχο και τη λογοδοσία·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίσημη πρόσκληση του ΝΑΤΟ στις 11 Ιουλίου 2018 προς τη χώρα να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στον οργανισμό·

11.  θεωρεί ότι η ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ θα συνέβαλλε σε μεγαλύτερη ασφάλεια και πολιτική σταθερότητα στη νοτιοανατολική Ευρώπη· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ να στηρίξουν ενεργά την προσχώρηση της χώρας στο ΝΑΤΟ·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επερχόμενη μετάβαση της χώρας στο δεύτερο στάδιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και την ένταξή της στην Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου και καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει τη χώρα στη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου·

Εκδημοκρατισμός

13.  επιδοκιμάζει τα αρχικά μέτρα που ελήφθησαν για την αποκατάσταση των ελέγχων και των ισορροπιών και τη διεύρυνση της ένταξης με μέτρα που βελτιώνουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν ανεξάρτητα όργανα εποπτείας, τα μέσα ενημέρωσης και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και των ΟΚΠ και τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι τελευταίες στην εξασφάλιση καλύτερων ελέγχων και ισορροπιών· τονίζει ότι οι εν εξελίξει θεμελιώδεις αλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε μια χωρίς αποκλεισμούς και ανοιχτή πολιτική ατμόσφαιρα·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αποτρέψει την οπισθοδρόμηση και να εξαλείψει τα υπόλοιπα στοιχεία αιχμαλωσίας του κράτους και την ενθαρρύνει να εντείνει τις προσπάθειες αυτές· υπενθυμίζει ότι η χώρα ήταν πρωτοπόρος στη διαδικασία προσχώρησης τη δεκαετία του 2000·

15.  χαιρετίζει τη βελτίωση της εκλογικής νομοθεσίας αλλά τονίζει την ανάγκη για έγκαιρη επανεξέταση του εκλογικού κώδικα, με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των υπόλοιπων συστάσεων του ΟΑΣΕ/ODIHR, της Επιτροπής της Βενετίας και της Ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO) σχετικά με τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών και σχετικά με τα πολιτικά κόμματα· τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την πρόληψη και διερεύνηση κάθε μορφής εκφοβισμού των ψηφοφόρων· καλεί τα πολιτικά κόμματα να εκδημοκρατίσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

16.  ενθαρρύνει τις αρχές να ολοκληρώσουν την απογραφή που είχε διακοπεί, η οποία θα παρείχε ακριβή στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό προκειμένου να χρησιμεύσει ως βάση για κυβερνητικά αναπτυξιακά προγράμματα και κατάλληλο δημοσιονομικό σχεδιασμό, μαζί με τη διοργάνωση των εκλογών και τον υπολογισμό των εκλογικών αποτελεσμάτων·

17.  επιδοκιμάζει την επανάληψη των συνεδριάσεων της μεικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και ενθαρρύνει τη συνέχιση των εποικοδομητικών εργασιών εντός αυτού του διακοινοβουλευτικού πλαισίου·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη της διαδικασίας διαλόγου Jean Monnet στη Αχρίδα, στις 17 και 18 Μαΐου 2018, και την επακόλουθη έγκριση, με ομοφωνία μεταξύ των κομμάτων, του κώδικα δεοντολογίας· ενθαρρύνει την ομάδα εργασίας για τις μεταρρυθμίσεις και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου (Sobranie) να επανεξετάσει τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου και να υποβάλει προς έγκριση προτάσεις τροποποιήσεων και χρονοδιαγράμματα στους τομείς προτεραιότητας που περιγράφονται στα συμπεράσματα της Αχρίδας· ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία να συνεχίσουν την ενίσχυση του πνεύματος συμβιβασμού και εποικοδομητικού πολιτικού διαλόγου, ιδίως μεταξύ των μελών του Κοινοβουλίου, και να μην θέτουν προσκόμματα που θα παρεμπόδιζαν την αποτελεσματική λειτουργία του Κοινοβουλίου·

19.  συνιστά στο Κοινοβούλιο της χώρας να χρησιμοποιεί πλήρως τα εποπτικά και νομοθετικά καθήκοντά του, περιορίζοντας αυστηρά τη χρήση διαδικασιών κατεπείγοντος, που υπονομεύουν τον κοινοβουλευτικό και τον δημόσιο έλεγχο· ζητεί να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο αρχείο καταγραφής για την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών και την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη χώρα·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα σημαντικά βήματα που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση για τη σταδιακή αποκατάσταση του πνεύματος συμβιβασμού, απευθύνοντας έκκληση σε όλους τους εμπλεκομένους, συμπεριλαμβανομένης της αντιπολίτευσης, για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και την πραγματική επιθυμία για μεταρρύθμιση κατά τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς·

21.  ζητεί να αρχίσει πραγματικά η εφαρμογή της στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και να θεσπιστούν σαφείς γραμμές λογοδοσίας· υπογραμμίζει τη σημασία του αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων και του ανοικτού ανταγωνισμού για όλες τις προσλήψεις και ζητεί να αυξηθεί η ικανότητα διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων· ζητεί ενισχυμένα μέτρα για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων τομεακού και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση των κυβερνητικών διαδικασιών αποκέντρωσης με την έγκριση του σχεδίου δράσης για την αποκέντρωση και την ανάπτυξη 2018-2020 ως σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της έλλειψης χρηματοδότησης και υπηρεσιών στους δήμους·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και του ελεύθερου περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης, την αύξηση της διαφάνειας και τη βελτίωση της πρόσβασης στις δημόσιες πληροφορίες, μεταξύ άλλων μέσω της δημοσίευσης των δαπανών των κρατικών φορέων· ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την εξασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες· ζητεί να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες για να αυξηθεί η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να βελτιωθεί ο διοργανικός συντονισμός·

24.   ζητεί να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την ψηφιοποίηση των δημόσιων πληροφοριών με σκοπό να καταστούν πιο προσιτές, και ενθαρρύνει τις αρχές να βρουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας και της εύκολης πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες και για τη μείωση της σχετικής γραφειοκρατίας·

Κράτος δικαίου

25.  υπενθυμίζει ότι η ορθή λειτουργία του δικαστικού συστήματος και η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς έχουν ύψιστη σημασία στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος με στόχο την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας και του επαγγελματισμού στο δικαστικό σώμα και την εξάλειψη των πολιτικών παρεμβάσεων και της επιλεκτικής δικαιοσύνης, και καλεί την κυβέρνηση και άλλους παράγοντες να εντείνουν τις προσπάθειες για την ορθή εφαρμογή της στρατηγικής μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος με τη δημιουργία ικανοποιητικών μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης· τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η νομοθετική ευθυγράμμιση σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας· ζητεί τη συνεχή έγκριση και εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στη στρατηγική μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την προστασία της δικαστικής εξουσίας από τις πολιτικές παρεμβάσεις·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση του συμβουλίου δικαστικής δεοντολογίας, τον Ιανουάριο του 2018, και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων από την ακαδημία δικαστών και εισαγγελέων σχετικά με τις δεοντολογικές συμπεριφορές των δικαστών για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων και τη θέσπιση μέτρων κατά της διαφθοράς·

28.  εξακολουθεί να ανησυχεί για την εκτεταμένη διαφθορά και επικροτεί τα πρώτα επιτεύγματα όσον αφορά την πρόληψη και τη δίωξή της· εκφράζει την ανησυχία του για τις περιορισμένες τελικές δικαστικές αποφάσεις σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου, αλλά σημειώνει τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις σχετικά με περιπτώσεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας και για τα γεγονότα της 27ης Απριλίου 2017· ζητεί διαρκείς προσπάθειες για τη συγκρότηση ενός ιστορικού ερευνών, διώξεων και οριστικών καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου και οργανωμένου εγκλήματος· εξαίρει το έργο της ειδικής εισαγγελίας (SPO) σε δύσκολες συνθήκες και εξακολουθεί να ανησυχεί για τις επιθέσεις και την παρεμπόδιση του έργου της και για την έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους άλλων θεσμικών οργάνων·

29.  ζητεί από τις αρχές να εντείνουν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της σύγκρουσης συμφερόντων, με τη δημιουργία και την ενίσχυση των ικανοτήτων καταπολέμησης της διαφθοράς και τη δημιουργία μονάδων καταπολέμησης του εγκλήματος και χρηματοοικονομικών ερευνών, καθώς και μέσω της δέσμευσης, της δήμευσης, της ανάκτησης και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων· προτρέπει τις αρχές να θέσουν σε κίνηση έρευνες και διώξεις και να αυξήσουν τον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων σε σημαντικές υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οικονομικών εγκλημάτων· επιδοκιμάζει την έγκριση του νόμου για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες, που εξασφαλίζει την καλύτερη προστασία τους και ενισχύει την κυβερνητική πολιτική κατά της διαφθοράς· ζητεί την επείγουσα αναθεώρηση των νόμων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για τον δημοσιονομικό έλεγχο και για τις δημόσιες συμβάσεις· ενθαρρύνει τη μεταρρύθμιση του γενικού νομικού πλαισίου ώστε η κρατική επιτροπή για την πρόληψη της διαφθοράς να διαθέτει σαφείς αρμοδιότητες και μπορεί να λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία και η εισαγγελική αρχή κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς να μπορεί να διενεργεί τακτικές έρευνες·

30.  σημειώνει ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως διαδεδομένα στην περιοχή και ότι αποτελούν, επίσης, εμπόδιο στη δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας· εκτιμά ότι, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, απαιτείται μια περιφερειακή στρατηγική και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής·

31.  ζητεί να διασφαλίζεται αυστηρά η υποχρέωση πολιτικής και νομικής λογοδοσίας όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα, μεταξύ άλλων και για αδικήματα που προκύπτουν από το σκάνδαλο της παρακολούθησης των επικοινωνιών· παροτρύνει το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών, εξασφαλίζοντας κατάλληλη εξωτερική εποπτεία των υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών·

32.  προτρέπει τις αρχές να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην παράνομη εμπορία ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών, να αυξήσουν τις θεσμικές ικανότητες και τη διοργανική συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και να επιβάλλουν έρευνες, διώξεις και τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις·

33.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε και τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης· σημειώνει τις συνεχείς σχετικές προσπάθειες και ζητεί να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις στο σύστημα ασύλου και στη διαχείριση της μετανάστευσης· ενθαρρύνει τη χώρα να ενισχύσει και να εμβαθύνει περαιτέρω την αμοιβαία επωφελή περιφερειακή συνεργασία και την εταιρική σχέση με τον Frontex στο πλαίσιο νέας συμφωνίας περί του καθεστώτος του, με σκοπό την εξάρθρωση των δικτύων εμπορίας ανθρώπων·

34.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, ιδίως οι γυναίκες και τα παιδιά που αιτούνται άσυλο στη χώρα ή ταξιδεύουν μέσω του εδάφους της, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ·

35.  θεωρεί απαραίτητο οι αρχές να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης και των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών· ζητεί να υλοποιηθεί αυτό μέσω αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας και των ΟΚΠ, των θρησκευτικών ηγετών, των τοπικών κοινοτήτων και άλλων κρατικών θεσμών στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών· ζητεί συνεχή παρακολούθηση από τις υπηρεσίες ασφαλείας των ξένων μαχητών που επιστρέφουν, την κατάλληλη επανένταξή τους στην κοινωνία και τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές της ΕΕ και των γειτονικών χωρών·

36.  ζητεί περαιτέρω βελτίωση του συστήματος δικαιοσύνης για τα παιδιά· καλεί τις αρμόδιες αρχές να διαθέσουν επαρκή κονδύλια από τον προϋπολογισμό για την εφαρμογή του νόμου για τη δικαιοσύνη για τα παιδιά και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες υποστήριξης των κοριτσιών και των αγοριών που είναι θύματα βίας και κακομεταχείρισης και των παιδιών που έρχονται σε σύγκρουση με τον νόμο·

Θεμελιώδη δικαιώματα και κοινωνία των πολιτών

37.  επιδοκιμάζει μέτρα για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ εθνοτήτων και ζητεί μια διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς επανεξέταση των εκκρεμών πτυχών της εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου της Αχρίδας· θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί η πλήρης εδραίωση των εθνικών μειονοτήτων στον δημόσιο βίο· ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής ένταξης των μειονοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ενσωμάτωσης των κοινοτήτων·

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη σταδιακή εναρμόνιση του νομικού πλαισίου με τα πρότυπα της ΕΕ, για την απόφαση της χώρας να γίνει παρατηρητής στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κύρωση των περισσότερων διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει την πλήρη εφαρμογή των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των εγγράφων πολιτικής όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), με ιδιαίτερη προσοχή στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία έκφρασης και τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής·

39.  σημειώνει ότι η υιοθέτηση του νόμου για τη χρήση των γλωσσών αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και εκφράζει τη λύπη του για την τακτική διατάραξης που αποσκοπεί στην υπονόμευση της έγκρισής του σε πλήρη συμμόρφωση με τυποποιημένες διαδικασίες·

40.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικύρωση εκ μέρους της χώρας, στις 23 Μαρτίου 2018, της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, και την καλεί να ολοκληρώσει τις νομικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών, των κοριτσιών και των παιδιών και να συνεχίσει να επιδιώκει την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας που συνδέεται με το φύλο, που εξακολουθούν να είναι διαδεδομένα φαινόμενα·

41.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν αυτονομία και επαρκείς ανθρώπινοι και χρηματοδοτικοί πόροι για τα ανεξάρτητα όργανα εποπτείας· επιδοκιμάζει το ρόλο της υπηρεσίας του Διαμεσολαβητή όσον αφορά την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί συστηματική παρακολούθηση των αποφάσεων του Διαμεσολαβητή·

42.  εξακολουθεί να ανησυχεί για τη δυσχερή κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες και για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις εις βάρος τους· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων και στρατηγικών·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πρώτα βήματα που έγιναν για την ενίσχυση της πρόληψης των διακρίσεων και παροτρύνει τις αρχές να συμπεριλάβουν στον νόμο για την πρόληψη και την προστασία κατά των διακρίσεων τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου ως αιτίες διακρίσεων· καλεί τις αρχές να διαθέσουν τον κατάλληλο προϋπολογισμό για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ισότητα και τη μη εφαρμογή διακρίσεων 2016-2020· παροτρύνει τις αρχές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το έγκλημα μίσους και τη ρητορική μίσους κατά των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων όπως οι Ρομά και η κοινότητα των ΛΟΑΔΜ, και να τιμωρήσουν την ομοφοβική και τρανσφοβική βία και υποκίνηση βίας· εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι υφίστανται ακόμα κοινωνικές προκαταλήψεις και ότι επικρατεί ρητορική μίσους εις βάρος των ΛΟΑΔΜ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν αποτελεσματική προστασία και να εφαρμόσουν αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις για τη ρητορική μίσους, τις ομοφοβικές/τρανσφοβικές πράξεις και τη βία· τονίζει την ανάγκη να δοθεί στα διεμφυλικά άτομα πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη· εκφράζει τη λύπη του για τις αδυναμίες που συνεχίζουν να παρατηρούνται στις εργασίες της Επιτροπής για την προστασία από τις διακρίσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση της διακοινοβουλευτικής ομάδας για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΔΜ, καθώς και της διακοινοβουλευτικής ομάδας για τα δικαιώματα των Ρομά·

44.  ζητεί να εφαρμοστούν πλήρως και να υποστηριχτούν από δημόσιους πόρους οι στρατηγικές και η νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και σχετικά με την προστασία τους· επιμένει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της εκπαίδευσης, των ποσοστών απασχόλησης, της υγείας, της στέγασης, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, καταδικάζοντας τον σχολικό διαχωρισμό και άλλες μορφές διακρίσεων·

45.  εκφράζει ικανοποίηση για την ουσιαστική βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των διαβουλεύσεων με τις ΟΚΠ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του συμβουλίου συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί το νομικό, χρηματοδοτικό και διοικητικό πλαίσιο και το πλαίσιο πολιτικής, μεταξύ άλλων μέσω της νομοθεσίας για τα ιδρύματα και τις δωρεές· τονίζει τη σημασία της διαρθρωμένης συμμετοχής των ΟΚΠ μέσω μιας περισσότερο τακτικής, ολοκληρωμένης, αμερόληπτης και προβλέψιμης διαδικασίας διαβουλεύσεων·

46.  εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του προς την πρωτοβουλία RECOM, ώστε να συσταθεί περιφερειακή επιτροπή για την αποκάλυψη της αλήθειας σε σχέση με όλα τα θύματα εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας· ζητεί επιτακτικά από την κυβέρνηση να ηγηθεί της σύστασής της· υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας αυτής και της ενεργού συμμετοχής όλων των περιφερειακών πολιτικών ηγετών προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της RECOM χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· επισημαίνει την πρόταση σχεδίου δράσης που πρότεινε ο συνασπισμός υπέρ της RECOM, με σαφείς ημερομηνίες και δείκτες αναφοράς·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αυξημένες προσπάθειες της κυβέρνησης να εντείνει τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης και τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού τομέα· εξαίρει τη δέσμευση να σταματήσει η τοποθέτηση παιδιών σε μεγάλα δημόσια ιδρύματα και, αντ’ αυτού, να δημιουργηθούν υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και κοινότητας· καλεί τις αρχές να λάβουν επείγοντα μέτρα για να αναστρέψουν τα αυξανόμενα ποσοστά περιγεννητικής θνησιμότητας και να δημιουργηθεί ένα σύστημα ανάλυσης των αιτιών της ανησυχητικής αυτής τάσης·

48.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εταιρική σχέση μεταξύ της κυβέρνησης και του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας της χώρας, όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος εγγυήσεων για τους νέους, ως ένας καλός μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για τη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών για τη νεολαία· καλεί την κυβέρνηση να αυξήσει την οικονομική στήριξη των οργανώσεων νεολαίας και των νέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της διαρροής επιστημονικού δυναμικού·

Μέσα ενημέρωσης

49.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης για ένα δημοκρατικό και ευνοϊκό περιβάλλον· επισημαίνει τη μικρή βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών των μέσων ενημέρωσης για την προσφορά ανεξάρτητης ειδησεογραφίας· ζητεί πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εμπλεκόμενων στα μέσα ενημέρωσης, χωρίς εσωτερικές και εξωτερικές επιρροές, καθώς και για την ερευνητική δημοσιογραφία· εκφράζει ικανοποίηση για τον τερματισμό της κρατικής διαφήμισης στα μέσα ενημέρωσης βάσει πολιτικής ευνοιοκρατίας, ως σημαντικό μέτρο για την προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού στον τομέα, και ζητεί περαιτέρω διασφαλίσεις κατά της πολιτικοποίησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης· τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των ικανοτήτων της ρυθμιστικής αρχής των μέσων ενημέρωσης και του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα· ζητεί να ληφθούν μέτρα για να ενισχυθεί η προστασία των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία σε περίπτωση βίας, κακομεταχείρισης ή απειλών κατά δημοσιογράφων, γεγονός που θα συνέβαλε επίσης στην ελαχιστοποίηση της διαδεδομένης αυτολογοκρισίας στα μέσα ενημέρωσης·

50.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις όσον αφορά την εξασφάλιση της πρόσβασης σε πληροφορίες· τονίζει την ανάγκη επικαιροποίησης των κανονισμών σχετικά με τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης και την πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες· τονίζει την ανάγκη να επιδεικνύεται μηδενική ανοχή στις απειλές και να παρακολουθούνται αποτελεσματικά οι απειλές, ο εκφοβισμός και οι επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, με την κατάλληλη καταγραφή και ενδελεχή έρευνα των εν λόγω περιστατικών· καταδικάζει κάθε μορφή ρητορικής μίσους και εμπρηστικής γλώσσας· ζητεί να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και την αντιμετώπιση της παραβίασης του δημοσιογραφικού κώδικα δεοντολογίας στο διαδίκτυο· επισημαίνει ακόμη την ανάγκη να μεταρρυθμιστεί ο τομέας των μέσων ενημέρωσης χωρίς καθυστέρηση, με σκοπό να την ενίσχυση του οργανισμού οπτικοακουστικών υπηρεσιών των μέσων ενημέρωσης και να διασφαλισθεί η αντικειμενική και επαγγελματική δημοσιογραφία·

Οικονομία

51.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την εξασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της διαφάνειας και αξιοπιστίας των κανονιστικών ρυθμίσεων και με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των αδυναμιών του κράτους δικαίου, των επαχθών κανονιστικών διαδικασιών και των αυθαίρετων επιθεωρήσεων·

52.  προτρέπει τις αρχές να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη άτυπη οικονομία και τα επίμονα προβλήματα της φοροδιαφυγής και της πλημμελούς επιβολής των συμβάσεων, τα οποία εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις και τον εσωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο· επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της διαφάνειας των δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις και τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ· ζητεί τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των ικανοτήτων σχεδιασμού, προγραμματισμού και διαχείρισης στις εθνικές δομές του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)·

53.  καλεί την κυβέρνηση να καταστήσει την ψηφιοποίηση μία από τις κεντρικές της προτεραιότητες· ζητεί την ανάπτυξη, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, μακροπρόθεσμου ψηφιακού θεματολογίου, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μια στρατηγική ΤΠΕ και μια εθνική στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· υπογραμμίζει ότι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό θεματολόγιο θα ενισχύσει το οικονομικό περιβάλλον και τις επιδόσεις και θα αυξήσει τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών·

54.  εκτιμά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να βελτιώσει τις συνθήκες για τους νέους και να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική, για παράδειγμα με την εθνική στρατηγική για τη νεολαία (2016-2025)· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων, γεφυρώνοντας την αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων των νέων πτυχιούχων και των αναγκών των ιδιωτικών επιχειρήσεων·

55.  προτρέπει την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη μακροχρόνια ανεργία, την ανεργία των νέων και το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας με ολοκληρωμένο και καινοτόμο τρόπο· ζητεί επείγουσες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που αποκτώνται ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προλαμβάνοντας έτσι τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εκπονήσει μια στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες και για την αύξηση του ψηφιακού γραμματισμού του πληθυσμού·

56.  υπενθυμίζει ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ολοκλήρωσε την τελευταία απογραφή του πληθυσμού της το 2002· υπογραμμίζει τη σημασία της πραγματοποίησης μιας νέας και ήδη πολύ καθυστερημένης απογραφής του πληθυσμού για την απόκτηση επικαιροποιημένων και ρεαλιστικών δημογραφικών στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ·

57.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του νέου νόμου για την ενέργεια από το μακεδονικό Κοινοβούλιο, με τον οποίο μεταφέρεται στην εθνική νομοθεσία η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και ο οποίος συμμορφώνεται πλήρως με τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα· ζητεί από τις αρχές να επικεντρωθούν στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, ιδίως με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

58.  ενθαρρύνει τη χώρα να αναπτύξει τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου και ενέργειας επιδιώκοντας τον πλήρη διαχωρισμό των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια· ζητεί ουσιαστικές βελτιώσεις στα πεδία της ενεργειακής απόδοσης, της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής·

59.  επαινεί την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για την κύρωση της συμφωνίας του Παρισιού στις 9 Ιανουαρίου 2018, καθώς η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα επιτευχθεί μόνο μέσω κοινών προσπαθειών·

60.  εκφράζει ικανοποίηση για τη θετική προσέγγιση της κυβέρνησης στην περιφερειακή συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ενεργό συμμετοχή της σε περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως η Διαδικασία για τη συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη, το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA), η εξαμερής συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια, η συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, η συμφωνία κοινού αεροπορικού χώρου, η κεντροευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η περιφερειακή πρωτοβουλία για τη μετανάστευση, το άσυλο και τους πρόσφυγες και η «διαδικασία Brdo-Brijuni»·

61.  επικροτεί τη δέσμευση της χώρας όσον αφορά την εκτέλεση έργων συνδεσιμότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου· επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης από τις οδικές μεταφορές, μέσω της εφαρμογής μεταρρυθμιστικών μέτρων στον τομέα των σιδηροδρόμων, μεταξύ άλλων με την αναβάθμιση ή την κατασκευή σιδηροδρομικών συνδέσεων από τα Σκόπια προς τις πρωτεύουσες των γειτονικών χωρών· ζητεί μεγαλύτερη πρόοδο στην ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων στους διαδρόμους VIII και X·

62.  ζητεί περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου, απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και διαφοροποίηση των εξαγωγών, μεταξύ άλλων με αξιοποίηση του ενδοπεριφερειακού εμπορικού δυναμικού· καλεί την Επιτροπή να απαλλάξει τη χώρα από τα μέτρα διασφάλισης για τον χάλυβα και το αλουμίνιο· 

63.  εκφράζει την ανησυχία του για το επικίνδυνο επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα Σκόπια και άλλες πόλεις με σοβαρά προβλήματα ρύπανσης και καλεί το κράτος και τις τοπικές αρχές να λάβουν επειγόντως τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, με αποτελεσματικά στοχευμένα μέτρα για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, μεταξύ άλλων με την αναβάθμιση των δημόσιων μέσων συγκοινωνίας και με αποτελεσματικά σχέδια κινητικότητας· παροτρύνει τη χώρα να εναρμονίσει επειγόντως τη νομοθεσία της με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος, της φύσης και της προστασίας του κλίματος· ζητεί να αναπτυχθούν συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων·

°

° °

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Σοφία Σακοράφα, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrzej Grzyb, Τάκης Χατζηγεωργίου, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivan Štefanec


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

9

-

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Manolis Kefalogiannis

1

0

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 14 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου