Процедура : 2018/0040(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0342/2018

Внесени текстове :

A8-0342/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0193

ДОКЛАД     ***I
PDF 734kWORD 86k
19.10.2018
PE 623.824v02-00 A8-0342/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза

(COM(2018)0085 – C8‑0097/2018 – 2018/0040(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Ясенко Селимович

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза

(COM(2018)0085 – C8‑0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0085),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0097/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0342/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Преходът към пълно използване на електронните системи за взаимодействие между икономическите оператори и митническите органи и между митническите органи ще даде възможност за пълно прилагане на опростяванията, предвидени в кодекса, което ще доведе до подобряване на обмена на информация между участниците, до по-ефективно регистриране на пристигането, транзита и извеждането на стоки, до централизирано митническо оформяне и хармонизиран митнически контрол на цялата митническа територия на Съюза, като по този начин ще се намалят административните разходи, бюрокрацията, измамите и грешките в митническите декларации и вредното търсене на пристанища, предлагащи по-изгодни условия.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Както Комисията, така и държавите членки са изправени пред множество предизвикателства, свързани със създаването на всички необходими електронни системи до 2020 г. Първо, в някои случаи хармонизирането на елементите от данни въз основа на международно приети модели на данни, каквото е изискването на Кодекса, налага пълно препрограмиране на съществуващите електронни системи и инвестиции на финансови средства и време, които са по-големи от предвижданото към момента на приемането на Кодекса. Второ, тъй като електронните системи са тясно свързани помежду си, е важно те да бъдат въведени в правилния порядък. Следователно забавянето при въвеждането на една система ще доведе неминуемо до забавяне при въвеждането на другите. Трето, Кодексът (включително крайният срок за преходните мерки – 31 декември 2020 г.) беше приет през 2013 г., докато разпоредбите за неговото допълнение и изпълнение, а именно Делегиран регламент (ЕС) 2015/244610 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/244711 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/34112 на Комисията, бяха приети едва през 2015 и 2016 г. Разискванията на тези разпоредби се проточиха по-дълго от очакваното и забавиха изготвянето на функционалните и техническите спецификации, необходими за разработването на електронните системи.

(6)  Изграждането на електронните системи налага Комисията и държавите членки да хармонизират елементите от данни въз основа на международно приети модели на данни, каквото е изискването на Кодекса, в някои случаи изцяло да препрограмират съществуващите електронни системи и да инвестират финансови средства и време. Държавите членки отдават различно предимство на адаптирането, което е довело до различия в графика за въвеждане на системите в държавите членки. Тъй като електронните системи са тясно свързани помежду си, е важно те да бъдат въведени в правилния порядък. Следователно забавянето при въвеждането на една система ще доведе неминуемо до забавяне при въвеждането на другите. Кодексът (включително крайният срок за преходните мерки – 31 декември 2020 г.) беше приет през 2013 г., докато разпоредбите за неговото допълнение и изпълнение, а именно Делегиран регламент (ЕС) 2015/244610 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/244711 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията12, бяха приети едва през 2015 и 2016 г. и това забави изготвянето на функционалните и техническите спецификации, необходими за разработването на електронните системи.

_________________

_________________

10 Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

10 Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

11 Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

11 Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

12 Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (ОВ L 69, 15.3.2016 г., стр. 1).

12 Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (ОВ L 69, 15.3.2016 г., стр. 1).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Стана ясно, че въпреки че повечето системи ще бъдат въведени в експлоатация до 2020 г., други ще бъдат само частично готови в този срок.

(7)  Въпреки че в член 278 от Кодекса се определя един-единствен краен срок – 31 декември 2020 г. – за въвеждането на всички системи, посочени в същия член, и въпреки усилията, положени от Съюза и някои държави членки на бюджетно и оперативно равнище, за завършване на работата в определения срок, стана ясно, че до тази дата някои системи могат да бъдат въведени само частично, което означава, че неелектронните системи ще продължат да се използват след тази дата, и че при липсата на законодателни изменения, които да удължават този срок, дружествата и митническите органи няма да могат да изпълняват своите служебни и правни задължения по отношение на митническите операции.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  С цел да се даде възможност на Европейския парламент и на Съвета да наблюдават въвеждането на всички електронни системи, необходими за прилагането на разпоредбите на Кодекса, посочени в член 278 от Кодекса, Комисията следва редовно да докладва за осъществения напредък и за постигането на междинните цели в рамките на планирания график, за която цел съответните администрации на държавите членки следва редовно да предоставят подходяща информация на Комисията. След като всички електронни системи станат действащи, Комисията следва да направи оценка дали те са подходящи за целта чрез проверка за пригодност, която следва да бъде извършена в срок от една година от първата дата, на която всички системи са действащи.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) 952/2013

Член 278 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Най-късно до 31 декември 2025 г. като преходна мярка могат да бъдат използвани средства, различни от средствата за електронна обработка на данни по член 6, параграф 1, когато все още не са действащи електронните системи, необходими за прилагане на следните разпоредби на Кодекса:

2.  Най-късно до 31 декември 2023 г. като преходна мярка могат да бъдат използвани средства за съхраняване и обмен на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни по член 6, параграф 1, когато все още не са действащи електронните системи, необходими за прилагане на следните разпоредби на Кодекса:

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) 952/2013

Член 278 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Не по-късно от една година след влизането в сила на Регламент (ЕС) 2018 [XXX]+ и всяка следваща година след това до датата, на която електронните системи, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, станат действащи, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за напредъка при разработването на тези електронни системи. За тази цел държавите членки своевременно предоставят на Комисията актуализирана информация.

 

_______________

 

+ OВ: Моля, въведете номера на настоящия регламент за изменение в текста и заглавието, датата и номера на публикацията на настоящия регламент за изменение в бележката под линия.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

Митническият съюз е основополагащ елемент на Европейския съюз като един от най-големите търговски блокове в света и следователно е от основно значение да се гарантира правилното функциониране на единния пазар в полза на предприятията и гражданите на ЕС. Във връзка с това въвеждането на електронни системи за целия обмен на информация между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и за съхранението на такава информация, вече доведе до значително намаляване на административните разходи, административно опростяване за предприятията и гражданите и до по-хармонизиран обмен на такава информация.

II. Позиция на докладчика

Докладчикът изразява голямо съжаление, че работата по създаването на тези електронни системи няма да приключи до крайния срок 2020 г., както е предвидено в член 278 от Митническия кодекс на Съюза. При все това, поради важността на доброто функциониране на тези електронни системи, приоритетът на докладчика е да се гарантира, че необходимата работа се прилага по възможно най-ефективния и задълбочен начин.

Следователно докладчикът подкрепя предложението на Комисията да се измени член 278 от Кодекса, така че преходните мерки за обмен и съхранение на митническата информация (т.е. действащите електронни системи и системи, основани на хартиен носител) да могат да продължат да бъдат използвани след 2020 г. и най-късно до 2025 г. за митническите процеси, обхванати от електронните системи, които няма да могат да бъдат въведени в действие до 2020 г. Докладчикът счита, че удължаването на този срок е необходимо, за да се гарантира правната сигурност както за митническите органи, така и за предприятията и гражданите, които биха срещнали трудности, ако някои от електронните системи не са били въведени и в същото време правните разпоредби забраняват продължаващата преходна употреба на алтернативни мерки.

Освен това докладчикът счита, че допълнителното удължаване на крайния срок след 2025 г. следва на всяка цена да се избегне. Поради това докладчикът предлага Европейският парламент да се включи цялостно в мониторинга на създаването на електронните системи, които няма да бъдат въведени до 2020 г., като Европейската комисия бъде приканена да докладва една година след влизането в сила на настоящия регламент и всяка година след това относно постигнатия напредък и предстоящите предизвикателства по отношение на завършването на тази дейност.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при подготовката на проекта на доклад:

Субект и/или лице

Постоянно представителство на Австрия в Европейския съюз

Постоянно представителство на Франция в Европейския съюз


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза

Позовавания

COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)

Дата на представяне на ЕП

2.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

12.3.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

12.3.2018

JURI

12.3.2018

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

INTA

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jasenko Selimovic

21.3.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

19.6.2018

11.7.2018

24.9.2018

 

Дата на приемане

11.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

Дата на внасяне

19.10.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López‑Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

PPE

John Stuart Agnew

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský

2

0

ALDE

GUE/NGL

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Martin Schirdewan

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация