Procedure : 2018/0040(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0342/2018

Indgivne tekster :

A8-0342/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 19.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0193

BETÆNKNING     ***I
PDF 484kWORD 84k
19.10.2018
PE 623.824v02-00 A8-0342/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen

(COM(2018)0085 – C8‑0097/2018 – 2018/0040(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører (for udtalelse):Jasenko Selimovic

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen

(COM(2018)0085 – C8‑0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0085),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33 og 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0097/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0342/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

Ændringsforslag

 

5a)  Overgangen til fuld anvendelse af elektroniske systemer til interaktion mellem erhvervsdrivende og toldmyndigheder og mellem toldmyndighederne indbyrdes vil gøre det muligt at udnytte de forenklinger, der er fastsat i kodeksen, fuldt ud, hvilket vil føre til en mere effektiv udveksling af oplysninger mellem aktørerne, en mere effektiv registrering af ankomst, transit og udførsel af varer, en centraliseret toldbehandling og harmoniseret toldkontrol i hele Unionens toldområde, hvorved de administrative omkostninger, bureaukratiet, svindel med toldangivelser og skadelig "shoppen rundt mellem havne" mindskes.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Der er mange udfordringer i forbindelse med udviklingen af de nødvendige elektroniske systemer senest i 2020 for både Kommissionen og for medlemsstaterne. For det første indebærer en harmonisering af dataelementerne på grundlag af internationalt anerkendte datamodeller som krævet i kodeksen en fuldstændig omprogrammering af eksisterende elektroniske systemer og investeringer både i tidsmæssig og økonomisk henseende – der er større end forudset på tidspunktet for vedtagelsen af kodeksen. For det andet er de elektroniske systemer tæt forbundet, og det er derfor vigtigt at indføre dem i den rigtige rækkefølge. Forsinkelser i udviklingen af et system vil derfor uundgåeligt føre til forsinkelser i udviklingen af andre systemer. For det tredje blev kodeksen (herunder slutdatoen for overgangsforanstaltningerne den 31. december 2020) vedtaget i 2013, hvorimod de regler, der supplerer og gennemfører kodeksen, nemlig Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/244610, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/244711 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/34112 først blev vedtaget i 2015 og 2016. Drøftelserne om disse regler tog meget længere tid end forventet, og dette har medført forsinkelser i fastlæggelsen af de funktionelle og tekniske specifikationer, der er nødvendige for udviklingen af de elektroniske systemer.

(6)  Etablering af elektroniske systemer kræver, at Kommissionen og medlemsstaterne harmoniserer dataelementerne på grundlag af internationalt anerkendte datamodeller som krævet i kodeksen, at de eksisterende elektroniske systemer i visse tilfælde helt omprogrammeres, og at der foretages investeringer både i tidsmæssig og økonomisk henseende. Tilpasningen prioriteres forskelligt af medlemsstaterne, hvilket har ført til forskelle i tidsplanen for gennemførelsen af systemerne i medlemsstaterne. De elektroniske systemer er tæt forbundet, og det er derfor vigtigt at indføre dem i den rigtige rækkefølge. Forsinkelser i udviklingen af et system vil derfor uundgåeligt føre til forsinkelser i udviklingen af andre systemer. Kodeksen (herunder slutdatoen for overgangsforanstaltningerne den 31. december 2020) blev vedtaget i 2013, hvorimod de regler, der supplerer og gennemfører kodeksen, nemlig Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/244610, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/244711 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/34112 først blev vedtaget i 2015 og 2016, og dette har medført forsinkelser i fastlæggelsen af de funktionelle og tekniske specifikationer, der er nødvendige for udviklingen af de elektroniske systemer.

_________________

_________________

10 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

10 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

11 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

11 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

12 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15.3.2016, s. 1).

12 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15.3.2016, s. 1).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det står nu klart, at selv om de fleste systemer vil blive indført senest i 2020, vil andre kun være delvist gennemført inden denne frist.

(7)  Selv om artikel 278 i kodeksen fastsætter en enkelt frist til den 31. december 2020 for indførelse af alle de systemer, der er omhandlet i nævnte artikel, og på trods af den indsats, som Unionen og nogle af medlemsstaterne har udfoldet på det budgetmæssige og operationelle niveau for at færdiggøre arbejdet inden for den fastsatte frist, er det blevet klart , at nogle systemer kun kan anvendes delvis inden denne dato, hvilket indebærer, at ikke-elektroniske systemer fortsat vil blive anvendt efter denne dato, og at virksomheder og toldmyndigheder i mangel af lovgivningsmæssige ændringer, der forlænger denne frist, ikke vil være i stand til at opfylde deres forpligtelser og retlige forpligtelser i forbindelse med toldoperationer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  For at gøre det muligt for Europa-Parlamentet og Rådet at overvåge indførelsen af alle de elektroniske systemer, der er nødvendige for anvendelsen af de bestemmelser i kodeksen, der er omhandlet i kodeksens artikel 278, bør Kommissionen regelmæssigt aflægge rapport om de fremskridt, der er gjort, og om gennemførelsen af de foreløbige målsætninger inden for den planlagte tidsplan, med henblik på hvilken de relevante myndigheder i medlemsstaterne regelmæssigt skal lette fremsendelse af de relevante oplysninger til Kommissionen. Når alle elektroniske systemer er operationelle, bør Kommissionen vurdere, om de er egnede til formålet, ved hjælp af en kvalitetskontrol, der skal gennemføres senest et år efter den første dato, hvor de alle er operationelle.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 952/2013

Artikel 278 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Andre midler end edb som omhandlet i artikel 6, stk. 1, kan anvendes midlertidigt indtil senest den 31. december 2025, hvis de elektroniske systemer, der er nødvendige for anvendelse af kodeksens bestemmelser, endnu ikke er operationelle:

2.  Andre midler til udveksling og lagring af oplysninger end edb som omhandlet i artikel 6, stk. 1, kan anvendes midlertidigt indtil senest den 31. december 2023, hvis de elektroniske systemer, der er nødvendige for anvendelse af kodeksens bestemmelser, endnu ikke er operationelle.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. æ1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 952/2013

Artikel 278 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Senest et år efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 2018 [XXX] + og hvert år indtil den dato, hvor de elektroniske systemer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, bliver fuldt operationelle, forelægger Kommissionen en årlig rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er gjort med hensyn til udviklingen af disse elektroniske systemer. Med henblik herpå fremsender medlemsstaterne rettidigt ajourførte oplysninger til Kommissionen.

 

_______________

 

+ EUT: Indsæt venligst nummeret på denne ændringsforordning i teksten og titel, dato og publikationsnummer for denne ændringsforordning i fodnoten.


BEGRUNDELSE

I. Indledning

Toldunionen er en af hjørnestenene i Den Europæiske Union, som er en af de største handelsblokke i verden, og den er afgørende for, at det indre marked kan fungere korrekt til gavn for både erhvervslivet og borgerne i EU. I denne henseende har oprettelsen af elektroniske systemer til udveksling af oplysninger mellem toldmyndigheder indbyrdes og mellem økonomiske operatører og toldmyndigheder samt lagring af disse oplysninger allerede ført til en betydelig reduktion af administrative udgifter, administrativ forenkling for borgere og virksomheder og en mere harmoniseret udveksling af sådanne oplysninger.

II. Ordførerens holdning

Ordføreren finder det meget beklageligt, at arbejdet med at oprette sådanne elektroniske systemer ikke vil være afsluttet inden for fristen 2020 som fastsat i artikel 278 i EU-toldkodeksen. På grund af betydningen af velfungerende elektroniske systemer er det dog ordførerens prioritet at sikre, at det fornødne arbejde gennemføres så effektivt og så grundigt som muligt.

Ordføreren støtter derfor Kommissionens forslag om at ændre kodeksens artikel 278, således at overgangsordningerne for udveksling og lagring af toldoplysninger (dvs. eksisterende elektroniske og papirbaserede systemer) fortsat kan anvendes efter 2020, men ikke længere end 2025 for de toldprocedurer, der er omfattet af elektroniske systemer, og som ikke vil blive gennemført senest i 2020. Ordføreren mener, at en sådan frist er nødvendig for at sikre retssikkerheden for både toldmyndigheder, virksomheder og borgere, som ville støde på vanskeligheder, hvis nogle af de elektroniske systemer ikke blev etableret, og lovgivningen samtidig forbød overgangsordninger med brug af alternative ordninger.

Desuden mener ordføreren, at en yderligere forlængelse af fristen efter 2025 bør undgås for enhver pris. Derfor foreslår ordføreren fuldt ud at inddrage Europa-Parlamentet i overvågningen af etableringen af elektroniske systemer, der ikke vil blive gennemført i 2020, ved at opfordre Kommissionen til at aflægge rapport et år efter ikrafttrædelsen af denne forordning og derefter hvert efterfølgende år om de opnåede fremskridt og kommende udfordringer med hensyn til afslutningen af dette arbejde.


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer under udarbejdelsen af udkastet til betænkning:

Enhed og/eller person

Østrigs faste repræsentation ved Den Europæiske Union

Frankrigs faste repræsentation ved Den Europæiske Union


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end edb som omhandlet i EU-toldkodeksen

Referencer

COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)

Dato for forelæggelse for EP

2.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for vedtagelse

IMCO

12.3.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for vedtagelse

INTA

12.3.2018

JURI

12.3.2018

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

INTA

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Ordførere

Dato for valg

Jasenko Selimovic

21.3.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

19.6.2018

11.7.2018

24.9.2018

 

Dato for vedtagelse

11.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

3

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

Dato for indgivelse

19.10.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

31

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López‑Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

PPE

John Stuart Agnew

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský

2

0

ALDE

GUE/NGL

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Martin Schirdewan

Key to symbols:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 7. november 2018Juridisk meddelelse