Διαδικασία : 2018/0040(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0342/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0342/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0193

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 721kWORD 81k
19.10.2018
PE 623.824v02-00 A8-0342/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Jasenko Selimovic

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0085),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0097/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0342/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η μετάβαση προς την πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνειακών αρχών, καθώς και μεταξύ των τελωνειακών αρχών, θα επιτρέψει την πλήρη εφαρμογή των απλουστεύσεων που προβλέπονται στον κώδικα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων, την αποτελεσματικότερη καταγραφή της άφιξης, της διαμετακόμισης και της εξόδου των εμπορευμάτων, τον κεντρικό εκτελωνισμό και τους εναρμονισμένους τελωνειακούς ελέγχους σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το διοικητικό κόστος, τη γραφειοκρατία, την απάτη κατά των τελωνειακών διασαφήσεων και το επιβλαβές «port-shopping» (επιλογή λιμένων με λιγότερο αυστηρούς κανόνες).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το εγχείρημα της εγκατάστασης όλων των απαραίτητων ηλεκτρονικών συστημάτων έως το 2020 εμπεριέχει πολλές προκλήσεις για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Πρώτον, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την εναρμόνιση των στοιχείων δεδομένων με βάση διεθνώς αποδεκτά μοντέλα, όπως απαιτείται από τον κώδικα, είναι απαραίτητος ο πλήρης αναπρογραμματισμός των υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων και η πραγματοποίηση επενδύσεων, τόσο από την άποψη της χρηματοδότησης όσο και από την άποψη του χρόνου, οι οποίες θα είναι μεγαλύτερες από τις επενδύσεις που προβλέφθηκαν κατά την έγκριση του κώδικα. Δεύτερον, δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, είναι σημαντικό να εισαχθούν με την κατάλληλη σειρά. Συνεπώς, οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη ενός συστήματος θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των υπολοίπων συστημάτων. Τρίτον, ο κώδικας (συμπεριλαμβανομένης της καταληκτικής ημερομηνίας για τα μεταβατικά μέτρα στις 31 Δεκεμβρίου 2020) εκδόθηκε το 2013, ενώ οι σχετικοί συμπληρωματικοί και εκτελεστικοί κανόνες, ήτοι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής10, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής11 και ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής12, εκδόθηκαν το 2015 και το 2016. Οι συζητήσεις σχετικά με τους εν λόγω κανόνες διήρκεσαν περισσότερο από το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει ο καθορισμός των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων.

(6)  Η εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων υποχρεώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε εναρμόνιση των στοιχείων δεδομένων με βάση διεθνώς αποδεκτά μοντέλα, όπως απαιτείται από τον κώδικα, σε ορισμένες περιπτώσεις σε πλήρη αναπρογραμματισμό των υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων και σε πραγματοποίηση επενδύσεων, τόσο από την άποψη της χρηματοδότησης όσο και από την άποψη του χρόνου. Τα κράτη μέλη δεν δίδουν την ίδια προτεραιότητα στην προσαρμογή, στοιχείο που οδηγεί σε χρονικές διαφοροποιήσεις ως προς την εγκατάσταση των συστημάτων στα κράτη μέλη. Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, είναι σημαντικό να εισαχθούν με την κατάλληλη σειρά. Συνεπώς, οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη ενός συστήματος θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των υπολοίπων συστημάτων. Ο κώδικας (συμπεριλαμβανομένης της καταληκτικής ημερομηνίας για τα μεταβατικά μέτρα στις 31 Δεκεμβρίου 2020) εκδόθηκε το 2013, ενώ οι σχετικοί συμπληρωματικοί και εκτελεστικοί κανόνες, ήτοι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής10, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής11 και ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής12, εκδόθηκαν το 2015 και το 2016, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει ο καθορισμός των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων.

_________________

_________________

10 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

10 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

11 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

11 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

12 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1).

12 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Έχει καταστεί σαφές ότι, ενώ τα περισσότερα συστήματα θα αναπτυχθούν έως το 2020, ορισμένα άλλα μπορούν να ολοκληρωθούν μόνο εν μέρει έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

(7)  Μολονότι το άρθρο 278 του κώδικα ορίζει ως ενιαία προθεσμία την 31η Δεκεμβρίου 2020 για την ανάπτυξη όλων των συστημάτων που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ένωση και ορισμένα από τα κράτη μέλη, σε δημοσιονομικά και επιχειρησιακά επίπεδα, για την ολοκλήρωση των εργασιών εντός της ταχθείσας προθεσμίας, έχει καταστεί σαφές ότι ορισμένα συστήματα μπορούν να αναπτυχθούν μόνο εν μέρει έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, γεγονός που σημαίνει ότι τα μη ηλεκτρονικά συστήματα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και μετά την ημερομηνία αυτή και, ελλείψει νομοθετικών τροποποιήσεων για την παράταση της προθεσμίας αυτής, οι εταιρείες και οι τελωνειακές αρχές δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντα και τις νομικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά τις τελωνειακές πράξεις.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να παρακολουθούν την ανάπτυξη όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα που αναφέρονται στο άρθρο 278 του κώδικα, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται και την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, στόχος για τον οποίο οι αρμόδιες διοικήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να διευκολύνουν τακτικά την κατάλληλη ενημέρωση της Επιτροπής. Μόλις τεθούν σε λειτουργία όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό μέσω της διενέργειας ελέγχων καταλληλότητας εντός ενός έτους από την πρώτη ημερομηνία κατά την οποία έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Άρθρο 278 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέσα, πλην των ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταβατικά, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, όταν δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να εφαρμοστούν οι ακόλουθες διατάξεις του κώδικα:

2.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 το αργότερο, τα μέσα αποθήκευσης και ανταλλαγής πληροφοριών, πλην των τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταβατικά, όταν δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να εφαρμοστούν οι ακόλουθες διατάξεις του κώδικα:

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Άρθρο 278 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το αργότερο ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΕ) 2018[XXX]+, και στη συνέχεια ανά έτος, έως την ημερομηνία κατά την οποία τα ηλεκτρονικά συστήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου καταστούν πλήρως λειτουργικά, η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την εγκατάσταση αυτών των ηλεκτρονικών συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη παρέχουν εγκαίρως επικαιροποιημένες πληροφορίες στην Επιτροπή.

 

_______________

 

+ ΕΕ: Να εισαχθεί ο αριθμός του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού στο κείμενο και ο τίτλος, η ημερομηνία και τα στοιχεία δημοσίευσης του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού στην υποσημείωση.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Η τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόσον είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο και, συνεπώς, είναι ουσιώδους σημασίας για τη σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών, και μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνειακών αρχών, και η αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών, έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους, στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και σε μια περισσότερο εναρμονισμένη ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών.

II. Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής θεωρεί πολύ λυπηρό το γεγονός ότι οι εργασίες για την εγκατάσταση αυτών των ηλεκτρονικών συστημάτων δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως τη λήξη της προθεσμίας του 2020, όπως προβλέπεται από το άρθρο 278 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα. Ωστόσο, λόγω της σημασίας της εύρυθμης λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων, η προτεραιότητα του εισηγητή είναι να διασφαλίσει ότι η απαραίτητη αυτή εργασία υλοποιείται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και πιο διεξοδικά.

Συνεπώς, ο εισηγητής στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του άρθρου 278 του κώδικα, ούτως ώστε οι μεταβατικές ρυθμίσεις για την ανταλλαγή και την αποθήκευση τελωνειακών πληροφοριών (δηλ. τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά συστήματα και τα συστήματα βάσει εντύπων) να μπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται και μετά το 2020, και όχι αργότερα από το 2025, για τις τελωνειακές διαδικασίες που καλύπτονται από τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία δεν θα έχουν υλοποιηθεί έως το 2020. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η επέκταση της εν λόγω προθεσμίας είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τις τελωνειακές αρχές, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, που θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, εάν ορισμένα από τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν υλοποιηθούν και ταυτόχρονα η νομοθεσία απαγορεύει τη συνεχιζόμενη μεταβατική χρήση εναλλακτικών ρυθμίσεων.

Επιπλέον, ο εισηγητής πιστεύει ότι μια περαιτέρω παράταση της προθεσμίας μετά το 2025 θα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία δεν θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι το 2020, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση, ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και εν συνεχεία ανά έτος, σχετικά με τις προόδους που έχουν επιτευχθεί και τις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά την ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Στον εισηγητή κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα κατά την κατάρτιση του σχεδίου έκθεσης:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

2.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

12.3.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

12.3.2018

JURI

12.3.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

INTA

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Jasenko Selimovic

21.3.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.6.2018

11.7.2018

24.9.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

Ημερομηνία κατάθεσης

19.10.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

PPE

John Stuart Agnew

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský

2

0

ALDE

GUE/NGL

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Martin Schirdewan

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου