Menetlus : 2018/0040(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0342/2018

Esitatud tekstid :

A8-0342/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 19.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0193

RAPORT     ***I
PDF 467kWORD 83k
19.10.2018
PE 623.824v02-00 A8-0342/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, et pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist üleminekuperioodil

(COM(2018)0085 – C8‑0097/2018 – 2018/0040(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Jasenko Selimovic

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST,KES ANDSID RAPORTÖÖRILE TEAVET
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, et pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist üleminekuperioodil

(COM(2018)0085 – C8‑0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0085),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikleid 33 ja 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0097/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A8-0342/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Üleminek üksnes elektrooniliste süsteemide kasutamisele ettevõtjate ja tolliasutuste vahelises ning tolliasutuste omavahelises teabevahetuses võimaldab seadustikus ette nähtud lihtsustuste täielikku teoks saamist, mille tagajärjeks on osalejate vahel toimuva teabevahetuse paranemine, kaupade saabumise, transiidi ja väljaviimise tõhusam registreerimine, keskne tollivormistus ja ühtlustatud tollikontroll kogu liidu tolliterritooriumil, vähendades seeläbi halduskulusid, bürokraatiat, tollideklaratsioonides esinevate vigadega seotud pettust ja kahjulikku soodsama sadama otsimist.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Nii komisjon kui ka liikmesriigid peavad 2020. aastaks kõigi vajalike elektrooniliste süsteemide loomiseks lahendama mitmeid probleeme. Esiteks eeldab seadustikule vastav andmeelementide ühtlustamine rahvusvaheliselt aktsepteeritud andmemudelite alusel teatavatel juhtudel seda, et olemasolevad elektroonilised süsteemid tuleb täielikult ümber programmeerida ning teha suuremaid rahalisi ja ajalisi investeeringuid, kui seadustiku vastuvõtmise ajal ette nähti. Kuna elektroonilised süsteemid on omavahel tihedalt seotud, on oluline nende kasutuselevõtmise õige järjekord. Ühe süsteemi arendamisel tekkivate viivitustega kaasneb seega paratamatult muude süsteemide arendamise viibimine. Kolmandaks võeti seadustik (sealhulgas üleminekumeetmete lõpptähtaeg 31. detsember 2020) vastu 2013. aastal, samas kui seadustikku täiendavad ja rakendavad eeskirjad, nimelt komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446,10 komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/244711 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/34112 võeti vastu alles 2015. ja 2016. aastal. Neid eeskirju käsitlevad arutelud kestsid oodatust tunduvalt kauem ja seetõttu on elektrooniliste süsteemide arendamiseks vajalike funktsionaalsete ja tehniliste kirjelduste sätestamine viibinud.

(6)  Elektrooniliste süsteemide loomine eeldab komisjonilt ja liikmesriikidelt andmeelementide ühtlustamist rahvusvaheliselt aktsepteeritud andmemudelite alusel, nagu seadustikus ette nähtud, teatavatel juhtudel olemasolevate elektrooniliste süsteemide täielikku ümberprogrammeerimist ning rahaliste ja ajaliste investeeringute tegemist. Liikmesriigid prioriseerivad kohandamist erinevalt, mis on toonud kaasa liikmesriikide vahelised erinevused süsteemide rakendamise ajastuses. Kuna elektroonilised süsteemid on omavahel tihedalt seotud, on oluline nende kasutuselevõtmise õige järjekord. Ühe süsteemi arendamisel tekkivate viivitustega kaasneb seega paratamatult muude süsteemide arendamise viibimine. Seadustik (sealhulgas üleminekumeetmete lõpptähtaeg 31. detsember 2020) võeti vastu 2013. aastal, samas kui seadustikku täiendavad ja rakendavad eeskirjad, nimelt komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/244610, komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/244711 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/34112 võeti vastu alles 2015. ja 2016. aastal, mistõttu on elektrooniliste süsteemide arendamiseks vajalike funktsionaalsete ja tehniliste kirjelduste sätestamine viibinud.

_________________

_________________

10 Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

10 Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

11 Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT 343, 29.12.2015, lk 558).

11 Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT 343, 29.12.2015, lk 558).

12 Komisjoni 17. detsembri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/341, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (ELT L 69, 15.3.2016, lk 1).

12 Komisjoni 17. detsembri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/341, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (ELT L 69, 15.3.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  On selgunud, et kuigi enamik süsteeme võetakse 2020. aastaks kasutusele, on teatavate süsteemide arendus selleks tähtajaks võimalik vaid osaliselt lõpule viia.

(7)  Vaatamata sellele, et seadustiku artiklis 278 on sätestatud üks tähtaeg, st 31. detsember 2020 kõigi selles artiklis osutatud süsteemide kasutuselevõtmiseks, ning hoolimata liidu ja teatavate liikmesriikide poolt eelarve ja toimingute tasandil tehtud jõupingutustest viia see töö lõpule ettenähtud tähtajaks, on selgunud, et teatavad süsteemid saab selleks kuupäevaks kasutusele võtta vaid osaliselt, mis tähendab, et muude kui elektrooniliste süsteemide kasutamist jätkatakse ka pärast seda kuupäeva ning juhul, kui selle tähtaja pikendamiseks ei võeta vastu seadusandlikke muudatusi, ei ole ettevõtjad ja tolliasutused võimelised oma tollitoimingutega seotud ülesandeid ja juriidilisi kohustusi täitma.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Võimaldamaks Euroopa Parlamendil ja nõukogul jälgida seadustiku artiklis 278 osutatud ja seadustiku sätete kohaldamiseks vajalike kõikide elektrooniliste süsteemide kasutuselevõtmist, peaks komisjon andma korrapäraselt aru tehtud edusammudest ja vahe-eesmärkide saavutamisest vastavalt ajakavale ning liikmesriikide asjaomased haldusasutused peaksid sellel eesmärgil esitama komisjonile korrapäraselt asjakohast teavet. Kui kõik elektroonilised süsteemid on toimivad, peaks komisjon hindama nende eesmärgipärasust toimivuskontrolli abil, mis tuleb teha ühe aasta jooksul alates esimesest päevast, mil need kõik on toimivad.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 952/2013

Artikkel 278 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Vahendeid, mis ei ole artikli 6 lõikes 1 osutatud elektroonilised andmetöötlusvahendid, võib kasutada üleminekukorras hiljemalt kuni 31. detsembrini 2025, kui järgmiste tolliseadustiku sätete kohaldamiseks vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi:

2.  Hiljemalt 31. detsembrini 2023 võib üleminekukorras kasutada teabe säilitamise ja vahetamise vahendeid, mis ei ole artikli 6 lõikes 1 osutatud elektroonilised andmetöötlusvahendid, kui järgmiste tolliseadustiku sätete kohaldamiseks vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi:

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 952/2013

Artikkel 278 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Hiljemalt üks aasta pärast määruse (EL) 2018[XXX]+ jõustumist ja seejärel igal aastal kuni kuupäevani, mil käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud elektroonilised süsteemid on muutunud täielikult toimivateks, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga-aastase aruande kõnealuste elektrooniliste süsteemide väljatöötamisel tehtud edusammude kohta. Selleks esitavad liikmesriigid komisjonile õigeaegselt ajakohastatud teavet.

 

_______________

 

+ ELT: palun sisestada teksti käesoleva muutmismääruse number ning joonealusesse märkusesse käesoleva muutmismääruse pealkiri, kuupäev ja avaldamisviide.


SELETUSKIRI

I. Sissejuhatus

Tolliliit on üks Euroopa Liidu nurgakivi, sest EL on üks maailma suurimaid kaubandusblokke ning seetõttu on tolliliit hädavajalik, et tagada ühtse turu nõuetekohane toimimine nii ELi äriühingute kui ka kodanike huvides. Sellega seoses on elektrooniliste süsteemide loomine tolliasutuste omavaheliseks ning ettevõtjate ja tolliasutuste vaheliseks igasuguseks teabevahetuseks ja asjaomase teabe säilitamiseks juba kaasa toonud halduskulude märkimisväärse vähenemise, haldustoimingute lihtsustamise äriühingute ja kodanike jaoks ning kõnealuse teabe ühtlustatuma vahetamise.

II. Raportööri seisukoht

Raportöör peab väga kahetsusväärseks, et asjaomaste elektrooniliste süsteemide loomist ei viida lõpule 2020. aastaks seatud tähtajaks, mis on sätestatud liidu tolliseadustiku artiklis 278. Kuna kõnealuste elektrooniliste süsteemide hea toimimine on oluline, on raportööri jaoks siiski esmatähtis tagada, et see vajalik töö viiakse ellu võimalikult tõhusalt ja põhjalikult.

Seetõttu toetab raportöör komisjoni ettepanekut muuta seadustiku artiklit 278, et pärast 2020. aastat ja hiljemalt kuni 2025. aastani saaks jätkata tolliteabe vahetamise ja säilitamise üleminekukorra (st olemasolevate elektrooniliste ja paberipõhiste süsteemide) rakendamist seoses tollimenetlustega, mis on hõlmatud elektrooniliste süsteemidega, mida 2020. aastaks kasutusele ei võeta. Raportöör usub, et tähtaja pikendamine on vajalik, et tagada õiguskindlus nii tolliasutustele, äriühingutele kui ka kodanikele, kellel tekiks probleeme, kui teatavaid elektroonilisi süsteeme kasutusele ei võeta, kuid õigusaktiga on samas keelatud muude lahenduste jätkuv kasutamine üleminekuajal.

Lisaks leiab raportöör, et igal juhul tuleks vältida tähtaja täiendavat pikendamist pärast 2025. aastat. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku kaasata Euroopa Parlament täielikult selliste elektrooniliste süsteemide loomise järelevalvesse, mida 2020. aastaks kasutusele ei võeta, ning ta palub, et Euroopa Komisjon esitaks üks aasta pärast kõnealuse määruse jõustumist ja seejärel igal aastal aruande selle töö lõpuleviimisel saavutatud edusammude ja lahendamist vajavate probleemide kohta.


LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST,KES ANDSID RAPORTÖÖRILE TEAVET

Loetelu koostamine on vabatahtlik ning selle eest vastutab ainuisikuliselt raportöör. Raportöör sai raporti projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik

Austria alaline esindus Euroopa Liidu juures

Prantsusmaa alaline esindus Euroopa Liidu juures


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamise pikendamine üleminekuperioodil

Viited

COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)

EP-le esitamise kuupäev

2.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

12.3.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

12.3.2018

JURI

12.3.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Jasenko Selimovic

21.3.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

19.6.2018

11.7.2018

24.9.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

Esitamise kuupäev

19.10.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

31

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López‑Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Julia Reda

3

EFDD

PPE

John Stuart Agnew

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský

2

0

ALDE

GUE/NGL

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Martin Schirdewan

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 7. november 2018Õigusalane teave