Postupak : 2018/0040(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0342/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0342/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0193

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 635kWORD 78k
19.10.2018
PE 623.824v02-00 A8-0342/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestitelj: Jasenko Selimovic

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMILO INFORMACIJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0085),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 33. i 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0097/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0342/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Prelazak na potpunu uporabu elektroničkih sustava za interakcije između gospodarskih subjekata i carinskih tijela te među carinskim tijelima omogućit će potpunu primjenu pojednostavnjenja predviđenih Zakonikom, što će dovesti do bolje razmjene informacija među dionicima, učinkovitije registracije ulaska, provoza i izlaska robe, centraliziranog carinjenja i usklađenih carinskih kontrola na cijelom carinskom području Unije, čime će se smanjiti administrativni troškovi, birokracija, prijevare s pomoću pogrešaka u carinskim deklaracijama i štetno traženje carinski najpovoljnije luke.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Postoji niz prepreka uvođenju svih potrebnih elektroničkih sustava do 2020. i za Komisiju i za države članice. Prvo, u nekim slučajevima usklađivanje podatkovnih elemenata na temelju međunarodno prihvaćenih podatkovnih modela, kako je propisano Zakonikom, zahtijeva potpuno reprogramiranje postojećih elektroničkih sustava, što podrazumijeva veća ulaganja vremena i financijskih sredstava od predviđenih u trenutku donošenja Zakonika. Drugo, elektronički sustavi su međusobno usko povezani pa ih je važno uvoditi ispravnim redoslijedom. Stoga kašnjenja u razvoju jednog sustava neizbježno dovode do kašnjenja u razvoju drugih. Treće, Zakonik je donesen 2013. (uključujući krajnji rok za prijelazne mjere do 31. prosinca 2020.), a dopunska i provedbena pravila donesena su tek 2015. i 2016., točnije Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/244610, Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/244711 i Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/34112. Rasprave o tim pravilima potrajale su dulje od očekivanog pa je zbog toga došlo do kašnjenja u utvrđivanju funkcionalnih i tehničkih specifikacija potrebnih za razvoj elektroničkih sustava.

(6)  Uvođenjem elektroničkih sustava od Komisije i država članica zahtijeva se usklađivanje podatkovnih elemenata na temelju međunarodno prihvaćenih podatkovnih modela, kako je propisano Zakonikom, u nekim slučajevima zahtijeva se potpuno reprogramiranje postojećih elektroničkih sustava i veća ulaganja u pogledu vremena i financijskih sredstava. S obzirom na to da države članice imaju različite prioritete u pogledu prilagodbe, uvođenje sustava u državama članicama nije bilo vremenski usklađeno. Elektronički sustavi su međusobno usko povezani pa ih je važno uvoditi ispravnim redoslijedom. Stoga kašnjenja u razvoju jednog sustava neizbježno dovode do kašnjenja u razvoju drugih. Zakonik je donesen 2013. (uključujući krajnji rok za prijelazne mjere do 31. prosinca 2020.), a dopunska i provedbena pravila donesena su tek 2015. i 2016., točnije Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/244610, Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/244711 i Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/34112, pa je zbog toga došlo do kašnjenja u utvrđivanju funkcionalnih i tehničkih specifikacija potrebnih za razvoj elektroničkih sustava.

_________________

_________________

10 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

10 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

11 Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

11 Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

12 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (SL L 69, 15.3.2016., str. 1.).

12 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (SL L 69, 15.3.2016., str. 1.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Izgledno je da će se većina sustava uvesti do 2020., no ostali će do tog roka biti samo djelomično dovršeni.

(7)  Iako je u članku 278. Zakonika 31. prosinca 2020. utvrđen kao jedinstveni rok za uvođenje svih sustava iz tog članka i unatoč naporima Unije i nekih država članica na proračunskoj i operativnoj razini da se posao dovrši u predviđenom roku, izgledno je da će se neki sustavi do tog roka moći tek djelomično uvesti, što znači da će se neelektronički sustavi nastaviti upotrebljavati nakon tog datuma, a u nedostatku zakonodavnih izmjena za produljenje tog roka, trgovačka društva i carinska tijela neće moći obavljati svoje dužnosti i ispunjavati pravne obveze povezane s carinskim postupcima.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Kako bi se Europskom parlamentu i Vijeću omogućilo da prate uvođenje svih elektroničkih sustava potrebnih za primjenu odredbi Zakonika iz članka 278. Zakonika, Komisija bi trebala redovito izvješćivati o postignutom napretku i ostvarivanju privremenih ciljeva u odnosu na planirane rokove te bi u tu svrhu relevantne uprave država članica Komisiji trebale redovito pružati odgovarajuće informacije. Nakon što svi elektronički sustavi budu operativni, Komisija bi u roku od jedne godine od operativnosti svih sustava trebala provesti provjeru prikladnosti kako bi procijenila jesu li sustavi primjereni svrsi.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 952/2013

Članak 278. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sredstva koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka iz članka 6. stavka 1. mogu se upotrebljavati na prijelaznoj osnovi najkasnije do 31. prosinca 2025., ako još nisu operativni elektronički sustavi koji su potrebni za primjenu sljedećih odredbi Zakonika:

2.  Sredstva za pohranu i razmjenu informacija, osim tehnika elektroničke obrade podataka iz članka 6. stavka 1., mogu se upotrebljavati na prijelaznoj osnovi najkasnije do 31. prosinca 2023. ako elektronički sustavi potrebni za primjenu odredbi Zakonika još nisu operativni:

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 952/2013

Članak 278. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu Uredbe (EU) 2018[XXX]+ i nakon toga svake godine do datuma kada elektronički sustavi iz stavaka 1. i 2. ovog članka budu u potpunosti operativni, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o napretku u razvoju tih elektroničkih sustava. U tu svrhu države članice Komisiji pravodobno dostavljaju ažurirane informacije.

 

_______________

 

+ SL: Unijeti u tekst broj ove Uredbe o izmjeni te u bilješku naslov, datum i podatke o objavi ove Uredbe o izmjeni.


OBRAZLOŽENJE

I. Uvod

Carinska unija stup je Europske unije kao jednog od najvećih svjetskih trgovinskih blokova te je stoga bitna da bi se osiguralo ispravno funkcioniranje jedinstvenog tržišta u korist poduzeća i građana Unije. U tom pogledu uspostava elektroničkih sustava za sve razmjene informacija između pojedinih carinskih tijela te između gospodarskih subjekata i carinskih tijela te pohrana tih informacija već je dovela do znatnog smanjenja administrativnih troškova, administrativnog pojednostavnjenja za poduzeća i građana te usklađenije razmjene tih informacija.

II. Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj izražava duboko žaljenje zbog činjenice da rad na uspostavi tih elektroničkih sustava neće biti dovršen do roka 2020. kako je predviđeno člankom 278. Carinskog zakonika Unije. Međutim, s obzirom na važnost dobrog funkcioniranja tih elektroničkih sustava, prioritet izvjestitelja osigurati je da se taj neophodan posao provede što je moguće učinkovitije i temeljitije.

Izvjestitelj stoga podržava prijedlog Komisije o izmjeni članka 278. Zakonika kako bi se omogućilo da se za carinske postupke obuhvaćene elektroničkim sustavima koji se neće uvesti do 2020. produlji primjena prijelaznih odredbi za razmjenu i pohranu informacija (to jest postojećih elektroničkih sustava i sustava na temelju papirnatih dokumenata) nakon 2020. i do najkasnije 2025. Smatra da je produljenje roka potrebno kako bi se osigurala pravna sigurnost za carinska tijela, poduzeća i građane, koji bi se suočili s poteškoćama kada neki od elektroničkih sustava ne bi bili uvedeni, a istovremeno bi zakonom bilo zabranjeno prijelazno korištenje alternativnih rješenja.

Nadalje, izvjestitelj je uvjeren da bi pod svaku cijenu trebalo izbjeći produljenje roka nakon 2025. Predlaže da se Europski parlament u potpunosti uključi u praćenje uspostave elektroničkih sustava koji neće biti uvedeni do 2020. te stoga poziva Europsku komisiju da godinu dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe i nakon toga svake godine izvješćuje o postignutom napretku i predstojećim izazovima u dovršetku tog procesa.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMILO INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na isključivo dobrovoljnoj osnovi pod izričitom odgovornošću izvjestitelja. Izvjestitelj je tijekom pripreme nacrta izvješća primio informacije od sljedećih subjekata ili osoba:

Subjekt i/ili osoba

Stalno predstavništvo Austrije pri Europskoj uniji

Stalno predstavništvo Francuske pri Europskoj uniji


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Produljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije

Referentni dokumenti

COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)

Datum podnošenja EP-u

2.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

12.3.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

12.3.2018

JURI

12.3.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

INTA

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jasenko Selimovic

21.3.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

19.6.2018

11.7.2018

24.9.2018

 

Datum usvajanja

11.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

Datum podnošenja

19.10.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

PPE

John Stuart Agnew

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský

2

0

ALDE

GUE/NGL

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Martin Schirdewan

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 7. studenog 2018.Pravna napomena