Eljárás : 2018/0040(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0342/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0342/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 19.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0193

JELENTÉS     ***I
PDF 570kWORD 72k
19.10.2018
PE 623.824v02-00 A8-0342/2018

a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Jasenko Selimovic

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0085),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 33. és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0097/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A8-0342/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A gazdálkodók és a vámhatóságok közötti, illetve az egyes vámhatóságok közötti érintkezés teljes mértékben elektronikus rendszerekre való átállása lehetővé fogja tenni a Vámkódex által előírt egyszerűsítések teljes körű érvénybe lépését, ami a szereplők közötti jobb információcserét, az áruk érkezésének, áthaladásának és kilépésének hatékonyabb rögzítését, valamint központi vámkezelést és harmonizált vámellenőrzéseket eredményez az Unió egész vámterületén, ezzel csökkentve az adminisztratív költségeket, a bürokráciát, a vám-árunyilatkozatokban előforduló, hibákkal összefüggő csalásokat, valamint a kedvezőbb kikötő választására irányuló ártalmas gyakorlatot.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az összes szükséges elektronikus rendszer 2020-ig történő kialakítása sok kihívás elé állítja mind a Bizottságot, mind a tagállamokat. Először is az adatelemek nemzetközi szinten elfogadott adatmodellek alapján történő, a Vámkódex előírásai szerinti harmonizálása egyes esetekben a meglévő elektronikus rendszerek teljes újraprogramozását teszi szükségessé, és a Vámkódex elfogadásakor előre láthatónál nagyobb ráfordítást igényel mind pénzeszközök, mind idő tekintetében. Másodszor: mivel az elektronikus rendszerek szorosan összefüggnek, fontos, hogy bevezetésük a megfelelő sorrendben történjen. Az egyik rendszer kifejlesztése során bekövetkező késedelem így elkerülhetetlenül késlelteti más rendszerek kifejlesztését is. Harmadszor: a Vámkódex (és így az átmeneti intézkedések 2020. december 31-i végdátuma) 2013-ban került elfogadásra, miközben az azt kiegészítő és végrehajtó szabályokat – nevezetesen az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet10, az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendeletet11 és az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet12 – csak 2015-ben és 2016-ban fogadták el. Az említett szabályok kapcsán folytatott egyeztetések sokkal tovább tartottak a vártnál, és emiatt késett az elektronikus rendszerek kifejlesztéséhez szükséges funkcionális és technikai specifikációk meghatározása is.

(6)  Az elektronikus rendszerek létrehozása szükségessé teszi, hogy a Bizottság és a tagállamok harmonizálják az adatelemeket a nemzetközi szinten elfogadott adatmodellek alapján, a Vámkódex előírásai szerint, egyes esetekben teljesen újraprogramozzák a meglévő elektronikus rendszereket, és minderre pénzeszközöket és időt fordítsanak. Az átalakítási munkát a tagállamok különbözőképpen rangsorolják, ami időbeli eltéréseket eredményezett a rendszerek tagállami megvalósításában. Mivel az elektronikus rendszerek szorosan összefüggnek, fontos, hogy bevezetésük a megfelelő sorrendben történjen. Az egyik rendszer kifejlesztése során bekövetkező késedelem így elkerülhetetlenül késlelteti más rendszerek kifejlesztését is. A Vámkódex (és így az átmeneti intézkedések 2020. december 31-i végdátuma) 2013-ban került elfogadásra, miközben az azt kiegészítő és végrehajtó szabályokat – nevezetesen az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet10, az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendeletet11 és az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet12 – csak 2015-ben és 2016-ban fogadták el, és emiatt késett az elektronikus rendszerek kifejlesztéséhez szükséges funkcionális és technikai specifikációk meghatározása is.

_________________

_________________

10 A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

10 A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

11 A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).

11 A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).

12 A Bizottság (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. december 17.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 69., 2016.3.15., 1. o.).

12 A Bizottság (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. december 17.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 69., 2016.3.15., 1. o.).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Nyilvánvalóvá vált, hogy míg a legtöbb rendszer telepítésre kerül 2020-ig, egyes rendszereket csak részlegesen lehet befejezni addigra.

(7)  Bár a Vámkódex 278. cikke az ott említett összes rendszer telepítésére egyetlen dátumot – 2020. december 31-ét – határozott meg, és annak ellenére, hogy az Unió és néhány tagállam költségvetési és operatív jellegű erőfeszítéseket tett a munka határidőre történő befejezése érdekében, mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy egyes rendszereket csak részlegesen lehet telepíteni addigra, amiből az következik, hogy a nem elektronikus rendszereket e dátumot követően is használni fogják, és amennyiben a határidő jogalkotási módosítások útján nem kerül meghosszabbításra, a vállalkozások és a vámhatóságok nem fognak tudni eleget tenni feladataiknak és törvényi kötelezettségeiknek a vámügyek tekintetében.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács figyelemmel kísérhesse a Vámkódex 278. cikkében említett, a Vámkódex rendelkezéseinek alkalmazásához szükséges valamennyi elektronikus rendszer telepítését, a Bizottságnak rendszeresen be kell számolnia az előrehaladásról és a tervezett ütemezésben meghatározott köztes célkitűzések eléréséről, aminek érdekében a tagállamok érintett közigazgatási szerveinek rendszeresen megfelelő információkkal kell ellátniuk a Bizottságot. Miután valamennyi elektronikus rendszer működőképes, a Bizottság értékeli azok alkalmasságát egy célravezetőségi vizsgálat keretében, amelyet az összes rendszer működőképessé válásának első napjától számított egy éven belül el kell végezni.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

952/2013/EU rendelet

278 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 6. cikk (1) bekezdésében említett elektronikus adatfeldolgozási technikáktól eltérő eszközök legkésőbb 2025. december 31-ig alkalmazhatók átmeneti alapon, ha a Vámkódex következő rendelkezéseinek alkalmazásához szükséges elektronikus rendszerek addigra még nem működőképesek:

(2)  A 6. cikk (1) bekezdésében említett elektronikus adatfeldolgozási technikáktól eltérő, az információk tárolására és cseréjére szolgáló eszközök legkésőbb 2023. december 31-ig alkalmazhatók átmeneti alapon, ha a Vámkódex alábbi rendelkezéseinek alkalmazásához szükséges elektronikus rendszerek addigra még nem működőképesek:

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

952/2013/EU rendelet

278 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Legkésőbb az (EU) 2018[XXX]+ rendelet hatálybalépése után egy évvel, majd azt követően minden évben, amíg az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett elektronikus rendszerek teljesen működőképessé nem válnak, a Bizottságnak évenkénti jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az említett elektronikus rendszerek fejlesztésének előrehaladásáról. Ennek érdekében a tagállamok kellő időben naprakész információkat nyújtanak a Bizottságnak.

 

_______________

 

+ HL: Kérjük, illessze be a szövegbe e módosító rendelet számát, a lábjegyzetbe pedig e módosító rendelet címét, dátumát és közzétételi adatait.


INDOKOLÁS

I. Bevezetés

A világ egyik legnagyobb kereskedelmi tömörülését alkotó vámunió az Európai Unió egyik alapköve, és ezért nélkülözhetetlen az uniós vállalkozások és polgárok javát egyaránt szolgáló egységes piac megfelelő működésének biztosításához. Ebben a tekintetben az egyes vámhatóságok, illetve a gazdálkodók és a vámhatóságok közötti valamennyi információcserét és az ilyen adatok tárolását biztosító elektronikus rendszerek kialakítása már eddig is az adminisztratív költségek jelentős csökkenését, a vállalkozások és polgárok ügyintézésének egyszerűsítését és az említett információk harmonizáltabb cseréjét eredményezte.

II. Az előadó álláspontja

Az előadó igen sajnálatosnak tartja, hogy az említett elektronikus rendszerek kialakításával kapcsolatos munka nem fog befejeződni a 2020-as határidőre, amint azt az Uniós Vámkódex 278. cikke előírta. Tekintettel azonban ezen elektronikus rendszerek megfelelő működésének fontosságára, az előadó azt tekinti prioritásnak, hogy ezt a szükséges munkát a lehető leghatékonyabban és legalaposabban végezzék el.

Az előadó ezért támogatja a Vámkódex 278. cikkének módosítására irányuló bizottsági javaslatot annak érdekében, hogy a vámügyi információk cseréjét és tárolását szolgáló átmeneti megoldások (azaz a meglévő elektronikus és papíralapú rendszerek) 2020 után is – legfeljebb 2025-ig – használhatók legyenek azon vámeljárások során, amelyekhez olyan elektronikus rendszert kellene alkalmazni, amely nem valósul meg 2020-ig. Az előadó úgy véli, hogy ezt a határidőt meg kell hosszabbítani annak érdekében, hogy a jogbiztonság biztosított legyen mind a vámhatóságok, mind pedig a vállalkozások és a polgárok számára, akik nehézségekbe ütköznének, ha egyes elektronikus rendszerek nem készülnének el, ugyanakkor a jogszabályok megtiltanák az alternatív megoldások további átmeneti alkalmazását.

Továbbá az előadó azon a véleményen van, hogy a határidő további, 2025 utáni meghosszabbítását mindenképpen el kell kerülni. Ezért azt javasolja, hogy az Európai Parlamentet teljes mértékben vonják be azon elektronikus rendszerek kialakításának ellenőrzésébe, amelyek 2020-ig nem fognak elkészülni, és e célból kérjék fel az Európai Bizottságot, hogy e rendelet hatálybalépése után egy évvel, majd azt követően évente számoljon be a munka előrehaladásáról és várható kihívásairól.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a jelentéstervezet elkészítése során:

Szervezet és/vagy személy

Ausztria Európai Unió mellett működő állandó képviselete

Franciaország Európai Unió mellett működő állandó képviselete


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása

Hivatkozások

COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

12.3.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

12.3.2018

JURI

12.3.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

INTA

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jasenko Selimovic

21.3.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

19.6.2018

11.7.2018

24.9.2018

 

Az elfogadás dátuma

11.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

Benyújtás dátuma

19.10.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

31

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

PPE

John Stuart Agnew

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský

2

0

ALDE

GUE/NGL

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Martin Schirdewan

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. november 7.Jogi nyilatkozat