Procedūra : 2018/0040(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0342/2018

Pateikti tekstai :

A8-0342/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 19.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0193

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 704kWORD 79k
19.10.2018
PE 623.824v02-00 A8-0342/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Jasenko Selimovic

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. SUBJEKTŲ AR ASMENŲ,IŠ KURIŲ PRANEŠĖJAS GAVO INFORMACIJOS, SĄRAŠAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0085),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33 ir 207 straipsnius , pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0097/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A8-0342/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  perėjus prie visapusiško elektroninių sistemų panaudojimo vykdant ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių, taip pat muitinių tarpusavio sąveiką bus galima iki galo įgyvendinti Kodekse numatytus supaprastinimus, kurie nulems geresnį keitimąsi informacija tarp subjektų, veiksmingesnę prekių atvežimo, tranzito ir išvežimo registraciją, centralizuotą muitinį įforminimą ir suderintus muitinius tikrinimus visoje Sąjungos muitų teritorijoje, taip būtų sumažintos administracinės išlaidos, biurokratizmas, sukčiavimas neteisingai pildant muitinės deklaracijas ir žalinga palankiausias sąlygas taikančių uostų rinkimosi praktika;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Komisijai ir valstybėms narėms kyla nemažai sunkumų siekiant iki 2020 m. įdiegti visas būtinas elektronines sistemas. Pirma, norint suderinti duomenų elementus pagal tarptautiniu mastu pripažintus duomenų modelius, kaip reikalaujama Kodekse, kai kuriais atvejais reikia visiškai perprogramuoti esamas elektronines sistemas ir didesnių, nei tikėtasi priimant Kodeksą, laiko ir finansinių investicijų. Antra, elektroninės sistemos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, todėl svarbu jas diegti tinkama eilės tvarka. Taigi, vėluojant sukurti vieną sistemą, bus neišvengiamai vėluojama sukurti ir kitas. Trečia, Kodeksas (kuriame nustatyta galutinė pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo data – 2020 m. gruodžio 31 d.) buvo priimtas 2013 m., o taisyklės, kuriomis jis papildomas ir įgyvendinamas, konkrečiai Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/244610, Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/244711 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/34112, buvo priimti tik 2015 m. ir 2016 m. Diskusijos dėl šių taisyklių truko daug ilgiau, nei tikėtasi, ir dėl to vėluojama nustatyti elektroninėms sistemoms sukurti būtinas funkcines ir technines specifikacijas;

(6)  siekdamos įdiegti elektronines sistemas Komisija ir valstybės narės turės suderinti duomenų elementus pagal tarptautiniu mastu pripažintus duomenų modelius, kaip reikalaujama Kodekse, ir kai kuriais atvejais perprogramuoti esamas elektronines sistemas, taip pat bus reikalingos laiko ir finansinės investicijos. Suderinimui valstybės narės teikia skirtingą prioritetą, todėl sistemų diegimas valstybėse narėse vyksta pagal skirtingus grafikus. Kadangi elektroninės sistemos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, svarbu jas diegti tinkama eilės tvarka. Taigi, vėluojant sukurti vieną sistemą, bus neišvengiamai vėluojama sukurti ir kitas. Kodeksas (kuriame nustatyta galutinė pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo data – 2020 m. gruodžio 31 d.) buvo priimtas 2013 m., o taisyklės, kuriomis jis papildomas ir įgyvendinamas, konkrečiai Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/244610, Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/244711 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/34112, buvo priimti tik 2015 m. ir 2016 m.

_________________

_________________

102015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

102015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

11 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

11 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

122015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL L 69, 2016 3 15, p. 1).

122015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL L 69, 2016 3 15, p. 1).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  paaiškėjo, kad, nors dauguma sistemų bus įdiegtos iki 2020 m., kitas sistemas iki tos datos bus galima įdiegti tik iš dalies;

(7)  nors Kodekso 278 straipsnyje nustatytas bendras visų tame straipsnyje nurodytų sistemų diegimo terminas – 2020 m. gruodžio 31 d., ir nepaisant Sąjungos bei kai kurių valstybių narių pastangų biudžeto ir veiklos lygmenimis užbaigti darbą per nustatytą terminą, paaiškėjo, kad kai kurias sistemas iki tos datos bus galima įdiegti tik iš dalies, o tai reiškia, kad po tos dienos bus toliau naudojamos neelektroninės sistemos, o nesant teisės aktų pakeitimų, kuriais tas terminas būtų pratęsiamas, bendrovės ir muitinė negalės atlikti savo pareigų ir teisinių įsipareigojimų, susijusių su muitinės operacijomis;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  siekdama sudaryti Europos Parlamentui ir Tarybai sąlygas stebėti visų elektroninių sistemų, reikalingų Kodekso 278 straipsnyje nurodytoms nuostatoms taikyti, diegimą, Komisija turėtų reguliariai teikti ataskaitas apie padarytą pažangą ir tarpinių tikslų pasiekimą pagal planuojamą tvarkaraštį, tuo tikslu atitinkamos valstybių narių valdžios įstaigos turėtų reguliariai teikti Komisijai tinkamą informaciją. Kai visos elektroninės sistemos pradės veikti, Komisija turėtų įvertinti, ar jos atitinka savo paskirtį per tinkamumo patikrą, kuri turi būti atlikta per vienerius metus nuo pirmosios tų sistemų veikimo pradžios dienos;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 952/2013

278 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Priemonės, kurios nėra 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, gali būti naudojamos pereinamuoju laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., kol dar neveikia elektroninės sistemos, būtinos taikyti šioms Kodekso nuostatoms:

2.  Ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. priemonės, skirtos informacijai saugoti ir ja keistis, kurios nėra 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, gali būti naudojamos pereinamuoju laikotarpiu, kol dar neveikia elektroninės sistemos, būtinos taikyti šioms Kodekso nuostatoms:

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 952/2013

278 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Ne vėliau kaip praėjus metams nuo Reglamento (ES) 2018... , įsigaliojimo, ir kasmet po to iki kol elektroninės sistemos, minimos pirmoje šio straipsnio pastraipoje pradės veikti visu pajėgumu, Komisija turi pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai metinę ataskaitą apie pažangą vystant šias elektronines sistemas. Tuo tikslu valstybės narės laiku pateikia Komisijai atnaujintą informaciją.

 

_______________

 

+ OL: Prašom tekste įrašyti šio iš dalies keičiančio reglamento numerį, o išnašoje – to reglamento numerį, pavadinimą, datą ir paskelbimo nuorodą.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įžanga

Muitų sąjunga yra Europos Sąjungos, kaip vieno didžiausių prekybos blokų pasaulyje, pagrindas, todėl yra labai svarbi tam, kad būtų užtikrintas tinkamas bendrosios rinkos veikimas tiek ES įmonių, tiek piliečių labui; Todėl elektroninių sistemų, skirtų visiems muitinių tarpusavio ir ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių informacijos mainams ir saugojimui, diegimas jau lėmė administracinių išlaidų sumažėjimą, administracinių procedūrų supaprastinimą įmonėms ir piliečiams ir labiau suderintą keitimąsi informacija.

II. Pranešėjo pozicija

Pranešėjas labai apgailestauja, kad šių sistemų diegimas nebus baigtas iki 2020 m. termino, kaip nustatyta Sąjungos muitinės kodekso 278 straipsnyje. Tačiau dėl šių sistemų sklandaus veikimo svarbos, pranešėjas teikia prioritetą tam, kad būtų užtikrinta, jog šis būtinas darbas būtų įvykdytas kiek įmanoma veiksmingiau ir kruopščiau.

Todėl pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui iš dalies pakeisti Kodekso 278 straipsnį, kad muitinės informacijos mainų ir saugojimo priemones (galiojančias elektronines ir spausdintų dokumentų naudojimu grindžiamas sistemas), naudojamas pereinamuoju laikotarpiu ir po 2020 m., bet ne vėliau kaip iki 2025 m. būtų galima taikyti muitinės procesams, kuriems vykdyti skirtos elektroninės sistemos nebus įdiegtos iki 2020 m. Pranešėjas mano, kad tokių terminų pratęsimas yra reikalingas siekiant užtikrinti teisinį tikrumą muitinėms, įmonėms ir piliečiams, kuriems galėtų kilti sunkumų, jei elektroninės sistemos nebūtų įdiegtos ir tuo pačiu metu teisės aktais būtų uždrausta toliau taikyti alternatyvias pereinamojo laikotarpio priemones.

Be to, pranešėjas mano, kad turėtų būti bet kokia kaina vengiama dar kartą pratęsti terminą po 2025 metų . Todėl pranešėjas siūlo visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą į elektroninių sistemų, kurios nebus įdiegtos iki 2020 m., stebėseną, raginant Europos Komisiją praėjus metams po Reglamento įsigaliojimo ir kasmet po to teikti ataskaitas apie siekiant užbaigti darbą padarytą pažangą ir būsimus iššūkius.


PRIEDAS. SUBJEKTŲ AR ASMENŲ,IŠ KURIŲ PRANEŠĖJAS GAVO INFORMACIJOS, SĄRAŠAS

Šį sąrašą pranešėjas rengia savo noru ir tik savo atsakomybe. Pranešėjas, rengdamas šį pranešimo projektą, gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų:

Subjektas ir (arba) asmuo

Austrijos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Prancūzijos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas

Nuorodos

COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

2.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

12.3.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

12.3.2018

JURI

12.3.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jasenko Selimovic

21.3.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

19.6.2018

11.7.2018

24.9.2018

 

Priėmimo data

11.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

Pateikimo data

19.10.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

PPE

John Stuart Agnew

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský

2

0

ALDE

GUE/NGL

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Martin Schirdewan

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 6 d.Teisinis pranešimas