Procedūra : 2018/0040(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0342/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0342/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 19.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0193

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 706kWORD 78k
19.10.2018
PE 623.824v02-00 A8-0342/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referents: Jasenko Selimovic

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS,NO KURĀM REFERENTS SAŅĒMA INFORMĀCIJU
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0085),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 33. un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0097/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A8-0342/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Pāreja uz elektronisko sistēmu pilnīgu izmantošanu mijiedarbībai starp uzņēmējiem un muitas dienestiem un starp muitas dienestiem ļaus pilnībā izmantot kodeksā paredzētos vienkāršojumus, kā rezultātā tiks panākta labāka informācijas apmaiņa starp dalībniekiem, efektīvāka preču atvešanas, tranzīta un izvešanas reģistrācija, centralizēta muitošana un saskaņota muitas kontrole visā Savienības muitas teritorijā, tādējādi samazinot administratīvās izmaksas, birokrātiju, kļūdas un krāpšanu muitas deklarācijās un kaitīgu izdevīgākas importēšanas vietas meklēšanu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Gan Komisijai, gan dalībvalstīm ir daudz grūtību, lai panāktu to, ka līdz 2020. gadam tiek izveidotas visas nepieciešamās elektroniskās sistēmas. Pirmkārt, dažos gadījumos, lai saskaņotu datu elementus, pamatojoties uz starptautiski pieņemtiem datu modeļiem, kā noteikts Kodeksā, ir nepieciešams pilnībā pārplānot esošās elektroniskās sistēmas, un ieguldījumi gan finansiālā ziņā, gan laika ziņā ir lielāki, nekā tika paredzēts Kodeksa pieņemšanas laikā. Otrkārt, tā kā elektroniskās sistēmas ir savstarpēji cieši saistītas, ir svarīgi tās ieviest pareizajā secībā. Tāpēc vienas sistēmas izstrādes aizkavēšanās nenovēršami aizkavēs citu sistēmu izstrādi. Treškārt, Kodekss (tostarp pārejas pasākumu beigu datums — 2020. gada 31. decembris) tika pieņemts 2013. gadā, savukārt noteikumi, ar ko to papildina un īsteno, proti, Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/244610, Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/244711 un Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/34112, tika pieņemtas tikai 2015. un 2016. gadā. Diskusijas par minētajiem noteikumiem aizņēma daudz vairāk laika, nekā paredzēts, un tas aizkavēja elektronisko sistēmu izstrādei nepieciešamo funkcionālo un tehnisko specifikāciju noteikšanu.

(6)  Veidojot elektroniskās sistēmas, Komisijai un dalībvalstīm ir nepieciešams saskaņot datu elementus, pamatojoties uz starptautiski pieņemtiem datu modeļiem, kā noteikts Kodeksā, dažos gadījumos pilnībā pārprogrammējot esošās elektroniskās sistēmas un veicot ieguldījumus gan finansiālā ziņā, gan laika ziņā. Dalībvalstis pielāgošanai piešķir atšķirīgu prioritāti, un tas ir radījis atšķirības sistēmu īstenošanas grafikā dalībvalstīs. Tā kā elektroniskās sistēmas ir savstarpēji cieši saistītas, ir svarīgi tās ieviest pareizajā secībā. Tāpēc vienas sistēmas izstrādes aizkavēšanās nenovēršami aizkavēs citu sistēmu izstrādi. Kodekss (tostarp pārejas pasākumu beigu datums — 2020. gada 31. decembris) tika pieņemts 2013. gadā, savukārt noteikumi, ar ko to papildina un īsteno, proti, Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/244610, Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/244711 un Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/34112, tika pieņemtas tikai 2015. un 2016. gadā, un tas aizkavēja elektronisko sistēmu izstrādei nepieciešamo funkcionālo un tehnisko specifikāciju noteikšanu.

_________________

_________________

10 Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

10 Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

11 Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

11 Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

12 Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (OV L 69, 15.3.2016., 1. lpp.).

12 Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (OV L 69, 15.3.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Ir kļuvis skaidrs, ka, lai gan lielākā daļa sistēmu tiks ieviesta līdz 2020. gadam, citas sistēmas līdz minētajam datumam var pabeigt tikai daļēji.

(7)  Lai gan Kodeksa 278. pantā tika noteikts, ka 2020. gada 31. decembris ir vienots termiņš visu minētajā pantā norādīto sistēmu ieviešanai, un neraugoties uz Savienības un dažu dalībvalstu budžeta un darbības līmenī īstenotajiem centieniem pabeigt darbu noteiktajā termiņā, ir kļuvis skaidrs, ka dažas sistēmas līdz minētajam datumam var ieviest tikai daļēji, un tas nozīmē, ka neelektroniskās sistēmas tiks izmantotas arī pēc minētā datuma, un, ja netiks veikti tiesību aktu grozījumi minētā termiņa pagarināšanai, uzņēmumi un muitas dienesti nevarēs pildīt savus pienākumus un juridiskās saistības attiecībā uz muitas darbībām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Lai dotu iespēju Eiropas Parlamentam un Padomei uzraudzīt visu to elektronisko sistēmu ieviešanu, kas vajadzīgas Kodeksa 278. pantā minēto noteikumu piemērošanai, Komisijai būtu regulāri jāziņo par panākto progresu un par starpposma mērķu sasniegšanu plānotajā termiņā, tāpēc šajā nolūkā dalībvalstu attiecīgajām pārvaldes iestādēm būtu regulāri jāsniedz Komisijai attiecīgā informācija. Kad visas elektroniskās sistēmas sāk darboties, Komisijai būtu jānovērtē to atbilstība paredzētajam mērķim, veicot atbilstības pārbaudi viena gada laikā pēc pirmās dienas, kad tās visas sāk darboties.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) 952/2013

278. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tādus līdzekļus, kas nav elektroniskas datu apstrādes metodes, kuras minētas 6. panta 1. punktā, var izmantot uz pagaidu laiku, vēlākais līdz 2025. gada 31. decembrim, ja vēl nedarbojas elektroniskās sistēmas, kuras vajadzīgas šādu Kodeksa noteikumu piemērošanai:

2.  Vēlākais līdz 2023. gada 31. decembrim informācijas apmaiņas un uzglabāšanas līdzekļus, kas nav elektroniskas datu apstrādes metodes, kuras minētas 6. panta 1. punktā, var izmantot uz pagaidu laiku, ja vēl nedarbojas elektroniskās sistēmas, kuras vajadzīgas šādu Kodeksa noteikumu piemērošanai:

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) 952/2013

278. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ne vēlāk kā vienu gadu pēc Regulas (ES) 2018[XXX]+ stāšanās spēkā un pēc tam katru gadu līdz dienai, kad pilnībā sāk darboties šā panta 1. un 2. punktā minētās elektroniskās sistēmas, Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz gada ziņojumu par panākto progresu šo elektronisko sistēmu izveidē. Šim nolūkam dalībvalstis savlaicīgi sniedz Komisijai atjauninātu informāciju.

 

_______________

 

+ OV: lūgums ievietot tekstā šīs grozošās regulas numuru un ievietot zemsvītras piezīmē šīs grozošās regulas nosaukumu, datumu un publikācijas atsauci.


PASKAIDROJUMS

I. Ievads

Muitas savienība ir viens no Eiropas Savienības stūrakmeņiem, savukārt ES ir viens no pasaulē lielākajiem tirdzniecības blokiem, tāpēc muitas savienība ir būtiska vienotā tirgus pareizas darbības nodrošināšanai gan ES uzņēmumu, gan iedzīvotāju interesēs. Šajā ziņā elektronisko sistēmu izveidošana visai informācijas apmaiņai starp muitas dienestiem un uzņēmējiem un starp dažādiem muitas dienestiem, kā arī šādas informācijas glabāšana jau ir radījusi ievērojamu administratīvo izmaksu samazinājumu, administratīvo vienkāršošanu uzņēmumiem un pilsoņiem un saskaņotāku šādas informācijas apmaiņu.

II. Referenta nostāja

Referents pauž lielu nožēlu par to, ka darbs pie šādu elektronisko sistēmu izveides netiks pabeigts līdz 2020. gada termiņam, kā paredzēts Savienības Muitas kodeksa 278. pantā. Tomēr, ņemot vērā, ka šādu elektronisko sistēmu pareiza darbība ir ļoti svarīga, referenta prioritāte ir nodrošināt, ka šis nepieciešamais darbs tiek īstenots efektīvi un pēc iespējas rūpīgi.

Tāpēc referents atbalsta Komisijas ierosinājumu grozīt Kodeksa 278. pantu, lai pēc 2020. gada un ne vēlāk kā līdz 2025. gadam varētu turpināt izmantot pārejas pasākumus muitas informācijas apmaiņai un glabāšanai (t. i., pašreizējās elektroniskās un papīra sistēmas) tiem muitas procesiem, uz kuriem attiecas elektroniskās sistēmas, kas nebūs ieviestas līdz 2020. gadam. Referents uzskata, ka šāda termiņa pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu juridisko noteiktību gan muitas iestādēm, gan uzņēmumiem un pilsoņiem, kas varētu saskarties ar grūtībām, ja dažas elektroniskās sistēmas netiktu īstenotas un vienlaikus tiesību akti aizliegtu turpināt izmantot alternatīvus pasākumus.

Turklāt referents uzskata, ka jebkurā gadījumā būtu jāizvairās no termiņa pagarināšanas pēc 2025. gada. Tāpēc referents ierosina pilnībā iesaistīt Eiropas Parlamentu tādu elektronisko sistēmu izveides pārraudzībā, kuras netiks īstenotas līdz 2020. gadam, aicinot Eiropas Komisiju vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam katru gadu ziņot par panākto progresu un turpmākajiem uzdevumiem šā darba pabeigšanā.


PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS,NO KURĀM REFERENTS SAŅĒMA INFORMĀCIJU

Šo sarakstu sagatavo pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīgs vienīgi referents. Strādājot pie ziņojuma projekta, referents saņēma informāciju no šīm juridiskajām un fiziskajām personām:

Struktūra un/vai persona

Permanent Representation of Austria to the European Union

Permanent Representation of France to the European Union


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums pagarināt Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā

Atsauces

COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

2.3.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

12.3.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

12.3.2018

JURI

12.3.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

INTA

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Jasenko Selimovic

21.3.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

19.6.2018

11.7.2018

24.9.2018

 

Pieņemšanas datums

11.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

Iesniegšanas datums

19.10.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

PPE

John Stuart Agnew

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský

2

0

ALDE

GUE/NGL

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Martin Schirdewan

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. novembrisJuridisks paziņojums