Procedura : 2018/0040(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0342/2018

Teksty złożone :

A8-0342/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 19.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0193

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 716kWORD 85k
19.10.2018
PE 623.824v02-00 A8-0342/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Jasenko Selimovic

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0085),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 33 i 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0097/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0342/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Całkowite przejście na stosowanie systemów teleinformatycznych w kontaktach między przedsiębiorstwami a organami celnymi oraz między organami celnymi pozwoli wprowadzić uproszczenia, o których mowa w kodeksie; usprawni to wymianę informacji między podmiotami, rejestrację przywozu, tranzytu i wywozu towarów, scentralizowaną odprawę celną i zharmonizowane kontrole celne na całym terytorium Unii, ograniczając tym samym nadużycia finansowe, biurokrację, błędy, oszustwa w deklaracjach celnych i szkodliwe wykorzystywanie mniej rygorystycznych procedur portowych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Zarówno Komisja, jak i państwa członkowskie napotykają wiele wyzwań na drodze do utworzenia wszystkich niezbędnych systemów teleinformatycznych do 2020 r. Po pierwsze, w niektórych przypadkach harmonizacja danych na podstawie przyjętych na poziomie międzynarodowym modeli danych zgodnie z wymogami kodeksu wymaga pełnego przeprogramowania istniejących systemów teleinformatycznych oraz inwestycji, które zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem czasowym są większe, niż przewidywano w chwili przyjęcia kodeksu. Po drugie, ponieważ systemy teleinformatyczne są ze sobą ściśle powiązane, należy wprowadzać je w odpowiedniej kolejności. Opóźnienia w opracowaniu jednego systemu będą zatem w sposób nieunikniony prowadziły do opóźnień w opracowywaniu innych. Po trzecie, kodeks (w tym data zakończenia obowiązywania środków przejściowych w dniu 31 grudnia 2020 r.) został przyjęty w 2013 r., natomiast przepisy uzupełniające i wykonawcze, a mianowicie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/244610, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/244711 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/34112, zostały przyjęte dopiero w latach 2015 i 2016. Dyskusje na temat tych przepisów trwały znacznie dłużej, niż oczekiwano, co spowodowało opóźnienie w określeniu specyfikacji funkcjonalnych i technicznych, niezbędnych dla opracowania systemów teleinformatycznych.

(6)  Utworzenie systemów teleinformatycznych wymaga od Komisji i państw członkowskich harmonizacji danych na podstawie przyjętych na poziomie międzynarodowym modeli danych zgodnie z wymogami kodeksu, a w niektórych przypadkach – pełnego przeprogramowania istniejących systemów teleinformatycznych oraz inwestycji zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem czasowym. Państwa członkowskie nadają temu dostosowaniu różne priorytety, a przez to systemy wprowadzane są w państwach członkowskich w różnym czasie. Systemy teleinformatyczne są ze sobą ściśle powiązane, dlatego należy je wprowadzać w odpowiedniej kolejności. Opóźnienia w opracowaniu jednego systemu będą zatem w sposób nieunikniony prowadziły do opóźnień w opracowywaniu innych. Kodeks (w tym data zakończenia obowiązywania środków przejściowych w dniu 31 grudnia 2020 r.) został przyjęty w 2013 r., natomiast przepisy uzupełniające i wykonawcze, a mianowicie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/244610, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/244711 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/34112, zostały przyjęte dopiero w latach 2015 i 2016, co spowodowało opóźnienie w określeniu specyfikacji funkcjonalnych i technicznych, niezbędnych do opracowania systemów teleinformatycznych.

_________________

_________________

10 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

10 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

11 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

11 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

12 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 (Dz.U. L 69 z 15.3.2016, s. 1).

12 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 (Dz.U. L 69 z 15.3.2016, s. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Stało się jasne, że większość systemów będzie wprawdzie do 2020 r. wdrożonych, ale inne mogą być do tego czasu ukończone jedynie częściowo.

(7)  Mimo że art. 278 kodeksu określa jeden termin, upływający 31 grudnia 2020 r., na wdrożenie wszystkich systemów, o których mowa w tym artykule, i pomimo wysiłków czynionych przez Unię i niektóre państwa członkowskie na poziomie budżetowym i operacyjnym w celu zakończenia prac w określonym terminie, stało się jasne, że niektóre systemy zostaną wdrożone jedynie częściowo, co oznacza, że nadal stosowane będą systemy inne niż teleinformatyczne, a w przypadku braku zmian ustawodawczych wydłużających ten termin przedsiębiorstwa i organy celne nie będą w stanie wykonywać swoich zadań i obowiązków prawnych w zakresie operacji celnych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  W celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie monitorowania wdrożenia wszystkich systemów teleinformatycznych niezbędnych do stosowania przepisów kodeksu, o których mowa w art. 278 kodeksu, Komisja powinna składać regularne sprawozdania z poczynionych postępów oraz realizacji celów przejściowych w ramach planowanego harmonogramu; w tym celu odpowiednie organy państw członkowskich powinny regularnie przesyłać Komisji odpowiednie informacje. Po uruchomieniu wszystkich systemów teleinformatycznych Komisja powinna ocenić ich adekwatność, przeprowadzając kontrolę sprawności po upływie jednego roku od pierwszego dnia, w którym wszystkie systemy będą operacyjne.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 952/2013

Artykuł 278 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Środki inne niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, o których mowa w art. 6 ust. 1, można wykorzystywać przejściowo najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., w sytuacji gdy nie zostały jeszcze wdrożone systemy elektroniczne niezbędne do stosowania następujących przepisów kodeksu:

2.  Najpóźniej do 31 grudnia 2023 r. środki przechowywania i wymiany informacji inne niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, o których mowa w art. 6 ust. 1, można wykorzystywać przejściowo, w sytuacji gdy nie zostały jeszcze wdrożone systemy teleinformatyczne niezbędne do stosowania przepisów kodeksu:

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 952/2013

Artykuł 278 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Nie później niż rok po wejściu w życie rozporządzenia (UE) 2018[XXX]+, a następnie co roku, aż do momentu pełnego wdrożenia systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie dotyczące postępów we wprowadzaniu tych systemów. W tym celu państwa członkowskie przekazują Komisji w odpowiednim czasie aktualne informacje.

 

_______________

 

+ Dz.U.: Proszę wstawić w tekście numer niniejszego rozporządzenia zmieniającego, a w przypisie tytuł, datę i dane dotyczące publikacji niniejszego rozporządzenia zmieniającego.


UZASADNIENIE

I. Wprowadzenie

Unia celna stanowi fundament Unii Europejskiej, będącej jednym z największych bloków handlowych na świecie, i z tego względu ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednolitego rynku z korzyścią zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli UE. W tym kontekście wdrożenie systemów teleinformatycznych służących wszelkiej wymianie informacji między organami celnymi oraz między przedsiębiorstwami a organami celnymi oraz ich przechowywaniu umożliwiło już znaczne obniżenie kosztów administracyjnych, wprowadzenie uproszczeń administracyjnych dla przedsiębiorstw i obywateli oraz ujednolicenie wymiany tego rodzaju informacji.

II. Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca ubolewa, że prace mające na celu wdrożenie systemów teleinformatycznych nie zostaną ukończone w terminie wyznaczonym na 2020 r., jak przewiduje art. 278 unijnego kodeksu celnego. Jednak z uwagi na to, jak ważne jest prawidłowe działanie tego rodzaju systemów teleinformatycznych, priorytetem sprawozdawcy jest zapewnienie jak najskuteczniejszego i dokładnego wykonania niezbędnych prac.

Sprawozdawca wspiera zatem proponowaną przez Komisję zmianę art. 278 kodeksu, zgodnie z którą uregulowania przejściowe dotyczące wymiany i przechowywania informacji celnych (tj. istniejących systemów teleinformatycznych i opartych na dokumentacji papierowej) mogą być nadal stosowane po 2020 r., nie dłużej niż do 2025 r., w odniesieniu do procedur celnych objętych systemami teleinformatycznymi, które nie zostaną wdrożone do 2020 r. Sprawozdawca uważa, że przedłużenie terminu jest konieczne, by zagwarantować pewność prawa zarówno organom celnym, jak i przedsiębiorstwom i obywatelom, którzy napotkaliby problemy, jeśli niektóre systemy teleinformatyczne nie zostałyby wdrożone, a przepisy zakazywałyby jednocześnie dalszego korzystania z alternatywnych rozwiązań przejściowych.

Ponadto sprawozdawca uważa, że za wszelką cenę należy uniknąć ponownego przedłużenia terminu po roku 2025. Proponuje zatem, by w pełni włączyć Parlament Europejski w monitorowanie tworzenia systemów teleinformatycznych, które nie zostaną wdrożone do 2020 r., i zwrócić się do Komisji o składanie, począwszy od pierwszego roku po wejściu w życie rozporządzenia, a następnie co roku, sprawozdań dotyczących postępów we wprowadzaniu tych systemów oraz trudności napotykanych w ukończeniu prac.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawcy. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Stałe Przedstawicielstwo Austrii przy Unii Europejskiej

Stałe Przedstawicielstwo Francji przy Unii Europejskiej


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym

Odsyłacze

COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)

Data przedstawienia w PE

2.3.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

12.3.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

12.3.2018

JURI

12.3.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

INTA

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jasenko Selimovic

21.3.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

19.6.2018

11.7.2018

24.9.2018

 

Data przyjęcia

11.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

Data złożenia

19.10.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

31

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

PPE

John Stuart Agnew

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský

2

0

ALDE

GUE/NGL

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Martin Schirdewan

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2018Informacja prawna