Postup : 2018/0040(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0342/2018

Predkladané texty :

A8-0342/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 19.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0193

SPRÁVA     ***I
PDF 654kWORD 84k
19.10.2018
PE 623.824v02-00 A8-0342/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie

(COM(2018)0085 – C8‑0097/2018 – 2018/0040(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca:Jasenko Selimovic

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie

(COM(2018)0085 – C8‑0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0085),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33 a 207 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0097/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8–0342/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Prechod k úplnému používaniu elektronických systémov na vzájomnú komunikáciu medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi, ako aj medzi colnými orgánmi umožní, aby nadobudlo plnú účinnosť zjednodušenie stanovené v kódexe, čo povedie k lepšej výmene informácií medzi subjektmi, k účinnejšej registrácii príchodu, tranzitu a výstupu tovaru, k centralizovanému colnému konaniu a k harmonizovaným colným kontrolám na celom colnom území Únie, čím sa znížia administratívne náklady a obmedzia byrokracia, chyby a podvody v colných vyhláseniach a vyberanie prístavu na základe najvýhodnejších obchodných podmienok.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia aj členské štáty čelia pri zavádzaní všetkých potrebných elektronických systémov do roku 2020 mnohým ťažkostiam. Po prvé, v niektorých prípadoch zložky spojené s harmonizáciou údajov založené na medzinárodne uznávaných dátových modeloch požadované v kódexe si vyžadujú úplné preprogramovanie existujúcich elektronických systémov a investície z finančného aj časového hľadiska, ktoré sú vyššie, než sa očakávalo v čase prijatia kódexu. Po druhé, keďže sú elektronické systémy navzájom úzko prepojené, je dôležité zavádzať ich v správnom poradí. Omeškania pri vývoji jedného systému teda nevyhnutne povedú k omeškaniu pri vývoji ostatných systémov. Po tretie, kódex (vrátane termínu ukončenia prechodných opatrení 31. decembra 2020) bol prijatý v roku 2013, kým pravidlá, ktorými sa kódex dopĺňa a vykonáva, konkrétne delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/244610, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/244711 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/34112, boli prijaté až v roku 2015 a 2016. Diskusie o týchto pravidlách trvali oveľa dlhšie, než sa predpokladalo, čo spôsobilo omeškanie pri stanovovaní funkčných a technických špecifikácií potrebných na vývoj elektronických systémov.

6.  Zavádzanie elektronických systémov si vyžaduje, aby Komisia a členské štáty harmonizovali údajové prvky na základe medzinárodne uznávaných dátových modelov, ako sa požaduje v kódexe, a aby v niektorých prípadoch úplne preprogramovali existujúce elektronické systémy a uskutočnili investície z finančného aj časového hľadiska. Členské štáty pripisujú adaptácii rôznu dôležitosť, čo vedie k rozdielom v načasovaní zavádzania systémov v jednotlivých členských štátoch. Keďže sú elektronické systémy navzájom úzko prepojené, je dôležité zavádzať ich v správnom poradí. Omeškania pri vývoji jedného systému teda nevyhnutne povedú k omeškaniu pri vývoji ostatných systémov. Kódex (vrátane termínu ukončenia prechodných opatrení 31. decembra 2020) bol prijatý v roku 2013, kým pravidlá, ktorými sa kódex dopĺňa a vykonáva, konkrétne delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/244610, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/244711 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/34112, boli prijaté až v roku 2015 a 2016, čo spôsobilo omeškanie pri stanovovaní funkčných a technických špecifikácií potrebných na vývoj elektronických systémov.

_________________

_________________

10 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

10 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

11 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

11 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

12 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1).

12 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Je očividné, že hoci väčšina systémov bude do roku 2020 zavedená, ostatné môžu byť do tohto termínu dokončené iba čiastočne.

(7)  Napriek tomu, že v článku 278 kódexu sa na zavedenie všetkých systémov uvedených v tomto článku stanovuje jednotný termín 31. decembra 2020, a napriek úsiliu, ktoré na rozpočtovej a prevádzkovej úrovni vynaložili Únia a niektoré členské štáty s cieľom dokončiť prácu v stanovenej lehote, sa ukázalo, že niektoré systémy sa môžu do uvedeného dátumu zaviesť len čiastočne, čo znamená, že neelektronické systémy sa po tomto dátume budú aj naďalej používať, a vzhľadom na to, že sa nepredložili legislatívne pozmeňujúce návrhy, ktorými by sa táto lehota predĺžila, spoločnosti a colné orgány nebudú schopné plniť svoje povinnosti a právne povinnosti, pokiaľ ide o colné operácie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  S cieľom umožniť Európskemu parlamentu a Rade monitorovať zavádzanie všetkých elektronických systémov potrebných na uplatňovanie ustanovení kódexu uvedených v článku 278 kódexu by Komisia mala pravidelne podávať správy o dosiahnutom pokroku a dosahovaní predbežných cieľov v rámci plánovaného harmonogramu, na účely čoho by mali príslušné správy členských štátov pravidelne uľahčovať podávanie príslušných informácií Komisii. Keď budú všetky elektronické systémy funkčné, Komisia by mala posúdiť, či sú vhodné na daný účel prostredníctvom kontroly vhodnosti, ktorá sa má vykonať do jedného roka od prvého dátumu, keď sú všetky funkčné.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 952/2013

Článok 278 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Iné prostriedky ako techniky elektronického spracovania údajov uvedené v článku 6 ods. 1 možno používať prechodne, a najneskôr do 31. decembra 2025, ak ešte nie sú funkčné elektronické systémy potrebné na uplatňovanie týchto ustanovení kódexu:

2.  Najneskôr do 31. decembra 2023 prostriedky na uchovávanie a výmenu informácií iné ako techniky elektronického spracovania údajov uvedené v článku 6 ods. 1 možno používať prechodne, a najneskôr do 31. decembra 2020, ak elektronické systémy, ktoré sú potrebné na uplatňovanie ustanovení kódexu, ešte nie sú funkčné.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 952/2013

Článok 278 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Najneskôr rok po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ) č. 2018[XXX] + a následne každý rok až do dátumu, keď sa elektronické systémy uvedené v odseku 1 a 2 tohto článku stanú plne funkčné, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o pokroku pri vývoji týchto elektronických systémov. Na tento účel členské štáty včas poskytujú Komisii aktualizované informácie.

 

_______________

 

+ Ú. v. EÚ: Vložte prosím číslo tohto pozmeňujúceho nariadenia v texte a v názve, dátume a odkaze na uverejnenie tohto pozmeňujúceho nariadenia v poznámke pod čiarou.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

Colná únia je základným kameňom Európskej únie, jedného z najväčších obchodných blokov na svete, preto má zásadný význam pre riadne fungovanie jednotného trhu v prospech podnikov aj občanov EÚ. V tejto súvislosti vytvorenie elektronických systémov pre všetky výmeny informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi, ako aj uchovávanie takýchto informácií, už viedlo k významnému zníženiu administratívnych nákladov, administratívnemu zjednodušeniu pre podniky a občanov a k harmonizovanejšej výmene takýchto informácií.

II. Stanovisko spravodajcu

Spravodajca vyjadruje veľké poľutovanie nad tým, že práca na vytvorení elektronických systémov nebude dokončená do lehoty v roku 2020, ako stanovuje článok 278 Colného kódexu Únie. Avšak v dôsledku významu riadneho fungovania takýchto elektronických systémov je prioritou spravodajcu zabezpečiť, aby sa táto nevyhnutná práca vykonala čo najúčinnejšie a najdôkladnejšie.

Spravodajca preto podporuje návrh Komisie na zmenu článku 278 kódexu, aby sa prechodné opatrenia na výmenu a uchovávanie colných informácií (t. j. existujúce elektronické a papierové systémy) mohli ďalej uplatňovať po roku 2020 a najneskôr do roku 2025 v prípade colných postupov, pre ktoré sa nestihnú zaviesť elektronické systémy do roku 2020. Spravodajca je presvedčený, že predĺženie tejto lehoty je nevyhnutné s cieľom zabezpečiť právnu istotu pre colné orgány, podniky aj občanov, ktorí by museli čeliť ťažkostiam, ak by neboli zavedené určité elektronické systémy a keby sa zároveň zákonom zakazovalo ďalšie prechodné používanie alternatívnych opatrení.

Spravodajca je okrem toho presvedčený, že by sa malo za každú cenu zabrániť ďalšiemu predĺženiu lehoty po roku 2025. Spravodajca preto navrhuje plne zapojiť Európsky parlament do monitorovania vytvorenia elektronických systémov, ktoré sa nezavedú do roku 2020 tým, že vyzve Európsku komisiu, aby rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každoročne podávala správy o dosiahnutom pokroku a očakávaných výzvach, pokiaľ ide o dokončenie práce.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajcu. Počas prípravy návrhu správy prijal spravodajca podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Stále zastúpenie Rakúska v Európskej únii

Stále zastúpenie Francúzska pri Európskej únii


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie

Referenčné čísla

COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)

Dátum predloženia v EP

2.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

12.3.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

12.3.2018

JURI

12.3.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Jasenko Selimovic

21.3.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.6.2018

11.7.2018

24.9.2018

 

Dátum prijatia

11.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

Dátum predloženia

19.10.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López‑Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

PPE

John Stuart Agnew

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský

2

0

ALDE

GUE/NGL

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Martin Schirdewan

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 31. októbra 2018Právne oznámenie