Förfarande : 2018/0040(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0342/2018

Ingivna texter :

A8-0342/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 19.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0193

BETÄNKANDE     ***I
PDF 392kWORD 79k
19.10.2018
PE 623.824v02-00 A8-0342/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Jasenko Selimovic

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0085),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 33 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0097/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0342/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Övergången till en fullständig användning av elektroniska system för samverkan mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheter, och mellan olika tullmyndigheter, kommer att möjliggöra att de förenklingar som föreskrivs i kodexen verkligen genomförs, vilket kommer att leda till ett förbättrat informationsutbyte mellan olika aktörer, en mer effektiv registrering av införsel, transitering och utförsel av varor, centraliserad tullklarering och harmoniserade tullkontroller i hela unionen, vilket minskar de administrativa kostnaderna, byråkratin, omedvetna eller medvetna felaktigheter i tulldeklarationerna och det skadliga agerande som består i att aktörerna väljer den hamn som har fördelaktigast villkor.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Att inrätta alla nödvändiga elektroniska system senast 2020 innebär många utmaningar både för kommissionen och för medlemsstaterna. För det första kräver i vissa fall harmonisering av uppgifter på grundval av internationellt godkända datamodeller enligt kodexen en fullständig omprogrammering av befintliga elektroniska system och investeringar, både i ekonomiska termer och i form av tid, som är större än vad som förutsågs vid tidpunkten för antagandet av kodexen. För det andra är det viktigt att införa dem i rätt ordningsföljd, eftersom de elektroniska systemen är nära sammanlänkade. Förseningar i utvecklingen av ett system kommer därför oundvikligen leda till förseningar i utvecklingen av andra. För det tredje antogs kodexen 2013 (inbegripet slutdatumet för övergångsåtgärder som fastställdes till den 31 december 2020), medan de regler som kompletterar och genomför den, dvs. kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/244610, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/244711 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/34112 antogs först 2015 respektive 2016. Diskussionerna om dessa regler varade mycket längre än väntat och detta har orsakat en försening av de funktionella och tekniska specifikationer som krävs för att utveckla de elektroniska systemen.

(6)  Inrättandet av de elektroniska systemen kräver att kommissionen och medlemsstaterna harmoniserar uppgifter på grundval av internationellt godkända datamodeller enligt kodexen, i vissa fall fullständigt omprogrammerar befintliga elektroniska system och gör investeringar, både i ekonomiska termer och i form av tid. Medlemsstaterna prioriterar anpassningen på olika sätt, vilket har lett till tidsskillnader i genomförandet av systemen i medlemsstaterna. Eftersom de elektroniska systemen är nära sammanlänkade, är det viktigt att införa dem i rätt ordningsföljd. Förseningar i utvecklingen av ett system kommer därför oundvikligen leda till förseningar i utvecklingen av andra. Kodexen antogs 2013 (inbegripet slutdatumet för övergångsåtgärder som fastställdes till den 31 december 2020), medan de regler som kompletterar och genomför den, dvs. kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/244610, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/244711 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/34112 antogs först 2015 respektive 2016, vilket har orsakat en försening av de funktionella och tekniska specifikationer som krävs för att utveckla de elektroniska systemen.

_________________

_________________

10 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

10 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

11 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

11 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

12 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69, 15.3.2016, s. 1).

12 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69, 15.3.2016, s. 1).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det har blivit uppenbart att de flesta system kommer att inrättas senast 2020, medan andra kan vara endast delvis genomförda vid detta datum.

(7)  Även om artikel 278 i kodexen fastställer den 31 december 2020 som enda slutdatum för inrättandet av alla elektroniska system som avses i den artikeln, och trots alla ansträngningar för att slutföra arbetet inom den angivna tidsfristen som hittills gjorts, på budgetnivå och driftsnivå, av unionen och av vissa medlemsstater, har det blivit uppenbart att vissa system endast delvis kommer att kunna vara i bruk det datumet, vilket innebär att icke-elektroniska system kommer att fortsätta att användas efter den tidpunkten, och om det inte görs lagändringar som förlänger tidsfristen kommer företag och tullmyndigheter inte att kunna uppfylla sina uppgifter och rättsliga skyldigheter avseende tullverksamheten.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  För att göra det möjligt för Europaparlamentet och rådet att övervaka införandet av alla de elektroniska system som krävs för tillämpning av de bestämmelser i kodexen som avses i artikel 278 i kodexen, bör kommissionen regelbundet rapportera om de framsteg som gjorts och om uppnåendet av delmål inom den planerade tidsplanen, och därför bör berörda myndigheter i medlemsstaterna regelbundet sända information om detta till kommissionen. När alla elektroniska system är i drift bör kommissionen bedöma om de fyller sitt syfte, genom att göra en kontroll av ändamålsenligheten inom ett år från och med det datum då systemen tagits i drift.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 952/2013

Artikel 278 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Andra metoder för utbyte och lagring av information än elektronisk databehandlingsteknik enligt artikel 6.1 får användas på övergångsbasis, till och med senast den 31 december 2025, när de elektroniska system som krävs för tillämpningen av följande bestämmelser i kodexen ännu inte är i funktion:

2.  Till och med den 31 december 2023, men inte längre, får andra metoder för utbyte och lagring av information än elektronisk databehandlingsteknik enligt artikel 6.1 användas på övergångsbasis, när de elektroniska system som krävs för tillämpningen av kodexens bestämmelser ännu inte är i funktion.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 952/2013

Artikel 278 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Senast ett år efter ikraftträdandet av förordning (EU) 2018[XXX]+, och därefter varje år fram till den dag då de elektroniska system som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel tagits helt i drift, ska kommissionen lägga fram en årsrapport till Europaparlamentet och rådet om framstegen i utvecklingen av dessa elektroniska system. För detta ändamål ska medlemsstaterna i god tid förse kommissionen med uppdaterad information.

 

_______________

 

+ EUT: Vänligen för in numret på denna ändringsförordning i texten, och titel, datum och EUT-hänvisning för denna ändringsförordning i fotnoten.


MOTIVERING

I. Inledning

Tullunionen är en hörnsten i Europeiska unionen, som är ett av världens största handelsblock, och den är därför nödvändig för att den inre marknaden ska fungera ordentligt och på ett sätt som gynnar både företag och medborgare i EU. I det avseendet har inrättandet av elektroniska system för alla informationsutbyten mellan tullmyndigheter och mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheter, och för lagring av informationen, redan lett till betydande minskningar av de administrativa kostnaderna, administrativa förenklingar för företag och medborgare och ett mer harmoniserat utbyte av sådan information.

II. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden finner det mycket beklagligt att arbetet med att inrätta sådana elektroniska system inte kommer att vara avslutat senast 2020, vilket föreskrivs i artikel 278 i unionens tullkodex. På grund av betydelsen av att sådana elektroniska system fungerar väl, menar föredraganden dock att man måste prioritera att se till att detta nödvändiga arbete utförs så effektivt och så grundligt som möjligt.

Föredraganden stöder därför kommissionens förslag om att ändra artikel 278 i tullkodexen, så att övergångsbestämmelserna för utbyte och lagring av tulluppgifter (dvs. befintliga elektroniska och pappersbaserade system) kan fortsätta att användas efter 2020, men inte längre än till 2025, för de tullförfaranden som omfattas av de elektroniska system som inte kommer att hinna tas i bruk senast 2020. Föredraganden anser att det är nödvändigt att förlänga tidsfristen för att säkerställa rättslig förutsebarhet för tullmyndigheter, företag och medborgare, som skulle få problem om några av de elektroniska systemen inte blev verklighet samtidigt som lagstiftningen förbjöd fortsatt användning av alternativa arrangemang under en övergångsperiod.

Dessutom menar föredraganden att en ytterligare förlängning av tidsfristen efter 2025 bör undvikas till varje pris. Därför föreslår föredraganden att Europaparlamentet ska involveras fullt ut i övervakningen av inrättandet av de elektroniska system som inte kommer att hinna genomföras senast 2020, genom att kommissionen uppmanas att rapportera, ett år efter det att denna förordning trätt i kraft och varje år därefter, om de framsteg som uppnåtts och om framtida utmaningar när det gäller att fullborda arbetet.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas helt på frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att förslaget till betänkande utarbetades:

Enhet och/eller person

Österrikes ständiga representation vid Europeiska unionen

Frankrikes ständiga representation vid Europeiska unionen


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex

Referensnummer

COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)

Framläggande för parlamentet

2.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

12.3.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

12.3.2018

JURI

12.3.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jasenko Selimovic

21.3.2018

 

 

 

Behandling i utskott

19.6.2018

11.7.2018

24.9.2018

 

Antagande

11.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

Ingivande

19.10.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

31

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

PPE

John Stuart Agnew

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský

2

0

ALDE

GUE/NGL

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Martin Schirdewan

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 7 november 2018Rättsligt meddelande