Procedure : 2018/0810(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0345/2018

Indgivne tekster :

A8-0345/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0410

BETÆNKNING     *
PDF 344kWORD 50k
19.10.2018
PE 628.468v02-00 A8-0345/2018

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Branislav Škripek

  (Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (11284/2018),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0390/2018),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særlig artikel 33,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0345/2018),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rådets gennemførelsesafgørelse om iværksættelse af automatiseret udveksling af fingeraftryksdata i Kroatien

Referencer

11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)

Dato for høring af EP

3.8.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

6.9.2018

Dato for vedtagelse

18.10.2018

 

 

 

Dato for indgivelse

19.10.2018

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse