Procedūra : 2018/0810(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0345/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0345/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2018 - 11.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0410

ZIŅOJUMS     *
PDF 627kWORD 50k
19.10.2018
PE 628.468v02-00 A8-0345/2018

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Branislav Škripek

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (11284/2018),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0390/2018),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un it sevišķi tā 33. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0345/2018),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

Atsauces

11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

3.8.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

6.9.2018

Pieņemšanas datums

18.10.2018

 

 

 

Iesniegšanas datums

19.10.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. oktobrisJuridisks paziņojums