Процедура : 2018/0065(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0346/2018

Внесени текстове :

A8-0346/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0466

ДОКЛАД     ***I
PDF 807kWORD 98k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства

(COM(2018)0137 – C8‑0120/2018 – 2018/0065(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Даниел Далтон

(Опростена процедура – член 50, параграф 2 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства

(COM(2018)0137 – C8‑0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0137),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0120/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  след като се консултира с Европейския икономически и социален комитет,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0346/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Необходимо е да се изясни изключението за мотопеди (категории L1e и L2e) от изискването за СБД от второ поколение и да се разшири обхватът на това освобождаване до леките четириколесни превозни средства (категория L6e) и за мотоциклети от подкатегории ендуро (L3e-AxE) и траял (L3e-AxT).

заличава се

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Като се има предвид, че мотопедите от категория L1e и L2e са вече изключени от изискванията за СБД от второ поколение, превозните средства от категория L6e, които са проектирани и изработени съгласно спецификациите за мотопеди и са произведени в малки количества, също трябва да изключат от обхвата на посоченото изискване.

(4)  Като се има предвид, че превозните средства от категория L1e и L2e са вече изключени от изискванията за СБД от първо поколение, превозните средства от категория L6e, които са проектирани и изработени съгласно спецификациите за мотопеди и са произведени в малки количества, също трябва да изключат от обхвата на посоченото изискване.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Необходимо е да се изясни изключението за превозни средства от категории L1e и L1e от изискването за СБД от второ поколение и да се разшири обхватът на това освобождаване за леките четириколесни превозни средства (категория L6e) и за мотоциклетите от подкатегории ендуро (L3e-AxE) и траял (L3e-AxT).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Технологията, необходима за спазването на граничните стойности за нормата Евро 5, вече е налична, обаче Комисията в своя доклад до Европейския парламент и Съвета въз основа на задълбоченото проучване на въздействието върху околната среда, извършено в съответствие с член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския и Съвета относно етап на нормата Евро 5 по отношение на емисиите, заключи, че датата на прилагане на граничните стойност на емисиите за някои превозни средства от категория (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT и L3e-AxE) трябва да бъде отложена от 2020 г. за 2022 г. с цел да се увеличи съотношението между разходи и ползи в сравнение с основния сценарий. Освен това, производителите на посочените превозни средства, които са главно малки и средни предприятия, отправят искане за по-дълъг период, който да даде възможност преходът към силово предаване с нулеви емисии, например чрез електрификация, да се осъществи по ценово ефективен начин.

(7)  Технологията, необходима за спазването на граничните стойности за нормата Евро 5, вече е налична, обаче Комисията в своя доклад до Европейския парламент и Съвета въз основа на задълбоченото проучване на въздействието върху околната среда, извършено в съответствие с член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския и Съвета относно етап на нормата Евро 5 по отношение на емисиите, заключи, че датата на прилагане на граничните стойност на емисиите за някои превозни средства от категория (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT и L3e-AxE) трябва да бъде отложена от 2020 г. за 2024 г. с цел да се увеличи съотношението между разходи и ползи в сравнение с основния сценарий. Освен това, производителите на посочените превозни средства, които са главно малки и средни предприятия, отправят искане за по-дълъг период, който да даде възможност преходът към силово предаване с нулеви емисии, например чрез електрификация, да се осъществи по ценово ефективен начин.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  В член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013 се изисква сертификатът за ЕС одобряване на типа да съдържа като приложение резултатите от изпитването. Следва да се уточни, че става въпрос за протокола за резултатите от изпитванията. Следователно член 30, параграф 1 следва да бъде изменен, така че да се посочва съответният документ за прилагане.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С Регламент (ЕС) № 168/2013 Комисията беше оправомощена да приема делегирани актове за срок от пет години, който ще изтече на 21 март 2018 г. Тъй като непрекъснато е налице необходимост елементи от законодателството за одобряване на типа да се привеждат в съответствие с техническия напредък или да се въвеждат други изменения във връзка с оправомощаването, член 75, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 168/2013 трябва да се измени, за да се гарантира удължаване на срока на делегирането на правомощията за срок от още пет години с възможност за мълчаливо продължаване.

(9)  С Регламент (ЕС) № 168/2013 Комисията беше оправомощена да приема делегирани актове за срок от пет години, който изтече на 21 март 2018 г. Тъй като непрекъснато е налице необходимост елементи от законодателството за одобряване на типа да се привеждат в съответствие с техническия напредък или да се въвеждат други изменения във връзка с оправомощаването, член 75, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 168/2013 трябва да се измени, за да се гарантира удължаване на срока на делегирането на правомощията за срок от още пет години с възможност за мълчаливо продължаване, като същевременно се гарантира правна сигурност по отношение на вече приетите делегирани актове.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 168/2013

Член 21 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  От датите, посочени в точка 1.8.3 от приложение IV, (под)категориите превозни средства L3, L4e, L5e и L7e са оборудвани със система OBD от първо поколение, която следи за всякаква повреда в електрическите вериги и електрониката на системата за контрол на емисии и която се задейства при надвишаване на праговете на емисиите, установени в част Б2 от приложение VI. Системите OBD от първо поколение за тези (под)категории превозни средства също така съобщават за задействането на всякакъв работен режим, който съществено намалява въртящия момент на двигателя.

4.  От датите, посочени в точка 1.8.3 от приложение IV, (под)категориите превозни средства L3e, L4e, L5e и L7e са оборудвани със система OBD от първо поколение, която следи за всякаква повреда в електрическите вериги и електрониката на системата за контрол на емисии и която се задейства при надвишаване на праговете на емисиите, установени в част Б2 от приложение VI. Системите OBD от първо поколение за тези (под)категории превозни средства също така съобщават за задействането на всякакъв работен режим, който съществено намалява въртящия момент на двигателя.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (ЕС) № 168/2013

Член 30 – параграф 1 – буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

(2a)  В член 30, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

б)  резултатите от изпитванията;

б)   протокол за резултатите от изпитванията;

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Регламент (ЕС) № 168/2013

Член 44 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(2б)  Член 44, параграф 1, алинея втора се заменя със следното:

Първа алинея се отнася само до превозни средства на територията на Съюза, които са имали валидно ЕС одобряване на типа по времето на производството им, но които не са били предоставени на пазара, регистрирани или пуснати в употреба преди това ЕС одобряване на типа да загуби валидността си.

Първа алинея се отнася само до превозни средства на територията на Съюза, които са имали валидно ЕС одобряване на типа по времето на производството им, но които не са били нито регистрирани, нито пуснати в употреба, преди това ЕС одобряване на типа да загуби валидността си.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) № 168/2013

Член 75 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието за приемане на делегираните актове, посочени в член 18, параграф 3, член 20, параграф 2, член 21, параграф 8, член 22, параграфи 5 и 6, член 23, параграфи 6 и 12, член 24, параграф 3, член 25, параграф 8, член 32, параграф 6, член 33, параграф 6, член 50, параграф 4, член 54, параграф 3, член 57, параграф 12, член 65 и член 74, се предоставя на Комисията за срок от десет години, считано от 22 март 2013 г. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове от пет години, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от 22 юни 2022 г. и девет месеца преди края на всеки следващ петгодишен период.;

2.  Правомощието за приемане на делегираните актове, посочени в член 18, параграф 3, член 20, параграф 2, член 21, параграф 8, член 22, параграфи 5 и 6, член 23, параграфи 6 и 12, член 24, параграф 3, член 25, параграф 8, член 32, параграф 6, член 33, параграф 6, член 50, параграф 4, член 54, параграф 3, член 57, параграф 12, член 65 и член 74, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 22 март 2013 г. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове от пет години, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от 22 юни 2022 г. и девет месеца преди края на всеки следващ петгодишен период.;

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Регламент (ЕС) № 168/2013

Приложение I – раздел В1 – ред 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  В приложение II, раздел В1, в ред 11 знакът „Х“ се заличава за подкатегориите L6e-A и L6e-B;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Регламент (ЕС) № 168/2013

Приложение V – раздел Б

 

Текст в сила

Изменение

 

(4a)  В приложение V, раздел Б съдържанието на първата колона от втория ред се заменя със следното:

Изпитване от тип I (19) Маса на праховите частици (само Евро 5) (6)

„Изпитване от тип I (19) Маса на праховите частици (само Евро 5)“

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Регламент (ЕС) № 168/2013

Приложение VI

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Приложение VI се изменя, както следва:

 

а)  в раздел Б1 първият ред, отнасящ се до категория превозни средства „L6e-A“, се заличава;

 

б)  в раздел Б2, първи ред, препратката към забележка (6) се заличава;

 

в)  в раздел Б2, първи ред, текстът: „L3e-L7e (6)“ се заменя с текста: „L3e, L4e, L5e, L7e“, и текстът: „Всички превозни средства от категория L с изключение на категории L1e и L2e“ се заменя с текста: „Всички превозни средства от категория L с изключение на категории L1e, L2e и L6e“;

Изменение    14

Предложение за регламент

Приложение – буква а

Регламент (ЕС) № 168/2013

Приложение IV – таблица 1 – точка 1.1.2.1

 

Текст, предложен от Комисията

1.1.2.1.

Евро 4: Приложение VI А1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017 г.

1.1.2018 г.

31.12.2020 г.; за L2e-U и L6e-B: 31.12.2022 г.

Изменение

1.1.2.1.

Евро 4: Приложение VI А1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017 г.

1.1.2018 г.

31.12.2020 г.; за L2e-U и L6e-B: 31.12.2024 г.

Изменение    15

Предложение за регламент

Приложение – буква а

Регламент (ЕС) № 168/2013

Приложение IV – таблица 1 – точка 1.1.2.2

 

Текст, предложен от Комисията

1.1.2.2.

Евро 4: Приложение VI А1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016 г.

1.1.2017 г.

31.12.2020 г.; за L3e-AxE и L3e-AxT 31.12.2022 г.

Изменение

1.1.2.2.

Евро 4: Приложение VI А1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016 г.

1.1.2017 г.

31.12.2020 г.; за L3e-AxE и L3e-AxT 31.12.2024 г.

Изменение    16

Предложение за регламент

Приложение – буква а

Регламент (ЕС) № 168/2013

Приложение IV – таблица 1 – точка 1.1.2.3

 

Текст, предложен от Комисията

1.1.2.3.

Евро 5: Приложение VI А2

L1e-L7e

1.1.2020 г.; за L2e-U; L3e-AxE ;L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2022 г.

1.1.2021 г.; за L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2023 г.

“;

Изменение

1.1.2.3.

Евро 5: Приложение VI А2

L1e-L7e

1.1.2020 г.; за L2e-U; L3e-AxE ;L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2024 г.

1.1.2021 г.; за L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2025 г.

“;

Изменение    17

Предложение за регламент

Приложение – буква в

Регламент (ЕС) № 168/2013

Приложение IV – таблица 3 – точка 1.8.4.

 

Текст, предложен от Комисията

1.8.4.

функционални изисквания за OBD от второ поколение с изключение на следене на работата на катализатора

L3e, L4e, L5e-A L7e-A

1.1.2020 г.;

1.1.2021 г.;

31.12.2024 г.

 

процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от второ поколение (изпитване от тип VIII)

 

 

 

 

 

ІІ етап на БД – прагове на изпитването на екологичните характеристики, Приложение VІ (Б1)

 

 

 

 

Изменение

1.8.4.

функционални изисквания за OBD от второ поколение с изключение на следене на работата на катализатора

L3e (освен L3e-AxE и L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020 г.;

1.1.2021 г.;

31.12.2024 г.

 

процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от второ поколение (изпитване от тип VIII)

 

 

 

 

 

ІІ етап на БД – прагове на изпитването на екологичните характеристики, Приложение VІ (Б1)

 

 

 

 

Изменение    18

Предложение за регламент

Приложение – буква в

Регламент (ЕС) № 168/2013

Приложение IV – таблица 3 – точка 1.8.5.

 

Текст, предложен от Комисията

1.8.5.

функционални изисквания на OBD от второ поколение

L3e, L4e, L5e‑A, L7e-A

1.1.2024 г.

1.1.2025 г.

“;

 

процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от второ поколение (изпитване от тип VIII)

 

 

 

 

 

ІІ етап на БД – прагове за изпитване на екологичните характеристики, Приложение VІ (Б2)

 

 

 

 

Изменение

1.8.5.

функционални изисквания на OBD от второ поколение

L3e (освен L3e-AxE и L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024 г.

1.1.2025 г.

“;

 

процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от второ поколение (изпитване от тип VIII)

 

 

 

 

 

ІІ етап на БД – прагове за изпитване на екологичните характеристики, Приложение VІ (Б2)

 

 

 

 


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящият доклад се отнася до изискванията за одобряване на типа на някои дву- и триколесни превозни средства и един раздел четириколесни превозни средства, обхванати от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Когато приемаха законодателството за въвеждане на изискванията за емисиите по норма Евро 5 за дву- и триколесни и някои четириколесни превозни средства, съзаконодателите предложиха да бъде извършено цялостно екологично проучване, за да се определи по-точно как следва да се осъществи преходът към норма Евро 5, особено по отношение на някои превозни средства от категория L.

Тази работа беше приключена миналата година и в доклада се разглеждат законодателните предложения, които последваха публикуването на екологичното проучване.

Препоръките до голяма степен съответстват на политиката, установена по време на приемането на Регламента от 2013 г. Предложението на Комисията не въвежда значително изменение или отлагане на тези изисквания, свързани с емисиите, с изключение на някои малки сегменти от пазара, при които анализът на разходите и ползите показва отрицателен ефект.

Докладчикът предлага да се следват препоръките, направени в екологичното проучване по отношение на отлагането на прилагането на изискванията на норма Евро 5 за тези ограничени бройки и категории превозни средства.

Докладчикът се съобразява с доводите, изложени в проучването, а именно, че преминаването на тези леки четириколесни превозни средства и специализирани мотоциклети от сегашните към алтернативни задвижващи системи с по-малко емисии е трудно и би довело до значителни социални и икономически разходи.

В идеалния случай тези превозни средства биха могли да бъдат захранвани с електричество; те обаче – по проектиране и нормативна уредба – са с ограничен размер. Размерът и теглото на батериите, заедно с разходите, означават, че тези електрически превозни средства са твърде скъпи и имат ограничен обхват в сравнение със съществуващите модели с дизелови двигатели.

По-тежките и по-скъпи задвижващи системи правят тези превозни средства много по-малко привлекателни и полезни за техните първични купувачи, които обикновено са възрастни хора, намиращи се в селски райони, или млади хора, които предпочитат по-солидно превозно средство от тротинетката.

След време обаче ще има електрически задвижващи системи и затова е правилно да се отложи, а не да се премахне изискването за спазване на нормата Евро 5.

Така се постига баланс между опазването на околната среда и социалните и икономическите изисквания, за да се отговори на потребността от мобилност на части от обществеността и да се подкрепят МСП, които произвеждат тези леки четириколесни превозни средства.

Отразява се също така мащабът на въздействието на тези превозни средства, тъй като те не са широко използвани и са ограничени по броя на продажбите в Европа.

Поради това докладчикът препоръчва да се подкрепи 2024 г. като краен срок за преминаване към нормата Евро 5 в съответствие с независимата препоръка.

В останалата част докладчикът препоръчва само няколко изменения към предложението на Комисията.

Следва да се отбележи, че Съветът вече разгледа предложението на Комисията и прие общ подход. В него се правят някои други изменения, които подобряват формулировката и коригират грешки или пропуски.

Във връзка с това докладчикът предложи тези изменения да бъдат приети, след обсъждане с Комисията, която е съгласна, че тези изменения са технически корекции.

С цел да се приеме този доклад възможно най-скоро, за да могат производителите да планират производството си в съответствие с правните изисквания, е разумно да се ограничи необходимостта от преговори по проекта между Съвета и Парламента, когато те не са необходими.

Докладчикът разгледа измененията, внесени от други комисии чрез становища. Той обаче не счита, че те са необходими. Въпроси като средствата срещу подправяне и измервателно-коригиращите устройства вече са предмет на правни задължения в членове от Регламента от 2013 г. и последващи делегирани актове, включително най-новия делегиран акт, приет тази година. Поради това положението е различно в сравнение с някои неотдавнашни случаи от правото на ЕС в областта на моторните превозни средства и според докладчика тези изменения вече са обхванати от закона в настоящия му вид.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (17.9.2018)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Докладчик по становище: Адина-Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЕ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Необходимо е да се изясни изключението за мотопеди (категории L1e и L2e) от изискването за СБД от второ поколение и да се разшири обхватът на това освобождаване до леките четириколесни превозни средства (категория L6e) и за мотоциклети от подкатегории ендуро (L3e-AxE) и траял (L3e-AxT).

заличава се

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Като се има предвид, че мотопедите от категория L1e и L2e са вече изключени от изискванията за СБД от второ поколение, превозните средства от категория L6e, които са проектирани и изработени съгласно спецификациите за мотопеди и са произведени в малки количества, също трябва да изключат от обхвата на посоченото изискване.

заличава се

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Мотоциклетите ендуро и траял имат много къс срок на експлоатация и по същество са много близки до тежките четириколесни превозни средства за всякакви терени (L7e-В), които са изключени от обхвата на изискването за СБД от второ поколение. Обхватът на изключването следователно трябва да се разшири по отношение на мотоциклетите ендуро и траял.

заличава се

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Технологията, необходима за спазването на граничните стойности за нормата Евро 5, вече е налична, обаче Комисията в своя доклад до Европейския парламент и Съвета въз основа на задълбоченото проучване на въздействието върху околната среда, извършено в съответствие с член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския и Съвета относно етап на нормата Евро 5 по отношение на емисиите, заключи, че датата на прилагане на граничните стойност на емисиите за някои превозни средства от категория (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT и L3e-AxE) трябва да бъде отложена от 2020 г. за 2022 г. с цел да се увеличи съотношението между разходи и ползи в сравнение с основния сценарий. Освен това, производителите на посочените превозни средства, които са главно малки и средни предприятия, отправят искане за по-дълъг период, който да даде възможност преходът към силово предаване с нулеви емисии, например чрез електрификация, да се осъществи по ценово ефективен начин.

(7)  Технологията, необходима за спазването на граничните стойности за нормата Евро 5, вече е налична, обаче Комисията в своя доклад до Европейския парламент и Съвета въз основа на задълбоченото проучване на въздействието върху околната среда, извършено в съответствие с член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския и Съвета относно етап на нормата Евро 5 по отношение на емисиите, заключи, че датата на прилагане на граничните стойност на емисиите за някои превозни средства от категория (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT и L3e-AxE) трябва да бъде отложена от 2020 г. за 2022 г. с цел да се увеличи съотношението между разходи и ползи в сравнение с основния сценарий. Освен това, производителите на посочените превозни средства, които са главно малки и средни предприятия, отправят искане за по-дълъг период, който да даде възможност преходът към силово предаване с нулеви емисии, например чрез електрификация, да се осъществи по ценово ефективен начин. Признава се обаче, че ранният преход към технология с нулеви емисии, когато такъв е възможен, ще има положително въздействие върху общите цели на Съюза в областта на околната среда.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 168/2013

Член 21 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Превозните средства от категория L, с изключение на превозните средства от подкатегории L1e, L2e и L6e, се оборудват със система за бордова диагностика (OBD), която съответства на функционалните изисквания и процедури на изпитване, установени в делегираните актове, приети съгласно параграф 8, и считано от датите за прилагане, определени в приложение IV.

1.  Превозните средства от категория L, с изключение на превозните средства от подкатегории L1e, L2e и L6e, се оборудват със система за бордова диагностика (OBD), която съответства на функционалните изисквания и процедури на изпитване, установени в делегираните актове, приети съгласно параграф 8, и считано от датите за прилагане, определени в приложение IV. Производителите проектират и използват системата за бордова диагностика (СБД) по начин, който не позволява външна намеса или умишлено манипулиране от страна на стопански субекти, потребители или която и да е друга страна.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 168/2013

Член 21 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Емисиите, произтичащи от една система за бордова диагностика (СБД), не се отклоняват систематично от показателите на емисиите при изпитвания, когато тези превозни средства от категория L се експлоатират при условия, които могат с основание да се очакват при нормална работа и употреба.

Изменение    7

Предложение за регламент

Приложение – параграф 1 – буква а

Регламент (ЕС) № 168/2013

Приложение IV – точки 1.1.2.1., 1.1.2.2. и 1.1.2.3

 

Текст, предложен от Комисията

„1.1.2.1.

Евро 4: Приложение VI А1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017 г.

1.1.2018 г.

31.12.2020 г.; за L2e-U и L6e-B: 31.12.2022 г.

1.1.2.2.

Евро 4: Приложение VI А1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016 г.

1.1.2017 г.

31.12.2020 г.; за L3e-AxE и L3e-AxT 31.12.2022 г.

1.1.2.3.

Евро 5: Приложение VI А2

L1e – L7e

1.1.2020 г.; за L2e-U; L3e-AxE ; L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2022 г.

1.1.2021 г.; за L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2023 г.

“;

 

Изменение

„1.1.2.1.

Евро 4: Приложение VI А1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017 г.

1.1.2018 г.

31.12.2020 г.

1.1.2.2.

Евро 4: Приложение VI А1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016 г.

1.1.2017 г.

31.12.2020 г.

1.1.2.3.

Евро 5: Приложение VI А2

L1e – L7e

1.1.2020 г.

1.1.2021 г.;

 

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни

Позовавания

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

16.4.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Дата на приемане

13.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tonino Picula, Lieve Wierinck

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни

Позовавания

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Дата на представяне на ЕП

19.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

16.5.2018

Разглеждане в комисия

24.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

17.10.2018

 

 

 

Дата на внасяне

19.10.2018

Последно осъвременяване: 7 ноември 2018 г.Правна информация