Procedure : 2018/0065(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0346/2018

Indgivne tekster :

A8-0346/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0466

BETÆNKNING     ***I
PDF 548kWORD 95k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Daniel Dalton

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 2)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0137),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0120/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkningen fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0346/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det er nødvendigt at præcisere undtagelsen for knallerter (klasse L1e og L2e) fra kravet om OBD II-system og udvide denne undtagelse til lette quadricykler (klasse L6e) og motorcykelunderklasserne enduro (L3e-AxE) og trial (L3e-AxT).

udgår

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Da knallerter i køretøjsklasse L1e og L2e allerede er undtaget fra kravet om OBD II-system, bør køretøjerne i klasse L6e, som er konstrueret og bygget op omkring knallertspecifikationer og produceret i forholdsvis små mængder, også undtages fra dette krav.

(4)  Da køretøjer i klasse L1e og L2e allerede er undtaget fra kravet om OBD I-system, bør køretøjerne i klasse L6e, som er konstrueret og bygget op omkring knallertspecifikationer og produceret i forholdsvis små mængder, også undtages fra dette krav.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Det er nødvendigt at præcisere undtagelsen for køretøjer i klasse L1e og L2e fra kravet om OBD II-system og udvide denne undtagelse til at omfatte lette quadricykler (klasse L6e) og motorcykelunderklasserne enduro (L3e-AxE) og trial (L3e-AxT).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Den teknologi, der er nødvendig for at opfylde Euro 5-grænseværdierne, er allerede tilgængelig, men Kommissionen konkluderede i sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af den omfattende undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser, der er gennemført i henhold til artikel 23, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013, for så vidt angår Euro 5-emissionstrinnet, at ikrafttrædelsesdatoen for Euro 5-emissionsgrænserne for visse køretøjer i klasse L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT og L3e-AxE) bør udsættes fra 2020 til 2022 for at tilgodese forholdet mellem resultater og omkostninger i forhold til basislinjen. Desuden kræver fabrikanterne af disse køretøjer, som hovedsagelig er SMV'er, mere tid til at sikre, at overgangen hen imod emissionsfrie drivaggregater, såsom elektrificering, kan opnås på en omkostningseffektiv måde.

(7)  Den teknologi, der er nødvendig for at opfylde Euro 5-grænseværdierne, er allerede tilgængelig, men Kommissionen konkluderede i sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af den omfattende undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser, der er gennemført i henhold til artikel 23, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013, for så vidt angår Euro 5-emissionstrinnet, at ikrafttrædelsesdatoen for Euro 5-emissionsgrænserne for visse køretøjer i klasse L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT og L3e-AxE) bør udsættes fra 2020 til 2024 for at tilgodese forholdet mellem resultater og omkostninger i forhold til basislinjen. Desuden kræver fabrikanterne af disse køretøjer, som hovedsagelig er SMV'er, mere tid til at sikre, at overgangen hen imod emissionsfrie drivaggregater, såsom elektrificering, kan opnås på en omkostningseffektiv måde.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) nr. 168/2013 kræver, at en EU-typegodkendelsesattest indeholder prøvningsresultaterne som bilag. Det bør gøres klart, at det, der henvises til, er arket med prøvningsresultater. Artikel 30, stk. 1, bør derfor ændres, således at der henvises til det korrekte bilag.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Forordning (EU) nr. 168/2013 tillagde Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i en periode på fem år, som udløber den 21. marts 2018. Da der er behov for at tilpasse elementer af typegodkendelseslovgivningen til den tekniske udvikling eller indføre andre ændringer i overensstemmelse med beføjelserne, bør artikel 75, stk. 2, i nævnte forordning ændres med henblik på at fastsætte bestemmelser om en beføjelsesperiode på endnu fem år med mulighed for stiltiende forlængelse.

(9)  Forordning (EU) nr. 168/2013 tillagde Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i en periode på fem år, som udløb den 21. marts 2018. Da der er behov for at tilpasse elementer af typegodkendelseslovgivningen til den tekniske udvikling eller indføre andre ændringer i overensstemmelse med beføjelserne, bør artikel 75, stk. 2, i nævnte forordning ændres med henblik på at fastsætte bestemmelser om en beføjelsesperiode på endnu fem år med mulighed for stiltiende forlængelse, samtidig med at retssikkerheden med hensyn til allerede vedtagne delegerede retsakter sikres.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 168/2013

Artikel 21 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Fra de datoer, der er angivet i punkt 1.8.3 i bilag IV, skal køretøjer i (under)klasse L3, L4e, L5e og L7e være udstyret med et OBD I-system, der overvåger enhver fejl i strømkredsene og elektronikken i emissionsbegrænsningssystemet, og som reagerer, hvis emissionsgrænseværdierne i bilag VI (B2) overskrides. OBD I-systemer for disse (under)klasser af køretøjer rapporterer også, hvis der opstår en driftsform, der i væsentlig grad reducerer motorens drejningsmoment.

4.  Fra de datoer, der er angivet i punkt 1.8.3 i bilag IV, skal køretøjer i (under)klasse L3e, L4e, L5e og L7e være udstyret med et OBD I-system, der overvåger enhver fejl i strømkredsene og elektronikken i emissionsbegrænsningssystemet, og som reagerer, hvis emissionsgrænseværdierne i bilag VI (B2) overskrides. OBD I-systemer for disse (under)klasser af køretøjer rapporterer også, hvis der opstår en driftsform, der i væsentlig grad reducerer motorens drejningsmoment.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 168/2013

Artikel 30 – stk. 1 – litra b

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2a)  Artikel 30, stk. 1, litra b), affattes således:

b)  prøvningsresultaterne

b)   prøvningsresultatarket

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 168/2013

Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2b)  Artikel 44, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

Første afsnit gælder kun for køretøjer inden for Unionens område, der var omfattet af en gyldig EU-typegodkendelse på fremstillingstidspunktet, men som hverken var blevet gjort tilgængelige på markedet, registreret eller ibrugtaget, før den pågældende EU-typegodkendelse mistede sin gyldighed.

Første afsnit gælder kun for køretøjer inden for Unionens område, der var omfattet af en gyldig EU-typegodkendelse på fremstillingstidspunktet, men som hverken var blevet registreret eller ibrugtaget, før den pågældende EU-typegodkendelse mistede sin gyldighed.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 168/2013

Artikel 75 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter jf. artikel 18, stk. 3, artikel 20, stk. 2, artikel 21, stk. 8, artikel 22, stk. 5 og 6, artikel 23, stk. 6 og 12, artikel 24, stk. 3, artikel 25, stk. 8, artikel 32, stk. 6, artikel 33, stk. 6, artikel 50, stk. 4, artikel 54, stk. 3, artikel 57, stk. 12, artikel 65 og artikel 74 tillægges Kommissionen for en periode på ti år fra den 22. marts 2013. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af fem år, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest 22. juni 2022 og ni måneder inden udløbet af hver følgende femårsperiode."

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter jf. artikel 18, stk. 3, artikel 20, stk. 2, artikel 21, stk. 8, artikel 22, stk. 5 og 6, artikel 23, stk. 6 og 12, artikel 24, stk. 3, artikel 25, stk. 8, artikel 32, stk. 6, artikel 33, stk. 6, artikel 50, stk. 4, artikel 54, stk. 3, artikel 57, stk. 12, artikel 65 og artikel 74 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 22. marts 2013. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af fem år, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest 22. juni 2022 og ni måneder inden udløbet af hver følgende femårsperiode."

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 168/2013

Bilag II – afdeling C1 – række 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  I bilag II, afdeling C1, række 11, udgår tegnet "X" for underklasse L6e-A og L6e-B.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 168/2013

Bilag V – afdeling B

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4 a)  I bilag V, afdeling B, affattes indholdet af cellen i første kolonne, anden række, således:

Prøvningstype I (19) Partikelmasse (kun Euro5) (6)

"Prøvningstype I (19) Partikelmasse (kun Euro5)".

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 168/2013

Bilag VI

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 b)  I bilag VI foretages følgende ændringer:

 

a)  I afdeling B1 udgår den første række, der henviser til køretøjsklasse "L6e-A"

 

b)  I afdeling B2, første række, udgår henvisningen til note (6)

 

c)  I afdeling B2, første række, udskiftes ordene: "L3e-L7e (6)" med ordene: "L3e, L4e, L5e, L7e" og ordene: "Alle køretøjer i klasse L, undtagen klasse L1e and L2e" udskiftes med ordene: "Alle køretøjer i klasse L, undtagen klasse L1e, L2e og L6e".

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Bilag – litra a

Forordning (EU) nr. 168/2013

Bilag IV – tabel 1 – nr. 1.1.2.1

 

Kommissionens forslag

1.1.2.1.

Euro 4: Bilag VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; for L2e-U og L6e-B: 31.12.2022

Ændringsforslag

1.1.2.1.

Euro 4: Bilag VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; for L2e-U og L6e-B: 31.12.2024

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Bilag – litra a

Forordning (EU) nr. 168/2013

Bilag IV – tabel 1 – nr. 1.1.2.2

 

Kommissionens forslag

1.1.2.2.

Euro 4: Bilag VI A1

L3e,L4e,L5e,L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; for L3e-AxE og L3e-AxT 31.12.2022

Ændringsforslag

1.1.2.2.

Euro 4: Bilag VI A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; for L3e-AxE og L3e-AxT 31.12.2024

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Bilag – litra a

Forordning (EU) nr. 168/2013

Bilag IV – tabel 1 – nr. 1.1.2.3

 

Kommissionens forslag

1.1.2.3.

Euro 5: Bilag VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; for L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT og L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; for L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT og L6e-B: 1.1.2023

’;

Ændringsforslag

1.1.2.3.

Euro 5: Bilag VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; for L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT og L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021; for L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT og L6e-B: 1.1.2025

’;

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Bilag – litra c

Forordning (EU) nr. 168/2013

Bilag IV – tabel 3 – nr. 1.8.4.

 

Kommissionens forslag

1.8.4.

Funktionelle krav til OBD II med undtagelse af overvågningen af katalysator

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

OBD II miljøprøvningsprocedurer (prøvningstype VIII)

 

 

 

 

 

OBD II grænseværdier for miljøprøvning, bilag VI (B1)

 

 

 

 

Ændringsforslag

1.8.4.

Funktionelle krav til OBD II med undtagelse af overvågningen af katalysator

L3e (bortset fra L3e-AxE og L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

OBD II miljøprøvningsprocedurer (prøvningstype VIII)

 

 

 

 

 

OBD II grænseværdier for miljøprøvning, bilag VI (B1)

 

 

 

 

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Bilag – litra c

Forordning (EU) nr. 168/2013

Bilag IV – tabel 3 – nr. 1.8.5.

 

Kommissionens forslag

1.8.5.

OBD II funktionelle krav

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

’;

 

OBD II miljøprøvningsprocedurer (prøvningstype VIII)

 

 

 

 

 

OBD II grænseværdier for miljøprøvning, bilag VI (B2)

 

 

 

 

Ændringsforslag

1.8.5.

OBD II funktionelle krav

L3e (bortset fra L3e-AxE og L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

’;

 

OBD II miljøprøvningsprocedurer (prøvningstype VIII)

 

 

 

 

 

OBD II grænseværdier for miljøprøvning, bilag VI (B2)

 

 

 

 


BEGRUNDELSE

Denne betænkning vedrører typegodkendelseskravene for visse typer to- og trehjulede køretøjer og en del af de quadricykler, der er omfattet af forordning EU nr. 168/2013.

Ved vedtagelsen af lovgivningen om indførelse af Euro 5-emissionskravene til to-, tre- og enkelte firehjulede køretøjer bestilte medlovgiverne en omfattende miljøundersøgelse, der skulle gennemføres med henblik på at fastlægge nærmere, hvordan overgangen til Euro 5 burde finde sted, navnlig for undergrupper af køretøjer i klasse L.

Dette arbejde blev afsluttet sidste år, og betænkningen behandler de lovgivningsforslag, der fulgte i kølvandet på offentliggørelsen af miljøundersøgelsen.

Henstillingerne stemmer i store træk overens med den politik, der blev fastlagt på tidspunktet for vedtagelsen af 2013-forordningen. Kommissionens forslag indfører ikke en væsentlig ændring eller udsættelse af disse emissionsrelaterede krav, med undtagelse af nogle få dele af markedet, hvor cost-benefit-analysen viser en negativ virkning.

Ordføreren foreslår at følge henstillingerne i miljøundersøgelsen med hensyn til udsættelse af anvendelsen af Euro 5-kravene for disse begrænsede køretøjsnumre og -klasser.

Ordføreren er positivt indstillet over for argumenterne i undersøgelsen, navnlig at overgangen fra de nuværende drivaggregater til alternative drivaggregater med færre emissioner for de pågældende mikrobiler og specialcykler er vanskelig og vil medføre betydelige sociale og økonomiske omkostninger.

Ideelt set kunne disse køretøjer være elektrisk drevne; de er dog – i kraft af deres design og regulering – af begrænset størrelse. Batteriernes størrelse og vægt sammenholdt med omkostningerne betyder, at disse elektriske køretøjer er for dyre og har et begrænset omfang sammenlignet med de eksisterende dieseldrevne modeller.

Tungere og dyrere drivaggregater gør disse køretøjer langt mindre attraktive og nyttige for deres primære købere, som typisk er ældre mennesker i landdistrikter eller unge, som foretrækker et mere robust køretøj end en scooter.

Med tiden vil der dog være elektriske drivaggregater til rådighed, og derfor er det berettiget, at kravet om overholdelse af Euro 5-standarden udsættes snarere end fjernes.

Dette skaber den rette balance mellem miljøbeskyttelse og de sociale og økonomiske krav, der er nødvendige for at imødekomme mobilitetsbehovet hos bestemte befolkningsgrupper og for at yde støtte til små og mellemstore virksomheder, som fremstiller disse mikrobiler.

Det afspejler desuden omfanget af disse køretøjers indvirkning, eftersom de ikke anvendes i vid udstrækning, og salget i Europa er begrænset.

Ordføreren henstiller derfor til at støtte en overgangsfrist berammet til 2024 i overensstemmelse med den uafhængige henstilling.

Andetsteds henstiller ordføreren til, at der foretages et fåtal af ændringer af Kommissionens forslag.

Det bør bemærkes, at Rådet allerede har gennemgået Kommissionens forslag og vedtaget en generel indstilling. I den generelle indstilling er der foretaget enkelte andre ændringer, der forbedrer ordlyden og retter fejl eller udeladelser.

Ordføreren har derfor foreslået at medtage disse ændringer efter en drøftelse med Kommissionen, som er enig i, at der ved disse revisioner er tale om tekniske rettelser.

For at denne betænkning kan vedtages så hurtigt som muligt – således at fabrikanterne kan planlægge deres produktion i overensstemmelse med de lovmæssige krav – giver det mening at begrænse behovet for at indlede forhandlinger mellem Rådet og Parlamentet, hvor disse ikke er nødvendige.

Ordføreren har undersøgt de ændringsforslag, som andre udvalg har fremsat i deres udtalelser; han mener dog ikke, at de er nødvendige. Spørgsmål om f.eks. anordninger mod uautoriserede indgreb og manipulation er allerede underlagt retlige forpligtelser i medfør af artiklerne i 2013-forordningen og efterfølgende delegerede retsakter, herunder den seneste delegerede retsakt, der blev vedtaget dette år. Omstændighederne afviger derfor fra visse nyere scenarier, der er beskrevet andetsteds i reglerne for motorkøretøjer, og ifølge ordføreren er disse ændringer allerede omfattet af den gældende lovgivning.


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (17.9.2018)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det er nødvendigt at præcisere undtagelsen for knallerter (klasse L1e og L2e) fra kravet om OBD II-system og udvide denne undtagelse til lette quadricykler (klasse L6e) og motorcykelunderklasserne enduro (L3e-AxE) og trial (L3e-AxT).

udgår

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Da knallerter i køretøjsklasse L1e og L2e allerede er undtaget fra kravet om OBD II-system, bør køretøjerne i klasse L6e, som er konstrueret og bygget op omkring knallertspecifikationer og produceret i forholdsvis små mængder, også undtages fra dette krav.

udgår

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Enduro- og trialmotorcykler har en kort levetid og har med hensyn til karakteristik og anvendelse stor lighed med tunge terrængående quadricykler (L7e-B), som er undtaget fra kravet om OBD II-system. Undtagelsen bør derfor udvides til at omfatte enduro- og trialmotorcykler.

udgår

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Den teknologi, der er nødvendig for at opfylde Euro 5-grænseværdierne, er allerede tilgængelig, men Kommissionen konkluderede i sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af den omfattende undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser, der er gennemført i henhold til artikel 23, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013, for så vidt angår Euro 5-emissionstrinnet, at ikrafttrædelsesdatoen for Euro 5-emissionsgrænserne for visse køretøjer i klasse L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT og L3e-AxE) bør udsættes fra 2020 til 2022 for at tilgodese forholdet mellem resultater og omkostninger i forhold til basislinjen. Fabrikanterne af disse køretøjer, som hovedsagelig er SMV'er, kræver desuden mere tid til at sikre, at overgangen hen imod emissionsfrie drivaggregater, såsom elektrificering, kan opnås på en omkostningseffektiv måde.

(7)  Den teknologi, der er nødvendig for at opfylde Euro 5-grænseværdierne, er allerede tilgængelig, men Kommissionen konkluderede i sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af den omfattende undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser, der er gennemført i henhold til artikel 23, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013, for så vidt angår Euro 5-emissionstrinnet, at ikrafttrædelsesdatoen for Euro 5-emissionsgrænserne for visse køretøjer i klasse L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT og L3e-AxE) bør udsættes fra 2020 til 2022 for at tilgodese forholdet mellem resultater og omkostninger i forhold til basislinjen. Fabrikanterne af disse køretøjer, som hovedsagelig er SMV'er, kræver desuden mere tid til at sikre, at overgangen hen imod emissionsfrie drivaggregater, såsom elektrificering, kan opnås på en omkostningseffektiv måde. Det anerkendes dog, at den tidlige overgang til nul-emissionsteknologi, hvor det er muligt, vil have en positiv indvirkning på EU's overordnede miljømål.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 168/2013

Artikel 21 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Køretøjer i klasse L skal med undtagelse af L1e-, L2e- og L6e-køretøjer være udstyret med et OBD-system, der opfylder de funktionelle krav og prøvningsprocedurer, der er fastsat i de delegerede retsakter, som er vedtaget i henhold til stk. 8, fra de anvendelsesdatoer, der er angivet i bilag IV.

1.  Køretøjer i klasse L skal med undtagelse af L1e-, L2e- og L6e-køretøjer være udstyret med et OBD-system, der opfylder de funktionelle krav og prøvningsprocedurer, der er fastsat i de delegerede retsakter, som er vedtaget i henhold til stk. 8, fra de anvendelsesdatoer, der er angivet i bilag IV. Fabrikanter skal udforme og anvende OBD-systemet på en sådan måde, at det for økonomiske aktører, brugere eller andre parter ikke er muligt at foretage uautoriserede indgreb eller forsætlig manipulation.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 168/2013

Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Emissioner fra et OBD-system må ikke systematisk afvige fra den testede emissionspræstation, når disse køretøjer i klasse L betjenes under forhold, der med rimelighed kan forventes at forekomme under normal drift og anvendelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 1 – litra a

Forordning (EU) nr. 168/2013

Bilag IV – nr. 1.1.2.1., 1.1.2.2. og 1.1.2.3

 

Kommissionens forslag

‘1.1.2.1.

Euro 4: Bilag VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; for L2e-U og L6e-B: 31.12.2022

1.1.2.2.

Euro 4: Bilag VI A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; for L3e-AxE og L3e-AxT 31.12.2022

1.1.2.3.

Euro 5: Bilag VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; for L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT og L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; for L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT og L6e-B: 1.1.2023

’;

 

Ændringsforslag

‘1.1.2.1.

Euro 4: Bilag VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2.

Euro 4: Bilag VI A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3.

Euro 5: Bilag VI A2

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021;

 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Anvendelse af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler

Referencer

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

16.4.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Dato for vedtagelse

13.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tonino Picula, Lieve Wierinck

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Anvendelsen af Euro 5trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler

Referencer

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Dato for forelæggelse for EP

19.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for vedtagelse

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for vedtagelse

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Ordførere

Dato for valg

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Forenklet procedure – dato for afgørelse

16.5.2018

Behandling i udvalg

24.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

17.10.2018

 

 

 

Dato for indgivelse

19.10.2018

Seneste opdatering: 7. november 2018Juridisk meddelelse