Menettely : 2018/0065(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0346/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0346/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0466

MIETINTÖ     ***I
PDF 650kWORD 96k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettavan Euro 5 -vaiheen osalta

(COM(2018)0137 – C8‑0120/2018 – 2018/0065(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Daniel Dalton

Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN KANTA TARKISTUKSINA
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettavan Euro 5 -vaiheen osalta

(COM(2018)0137 – C8‑0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0137),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0120/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0346/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  On tarpeen selkeyttää mopoja (luokat L1e ja L2e) koskeva poikkeus toisen sukupolven OBD-järjestelmää koskevasta vaatimuksesta ja laajentaa kyseinen poikkeus koskemaan myös kevyitä nelipyöriä (luokka L6e) sekä enduro-moottoripyörien (L3e-AxE) ja trial-moottoripyörien (L3e-AxT) alaluokkia.

Poistetaan.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Koska ajoneuvoluokkiin L1e and L2e kuuluvat mopot on jo vapautettu toisen sukupolven OBD-järjestelmää koskevasta vaatimuksesta, myös luokan L6e ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja rakennettu mopospesifikaatioiden pohjalta ja joita valmistetaan melko pieniä määriä, olisi vapautettava kyseisestä vaatimuksesta.

(4)  Koska ajoneuvoluokkiin L1e and L2e kuuluvat ajoneuvot on jo vapautettu ensimmäisen sukupolven OBD-järjestelmää koskevasta vaatimuksesta, myös luokan L6e ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja rakennettu mopospesifikaatioiden pohjalta ja joita valmistetaan melko pieniä määriä, olisi vapautettava kyseisestä vaatimuksesta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  On tarpeen selkeyttää ajoneuvoluokkiin L1e ja L1e kuuluvia ajoneuvoja koskevaa poikkeusta toisen sukupolven OBD-järjestelmää koskevasta vaatimuksesta ja laajentaa kyseinen poikkeus koskemaan myös kevyitä nelipyöriä (luokka L6e) sekä enduro-moottoripyörien (L3e-AxE) ja trial-moottoripyörien (L3e-AxT) alaluokkia.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Euro 5 -raja-arvojen saavuttamisen edellyttämä teknologia on jo saatavilla, vaikka komissio totesi Euro 5 ‑päästöluokan osalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle esittämässään kertomuksessa, joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N: o 168/2013 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtyyn kattavaan ympäristövaikutustutkimukseen, että tiettyjä luokan L ajoneuvoja (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT ja L3e-AxE) koskevien Euro 5 -päästörajojen soveltamisen aloituspäivää on tarpeen lykätä vuodesta 2020 vuoteen 2022, jotta niiden kustannus-hyötysuhdetta voidaan parantaa perustasoon nähden. Lisäksi näiden ajoneuvojen valmistajat, jotka ovat enimmäkseen pk-yrityksiä, tarvitsevat enemmän aikaa varmistaakseen, että siirtyminen päästöttömiin, esimerkiksi sähköisiin, voimalaitteisiin sujuu kustannustehokkaasti.

(7)  Euro 5 -raja-arvojen saavuttamisen edellyttämä teknologia on jo saatavilla, vaikka komissio totesi Euro 5 ‑päästöluokan osalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle esittämässään kertomuksessa, joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N: o 168/2013 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtyyn kattavaan ympäristövaikutustutkimukseen, että tiettyjä luokan L ajoneuvoja (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT ja L3e-AxE) koskevien Euro 5 -päästörajojen soveltamisen aloituspäivää on tarpeen lykätä vuodesta 2020 vuoteen 2024, jotta niiden kustannus-hyötysuhdetta voidaan parantaa perustasoon nähden. Lisäksi näiden ajoneuvojen valmistajat, jotka ovat enimmäkseen pk-yrityksiä, tarvitsevat enemmän aikaa varmistaakseen, että siirtyminen päästöttömiin, esimerkiksi sähköisiin, voimalaitteisiin sujuu kustannustehokkaasti.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Asetuksen (EU) N:o 168/2013 30 artiklan 1 kohdassa säädetään, että EU-tyyppihyväksyntätodistuksessa on oltava liitteenä testien tulokset. On selvennettävä, että tässä tarkoitetaan testausselostesivua. Näin ollen 30 artiklan 1 kohtaa olisi muutettava niin, että siinä viitataan oikeaan asiakirjaan.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Asetuksessa (EU) No 168/2013 komissio valtuutettiin antamaan delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajan 21 päivään maaliskuuta 2018 saakka. Koska jatkuvasti on tarve mukauttaa tyyppihyväksyntälainsäädännön osia tekniseen kehitykseen tai tehdä muita valtuuksien mukaisia muutoksia, kyseisen asetuksen 75 artiklan 2 kohtaa olisi muutettava, jotta valtuutusta voitaisiin jatkaa vielä viidellä vuodella ja sitä olisi sen jälkeen mahdollista jatkaa ilman eri toimenpiteitä.

(9)  Asetuksessa (EU) No 168/2013 komissio valtuutettiin antamaan delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajan 21 päivään maaliskuuta 2018 saakka. Koska jatkuvasti on tarve mukauttaa tyyppihyväksyntälainsäädännön osia tekniseen kehitykseen tai tehdä muita valtuuksien mukaisia muutoksia, kyseisen asetuksen 75 artiklan 2 kohtaa olisi muutettava, jotta valtuutusta voitaisiin jatkaa vielä viidellä vuodella ja sitä olisi sen jälkeen mahdollista jatkaa ilman eri toimenpiteitä, samalla kun varmistetaan oikeusvarmuus jo hyväksyttyjen delegoitujen säädösten osalta.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 168/2013

21 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ajoneuvoluokkien (-alaluokkien) L3, L4e, L5e ja L7e ajoneuvot on liitteessä IV olevassa 1.8.3 kohdassa vahvistetuista päivämääristä alkaen varustettava ensimmäisen sukupolven OBD-järjestelmällä, joka seuraa päästöjenrajoitusjärjestelmän virtapiirien ja elektroniikan toimintahäiriöitä ja joka käynnistyy, kun liitteessä VI olevassa B2 osassa säädetyt päästörajat ylittyvät. Näiden ajoneuvoluokkien (-alaluokkien) ensimmäisen sukupolven OBD-järjestelmien on myös ilmoitettava sellaisen toimintatilan käynnistymisestä, joka merkittävästi vähentää moottorin vääntömomenttia.

4.  Ajoneuvoluokkien (-alaluokkien) L3e, L4e, L5e ja L7e ajoneuvot on liitteessä IV olevassa 1.8.3 kohdassa vahvistetuista päivämääristä alkaen varustettava ensimmäisen sukupolven OBD-järjestelmällä, joka seuraa päästöjenrajoitusjärjestelmän virtapiirien ja elektroniikan toimintahäiriöitä ja joka käynnistyy, kun liitteessä VI olevassa B2 osassa säädetyt päästörajat ylittyvät. Näiden ajoneuvoluokkien (-alaluokkien) ensimmäisen sukupolven OBD-järjestelmien on myös ilmoitettava sellaisen toimintatilan käynnistymisestä, joka merkittävästi vähentää moottorin vääntömomenttia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 168/2013

30 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 a.  Korvataan 30 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

b)  testien tulokset;

b)   testausselostesivu;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 168/2013

44 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 b.  Korvataan 44 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan unionin alueella oleviin ajoneuvoihin, jotka valmistusaikanaan kuuluivat voimassa olevan EU-tyyppihyväksynnän piiriin mutta joita ei ollut asetettu saataville markkinoilla, rekisteröity eikä otettu käyttöön ennen mainitun EU-tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymistä.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan unionin alueella oleviin ajoneuvoihin, jotka valmistusaikanaan kuuluivat voimassa olevan EU-tyyppihyväksynnän piiriin mutta joita ei ollut rekisteröity eikä otettu käyttöön ennen mainitun EU-tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymistä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 168/2013

75 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään 18 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 21 artiklan 8 kohdassa, 22 artiklan 5 ja 6 kohdassa, 23 artiklan 6 ja 12 kohdassa, 24 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 8 kohdassa, 32 artiklan 6 kohdassa, 33 artiklan 6 kohdassa, 50 artiklan 4 kohdassa, 54 artiklan 3 kohdassa, 57 artiklan 12 kohdassa, 65 artiklassa ja 74 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle kymmeneksi vuodeksi 22 päivästä maaliskuuta 2013. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä viiden vuoden pituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään 22 päivänä kesäkuuta 2022 ja yhdeksän kuukautta ennen kunkin seuraavan viiden vuoden kauden päättymistä.

2.  Siirretään 18 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 21 artiklan 8 kohdassa, 22 artiklan 5 ja 6 kohdassa, 23 artiklan 6 ja 12 kohdassa, 24 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 8 kohdassa, 32 artiklan 6 kohdassa, 33 artiklan 6 kohdassa, 50 artiklan 4 kohdassa, 54 artiklan 3 kohdassa, 57 artiklan 12 kohdassa, 65 artiklassa ja 74 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 22 päivästä maaliskuuta 2013. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä viiden vuoden pituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään 22 päivänä kesäkuuta 2022 ja yhdeksän kuukautta ennen kunkin seuraavan viiden vuoden kauden päättymistä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 168/2013

Liite II – C1 jakso – 11 rivi

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Liitteessä II olevan C1 osan rivillä 11 oleva merkki ”X” poistetaan alaluokista L6e-A ja L6e-B.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 168/2013

Liite V – B kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a.  Liitteessä V olevan B osan ensimmäisen sarakkeen toisen rivin solu korvataan seuraavasti:

Testityyppi I (19) hiukkasmassa (vain Euro 5) (6)

Testityyppi I (19) Hiukkasmassa (vain Euro 5)

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 168/2013

Liite VI

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Muutetaan liite VI seuraavasti:

 

a)  B1 osassa ensimmäinen rivi, joka koskee ajoneuvoluokkaa ”L6e-A” poistetaan;

 

b)  B2 osassa ensimmäisellä rivillä oleva viitenumero (6) poistetaan;

 

c)  B2 osassa ensimmäisellä rivillä olevat sanat ”e-L7e (6)” korvataan sanoilla ”L3e, L4e, L5e, L7e” ja sanat ”Kaikki L-luokan ajoneuvot lukuun ottamatta luokkia L1e ja L2e” korvataan sanoilla ”Kaikki L-luokan ajoneuvot lukuun ottamatta luokkia L1e, L2e ja L6e”;

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Liite – (a) kohta

Asetus (EU) N:o 168/2013

Liite IV – 1 taulukko – 1.1.2.1. kohta

 

Komission teksti

1.1.2.1.

Euro 4: Liite VI, A1 osa

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; luokat L2e-U ja L6e-B: 31.12.2022

Tarkistus

1.1.2.1.

Euro 4: Liite VI, A1 osa

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; luokat L2e-U ja L6e-B: 31.12.2024

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Liite – (a) kohta

Asetus (EU) N:o 168/2013

Liite IV – 1 taulukko – 1.1.2.2. kohta

 

Komission teksti

1.1.2.2.

Euro 4: Liite VI, A1 osa

L3e,L4e,L5e,L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; luokat L3e-AxE ja L3e-AxT: 31.12.2022

Tarkistus

1.1.2.2.

Euro 4: Liite VI, A1 osa

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; luokat L3e-AxE ja L3e-AxT: 31.12.2024

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Liite – (a) kohta

Asetus (EU) N:o 168/2013

Liite IV – 1 taulukko – 1.1.2.3. kohta

 

Komission teksti

1.1.2.3.

Euro 5: Liite VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; luokat L2e-U; L3e-AxE, L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2023

’;

Tarkistus

1.1.2.3.

Euro 5: Liite VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; luokat L2e-U; L3e-AxE, L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021; luokat L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2025

’;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Liite – (c) kohta

Asetus (EU) N:o 168/2013

Liite IV – 3 taulukko – 1.8.4 kohta

 

Komission teksti

1.8.4.

OBD II ‑järjestelmän toiminta-vaatimukset lukuun ottamatta katalysaattorin valvontaa

 

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

OBD II ‑järjestelmän ympäristö-testaus-menetelmät (testityyppi VIII)

 

 

 

 

 

OBD II ‑järjestelmän ympäristö-testi-kynnykset, liite VI, B1 osa

 

 

 

 

Tarkistus

1.8.4.

OBD II ‑järjestelmän toiminta-vaatimukset lukuun ottamatta katalysaattorin valvontaa

L3e (paitsi L3e-AxE ja L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

OBD II ‑järjestelmän ympäristö-testaus-menetelmät (testityyppi VIII)

 

 

 

 

 

OBD II ‑järjestelmän ympäristö-testi-kynnykset, liite VI, B1 osa

 

 

 

 

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Liite – (c) kohta

Asetus (EU) N:o 168/2013

Liite IV – 3 taulukko – 1.8.5 kohta

 

Komission teksti

1.8.5.

OBD II ‑järjestelmän toiminta-vaatimukset

L3e, L4e, L5e‑A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

’;

 

OBD II ‑järjestelmän ympäristö-testaus-menetelmät (testityyppi VIII)

 

 

 

 

 

OBD II ‑järjestelmän ympäristö-testi-kynnykset, liite VI, B2 osa

 

 

 

 

Tarkistus

1.8.5.

OBD II ‑järjestelmän toiminta-vaatimukset

L3e (paitsi L3e-AxE ja L3e-AxT), L4e, L5e‑A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

’;

 

OBD II ‑järjestelmän ympäristö-testaus-menetelmät (testityyppi VIII)

 

 

 

 

 

OBD II ‑järjestelmän ympäristö-testi-kynnykset, liite VI, B2 osa

 

 

 

 


PERUSTELUT

Tämä mietintö koskee tietyntyyppisten kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimuksia sekä tyyppihyväksyntävaatimuksia, jotka koskevat osaa asetuksen (EU) N:o 168/2013 soveltamisalaan kuuluvista nelipyöristä.

Hyväksyessään lainsäädäntöä, jolla otetaan käyttöön Euro 5 -päästövaatimukset kaksi- ja kolmepyöräisille ajoneuvoille ja eräille nelipyörille, lainsäädäntövallan käyttäjät esittivät, että tehtäisiin kattava ympäristötutkimus, jotta voidaan määrittää tarkemmin, miten siirtyminen Euro 5 -päästövaatimuksiin pitäisi tapahtua erityisesti luokan L ajoneuvojen osalta.

Tämä työ saatiin päätökseen viime vuonna. Mietinnössä käsitellään ympäristötutkimuksen jälkeen annettuja lainsäädäntöehdotuksia.

Suositukset noudattavat paljolti toimintapolitiikkaa, joka vahvistettiin vuoden 2013 asetuksen hyväksymisen yhteydessä. Komission ehdotus ei aiheuta näihin päästöihin liittyviin vaatimuksiin merkittäviä muutoksia tai lykkäämisiä, lukuun ottamatta joitakin pieniä osia markkinoista, joilla kustannushyötyanalyysista käy ilmi, että vaikutus on kielteinen.

Esittelijä ehdottaa, että ympäristötutkimuksessa esitettyjä suosituksia noudatettaisiin siltä osin kuin on kyse Euro 5 -vaatimusten soveltamisen lykkäämisestä kyseisille rajatuille ajoneuvomäärille ja -luokille.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti tutkimuksessa esitettyihin perusteluihin eli siihen, että siirtyminen nykyisistä voimalaitteista vaihtoehtoisiin voimalaitteisiin, jotka vähentävät kyseisten miniautojen ja erikoispyörien päästöjä, on vaikeaa ja aiheuttaisi merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia kustannuksia.

Ihannetapauksessa nämä ajoneuvot voivat olla sähköllä toimivia. Niiden koko – suunniteltu ja säännelty – on kuitenkin pieni. Akkujen mitat ja paino sekä kustannukset nostavat näiden ajoneuvojen hintaa. Niiden käyttöulottuvuus on pienempi kuin olemassa olevilla dieselkäyttöisillä malleilla.

Raskaammat ja kalliimmat voimalaitteet vähentävät näiden ajoneuvojen kiinnostavuutta ja käyttökelpoisuutta ensiostajille, jotka ovat tyypillisesti maaseudulla asuvia iäkkäitä henkilöitä tai nuoria, jotka suosivat skootteria vankempaa ajoneuvoa.

Sähköiset voimalaitteet tulevat aikanaan saataville. Siksi on aiheellista, että Euro 5 ‑vaatimusta lykätään sen sijaan että se poistettaisiin.

Näin saavutetaan oikea tasapaino ympäristönsuojelun sekä sosiaalisten ja taloudellisten vaatimusten välillä ja voidaan vastata yleisön eräiden osien liikkuvuustarpeisiin ja tukea miniautoja valmistavia pk-yrityksiä.

Samalla otetaan huomioon näiden ajoneuvojen vaikutusten laajuus, joka ei ole suuri, koska niiden käyttö ja myynti on vähäistä kaikkialla Euroopassa.

Esittelijä suosittaa, että tuetaan siirtymäajan ulottamista vuoteen 2024 riippumattoman suosituksen mukaisesti.

Muuten esittelijä suosittelee joidenkin muutosten tekemistä komission ehdotukseen.

On huomattava, että neuvosto on jo tarkastellut komission ehdotusta ja hyväksynyt yleisen lähestymistavan. Yleisessä lähestymistavassa on tehty joitakin muita muutoksia, jotka parantavat tekstin sanamuotoa ja joilla korjataan virheitä ja laiminlyöntejä.

Siksi esittelijä on komission kanssa asiasta keskusteltuaan ehdottanut, että kyseiset muutokset otetaan huomioon. Komissiokin pitää näitä tarkistuksia teknisinä korjauksina.

Jotta tämä kertomus voitaisiin hyväksyä mahdollisimman pian niin, että valmistajat pystyvät suunnittelemaan tuotantoaan lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi, on järkevää rajata neuvoston ja parlamentin väliset neuvottelut vain asioihin, jotka ovat ehdottomasti tarpeen.

Esittelijä on tarkastellut muiden valiokuntien lausunnoissa esitettyjä tarkistuksia, mutta ei pidä niitä tarpeellisina. Virittämisenestolaitteisiin ja muihin estolaitteisiin liittyvät kysymykset on jo huomioitu vuoden 2013 asetuksen ja sen jälkeen annettujen delegoitujen säädösten, myös tänä vuonna annetun uusimman delegoidun säädöksen, oikeudellisissa velvoitteissa. Tilanne eroaa siis eräistä muista skenaarioista, joita on esitetty muualla moottoriajoneuvoja koskevissa säädöksissä. Esittelijän mielestä kyseiset muutokset on jo otettu nykylainsäädännössä riittävällä tavalla huomioon.


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN KANTA TARKISTUKSINA (17.9.2018)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettavan Euro 5 -vaiheen osalta

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Valmistelija: Adina‑Ioana Vălean

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  On tarpeen selkeyttää mopoja (luokat L1e ja L2e) koskeva poikkeus toisen sukupolven OBD-järjestelmää koskevasta vaatimuksesta ja laajentaa kyseinen poikkeus koskemaan myös kevyitä nelipyöriä (luokka L6e) sekä enduro-moottoripyörien (L3e-AxE) ja trial-moottoripyörien (L3e-AxT) alaluokkia.

Poistetaan.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Koska ajoneuvoluokkiin L1e and L2e kuuluvat mopot on jo vapautettu toisen sukupolven OBD-järjestelmää koskevasta vaatimuksesta, myös luokan L6e ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja rakennettu mopospesifikaatioiden pohjalta ja joita valmistetaan melko pieniä määriä, olisi vapautettava kyseisestä vaatimuksesta.

Poistetaan.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Enduro- ja trial-moottoripyörillä on lyhyt käyttöaika, ja ne ovat luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan hyvin samanlaisia kuin maastomönkijät (L7e-B), jotka on vapautettu toisen sukupolven OBD-järjestelmää koskevasta vaatimuksesta. Mainittu poikkeus olisi sen vuoksi laajennettava koskemaan myös enduro- ja trial-moottoripyöriä.

Poistetaan.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Euro 5 -raja-arvojen saavuttamisen edellyttämä teknologia on jo saatavilla, vaikka komissio totesi Euro 5 -päästöluokan osalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle esittämässään kertomuksessa, joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N: o 168/2013 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtyyn kattavaan ympäristövaikutustutkimukseen, että tiettyjä luokan L ajoneuvoja (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT ja L3e-AxE) koskevien Euro 5 -päästörajojen soveltamisen aloituspäivää on tarpeen lykätä vuodesta 2020 vuoteen 2022, jotta niiden kustannus-hyötysuhdetta voidaan parantaa perustasoon nähden. Lisäksi näiden ajoneuvojen valmistajat, jotka ovat enimmäkseen pk-yrityksiä, tarvitsevat enemmän aikaa varmistaakseen, että siirtyminen päästöttömiin, esimerkiksi sähköisiin, voimalaitteisiin sujuu kustannustehokkaasti.

(7)  Euro 5 -raja-arvojen saavuttamisen edellyttämä teknologia on jo saatavilla, vaikka komissio totesi Euro 5 -päästöluokan osalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle esittämässään kertomuksessa, joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N: o 168/2013 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtyyn kattavaan ympäristövaikutustutkimukseen, että tiettyjä luokan L ajoneuvoja (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT ja L3e-AxE) koskevien Euro 5 -päästörajojen soveltamisen aloituspäivää on tarpeen lykätä vuodesta 2020 vuoteen 2022, jotta niiden kustannus-hyötysuhdetta voidaan parantaa perustasoon nähden. Lisäksi näiden ajoneuvojen valmistajat, jotka ovat enimmäkseen pk-yrityksiä, tarvitsevat enemmän aikaa varmistaakseen, että siirtyminen päästöttömiin, esimerkiksi sähköisiin, voimalaitteisiin sujuu kustannustehokkaasti. On kuitenkin selvää, että päästöttömään tekniikkaan siirtyminen mahdollisuuksien mukaan varhaisessa vaiheessa vaikuttaa myönteisesti unionin yleisiin ympäristöpäämääriin.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 168/2013

21 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  L-luokan ajoneuvot, lukuun ottamatta luokkien L1e, L2e ja L6e ajoneuvoja, on varustettava OBD-järjestelmällä, joka on 8 kohdan nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen toimintavaatimusten ja testausmenetelmien mukainen, liitteessä IV vahvistetuista soveltamispäivistä alkaen.

1.  L-luokan ajoneuvot, lukuun ottamatta luokkien L1e, L2e ja L6e ajoneuvoja, on varustettava OBD-järjestelmällä, joka on 8 kohdan nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen toimintavaatimusten ja testausmenetelmien mukainen, liitteessä IV vahvistetuista soveltamispäivistä alkaen. Valmistajien on suunniteltava OBD-järjestelmä ja käytettävä sitä tavalla, joka ei anna talouden toimijoille, käyttäjille tai millekään muulle osapuolelle mahdollisuutta luvattomaan käsittelyyn tai tahalliseen peukalointiin.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 168/2013

21 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  OBD-järjestelmän päästöt eivät saa systemaattisesti poiketa kyseisten luokan L ajoneuvojen testatusta päästötehokkuudesta silloin, kun niitä käytetään olosuhteissa, joiden voidaan kohtuudella odottaa esiintyvän ajoneuvon tavanomaisen toiminnan ja käytön aikana.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 168/2013

Liite IV – 1.1.2.1, 1.1.2.2 ja 1.1.2.3 kohta

 

Komission teksti

”1.1.2.1.

Euro 4: Liite VI, A1 osa

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; luokat L2e-U ja L6e-B: 31.12.2022

1.1.2.2.

Euro 4: Liite VI, A1 osa

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; luokat L3e-AxE ja L3e-AxT: 31.12.2022

1.1.2.3.

Euro 5: liite VI, A2 osa

L1e-L7e

1.1.2020; luokat L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; luokat L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2023

”;

 

Tarkistus

”1.1.2.1.

Euro 4: Liite VI, A1 osa

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2.

Euro 4: Liite VI, A1 osa

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3.

Euro 5: liite VI, A2 osa

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021;

 

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euro 5 -vaiheen soveltaminen kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään

Viiteasiakirjat

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

16.4.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Hyväksytty (pvä)

13.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tonino Picula, Lieve Wierinck

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettava Euro 5 ‑vaihe

Viiteasiakirjat

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

19.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

16.5.2018

Valiokuntakäsittely

24.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.10.2018

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.10.2018

Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus