Postupak : 2018/0065(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0346/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0346/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0466

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 700kWORD 85k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestitelj: Daniel Dalton

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 2. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0137),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0120/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0346/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Potrebno je razjasniti izuzeće za mopede (kategorije L1e i L2e) iz primjene zahtjeva u pogledu OBD-a faze II. i tim izuzećem obuhvatiti potkategorije lakih četverocikala (kategorija L6e) te „enduro” (L3e-AxE) i „trial” (L3e-AxT) motocikle.

Briše se.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Budući da su mopedi kategorija L1e i L2e već izuzeti iz primjene zahtjeva u pogledu OBD-a faze II., iz njegove bi primjene trebalo izuzeti i vozila kategorije L6e koja su konstruirana i izrađena na temelju specifikacija mopeda te proizvedena u omanjim količinama.

(4)  Budući da su vozila kategorija L1e i L2e već izuzeti iz primjene zahtjeva u pogledu OBD-a faze I., iz njegove bi primjene trebalo izuzeti i vozila kategorije L6e koja su konstruirana i izrađena na temelju specifikacija mopeda te proizvedena u omanjim količinama.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Potrebno je razjasniti izuzeće za vozila kategorija L1e i L1e iz primjene zahtjeva u pogledu OBD-a faze II. i tim izuzećem obuhvatiti lake četverocikle (kategorija L6e) te potkategorije motocikala „enduro” (L3e-AxE) i „trial” (L3e-AxT).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Tehnologija potrebna za poštovanje granica norme Euro 5 već je dostupna, no Komisija je u izvješću Europskom parlamentu i Vijeću zaključila, na temelju sveobuhvatne studije učinka na okoliš provedene u skladu s člankom 23. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o emisijskoj normi Euro 5, da će se datum primjene graničnih vrijednosti emisija norme Euro 5 za određena vozila kategorije L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT i L3e-AxE) morati odgoditi s 2020. na 2022. kako bi se povećao omjer troškovne učinkovitosti u odnosu na početnu vrijednost. Usto, proizvođačima tih vozila, uglavnom malim i srednjim poduzećima, treba više vremena kako bi osigurali da se prijelaz na pogonske sklopove s nultim emisijama, primjerice elektrifikacija, može učiniti na troškovno učinkovit način.

(7)  Tehnologija potrebna za poštovanje granica norme Euro 5 već je dostupna, no Komisija je u izvješću Europskom parlamentu i Vijeću zaključila, na temelju sveobuhvatne studije učinka na okoliš provedene u skladu s člankom 23. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o emisijskoj normi Euro 5, da će se datum primjene graničnih vrijednosti emisija norme Euro 5 za određena vozila kategorije L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT i L3e-AxE) morati odgoditi s 2020. na 2024. kako bi se povećao omjer troškovne učinkovitosti u odnosu na početnu vrijednost. Usto, proizvođačima tih vozila, uglavnom malim i srednjim poduzećima, treba više vremena kako bi osigurali da se prijelaz na pogonske sklopove s nultim emisijama, primjerice elektrifikacija, može učiniti na troškovno učinkovit način.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  U članku 30. stavku 1. Uredbe (EU) br. 168/2013 zahtijeva se da certifikat o EU homologaciji tipa sadrži, kao prilog, rezultate ispitivanja. Potrebno je pojasniti da se upućuje na obrazac s rezultatima ispitivanja. Stoga bi trebalo izmijeniti članak 30. stavak 1. tako da upućuje na odgovarajući prilog.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Uredbom (EU) br. 168/2013 Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u petogodišnjem razdoblju koje istječe 21. ožujka 2018. Budući da postoji trajna potreba za ažuriranjem homologacijskog zakonodavstva zbog tehničkog napretka ili uvođenja drugih izmjena u skladu s ovlastima, članak 75. stavak 2. te uredbe trebalo bi izmijeniti tako da se omogući produljenje tog delegiranja za idućih pet godina s mogućnošću prešutnog produljenja.

(9)  Uredbom (EU) br. 168/2013 Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u petogodišnjem razdoblju koje je isteklo 21. ožujka 2018. Budući da postoji trajna potreba za ažuriranjem homologacijskog zakonodavstva zbog tehničkog napretka ili uvođenja drugih izmjena u skladu s ovlastima, članak 75. stavak 2. te uredbe trebalo bi izmijeniti tako da se omogući produljenje tog delegiranja za idućih pet godina s mogućnošću prešutnog produljenja, a istovremeno zajamčiti pravnu sigurnost u pogledu već usvojenih delegiranih akata.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 168/2013

Članak 21. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Od datuma određenih u točki 1.8.3. Priloga IV. vozila (pot)kategorija L3, L4e, L5e i L7e moraju biti opremljena OBD-om faze I. koji nadzire pojavu bilo kakvih kvarova strujnog kruga i elektronike sustava za kontrolu emisija i aktivira ga prekoračenje graničnih vrijednosti emisija određenih u Prilogu VI. (B2). OBD-i faze I. za te (pot)kategorije vozila moraju javljati aktiviranje bilo kojeg načina rada koji znatno smanjuje zakretni moment motora.

4.  Od datuma određenih u točki 1.8.3. Priloga IV. vozila (pot)kategorija L3e, L4e, L5e i L7e moraju biti opremljena OBD-om faze I. koji nadzire pojavu bilo kakvih kvarova strujnog kruga i elektronike sustava za kontrolu emisija i aktivira ga prekoračenje graničnih vrijednosti emisija određenih u Prilogu VI. (B2). OBD-i faze I. za te (pot)kategorije vozila moraju javljati aktiviranje bilo kojeg načina rada koji znatno smanjuje zakretni moment motora.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EU) br. 168/2013

Članak 30. – stavak 1. – točka b

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2.a)  U članku 30. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b)  rezultate ispitivanja;

(b)   obrazac s rezultatima ispitivanja;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)

Uredba (EU) br. 168/2013

Članak 44. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2.b)  U članku 44. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Prvi se stavak primjenjuje samo na vozila unutar državnog područja Unije koja su bila obuhvaćena važećom EU homologacijom tipa u vrijeme njihove proizvodnje, ali koja nisu bila stavljena na tržište ni registrirana ni stavljena u uporabu prije nego što je EU homologacija tipa prestala važiti.

Prvi se stavak primjenjuje samo na vozila unutar državnog područja Unije koja su bila obuhvaćena važećom EU homologacijom tipa u vrijeme njihove proizvodnje, ali koja nisu bila ni registrirana ni stavljena u uporabu prije nego što je EU homologacija tipa prestala važiti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 168/2013

Članak 75. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 18. stavka 3., članka 20. stavka 2., članka 21. stavka 8., članka 22. stavaka 5. i 6., članka 23. stavaka 6. i 12., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 8., članka 32. stavka 6., članka 33. stavka 6., članka 50. stavka 4., članka 54. stavka 3., članka 57. stavka 12., članka 65. i članka 74. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od 10 godina od 22. ožujka 2013. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja od pet godina, osim ako se Europski parlament ili Vijeće usprotive tom produljenju najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije do 22. lipnja 2022. i devet mjeseci prije kraja svakog sljedećeg petogodišnjeg razdoblja.;

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 18. stavka 3., članka 20. stavka 2., članka 21. stavka 8., članka 22. stavaka 5. i 6., članka 23. stavaka 6. i 12., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 8., članka 32. stavka 6., članka 33. stavka 6., članka 50. stavka 4., članka 54. stavka 3., članka 57. stavka 12., članka 65. i članka 74. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od 22. ožujka 2013. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja od pet godina, osim ako se Europski parlament ili Vijeće usprotive tom produljenju najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije do 22. lipnja 2022. i devet mjeseci prije kraja svakog sljedećeg petogodišnjeg razdoblja.;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Uredba (EU) br. 168/2013

Prilog II. – odjeljak C1. – redak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  U Prilogu II. odjeljku C1, u retku 11 briše se znak „X” za potkategorije L6e-A i L6e-B;

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EU) br. 168/2013

Prilog V. – odjeljak B

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4.a)  U Prilogu V. odjeljku B sadržaj polja u prvom stupcu i drugom retku zamjenjuje se sljedećim:

Ispitivanje tipa I. (19) masa krutih čestica (samo Euro 5) (6 )

„Ispitivanje tipa I. (19) masa krutih čestica (samo Euro 5)”;

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Uredba (EU) br. 168/2013

Prilog VI.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

 

(a)  u odjeljku B1 briše se prvi redak koji se odnosi na kategoriju vozila „L6e-A”;

 

(b)  u odjeljku B2 u prvom retku briše se upućivanje na bilješku (6);

 

(c)  u odjeljku B2 u prvom retku riječi „L3e-L7e (6)” zamjenjuju se riječima „L3e, L4e, L5e, L7e”, a riječi „Sva vozila kategorije L osim kategorije L1e i L2e” zamjenjuju se riječima „Sva vozila kategorije L osim kategorije L1e, L2e i L6e”;

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Prilog – točka a

Uredba (EU) br. 168/2013

Prilog IV. – tablica 1. – točka 1.1.2.1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

1.1.2.1.

Euro 4: Prilog VI. A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017.

1.1.2018.

31.12.2020.; za L2e-U i L6e-B: 31.12.2022.

Izmjena

1.1.2.1.

Euro 4: Prilog VI. A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017.

1.1.2018.

31.12.2020.; za L2e-U i L6e-B: 31.12.2024.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Prilog – točka a

Uredba (EU) br. 168/2013

Prilog IV. – tablica 1. – točka 1.1.2.2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

1.1.2.2.

Euro 4: Prilog VI. A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016.

1.1.2017.

31.12.2020.; za L3e-AxE i L3e-AxT 31.12.2022.

Izmjena

1.1.2.2.

Euro 4: Prilog VI. A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016.

1.1.2017.

31.12.2020.; za L3e-AxE i L3e-AxT 31.12.2024.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Prilog – točka a

Uredba (EU) br. 168/2013

Prilog IV. – tablica 1. – točka 1.1.2.3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

1.1.2.3.

Euro 5: Prilog VI. A2

L1e – L7e

1.1.2020.; za L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT i L6e-B: 1.1.2022.

1.1.2021.; za L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT i L6e-B: 1.1.2023.

’’;

Izmjena

1.1.2.3.

Euro 5: Prilog VI. A2

L1e – L7e

1.1.2020.; za L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT i L6e-B: 1.1.2024.

1.1.2021.; za L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT i L6e-B: 1.1.2025.

’’;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Prilog – točka c

Uredba (EU) br. 168/2013

Prilog IV. – tablica 3. – točka 1.8.4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

1.8.4.

OBD-II, zahtjevi za funkcionalnost osim nadzora katalizatora

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020.

1.1.2021.

31.12.2024.

 

OBD-II, postupci ispitivanja učinka na okoliš (ispitivanje tipa VIII)

 

 

 

 

 

OBD-II, postupak ispitivanja učinka na okoliš – granične vrijednosti, Prilog VI. (B1)

 

 

 

 

Izmjena

1.8.4.

OBD-II, zahtjevi za funkcionalnost osim nadzora katalizatora

L3e (osim L3e-AxE i L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020.

1.1.2021.

31.12.2024.

 

OBD-II, postupci ispitivanja učinka na okoliš (ispitivanje tipa VIII)

 

 

 

 

 

OBD-II, postupak ispitivanja učinka na okoliš – granične vrijednosti, Prilog VI. (B1)

 

 

 

 

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Prilog – točka c

Uredba (EU) br. 168/2013

Prilog IV. – tablica 3. – točka 1.8.5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

1.8.5.

OBD-II, zahtjevi za funkcionalnost

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024.

1.1.2025.

’’;

 

OBD-II, postupci ispitivanja učinka na okoliš (ispitivanje tipa VIII)

 

 

 

 

 

OBD-II, postupak ispitivanja učinka na okoliš – granične vrijednosti, Prilog VI. (B2)

 

 

 

 

Izmjena

1.8.5.

OBD-II, zahtjevi za funkcionalnost

L3e (osim L3e-AxE i L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024.

1.1.2025.

’’;

 

OBD-II, postupci ispitivanja učinka na okoliš (ispitivanje tipa VIII)

 

 

 

 

 

OBD-II, postupak ispitivanja učinka na okoliš – granične vrijednosti, Prilog VI. (B2)

 

 

 

 


OBRAZLOŽENJE

Ovo izvješće odnosi se na zahtjeve za homologaciju određenih tipova vozila na dva i tri kotača i dio četverocikala koji su obuhvaćeni Uredbom EU br. 168/2013.

Prilikom donošenja zakonodavstva kojim se uvode zahtjevi u pogledu emisija za normu Euro 5 za vozila na dva i tri kotača i neka vozila na četiri kotača suzakonodavci su predvidjeli da se provede sveobuhvatna studija o okolišu kako bi se preciznije utvrdilo kako bi se trebao odvijati prijelaz na Euro 5, posebno za potkategorije kategorije vozila L.

Taj je posao završen prošle godine i u izvješću se razmatraju zakonodavni prijedlozi koji su uslijedili nakon objave studije o okolišu.

Preporuke su u velikoj mjeri u skladu s politikom koja je bila utvrđena u trenutku donošenja Uredbe iz 2013. Prijedlogom Komisije ne uvodi se znatna izmjena ili odgoda tih zahtjeva u vezi s emisijama, osim za neke male dijelove tržišta za koje je analiza troškova i koristi pokazala negativan učinak.

Izvjestitelj predlaže da se slijede preporuke iz studije o okolišu kada je riječ o odgodi primjene zahtjeva norme Euro 5 za taj ograničen broj i klase vozila.

Podržava argumente iznesene u studiji, odnosno da je prelazak s trenutačnih pogonskih sustava na alternativne pogonske sustave s manje emisija težak kod tih mikroautomobila i specijaliziranih motocikala i da bi uzrokovao znatne društvene i gospodarske troškove.

U idealnom slučaju ta bi vozila mogla imati električni pogon; međutim, zbog konstrukcije i načina uređenja njihova je veličina ograničena. Dimenzije i težina baterija, zajedno s troškovima, znače da bi ta električna vozila bila preskupa i imala bi ograničen domet u usporedbi s postojećim dizelskim modelima.

Teži i skuplji pogonski sustavi učinili bi ta vozila puno manje privlačnima i korisnima za njihove primarne kupce, koji su obično starije osobe u ruralnim područjima ili mladi koji žele jače vozilo od mopeda.

Međutim, električni pogonski sustavi s vremenom će postati dostupni, pa je stoga je ispravno odgoditi primjenu zahtjeva koji se odnose na usklađenost s normom Euro 5, a ne ih izbrisati.

Time bi se postigla odgovarajuća ravnoteža između zaštite okoliša te socijalnih i gospodarskih zahtjeva određenih društvenih skupina u pogledu mobilnosti i pružila potpora MSP-ovima koji proizvode te mikroautomobile.

Istovremeno se time odražava razmjer učinka tih vozila, koja nisu u širokoj upotrebi i čija je prodaja u Europi količinski ograničena.

Izvjestitelj stoga preporučuje da se kao rok za prelazak podrži 2024. godina, u skladu s neovisnom preporukom.

U ostalim dijelovima izvjestitelj predlaže mali broj izmjena u odnosu na prijedlog Komisije.

Treba napomenuti da je Vijeće već razmotrilo prijedlog Komisije i utvrdilo opći pristup. U općem pristupu napravilo je neke druge izmjene za poboljšanje teksta i ispravak pogrešaka ili propusta.

Izvjestitelj je stoga predložio da se te izmjene preuzmu nakon rasprave s Komisijom, koja se složila da su te izmjene tehnički ispravci.

Budući da je cilj što prije usvojiti to izvješće kako bi proizvođači mogli planirati svoju proizvodnju u skladu s pravnim zahtjevima, opravdano je ograničiti pregovore između Vijeća i Parlamenta o tekstu prijedloga ako oni nisu potrebni.

Izvjestitelj je razmotrio amandmane koje su u obliku mišljenja podnijeli ostali odbori, ali ih ne smatra potrebnima. Teme poput mjera protiv nedozvoljenih preinaka i poremećajnih uređaja već su obuhvaćene pravnim obvezama u člancima Uredbe iz 2013. i kasnijih delegiranih akata, uključujući najnoviji delegirani akt donesen ove godine. Prema tome, situacija se ovdje razlikuje od nekih nedavnih scenarija u drugim propisima o motornim vozilima i prema mišljenju izvjestitelja te su izmjene već obuhvaćene postojećim zakonodavstvom.


MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (17.9.2018)

upućen Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman      1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Potrebno je razjasniti izuzeće za mopede (kategorije L1e i L2e) iz primjene zahtjeva u pogledu OBD-a faze II. i tim izuzećem obuhvatiti potkategorije lakih četverocikala (kategorija L6e) te „enduro” (L3e-AxE) i „trial” (L3e-AxT) motocikle.

Briše se.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Budući da su mopedi kategorija L1e i L2e već izuzeti iz primjene zahtjeva u pogledu OBD-a faze II., iz njegove bi primjene trebalo izuzeti i vozila kategorije L6e koja su konstruirana i izrađena na temelju specifikacija mopeda te proizvedena u omanjim količinama.

Briše se.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „Enduro” i „trial” motocikli imaju kratak radni vijek, a karakteristikama i namjenom veoma su slični teškim terenskim četverociklima (L7e-B) koji su izuzeti iz primjene zahtjeva u pogledu OBD-a faze II. Stoga bi to izuzeće trebalo proširiti na „enduro” i „trial” motocikle.

Briše se.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Tehnologija potrebna za poštovanje granica norme Euro 5 već je dostupna, no Komisija je u izvješću Europskom parlamentu i Vijeću zaključila, na temelju sveobuhvatne studije učinka na okoliš provedene u skladu s člankom 23. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o emisijskoj normi Euro 5, da će se datum primjene graničnih vrijednosti emisija norme Euro 5 za određena vozila kategorije L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT i L3e-AxE) morati odgoditi s 2020. na 2022. kako bi se povećao omjer troškovne učinkovitosti u odnosu na početnu vrijednost. Usto, proizvođačima tih vozila, uglavnom malim i srednjim poduzećima, treba više vremena kako bi osigurali da se prijelaz na pogonske sklopove s nultim emisijama, primjerice elektrifikacija, može učiniti na troškovno učinkovit način.

(7)  Tehnologija potrebna za poštovanje granica norme Euro 5 već je dostupna, no Komisija je u izvješću Europskom parlamentu i Vijeću zaključila, na temelju sveobuhvatne studije učinka na okoliš provedene u skladu s člankom 23. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o emisijskoj normi Euro 5, da će se datum primjene graničnih vrijednosti emisija norme Euro 5 za određena vozila kategorije L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT i L3e-AxE) morati odgoditi s 2020. na 2022. kako bi se povećao omjer troškovne učinkovitosti u odnosu na početnu vrijednost. Usto, proizvođačima tih vozila, uglavnom malim i srednjim poduzećima, treba više vremena kako bi osigurali da se prijelaz na pogonske sklopove s nultim emisijama, primjerice elektrifikacija, može učiniti na troškovno učinkovit način. Međutim, prepoznato je da će rani prelazak na tehnologiju s nultim emisijama, tamo gdje je moguć, imati pozitivan učinak na opće okolišne ciljeve Unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 168/2013

Članak 21. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Od datuma primjene određenih u Prilogu IV. vozila kategorije L, osim vozila (pot)kategorija L1e, L2e i L6e, moraju biti opremljena OBD-om koji je u skladu sa zahtjevima za funkcionalnost i ispitnim postupcima određenima u delegiranim aktima donesenima na temelju stavka 8.

1.  Od datuma primjene određenih u Prilogu IV. vozila kategorije L, osim vozila (pot)kategorija L1e, L2e i L6e, moraju biti opremljena OBD-om koji je u skladu sa zahtjevima za funkcionalnost i ispitnim postupcima određenima u delegiranim aktima donesenima na temelju stavka 8. Proizvođači moraju konstruirati i primjenjivati OBD na način koji gospodarskim subjektima, korisnicima ili bilo kojoj drugoj strani onemogućuje neovlaštene zahvate ili namjerno manipuliranje sustavom.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 168/2013

Članak 21. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Emisije iz sustava OBD ne smiju sustavno odstupati od rezultata testiranja emisija koje ta vozila kategorije L postižu kad rade u uvjetima koji se opravdano mogu očekivati pri uobičajenom radu i uporabi.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Prilog – stavak 1. – točka a

Uredba (EU) br. 168/2013

Prilog IV. – točke 1.1.2.1., 1.1.2.2. i 1.1.2.3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

„1.1.2.1.

Euro 4: Prilog VI. A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017.

1.1.2018.

31.12.2020.; za L2e-U i L6e-B: 31.12.2022.

1.1.2.2.

Euro 4: Prilog VI. A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016.

1.1.2017.

31.12.2020.; za L3e-AxE i L3e-AxT 31.12.2022.

1.1.2.3.

Euro 5: Prilog VI. A2

L1e – L7e

1.1.2020.; za L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT i L6e-B: 1.1.2022.

1.1.2021.; za L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT i L6e-B: 1.1.2023.

’’;

 

Izmjena

„1.1.2.1.

Euro 4: Prilog VI. A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017.

1.1.2018.

31.12.2020.

1.1.2.2.

Euro 4: Prilog VI. A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016.

1.1.2017.

31.12.2020.

1.1.2.3.

Euro 5: Prilog VI. A2

L1e – L7e

1.1.2020.

1.1.2021.;

 

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Primjena norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

Referentni dokumenti

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

16.4.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Datum usvajanja

13.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Tonino Picula, Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Primjena norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

Referentni dokumenti

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Datum podnošenja EP-u

19.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

16.5.2018

Razmatranje u odboru

24.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

17.10.2018

 

 

 

Datum podnošenja

19.10.2018

Posljednje ažuriranje: 7. studenog 2018.Pravna napomena