Procedūra : 2018/0065(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0346/2018

Pateikti tekstai :

A8-0346/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0466

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 778kWORD 84k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „Euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Daniel Dalton

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 2 dalis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „Euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0137),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0120/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0346/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  būtina paaiškinti, kodėl (L1e ir L2e kategorijų) mopedams išimties tvarka netaikomas reikalavimas dėl II etapo OBD sistemos, ir išplėsti tą išimtį, kad ji aprėptų lengvuosius keturračius (L6e kategorija) ir enduro (L3e-AxE) ir trialo (L3e-AxT) motociklų pakategores;

Išbraukta.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  kadangi L1e ir L2e transporto priemonių kategorijai priklausantiems mopedams išimties tvarka nebetaikomas reikalavimas dėl II etapo OBD sistemos, L6e kategorijos transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms pagal mopedų specifikacijas ir gaminamoms palyginti mažais kiekiais, šis reikalavimas išimties tvarka taip pat neturėtų būti taikomas;

(4)  kadangi L1e ir L2e kategorijoms priklausančioms transporto priemonėms išimties tvarka nebetaikomas reikalavimas dėl I etapo OBD sistemos, L6e kategorijos transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms pagal mopedų specifikacijas ir gaminamoms palyginti mažais kiekiais, šis reikalavimas išimties tvarka taip pat neturėtų būti taikomas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  būtina paaiškinti, kodėl L1e ir L1e kategorijų transporto priemonėms išimties tvarka netaikomas reikalavimas dėl II etapo OBD sistemos, ir išplėsti tą išimtį, kad ji aprėptų lengvuosius keturračius (L6e kategorija) ir enduro (L3e-AxE) ir trialo (L3e-AxT) motociklų pakategores;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  jau sukurta technologija, leidžianti laikytis „Euro 5“ ribinių verčių, tačiau Komisija, remdamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 168/2013 23 straipsnio 4 dalį, susijusią su išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo etapu „Euro 5“, atliktu visapusišku poveikio aplinkai tyrimu, Europos Parlamentui ir Tarybai skirtoje ataskaitoje padarė išvadą, kad tam tikroms L kategorijos (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT ir L3e-AxE) transporto priemonėms nustatytą „Euro 5“ išmetamųjų teršalų ribinių verčių taikymo datą reikės perkelti iš 2020 m. į 2022 m., siekiant padidinti sąnaudų ir naudos santykį palyginti su baziniu scenarijumi. Be to, šių transporto priemonių gamintojams, kurie daugiausia yra MVĮ, reikia daugiau laiko pasiruošti ir užtikrinti, kad perėjimas prie teršalų neišmetančios galios pavaros, pvz., elektrifikacijos būdu, galėtų būti ekonomiškai efektyvus;

(7)  jau sukurta technologija, leidžianti laikytis „Euro 5“ ribinių verčių, tačiau Komisija, remdamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 168/2013 23 straipsnio 4 dalį, susijusią su išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo etapu „Euro 5“, atliktu visapusišku poveikio aplinkai tyrimu, Europos Parlamentui ir Tarybai skirtoje ataskaitoje padarė išvadą, kad tam tikroms L kategorijos (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT ir L3e-AxE) transporto priemonėms nustatytą „Euro 5“ išmetamųjų teršalų ribinių verčių taikymo datą reikės perkelti iš 2020 m. į 2024 m., siekiant padidinti sąnaudų ir naudos santykį palyginti su baziniu scenarijumi. Be to, šių transporto priemonių gamintojams, kurie daugiausia yra MVĮ, reikia daugiau laiko pasiruošti ir užtikrinti, kad perėjimas prie teršalų neišmetančios galios pavaros, pvz., elektrifikacijos būdu, galėtų būti ekonomiškai efektyvus;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  Reglamento (ES) Nr. 168/2013 30 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad ES tipo patvirtinimo liudijimo priede būtų pateikti bandymų rezultatai. Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad kalbama apie bandymo rezultatų lapą. Todėl 30 straipsnio 1 dalis turėtų būti iš dalies pakeista nurodant atitinkamą priedą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Reglamentu (ES) Nr. 168/2013 Komisijai buvo suteikti įgaliojimai penkerius metus priimti deleguotuosius aktus, ir šis laikotarpis baigiasi 2018 m. kovo 21 d. Kadangi reikia nuolat atnaujinti tipo patvirtinimą reglamentuojančių teisės aktų elementus atsižvelgiant į technikos pažangą arba padaryti kitų pakeitimų vadovaujantis įgaliojimais, to reglamento 75 straipsnio 2 dalis turėtų būti pakeista siekiant suteikti įgaliojimus dar penkeriems metams su savaiminio jų pratęsimo galimybe;

(9)  Reglamentu (ES) Nr. 168/2013 Komisijai buvo suteikti įgaliojimai penkerius metus priimti deleguotuosius aktus, ir šis laikotarpis baigėsi 2018 m. kovo 21 d. Kadangi reikia nuolat atnaujinti tipo patvirtinimą reglamentuojančių teisės aktų elementus atsižvelgiant į technikos pažangą arba padaryti kitų pakeitimų vadovaujantis įgaliojimais, to reglamento 75 straipsnio 2 dalis turėtų būti pakeista siekiant suteikti įgaliojimus dar penkeriems metams su savaiminio jų pratęsimo galimybe, kartu užtikrinant teisinį tikrumą jau priimtų deleguotųjų aktų atžvilgiu;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

24 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nuo IV priedo 1.8.3 punkte nustatytų datų L3, L4e, L5e ir L7e kategorijų ir pakategorių transporto priemonėse turi būti įmontuota OBD I etapo sistema, kuri nustato visus išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos elektros grandinės ir elektronikos gedimus ir kuri įsijungia, kai viršijamos išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės, nustatytos VI priedo B2 dalyje. Minėtų kategorijų ir pakategorių transporto priemonių OBD I etapo sistemos taip pat turi pranešti apie tai, kad įsijungė veikimo režimas, kuris žymiai sumažina variklio apsukas.

4.  Nuo IV priedo 1.8.3 punkte nustatytų datų L3e, L4e, L5e ir L7e kategorijų ir pakategorių transporto priemonėse turi būti įmontuota OBD I etapo sistema, kuri nustato visus išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos elektros grandinės ir elektronikos gedimus ir kuri įsijungia, kai viršijamos išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės, nustatytos VI priedo B2 dalyje. Minėtų kategorijų ir pakategorių transporto priemonių OBD I etapo sistemos taip pat turi pranešti apie tai, kad įsijungė veikimo režimas, kuris žymiai sumažina variklio apsukas.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

30 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a)  30 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

b)  bandymų rezultatai;

b)   bandymų rezultatų lapas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

44 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2b)  44 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Pirma pastraipa taikoma Sąjungos teritorijoje tik toms transporto priemonėms, kurioms jų gamybos metu galiojo ES tipo patvirtinimas, bet kurios nebuvo tiekiamos rinkai, įregistruotos ar pradėtos eksploatuoti prieš tam ES tipo patvirtinimui nustojant galioti.

Pirma pastraipa taikoma tik toms Sąjungos teritorijoje esančioms transporto priemonėms, kurioms jų gamybos metu galiojo ES tipo patvirtinimas, bet kurios nebuvo įregistruotos ar pradėtos eksploatuoti prieš nustojant galioti tam ES tipo patvirtinimui.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

75 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Įgaliojimai priimti 18 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 8 dalyje, 22 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 23 straipsnio 6 ir 12 dalyse, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 32 straipsnio 6 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 50 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 3 dalyje, 57 straipsnio 12 dalyje, 65 straipsnyje ir 74 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami dešimties metų laikotarpiui nuo 2013 m. kovo 22 d. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami penkerių metų laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. Ne vėliau kaip 2022 m. birželio 22 d. ir likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki kiekvieno penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.“;

2.  Įgaliojimai priimti 18 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 8 dalyje, 22 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 23 straipsnio 6 ir 12 dalyse, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 32 straipsnio 6 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 50 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 3 dalyje, 57 straipsnio 12 dalyje, 65 straipsnyje ir 74 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2013 m. kovo 22 d. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami penkerių metų laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. Ne vėliau kaip 2022 m. birželio 22 d. ir likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki kiekvieno penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.“;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

II priedo C1 skirsnio 11 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  II priedo C1 skirsnio 11 eilutėje išbraukiamas L6e-A ir L6e-B pakategorių ženklas „X“;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

Priedo B skirsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a)  V priedo B skirsnyje pirmos skilties antrosios eilutės langelio turinys pakeičiamas taip:

I tipo bandymas (19) Kietųjų dalelių masė (tik Euro 5) (6)

„I tipo bandymas (19) Kietųjų dalelių masė (tik Euro 5)“;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

VI priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b)  VI priedas iš dalies keičiamas taip:

 

a)  B1 skirsnyje išbraukiama pirmoji eilutė, susijusi su transporto priemonių kategorija „L6e-A“;

 

b)  B2 skirsnio pirmoje eilutėje išbraukiama nuoroda (6);

 

c)  B2 skirsnio pirmoje eilutėje žodžiai „L3e-L7e (6)“ pakeičiami žodžiais: „L3e, L4e, L5e, L7e“, o žodžiai „Visos L kategorijos transporto priemonės, išskyrus L1e ir L2e“ pakeičiami žodžiais „Visos L kategorijos transporto priemonės, išskyrus L1e, L2e ir L6e“;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo a punktas

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

IV priedo 1 lentelės 1.1.2.1. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

1.1.2.1.

Euro 4: VI priedo A1 dalis

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; jei tai L2e-U ir L6e-B: 31.12.2022

Pakeitimas

1.1.2.1.

Euro 4: VI priedo A1 dalis

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; jei tai L2e-U ir L6e-B: 31.12.2024

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo a punktas

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

IV priedo 1 lentelės 1.1.2.2. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

1.1.2.2.

Euro 4: VI priedo A1 dalis

L3e,L4e,L5e,L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; jei tai L3e-AxE ir L3e-AxT: 2022 12 31

Pakeitimas

1.1.2.2.

Euro 4: VI priedo A1 dalis

L3e,L4e,L5e,L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; jei tai L3e-AxE ir L3e-AxT: 2024 12 31

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo a punktas

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

IV priedo 1 lentelės 1.1.2.3. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

1.1.2.3.

Euro 5: VI priedo A2 dalis

L1e-L7e

1.1.2020; jei tai L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ir L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; jei tai L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ir L6e-B: 1.1.2023

“;

Pakeitimas

1.1.2.3.

Euro 5: VI priedo A2 dalis

L1e-L7e

1.1.2020; jei tai L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ir L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021; jei tai L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ir L6e-B: 1.1.2025

“;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo c punktas

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

IV priedo 3 lentelės 1.8.4 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

1.8.4.

OBD II etapo funkciniai reikalavimai, išskyrus katalizatoriaus stebėseną

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo procedūros (VIII tipo bandymas)

 

 

 

 

 

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo ribinės vertės, VI priedo B1 dalis

 

 

 

 

Pakeitimas

1.8.4.

OBD II etapo funkciniai reikalavimai, išskyrus katalizatoriaus stebėseną

L3e (išskyrus L3e-AxE ir L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo procedūros (VIII tipo bandymas)

 

 

 

 

 

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo ribinės vertės, VI priedo B1 dalis

 

 

 

 

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo c punktas

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

IV priedo 3 lentelės 1.8.5 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

1.8.5.

OBD II etapo funkciniai reikalavimai

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

“;

 

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo procedūros (VIII tipo bandymas)

 

 

 

 

 

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo ribinės vertės, VI priedo B2 dalis

 

 

 

 

Pakeitimas

1.8.5.

OBD II etapo funkciniai reikalavimai

L3e (išskyrus L3e-AxE ir L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

“;

 

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo procedūros (VIII tipo bandymas)

 

 

 

 

 

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo ribinės vertės, VI priedo B2 dalis

 

 

 

 


AIŠKINAMOJI DALIS

Šis pranešimas apima tipo patvirtinimo reikalavimus, taikomus tam tikrų tipų dviratėms ir triratėms transporto priemonėms ir keturračių motociklų, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013, skyriui.

Priimdami teisės aktus, kuriais nustatomi Euro 5 išmetamųjų teršalų kiekio reikalavimai dviratėms, triratėms ir tam tikroms keturratėms transporto priemonėms, teisės aktų leidėjai numatė, kad reikia atlikti išsamų poveikio aplinkai tyrimą, kad būtų tiksliau nustatyta, kaip turėtų vykti perėjimas prie Euro 5, ypač L kategorijos transporto priemonių pogrupiams.

Šis darbas buvo baigtas praėjusiais metais, o pranešime nagrinėjami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kurie buvo pateikti paskelbus aplinkosaugos tyrimą.

Rekomendacijos iš esmės atitinka 2013 m. reglamento priėmimo metu nustatytą politiką. Komisijos pasiūlyme nenustatytas reikšmingas šių su išmetamaisiais teršalais susijusių reikalavimų pakeitimas arba jų taikymo atidėjimas, išskyrus keletą nedidelių rinkos segmentų, kuriuose sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad poveikis būtų neigiamas.

Pranešėjas siūlo laikytis poveikio aplinkai tyrime pateiktų rekomendacijų, susijusių su Euro 5 reikalavimų taikymo tam ribotam transporto priemonių skaičiui ir jų klasėms atidėjimu.

Pranešėjas palankiai vertina tyrime pateiktus argumentus, pvz., kad kvadramobiliams ir specializuotiems dviračiams sunku pereiti nuo dabartinių galios pavarų prie alternatyvių galios pavarų su mažesniu išmetamųjų teršalų kiekiu ir tai sukeltų didelių socialinių ir ekonominių sąnaudų.

Būtų geriausia, jei šios transporto priemonės būtų varomos elektra; tačiau pagal konstrukciją ir reglamentavimą jų dydis yra ribotas. Baterijų matmenys ir svoris kartu su sąnaudomis reiškia, kad tos elektrinės transporto priemonės yra pernelyg brangios ir jų modelių spektras yra ribotas, palyginti su esamais dyzelinu varomų automobilių modeliais.

Dėl sunkesnės ir brangesnės galios pavaros šie kvadramobiliai tampa daug mažiau patrauklūs ir naudingi pirminiams pirkėjams, kurie paprastai yra senyvo amžiaus žmonės, įsikūrę kaimo vietovėse, arba jaunuoliai, kurie pirmenybę teikia tvirtesnėms transporto priemonėms, palyginti su motoroleriu.

Tačiau laikui bėgant bus galima naudotis elektra varomomis galios pavaromis, todėl teisinga atidėti, o ne panaikinti reikalavimą laikytis Euro 5 standarto.

Taip užtikrinama tinkama aplinkos apsaugos ir socialinių bei ekonominių poreikių pusiausvyra, kad būtų patenkinti gyventojų grupių judumo poreikiai ir parama MVĮ, gaminančioms šiuos kvadramobilius.

Be to, atsižvelgiama į šių transporto priemonių poveikio mastą, nes jos nėra plačiai naudojamos ir jų pardavimo apimtys Europoje yra ribotos.

Todėl pranešėjas rekomenduoja, atsižvelgiant į nepriklausomą rekomendaciją, pritarti pereinamojo laikotarpio termino nustatymui 2024 m.

Kitur pranešėjas rekomenduoja kelis Komisijos pasiūlymo pakeitimus.

Reikėtų pažymėti, kad Taryba jau peržiūrėjo Komisijos pasiūlymą ir priėmė bendrąjį požiūrį. Bendrame požiūryje jos padarė kai kuriuos kitus pakeitimus, kuriais patobulinamas tekstas ir ištaisomos klaidos ar praleidimai.

Todėl pranešėjas pasiūlė perimti tuos pakeitimus po diskusijų su Komisija, kuri sutinka, kad šie patikslinimai yra techninio pobūdžio pataisymai.

Siekiant, kad ši pranešimas būtų priimtas kuo anksčiau, kad gamintojai galėtų planuoti savo gamybą pagal teisinius reikalavimus, tikslinga apriboti būtinybę rengti derybas dėl teksto tarp Tarybos ir Parlamento, kai tai nėra būtina.

Pranešėjas apsvarstė kitų komitetų pateiktus pakeitimus nuomonės forma; tačiau, jo nuomone, jie nebūtini. 2013 m. reglamento straipsniuose ir vėlesniuose deleguotuosiuose aktuose, įskaitant naujausią šiais metais priimtą deleguotąjį aktą, jau nustatyti teisiniai įpareigojimai, susiję su apsauginiais įtaisais ir išderinimo įtaisais. Todėl tai yra kitokia padėtis, palyginti su keliais paskutiniais scenarijais motorinių transporto priemonių acquis srityje, o šie pakeitimai, pranešėjo nuomone, jau numatyti galiojančiuose teisės aktuose.


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ  (17.9.2018)

pateiktas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „Euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PAKEITIMAS

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  būtina paaiškinti, kodėl (L1e ir L2e kategorijų) mopedams išimties tvarka netaikomas reikalavimas dėl II etapo OBD sistemos, ir išplėsti tą išimtį, kad ji aprėptų lengvuosius keturračius (L6e kategorija) ir enduro (L3e-AxE) ir trialo (L3e-AxT) motociklų pakategores;

Išbraukta.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  kadangi L1e ir L2e transporto priemonių kategorijai priklausantiems mopedams išimties tvarka nebetaikomas reikalavimas dėl II etapo OBD sistemos, L6e kategorijos transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms pagal mopedų specifikacijas ir gaminamoms palyginti mažais kiekiais, šis reikalavimas išimties tvarka taip pat neturėtų būti taikomas;

Išbraukta.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  enduro ir trialo motociklų naudojimo trukmė yra trumpa, pagal savo pobūdį ir naudojimą jie yra labai panašūs į sunkiuosius visureigius kvadraciklus (L7e-B), kuriems išimties tvarka netaikomas reikalavimas dėl II etapo OBD sistemos. Todėl ši išimtis turėtų būti išplėsta, kad aprėptų enduro ir trialo motociklus;

Išbraukta.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  jau sukurta technologija, leidžianti laikytis „Euro 5“ ribinių verčių, tačiau Komisija, remdamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 168/2013 23 straipsnio 4 dalį, susijusią su išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo etapu „Euro 5“, atliktu visapusišku poveikio aplinkai tyrimu, Europos Parlamentui ir Tarybai skirtoje ataskaitoje padarė išvadą, kad tam tikroms L kategorijos (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT ir L3e-AxE) transporto priemonėms nustatytą „Euro 5“ išmetamųjų teršalų ribinių verčių taikymo datą reikės perkelti iš 2020 m. į 2022 m., siekiant padidinti sąnaudų ir naudos santykį palyginti su baziniu scenarijumi. Be to, šių transporto priemonių gamintojams, kurie daugiausia yra MVĮ, reikia daugiau laiko pasiruošti ir užtikrinti, kad perėjimas prie teršalų neišmetančios galios pavaros, pvz., elektrifikacijos būdu, galėtų būti ekonomiškai efektyvus;

(7)  jau sukurta technologija, leidžianti laikytis „Euro 5“ ribinių verčių, tačiau Komisija, remdamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 168/2013 23 straipsnio 4 dalį, susijusią su išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo etapu „Euro 5“, atliktu visapusišku poveikio aplinkai tyrimu, Europos Parlamentui ir Tarybai skirtoje ataskaitoje padarė išvadą, kad tam tikroms L kategorijos (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT ir L3e-AxE) transporto priemonėms nustatytą „Euro 5“ išmetamųjų teršalų ribinių verčių taikymo datą reikės perkelti iš 2020 m. į 2022 m., siekiant padidinti sąnaudų ir naudos santykį palyginti su baziniu scenarijumi. Be to, šių transporto priemonių gamintojams, kurie daugiausia yra MVĮ, reikia daugiau laiko pasiruošti ir užtikrinti, kad perėjimas prie teršalų neišmetančios galios pavaros, pvz., elektrifikacijos būdu, galėtų būti ekonomiškai efektyvus. Tačiau pripažįstama, kad ankstyvas perėjimas prie nulinės taršos technologijos, kur tai įmanoma, turės teigiamą poveikį bendriems Sąjungos aplinkos apsaugos tikslams;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

21 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nuo IV priede nustatytų taikymo datų L kategorijos transporto priemonėse, išskyrus L1e, L2e ir L6e kategorijų transporto priemones, turi būti įmontuota OBD, kuri atitinka funkcinius reikalavimus ir bandymų procedūras, nustatytus deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal 8 dalį.

1.  Nuo IV priede nustatytų taikymo datų L kategorijos transporto priemonėse, išskyrus L1e, L2e ir L6e kategorijų transporto priemones, turi būti įmontuota OBD, kuri atitinka funkcinius reikalavimus ir bandymų procedūras, nustatytus deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal 8 dalį. Gamintojai turi suprojektuoti ir naudoti borto diagnostikos sistemą (OBD) taip, kad ekonominės veiklos vykdytojai, naudotojai ar bet kuri kita šalis negalėtų suklastoti ar sąmoningai ja manipuliuoti.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Borto diagnostikos sistemos išmetamų teršalų kiekis negali sistemingai skirtis nuo per atliktus bandymus nustatyto aplinkosauginio veiksmingumo, kai L kategorijos transporto priemonės eksploatuojamos tokiomis sąlygomis, kurių galima pagrįstai tikėtis įprastai naudojant ir eksploatuojant transporto priemonę.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 dalies a punktas

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

IV priedo 1.1.2.1., 1.1.2.2. ir 1.1.2.3. punktai

 

Komisijos siūlomas tekstas

‘1.1.2.1.

„Euro 4“ VI priedo A1 dalis

L1e, L2e, L6e,

2017 1 1

2018 1 1

2020 12 31; jei tai L2e-U ir L6e-B: 2022 12 31

1.1.2.2.

„Euro 4“ VI priedo A1 dalis

L3e, L4e, L5e, L7e

2016 1 1

2017 1 1

2020 12 31; jei tai L3e-AxE ir L3e-AxT: 2022 12 31

 

 

1.1.2.3.

Euro 5: VI priedo A2 dalis

L1e-L7e

2020 1 1; jei tai L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ir L6e-B: 2022 1 1

2021 1 1; jei tai L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ir L6e-B: 2023 1 1

“;

 

Pakeitimas

‘1.1.2.1.

„Euro 4“ VI priedo A1 dalis

L1e, L2e, L6e,

2017 1 1

2018 1 1

2020 12 31

1.1.2.2.

„Euro 4“ VI priedo A1 dalis

L3e, L4e, L5e, L7e

2016 1 1

2017 1 1

2020 12 31

1.1.2.3.

Euro 5: VI priedo A2 dalis

L1e-L7e

2020 1 1

2021 1 1;

 

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

„Euro 5“ etapo taikymas dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui

Nuorodos

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

16.4.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Priėmimo data

13.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tonino Picula, Lieve Wierinck

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

„Euro 5“ etapo taikymas dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui

Nuorodos

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

19.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

16.5.2018

Svarstymas komitete

24.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

17.10.2018

 

 

 

Pateikimo data

19.10.2018

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 7 d.Teisinis pranešimas