Procedūra : 2018/0065(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0346/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0346/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 29/11/2018 - 8.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0466

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 782kWORD 85k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz Euro 5 posma piemērošanu divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referents: Daniel Dalton

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 2. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz Euro 5 posma piemērošanu divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0137),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0120/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0346/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Ir jāprecizē atbrīvojums mopēdiem (L1e un L2e kategorija) no prasības par OBD II posma sistēmu, un minētais atbrīvojums jāpaplašina uz vieglajiem kvadricikliem (L6e kategorija) un uz enduro (L3e-AxE) un triāla (L3e-AxT) motociklu apakškategorijām.

svītrots

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Ņemot vērā, ka L1e un L2e kategorijas mopēdi jau ir atbrīvoti no prasības par OBD II posma sistēmu, L6e kategorijas transportlīdzekļi, kas konstruēti un veidoti atbilstoši mopēda specifikācijām un ražoti salīdzinoši mazos apjomos, arī būtu jāatbrīvo no šīs prasības.

(4)  Ņemot vērā, ka L1e un L2e kategorijas transportlīdzekļi jau ir atbrīvoti no prasības par OBD I posma sistēmu, L6e kategorijas transportlīdzekļi, kas konstruēti un veidoti atbilstoši mopēda specifikācijām un ražoti salīdzinoši mazos apjomos, arī būtu jāatbrīvo no šīs prasības.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Ir jāprecizē, kā L1e un L1e kategorijas transportlīdzekļi ir atbrīvoti no prasības par OBD II posma sistēmu, un minētais atbrīvojums ir jāpiemēro plašāk, to attiecinot arī uz vieglajiem kvadricikliem (L6e kategorija) un uz enduro (L3e-AxE) un triāla (L3e‑AxT) motociklu apakškategorijām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Euro 5 robežvērtību sasniegšanai nepieciešamā tehnoloģija jau ir pieejama, tomēr ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei, kas pamatojās uz visaptverošu pētījumu par ietekmi uz vidi un kas veikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 168/2013 23. panta 4. punktu attiecībā uz Euro 5 emisiju posmu, Komisija secināja, ka Euro 5 emisiju robežvērtību piemērošanas diena konkrētiem L kategorijas transportlīdzekļiem (L6e-B, L2e-U, L3e‑AxT un L3e-AxE) jāatliek no 2020. gada uz 2022. gadu, lai palielinātu izmaksu un ieguvumu attiecību salīdzinājumā ar pamatscenāriju. Turklāt šo transportlīdzekļu ražotājiem, kas galvenokārt ir MVU, ir vajadzīgs ilgāks sagatavošanās laiks, lai nodrošinātu, ka pāreju uz nulles emisijas spēka pārvadiem, piemēram, elektrifikāciju, var sasniegt izmaksu ziņā lietderīgi.

(7)  Euro 5 robežvērtību sasniegšanai nepieciešamā tehnoloģija jau ir pieejama, tomēr ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei, kas pamatojās uz visaptverošu pētījumu par ietekmi uz vidi un kas veikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 168/2013 23. panta 4. punktu attiecībā uz Euro 5 emisiju posmu, Komisija secināja, ka Euro 5 emisiju robežvērtību piemērošanas diena konkrētiem L kategorijas transportlīdzekļiem (L6e-B, L2e-U, L3e‑AxT un L3e-AxE) jāatliek no 2020. gada uz 2024. gadu, lai palielinātu izmaksu un ieguvumu attiecību salīdzinājumā ar pamatscenāriju. Turklāt šo transportlīdzekļu ražotājiem, kas galvenokārt ir MVU, ir vajadzīgs ilgāks sagatavošanās laiks, lai nodrošinātu, ka pāreju uz nulles emisijas spēka pārvadiem, piemēram, elektrifikāciju, var sasniegt izmaksu ziņā lietderīgi.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Regulas (ES) Nr. 168/2013 30. panta 1. punktā ir noteikta prasība ES tipa apstiprinājuma sertifikātam pievienot testu rezultātus. Būtu skaidri jānorāda, ka tas, kas jāpievieno, ir testu rezultātu lapa. Tāpēc minētās regulas 30. panta 1. punkts būtu jāgroza, lai precīzi norādītu vajadzīgo pielikumu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Regula (ES) Nr. 168/2013 pilnvaroja Komisiju pieņemt deleģētos aktus uz piecu gadu laikposmu, kas beigsies 2018. gada 21. martā. Tā kā pastāvīgi ir vajadzība atjaunināt tipa apstiprināšanas tiesību aktu elementus atbilstoši tehnikas progresam vai ieviest citus grozījumus atbilstoši deleģētajām pilnvarām, minētās regulas 75. panta 2. punkts būtu jāgroza, lai nodrošinātu pilnvaru deleģēšanu vēl uz pieciem gadiem ar automātiskas pagarināšanas iespēju.

(9)  Regula (ES) Nr. 168/2013 pilnvaroja Komisiju pieņemt deleģētos aktus uz piecu gadu laikposmu, kas beidzās 2018. gada 21. martā. Tā kā pastāvīgi ir vajadzība atjaunināt tipa apstiprināšanas tiesību aktu elementus atbilstoši tehnikas progresam vai ieviest citus grozījumus atbilstoši deleģētajām pilnvarām, minētās regulas 75. panta 2. punkts būtu jāgroza, lai nodrošinātu pilnvaru deleģēšanu vēl uz pieciem gadiem ar automātiskas pagarināšanas iespēju, tomēr arī garantējot juridisko noteiktību attiecībā uz deleģētajiem aktiem, kas jau ir pieņemti.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) Nr. 168/2013

21. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  No IV pielikuma 1.8.3. punktā norādītajiem datumiem L3, L4e, L5e un L7e (apakš)kategorijas transportlīdzekļi ir aprīkoti ar OBD I posma sistēmu, kas uzrauga kļūmes emisiju kontroles sistēmas elektriskajā ķēdē un elektronikā un kas tiek iedarbināta, ja tiek pārsniegtas VI pielikuma B2 daļā noteiktās emisiju robežvērtības. Šo transportlīdzekļu (apakš)kategoriju OBD I posma sistēmas arī ziņo par tāda darbības režīma iedarbināšanu, kas ievērojami samazina motora griezes momentu.

4.  No IV pielikuma 1.8.3. punktā norādītajiem datumiem L3e, L4e, L5e un L7e (apakš)kategorijas transportlīdzekļi ir aprīkoti ar OBD I posma sistēmu, kas uzrauga kļūmes emisiju kontroles sistēmas elektriskajā ķēdē un elektronikā un kas tiek iedarbināta, ja tiek pārsniegtas VI pielikuma B2 daļā noteiktās emisiju robežvērtības. Šo transportlīdzekļu (apakš)kategoriju OBD I posma sistēmas arī ziņo par tāda darbības režīma iedarbināšanu, kas ievērojami samazina motora griezes momentu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 168/2013

30. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2a)  regulas 30. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b)  testu rezultātus;

b)   testu rezultātu lapu;

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 168/2013

44. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2b)  regulas 44. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

Šā punkta pirmā daļa attiecas vienīgi uz tādiem transportlīdzekļiem Savienības teritorijā, kam ražošanas laikā ir bijis derīgs ES tipa apstiprinājums, bet kas nav ne darīti pieejami tirgū, ne reģistrēti, ne nodoti ekspluatācijā līdz minētā ES tipa apstiprinājuma derīguma beigām.

Šā punkta pirmā daļa attiecas vienīgi uz tādiem transportlīdzekļiem Savienības teritorijā, kam ražošanas laikā ir bijis derīgs ES tipa apstiprinājums, bet kas nav ne reģistrēti, ne nodoti ekspluatācijā līdz minētā ES tipa apstiprinājuma derīguma beigām.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES) Nr. 168/2013

75. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 18. panta 3. punktā, 20. panta 2. punktā, 21. panta 8. punktā, 22. panta 5. un 6. punktā, 23. panta 6. un 12. punktā, 24. panta 3. punktā, 25. panta 8. punktā, 32. panta 6. punktā, 33. panta 6. punktā, 50. panta 4. punktā, 54. panta 3. punktā, 57. panta 12. punktā, 65. pantā un 74. pantā norādītos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz desmit gadu laikposmu no 2013. gada 22. marta. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz piecu gadu laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu ne vēlāk kā 2022. gada 22. jūnijā un deviņus mēnešus pirms katra secīgā piecu gadu laikposma beigām.

2.  Pilnvaras pieņemt 18. panta 3. punktā, 20. panta 2. punktā, 21. panta 8. punktā, 22. panta 5. un 6. punktā, 23. panta 6. un 12. punktā, 24. panta 3. punktā, 25. panta 8. punktā, 32. panta 6. punktā, 33. panta 6. punktā, 50. panta 4. punktā, 54. panta 3. punktā, 57. panta 12. punktā, 65. pantā un 74. pantā norādītos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2013. gada 22. marta. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz piecu gadu laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu ne vēlāk kā 2022. gada 22. jūnijā un deviņus mēnešus pirms katra secīgā piecu gadu laikposma beigām.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 168/2013

II pielikums – C1 daļa – 11. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  regulas II pielikuma C1 daļas 11. rindā L6e-A un L6e-B kategorijām svītro zīmi „X”;

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 168/2013

V pielikums – B daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(4a)  regulas V pielikuma B daļas pirmās slejas otrās rindas ailes tekstu aizstāj ar šādu:

I tipa tests (19) Makrodaļiņu masa (tikai Euro 5) (6)

„I tipa tests (19) Makrodaļiņu masa (tikai Euro 5)”;

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 168/2013

VI pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  regulas VI pielikumu groza šādi:

 

a)  pielikuma B1 daļā svītro pirmo rindu, kura attiecas uz transportlīdzekļa kategoriju L6e-A;

 

b)  pielikuma B2 daļā pirmajā rindā svītro atsauci uz (6) paskaidrojumu;

 

c)  pielikuma B2 daļā pirmajā rindā vārdus „L3e-L7e (6)” aizstāj ar vārdiem „L3e, L4e, L5e, L7e” un vārdus „Visi L kategorijas transportlīdzekļi, izņemot L1e un L2e kategoriju” aizstāj ar vārdiem „Visi L kategorijas transportlīdzekļi, izņemot L1e, L2e un L6e kategoriju”;

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

Pielikums – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 168/2013

IV pielikums– 1. tabula – 1.1.2.1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

1.1.2.1.

Euro 4: VI pielikuma A1 daļa

L1e, L2e, L6e

1.1.2017.

1.1.2018.

31.12.2020.; attiecībā uz L2e-U un L6e-B: 31.12.2022.

Grozījums

1.1.2.1.

Euro 4: VI pielikuma A1 daļa

L1e, L2e, L6e

1.1.2017.

1.1.2018.

31.12.2020.; attiecībā uz L2e-U un L6e-B: 31.12.2024.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

Pielikums – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 168/2013

IV pielikums– 1. tabula – 1.1.2.2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

1.1.2.2.

Euro 4: VI pielikuma A1 daļa

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016.

1.1.2017.

31.12.2020.; attiecībā uz L3e-AxE un L3e-AxT: 31.12.2022.

Grozījums

1.1.2.2.

Euro 4: VI pielikuma A1 daļa

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016.

1.1.2017.

31.12.2020.; attiecībā uz L3e-AxE un L3e-AxT: 31.12.2024.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

Pielikums – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 168/2013

IV pielikums– 1. tabula – 1.1.2.3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

1.1.2.3.

Euro 5: VI pielikuma A2 daļa

L1e-L7e

1.1.2020.; attiecībā uz L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT un L6e-B: 1.1.2022.

1.1.2021.; attiecībā uz L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT un L6e-B: 1.1.2023.

”;

Grozījums

1.1.2.3.

Euro 5: VI pielikuma A2 daļa

L1e-L7e

1.1.2020.; attiecībā uz L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT un L6e-B: 1.1.2024.

1.1.2021.; attiecībā uz L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT un L6e-B: 1.1.2025.

”;

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

Pielikums – c apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 168/2013

IV pielikums – 3. tabula – 1.8.4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

1.8.4.

OBD II posma funkcionālās prasības, izņemot katalizatora uzraudzību

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020.

1.1.2021.

31.12.2024.

 

OBD II posma vides testa procedūras (VIII tipa tests)

 

 

 

 

 

OBD II posma vides testa robežvērtības, VI pielikuma B1 daļa

 

 

 

 

Grozījums

1.8.4.

OBD II posma funkcionālās prasības, izņemot katalizatora uzraudzību

L3e (izņemot L3e-AxE un L3e‑AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020.

1.1.2021.

31.12.2024.

 

OBD II posma vides testa procedūras (VIII tipa tests)

 

 

 

 

 

OBD II posma vides testa robežvērtības, VI pielikuma B1 daļa

 

 

 

 

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

Pielikums – c apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 168/2013

IV pielikums – 3. tabula – 1.8.5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

1.8.5.

OBD II posma funkcionālās prasības

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024.

1.1.2025.

”;

 

OBD II posma vides testa procedūras (VIII tipa tests)

 

 

 

 

 

OBD II posma vides testa robežvērtības, VI pielikuma B2 daļa

 

 

 

 

Grozījums

1.8.5.

OBD II posma funkcionālās prasības

L3e (izņemot L3e-AxE un L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024.

1.1.2025.

”;

 

OBD II posma vides testa procedūras (VIII tipa tests)

 

 

 

 

 

OBD II posma vides testa robežvērtības, VI pielikuma B2 daļa

 

 

 

 


PASKAIDROJUMS

Šis ir ziņojums par tipa apstiprināšanas prasībām atsevišķiem divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļiem un daļai kvadriciklu, kuriem piemēro Regulu (ES) Nr. 168/2013.

Pieņemot tiesību aktus, ar ko divu riteņu, trīs riteņu un dažiem četru riteņu transportlīdzekļiem tika ieviestas Euro 5 posma prasības attiecībā uz emisijām, abi likumdevēji nodrošināja, ka ir veikts vispusīgs pētījums par vidi, lai precīzāk noskaidrotu, kā būtu jānotiek pārejai uz Euro 5 posmu, jo īpaši L kategorijas transportlīdzekļu klases apakšgrupām.

Pagājušajā gadā šis darbs tika pabeigts, un ziņojums ir sagatavots par likumdošanas priekšlikumiem, kas iesniegti pēc minētā vides pētījuma publicēšanas.

Ieteikumi lielākoties atbilst 2013. gada regulas pieņemšanas laikā noteiktajām politikas nostādnēm. Komisijas priekšlikumā nav ierosināts būtiski grozīt šīs ar emisijām saistītās prasības, nedz atlikt to ieviešanu, izņemot vien dažus nelielus tirgus segmentus, kuros izmaksu un ieguvumu analīzei ir bijis negatīvs rezultāts.

Referents piedāvā ņemt vērā ieteikumus, kas pētījumā par vidi ir izklāstīti, ierosinot atlikt Euro 5 posma prasību piemērošanu noteiktam attiecīgo transportlīdzekļu un to klašu skaitam.

Referentam simpatizē pētījuma argumentācija, proti, ka slēgtas virsbūves kvadriciklu un specializēto mopēdu gadījumā ir grūti pāriet no tajos pašlaik izmantotās spēka piedziņas uz alternatīvu spēka piedziņas veidu, kam būtu zemāks emisiju līmenis, un ka tas radītu ievērojamas sociālās un ekonomiskās izmaksas.

Ideālā gadījumā šos transportlīdzekļus varētu darbināt ar elektrību, taču ar konstrukciju un regulējumu to izmērs ir ierobežots. Paturot prātā akumulatora izmēru un svaru un ņemot vērā arī izmaksas, ir skaidrs, ka šādi elektriskie transportlīdzekļi būtu pārāk dārgi un pārvietoties ar tiem varētu vien ierobežotā attālumā, salīdzinot ar dīzeļdzinēja modeļiem, kas ir pieejami pašlaik.

Smagāks un dārgāks spēka piedziņas mehānisms padara šos transportlīdzekļus mazāk pievilcīgus un noderīgus tiem, kuri tos galvenokārt iegādājas, proti, vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas dzīvo laukos, vai jauniešiem, kuri dod priekšroku par motorolleri stabilākam transportlīdzeklim.

Ar laiku gan elektriskie spēka piedziņas mehānismi būs pieejami, un tāpēc ir pareizi, ka prasību nodrošināt atbilstību Euro 5 posmam sākam piemērot vēlāk, nevis to svītrojam.

Tā tiek panākts vajadzīgais līdzsvars starp vides aizsardzību un sabiedrībai un ekonomikai svarīgo nepieciešamību apmierināt sabiedrības grupu mobilitātes vajadzības un atbalstīt MVU, kas šos slēgtas virsbūves kvadriciklus ražo.

Tas ir arī atbilstošs šo transportlīdzekļu ietekmes atspoguļojums, jo tie netiek plaši izmantoti un tiem Eiropā ir ierobežots noieta apjoms.

Tāpēc referents iesaka atbalstīt ierosinājumu par pārejas termiņu noteikt 2024. gadu atbilstoši tam, kā ir ieteikts neatkarīgajā pētījumā.

Referents piedāvā dažas izmaiņas citās Komisijas priekšlikuma daļās.

Jāatzīmē, ka Padome Komisijas priekšlikumu jau ir izskatījusi un pieņēmusi vispārēju pieeju. Ar vispārējo pieeju ir izdarīti vēl daži grozījumi, uzlabojot teksta redakciju un novēršot kļūdas un izlaidumus.

Līdz ar to referents pēc apspriešanās ar Komisiju ir piedāvājis pārņemt šīs izmaiņas, jo Komisija piekrīt, ka ar attiecīgo redakciju ir izdarīti vien tehniski labojumi.

Lai šo ziņojumu pēc iespējas ātrāk pieņemtu un tā nodrošinātu, ka ražotāji var savu ražošanas procesu plānot atbilstoši tiesību aktu prasībām, ir loģiski ierobežot nepieciešamību pēc redakcionālām pārrunām starp Padomi un Parlamentu, ja šādas vajadzības nav.

Referents ir izvērtējis grozījumus, ko savos atzinumos ir piedāvājušas citas Parlamenta komitejas, tomēr neuzskata, ka tie būtu vajadzīgi. Tādi jautājumi kā vēršanās pret nesankcionētu manipulāciju un manipulācijas ierīcēm jau tiek risināti, pieprasot juridisko pienākumu izpildi ar attiecīgajām tiesību normām 2013. gada regulā un pēc tās pieņemtajos deleģētajos aktos, tostarp visjaunākajā deleģētajā aktā, kas tika pieņemts šogad. Tāpēc, salīdzinot ar jaunākajiem notikumu pavērsieniem dažos citos mehānisko transportlīdzekļu acquis tiesību aktos, šajā gadījumā situācija ir atšķirīga, un referents uzskata, ka attiecīgās izmaiņas ar likuma spēku jau ir noteiktas.


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejAS ATZINUMS (17.9.2018)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz Euro 5 posma piemērošanu divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Ir jāprecizē atbrīvojums mopēdiem (L1e un L2e kategorija) no prasības par OBD II posma sistēmu, un minētais atbrīvojums jāpaplašina uz vieglajiem kvadricikliem (L6e kategorija) un uz enduro (L3e-AxE) un triāla (L3e-AxT) motociklu apakškategorijām.

svītrots

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Ņemot vērā, ka L1e un L2e kategorijas mopēdi jau ir atbrīvoti no prasības par OBD II posma sistēmu, L6e kategorijas transportlīdzekļi, kas konstruēti un veidoti atbilstoši mopēda specifikācijām un ražoti salīdzinoši mazos apjomos, arī būtu jāatbrīvo no šīs prasības.

svītrots

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Enduro un triāla motociklu ekspluatācijas laiks ir īss, un tie pēc būtības un izmantošanas veida ir ļoti līdzīgi smagajiem visurgājēju kvadricikliem (L7e-B), kas ir atbrīvoti no prasības par OBD II posma sistēmu. Tāpēc minētais atbrīvojums būtu jāpaplašina uz enduro un triāla motocikliem.

svītrots

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Euro 5 robežvērtību sasniegšanai nepieciešamā tehnoloģija jau ir pieejama, tomēr ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei, kas pamatojās uz visaptverošu pētījumu par ietekmi uz vidi un kas veikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 168/2013 23. panta 4. punktu attiecībā uz Euro 5 emisiju posmu, Komisija secināja, ka Euro 5 emisiju robežvērtību piemērošanas diena konkrētiem L kategorijas transportlīdzekļiem (L6e-B, L2e-U, L3e‑AxT un L3e-AxE) jāatliek no 2020. gada uz 2022. gadu, lai palielinātu izmaksu un ieguvumu attiecību salīdzinājumā ar pamatscenāriju. Turklāt šo transportlīdzekļu ražotājiem, kas galvenokārt ir MVU, ir vajadzīgs ilgāks sagatavošanās laiks, lai nodrošinātu, ka pāreju uz nulles emisijas spēka pārvadiem, piemēram, elektrifikāciju, var sasniegt izmaksu ziņā lietderīgi.

(7)  Euro 5 robežvērtību sasniegšanai nepieciešamā tehnoloģija jau ir pieejama, tomēr ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei, kas pamatojās uz visaptverošu pētījumu par ietekmi uz vidi un kas veikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 168/2013 23. panta 4. punktu attiecībā uz Euro 5 emisiju posmu, Komisija secināja, ka Euro 5 emisiju robežvērtību piemērošanas diena konkrētiem L kategorijas transportlīdzekļiem (L6e-B, L2e-U, L3e‑AxT un L3e-AxE) jāatliek no 2020. gada uz 2022. gadu, lai palielinātu izmaksu un ieguvumu attiecību salīdzinājumā ar pamatscenāriju. Turklāt šo transportlīdzekļu ražotājiem, kas galvenokārt ir MVU, ir vajadzīgs ilgāks sagatavošanās laiks, lai nodrošinātu, ka pāreju uz nulles emisijas spēka pārvadiem, piemēram, elektrifikāciju, var sasniegt izmaksu ziņā lietderīgi. Tomēr tiek atzīts, ka gadījumos, kuros tas ir iespējams, agrīna pāreja uz nulles emisijas tehnoloģiju labvēlīgi ietekmēs Savienības noteiktos vides mērķus kopumā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) Nr. 168/2013

21. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  No IV pielikumā norādītajiem piemērošanas datumiem L kategorijas transportlīdzekļi, izņemot L1e, L2e un L6e kategorijas transportlīdzekļus, ir aprīkoti ar OBD sistēmu, kas atbilst funkcionālajām prasībām un testa procedūrām, kuras noteiktas saskaņā ar 8. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos.

1.  No IV pielikumā norādītajiem piemērošanas datumiem L kategorijas transportlīdzekļi, izņemot L1e, L2e un L6e kategorijas transportlīdzekļus, ir aprīkoti ar OBD sistēmu, kas atbilst funkcionālajām prasībām un testa procedūrām, kuras noteiktas saskaņā ar 8. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos. Ražotāji OBD sistēmu izstrādā un izmanto tā, lai ekonomikas dalībnieki, lietotāji vai jebkura cita persona to nevarētu pārveidot vai ar to tīši manipulēt.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) Nr. 168/2013

21. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Emisijas no OBD sistēmas sistemātiski neatšķiras no pārbaudītajiem emisiju rādītājiem, kas iegūti, testējot L kategorijas transportlīdzekļus apstākļos, kādus var pamatoti sagaidīt reālas ekspluatācijas un izmantošanas laikā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

Pielikums – 1. daļa – a punkts

Regula (ES) Nr. 168/2013

IV pielikums –1.1.2.1., 1.1.2.2. un 1.1.2.3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

„1.1.2.1.

Euro 4: VI pielikuma A1 daļa

L1e, L2e, L6e

1.1.2017.

1.1.2018.

31.12.2020.; attiecībā uz L2e-U un L6e-B: 31.12.2022.

1.1.2.2.

Euro 4: VI pielikuma A1 daļa

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016.

1.1.2017.

31.12.2020.; attiecībā uz L3e-AxE un L3e-AxT: 31.12.2022.

1.1.2.3.

Euro 5: VI pielikuma A2 daļa

L1e-L7e

1.1.2020.; attiecībā uz L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT un L6e‑B: 1.1.2022.

1.1.2021.; attiecībā uz L2e-U, L3e‑AxE, L3e-AxT un L6e-B: 1.1.2023.”;

 

 

Grozījums

„1.1.2.1.

Euro 4: VI pielikuma A1 daļa

L1e, L2e, L6e

1.1.2017.

1.1.2018.

31.12.2020.;

1.1.2.2.

Euro 4: VI pielikuma A1 daļa

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016.

1.1.2017.

31.12.2020.;

1.1.2.3.

Euro 5: VI pielikuma A2 daļa

L1e-L7e

1.1.2020.

1.1.2021.;”;

 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Euro 5 posma piemērošana divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai

Atsauces

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

16.4.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Pieņemšanas datums

13.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tonino Picula, Lieve Wierinck

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Euro 5 posma piemērošana divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai

Atsauces

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

19.3.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

16.5.2018

Izskatīšana komitejā

24.9.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

17.10.2018

 

 

 

Iesniegšanas datums

19.10.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. novembrisJuridisks paziņojums