Förfarande : 2018/0065(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0346/2018

Ingivna texter :

A8-0346/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0466

BETÄNKANDE     ***I
PDF 542kWORD 95k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Daniel Dalton

(Förenklat förfarande – artikel 50.2 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0137),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0120/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0346/2018),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Det är nödvändigt att förtydliga undantaget för mopeder (kategorierna L1e och L2e) från kravet på OBD-steg II-system och att utöka undantaget till lätta fyrhjulingar (kategori L6e) och till underkategorierna enduromotorcyklar (L3e-AxE) och trialmotorcyklar (L3e-AxT).

utgår

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Eftersom mopeder av fordonskategorierna L1e och L2e redan är undantagna från kravet på OBD-steg II-system bör fordon av kategori L6e som konstruerats och byggts kring mopedspecifikationer och tillverkas i relativt små volymer också undantas från detta krav.

(4)  Eftersom fordon av kategorierna L1e och L2e redan är undantagna från kravet på OBD-steg I-system bör fordon av kategori L6e som konstruerats och byggts kring mopedspecifikationer och tillverkas i relativt små volymer också undantas från detta krav.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Det är nödvändigt att förtydliga undantaget för fordon i kategorierna L1e och L2e från kravet på OBD-steg II-system och att utöka undantaget till lätta fyrhjulingar (kategori L6e) och till underkategorierna enduromotorcyklar (L3e-AxE) och trialmotorcyklar (L3e-AxT).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Den teknik som behövs för att uppfylla Euro 5-gränserna finns redan, men i sin rapport till Europaparlamentet och rådet konstaterade kommissionen, på grundval av den heltäckande undersökning av miljökonsekvenserna som genomförts i enlighet med artikel 23.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 avseende Euro 5-utsläppssteget, att datumet för tillämpning av Euro 5-utsläppsgränserna för vissa fordon av kategori L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT och L3e-AxE) kommer att behöva flyttas fram från 2020 till 2022, för att förbättra kostnads-nyttoförhållandet jämfört med baslinjen. Dessutom behöver tillverkarna av dessa fordon, som huvudsakligen är små och medelstora företag, mer tid för att säkerställa att övergången till utsläppsfria framdrivningssystem, t.ex. elektrifiering, kan uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.

(7)  Den teknik som behövs för att uppfylla Euro 5-gränserna finns redan, men i sin rapport till Europaparlamentet och rådet konstaterade kommissionen, på grundval av den heltäckande undersökning av miljökonsekvenserna som genomförts i enlighet med artikel 23.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 avseende Euro 5-utsläppssteget, att datumet för tillämpning av Euro 5-utsläppsgränserna för vissa fordon av kategori L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT och L3e-AxE) kommer att behöva flyttas fram från 2020 till 2024, för att förbättra kostnads-nyttoförhållandet jämfört med baslinjen. Dessutom behöver tillverkarna av dessa fordon, som huvudsakligen är små och medelstora företag, mer tid för att säkerställa att övergången till utsläppsfria framdrivningssystem, t.ex. elektrifiering, kan uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  I artikel 30.1 i förordning (EU) nr 168/2013 krävs att EU-typgodkännandeintyget ska innehålla en bilaga med provningsresultaten. Det bör tydliggöras att det är formuläret med provningsresultaten som avses. Artikel 30.1 bör därför ändras så att den hänvisar till den korrekta bilagan.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Genom förordning (EU) nr 168/2013 gavs kommissionen befogenhet att anta delegerade akter under en period på fem år som löper ut den 21 mars 2018. Eftersom det finns ett kontinuerligt behov av att uppdatera delar av lagstiftningen om typgodkännande mot bakgrund av den tekniska utvecklingen eller införa andra ändringar i linje med befogenheten, bör artikel 75.2 i den förordningen ändras så att delegeringen kan förlängas med ytterligare fem år med möjlighet till förlängning genom tyst medgivande.

(9)  Genom förordning (EU) nr 168/2013 gavs kommissionen befogenhet att anta delegerade akter under en period på fem år som löpte ut den 21 mars 2018. Eftersom det finns ett kontinuerligt behov av att uppdatera delar av lagstiftningen om typgodkännande mot bakgrund av den tekniska utvecklingen eller införa andra ändringar i linje med befogenheten, bör artikel 75.2 i den förordningen ändras så att delegeringen kan förlängas med ytterligare fem år med möjlighet till förlängning genom tyst medgivande, samtidigt som rättssäkerheten säkerställs för delegerade akter som redan har antagits.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 168/2013

Artikel 21 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Från och med de datum som anges i punkt 1.8.3 i bilaga IV ska fordon i (under)kategorierna L3, L4e, L5e och L7e vara utrustade med ett OBD-steg I-system som övervakar eventuella avbrott i elkretsen eller elektroniken i det utsläppsbegränsande systemet och som sätts igång om utsläppsgränserna i del B2 i bilaga VI överskrids. OBD-steg I-system för dessa (under)kategorier av fordon ska även rapportera om igångsättning av eventuella driftslägen som betydligt minskar motorns vridmoment.

4.  Från och med de datum som anges i punkt 1.8.3 i bilaga IV ska fordon i (under)kategorierna L3e, L4e, L5e och L7e vara utrustade med ett OBD-steg I-system som övervakar eventuella avbrott i elkretsen eller elektroniken i det utsläppsbegränsande systemet och som sätts igång om utsläppsgränserna i del B2 i bilaga VI överskrids. OBD-steg I-system för dessa (under)kategorier av fordon ska även rapportera om igångsättning av eventuella driftslägen som betydligt minskar motorns vridmoment.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EU) nr 168/2013

Artikel 30 – punkt 1 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a)  I artikel 30.1 ska led b ersättas med följande:

b)  Provningsresultaten.

b)   Formuläret med provningsresultaten.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2b (nytt)

Förordning (EU) nr 168/2013

Artikel 44 – punkt 1 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2b)  Artikel 44.1 andra stycket ska ersättas med följande:

Första stycket ska tillämpas endast på fordon inom unionens territorium som omfattades av ett giltigt EU-typgodkännande när de tillverkades, men som vare sig hade tillhandahållits på marknaden, registrerats eller tagits i bruk innan giltighetstiden för detta EU-typgodkännande gick ut.

Första stycket ska tillämpas endast på fordon inom unionens territorium som omfattades av ett giltigt EU-typgodkännande när de tillverkades, men som varken hade registrerats eller tagits i bruk innan giltighetstiden för detta EU-typgodkännande gick ut.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 168/2013

Artikel 75 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 18.3, 20.2, 21.8, 22.5, 22.6, 23.6, 23.12, 24.3, 25.8, 32.6, 33.6, 50.4, 54.3, 57.12, 65 och 74 ska ges till kommissionen för en period på tio år från och med den 22 mars 2013. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder på fem år, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast den 22 juni 2022 och nio månader före utgången av varje följande period på fem år.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 18.3, 20.2, 21.8, 22.5, 22.6, 23.6, 23.12, 24.3, 25.8, 32.6, 33.6, 50.4, 54.3, 57.12, 65 och 74 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 22 mars 2013. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder på fem år, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast den 22 juni 2022 och nio månader före utgången av varje följande period på fem år.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EU) nr 168/2013

Bilaga II – avsnitt C1 – rad 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I bilaga II, avsnitt C1, rad 11 ska tecknet ”X” tas bort för underkategorierna L6e-A och L6e-B.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EU) nr 168/2013

Bilaga V – avsnitt B

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(4a)  I bilaga V, avsnitt B, ska innehållet i cellen i första kolumnen, andra raden, ersättas av följande:

Provning av typ I (19) Partiklar, massa (endast Euro 5) (6)

”Provning av typ I (19) Partiklar, massa (endast Euro 5)”

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4b (nytt)

Förordning (EU) nr 168/2013

Bilaga VI

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Bilaga VI ska ändras på följande sätt:

 

a)  i avsnitt B1 ska den första raden avseende fordonskategori ”L6e-A” tas bort,

 

b)  på första raden i avsnitt B2 ska den första hänvisningen till not (6) tas bort,

 

c)  på första raden i avsnitt B2, ska orden ”L3e–L7e (6)” ersättas med orden ”L3e, L4e, L5e, L7e” och orden ”Alla fordon i kategori L utom kategorierna L1e och L2e” ersättas med orden ”Alla fordon i kategori L utom kategorierna L1e, L2e och L6e”.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Bilaga – led a

Förordning (EU) nr 168/2013

Bilaga IV – tabell 1 – punkt 1.1.2.1.

 

Kommissionens förslag

1.1.2.1.

Euro 4: Bilaga VI.A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020, för L2e-U och L6e-B: 31.12.2022

Ändringsförslag

1.1.2.1.

Euro 4: Bilaga VI.A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020, för L2e-U och L6e-B: 31.12.2024

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Bilaga – led a

Förordning (EU) nr 168/2013

Bilaga IV – tabell 1 – punkt 1.1.2.2.

 

Kommissionens förslag

1.1.2.2.

Euro 4: Bilaga VI.A1

L3e,L4e,L5e,L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020, för L3e-AxE och L3e-AxT: 31.12.2022

Ändringsförslag

1.1.2.2.

Euro 4: Bilaga VI.A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020, för L3e-AxE och L3e-AxT: 31.12.2024

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Bilaga – led a

Förordning (EU) nr 168/2013

Bilaga IV – tabell 1 – punkt 1.1.2.3.

 

Kommissionens förslag

1.1.2.3.

Euro 5: Bilaga VI.A2

L1e-L7e

1.1.2020, för L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT och L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021, för L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT och L6e-B: 1.1.2023

Ändringsförslag

1.1.2.3.

Euro 5: Bilaga VI.A2

L1e-L7e

1.1.2020, för L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT och L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021, för L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT och L6e-B: 1.1.2025

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Bilaga – led c

Förordning (EU) nr 168/2013

Bilaga IV – tabell 3 – punkt 1.8.4.

 

Kommissionens förslag

1.8.4.

OBD II-funktionskrav med undantag av katalysatorövervakning

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

OBD II-miljöprovningsförfaranden (provning av typ VIII)

 

 

 

 

 

OBD II-miljöprovningsgränsvärden, bilaga VI.B1

 

 

 

 

Ändringsförslag

1.8.4.

OBD II-funktionskrav med undantag av katalysatorövervakning

L3e (utom L3e-AxE och L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

OBD II-miljöprovningsförfaranden (provning av typ VIII)

 

 

 

 

 

OBD II-miljöprovningsgränsvärden, bilaga VI.B1

 

 

 

 

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Bilaga – led c

Förordning (EU) nr 168/2013

Bilaga IV – tabell 3 – punkt 1.8.5.

 

Kommissionens förslag

1.8.5.

OBD II-funktionskrav

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

 

OBD II-miljöprovningsförfaranden (provning av typ VIII)

 

 

 

 

 

OBD II-miljöprovningsgränsvärden, bilaga VI.B2

 

 

 

 

Ändringsförslag

1.8.5.

OBD II-funktionskrav

L3e (utom L3e-AxE och L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

 

OBD II-miljöprovningsförfaranden (provning av typ VIII)

 

 

 

 

 

OBD II-miljöprovningsgränsvärden, bilaga VI.B2

 

 

 

 


MOTIVERING

Detta betänkande rör typgodkännandekraven för vissa typer av två- och trehjuliga fordon och den grupp fyrhjulingar som omfattas av förordning (EU) nr 168/2013.

När lagstiftningen om införlivande av Euro 5-kraven för två- och trehjuliga fordon samt vissa fyrhjulingarna skulle antas, beställde medlagstiftanden en heltäckande miljöundersökning för att mer exakt kunna fastställa hur Euro 5-övergången skulle göras, i synnerhet för fordon i underkategorin L.

Detta arbete slutfördes förra året och i rapporten behandlas de lagförslag som följde publiceringen av miljöundersökningen.

Rekommendationerna följer i stort den strategi som fastställdes vid antagandet av förordningen 2013. I kommissionens förslag skjuts inte dessa utsläppsrelaterade krav upp och de ändras inte heller på något betydande sätt, förutom för vissa mindre delar av marknaden där kostnads-nyttoanalysen visar att de skulle ge en negativ effekt.

Föredraganden föreslår att man följer de rekommendationer som görs i miljöundersökningen om att skjuta upp Euro 5-kraven för det begränsade antal fordon och de få fordonstyper som berörs.

Föredraganden har förståelse för de argument som framförs i undersökningen om att en övergång från de nuvarande framdrivningssystemen till alternativa framdrivningssystem med mindre utsläpp för dessa mikrobilar och specialcyklar är svårt, och skulle kunna medföra avsevärda sociala och ekonomiska kostnader.

Det bästa vore om dessa fordon skulle kunna drivas elektriskt, men såväl utformningen som lagstiftningen gör att de är storleksmässigt begränsade. Storleken och vikten på batterierna, samt kostnaderna för dessa, skulle göra fordonen för dyra och begränsa deras räckvidd jämfört med de befintliga dieseldrivna modellerna.

Tyngre och dyrare framdrivningssystem skulle göra dessa fordon mycket mindre attraktiva och mindre användbara för de vanligaste köparna, som vanligen är äldre personer i landsbygdsområden, eller yngre som vill ha ett mer robust fordon än en skoter.

Så småningom kommer dock även elektriska framdrivningssystem att finnas tillgängliga, och därför är det rätt att skjuta upp, snarare än ta bort, Euro 5-kravet.

På så sätt når man rätt balans mellan miljöskydd och sociala och ekonomiska krav för att tillgodose medborgarnas behov av rörlighet och offentligt stöd till de små och medelstora företag som tillverkar dessa mikrobilar.

Det återspeglar också omfattningen på de effekter som dessa fordon har, eftersom de inte används i någon större utsträckning och försäljningen i Europa är begränsad.

Föredraganden rekommenderar därför att man fastställer 2024 som tidsfrist för övergången, i enlighet med den oberoende rekommendationen.

I övrigt rekommenderar föredraganden endast få ändringar till kommissionens förslag.

Observera att rådet redan har granskat kommissionens förslag och antagit en allmän riktlinje. I denna har man gjort vissa ändringar för att förbättra förslaget och korrigera fel eller försummelser.

Föredraganden har, efter en diskussion med kommissionen som håller med om att de utgör tekniska korrigeringar, därför föreslagit att dessa ändringar införs.

I syfte att kunna anta detta betänkande så snart som möjligt, så att tillverkarna kan planera sin produktion i enlighet med de rättsliga kraven, är det rimligt att undvika förhandlingar om förslaget mellan rådet och parlamentet när dessa inte är nödvändiga.

Föredraganden har övervägt de ändringsförslag som andra utskott har framfört i yttranden, men anser inte att de är nödvändiga. Frågor som rör till exempel förhindrande av manipulation och manipulationsanordningar omfattas redan av de rättsliga skyldigheterna i artiklarna i förordningen från 2013 och efterföljande delegerade akter, däribland de senaste delegerade akterna som antogs i år. Förhållandena skiljer sig därför från hur det har sett ut på andra håll inom regelverket för motorfordon och föredraganden anser att dessa ändringsförslag redan omfattas av lagen såsom den ser ut idag.


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (17.9.2018)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Föredragande av yttrandet: Adina‑Ioana Vălean

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Det är nödvändigt att förtydliga undantaget för mopeder (kategorierna L1e och L2e) från kravet på OBD-steg II-system och att utöka undantaget till lätta fyrhjulingar (kategori L6e) och till underkategorierna enduromotorcyklar (L3e-AxE) och trialmotorcyklar (L3e-AxT).

utgår

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Eftersom mopeder av fordonskategorierna L1e och L2e redan är undantagna från kravet på OBD-steg II-system bör fordon av kategori L6e som konstruerats och byggts kring mopedspecifikationer och tillverkas i relativt små volymer också undantas från detta krav.

utgår

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Enduro- och trialmotorcyklar har kort livslängd och är i fråga om egenskaper och användning mycket lika tunga terränggående fyrhjulingar (L7e-B), som är undantagna från kraven på OBD-steg II-system. Det undantaget bör därför utvidgas till att omfatta även enduro- och trialmotorcyklar.

utgår

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Den teknik som behövs för att uppfylla Euro 5-gränserna finns redan, men i sin rapport till Europaparlamentet och rådet konstaterade kommissionen, på grundval av den heltäckande undersökning av miljökonsekvenserna som genomförts i enlighet med artikel 23.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 avseende Euro 5-utsläppssteget, att datumet för tillämpning av Euro 5-utsläppsgränserna för vissa fordon av kategori L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT och L3e-AxE) kommer att behöva flyttas fram från 2020 till 2022, för att förbättra kostnads-nyttoförhållandet jämfört med baslinjen. Dessutom behöver tillverkarna av dessa fordon, som huvudsakligen är små och medelstora företag, mer tid för att säkerställa att övergången till utsläppsfria framdrivningssystem, t.ex. elektrifiering, kan uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.

(7)  Den teknik som behövs för att uppfylla Euro 5-gränserna finns redan, men i sin rapport till Europaparlamentet och rådet konstaterade kommissionen, på grundval av den heltäckande undersökning av miljökonsekvenserna som genomförts i enlighet med artikel 23.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 avseende Euro 5-utsläppssteget, att datumet för tillämpning av Euro 5-utsläppsgränserna för vissa fordon av kategori L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT och L3e-AxE) kommer att behöva flyttas fram från 2020 till 2022, för att förbättra kostnads-nyttoförhållandet jämfört med baslinjen. Dessutom behöver tillverkarna av dessa fordon, som huvudsakligen är små och medelstora företag, mer tid för att säkerställa att övergången till utsläppsfria framdrivningssystem, t.ex. elektrifiering, kan uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Det är dock erkänt att en tidig övergång till utsläppsfri teknik kommer – där så är möjligt – att ha en positiv effekt på unionens övergripande miljömål.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 168/2013

Artikel 21 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fordon av kategori L, med undantag för L1e-, L2e- och L6e-fordon, ska vara utrustade med ett OBD-system som uppfyller de funktionskrav och provningsförfaranden som fastställs i de delegerade akter som antagits enligt punkt 8, och från och med tillämpningsdatumen i bilaga IV.

1.  Fordon av kategori L, med undantag för L1e-, L2e- och L6e-fordon, ska vara utrustade med ett OBD-system som uppfyller de funktionskrav och provningsförfaranden som fastställs i de delegerade akter som antagits enligt punkt 8, och från och med tillämpningsdatumen i bilaga IV. Tillverkarna ska utforma och använda OBD-systemet på ett sätt som gör att ekonomiska aktörer, användare eller någon annan part inte kan mixtra med eller avsiktligt manipulera systemet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 168/2013

Artikel 21 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Utsläppen från ett OBD-system ska inte systematiskt avvika från den provade utsläppsprestandan när dessa fordon av kategori L framförs under förhållanden som rimligen kan förväntas vid normal drift och användning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Bilaga – led a

Förordning (EU) nr 168/2013

Bilaga IV – led 1.1.2.1, 1.1.2.2 och 1.1.2.3

 

Kommissionens förslag

”1.1.2.1

Euro 4: Bilaga VI.A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020, för L2e-U och L6e-B: 31.12.2022

1.1.2.2

Euro 4: Bilaga VI.A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020, för L3e-AxE och L3e-AxT: 31.12.2022

1.1.2.3

Euro 5: Bilaga VI.A2

L1e–L7e

1.1.2020, för L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT och L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021 för L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT och L6e-B: 1.1.2023

 

Ändringsförslag

”1.1.2.1

Euro 4: Bilaga VI.A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020,

1.1.2.2

Euro 4: Bilaga VI.A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3

Euro 5: Bilaga VI.A2

L1e–L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

Referensnummer

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

16.4.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Antagande

13.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tonino Picula, Lieve Wierinck

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

Referensnummer

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Framläggande för parlamentet

19.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

16.5.2018

Behandling i utskott

24.9.2018

 

 

 

Antagande

17.10.2018

 

 

 

Ingivande

19.10.2018

Senaste uppdatering: 7 november 2018Rättsligt meddelande